içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten"

Transkript

1

2 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS 83), Baflkan Taylan Ulafl Evcimen (CE 02), Baflkan Yrd. Melda Tanr kulu (CP 06), Baflkan Yard. Baki Arslan (CE 89), Yazman Erdem Tüzün (ADM 82), Sayman Kamil Kanco lu (Me 87) Burcu Dikmen (CHE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tüketim Kapak Foto raf A. Baki Kocaball Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz Dernekten ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program 2011 Y ld zlar n Alt nda Film fiöleni Devrimden Sonra ODTÜ Tarihçe Hastay z Sana Ayhan Viflnelikte Karma Sergi Hocam Bu Ay Bulufluyoruz Felsefe Kulübü nün Okuma Program Viflnelik in lktenis Turnuvas Viflnelik Mutfa ndan Burs Komitesi nden Etkinlik Ajandas Bu Ay Viflnelik Dernekten Bir Köfle Buray Görmüfl müydünüz?/yavru Viflne Kurdu Oyun Odas Spor K fl Sporsuz Geçirmeyin! Teknoloji fiifre Güvenli i Dosya Tüketim Kültürünün Tükenen nsan Tüketici Haklar Medya ve Tüketim Tüketim Toplumunun Türkiye Biyografisi Tüketim Toplumunda Tuzaklar ve Kurtulufl Yollar Kavramlar Rant ODTÜ den Bir Köfle Kar Ya ar Kardan Adamlar Kat l r Aram za Hocam necek var Nall han Kitaplar Aras nda Seksek THBT den Bir Dönemin Sonuna Gelirken Çizgiyle 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

3 B Z D E N S Z E Sevgili Üyelerimiz, Bir toplumun geliflmesi; o toplumun e itim ve ö retime vermifl oldu u de erle ölçülür. Temel haklar n piyasa ekonomisi flartlar içinde yer ald, ekonomik politikalarda genç nüfusun ço unluk oldu u toplumlarda, e itim kurumlar da oluflturulan sistemin parças olur. Ekonomik düzey olarak sadece yaflamlar n idame ettirebilmek için u rafl veren vatandafllar, çocuklar - na iyi bir gelecek kurman n, e itimlerini sa laman n ve sistem gere i di er ö rencilerle yar flabilme olanaklar n yakalayabilmenin gayreti ve ezikli i içindedirler. flte bu ailelerin çabalar na yard m eli uzatmak, onlar n yaln z olmad klar n hissettirmek, toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusu geliflmifl her birey için son derece önemli bir ad md r. Çünkü gelifltirilmeyen bilinç, her zaman tutsak olmaya mahkumdur. nsan haklar kapsam nda bak ld nda e itim alma hakk, yaflama hakk ndan sonra gelen en önemli hak olarak göze çarpmakta ve Anayasam z n 42. Maddesi nde de yer almaktad r. E itimin en önemli temel ifllevlerinden bir tanesi; ülkenin ça dafllaflmas n ve geliflmesini sa lamas ve yeniden üretilecek bir kültür içinde bilgi ve beceriyi gelecek nesillere aktarmas olup, bunun d fl nda bir di er temel ifllevi ise ekonomik ve toplumsal kalk nmaya katk sa lamas d r. Ça dafllaflma, bilimsel özgür düflünce ile mümkündür. E itim gibi ülkemiz ve gelece imiz aç s ndan önemli bir konu da, akl n ve bilimin öncülü ünde, OD- TÜ deki e itimin kalitesinin devaml yükselmesi için çaba göstermektir. Her sene daha ileriyi hedefleyen ODTÜ, 26 Eylül 2011 günü yeni e itim ve ö retim dönemine bafllad. Bu yeni dönemde ODTÜ ye ilk kez merhaba diyen pek çok genç, hem ismi, hem de kendisi büyük bu camiaya ad mlar n att lar. Bu sene de geçen y llarda oldu u gibi üniversitemizle birlikte yürüttü ümüz ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile üniversitemizi kazanan ö rencileri bulunduklar illerden ODTÜ Mezunlar Dernekleri kanal yla Ankara ya getirme ve üniversitemize yerlefltirme projesini baflar yla yerine getirdik. Bu sene bafllayan ö renciler de ODTÜ mezunu olman n getirdi i vizyon ve ça dafl düflünce sistemi ile yetiflecekler ve y llard r ifl hayat nda birbirinden önemli görevlere ve baflar lara imza atan büyükleri gibi OD- TÜ ad n ve bayra n elden ele tafl yacaklard r. Çünkü biz üniversitemizde farkl bak fl aç lar gelifltirmeyi, ülkemizin sorunlar na çözüm ararken ayn zamanda uygulanan e itim sistemi ile yepyeni bir vizyon kazanarak hayata at lmay ö rendik. Üniversitemizde kazand m z bilimsel sorgulama e itimi sayesinde alternatif düflünce modelleri gelifltirerek ifl yaflam nda farkl l m z ortaya koydu umuz için böylesine baflar l olduk. Ayr ca ODTÜ deki ö rencilik dönemimizde, bize kazand r lan tekdüze bir e itim modelinden ziyade, sosyal ve kültürel alanlarda da bilgi sahibi olmak, çok okumak ve okudu unu do ru yorumlamak oldu undan, tüm bu beceriler yaflam do ru alg lamam za ve baflar ç tam z yükseltmemize neden olmaktad r. Bu ay Cumhuriyetimizin kuruluflunu, Cumhuriyetle kazand m z de erlerin fark nda olarak 29 Ekim de bir kez daha kutlayaca z. Cumhuriyetin dünden bugüne geliflimine bir göz att m zda, kurulufl amaçlar - n n ne kadar önemli oldu u görülmektedir. Söz konusu kurulufl amaçlar ndan en önemlisi ça dafllaflma yolunda, sosyal ve siyasi sorunlar n çözümünde referans olarak bilimi almas d r. Cumhuriyet bize bulundu umuz co rafi konumda di er ülkelerden daha ça dafl bir ülke olma farkl l - n vermifltir. Tüm üyelerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlar n kutlar z. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu EK M

4 N Gü ce l Cumhuriyet 2 9 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet sadece bir rejim de iflikli i getirmedi Türkiye de. Cumhurun yönetime kat lmas zaten tam gerçekleflmedi. Ama en önemlisi yeni rejim yeni bir insan ve toplum yaratma aflamas n n bafllang c oldu y l ndan Cumhuriyet in ilan na kadar geçen zaman ise büyük bir ba ms zl k mücadelesine tan kl k etti. Cumhuriyet in ilan n haz rlayan bu süreci büyük flair Naz m Hikmet Kurtulufl Savafl Destan ile ne güzel anlatm flt r. Gelin bu büyük mücadeleyi Naz m Hikmet in Kurtulufl Savafl Destan ndan al nt larla tekrar hat rlayal m. KURTULUfi SAVAfiI DESTANI 1 onlar ki toprakta kar nca, suda bal k, havada kufl kadar çokturlar; korkak, cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlard r, destân m zda yaln z onlar n mâceralar vard r. onlar ki uyup hainin i vâs na sancaklar n elden yere düflürürler ve düflman meydanda koyup kaçarlar evlerine ve onlar ki bir nice murtada hançer üflürürler ve yeflil bir a aç gibi gülen ve merasimsiz a layan ve ana avrat küfreden ki onlard r, destân m zda yaln z onlar n mâceralar vard r. demir, kömür ve fleker ve k rm z bak r ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bilcümle sanayi kollar n n ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollar n n, sürülmüfl topra n ve flehirlerin baht bir flafak vakti de iflmifl olur, bir flafak vakti karanl n kenar ndan onlar a r ellerini topra a bas p do rulduklar zaman. biz ki istanbul flehriyiz, frans z, ingiliz, italyan, amerikan bir de yunan, bir de zavall afrika zencileri yer bitirir bizi bir yandan, bir yandan da kendi köpek döllerimiz : vahdettin sultan, ve damad ferit ve ingiliz muhipleri ve mandac lar. biz ki istanbul flehriyiz, yüce türk halk, malûmun olsun çekti imiz ac lar temmuzunun 23'üncü günü pek mütevaz bir mektep salonunda in'ikad etti erzurum kongresi. erzurum'da on dört gün sürdü kongre : orda, mazlum milletlerden bahsedildi bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karfl dövüfllerinden onlar n. orda, bir flûray millî'den bahsedildi, iradei milliyeye müstenit bir flûray millî'den. buna ra men, «âsi gelmiyelim» diyenler vard, «makam hilâfet ve saltanata.» hattâ casuslar vard içerde. buna ra men, «bütün aksâm vatan bir küldür» denildi. «kabul olunmaz,» denildi, «manda ve himaye...» 4 eylül 919'da topland s vas kongresi, ve 8 eylülde kongrede bu sefer yine ortaya ç kt amerikan mandas. ak koyunla kara koyunun geçitte belli oldu u günlerdi o günler. ve istanbul'dan gelen baz zevat, sapsar y lg nl klar yla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de amerikan gazeteci getirmifltiler. ve erzurumlulardan ve s vasl lardan ve türk milletinden çok iflbu mister bravn'a güveniyorlard. bu zevata : «istiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler!» denildi. fakat ayak diredi efendiler : «mandan n, istiklâli ihlâl etmiyece i muhakkak iken,» dediler, «herhalde bir müzâherete muhtac z diyorum ben,» dediler, «hem zaten,» dediler, «birbirine mani fleyler de ildir istiklâl ile manda. ve esasen,» dediler, «müstakil kalamay z böyle bir zamanda. memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon, vâridat ise 15 milyon ancak. ve allah muhafaza buyursun izmir kalsa yunanistan'da ve harbetsek, düflman m z vapurla asker getirir. biz erzurum'dan hangi flimendiferle nakliyat yapabiliriz? manday kabul etmeliyiz, hemen,» dediler.... ve böylece, bin dereden su getirdi istanbul'dan gelen zevat. s vas, manday kabul etmedi fakat, «hey gidi deli gönlüm,» dedi, «ak ll, umutlu, sab rl deli gönlüm, ya istiklal, ya ölüm!» dedi. inönü meydan, yavrum, rüzgâr, so uklar insan ar gibi hafll yor. zemheriler bitti diyelim, hamsin ya bafllad, ya bafll yor. muharebe befl gün befl gece sürdü. kan gövdeyi götürdü. ve nihayetinde düflmanlar kar n üstünde top arabalar, sand klar dolusu konyak, alt kamyon b rakt lar. sonra, kaçarlarken, yavrum, köyleri, köprüleri yakt lar... (1) Naz m Hikmet, Kurtulufl Savafl Destan, Yön, ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

5 N Gü ce l bu, birinci inönü, sonra ikincisi : 23 mart 1921 günü düflman n bursa ve uflak gruplar üstümüze yürüyor. onlarda, topçu ve piyade bizden üç kere fazla, bizim atl m z çok. atlar n mekanizmas, hartucu, namlusu yoktur ve k l ç ç plak, ucuz bir demirdir. 26 mart : akflam. sa cenah ilerimize yanaflt lar. 27 mart : bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 : kavgaya devam. ve mart n 31'inci gecesinde, (ay fl var m yd bilmiyorum) inönü karanl sesler ve k v lc mlarla doluydu. ve ertesi gün 1 nisan : metristepe ayd nlan yor. saat alt otuz. bozöyük yan yor. düflman muharebe meydan n silâhlar m za terketmifltir. sonra, 8 nisandan 11 nisana kadar : dumlup nar. sonra, haziran. bir yaz gecesi. dünyada yaln z p r lt lar ve böceklerin sesi. sakarya'y üç yerinden sallarla geçiyoruz. basarak ald k adapazar 'n. ve dolafl p sapanca gölü'nün sazl klar n yanaflt k izmit'in do usunda çuha fabrikas na. düflman, k smen gemilere binerek denizden ve k smen karamürsel üzerinden bursa'ya çekilip boflaltt izmit flehrini gece yar s. ve kad nlar, bizim kad nlar m z : korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anam z, avrad m z, yârimiz ve sanki hiç yaflamam fl gibi ölen ve sofram zdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve da lara kaç r p u runda hapis yatt m z ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karasabana koflulan ve a llarda fl lt s nda yere sapl b çaklar n oynak, a r kalçalar ve zilleriyle bizim olan kad nlar, bizim kad nlar m z flimdi ay n alt nda ka n lar n ve hartuçlar n peflinde harman yerine kehribar baflakl sap çeker gibi ayn yürek ferahl, ayn yorgun al flkanl k içindeydiler. ve on befllik flarapnelin çeli inde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. ve ay n alt nda ka n lar yürüyordu akflehir üstünden afyon'a do ru. da larda tek tek atefller yan yordu. ve y ld zlar öyle fl lt l, öyle feraht lar ki flayak kalpakl adam nas l ve ne zaman gelece ini bilmeden güzel, rahat günlere inan yordu ve gülen b y klar yla duruyordu ki mavzerinin yan nda, birdenbire befl ad m sa nda onu gördü. paflalar onun arkas ndayd lar. o, saat sordu. paflalar : «üç,» dediler. sar fl n bir kurda benziyordu. ve mavi gözleri çakmak çakmakt. yürüdü uçurumun bafl na kadar, e ildi, durdu. b raksalar ince, uzun bacaklar üstünde yaylanarak ve karanl kta akan bir y ld z gibi kayarak kocatepe'den afyon ovas 'na atl yacakt. sonra, 30 a ustosta düflman kuvây külliyesi imha ve esir olundu. esirler aras nda general trikopis : alaturka sopa yemifl bir temiz ve s rmalar kopuk frenk ufla... yaral bir düflman ölüsüne tak ld nurettin eflfak' n aya. nurettin dedi ki : «teselyal çoban mihail,» nurettin dedi ki : «seni biz de il, buraya gönderenler öldürdü seni...» sonra. sonra, 31 a ustos günü ordular m z izmir'e do ru yürürken serseri bir kurflunla vurulan deli erzurumluydu. devrildi. kürek kemikleri alt nda topra duydu. bakt yukar, bakt karfl ya. gözler hayretle yand lar : önünde, s rtüstü, yan yana yatan postallar her seferkinden kocamand lar. ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlay p geçen arkadafllar n arkas ndan seyredip güneflli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir kar s n düflündüler. sonra... sonra, sars l p ayr ld lar birbirlerinden ve deli erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini topra a döndüler... solda, ilerdeydi ali onbafl. kan içindeydi yüzü gözü. bir süvari tak m geçti yan ndan dörtnala. kaçan kovalam yordu yaln z ulaflmak da istiyordu bir yerlere ve sadece kahretmiyor yarat yordu da. ve k l çlar n, nallar n, ellerin ve gözlerin p r lt s ardarda çakan ayd nl k bir bütündü. ali onbafl bir flimflek h z yla düflündü ve flu türküyü duydu : «dörtnala gelip uzak asya'dan akdeniz'e bir k srak bafl gibi uzanan bu memleket bizim. bilekler kan içinde, difller kenetli, ayaklar ç plak ve ipek bir hal ya benziyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. kapans n el kap lar, bir daha aç lmas n, yok edin insan n insana kullu unu, bu dâvet bizim... yaflamak bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflçesine, bu hasret bizim...»> sonra. sonra, 9 eylülde izmir'e girdik ve kayserili bir nefer yanan flehrin k z lt s içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten a l ya a l ya, güneyden kuzeye, do udan bat ya, türk halk yla beraber seyretti izmir r ht m ndan akdeniz'i. Cumhuriyet Bayram m z kutlu olsun. EK M

6 rnektn d E E ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı 2011 T ürkiye nin çeflitli illerinden ODTÜ yü kazanan ö rencilere sahip ç kmak ve onlar desteklemek amac yla bafllat - lan ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program, ODTÜ, Ö retim Elemanlar Derne i, ODTÜ Mezunlar Derne i ve konsey üyesi mezun derneklerinin iflbirli i ile devam etti. Bu y l dördüncüsünü gerçeklefltirdi imiz program kapsam nda tren gar nda, AfiT de ve ODTÜ kampusunda kurdu umuz stantlar ve gönüllülerimiz ile Eylül tarihleri aras nda 700 e yak n ö renci ve ailesine destek olduk. Kay t günlerinde gerçeklefltirilen organizasyon öncesi, konsey üyesi mezun derneklerinin düzenledi i eflzamanl toplant larla ö renciler Ankara ya gelmeden önce bilgilendi- Adana ODTÜ de ve ODTÜ KKK da okumaya hak kazanan toplam 36 ö renci ile 25 A ustos Perflembe günü bir araya gelerek üniversitemizi tan tt k. Toplant ya kat lan mezunlar m z baflar l ifl yaflam na do ru at lacak ad mlar ve üniversitemizin içerisindeki yaflamla ilgili önerilerini aktard lar. ODTÜ KKK da okuyan bir ö rencimizin yard m ile oraya yeni gidecek ö rencilere ve ailelerine de gereken bilgileri verdik. Aram za yeni kat lacak ö rencilere birer ODTÜ rozeti hediye ettik. Toplant sonras da tt m z kurabiye ve içecekler eflli inde ö rencilere sohbet etme f rsat yaratt k. Toplant sonunda ayr l rken, hepsinin yüzlerinden heyecan ve mutluluk okunuyordu. Yeni dönemde ö retim üyesi, personel ve ö rencilere kolay gelsin. Sayg lar m zla, Adana ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu rilirken, Ankara da ö rencileri karfl layacak gönüllüler de ODTÜ Mezunlar Derne i nde düzenlenen toplant ile kay t günlerinde yapacaklar çal flmalar konusunda bilgi ald. Derne imizde yap lan bu toplant da gönüllüler, önceki y llarda projede görev alanlar n deneyimlerini dinleyerek ve sorular sorarak bilgi edinmenin yan s ra, karfl lama s ras nda kullanacaklar ODTÜ amblemi tafl yan yaka kart ve t-shirt lerini ald lar. AfiT ve tren gar na gelecek ö renciler için sabah n erken saatlerinde kurulan stantlarda gönüllülerimiz yeni ODTÜ lüleri karfl layarak kampusta Kültür ve Kongre Merkezi nde kurulan kay t masalar na ulaflt rd. Ö rencilerin ODTÜ masas n daha kolay bulabil- Antalya Yeni ODTÜ lülerle bir araya geldi imiz toplant m zda, ODTÜ nün ö rencilerine sundu u akademik ve sosyal olanaklarla ilgili bilgilerin yan s ra, ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program da tan t ld. Program kapsam nda yard m alabilecekleri iletiflim bilgileri verilen ö renciler, içleri rahatlam fl olarak toplant dan ayr ld. Sayg lar m zla, Antalya ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Eskiflehir ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program kapsam nda 4 Eylül Pazar günü yap lan toplant da, yeni ODTÜ lülerin iletiflim bilgileri al nd. Ö rencilere, kay tlarda dikkat etmeleri gerekenler konusunda ayr nt l bilgi aktar larak; yurt ve burs olanaklar, kendilerini bekleyen farkl sosyal ve kültürel olanaklarla ilgili bilgi verildi. Sayg lar m zla, Eskiflehir Ve Çevresi ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu mesi için gönüllülerimiz, kendileri için haz rlanan ODTÜ logolu el kartlar ile otobüslerin yolcu indirdi i alanda bekledi. Öncülü ünü yapt m z bu projeyle, di er üniversiteler için ö rencilerini karfl lamak üzere birer ad m atmalar konusunda örnek oluflturduk. Düzenli servis olanaklar olmasa da, üniversitelerin bir k sm açt klar stantlarla ö rencilerine yol gösterebildiler. Umuyoruz ki, tüm üniversiteler konunun ciddiyetine varm fl ve önümüzdeki y l daha kapsaml çal flmalar yapacaklard r. Önümüzdeki y l daha fazla gönüllünün aram za kat lmas yla, daha fazla yeni ODTÜ lüye ulaflabilmek için, dernek üyelerimizi projemize kat lmaya davet ediyoruz. ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Bursa ODTÜ ye gelecek ö renciler ve aileleri ile 27 A ustos Cumartesi günü gerçeklefltirdi imiz toplant da, ODTÜ ve ODTÜ KKK tan t m sunumlar ve deneyimler paylafl ld. Baflaral bursiyerlerimiz de güncel bilgilerini yeni ODTÜ lülere aktard. ODTÜ deki akademik ve sosyal ortam, yurt ve burs olanaklar, sportif ve kültürel etkinlikler konusunda da bilgi verilen toplant da, ö rencilerin sorular da cevapland. Üniversitemiz ve Konsey Baflkan m z taraf ndan iletilen mesajlar da ö rencilere ilettik. Tüm sorular cevaplanm fl olan ö renciler ve velileri ald klar bu destekten mutlu olarak toplant dan ayr ld lar. Sayg lar m zla, Bursa ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu 6 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

7 Ege d N Üniversite girifl s navlar sonucunda ODTÜ lü olma flans n yakalam fl bölgemiz gençleriyle 26 A ustos Cuma günü gerçeklefltirdi imiz toplant m zda tan t m filmlerimizi izleyen 200 e yak n ö renciye akademik ve sosyal flartlardan, yurt ve burs olanaklar ndan, spor tesislerinden, Eymir Gölü nden ve ö renci topluluklar ndan bahsettik. ODTÜ KKK dan da söz etti imiz yeni ODTÜ lülere, kay t günlerinde AfiT ve Ankara Gar ndaki ulafl m organizasyonunu ve karfl lama masalar n anlatt k. Toplant m za kat lan bursiyer ö rencilerimiz de taze bilgilerini aktard lar. Toplant m z n soru cevap bölümüyle yeni ODTÜ lülerin kafalar ndaki soru iflaretlerini giderdik. Sayg lar m zla, Ege ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Gaziantep Gaziantep ten ODTÜ yü kazanan ö rencilerle 28 A ustos Pazar günü bir araya gelerek ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile ilgili bilgi verdik. Ö rencilerin kay t, burs ve yurt ile ilgili sorular da toplant ya kat lan gönüllülerimiz ve geçti imiz y l ODTÜ de e itim görmeye bafllayan arkadafl m z taraf ndan cevapland r ld. Yeni ODTÜ lülerle geçti imiz y l ODTÜ yü kazanan ö rencilerin iletiflim bilgilerinin paylafl lmas sa land. Geçti imiz y l yapt m z tan flma toplant s na kat lan üç ö rencinin ayn odada kal yor olmalar ve Gaziantep ten ODTÜ yü kazanan ö rencilerle görüflmeleri de, toplant lar m z n amaçlar na ulaflt n n göstergesi olarak bizleri mutlu etti. Sayg lar m zla, Gaziantep ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Kocaeli ODTÜ yü kazanan ö renciler ve velileriyle 3 Eylül 2011 tarihinde gerçeklefltirdi imiz toplant da, ODTÜ ile ilgili sunumun ard ndan, kay tlar, yurtlar, burslar ve ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program ile ilgili bilgi verildi, mezunlar m z deneyimlerini aktard. Toplant sonras düzenledi imiz kokteylde, özellikle veliler içlerinin rahatlad n dile getirirken, ö renciler de toplant n n kendileri için ne kadar do ru bir seçim yapt klar n n teyidi oldu unu vurgulad lar. Toplant ya kat lan ö renciler, Kocaeli OD- TÜ lü Ö renciler Platformu adl sosyal paylafl m grubu arac l ile iletiflimi sürdürece iz. Sayg lar m zla, Kocaeli ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Mersin ODTÜ'yü kazanan ö renciler ile 4 Eylül Pazar günü gerçeklefltirdi imiz. Buluflmam zda ODTÜ'den bu y l mezun olan Mersin'li kardefllerimizi de davet ettik. Kay tlar, okulumuz, tarihçesi, kampusta yaflam ve ODTÜ ye Hoflgeldiniz Program hakk nda bilgiler verilerek Derne imiz ile iletiflim kurabilecekleri kanallar tan t ld. Yeni ODTÜ lülere Derne imizin logosu bulunan kalemler ve günün hat ras olarak bir kat l m belgesi verildi. Sunumlar sonras verilen kokteylimizde, ö renciler ve ailelerinin sorular yan tland. Hepimiz ODTÜ Mezunu olman n gururunu bir kez daha doyas ya yaflad k... Sayg lar m zla, Mersin ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu

8 rnektn d E E Yıldızların Altında Film fiöleni Viflnelik Bahçesi nde yazl k sinema keyfi Eylül ay nda da devam etti. Sonbahar n ilk haftalar nda da aç k havada sinema izlemenin tad n ç karan sinemaseverler, 1 Eylül Perflembe günü Luc Besson n yönetti i Leon filmini izlemek için bir araya geldi. 6 Eylül Sal akflam Cennet Sinemas, 8 Eylül Perflembe akflam Nicolas Cage ve Penelope Cruz un rol ald Corelli nin Mandolini nin gösterimi yap ld. Havan n yavafl yavafl serinledi i, sonbahar n kendini hissettirmeye bafllad günlerde yazl k sinema dönemi kapan rken, Y ld zlar n Alt nda Film fiöleni, 15 Eylül Perflembe akflam Yaban Çilekleri ile son gösterimini yapt. Devrimden Sonra Geçti imiz May s ay nda gösterime giren ve ODTÜ Mezunlar Derne i nin destekleyicileri aras nda bulundu u Devrimden Sonra filmi, 24 Eylül Cumartesi günü Viflnelik te üyelerimizle bulufltu. Viflnelik Salonu nda saat ve de tekrarlanan gösterimlerle izlendi. Film,Türkiye de gerçekleflebilecek bir devrimin hayata ve soka a nas l yans yaca n, insanlar n hayatlar nda neleri de ifltirebilece ini anlat yor. Mustafa Kenan Aybast taraf ndan yönetilen filmin Cezmi Bask n, Aytaç Arman, Altan Gördüm, fierif Sezer gibi isimlerin de yer ald genifl bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Filmin müziklerindeyse usta müzisyen Cahit Berkay, Ak n Eldes, Emin güs, Ayfle Tütüncü, Sesler ve Düfller, Volkan Akkoç, NHKM Müzisyenler Atölyesi Koro ve Orkestras n n imzalar var. 8 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

9 rnektn d E E ODTÜ Tarihçe yenileniyor ODTÜ tarihinin yan s ra, Türkiye nin yak n tarihine de fl k tutmas yla büyük önem tafl yan ODTÜ Tarihçe, Nurettin Çal flkan taraf ndan kaleme al narak 2002 y l nda yay nlanm flt. Kitab nda ODTÜ nün kurulufl döneminden 1980 lere kadar ODTÜ ve Türkiye için önemli olaylara yer veren Nurettin Çal flkan, ODTÜ Tarihçe yi yeniden düzenleyerek bas ma haz rl - yor. ODTÜ Tarihçe, Türkiye nin tan k oldu u en ateflli tart flmalar n, siyasi dönüm noktalar n n ve o günlerde yaflananlar n bir kayd niteli indeydi. Anlat m n bildiriler ve afifllerle daha çarp c k lan Nurettin Çal flkan, kitapla yak n tarihimize ne kadar uzak durdu umuzu da bize göstermiflti. 6. Filo ve 12 Mart gibi tarihimize damga vurmufl olaylar belgelerle aktaran kitap, Marx n Bütün ölmüfl kuflaklar n gelene i, büyük bir a rl kla yaflayanlar n beyinleri üzerine çöker sözüyle bafll yor. Ak n Atauz, Taner Akçam, Ahmet Asena gibi isimlerin yaz lar n n da bulundu- u ODTÜ Tarihçe yi, uzaktan bakt m z yak n tarihimizi daha net görmemizi sa layacak eserlerden bir olarak, yeni bas m yla kütüphanemize katmak için sab rs zl kla bekliyoruz. Hastay z Sana AYHAN! Viflnelik Çim Amfi, 24 Eylül Cumartesi günü saat da, Ayhan Sicimo lu ve Latin All Stars a rlad. Ankara'da ilk kez aç k havada çimlerin üzerinde, y ld zlar n alt nda 2000 hayran yla buluflan Ayhan Sicimo lu, muhteflem canl performans yla herkese k p r k p r bir gece yaflatt. Çim Amfi yi dolduran 2000 Ayhan Sicimo lu hayran n n alk fllar aras nda Hastay z sana Ayhan sesleri yükseldi. Viflnelik te Karma Sergi Ekim ay ndan itibaren yo unlaflan etkinliklerimiz aras nda bulunan Heykel Kursumuzda e itim verecek Bayram Yüksel ve Resim Kursumuzda e itim verecek fiule Bala, kurs derslerinin bafllang c öncesinde açt klar karma sergide çal flmalar n üyelerimizle buluflturdular. 30 Eylül Cuma günü saat de aç l fl yap lan sergide fiule Bala n n ya l boya tablolar ve Bayram Yüksel in ahflap-metal heykelleri yer al yor. Sergi, 15 gün süreyle ziyaret edilebilir. Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz! Dördüncü y l n ilk konu u Prof. Dr. Mümtaz Soysal, konu Anayasam z. ODTÜ Ö renci Temsilcileri Konseyi, ODTÜ Ö retim Elemanlar Derne i ve ODTÜ Mezunlar Derne i nin tüm ODTÜ lüleri bir araya getirdi i Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinli inin dördüncü y l ilk toplant s 5 Ekim Çarflamba günü saat da gerçekleflecek. Dördüncü y l n ilk yar s nda Anayasam z konu bafll nda gerçekleflecek toplant lar n ilk konu u Prof. Dr. Mümtaz Soysal olacak. Sizleri Dr. Necdet Bulut Amfisi nde gerçekleflecek toplant ya davet ediyoruz. 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

10 Felsefe Kulübü nün Okuma Program döneminde Bilimsel Felsefe toplant lar nda ele al nacak kaynaklar: Hans Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, University of California Press, Berkeley ve Los Angeles, (1951), 1966; Türkçesi: Bilimsel Felsefenin Do uflu, Çev. Cemal Y ld r m, (Remzi Kitabevi, stanbul, 1.Bas m, 1981) Bilgi Yay nevi, Ankara, kinci dönemde temel kaynak olacak bu yap ttan ifllenecek konular: Sorun, Genelli e Yönelifl ve Sözde Aç klama, Kesinli i Aray fl ve Bilginin Rasyonalist Yorumu, Ahlak lkelerini Aray fl ve Ethik- Bilgi Koflutlu u, Empirist Yaklafl m: Baflar ve Baflar s zl k, Yeni Felsefenin Kökeni, Do a Yasalar, Evrim, Öndeyici Bilgi, Bilginin fllevsel Yorumu, Etik in Yap ve Niteli i, Eski ile Yeni Felsefe: Bir Karfl laflt rma. Yaman Örs, Felsefeden Sorumlu Devlet Bakanl, Phoenix Yay nevi, Ankara, 2005, 4. Bölüm (s ). Nusret H z r, Pozitivizm Ad Üzerine, Felsefe Yaz lar, Der. Füsun Alt ok, Metin Alt ok, (Ça dafl Yay nlar, stanbul, 1976) K rm z Yay nlar, stanbul, 2007, s Yaman Örs, Bilimsel Felsefenin Ifl nda (On iki felsefe yaz s ) - Hans Reichenbach n an s na, (Öteki Yay nevi, Ankara, 1998, s ) Gözden geçirilmifl 2. Bask, mge Yay nevi, Ankara, 2007, s Nusret H z r n Metafizik Üzerine ve Bilimsel Felsefe bafll kl metinleri. Özellikle Felsefe, Etik, Bilim terimleri için baflvurulabilecek ve kat l mc lar n ellerinde bulunan ve/veya ulaflabilecekleri, Türkçe ve baflka dillerden felsefe ansiklopedileri, felsefe terimleri sözlükleri, ansiklopediler, büyük genel sözlükler, internet kaynaklar vb. Daha sonra okuyup tart fl lmas planlanan iki kaynak: Yaman Örs, Felsefe Konusunda Geleneksel Tutum ve Temel Yan lg lar, Bilim ve Ütopya, Sa. 76: 32-37, (Ekim) 2000; Üniversite ve Toplum internet dergisi, 1 (1), Haziran 2001, Yaman Örs, Bilimsel Felsefe, Felsefe Ansiklopedisi, Ahmet Cevizci (ed.), Etik Yay nlar, C. 2, 2004, s

11 rnektn d E E Viflnelik in lk Tenis Turnuvas O DTÜ Mezunlar Derne i nin, düzenledi i ilk tenis turnuvas, 23 Eylül Cuma günü gerçekleflen karfl laflmalarla bafllad. Viflnelik Süper Çiftler Aç k Tenis Turnuvas nda, çift erkeklerde 16, çift bayanlarda 7, kar fl k çiftlerde 12 olmak üzere toplam 35 çift mücadele etti. Viflnelik kortlar n n çekiflmeli maçlara sahne oldu u turnuva, oyuncular için oldu u kadar, karfl laflmalar izleyenler için de çok keyifliydi. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

12 rnektn d E E Viflnelik Mutfa ndan Bal k Çorbas Viflnelik Mutfa n n muhteflem tatlar n sunmaya, geçti imiz ay Viflnelik Havuz Cafe ye bal k lezzetini tafl yan ve üyelerimizin yo un ilgiyle karfl lad Yakamoz Bal kç s Niyazi Y lmazer den ald m z Bal k Çorbas tarifiyle devam ediyoruz. Daha çok zgarada ve f r nda piflirdi imiz bal n de iflik bir lezzetini evinizde rahatl kla deneyebilirsiniz Malzemeler: Beyaz etli bal k 100 gr S v ya 20 gr Tereya 4 Difl Sar msak 1 Kuru So an 4 Tane Yeflil Biber 2 Kafl k Un 4 Yaprak Defne Yapra 1 Dal Kereviz Yapra Yar m Demet Maydanoz Tane Karabiber 1 Tane Havuç Tuz 1/4 Demet Dereotu Haz rlan fl : Bal k eti da lmamas için biraz diri kalacak flekilde hafllan r. Hafllanan bal klar ayr bir kaba al n r. S v ya ve tereya ayr bir tencereye konur ve k y lm fl kuru so an, sar msak ve yeflilbiber pembeleflinceye kadar ya da kavrulur. Üzerine defneyapra, kereviz yapra, maydanoz, tane karabiber, rendelenmifl havuç ve bal k suyu eklenerek kaynat l r. Kaynayan kar fl m ezilir ve kevgirden süzülerek kalan posa at l r. Tuzu eklendikten sonra un bal k suyuna yavafl yavafl ve kar flt rarak eklenir. Bir süre bu flekilde kar flt r larak piflirilen çorbaya k y lm fl dereotu eklenerek ocaktan al n r. Hafllanm fl bal k ufak parçalar halinde servis kaselerine konur, üzerine çorba dökülerek servis yap l r. 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211 Afiyet olsun

13 rnektn d E E Burs Komitesi nden Haberler 30 Eylül 2011 tarihine kadar burs yenileme formlar n ve evraklar n tamamlayan eski bursiyer ö rencilerimiz ile ilgili de erlendirme çal flmalar devam etmektedir. 06 Eylül 2011 tarihinde bafllayan burs baflvurular 03 Ekim e kadar devam edecektir. 10 Ekim 28 Ekim 2011 tarihleri aras nda yeni burs baflvurusu yapan ö rencilerin mülakatlar yap lacakt r. BURS VE YARDIMLAR FONU HESAP NUMARALARI: fi BANKASI ODTÜ fiubes IBAN:TR GARANT BANKASI MALTEPE fiubes IBAN: TR YAPI KRED BANKASI ODTÜ fiubes IBAN: TR Z RAAT BANKASI ODTÜ fiubes -EURO IBAN: TR fi BANKASI ODTÜ fiubes - USD IBAN: TR BURS FONU NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ Bizim çocuklar m z kadar flansl olmayan, ülkemiz flartlar nda imkâns zl klar yüzünden e itimini zor flartlarda sürdüren, e itimine ara vermek ya da tamamen okulu b rakmakla karfl karfl ya kalan genç ODTÜ'lü ö rencilerden el veremediklerimize elinizi uzatmak veya uzatm fl oldu unuz eli biraz daha güçlendirmek istemez misiniz? Üretken, kendi ayaklar üzerinde duran, kimseye muhtaç olmayan, borçlu kalmadan okumufl bireyler yetifltirmek için haydi siz de bir fidana daha can suyu verin. Biliniz ki yapaca n z düzenli ba fl, kaynak yetersizli i nedeni ile ODTÜ Mezunlar Derne i'nin burs veremedi i birçok ODTÜ lü ö rencinin yüzünü güldürecek, gelece e umutla yürümelerini sa layacakt r. BURS VERENLER AL SERKAN NKAYA D CLE GÜNTAfi HANDAN YA MURLU.SÖNMEZ ÇET NKAYA MEHMET KOÇLAR BÖLÜM/MEZUN YET YILI ME'05 MAN'10 EE'87 CHE'70 EE'76 De erli üyelerimiz, Üniversitemizin yeni akademik y la girmesi ile birlikte 06 Eylül 2011 tarihinden itibaren ö rencilerimizin burs baflvurular n Derne imiz WEB sitesinden almaya bafllad k. Burs baflvuru tarihi 3 Ekim 2011 de sona ermektedir. De iflen ve kötüleflen ekonomik koflullar nedeni ile bursa ihtiyaç duyan ö renci say s n n art yor oluflu üye, mezun ve ODTÜ dostlar n n daha fazla deste ini gerektiriyor. Sizlerin deste iyle geçti imiz y l 463 ODTÜ lü ö rencimize burs verdik. Yine sizden güç alarak bu y l ve önümüzdeki y llarda daha çok ö rencimize destek olmay hedefliyoruz. Geçmiflten bugüne yapm fl oldu unuz katk lar n de eri ve anlam çok büyüktür. Yeni akademik dönemde, gerek ö rencilere burs verilmesi amac yla yap lan görüflme ve de erlendirme sürecinde ve gerekse bursiyerlerimiz için düzenlenecek etkinliklerde daha çok üyemizi/gönüllümüzü aram zda görmeyi diliyoruz. Teflekkürler Burs ve Yard mlar Komitesi EYLÜL AYI T BARI LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z, F RMA VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER OSMAN H.TARTANO LU ÖKKEfi ÖZDEM R SEFER CENG Z YILDIZ ÖZTÜRK BÖLÜM/MEZUN YET YILI EE'79 CENG'99 ES'86 SOC'96 "BURS FONU'NA DESTEKLER N Z BEKL YORUZ BURS FONU MUZA KATKI SA LAYAN ÜYELER M ZE, MEZUNLARIMIZA VE ODTÜ DOSTLARINA, BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA TEfiEKKÜRLER CE 94 FONU TAL MAT YEN LEYENLER KUB LAY METE BASTIRMACI SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN TOPLAM 12 BURS VEREN ÜYE VE MEZUN BULUNMAKTADIR. BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA ÇOK TEfiEKKÜRLER EDER Z 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

14 rnektn d E E 18 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

15

16 bu ay viflnelik Viflnelik te Pazar Kahvalt s Siz de Cemal Süreyya n n Kahvalt n n mutlulukla bir ilgisi olmal dizesine kat l yorsan z, aileniz ve dostlar n zla güzel bir Pazar kahvalt s için Viflnelik e davet ediyoruz... Cumhuriyet Bayram n z Kutlu Olsun Yakamoz Bal kç s K fl Bahçesi nde Özhan Özgür ve Grup Yakamoz Viflnelik te her Çarflamba, Cuma ve Cumartesi akflamlar Özhan Özgür ve Grup Yakamoz canl performanslar yla sizlerle ekim etkinlik Ankara n n ünlü bal k restoran Yakamoz Bal kç s, zengin bal k çeflitleri, ege mezeleri ve Amasra salatas yla K fl Bahçesi nde sizleri bekliyor DERNEKTEN HOCAM BU AY Y NE BULUfiUYORUZ! - DR. NECDET BULUT AMF S 12 S NEMA KULÜBÜ 23 EDEB YAT KULÜBÜ GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 15 TL 20 ODTÜLÜLER BÜLTEN 210 PAZARTES A la Carte Mönü SALI A la Carte Mönü ÇARfiAMBA Özhan Özgür ve Grup Yakamoz A la Carte Mönü

17 Futbol Keyfi Viflnelik te! Lig maçlar n arkadafllar n zla birlikte yemek yiyerek ya da içeceklerinizi yudumlayarak izleyebilece iniz salonlar m za sizleri bekliyoruz. lk Ankara Konseri Viflnelik te Model Gençlerin heyecanla bekledi i Model Konseri, 8 Ekim 2011 Cumartesi akflam Viflnelik Çim Amfi de gerçekleflecek. Çimlerin üzerinde hayranlar yla buluflacak gruptan önce Gergedan ve Kirli Beyaz sahne alacak. Konser Biletleri: Biletix: 23,50 TL ODTÜ KKM Giflesi, ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi Ön Büro: 20,00 TL Engelleri Foto rafla Afl yoruz! Ka Foto raf Gelifltirme Atölyesi ve ODTÜ Mezunlar Derne i iflbirli iyle yap lacak Okyanus Projesi, ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanan 7 birey, ev kad n 4 birey ve iflsiz 3 bireyin kat l m yla Temel Foto raf Atölyesi fleklinde gerçeklefltirilecek. Kat l mc lar n ücretsiz yararlanaca Temel Foto raf Atölyesi nin bitmesinin ard ndan talep gelmesi durumunda proje, leri Seviye Foto raf Atölyesi ile devam edecek. Viflnelik tesisinde gerçekleflecek Temel Foto raf Atölyesi 10 Ekim Kas m 2011 tarihleri aras nda, Pazartesi ve Çarflamba günleri 12:00-14:00 saatleri aras nda planlan yor. Atölye çal flma saatlerinin hemen ard ndan Viflnelik yerleflkesi ve çevresinde uygulamal foto raf çal flmalar yap lacak. leri Seviye Foto raf Atölyesi fleklinde devam etmesi durumunda bir foto raf sergisi ve gösterisi ile sonlanmas planlanan proje sonras nda, foto raf çal flmalar na devam etmek isteyenlere gerekli destek Ka Foto raf Gelifltirme Atölyesi taraf ndan sa lanacak. Kat l mc adaylar n n bir foto raf makinesi olmas yeterli. Atölyeye kat l m için ad soyad n z, hangi kontenjandan (ortopedik engelli, ev kad n, iflsiz) kat ld n z, telefon numaran z ve e posta adresinizi adresine e posta olarak gönderebilir ya da numaral telefonu arayarak bildirebilirsiniz. izlencesi filetmeden BRUNCH 8 MODEL - Ç M AMF BRUNCH 12 NURHAN DAMCIO LU BRUNCH BRUNCH BRUNCH Nurhan Damc o lu Viflnelik te Viflnelik Restoran, 12 Ekim Çarflamba akflam kantonun kraliçesi Nurhan Damc o lu nu konuk edecek. Zengin meze taba, mevsim salatas, aras ca, kar fl k zgara ve meyveden oluflan mönü ve Damc - o lu nun kantolar eflli- inde muhteflem bir akflam geçirip doyas ya e lenmek için sizleri Viflnelik e bekliyoruz. Kifli Bafl 65 TL. PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:00-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) PERfiEMBE A la Carte Mönü CUMA Özhan Özgür ve Grup Yakamoz A la Carte Mönü CUMARTES Özhan Özgür ve Grup Yakamoz A la Carte Mönü EYLÜL

18 rnektn d E E bir k ÖşE Buray Görmüfl müydünüz? Tam da bu zamanlarda önem kazan r kapal mekanlar n oyun alanlar Hava so umaya, özgürce oynanan sokaklardan çocuk sesleri kaybolmaya bafllar. So u a ald rmadan bir süre daha sokak oyunlar na devam etseler de çocuklar, kapal alanlarda da oluflturulacak güzel oyun alanlar nda da e lenebilir. Çocuklar n z n Arkadafllar yla Buluflma Noktas Yavru Viflne Kurdu Oyun Odas B u güzel alanlardan biri de Yavru Viflne Kurdu Oyun Odas d r. Bültenimizin bu say s nda Dernekten Bir Köfle sayfam z, siz tesiste zaman geçirirken çocuklar n z n oyunlar oynayarak e lendi i oyun alan m za ay rd k. Rengarenk kayd ra, oyun masas, oyuncaklar, kitaplar, televizyonu, ka tlar ve boyalar yla Viflnelik in belki de en e lenceli bölümüdür Yaln zca yetiflkinleri de il, çocuklar da bir araya getiren ODTÜ Mezunlar Derne i, çocuklar n en önemli ö renme arac olan oyunla onlar n sosyalleflmesine de katk da bulunuyor. Küçük konuklar m z, OMD Athletics in hemen yan ndaki Yavru Viflne Kurdu Oyun Alan nda Zeynep Ablalar n n gözetiminde arkadafllar yla oyunlar oynuyor, kitap okuyorlar. Öyle iyi vakit geçiriyorlar ki, gitme zaman gelip de anne-babalar n kap da gördüklerinde hepsinin yüzünde ayn ifade beliriyor: Biraz daha kalal m. Sizin gibi çocuklar n z n da arkadafllar yla buluflma noktas olan Viflnelik e hepinizi bekliyoruz. 22 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

19 o SP R K fl Sporsuz Geçirmeyin! OMD Athletics farkl ders seçenekleriyle sizi bekliyor Spinning Stretching Eklemlerin esneme kabiliyetini artt r r. Ömür boyu sürecek olan sa l k ve s k bir vücut formu için esnekli in kilit nokta oldu unun fark na varacaks n z. Fit Box Tekme ve yumruk kombinasyonundan oluflan bir derstir. Savunma ve refleks özelliklerini artt r r. Ayr ca kifliye özgüven duygusunu kazand - ran bir derstir. Aqua GYM Havuzda e itmen eflli inde suyun direncine karfl yap lan aerobik formlu bir grup egzersizidir. Kid's Aerobic Geliflim ça ndaki çocuklar n vücut koordinasyonu ve hareket dengesini sa lamak amac yla yap lan esneklik ve güç ile birlefltirilerek çeflitli aerobik ad mlar yla müzik eflli inde yap lan e lenceli bir derstir. Fat Burning Müzik eflli inde tüm kaslar n z güvenli ve e lenceli bir yolla güçlendirirken yüksek kalori ve ya yakabilece iniz bir derstir. Yoga Fit Bedeni yeni bir boyuta tafl yan bu ders vücudu güçlendirir, esnekli i artt r r ve stresi azalt r. Vücut ve zihin dinginli i için uygun konsantre ve meditatif kombinasyonlar içerir. Latin Step Yüksek enerjili sonsuz e lence f rsat. Step tahtas üzerinde Latin hareketleri ve di er popüler dans figürlerinin kombinasyonu ile gerçeklefltirilir Hatha Yoga Hatha Yoga, yogan n fiziksel boyutudur. Bu etkinlik s ras nda bafllang ç düzeyindeki yoga durufllar, soluma ve teknik ö retilmektedir. Esnekli i artt rmak, güçlenmek, kas dengesini sa lamak ve rahatlamak için ideal bir yöntemdir. Tai-Chi Sakin, yavafl ve dinlendirici vücut hareketleri ile fiziksel ve ruhsal dengeye ve sa l n za kavuflursunuz. Arterit ve tansiyon hastalar n n iyileflme sürecine, solunum, dolafl m ve ba - fl kl k sistemlerinin güçlenmesine yard mc olur. Step Up Yavafl ad mlardan yüksek yo- unluklu ad mlara geçilen ritimli bir aktivitedir. Kaslar n z n flekillenmesine ve esneklik kazanmas na yard mc olur. Bu derste orta ve ileri düzeyde olan kat l mc lar için uygundur. Total Body Vücudun üst ve alt tüm kas gruplar n n ayr ayr çal flt ran bu ders s - k kar n egzersizleri ile son bulur. Ashtanga Yoga Esnetme ve germe egzersizleri ile kas esnekli ini ve eklem hareket mesafesini artt rarak kas ve eklem rahatlamas na yönelik bir grup dersidir. Sabit bisikletlerle müzik eflli inde grupla yap lan yüksek performansl, hem ya yak p hem de müthifl kondisyon tutabilece iniz e lenceli bir aktivite. Tae - Bo Yüksek tempoda performansa yönelik tekme ve yumruk kombinasyonlar ndan oluflan ve maksimum ya yak fl n sa layan e lenceli bir grup dersidir. Pilates Matwork Temelini sportif rehabilitasyon hareketlerinden alan ve her seviyede insana uygun güç kazand r p, esnekli ini ve vücut dengesini artt racak yer hareketlerinden oluflan bir grup dersidir. Pilates Reformer Özel bir ekipman kullanarak bedeni do al pozisyonunda tutan, kaslar uyaran ve bu kaslar n do ru kullan lmas n gelifltiren, ayn zamanda da omurgan n kuvvetlenmesini ve de iflik düzeylerde çal flmas n sa layan kiflisel bir derstir. Body Shape Kad nlara özel, kar n, basen ve gö üs bölgelerini çal flt ran s k laflmaya ve ya yakmaya yönelik kesin sonuç elde edebilece iniz bir derstir. GYM Ball Yumuflak, dayan kl özel toplar kullan larak yap lan hem form tutmak hem de s rt ve eklem a r lar ndan kurtulmak isteyenlere yönelik e lenceli bir grup dersidir. Aerobic Latino Latin müzikleri eflli inde Latin danslar n seven aerobik tutkunlar - n n ritim ve hareket duygular n ortaya ç karan k vrakl k ve tüm vücut koordinasyonunun geliflti i zevkli bir o kadar da e lenceli bir grup dersi. Dance De iflik formlu Latin, Cha-Cha, Swing, Tango ve Mango gibi dans ad mlar n ö renerek özgürce dans edebilece iniz, dans n zla kendinizi ifade edebilece iniz çok zevkli bir grup dersidir. Efle ihtiyaç yoktur. Her ders seviyesindeki kifliler kat labilir. Butts & Gutts Bantlar, damb llar, barlar ve toplar kullan larak tamamen vücudun alt bölümündeki kar n, kalça, bacaklara yönelik bir derstir. Zumba Zumba, ateflli Latin müziklerini egzotik dans ritimleri ve dinamik egzersiz hareketleri ile birlefltirerek fit ve zinde bir görünüm sa layan bir grup dersidir. Vücut çal flt rmay partiye dönüfltüren Zumba ile kalori yakmak ve kaslar esnetmek hem çok kolay hem de çok e lenceli. Muscle Works Ad mlar, barlar ve a rl klar ile kaslar n flekillendirilmesini sa layan bu etkinlik tüm vücudunuzun forma girmesine yard mc olur. Grup ders program m z adresinden takip edebilirsiniz 24 ODTÜLÜLER BÜLTEN 211

20

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı