SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl ve toplam prim ödeme gün say lar n n yerine getirilip getirilmedi ine göre belirlenir say l Kanunla getirilen ayl k ba lama sistemi 2008 y l Ekim ay bafl itibariyle yürürlü e girmifltir. Bu durumda; /Ekim (hariç) öncesi tahsis talebinde bulunan sigortal lar n ayl klar bu tarihten önce yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 say l Kanunla getirilen sisteme veya sigortal l k bafllang ç tarihi 2000 y l ndan sonra olanlar için sadece 4447 say l Kanunla getirilen sisteme, - Sigortal l 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte bafllayanlar n ayl klar 5510 say l Kanunla getirilen yeni sisteme, - Sigortal l 2008/Ekim (hariç) öncesi bafllay p, 2008/Ekim (dahil) sonra tahsis talebinde bulunanlar n ayl klar eski ve yeni sistemin birlefliminden oluflan karma sisteme, göre ba lan r. Bu makalemizde 4/a ve 4/b diye tabir edilen sigortal lar n yafll l k ayl - n n hesaplanmas n n usul ve esaslar aç klanacakt r. * Sosyal Güvenlik Kurumu Baflmüfettifli 269

2 II) SOSYAL GÜVENL K REFORMUYLA GET R LEN YEN S STEM 5510 say l Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlas na tabi olarak çal flan veya prim ödeyen sigortal lar n yafll l k ayl ba lanmas na iliflkin talepleri, sigortal l k süresi içinde en fazla sigortal l n n geçti i sigortal l k hali esas al narak sonuçland r l r. Sigortal l k hallerindeki hizmetlerin eflitli i halinde ise, eflit sigortal l k halinin sonuncusuna göre ifllem yap l r say l Kanun ile getirilen sisteme göre, her y l n Aral k ay na göre Türkiye statistik Kurumu taraf ndan aç klanan en son temel y ll tüketici fiyatlar genel indeksindeki de iflim oran n n (TÜFE) % 100 ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi has la geliflme h z n n (GH) % 30 unun toplam na (1) tam say s n n ilave edilmesi sonucunda bulunan güncelleme katsay s na göre güncellenen tüm sigortal l k süresindeki y ll k prime esas kazançlar toplam n n, toplam prim ödeme gün say s na bölünmesiyle elde edilen ortalama günlük kazanc n 30 kat, ayl klar n hesab na esas ortalama ayl k kazanc oluflturur. Yeni sistem, 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonra sigortal olanlar n ayl klar n n tespiti ile bu tarihten önce sigortal olup 2008/Ekim (dahil) bafl ndan sonra tahsis talebinde bulunan sigortal lar n 2008/Ekim (dahil) sonraki çal flmalar na iliflkin yeni k smi ayl klar n n hesab na esas ortalama ayl k kazançlar n n belirlenmesinde uygulan r. a) Sigortal n n Y ll k Prime Esas Kazançlar n n Hesaplanmas say l Kanuna tabi prime esas kazançlar, Kanunun 82 nci maddesi uyar nca prim ödeme gün say s na göre tespit olunan prime esas kazanç alt s n r n n alt nda, üst s n r n n da üstünde olamaz. - Sigortal l k süresindeki primi ödenmifl her takvim y l na ait kazanç, özel ve kamu sektörü için geçerli olan y l kavram na göre belirlenir. Bu ne- 270

3 denle, sigortal n n sektör de iflikli i tarihine ait takvim y l n n bafllang c, de- ifliklik tarihinden önceki; sonu bu tarihten sonraki sektöre ait takvim y l kavram na göre tespit edilir say l Kanun uyar nca yap lan hizmet borçlanmalar nda seçilen prime esas kazanç, borcun ödendi i tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlan r. Bu oran, borçlanmaya esas ilgili ay n prime esas asgarî kazanc ile çarp l r. Bulunan tutar, ilgili ay n prime esas kazanc kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ay n prime esas azamî kazanc n geçemez say l Kanuna göre birden fazla sigortal l k haline (4 (a), (b) ve (c)) tabi hizmetlere iliflkin prime esas kazançlar, yürürlükteki prime esas kazanç üst s n r n geçmeyecek flekilde ilgili takvim y l kazanc olarak esas al - n r. - Tahsis talep y l ve bundan bir önceki y l hariç olmak üzere, her takvim y l na ait prime esas kazanç, kazanc n ait oldu u takvim y l ndan sonra tahsis talep tarihine kadar geçen her takvim y l nda, her y l n güncelleme katsay s ile art r larak güncellenir. - Tahsis talep ve bundan bir önceki takvim y l kazanc da dahil edilerek, güncellenen kazançlar n toplam al n r. - Kazançlar toplam, sigortal l k süresindeki (karma ayl k hesaplama yönteminde 2008/Ekim (dahil) sonraki) toplam prim ödeme gün say s na bölünerek, ortalama günlük kazanç (OGK) bulunur (OGK = Güncellenen Kazançlar Toplam / Toplam Prim Ödeme Gün Say s ). b) Ayl k Ba lama Oran (ABO) - Ayl k ba lama oran, sigortal n n malûllük, yafll l k ve ölüm sigortalar na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say s n n her 360 günü için % 2 olarak uygulan r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant l olarak dikkate al n r. Ancak ayl k ba lama oran % 90' geçemez. 271

4 say l Kanunun 28 inci maddenin dördüncü ve beflinci f kralar na göre ayl a hak kazanan sigortal lardan; 4 (a) sigortal lar için hesaplanacak ayl k ba lama oran, prim ödeme gün say s 7200 günden az olanlar için çal flma gücü kay p oran n n 7200 gün prim ödeme gün say s ile çarp m sonucu bulunan rakam n % 60'a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün say s na göre (Çal flma gücü kayb oran x 7200 / % 60 = ABO na esas prim gün say s ), % 40 geçmemek üzere, 4 (b) sigortal lar için hesaplanacak ayl k ba lama oran, prim ödeme gün say s 9000 günden az olanlar için çal flma gücü kay p oran n n 9000 gün prim ödeme gün say s ile çarp m sonucu bulunan rakam n % 60'a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün say s na göre (Çal flma gücü kayb oran x 9000 / % 60 = ABO na esas prim gün say s ), % 50 yi geçmemek üzere, tespit edilir. Prim ödeme gün say s 4 (a) sigortal lar için 7200, 4 (b) sigortal lar için 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün say s na göre ayl k ba lama oran belirlenir. Ayl k = Ortalama Ayl k Kazanç x Ayl k Ba lama Oran - Hesaplanan yafll l k ayl ; sigortal n n çal flma süreleri için prime esas günlük kazanç alt s n rlar dikkate al narak, talep y l na ait Ocak ay itibariyle belirlenen ortalama ayl k kazanc n n % 35 inden, sigortal n n talep tarihinde bakmakla yükümlü oldu u efli veya çocu u varsa % 40 ndan hesaplanan alt s n r ayl ndan az olamaz. - Hesaplanan ayl k, tahsis talep y l na ait Ocak ayl olup, ayl n bafllang ç tarihi y l n ilk alt ayl k döneminde ise Ocak ödeme dönemi için ayl klara uygulanan art fl oran kadar, y l n ikinci alt ayl k dönemde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için ayl klara uygulanan art fl oranlar kadar art r larak, sigortal n n ayl k bafllang ç tarihindeki ayl hesaplan r. 272

5 III) REFORM ÖNCES S GORTALI OLUP, REFORM SONRASI EMEKL L K TALEB NDE BULUNAN S GORTALILARIN DURUMU 5510 say l Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce sigortal veya ifltirakçi olup, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra ayl k talebinde bulunanlardan, farkl sosyal güvenlik kurumlar na ya da bu Kanunda belirtilen sigortal l k hallerinden birden fazlas na tabi olanlara ayl k ba lanmas na esas al nacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 say l Kanun hükümleridir. Yafll l k ayl klar nda son yedi y ll k fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçti i sigortal l k hali, hizmetlerin eflit olmas halinde ise son sigortal l k hali esas al n r. 4 (a) Sigortal lar çin Karma sisteme göre ayl klar; 1) 2008/Ekim (Hariç) Öncesi K smi Ayl n (A) Hesab a) 2000 Y l Öncesi K smi Ayl n (A1) Hesab b) /Eylül (Dahil) Aras K smi Ayl n (A2) Hesab 2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras K smi Ayl n (B) Hesab 3) K sm Ayl klar n Birlefltirilmesi Olmak üzere üç aflamal olarak belirlenir. 1) 2008/ Ekim (Hariç) Öncesi K smi Ayl n (A) Hesab 2008/Ekim (hariç) öncesi k smi ayl n (A) hesab ; 2000 y l öncesi prim ödeme gün say s na ait ayl n (A1) hesab ile /Ekim (hariç) aras k smi ayl n (A2) hesab olmak üzere iki aflamal olarak belirlenir. a) 2000 Y l Öncesi K smi Ayl n (A1) Hesab - A1 ayl : Gösterge x katsay x Ayl k Ba lama Oran formülüne göre hesaplan r. - Gösterge; sigortal n n 2000 y l ndan önce çal flt sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama y ll k kazanç hesab na giren takvim y l say s esas al nmak suretiyle haz rlanan gösterge ve üst gösterge tespit tablolar nda ortalama y ll k kazanca eflit say n n, tabloda eflit say yoksa en yak n say n n karfl l olarak al n r. 273

6 - Ayl k ba lama oran (ABO), Gösterge Tablosu ndan hak kazan lan yafll l k ayl klar n n oran % 60 t r. Üst Gösterge Tablosu nun her kademesi için ayr bir oran belirlenmifl olup, 10 uncu derecenin 1 inci kademesinin karfl l oran % 59,9, 1 inci derecenin 10 uncu kademesinin karfl l oran ise % 50 dir. Ara göstergelerin oranlar ise en düflük göstergenin karfl l olan % 59.9 oran, izleyen her gösterge için binde bir azalt larak belirlenmifltir. Sigortal kad n ise 50, erkek ise 55 yafl ndan sonra doldurulan her tam yafl için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er artt r - l r günden eksik her 240 günlük prim için (1) er eksiltilir. Özel koflullara göre ba lanan ayl n oran % 60 n alt nda olamaz. Özel koflullara göre ayl a hak kazananlar için indirim uygulanmaz. ABO hiçbir flekilde % 85 i geçemez. b) /Ekim (Hariç) Aras K smi Ayl n (A2) Hesab (506 SK GM 82/1-b) - Ortalama Y ll k Kazanç (OYK): 2000 (dahil) y l ndan 2008 y l na kadar geçen her takvim y l na ait prime esas kazanç, kazanc n ait oldu u takvim y l ndan itibaren 2008 y l na kadar geçen her takvim y l için önce Aral k ay na göre aç klanan TÜFE deki art fl oran daha sonra GH kadar artt r larak güncellenir ve 2008/Ocak-Eylül (dahil) kazançlar güncellenmeden oldu u gibi al n r. Güncellenen kazançlar toplam n n, 2000 (dahil) ile 2008/Eylül (dahil) aras ndaki prim ödeme gün say s na bölümünün 360 kat ortalama y ll k kazanc verir. - Ayl k Ba lama Oran (ABO): Toplam prim ödeme gün say s n n ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlar n n toplam ndan oluflur. ABO % 100 u geçebilir. Özel koflullar göre hak kazan lan yafll l k ayl klar nda % 60 n alt nda olmaz. - Tam Ayl k: (OYK x ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplan r. Bu ayl k prime esas günlük kazanç alt s n r n n ayl k tutar n n % 35 inden az olamaz. 274

7 - K sm Ayl k: Ocak/2008 ay na ait k smi ayl k; Tam Ayl k x ( /Eylül (dahil) Aras ndaki Prim Ödeme Gün Say s / Toplam Prim Ödeme Gün Say s ) formülüne göre hesaplan r. - Sigortal n n 2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün say s na ait k sm ayl k (A), (A1) ve (A2) k sm ayl klar n n toplam ndan oluflur. 2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras K smi Ayl n (B) Hesab (5510 Sk M 29 - Gm 2/B) - Ortalama Ayl k Kazanç (OAK) : 2008/Ekim (dahil) ve sonraki her y la ait prime esas kazanc n, ait oldu u y ldan itibaren ayl k talep tarihine kadar geçen y llar için, her y l gerçekleflecek güncelleme katsay s ile güncellenerek bulunan kazançlar toplam n n, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim ödeme gün say s na bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazanc n 30 kat d r. - Ayl k Ba lama Oran (ABO): a) Ayl k ba lama oran, sigortal n n malûllük, yafll l k ve ölüm sigortalar na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say s n n her 360 günü için % 2 olarak uygulan r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant l olarak dikkate al n r. b) Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce 3600 prim gün say s n doldurmam fl olan sigortal lar n yafll l k ayl ba lama oran n n hesab nda, sigortal n n Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün say s n 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oran esas al n r. Ancak bu hesaplama flekli 30/04/2008 (dahil) öncesi sigortal olanlar için uygulan r. 01/05/2008 (dahil) sonra ilk defa sigortal olanlar hakk nda bu hüküm uygulanmaz. c) Özel hükümlere göre ayl k ba lananlardan; say l Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beflinci f kras gere ince maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde çal flan sigortal lara ba lanan ayl klar n ayl k ba lama oran, 8100 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamaz say l Kanunun geçici 10 uncu maddesinin bir ve ikinci f kralar - 275

8 na göre sigortal olarak ilk defa çal flmaya bafllad tarihten önce malul olan sigortal lar ile sakatl nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortal lara ba lanan ayl klar n ayl k ba lama oran, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamaz. d) Ayl k ba lama oran % 90' geçemez. - K sm Ayl a Esas Ayl k : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplan r. Bu ayl k, sigortal n n 2008/Ekim (dahil) sonras çal flma süreleri için prime esas günlük kazanç alt s n rlar dikkate al narak, talep y l na ait Ocak ay itibariyle belirlenen ortalama ayl k kazanc n n % 35 inden, sigortal n n talep tarihinde bakmakla yükümlü oldu u efli veya çocu u varsa % 40 ndan hesaplanan alt s n r ayl ndan az olamaz. - K sm Ayl k (Tahsis Talep Tarihinden Önceki Y l n Aral k Ay na Ait) : Tam Ayl k x (2008/Ekim (dahil) Sonraki Prim Ödeme Gün Say s / Toplam Prim Ödeme Gün Say s ) 3) K sm Ayl klar n Birlefltirilmesi (5510 Sk Gm 2/C) A1 + A2 = (A) k sm Ayl ; - (A1) k sm ayl n hesab na esas tam ayl n, 2000 (dahil) y l ndan 2008 y l na kadar geçen takvim y llar için her y l n TÜFE art fl oranlar na göre art r larak bulunan miktar yla, /Aral k döneminde en düflük göstergenin katsay ile çarp m n n % 70 i oran ndaki (9475 x x %70 = TL) asgari ayl n 2008 Ocak ay na kadar ayl k art fllar uygulanmak suretiyle tafl nm fl miktar n n, 2008/Eylül (dahil) önceki prim ödeme gün say s ile çarp m n n toplam prim ödeme gün say s ile bölünerek elde edilen miktarlar n n alt nda olamaz. - Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere iliflkin ayl n hesab nda esas al nan asgarî ayl k tutar ile 506 say l Kanunun geçici 82 nci maddesinin ikinci f kras na göre belirlenen eski tam ayl k tutar, toplam prim ödeme gün say s içinde bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün say s n n oran na tekabül eden tutar üzerinden esas al n r. - Yukar daki flekilde belirlenen (A) K sm Ayl, 2008 y l dahil olmak 276

9 üzere tahsis talep tarihine kadar geçen y llar için, her y l gerçekleflen güncelleme katsay s ile çarp larak tahsis talep y l n n Ocak ay na tafl n r. - Sigortal n n Ayl ; (C), (A) ve (B) k sm ayl klar toplam ndan oluflur. Ayl k (C) = (A) K sm Ayl + (B) K sm Ayl A + B = C ayl n n bafllang ç tarihi y l n ilk alt ayl k döneminde ise Ocak ödeme döneminde uygulanan art fl oran kadar, y l n ikinci alt ayl k döneminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan art fl oranlar kadar artt r l r. Tama ibla edilmek suretiyle ayl k bafllang ç tarihindeki ayl - bulunmufl olur. 4 (b) Sigortal lar çin Ayl klar; 1) 2008/Ekim (Hariç) Öncesi K smi Ayl n (A) Hesab a) 2000 Y l Öncesi K smi Ayl n (A1) Hesab b) /Eylül (Dahil) Aras K smi Ayl n (A2) Hesab 2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras K smi Ayl n (B) Hesab 3) K sm Ayl klar n Birlefltirilmesi Olmak üzere üç aflamal olarak belirlenir. 1) 2008/ Ekim (Hariç) Öncesi K smi Ayl n (A) Hesab 2008/Ekim (hariç) öncesi k smi ayl n (A) hesab ; 2000 y l öncesi prim ödeme gün say s na ait ayl n (A1) hesab ile /Ekim (hariç) aras k smi ayl n (A2) hesab olmak üzere iki aflamal olarak belirlenir. a) 2000 Y l Öncesi K smi Ayl n (A1) Hesab (1479 SK Md.36) Ayl k: Basamak Karfl l Gösterge Tablosundaki De er x Ayl k Ba lama Oran formülüne göre hesaplan r. Basamak Karfl l Gösterge Tablosundaki De er: Sigortal n n 31/12/1999 tarihindeki basamak karfl l n n 2003 y l 2. dönem gösterge tablosundan bulunan de eridir. Ayl k Ba lama Oran (ABO): Yafll l k ayl ba lanmas na hak kazanan sigortal lara en son prim ödedi i gelir basama ndan en az bir tam y l prim ödemifl olmas halinde, bulun- 277

10 du u gelir basama n n, bir y l ödememifl olmas halinde ise bir alt basama- n %70 i oran nda ayl k hesaplan r. -Bu oran, 25 y ldan fazla prim ödenen her tam y l için 1 puan art r l r. -Kad n ise 50, erkek ise 55 yafl ndan sonraki hizmetleri için fazla olan her tam yafl için 1 puan art r l r. - Kad n ise 50, Erkek ise 55 yafl n doldurmakla beraber en az 15 tam y l sigorta primi ödemifl olanlara hesaplanacak k smi ayl klarda primi ödenmemifl 25 y lan az her y l için %1 puan indirim yap l r öncesi hizmetlere göre hesaplanan k smi ayl k: Basamak Karfl l Gösterge Tablosundaki De er x Ayl k Ba lama Oran x 2000 y l öncesi gün say s / Toplam prim gün say s formülüne göre hesaplan r. b) /Eylül (Dahil) Aras K smi Ayl n (A2) Hesab (1479 SK md 36 ve geçici 11 md) Ayl k: A rl kl ortalama x Ayl k Ba lama Oran formülüne göre hesaplan r. A rl kl Ortalama: Sigortal n n 01/01/2000 tarihi ile 01/10/2008 tarihi aras nda prim ödedi i gelir basamaklar ndaki bekleme süresi dikkate al narak 2003 y l ikinci dönem gelir tablosu karfl l n n prim ödenen ay say s na oran d r. Ayl k Ba lama Oran : Sigortal n n toplam sigortal l k süresinin; - lk 10 tam y l n n her bir y l için %3,5, - Takip eden 15 tam y l n her bir y l için %2, - 25 y ldan fazla her bir tam y l için %1,5 oranlar n n toplam ndan oluflur. 01/01/ /10/2008 aras hizmetlere göre hesaplanan k smi ayl k A rl kl ortalama x Ayl k Ba lama Oran x 01/01/ /9/2008 aras gün say s / Toplam prim gün say s A1 ve A2 k smi ayl klar toplan r. Bulunan bu tutar, 2003 y l Aral k ay nda yürürlükte bulunan gelir tablosu (01/07/2003) esas al narak, 2003 y l Ocak ay ndan itibaren ödenmesi gereken 278

11 sosyal destek ödemesi tutar ndan Temmuz/2003 ay na kadar kümülatif tüfe oran kadar düflülerek, Temmuz/2003 itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktar (100 TL ödenenler için TL, 75 TL ödenecekler için ise TL) eklenerek 2004 y l Ocak ödeme döneminden 2007/Temmuz dönemi dahil ayl klara uygulanan art fllar uygulanmak suretiyle 2008/Ocak dönemine tafl n r. 2) 2008/Ekim (Dahil) Sonras K smi Ayl n (B) Hesab (5510 Sk M 29 - Gm 2/B) Ayl k: Ortalama Ayl k Kazanç x Ayl k Ba lama Oran formülüne göre hesaplan r. - Ortalama Ayl k Kazanç (OAK): 2008/Ekim (dahil) daha sonraki her y la ait prime esas kazanc n, ait oldu u y ldan itibaren ayl k talep tarihine kadar geçen y llar için, her y l gerçekleflecek güncelleme katsay s ile güncellenerek bulunan kazançlar toplam n n, 2008/Ekim (dahil) daha sonraki prim ödeme gün say s na bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazanc n 30 kat d r. - Ayl k Ba lama Oran (ABO): a) Ayl k ba lama oran, sigortal n n malûllük, yafll l k ve ölüm sigortalar na tâbi geçen toplam prim ödeme gün say s n n her 360 günü için % 2 olarak uygulan r. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orant l olarak dikkate al n r. Ayl k ba lama oran % 90' geçemez. b) Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce 3600 prim gün say s n doldurmam fl olan sigortal lar n yafll l k ayl ba lama oran n n hesab nda, sigortal n n Kanunun yürürlü e girdi i tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün say s n 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oran esas al n r. Ancak bu hesaplama flekli 30/04/2008 (dahil) öncesi sigortal olanlar için uygulan r. 01/05/2008 (dahil) sonra ilk defa sigortal olanlar hakk nda bu hüküm uygulanmaz. c) Özel hükümlere göre ayl k ba lananlardan; say l Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beflinci f kralar - 279

12 na göre ba lanan ayl klarda hesaplanacak ayl k ba lama oran, prim ödeme gün say s 9000 günden az olanlar için çal flma gücü kay p oran n n 9000 gün prim ödeme gün say s ile çarp m sonucu bulunan rakam n % 60 a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün say s na göre % 50 yi geçmemek üzere tespit edilen orand r. Prim ödeme gün say s 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün say s na göre ayl k ba lama oran belirlenir. d) Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal olanlardan Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci f kralar nda yer alan malul ve sakat sigortal lar n ayl k ba lama oranlar % 30 un alt nda olamaz.(5400 prim ödeme gün say s üzerinden hesaplan r.) Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beflinci f kras na göre maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde çal flanlar n ayl k ba lama oran % 60 dan az olamaz. (8100 gün prim ödeme gün say lar var kabul edilir.) - K sm Ayl a Esas Ayl k : (OAK x ABO) formülüne göre hesaplan r. Bu ayl k, sigortal n n 2008/Ekim (dahil) sonras çal flma süreleri için prime esas günlük kazanç alt s n rlar dikkate al narak, talep y l na ait Ocak ay itibariyle belirlenen ortalama ayl k kazanc n n % 35 inden, sigortal n n talep tarihinde bakmakla yükümlü oldu u efli veya çocu u varsa % 40 ndan hesaplanan alt s n r ayl ndan az olamaz. K sm Ayl k (Tahsis Talep Tarihinden Önceki Y l n Aral k Ay na Ait) : Tam Ayl k x (2008/Ekim (dahil) Sonraki Prim Ödeme Gün Say s / Toplam Prim Ödeme Gün Say s ) 3) K sm Ayl klar n Birlefltirilmesi (5510 Sk Gm 2/C) A1 + A2 = (A) k sm Ayl ; - Yukar daki flekilde belirlenen (A1 + A2 = A) k smi ayl, 2008 y l dahil olmak üzere tahsis talep tarihine kadar geçen y llar için, her y l gerçekleflen güncelleme katsay s ile çarp larak tahsis talep y l n n Ocak ay na tafl - n r. - Sigortal n n Ayl ; (C), (A) ve (B) k smi ayl klar toplam ndan oluflur. Ayl k (C) = (A) K sm Ayl + (B) K sm Ayl 280

13 - A + B = C ayl n n bafllang ç tarihi y l n ilk alt ayl k döneminde ise Ocak ödeme döneminde uygulanan art fl oran kadar, y l n ikinci alt ayl k döneminde ise Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan art fl oranlar kadar artt r l r. Tama ibla edilmek suretiyle ayl k bafllang ç tarihindeki ayl - bulunmufl olur. IV-SONUÇ 5510 say l Kanunla getirilen ayl k ba lama sistemi 2008 y l Ekim ay bafl itibariyle yürürlü e girmifltir. Bu durumda; /Ekim (hariç) öncesi tahsis talebinde bulunan sigortal lar n ayl klar bu tarihten önce yürürlükte bulunan gösterge ve 4447 say l Kanunla getirilen sisteme veya sigortal l k bafllang ç tarihi 2000 y l ndan sonra olanlar için sadece 4447 say l Kanunla getirilen sisteme, - Sigortal l 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonraki bir tarihte bafllayanlar n ayl klar 5510 say l Kanunla getirilen yeni sisteme, - Sigortal l 2008/Ekim (hariç) öncesi bafllay p, 2008/Ekim (dahil) sonra tahsis talebinde bulunanlar n ayl klar eski ve yeni sistemin birlefliminden oluflan karma sisteme, göre ba lan r. KAYNAKÇA Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl ( ). Sosyal Sigorta fllemleri Yönetmeli i. Ankara : Resmi Gazete (26981 say l ) fiimflek, Nergis (2008). Sigortal Emeklilik Mevzuat ve fllemleri : E itim Notu. [Ankara] : Sigortal Emeklilik Mevzuat ve fllemleri Daire Baflkanl T.C. Yasalar ( ) say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 say l ) 281

14 282

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM

İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18786 Karar No. 2014/23989 Tarihi: 17.11.2014 İlgili Kanun/Madde 5510 S. SGK/GEÇ. 2 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI KARMA SİSTEM ÖZETİ: Geçici 2. madde

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI

A YILINDAN ÖNCE BAĞLANAN AYLIKLARIN KENDİ İÇİNDE FARKLILAŞMASI İntibak Kanunu Üzerine Değerlendirmeler I- GİRİŞ Uyum anlamına gelen intibak kavramı; sosyal güvenlik sisteminde prim ödeme gün sayısı, yaş ve kazançları aynı olmasına rağmen, aylık hesaplama parametrelerinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/486 06/08/2010 Konu : 2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları G E N E L G E 2010/94 Bilindiği üzere, 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI

5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI 5510 SAYILI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNUNA GÖRE H ZMET BORÇLANMA filemler N N USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-Girifl Sosyal güvenlik sistemleri bireylerin do umundan önce bafllar

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda

M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (II) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü M ali Çözüm dergimizin 70. say s nda yay nlanan Sosyal Sigortalar Kurumunda Emeklilik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi mali ÇÖZÜM 209 5510 SAYILI KANUNDA VE ÖNCES NDE KAYIT GEfiERS ZL KLER KONUSUNDA D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR G R fi Mehmet UZUN* B ilindi i üzere, 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanununun 140 nc maddesi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010-E.3950253 19/07/2016 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları GENEL

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas SOSYAL GÜVENL K REFORMU SONRASI YUTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI mali ÇÖZÜM 217 Ekrem TAfiBAfiI * I.G R fi 1 7/04/2008 tarihli ve 5754 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile Baz Kanun ve

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5 ÖNSÖZ 7 TEŞEKKÜR 11 İÇİNDEKİLER 13 TABLOLAR 19 KISALTMALAR 21 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNDE SOSYAL SİGORTA YARDIMLARINDAN YARARLANANLAR I. Genel olarak 33 II. Yaşlılık

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l

K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l mali ÇÖZÜM 179 ÖLÜM, DO UM VE EVLENME YARDIMLARINDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER Resul KURT* I. G R fi K amuoyunda sosyal güvenlik reformu olarak adland r lan 5510 say l Sosyal Sigortalar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2014 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K HUKUKU DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. 1. Ünitenin 5. Sayfas n n 1. Paragraf n n 1. maddesi afla daki flekilde düzeltilmifltir. Say fltay Baflkanl,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMA MİKTARININ BELİRLENMESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMA MİKTARININ BELİRLENMESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMA MİKTARININ BELİRLENMESİ Mustafa ŞEN 73 * ÖZ Yurtdışı hizmet borçlanması, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına sosyal güvenlik sistemi kapsamında tanınmış önemli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, BORÇLANMA YAPMAK İSTEYENLER BUGÜN SON GÜN DEĞERLENDİRİN 41 inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR DOĞUMA AİT SÜRELER Ø Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, Ø SSK kapsamındaki

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı