MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ"

Transkript

1 MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde ise bu tanıma teknik bir ayrım getirilmiş olup, canlı organizmaya yumurtanın döllenmesinden itibaren geçen ilk sekiz haftada embriyo, bu sürecin sonundan doğum anına kadar olan sürede ise cenin(fetüs) adı verilmektedir. B. HAK SUJESİ OLARAK CENİN Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. (MK m. 28) Medeni Kanun da yer alan bu hükme göre hukukumuzda ceninin hak ehliyetini kazanması sağ doğum şartına bağlanmıştır. Buradaki şartın hukuki niteliği hakkında tartışmalar mevcuttur. Bir görüşe göre cenin hak ehliyeti geciktirici şarta bağlıdır. Bu durumda sağ doğum gerçekleşene kadar ceninin hak ehliyeti olmasının hukuki hüküm ve sonuçları askıdadır. Sağ doğum şartı gerçekleştiğinde geçmişe etkili olarak bu hüküm ve sonuçlar doğmuş olacaktır. Bir diğer görüşte ise ceninin hak ehliyetinin, sağ doğum bozucu şartına bağlı olduğu savunulmaktadır. Bu görüşe göre ceninin hak ehliyeti ana rahmine düştüğü andan itibaren söz konusu olacak ve kanuni temsilci vasıtasıyla bu hakları aktif olarak kullanabilecektir. Bu durumda sağ doğum gerçekleşmez ise yapılan hukuki işlemler geriye etkili olarak ortadan kalkacaktır. Bir diğer görüşte ise şartın bozucu mu geciktirici mi olduğuna karar verilirken söz konusu hakkın niteliğine ve dürüstlük kuralına dayalı olarak ceninin hukuki korunma ihtiyacın mevcut olup olmamasına bakılarak karar verilmelidir. Bu halde, ceninin sağ doğum şartını sözleşmesel ilişkilerde geciktirici şart; kişiliğin korunması, miras hakkı gibi durumlarda bozucu şart olarak kabul etmek gereklidir. Bu görüşler içerisinde hukuki işlem güvenliği ve usul ekonomisi ilkesi gereğince yapılacak bir değerlendirme ile kanaatimizce MK m.28 f.2 de öngörülen sağ doğum şartının geciktirici şart olarak kabul etmemiz gerekir. Bu kabulün bir sonucu olarak yalnız İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi 1

2 kanunla açıkça düzenlenen durumlarda ceninin kanuni temsilci vasıtasıyla hak ehliyetini aktif olarak kullanabilmesi söz konusu olacaktır. C. MEDENİ YARGIDA TARAF EHLİYETİ Taraf ehliyeti, davada taraf olabilme, usuli hukuki ilişkinin süjesi olabilme ehliyetidir. Taraf ehliyetine sahip olan kişi bir davada davacı veya davalı olarak hukuki uyuşmazlığına çözüm arayabilecektir. Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir. (HMK m.50) Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda yer alan bu hükme göre Medeni Kanun da düzenlenen medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan herkesin bir davada taraf ehliyetine sahip olduğu kabul edilmiştir. Kanunun madde gerekçesinde Taraf ehliyeti, medeni hukuktaki hak ehliyetinin usul hukukunda büründüğü şekildir. denilmek suretiyle medeni haklardan yararlanma ehliyetinin hak ehliyeti olduğu ifade edilmektedir. MK m.8 f.1 Her insanın hak ehliyeti vardır. hükmüyle medeni haklardan yararlanma ehliyetini insan olmakla sahip olunacağını ifade etmektedir. Bu durumda bir yaşında bebeğin, temyiz kudreti olmayan bir kişinin medeni haklardan yararlanma ehliyeti vardır. Dolayısıyla bu kişilerle birlikte diğer tüm insanlar HMK m.50 hükmüne göre aynı zamanda davada taraf ehliyetine de sahiptir. Taraf ehliyeti HMK m. 114-d hükmünce dava şartıdır. Aynı zamanda usul işleminin geçerlilik koşuludur. Bu nedenle kişilerin taraf ehliyetine haiz olmaları yapılan usul işleminin geçerliliği bakımından önem taşımaktadır. D. CENİNİN TARAF EHLİYETİ Ceninin hak ehliyeti ile ilgili olarak kanunda öngörülen sağ doğum şartının geciktirici şart olduğunu ve dolayısıyla sağ doğum henüz gerçekleşmeden kanuni bir takım istisnalar dışında kanuni temsilci aracılığıyla hak ehliyetinin aktif olarak kullanılmasının mümkün olamayacağını yukarıda belirtilmiştik. Bu durumun usul hukukuna ilişkin yansımalarını taraf ehliyeti 2

3 bakımından değerlendirmek gerekirse, ceninin Medeni Kanun uyarınca hak ehliyetine sahip olduğu durumlarda HMK m.50 hükmüne dayalı olarak taraf ehliyetine sahip olacağı da kuşkusuz kabul edilmelidir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bu istisnai bir durumdur. Kural olarak ceninin sağ doğumundan önce yapılacak hukuki işlemler bakımından bir davada taraf ehliyeti yoktur. Nitekim Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2005 yılında konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararında Kural olarak medeni haklardan yararlanma ehliyeti ceninin kişilik kazandığı anda gerçekleşir. Ancak geriye etkili olarak ana rahmine düştüğü günden itibaren hüküm doğurur. Somut olayda, küçük O. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başladığından hak ehliyetine sahip değildir. Bu nedenle, annesi tarafından velayeten açılan davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulü usul ve yasaya aykırıdır sonucuna vararak ceninin taraf ehliyetinin olmadığını vurgulamıştır. Konu ile ilgili bir diğer yargı kararı ise Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından 1984 yılında verilmiştir. Bu karara göre Dava açabilme taraf olma ehliyetine bağlıdır. Taraf ehliyeti, medeni hukuktaki medeni haklardan yararlanma (hak) ehliyetinin usul hukukunda büründüğü şeklidir. HUMKnun 38. maddesine göre "dava ehliyeti kanunu Medeni ile tayin olunmuştur." Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip her gerçek veya tüzel kişi, taraf olma ehliyetine de sahiptir. Ancak gerçek kişinin yaşadığı sürece taraf ehliyeti vardır (Bakınız: Prof. Dr. Baki Kuru ; Hukuk Muhakemeleri Usulü Ank Cilt I Sh. 604/605). Medeni Kanunun 27/1. maddesinde de, kişiliğin sağ olarak tamamıyla doğduğu andan başladığı, ölümle son bulacağı vurgulanmıştır. Medeni kanunun 27/2. maddesinde ise "çocuk sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren Medeni haklardan istifade eder" denilmektedir. Görülüyor ki, gerek yasa gerek bilimsel düşünce, davada taraf olmayı sağ ve tam doğuma (kişilik) bağlamaktadır. Hukukumuzda, Cenin medeni haklardan yararlanma (hak ehliyeti) ehliyetinin, geciktirici koşula bağlı bir ehliyet olduğu kabul edilmektedir. Kural olarak Medeni haklardan yararlanma ehliyeti, cenin kişilik kazandığı anda (tam olarak sağ doğum) gerçekleşir. Ancak geriye etkili olarak ana rahmine düştüğü günden itibaren hüküm doğurur (Dr. Mustafa Dural - Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kişiler- İstanbul 1977 Sh. 21 ve dip çot 25; Prof. Dr. Ergun Özsunay- Gerçek kişiler Ank Sh. 23). Kişilik sağlam ve tam doğumla başladığına göre, yasanın özel biçimde düzenlediği ayrık hal (M.K.nun 298, 377/3. maddesi uyarınca kayyım atanması ve babalık davasının açılması) dışında, Cenine, bu evrede dava hakkı tanınması, kanuni (Veli) veya kazai (Vasi) temsilci aracılığı ile bu hakkın kullandırılması mümkün değildir. (Bak. Dural a.g.e Sh. 22, 3

4 özsunay a.g.e Sh. 20, Zevkliler a.g.e Sh. 28). Cenin halinde Velayet hakkı kullanılamıyacağı, vasi atanamıyacağına göre dava hakkının kullanılmasından da söz edilemez. Ceninin miras hakkında şarta bağlı mirasçı olması nedeniyle aynıdır. sonucuna varılarak ceninin usul hukukunda taraf ehliyeti bakımından nasıl bir değerlendirmeye tabi olacağı isabetli olarak vurgulanmıştır. E. SONUÇ Ceninin medeni haklardan yararlanma ehliyeti olan hak ehliyetine sahip olması sağ doğması geciktirici şartına bağlıdır. Bu durumda cenin için hak ehliyetinin usul hukukundaki yansıması olan taraf ehliyetine sahip olmak, kanunda yer alan istisnai düzenlemeler haricinde sağ doğumdan önce mümkün olmayacaktır. 4

5 BİBLİYOGRAFYA SEROZAN, Rona: Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku. DURAL, M./ÖĞÜZ, T./GÜMÜŞ, M. A.: Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul PEKCANITEZ, H./ ATALAY, O./ ÖZEKES, M.: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., Ankara YARGITAY 4. HD , 6447/7849. YARGITAY 21. HD , 10405/2205. KURT, Leyla Müjde: Ceninin Malvarlığı Hakları, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2011. OĞUZMAN, K./BARLAS, N.: Medenî Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul UMAR, Bilge: Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, S.38. EPÖZDEMİR, Rezan: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, İstanbul KALE, Serdar: Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul Sayılı Kanun Gerekçesi (www.tbmm.gov.tr) 5

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE

MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE MİRAS PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ ALLOTTING OF SINGLE FAMILY DWELLING TO THE SURVIVING SPOUSE IN SHARING INHARITANCE Halis YAŞAR * 1 Özet: Aile konutu kavramı hukukumuzda 4721

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATI THE EFFECT OF DEATH TO LABOUR CONTRACT ACCORDING TO TURKISH CODE OF OBLIGATIONS

Detaylı

Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması

Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması Av. Mesut ULUSOY MESS Hukuk Müşaviri Yetki Belgesinin T S Yürürlük Başlang ç Tarihinden Daha Sonra Alınması GİRİŞ Toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmek için, öncelikle toplu iş sözleşmesi tarafı olacakların

Detaylı

INHERITANCE OF PERSONS COMMUNITY ACCORDING TO THE CIVIL CODE

INHERITANCE OF PERSONS COMMUNITY ACCORDING TO THE CIVIL CODE MEDENİ KANUNUMUZA GÖRE KİŞİ TOPLULUKLARININ MİRASÇILIĞI Yrd. Doç. Dr. Ayşe ARAT * ÖZET Miras hukukunda, mirasbırakanın son iradesi önemlidir. Bu iradeyi ayakta tutmak için Medeni Kanunumuz, bazı hükümler

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐNDEN YARARLANAMAYACAK ĐŞÇĐLER Yrd.Doç.Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. GĐRĐŞ Sendikaların doğup güç kazanmasıyla, işçiler, toplu iş sözleşmesi yapma hakkını

Detaylı

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION

ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION ALT VEKÂLET SUB-AUTHORIZATION Şafak PARLAK * Levent BÖRÜ * Özet : Vekilin iş görme borcunu bizzat yerine getirmesi kural olsa da, kanunda belirtilen istisnai durumlarda vekilin işi bir başkasına gördürmesi

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde tüm sigorta kollarına tabi olanlar,

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE İMZA. Türk İsviçre hukuk sistemlerinde sözleşmelerde şekil özgürlüğü ilkesi geçerlidir.

ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE İMZA. Türk İsviçre hukuk sistemlerinde sözleşmelerde şekil özgürlüğü ilkesi geçerlidir. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE İMZA GİRİŞ Türk İsviçre hukuk sistemlerinde sözleşmelerde şekil özgürlüğü ilkesi geçerlidir. Buna göre sözleşmenin tarafları sözleşmenin kurulmasını sağlayan iradelerini diledikleri

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ

TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık Soyutluk Meselesi 937 TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE SEBEBE BAĞLILIK (İLLÎLİK) - SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) MESELESİ The Causal System and the AbstractSystem on

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol *

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 3 Yıl/Year 2014 Bahar/Spring 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı