içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten"

Transkript

1

2 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tüketim Kapak Foto raf A. Baki Kocaball Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz Dernekten ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program 2011 Y ld zlar n Alt nda Film fiöleni Devrimden Sonra ODTÜ Tarihçe Hastay z Sana Ayhan Viflnelikte Karma Sergi Hocam Bu Ay Bulufluyoruz Felsefe Kulübü nün Okuma Program Viflnelik in lktenis Turnuvas Viflnelik Mutfa ndan Burs Komitesi nden Etkinlik Ajandas Bu Ay Viflnelik Dernekten Bir Köfle Buray Görmüfl müydünüz?/yavru Viflne Kurdu Oyun Odas Spor K fl Sporsuz Geçirmeyin! Teknoloji fiifre Güvenli i Dosya Tüketim Kültürünün Tükenen nsan Tüketici Haklar Medya ve Tüketim Tüketim Toplumunun Türkiye Biyografisi Tüketim Toplumunda Tuzaklar ve Kurtulufl Yollar Kavramlar Rant ODTÜ den Bir Köfle Kar Ya ar Kardan Adamlar Kat l r Aram za Hocam necek var Nall han Kitaplar Aras nda Seksek THBT den Bir Dönemin Sonuna Gelirken Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

3 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, Bir toplumun geliflmesi; o toplumun e itim ve ö retime vermifl oldu u de erle ölçülür. Temel haklar n piyasa ekonomisi flartlar içinde yer ald, ekonomik politikalarda genç nüfusun ço unluk oldu u toplumlarda, e itim kurumlar da oluflturulan sistemin parças olur. Ekonomik düzey olarak sadece yaflamlar n idame ettirebilmek için u rafl veren vatandafllar, çocuklar - na iyi bir gelecek kurman n, e itimlerini sa laman n ve sistem gere i di er ö rencilerle yar flabilme olanaklar n yakalayabilmenin gayreti ve ezikli i içindedirler. flte bu ailelerin çabalar na yard m eli uzatmak, onlar n yaln z olmad klar n hissettirmek, toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusu geliflmifl her birey için son derece önemli bir ad md r. Çünkü gelifltirilmeyen bilinç, her zaman tutsak olmaya mahkumdur. nsan haklar kapsam nda bak ld nda e itim alma hakk, yaflama hakk ndan sonra gelen en önemli hak olarak göze çarpmakta ve Anayasam z n 42. Maddesi nde de yer almaktad r. E itimin en önemli temel ifllevlerinden bir tanesi; ülkenin ça dafllaflmas n ve geliflmesini sa lamas ve yeniden üretilecek bir kültür içinde bilgi ve beceriyi gelecek nesillere aktarmas olup, bunun d fl nda bir di er temel ifllevi ise ekonomik ve toplumsal kalk nmaya katk sa lamas d r. Ça dafllaflma, bilimsel özgür düflünce ile mümkündür. E itim gibi ülkemiz ve gelece imiz aç s ndan önemli bir konu da, akl n ve bilimin öncülü ünde, OD- TÜ deki e itimin kalitesinin devaml yükselmesi için çaba göstermektir. Her sene daha ileriyi hedefleyen ODTÜ, 26 Eylül 2011 günü yeni e itim ve ö retim dönemine bafllad. Bu yeni dönemde ODTÜ ye ilk kez merhaba diyen pek çok genç, hem ismi, hem de kendisi büyük bu camiaya ad mlar n att lar. Bu sene de geçen y llarda oldu u gibi üniversitemizle birlikte yürüttü ümüz ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile üniversitemizi kazanan ö rencileri bulunduklar illerden ODTÜ Mezunlar Dernekleri kanal yla Ankara ya getirme ve üniversitemize yerlefltirme projesini baflar yla yerine getirdik. Bu sene bafllayan ö renciler de ODTÜ mezunu olman n getirdi i vizyon ve ça dafl düflünce sistemi ile yetiflecekler ve y llard r ifl hayat nda birbirinden önemli görevlere ve baflar lara imza atan büyükleri gibi OD- TÜ ad n ve bayra n elden ele tafl yacaklard r. Çünkü biz üniversitemizde farkl bak fl aç lar gelifltirmeyi, ülkemizin sorunlar na çözüm ararken ayn zamanda uygulanan e itim sistemi ile yepyeni bir vizyon kazanarak hayata at lmay ö rendik. Üniversitemizde kazand m z bilimsel sorgulama e itimi sayesinde alternatif düflünce modelleri gelifltirerek ifl yaflam nda farkl l m z ortaya koydu umuz için böylesine baflar l olduk. Ayr ca ODTÜ deki ö rencilik dönemimizde, bize kazand r lan tekdüze bir e itim modelinden ziyade, sosyal ve kültürel alanlarda da bilgi sahibi olmak, çok okumak ve okudu unu do ru yorumlamak oldu undan, tüm bu beceriler yaflam do ru alg lamam za ve baflar ç tam z yükseltmemize neden olmaktad r. Bu ay Cumhuriyetimizin kuruluflunu, Cumhuriyetle kazand m z de erlerin fark nda olarak 29 Ekim de bir kez daha kutlayaca z. Cumhuriyetin dünden bugüne geliflimine bir göz att m zda, kurulufl amaçlar - n n ne kadar önemli oldu u görülmektedir. Söz konusu kurulufl amaçlar ndan en önemlisi ça dafllaflma yolunda, sosyal ve siyasi sorunlar n çözümünde referans olarak bilimi almas d r. Cumhuriyet bize bulundu umuz co rafi konumda di er ülkelerden daha ça dafl bir ülke olma farkl l - n vermifltir. Tüm üyelerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlar n kutlar z. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu EK M

4 N Gü ce l Cumhuriyet 2 9 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet sadece bir rejim de iflikli i getirmedi Türkiye de. Cumhurun yönetime kat lmas zaten tam gerçekleflmedi. Ama en önemlisi yeni rejim yeni bir insan ve toplum yaratma aflamas n n bafllang c oldu y l ndan Cumhuriyet in ilan na kadar geçen zaman ise büyük bir ba ms zl k mücadelesine tan kl k etti. Cumhuriyet in ilan n haz rlayan bu süreci büyük flair Naz m Hikmet Kurtulufl Savafl Destan ile ne güzel anlatm flt r. Gelin bu büyük mücadeleyi Naz m Hikmet in Kurtulufl Savafl Destan ndan al nt larla tekrar hat rlayal m. KURTULUfi SAVAfiI DESTANI 1 onlar ki toprakta kar nca, suda bal k, havada kufl kadar çokturlar; korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlard r, destân m zda yaln z onlar n mâceralar vard r. onlar ki uyup hainin i vâs na sancaklar n elden yere düflürürler ve düflman meydanda koyup kaçarlar evlerine ve onlar ki bir nice murtada hançer üflürürler ve yeflil bir a aç gibi gülen ve merasimsiz a layan ve ana avrat küfreden ki onlard r, destân m zda yaln z onlar n mâceralar vard r. demir, kömür ve fleker ve k rm z bak r ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bilcümle sanayi kollar n n ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollar n n, sürülmüfl topra n ve flehirlerin baht bir flafak vakti de iflmifl olur, bir flafak vakti karanl n kenar ndan onlar a r ellerini topra a bas p do rulduklar zaman. biz ki istanbul flehriyiz, frans z, ingiliz, italyan, amerikan bir de yunan, bir de zavall afrika zencileri yer bitirir bizi bir yandan, bir yandan da kendi köpek döllerimiz : vahdettin sultan, ve damad ferit ve ingiliz muhipleri ve mandac lar. biz ki istanbul flehriyiz, yüce türk halk, malûmun olsun çekti imiz ac lar temmuzunun 23'üncü günü pek mütevaz bir mektep salonunda in'ikad etti erzurum kongresi. erzurum'da on dört gün sürdü kongre : orda, mazlum milletlerden bahsedildi bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karfl dövüfllerinden onlar n. orda, bir flûray millî'den bahsedildi, iradei milliyeye müstenit bir flûray millî'den. buna ra men, «âsi gelmiyelim» diyenler vard, «makam hilâfet ve saltanata.» hattâ casuslar vard içerde. buna ra men, «bütün aksâm vatan bir küldür» denildi. «kabul olunmaz,» denildi, «manda ve himaye...» 4 eylül 919'da topland s vas kongresi, ve 8 eylülde kongrede bu sefer yine ortaya ç kt amerikan mandas. ak koyunla kara koyunun geçitte belli oldu u günlerdi o günler. ve istanbul'dan gelen baz zevat, sapsar y lg nl klar yla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de amerikan gazeteci getirmifltiler. ve erzurumlulardan ve s vasl lardan ve türk milletinden çok iflbu mister bravn'a güveniyorlard. bu zevata : «istiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler!» denildi. fakat ayak diredi efendiler : «mandan n, istiklâli ihlâl etmiyece i muhakkak iken,» dediler, «herhalde bir müzâherete muhtac z diyorum ben,» dediler, «hem zaten,» dediler, «birbirine mani fleyler de ildir istiklâl ile manda. ve esasen,» dediler, «müstakil kalamay z böyle bir zamanda. memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon, vâridat ise 15 milyon ancak. ve allah muhafaza buyursun izmir kalsa yunanistan'da ve harbetsek, düflman m z vapurla asker getirir. biz erzurum'dan hangi flimendiferle nakliyat yapabiliriz? manday kabul etmeliyiz, hemen,» dediler.... ve böylece, bin dereden su getirdi istanbul'dan gelen zevat. s vas, manday kabul etmedi fakat, «hey gidi deli gönlüm,» dedi, «ak ll, umutlu, sab rl deli gönlüm, ya istiklal, ya ölüm!» dedi. inönü meydan, yavrum, rüzgâr, so uklar insan ar gibi hafll yor. zemheriler bitti diyelim, hamsin ya bafllad, ya bafll yor. muharebe befl gün befl gece sürdü. kan gövdeyi götürdü. ve nihayetinde düflmanlar kar n üstünde top arabalar, sand klar dolusu konyak, alt kamyon b rakt lar. sonra, kaçarlarken, yavrum, köyleri, köprüleri yakt lar... (1) Naz m Hikmet, Kurtulufl Savafl Destan, Yön, ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

5 N Gü ce l bu, birinci inönü, sonra ikincisi : 23 mart 1921 günü düflman n bursa ve uflak gruplar üstümüze yürüyor. onlarda, topçu ve piyade bizden üç kere fazla, bizim atl m z çok. atlar n mekanizmas, hartucu, namlusu yoktur ve k l ç ç plak, ucuz bir demirdir. 26 mart : akflam. sa cenah ilerimize yanaflt lar. 27 mart : bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 : kavgaya devam. ve mart n 31'inci gecesinde, (ay fl var m yd bilmiyorum) inönü karanl sesler ve k v lc mlarla doluydu. ve ertesi gün 1 nisan : metristepe ayd nlan yor. saat alt otuz. bozöyük yan yor. düflman muharebe meydan n silâhlar m za terketmifltir. sonra, 8 nisandan 11 nisana kadar : dumlup nar. sonra, haziran. bir yaz gecesi. dünyada yaln z p r lt lar ve böceklerin sesi. sakarya'y üç yerinden sallarla geçiyoruz. basarak ald k adapazar 'n. ve dolafl p sapanca gölü'nün sazl klar n yanaflt k izmit'in do usunda çuha fabrikas na. düflman, k smen gemilere binerek denizden ve k smen karamürsel üzerinden bursa'ya çekilip boflaltt izmit flehrini gece yar s. ve kad nlar, bizim kad nlar m z : korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anam z, avrad m z, yârimiz ve sanki hiç yaflamam fl gibi ölen ve sofram zdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve da lara kaç r p u runda hapis yatt m z ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karasabana koflulan ve a llarda fl lt s nda yere sapl b çaklar n oynak, a r kalçalar ve zilleriyle bizim olan kad nlar, bizim kad nlar m z flimdi ay n alt nda ka n lar n ve hartuçlar n peflinde harman yerine kehribar baflakl sap çeker gibi ayn yürek ferahl, ayn yorgun al flkanl k içindeydiler. ve on befllik flarapnelin çeli inde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. ve ay n alt nda ka n lar yürüyordu akflehir üstünden afyon'a do ru. da larda tek tek atefller yan yordu. ve y ld zlar öyle fl lt l, öyle feraht lar ki flayak kalpakl adam nas l ve ne zaman gelece ini bilmeden güzel, rahat günlere inan yordu ve gülen b y klar yla duruyordu ki mavzerinin yan nda, birdenbire befl ad m sa nda onu gördü. paflalar onun arkas ndayd lar. o, saat sordu. paflalar : «üç,» dediler. sar fl n bir kurda benziyordu. ve mavi gözleri çakmak çakmakt. yürüdü uçurumun bafl na kadar, e ildi, durdu. b raksalar ince, uzun bacaklar üstünde yaylanarak ve karanl kta akan bir y ld z gibi kayarak kocatepe'den afyon ovas 'na atl yacakt. sonra, 30 a ustosta düflman kuvây külliyesi imha ve esir olundu. esirler aras nda general trikopis : alaturka sopa yemifl bir temiz ve s rmalar kopuk frenk ufla... yaral bir düflman ölüsüne tak ld nurettin eflfak' n aya. nurettin dedi ki : «teselyal çoban mihail,» nurettin dedi ki : «seni biz de il, buraya gönderenler öldürdü seni...» sonra. sonra, 31 a ustos günü ordular m z izmir'e do ru yürürken serseri bir kurflunla vurulan deli erzurumluydu. devrildi. kürek kemikleri alt nda topra duydu. bakt yukar, bakt karfl ya. gözler hayretle yand lar : önünde, s rtüstü, yan yana yatan postallar her seferkinden kocamand lar. ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlay p geçen arkadafllar n arkas ndan seyredip güneflli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir kar s n düflündüler. sonra... sonra, sars l p ayr ld lar birbirlerinden ve deli erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini topra a döndüler... solda, ilerdeydi ali onbafl. kan içindeydi yüzü gözü. bir süvari tak m geçti yan ndan dörtnala. kaçan kovalam yordu yaln z ulaflmak da istiyordu bir yerlere ve sadece kahretmiyor yarat yordu da. ve k l çlar n, nallar n, ellerin ve gözlerin p r lt s ardarda çakan ayd nl k bir bütündü. ali onbafl bir flimflek h z yla düflündü ve flu türküyü duydu : «dörtnala gelip uzak asya'dan akdeniz'e bir k srak bafl gibi uzanan bu memleket bizim. bilekler kan içinde, difller kenetli, ayaklar ç plak ve ipek bir hal ya benziyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. kapans n el kap lar, bir daha aç lmas n, yok edin insan n insana kullu unu, bu dâvet bizim... yaflamak bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflçesine, bu hasret bizim...»> sonra. sonra, 9 eylülde izmir'e girdik ve kayserili bir nefer yanan flehrin k z lt s içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten a l ya a l ya, güneyden kuzeye, do udan bat ya, türk halk yla beraber seyretti izmir r ht m ndan akdeniz'i. Cumhuriyet Bayram m z kutlu olsun. EK M

6 rnektn d E E ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı 2011 T ürkiye nin çeflitli illerinden ODTÜ yü kazanan ö rencilere sahip ç kmak ve onlar desteklemek amac yla bafllat - lan ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program, ODTÜ, Ö retim Elemanlar Derne i, ODTÜ Mezunlar Derne i ve konsey üyesi mezun derneklerinin iflbirli i ile devam etti. Bu y l dördüncüsünü gerçeklefltirdi imiz program kapsam nda tren gar nda, AfiT de ve ODTÜ kampusunda kurdu umuz stantlar ve gönüllülerimiz ile Eylül tarihleri aras nda 700 e yak n ö renci ve ailesine destek olduk. Kay t günlerinde gerçeklefltirilen organizasyon öncesi, konsey üyesi mezun derneklerinin düzenledi i eflzamanl toplant larla ö renciler Ankara ya gelmeden önce bilgilendi- Adana ODTÜ de ve ODTÜ KKK da okumaya hak kazanan toplam 36 ö renci ile 25 A ustos Perflembe günü bir araya gelerek üniversitemizi tan tt k. Toplant ya kat lan mezunlar m z baflar l ifl yaflam na do ru at lacak ad mlar ve üniversitemizin içerisindeki yaflamla ilgili önerilerini aktard lar. ODTÜ KKK da okuyan bir ö rencimizin yard m ile oraya yeni gidecek ö rencilere ve ailelerine de gereken bilgileri verdik. Aram za yeni kat lacak ö rencilere birer ODTÜ rozeti hediye ettik. Toplant sonras da tt m z kurabiye ve içecekler eflli inde ö rencilere sohbet etme f rsat yaratt k. Toplant sonunda ayr l rken, hepsinin yüzlerinden heyecan ve mutluluk okunuyordu. Yeni dönemde ö retim üyesi, personel ve ö rencilere kolay gelsin. Sayg lar m zla, Adana ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu rilirken, Ankara da ö rencileri karfl layacak gönüllüler de ODTÜ Mezunlar Derne i nde düzenlenen toplant ile kay t günlerinde yapacaklar çal flmalar konusunda bilgi ald. Derne imizde yap lan bu toplant da gönüllüler, önceki y llarda projede görev alanlar n deneyimlerini dinleyerek ve sorular sorarak bilgi edinmenin yan s ra, karfl lama s ras nda kullanacaklar ODTÜ amblemi tafl yan yaka kart ve t-shirt lerini ald lar. AfiT ve tren gar na gelecek ö renciler için sabah n erken saatlerinde kurulan stantlarda gönüllülerimiz yeni ODTÜ lüleri karfl layarak kampusta Kültür ve Kongre Merkezi nde kurulan kay t masalar na ulaflt rd. Ö rencilerin ODTÜ masas n daha kolay bulabil- Antalya Yeni ODTÜ lülerle bir araya geldi imiz toplant m zda, ODTÜ nün ö rencilerine sundu u akademik ve sosyal olanaklarla ilgili bilgilerin yan s ra, ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program da tan t ld. Program kapsam nda yard m alabilecekleri iletiflim bilgileri verilen ö renciler, içleri rahatlam fl olarak toplant dan ayr ld. Sayg lar m zla, Antalya ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Eskiflehir ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program kapsam nda 4 Eylül Pazar günü yap lan toplant da, yeni ODTÜ lülerin iletiflim bilgileri al nd. Ö rencilere, kay tlarda dikkat etmeleri gerekenler konusunda ayr nt l bilgi aktar larak; yurt ve burs olanaklar, kendilerini bekleyen farkl sosyal ve kültürel olanaklarla ilgili bilgi verildi. Sayg lar m zla, Eskiflehir Ve Çevresi ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu mesi için gönüllülerimiz, kendileri için haz rlanan ODTÜ logolu el kartlar ile otobüslerin yolcu indirdi i alanda bekledi. Öncülü ünü yapt m z bu projeyle, di er üniversiteler için ö rencilerini karfl lamak üzere birer ad m atmalar konusunda örnek oluflturduk. Düzenli servis olanaklar olmasa da, üniversitelerin bir k sm açt klar stantlarla ö rencilerine yol gösterebildiler. Umuyoruz ki, tüm üniversiteler konunun ciddiyetine varm fl ve önümüzdeki y l daha kapsaml çal flmalar yapacaklard r. Önümüzdeki y l daha fazla gönüllünün aram za kat lmas yla, daha fazla yeni ODTÜ lüye ulaflabilmek için, dernek üyelerimizi projemize kat lmaya davet ediyoruz. ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Bursa ODTÜ ye gelecek ö renciler ve aileleri ile 27 A ustos Cumartesi günü gerçeklefltirdi imiz toplant da, ODTÜ ve ODTÜ KKK tan t m sunumlar ve deneyimler paylafl ld. Baflaral bursiyerlerimiz de güncel bilgilerini yeni ODTÜ lülere aktard. ODTÜ deki akademik ve sosyal ortam, yurt ve burs olanaklar, sportif ve kültürel etkinlikler konusunda da bilgi verilen toplant da, ö rencilerin sorular da cevapland. Üniversitemiz ve Konsey Baflkan m z taraf ndan iletilen mesajlar da ö rencilere ilettik. Tüm sorular cevaplanm fl olan ö renciler ve velileri ald klar bu destekten mutlu olarak toplant dan ayr ld lar. Sayg lar m zla, Bursa ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

7 Ege d N Üniversite girifl s navlar sonucunda ODTÜ lü olma flans n yakalam fl bölgemiz gençleriyle 26 A ustos Cuma günü gerçeklefltirdi imiz toplant m zda tan t m filmlerimizi izleyen 200 e yak n ö renciye akademik ve sosyal flartlardan, yurt ve burs olanaklar ndan, spor tesislerinden, Eymir Gölü nden ve ö renci topluluklar ndan bahsettik. ODTÜ KKK dan da söz etti imiz yeni ODTÜ lülere, kay t günlerinde AfiT ve Ankara Gar ndaki ulafl m organizasyonunu ve karfl lama masalar n anlatt k. Toplant m za kat lan bursiyer ö rencilerimiz de taze bilgilerini aktard lar. Toplant m z n soru cevap bölümüyle yeni ODTÜ lülerin kafalar ndaki soru iflaretlerini giderdik. Sayg lar m zla, Ege ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Gaziantep Gaziantep ten ODTÜ yü kazanan ö rencilerle 28 A ustos Pazar günü bir araya gelerek ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile ilgili bilgi verdik. Ö rencilerin kay t, burs ve yurt ile ilgili sorular da toplant ya kat lan gönüllülerimiz ve geçti imiz y l ODTÜ de e itim görmeye bafllayan arkadafl m z taraf ndan cevapland r ld. Yeni ODTÜ lülerle geçti imiz y l ODTÜ yü kazanan ö rencilerin iletiflim bilgilerinin paylafl lmas sa land. Geçti imiz y l yapt m z tan flma toplant s na kat lan üç ö rencinin ayn odada kal yor olmalar ve Gaziantep ten ODTÜ yü kazanan ö rencilerle görüflmeleri de, toplant lar m z n amaçlar na ulaflt n n göstergesi olarak bizleri mutlu etti. Sayg lar m zla, Gaziantep ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Kocaeli ODTÜ yü kazanan ö renciler ve velileriyle 3 Eylül 2011 tarihinde gerçeklefltirdi imiz toplant da, ODTÜ ile ilgili sunumun ard ndan, kay tlar, yurtlar, burslar ve ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile ilgili bilgi verildi, mezunlar m z deneyimlerini aktard. Toplant sonras düzenledi imiz kokteylde, özellikle veliler içlerinin rahatlad n dile getirirken, ö renciler de toplant n n kendileri için ne kadar do ru bir seçim yapt klar n n teyidi oldu unu vurgulad lar. Toplant ya kat lan ö renciler, Kocaeli OD- TÜ lü Ö renciler Platformu adl sosyal paylafl m grubu arac l ile iletiflimi sürdürece iz. Sayg lar m zla, Kocaeli ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Mersin ODTÜ'yü kazanan ö renciler ile 4 Eylül Pazar günü gerçeklefltirdi imiz. Buluflmam zda ODTÜ'den bu y l mezun olan Mersin'li kardefllerimizi de davet ettik. Kay tlar, okulumuz, tarihçesi, kampusta yaflam ve ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program hakk nda bilgiler verilerek Derne imiz ile iletiflim kurabilecekleri kanallar tan t ld. Yeni ODTÜ lülere Derne imizin logosu bulunan kalemler ve günün hat ras olarak bir kat l m belgesi verildi. Sunumlar sonras verilen kokteylimizde, ö renciler ve ailelerinin sorular yan tland. Hepimiz ODTÜ Mezunu olman n gururunu bir kez daha doyas ya yaflad k... Sayg lar m zla, Mersin ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu

8 rnektn d E E Yıldızların Altında Film fiöleni Viflnelik Bahçesi nde yazl k sinema keyfi Eylül ay nda da devam etti. Sonbahar n ilk haftalar nda da aç k havada sinema izlemenin tad n ç karan sinemaseverler, 1 Eylül Perflembe günü Luc Besson n yönetti i Leon filmini izlemek için bir araya geldi. 6 Eylül Sal akflam Cennet Sinemas, 8 Eylül Perflembe akflam Nicolas Cage ve Penelope Cruz un rol ald Corelli nin Mandolini nin gösterimi yap ld. Havan n yavafl yavafl serinledi i, sonbahar n kendini hissettirmeye bafllad günlerde yazl k sinema dönemi kapan rken, Y ld zlar n Alt nda Film fiöleni, 15 Eylül Perflembe akflam Yaban Çilekleri ile son gösterimini yapt. Devrimden Sonra Geçti imiz May s ay nda gösterime giren ve ODTÜ Mezunlar Derne i nin destekleyicileri aras nda bulundu u Devrimden Sonra filmi, 24 Eylül Cumartesi günü Viflnelik te üyelerimizle bulufltu. Viflnelik Salonu nda saat ve de tekrarlanan gösterimlerle izlendi. Film,Türkiye de gerçekleflebilecek bir devrimin hayata ve soka a nas l yans yaca n, insanlar n hayatlar nda neleri de ifltirebilece ini anlat yor. Mustafa Kenan Aybast taraf ndan yönetilen filmin Cezmi Bask n, Aytaç Arman, Altan Gördüm, fierif Sezer gibi isimlerin de yer ald genifl bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Filmin müziklerindeyse usta müzisyen Cahit Berkay, Ak n Eldes, Emin güs, Ayfle Tütüncü, Sesler ve Düfller, Volkan Akkoç, NHKM Müzisyenler Atölyesi Koro ve Orkestras n n imzalar var. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

9 rnektn d E E ODTÜ Tarihçe yenileniyor ODTÜ tarihinin yan s ra, Türkiye nin yak n tarihine de fl k tutmas yla büyük önem tafl yan ODTÜ Tarihçe, Nurettin Çal flkan taraf ndan kaleme al narak 2002 y l nda yay nlanm flt. Kitab nda ODTÜ nün kurulufl döneminden 1980 lere kadar ODTÜ ve Türkiye için önemli olaylara yer veren Nurettin Çal flkan, ODTÜ Tarihçe yi yeniden düzenleyerek bas ma haz rl - yor. ODTÜ Tarihçe, Türkiye nin tan k oldu u en ateflli tart flmalar n, siyasi dönüm noktalar n n ve o günlerde yaflananlar n bir kayd niteli indeydi. Anlat m n bildiriler ve afifllerle daha çarp c k lan Nurettin Çal flkan, kitapla yak n tarihimize ne kadar uzak durdu umuzu da bize göstermiflti. 6. Filo ve 12 Mart gibi tarihimize damga vurmufl olaylar belgelerle aktaran kitap, Marx n Bütün ölmüfl kuflaklar n gelene i, büyük bir a rl kla yaflayanlar n beyinleri üzerine çöker sözüyle bafll yor. Ak n Atauz, Taner Akçam, Ahmet Asena gibi isimlerin yaz lar n n da bulundu- u ODTÜ Tarihçe yi, uzaktan bakt m z yak n tarihimizi daha net görmemizi sa layacak eserlerden bir olarak, yeni bas m yla kütüphanemize katmak için sab rs zl kla bekliyoruz. Hastay z Sana AYHAN! Viflnelik Çim Amfi, 24 Eylül Cumartesi günü saat da, Ayhan Sicimo lu ve Latin All Stars a rlad. Ankara'da ilk kez aç k havada çimlerin üzerinde, y ld zlar n alt nda 2000 hayran yla buluflan Ayhan Sicimo lu, muhteflem canl performans yla herkese k p r k p r bir gece yaflatt. Çim Amfi yi dolduran 2000 Ayhan Sicimo lu hayran n n alk fllar aras nda Hastay z sana Ayhan sesleri yükseldi. Viflnelik te Karma Sergi Ekim ay ndan itibaren yo unlaflan etkinliklerimiz aras nda bulunan Heykel Kursumuzda e itim verecek Bayram Yüksel ve Resim Kursumuzda e itim verecek fiule Bala, kurs derslerinin bafllang c öncesinde açt klar karma sergide çal flmalar n üyelerimizle buluflturdular. 30 Eylül Cuma günü saat de aç l fl yap lan sergide fiule Bala n n ya l boya tablolar ve Bayram Yüksel in ahflap-metal heykelleri yer al yor. Sergi, 15 gün süreyle ziyaret edilebilir. Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz! Dördüncü y l n ilk konu u Prof. Dr. Mümtaz Soysal, konu Anayasam z. ODTÜ Ö renci Temsilcileri Konseyi, ODTÜ Ö retim Elemanlar Derne i ve ODTÜ Mezunlar Derne i nin tüm ODTÜ lüleri bir araya getirdi i Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinli inin dördüncü y l ilk toplant s 5 Ekim Çarflamba günü saat da gerçekleflecek. Dördüncü y l n ilk yar s nda Anayasam z konu bafll nda gerçekleflecek toplant lar n ilk konu u Prof. Dr. Mümtaz Soysal olacak. Sizleri Dr. Necdet Bulut Amfisi nde gerçekleflecek toplant ya davet ediyoruz. 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

10 Felsefe Kulübü nün Okuma Program döneminde Bilimsel Felsefe toplant lar nda ele al nacak kaynaklar: Hans Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, University of California Press, Berkeley ve Los Angeles, (1951), 1966; Türkçesi: Bilimsel Felsefenin Do uflu, Çev. Cemal Y ld r m, (Remzi Kitabevi, stanbul, 1.Bas m, 1981) Bilgi Yay nevi, Ankara, kinci dönemde temel kaynak olacak bu yap ttan ifllenecek konular: Sorun, Genelli e Yönelifl ve Sözde Aç klama, Kesinli i Aray fl ve Bilginin Rasyonalist Yorumu, Ahlak lkelerini Aray fl ve Ethik- Bilgi Koflutlu u, Empirist Yaklafl m: Baflar ve Baflar s zl k, Yeni Felsefenin Kökeni, Do a Yasalar, Evrim, Öndeyici Bilgi, Bilginin fllevsel Yorumu, Etik in Yap ve Niteli i, Eski ile Yeni Felsefe: Bir Karfl laflt rma. Yaman Örs, Felsefeden Sorumlu Devlet Bakanl, Phoenix Yay nevi, Ankara, 2005, 4. Bölüm (s ). Nusret H z r, Pozitivizm Ad Üzerine, Felsefe Yaz lar, Der. Füsun Alt ok, Metin Alt ok, (Ça dafl Yay nlar, stanbul, 1976) K rm z Yay nlar, stanbul, 2007, s Yaman Örs, Bilimsel Felsefenin Ifl nda (On iki felsefe yaz s ) - Hans Reichenbach n an s na, (Öteki Yay nevi, Ankara, 1998, s ) Gözden geçirilmifl 2. Bask, mge Yay nevi, Ankara, 2007, s Nusret H z r n Metafizik Üzerine ve Bilimsel Felsefe bafll kl metinleri. Özellikle Felsefe, Etik, Bilim terimleri için baflvurulabilecek ve kat l mc lar n ellerinde bulunan ve/veya ulaflabilecekleri, Türkçe ve baflka dillerden felsefe ansiklopedileri, felsefe terimleri sözlükleri, ansiklopediler, büyük genel sözlükler, internet kaynaklar vb. Daha sonra okuyup tart fl lmas planlanan iki kaynak: Yaman Örs, Felsefe Konusunda Geleneksel Tutum ve Temel Yan lg lar, Bilim ve Ütopya, Sa. 76: 32-37, (Ekim) 2000; Üniversite ve Toplum internet dergisi, 1 (1), Haziran 2001, Yaman Örs, Bilimsel Felsefe, Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci (ed.), Etik Yay nlar, C. 2, 2004, s

11 rnektn d E E Viflnelik in lk Tenis Turnuvas O DTÜ Mezunlar Derne i nin, düzenledi i ilk tenis turnuvas, 23 Eylül Cuma günü gerçekleflen karfl laflmalarla bafllad. Viflnelik Süper Çiftler Aç k Tenis Turnuvas nda, çift erkeklerde 16, çift bayanlarda 7, kar fl k çiftlerde 12 olmak üzere toplam 35 çift mücadele etti. Viflnelik kortlar n n çekiflmeli maçlara sahne oldu u turnuva, oyuncular için oldu u kadar, karfl laflmalar izleyenler için de çok keyifliydi. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

12 rnektn d E E Viflnelik Mutfa ndan Bal k Çorbas Viflnelik Mutfa n n muhteflem tatlar n sunmaya, geçti imiz ay Viflnelik Havuz Cafe ye bal k lezzetini tafl yan ve üyelerimizin yo un ilgiyle karfl lad Yakamoz Bal kç s Niyazi Y lmazer den ald m z Bal k Çorbas tarifiyle devam ediyoruz. Daha çok zgarada ve f r nda piflirdi imiz bal n de iflik bir lezzetini evinizde rahatl kla deneyebilirsiniz Malzemeler: Beyaz etli bal k 100 gr S v ya 20 gr Tereya 4 Difl Sar msak 1 Kuru So an 4 Tane Yeflil Biber 2 Kafl k Un 4 Yaprak Defne Yapra 1 Dal Kereviz Yapra Yar m Demet Maydanoz Tane Karabiber 1 Tane Havuç Tuz 1/4 Demet Dereotu Haz rlan fl : Bal k eti da lmamas için biraz diri kalacak flekilde hafllan r. Hafllanan bal klar ayr bir kaba al n r. S v ya ve tereya ayr bir tencereye konur ve k y lm fl kuru so an, sar msak ve yeflilbiber pembeleflinceye kadar ya da kavrulur. Üzerine defneyapra, kereviz yapra, maydanoz, tane karabiber, rendelenmifl havuç ve bal k suyu eklenerek kaynat l r. Kaynayan kar fl m ezilir ve kevgirden süzülerek kalan posa at l r. Tuzu eklendikten sonra un bal k suyuna yavafl yavafl ve kar flt rarak eklenir. Bir süre bu flekilde kar flt r larak piflirilen çorbaya k y lm fl dereotu eklenerek ocaktan al n r. Hafllanm fl bal k ufak parçalar halinde servis kaselerine konur, üzerine çorba dökülerek servis yap l r. 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211 Afiyet olsun

13 rnektn d E E Burs Komitesi nden Haberler 30 Eylül 2011 tarihine kadar burs yenileme formlar n ve evraklar n tamamlayan eski bursiyer ö rencilerimiz ile ilgili de erlendirme çal flmalar devam etmektedir. 06 Eylül 2011 tarihinde bafllayan burs baflvurular 03 Ekim e kadar devam edecektir. 10 Ekim 28 Ekim 2011 tarihleri aras nda yeni burs baflvurusu yapan ö rencilerin mülakatlar yap lacakt r. BURS VE YARDIMLAR FONU HESAP NUMARALARI: fi BANKASI ODTÜ fiubes IBAN:TR GARANT BANKASI MALTEPE fiubes IBAN: TR YAPI KRED BANKASI ODTÜ fiubes IBAN: TR Z RAAT BANKASI ODTÜ fiubes -EURO IBAN: TR fi BANKASI ODTÜ fiubes - USD IBAN: TR BURS FONU NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ Bizim çocuklar m z kadar flansl olmayan, ülkemiz flartlar nda imkâns zl klar yüzünden e itimini zor flartlarda sürdüren, e itimine ara vermek ya da tamamen okulu b rakmakla karfl karfl ya kalan genç ODTÜ'lü ö rencilerden el veremediklerimize elinizi uzatmak veya uzatm fl oldu unuz eli biraz daha güçlendirmek istemez misiniz? Üretken, kendi ayaklar üzerinde duran, kimseye muhtaç olmayan, borçlu kalmadan okumufl bireyler yetifltirmek için haydi siz de bir fidana daha can suyu verin. Biliniz ki yapaca n z düzenli ba fl, kaynak yetersizli i nedeni ile ODTÜ Mezunlar Derne i'nin burs veremedi i birçok ODTÜ lü ö rencinin yüzünü güldürecek, gelece e umutla yürümelerini sa layacakt r. BURS VERENLER AL SERKAN NKAYA D CLE GÜNTAfi HANDAN YA MURLU.SÖNMEZ ÇET NKAYA MEHMET KOÇLAR BÖLÜM/MEZUN YET YILI ME'05 MAN'10 EE'87 CHE'70 EE'76 De erli üyelerimiz, Üniversitemizin yeni akademik y la girmesi ile birlikte 06 Eylül 2011 tarihinden itibaren ö rencilerimizin burs baflvurular n Derne imiz WEB sitesinden almaya bafllad k. Burs baflvuru tarihi 3 Ekim 2011 de sona ermektedir. De iflen ve kötüleflen ekonomik koflullar nedeni ile bursa ihtiyaç duyan ö renci say s n n art yor oluflu üye, mezun ve ODTÜ dostlar n n daha fazla deste ini gerektiriyor. Sizlerin deste iyle geçti imiz y l 463 ODTÜ lü ö rencimize burs verdik. Yine sizden güç alarak bu y l ve önümüzdeki y llarda daha çok ö rencimize destek olmay hedefliyoruz. Geçmiflten bugüne yapm fl oldu unuz katk lar n de eri ve anlam çok büyüktür. Yeni akademik dönemde, gerek ö rencilere burs verilmesi amac yla yap lan görüflme ve de erlendirme sürecinde ve gerekse bursiyerlerimiz için düzenlenecek etkinliklerde daha çok üyemizi/gönüllümüzü aram zda görmeyi diliyoruz. Teflekkürler Burs ve Yard mlar Komitesi EYLÜL AYI T BARI LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z, F RMA VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER OSMAN H.TARTANO LU ÖKKEfi ÖZDEM R SEFER CENG Z YILDIZ ÖZTÜRK BÖLÜM/MEZUN YET YILI EE'79 CENG'99 ES'86 SOC'96 "BURS FONU'NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ BURS FONU MUZA KATKI SA LAYAN ÜYELER M ZE, MEZUNLARIMIZA VE ODTÜ DOSTLARINA, BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA TEfiEKKÜRLER CE 94 FONU TAL MAT YEN LEYENLER KUB LAY METE BASTIRMACI SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN TOPLAM 12 BURS VEREN ÜYE VE MEZUN BULUNMAKTADIR. BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA ÇOK TEfiEKKÜRLER EDER Z 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı