STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü"

Transkript

1 STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü MADDE 1- DERNE N ADI : stanbul Kurulu lararası Masa Tenisi Spor Derne i dir. MADDE 2- DERNE N MERKEZ : a) Derne in Merkezi: stanbul dur. b) Renkleri: Ye il, Beyaz ve Kırmızıdır. c) Kısa Adı: KMTSD d) ubesi: Derne in ubesi yoktur. MADDE 3- DERNE N AMACI: stanbul da çe itli kurulu larda çalı an ki ilerin, i leri dı ında spor yapmalarına imkan sa layıp kurulu lararası dayanı mayı gerçekle tirmek, sosyal bütünle meye hizmet etmek, Masa Tenisi nin geli mesine ve yurt çapında yaygınla masına katkıda bulunmak, aynı amaç do rultusunda çalı an kurum ve kurulu larla ili kiler kurmak, yardımla mak, düzenlenen organizasyonlara katılmak veya organizasyonlar düzenlemek. Dernek,gerekti inde üst kurulu larla diyalog kurarak, birlikte veya ayrı ekilde hareket ederek,masa Tenisi konusunda bilgi alı veri inde bulunur.üst kurulu ların düzenlemi oldu u etkinliklere katılır. Görü sorar veya üst kurulu ların standartlarına uygun sporcular yeti tirilmesine öncülük eder. Spor ça ındaki gençler arasında sporla u ra anların spor yapmalarını sa lamak ve bunların bedeni ve ruhsal geli meleri ile spor ahlakı içinde memlekete yararlı birer unsur olarak yeti melerini sa lamak Dernek,aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek,federasyon olu turabilir veya olu turulan federasyondan ayrılabilir.derne in federasyona katılması veya ayrılmasına genel kurulca karar verilmesi zorunludur. MADDE 4- BU AMACI GERÇEKLE T RMEK Ç N YAPACA I FAAL YETLER : a) Ba ta stanbul olmak üzere ülkemizde Masa Tenisi nin yaygınla ması için gençlerimize ve çe itli kurulu larda çalı an ve Masa Tenisi ne ilgi duyan ki ilere gerekli imkanları hazırlayarak spor yapmalarını sa lamak, b) Yarı malar, gösteriler ve konferans düzenler, kurslar açar ve yapılan yarı malara katılır, çe itli spor tesisleri, gerekti inde profesyonel takımlar kurar, c) Amacına ula mak için kurulmu ve kurulacak, yerli ve yabancı, özel ve resmi te ekküller, dernekler, meslek kurulu ları, vakıflar, birlik v.b. ile do rudan veya dolaylı olarak ya da kendisine ba lı kurulu lar aracılı ı ile i birli i yapar. d) Tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmi bulunanların üyelerin kurulu ların, kendi aralarındaki sportif geli melerini sa lamak, spor e itimi ve ahlakını geli tirmek, sevgi ve dayanı mayı artırmak, e) Amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü yayın aracından, özellikle, gazete, kitap, dergi, bro ür, radyo ve televizyon gibi araçlardan yararlanır. f) Dernek yukarıdaki amaca ula mak için sporla ilgili her türlü faaliyette bulunur ve ar iv

2 olu turabilir, g) Dernek, Kurulu lar arasında e itici, yeti tirici ve e lendirici çalı malar yapar. Masa Tenisinin spor dalları arasındaki yerini koruması için gerekti inde seminer ve konferanslar düzenler, h) Gerekti inde dernek faaliyetlerini yürütmek için personel istihdam etmek, çalı tırmak ve çıkartmak, ı) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için her düzeyde e itim ve ö retim kurumu,dershane, kurs ve yurt açıp i letebilir veya bunlara katkıda bulunabilir. i) Dernek üyesi olup olmadı ı gözetilmeksizin, Masa Tenisine sempati duyan veya dolaylı olarak da olsa Masa Tenisi ile bir ba ı bulunan kurulu lar arasında amatörce faaliyet gösteren kurulu lardaki ki ilere Masa tenisi hakkında çe itli aralıklarla bilgi ve e itim seminerleri düzenlemek, katılımcıları profesyonellik manasında bilgilendirmek ve belgelendirmek. j) Amacına ula mak için toplantılar,kurslar,seminerler,konferanslar,kongreler,sempozyumlar, paneller düzenler. k) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için üyeleri ya da uzman ki iler aracılı ı ile ara tırma,inceleme,geli tirme,çalı ma ve etütler yapar,öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir. l) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve ba ı toplar, alır ve verir, artlı ve artsız vasiyetleri kabul edebilir. m) Masa Tenisinin geli imi için, e itim kurulu ları ile (üniversiteler, meslek okulları) i birli i yapmak, çalı maları desteklemek, n) Dernek, amacını gerçekle tirmek için çalı ma konularını ve yürütülecek ba ta Masa Tenisi olmak üzere spor dallarını yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu Devlet kurulu larının yönetmeliklerine göre belirler. o) Üyeler arasında tanı ma ve dostlu u geli tirmek için Masa Tenisi sporunun gerek yurt içinde gerekse yurt dı ında daha ba arılı olabilmesi için maddi ve manevi deste i vermek, ö) Amacına ula mak için ve yukarıda belirtilen etkinliklerle ilgili olarak ta ınmaz mal alıpsatabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir, bu hakları azaltıp, ço altabilir, de i tirebilir, kaldırabilir, bunlar üzerinde dernek leh ve aleyhine her çe it ayni ve ahsi haklar kurabilir, bunları kiralayabilir; ta ınır malları iktisap edebilir ve bu mallar üzerinde alım-satım dahil her türlü ayni ve ahsi hak kurabilir, kefalette bulunabilir. p) stanbul genelinde Masa Tenisi sporunu desteklemek için yurt içinde ve yurt dı ındaki yazılı ve görsel yayınları takip etmek, çevirilerini yaptırmak, bilgi ve teknik ileti imi yo unla tırmak ve gerekti inde dergi, bro ür, bülten yayınlayarak da ıtmak, web sayfası olu turarak, internet aracılı ı ile ilgililere ula mak, çe itli teknolojik imkanlardan yararlanmak. r) Sportif nitelikli e itim merkezleri ile iktisadi i letmeler vb. kurmak, i letmek veya gelir temini için i letilmesine müsaade etmek, s) Düzenlenen müsabakalara sporcu göndermek veya Resmi makamlar nezdinde temaslarda bulunarak, faaliyet gösterilen kurulu lar arası veya kurum ve kurulu larla irtibat kurarak turnuvalar düzenlemek. ) Dernek içi organları ve yönetim mantı ı ile tüm üyelerinin sorunlarını çözme noktasında ve çözümleme sürecinde,her üyeye e it mesafede durmak ve tarafsızlık ilkesine uymak. Yine bu ilkeler do rultusunda konulmu olan ve kurallara uymayan üyeleri uyarmak. t) Dernek dı ında bulunan ki i veya kurulu lar tarafından, derne in amaç ve gayelerine uygun üye ço unlu unu yakından ilgilendiren ve sportif veya genel amaçlı fuar, sergi gibi etkinliklere katılarak, müsabakalar düzenlemek,ödüller da ıtmak ve konferanslar vermek, u) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için mevzuatın izin verdi i ölçülerde üyelerinin bo zamanlarını de erlendirmek amacıyla lokal açabilir, gelir temini için kiraya verebilir.

3 MADDE 5- DERNEK KURUCULARI : Dernek kurucularının adı,soyadı a a ıya çıkarılmı tır. U ur BE OK ener F L Z Tugay BE OK Mete YURDAÜN Zafer CENG Z Ali Hamdi UZAL Necmi AH N MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI: Derne in amacını benimseyen ve görevlerini gerçekle tirmeyi isteyen medeni haklarını ve kullanma ehliyetini ifa etmekten men edilmi bulunmayan ve 18 ya ını bitirmi herkes derne e üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik müracaatları için 30 gün içinde üyeli in kabul veya reddi eklinde ba vuru sahibine yazılı olarak bildirir. Hiç kimse derne e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Derne e tüzel ki ilerde üye olabilir. Ancak; Tüzel ki inin üye olması halinde yönetim kurulu ba kanı veya temsile görevlendirece i ki i oy kullanır. Bu ki inin ba kanlık ve temsil görevi sona erdi inde, tüzel ki i adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. MADDE 7- ÜYEL KTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Derne e üye olma hakkını kaybedenlerle,üye aidatı ödemeyenler,dernek tüzü üne aykırı davrananlar,yönetim kararı ve yetkisi olmadan derne i kendi menfaatleri için kullananlar,kendi ba larına dernek hakkında açıklamalarda bulunanlar ile derne e zarar verdikleri anla ılanların üyelikleri,yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetimi Kurulunca silinir. Dernek tüzü üne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanlar Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Ancak,Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunamazlar MADDE 8- ÜYELER N HAKLARI: Dernek üyeleri e it haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakları seçme ve seçilme hakları yoktur.ancak ister ise derne e aidat ödeyebilirler ve ba ı ta bulunabilirler. Her üye istifa hakkına sahiptir. MADDE 9- DERNE N ORGANLARI: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Haysiyet Divanı MADDE 10- GENEL KURUL: Dernek,Tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden ola an genel kurul toplantısını K YILDA B R EK M AYI NDA yapar. Ola an toplantı dı ında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü ü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı iste ine göre ola anüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca ça rılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı iste i üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde ola anüstü toplantıya ça ırmazsa denetleme kurulu veya toplantı iste inde bulunan üyelerden birinin

4 müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duru ma yaparak dernek üyeleri arasından üç ki ilik bir heyeti toplantıya ça ırmakla görevlendirir. MADDE 11- ÇA RI USULÜ: Yönetim Kurulu dernek tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbe gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya ça rılır.bu ça rıda ço unluk sa lanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılaca ı da belirtilir. lk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmı günden fazla olamaz. Toplantı ço unluk sa lanamaması sebebinin dı ında ba ka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan ça rı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden ça rılır. MADDE 12- TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul Dernek Tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. lk toplantıda yeter sayı sa lanamazsa ikinci toplantıda ço unluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 13- TOPLANTININ YAPILI USULÜ: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları kar ısına imza koyarak toplantı yerine girerler.kimlik belgesini göstermeyenler,belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.bu ki iler ve dernek üyesi olmayanlar,ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sa lanmı sa durum bir tutanakta tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu ba kanı veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.toplantı yeter sayısı sa lanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılı tan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir ba kan ve yeteri kadar ba kan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu turulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin kar ılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenli inin sa lanması divan ba kanına aittir.genel kurul, gündemdeki konuların görü ülerek karara ba lanması ile sonuçlandırılır.genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu ahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görü ülen konular ve alınan kararlar bir tutana a yazılır ve divan ba kanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.toplantı sonunda,tutanak ve di er belgeler yönetim kurulu ba kanına teslim edilir.yönetim kurulu ba kanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde,bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu ki iler tarafından yerine getirilir.

5 MADDE 14- TOPLANTIDA GÖRÜ ÜLECEK KONULAR: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görü ülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 i tarafından görü ülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. MADDE 15- GENEL KURULUN GÖREV YETK LER : A a ıdaki hususlar genel kurulca görü ülüp karara ba lanır. 1 1-Dernek organlarının seçimi, 2 2-Dernek tüzü ünün de i tirilmesi, 3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görü ülüp,yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görü ülüp aynen veya de i tirilerek karara ba lanması, 5-Dernek için ta ınmaz malların alınması mevcut ta ınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Derne in fesih edilmesi, 7-Dernek ubelerinin açılmasını kararla tırmak ve ube kurucularına yetki vermek, 8-Üye aidatlarını ve katılım aidatlarını belirlemek. 9-Dernek Yönetmeli ini de i tirmek. (Yönetmelik de i ikli i için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 ço unlu u gereklidir.) 10-Derne in Uluslar arası ili kilerde bulunmasına karar vermek 11-Yurtdı ında faaliyette bulunma ve ube açılmasına yetki vermek, 3 12-Federasyon olu turulmasına yetki vermek, 13-Üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeli i kendili inden sona ermi bulunan üyelerin, üyeli i sona erdirici nedenin gerçekle ip gerçekle medi ine ili kin itirazlarının incelenip karara ba lanması 14- Dernek ubelerinin açılmasını kararla tırmak ve ube kurucularına yetki vermek, 15-Derne in aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek,federasyon olu turulmasına, olu turulacak federasyondan ayrılmasına yetki vermek 16-Mevzuatta ve dernek tüzü ünde genel kurulca yapılması belirtilen di er görevleri yerine getirir. MADDE 16- OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE EK LLER : Genel kurulda oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmi ka ıtların ve oy pusulaların,üyeler tarafından gere i yapıldıktan sonra mühürlenmi veya bo bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak belirlenen oylardır. MADDE 17- YÖNET M KURULUNUN TE K L : Yönetim Kurulu (7) AS L ve (5) YEDEK üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde bo alma oldu u takdirde yedek üyelerin göreve ça rılması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarına art arda üç veya toplam be kez katılmayanların,yönetim kurulu üyelikleri dü ürülür. MADDE 18- YÖNET M KURULUNUN GÖREV VE YETK LER : a) Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, b) Derne in gelir ve gider hesaplarına ili kin i lemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, c) Derne e giri ba vurularını incelemek ve karara ba lamak, d) Genel Kurul toplantı tarihini, gündemini tespit ederek, toplantının yapılmasına ili kin ça rı ve i lemleri yerine getirmek. e) Derne in Yönetmeli ine aykırı hareket eden kurulu ve sporcuları Haysiyet Divanına sevk etmek.

6 f) Haysiyet Divanı kararlarını yerine getirmek. g) Uygun görülecek aralıklarla maç sonuçlarını üyelere duyurmak. h) Geleneksel e lence ve toplantıları düzenlemek. ı) Derece alan takımlara verilecek ödülleri hazırlamak ve da ıtılmasını organize etmek. i) Basın, Masa Tenisi Federasyonu, masa tenisi konusunda faaliyet gösteren di er kurum ve kurulu lar ile ili kiler kurmak. j) Yurt içi ve yurt dı ı Masa Tenisi etkinlikleri hakkında üyelere bilgi vermek. k) çinde bulunan sezonun faaliyetlerini organize etmek ve düzenlemek. l) Devre arası süresini tespit etmek. m) Dernek çalı malarını kolayla tırmak üzere yönetim kuruluna ba lı olarak çalı acak komisyonların gerek gördükçe kurulmasına karar vermek,bu komisyonların çalı malarını denetlemek, gerek görürse komisyonları lav etmek, n) Derne in çalı malarını düzenlemek,lüzumlu olan iç yönetmelikleri ve çalı ma esaslarını hazırlamak, o) Dernek Amblemini belirlemek ve gerekli i lemleri resmi organlar önünde yerine getirmek. ö) Dernek tüzü ünün ve mevzuatının kendisine verdi i di er i lemleri yapmak, Yönetim kurulu,görev bölümünü Ba kan,ba kan Yardımcısı,Sekreter,Sayman ve üyelerini seçilenler arasından belirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararla tıraca ı belirli gün ve saatte ça rısız toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çoklu u ile alınır. MADDE 19- YÖNET M KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI: Yönetim kurulu üye sayısı bo almalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından a a ı dü erse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya ça rılır. Ça rının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin ba vurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duru ma yaparak dernek üyeleri arasından seçece i üç ki iyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. MADDE 20- Ç DENET M : Dernek denetleme kurulu (3) AS L ve (3) YEDEK üyeden olu ur.derneklerde iç denetim esastır.genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilece i gibi,ba ımsız denetim kurulu larına da denetim yaptırılabilir.genel kurul,yönetim kurulu veya ba ımsız denetim kurulu larınca denetim yapılmı olması,denetim kurulunun yükümlülü ünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu derne in, tüzü ünde gösterilen amaç ve amacın gerçekle tirilmesi için sürdürülece i belirtilen çalı ma konuları do rultusunda faaliyet gösterip göstermedi ini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzü üne uygun olarak tutulup tutulmadı ını,dernek tüzü ünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandı ında genel kurula sorar. MADDE 21- HAYS YET D VANI : a) Genel Kurul tarafından seçilen, üç asil ve bir yedek üyeden olu ur. Görev süresi iki yıldır. b) Dernek yönetmeli ine, amaçlarına aykırı hareket eden kurulu ve sporcular hakkında kendisine iletilen dosyaları karara ba lar. c) Kendi içinden bir ba kan seçer. d) Kararlar oy çoklu u ile alınır.mutlak 3 ki i ile toplanır. Katılmayan üye yerine yedek üye katılır. e) Kararlarını en geç bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirir.

7 Haysiyet Divanı,üyeler hakkında, uyarma,kınama ve ihraç cezaları verilmesini Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Uyarma; Üyenin belirli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesi, Kınama; Üyenin uygun olmayan davranı larının yazılı olarak kınanması, hraç; Üyenin,üyelik niteli inin kaldırılması teklifidir MADDE 22- BA KA ORGANLAR: Dernekte ba ka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez. MADDE 23- ORGANLARA SEÇ LENLER N DAREYE B LD R LMES : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ba kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile di er organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, do um yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgahları dernek merkezinin bulundu u yerin En Büyük Mülki Amirli ine yazı ile bildirilir. MADDE 24- DERNE N GEL RLER : Derne in gelirleri a a ıdakilerden olu ur : a) Üye aidatları : Aylık veya yıllık olarak ödenir. b) Üyelik Giri Aidatı: Giri aidatı miktarı, aylık aidat miktarından az olamaz. Üyeli i kabul edilen kurulu lar ile di er üyeler Yönetim Kurulu tarafından miktarı belirlenen dernek katılım paylarını müracaatlarının Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ve üyeye yazılı olarak bildirilmesinden sonra 1 ay içerisinde derne e ait banka hesabına yatırmak zorundadır. c) Katılım paylarından elde edilecek gelirler, d) Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango,bale,balo,e lence,temsil,konser,spor ve sportif yarı malar, turnuvalar,gece,çay partisi,sergi ve konferans gibi faaliyetler ile Dernek Tüzü ünün 3. ve 4.maddesinde belirlenen amaç ve faaliyetleri do rultusunda yapılacak etkinliklerden sa lanan gelirler. e) Derne in mal varlı ından elde edilen gelirler. f) Ba ı ve yardımlar. g) Fesih edilen veya da ılmı sayılan di er dernekler tarafından devredilecek ta ınır ve ta ınmaz mallar, kıymetli evrak,e ya ve nakitler, h) Kurulmu olan i letmeler ve irketler yoluyla elde edilecek gelirler, ı) Derne in dı ülkelerdeki gerçek ve tüzel ki ilerden veya di er kurulu lardan yardım, i) Reklam gelirleri, her çe it isim hakları ve patent gelirleri, di er çe itli gelirler. j) Dernek tüzü üne ve yasal mevzuatlara aykırı olmamak kaydı ile her türlü gelir k) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ı ve yardımlar. MADDE 25- DERNEKLERE YAPILACAK YARDIMLAR: Dernekler,tüzüklerinde gösterilen amaçları,çalı ma konuları veya çalı ma biçimleri arasında açıkça belirtilmek suretiyle 5253 sayılı Dernekler Kanunun 61.maddesinde belirtilen kurum ve kurulu lar ile parti,sendika ve mesleki kurulu lardan maddi yardım alabilir,bu kurulu lara yardımda bulunabilir. Genel ve katma bütçeli dairelerde mahalli idareler, belediyeler, iktisadi ve devlet te ekkülleri ile bunlara ba lı müesseselerle her çe it tüzel ve özel ki ilerin 5253 sayılı Kanunun 61.maddesinde belirtildi i ekilde yapacakları tahsisler, yardımlar ve ba ı ları kabul eder.

8 Dernek,Yurtdı ında bulunan gerçek veya tüzel ki ilerden veya di er kurulu lardan yardım alması çi leri Bakanlı ının izni ile olur. MADDE 26- DEFTER VE KAYITLAR: Dernekler i letme hesabı esasına göre defter tutarlar.ancak,yıllık bürüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL yi a an dernekler takip eden hesap döneminden ba layarak bilanço esasına göre defter tutarlar. letme hesabı esasına göre defter tutan dernekler,yukarıda belirtilen hadde ba lı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bilanço esasına geçen dernekler,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına dü erlerse takip eden yıldan itibaren i letme hesabı esasına dönebilirler. Ticari i letmesi bulunan dernekler,ticari i letmeleri için,ayrıca vergi usül kanunu hükümlerine göre defter tutarlar. Tutulacak defterler: Dernekler a a ıda yazılı defterleri tutarlar. a) letme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a ıdaki gibidir. 1 ) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2 ) Üye Kayıt Defteri: Derne e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derne e giri ve çıkı tarihleri bu deftere i lenir.üyelerin ödedikleri giri ve yıllık aidat miktarları bu deftere i lenebilir. 3 ) Evrak kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4 ) Demirba Defteri: Derne e ait demirba ların edinme tarihi ve ekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan dü ürülmesi bu deftere i lenir. 5 ) letme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere i enir. 6 ) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere i lenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a ıdaki gibidir. 1 ) (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar. 2 ) Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt ekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlı ına verdi i yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebli leri esaslarına göre yapılır. Bu madde sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Kayıt usulü Bu yönetmeli e göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.ancak form veya sürekli form eklinde tutulacak defterler,kullanılmaya ba lanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir.onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlı lar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.di er defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlı yazıldı ı takdirde düzeltmeler ancak yanlı rakam ve yazı okunacak ekilde çizilmek,üst veya yan tarafına veya ilgili bulundu u hesaba do rusu yazılmak suretiyle yapılabilir.yanlı rakam ve yazının çizilmesi halinde,bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

9 Defterlere geçirilen bir kayıt;kazımak,çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları,çizilmeksizin bo bırakılamaz ve atlanamaz.ciltli defterlerde,defter sayfaları ciltten koparılamaz.tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Derneklere ait belgeler,kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. Kayıt zamanı lemler,defterlere günlük olarak kaydedilir.ancak, gelir ve gider kayıtları; a) lemlerin,i in hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenli ini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi arttır.bu gibi kayırlar on günden fazla geciktirilemez. b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fi leri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını ta ıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, i lemlerin bunlara kaydedilmesi,deftere i lenmesi hükmindedir.ancak bu kayıtlar i lemlerin esas defterleri kırk be günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez.dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde,kırk be günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların i lenmesi zorunludur. Defterlerin tasdiki Bu yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler,bunları kullanmaya ba lamadan önce il dernekler müdürlü üne veya notere tasdik ettirirler.bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılaca ı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Derne in adı,kütük numarası,yerle im yeri,defterin türü,defterin kaç sayfadan ibaret oldu u,tasdik tarihi,tasdik numarası,tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik erhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya yönetmelikte de belirtilen tasdik erhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapı tırılarak kö eleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir.defterin son sayfası,defterin kaç sayfadan ibaret oldu u,tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmedi i kontrol edilerek mühürlenir. Hesap dönemi Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap Dönemi 1 Ocakta ba lar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni Kurulan derneklerde hesap dönemi kurulu tarihinde ba lar ve 31 Aralıkta son erer. Saklama süresi Defterler hariç olmak üzere,dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve di er belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. MADDE 27- GEL R VE G DERLERDE USUL: Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir.dernek gelirlerinin bankalar aracılı ı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura,perakende satı fi i,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.ancak dernekler Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler. Dernekler tarafından ki i,kurum veya kurulu lara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.ki i,kurum veya kurulu lar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Ba ı Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler;yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası ta ıyan,kendinden karbonlu elli asıl ve elli suret koçan yapra ından meydana gelen ciltler veya

10 elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılı ıyla yazdırılacak form veya sürekli form eklinde,dernekler tarafından bastırılır.form veya sürekli form eklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. MADDE 28- ALINDI BELGELER N N DEFTERE KAYDI : Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir.alındı belgelerinin,eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı,numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden ba lamak üzere defterin yalnızca ba langıç,biti ve serisi sütunları doldurularak,her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek ekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir.defterin di er sütunları,alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek ki ilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. Tamamı kullanılmadı ı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden ki i tarafından tutanak altına alınır.bu ekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri,gelir tahsil edecek ba ka bir ki iye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek ekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. Form veya sürekli form eklinde bastırılan alındı belgeleri de ba langıç ve biti numaraları elli asıl ve elli suret koçan yapra ını ihtiva edecek ekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgelerinden kaybolan ve çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.gerekli i lemlerin yapılması için durum,dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet ba savcılıklarına intikal ettirilir. MADDE 29- TA INMAZ MAL ED NME : Dernek Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla ta ınmaz mal satın alabilir veya ta ınmaz mallarını satabilirler. Dernek edindikleri ta ınmazları tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde Mülki dare Amirli ine bildirmekle yükümlüdürler. MADDE 30- D ER HUSUSLAR: A- Kurallar: a) Üyeli i kabul edilen kurulu lar ile di er üyeler, Genel Kurulda miktarı belirlenen ve Dernek katılım paylarını Yönetim Kurulunun bildirece i tarihe kadar Yönetim Kuruluna ula tırmak zorundadır. Kurulu lar takım listeleri ile birlikte takım sorumlu yöneticisi ve yardımcısının posta ve adresi, telefon ve faks numaralarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler. b) Kurulu lar, her yıl Yönetim Kurulunun bildirece i tarihe kadar erkek takımları için 3-5, bayan takımları için 2-4 ki ilik takım listelerini stanbul Kurulu lar Arası Masa Tenisi Spor Derne ine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. irket ortaklarının takım listelerinde yer alıp oynayabilmesi için, ilgili irkette en az % 10 oranında hisseye sahip olması gerekmektedir. Takımlar; aynı kurulu un bulundu u il sınırları içinde farklı SGK veya Emekli Sandı ı i yeri sicil numarasına tabii i yeri kadrolarından olu abilir.takım listesinde yer alan sporcuların o kurulu ta fiilen ve tam gün görev yapması arttır. Listede isimleri bulunan sporcuların o kurulu ta çalı tı ına dair, SGK veya Emekli Sandı ı giri bildirgeleri hatta SGK aylık sigorta isim listeli prim bildirgelerinin yönetim kurulunca istendi i takdirde ibrazı zorunludur. Yönetim Kurulu gerekli gördü ü takdirde kurulu kadrolarında bulunan sporcular hakkında bu konuda inceleme yapar veya kendine gelen itirazları inceler kararını verir. Bu konudaki Yönetim Kurulu kararı kesindir itiraz edilemez ve uygulanır. c) Birden fazla takımla liglere katılan kurulu lar bir veya daha fazla takımını ligden çekmek

11 durumunda kaldı ında bulundukları en alttaki ligden itibaren çekebilirler. Her kurulu güç dengesini üst lige göre kurmak durumundadır. Takımlar en üst ligde bulunan takım kadrosunda en az en iyi 2 oyuncusunu oynatmak zorundadır. Yönetim Kurulu gerekli gördü ü takdirde bu konuda takım listelerine müdahale eder ve de i tirir. Takım listeleri sezon sonuna kadar de i tirilemez. d) Her kurulu erkeklerde ve bayanlarda 23 ya ında olmak artı ile kurulu unda çalı mayan bir misafir oyuncuyu oynatabilir. Takımlar hem misafir oyuncu hem de on yılını doldurmu oyuncuyu takım listelerinde bildirebilirler. Kurulu larda 10 sene çalı mı kimseler o kurulu tan ayrılsalar bile aynı takımda oynayabilirler. Takımlar aynı maçta hem 1 misafir oyuncuyu hem de 1 10 yıllık oyuncuyu bir arada oynatabilirler. e) Lig de takımı olan kurulu tan bir ki i ba ka bir takımda misafir oyuncu olarak oynayamaz. f) Misafir oyuncu, oynamaya ba ladıktan sonra sezon içinde takım de i tiremez. Sezon bittikten sonra anla tı ı yeni kurulu ta oynayabilir. g) Kurulu lar müsabakalara birden fazla takımla katılabilirler. (A,B,C,...) h) Yönetmelik hükümlerine aykırı oyuncu oynatan takımın o sezon yapmı oldu u tüm kar ıla ma sonuçları fikstürden silinir, küme dü ürülür ve bir sonraki sezon müsabakalara katılamaz. i) Ceza alan takım oyuncuları da bir sonraki sezon yapılacak olan müsabakalarda oynatılmaz. j) Müsabakalara katılan takımların sayısı az veya fazla oldu u takdirde Yönetim Kurulu yeni ligler ve gruplar olu turabilir. Öncelikle 10 lu gruplar halinde dereceleri göz önüne alarak düzenler. Bu düzenlemeye kurulu ların itiraz hakları yoktur. k) Yönetim Kurulu küme dü me ve bir üst kümeye yükselme durumlarını, sezon ba ında müsabakalar ba lamadan önce yapaca ı toplantılarda belirler ve ilan eder. Normal yükselme dı ında Yönetim Kurulu kararı ile bir üst lige yükseltilen takımlar isterlerse takım listelerine kendilerine bildirimin yapıldı ı tarihten itibaren bir hafta içinde 1 misafir oyuncuyu tüzü ün takım kadrolarının düzenlenmesi konusundaki hükümleri geçerli olmak üzere ilave edebilirler. Sezon bittikten sonra yeni sezon ba lamadan liglerden çekilen takımların yerine playoff gurubunda bir alt sıradaki takımından itibaren tamamlama yapılır. Bu da yetmedi i takdirde Yönetim Kurulu (j) bendini uygular. l) Müsabakaların belirlenen gün ve yerde yapılması esastır. Müsabaka yeri iki kurulu un anla ması ile yönetim kurulu üyesi grup sorumlusunun onayı alınarak de i tirilebilir. Ancak tehir istemi, tehir isteyen kurulu ça müsabakadan 1 gün önce saat e kadar rakip takıma ve Yönetim Kurulu üyesi grup sorumlusuna duyurulmu, onay alınmı olması arttır. Aksi takdirde sonuç hükmen yenilgi eklinde, erkeklerde (7-0) (21-0), bayanlarda (5-0) (15-0) tescil edilir. m) Kurulu bir sezonda en çok 4 tehir hakkına sahiptir. Tehir edilen maç on dört (14) gün içinde oynanır ve tekrar tehir hakkı yoktur. n) Tehir edilen maçın 14 gün içinde oynanaca ı tarih her iki takım sorumlusu tarafından kar ılıklı anla arak belirlenir. Bu durum Yönetim Kurulu üyesi grup sorumlusuna tehir eden takım sorumlusu tarafından 3 mesai günü içinde bildirilir. Aksi durumda Yönetim Kurulunun belirledi i tarihte her iki takım oynamak zorundadır. Tehir edilen maç 14 gün içinde oynanmazsa her iki takıma hükmen ma lubiyet verilir. o) Bir sezonda iki hükmen yenilgi alan takım lige devam edemez, puanları silinir, sıralamada sona alınır ve küme dü ürülür. p) Do al afet, elektrik kesintisi v.s. nedenlerle oynanamayan maçlar tehir edilmi sayılmaz. Bu tür maçların tarihleri Yönetim Kurulunun onayı alınarak her iki takım tarafından tespit edilir. Bunların dı ında meydana gelebilecek herhangi bir ola anüstü durumda Yönetim Kurulu mazereti geçerli buldu u takdirde maçın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verebilir. r) Elektrik kesintisi konusunda Masa Tenisi Federasyonu oyun kuralları uygulanır. s) Müsabakaların ba lama saati en geç dur. Taraflar mesai saatinin bitimine göre anla arak bu saati geri alabilirler.

12 Kurulu lar arasında yapılacak bütün Masa Tenisi müsabakaları Dernek tarafından hazırlanacak ve Genel Kuruldan geçirilecek Yönetmeli ine uyularak yapılır. Bu kaynakta belirtilmeyen hususlarda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu,Müsabaka Yönetmeli i geçerlidir. B- Kar ıla ma Çe itleri: a) stanbul Kurulu lar arası Masa Tenisi Spor Derne i tarafından düzenlenen ligler : b) Özel Yarı malar : stanbul Kurulu lararası Masa Tenisi Spor Derne inin düzenlemi oldu u Kurulu lararası müsabakaların haricinde, kurulu ların adı kullanılarak yapılan di er her türlü özel masa tenisi turnuvaları için, stanbul Kurulu lararası Masa Tenisi Spor Derne inin düzenlemi oldu u liglerde yer alan her kurulu un, dernek Yönetim Kurulundan izin alması arttır. Kurulu ların adını kullanarak izinsiz turnuva düzenleyen ve turnuvaya katılan kurulu veya sporcuya liglerde yer almayan ba ka bir kurulu adına katılsalar dahi bir sezon dernek Yönetim Kurulunca liglerden uzakla tırma cezası verilir. c) Erkek Takım Müsabakaları : A-Y, B-X, C-Z, Ç FT, A-X, C-Y, B-Z ( 6 Tek - 1 Çift ) olmak üzere yedi maçtan olu an sisteme göre yapılır. Yedi maçın tamamının oynanması arttır. Takım maçı en az her takımdan 2 ki i ile ba layabilir. Fakat en az 3 ki iyle bitirilir. En az 3 ki iyle bitirilmeyen maçlar rakip takımın itiraz etmesi halinde hükmen galibiyeti ile sonuçlanır. d) Bayan Takım Müsabakaları : A-Y, B-X, Ç FT, A-X, B-Y ( 4 Tek 1 Çift ) olmak üzere be maçtan olu an sisteme göre yapılır. Be maçın tamamının oynanması arttır. Takım maçı en az her takımdan 2 ki i ile ba lar. e) Ferdi Müsabakalar : Dernek Yönetim Kurulu uygun gördü ü zaman ve yerde her yıl Ferdi Kar ıla malar düzenleyebilir. Bu maçlar Tek Erkek, Tek Bayan, Çift Erkek, Çift Bayan, Karma, Ya Grupları maçlarından olu abilir. f) Takım ve Ferdi Müsabakalarda kazanılmı üç set galibi tayin eder. C- Hakemlik Müessesesi Ve tirazlar : a) Derne in düzenledi i müsabakalarda her maç en az bir hakem tarafından yönetilir. Hakemlerin lisanslı olmaları tercih sebebidir. b) Müsabakalarda yapılacak itirazlar, son maçın bitimine kadar yapılabilir. tirazın müsabaka kayıt formunun bütün nüshalarına yazılması ve itirazı yapan takım kaptanı tarafından imzalanması gerekmektedir. Maç bittikten sonra itirazda bulunulamaz. Maçı yöneten hakemin kararı ısrar halinde de i tirilemez. D- Müsabaka Kayıt Formları : Derne in düzenledi i müsabakalarda web sayfasında da yayınlanan ve istenildi inde dökümü alınabilen veya Dernek tarafından bastırılan ve da ıtılan formlar kullanılır.bu formlar 2 nüsha olarak düzenlenecektir. Formun 1 nci nüshası maçın oynandı ı günün ertesi günü ev sahibi takım tarafından Gurup Sorumlusuna faks ile gönderilecek ve ayrıca telefon ile bildirilecektir. Formun 2. inci nüshası misafir takıma verilecektir. Bu nüshalar kurulu lar tarafından, Yönetim Kurulu sezon sonunda müsabaka sonuçlarını ilan edene kadar saklanmak zorundadır.

13 E- Müsabaka Kıyafetleri : Derne in düzenledi i müsabakalarda sporcuların standart olarak ti ört, ort veya e ofman altı giymeleri gerekmektedir. Formaların, e ofmanların maçın oynandı ı topla aynı renkte olmamaları arttır. (Beyaz veya sarı) Ayakkabı olarak spor lastik ayakkabı kullanılır. F- Lisans : Dernek üyesi kurulu ve sporcuları müsabakalarda oynayabilmek için Gençlik ve Spor l Müdürlü ü sicil lisanstan resmi olarak ferdi lisans çıkarmak zorundadır.herhangi bir kulüpte oynayan üyenin tekrar ferdi lisans çıkarmasına gerek yoktur.lisansın yeni sezonda geçerli olabilmesi için vize i leminin yapılmı olması yeterlidir.dernek tarafından düzenlenen bütün müsabakalarda lisans gösterilmesi zorunludur. G- Oyun Alanı Ve Aydınlatma Standartları : a) Oyun alanı minimum 9 metre X 4.5 metre geni li inde olmalıdır. Maçları, kurulu ların kendi sahalarında oynamaları öncelikli tercih sebebidir. Yeterli sahası olmayan takımlar bütün maçlarını rakip takım sahasında oynamak durumundadır.sezon ba ında belirlenmek ko uluyla uygun olan bir ba ka sahada da yönetim kurulunun onayı alınmak ko uluyla maçlar oynanabilir. b) Oyun masası üzerinde ve civarında normal lamba ve lambalar ile aydınlatma sa lanmalıdır. Normal lamba yerine trifaze beslenmi üçlü floresans lamba grupları ile de aydınlatma sa lanabilir. Lambalar yerden en az 2.5 metre yükseklikte olmalıdır. MADDE 31- DERNE N BORÇLANMA USÜLLER : Dernek gerek gördü ü her türlü borçlanma i leri ile ilgili konuları Genel kurul kararı ile karar alır ve yönetim kurulu uygular. MADDE 32- TÜZÜK DE KL : Ola an ve Ola anüstü toplantı gündemine konulmak ve en az 10 gün önce de i iklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek ko uluyla tüzük de i tirilebilir.görü melere ba lanması ve karar ço unlu u,toplantıya katılan üyelerin 2/3 sinin oyu ile yapılır. MADDE 33- FES H HAL NDE DERNE N TASF YE EKL : Dernek genel kurulu,derne in feshine her zaman karar verebilir. Genel kurul,derne in feshine karar verebilmesi için tüzü e göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 sinin toplantıda hazır bulunmaları gerekir. lk toplantıda ço unluk olmaması halinde üyeler ikinci toplantıya ça rılır. kinci toplantıda fesih konusu görü ülür. Fesih konusunun kararını,katılan üyelerin 2/3 sinin vermesi zorunludur. Tasfiye ile ilgili Genel Kurulca üyeler arasından tasfiye için 3 ki i görevlendirilir. Feshine karar verildikten sonra feshe ili kin evrak ve belgeleri yönetim kurulu, (7) gün içinde mülki amirli ine yazı ile bildirir. MADDE 34- DERNE N TASF YE EKL : Fesih karı ile birlikte derne e ait para ve mallar derne in borcu ödendikten sonra kalan para ve malı Masa Tenisi Federasyonu na veya aynı amaçta faaliyet gösteren Spor Kulübü Derne ine devredilir.

14 MADDE 35- TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER : Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda,5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasasının Birinci Kitabının ikinci faslı olan Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır. MADDE 36- bu Tüzük 36 maddeden ibarettir. YÖNET M KURULU

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı

KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı Sayfa: 1/8 KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı Md. S. Başlık Rev 0.0 2 GİRİŞ 0.1 Amaç 0.2 Kapsam 0.3 Tanımlar ve Kısaltmalar 1.0 TALİMAT 1.1 Karşılaşma Çeşitleri 1.2 KKMTSD Kuruluşlar Arası

Detaylı

KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı

KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı Sayfa: 1/8 KKMTSD Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi Talimatı Md. S. Başlık Rev 0.0 2 GİRİŞ 0.1 Amaç 0.2 Kapsam 0.3 Tanımlar ve Kısaltmalar 1.0 TALİMAT 1.1 Karşılaşma Çeşitleri 1.2 KKMTSD Kuruluşlar Arası

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı 'Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Emeklileri Derneği' dir.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1. Derneğin adı 'Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Emeklileri Derneği' dir. (21.Mart.2011'de İl Der.Md. onaylanan son halidir.) DERNEĞİN ADI: TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Derneğin adı 'Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Emeklileri Derneği' dir.

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

KULÜPLERARASI TENİS LİGİ TALİMATI-2017

KULÜPLERARASI TENİS LİGİ TALİMATI-2017 KULÜPLERARASI TENİS LİGİ TALİMATI-2017 1. KAPSAM: Kulüplerarası Tenis Ligi nin düzenlenmesi, idari ve teknik konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmiştir. Ligin oynanması sırasında

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

DERNEKLER HUKUKU DERNEK NASIL KURULUR? KİMLER DERNEK KURABİLİR? DERNEĞİN ORGANLARI NELERDİR? DERNEĞİN AMAÇLARI NE OLABİLİR, NE OLAMAZ?

DERNEKLER HUKUKU DERNEK NASIL KURULUR? KİMLER DERNEK KURABİLİR? DERNEĞİN ORGANLARI NELERDİR? DERNEĞİN AMAÇLARI NE OLABİLİR, NE OLAMAZ? DERNEKLER HUKUKU DERNEK NASIL KURULUR? KİMLER DERNEK KURABİLİR? DERNEĞİN ORGANLARI NELERDİR? DERNEĞİN AMAÇLARI NE OLABİLİR, NE OLAMAZ? DERNEK TÜZÜĞÜNÜN İÇERİĞİNDE NELER YER ALMALIDIR? 1 Ahser Hukuk & Danışmanlık,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI .. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen.. üretimini

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER

DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Ocak 2013 gün 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. * Yönetmelikteki değişiklikler ve

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

İSTANBUL KURULUŞLARARASI MASA TENİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

İSTANBUL KURULUŞLARARASI MASA TENİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ İSTANBUL KURULUŞLARARASI MASA TENİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI : İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği dir. MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ: a) Derneğin Merkezi:

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9.

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9. TENİS AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü. Sayı : /10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü. Sayı : /10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları *BE8VL9F6* T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Sayı : 61219748-813.03-8417 03/10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA Üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü

Detaylı

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LALENŞÖR FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LALENŞÖR FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LALENŞÖR FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Amaç Madde 1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar çerçevesinde

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VETERAN MASA TENĠSÇĠLERĠ DERNEĞĠ

VETERAN MASA TENĠSÇĠLERĠ DERNEĞĠ Sayfa : 1/5 TURNUVA YÖNETMELĠĞĠ TY.2012.03 YAYIN NO: 01 YAYIN TARĠHĠ: 16.04.2012 Hazırlayan : Teknik Kurul Onay : Başkan Değişiklik Kayıtları: Yayın No Değişiklik Tarihi Değişiklik Kapsamı 01 16 / 04 /2012

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

KKMTSD Ferdi Ligi Talimatı

KKMTSD Ferdi Ligi Talimatı Sayfa: 1/5 Md. S. Başlık Rev 0.0 2 GİRİŞ 0.1 Amaç 0.2 Kapsam 0.3 Tanımlar ve Kısaltmalar 1.0 TALİMAT 1.1 Karşılaşma Çeşitleri 1.2 KKMTSD Ferdi Ligi ne katılım ve gruplar 1.3 3 Müsabakaların oynanma şekli

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ TAKIMLA LİGLERE KATILIM UYGULAMA ESASLARI İkinci Takımla Liglere Katılım Uygulama Esasları - 2 - Y/K: 31.08.2015 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. Amaç 5 2. Kapsam 5 3. Dayanak 5 4. Tanımlar 5 ESAS

Detaylı