Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarýnýn ( Grup ) 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle hazýrlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak deðiþim tablosunu ve konsolide nakit akým tablosunu, önemli muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarý denetlemiþ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Ýþletme Yönetiminin Sorumluluðu 2. Grup yönetimi, konsolide finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan finansal raporlama standartlarýna göre hazýrlanmasý ve dürüst bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar içermeyecek biçimde hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný, uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun muhasebe politikalarýnýn seçilmesini içermektedir. Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu 3. Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkýnda görüþ bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný ve baðýmsýz denetimin konsolide finansal tablolarýn gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Görüþ Baðýmsýz denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak amacýyla, baðýmsýz denetim tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak þekilde, mesleki kanaatimize göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, Grup un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak, amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara uygun olarak tasarlamak amacýyla, Grup yönetimi tarafýndan hazýrlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz, ayrýca Grup yönetimi tarafýndan benimsenen muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolarýn bir bütün olarak sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir. Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli ve uygun bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. 4. Görüþümüze göre, iliþikteki konsolide finansal tablolar, Türkiye Petrol Rafinerileri A.þ. nin 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide finansal performansýný ve konsolide nakit akýmlarýný, Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan finansal raporlama standartlarý (Dipnot 2) çerçevesinde doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr. Baþaran Nas Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ. a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Baþaran Symes, SMMM Sorumlu Ortak, Baþdenetçi Ýstanbul, 3 Mart 2009

2 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) VARLIKLAR Notlar Dönen Varlýklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar (net) Ýliþkili taraflardan ticari alacaklar Diðer ticari alacaklar Diðer alacaklar (net) Stoklar (net) Diðer dönen varlýklar Türev finansal araçlar Satýþ amacýyla elde tutulan varlýklar Duran Varlýklar Ticari alacaklar (net) Finansal yatýrýmlar (net) Þerefiye (net) Yatýrým amaçlý gayrimenkuller (net) Maddi duran varlýklar (net) Maddi olmayan duran varlýklar (net) Ertelenmiþ vergi varlýklarý Diðer duran varlýklar TOPLAM VARLIKLAR Aralýk 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren yýl itibariyle hazýrlanan konsolide finansal tablolar, yayýnlanmak üzere 3 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantýsýnda onaylanmýþ ve Genel Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Yelmenoðlu ve Finansal Raporlama Müdürü Deniz Köseoðlu tarafýndan imzalanmýþtýr. Söz konusu konsolide finansal tablolar, Genel Kurul da onaylanmasý sonucu kesinleþecektir. (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

3 100 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) KAYNAKLAR Notlar Kýsa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Uzun vadeli finansal borçlarýn kýsa vadeli kýsýmlarý (net) Diðer finansal borçlar Ýliþkili taraflara finansal borçlarýn kýsa vadeli kýsýmlarý 7, Ticari borçlar (net) Ýliþkili taraflara ticari borçlar 8, Diðer ticari borçlar Alýnan avanslar Borç karþýlýklarý Dönem karý vergi yükümlülüðü Çalýþanlara saðlanan faydalar Diðer yükümlülükler Türev finansal araçlar Satýþ amacýyla elde tutulan varlýklara iliþkin yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Diðer finansal borçlar Ýliþkili taraflara finansal borçlar 7, Ticari borçlar (net) Çalýþanlara saðlanan faydalar Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü Diðer yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklýða ait özkaynaklar Ödenmiþ sermaye Sermaye düzeltmesi farklarý Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varlýklar deðer artýþ fonu Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler Yabancý para çevrim farklarý (2.962) Geçmiþ yýllar karlarý Net dönem karý Toplam ana ortaklýða ait özkaynaklar Azýnlýk Paylarý TOPLAM KAYNAKLAR Taahhütler, koþullu varlýklar ve yükümlülükler 17 (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

4 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE GELÝR TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) Yeniden düzenlenmiþ (*) Notlar Satýþ gelirleri (net) Satýþlarýn maliyeti (-) 24 ( ) ( ) Hizmet gelirleri (net) Brüt kar Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diðer faaliyet gelirleri Diðer faaliyet giderleri (-) 26 (32.893) (38.799) Faaliyet karý Finansal gelirler Finansal giderler (-) 27 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergi gideri 28 ( ) ( ) -Dönem vergi gideri ( ) ( ) -Ertelenmiþ vergi gideri (9.642) (37.583) Dönem karý Azýnlýk paylarý Ana ortaklýk paylarý Nominal deðeri 1 Ykr olan hisse baþýna kazanç (Ykr) 30 1,73 5,18 (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

5 102 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE ÖZKAYNAK DEÐÝÞÝM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) Ana ortaklýk paylarý Ödenmiþ sermaye Sermaye düzeltmesi farklarý Hisse senetleri ihraç pirimi Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler Finansal varlýklar deðer artýþ fonu Yabancý para çevrim farklarý Geçmiþ yýllar karlarý Net dönem karý Toplam Azýnlýk paylarý Toplam özkaynaklar 1 Ocak Transfer ( ) Temettü ödemesi ( ) - ( ) - ( ) Finansal varlýklar makul deðer artýþý Makul deðer deðiþiminden doðan ertelenmiþ vergi (Not 28) (632) (632) - (632) Yabancý para çevrim farklarý (2.962) - - (2.962) - (2.962) Net dönem karý Aralýk (2.962) Ocak (2.962) Transfer ( ) Temettü ödemesi ( ) - ( ) (2.252) ( ) Finansal varlýklar makul deðer artýþý Makul deðer deðiþiminden doðan ertelenmiþ vergi (Not 28) (833) (833) - (833) Yabancý para çevrim farklarý Net dönem karý Aralýk Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

6 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE NAKÝT AKIM TABLOLARI Notlar Vergi ve ana ortaklýk dýþý kar öncesi dönem karý Amortisman ve itfa paylarý 13, Kýdem tazminatý yükümlülüðündeki artýþ Maddi duran varlýk satýþlarýndan kaynaklanan kar (14.241) (162) Stok deðer düþüklüðü karþýlýðýndaki artýþ/(azalýþ) (2.825) Dava karþýlýklarý gideri/(geliri) (3.388) EPDK katký payý karþýlýðý Kýdeme teþvik primi karþýlýðý Ýzin ücretleri karþýlýðý Diðer borç karþýlýklarý gideri/(geliri) (2.650) Çevre yükümlülüðü karþýlýðý Personele ödenecek yükümlülükler Þüpheli alacak karþýlýðý Faiz geliri (net) (51.249) ( ) Ertelenmiþ finansman (geliri)/gideri (net) (5.568) Ýþtirak satýþ karlarý 26 (5.554) - Banka kredilerinden kaynaklanan kur farký gideri/(geliri) (60.757) Yabancý para çevrim farklarý (2.962) Varlýk ve yükümlülüklerdeki deðiþimler öncesi saðlanan nakit akýmý Ýþletme varlýk ve yükümlülüklerindeki deðiþiklikler: Ticari alacaklardaki azalýþ/(artýþ) ( ) Diðer alacaklardaki artýþ (4.149) (5.354) Stoklardaki azalýþ/(artýþ) ( ) Diðer dönen varlýklardaki artýþ (78.588) ( ) Diðer cari olmayan/duran varlýklardaki artýþ (65.670) (89.723) Ticari borçlardaki (azalýþ)/artýþ ( ) Alýnan avanslardaki artýþ Diðer yükümlülüklerdeki (azalýþ)/artýþ (44.016) Tahsil edilen þüpheli alacaklar Ödenen vergiler ( ) ( ) Ödenen kýdem tazminatý 20 (25.622) (14.411) Ödenen personel yükümlülüðü karþýlýðý 19 (9.240) - Ödenen dava karþýlýklarý 19 (4.322) (5.244) Ödenen izin karþýlýðý 19 (3.031) (1.388) Ödenen kýdeme teþvik primi 20 (1.345) (965) Ödenen EPDK katký payý 19 (7.578) (8.758) Ödenen çevre yükümlülüðü 19 - (22.114) Ödenen diðer karþýlýklar 19 (123) (955) Ýþletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatýrým faaliyetleri: Maddi duran varlýk alýmlarý 13 ( ) ( ) Maddi varlýk satýþýndan elde edilen hasýlatlar Maddi olmayan duran varlýk alýmlarý 14 (13.491) (8.347) Finansal varlýk alýmlarý 11 (216) - Finansal varlýk sermaye artýrýmlarýna katýlým (602) - Yatýrým amaçlý gayrimenkul alýmlarý (802) - Ýþtirak satýþýndan elde edilen hasýlatlar Alýnan faizler Yatýrým faaliyetlerinde kullanýlan net nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetleri: Türev finansal araçlardaki deðiþim (8.592) - Alýnan banka kredileri, (net) Ödenen diðer finansal yükümlülükler (7.731) (5.421) Ödenen temettüler ( ) ( ) Ödenen temettü ana ortaklýk dýþý paylar (2.252) - Ödenen faizler (61.027) (21.949) Finansman faaliyetlerinde kullanýlan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri deðerlerdeki net artýþ Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem baþý bakiyesi Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem sonu bakiyesi Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

7 104 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 105 NOT 1 - GRUP UN ORGANÝZASYONU VE FAALÝYET KONUSU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. ( Tüpraþ veya Þirket ) 16 Kasým 1983 tarihinde kurulmuþtur. Þirket in ana faaliyet konularý aþaðýdaki gibidir: Ham petrol tedarik ve rafine etmek, gerektiðinde petrol ürünlerini ithal ve ihraç etmek ve bu maksatla yurt içinde ve dýþýnda petrol rafinerileri kurmak ve iþletmek, Petrokimya sanayi ve ilgili diðer sanayi alanýnda fabrikalar, tesisler kurmak ve iþletmek, Petrokimyasal maddeler ve ilgili diðer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardýmcý maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri tedarik ederek iþlemek veya bu maddeleri üretmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak, Üretim faaliyetinin her aþamasýnda elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atýk, yan ürün ve standart dýþý maddeleri deðerlendirmek ve/veya satmak, deðerlendirme olanaðý bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve iþletmek, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanýnda santraller, tesisler kurmak ve iþletmek. Bunun için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeyi tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin ticaretini yapmak, Her türlü petrol ürünleri, LPG ve doðalgazýn yurtiçi, yurtdýþý toptan ve perakende alýmý, satýmý, ithali, ihracý, depolanmasý, pazarlanmasý ve daðýtýmýný yapmak, yaptýrmak, bu ürünlerin perakende satýþýný teminen akaryakýt istasyonlarý ve bakým tesislerini kurmak, iþletmek ve iþlettirmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine ait veya kiralayacaðý taþýma araçlarý ile nakliye hizmeti yapmak, bu amaç ve konularda kýsmen ya da tamamen faaliyet göstermek üzere diðer gerçek ve tüzel kiþilerle daðýtým ve pazarlama þirketi veya benzeri diðer ortaklýklar kurmak veya mevcut ortaklýklarýn hisse senetlerini ve hisseyi temsil eden evraklarýný temellük etmek, gerektiðinde satmak, iþtirak paylarýný almak veya devretmektir. Tüpraþ, baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarýnýn (topluca Grup olarak adlandýrýlacaktýr) temel faaliyetlerinin önemli bölümü Türkiye de olup, Grup un faaliyetleri rafinaj ve daðýtým sektörleri altýnda toplanmýþtýr. Coðrafi bölümler bazýndaki bilgiler, Grup un faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemlilik göz önüne alýndýðýnda, Türkiye dýþýndaki coðrafi bölümler açýsýndan raporlanabilir bölüm özelliði göstermediðinden dolayý iliþikteki konsolide finansal tablolarda raporlanmamýþtýr. Þirket, Sermaye Piyasasý Kurulu na ( SPK ) kayýtlýdýr ve hisseleri 1991 yýlýndan beri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda ( ÝMKB ) iþlem görmektedir. 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle, þirket in ÝMKB ye kayýtlý %49 oranýnda hissesi mevcuttur. Ayný tarih itibariyle þirket in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlarý aþaðýdaki gibidir (Not 23): % Enerji Yatýrýmlarý A.Þ. 51,00 Halka açýk kýsým 49,00 100,00 Tüpraþ ýn baðlý ortaklýk ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarý ve faaliyet konularý aþaðýda belirtilmiþtir: Faaliyet Baðlý ortaklýk gösterdiði ülke Faaliyet konusu Ditaþ Deniz Ýþletmeciliði ve Tankerciliði A.Þ. ( DÝTAÞ ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý Üsküdar Tankercilik A.Þ. ( Üsküdar ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý Damla Denizcilik A.Þ. ( Damla ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý

8 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Faaliyet Müþterek yönetime tabi ortaklýk gösterdiði ülke Faaliyet konusu OPET Petrolcülük A.Þ. ( Opet ) Türkiye Petrol ürünleri perakende satýþý Opet Gýda ve Ýhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. ( Opet Gýda ) Türkiye Gýda ürünleri daðýtýmý Opet International Limited ( Opet International ) Ýngiltere Petrol ürünleri ticareti Opet Trade B.V. Hollanda Petrol ürünleri ticareti Opet Trade Ireland Ýrlanda Petrol ürünleri ticareti TBS Denizcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.þ. ( TBS ) (*) Türkiye Liman petrol ürünleri tedariki Opet Aygaz B.V Hollanda Petrol ürünleri ve madeni yað daðýtýmý Opet Trade Singapore Singapur Petrol ürünleri ticareti Opet Aygaz BV nin Bulgaristan da Opet Aygaz Bulgaria EAD adlý baðlý ortaklýðý 2008 yýlý içerisinde satýlmýþtýr (Not 26). Söz konusu iþletme perakende satýþlar için petrol istasyonlarý aðýný geliþtirmek ve toptan satýþ konularýnda faaliyet göstermekteydi. (*) 31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýl içerisinde Grup'un müþterek yönetime tabi ortaklýklarýndan deniz petrol satýþlarý iþ kolunda faaliyet gösteren TBS þirketinin satýlmasýna karar verilmiþtir. TBS e ait varlýk ve bunlara iliþkin yükümlülükler ise bilanço tarihi itibariyle bilançoda satýlmak üzere elde tutulan varlýk ve yükümlülük gruplarý olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Grup yönetimi TBS in satýþ sözleþmesinin 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle imzalanmasýný müteakip satýþ iþlemlerinin 2009 yýlý içerisinde sonlanmasýný beklemektedir. Grup un bünyesinde çalýþan personel sayýsý 31 Aralýk 2008 tarihinde dir. (31 Aralýk 2007: 5.520). Þirket in bu konsolide finansal tablolarýn hazýrlandýðý tarih itibariyle tescil edilmiþ adresi aþaðýdaki gibidir: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. Petrol Caddesi, Körfez, Kocaeli NOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR 2.1. SUNUMA ÝLÝÞKÝN TEMEL ESASLAR Uygulanan muhasebe standartlarý Tüpraþ ýn konsolide finansal tablolarý, Sermaye Piyasasý Kurulu ( SPK ) tarafýndan yayýmlanan finansal raporlama standartlarýna ( SPK Finansal Raporlama Standartlarý ) uygun olarak hazýrlanmýþtýr. SPK, Seri: XI, No: 29 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Tebliði ile iþletmeler tarafýndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarýn hazýrlanmasý ve ilgililere sunulmasýna iliþkin ilke, usul ve esaslarý belirlemektedir. Bu Teblið,1 Ocak 2008 tarihinden sonra baþlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüðe girmiþ olup, SPK nýn Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið"i yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Bu tebliðe istinaden, iþletmelerin finansal tablolarýný Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen haliyle Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý ( UMS/UFRS ) na göre hazýrlamalarý gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu ( UMSK ) tarafýndan yayýmlananlardan farklarý Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu ( TMSK ) tarafýndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktýr. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykýrý olmayan, TMSK tarafýndan yayýmlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarý ( TMS/TFRS ) esas alýnacaktýr. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almýþ olduðu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafýndan kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartlarý ) uygun finansal tablo hazýrlayan þirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasýnýn gerekli olmadýðýný ilan etmiþtir. Dolayýsýyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baþlamak kaydýyla, UMSK tarafýndan yayýmlanmýþ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardý (UMS 29) uygulanmamýþtýr.

9 106 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 107 Finansal tablolarýn hazýrlanýþ tarihi itibariyle, Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafýndan yayýmlananlardan farklarý TMSK tarafýndan henüz ilan edilmediðinden, konsolide finansal tablolar SPK nýn Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliði ve bu tebliðe açýklama getiren duyurularý çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alýndýðý SPK Finansal Raporlama Standartlarý na uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliþkin dipnotlar SPK tarafýndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmasý tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kýlýnan bilgiler dahil edilerek sunulmuþtur. Bu kapsamda geçmiþ dönem konsolide finansal tablolarýnda gerekli deðiþiklikler yapýlmýþtýr (Bakýnýz Dipnot 2.2.1). Grup, muhasebe kayýtlarýnýn tutulmasýnda ve kanuni finansal tablolarýnýn hazýrlanmasýnda, SPK tarafýndan çýkarýlan prensiplere ve þartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatý ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlýðý ( Maliye Bakanlýðý ) tarafýndan çýkarýlan Tekdüzen Hesap Planý þartlarýna uymaktadýr. SPK Finansal Raporlama Standartlarý na göre hazýrlanan bu konsolide finansal tablolar, makul deðerleri ile gösterilen finansal varlýk ve yükümlüklülerin dýþýnda, tarihi maliyet esasý baz alýnarak Yeni Türk Lirasý olarak hazýrlanmýþtýr (Not 33). Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasýna göre hazýrlanmýþ kanuni kayýtlara SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca doðru sunumun yapýlmasý amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý ndaki (UFRS) deðiþiklikler (a) 2008 yýlýnda yürürlüðe giren ve Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi olan standartlar, yorumlar ve deðiþiklikler yoktur. (b) 2008 yýlýnda yürürlüðe giren ancak Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi olmayan standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar: Aþaðýdaki standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 itibariyle baþlayan dönemler için çýkarýlmýþtýr ve uygulamasý zorunludur. Ancak bu standartlar, deðiþiklikler ve yorumlarýn Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi yoktur. UFRYK 11, UFRS 2 - Grup ve Ýþletmenin Geri Satýn Alýnan Kendi Hisselerine Ýliþkin Ýþlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan yýllýk raporlama dönemlerinde geçerlidir). UFRYK 12, Hizmet imtiyaz anlaþmalarý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup kamu hizmet sektöründe faaliyet göstermediðinden dolayý, UFRYK 12 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 13, Müþteri baðlýlýk programlarý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup herhangi bir baðlýlýk programý yürütmediðinden dolayý, UFRYK 13 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 14, UMS 19 - Tanýmlanmýþ fayda planý varlýklarýndaki limitler, asgari fonlama zorunluluklarý ve aralarýndaki baðlantý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup'un herhangi bir tanýmlanmýþ fayda planý olmadýðýndan dolayý, UFRYK 14 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 16, Yurtdýþýndaki Ýþletme ile Ýlgili Net Yatýrýmýn Finansal Riskten Korunmasý (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan yýllýk raporlama dönemlerinde geçerlidir). (c) 2008 yýlýnda henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmayan standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar: Aþaðýdaki standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2009 itibariyle baþlayan dönemler için çýkarýlmýþtýr ve uygulamasý zorunludur. Bu standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar Grup tarafýndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmamýþtýr: UFRS 8 Faaliyet bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için). UFRS 8, UMS 14 ile deðiþtirilmiþtir ve Amerika Birleþik Devletleri nde Genel Kabul Görmüþ Muhasebe Standartlarýndan SFAS 131 Þirket in bölümleri hakkýnda açýklamalar ve iliþkili bilgiler ile uyumlu hale gelmiþtir. UFRS 2 (Revize), Hisse Bazlý Ödeme (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Standart iki konuya açýklýk getirmektedir: Hakediþ Koþulu nun tanýmlanmasý ve performans ve hizmet koþullarý haricindeki koþullar için Hak etmeme Koþulu kavramý. Standart ayný zamanda, gerek Grup gerekse karþý taraf (çalýþan veya hizmet saðlayan) tarafýndan iptal edilen ödüllerin ayný þekilde muhasebeleþtirileceðini ifade etmektedir. UFRS 2 nin Grup un finansal tablolarýna önemli etkisinin olmamasý beklenmektedir.

10 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR UMS 1 (Revize), Finansal Tablolarýn Sunuluþu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararýný artýrmak amacýyla deðiþikliðe tabi tutulan UMS 1, kontrol gücü olmayan paylara ait gelir ve gider kalemlerinin özkaynak deðiþim tablosunda gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine kontrol gücü olmayan paylara iliþkin tüm deðiþimler bir performans tablosunda gösterilecektir. Ýþletmeler tek bir performans tablosunu (kapsamlý gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlý gelir tablosu) seçmekte özgür býrakýlmýþtýr. Kapsamlý gelir tablosu adý altýnda yeni bir finansal tablonun yayýmlanmaya baþlamasý ve yeni dönemlerde bir önceki döneme ait finansal tablolarýn yeniden yorumlanmasý veya yeni muhasebe politikalarýnýn geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiþ dönemlere ait etkilerinin yayýmlanmasý standartta yapýlan ana deðiþikliklerdir. Grup, finansal tablolarýn sunuluþuna iliþkin ilgili deðiþiklikleri 2009 da uygulayacaktýr. UMS 31 (Deðiþiklik), Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklarýn Muhasebeleþtirilmesi (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Grup UMS 31 i (Deðiþiklik) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UMS 40 (Deðiþiklik), Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Grup UMS 40 ý (Deðiþiklik) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UMS 27 (Revize), Konsolide ve Solo Finansal Tablolar, (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli). Revize standart kontrol gücü olmayan paylar ile yapýlan tüm iþlemlerin etkilerinin kontrolde herhangi bir deðiþiklik yok ise özkaynaklarda yer almasýný ve bu iþlemlerin artýk þerefiye veya kar ve zarar ile sonuçlandýrýlmamasýný gerektirmektedir. Standart ayný zamanda kontrol kaybedildiðinde muhasebeleþtirilmenin nasýl yapýlmasý gerektiðine de açýklýk getirmektedir. Ýþletmede geriye kalan paylar makul deðerine getirilerek, gelir tablosuna kar veya zarar olarak yansýtýlacaktýr. Grup, UMS 27 (Revize) yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kontrol gücü olmayan paylar ile yapýlan iþlemlere ileriye dönük olarak uygulayacaktýr. UFRS 3 (Revize) Ýþ Birleþmeleri (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli). Revize standart iþ birleþmelerinde satýn alým metodunun uygulanmasýna bazý önemli deðiþikliklerle devam edilmesini öngörmektedir. Örneðin, bir iþ satýn alýmý ile ilgili tüm ödemeler satýn alým tarihindeki makul deðerleri ile kaydedilecek olup, þarta baðlý ödemeler takip eden dönemde gelir tablosu ile iliþkilendirilecektir. Grup, UFRS 3 (Revize) ü 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm iþ birleþmelerinde ileriye dönük olarak uygulayacaktýr. Grup yönetimi, aþaðýdaki standart ve yorumlarýn uygulanmasýnýn gelecek dönemlerde Grup un finansal tablolarý üzerinde önemli bir etki yaratmayacaðý görüþündedir. UMS 23 (Revize), Borçlanma maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için) Grup UMS 23 ü (Revize) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UFRYK 15, Gayrimenkul Ýnþaat Sözleþmeleri ( 1 Ocak 2009 dan itibaren geçerli). UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum Geri Satýn Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doðacak Yükümlülüklerin Açýklanmasý Hakkýnda Deðiþiklik (1 Ocak 2009 dan itibaren geçerli). UFRS 5 (Deðiþiklik), 'Satýþ Amaçlý Elde Tutulan Duran Varlýklar ve Durdurulan Faaliyetler' (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli) Yabancý ülkelerde faaliyet gösteren müþterek yönetime tabi ortaklýklarýn finansal tablolarý Yabancý ülkelerde faaliyet gösteren Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar ýn finansal tablolarý, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazýrlanmýþ olup SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca doðru sunumun yapýlmasý amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir. Ýlgili yabancý ortaklýklarýn varlýk ve yükümlülükleri konsolide bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanýlarak Yeni Türk Lirasý na çevrilmiþtir. Kapanýþ ve ortalama kur kullanýmý sonucu ortaya çýkan kur farklarý özkaynak içerisindeki yabancý para çevrim farklarý kalemi altýnda takip edilmektedir Konsolidasyon esaslarý a) Konsolide finansal tablolar aþaðýdaki (b), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen esaslara göre ana þirket olan Tüpraþ, Baðlý Ortaklýklarý ve Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklarý nýn finansal tablolarýný kapsamaktadýr. Konsolidasyon kapsamýna dahil edilen þirketlerin finansal tablolarýnýn hazýrlanmasý sýrasýnda, SPK Finansal Raporlama Standartlarýna uygunluk ve Grup tarafýndan uygulanan muhasebe politikalarýna ve sunum biçimlerine uyumluluk açýsýndan gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr.

11 108 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 109 b) Baðlý Ortaklýklar, þirket in ya (i) doðrudan ve/veya dolaylý olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde þirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkýnýn %50 den fazlasýný kullanma yetkisi kanalýyla; veya (ii) oy kullanma hakkýnýn %50 den fazlasýný kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iþletme politikalarý üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iþletme politikalarýný þirket in menfaatleri doðrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduðu þirketleri ifade eder. Aþaðýdaki tabloda 31 Aralýk 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle baðlý ortaklýk oranlarý gösterilmiþtir: Þirket tarafýndan Etkin Þirket tarafýndan Etkin sahip olunan doðrudan ortaklýk sahip olunan doðrudan ortaklýk ve dolaylý oy hakký (%) payý (%) ve dolaylý oy hakký (%) payý (%) Baðlý Ortaklýk DÝTAþ 79,98 79,98 79,98 79,98 Üsküdar (*) 79,98 79, Damla (*) 79,98 79, DÝTAþ ýn baðlý ortaklýklarý olan Üsküdar ve Damla ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý faaliyetinde bulunmak üzere sýrasýyla 2008 yýlýnýn Aðustos ve Ekim aylarýnda kurulmuþlardýr. Baðlý Ortaklýklar a ait bilanço ve gelir tablolarý tam konsolidasyon yöntemi kullanýlarak konsolide edilmiþ olup, Þirket in sahip olduðu paylarýn kayýtlý iþtirak deðeri, ilgili özkaynak ile karþýlýklý olarak netleþtirilmiþtir. Þirket ile Baðlý Ortaklýklarý arasýndaki iþlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamýnda karþýlýklý olarak silinmektedir. Þirket in sahip olduðu baðlý ortaklýk hisselerinin kayýtlý deðerleri ve bu hisselerden kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynak ve gelir tablosu hesaplarýndan netleþtirilmiþtir. c) Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar, Grup un bir veya daha fazla müteþebbis ortak tarafýndan müþtereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleþme dahilinde oluþturulan þirketleri ifade etmektedir. Grup bu müþterek kontrolü, kendisinin doðrudan ya da dolaylý olarak sahip olduðu hisselerden veya iliþkili taraflarýn sahip olduðu paylara ait oy haklarýný onlar adýna kullanma (ekonomik bir yarar beklemeksizin) yetkisinden yararlanarak saðlamaktadýr. Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanýlmak suretiyle konsolidasyon kapsamýna alýnýrlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar a ait finansal tablolarda yer alan varlýk, yükümlülük, gelir ve giderler, Grup un sahip olduðu etkin ortaklýk payý ile konsolidasyon iþlemine tabi tutulmaktadýr. Aþaðýdaki tabloda 31 Aralýk 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýk oranlarý gösterilmiþtir: Þirket tarafýndan Etkin Þirket tarafýndan Etkin sahip olunan doðrudan ortaklýk sahip olunan doðrudan ortaklýk ve dolaylý oy hakký (%) 2008 payý (%) ve dolaylý oy hakký (%) 2007 payý (%) Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýk Opet 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Gýda 50,00 39,99 50,00 39,99 Opet International Ltd. 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Trade B.V. 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Trade Ireland 50,00 40,00 50,00 40,00 TBS 25,00 19,60 25,00 19,60 Opet Aygaz B.V. 25,00 20,00 25,00 20,00 Opet Trade Singapore (*) 50,00 40, (*)Opet Trade (Singapore) PTE Ltd. 1 Haziran 2008 tarihinde kurulmuþ olup, bu tarihten itibaren konsolide edilmiþtir.

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı