Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarýnýn ( Grup ) 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle hazýrlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak deðiþim tablosunu ve konsolide nakit akým tablosunu, önemli muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarý denetlemiþ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Ýþletme Yönetiminin Sorumluluðu 2. Grup yönetimi, konsolide finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan finansal raporlama standartlarýna göre hazýrlanmasý ve dürüst bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar içermeyecek biçimde hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný, uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun muhasebe politikalarýnýn seçilmesini içermektedir. Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu 3. Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkýnda görüþ bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný ve baðýmsýz denetimin konsolide finansal tablolarýn gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Görüþ Baðýmsýz denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak amacýyla, baðýmsýz denetim tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak þekilde, mesleki kanaatimize göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, Grup un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur. Ancak, amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara uygun olarak tasarlamak amacýyla, Grup yönetimi tarafýndan hazýrlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz, ayrýca Grup yönetimi tarafýndan benimsenen muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolarýn bir bütün olarak sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir. Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli ve uygun bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. 4. Görüþümüze göre, iliþikteki konsolide finansal tablolar, Türkiye Petrol Rafinerileri A.þ. nin 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide finansal performansýný ve konsolide nakit akýmlarýný, Sermaye Piyasasý Kurulu nca yayýmlanan finansal raporlama standartlarý (Dipnot 2) çerçevesinde doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr. Baþaran Nas Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ. a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Baþaran Symes, SMMM Sorumlu Ortak, Baþdenetçi Ýstanbul, 3 Mart 2009

2 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) VARLIKLAR Notlar Dönen Varlýklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar (net) Ýliþkili taraflardan ticari alacaklar Diðer ticari alacaklar Diðer alacaklar (net) Stoklar (net) Diðer dönen varlýklar Türev finansal araçlar Satýþ amacýyla elde tutulan varlýklar Duran Varlýklar Ticari alacaklar (net) Finansal yatýrýmlar (net) Þerefiye (net) Yatýrým amaçlý gayrimenkuller (net) Maddi duran varlýklar (net) Maddi olmayan duran varlýklar (net) Ertelenmiþ vergi varlýklarý Diðer duran varlýklar TOPLAM VARLIKLAR Aralýk 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren yýl itibariyle hazýrlanan konsolide finansal tablolar, yayýnlanmak üzere 3 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantýsýnda onaylanmýþ ve Genel Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Yelmenoðlu ve Finansal Raporlama Müdürü Deniz Köseoðlu tarafýndan imzalanmýþtýr. Söz konusu konsolide finansal tablolar, Genel Kurul da onaylanmasý sonucu kesinleþecektir. (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

3 100 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) KAYNAKLAR Notlar Kýsa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Uzun vadeli finansal borçlarýn kýsa vadeli kýsýmlarý (net) Diðer finansal borçlar Ýliþkili taraflara finansal borçlarýn kýsa vadeli kýsýmlarý 7, Ticari borçlar (net) Ýliþkili taraflara ticari borçlar 8, Diðer ticari borçlar Alýnan avanslar Borç karþýlýklarý Dönem karý vergi yükümlülüðü Çalýþanlara saðlanan faydalar Diðer yükümlülükler Türev finansal araçlar Satýþ amacýyla elde tutulan varlýklara iliþkin yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar (net) Diðer finansal borçlar Ýliþkili taraflara finansal borçlar 7, Ticari borçlar (net) Çalýþanlara saðlanan faydalar Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü Diðer yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklýða ait özkaynaklar Ödenmiþ sermaye Sermaye düzeltmesi farklarý Hisse senetleri ihraç primleri Finansal varlýklar deðer artýþ fonu Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler Yabancý para çevrim farklarý (2.962) Geçmiþ yýllar karlarý Net dönem karý Toplam ana ortaklýða ait özkaynaklar Azýnlýk Paylarý TOPLAM KAYNAKLAR Taahhütler, koþullu varlýklar ve yükümlülükler 17 (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

4 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE GELÝR TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) Yeniden düzenlenmiþ (*) Notlar Satýþ gelirleri (net) Satýþlarýn maliyeti (-) 24 ( ) ( ) Hizmet gelirleri (net) Brüt kar Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri (-) 25 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 25 ( ) ( ) Diðer faaliyet gelirleri Diðer faaliyet giderleri (-) 26 (32.893) (38.799) Faaliyet karý Finansal gelirler Finansal giderler (-) 27 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergi gideri 28 ( ) ( ) -Dönem vergi gideri ( ) ( ) -Ertelenmiþ vergi gideri (9.642) (37.583) Dönem karý Azýnlýk paylarý Ana ortaklýk paylarý Nominal deðeri 1 Ykr olan hisse baþýna kazanç (Ykr) 30 1,73 5,18 (*) Bkz. Not Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

5 102 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE ÖZKAYNAK DEÐÝÞÝM TABLOLARI (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirasý ( YTL ) olarak gösterilmiþtir.) Ana ortaklýk paylarý Ödenmiþ sermaye Sermaye düzeltmesi farklarý Hisse senetleri ihraç pirimi Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler Finansal varlýklar deðer artýþ fonu Yabancý para çevrim farklarý Geçmiþ yýllar karlarý Net dönem karý Toplam Azýnlýk paylarý Toplam özkaynaklar 1 Ocak Transfer ( ) Temettü ödemesi ( ) - ( ) - ( ) Finansal varlýklar makul deðer artýþý Makul deðer deðiþiminden doðan ertelenmiþ vergi (Not 28) (632) (632) - (632) Yabancý para çevrim farklarý (2.962) - - (2.962) - (2.962) Net dönem karý Aralýk (2.962) Ocak (2.962) Transfer ( ) Temettü ödemesi ( ) - ( ) (2.252) ( ) Finansal varlýklar makul deðer artýþý Makul deðer deðiþiminden doðan ertelenmiþ vergi (Not 28) (833) (833) - (833) Yabancý para çevrim farklarý Net dönem karý Aralýk Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

6 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT KONSOLÝDE NAKÝT AKIM TABLOLARI Notlar Vergi ve ana ortaklýk dýþý kar öncesi dönem karý Amortisman ve itfa paylarý 13, Kýdem tazminatý yükümlülüðündeki artýþ Maddi duran varlýk satýþlarýndan kaynaklanan kar (14.241) (162) Stok deðer düþüklüðü karþýlýðýndaki artýþ/(azalýþ) (2.825) Dava karþýlýklarý gideri/(geliri) (3.388) EPDK katký payý karþýlýðý Kýdeme teþvik primi karþýlýðý Ýzin ücretleri karþýlýðý Diðer borç karþýlýklarý gideri/(geliri) (2.650) Çevre yükümlülüðü karþýlýðý Personele ödenecek yükümlülükler Þüpheli alacak karþýlýðý Faiz geliri (net) (51.249) ( ) Ertelenmiþ finansman (geliri)/gideri (net) (5.568) Ýþtirak satýþ karlarý 26 (5.554) - Banka kredilerinden kaynaklanan kur farký gideri/(geliri) (60.757) Yabancý para çevrim farklarý (2.962) Varlýk ve yükümlülüklerdeki deðiþimler öncesi saðlanan nakit akýmý Ýþletme varlýk ve yükümlülüklerindeki deðiþiklikler: Ticari alacaklardaki azalýþ/(artýþ) ( ) Diðer alacaklardaki artýþ (4.149) (5.354) Stoklardaki azalýþ/(artýþ) ( ) Diðer dönen varlýklardaki artýþ (78.588) ( ) Diðer cari olmayan/duran varlýklardaki artýþ (65.670) (89.723) Ticari borçlardaki (azalýþ)/artýþ ( ) Alýnan avanslardaki artýþ Diðer yükümlülüklerdeki (azalýþ)/artýþ (44.016) Tahsil edilen þüpheli alacaklar Ödenen vergiler ( ) ( ) Ödenen kýdem tazminatý 20 (25.622) (14.411) Ödenen personel yükümlülüðü karþýlýðý 19 (9.240) - Ödenen dava karþýlýklarý 19 (4.322) (5.244) Ödenen izin karþýlýðý 19 (3.031) (1.388) Ödenen kýdeme teþvik primi 20 (1.345) (965) Ödenen EPDK katký payý 19 (7.578) (8.758) Ödenen çevre yükümlülüðü 19 - (22.114) Ödenen diðer karþýlýklar 19 (123) (955) Ýþletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatýrým faaliyetleri: Maddi duran varlýk alýmlarý 13 ( ) ( ) Maddi varlýk satýþýndan elde edilen hasýlatlar Maddi olmayan duran varlýk alýmlarý 14 (13.491) (8.347) Finansal varlýk alýmlarý 11 (216) - Finansal varlýk sermaye artýrýmlarýna katýlým (602) - Yatýrým amaçlý gayrimenkul alýmlarý (802) - Ýþtirak satýþýndan elde edilen hasýlatlar Alýnan faizler Yatýrým faaliyetlerinde kullanýlan net nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetleri: Türev finansal araçlardaki deðiþim (8.592) - Alýnan banka kredileri, (net) Ödenen diðer finansal yükümlülükler (7.731) (5.421) Ödenen temettüler ( ) ( ) Ödenen temettü ana ortaklýk dýþý paylar (2.252) - Ödenen faizler (61.027) (21.949) Finansman faaliyetlerinde kullanýlan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri deðerlerdeki net artýþ Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem baþý bakiyesi Nakit ve nakit benzeri deðerlerin dönem sonu bakiyesi Ýliþikteki notlar konsolide finansal tablolarýn ayrýlmaz parçasýný oluþturur.

7 104 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 105 NOT 1 - GRUP UN ORGANÝZASYONU VE FAALÝYET KONUSU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. ( Tüpraþ veya Þirket ) 16 Kasým 1983 tarihinde kurulmuþtur. Þirket in ana faaliyet konularý aþaðýdaki gibidir: Ham petrol tedarik ve rafine etmek, gerektiðinde petrol ürünlerini ithal ve ihraç etmek ve bu maksatla yurt içinde ve dýþýnda petrol rafinerileri kurmak ve iþletmek, Petrokimya sanayi ve ilgili diðer sanayi alanýnda fabrikalar, tesisler kurmak ve iþletmek, Petrokimyasal maddeler ve ilgili diðer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardýmcý maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri tedarik ederek iþlemek veya bu maddeleri üretmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak, Üretim faaliyetinin her aþamasýnda elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atýk, yan ürün ve standart dýþý maddeleri deðerlendirmek ve/veya satmak, deðerlendirme olanaðý bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve iþletmek, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanýnda santraller, tesisler kurmak ve iþletmek. Bunun için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeyi tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin ticaretini yapmak, Her türlü petrol ürünleri, LPG ve doðalgazýn yurtiçi, yurtdýþý toptan ve perakende alýmý, satýmý, ithali, ihracý, depolanmasý, pazarlanmasý ve daðýtýmýný yapmak, yaptýrmak, bu ürünlerin perakende satýþýný teminen akaryakýt istasyonlarý ve bakým tesislerini kurmak, iþletmek ve iþlettirmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine ait veya kiralayacaðý taþýma araçlarý ile nakliye hizmeti yapmak, bu amaç ve konularda kýsmen ya da tamamen faaliyet göstermek üzere diðer gerçek ve tüzel kiþilerle daðýtým ve pazarlama þirketi veya benzeri diðer ortaklýklar kurmak veya mevcut ortaklýklarýn hisse senetlerini ve hisseyi temsil eden evraklarýný temellük etmek, gerektiðinde satmak, iþtirak paylarýný almak veya devretmektir. Tüpraþ, baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarýnýn (topluca Grup olarak adlandýrýlacaktýr) temel faaliyetlerinin önemli bölümü Türkiye de olup, Grup un faaliyetleri rafinaj ve daðýtým sektörleri altýnda toplanmýþtýr. Coðrafi bölümler bazýndaki bilgiler, Grup un faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemlilik göz önüne alýndýðýnda, Türkiye dýþýndaki coðrafi bölümler açýsýndan raporlanabilir bölüm özelliði göstermediðinden dolayý iliþikteki konsolide finansal tablolarda raporlanmamýþtýr. Þirket, Sermaye Piyasasý Kurulu na ( SPK ) kayýtlýdýr ve hisseleri 1991 yýlýndan beri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda ( ÝMKB ) iþlem görmektedir. 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle, þirket in ÝMKB ye kayýtlý %49 oranýnda hissesi mevcuttur. Ayný tarih itibariyle þirket in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlarý aþaðýdaki gibidir (Not 23): % Enerji Yatýrýmlarý A.Þ. 51,00 Halka açýk kýsým 49,00 100,00 Tüpraþ ýn baðlý ortaklýk ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarý ve faaliyet konularý aþaðýda belirtilmiþtir: Faaliyet Baðlý ortaklýk gösterdiði ülke Faaliyet konusu Ditaþ Deniz Ýþletmeciliði ve Tankerciliði A.Þ. ( DÝTAÞ ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý Üsküdar Tankercilik A.Þ. ( Üsküdar ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý Damla Denizcilik A.Þ. ( Damla ) Türkiye Ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý

8 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Faaliyet Müþterek yönetime tabi ortaklýk gösterdiði ülke Faaliyet konusu OPET Petrolcülük A.Þ. ( Opet ) Türkiye Petrol ürünleri perakende satýþý Opet Gýda ve Ýhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. ( Opet Gýda ) Türkiye Gýda ürünleri daðýtýmý Opet International Limited ( Opet International ) Ýngiltere Petrol ürünleri ticareti Opet Trade B.V. Hollanda Petrol ürünleri ticareti Opet Trade Ireland Ýrlanda Petrol ürünleri ticareti TBS Denizcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.þ. ( TBS ) (*) Türkiye Liman petrol ürünleri tedariki Opet Aygaz B.V Hollanda Petrol ürünleri ve madeni yað daðýtýmý Opet Trade Singapore Singapur Petrol ürünleri ticareti Opet Aygaz BV nin Bulgaristan da Opet Aygaz Bulgaria EAD adlý baðlý ortaklýðý 2008 yýlý içerisinde satýlmýþtýr (Not 26). Söz konusu iþletme perakende satýþlar için petrol istasyonlarý aðýný geliþtirmek ve toptan satýþ konularýnda faaliyet göstermekteydi. (*) 31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýl içerisinde Grup'un müþterek yönetime tabi ortaklýklarýndan deniz petrol satýþlarý iþ kolunda faaliyet gösteren TBS þirketinin satýlmasýna karar verilmiþtir. TBS e ait varlýk ve bunlara iliþkin yükümlülükler ise bilanço tarihi itibariyle bilançoda satýlmak üzere elde tutulan varlýk ve yükümlülük gruplarý olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Grup yönetimi TBS in satýþ sözleþmesinin 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle imzalanmasýný müteakip satýþ iþlemlerinin 2009 yýlý içerisinde sonlanmasýný beklemektedir. Grup un bünyesinde çalýþan personel sayýsý 31 Aralýk 2008 tarihinde dir. (31 Aralýk 2007: 5.520). Þirket in bu konsolide finansal tablolarýn hazýrlandýðý tarih itibariyle tescil edilmiþ adresi aþaðýdaki gibidir: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. Petrol Caddesi, Körfez, Kocaeli NOT 2 - KONSOLÝDE FÝNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ÝLÝÞKÝN ESASLAR 2.1. SUNUMA ÝLÝÞKÝN TEMEL ESASLAR Uygulanan muhasebe standartlarý Tüpraþ ýn konsolide finansal tablolarý, Sermaye Piyasasý Kurulu ( SPK ) tarafýndan yayýmlanan finansal raporlama standartlarýna ( SPK Finansal Raporlama Standartlarý ) uygun olarak hazýrlanmýþtýr. SPK, Seri: XI, No: 29 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Tebliði ile iþletmeler tarafýndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarýn hazýrlanmasý ve ilgililere sunulmasýna iliþkin ilke, usul ve esaslarý belirlemektedir. Bu Teblið,1 Ocak 2008 tarihinden sonra baþlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüðe girmiþ olup, SPK nýn Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið"i yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Bu tebliðe istinaden, iþletmelerin finansal tablolarýný Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen haliyle Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý ( UMS/UFRS ) na göre hazýrlamalarý gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu ( UMSK ) tarafýndan yayýmlananlardan farklarý Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu ( TMSK ) tarafýndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktýr. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykýrý olmayan, TMSK tarafýndan yayýmlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarý ( TMS/TFRS ) esas alýnacaktýr. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almýþ olduðu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafýndan kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartlarý ) uygun finansal tablo hazýrlayan þirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasýnýn gerekli olmadýðýný ilan etmiþtir. Dolayýsýyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baþlamak kaydýyla, UMSK tarafýndan yayýmlanmýþ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardý (UMS 29) uygulanmamýþtýr.

9 106 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 107 Finansal tablolarýn hazýrlanýþ tarihi itibariyle, Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafýndan yayýmlananlardan farklarý TMSK tarafýndan henüz ilan edilmediðinden, konsolide finansal tablolar SPK nýn Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliði ve bu tebliðe açýklama getiren duyurularý çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alýndýðý SPK Finansal Raporlama Standartlarý na uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliþkin dipnotlar SPK tarafýndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmasý tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kýlýnan bilgiler dahil edilerek sunulmuþtur. Bu kapsamda geçmiþ dönem konsolide finansal tablolarýnda gerekli deðiþiklikler yapýlmýþtýr (Bakýnýz Dipnot 2.2.1). Grup, muhasebe kayýtlarýnýn tutulmasýnda ve kanuni finansal tablolarýnýn hazýrlanmasýnda, SPK tarafýndan çýkarýlan prensiplere ve þartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatý ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlýðý ( Maliye Bakanlýðý ) tarafýndan çýkarýlan Tekdüzen Hesap Planý þartlarýna uymaktadýr. SPK Finansal Raporlama Standartlarý na göre hazýrlanan bu konsolide finansal tablolar, makul deðerleri ile gösterilen finansal varlýk ve yükümlüklülerin dýþýnda, tarihi maliyet esasý baz alýnarak Yeni Türk Lirasý olarak hazýrlanmýþtýr (Not 33). Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasýna göre hazýrlanmýþ kanuni kayýtlara SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca doðru sunumun yapýlmasý amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý ndaki (UFRS) deðiþiklikler (a) 2008 yýlýnda yürürlüðe giren ve Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi olan standartlar, yorumlar ve deðiþiklikler yoktur. (b) 2008 yýlýnda yürürlüðe giren ancak Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi olmayan standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar: Aþaðýdaki standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 itibariyle baþlayan dönemler için çýkarýlmýþtýr ve uygulamasý zorunludur. Ancak bu standartlar, deðiþiklikler ve yorumlarýn Grup'un finansal tablolarý üzerinde etkisi yoktur. UFRYK 11, UFRS 2 - Grup ve Ýþletmenin Geri Satýn Alýnan Kendi Hisselerine Ýliþkin Ýþlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan yýllýk raporlama dönemlerinde geçerlidir). UFRYK 12, Hizmet imtiyaz anlaþmalarý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup kamu hizmet sektöründe faaliyet göstermediðinden dolayý, UFRYK 12 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 13, Müþteri baðlýlýk programlarý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup herhangi bir baðlýlýk programý yürütmediðinden dolayý, UFRYK 13 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 14, UMS 19 - Tanýmlanmýþ fayda planý varlýklarýndaki limitler, asgari fonlama zorunluluklarý ve aralarýndaki baðlantý (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Grup'un herhangi bir tanýmlanmýþ fayda planý olmadýðýndan dolayý, UFRYK 14 Grup için geçerli deðildir. UFRYK 16, Yurtdýþýndaki Ýþletme ile Ýlgili Net Yatýrýmýn Finansal Riskten Korunmasý (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan yýllýk raporlama dönemlerinde geçerlidir). (c) 2008 yýlýnda henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmayan standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar: Aþaðýdaki standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2009 itibariyle baþlayan dönemler için çýkarýlmýþtýr ve uygulamasý zorunludur. Bu standartlar, deðiþiklikler ve yorumlar Grup tarafýndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmamýþtýr: UFRS 8 Faaliyet bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için). UFRS 8, UMS 14 ile deðiþtirilmiþtir ve Amerika Birleþik Devletleri nde Genel Kabul Görmüþ Muhasebe Standartlarýndan SFAS 131 Þirket in bölümleri hakkýnda açýklamalar ve iliþkili bilgiler ile uyumlu hale gelmiþtir. UFRS 2 (Revize), Hisse Bazlý Ödeme (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Standart iki konuya açýklýk getirmektedir: Hakediþ Koþulu nun tanýmlanmasý ve performans ve hizmet koþullarý haricindeki koþullar için Hak etmeme Koþulu kavramý. Standart ayný zamanda, gerek Grup gerekse karþý taraf (çalýþan veya hizmet saðlayan) tarafýndan iptal edilen ödüllerin ayný þekilde muhasebeleþtirileceðini ifade etmektedir. UFRS 2 nin Grup un finansal tablolarýna önemli etkisinin olmamasý beklenmektedir.

10 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR UMS 1 (Revize), Finansal Tablolarýn Sunuluþu (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararýný artýrmak amacýyla deðiþikliðe tabi tutulan UMS 1, kontrol gücü olmayan paylara ait gelir ve gider kalemlerinin özkaynak deðiþim tablosunda gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine kontrol gücü olmayan paylara iliþkin tüm deðiþimler bir performans tablosunda gösterilecektir. Ýþletmeler tek bir performans tablosunu (kapsamlý gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlý gelir tablosu) seçmekte özgür býrakýlmýþtýr. Kapsamlý gelir tablosu adý altýnda yeni bir finansal tablonun yayýmlanmaya baþlamasý ve yeni dönemlerde bir önceki döneme ait finansal tablolarýn yeniden yorumlanmasý veya yeni muhasebe politikalarýnýn geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiþ dönemlere ait etkilerinin yayýmlanmasý standartta yapýlan ana deðiþikliklerdir. Grup, finansal tablolarýn sunuluþuna iliþkin ilgili deðiþiklikleri 2009 da uygulayacaktýr. UMS 31 (Deðiþiklik), Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklarýn Muhasebeleþtirilmesi (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Grup UMS 31 i (Deðiþiklik) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UMS 40 (Deðiþiklik), Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan hesap dönemleri için geçerlidir). Grup UMS 40 ý (Deðiþiklik) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UMS 27 (Revize), Konsolide ve Solo Finansal Tablolar, (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli). Revize standart kontrol gücü olmayan paylar ile yapýlan tüm iþlemlerin etkilerinin kontrolde herhangi bir deðiþiklik yok ise özkaynaklarda yer almasýný ve bu iþlemlerin artýk þerefiye veya kar ve zarar ile sonuçlandýrýlmamasýný gerektirmektedir. Standart ayný zamanda kontrol kaybedildiðinde muhasebeleþtirilmenin nasýl yapýlmasý gerektiðine de açýklýk getirmektedir. Ýþletmede geriye kalan paylar makul deðerine getirilerek, gelir tablosuna kar veya zarar olarak yansýtýlacaktýr. Grup, UMS 27 (Revize) yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kontrol gücü olmayan paylar ile yapýlan iþlemlere ileriye dönük olarak uygulayacaktýr. UFRS 3 (Revize) Ýþ Birleþmeleri (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli). Revize standart iþ birleþmelerinde satýn alým metodunun uygulanmasýna bazý önemli deðiþikliklerle devam edilmesini öngörmektedir. Örneðin, bir iþ satýn alýmý ile ilgili tüm ödemeler satýn alým tarihindeki makul deðerleri ile kaydedilecek olup, þarta baðlý ödemeler takip eden dönemde gelir tablosu ile iliþkilendirilecektir. Grup, UFRS 3 (Revize) ü 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tüm iþ birleþmelerinde ileriye dönük olarak uygulayacaktýr. Grup yönetimi, aþaðýdaki standart ve yorumlarýn uygulanmasýnýn gelecek dönemlerde Grup un finansal tablolarý üzerinde önemli bir etki yaratmayacaðý görüþündedir. UMS 23 (Revize), Borçlanma maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baþlayan raporlama dönemleri için) Grup UMS 23 ü (Revize) 1 Ocak 2009 itibariyle uygulayacaktýr. UFRYK 15, Gayrimenkul Ýnþaat Sözleþmeleri ( 1 Ocak 2009 dan itibaren geçerli). UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum Geri Satýn Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doðacak Yükümlülüklerin Açýklanmasý Hakkýnda Deðiþiklik (1 Ocak 2009 dan itibaren geçerli). UFRS 5 (Deðiþiklik), 'Satýþ Amaçlý Elde Tutulan Duran Varlýklar ve Durdurulan Faaliyetler' (1 Temmuz 2009 dan itibaren geçerli) Yabancý ülkelerde faaliyet gösteren müþterek yönetime tabi ortaklýklarýn finansal tablolarý Yabancý ülkelerde faaliyet gösteren Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar ýn finansal tablolarý, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazýrlanmýþ olup SPK Finansal Raporlama Standartlarý uyarýnca doðru sunumun yapýlmasý amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yansýtýlarak düzenlenmiþtir. Ýlgili yabancý ortaklýklarýn varlýk ve yükümlülükleri konsolide bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanýlarak Yeni Türk Lirasý na çevrilmiþtir. Kapanýþ ve ortalama kur kullanýmý sonucu ortaya çýkan kur farklarý özkaynak içerisindeki yabancý para çevrim farklarý kalemi altýnda takip edilmektedir Konsolidasyon esaslarý a) Konsolide finansal tablolar aþaðýdaki (b), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen esaslara göre ana þirket olan Tüpraþ, Baðlý Ortaklýklarý ve Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklarý nýn finansal tablolarýný kapsamaktadýr. Konsolidasyon kapsamýna dahil edilen þirketlerin finansal tablolarýnýn hazýrlanmasý sýrasýnda, SPK Finansal Raporlama Standartlarýna uygunluk ve Grup tarafýndan uygulanan muhasebe politikalarýna ve sunum biçimlerine uyumluluk açýsýndan gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr.

11 108 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 109 b) Baðlý Ortaklýklar, þirket in ya (i) doðrudan ve/veya dolaylý olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde þirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkýnýn %50 den fazlasýný kullanma yetkisi kanalýyla; veya (ii) oy kullanma hakkýnýn %50 den fazlasýný kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iþletme politikalarý üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iþletme politikalarýný þirket in menfaatleri doðrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduðu þirketleri ifade eder. Aþaðýdaki tabloda 31 Aralýk 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle baðlý ortaklýk oranlarý gösterilmiþtir: Þirket tarafýndan Etkin Þirket tarafýndan Etkin sahip olunan doðrudan ortaklýk sahip olunan doðrudan ortaklýk ve dolaylý oy hakký (%) payý (%) ve dolaylý oy hakký (%) payý (%) Baðlý Ortaklýk DÝTAþ 79,98 79,98 79,98 79,98 Üsküdar (*) 79,98 79, Damla (*) 79,98 79, DÝTAþ ýn baðlý ortaklýklarý olan Üsküdar ve Damla ham petrol ve petrol ürünleri taþýmacýlýðý faaliyetinde bulunmak üzere sýrasýyla 2008 yýlýnýn Aðustos ve Ekim aylarýnda kurulmuþlardýr. Baðlý Ortaklýklar a ait bilanço ve gelir tablolarý tam konsolidasyon yöntemi kullanýlarak konsolide edilmiþ olup, Þirket in sahip olduðu paylarýn kayýtlý iþtirak deðeri, ilgili özkaynak ile karþýlýklý olarak netleþtirilmiþtir. Þirket ile Baðlý Ortaklýklarý arasýndaki iþlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamýnda karþýlýklý olarak silinmektedir. Þirket in sahip olduðu baðlý ortaklýk hisselerinin kayýtlý deðerleri ve bu hisselerden kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynak ve gelir tablosu hesaplarýndan netleþtirilmiþtir. c) Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar, Grup un bir veya daha fazla müteþebbis ortak tarafýndan müþtereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleþme dahilinde oluþturulan þirketleri ifade etmektedir. Grup bu müþterek kontrolü, kendisinin doðrudan ya da dolaylý olarak sahip olduðu hisselerden veya iliþkili taraflarýn sahip olduðu paylara ait oy haklarýný onlar adýna kullanma (ekonomik bir yarar beklemeksizin) yetkisinden yararlanarak saðlamaktadýr. Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanýlmak suretiyle konsolidasyon kapsamýna alýnýrlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýklar a ait finansal tablolarda yer alan varlýk, yükümlülük, gelir ve giderler, Grup un sahip olduðu etkin ortaklýk payý ile konsolidasyon iþlemine tabi tutulmaktadýr. Aþaðýdaki tabloda 31 Aralýk 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýk oranlarý gösterilmiþtir: Þirket tarafýndan Etkin Þirket tarafýndan Etkin sahip olunan doðrudan ortaklýk sahip olunan doðrudan ortaklýk ve dolaylý oy hakký (%) 2008 payý (%) ve dolaylý oy hakký (%) 2007 payý (%) Müþterek Yönetime Tabi Ortaklýk Opet 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Gýda 50,00 39,99 50,00 39,99 Opet International Ltd. 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Trade B.V. 50,00 40,00 50,00 40,00 Opet Trade Ireland 50,00 40,00 50,00 40,00 TBS 25,00 19,60 25,00 19,60 Opet Aygaz B.V. 25,00 20,00 25,00 20,00 Opet Trade Singapore (*) 50,00 40, (*)Opet Trade (Singapore) PTE Ltd. 1 Haziran 2008 tarihinde kurulmuþ olup, bu tarihten itibaren konsolide edilmiþtir.

12 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR d) Grup un toplam oy haklarýnýn %20 nin altýnda olduðu veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olmadýðý veya konsolide finansal tablolar açýsýndan önemlilik teþkil etmeyen, teþkilatlanmýþ piyasalarda iþlem görmeyen satýlmaya hazýr finansal varlýklar makul deðerleriyle, makul deðerleri güvenilir bir þekilde belirlenemeyen satýlmaya hazýr finansal varlýklar maliyet bedelleri üzerinden, varsa, deðer kaybý ile ilgili karþýlýk düþüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansýtýlmýþtýr (Not 11). e) Baðlý Ortaklýklar ýn net varlýklarýnda ve faaliyet sonuçlarýnda ana ortaklýk dýþý paya sahip hissedarlarýn paylarý, konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana ortaklýk dýþý pay olarak gösterilmiþ ve Grup un net varlýklarýna ve faaliyet sonuçlarýna dahil edilmemiþtir. 2.2 MUHASEBE POLÝTÝKALARINDA DEÐÝÞÝKLÝKLER Karþýlaþtýrmalý bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarýn yeniden düzenlenmesi Cari dönem konsolide finansal tablolarýn sunumu ile uygunluk saðlanmasý açýsýndan karþýlaþtýrmalý bilgiler gerekli görüldüðünde yeniden sýnýflandýrýlmýþtýr. Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tablolarý önceki dönemle karþýlaþtýrmalý hazýrlanmaktadýr. Grup, 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralýk 2007 tarihi itibariyle hazýrlanmýþ konsolide bilançosu ile; 31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýla ait konsolide gelir tablosunu, nakit akým tablosunu ve özkaynak deðiþim tablosunu ise 31 Aralýk 2007 tarihinde sona eren yýla ait konsolide finansal tablolar ile karþýlaþtýrmalý olarak düzenlemiþtir. SPK nýn Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliðinin uygulanmaya baþlamasý nedeniyle cari dönem finansal tablolarýn sunumu ile uygunluk saðlanmasý açýsýndan karþýlaþtýrmalý bilgiler gerekli görüldüðünde yeniden sýnýflandýrýlmýþtýr. 31 Aralýk 2008 tarihinde sona eren yýla ait finansal tablolarýn hazýrlanmasý esnasýnda karþýlaþtýrmalý finansal tablolarda yapýlan sýnýflandýrma deðiþikleri aþaðýdaki gibidir: 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, olaðanüstü yedekler içerisinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki olaðanüstü yedekler, geçmiþ yýllar karlarý hesabýna sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 23). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, özkaynak enflasyon düzeltmesi farklarý içerisinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki sermaye, yasal yedekler, olaðanüstü yedekler ve emisyon primleri enflasyon düzeltmesi farklarýnýn ödenmiþ sermayenin enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan bin YTL lik kýsmý sermaye düzeltmesi farklarý hesabýna ve geriye kalan bin YTL lik kýsmý geçmiþ yýllar karlarý hesabýna sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 23). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, kýsa vadeli borç karþýlýklarý içinde sýnýflandýrýlan bin YTL lik kýdeme teþvik primi ile uzun vadeli borç karþýlýklarý içinde sýnýflandýrýlan bin YTL lik kýdem tazminatý ve kýdeme teþvik primi çalýþanlara saðlanan faydalar altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 20). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, maddi duran varlýklar içinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki verilen sabit kýymet avanslarý diðer duran varlýklar altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 21). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, stoklar içinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki verilen sipariþ avanslarý diðer dönen varlýklar altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 21). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, ticari borçlar içinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki alýnan depozito ve teminatlar diðer alacak ve borçlar altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 9). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda, diðer dönen varlýklar içinde sýnýflandýrýlan bin YTL lik ve diðer duran varlýklar içinde sýnýflandýrýlan bin YTL lik peþin ödenen katalist bedelleri maddi duran varlýklar altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr. (Not 13). 31 Aralýk 2007 tarihli konsolide bilançoda yasal yedekler içinde sýnýflandýrýlan bin YTL tutarýndaki kýsýtlanmamýþ yedekler geçmiþ yýllar karý altýnda sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 23) Netleþtirme/Mahsup Finansal varlýk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmasý, söz konusu varlýk ve yükümlülükleri net olarak deðerlendirmeye niyet olmasý veya varlýklarýn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eþ zamanlý olduðu durumlarda net olarak gösterilirler.

13 110 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU ÖNEMLÝ MUHASEBE POLÝTÝKALARININ ÖZETÝ Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda izlenen önemli muhasebe politikalarý aþaðýda özetlenmiþtir: Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri konsolide bilançoda maliyet deðerleri ile yansýtýlmaktadýrlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlarý ile tutarý belirli, nakde kolayca çevrilebilen kýsa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, deðerindeki deðiþim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha kýsa olan yatýrýmlarý içermektedir (Not 6) Ticari alacaklar ve deðer düþüklüðü karþýlýðý Grup un doðrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluþan vadeli satýþlarýndan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanýlarak iskonto edilmiþ maliyetleri üzerinden deðerlendirilmiþtir. Grup un ödenmesi gereken meblaðlarý tahsil edemeyecek olduðunu gösteren bir durumun söz konusu olmasý halinde ticari alacaklar için bir deðer düþüklüðü karþýlýðý oluþturulur. Söz konusu bu karþýlýðýn tutarý, alacaðýn kayýtlý deðeri ile tahsili mümkün tutar arasýndaki farktýr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblaðlar da dahil olmak üzere tüm nakit akýþlarýnýn, oluþan ticari alacaðýn orijinal etkin faiz oraný esas alýnarak iskonto edilen deðeridir. Deðer düþüklüðü tutarý, kaydedilmesinden sonra oluþacak bir durum dolayýsýyla azalýrsa, söz konusu tutar, cari dönemde diðer gelirlere yansýtýlýr (Not8) Ýliþkili taraflar Konsolide finansal tablolarýn amacý doðrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafýndan kontrol edilen veya onlara baðlý þirketler, iþtirak ve ortaklýklar ile Koç Topluluðu þirketleri, iliþkili taraflar olarak kabul edilmiþlerdir (Not 31) Stoklar Stoklar, net gerçekleþebilir deðer ya da elde etme bedelinden düþük olaný ile deðerlenir. Stoklarýn maliyeti tüm satýn alma maliyetlerini, dönüþtürme maliyetlerini ve stoklarýn mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanýlan diðer maliyetleri içerir. Grup, stoklarýný aðýrlýklý ortalama maliyet yöntemine göre deðerlemektedir. Üretim sürecinde ayný hammadde girdisinden birden fazla ürün elde edildiðinden her bir ürünün üretim maliyeti ayrý olarak belirlenememektedir. þirket, üretim maliyetlerini rasyonel ve tutarlý bir þekilde daðýtabilmek için, üretim tamamlanma aþamasýnda üretim maliyetlerini, ürünler arasýnda her bir ürünün nispi satýþ deðerlerini esas alarak daðýtmaktadýr. Net gerçekleþebilir deðer, olaðan ticari faaliyet içerisinde oluþan tahmini satýþ fiyatýndan tahmini tamamlanma maliyeti ve satýþý gerçekleþtirmek için gerekli tahmini satýþ maliyeti toplamýnýn indirilmesiyle elde edilen tutardýr (Not 10) Yedek parça ve malzemeler Yedek parça ve malzemeler net geri kazanýlabilir deðer ya da elde etme bedelinden düþük olaný ile deðerlenir. Yedek parça ve malzemelerin maliyeti tüm satýn alma maliyetlerini ve yedek parçalarýn mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanýlan diðer maliyetleri içerir. Grup, yedek parça ve malzemelerini aðýrlýklý ortalama maliyet yöntemine göre deðerlemektedir. Grup, beklenen kullaným süresi içerisinde kullanýlmayan ve yakýn bir gelecekte kullanýlmasýný öngörmediði yedek parça ve malzemeler için deðer düþüklüðü karþýlýðý ayýrmaktadýr Finansal yatýrýmlar Tüm finansal varlýklar, ilk kaydediliþlerinde iþlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden deðerlenir. Likidite ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak veya faiz oranlarýndaki deðiþimler nedeniyle satýlabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satýlmaya hazýr finansal varlýklar olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Bunlar, kýsa vadeli olarak kar amacýyla elde tutulmadýkça veya iþletme sermayesinin arttýrýlmasý amacýyla satýþýna ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlýklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlýklar olarak sýnýflandýrýlýr. Þirket yönetimi, bu finansal araçlarýn sýnýflandýrmasýný satýn alýndýklarý tarihte uygun bir þekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sýnýflandýrmayý gözden geçirmektedir.

14 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varlýðýnda deðer düþüklüðü olduðuna dair objektif bir kanýtýn olup olmadýðýný deðerlendirir. Finansal araçlarýn satýlmaya hazýr olarak sýnýflandýrýlmasý durumunda, makul deðerin elde etme maliyetinin altýna önemli derecede düþmesi veya makul deðerin uzun süreli bir düþüþ eðiliminde bulunmasý, menkul kýymetlerin deðer düþüklüðüne maruz kalýp kalmadýðýný deðerlendirmede dikkate alýnýr. Eðer satýlmaya hazýr finansal varlýklar için bu tür bir kanýt mevcutsa, kümüle net zarar elde etme maliyeti ile cari makul deðer arasýndaki farktan bu finansal varlýða iliþkin daha önce özkaynaklarda "finansal varlýklar deðer artýþ fonu"'nda muhasebeleþtirilmiþ olan makul deðer kazançlarýndan düþülmek suretiyle kaydedilir ve deðer düþüklüðünün makul deðer fonunu aþan kýsmý dönemin gelir tablosuna gider olarak yansýtýlýr. Satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn makul deðerindeki deðiþikliklerden kaynaklanan gerçekleþmemiþ kar ve zararlar dönem sonuçlarý ile iliþkilendirilmeden finansal varlýðýn konsolide finansal tablolardan çýkarýldýðý tarihe kadar doðrudan özkaynak içinde Finansal Varlýklar Deðer Artýþ Fonu hesabýnda muhasebeleþtirilmiþtir. Satýlmaya hazýr finansal varlýklar konsolide finansal tablolardan çýkarýldýklarýnda, özkaynak da Finansal Varlýklar Deðer Artýþ Fonu nda takip edilen ilgili kazanç ve zararlar konsolide gelir tablosuna transfer edilir. Satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn borsaya kayýtlý herhangi bir makul deðerinin olmadýðý veya doðru biçimde makul deðeri yansýtmadýðý durumlarda finansal varlýðýn makul deðeri deðerleme teknikleri kullanýlarak belirlenir. Bu deðerleme teknikleri, piyasa koþullarýna uygun güncel iþlemleri veya esasen benzer diðer yatýrým araçlarýný baz almayý ve yatýrým yapýlan þirkete özgü þartlarý dikkate alarak iskonto edilmiþ nakit akým analizlerini içerir. Þirket in %20 nin altýnda sermaye payýna sahip olduðu finansal varlýklarýn borsaya kayýtlý herhangi bir makul deðerinin olmadýðý, makul deðerin hesaplanmasýnda kullanýlan diðer yöntemlerin uygun olmamasý nedeniyle makul bir deðer tahmininin yapýlamadýðý ve makul deðerin güvenilir bir þekilde ölçülemediði durumlarda finansal varlýðýn kayýtlý deðeri elde etme maliyeti tutarýndan, þayet mevcutsa, deðer düþüklüðü karþýlýðýnýn çýkarýlmasý suretiyle belirlenmiþtir (Not 11) Maddi duran varlýklar Maddi duran varlýklar, elde etme maliyetinden birikmiþ amortismanýn düþülmesi ile bulunan net deðerleri ile gösterilmektedir. Tarihi deðerler, maddi duran varlýðýn iktisabý ile direkt olarak ilgili olan maliyetleri içermektedir. Ýktisap tarihinden sonraki maliyetler, sadece varlýkla ilgili gelecekteki ekonomik faydanýn Grup a akýþýnýn muhtemel olduðu ve varlýðýn maliyetinin güvenilir olarak ölçülebildiði durumlarda varlýðýn defter deðerine ilave edilir veya ayrý bir varlýk olarak kaydedilir. Diðer tüm bakým onarým giderleri ilgili döneme ait gelir tablosunda giderleþtirilir. Amortisman, maddi duran varlýklarýn brüt defter deðerleri üzerinden faydalý ömürlerine göre doðrusal amortisman yöntemi kullanýlarak ayrýlmaktadýr (Not 13). Not 3 te belirtildiði üzere, Opet iktisabý ile elde edilen maddi duran varlýklar, UFRS 3 ile uyumlu olarak, iktisap tarihi olan 28 Aralýk 2006 da makul deðerlerinden kaydedilmiþtir ve iktisap tarihinden itibaren kalan faydalý ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmaktadýr. Grup un sahip olduðu maddi duran varlýklarýn tahmin edilen faydalý ömürleri aþaðýda belirtilmiþtir: Yeraltý ve yerüstü düzenleri Binalar Makina tesis ve cihazlar Taþýt araçlarý Döþeme ve demirbaþlar Faydalý ömür 3-40 yýl yýl 3-35 yýl 4-15 yýl 2-10 yýl Arazi ve arsalar, sýnýrsýz ömürleri olmasý sebebiyle amortismana tabi deðildir. Bir varlýðýn kayýtlý deðeri, varlýðýn geri kazanýlabilir deðerinden daha yüksekse, kayýtlý deðer derhal geri kazanýlabilir deðerine indirilir (Not ). Geri kazanýlabilir deðer, ilgili varlýðýn net satýþ fiyatý ya da kullanýmdaki deðerinin yüksek olanýdýr. Net satýþ fiyatý, varlýðýn makul deðerinden satýþý gerçekleþtirmek için katlanýlacak maliyetlerin düþülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanýmdaki deðer ise ilgili varlýðýn kullanýlmasýna devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akýmlarýnýn konsolide bilanço tarihi itibariyle indirgenmiþ tutarlarýna artýk deðerlerinin eklenmesi ile tespit edilir. Maddi duran varlýklarýn satýþý dolayýsýyla oluþan kar ve zararlar diðer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarýna dahil edilirler.

15 112 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU Maddi olmayan duran varlýklar Maddi olmayan duran varlýklar, haklar ve yazýlýmlarý, müþteri iliþkilerini, Opet marka deðerini ve iktisap edilen intifa haklarý ve daðýtým sözleþmelerini içermektedir (Not 14). a) Haklar ve yazýlýmlar Haklar ve yazýlýmlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yýlý geçmeyen bir süre için tahmini faydalý ömürleri üzerinden doðrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Ýntifa haklarýný ise, akaryakýt daðýtým istasyonlarý ile yapýlmýþ iþletme sözleþmeleri oluþturmaktadýr. Opet iktisabý ile elde edilen intifa haklarý ise UFRS 3 ile uyumlu olarak 28 Aralýk 2006 tarihinde makul deðerlerinden kaydedilmiþ ve iktisap tarihinden itibaren kalan geçerlilik süreleri üzerinden doðrusal yöntemle itfa edilmektedir. b) Müþteri iliþkileri UFRS 3 e göre bir iþletmenin müþterileri ile iþ iliþkileri sözleþme aracýlýðýyla uygulanýyorsa, iktisap tarihi itibariyle söz konusu bir sözleþme bulunmasý þartý aranmaksýzýn, söz konusu müþteri iliþkileri, maddi olmayan duran varlýk olarak tanýmlanmasý için gereken sözleþmeli yasal kriterini saðlamaktadýr. Not 3 te belirtildiði üzere Opet iktisabý ile elde edilen müþteri iliþkileri, UFRS 3 ile uyumlu olarak 28 Aralýk 2006 tarihinde makul deðerlerinden kaydedilmiþtir ve iktisap tarihinden itibaren kalan faydalý ömrü olan 14 yýl üzerinden doðrusal yöntemle itfa edilmektedir (Not 14). c) Opet marka deðeri Not 3 te belirtildiði üzere Opet iktisabý ile elde edilen Opet markasýnýn deðeri, UFRS 3 ile uyumlu olarak 28 Aralýk 2006 tarihinde makul deðerlerinden kaydedilmiþtir ve iktisap tarihinden itibaren kalan tahmini faydalý ömrü olan 10 yýl üzerinden doðrusal yöntemle itfa edilmektedir (Not 14). d) LPG daðýtým sözleþmesi Not 3 te belirtildiði üzere Opet iktisabý ile elde edilen LPG daðýtým sözleþmesi, UFRS 3 ile uyumlu olarak 28 Aralýk 2006 tarihinde makul deðerlerinden kaydedilmiþtir ve iktisap tarihinden itibaren kalan tahmini faydalý ömrü olan 13 yýl üzerinden doðrusal yöntemle itfa edilmektedir (Not 14) Ýþletme birleþmeleri ve þerefiye Ýþletme birleþmeleri, UFRS 3, Ýþletme Birleþmeleri, kapsamýnda, satýn alma yöntemine göre muhasebeleþtirilir. Bir iþletmenin satýn alýnmasý ile ilgili katlanýlan satýn alma maliyeti, iktisap edilen iþletmenin satýn alma tarihindeki tanýmlanabilir varlýk, yükümlülük ve þarta baðlý yükümlülüklerine daðýtýlýr. Satýn alým maliyetinin iktisap edilen iþletmenin tanýmlanabilir varlýk, yükümlülük ve þarta baðlý yükümlülüklerin makul deðerlerindeki iktisap edenin payýný aþan kýsmý þerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleþtirilir. Ýþletme birleþmelerinde iktisap edilen iþletmenin/þirketin finansal tablolarýnda yer almayan, ancak, þerefiyenin içerisinden ayrýlabilme özelliðine sahip varlýklar, maddi olmayan duran varlýklar (marka deðeri gibi) ve/veya þarta baðlý yükümlülükler makul deðerleri ile konsolide finansal tablolara yansýtýlýr. Ýþletme birleþmesi sýrasýnda oluþan þerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yýlda bir kez veya þartlarýn deðer düþüklüðünü iþaret ettiði durumlarda daha sýk aralýklarla deðer düþüklüðü tespit çalýþmasýna tabi tutulur. Ýktisap edilen tanýmlanabilir varlýk, yükümlülük ve þarta baðlý yükümlülüklerin makul deðerindeki iktisap edenin payýnýn iþletme birleþmesi maliyetini aþmasý durumunda ise, fark gelir olarak kaydedilir. Þerefiye, deðer düþüklüðü tespiti için nakit üreten birimlere daðýtýlýr. Daðýtým, þerefiyenin oluþmasýna neden olan iþletme birleþmesinden fayda elde etmesi beklenen nakit üreten bir ya da birden fazla birime yapýlýr. Grup, Opet iktisabý nedeniyle Opet in yurtiçindeki önemli pazar pozisyonu ve Tüpraþ ile birlikteliðinin yaratacaðý sinerjiyi, þerefiyenin oluþmasýna ana sebep olarak deðerlendirmektedir. Buna baðlý olarak Grup yönetimi, Opet, baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi ortaklýklarýný tek bir nakit üreten birim olarak deðerlendirmektedir.

16 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Ýktisap edilen tanýmlanabilir varlýklarýn, yükümlülüklerin ve þarta baðlý yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðerlerinin veya birleþme maliyetinin sadece geçici olarak belirlenebilmesi nedeniyle birleþmenin gerçekleþtiði dönemin sonunda birleþmenin ilk kez muhasebeleþtirilmesi geçici olarak yapýlmak durumundaysa, iktisap eden, söz konusu iþletme birleþmesini geçici tutarlardan muhasebeleþtirir. Geçici olarak belirlenmiþ birleþme muhasebesinin birleþme tarihini takip eden oniki ay içerisinde tamamlanmasý ve düzeltme kayýtlarýnýn birleþme tarihinden itibaren yapýlmasý gerekmektedir (Not 3) Yatýrým amaçlý gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanýlmak veya idari maksatlarla veya iþlerin normal seyri esnasýnda satýlmak yerine, kira elde etmek veya deðer kazanmasý amacýyla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve binalar yatýrým amaçlý gayrimenkuller olarak sýnýflandýrýlýr ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmiþ amortisman (arazi hariç) deðerleri ile gösterilir. Yatýrým amaçlý gayrimenkuller olasý bir deðer düþüklüðünün tespiti amacýyla incelenir ve bu inceleme sonunda yatýrým amaçlý gayrimenkullerin kayýtlý deðeri, geri kazanýlabilir deðerinden fazla ise, karþýlýk ayrýlmak suretiyle geri kazanýlabilir deðerine indirilir. Geri kazanýlabilir deðer, ilgili yatýrým amaçlý gayrimenkulün mevcut kullanýmýndan gelecek net nakit akýmlarý ile satýþ maliyeti düþülmüþ makul deðerden yüksek olaný olarak kabul edilir (Not 12) Varlýklarda Deðer Düþüklüðü Grup, þerefiye dýþýndaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlýklarý için, her bilanço tarihinde söz konusu varlýða iliþkin deðer düþüklüðü olduðuna dair herhangi bir gösterge olup olmadýðýný deðerlendirir. Eðer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlýðýn taþýnmakta olan deðeri, kullaným veya satýþ yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olaný ifade eden net gerçekleþebilir deðer ile karþýlaþtýrýlýr. Eðer söz konusu varlýðýn veya o varlýðýn ait olduðu nakit üreten herhangi bir birimin kayýtlý deðeri, kullaným veya satýþ yoluyla geri kazanýlacak tutardan yüksekse, deðer düþüklüðü meydana gelmiþtir. Bu durumda oluþan deðer düþüklüðü zararlarý konsolide gelir tablosunda muhasebeleþtirilir. Deðer düþüklüðünün iptali nedeniyle varlýðýn (veya nakit üreten birimin) kayýtlý deðerinde meydana gelen artýþ, önceki yýllarda deðer düþüklüðünün konsolide finansal tablolara alýnmamýþ olmasý halinde oluþacak olan defter deðerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aþmamalýdýr. Deðer düþüklüðünün iptali konsolide gelir tablosunda muhasebeleþtirilir. Opet iktisabýndan kaynaklanan þerefiyenin ise net kayýtlý deðeri yýllýk olarak gözden geçirilmekte ve gerekli görüldüðü durumlarda daimi deðer kaybý göz önüne alýnarak düzeltmeye tabi tutulmaktadýr (Not 2.5-c) Peþin ödenen istasyon kira sözleþmeleri Not 3 te belirtildiði üzere Opet iktisabý ile elde edilen peþin ödenen istasyon kira sözleþmeleri, UFRS 3 ile uyumlu olarak, iktisap tarihi olan 28 Aralýk 2006 da makul deðerlerinden, bu tarihten sonra edinilen peþin ödenen istasyon kira sözleþmeleri ise elde etme maliyetlerinden kaydedilmiþtir ve iktisap tarihinden itibaren kira sözleþmelerinin kalan süreleri boyunca doðrusal yöntemle giderleþtirilmektedir (Not 21) Borçlanma maliyeti Banka kredileri, alýndýklarý tarihlerde, alýnan kredi tutarýndan iþlem masraflarý çýkartýldýktan sonraki deðerleriyle kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanýlarak iskonto edilmiþ maliyet deðeri üzerinden belirtilir. Ýþlem masraflarý düþüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiþ maliyet deðeri arasýndaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansýtýlýr. Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farký gelirleri yer almasý durumunda, söz konusu gelirler aktifleþtirilmiþ bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir. Kullanýma ve satýþa hazýr hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlýklar söz konusu olduðunda, satýn alýnmasý, yapýmý veya üretimi ile direkt iliþki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlýk kullanýma veya satýþa hazýr hale getirilene kadar varlýðýn maliyetine dahil edilmektedir. Diðer tüm borçlanma maliyetleri, oluþtuklarý dönemlerde konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir.

17 114 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU Finansal kiralamalar ve faaliyet kiralamalarý Grup - kiracý olarak Finansal kiralama Grup un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldýðý maddi duran varlýk kiralamasý, finansal kiralama þeklinde sýnýflandýrýlýr. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin baþýnda kiralanmýþ olan varlýðýn rayiç deðerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiþ deðerinden düþük olaný üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oranýn elde edilmesi amacýyla borç ve finansal masraflar arasýnda tahsis edilir. Finansal masraflar düþüldükten sonra ilgili finansal kiralama borçlarý, finansal kiralama borçlarý olarak kayýtlara alýnýr. Finansman maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi boyunca konsolide gelir tablosuna gider olarak yansýtýlýr. Finansal kiralama yolu ile satýn alýnan maddi duran varlýklar, varlýðýn tahmini faydalý ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. Finansal kiralamadan doðan borçlar, ilgili maddi duran varlýðýn satýn alma deðeri üzerinden konsolide finansal tablolara yansýtýlýr. Kira sözleþmesinden doðan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda gider olarak gösterilir. Faaliyet kiralamasý Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kýsmýnýn kiralayana ait olduðu kiralama iþlemi, faaliyet kiralamasý olarak sýnýflandýrýlýr. Faaliyet kiralarý olarak yapýlan ödemeler, kira dönemi boyunca doðrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Grup - kiralayan olarak Faaliyet kiralamasý Faaliyet kiralamasýnda, kiralanan varlýklar, konsolide bilançoda maddi duran varlýklar altýnda sýnýflandýrýlýr ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eþit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansýtýlýr. Kira geliri kira dönemi boyunca doðrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr Ertelenmiþ vergiler Ertelenmiþ vergi, yükümlülük yöntemi kullanýlarak, varlýk ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer alan kayýtlý deðerleri ile vergi deðerleri arasýndaki geçici farklar üzerinden hesaplanýr. Ertelenmiþ vergi hesaplamasýnda yürürlükteki vergi mevzuatý uyarýnca konsolide bilanço tarihi itibariyle halihazýrda yürürlükte olan vergi oranlarý kullanýlýr. Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü vergilendirilebilir geçici farklarýn tümü için hesaplanýrken, indirilebilir geçici farklardan oluþan ertelenmiþ vergi varlýklarý, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanýn kuvvetle muhtemel olmasý þartýyla konsolide finansal tablolarda muhasebeleþtirilir. Ayný ülkenin vergi mevzuatýna tabi olmak þartýyla ve cari vergi varlýklarýnýn cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkýn bulunmasý durumunda ertelenmiþ vergi varlýklarý ve ertelenmiþ vergi yükümlülükleri, karþýlýklý olarak birbirinden mahsup edilir. Ertelenmiþ vergi varlýk veya yükümlülükleri konsolide finansal tablolarda uzun vadeli olarak sýnýflandýrýlmýþtýr (Not 28) Kýdem tazminatý karþýlýðý Kýdem tazminatý karþýlýðý, Grup un, personelin Ýþ Kanunu uyarýnca emekliye ayrýlmasýndan doðacak gelecekteki olasý yükümlülüklerinin tahmini toplam karþýlýðýnýn þimdiki zamana indirgenmiþ deðerini ifade eder (Not 20) Kýdeme teþvik primi karþýlýðý Grup un belli bir kýdemin üzerindeki çalýþanlarýna ödenen Kýdeme Teþvik Primi ( Prim ) adý altýnda saðladýðý bir fayda bulunmaktadýr. Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiþ olan kýdeme teþvik primi karþýlýðý, gelecekteki olasý yükümlülüklerin tahmini toplam karþýlýðýnýn þimdiki zamana indirgenmiþ deðerini ifade eder (Not 20).

18 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Dövizli iþlemler Yýl içinde gerçekleþen dövizli iþlemler, iþlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlarý üzerinden çevrilmiþtir. Dövize dayalý parasal varlýk ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurlarý üzerinden Yeni Türk Lirasý na çevrilmiþtir. Dövize dayalý parasal varlýk ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doðan kur farký geliri veya zararlarý aktifleþtirilen borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan kur farklarý (Not ) dýþýnda konsolide gelir tablosuna yansýtýlýr Gelirlerin kaydedilmesi Gelir, mal ve hizmet satýþlarýnýn faturalanmýþ deðerlerini içerir. Satýþlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarýn transferlerinin yapýlmýþ olmasý, gelir tutarýnýn güvenilir þekilde belirlenebilmesi ve iþlemle ilgili ekonomik faydalarýn Grup a akmasýnýn muhtemel olmasý üzerine alýnan veya alýnabilecek bedelin makul deðeri üzerinden tahakkuk esasýna göre kayýtlara alýnýr. Satýþlarda önemli riskler ve faydalar, mallar alýcýya teslim edildiðinde ya da yasal sahiplik alýcýya geçtiðinde devredilir. Net satýþlar, teslim edilmiþ mallarýn fatura edilmiþ bedelinin satýþ iadelerinden ve satýþ ile ilgili vergilerden arýndýrýlmýþ halidir. Faiz gelirleri zaman dilimi esasýna göre gerçekleþir, geçerli faiz oraný ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranýný dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir. Satýþlarýn içerisinde önemli bir vade farký bulunmasý durumunda, makul bedel, gelecekte oluþacak tahsilatlarýn finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oraný ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek deðerleri ile nominal deðerleri arasýndaki fark, tahakkuk esasýna göre faiz geliri olarak deðerlendirilir. Komisyon geliri Aygaz ve Mogaz ile yapýlan LPG satýþ sözleþmesi þartlarýna uygun olarak tahakkuk esasýna göre kaydedilir. Kira geliri, ilgili anlaþmalar göz önüne alýnarak tahakkuk esasýna göre kaydedilir. Elde edilen temettü gelirleri, hissedarlarýn temettü alma hakký doðduðu zaman kayda alýnýr Türev finansal araçlar Türev finansal araçlar, Opet in vadeli mal alým satým sözleþmelerinden oluþmaktadýr. Bu araçlarýn ilk olarak kayda alýnmasýnda elde etme maliyetleri kullanýlmakta ve bunlara iliþkin iþlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev finansal araçlar, kayda alýnmalarýný izleyen dönemlerde makul deðer ile deðerlenmektedir. Yapýlan deðerleme sonucu türev finansal araçlarýn makul deðerinde meydana gelen farklar konsolide gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr (Not 22) Karþýlýklar Grup un geçmiþteki iþlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüðünün bulunmasý ve yükümlülüðün yerine getirilmesi için kaynaklarýn dýþa akmasýnýn gerekli olabileceði ve tutar için güvenilir bir tahminin yapýlabileceði durumlarda karþýlýklar oluþturulur. Karþýlýklar, konsolide bilanço tarihi itibariyle yükümlülüðün yerine getirilmesi için yapýlacak harcamanýn Grup yönetimi tarafýndan yapýlan en iyi tahmine göre hesaplanýr ve etkisinin önemli olduðu durumlarda konsolide bilanço tarihindeki deðerine indirgenmesi için iskonto edilir Taahhütler, koþullu varlýklar ve yükümlülükler Geçmiþ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iþletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayýn gerçekleþip gerçekleþmemesi ile teyit edilebilecek muhtemel yükümlülükler ve varlýklar konsolide finansal tablolara alýnmamakta ve, koþullu yükümlülükler ve varlýklar olarak deðerlendirilmektedir (Not 17) Temettü Temettü alacaklarý, alma hakký doðduðu dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçlarý, kar daðýtýmýnýn bir unsuru olarak alma hakký doðduðu dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansýtýlýr Hisse baþýna kazanç Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baþýna kazanç, net karýn, dönem boyunca mevcut bulunan hisse senetlerinin aðýrlýklý ortalama sayýsýna bölünmesi ile tespit edilir.

19 116 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 117 Türkiye de þirketler mevcut hissedarlarýna birikmiþ karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farklarý hesabýndan hisseleri oranýnda hisse daðýtarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini arttýrabilir. Hisse baþýna kar hesaplanýrken bu bedelsiz hisse ihracý çýkarýlmýþ hisseler olarak sayýlýr. Dolayýsýyla hisse baþýna kar hesaplamasýnda kullanýlan aðýrlýklý hisse adedi ortalamasý, hisselerin bedelsiz olarak çýkarýlmasýný geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir Nakit akýmý Grup net varlýklarýndaki deðiþimleri, finansal yapýsýný ve nakit akýmlarýnýn tutar ve zamanlamasýný deðiþen þartlara göre yönlendirme yeteneði hakkýnda konsolide finansal tablo kullanýcýlarýna bilgi vermek üzere, diðer konsolide finansal tablolarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olarak konsolide nakit akým tablolarýný düzenlemektedir Satýþ amacýyla elde tutulan varlýk gruplarý ve bu varlýklarla doðrudan iliþkilendirilen yükümlülükler Bir duran varlýðýn defter deðerinin sürdürülmekte olan kullanýmdan ziyade satýþ iþlemi vasýtasý ile geri kazanýlacak olmasý durumunda Grup, söz konusu duran varlýðý satýþ amacýyla elde tutulan varlýk olarak sýnýflandýrýr. Bu varlýklarla doðrudan iliþkilendirilen yükümlülükler ise benzer þekilde gruplanýr. Ýlgili varlýk gruplarý, doðrudan iliþkilendirilen yükümlülükler indirildikten sonraki kayýtlý deðeri ile makul deðerlerinden satýþ giderlerinin çýkartýlmasý sonucu oluþan net deðerin düþük olaný ile muhasebeleþtirilir MUHASEBE POLÝTÝKALARI, MUHASEBE TAHMÝNLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝKLER VE HATALAR Muhasebe politikalarýnda yapýlan önemli deðiþiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalarý geriye dönük olarak uygulanýr ve önceki dönem konsolide finansal tablolarý yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deðiþiklikler, yalnýzca bir döneme iliþkin ise, deðiþikliðin yapýldýðý cari dönemde, gelecek dönemlere iliþkin ise, hem deðiþikliðin yapýldýðý dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanýr ÖNEMLÝ MUHASEBE TAHMÝNLERÝ VE VARSAYIMLAR Varlýk ve yükümlülüklerin kayýtlý deðerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aþaðýdaki gibidir: a) Ýktisap maliyetinin daðýtýlmasý: Grup, Opet iktisabý ile ilgili iktisap maliyetinin daðýtýlmasý sürecinde maddi ve maddi olmayan varlýklarýn makul deðerlerinin tespitinde belirli tahmin ve varsayýmlarda bulunmuþtur (Not 3). b) Faydalý ömür: Maddi varlýklar, yatýrým amaçlý gayrimenkuller ve þerefiye haricindeki maddi olmayan varlýklar tahmini faydalý ömürleri boyunca itfaya tabi tutulmuþtur. Yönetim tarafýndan belirlenen faydalý ömürler Not ve de açýklanmýþtýr. c) Þerefiye deðer düþüklüðü tespit çalýþmalarý: Grup Opet alýmýndan kaynaklanan þerefiyeyi muhasebe politikalarý notu da belirtildiði üzere yýlda bir kez veya þartlarýn deðer düþüklüðünü iþaret ettiði durumlarda daha sýk aralýklarla deðer düþüklüðü tespit çalýþmasýna tabi tutmaktadýr. Söz konusu nakit üreten birimin geri kazanýlabilir deðeri satýþ maliyetleri düþülmüþ gerçeðe uygun deðer hesaplamalarýna göre tespit edilmiþtir. Bu hesaplamalar belirli tahmin ve varsayýmlar içermektedir. Grup 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle yapmýþ olduðu deðer düþüklüðü testleri sonucunda þerefiye tutarýnda herhangi bir deðer düþüklüðü tespit etmemiþtir (Not15). NOT 3 - ÝÞLETME BÝRLEÞMELERÝ Ýktisaplar Tüpraþ, 25 Aralýk 2006 tarihli yönetim kurulu toplantýsýnda alýnan karara istinaden, Opet Petrolcülük A.Þ. nin %40 oranýndaki Aygaz A.Þ. ye ait, beheri 1 YTL lik adet B grubu hisselerinin tamamýnýn, baðýmsýz bir deðerleme kuruluþunun hazýrlamýþ olduðu 12 Aralýk 2006 tarihli deðerleme raporunda tespit edilen Opet in makul deðeri esas alýnarak, ABD dolarý bedel karþýlýðýnda satýn alýnmasýna karar vermiþtir. Satýn alým ve hisse devir iþlemleri, 28 Aralýk 2006 tarihli Hisse Devir ve Temlik Sözleþmesi ile tamamlanmýþtýr.

20 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU, FÝNANSAL TABLOLAR Bunu müteakip, Opet in toplam %10 oranýndaki hisselerinin sahibi olan tüm Koç Topluluðu þirketleri, ayný tarihte Tüpraþ a verdikleri muvafakatname ile Opet in hissedarý olduklarý sürece Opet Genel Kurulundaki ve Yönetim Kurulundaki oylarýný Tüpraþ ýn oy tercihi yönünde kullanacaklarýný beyan etmiþlerdir. Ayrýca Tüpraþ, 25 Aralýk 2006 tarihinde, Koç Holding A.Þ. topluluðu þirketleri ile Öztürk Grubu arasýnda akdedilmiþ olan Ortaklýk Anlaþmasý hükümlerini kabul ettiðini yazýlý olarak beyan etmiþtir. Yapýlan bu beyanlara ve muvafakatnamelere istinaden, Opet, Grup un konsolide finansal tablolarýnda müþterek yönetime tabi ortaklýk olarak muhasebeleþtirilmiþtir. UFRS 3, iktisap maliyetinin, iktisap edilen iþletmenin daha önceden finansal tablolarýnda yer almayan maddi olmayan duran varlýklar da dahil olmak üzere tanýmlanabilir varlýk, yükümlülük ve þarta baðlý yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki makul deðerlerine daðýtýlarak muhasebeleþtirilmesini gerektirmektedir. UFRS 3, ayrýca, geçici olarak belirlenmiþ baþlangýç muhasebesinin satýn alým tarihini takip eden on iki ay içerisinde tamamlanmasýna müsaade etmekte ve düzeltme kayýtlarýnýn birleþme tarihinden itibaren geriye dönük olarak yapýlmasýný gerektirmektedir. Þirket tarafýndan, tanýmlanabilir varlýk, yükümlülük ve þarta baðlý yükümlülüklerin makul deðer tespiti, iktisap maliyetinin daðýtýlmasý iþleminin ve iktisap neticesinde oluþan þerefiyenin tespiti 2007 yýlý içerisinde tamamlanmýþtýr. Satýn alým iþlemi sonucunda satýn alma bedelinin iktisap edilen tanýmlanabilir varlýklarýn, yükümlülüklerin ve þarta baðlý yükümlülüklerin söz konusu geçici tutarlarýný aþan bin YTL tutarýndaki kýsmý, konsolide bilançoda þerefiye kalemi içinde muhasebeleþtirilmiþtir (Not 15). Opet ile ilgili iktisap edilen net varlýklar (Tüpraþ ýn Opet üzerindeki etkin ortaklýk oraný) ile þerefiyenin hesaplanmasýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki gibidir: Toplam iktisap tutarý Ýktisap edilen net varlýklar ( ) þerefiye (Not 15) Ýktisaptan kaynaklanan varlýk ve yükümlülüklerin deðerleri aþaðýdaki gibidir: Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar (net) Ýliþkili taraflardan alacaklar (net) Stoklar (net) Diðer varlýklar Finansal yatýrýmlar (net) Maddi varlýklar (Not 13) Maddi olmayan varlýklar (Not 14) Finansal borçlar ( ) Diðer finansal yükümlülükler (net) (10.237) Ticari borçlar (30.190) Ýliþkili taraflara borçlar (net) ( ) Alýnan avanslar (79) Kurumlar vergisi karþýlýðý (4.597) Diðer yükümlülükler (5.469) Kýdem tazminatý karþýlýðý (Not 20) (596) Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü (net) (Not 28) (40.119) Ýktisap edilen net varlýklar Toplam iktisap tutarý ( ) Nakit ve nakit benzerleri - iktisap edilen Ýktisap nedeniyle nakit çýkýþý (net) ( )

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar 1 Ocak-30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet konsolide bilanço 1 Özet

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2009 TARİHİ İTİBARİYLE DOKUZ AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇERİK SAYFA 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO...

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri

Grant Thornton haberleri Tamamlama Geçerli tarihler Yoruma açýk. Sýrada ne var? UFRS Haberleri UFRS Haberleri International Ltd. UFRS ekibinin dönemsel olarak hazýrladýðý UFRS haber bültenine hoþ geldiniz. UFRS ile ilgili güncel, dikkat çekici konular ve geliþmeler International ýn ekibi tarafýndan

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı