ADANA NIN GURUR TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA NIN GURUR TABLOSU"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca tarih ve nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile, daha önce e-fatura ve e-defter uygulamas na geçen mükelleflere ek olarak, tarihinden geçerli olmak üzere, elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunlu u getirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsam geniflletildi. 3 TE NIN GURUR TABLOSU Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na giren firmalar ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Tescil rekortmenlerine ödülleri törenle verildi. Adana Valisi Mustafa Büyük ve TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun kat ld törende, TOBB Adana Endüstri Meslek Lisesi nin protokolü imzaland, UMEM Projesi nden yararlanan kursiyerlere sertifikalar teslim edildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye nin büyümede t kand n, orta gelir tuza nda oldu unu belirterek, Son y llarda GSMH de kayb m z var. Tekrar h zl büyüme trendine girmek zorunday z dedi. Baflar l olan flehirler incelendi inde temelinde birlik ve beraberlik duygular n n geliflmifl oldu una dikkati çeken Hisarc kl o lu, Adana'da bir moral varl gördü ünü ancak teflvik yasas konusunda önemli bir s k nt s oldu unu dile getirdi. Adana Valisi Mustafa Büyük, miad n doldurmufl, depreme dayan ks z yap - lardan oluflan okullar n yenilenmesi ve günün koflullar na uygun hale getirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana da yat r mc lar n önünde hiçbir engelin bulunmad n ifade ederken, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da, kentin ve sanayinin sorunlar n n çözülmesini görev edindiklerini kaydetti. HABER VE FOTO RAFLARI 6-7 ve 12. SAYFADA TÜRK YE'N N LK 500 BÜYÜK SANAY KURULUfiU L STES NE G REN F RMALARI 2014 y l S ra No y l S ra No KURULUfiLAR Sasa Polyester Sanayi A.fi. Temsa Global San. ve Tic. A.fi. Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.fi. Marsa Ya San.ve Tic. A.fi. Elita G da San. ve Tic. A.fi. Adana Çimento Sanayii Tic. A.fi. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. Amylum Niflasta San. ve Tic. A.fi. ndorama Ventures Adana Pet Sanayi A.fi. Akyem Adana Yem Ya Biodizel Tar. San. Tic. A.fi. Karteks Tekstil San. ve Tic. A.fi. Güney Çelik Has r ve Demir Mamülleri San.Tic. A.fi. Özmaya Sanayi A.fi. Gürsoy Yem G da ve Hayvanc l k San. Tic. Ltd. fiti. O uz Tekstil San. ve Tic. A.fi. Üretimden Sat fllar Net (TL) Karekodlu Çek uyar s Hisarc kl o lu ndan ADASO ya ziyaret TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni nin ard ndan Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana Sanayi Odas na gelen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan a rland. 3 TE Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) deste inde, Kredi Kay t Bürosu (KKB) Türkiye Bankalar Birli i (TBB) iflbirli i ile gelifltirilen ve 15 Haziran dan itibaren kullan ma aç lan Karekodlu Çek uygulamas ile çekle ödemelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, sistem sayesinde çekin güvenilirli i hakk nda k sa zamanda fikir sahibi olunaca n, sahte ve çal nt çek riskinin de ortadan kalkaca n belirterek, Karekodlu çek, çekte itibar n göstergesi olacak dedi. 5 TE S STEM NASIL ÇALIfiACAK? Çek ile yap lan al flveriflleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve h zl hale getirmeyi hedefleyen sistem, müflterilerin bankadan talebi do rultusunda özel olarak haz rlanacak. Karekodlu Çek uygulamas ile keflidecinin geçmifl çek ödeme al flkanl tek t kla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kifli, çek yapraklar üzerinde yer alan karekodu, ak ll telefonuna indirece i Findeks uygulamas ile okutarak sorgulama yapt rabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kaz nt, tahrifat veya bir baflka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek.

2 2 1 TEMMUZ 2015 HABER tarihinden önce geçen ve ayl k ba lanmas nda dikkate al nan hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanmas talep edilemez. Birinci f krada belirtilen flartlar tafl - yanlara maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra olmak üzere müracaatlar n takip eden ay bafl ndan itibaren ayl k ba lan r ve bunlara geçmifle yönelik herhangi bir ödeme yap lmaz. flveren flçisinden Az Prim Ödeyebilecek: 5510 say l Kanunun 80. maddesinde yer alan, sigortal ayn zamanda iflveren ise ayl k prime esas kazanc, çal flt rd sigortal lar n prime esas günlük kazanc - n n en yükse inin otuz kat ndan az olamaz fleklindeki hüküm yürürlükten kald - r lm flt r. Bu zorunluluk tarihinden geçerli olmak üzere kalkd r l yor. Kursiyerlerin Prim Oran Düflürüldü: Türkiye fl Kurumu taraf ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de ifltirme e itimine kat lan kursiyerler, 4/a kapsam nda sigortal say lmakta ve bunlar hakk nda ifl kazas ve meslek hastal sigortas ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kifli durumunda olmayanlar hakk nda ayr ca genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmakta iken yap lan düzenleme ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kifli durumunda olmayanlar hakk nda genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmayacakt r. Ayr ca Türkiye fl Kurumu taraf ndan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de ifltirme e itimine kat lan kursiyerler için prim oran %13,5 den %5,5 e düflürülmüfltür. (Bu oran n %1 i k sa vadeli sigorta kollar, % 4,5 i genel sa l k sigortas primidir.) 5510 Say l Kanuna Yeni Para Cezas Getirildi: 4/c kapsam nda bulunan sigortal lar n hizmet bilgilerinin 100. madde kapsam nda Kurumca oluflturulan yaz - l m program na bilgi girifli yapmas gereken iflyerlerince, Kurumca belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortal bafl na ayl k brüt asgari ücretin beflte biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortal bafl na ayl k brüt asgari ücretin onda biri tutar nda, idari para cezas uygulanacak. Ancak, idari para cezas ilgili y l n aral k ay nda geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört kat n geçemez. Çal flan Emeklinin Destek Priminde ndirim: Emekli olduktan sonra 5510 say l Kanunun 4/b kapsam nda çal flmaya bafllayan (flirket orta ve iflyeri sahibi) kiflilerden al nan %15 oran ndaki sosyal güvenlik destek primi %10 a düflürülüyor. Difl Tedavilerinde Ceza S n r Getirildi: Ayakta tedavide hekim ve difl hekimi muayenesi kat l m paylar n n eczanelerce usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczac lar hakk nda öngörülen cezai flart için üst s n r getirildi. Buna göre uygulanacak cezai flart her fatura dönemi için brüt asgari ücretin befl kat tutar n geçemeyecek. Ba -Kur(4/b) Borçlar nda Sildirme Hakk : a) Kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlarla, tar mda kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlardan, Kuruma kay t ve tescilleri yap ld hâlde, maddenin yay mland ay n sonu olan tarihini itibar yla 12 ay ve daha fazla süreye iliflkin prim borcu bulunanlar n, bu sürelere iliflkin prim borçlar n, maddenin yürürlü e girdi i tarihi takip eden ay bafl ndan itibaren üç ay içerisinde, tarihine kadar ödememeleri halinde borçlar yla ilgili süreler silinecek. Prim borçlar n ilgili kanunlar uyar nca yap land rmamalar hâlinde, prim ödemesi varsa ödenen miktar n yetti i süreden sonrakiler silinecek. Kurum alacaklar takip edilmeyerek, Kurum alacaklar aras nda yer verilmez. b) Sigortal l klar durdurulanlardan bu kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda çal flmaya devam edenlerin sigortal l klar maddenin yay m tarihini takip eden ay bafl itibar yla yeniden bafllat l r. Ancak, daha sonra sigortal ya da hak sahipleri taraf ndan talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortal l k sürelerinin tamam, talep tarihinde 80. maddenin ikinci f kras na göre belirlenecek prime esas kazanç tutar üzerinden borç tutar hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutar n n tamam n, borcun tebli tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortal l k süresi olarak de erlendirilir. Tebli edilen borç tutar n n bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortal l k süresi olarak de erlendirilmez ve bu madde kapsam nda ödenmifl olan tutarlar ilgilinin prim ve prime iliflkin borcunun bulunmamas kayd yla faizsiz olarak iade edilir. hya edilerek kazan lan hizmet süreleri borcun ödendi i tarihten itibaren geçerli say l r. d) Sigortal l klar durdurulanlar ile bunlar n bakmakla yükümlü oldu u kifliler hakk nda tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sa l k sigortas hükümleri uygulanmaz. Rücu Borçlar Yeniden Yap land r - lacak: flverenlerin, üçüncü flah slar n, tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 506 say l Kanunun mülga 10., 26., 27., 28. ve 39. maddeleri, 1479 say l Kanunun mülga 63. maddesi ve 5434 say l Kanunun mülga 129. maddesi gere ince ifl kazas ve meslek hastal, hastal k, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortal ya, genel sa l k sigortal s na veya bunlar n bakmakla yükümlü oldu u kiflilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleflmifl mahkeme karar sonucu ödemekle yükümlü bulunduklar her türlü borçlar na, kanuni faiz uygulanan sürenin bafllang c ndan bu maddenin yay mland tarihe kadar geçen süre için Y -ÜFE ayl k de iflim oranlar esas al narak hesaplanacak tutar n, maddede belirtilen flekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. Söz konusu mahkeme kararlar na iliflkin yarg lama giderleri ile vekâlet ücreti, peflin ödeme hâlinde peflin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde son taksit tarihine kadar geçen süre için Y -ÜFE ayl k de iflim oranlar esas al n p hesaplanarak son taksit tutar yla birlikte defaten yat r l r. Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçlular n bu maddenin yay mland tarihi izleyen ay bafl ndan itibaren üç ay içinde Kuruma baflvuruda bulunmalar, ilk taksiti bu maddenin yay mland tarihi izleyen ay bafl ndan itibaren dört ay içinde, di er taksitlerini ise ikifler ayl k dönemler hâlinde azami on sekiz eflit taksitte ödemeleri gerekir. Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutar n ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutar için bu maddenin yay mland tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz al nmaz. Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim y l nda iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar n n son taksiti izleyen ay n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için tarihli ve 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanuna göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi flart yla bu madde hükümlerinden yararlan l r. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen flekilde de ödenmemesi veya bir takvim y l nda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakk kaybedilir. Bu hüküm, alacaklar tahsil daireleri aç s ndan taksitlendirilen alacaklar için ayr ayr uygulan r SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (4) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri - Geçici 60. maddenin dördüncü f kras - n n (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci onuncu, on beflinci ve on sekizinci f kralar bu maddeden yararlanmak için baflvuranlar hakk nda da uygulan r. Trafik Kazalar nda Sa l k Yard m S - n rland r yor: Trafik kazalar sebebiyle üniversitelere ba l hastaneler ve di er bütün resmî ve özel sa l k kurum ve kurulufllar n n sunduklar sa l k hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmad na bak lmaks z n genel sa l k sigortal s say - lanlar için belirlenen sa l k hizmeti geri ödeme usul ve esaslar çerçevesinde SGK taraf ndan karfl lanacak. Eklenen yeni f kra ile art k, SGK. bu kapsama girenler yönünden genel sa l k sigortal s say - lanlar için belirlenen sa l k hizmetlerine ilave sa l k hizmetlerini belirleyecek, protez ve ortezler için farkl birim fiyat tespit edebilecek. Bu sa l k hizmetleri sa l k uygulama tebli indeki istisnai sa l k hizmetleri kapsam na dâhil edilmeyecek. Yurtd fl nda Okuyan Ö rencilerin Borçlanma Hakk : 1416 say l kanuna göre yurt d fl na gönderilen ve ö renimini baflar yla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulundu u mecburi hizmet süresini tamamlam fl olanlardan bu kanunun yürürlü e girdi i tarihten öbce 5434 say l kanun hükümlerine tabi olarak çal flmaya bafllam fl olup geçici 4. madde kapsam nda çal flmaya devam edenler; yurt d fl nda resmi ö renci olarak geçirmifl olduklar ö renim sürelerinin 18 yafl n n tamamlamas ndan sonraki döneme ait olan k sm n tamam n veya bir bölümünü 2012 y l nda ç kar lan kanunla üç ay içinde baflvuru yapmak kayd yla borçlanabiliyorlard say l kanunla yap - lan de ifliklik süre s n r n kald rd ndan bu kapsamdakiler diledikleri tarihte baflvuru yaparak borçlanma hakk ndan faydalanabilecekler. Kamu Geçici flçi Pozisyonlar nda Çal flanlarla lgili Düzenlemeler: Kamu kurum ve kurulufllar nda sürekli iflçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuat na göre al nan Sa l k Kurulu Raporunda en za %40 oran nda engelli oldu u belirtilen iflçiler ile di er a r engelli raporlu efli ve bakmakla yükümlü olduü u birinci derece kan h s mlar bulunan iflçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayal olarak kurum içinde yer de ifltirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kurulufllar n n kadro imkanlar ve teflkilat yap lar dikkate al narak karfl lan r. flçinin kendisinin veya birlikte yaflad - efli ve bakmakla yükümlü oldu u çocuklar n n engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer de iflikli i talep etmesi hâlinde, yer de ifltirme suretiyle atama yap lacak yerin, iflçinin ve bu f kra kapsam ndaki yak nlar n n engellilik durumuna uygun olmas esast r. Engellilik durumu devam etti i sürece kurum ve kurulufllarca iste i d fl nda iflçinin görev yeri de ifltirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan iflçiler hakk nda genel hükümler çerçevesinde ifllem yap l r. Mesleki Yeterlilik Önemli Hale Geliyor: Mesleki yeterlili e yönelik önemli maddeler içermekte. a) Mesleki ve teknik e itim ve ö retime iliflkin orta ve yüksekö retim programlar, Milli E itim Bakanl ve üniversiteler taraf ndan bir y l içinde ilgili ulusal meslek standartlar yla uyumlu hale getirilecek, e itim ve ö retimin bu programlara göre verilmesi sa lanacak. b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluflturulmas ve etkin bir flekilde yürütülmesi için uygulamadaki eksiklikler giderilecek. c) Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri için istihdam edilmelerine ihtiyaç duyulan istatistik, matematik ve aktüerya bölümlerinden mezun olanlar n uzman yard mc s ve yönetici olabilmeleri imkan getiriliyor. d) Tehlikeli ve çok tehlikeli ifllerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standard yay mlanan ve Bakanl kça ç - kar lacak tebli lerde belirtilen mesleklerde, tebli in yay m tarihinden itibaren sekiz ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kifliler çal flt r lamayacak say l Mesleki E itim Kanununa göre ustal k belgesi alm fl olanlar ile Milli E itim Bakanl na ba l mesleki ve teknik e itim okullar ndan ve üniversitelerin mesleki ve teknik e itim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalar nda veya ustal k belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çal flt r lanlar için mesleki yeterlilik belgesi flart aranmayacak. Buna iliflkin denetimler fl müfettifllerince yap lacak. Belirtilen hükümlere ayk r davranan iflveren veya iflveren vekillerine Çal flma ve fl Kurumu il müdürü taraf ndan her bir çal flan için TL idari para cezas verilecek. Ecnebi Sigortal lar için GSS Priminde ndirim: Uluslararas sosyal güvenlik sözleflmeleri hükümleri sakl kalmak kayd yla; yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulufl taraf ndan ve o kurulufl ad na ve hesab na Türkiye ye üç ay geçmemek üzere bir ifl için gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tabi oldu unu belgeleyen kifliler ile Türkiye de kendi ad na ve hesab na ba ms z çal flanlardan, yurt d - fl nda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuat na tabi olanlar için uygulanan prim oran yüzde 13,5 'tan yüzde 5,5'a düflürülüyor. Bu %12,5' u GSS primiyken bu oran %4,5'a düflürülüyor. Ana-Babaya Ayl k Kolayl Hakk nda Geniflleme: Soma Maden Kazas nda vefat eden iflçilerden dolay anne ve babas na gelir ve ayl k ba lanmas nda, her türlü kazanç ve irattan elde etmifl oldu u gelirinin asgari ücretin net tutar ndan daha az olmas ve di er çocuklar ndan hak kazan lan gelir ve ayl klar hariç olmak üzere gelir ve/veya ayl k ba lanmam fl olmas flartlar aranmamas kural ve ölen iflçilerin SGK ya olan borçlar n n silinmesi hakk Ermenek Maden kazas na kadar uzat larak onlar da kapsama al n yor. Hekimler çin Yeni Düzenleme: 5510 say l Kanuna afla daki ek madde eklenmifltir. Kurumla sözleflmeli özel sa l k hizmeti sunucular taraf ndan Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleflme kapsam branfllarda fiilen hizmet sunan sa l k hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle s n rl olmak üzere, a) l Sa l k Müdürlüklerinden çal flma izni almak suretiyle ve tarihli ve 1219 say l Tababet ve fiuabat San atlar n n Tarz cras na Dair Kanuna ayk r olmayacak flekilde sözleflme ile çal flt rm fl olduklar hekimlerden ayn zamanda fatura karfl l hizmet al m yaparak, b) Bir ifl sözleflmesine tabi olmamakla birlikte, l Sa l k Müdürlüklerinden çal flma izni almak suretiyle ve 1219 say l Kanuna ayk r olmayacak flekilde hekimlerden fatura karfl l hizmet al m yaparak, genel sa l k sigortas kapsam ndaki kiflilere vermifl olduklar sa l k hizmetlerini Kurumca belirlenmifl usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmifl olan sa l k hizmetlerinin bedeli Kurum taraf ndan karfl lan r. fiirket orta olan veya mesle ini serbest olarak icra eden hekimler ile t pta uzmanl k mevzuat na göre uzman olan kifliler, özel hukuk kiflileri ve/veya vak f üniversitelerine ait sa l k kurum ve kurulufllar bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleflmelerinde aksine bir hüküm bulunmad kça bu Kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda sigortal say l r. Ancak, bu maddenin yay m tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda sigortal olarak çal fl lan sürelere iliflkin haklar sakl d r.

3 HABER 1 TEMMUZ Adana TOBB Endüstri Meslek Lisesi için imzalar at ld Adana TOBB Endüstri Meslek Lisesi Protokol mza Töreni, TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun da kat l m yla gerçeklefltirildi. Hisarc kl o lu, Adana Ticaret Odas, Sanayi Odas ve Ticaret Borsas Baflkanlar, çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa baflkanlar, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve Adana Valisi Mustafa Büyük ün kat l m yla, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni öncesinde yap lan protokol töreni ile meslek lisesinin yap m na ilk ad m at lm fl oldu. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu ADASO da TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni nin ard ndan Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana Sanayi Odas na gelen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç taraf ndan a rland. Birlik ve beraberlik mesaj veren Hisarc kl o lu, Adana n n çok önemli bir potansiyele sahip oldu unu, illerin baflar s n n ortak hedefler noktas ndaki beraberlikten kaynakland n vurgulad. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ziyaretin an s na tablo hediye ederken, ziyareti an s na Adana Sanayi Odas Hat ra Orman na dikilen fidanlar n sertifikas n teslim ald, Art k Adana da da dikili a ac m z var dedi. E-Fatura ve E-Defter Uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca tarih ve nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile, daha önce e- fatura ve e-defter uygulamas na geçen mükelleflere ek olarak, tarihinden geçerli olmak üzere, elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunlu u getirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsam geniflletildi. lgili Genel Tebli e göre; a veya müteakip hesap dönemleri brüt sat fl has lat 10 Milyon Türk Liras ve bu tutar aflan mükellefler. b say l Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli I say l listedeki mallar n (Bu listede Akaryak t, madeni ya ve türevleri yer almaktad r) imali, ithali, teslimi ve benzeri faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisans olanlar, münhas ran bu lisansa sahip olmalar nedeniyle e-fatura ve e-defter kapsam nda de erlendirilmeyecektir.) c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III say l listedeki (Bu listede alkollü içki, tütün mamulleri, kolal gazozlar yer almaktad r) mallar imal, infla ve ithal eden mükellefler Tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek ve e-defter tutmak zorunda Tarihinden itibaren e-fatura düzenlemek ve e-defter tutmak zorunda olan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarihine kadar gerekli baflvurular yapacaklar. Özel sektörün borcu artt Özel sektörün yurtd fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcu, Nisan sonu itibariyle 2014 y l sonuna göre 1.8 milyar dolar artarak milyar dolara yükseldi. Merkez Bankas verilerine göre, bir önceki y lsonuna göre bankalar n kredi biçimindeki borçlanmalar 2.9 milyar dolar, tahvil ihrac biçimindeki borçlanmalar ise 1.5 milyar dolar artt. Ayn dönemde, bankac l k d fl finansal kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar 715 milyon dolar azal rken, tahvil stoku ise 3.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar 2 milyar dolar azal rken, tahvil stoku ise 5.3 milyar dolar oldu. Nisan sonu itibar yla, özel sektörün yurtd fl ndan sa lad ticari krediler d fl ndaki k sa vadeli kredi borcu 2014 sonuna göre 6.7 milyar dolar azalarak 37.6 milyar dolara geriledi. Özel sektörün yurtd fl ndan sa lad toplam kredi borcu, Nisan sonu itibar yla kalan vadeye göre incelendi inde, 1 y l içinde gerçeklefltirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 67.7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Ar-Ge harcamalar azald TÜ K, dönemi, Yönetim Bütçesinden Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri çin Ayr lan Ödenek ve Harcamalar verilerini aç klad. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçeklefltirilen harcama 2014 y l için 5 milyar 611 milyon TL oldu. yönetim bütçesi üzerinden gerçeklefltirilen hesaplamalara göre 2014 y - l nda Ar-Ge için bir önceki y la göre yüzde 3.73 azal flla 5 milyar 611 milyon TL harcama yap ld. Bu sonuca göre 2014 y l merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçeklefltirilen harcamalar n Gayrisafi Yurtiçi Has la içerisindeki oran yüzde 0.32, merkezi yönetim bütçe harcamalar içerisindeki pay ise yüzde 1.12 oldu. Bu oranlar 2013 y l nda s ras yla yüzde 0.37 ve yüzde 1.28 idi. Bütçe bafllang ç ödenekleri esas al narak yap lan tahmini sonuçlara göre 2015 y l merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen bafllang ç ödene i 5 Milyar 850 Milyon TL oldu. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 1 TEMMUZ 2015 DAMGA VERG S NE TAB KA ITLARDA SURET ve NÜSHA AYRIMI HABER CHP li Zülfikar nönü Tümer den ADASO ya ziyaret Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir 488 Say l Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu kanuna ekli 1. say l Tabloda belirtilen ka tlar n Damga Vergisine tabi oldu u, ayn kanunun 3. Maddesinde ise Damga Vergisinin mükellefinin, ka tlar imza edenler oldu u belirtilmifltir. Bir ka d n Damga Vergisine tabi olabilmesi için, kanuna ekli 1. say l Tabloda belirtilen ka tlardan olmas ve taraflarca imzalanm fl olmas gerekmektedir. Damga Vergisine tabi olacak ka tlar, belli paray içeriyorsa nisbi oranda (yüzde veya binde oranda), belli paray içermiyorsa maktu, yani kanuna ekli Tabloda yaz l tutarda Damga Vergisine tabi olacakt r. Damga Vergisine tabi ka tlar n her nüshas n n ayr, ayr ayn miktar veya nisbette Damga Vergisine tabi oldu u, kanunun 5. maddesinde belirtilmifltir. Kanunun bu maddesinde geçen nüsha ibaresinin, sözleflmenin suretlerini kapsay p, kapsamad, uygulamada uzun süre tart flma ve tereddüt konusu olmufltur. Bu belirsizli i gidermek için, Maliye Bakanl nca 19 seri nolu Damga Vergisi Sirküleri yay mlanm flt r. 19 Seri Nolu Sirkülerde, ka t, nüsha ve suretin Damga Vergisi yönünden anlamlar aç klanm flt r. lgili Sirkülerde, ka t, nüsha ve suret ibarelerinin ne ifade etti i flöyle aç klanm flt r. Ka t; yaz l p imzalanmak veya imza yerine geçen bir iflaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullan lmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri fleklinde oluflturulan belge oldu u, Nüsha; Damga Vergisi Kanunu uygulamas nda ayn hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmifl ve taraf/taraflar nca ayr ca imzalanm fl olan ka tlar n her birini ifade etti i. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve ayn zamanda farkl yerlerde ibraz edilebilir mahiyette olan ka tlar olmaktad r. Suret; asl nda bulunan ibarelerin ve yaz lar n ayn s n tafl yan, fakat asl nda bulunan imzalar tafl may p asl na uygun oldu una iliflkin onaylayan n imzas n veya kaflesini ihtiva eden ka tlard r. Damga Vergisine tabi ka tlar n ço alt lm fl örneklerinin Asl n n Ayn d r veya Asl Gibidir ibareleri yaz larak onaylayan kiflinin isim/ünvan ve imzas n tafl - mas halinde, fotokopi ile ço alt lm fl veya sair flekillerde yafl imza tafl mayan örnekleri nüsha olmay p, suret oldu undan, fotokopi veya sair flekillerde ço- alt lm fl sözleflme suretleri, maktu Damga Vergisine tabi olmaktad r. Damga Vergisine tabi ka tlar n fotokopi ile veya sair flekillerde ço alt lm fl örneklerinin, ka d düzenleyen taraflarca yafl imza ile imzalanmas halinde, bu ka tlar Suret olmay p Nüsha olaca ndan, maktu Damga Vergisine tabi olmay p, nisbi oranda Damga Vergisine tabi olacakt r. K vanç: Önce Adana demeliyiz Cumhuriyet Halk Partisi Adana c s Erdo an fiire, Sayman Üye Adanal lar n ç karlar her zaman Milletvekili Zülfikar nönü mam Gazali H rada, Yönetim öncelik tafl yacak dedi. Tümer, Adana Sanayi Odas n Kurulu üyeleri Salih Sütcü ve Milletvekili Tümer in ziyaret ederek Baflkan Zeki Süleyman Bafl, Genel Sekreter ziyaretinden duydu u K vanç ile görüfl al flveriflinde Bora Kocaman n da bulundu u memnuniyeti dile getiren Adana bulundu, Adana için, tüm ziyarette konuflan CHP Milletvekili Zülfikar nönü Tümer, kent- K vanç da, milletvekilleri, Sanayi Odas Baflkan Zeki vekillerle, odalar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye teki oda ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle s k s k biravil toplum örgütleri temsilcileri- belediye baflkanlar, odalar ve si- haz r m mesaj verdi. ADASO Baflkan Zeki K - raya gelmeye özen gösterece ini nin iflbirli i ve güçbirli i yapmas n n önemine vurgu yapt. vanç n yan s ra Baflkan Yard m- vurgulad. Tümer, Adana ve K vanç, Önce Adana demeyi baflarabilirsek, kent ve gelece i ad na çok fleyler baflar r z. Hep birlikte kendin menfaatine olan konularda iktidar-muhalefet ayr - m olmadan bir araya gelmeli, sorunlar n çözümü için gayret göstermeliyiz diye konufltu. Adana n n önceliklerinden birinin Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi oldu unu belirten K vanç, bölgenin bir an önce faaliyete geçirilmesi, teflvik sisteminin ilçe ve sektörel bazda düzenlenmesi için giriflimlerde ortak hareket edilmesini istedi. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r.

5 HABER 1 TEMMUZ Karekodlu Çek uyar s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) deste inde, Kredi Kay t Bürosu (KKB) Türkiye Bankalar Birli i (TBB) iflbirli i ile gelifltirilen ve 15 Haziran dan itibaren kullan ma aç lan Karekodlu Çek uygulamas ile çekle ödemelerin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Çek ile yap lan al flveriflleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve h zl hale getirmeyi hedefleyen sistem, müflterilerin bankadan talebi do rultusunda özel olarak haz rlanacak. Karekodlu Çek uygulamas ile keflidecinin geçmifl çek ödeme al flkanl tek t kla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kifli, çek yapraklar üzerinde yer alan karekodu, ak ll telefonuna indirece i Findeks uygulamas ile okutarak sorgulama yapt rabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kaz nt, tahrifat veya bir baflka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek. T BARIN GÖSTERGES OLACAK TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, karekodlu çek ile ticaret hayat n do rudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli finansal ürüne kavufltuklar n söyledi. Türkiye nin bugüne Karekodlu çek sahte çek kontrolü sa lar ve çeki elinde bulunduran kiflinin, çek keflidecisinin geçmifl çek ödeme performans n görebilmesine imkan tan r. Karekodlu Çek i kabul eden tacir ak ll cep telefonuna kuraca Findeks uygulamas ile çekin üzerinde bulunan karekodu sisteme okutarak karfl s ndaki tacirin çek ödeme performans konusunda daha net bilgiye sahip olacak ve vadeli sat fl yapma karar n daha h zl ve do ru bir flekilde verebilecek. Karekodlu Çek uygulamas nda geçmifl çek ödeme performans adet ve tutar olarak oransal bilgilerle verilir. Keflide edilen toplam çek adet ve tutar n n yüzde kaç n n zaman nda ödendi ini ya da ibraz edilen çeklerin toplam tutar n n hangi oranda ödendi i ve ne kadar n n arkas n n yaz ld n adet ve tutar bilgisi paylaflmadan yaln zca oransal olarak son 1, 3 ve 12 ay verilerine göre belirtir. Karekodlu Çek uygulamas ndan al - nacak rapor bafl na maliyet, al nan rapor adedine ba l olarak 2 TL ile 4 TL aras nda de iflecek. kadar tek finansal inovasyon ürününün vadeli çek oldu unu, Kare kodlu çek in, Türkiye nin dünyaya sundu u, baflka benzeri olmayan, 2. inovasyon olaca n belirten Hisarc kl o lu, Bu sistem sayesinde çekin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti nde yap lanman n avantajlar anlat ld güvenilirli i hakk nda k sa zamanda Almanya n n Ren Vestfalya Eyaleti yer oldu unu belirtti. Akkaya, E er fikir sahibi olunacak. Ayr ca, sahte ve Kalk nma Ajans (NRW nvest) Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem pa dan mal sat n almak için bir flir- Avrupa ya mal satmak ya da Avru- çal nt çek riski de ortadan kalkacak. Özetle, kare kodlu çek, çek te itibar n Akkaya, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu na konuk oldu, ticaret ve yapmak için bir numaral bölgedir. ket kurmak hedefleniyorsa yat r m göstergesi olacak dedi. Ticarette vadeli al m-sat mlar n yat r m merkezi eyalette gerçeklefltirilecek yap lanman n firmalara sa lade 20 si bu bölgeye yap l yor dedi. Do rudan yabanc yat r mlar n yüz- önemli bir tuttu unu vurgulayan Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: yaca stratejik avantajlar anlatt. Türkiye nin ifl kurmak isteyenlere Hepimizin malumu, ticarette vadeli Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki ofis, ma aza ve tan t m destekleri al m-sat mlar önemli bir yer tutar. K vanç ve yönetim kurulu üyelerine verdi ine dikkat çeken Akkaya, Kalk nma Ajans olarak flirkete kurulum Çünkü reel sektörde sermaye ço unlukla k tt r ve finansmana eriflim de her li ayr nt l bilgi veren Dr. Akkaya, deste i verdiklerini, iflyeri aç lma- Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ile ilgi- zaman kolay ve ucuz de ildir. Özellikle de vadeli çek, flirketlerimiz için Türk firmalar n n da kümelendi i bir yard mc olduklar n kaydetti. Avrupa n n kalbinde, pazaryeri, s nda ve oturma izni al nmas nda önemli bir finansman kayna d r. KARfiILIKSIZ ÇEK MA DURU OLMANIN ÖNÜNE GEÇ LECEK Kredi Kay t Bürosu Genel Müdürü Kas m Akdeniz, dünyada bir ilk ve ticari hayata yenilik getirecek olan Karekodlu Çek sistemiyle reel sektörün karfl l ks z çek ma duru olmas n n önüne geçilebilece ini söyledi. Çekin bir ödeme arac oldu u kadar ayn zamanda bir borçlanma arac da oldu unu; özellikle KOB lerin çek ile yapt klar vadeli mal al mlar ile kendilerine sermaye yaratt klar n, bu nedenle çek sisteminin ülke ekonomisi için son derece önemli oldu unu vurgulayan Akdeniz, karekodlu çek uygulamas n n hem keflidecinin hem de alacakl n n haklar n Din Ö retimi Genel Müdürü Y lmaz dan K vanç a ziyaret güvence alt na ald n belirtti. Milli E itim Bakanl Din Y lmaz n ziyaretinde, ADASO UYGULAMA NASIL fileyecek? Ö retimi Genel Müdürü Nazif Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dünyadaki kullan m bir ilk olan Karekodlu Çek, tacirin daha çek defterini Turan Akp nar ile birlikte Adana l Milli E itim Müdür Yard mc s Y lmaz, l Milli E itim Müdürü mam Gazali H rada n n yan s ra bankadan teslim al rken verdi i muvafakatname ile çek ödeme geçmiflini ti- Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti. E itim Müdürü Memduh Topuz ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ömer Oflaz, Ceyhan lçe Milli caret yapt kifliler ile paylaflmaya haz r oldu unu gösteren bir çektir. incelemelerde bulunan Genel Müdür zzettin Ayd n haz r Adana daki okul ve inflaatlarda Seyhan lçe Milli E itim Müdürü bulundu. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiAN TEMS LC S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARI (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Bir önceki yaz m zda çal flan temsilcilerinin iflveren; iflyerinin de iflik bölümlerindeki riskler ve çal flan say lar n göz önünde bulundurarak dengeli da l ma özen göstermek kayd yla, çal flanlar aras nda yap lacak seçim veya seçimle belirlenemedi i durumda atama yoluyla, belirtilen say larda çal flan temsilcisini (temsilcilerini) görevlendirilece- i belirtilmiflti. Konuyla ilgili Resmi Gazete de yay mlanan fi SA LI I VE GÜVEN- L LE LG L ÇALIfiAN TEMS L- C S N N N TEL KLER VE SEÇ LME USUL VE ESASLARINA L fik N TEBL de çal flan temsilcilerinin niteliklerine seçilme usul ve esaslar na yer verilmifltir. Bir çal flan n çal flan temsilcisi olabilmesi için afla daki niteliklere sahip olmas zorunludur: 1) flyerinin tam süreli daimi çal - flan olmas, 2) En az 3 y ll k ifl deneyiminin bulunmas, 3) En az ortaokul düzeyinde ö renim görmüfl olmas. Belirli süreli veya geçici ifllerde (1) ve (2) bentleri, iflyerinde 3 y ll k ifl deneyimi bulunmayan çal flan veya aday bulunmamas halinde (2) bendi, çal flanlar veya adaylar aras nda yeterli e itim düzeyine sahip kifli bulunmamas halinde (3) bendi hükümleri uygulanmaz. Yetkili sendika temsilcisinin çal - flan temsilcisi olarak görev yapmas halinde say lan nitelikler aranmaz.. Çal flan temsilcisinin, iflyerinde yetkili sendika bulunmamas halinde çal flanlar aras ndan seçimle belirlenmesi esast r. Çal flan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çal flan temsilcisi aday baflvurular n n yap lmas için yedi günden az olmamak üzere süre tan narak iflveren taraf ndan iflyerinde ilân edilir. flyerinde çal flanlar n aday olabilmeleri için çal flan temsilcisinin kriterlerini sa lamalar esast r. Bu kriterleri tafl malar halinde aday olmalar engellenemez. Seçimlerin yap lmas na iliflkin ifl ve ifllemler için gerekli flartlar sa lan r ve yeterli say da personel iflveren taraf ndan görevlendirilir. Aday say s iflyerinde zorunlu çal flan temsilcisi say s n n üç kat ndan fazla olamaz. Fazla olmas halinde çal flan temsilcisi adaylar ; ö renim durumu, iflyerindeki deneyim süresi ve yafl kriterleri esas al narak ikinci f krada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde iflveren taraf ndan ilân edilir. (Devam edecek) Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 REKORTMENLER ÖDÜLLEND R LD Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras nda yer alan firmalara ödülleri törenle verildi Black Cyan Magenta Yellow Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na giren firmalar ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Tescil rekortmenlerine ödülleri, Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas ve Adana Ticaret Borsas taraf ndan düzenlenen törenle verildi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun da kat ld törende, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nce Adana da yapt r lacak TOBB Adana Endüstri Meslek Lisesi nin protokolü imzaland, Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Projesi nden yararlanan kursiyerlere sertifikalar teslim edildi. Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, oda ve borsa baflkanlar n n kat ld törende konuflan TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, seçimler sonras nda sand ktan koalisyon mesaj ç kt na de inirken, Bütün siyasi partilerin h zla hareket etmesini bekliyoruz. Biz büyümede t kand k. Orta gelir tuza nday z. Son y llarda GSMH de kayb m z var. Tekrar h zl büyüme trendine girmek zorunday z diye konufltu. Hisarc kl o lu konuflmas nda, baflar l olan flehirlerin incelendi inde temelinde birlik ve beraberlik duygular n n geliflmifl oldu una dikkati çekerken, Türkiye'nin giriflimci say s n, özellikle kad n giriflimci say s n art rmas gerekti ini kaydetti. Kad nlar TOBB organlar nda üyelik ve yönetim kurulu üyeliklerinde daha fazla görmek istediklerini anlatan Hisarc kl o lu, "Türkiye'nin ihtiyac olan giriflimcilik. Zenginleflmenin TOBB BAfiKANI H SARCIKLIO LU: YEN DEN HIZLI BÜYÜME TREND N YAKALAMALIYIZ de tek ilac var o da giriflimcilik. Ne kadar çok giriflimci var o kadar zenginsin. Bu kapsamda biz Türkiye olarak zengin olmak istiyoruz. Nüfusumuzun yar s kad n ama kad n giriflimcilerin toplam giriflimciler içindeki oran yüzde 7 maalesef. Biz kad n giriflimci say s n art rmak istiyoruz. Allah, 'israf haram' demifl, nüfusumuzun yar s n yok görüyoruz ama di er yar s yla da ancak bu kadar yapabilmifliz." fi ADAMLARINA POZ T F AYRIMCILIK STE Hisarc kl o lu, dünyada futbolda yetkili kurumlar taraf ndan hakemlere yönelik "Y ld z oyunculara pozitif ayr mc l k" yap lmas istendi ini söyledi. Bunun sebebi olarak o y ld z futbolcular sayesinde hakemlerin maafllar n n verilmesi, futbol endüstrisinin varl n n bu oyunculara borçlu olmas n n belirtildi ine dikkati çeken Hisarc kl o lu, buna benzer flekilde kamudaki tüm görevlilerin istihdam sa layan, yat r m yapan kiflilerin, yat r mc lar n hep beraber pozitif ayr mc l kla gözetilmesini, korunmas n istedi. "Çünkü yar n çocuklar n za ifli bunlar verecek. Bunlar ifllerini büyütsünler ki daha fazla ifl ç ks n" diyen Hisarc kl o lu, flöyle devam etti: "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli s k nt s istihdamd r. Her y l 1 milyon kifliye ifl bulmak durumday z, 10 y l sonra bu rakam 1 milyon 300 bin kifliye ç kacak. Her y l 1 milyon 300 bin kifli... Birçok Avrupa ülke nüfusuna ifl vereceksin bir y lda. Bunu da kim verecek. Kamuda imkan mümkün de il. stihdam edilemez her y l bu kadar kifli. flte bu salonu dolduran ve gelecekte dolduracak giriflimcilerimiz verecek. Onun için de bunlar gözümüz gibi koruyal m." LÇE BAZLI TEfiV K S STEM Adana'da bir moral varl gördü ünü ancak teflvik yasas konusunda önemli bir s k nt s oldu unu belirten Hisarc kl o lu, "Geçen dönem Baflbakan m zdan 'ilçe bazl teflvik uygulamas n n' Türkiye'de uygulanaca na dair söz alm flt k. Çünkü buna geçilmezse baz yerlerde Kayseri'de oldu u gibi flehir merkezi zengin, ilçeleri do u, güneydo unun daha alt nda olur. lçe bazl teflvik sistemine muhakkak geçilece ini biliyoruz" dedi. Hisarc kl o lu, oda olarak karekodlu çek sistemine geçilmesi, Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Projesi (UMEM Beceri 10) kapsam nda iflverenlere nitelikli çal flan temin ettiklerini anlatt, devlet ihalelerinde yerli ve yabanc mallar aras nda yerli mal yüzde 15 pahal olsa bile devletin yerli mal almas na yönelik kanun ç kart lmas nda katk sa lad klar n belirtti. Hisarc kl o lu, TOBB olarak baz STK lar ile birlikte 4 siyasi parti liderlerini ziyaret ettiklerini an msatt. Ziyaretlerinde partilere milli iradenin talebini aktard klar n ifade eden Hisarc kl o lu, flunlar söyledi: "Milli irade bize koalisyon kurun dedi. Tüm siyasi partilerimizden bu fl k do rultusunda h zla hareket etmelerini bekliyoruz. Bunu niçin bekliyoruz. Biz büyümede t kand k. Son 6 y ld r yerimizde say yoruz. Orta gelir tuza n n içindeyiz. Kifli bafl na düflen milli gelirimizi 10 bin dolara getirdik, kald k. 6 y ld r ayn yerde duruyoruz. 2013'te Türkiye'nin gayrisafi milli has las 820 milyar dolar iken 2015'te bu rakam 780 milyar dolar civar nda olacak. Yani iki seneye göre 40 milyar dolarl k bir kayb m z söz konusu olacak. Biz tekrar h zl bir büyüme trendine girmek durumunday z. nsanlara ifl bulabilmek, zenginleflebilmek için yapmak durumunday z. Onun için yeni hükümetin, koalisyon hükümetinin h zla kurulup Türkiye'nin ekonomik meselelerine h zla acilen tedbir al nmas laz m. " VAL BÜYÜK: DESTEK SÜRMEL Adana Valisi Mustafa Büyük de konuflmas nda ilde okul ihtiyac na dikkati çekti. Halihaz rda bir meslek lisesi yap larak kentteki e itim sorununun çözülmesinin imkan olmad n ifade eden Büyük, "Özellikle miad n doldurmufl, depreme dayan ks z yap lardan oluflan okullar n mutlaka yenilenmesi ve eski okullar n günümüz ihtiyaçlar na uygun hale getirilmesi için de elbirli iyle hareket etmemiz ge- rekti ini de belirtmek istiyorum" dedi. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ise üreten toplumlar n refah toplumu oldu unu, üretmek için giriflimcilerin önünün aç lmas gerekti ini belirtti. Sözlü, "Yat r m yapmak isteyen yerli veya yabanc herkes için Adana, yat r mc lar için demokrasinin befli i bir memleket. Hiçbir engelin olmad bir memlekettir" dedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, kentin ve sanayinin sorunlar n n çözülmesini görev edindiklerini yineledi. K vanç, Türkiye nin ilk 500 büyük sanayi kuruluflu aras nda 15 Adana sanayi firmam z yer ald. Bu say n n daha da artmas n, ilimizde yat r m n ve istihdam n daha fazla olmas n arzu ediyor, bunun için çaba gösteriyoruz dedi. Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle ve Adana Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan fiahin Bilgiç in konuflmalar n n ard ndan 2013 y l Adana kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, Sanayi Odas 'n n ( SO) 2014 y l "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu" araflt rmas nda listeye Adana'dan giren firma temsilcileri, Adana Ticaret Borsas na en yüksek tescil yapan üyeler ile 2014 y l kurumlar vergisi en fazla matrah veren firma temsilcilerine ödülleri verildi. Törene, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak n yan s ra çevre il ve ilçelerden oda ve borsa baflkanlar n n yan s ra kent protokolü kat ld. GEL R VE KURUMLAR VERG S LE TESC L REKORTMENLER N N L STES 12. SAYFADA

7 8 1 TEMMUZ 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 03/07/ /07/ Üniversite Tercih Fuar 08/07/ /07/2015 Üniversite Tercih Fuar 22/07/ /07/2015 Edirne G da, Tar m, Hayvanc l k, Sanayi Fuar /07/ /08/ Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuar Üniversiteler, Yurtd fl Üniversiteleri, Dil Kurslar, E itim Sektörüne Yönelik Lütfi K rdar Uluslararas Ekipmanlar Kongre ve Sergi Saray Üniversiteler, Yurtd fl Üniversiteleri, Dil Kurslar, E itim Sektörüne Yönelik ATO Kongre ve Sergi Ekipmanlar Saray Traktör ve Tar m Ekipmanlar, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eflya, Elektronik Aletler, Tar m ve Hayvanc l k Teknolojileri, fllenmifl G da Ürünleri Elektrikli Ev Eflyalar, Dayan kl Tüketim Mallar, nflaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye, H rdavat, Sanayi Ürn., Ticaret Mallar Ankara Eket Fuarc lkk Tic. Ltd. fiti. Eket Fuarc lkk Tic. Ltd. fiti. Edirne Fuar Alan Edirne Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Miflmifl Park Fuar Alan Malatya Malatya Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür Tic. A.fi. 29/07/ /08/ Malatya Yap ve Dekorasyon Fuar Ahflap Yap Elemanlar, nflaat Malzemeleri,ve Teknolojileri, Is tma Malatya Belediyesi Fuarc l k Miflmifl Park Fuar Alan Malatya So utma, Tesisat ve Yal t m, Mobilya ç Dekorasyon, Do algaz Teknl. Hizmet. Kültür Tic. A.fi. 05/08/ Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar 09/08/2015 Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Fuar Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Çorlu Yeni Fuar Alan Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. 05/08/ /08/2015 Çorlu 8.Tar mtech 2015 Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknlj., Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri,So utma, Havaland rma Çorlu Yeni Fuar Alan Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. 13/08/2015 DLG-ÖÇP Tar m ve Teknoloji Günleri Tohumlar, Gübreler, Zirai laçlar, Tar m Makineleri, Fidanlar Sulama Tekirda Karaevli 16/08/ Ekipmanlar Sera Teknolojileri, Fideler,Hayvanc l k,g da Mahallesi Tekirda DLG Fuarc l k Ltd.fiti. 15/08/ /08/2015 Bodrum Sanat Fuar Resim, Heykel, Foto raf, Her Tür Sanat Eseri Bodrum Belediyesi Art Fuarc l k Organizasyon Bodrum Kapal Pazar Yeri Ltd.fiti. 25/08/ /08/2015 Bookcity Bodrum Kitap Fuar Her Tür Kitap ve Yay n Bodrum Belediyesi Art Fuarc l k Organizasyon Bodrum Kapal Pazar Yeri Ltd.fiti. 27/08/ /08/2015 MINING EXPO TURKEY 2015 Madencilik Tenolojileri, Ekipmanlar ve fl Makinalar Fuar Demos Fuarc l k ve Org. A.fi. 2.Expo Tunnel Turkey -Tünel Yap m Fuar Demos Fuarc l k ve Org. 27/08/ /08/2015 Tünel Yap m Teknolojileri ve Ekipmanlar Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar A.fi. 28/08/ /09/ zmir Enternasyonal Fuar Sa l k, G da, Otomotiv, Ticari Araç, fl Makineleri, Genel Makine, Uluslararas Uluslararas zmir Fuar ZFAfi zmir Fuarc l k Hiz. zmir Mobilya, Finans, letiflim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Genel Fuar Alan Kültür ve Sanat Tic.A.fi 02/09/ /09/ Trakya Autoshow 2015 Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Modifiye, Aksesuarlar, 03/09/ /09/2015 IWE- STANBUL WATER EXPO Su, At ksu flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At k Yönetimi, Teknolojileri Fuar ve Konferans 03/09/ /09/2015 Medikal Turizm Fuar 03/09/ /09/ /09/ /09/2015 IPACK Uluslararas Ambalaj, Paketleme ve G da flleme Sistemleri Fuar Worldfood Uluslararas G da Ürünleri ve Teknolojileri Fuar 03/09/ /09/2015 Avrasya Shop Dizayn Fuar /09/ /09/ Agro Sivas G da Tar m ve Hayvanc l k Fuar 03/09/2015 PET Fuar - 4.Evcil Hayvan Ürün, 06/09/2015 Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuar 04/09/ /09/2015 Sanat /09/ /09/ K rflehir Tar m Hayvanc l k ve Tar m Teknolojileri Fuar 09/09/ /09/2015 CHEMSPEC EURASIA 09/09/ /09/2015 Gapplast Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri 09/09/ /09/2015 Food & Spirit 09/09/ /09/2015 Oyun, Oyuncak, ve Hobi Ürünleri Fuar 6.Do u Anadolu Turizm ve Seyahat Fuar Maden, Mermer, Do altafl, Makine Teknolojileri, Sarf Malzemeleri Fuar ve fl Makinalar Fuar Sign Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask Teknolojileri Fuar Su, At ksu flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At k Yönetimi Teknolojileri Sa l k Turizmi Spa &Wellness Merkezleri, Terminal Oteller, Resmi ve Özel Sa l k Kurumlar, Klinikler Ambalaj ve Makineleri, Paketleme, Etiketleme, Kolileme, Dolum, Streç Ambalaj, Paketleme Makineleri, Cam Ambalajlar, Plastik Çember Mak. Süt, Et, fiekerleme, Konserve, Çay Ve Kahve, Organik, Deniz Ürünleri, Dondurulmufl ve Haz r G da, G da Katk Maddeleri, çecekler, Ya lar, Bakliyat, Baharat, Do al Ürünler, Kuru Yemifl Raflar, Depolama ve Fikstür ve So utma Sistemleri, Al flverifl Arabalar,Yazarkasa-Pos ve Ödeme Sistemleri, Etiketleme ve Barkod, Yaz l m Teknolojileri, Vitrin Tasar m Uygulama Tar m Teknolojileri, Tar msal Mekanizasyon, Hayvanc l k, Yem, Tohum, Fidanc l k, Sulama, G da ve G da Endüstrisi, Zirai Mücadele, Ar c l k Kedi Köpek Ürün ve Malzemeleri, Kufl Ürünleri, Akvaryum ve Akvaryum Malzemeleri, Veterinerlik Malzemeleri Tablolar, Çizimler, Heykeller, Bask, Foto raflar, Video ve Dijital Sanat Örnekleri Tar m, Hayvanc l k, Tar m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj, Serac l k, Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Tek. Özellikli Emtia ve Petrokimya Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri ile Sektöre Destek Veren Firmalar Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri çecek ürünleri, içecek sunum malzemeleri, bar malzemeleri, ambalaj tasar mlar, tasar m ürünleri ve sektörel yay nlar, Elektronik Oyun, Oyuncak, Konsol Oyunlar, Hobi Malzemeleri, E itici E lendirici Ekipmanlar, Kurslar Seyahat Acenteler, Oteller, Rent A Car fiirketleri, Turizm Bürolar, Turizm Bakanl klar, Bölgesel Turizm Tan tma Ofisleri Maden, Mermer, Do al Tafl, Mermer Makineleri, fl Makineleri ve Sarf Malzemeleri Sign Teknolojisi, Serigrafi Teknolojisi, Dijital Teknolojisi, Görsel letiflim, Outdoor Medya Pazarlama Agrotec' Uluslararas Tar m ve Tar m Makinalar, Zirai laçlar, Hayvanc l k ve Sera Ekipmanlar Tar m Teknolojileri Fuar Otomotiv Uluslararas Otomotiv Ekipman Ve Yedek Parça, Garaj Ve Servis Ekipmanlar, Organik Ham Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Maddeler, Metalürji Servis Ekipmanlar Fuar 19.Uluslararas Isaf SHF Fire & Rescue Yang n Söndürme Sistemleri, Ekipmanlar, Malzemeleri, Yang nla Fuar Mücadele, Acil Durum, Arama Kurtarma Ekipmanlar, 11/09/ /09/ /09/ /09/ Uluslararas Isaf SHF Safety & Health Fuar Biga 5.G da Tar m, Hayvanc l k ve Teknolojileri Fuar HIGHTEX 2015 Uluslararas Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar (6.) 12/09/ /09/2015 negöl Tar m uar 2015 ( NTARF /09/ /09/2015 SHOEXPO zmir "38.Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 16/09/ /09/2015 Türkiye Medikal Fuar fl Güvenli i Ekipmanlar, Kiflisel Koruyucu Malzemeler, fl Güvenli i E itimi, fl Sa l Ekipmanlar Tar m Makineleri, Traktörler, Zirai Aletler, Süt Sa m Sistemleri, Yem Fabrikalar, Peynir ve Süt Ürünleri, Un, fllenmifl G da Ür. Teknik Tekstiller, Nonwovenlar Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Tar m, Tar m Makine ve Ekipmanlar, Fidan, Yafl Meyve ve Sebze, Süt ve Süt Ürünleri Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Görüntüleme, Ameliyathane, Yo un Bak m, Fizik Tedavi, Rehabilt., Ambulans Sistemleri, Ortopedik Ürünler, Protezler, Hastane Donan mlar Lüleburgaz Semt ve Fuar Alan Fuar Kongre Uluslararas Fuar Uluslararas Fuar Fuar K rklareli Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Türkel Fuarc l k A.fi. E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. E Uluslararas Fuar ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Fuarc l k A.fi. Sivas Fuar Alan Sivas Shov Fuarc l k Ltd. fiti Uluslararas Fuar Haliç Kongre Ulusal Fuarc l k Org.Tic.Ltd.fiti. Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. Kapal Teflhir Salonlar K rflehir ART Fuar Org.Tic Ltd.fiti. Kongre OFM Ortado u Fuar Küçük Çiftlik Park Maçka Fuar Tuflba Fuar ve Kongre Kültürpark Belediye Fuar Alan Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre Uluslararas Atatürk Kültür Uluslararas Fuar Uluslararas Fuar Uluslararas Fuar Biga Fuar Alan Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre negöl MER-PA Fuar Alan Fuar zmir Alan - Gaziemir ATO Kongre ve Sergi Saray Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Akort Tan t m Org. ve Gaziantep Fuarc l k Ltd. fiti. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Van Afyonkara hisar Ankara Pozitif Fuarc l k A.fi. Ajansasya Fuarc l k Org. Ltd. fiti. AS Fuarc l k Hizmetleri Tic. Ltd. fiti FO Fuar Hizmetleri A.fi. nfo Uluslararas Fuar Tan. Org. A.fi. Fuarc l k A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Çanakkale Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Bursa zmir Ankara Teknik Fuarc l k ve Yay n. Reklam Dan fl. Tic. Ltd. fiti Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Samsun Tar m Fuar 2015 Tar m, Tüyap Samsun Fuar Tüyap Tüm Fuarc l k Tar m, Hayvanc l k ve Teknelojileri Samsun Hayvanc l k ve Teknelojileri ve Kongre Yap m A.fi. 16/09/ /09/2015 Çukurova Tar m Fuar 2015 Tar m Hayvanc l k, Süt Endüstrisi, Serac l k ve Teknolojileri Çukobirlik Fuar Alan Adana Elka fuarc l k Ltd. fiti. 16/09/ /09/2015 Çukurova Do a ve Av Fuar Av, Do a ve Spor Malzemeleri Çukobirlik Fuar Alan Adana Elka fuarc l k Ltd. fiti. 17/09/ /09/ /09/ /09/2015 Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sa l k Turizmi Fuar Citytech 9.Uluslararas Belediye ve Çevre 2015 Fuar Ameliyathane Cihazlar, Aletleri Ve Donan mlar, Acil Ve Yo un Bak m Ekipmanlar,Hasta Yataklar, Hastane Mobilyalar, Laboratuar Ekipmanlar Çevre, Geri Dönüflüm, At k Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye Ekipmanlar, Kent Mobilyalar Fuar Uluslararas Atatürk Kültür 17/09/ /09/2015 GSM Expo Fuar Telekomünikasyon, nternet, Medya ve E lence Ekipman ve Araçlar Fuar 17/09/ /09/2015 Trafik Trafik Sistemleri ve Alt Yap Fuar 17/09/ /09/ Uluslararas Isaf -Security Fuar Güvenlik Sistemleri Hizmetleri Ekipmanlar, Alarm, CCTV, Kamera, Geçifl Uluslararas Fuar Kontrol, RFID, Araç Güvenlik, Çevre Güvenlik 17/09/ /09/ Isaf IT Security Fuar 17/09/ /09/ Isaf Smart Home Fuar 17/09/ /09/2015 Railway /09/ /09/ /09/ /10/2015 Avrasya Elektrikli ve Mekanik El Aletleri Fuar BOAT SHOW Uluslararas Boat Show Fuar FUAR A Güvenli i, Veri Güvenli i, Antivirüsler, Donan m Güvenli i, Bilgi Güvenli i, Data Güvenli i Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri, zleme Sistemleri, Uzaktan Kontrol, Ak ll Bina Teknolojileri Demiryolu Teknolojileri, Demiryolu Araçlar, ç Düzen, Araçlar için Servis, Toplu Tafl m, Alt Yap, Biliflim Teknolojileri Her Nevi Elektrikli ve Mekanik El Aletleri, Oto Sanayi, Üretim Sanayi, nflaat, Kendin Yap Sektörü Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar, Marin Ekipmanlar, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, Uluslararas Fuar Uluslararas Fuar Fuar Kongre Haliç Kongre - Uluslararas Marintürk City Port-Pendik Ankara TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Pozitif Fuarc l k A.fi. nfo Uluslararas Fuar Tan. Org. A.fi. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Marmara Tan t m Fuarc l k Org. Rek. ve Tic. A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. Türkel Fuarc l k A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi.

8 HABER /FUAR 9 1 TEMMUZ 2015 THALATTA HAKSIZ REKABET N ÖNLENMES NE L fik N TEBL (TEBL NO: 2015/25) thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/25), tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli ile; gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T..P) alt nda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menfleli kondenserleri s de ifltiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler için, Yönetmeli in 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruflturmas aç lmas na karar verildi i, soruflturman n Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü ü (Genel Müdürlük) taraf ndan yürütülece i bildirildi. THALATTA KORUNMA ÖNLEMLER NE L fik N TEBL (TEBL NO: 2015/4) thalatta Koruma Önlemlerine liflkin Tebli (Tebli No: 2015/4), tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli de; thalatta Korunma Önlemlerini De- erlendirme Kurulunca, , ve gümrük tarife istatistik pozisyonlar nda (G.T..P) yer alan eflyan n ithalat nda 3 (üç) y l süreyle ek mali yükümlülük fleklinde korunma önlemi uygulanmas na, ek mali yükümlülü ün afla da yer alan tabloda gösterildi i flekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaflmas n n 12.3 maddesi gere ince soruflturma konusu eflyan n ihracatç lar olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile istiflarelerde bulunulmas na, Korunma Önlemleri Anlaflmas n n 9.1 maddesi gere ince geliflmekte olan ülkelere muafiyet tan nmas na ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmas na karar verildi i belirtildi. BAfiLANGIÇ B T fi FUAR ADI TÜR KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR TAR H TAR H PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO M 15 Temmuz Temmuz 2015 T CAR ARAÇ YAN SANAY VE AKSESUARLARI MEKS KA MEKS KA U B LONDON TEXTILE FAIR M 15 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE TEKST L AKSESUARLARI LONDRA NG LTERE TK B V ETNAM 17. ULUSLARARASI AYAKKABI VE DER FUARI M 15 Temmuz Temmuz 2015 AYAKKABI VE DER HO CH M NH V ETNAM TO PREMIERE VISION NEW YORK M 21 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE KUMAfi NEW YORK ABD U B JA NEW YORK M 26 Temmuz Temmuz 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT NEW YORK ABD UBM ROTAFORTE BEAUTY NAIROBI Y 30 Temmuz A ustos 2015 K MYA KOZMET K TEM ZL K MAMULLER NA ROB KENYA MER DYEN FIME M 5 A ustos A ustos 2015 SA LIK EK PMANLARI, MED KAL ÜRÜNLER MIAMI ABD TG EKSPO INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW M 6 A ustos A ustos 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT MUMBAI H ND STAN THE FASHIONIST ULUSLARARASI MODA FUARI MAGIC M 17 A ustos A ustos 2015 MIMS POWERED BY AUTOMECHANIKA MOSKOW 2015 UBM ROTAFORTE YFKSF 13 A ustos A ustos 2015 KONFEKS YON, HAZIR G Y M, TEKST L NA ROB KENYA TÜRKEL HAZIR G Y M, TEKST L, AKSESUAR, DER VE AYAKKABI M 24 A ustos A ustos 2015 OTOMOT V YAN SANAY MOSKOVA LAS VEGAS ABD TK B RUSYA FEDERASYONU INTERTEXTILE SHANGAI HOME TEXTILES M 26 A ustos A ustos 2015 EV TEKST L fiangay Ç N U B TURKMEN CONSTRUCTION M 27 A ustos A ustos 2015 NfiAAT MALZEMELER AfiKABAT TÜRKMEN STAN SO FUAR POLAND INTERNATIONAL FASHION FAIR- PTAKEXPO 2015 FACIM-MAPUTO ULUSLARARASI T CARET FUARI Tebli ler - Yönetmelikler - Duyurular... THALATTA TAR FE KONTENJANI TEBL thalatta Tarife Kontenjan Uygulanmas na liflkin Tebli (Tebli No:2015/1), tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli ile; tarihli ve 2015/7358 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan thalatta Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakk nda Karar uyar nca, gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan di er iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile kar fl k olanlar) (yaln zca bambu iplikleri) ithalat nda aç lan tonluk tarife kontenjan ndan ton için yap lacak da t ma iliflkin yöntem ile baflvuru ve kullan m usul ve esaslar düzenleniyor. Tarife kontenjan ndan tarife kontenjan konusu eflyay üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler faydalanacak olup, thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (2009/1) ile thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No: 2014/2) kapsam nda belirtilen ülkeler menfleli ithalatlar da de erlendirmeye al nacak. B TK SEL ATIK YA LARIN KONTROLÜ YÖNETMEL YAYINLANDI Bitkisel At k Ya lar n Kontrolü Yönetmeli i tarih say l Resmi Gazete de yay mland. Yönetmeli in 16 nc maddesinin dördüncü f kras d fl ndaki hükümleri yürürlü e girmifl olup, 16 nc maddesinin dördüncü f kras ise yay m tarihinden itibaren bir y l sonra yürürlü e girecek. Yönetmelikte; tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan At k Yönetimi Yönetmeli inin ek-4 At k Listesinde yer alan; Yenilebilir s v ve kat ya lar kodu kapsam nda de erlendirilen bitkisel at k ya lar ve * d fl ndaki s v ve kat ya lar (A) kodu kapsam nda de erlendirilen kullan lm fl k zartmal k ya lar n oluflumundan bertaraf na kadar çevre ve insan sa l na zarar vermeden yönetiminin sa lanmas, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlar n oluflturulmas ve buna yönelik prensip, politika ve programlar n belirlenmesine iliflkin usul ve esaslar düzenleniyor SAYILI THALAT REJ M KARARINA EK BAKANLAR KURULU EK KARARI tarih 2015/7722 say l thalat Rejimine Ek Karar n yürürlü e konulmas hakk ndaki Bakanlar Kurulu Karar, tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Bakanlar Kurulu Karar uyar nca; Karar eki Tabloda Gümrük Tarife statistik Pozisyonunda (G.T..P) yer alan valiz, okul çantalar, gözlük k l flar sand k gibi muhtelif maddelere %30 oran nda ilave gümrük vergisi uygulanmaya baflland. lave Gümrük Vergisi al nacak ürünlerin tam listesi ve Bakanlar Kurulu Karar ekte bilgilerinize sunulmufl olup, AB üyesi ülkeler, TEMMUZ-A USTOS 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M M 28 A ustos A ustos 2015 HAZIR G Y M, DER, AYAKKABI, TEKST L VE KONFEKS YON YAN SANAY, TEKST L MAK NALARI EFTA ülkeleri, Serbest Ticaret Anlaflmam z bulunan 14 ülke ile Güney Kore ve Moritus tan gerçeklefltirilen ithalat ek vergi kapsam d fl nda b rak ld. Paslanmaz Çelikten So uk Haddelenmifl Sac thalat nda Tarife Kontenjan Uygulanmas na liflkin Tebli Paslanmaz Çelikten So uk Haddelenmifl Sac thalat nda Tarife Kontenjan Uygulanmas na liflkin Tebli tarih say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girdi. Tebli, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7359 say l Bakanlar Kurulu karar yla yürürlü e konulan paslanmaz Çelikten So uk Haddelenmifl Sac thalat nda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakk nda Karar uyar nca, paslanmaz çelikten so uk haddelenmifl sac ithalat nda aç lan toplam ton tarife kontenjan n n da t m yöntemi ile baflvuru ve kullan m usul ve esaslar düzenleniyor. Tarife kontenjan, söz konusu eflyay üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilere da t lacak. ONAYLANMIfi KURULUfi TEST/ BELGELEND RME HT YAÇ ANAL Z TOBB dan al nan yaz da, Ekonomi Bakanl n n yaz s na atfen; Ekonomi Bakanl ile AB aras nda imzalanan Gümrük Birli i Anlaflmas çerçevesinde, 1997 tarihli ve 97/9196 say l Bakanlar Kurulu Karan uyar nca, AB 'nin ürünlere dair teknik mevzuat n n kamu kurumlar nca uyumlaflmamas çal flmalar nda koordinatör kurum olarak belirlendi i belirtildi. Mevzuat uyumunun yasal dayana n oluflturan 4703 say l ürünlere iliflkin Teknik Mevzuat n Haz rlanmas ve Uygulanmas na Dair Kanun ile bu Kanuna istinaden 4 adet Bakanlar Kurulu Yönetmeli i ve 2 adet Bakanl k Yönetmeli i Ekonomi Bakanl nca haz rlanarak yürürlü e konuldu u bildirildi. Yaz ya göre, yönetmeliklerden biri "Uygunluk De erlendirme Kurulufllar ve Onaylanm fl Kurulufllar Yönetmeli i dir. Yönetmelikte, uygunluk de erlendirmesi kavram ile uygunluk de erlendirme kurulufllar ve onaylanm fl kurulufllar n çal flma usul ve esaslar na yer veriliyor. Bu çerçevede, ilgili teknik düzenlemenin öngördü ü durumlarda, bir ürünün piyasaya arz edilmeden önce uygunluk de erlendirmesi ifllemlerine tabi tutulmas ve bu ifllemlerin olumlu sonuçlanmas gerekiyor. Bu ifllemler, uygunluk de erlendirme kuruluflu ad verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kurulufllar nca yerine getiriliyor. lgili teknik düzenlemenin ürüne CE iflareti ilifltirilmesini öngördü ü durumlarda ise, bu ifllem yetkili kurulufllar taraf ndan görevlendirilen ve isimleri Avrupa Kondisyonuna bildirilen onaylanm fl kurulufllar taraf ndan yap l yor. Ayr nt lar de Tebli ler ve Duyurular bölümünde. U B LODZ POLONYA MER DYEN M 31 A ustos Eylül 2015 GENEL T CARET MAPUTO MOZAMB K MER DYEN

9 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

10 DIfi Elektriksel makineler, düzenekler, donan mlar ve tüketim malzemeleri PAK STAN F RMA ADI: TEAM 107-Mamdot Block, Mustafa Town, Main Wahdat Road TEL: +92 (0321) e-posta: Yetkili Kifli: Arshed Majeed Enerji analizörleri, enerji ölçüm ve yüklemesi için merkezi PLC paneller gibi enerji yönetim sistemleri ve çözümleri alan nda faaliyet gösteren firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Radyo, televizyon, iletiflim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler TUNUS F RMA ADI: ARABCOM Av. 2 Mars Akouda BP. 15 El Kantaoui 4089 TEL: +216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Kamel CHARBIB Firma, telekomünikasyon ve radyo iletiflimi sektöründe iflbirli i yapmak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l - yla iletilmifltir. Optik ve hassas ölçüm ayg tlar, eczac l k ürünleri, t bbi tüketim malzemeleri TUNUS F RMA ADI: BMI MEDICALE 36 bis, Complexe Commercial Essaida, 2010 Manouba Centre, Manouba TEL: +216 (23) e-posta: Yetkili Kifli: Bechir TRABELSI Firma medikal/sa l k ekipmanlar, ortopedi malzemeleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Nakliye ekipman ALMANYA F RMA ADI: International Marketing- Financing Randowstr. 10, Hamburg TEL: +49 (40) e-posta: Türkiye ve uluslararas sahalardaki orta ve büyük projelere yat r m, lojistik, kredi konular nda dan flmanl k hizmeti veren firma, gemi infla konular nda da hizmet vermek istediklerini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: SINARA-TRANSPORT MACHINES 9 Tchaplygina Street. Moscow TEL: +7 (495) e-posta: Lokomotif gibi nakliye araç üreticisi olan STM adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler TUNUS F RMA ADI: Incuer S.A. Tomás Gomensoro, 2771, Montevideo, Uruguay TEL: +598 (2480) 6363 FAKS:+598 (2508) 4359 e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Osvaldo Pittameglio T CARET BÜLTEN 1 TEMMUZ Firma, mobilya ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. nflaat iflleri BEYAZ RUSYA F RMA ADI: Steel Buildings TEL: +375 (17) e-posta: Yetkili Kifli: Andrei Kirilov/Vice general manager fl merkezi, lojistik merkezler ve üretim tesisleri infla eden firma, yurtd fl nda bu tür projelerle ilgilenen Türk yat r mc ve/veya inflaat firmalar ile iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler AFGAN STAN F RMA ADI: Kabul Green Fuarc l k A.fi Share Naw Kabul Afghanistan TEL: +93 (0) e-posta: Yetkili Kifli: Hashim BAYQARA Afganistan da fuar flirketi kuran TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu üyesi olan firma, sergi, organizasyon ve fuar konular nda Türk firmalara hizmet vermek istedi ini bildiriyor. TAC K STAN F RMA ADI: Webzor Rudaki Avenue, 127. Rudaki-Plaza. Dushanbe TEL: +992 ((901) FAKS:+992 (44) e-posta: Yetkili Kifli: Utkir Omar Dan flmanl k hizmeti veren bir Türk vatandafl m z, eski SSCB ülkelerine aç lmak isteyen (ihracat, bayilik, ortakl k, fuar, gezi, fizibilite çal flmas, vs) Türk firma, ifl adamlar ve giriflimcilere yönelik flirket tan t m stratejisi, kabul eden ülkenin ithalat mevzuat, kampanya seklinde duyuru taktikleri ve iflbirli i mekanizmalar n revize edilmesi ve kâr yükselten haz r çözümler sunmak fleklinde hizmetler vermek istedi ini bildiriyor. ALMANYA F RMA ADI: Internationa Marketing- Financing Randowstr. 10, Hamburg TEL: +49 (40) e-posta: Türkiye ve Uluslararas sahalardaki orta ve büyük projelere yat r m, lojistik, kredi konular nda dan flmanl k hizmeti veren firma, gemi infla konular nda da hizmet vermek istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: ARIBAS Langenbergweg 25b Bonn TEL: +49 (228) FAKS:+49 (171) e-posta: Yetkili Kifli: Dr. Nazif Aribas Almanya da Bonn flehrinde bulunan ve bir Türk vatandafl m z n sahibi oldu u Dan flmanl k firmas, Alman firmalar n n ürünlerinin Türkiye de, Türk firmalar n n ürünlerinin de Almanya da veya di er AB ülkelerinde- pazarlanmas konular nda özgün dan flmanl k ve arac l k hizmeti vermek istedi ini bildiriyor. E itim ve ö retim hizmetleri NG LTERE F RMA ADI: Pingu s English TEL: +44 ((0)2) e-posta: ngiltere nin Ankara Büyükelçili i Ticaret Atafleli inden gönderilen bir yaz da, ngilizce Dil E itimi konusunda hizmet veren ngiliz, Linguaphone Group adl firman n Türkiye e itim sektöründe yer almak istedikleri belirtilerek Türkiye de Pingu s English Lisansl Temsilcili ini alacak ve franchise a n Türkiye genelinde geniflletebilecek ifl ortaklar aray fl içerisinde olduklar bildirilmektedir. Ayn yaz da, söz konusu teklifle ilgilenenlerin Büyükelçili e (+90 (312) no.lu telefon numaras ndan veya adresinden) de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Madencilik, tafl oca iflletme ve di er ürünler TUNUS F RMA ADI: SOGEVEP Rue Ibnou Jazzar Sidi Daoued 2046 La Marsa TEL: +216 (20) e-posta: Yetkili Kifli: Sami TEKKALI Firma, mermer, seramik, do al tafl, yer karolar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. G da maddeleri ve içecekler ROMANYA F RMA ADI: ALFA BETA RO J13/3451/1991 B-DUL TOMIS, NR.316, BL.LT6,PARTER CONSTANTA e-posta: Yetkili Kifli: Rodica Buturuga/ Acquisitions Director 1 lojistik depo ve 5 outlet sat fl ma azas olan perakendeci firma, tatl (helva, lokum, çikolata, flekerleme), konserve bal k ve sebze üreticisi olan ve/veya ticaretini yapan Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: OJSC "Meat Processing Plant Yalutorovskiy" TEL: +9 (3453) FAKS:+9 (3453) e-posta: Sosis, haz r g da, donmufl et ürünleri gibi 340 çeflitten fazla g da üreticisi olan OJSC adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Elbise ve ayakkab ALMANYA F RMA ADI: You & Me Fashion Habermann OHG 1. Stock (1st Floor) Stuttgarter Str München TEL: +49 (89) FAKS:+49 (89) Yetkili Kifli: Zübeyde Han Münih te yerleflik olan ve halihaz rda Çin, Pakistan ve talya ya deri eldiven, bisiklet ve ifl eldivenleri, plaj flapkas, atk gibi tekstil aksesuarlar ihracat yapan firma, söz konusu ürünleri Türkiye de satmak üzere firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Tekstil ve tekstil malzemeleri KARADA F RMA ADI: CIMEX Bijelo Polje, ukrije Me edovi a bb TEL: +382 ((0)6) e-posta: Yetkili Kifli: Sead Crnovrsanin Firma, ev tekstili, iç çamafl r ve çorap gibi tekstil ürünleri üreticileri ve toptanc lar ile iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Podgorica Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. RUSYA F RMA ADI: ELBRUS TEL: +7 (495) e-posta: Yetkili Kifli: Dmitry Buravtsov/ Project coordinator Liyosel filaman iplik (lyocell filament yarn) üreticisi olan ELBRUS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili- e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Deri ve deri mamulleri SUDAN F RMA ADI: Almobark Hürriyet cad. mobarek ifl merkezi no.5 Hartom/ Sudan TEL: +249 (657) FAKS:+24 (912) e-posta: Yetkili Kifli: Awad Almobark Firma, farkl miktar ve çeflitte deri satmak istediklerini bildiriyor. Ana metaller ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: ALTE TEL: +9 (4725) FAKS:+9 (4725) e-posta: Yetkili Kifli: Scherbina E.G/General Director Alüminyum profil üreticisi olan Altek adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: Ferrosplav TEL: +7 (351) e-posta: Yetkili Kifli: Albert Iskhakov Özlü tel, ince bölünmüfl demir alafl mlar ve döküm alafl m üreticisi olan Ferrosplav adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Metalik olmayan di er ürünler TUNUS F RMA ADI: Home Basics Tucuman 2318, C.P. (1051) Buenos Aires, Argentina TEL: +54 (11 ) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Adolfo Pollach Firma, cam mutfak malzemeleri ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Kimyasal maddeler, yapay elyaflar, petrol ürünleri RAN F RMA ADI: YaylamTrade Iran, Makü serbest bölgesi,flot,imam Cad.num 123 TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: hojjat mohamadpur ran daki güvenilir firmalardan bitümen, parafin, metanol, karbon, tiner, polimerler, çeflitli ya lar, benzin, mazot ve LPG gibi petrol petrokimya ve kimyasal madde temini, nakliyesi gibi konularda dan flmanl k hizmeti veren firma, bu alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor.

11 UMEM kursiyerlerine sertifikalar verildi Adana Rekortmenleri Ödül Töreni nde, Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Projesi nden (UMEM Beceri 10) faydalanan kursiyerlere sertifikalar teslim edildi. Kursiyerleri kutlayan TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, UMEM Projesi nin önemine dikkat çekerek, iflsizlerin meslek sahibi olmas, iflverenlerin de nitelikli eleman sorununun çözümlenmesinin amaçland n söyledi. Hisarc kl o lu, toplumun tüm kesimlerinden projeye destek verilmesini istedi YILI KURUMLAR VERG S REKORTMENLER S.NO KURUM ADI S.NO KURUM ADI Adana Çimento Sanayi Türk A.fi. 10 Gürsoy Yem G da ve Hayv. San.Tic.Ltd.fiti. Toroslar Elektrik Perakende Sat fl A.fi. 11 Temsa Motorlu Araçlar Paz. ve Da t m A.fi. Amylum Niflasta Sanayi ve Ticaret A.fi. 12 Kimteks Tekstil nflaat Tic. ve Sanayi A.fi. Temsa fl Makinalar malat Paz. Sat fl A.fi. 13 Kulak nflaat Ticaret ve Sanayi A.fi. Özmaya Sanayi A.fi. 14 Do anay G da Tar m ve Hay. San.Tic.A.fi. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri A.fi. 15 Atefl nflaat Sanayi Taahhüt Ticaret A.fi. Not: 4. ve 9. s ra numaras ndaki firmalar ad n n aç ko uz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. lanmas n istemedi inden listede yer almamaktad r YILI GEL R VERG S REKORTMENLER MUNZAM A DAT TAHAKKUKUNA ESAS OLAN 2014 KURUMLAR VERG S MATRAHI LK 10 SIRA KURUM UNVANI Adana Çimento Sanayii Türk A.fi. Amylum Niflasta San.ve Tic.A.fi. Toprak Mahsülleri Ofisi Anbar fiefli i Pioneer Tohumculuk Ltd.fiti. Bossa Tic. ve San.i fllt. Türk A.fi. O uz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi. Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi. Ak-Eli nflaat Ticaret Ltd.fiti. Gürsoy Yem G da ve Hayvanc l k Sanayi Ticaret Ltd.fiti. Do anay G da Tar m ve Hayvanc l k Sanayi ve Ticaret A.fi. O uz Tekstil in plaketi srafil Uçurum a verildi. T CARET BORSASI'NDA 2014 YILINDA EN YÜKSEK TESC L YAPAN ÜYELER S. NO ADI SOYADI Bülent ÖZLER Halil AVCI fiekip KARAKAYA Abdullah Rasim AKDO AN Hac Mustafa KIVANÇ Ali Galip K Z Mehmet Ali AKGÜL Niyazi TARIMER Secattin MARAfiLIO LU Meryem YEfi L Muazzez KANAY Mehmet Selahattin ÇOLAK Not: 4., 6. ve 13. s ra numaras ndaki firmalar ad n n aç klanmas n istemedi in fl adam Hac Mustafa K vanç n plaketini o lu Zeki K vanç ald. den listede yer almamaktad r. S.NO F RMA UNVANI S.NO F RMA UNVANI Amylum Niflasta Sanayi ve Ticaret A.fi. 6 Pioneer Tohumculuk A.fi. Tat Niflasta nfl. Sanayi ve Ticaret A.fi. 7 Güney Un Sanayi ve Ticaret A.fi. fianl Tar m Ür., Zirai laç, Gübre,Tohum, 8 Mat Agro Tar m Ürünleri G da Sanayi Yem, Paz.Sanayi Ticaret Ltd. fiti. ve Ticaret Limited fiirketi Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinas 9 Marsa Ya Sanayi ve Ticaret A.fi. Müdürlü ü Adana fiubesi Kaya Narenciye Paketleme Tar m G da 10 Er Makina Tar m Ürün. Hayv. Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Sanayi Ticaret ve Pazarlama Ltd. fiti.

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

elektronik defter tutması ve elektronik fatura düzenlemesinin zorunlu olduğu belirtilmişti.

elektronik defter tutması ve elektronik fatura düzenlemesinin zorunlu olduğu belirtilmişti. TARİH SAYI KONU ---------------------------- 26.06.2015 2015 / / 7 SİRKÜLER ÖZETİ : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 454 Tebliğde elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı