SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ"

Transkript

1 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi. OFMAE Bölümü, Kimya Eğitimi A.B.D., TRABZON ÖZET: Fen bilimleri eğitiminde kavram yanılgılarının tespit edilmesinde ve giderilmesinde birçok strateji kullanılmaktadır. Bunların öğretim yöntemi olarak ele alınıp etkililiğinin araştırılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri olan kavram haritası tekniği; öğrencilerin nesneler, fikirler veya insanlar arasındaki ilişkileri nasıl anladıklarını göstermeye yardımcı olan araçlardır. Kavram haritalama öğrencilerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme arasında ilişki kuran bir öğrenme- öğretme stratejisidir. Bu çalışma; ilköğretim sınıf öğretmenliği adaylarının çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek ve bu yanılgıların kavram haritası tekniğinin kullanılmasıyla ne derece giderilebileceğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu programda öğrenim gören 40 ar kişilik iki sınıf deney ve kontrol grubunu oluşturacak şekilde yürütülmüştür. Kimya derslerinde yer alan Çözeltiler konusu deney grubuna kavram haritası tekniği kullanılarak öğretilirken, kontrol grubuna ise düz anlatım yöntemi ile sunulmuştur. Konuyla ilgili 20 maddeden oluşan kavram testi hazırlanarak, her iki gruba öntest ve sontest olarak uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi sonucunda kavram haritalarının düz anlatım metoduna göre öğrencilerin yanılgılara düşmeden kavramları anlamalarında daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 1. GİRİŞ Öğrenciler ders ortamına gelmeden öğrendikleri yanlış bilgiler ve çevrelerinde meydana gelen olayları yanlış yorumlamalarına bağlı olarak zihinlerinde bazı kavram yanılgıları oluşturdukları bilinmektedir (Hewson & Hewson, 1984; Palmer, 2001; Coştu, Ayas & Cerrah, 2002). Yapılan çalışmalar öğrencilerde varolan yanılgıların kendilerine sunulan konunun anlaşılmasını olumsuz yönde etkilediği ve konunun öğretilmesinden sonra da birçok durumda devam ettiğini göstermektedir (Hewson & Hewson, 1984; Treagust, 1988). Ayrıca kavram öğretiminin etkili olarak yapılabilmesi için öğrencilerin zihinlerinde var olan kavram yanılgılarının tespit edilip bunların bertaraf edilmesi amacıyla bir takım öğretim stratejilerinin geliştirilip uygulanmasına yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.fen bilimleri eğitimi alanında kavram yanılgılarının tespit edilmesinde ve giderilmesinde birçok strateji kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan kavram haritası tekniği; öğrencilerin nesneler, fikirler veya insanlar arasındaki ilişkileri nasıl anladıklarını göstermeye yardımcı olan araçlardır (White & Gunstone, 1992). Özellikle öğrencilerin mevcut bilişsel yapısı ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında ilişkilerin kurulmasını sağlaması, bu yöntemin anlamayı artırmada kullanılması açısından önem kazanmaktadır (Kinchin & Hay, 2000). Aynı zamanda öğrencilerin kalıcı öğrenmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenler tarafından kullanılması kolay ve kısa süre gerektirmesi öğretimde uygulanmasını da kolaylaştırmaktadır (White & Gunstone, 1992; Kinchin & Hay, 2000). Son zamanlarda kimya eğitimi alanında yapılan çalışmalar, kimyanın birçok konusunda öğrencilerin yanlış anlamalara sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Ayas & Coştu, 2001; Ayas, 2001; Ebezener & Erickson, 1996). Bu konulardan biri olan çözeltilerle ilgili kavramların anlaşılamaması veya yanlış anlaşılması, bununla bağlantılı diğer konuların da anlaşılmasını olumsuz yönde etkileyerek öğrenci başarısını önemli derecede azaltmaktadır (Prieto, Blanco & Rodrigues, 1989; Smith & Metz, 1996). Bu nedenle öğrencilerin çözeltiler konusuyla ilgili kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu araştırma; ilköğretim sınıf öğretmenliği adaylarının Çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek ve bu yanılgıların kavram haritası tekniğinin kullanılmasıyla ne derece giderilebileceğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 2. YÖNTEM Çalışmanın örneklemini; KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 80 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmadaki araştırmacılardan biri deney grubundaki öğrencilere kavram haritalama tekniği ile eğitim verirken, diğeri de kontrol grubundaki öğrencilere düz anlatım metodunu kullanarak eğitim vermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak çözeltiler konusuna yönelik yabancı ve Türkçe kaynaklardan yararlanılarak geliştirilen 20 test maddesinden oluşan bir kavram testi

2 kullanılmıştır.yapılan pilot çalışma sonrasında testin güvenilirlik katsayısı KR-20 formülüyle hesaplanarak 0.85 bulunmuştur. Bu test KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan öğretim elemanlarına incelettirilerek soruların geçerliliği sağlanmıştır. Bu araştırma Quasi-experimental (Yarı Deneysel) Yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Bu yöntem; kişilerin deney ve kontrol gruplarına gönderilmesinde rasgele dağılımın kullanılamadığı bir deneysel araştırma yaklaşımıdır ( Campbell & Stanley, 1963). Bu yaklaşımda her iki gruba ön test uygulanır, deney grubu deneysel müdahaleye uğrarken kontrol grubu özel bir müdahaleye tabi tutulmaz, son olarak da her iki gruba sontest uygulanarak çalışma tamamlanır. Bu çalışmada; öncelikle geçerlilik ve güvenilirliği hesaplanmış olan çözeltiler konusundaki kavram testi her iki gruba ön test olarak uygulamış ve elde edilen verilere göre iki grup arasında başarı açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Soruların analizinden elde edilen verilerden; her iki gruptaki öğrencilerinde de bu konuyla ilgili oldukça fazla kavram yanılgısı ve yanlış anlamaların olduğu tespit edilmiştir. Konunun öğrencilere sunumunda ise; deney ve kontrol grubuna iki farklı yöntem uygulanarak eğitim verilmiştir. Deney grubu öğrencilerine kavram haritalama tekniğini önceden öğrendikleri için unutmuş olmaları ihtimaline karşılık uygulamadan önce 2 ders saatinde bu teknik anlatılmış ve değişik konularda bireysel ve 2 şerli gruplar halinde kavram haritaları yaptırılmıştır. Çözeltiler konusuna evlerinde kabaca bakıp gelen öğrencilerle 2 şerli gruplar halinde araştırmacının da önderliğinde tartışma ve soru-cevap yöntemleriyle kavram haritası hazırlatılmıştır. Gruplar tarafından hazırlanmış olan kavram haritaları gruplar arasında karşılıklı değiş tokuş yapılarak incelettirilmiş, varsa yanlışlıklar nedenleriyle birlikte ifade edilmiştir. Son olarak her bir grubun yaptığı kavram haritaları birleştirilerek çözeltiler konusunda en kapsamlı ve en genel bir kavram haritası ortak bir çalışma ile hazırlanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerine ise diğer araştırmacı geleneksel, düz anlatım metodunu kullanarak çözeltiler konusunu öğretmiştir. Uygulama tamamlandıktan bir hafta sonra aynı test her iki gruba sontest olarak uygulanmış ve aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. 3. BULGULAR Bu bölümde çözeltiler konusu kavram testinin uygulamalarından elde edilen bulgular verilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öntest olarak uygulanan çözeltiler konusu kavram testine verdikleri cevaplar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Çözeltiler Konusu Kavram Testine Öğrencilerin Ön Testte Verdikleri Cevaplar Sorular D Deney Grubu Kontrol Grubu % Y % B % D % Y % B % D: Doğru, Y: Yanlış, B: Boş ve yüzdeler hesaplanırken virgülden sonraki rakamlar tam sayıya dönüştürülmüştür. Tablo 1 den de görüldüğü gibi deney grubu öğrencilerinin doğru cevap yüzdesi % arasında değişirken kontrol grubu öğrencilerinin % arasında değişmektedir.doğru cevap dışında çeldirici seçeneklerin oranı ise deney grubunda % arasında, kontrol grubunun ise % arasındadır. Bu oranlar söz konusu çözeltilerle ilgili hem deney hem de kontrol grubunda yanılgıların olduğunu göstermektedir. Her iki grubun da sahip olduğu kavram yanılgıları sayfa sınırlamasından dolayı sadece çözelti, çözücü ve çözünen temel kavramlarına yönelik olarak gruplandırılmış ve topluca Tablo 2 de verilmiştir. Bu yanılgılar sorularda çeldirici olarak verildiği için öğrencilerin yanlış cevapların yüzdeleri kavram yanılgılarının yüzdeleri olup yukarıda verilmiştir.

3 Tablo 2. Öğrencilerin Çözeltiler Konusundaki Kavram Yanılgıları Kavramlar Kavram Yanılgıları -Çözelti, çözücünün içerisine bir miktar çözünen madde atılarak elde edilen yeni bir maddedir. -Çözelti, katı maddelerin sıvı maddelere dönüşmesiyle yani katıların erimesiyle oluşur. -Çözelti, bir katının sıvı içerisinde daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Çözelti -Çözelti, bir maddenin başka bir madde içerisinde bileşenlerine ayrılmasıyla oluşur. -Çözelti, 100 o C deki çözücüyü doygun hale getiren madde miktarıdır. -Çözücü, sadece sıvı olabilir. -Çözücü, bir maddeyi iyonlarına ayıran sıvıdır. Çözücü -Çözücü, çözeltideki çözünenin erimesini sağlayan maddedir. -Çözücü, bir maddenin moleküllerine ayrılmasını sağlar. -Çözücü, 100 g çözünenin çözünmesini sağlayan maddedir. -Çözünen, iyonlarına ayrılan maddeye denir. -Çözünen, herhangi bir katı veya gaz maddedir. Çözünen -Çözünen, bir sıvı içerisinde çözünen maddedir. -Çözünen, 100cm 3 suda çözünen maddedir. -Çözünen, çözücü içerisinde kaybolan maddedir. Kavram testinde 20 tane çoktan seçmeli soru bulunup her bir soru 5 puan olacak şekilde 100 üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öntestten aldıkları puanlar hesaplanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin öntestten aldıkları puanların ortalaması 28 iken, kontrol grubu öğrencilerinin ise olarak bulunmuştur. Öğrencilerin başlangıç seviyeleri aldıkları puanlar kullanılarak t testi ile karşılaştırılmıştır. t testi sonuçları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Çözeltiler Konusundaki Kavram Testinin Öntest Uygulamasına İlişkin t Testi Sonuçları Grup N X ort sh sd t P Deney Kontrol Tablo 3 den de görüldüğü gibi, yapılan analiz sonucunda çözeltiler konusu kavram testi öntest uygulamasında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında [ t (78) =1.68, p>0.05 ] anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Çözeltiler konusu kavram testi deney ve kontrol grubuna çözeltilerle ilgili konu işlendikten sonra sontest olarak uygulanmıştır. Sontest uygulamasında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sorulara verdikleri cevaplar Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Çözeltiler Konusu Kavram Testine Öğrencilerin Son Testte Verdikleri Cevaplar Sorular D Deney Grubu Kontrol Grubu % Y % B % D % Y % B % D: Doğru, Y: Yanlış, B: Boş ve yüzdeler hesaplanırken virgülden sonraki rakamlar tam sayıya dönüştürülmüştür.

4 Sontest uygulamasından sonra her iki grubun sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin doğru cevap yüzdesi % 38-85, kontrol grubunun ise %25-70 arasında değişmektedir. Çeldirici olan diğer seçeneklere verdikleri cevap yüzdeleri ise, deney grubu % 13-30, kontrol grubu % arasında değişmektedir. Görüldüğü gibi deney grubu öğrencilerinin doğru cevap yüzdesi artarken yanlış cevap yüzdesi azalmıştır; bunun yanında kontrol grubu öğrencilerinin de doğru cevap yüzdeleri artmasına rağmen düşüktür. Sontest uygulamasından elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu her bir öğrencinin aldığı puan hesaplanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin sontest uygulamasından aldıkları puanların ortalaması 56.88, kontrol grubu öğrencilerinin puanlarının ortalaması ise 36 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin sontest puanlarının karşılaştırılması t testi ile yapılmış ve sonuçları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Çözeltiler Konusundaki Kavram Testinin Sontest Uygulamasına İlişkin t Testi Sonuçları Grup N X ort sh sd t P Deney Kontrol Tablo 5 den de görüldüğü gibi, yapılan analiz sonucunda çözeltiler konusu kavram testi sontest uygulamasında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında [ t (78) =5.81, p<0.05 ] anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Çözeltilerle ilgili olarak hazırlanan kavram testinin ön test uygulanmasından elde edilen bulgular (Tablo 1) incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun doğru cevap yüzdelerinin sırasıyla % 10-38, % olup yanlış cevap yüzdelerinin ise % 30-63, % olduğu görülmektedir. Bu bulgulardan her iki grup öğrencinin sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapların yüzdelerinin birbirine yakın olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca ön test uygulamaları sonunda her iki gruptaki öğrencilerin birtakım kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo 2). Öntest sonuçlarının kullanılmasıyla yapılan t testi karşılaştırılmalarında çıkan sonuç deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında [ortalama 28 (deney) (kontrol), t (78) =1.68, p>0.05 ] anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Farklı öğretim yöntemlerinin gruplara uygulanması ve uygulama sonunda yapılan sontest sonuçları, her iki gruptaki öğrencilerinin doğru cevap yüzdelerinde farklı oranlarda artış olduğunu göstermektedir (Tablo 3). Her iki grubun öntest ve sontest sonuçları karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinde doğru cevaplama yüzdesi kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca, her iki gruptaki öğrencilerin testteki sorulara verdikleri yanlış cevap yüzdeleri açısından karşılaştırmaları deney ve kontrol grubunda farklılıklar olduğunu tespit etmek mümkündür. Deney grubundaki öğrencilerin yanlış cevap yüzdesi düşerken, kontrol grubundaki düşüş deney grubundakine nazaran daha yüksektir. Yapılan t testi karşılaştırmaları deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında [ortalama (deney) -36 (kontrol), t (78) =5.81, p<0.05 ] anlamlı bir fark olduğunu ve kavram haritalama yöntemi ile eğitim gören grubun daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, düz anlatım yönteminin kontrol grubundaki öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını gidermede kavram haritalama yöntemi kadar etkili olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Farklı konulara yönelik yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar (Kulaberoğlu & Gürdal, 2001; Uzuntiryaki, Çakır & Geban, 2001; Smith & Metz, 1996); bu çalışmadan elde edilen sonuçlara benzer olarak kavram haritalama yönteminin öğrencilerdeki kavram yanılgılarını giderme açısından başarılı bir yöntem olduğunu belirtmektedirler. Bu sonuçtan yola çıkarak, öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri ve kavram yanılgılarına düştükleri konu ya da kavramların öğrencilere sunulmasında bu yöntemin yaygın olarak kullanılması gerektiği önerilebilir. Ayrıca kavram haritalama yöntemi, öğretilecek kavramla ilgili diğer kavramlar arasında ilişki kurulmasını sağlayan yöntem olması (Horton, Mcconney, Gallo, Woods, Senn & Hamelin, 1993) uygulamadaki etkisini de artırmaktadır.

5 Sınıf öğretmen adaylarının, öğrencilerin öğrenme ortamına gelmeden zihinlerinde yapılandırmış oldukları kavram yanılgılarının bertaraf edilmesinde ve etkili kavram öğretiminin sağlanmasında önemli yeri dikkate alındığında, öğretmen adaylarının öğretimleri süresince temel fen kavramlarını yanılgılardan uzak bir biçimde öğrenmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında şu anda görevlerini yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin de öğrencilerin yanılgılara düştükleri konu ya da kavramlarla ilgili alanlarda hizmet içi kurslara alınması etkili öğretim sağlanması açısından önemlidir. Ülkemizde öğretmenlerin çoğunluğu derslerinde konuların öğrencilere sunulmasında düz anlatım metodunu yaygın olarak kullandığı bilinmektedir. Fakat bu çalışmada ve yapılan diğer çalışmalarda fen kavramlarının öğrencilere anlatılmasında bu yöntemin başarısının düşük olduğu tespit edilmiştir. Kavramsal problemlerin yaşandığı konularda bile öğretmenlerin bu yöntemi seçmesi literatürde var olan yöntemlerin nasıl uygulandığını tam olarak bilmemesinden kaynaklanabilir. Bu amaçla her ne kadar öğretimleri süresince aldıkları derslerde bu yöntemlerin kullanılması kendilerine uygulamalarla birlikte öğretilse de, Kavram Haritalama, Tahmin-Gözlem-Açıklama, Çizimler, Kelimelerle İlişkilendirme ve daha birçok yöntemlerin uygulamalarının artırılması gerekmektedir. Benzer bir uygulama olarak, literatürdeki yöntemlerin şu anda Milli Eğitim Bakanlığı nda görev yapan öğretmenlere de ulaştırılması bakanlık tarafından düzenlenecek hizmet içi kurslarıyla yapılması gerekir. KAYNAKLAR Ayas, A. & Coştu, B., (2001-a) Lise 1. Öğrencilerinin Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama Kavramlarını Anlama Seviyeleri, Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül, İstanbul. Ayas, A., (2001-b) Students Level of Understanding of Five Basic Chemistry Concepts, Boğaziçi University Journal of Education, Vol: XVIII, Campbell, D. T. & Stanley, J.C., (1963) Experimental and Quasi-experimental Design for Research on Teaching, In N.L. Gage (Ed), Handbook of Research on Teaching, Chicago: Rand, McNally. Coştu, B., Ayas, A. & Cerrah, L., (2002) Öğrencilerin Fen Kavramlarını Anlama Seviyelerinin Ve Yanılgılarının Belirlenmesinde Grup Mülakatlarının Önemi, 2000 li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Mayıs, İstanbul. Ebenezer, J.V., Erickson, G.L.,(1996) Chemistry Students Conceptions of Solubility: A Phenomenography, Science Education, 80(2): Hewson, P. W. & Hewson, M. G. (1984) The Role of Conceptual Conflict in Conceptual Change and the Design of Science Instruction, Instructional Science, 13, Horton, P.B., Mcconney, A.A, Gallo, M., Woods, A.L., Senn, G., & Hamelin, D. (1993). An Investigation of The Effectiveness of Concept Mapping as an Instructional Tool. Science Education, 77(1), Kinchin, I.M. & Hay, D.B. (2000). How a Qualitative Approach to Concept Map Analysis Can Be Used to Aid Learning by Illustrating, Educational Research, 42 (1), Kulaberoğlu, N. & Gürdal, A., (2001) Fen Bilgisi Derslerinde Kavram Haritaları Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül, İstanbul. Palmer, D., (2001) Students Alternative Conceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Gravity, International Journal of Science Education, 23 (7): Prieto, T., Blanco, A., Rodriges, A., (1989) The Ideas of 11 to 14 Year- old Students About to Nature of Solutions, International Journal of Science Education, 11(4): Smith, K.J. Metz, P.A., (1996) Evaluating Student Understanding of Solution Chemistry Through Microscopic Representations, Journal of Chemical Education, 73(3): Treagust, D. F., (1988) Development and Use of Diagnostic Tests to Evaluate Students Misconceptions in Science, International Journal of Science Education, 10 (2): Uzuntiryaki, E., Çakır, Ö. S. & Geban, Ö., (2001) Kavram Haritaları ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrencilerin Asit Bazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi, Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül, İstanbul. White, R.T. & Gunstone, R.F. (1992) Probing Understanding, The Falmer Press, London.

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ

BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI. Uzm. Ahmet KILINÇ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ OLARAK KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Uzm. Ahmet KILINÇ Ahi Evran Üniversitesi ahmet_tr@yahoo.com ÖZET Bu makalenin amacı, yenilikçi öğrenme stratejilerinden birisi olan kavram haritalarının

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ*

FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* FEN BİLGİSİ DERSİ CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ* Elif PEHLİVANLAR** Fatma ŞAHİN*** ÖZET İçerisinde yaşamdan

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı Hüsamettin AKÇAY a, Cengiz TÜYSÜZ b, Burak FEYZİOĞLU b a Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ

CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ CİNSİYETİN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNDA SAHİP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARININ FARKLI ALT KATEGORİLERİNE ETKİSİ Selen SENCAR, Ali ERYILMAZ ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü,

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı