ADANA NIN GURUR TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA NIN GURUR TABLOSU"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca tarih ve nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile, daha önce e-fatura ve e-defter uygulamas na geçen mükelleflere ek olarak, tarihinden geçerli olmak üzere, elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunlu u getirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsam geniflletildi. 3 TE NIN GURUR TABLOSU Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na giren firmalar ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Tescil rekortmenlerine ödülleri törenle verildi. Adana Valisi Mustafa Büyük ve TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun kat ld törende, TOBB Adana Endüstri Meslek Lisesi nin protokolü imzaland, UMEM Projesi nden yararlanan kursiyerlere sertifikalar teslim edildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye nin büyümede t kand n, orta gelir tuza nda oldu unu belirterek, Son y llarda GSMH de kayb m z var. Tekrar h zl büyüme trendine girmek zorunday z dedi. Baflar l olan flehirler incelendi inde temelinde birlik ve beraberlik duygular n n geliflmifl oldu una dikkati çeken Hisarc kl o lu, Adana'da bir moral varl gördü ünü ancak teflvik yasas konusunda önemli bir s k nt s oldu unu dile getirdi. Adana Valisi Mustafa Büyük, miad n doldurmufl, depreme dayan ks z yap - lardan oluflan okullar n yenilenmesi ve günün koflullar na uygun hale getirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana da yat r mc lar n önünde hiçbir engelin bulunmad n ifade ederken, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, kentin ve sanayinin sorunlar n n çözülmesini görev edindiklerini kaydetti. HABER VE FOTO RAFLARI 6-7 ve 12. SAYFADA TÜRK YE'N N LK 500 BÜYÜK SANAY KURULUfiU L STES NE G REN F RMALARI 2014 y l S ra No y l S ra No KURULUfiLAR Sasa Polyester Sanayi A.fi. Temsa Global San. ve Tic. A.fi. Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.fi. Marsa Ya San.ve Tic. A.fi. Elita G da San. ve Tic. A.fi. Adana Çimento Sanayii Tic. A.fi. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. Amylum Niflasta San. ve Tic. A.fi. ndorama Ventures Adana Pet Sanayi A.fi. Akyem Adana Yem Ya Biodizel Tar. San. Tic. A.fi. Karteks Tekstil San. ve Tic. A.fi. Güney Çelik Has r ve Demir Mamülleri San.Tic. A.fi. Özmaya Sanayi A.fi. Gürsoy Yem G da ve Hayvanc l k San. Tic. Ltd. fiti. O uz Tekstil San. ve Tic. A.fi. Üretimden Sat fllar Net (TL) Karekodlu Çek uyar s Hisarc kl o lu ndan ADASO ya ziyaret TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni nin ard ndan Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana Sanayi Odas na gelen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan a rland. 3 TE Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) deste inde, Kredi Kay t Bürosu (KKB) Türkiye Bankalar Birli i (TBB) iflbirli i ile gelifltirilen ve 15 Haziran dan itibaren kullan ma aç lan Karekodlu Çek uygulamas ile çekle ödemelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, sistem sayesinde çekin güvenilirli i hakk nda k sa zamanda fikir sahibi olunaca n, sahte ve çal nt çek riskinin de ortadan kalkaca n belirterek, Karekodlu çek, çekte itibar n göstergesi olacak dedi. 5 TE S STEM NASIL ÇALIfiACAK? Çek ile yap lan al flveriflleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve h zl hale getirmeyi hedefleyen sistem, müflterilerin bankadan talebi do rultusunda özel olarak haz rlanacak. Karekodlu Çek uygulamas ile keflidecinin geçmifl çek ödeme al flkanl tek t kla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kifli, çek yapraklar üzerinde yer alan karekodu, ak ll telefonuna indirece i Findeks uygulamas ile okutarak sorgulama yapt rabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kaz nt, tahrifat veya bir baflka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek.

2 2 1 TEMMUZ 2015 HABER tarihinden önce geçen ve ayl k ba lanmas nda dikkate al nan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanmas talep edilemez. Birinci f krada belirtilen flartlar tafl - yanlara maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra olmak üzere müracaatlar n takip eden ay bafl ndan itibaren ayl k ba lan r ve bunlara geçmifle yönelik herhangi bir ödeme yap lmaz. flveren flçisinden Az Prim Ödeyebilecek: 5510 say l Kanunun 80. maddesinde yer alan, sigortal ayn zamanda iflveren ise ayl k prime esas kazanc, çal flt rd sigortal lar n prime esas günlük kazanc - n n en yükse inin otuz kat ndan az olamaz fleklindeki hüküm yürürlükten kald - r lm flt r. Bu zorunluluk tarihinden geçerli olmak üzere kalkd r l yor. Kursiyerlerin Prim Oran Düflürüldü: Türkiye fl Kurumu taraf ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de ifltirme e itimine kat lan kursiyerler, 4/a kapsam nda sigortal say lmakta ve bunlar hakk nda ifl kazas ve meslek hastal sigortas ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kifli durumunda olmayanlar hakk nda ayr ca genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmakta iken yap lan düzenleme ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kifli durumunda olmayanlar hakk nda genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmayacakt r. Ayr ca Türkiye fl Kurumu taraf ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de ifltirme e itimine kat lan kursiyerler için prim oran %13,5 den %5,5 e düflürülmüfltür. (Bu oran n %1 i k sa vadeli sigorta kollar, % 4,5 i genel sa l k sigortas primidir.) 5510 Say l Kanuna Yeni Para Cezas Getirildi: 4/c kapsam nda bulunan sigortal lar n hizmet bilgilerinin 100. madde kapsam nda Kurumca oluflturulan yaz - l m program na bilgi girifli yapmas gereken iflyerlerince, Kurumca belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortal bafl na ayl k brüt asgari ücretin beflte biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortal bafl na ayl k brüt asgari ücretin onda biri tutar nda, idari para cezas uygulanacak. Ancak, idari para cezas ilgili y l n aral k ay nda geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört kat n geçemez. Çal flan Emeklinin Destek Priminde ndirim: Emekli olduktan sonra 5510 say l Kanunun 4/b kapsam nda çal flmaya bafllayan (flirket orta ve iflyeri sahibi) kiflilerden al nan %15 oran ndaki sosyal güvenlik destek primi %10 a düflürülüyor. Difl Tedavilerinde Ceza S n r Getirildi: Ayakta tedavide hekim ve difl hekimi muayenesi kat l m paylar n n eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczac lar hakk nda öngörülen cezai flart için üst s n r getirildi. Buna göre uygulanacak cezai flart her fatura dönemi için brüt asgari ücretin befl kat tutar n geçemeyecek. Ba -Kur(4/b) Borçlar nda Sildirme Hakk : a) Kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlarla, tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlardan, Kuruma kay t ve tescilleri yap ld hâlde, maddenin yay mland ay n sonu olan tarihini itibar yla 12 ay ve daha fazla süreye iliflkin prim borcu bulunanlar n, bu sürelere iliflkin prim borçlar n, maddenin yürürlü e girdi i tarihi takip eden ay bafl ndan itibaren üç ay içerisinde, tarihine kadar ödememeleri halinde borçlar yla ilgili süreler silinecek. Prim borçlar n ilgili kanunlar uyar nca yap land rmamalar hâlinde, prim ödemesi varsa ödenen miktar n yetti i süreden sonrakiler silinecek. Kurum alacaklar takip edilmeyerek, Kurum alacaklar aras nda yer verilmez. b) Sigortal l klar durdurulanlardan bu kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda çal flmaya devam edenlerin sigortal l klar maddenin yay m tarihini takip eden ay bafl itibar yla yeniden bafllat l r. Ancak, daha sonra sigortal ya da hak sahipleri taraf ndan talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortal l k sürelerinin tamam, talep tarihinde 80. maddenin ikinci f kras na göre belirlenecek prime esas kazanç tutar üzerinden borç tutar hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutar n n tamam n, borcun tebli tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortal l k süresi olarak de erlendirilir. Tebli edilen borç tutar n n bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortal l k süresi olarak de erlendirilmez ve bu madde kapsam nda ödenmifl olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliflkin borcunun bulunmamas kayd yla faizsiz olarak iade edilir. hya edilerek kazan lan hizmet süreleri borcun ödendi i tarihten itibaren geçerli say l r. d) Sigortal l klar durdurulanlar ile bunlar n bakmakla yükümlü oldu u kifliler hakk nda tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmaz. Rücu Borçlar Yeniden Yap land r - lacak: flverenlerin, üçüncü flah slar n, tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 506 say l Kanunun mülga 10., 26., 27., 28. ve 39. maddeleri, 1479 say l Kanunun mülga 63. maddesi ve 5434 say l Kanunun mülga 129. maddesi gere ince ifl kazas ve meslek hastal, hastal k, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortal ya, genel sa l k sigortal s na veya bunlar n bakmakla yükümlü oldu u kiflilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleflmifl mahkeme karar sonucu ödemekle yükümlü bulunduklar her türlü borçlar na, kanuni faiz uygulanan sürenin bafllang c ndan bu maddenin yay mland tarihe kadar geçen süre için Y -ÜFE ayl k de iflim oranlar esas al narak hesaplanacak tutar n, maddede belirtilen flekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. Söz konusu mahkeme kararlar na iliflkin yarg lama giderleri ile vekâlet ücreti, peflin ödeme hâlinde peflin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde son taksit tarihine kadar geçen süre için Y -ÜFE ayl k de iflim oranlar esas al n p hesaplanarak son taksit tutar yla birlikte defaten yat r l r. Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlular n bu maddenin yay mland tarihi izleyen ay bafl ndan itibaren üç ay içinde Kuruma baflvuruda bulunmalar, ilk taksiti bu maddenin yay mland tarihi izleyen ay bafl ndan itibaren dört ay içinde, di er taksitlerini ise ikifler ayl k dönemler hâlinde azami on sekiz eflit taksitte ödemeleri gerekir. Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutar n ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutar için bu maddenin yay mland tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz al nmaz. Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim y l nda iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar n n son taksiti izleyen ay n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için tarihli ve 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanuna göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi flart yla bu madde hükümlerinden yararlan l r. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen flekilde de ödenmemesi veya bir takvim y l nda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakk kaybedilir. Bu hüküm, alacaklar tahsil daireleri aç s ndan taksitlendirilen alacaklar için ayr ayr uygulan r SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (4) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri - Geçici 60. maddenin dördüncü f kras - n n (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci onuncu, on beflinci ve on sekizinci f kralar bu maddeden yararlanmak için baflvuranlar hakk nda da uygulan r. Trafik Kazalar nda Sa l k Yard m S - n rland r yor: Trafik kazalar sebebiyle üniversitelere ba l hastaneler ve di er bütün resmî ve özel sa l k kurum ve kurulufllar n n sunduklar sa l k hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmad na bak lmaks z n genel sa l k sigortal s say - lanlar için belirlenen sa l k hizmeti geri ödeme usul ve esaslar çerçevesinde SGK taraf ndan karfl lanacak. Eklenen yeni f kra ile art k, SGK. bu kapsama girenler yönünden genel sa l k sigortal s say - lanlar için belirlenen sa l k hizmetlerine ilave sa l k hizmetlerini belirleyecek, protez ve ortezler için farkl birim fiyat tespit edebilecek. Bu sa l k hizmetleri sa l k uygulama tebli indeki istisnai sa l k hizmetleri kapsam na dâhil edilmeyecek. Yurtd fl nda Okuyan Ö rencilerin Borçlanma Hakk : 1416 say l kanuna göre yurt d fl na gönderilen ve ö renimini baflar yla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulundu u mecburi hizmet süresini tamamlam fl olanlardan bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten öbce 5434 say l kanun hükümlerine tabi olarak çal flmaya bafllam fl olup geçici 4. madde kapsam nda çal flmaya devam edenler; yurt d fl nda resmi ö renci olarak geçirmifl olduklar ö renim sürelerinin 18 yafl n n tamamlamas ndan sonraki döneme ait olan k sm n tamam n veya bir bölümünü 2012 y l nda ç kar lan kanunla üç ay içinde baflvuru yapmak kayd yla borçlanabiliyorlard say l kanunla yap - lan de ifliklik süre s n r n kald rd ndan bu kapsamdakiler diledikleri tarihte baflvuru yaparak borçlanma hakk ndan faydalanabilecekler. Kamu Geçici flçi Pozisyonlar nda Çal flanlarla lgili Düzenlemeler: Kamu kurum ve kurulufllar nda sürekli iflçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuat na göre al nan Sa l k Kurulu Raporunda en za %40 oran nda engelli oldu u belirtilen iflçiler ile di er a r engelli raporlu efli ve bakmakla yükümlü olduü u birinci derece kan h s mlar bulunan iflçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayal olarak kurum içinde yer de ifltirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kurulufllar n n kadro imkanlar ve teflkilat yap lar dikkate al narak karfl lan r. flçinin kendisinin veya birlikte yaflad - efli ve bakmakla yükümlü oldu u çocuklar n n engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer de iflikli i talep etmesi hâlinde, yer de ifltirme suretiyle atama yap lacak yerin, iflçinin ve bu f kra kapsam ndaki yak nlar n n engellilik durumuna uygun olmas esast r. Engellilik durumu devam etti i sürece kurum ve kurulufllarca iste i d fl nda iflçinin görev yeri de ifltirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan iflçiler hakk nda genel hükümler çerçevesinde ifllem yap l r. Mesleki Yeterlilik Önemli Hale Geliyor: Mesleki yeterlili e yönelik önemli maddeler içermekte. a) Mesleki ve teknik e itim ve ö retime iliflkin orta ve yüksekö retim programlar, Milli E itim Bakanl ve üniversiteler taraf ndan bir y l içinde ilgili ulusal meslek standartlar yla uyumlu hale getirilecek, e itim ve ö retimin bu programlara göre verilmesi sa lanacak. b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluflturulmas ve etkin bir flekilde yürütülmesi için uygulamadaki eksiklikler giderilecek. c) Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri için istihdam edilmelerine ihtiyaç duyulan istatistik, matematik ve aktüerya bölümlerinden mezun olanlar n uzman yard mc s ve yönetici olabilmeleri imkan getiriliyor. d) Tehlikeli ve çok tehlikeli ifllerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standard yay mlanan ve Bakanl kça ç - kar lacak tebli lerde belirtilen mesleklerde, tebli in yay m tarihinden itibaren sekiz ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kifliler çal flt r lamayacak say l Mesleki E itim Kanununa göre ustal k belgesi alm fl olanlar ile Milli E itim Bakanl na ba l mesleki ve teknik e itim okullar ndan ve üniversitelerin mesleki ve teknik e itim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalar nda veya ustal k belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çal flt r lanlar için mesleki yeterlilik belgesi flart aranmayacak. Buna iliflkin denetimler fl müfettifllerince yap lacak. Belirtilen hükümlere ayk r davranan iflveren veya iflveren vekillerine Çal flma ve fl Kurumu il müdürü taraf ndan her bir çal flan için TL idari para cezas verilecek. Ecnebi Sigortal lar için GSS Priminde ndirim: Uluslararas sosyal güvenlik sözleflmeleri hükümleri sakl kalmak kayd yla; yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulufl taraf ndan ve o kurulufl ad na ve hesab na Türkiye ye üç ay geçmemek üzere bir ifl için gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tabi oldu unu belgeleyen kifliler ile Türkiye de kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlardan, yurt d - fl nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat na tabi olanlar için uygulanan prim oran yüzde 13,5 'tan yüzde 5,5'a düflürülüyor. Bu %12,5' u GSS primiyken bu oran %4,5'a düflürülüyor. Ana-Babaya Ayl k Kolayl Hakk nda Geniflleme: Soma Maden Kazas nda vefat eden iflçilerden dolay anne ve babas na gelir ve ayl k ba lanmas nda, her türlü kazanç ve irattan elde etmifl oldu u gelirinin asgari ücretin net tutar ndan daha az olmas ve di er çocuklar ndan hak kazan lan gelir ve ayl klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl k ba lanmam fl olmas flartlar aranmamas kural ve ölen iflçilerin SGK ya olan borçlar n n silinmesi hakk Ermenek Maden kazas na kadar uzat larak onlar da kapsama al n yor. Hekimler çin Yeni Düzenleme: 5510 say l Kanuna afla daki ek madde eklenmifltir. Kurumla sözleflmeli özel sa l k hizmeti sunucular taraf ndan Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleflme kapsam branfllarda fiilen hizmet sunan sa l k hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle s n rl olmak üzere, a) l Sa l k Müdürlüklerinden çal flma izni almak suretiyle ve tarihli ve 1219 say l Tababet ve fiuabat San atlar n n Tarz cras na Dair Kanuna ayk r olmayacak flekilde sözleflme ile çal flt rm fl olduklar hekimlerden ayn zamanda fatura karfl l hizmet al m yaparak, b) Bir ifl sözleflmesine tabi olmamakla birlikte, l Sa l k Müdürlüklerinden çal flma izni almak suretiyle ve 1219 say l Kanuna ayk r olmayacak flekilde hekimlerden fatura karfl l hizmet al m yaparak, genel sa l k sigortas kapsam ndaki kiflilere vermifl olduklar sa l k hizmetlerini Kurumca belirlenmifl usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmifl olan sa l k hizmetlerinin bedeli Kurum taraf ndan karfl lan r. fiirket orta olan veya mesle ini serbest olarak icra eden hekimler ile t pta uzmanl k mevzuat na göre uzman olan kifliler, özel hukuk kiflileri ve/veya vak f üniversitelerine ait sa l k kurum ve kurulufllar bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleflmelerinde aksine bir hüküm bulunmad kça bu Kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda sigortal say l r. Ancak, bu maddenin yay m tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda sigortal olarak çal fl lan sürelere iliflkin haklar sakl d r.

3 HABER 1 TEMMUZ Adana TOBB Endüstri Meslek Lisesi için imzalar at ld Adana TOBB Endüstri Meslek Lisesi Protokol mza Töreni, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun da kat l m yla gerçeklefltirildi. Hisarc kl o lu, Adana Ticaret Odas, Sanayi Odas ve Ticaret Borsas Baflkanlar, çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa baflkanlar, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve Adana Valisi Mustafa Büyük ün kat l m yla, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni öncesinde yap lan protokol töreni ile meslek lisesinin yap m na ilk ad m at lm fl oldu. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu ADASO da TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni nin ard ndan Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana Sanayi Odas na gelen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan a rland. Birlik ve beraberlik mesaj veren Hisarc kl o lu, Adana n n çok önemli bir potansiyele sahip oldu unu, illerin baflar s n n ortak hedefler noktas ndaki beraberlikten kaynakland n vurgulad. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ziyaretin an s na tablo hediye ederken, ziyareti an s na Adana Sanayi Odas Hat ra Orman na dikilen fidanlar n sertifikas n teslim ald, Art k Adana da da dikili a ac m z var dedi. E-Fatura ve E-Defter Uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca tarih ve nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile, daha önce e- fatura ve e-defter uygulamas na geçen mükelleflere ek olarak, tarihinden geçerli olmak üzere, elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunlu u getirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsam geniflletildi. lgili Genel Tebli e göre; a veya müteakip hesap dönemleri brüt sat fl has lat 10 Milyon Türk Liras ve bu tutar aflan mükellefler. b say l Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli I say l listedeki mallar n (Bu listede Akaryak t, madeni ya ve türevleri yer almaktad r) imali, ithali, teslimi ve benzeri faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisans olanlar, münhas ran bu lisansa sahip olmalar nedeniyle e-fatura ve e-defter kapsam nda de erlendirilmeyecektir.) c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III say l listedeki (Bu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolal gazozlar yer almaktad r) mallar imal, infla ve ithal eden mükellefler Tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek ve e-defter tutmak zorunda Tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek ve e-defter tutmak zorunda olan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarihine kadar gerekli baflvurular yapacaklar. Özel sektörün borcu artt Özel sektörün yurtd fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcu, Nisan sonu itibariyle 2014 y l sonuna göre 1.8 milyar dolar artarak milyar dolara yükseldi. Merkez Bankas verilerine göre, bir önceki y lsonuna göre bankalar n kredi biçimindeki borçlanmalar 2.9 milyar dolar, tahvil ihrac biçimindeki borçlanmalar ise 1.5 milyar dolar artt. Ayn dönemde, bankac l k d fl finansal kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar 715 milyon dolar azal rken, tahvil stoku ise 3.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar 2 milyar dolar azal rken, tahvil stoku ise 5.3 milyar dolar oldu. Nisan sonu itibar yla, özel sektörün yurtd fl ndan sa lad ticari krediler d fl ndaki k sa vadeli kredi borcu 2014 sonuna göre 6.7 milyar dolar azalarak 37.6 milyar dolara geriledi. Özel sektörün yurtd fl ndan sa lad toplam kredi borcu, Nisan sonu itibar yla kalan vadeye göre incelendi inde, 1 y l içinde gerçeklefltirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 67.7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Ar-Ge harcamalar azald TÜ K, dönemi, Yönetim Bütçesinden Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri çin Ayr lan Ödenek ve Harcamalar verilerini aç klad. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçeklefltirilen harcama 2014 y l için 5 milyar 611 milyon TL oldu. yönetim bütçesi üzerinden gerçeklefltirilen hesaplamalara göre 2014 y - l nda Ar-Ge için bir önceki y la göre yüzde 3.73 azal flla 5 milyar 611 milyon TL harcama yap ld. Bu sonuca göre 2014 y l merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçeklefltirilen harcamalar n Gayrisafi Yurtiçi Has la içerisindeki oran yüzde 0.32, merkezi yönetim bütçe harcamalar içerisindeki pay ise yüzde 1.12 oldu. Bu oranlar 2013 y l nda s ras yla yüzde 0.37 ve yüzde 1.28 idi. Bütçe bafllang ç ödenekleri esas al narak yap lan tahmini sonuçlara göre 2015 y l merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen bafllang ç ödene i 5 Milyar 850 Milyon TL oldu. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 TEMMUZ 2015 DAMGA VERG S NE TAB KA ITLARDA SURET ve NÜSHA AYRIMI HABER CHP li Zülfikar nönü Tümer den ADASO ya ziyaret Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir 488 Say l Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu kanuna ekli 1. say l Tabloda belirtilen ka tlar n Damga Vergisine tabi oldu u, ayn kanunun 3. Maddesinde ise Damga Vergisinin mükellefinin, ka tlar imza edenler oldu u belirtilmifltir. Bir ka d n Damga Vergisine tabi olabilmesi için, kanuna ekli 1. say l Tabloda belirtilen ka tlardan olmas ve taraflarca imzalanm fl olmas gerekmektedir. Damga Vergisine tabi olacak ka tlar, belli paray içeriyorsa nisbi oranda (yüzde veya binde oranda), belli paray içermiyorsa maktu, yani kanuna ekli Tabloda yaz l tutarda Damga Vergisine tabi olacakt r. Damga Vergisine tabi ka tlar n her nüshas n n ayr, ayr ayn miktar veya nisbette Damga Vergisine tabi oldu u, kanunun 5. maddesinde belirtilmifltir. Kanunun bu maddesinde geçen nüsha ibaresinin, sözleflmenin suretlerini kapsay p, kapsamad, uygulamada uzun süre tart flma ve tereddüt konusu olmufltur. Bu belirsizli i gidermek için, Maliye Bakanl nca 19 seri nolu Damga Vergisi Sirküleri yay mlanm flt r. 19 Seri Nolu Sirkülerde, ka t, nüsha ve suretin Damga Vergisi yönünden anlamlar aç klanm flt r. lgili Sirkülerde, ka t, nüsha ve suret ibarelerinin ne ifade etti i flöyle aç klanm flt r. Ka t; yaz l p imzalanmak veya imza yerine geçen bir iflaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullan lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri fleklinde oluflturulan belge oldu u, Nüsha; Damga Vergisi Kanunu uygulamas nda ayn hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmifl ve taraf/taraflar nca ayr ca imzalanm fl olan ka tlar n her birini ifade etti i. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve ayn zamanda farkl yerlerde ibraz edilebilir mahiyette olan ka tlar olmaktad r. Suret; asl nda bulunan ibarelerin ve yaz lar n ayn s n tafl yan, fakat asl nda bulunan imzalar tafl may p asl na uygun oldu una iliflkin onaylayan n imzas n veya kaflesini ihtiva eden ka tlard r. Damga Vergisine tabi ka tlar n ço alt lm fl örneklerinin Asl n n Ayn d r veya Asl Gibidir ibareleri yaz larak onaylayan kiflinin isim/ünvan ve imzas n tafl - mas halinde, fotokopi ile ço alt lm fl veya sair flekillerde yafl imza tafl mayan örnekleri nüsha olmay p, suret oldu undan, fotokopi veya sair flekillerde ço- alt lm fl sözleflme suretleri, maktu Damga Vergisine tabi olmaktad r. Damga Vergisine tabi ka tlar n fotokopi ile veya sair flekillerde ço alt lm fl örneklerinin, ka d düzenleyen taraflarca yafl imza ile imzalanmas halinde, bu ka tlar Suret olmay p Nüsha olaca ndan, maktu Damga Vergisine tabi olmay p, nisbi oranda Damga Vergisine tabi olacakt r. K vanç: Önce Adana demeliyiz Cumhuriyet Halk Partisi Adana c s Erdo an fiire, Sayman Üye Adanal lar n ç karlar her zaman Milletvekili Zülfikar nönü mam Gazali H rada, Yönetim öncelik tafl yacak dedi. Tümer, Adana Sanayi Odas n Kurulu üyeleri Salih Sütcü ve Milletvekili Tümer in ziyaret ederek Baflkan Zeki Süleyman Bafl, Genel Sekreter ziyaretinden duydu u K vanç ile görüfl al flveriflinde Bora Kocaman n da bulundu u memnuniyeti dile getiren Adana bulundu, Adana için, tüm ziyarette konuflan CHP Milletvekili Zülfikar nönü Tümer, kent- K vanç da, milletvekilleri, Sanayi Odas Baflkan Zeki vekillerle, odalar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye teki oda ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle s k s k biravil toplum örgütleri temsilcileri- belediye baflkanlar, odalar ve si- haz r m mesaj verdi. ADASO Baflkan Zeki K - raya gelmeye özen gösterece ini nin iflbirli i ve güçbirli i yapmas n n önemine vurgu yapt. vanç n yan s ra Baflkan Yard m- vurgulad. Tümer, Adana ve K vanç, Önce Adana demeyi baflarabilirsek, kent ve gelece i ad na çok fleyler baflar r z. Hep birlikte kendin menfaatine olan konularda iktidar-muhalefet ayr - m olmadan bir araya gelmeli, sorunlar n çözümü için gayret göstermeliyiz diye konufltu. Adana n n önceliklerinden birinin Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi oldu unu belirten K vanç, bölgenin bir an önce faaliyete geçirilmesi, teflvik sisteminin ilçe ve sektörel bazda düzenlenmesi için giriflimlerde ortak hareket edilmesini istedi. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r.

5 HABER 1 TEMMUZ Karekodlu Çek uyar s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) deste inde, Kredi Kay t Bürosu (KKB) Türkiye Bankalar Birli i (TBB) iflbirli i ile gelifltirilen ve 15 Haziran dan itibaren kullan ma aç lan Karekodlu Çek uygulamas ile çekle ödemelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Çek ile yap lan al flveriflleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve h zl hale getirmeyi hedefleyen sistem, müflterilerin bankadan talebi do rultusunda özel olarak haz rlanacak. Karekodlu Çek uygulamas ile keflidecinin geçmifl çek ödeme al flkanl tek t kla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kifli, çek yapraklar üzerinde yer alan karekodu, ak ll telefonuna indirece i Findeks uygulamas ile okutarak sorgulama yapt rabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kaz nt, tahrifat veya bir baflka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek. T BARIN GÖSTERGES OLACAK TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, karekodlu çek ile ticaret hayat n do rudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürüne kavufltuklar n söyledi. Türkiye nin bugüne Karekodlu çek sahte çek kontrolü sa lar ve çeki elinde bulunduran kiflinin, çek keflidecisinin geçmifl çek ödeme performans n görebilmesine imkan tan r. Karekodlu Çek i kabul eden tacir ak ll cep telefonuna kuraca Findeks uygulamas ile çekin üzerinde bulunan karekodu sisteme okutarak karfl s ndaki tacirin çek ödeme performans konusunda daha net bilgiye sahip olacak ve vadeli sat fl yapma karar n daha h zl ve do ru bir flekilde verebilecek. Karekodlu Çek uygulamas nda geçmifl çek ödeme performans adet ve tutar olarak oransal bilgilerle verilir. Keflide edilen toplam çek adet ve tutar n n yüzde kaç n n zaman nda ödendi ini ya da ibraz edilen çeklerin toplam tutar n n hangi oranda ödendi i ve ne kadar n n arkas n n yaz ld n adet ve tutar bilgisi paylaflmadan yaln zca oransal olarak son 1, 3 ve 12 ay verilerine göre belirtir. Karekodlu Çek uygulamas ndan al - nacak rapor bafl na maliyet, al nan rapor adedine ba l olarak 2 TL ile 4 TL aras nda de iflecek. kadar tek finansal inovasyon ürününün vadeli çek oldu unu, Kare kodlu çek in, Türkiye nin dünyaya sundu u, baflka benzeri olmayan, 2. inovasyon olaca n belirten Hisarc kl o lu, Bu sistem sayesinde çekin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti nde yap lanman n avantajlar anlat ld güvenilirli i hakk nda k sa zamanda Almanya n n Ren Vestfalya Eyaleti yer oldu unu belirtti. Akkaya, E er fikir sahibi olunacak. Ayr ca, sahte ve Kalk nma Ajans (NRW nvest) Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem pa dan mal sat n almak için bir flir- Avrupa ya mal satmak ya da Avru- çal nt çek riski de ortadan kalkacak. Özetle, kare kodlu çek, çek te itibar n Akkaya, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu na konuk oldu, ticaret ve yapmak için bir numaral bölgedir. ket kurmak hedefleniyorsa yat r m göstergesi olacak dedi. Ticarette vadeli al m-sat mlar n yat r m merkezi eyalette gerçeklefltirilecek yap lanman n firmalara sa lade 20 si bu bölgeye yap l yor dedi. Do rudan yabanc yat r mlar n yüz- önemli bir tuttu unu vurgulayan Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: yaca stratejik avantajlar anlatt. Türkiye nin ifl kurmak isteyenlere Hepimizin malumu, ticarette vadeli Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki ofis, ma aza ve tan t m destekleri al m-sat mlar önemli bir yer tutar. K vanç ve yönetim kurulu üyelerine verdi ine dikkat çeken Akkaya, Kalk nma Ajans olarak flirkete kurulum Çünkü reel sektörde sermaye ço unlukla k tt r ve finansmana eriflim de her li ayr nt l bilgi veren Dr. Akkaya, deste i verdiklerini, iflyeri aç lma- Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ile ilgi- zaman kolay ve ucuz de ildir. Özellikle de vadeli çek, flirketlerimiz için Türk firmalar n n da kümelendi i bir yard mc olduklar n kaydetti. Avrupa n n kalbinde, pazaryeri, s nda ve oturma izni al nmas nda önemli bir finansman kayna d r. KARfiILIKSIZ ÇEK MA DURU OLMANIN ÖNÜNE GEÇ LECEK Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz, dünyada bir ilk ve ticari hayata yenilik getirecek olan Karekodlu Çek sistemiyle reel sektörün karfl l ks z çek ma duru olmas n n önüne geçilebilece ini söyledi. Çekin bir ödeme arac oldu u kadar ayn zamanda bir borçlanma arac da oldu unu; özellikle KOB lerin çek ile yapt klar vadeli mal al mlar ile kendilerine sermaye yaratt klar n, bu nedenle çek sisteminin ülke ekonomisi için son derece önemli oldu unu vurgulayan Akdeniz, karekodlu çek uygulamas n n hem keflidecinin hem de alacakl n n haklar n Din Ö retimi Genel Müdürü Y lmaz dan K vanç a ziyaret güvence alt na ald n belirtti. Milli E itim Bakanl Din Y lmaz n ziyaretinde, ADASO UYGULAMA NASIL fileyecek? Ö retimi Genel Müdürü Nazif Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dünyadaki kullan m bir ilk olan Karekodlu Çek, tacirin daha çek defterini Turan Akp nar ile birlikte Adana l Milli E itim Müdür Yard mc s Y lmaz, l Milli E itim Müdürü mam Gazali H rada n n yan s ra bankadan teslim al rken verdi i muvafakatname ile çek ödeme geçmiflini ti- Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti. E itim Müdürü Memduh Topuz ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ömer Oflaz, Ceyhan lçe Milli caret yapt kifliler ile paylaflmaya haz r oldu unu gösteren bir çektir. incelemelerde bulunan Genel Müdür zzettin Ayd n haz r Adana daki okul ve inflaatlarda Seyhan lçe Milli E itim Müdürü bulundu. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARI (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Bir önceki yaz m zda çal flan temsilcilerinin iflveren; iflyerinin de iflik bölümlerindeki riskler ve çal flan say lar n göz önünde bulundurarak dengeli da l ma özen göstermek kayd yla, çal flanlar aras nda yap lacak seçim veya seçimle belirlenemedi i durumda atama yoluyla, belirtilen say larda çal flan temsilcisini (temsilcilerini) görevlendirilece- i belirtilmiflti. Konuyla ilgili Resmi Gazete de yay mlanan fi SA LI I VE GÜVEN- L LE LG L ÇALIfiAN TEMS L- C S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARINA L fik N TEBL de çal flan temsilcilerinin niteliklerine seçilme usul ve esaslar na yer verilmifltir. Bir çal flan n çal flan temsilcisi olabilmesi için afla daki niteliklere sahip olmas zorunludur: 1) flyerinin tam süreli daimi çal - flan olmas, 2) En az 3 y ll k ifl deneyiminin bulunmas, 3) En az ortaokul düzeyinde ö renim görmüfl olmas. Belirli süreli veya geçici ifllerde (1) ve (2) bentleri, iflyerinde 3 y ll k ifl deneyimi bulunmayan çal flan veya aday bulunmamas halinde (2) bendi, çal flanlar veya adaylar aras nda yeterli e itim düzeyine sahip kifli bulunmamas halinde (3) bendi hükümleri uygulanmaz. Yetkili sendika temsilcisinin çal - flan temsilcisi olarak görev yapmas halinde say lan nitelikler aranmaz.. Çal flan temsilcisinin, iflyerinde yetkili sendika bulunmamas halinde çal flanlar aras ndan seçimle belirlenmesi esast r. Çal flan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çal flan temsilcisi aday baflvurular n n yap lmas için yedi günden az olmamak üzere süre tan narak iflveren taraf ndan iflyerinde ilân edilir. flyerinde çal flanlar n aday olabilmeleri için çal flan temsilcisinin kriterlerini sa lamalar esast r. Bu kriterleri tafl malar halinde aday olmalar engellenemez. Seçimlerin yap lmas na iliflkin ifl ve ifllemler için gerekli flartlar sa lan r ve yeterli say da personel iflveren taraf ndan görevlendirilir. Aday say s iflyerinde zorunlu çal flan temsilcisi say s n n üç kat ndan fazla olamaz. Fazla olmas halinde çal flan temsilcisi adaylar ; ö renim durumu, iflyerindeki deneyim süresi ve yafl kriterleri esas al narak ikinci f krada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde iflveren taraf ndan ilân edilir. (Devam edecek) Kazas z çal flmalar dile i ile.

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı