BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ:"

Transkript

1 BÖLÜM :7 : 4 TESTĠS TÜMÖRLERĠ: Prof.Dr.H.Murat Tunç Testis tümörleri en sık olarak yaş arası erkeklerde görülmektedir.ancak, 0-10 yaş arasında ve 60 yaşının üzerinde de görülebilmektedir.bilateral görülme olasılığı yaklaşık % 2-3 civarındadır.bilateral görülme,eş zamanlı olabildiği gibi farklı zaman dilimlerinde de ortaya çıkabilmektedir.bilateral görülen testis tümörlerinin büyük bir çoğunluğu seminom dur.bir kişinin hayatı boyunca testis tümörü olma riski % 0,2 dir. Testis de karsinoma insitu görülebilme olasılığı % 1-5 arasında değişmektedir.testis tümörlü hastalarda orşiektomi sonrası tümör ile birlikte karsinoma insitu bulunması durumunda diğer testise biopsi yapılarak karsinoma insitu araştırılmalıdır Etyoloji: Testis tümörlerinin etyolojisinde rol oynıyan faktörler tam olarak bilinmemektedir.bilinen etyolojik faktörleri konjenital ve edinsel olarak ele almak mümkündür. A-Konjenital faktörler: Testis tümörlerinin etyolojisinde rol oynıyan en önemli konjenital faktör Kriptorşizimdir.Testis tümörlü hastaların yaklaşık % 7-10 da kriptorşizim hikayesi vardır.kriptoridi de,testisde malignite gelişmesinede rol oynıyan 5 önemli faktör vardır.bunlar,1-anormal germ hücre morfolojisi,2-yüksek ısı,3-testis kanlanmasında bozukluk,4-endokrin disfonksiyon,5-gonodal disgenezi dir.kriptorşidili hastalarda testis tümörü gelişme riski normal beklenenden 3 ila 14 misli daha fazladır.kriptorşidili hastaların yaklaşık % 5 ila 10 unda karşı taraf da normal lokalizasyonyon da ki testis de tümör gelişme riski vardır. B-Edinsel faktörler: Üç edinsel faktör vardır. 1-Travma,2-Hormonlar,3-Atrofi. 1-Travma:Çinko ve bakır ile oluşturulan kümes hayvanı teratomlarında travmanın katkısı ıolduğu bilinmektedir.ançak kesin birşey söyliyebilmek için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. 2-Hormonlar:Havan deneylerinde gebe annelere dışarıdan östrojen verildiğinde erkek bebeklerde testis kanseri gelişme riskinin çok arttığı bilinmektedir. 3-Atrofi:Nonspesifik nedenlerle veya kabakulak orşiti sonrası atrofiye olan testislerde kanser riskinin yüksak olduğu bildirilmiştir.ançak,kesin değildir. Son zamanlarda kanser genetiği ile ilğili gelişmeler testis tümörü içinde önemli mesafelerin alınmasına neden olmuştur.bununla ilgili kromozomal belirleyici nın i(12p) olduğu ileri sürülmektedir.bu,i( 12p)kromozon belirleyicisinin pozitif ( bulunduğu ) olduğu olguların tedaviye olmayanlara göre daha iyi cevap verdiği saptanmıştır.. Patoloji: Testis tümörlerinin histopatolojik olarak çok sayıda değişik tipleri vardır (ŞEKİL:7.4:.1).Bunlar içinde en sık olarak klinikte karşılaştığımız testis tümörleri germinal hücreli

2 testis tümörleridir.testis tümörlerinin % i germinal hücrelidir.geri kalanlar nongerminal tümörlerdir. Embiryonal gelişme esnasında,totipotansiyel germ hücreleri normal şekilde diferansiye olurlarsa spermatositler oluşur.bu totipotansiyel germ hücreleri anormal şekilde diferansiye olurlarsa seminom veya embiryonal karsinom gelişir.eğer embiryonal hücreler intraembiryonik gelişmeyi takip ederek, daha ileri diferansiye olurlarsa teratom gelişir.eğer embiryonal hücreler ekstraembiryonik gelişmeyi takip ederek,daha ileri diferansiye olurlarsda koriyokarsinom veya yolk sak tümör oluşur. I-TESTĠSĠN PRĠMER TÜMÖRLERĠ: A- GERMĠNAL HÜCRELĠ TÜMÖRLERĠ Germinal hücreli testis tümörleri tedavilerindeki farklılk nedeni ile seminomatöz ve nonseminomatöz germinal hücreli testis tümörleri olarak ikiye ayrılır. 1-Seminom: Germinal hücreli tümörler içinde en sık rastlanılan tümördür.tek başına görülme sıklığı % 35 dır.seminomun üç ayrı tipi mevcuttur.1-klasik SEMİNOM, 2-ANAPLASTİK SEMİNOM, 3-SPERMATOSİTİK SEMİNOM. Prognostik açıdan dan bakıldığında üçü arasında fark yoktur. Seminomların % 85 i klasik tip dir.klasik seminomda hücreler büyük,şefaf sitoplazmalı ve koyu boyanan nükleusludur.% inde sinsiytiotrofoblastik elemanlar bulunur.bu tip seminomlarda - hcg üretimi olacağı için kanda hcg yüksek bulunur. Seminomların,% 5-10 i anaplastik tip seminomdur.mikroskop altında büyük büyütme ile her sahada 3 veya daha fazla mitoz vardır.nükleuslar aşırı derecede pleomorfizm gösterir. Seminomların,% 5-10 nu spermatositik tip seminomdur. Hücre boyutları değişkendir.sabit değildir.sitoplazmaları daha koyu boyanır.yoğun kromatin içeren yuvarlak nukleusları vardır.spermatositik seminom en çok 50 yaş üzerindeki erkeklerde görülür. 2-Embiryonal Karsinom: Tek başına görülme sıklığı % 20 dir.adult ve infantil iki tipi mevcuttur.adult tip de mikroskopik olarak belirgin pleomorfizm dikkat çekicidir.mitoz ve dev hücreler I-Primer tümörleri A- Germinal tümörler 1-Seminom a-klasik tip b-anaplastik tip c-spermatositik tip 2- Embiryonal karsinom 3- Teratom a-matür b-immatüre 4- Koriyokarsinom 5- Yolk sak tümör ( Endodermal sinus tümörü veya embiryonal adenokarsinoma) B- Testisin NongerminalTümörleri 1- Gonadal stromal tümörler a- Leydig hücreli tümörler b- Sertoli hücreli tümörler

3 c-gonadoblastoma 2- Diğer Tümörler a-rete Testis in Adenokarsinomu b-mezenkimal tümörler c- Karsinoid d-adrenal rest tümör e-epidermoid Kist f-adenomatoid Tümör II-Sekonder tümörler A-Lenfoma B-Testisin Lösemik İnfilrasyonu C-Metastazlar III-Paratestiküler tümörler A-Adenomatoid B-Epididimin Kistadenomu C-Mezenkimal tümörler D-Mezoteliyoma E-Metastazlar ŞEKİL : 7:. 4 : 1:Testis tümörlerinin histopatolojik sınıflaması vardır.hücreler,papiller,glandüler yapılardaki gibi dizilim gösteririler.yaygın kanama ve nekroz vardır. İnfantil tip,endodermal sinus tümörü veya yolk sac tümörü olarak da adlandırılır.hücreler geniş ve vakuollü sitoplazmalıdır.çünki,yağ ve glikojen ihtiva eder.embiryoid cisimler görülür.sinsiytiotrofoblast ve sitotrofoblast lar ile cevrili kaviteler bulunur. 3-Teratom: Tek başına görülme olasılığı % 5 dir.iki tipi vardır. 1-Matür Teratom 2-İmmatür Teratom Matür teratom ektoderm,mezoderm ve endoderm den kaynaklanan selim karekterli yapılara sahiptir.ektoderm,skuamöz epitel veya nöral doku hücreleri içerir.endoderm akciğer,pankreas,barsak hücreleri içerir.mezoderm,adele,kıkırdak ve kemik hücreleri içerir. İmmatür teratom,kötü diferansiye primitif dokular ihtiva eder. 4-Koriyokarsinom : Tek başına görülme insidensi % 1 den azdır.mikroskobik olarak sinsitiotrofoblastlar ve sitotrofoblastlar görülür.sinsitiotrofoblasttik elemanlar,geniş,çok sayıda nükleuslu eosinofilik sitoplazmalıdır.sitotrofoblastik elemanlar,tek nükleuslu lu şeffaf sitoplazmalı hücrelerden oluşmuştur. Oldukça agresif bir tümördür.erken hematojen metastaz yapma özelliği nedeni ile diğer nonseminomatöz testis tümörlerinden farklıdır. 5- Mikst hücreli tümörler: Bu tümörlerin görülme olasılığı % 40 civarındadır.b u tip combine tümörlerin yaklaşık % 25 I teratokarsinomdur.teratokarsinom,teratom ile embiryonal karsinom kombinasyonudur.bu tümörlerin yaklaşık % 6 sında kombinasyon içinde mutlaka seminom vardır. 6- Karsinoma insitu : Testis tümörü olan hastaların % 5,2 sinde diğer testisde karsinoma insitu bulunmuştur.çok iyi bilinmemekle birlikde bunların daha sonra invaziv kansere dönüşme riski vardır. GERMĠNAL HÜCRELĠ TÜMÖRLERDE,TÜMÖR GELĠġME HĠPOTEZĠ : Embiryonal gelişme esnasında totipotansiyel (çok yönlü ve değişken gelişme özelliği olan) germ hücreleri normal yoldan diferansiye olurlarsa sonuçda spermatositler oluşur.eğer,bu

4 totipotansiyel germ hücreleri anormal bir yolla diferansiye olurlarsa seminom,embiryonal karsinom gelişir. Embiryonal hücreler,intraembiryonik yoldan daha ileri bir diferansiyasyon gösterirlerse teratom oluşur.eğer embiryonal hücreler ekstraembiryonik yoldan daha ileri doğru diferansiye olurlarsa ya koriyokarsinom yada yolk sak tümörü biçimlenmektedir. Semptomlar : Testis tümörlerinde en belirgin semptom testis de görülen ağrısız ĢiĢliktir.Bu tüm testisi içine alaçak kadar belirgin bir şişlik olabilir.küçük bir nodül şeklinde ve testisin bir yüzeyinde lokalize olabilir(- hasta eğer infertilite nedeni ile hekime başvurmuş ise tümörü bu küçüklükde yakalamak mümkün olabilir-).hasta kendikendini muayene ederkende tümörü yakalayabilir. Testis tümörlerinin küçümsenmiyeçek bir kısmıda( % 10 dan fazla) testis de akut ağrılı ĢiĢlik nedeni ile kliniğe başvurur.bu durumda,testis tümörünün ağrısız olaçağı ve ağrılı testisin epididimit,orşit veya torsiyon dan başka birşey olamıyacağı düşüncesinin yanlışlığı açıktır.ağrılı testis değerlendirilirken tümör olasılığı akıldan çıkarılmamalıdır.unutulmamalıdır ki,önce epididimit v.s. gibi yanlış tanı koyarak,testis tümörünün tedavisinde geçikilmesi prognozu çok olumsuz etkiler. SeptomatĠk hidrosel,testis tümörlerine eşlik eder.bu nedenle,daha önce olayan ve birden gelişen hidrosellerde testisin durumu mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır.testis USG bu konuda çok yardımcı olaçaktır. Testis tümörlü hasta retroperitoneal bölgede kitle nedeni ile de doktora başvurabilir.bazı hastalar subraklaviküler bölgede kitle nedeni ile başvururlar.yapılan biopsi sonucu testis tümörü oldukları anlaşılabilir. Hemoptizi,öksürük,dispne, testis tümörlerinin akciger metastazına bağlı olarak görülen semptomlarındandır.kemik metastazlarına bağlı olarak,kemik ağrıları olabilir. Retroperitoneal lenfadenopatilere bağlı iģtahsızlık,bulantı,kusma şikayetleri görülebilir. Bulgular : Testis de kitle palpe edilir.büyük ve skrotumu dahi büyüyten bir kitle olabileçeği gibi küçük ve yanlız testis in bir yüzeyinde lokalize küçük bir nodül tarzında olabilir.kitleye transluminasyon yaplırsa,ışığı geçirmediği görüleçektir.batın palpasyonu sırasında kitle palpe edilebilir.bütün germinal hücreli tümörlerin % 5 inde sertoli ve leydig hücreli tümörlerin % unda jinekomasti vardır.jinekomastinin, hcg,prolaktin,östrojen ve testosteron arasındaki karşılıklı etkileşim sonucu oluşduğu iddia edilmektedir. Laboratuar ve Tümör Belirleyicileri: Kemİk iliği metastazlatrına bağlı anemi bulunabilir.retroperitonel kitlenin yaptığı bilateral obstrüksiyona bağlı olarak böbrek fonksiyon testlerinde bozulmalar tesbit edilir. Alfa fetoprotein( AFP),Beta- Human korionik gonodtropin ( HCG),Laktik Dehidrogenaz (LDH ).Plesental alkalen fosfataz (PLAP),Gamma-glutamil transpepdidas(ggt),testis

5 tümörlerinde kullanılan tümör markerleridir.bunların içinde spesifik olarak klinikde yaygın kullanım olanağı bulan AFP ve HCG dir. AFP,bir glikoproteindir.molekül ağırlığı daltondur.yarılanma süresi 4-6 gündür. Fetus serumunda yoğun şekilde bulunur.bir yaşından sonra kanda eser düzeyde tesbit edilir.nonseminomatösgerminal hücreli tümörlerin(nsgt) varlığında değişik derecelerde yükselir.yolk sac tümörde % 75,embiryonal karsinomda % 70,Teratokarsinomda % 64 oranında yükselir. Saf seminom ve koriokarsinomda yükselmez. HCG,moleküler ağırlığı dalton olan bir glikoproteindir.yarılanma süresi 24 saat tir.alfa ve beta zincirinden oluşmaktadır.alfa zinciri,lh,fsh ve TSH benzer.bu nedenle testis tümörlerinde beta zinciri kullanılır.koriokarsinomda % 100,embiryonal karsinomda % 60,teratokarsinomda % 55,yolk sac tümörde % 25 oranında yüksek olarak bulunur.seminomların % 7 sinde yüksek olarak saptanır. Diğer markerler özellikle ülkemizde,testis tümör belirleyicileri olarak yaygın kullanım alanı bulamamışlardır. Testis tümör belirleyicileri,testis tümörlerinin tanısında,evrelendirilmesinde,tedaviye cevabı değerlendirmede,prognoz hakkında ön görüde bulunmakta yardımcı olur. Radyoloji: Testis tümörü şüphesi olan hastalarda skrotal ultrasonografi tanı da çok yararlı olaçaktır.non invazif bir yöntem olaması büyük bir avantajdır.testiküler kitleyi kolay belirler.epididim ile ilgli patolojileri kolayca saptar.hidrosel olan olgularda,testisin sağlıklı olarak durumu hakkında hekimi bilgilendirir. Fizik muayene ve Ultrasonografi sonucu testis tümörü teşhisi konulunca hastaya derhal,yüksek ingiunal orģiektomi yapılmalıdır. Orşiektomi sonrası klinik evrelendirme işlemlerine başlanır.testis tümörünün histolojik tipi belirlenir.evreleme,akciğer,batın ve pelvis içi organların CT ile incelenmesi ile yapılır.testis tümörlerinin en çok metastz yaptığı yerler akciğer ve retroperitoneal bölgedir.bu alanlar en sağlıklı şekilde CT ile taranır. TESTĠS TÜMÖRLERĠNĠN YAYILMA YOLLARI : Testİs tümörleri Koriokarsinoma hariç tüm metastazlarını lefatik yolla yapar.koriokarsinomlar hematojen yolla metastazlarını yapmaktadır.testis tümörlerinin primer olarak metastaz yaptığı lenf nodülleri T1 ile L4 arasına yayılmıştır.ancak testis börekle aynı orijini paylaştığı için böbrek hilus cevresinde daha yoğundur.önce metastazlar bu bölgede oluşur daha sonra mediasten ve supraklaviküler lenf nodullerine metastaslar gerçekleşir.yukarıya doru metastazlar olurken aynı zamanda lenfatik yayılımaşağıya iliak lenf nodüllerine doğru da gerçekleşir.ileri evlerede,akciğer,karaciğer,kemik ve beyin metastazları görülür. HASTALIĞIN EVRELENDĠRĠLMESĠ :

6 Yüksek radikal orşiektomi ameliyatını takiben hastalığın evrelendirilmesi için,tümörün histolojik yapısı ve özellikleri belirlenir.ameliyat sonrası tümör belirleyici lerin (HCG,AFP) değerlerine tekrar bakılır.akciğer,batın ve pelvis CT tetkiki yapılır.(şekil:7. 4 : 2-3).Evrelendirme de Royal Marsden sınıflaması veya Ameikan Birleşik Kanser Komitesi ( AJCC) nin TNM sınıflaması kullanılır. Royal Marsden sınıflamasına göre evreleme : EVRE I : Tümör testis dedir.yapılan tetkikler sonucu hiç bir yerde metastaza ait bir bulgu saptanmamıştır. EVRE I M : Orşiektomi sonrası tümör belirleyicilerde hala devam eden yüksek değerler vardır. EVRE II : Retroperitoneal lenfadenopati mevcuttur. IIA Lenfadenopati 2 cm çapında IIB Lenfadenopati 2-5 cm çapındadır. IIC Lenfadenopati 5 cm çapındadır. EVRE III : EVRE IV : Supradiyafragmatik lenfadenopati vardır. Organ metastazı / hematojen yayılım vardır. Amerikan Birleşik Kanser Komitesinin ( AJCC ) evrelemesine göre: Primer Tümör ( T ) Primer tümörün evrelendirilmesi radikal orşiektomiden sonra yapılır Tx : To : Primer tümör belirlenemiyor.radikal orşiektomi yapılmamışsa T x kullanılır Primer tümör varlığına ait bir belirti yok.( örneğin testisde histolojik olarak. nedbe görülmesi) Tis : İntratubuler germ hücreli neoplazi.( karsinoma insitu ) T 1 : Tümör testis ve epididim içinde sınırlı ve vasküler / lenfatik invazyon yapmıyor. T2 : Tümör testis ve epididim içinde sınırlı ve vaslüler / lenfatik invazyon Yapıyor veya tunica albuginea içinden uzanarak tunica vaginalise invazyon yapıyor. T3 : Tümör spermatik kordon invazyonu yapıyor.vasküler / lenfatik invazyon var veya yok. T4 : Tümör skrotuma invazyon yapıyor.vasküler invazyon var veya yok Bölgesel Lenf Nodülleri ( N ): Nx : Bölgesel lenf nodülleri değerlendirilemiyor.

7 No : Bölgesel lenf nodülü metastazı yok. N1 : Lenf nodül metastazı var.bir lenf düğümünde en büyük çapı 2 cm veya daha küçük,veya birden çok lenf nodülünde hiçbirinin en büyük çapı 2 cm den büyük olmayan metastaz. N2 : Lenf nodül metastazı.bir lenf nodülünde en büyük çapı 2cm den büyük,fakat 5 cm den küçük metastaz N3 : Lenf nodüllerinde en büyük çapı 5 cm den büyük olan metastaz mevcut. Uzak Metastaz ( M ) : Mx : Uzak metastaz değerlendirilemiyor. Mo : Uzak metastaz yok. M1 : M1a M1b Uzak metastaz var Bölgesel olmayan lenf nodülünde veya akciğerde metastaz. Bölgesel olmayan lenf nodüllerinde ve akciğer dışında uzak metastaz. Ayırıcı Tanı : Testİs tümörü,skrotum içi diğer hastalıklarla kolayca karışır.bu nedenle testis tümörlü hastalaraın yaklaşık % 25 ilk muayenede yanlış tanı ile değerlendirilir.epididimit veya orşioepididimit en çok hatalı teşhise neden olan hastalıklardır.ateş,miksiyon bozukluklarına bağlı semptomların varlığı,ateş,testisin eleve edilmesi ile düzelen ağrın şiayeti epididimit lehine olan bulgulardır.bunların dışında testis tümörü daima akılda tutulmalıdır. Hidrosel,bir diğer yanlış tanı nedeni olabilir.hidrosel transluminasyon verir.ancak,testis deki bir tümörü de arkasında saklıyabilir.testis tümörlerinin % hidrosel ile birliktedir.yapılaçak bir skrotal ultrasonografi tanıyı doğrulamaya yeterli olaçaktır. Diğer karışabileçek hastalıklar sırası ile : spermatosel,hematosel,varikosel, tüberküloz orşit,epidermoid kist dir. Tedavi : Başlangiç tedavisi yüksek inguinal orşiektomidir.kuşkulu durumlarda açık testis biopsisi veya iğne biopsisi kesinlikle yapılmamalıdır.orşiektomi sonrası tümörün histopatolojisine ve evresine göre tedavisi düzenlenir.

8 ERKEN EVRE SEMĠNOMUN TEDAVĠSĠ ( EVRE I - IIA ): Radyoterapiye aşırı duyarlıdır Retroperitoneal paraaortik lenf nodüllerine c G y dozunda radyoterapi yapılır.erken evre seminomların % 95 ila 100 ünde, yüksek inguinal orşiektomi ve radyoterapi ile kür elde edilebilir.kemoterapinin primer olarak seminom tedavisinde yeri yoktur.radyoterapi sonrası nükslerde devreye sokulur. ĠLERĠ EVRE SEMĠNOM TEDAVĠSĠ ( EVRE IIB, IIC, III,v.s) :Kemoterapi bu grup hastalar için primer tedavi seçeneğidir.cisplatin,vincristine ve bleomycin kemoterapi rejimi veya vinblastine,cyclophosphamide,dactinomycin,bleomycin veya cisplatin,etoposide kombinasyonlarından biri kullanılabilir.kitle vücudun neresinde olursa olsun kemoterapi iletamamen yok edilmeye çalışılır.kemoterapiye rağmen kitle tedaviye cevap vermiyor veya rest kitle(küçülmüş ) olarak devam ediyorsa cerrahi olarak çıkarılır. EVRE I NONSEMĠNOMATÖZ GERMĠNAL HÜCRELĠ TESTĠS TÜMÖRÜ TEDAVĠSĠ (NSGTT) : Evre I NSGTT İN % 75 I yüksek ingiunal orşiektomi ile tam küre kavuşmaktadır.% 25 kadarı ise kullanılan evereleme yöntemlerinin hata payından dolayı mikroskobik evre IIA dır.bu çelişki birden fazla tedavi seçeneğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Takip : a- tümör tunica albuginea içine sınırlı ise b- histolojik olarak tümör vasküler invazyon göstermiyorsa c- orģiektomi sonrası tümör belirleyiciler normal sınırlara inmiģ ise d- radyolojik olarak gösterilebilir bir lezyon yoksa hasta takibe alınabilir Takipde ilk iki yıl için her ay hasta kontrole çağırılır.tümör belirleyicilerine bakılır.üçüncü yıl 2 ayda bir tümör belirleyicileri değerlendirilir.her üç ayda bir akciğer ve batın CT çektirilir.hastalık nüksü genellikle ilk 8-10 ay içinde görülür. : Evre I testis tümörlerinde hastalığın gidişatını önceden belirlemek amacı ile prognozu etkileyeçek bazı bulgular elde edilmiştir.nsgtt de 4 prognostik faktör vardır. a -orģiektomi materyelinde histolojik olarak embiryonal karsinom varlığı b- yolk sac tümörün bulunması c- lenfatik invazyonun bulunması d--vasküler invazyonun bulunması Takip kriterleri ve kötü prognostik faktörler göz önüne alınarak hastalarda tedavi seçeneklerine yönelinir.kötü prognostik faktörlerden hiç biri bulunmayan hasta düşük riskli,1 veya 2 kötü faktörü olan hasta orta riskli,3-4 faktörü olan yüksek riskli hasta olarak değerlendirilir. Düşük riskli hasta gurubunda nüks oranı % 0 bulunurken,orta riskli hasta gurubunda nüks oranı % 9-25 bulunurken,yüksek riskli olarak tanımlanan hasta gurubunda nüks oranı% 58 olarak bulunmuştur.bizim kliniğimizin yaklaşımıda düşük riskli hastaların takibe alınması yönündedir.yüksek ve orta riskli hastalara retroperitoneal lenfadenektomi veya kemoterapi seçeneğinden biri uygulanmalıdır. Retroperitoniyal lenfadenektomi : Evre I yüksek riskli hasta gurubuna uygulanaçak tedavi modellerinden birirdir.1980 lerde yaygın olarak uygulanmıştır..evre I NSGTT de retroperitoneal lenfadenektomi hastalığın patolojik evrelemesini en doğru şekilde yapan yöntemdir.ayrıca,klinik evre I olduğu düşünülen aslında Patolojik evre II A olan yaklaşık %

9 30 hastanın hastalığinda kür sağlıyan bir yöntemdir.avantajlarının yanı sıra dezavantajları da vardır. Lomber sempatik zincirin operasyon esnasında tahrip olması dry ejekülasyona neden olduğu için hastalarda ciddi psisişik sorunlar yaratmıştır( ŞEKİL :7 :4 : 4).Bilateral retroperşitoneal lenfadenektomi yapılmıl bir hastanın lenfadenektomi sonrası retroperitonyumunun görünüşü)gerci,daha sonra modifiye metodlarla bu komplikasyon oranı azaltılaya çalışılmıştır.ancak, % 70 hastada da gereksiz yere yapıldığı anlaşılmıştır.bu hastalarda tek başına orşiektomi yeterli tedavidir. Çünki bu hastalar gerçek evre I hastalardır. Kemoterapi ile de benzer küratif sonuçların alınması EVRE I tümörlerde retroperitoneal lenfadenektominin yerine kemoterapiyi gündeme getirmiştir. Kemoterapi : Bu evredeki hastalara kemoterapi de gereksizdir.lenfadenektomi sonrası N 1 olduğu saptanan hastalar için kür sözkonusu olduğundan bu hasta gurubunada kemoterapi gerekmez.n 2 olan hastalarda en az iki kür kemoterapi yapılmalıdır. Kliniğimizde klinik Evre I olan ve orta ve yüksek risk gurubuna giren hastalara primer kemoterapi yapılmakta,daha sonra takip sırasında nüks görülürse kitle çıkarılması yapılmaktadır.çıkarılan kitlede canlı hücre varsa kemoterapi tekrarlanmaktadır. ĠLERĠ EVRE NONSEMĠNOMATÖZ TESTĠS TÜMÖRLERĠNĠN TEDAVĠSĠ ( EVRE IIA,IIB,IIC,III,v.s) : Orşiektomi sonrası,retroperitonyumda kitlesi olan hasta, içinde cisplatin bulunan bir kemoterapi protokolü ile tedavi edilir.kemoterapiyi takiben,tümör belirleyicileri normale inmiş olabilir.ançak,görüntüleme yöntemleri ile belirlenebilen kitle varsa.,kitlenin çıkarılması zorunludur.genellilkle çıkartılan retroperitoneal kitlelerin histolojik olarak,% 20 sinde rezidüel kanser,% 40 ında teratoma,%40 ında fibrozis bulunur.çıkarılan kitlede rezidüel tümör bulunursa bu genellikle embiryonal kanserdir.rezidüel tümörün bulunması halinde hasta iki kür daha kemoterapi almak zorundadır. Kliniğimiz ve Onkoloji Enstitüsünün ortak yapmış olduğu bir çalışmada Evre II NSGTT de kemoterapi sonrası kaybolmayan kitleleri olan 22 hasta değerlendirilmiştir.8 hastaya modifiye retroperitoneal lenfadenoektomi,10 hastaya sadece kitle çıkarılması 4 hastaya da kitle çıkarılamadığı için kapsül içinden tümör temizlenmiştir..4 hastada(%18,2)germ hücreli tümör saptanmış.11 tanesinde ( % 50 ) olgun teratom saptanırken, 2 tanesi immatür alanlar içermekteydi( % 9.1),5 hastada ( % 22) nekroz ve fibrosis saptanmıştır. Kemoterapi sonrası,sebat eden lefadenopatilerin çıkarılması esnasında retroperitoneal lenfadenektomi yapılabileçeği gibi sadece kitle çıkarılması işlemide yapılabilir. Her ikisinin klinik anlamlı olarak birbirine üstünlüğü gösterilememiştir. B-TESTĠSĠN NON-GERMĠNAL TÜMÖRLERĠ 1-Gonadal Stromal Tümörler : Üç histolojik tipi vardır. 1-LEYDĠG HÜCRELĠ TÜMÖR, 2-SERTOLĠ HÜCRELĠ TÜMÖR, 3-GONADOBLASTOMLAR Bütün testis tümörlerinin % 5 ini teşkil ederler.

10 1-LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖR : Leydig hüğcreli tümörler tüm testis tümörlerini % 1-3 ünü teşkil eder.bimodal yaş dağılımı vardır. En sık 5-9 yaş arası veya yaş arası görülür.nedeni bilinmemektedir. Histolojik tetkik de küçük sarı renkli sınırları belirgin hemoraji veya nekroz alanları içeren bie görünümü vardır.mikroskobik olarak,heksagonal yapılı granuler eozinofilik sitoplasma ihtva eden hücrelerden oluşmuştur.içinde Reinke kristalleri bulunur. Puberte öncesi çocuklarda,virilizm en belirgin semptomdur.tümör benign bir tümördür. Erişkinlerde durum farklıdır.tümör malign karekterdedir.hastaların % 25 inde jinekomasti vardır.laboratuar değerlerine göre,serum ve idrar da 17 ketosteroid ve östrojen de artış vardır. Tedavi olarak yüksek radikal orşiektomi yapılşmalıdır.daha sonra germinal hücreli tümörlerdeki gibi evreleme yapılır.serum ve idrar 17 ketosteroid düzeyi önemlidir.normalin katı yükseklik malinite işareti dir.kemoterapinin etkinliği tam bilinmemektedir.bu nedenle retroperitoneal lenfadenektomi önerilir.malign lezyonlarda prognoz kötüdür. 2-SERTOLİ HÜCRELİ TÜMÖRLER: Oldukça nadir tümörlerdir.görülme sıklığı % 1 den azdır.bimodal yaş dağılımı gösterir.ya 1 yaş veya altında yada yaş arasında sık olarak görülür.% 90 benign lezyonlardır. Klinik olarak en bellibaşlı semptom ve bulgu testis de sişlik ve kitledir.çocukluk yaşlarda virilizasyon görülür.erişkin tümörlerin % 30 unda jinekomasti vardır. Primer tedavi yüksek inguinal orşiektomidir.malign tümörlerde Retroperitoneal lenfadenektomi yapılır.kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği tam bilinmemektedir. 3-GONADOBLASTOMLAR : Tüm testis tümörlerinin % 0,5 ini teşkil eder.30 yaşının altında görülme olasılığı fazladır. Etyolojisinde gonadal disgenezinin rolü vardır.hasta da kriptorşidi ve/ veya hipospadias bulunur.klinik olarak fenotip kadına yakındır. Yüksek radikal orşiektomi öncelikle yapılmalıdır.bu vakalarda % 50 bilateralite olduğu için diğer gonad da çıkarılmalıdır.prognoz oldukça iyidir. 2-Testisin diğer tümörleri : A-Rete Testisin Adenokarsinomu : Ç ok habis bir tümördür.nadir görülür.testis de ağrısız kitle belli başlı olan semptom ve bulguyu oluşturur.bu kitleye semptomatik hidrosel de istirak eder. Testisin,rete testis tubuluslarından kaynaklanmaktadır.yüksek radikal orşiektomiye rağmen tümör süratle yayılır..böşgesel lenf nodüllerine,akciğer,karaciğer ve kemiğe metastaz

11 yapar.kemoterapi yapılır.uzak metastaz yokluğunda,retroperitoneal kitle var ise Retroperitoneal lenfadenektomi ameliyatı yapılabilir. Prognoz kötüdür B- Mezenkimal Tümörler : Tunika Albuginea veya nadiren testis içindeki mezenkimal elemanlardan kaynaklanır.benign ve malign tipleri vardır.oldukça nadir tümörlerdir.her yaşda görülebilirler.benign tipleri,fibrom,anjiom,nörofibrom,leiomyom dur.malign tipi,malign mezotelyomadır. Klinikde ağrısız kitle biçiminde kendini gösterir.selim-habis tümör ayırımının yapılması gereklidir.yüksek inguinal eksplorasyon yapılır.kuşku duyulursa,frozen a başvurulur.malign mesoleliyoma da yüksek inguinal orşiektomi yapılır.mallign mesoteliyomanın lokal nüks etme olasılığı çok yüksektir.abdominal ve akciger metastazlarıda görülür. C-Testisin Epidermoid Kisti: Tüm testis tümörlerinin % 1 kadardır.epidermoid kistlerin yaklaşık yarısı yirmi yaş civarında görülür.makroskobik olarak enkapsüle,sert,yuvarlak ve keskin sınırlı görünümdedir.selim karekterli tümördür.ancak,mikroskobik olarak yanında germ hücreli testis tümörü görüldüğü bildirilmiştir.yerinde bırakılırsa ileride duvarlarından skuamöz hücreli karsinom gelişebileceği ileri sürülmektedir. Nadiren bilateral olabilir. Klinik ayırıcı tanı güçlüğü nedeni ile çoğunlukla tanı orşiektomi sonrası konur.ameliyat esnasında frozen yapılır ve selim karekterli epidermoid kist olduğu anlaşılırsa lokal eksizyon yapılması tavsiye edilmektedir. D-Aderenal Rest Tümör :Kojenital adrenal hiperplazi ile birlikte görülen testai stümörleridir.çoğunlukla bilateraldir.uygun kortikosteroid tedavisi klinik endokrin belirtilerin ve tümörün iyileşmesine neden olur.bu tümör,adrenokortikotrop hormona bağımlıdır.onun sayesinde büyür.testis içindeki adrenokortikal rest hücrelerden kaynağını alır.tedavisi :Kortikosteroidler ve tümör için gerekirse orşiektomidir. E-Karsinoid :Gastrointestinal sistem dışında çok nadirdir.testis de şimdiye kadar 23 olgu bildirilmiştir.testis de sertlik kitle palpasyonu en belirgin bulguyu oluşturur.metastaz yapar ançak yavaş seyirlidir.uzak metastaz yoksa orşiektomi tek başına yeterlidir F-Adenomatoid Tümör : Küçük selim bir tümördür.primer görülme yeri epididimdir. Testisde daha nadir görülmektedir.tanı çoğunlukla orşiektomi sonrası konur. II-TESTĠSĠN SEKONDER TÜMÖRLERĠ : Nadir tümörlerdir.klinikte üç şekilde görülür. a-lenfoma b-lösemik testis infiltrasyonu c-metastatik tümörler a-lenfoma: Testisin en sık görülen sekonder tümörüdür.50 yaşın üzerindeki erkeklerde görülür. Klinikte üç değişik biçimde kendini gösterir. 1-yaygın lenfomanın geç belirtisi olarak,

12 2-klinik okült hastalığın ilk belirtisi olarak, 3-primer lenf ganglionları dışı hastalık olarak görülür. Testisin ağrısız şişliği ve kitle klinik belirtilerdir.hastaların % 50 sinde testis tutulumu bilateraldir. Tanı için yüksek inguinal orşiektomi yapılmalıdır.prognoz hastalığın evresi ile ilişkilidir.primer testiküler lenfoma için neoadjuvan kemoterapi yapılır. b-lösemik TESTİS İNFİLTRASYONU: Ç ocuklarda görülen akut lenfositik löseminin en sık görülen nüks yeri testislerdir. Bilateral görülme olasılığı vardır.orşiektomi yerine bilateral testis biopsisi tercih edilmelidir. 20 Gy radyoterapi ve kemoterapi yapılır. c-metastatġk TÜMÖRLER: Testis e metastaz nadirdir.en çok prostat kanseri tetis metastazı yapar.diğerleri,akciğer tümörü,melanom,böbrek tümörü,gastrointestinal tümörlerin metastaz yaptığı bildirilmiştir. III-PARATESTĠKÜLER TÜMÖRLER : 1-Adenomatoid Tümör :Paratestiküler dokunun en sık görülen tümörüdür.paratestiküler tümörlerin yaklaşık % 30 unu teşkil eder.epididimde,testisin tunicasında nadir olarak da spermatik kordonda lokalize olur.selim karekterlidir. Klinik olarak epididimin herhanği bir yerinde tunikaya gömülü oalarak bulumur.önemsiz derecede ağrı ve sert şekilsiz nodülün varlığı şikayet nedeni olur.tümör küçüktür.selim karekterlidir.metastaz yaptığı gösterilememiştir.bu nedenle tedavi cerrahi olarak kitlenin çıkarılmasıdır. 2-Mesoteliyoma : Her yaşda görülme olasılığı vardır.ancak yaşlı gurupta görülme olasılığı daha fazladır.tümör ağrısız,kitle şeklinde görülür.yaklaşık vakaların % 50 sinde büyük bir hidrosel tümöre eşlik eder.hastaların % 50 si kendileri tümörlerini palpe etmiş olarak kliniğe başvururlar. Yüksek orşiektomi yapılır. 3-Kistadenoma : Epididim den kaynaklanır.selim epitelial bir hiperplazidir.vakaların yaklaşık 1/3 ü bilateraldir.hipper-lindau hastalığının bir parçasıdır.bariz bir şikayate neden olmaz.daha çok gençlerde görülür.semptom olarak skrotumda hoşnutsuzluk hissi verir. Makroskobik olarak küçük kistlerden oluşmuştur.çapları 1cm ile 5 cm arasında değişir.mikroskobik olarak,böbrek hücreli kanserin metastazından ayırmakta güçlük çekilebilir. Tedavi olarak,eksplorasyonda,biopsi alınarak frozen yapılır.kistadenom tanısı konulursa,sadece kitle çıkarılmaya çalışılır veya epididimektomi yapılır. 4-Paratestiküler Mezenkimal Tümörler :

13 a-rabdomyosarkom: Paratestiküler rabdomyosarkom,daha çok çocuklarda ve adolesanlarsda görülür.nadirdir.paratestiküler tümörler içinde habis tümör olarak, rabdomiyosarkom örülme sıklığ % 29 oranındadır. Klinik bulgu testisi ve epididmi komprese eden skrotal kitledir.kitle bazen ekternal inguinal halkaya kadar çıkabilir.histopatolojik olarak iki tipi tarif edilmiştir1-alveoler tip2-embiryonal tip. Histopatolojik olarak diğer sarkomlardan ayırmak ğüçlüğü vardır.elektronmikroskopisi ile bakıldığında sitoplazmik miyoflamentler ve z bandı bulunur.bunlar paratestiküler rabdomyosarkom için karekteristiktir. Evrelemesi testis tümörlerindeki gibidir.rabdomiyosarkomda retroperitoneal lenfadenektomi yapılır.radyoterapi ve kemoterapi tedaviye ilave edilir. b-leiomyosarkom:epididim ve spermatik kordondan orijin alır.oldukca nadir görülür.düz adele tümörüdür.düz adeleden kaynaklanan paratestiküler tümörlerin % 70 I selim % 30 habis tümörlerdir.lipom,fibrom,leiomyom v.s selim, v.s. habis tümörlerdir. leiyomyosarkom( % 24 oranında görülür), liposarkom( %!9 oranında görülür) ve fibrosarkom,v.s. dur.tanısı oldukça güçtür. Herni ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Klinikte skrotum içinde lokalize kitle biçiminde görülür.metastazlarını genel olarak hematojen yolla yapar. Tedavide,skrotal eksplorasyon yapılır. Ancak,eksplorasyon tanının en doğru şekilde yapılmasını sağlar.ingiunal insizyon ile girilir.frozen yapılır.habis tümör varlığında yüksek radikal orşiektomi yapılır.histolojik tip belirlenirsarkomlarda yüksek inguinal orşiektomi esasdır.selim tümörlerde yanlız kitlenin çıkarılması yeterli olur. 5-Metastazlar:Oldukça nadirdir. EKSTRAGONADAL GERM HÜCRELĠ TÜMÖRLER : Oldukça nadir görülür.bu tümörlerin orijini konusunds tartışmalar vardır.iki teori vardır. Birinci teoriye göre,embiryonik hayatta,testisin migrasyonu sırasında primitif germ hücreleri normal iniş yolundan ayrılarak farklı yerlere yönelir.ektopik lokalizasyonda yerleşirler.ikinci teoriye göre ise,embiryogenezin erken döneminde çok yönlü-değişken hücreler yerlerinden ayrılır.ektopik yerlerde tecrit edilmiş olarak kalır.bunlardan daha sonra ekstragonadal germ hücreli tümör geliştiği ileri sürülmektedir. Klinik bulgu ve semptomlar tümörün lokalize olduğu yere bağlıdır.mediasten lokalizasyonunda,solunum sistemi ile ilgili şikayetler ortaya çıkar.retroperitoneal lokalizasyonda,palpabl kitle,bel ağrısı,karında ağrı şikayetleri ön plandadır.sakrokoksijial lokalizasyon,en çok çocukluk yaşında görülür.barsak ve üriner obstrüksiyon belirgin semptomlara yol açar.hipofiz sapında lokalize olan tümörlerde baş ağrısı görme ile ilgili bozukluklar ve hipopituitarizm şikayetleri verdır. Testis muayenesi bu hastalarda zorunludur.okült testis tümörü ekarte edilmelidir.bunun için Testis Ultrasonu,gerekirse MRI çekilir.

14 Metastazlar bölgeye en yakın lenf nodüllerine olur.akciğere,karaciğere,kemiğe ve beyine metastaz yaparlar.tedavide,öncelikle lokalize olduğu yerden kitle çıkarılmaya çalışılır.eğer,çıkarılması için güçlük var ise iğne biopsisi yapılır.seminom da radyoterapi yeterli olabilir.non seminomatöz tümörler için kemoterapi uygulanır.kaybolmayan kitleler çıkarılmaya çalışılmalıdır. KAYNAKLAR:. Richie JP.,:Neoplasm of The Testis.inWalsh PC.,Retik AB.,Vaughan EDJr.,Wein AJ (Eds) Campbell s Urology Vol : 3, chapter 78, Seventh edition,w.b.saunders Company,Philadelphia,Toronto,London,Montreal,Sydney,Tokyo,1998. Presti JCJr., :.Genital Tumors. in Tanago EA.,McAinch JW.,( Eds ) Smith s General Urology, Chapter 24, , fifteenth edition,lange Medical Books / McGraw-Hill,New York,London,Caracas,Toronto,Milan,Mexico City,2000. Özen H.,:Testis Tümörleri-Üro-genital Tümörler.Editörler,Anafarta K.,Göğüş O.,Bedük Y.,Arıkan N., Temel Üroloji Bölüm 17, s: ,güneş kitabevi,ankara,1998. Ġnanç SE.,Onat H., Darendeliler E.,Tunç M.,Esen T ve ark.:seminom Dışı Testis Tümörlerinde Kemoterapi Sonrası Kaybolmayan Kitlelerin Cerrahi Sonuçları.Türk Onkoloji Dergisi Cil : 7 10, Özcan F., Esen T., Tunç M., Ander H., Akıncı M.,:Evre II Testis Tümörlerinde Kemoterapi Sonrası Kitle Çıkartılması Cerrahisi.XI.Ulusal Kanser Kongresi 28 mayıs 2 Haziran,Antalya, 1995 Lange PH., Narayan P., Fraley EE.,:Fertiliy Issues Following Therapy For Testicular Cancer.Semin Urol.4 : ,1984. Henderson BE.,Ross RK., Pike MC.,:Epidemiology of Testicular Cancer. In Skinner DG.,Lieskovsky G.,( Eds ).Diagnosis and Management of Genitourinary Cancer,W.B.Saunders,Philadelphia,London,Toronto,1988.

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT Epidemiyoloji: Testis tümörleri 100.000 erkekte 6-11 oranında görülen ve genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Büyük çoğunluğu ( %96) germ hücre tümörleridir. İlk tanı

Detaylı

TESTİS TÜMÖRLERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

TESTİS TÜMÖRLERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi TESTİS TÜMÖRLERİ Dr. Tahsin Turunç Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi EPİDEMİYOLOJİ Erkeklerde tüm kanserlerin %1 i %2-3 bilateral Genç erişkinlerde en sık

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT

5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT Epidemiyoloji: 5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Yaşar BOZKURT Testis tümörleri 100.000 erkekte 6-11 oranında görülen genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Büyük çoğunluğu ( %96)

Detaylı

TESTİS KANSERİ.

TESTİS KANSERİ. TESTİS KANSERİ www.uroonkoloji.org ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TESTİS TÜMÖRLERİ Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümördür. Erkekteki tüm malign tümörlerin

Detaylı

Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ

Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümördür. Erkekteki tüm malign tümörlerin %1-2 sini kapsar.

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım. Dr. Saniye Ekinci

Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım. Dr. Saniye Ekinci Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım Dr. Saniye Ekinci Over Kitleleri Testis Kitleleri Over Kitleleri Çocuklarda görülen kanserlerin %2 si jinekolojik Bunların %60-70 i over kaynaklı Ergenlik öncesi ve ergenlik

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Nadir Görülen Over Tümörleri

Nadir Görülen Over Tümörleri Nadir Görülen Over Tümörleri Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Nadir Görülen Over Tümörleri Overin habis tümörlerinin %90 ı yüzey epiteli olan germinal

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU

TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU Üroonkoloji Konseyi Olgu sunusu eģliğinde algoritmanın gözden geçirilmesi OLGU 1 20 yaģında erkek hasta 1 aydır sol testiste

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent Testis Germ Hücreli Kanser Primer Tedavi Standartları ve Prensipleri Prof.Dr.Necdet Üskent Artan İnsidans, Azalan Mortalite İnsidans Erkek Malinitelerinin %1 Görülme Oranı/100.000 Mortalite 15-35 yaş aralığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten Tümörleri Akif Turna İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Mediasten anatomisi: Üstte torasik inlet, altta diafragma, önde sternokostal duvar, arkada vertebralar ve kot

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler. Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013

Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler. Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013 Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013 2007 yılı, 29 yaşında VAKA Sol testis tm nedeniyle, sol inguinal orşiektomi (Kasım 2007)

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N yasemin sezgin Neoplazi Yeni bir doku oluşmasını ifade eder. Oluşan bu kitleye neoplazm denir. Aslen şişlik anlamına gelen tümör deyimi de neoplazm anlamında kullanılmaktadır.

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı

Meme Kanseri. Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme Kanseri Prof. Dr. Hilmi Alanyalı Meme anatomisi MEME KANSERİ SIKLIĞI İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir. MEME KANSERİ SIKLIĞI Meme

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu

MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS. Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ ve ERKEN TEŞHİS Dr.Koray Öcal Mersin Tıp Fak.Genel Cerrahi AD.Meme-Endokrin Cerrahisi Grubu MEME KANSERİ NEDİR? Meme süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri. Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri. Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TESTİS KANSERİNDE TÜMÖR MARKERLARI Tanı, Tedavi ve Takipteki Yeri Dr. Mert BAŞARAN İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Testis Tümöründe Markerlar Kullanımı Kanıtlanmış Markerlar AFP hcg LDH Kullanımı Kanıtlanmamış

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu Göğüs Cerrahisi Mediastenin Germ Hücreli Tümörleri Germ hücreli tümörlerin çoğu gonadlardan köken alır. Gonadlardan kaynaklanan

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları

Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Prostat kanserinde hormonal tedavi ve komplikayonları Dr Haluk ONAT Anadolu Sağlık k Merkezi Hastansei Medikal Onkoloji Gebze, Kocaeli Prostat kanseri Hormonal tedavi Metastatik hastalıkta hormonal tedavi

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği

Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü. Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Kökten Tedavi Sonrası PSA Nüksü Dr. M. Gökhan Toktaş İstanbul Eğitim ve Arş. Hastanesi Üroloji Kliniği Epidemiyoloji Kökten tedavi sonrası 1/3 hastada PSA nüksü olur ABD de yılda yeni 200.000 PCa var Bunların

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): ,

Türk Üroloji Dergisi: 31 (4): , TARTIŞMALI OLGU: ÜROONKOLOJİ/Urooncology Nil MOLİNAS*, Haluk ONAT**, Fuat DEMİRELLİ*, Ferruh ZORLU***, Cüneyt İŞERİ****, Levent TÜRKERİ***** * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

onkoloji Testis Kanserleri ve Tedavisi Haldun MUDERRİSOĞLU* Gülten TEKUZMAN* SINIFLAMA

onkoloji Testis Kanserleri ve Tedavisi Haldun MUDERRİSOĞLU* Gülten TEKUZMAN* SINIFLAMA onkoloji Testis Kanserleri ve Tedavisi Haldun MUDERRİSOĞLU* Gülten TEKUZMAN* Testis karsinomları nadir tümörlerden olup, erkeklerde görülen malign hastalıkların % 1-2'sini oluşturur (1). Görülme sıklığı

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman* PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**,

Detaylı

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Pediatrik Görüntüleme Sempozyumu 18 Nisan 2015 Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Mehmet Atalar Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Sunum planı Skrotum

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT

5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT 5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Yaşar BOZKURT EPİDEMİYOLOJİ: Mesane tümörü sanayileşmenin artması ve insan ömrünün uzaması ile birlikte artan kanser türlerinden biridir. Hastalığın insidansı

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı