STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü"

Transkript

1 STANBUL KURULU LARARASI MASA TEN S SPOR DERNE ANA TÜZÜ Ü MADDE 1- DERNE N ADI : stanbul Kurulu lararası Masa Tenisi Spor Derne i dir. MADDE 2- DERNE N MERKEZ : a) Derne in Merkezi: stanbul dur. b) Renkleri: Ye il, Beyaz ve Kırmızıdır. c) Kısa Adı: KMTSD d) ubesi: Derne in ubesi yoktur. MADDE 3- DERNE N AMACI: stanbul da çe itli kurulu larda çalı an ki ilerin, i leri dı ında spor yapmalarına imkan sa layıp kurulu lararası dayanı mayı gerçekle tirmek, sosyal bütünle meye hizmet etmek, Masa Tenisi nin geli mesine ve yurt çapında yaygınla masına katkıda bulunmak, aynı amaç do rultusunda çalı an kurum ve kurulu larla ili kiler kurmak, yardımla mak, düzenlenen organizasyonlara katılmak veya organizasyonlar düzenlemek. Dernek,gerekti inde üst kurulu larla diyalog kurarak, birlikte veya ayrı ekilde hareket ederek,masa Tenisi konusunda bilgi alı veri inde bulunur.üst kurulu ların düzenlemi oldu u etkinliklere katılır. Görü sorar veya üst kurulu ların standartlarına uygun sporcular yeti tirilmesine öncülük eder. Spor ça ındaki gençler arasında sporla u ra anların spor yapmalarını sa lamak ve bunların bedeni ve ruhsal geli meleri ile spor ahlakı içinde memlekete yararlı birer unsur olarak yeti melerini sa lamak Dernek,aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek,federasyon olu turabilir veya olu turulan federasyondan ayrılabilir.derne in federasyona katılması veya ayrılmasına genel kurulca karar verilmesi zorunludur. MADDE 4- BU AMACI GERÇEKLE T RMEK Ç N YAPACA I FAAL YETLER : a) Ba ta stanbul olmak üzere ülkemizde Masa Tenisi nin yaygınla ması için gençlerimize ve çe itli kurulu larda çalı an ve Masa Tenisi ne ilgi duyan ki ilere gerekli imkanları hazırlayarak spor yapmalarını sa lamak, b) Yarı malar, gösteriler ve konferans düzenler, kurslar açar ve yapılan yarı malara katılır, çe itli spor tesisleri, gerekti inde profesyonel takımlar kurar, c) Amacına ula mak için kurulmu ve kurulacak, yerli ve yabancı, özel ve resmi te ekküller, dernekler, meslek kurulu ları, vakıflar, birlik v.b. ile do rudan veya dolaylı olarak ya da kendisine ba lı kurulu lar aracılı ı ile i birli i yapar. d) Tüzük hükümlerine göre üye kaydedilmi bulunanların üyelerin kurulu ların, kendi aralarındaki sportif geli melerini sa lamak, spor e itimi ve ahlakını geli tirmek, sevgi ve dayanı mayı artırmak, e) Amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü yayın aracından, özellikle, gazete, kitap, dergi, bro ür, radyo ve televizyon gibi araçlardan yararlanır. f) Dernek yukarıdaki amaca ula mak için sporla ilgili her türlü faaliyette bulunur ve ar iv

2 olu turabilir, g) Dernek, Kurulu lar arasında e itici, yeti tirici ve e lendirici çalı malar yapar. Masa Tenisinin spor dalları arasındaki yerini koruması için gerekti inde seminer ve konferanslar düzenler, h) Gerekti inde dernek faaliyetlerini yürütmek için personel istihdam etmek, çalı tırmak ve çıkartmak, ı) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için her düzeyde e itim ve ö retim kurumu,dershane, kurs ve yurt açıp i letebilir veya bunlara katkıda bulunabilir. i) Dernek üyesi olup olmadı ı gözetilmeksizin, Masa Tenisine sempati duyan veya dolaylı olarak da olsa Masa Tenisi ile bir ba ı bulunan kurulu lar arasında amatörce faaliyet gösteren kurulu lardaki ki ilere Masa tenisi hakkında çe itli aralıklarla bilgi ve e itim seminerleri düzenlemek, katılımcıları profesyonellik manasında bilgilendirmek ve belgelendirmek. j) Amacına ula mak için toplantılar,kurslar,seminerler,konferanslar,kongreler,sempozyumlar, paneller düzenler. k) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için üyeleri ya da uzman ki iler aracılı ı ile ara tırma,inceleme,geli tirme,çalı ma ve etütler yapar,öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir. l) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve ba ı toplar, alır ve verir, artlı ve artsız vasiyetleri kabul edebilir. m) Masa Tenisinin geli imi için, e itim kurulu ları ile (üniversiteler, meslek okulları) i birli i yapmak, çalı maları desteklemek, n) Dernek, amacını gerçekle tirmek için çalı ma konularını ve yürütülecek ba ta Masa Tenisi olmak üzere spor dallarını yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu Devlet kurulu larının yönetmeliklerine göre belirler. o) Üyeler arasında tanı ma ve dostlu u geli tirmek için Masa Tenisi sporunun gerek yurt içinde gerekse yurt dı ında daha ba arılı olabilmesi için maddi ve manevi deste i vermek, ö) Amacına ula mak için ve yukarıda belirtilen etkinliklerle ilgili olarak ta ınmaz mal alıpsatabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni hak kurabilir, bu hakları azaltıp, ço altabilir, de i tirebilir, kaldırabilir, bunlar üzerinde dernek leh ve aleyhine her çe it ayni ve ahsi haklar kurabilir, bunları kiralayabilir; ta ınır malları iktisap edebilir ve bu mallar üzerinde alım-satım dahil her türlü ayni ve ahsi hak kurabilir, kefalette bulunabilir. p) stanbul genelinde Masa Tenisi sporunu desteklemek için yurt içinde ve yurt dı ındaki yazılı ve görsel yayınları takip etmek, çevirilerini yaptırmak, bilgi ve teknik ileti imi yo unla tırmak ve gerekti inde dergi, bro ür, bülten yayınlayarak da ıtmak, web sayfası olu turarak, internet aracılı ı ile ilgililere ula mak, çe itli teknolojik imkanlardan yararlanmak. r) Sportif nitelikli e itim merkezleri ile iktisadi i letmeler vb. kurmak, i letmek veya gelir temini için i letilmesine müsaade etmek, s) Düzenlenen müsabakalara sporcu göndermek veya Resmi makamlar nezdinde temaslarda bulunarak, faaliyet gösterilen kurulu lar arası veya kurum ve kurulu larla irtibat kurarak turnuvalar düzenlemek. ) Dernek içi organları ve yönetim mantı ı ile tüm üyelerinin sorunlarını çözme noktasında ve çözümleme sürecinde,her üyeye e it mesafede durmak ve tarafsızlık ilkesine uymak. Yine bu ilkeler do rultusunda konulmu olan ve kurallara uymayan üyeleri uyarmak. t) Dernek dı ında bulunan ki i veya kurulu lar tarafından, derne in amaç ve gayelerine uygun üye ço unlu unu yakından ilgilendiren ve sportif veya genel amaçlı fuar, sergi gibi etkinliklere katılarak, müsabakalar düzenlemek,ödüller da ıtmak ve konferanslar vermek, u) Amaç ve hizmet konularını gerçekle tirmek için mevzuatın izin verdi i ölçülerde üyelerinin bo zamanlarını de erlendirmek amacıyla lokal açabilir, gelir temini için kiraya verebilir.

3 MADDE 5- DERNEK KURUCULARI : Dernek kurucularının adı,soyadı a a ıya çıkarılmı tır. U ur BE OK ener F L Z Tugay BE OK Mete YURDAÜN Zafer CENG Z Ali Hamdi UZAL Necmi AH N MADDE 6- ÜYE OLMA HAKKI: Derne in amacını benimseyen ve görevlerini gerçekle tirmeyi isteyen medeni haklarını ve kullanma ehliyetini ifa etmekten men edilmi bulunmayan ve 18 ya ını bitirmi herkes derne e üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik müracaatları için 30 gün içinde üyeli in kabul veya reddi eklinde ba vuru sahibine yazılı olarak bildirir. Hiç kimse derne e üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Derne e tüzel ki ilerde üye olabilir. Ancak; Tüzel ki inin üye olması halinde yönetim kurulu ba kanı veya temsile görevlendirece i ki i oy kullanır. Bu ki inin ba kanlık ve temsil görevi sona erdi inde, tüzel ki i adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. MADDE 7- ÜYEL KTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Derne e üye olma hakkını kaybedenlerle,üye aidatı ödemeyenler,dernek tüzü üne aykırı davrananlar,yönetim kararı ve yetkisi olmadan derne i kendi menfaatleri için kullananlar,kendi ba larına dernek hakkında açıklamalarda bulunanlar ile derne e zarar verdikleri anla ılanların üyelikleri,yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetimi Kurulunca silinir. Dernek tüzü üne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanlar Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Ancak,Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddiasında bulunamazlar MADDE 8- ÜYELER N HAKLARI: Dernek üyeleri e it haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakları seçme ve seçilme hakları yoktur.ancak ister ise derne e aidat ödeyebilirler ve ba ı ta bulunabilirler. Her üye istifa hakkına sahiptir. MADDE 9- DERNE N ORGANLARI: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Haysiyet Divanı MADDE 10- GENEL KURUL: Dernek,Tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden ola an genel kurul toplantısını K YILDA B R EK M AYI NDA yapar. Ola an toplantı dı ında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü ü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı iste ine göre ola anüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca ça rılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı iste i üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde ola anüstü toplantıya ça ırmazsa denetleme kurulu veya toplantı iste inde bulunan üyelerden birinin

4 müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duru ma yaparak dernek üyeleri arasından üç ki ilik bir heyeti toplantıya ça ırmakla görevlendirir. MADDE 11- ÇA RI USULÜ: Yönetim Kurulu dernek tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbe gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya ça rılır.bu ça rıda ço unluk sa lanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılaca ı da belirtilir. lk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmı günden fazla olamaz. Toplantı ço unluk sa lanamaması sebebinin dı ında ba ka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan ça rı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden ça rılır. MADDE 12- TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul Dernek Tüzü üne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. lk toplantıda yeter sayı sa lanamazsa ikinci toplantıda ço unluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 13- TOPLANTININ YAPILI USULÜ: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları kar ısına imza koyarak toplantı yerine girerler.kimlik belgesini göstermeyenler,belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.bu ki iler ve dernek üyesi olmayanlar,ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sa lanmı sa durum bir tutanakta tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu ba kanı veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.toplantı yeter sayısı sa lanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılı tan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir ba kan ve yeteri kadar ba kan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu turulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin kar ılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenli inin sa lanması divan ba kanına aittir.genel kurul, gündemdeki konuların görü ülerek karara ba lanması ile sonuçlandırılır.genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu ahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görü ülen konular ve alınan kararlar bir tutana a yazılır ve divan ba kanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.toplantı sonunda,tutanak ve di er belgeler yönetim kurulu ba kanına teslim edilir.yönetim kurulu ba kanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde,bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu ki iler tarafından yerine getirilir.

5 MADDE 14- TOPLANTIDA GÖRÜ ÜLECEK KONULAR: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görü ülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 i tarafından görü ülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. MADDE 15- GENEL KURULUN GÖREV YETK LER : A a ıdaki hususlar genel kurulca görü ülüp karara ba lanır. 1 1-Dernek organlarının seçimi, 2 2-Dernek tüzü ünün de i tirilmesi, 3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görü ülüp,yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görü ülüp aynen veya de i tirilerek karara ba lanması, 5-Dernek için ta ınmaz malların alınması mevcut ta ınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Derne in fesih edilmesi, 7-Dernek ubelerinin açılmasını kararla tırmak ve ube kurucularına yetki vermek, 8-Üye aidatlarını ve katılım aidatlarını belirlemek. 9-Dernek Yönetmeli ini de i tirmek. (Yönetmelik de i ikli i için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 ço unlu u gereklidir.) 10-Derne in Uluslar arası ili kilerde bulunmasına karar vermek 11-Yurtdı ında faaliyette bulunma ve ube açılmasına yetki vermek, 3 12-Federasyon olu turulmasına yetki vermek, 13-Üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeli i kendili inden sona ermi bulunan üyelerin, üyeli i sona erdirici nedenin gerçekle ip gerçekle medi ine ili kin itirazlarının incelenip karara ba lanması 14- Dernek ubelerinin açılmasını kararla tırmak ve ube kurucularına yetki vermek, 15-Derne in aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek,federasyon olu turulmasına, olu turulacak federasyondan ayrılmasına yetki vermek 16-Mevzuatta ve dernek tüzü ünde genel kurulca yapılması belirtilen di er görevleri yerine getirir. MADDE 16- OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ VE EK LLER : Genel kurulda oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmi ka ıtların ve oy pusulaların,üyeler tarafından gere i yapıldıktan sonra mühürlenmi veya bo bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık tasnif yapılarak belirlenen oylardır. MADDE 17- YÖNET M KURULUNUN TE K L : Yönetim Kurulu (7) AS L ve (5) YEDEK üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde bo alma oldu u takdirde yedek üyelerin göreve ça rılması zorunludur. Yönetim kurulu toplantılarına art arda üç veya toplam be kez katılmayanların,yönetim kurulu üyelikleri dü ürülür. MADDE 18- YÖNET M KURULUNUN GÖREV VE YETK LER : a) Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, b) Derne in gelir ve gider hesaplarına ili kin i lemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, c) Derne e giri ba vurularını incelemek ve karara ba lamak, d) Genel Kurul toplantı tarihini, gündemini tespit ederek, toplantının yapılmasına ili kin ça rı ve i lemleri yerine getirmek. e) Derne in Yönetmeli ine aykırı hareket eden kurulu ve sporcuları Haysiyet Divanına sevk etmek.

6 f) Haysiyet Divanı kararlarını yerine getirmek. g) Uygun görülecek aralıklarla maç sonuçlarını üyelere duyurmak. h) Geleneksel e lence ve toplantıları düzenlemek. ı) Derece alan takımlara verilecek ödülleri hazırlamak ve da ıtılmasını organize etmek. i) Basın, Masa Tenisi Federasyonu, masa tenisi konusunda faaliyet gösteren di er kurum ve kurulu lar ile ili kiler kurmak. j) Yurt içi ve yurt dı ı Masa Tenisi etkinlikleri hakkında üyelere bilgi vermek. k) çinde bulunan sezonun faaliyetlerini organize etmek ve düzenlemek. l) Devre arası süresini tespit etmek. m) Dernek çalı malarını kolayla tırmak üzere yönetim kuruluna ba lı olarak çalı acak komisyonların gerek gördükçe kurulmasına karar vermek,bu komisyonların çalı malarını denetlemek, gerek görürse komisyonları lav etmek, n) Derne in çalı malarını düzenlemek,lüzumlu olan iç yönetmelikleri ve çalı ma esaslarını hazırlamak, o) Dernek Amblemini belirlemek ve gerekli i lemleri resmi organlar önünde yerine getirmek. ö) Dernek tüzü ünün ve mevzuatının kendisine verdi i di er i lemleri yapmak, Yönetim kurulu,görev bölümünü Ba kan,ba kan Yardımcısı,Sekreter,Sayman ve üyelerini seçilenler arasından belirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararla tıraca ı belirli gün ve saatte ça rısız toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çoklu u ile alınır. MADDE 19- YÖNET M KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI: Yönetim kurulu üye sayısı bo almalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından a a ı dü erse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya ça rılır. Ça rının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin ba vurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duru ma yaparak dernek üyeleri arasından seçece i üç ki iyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. MADDE 20- Ç DENET M : Dernek denetleme kurulu (3) AS L ve (3) YEDEK üyeden olu ur.derneklerde iç denetim esastır.genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilece i gibi,ba ımsız denetim kurulu larına da denetim yaptırılabilir.genel kurul,yönetim kurulu veya ba ımsız denetim kurulu larınca denetim yapılmı olması,denetim kurulunun yükümlülü ünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu derne in, tüzü ünde gösterilen amaç ve amacın gerçekle tirilmesi için sürdürülece i belirtilen çalı ma konuları do rultusunda faaliyet gösterip göstermedi ini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzü üne uygun olarak tutulup tutulmadı ını,dernek tüzü ünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandı ında genel kurula sorar. MADDE 21- HAYS YET D VANI : a) Genel Kurul tarafından seçilen, üç asil ve bir yedek üyeden olu ur. Görev süresi iki yıldır. b) Dernek yönetmeli ine, amaçlarına aykırı hareket eden kurulu ve sporcular hakkında kendisine iletilen dosyaları karara ba lar. c) Kendi içinden bir ba kan seçer. d) Kararlar oy çoklu u ile alınır.mutlak 3 ki i ile toplanır. Katılmayan üye yerine yedek üye katılır. e) Kararlarını en geç bir hafta içinde Yönetim Kuruluna bildirir.

7 Haysiyet Divanı,üyeler hakkında, uyarma,kınama ve ihraç cezaları verilmesini Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Uyarma; Üyenin belirli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesi, Kınama; Üyenin uygun olmayan davranı larının yazılı olarak kınanması, hraç; Üyenin,üyelik niteli inin kaldırılması teklifidir MADDE 22- BA KA ORGANLAR: Dernekte ba ka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez. MADDE 23- ORGANLARA SEÇ LENLER N DAREYE B LD R LMES : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ba kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile di er organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, do um yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgahları dernek merkezinin bulundu u yerin En Büyük Mülki Amirli ine yazı ile bildirilir. MADDE 24- DERNE N GEL RLER : Derne in gelirleri a a ıdakilerden olu ur : a) Üye aidatları : Aylık veya yıllık olarak ödenir. b) Üyelik Giri Aidatı: Giri aidatı miktarı, aylık aidat miktarından az olamaz. Üyeli i kabul edilen kurulu lar ile di er üyeler Yönetim Kurulu tarafından miktarı belirlenen dernek katılım paylarını müracaatlarının Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ve üyeye yazılı olarak bildirilmesinden sonra 1 ay içerisinde derne e ait banka hesabına yatırmak zorundadır. c) Katılım paylarından elde edilecek gelirler, d) Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen piyango,bale,balo,e lence,temsil,konser,spor ve sportif yarı malar, turnuvalar,gece,çay partisi,sergi ve konferans gibi faaliyetler ile Dernek Tüzü ünün 3. ve 4.maddesinde belirlenen amaç ve faaliyetleri do rultusunda yapılacak etkinliklerden sa lanan gelirler. e) Derne in mal varlı ından elde edilen gelirler. f) Ba ı ve yardımlar. g) Fesih edilen veya da ılmı sayılan di er dernekler tarafından devredilecek ta ınır ve ta ınmaz mallar, kıymetli evrak,e ya ve nakitler, h) Kurulmu olan i letmeler ve irketler yoluyla elde edilecek gelirler, ı) Derne in dı ülkelerdeki gerçek ve tüzel ki ilerden veya di er kurulu lardan yardım, i) Reklam gelirleri, her çe it isim hakları ve patent gelirleri, di er çe itli gelirler. j) Dernek tüzü üne ve yasal mevzuatlara aykırı olmamak kaydı ile her türlü gelir k) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ı ve yardımlar. MADDE 25- DERNEKLERE YAPILACAK YARDIMLAR: Dernekler,tüzüklerinde gösterilen amaçları,çalı ma konuları veya çalı ma biçimleri arasında açıkça belirtilmek suretiyle 5253 sayılı Dernekler Kanunun 61.maddesinde belirtilen kurum ve kurulu lar ile parti,sendika ve mesleki kurulu lardan maddi yardım alabilir,bu kurulu lara yardımda bulunabilir. Genel ve katma bütçeli dairelerde mahalli idareler, belediyeler, iktisadi ve devlet te ekkülleri ile bunlara ba lı müesseselerle her çe it tüzel ve özel ki ilerin 5253 sayılı Kanunun 61.maddesinde belirtildi i ekilde yapacakları tahsisler, yardımlar ve ba ı ları kabul eder.

8 Dernek,Yurtdı ında bulunan gerçek veya tüzel ki ilerden veya di er kurulu lardan yardım alması çi leri Bakanlı ının izni ile olur. MADDE 26- DEFTER VE KAYITLAR: Dernekler i letme hesabı esasına göre defter tutarlar.ancak,yıllık bürüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL yi a an dernekler takip eden hesap döneminden ba layarak bilanço esasına göre defter tutarlar. letme hesabı esasına göre defter tutan dernekler,yukarıda belirtilen hadde ba lı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler. Bilanço esasına geçen dernekler,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına dü erlerse takip eden yıldan itibaren i letme hesabı esasına dönebilirler. Ticari i letmesi bulunan dernekler,ticari i letmeleri için,ayrıca vergi usül kanunu hükümlerine göre defter tutarlar. Tutulacak defterler: Dernekler a a ıda yazılı defterleri tutarlar. a) letme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a ıdaki gibidir. 1 ) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2 ) Üye Kayıt Defteri: Derne e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derne e giri ve çıkı tarihleri bu deftere i lenir.üyelerin ödedikleri giri ve yıllık aidat miktarları bu deftere i lenebilir. 3 ) Evrak kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4 ) Demirba Defteri: Derne e ait demirba ların edinme tarihi ve ekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan dü ürülmesi bu deftere i lenir. 5 ) letme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere i enir. 6 ) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere i lenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a ıdaki gibidir. 1 ) (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar. 2 ) Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt ekli Vergi Usül Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlı ına verdi i yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebli leri esaslarına göre yapılır. Bu madde sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Kayıt usulü Bu yönetmeli e göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir.ancak form veya sürekli form eklinde tutulacak defterler,kullanılmaya ba lanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir.onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlı lar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.di er defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlı yazıldı ı takdirde düzeltmeler ancak yanlı rakam ve yazı okunacak ekilde çizilmek,üst veya yan tarafına veya ilgili bulundu u hesaba do rusu yazılmak suretiyle yapılabilir.yanlı rakam ve yazının çizilmesi halinde,bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

9 Defterlere geçirilen bir kayıt;kazımak,çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları,çizilmeksizin bo bırakılamaz ve atlanamaz.ciltli defterlerde,defter sayfaları ciltten koparılamaz.tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Derneklere ait belgeler,kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. Kayıt zamanı lemler,defterlere günlük olarak kaydedilir.ancak, gelir ve gider kayıtları; a) lemlerin,i in hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenli ini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi arttır.bu gibi kayırlar on günden fazla geciktirilemez. b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fi leri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını ta ıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, i lemlerin bunlara kaydedilmesi,deftere i lenmesi hükmindedir.ancak bu kayıtlar i lemlerin esas defterleri kırk be günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez.dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde,kırk be günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların i lenmesi zorunludur. Defterlerin tasdiki Bu yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler,bunları kullanmaya ba lamadan önce il dernekler müdürlü üne veya notere tasdik ettirirler.bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılaca ı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Derne in adı,kütük numarası,yerle im yeri,defterin türü,defterin kaç sayfadan ibaret oldu u,tasdik tarihi,tasdik numarası,tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik erhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya yönetmelikte de belirtilen tasdik erhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapı tırılarak kö eleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir.defterin son sayfası,defterin kaç sayfadan ibaret oldu u,tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmedi i kontrol edilerek mühürlenir. Hesap dönemi Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap Dönemi 1 Ocakta ba lar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni Kurulan derneklerde hesap dönemi kurulu tarihinde ba lar ve 31 Aralıkta son erer. Saklama süresi Defterler hariç olmak üzere,dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve di er belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. MADDE 27- GEL R VE G DERLERDE USUL: Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir.dernek gelirlerinin bankalar aracılı ı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura,perakende satı fi i,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.ancak dernekler Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler. Dernekler tarafından ki i,kurum veya kurulu lara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.ki i,kurum veya kurulu lar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Ba ı Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler;yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası ta ıyan,kendinden karbonlu elli asıl ve elli suret koçan yapra ından meydana gelen ciltler veya

10 elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılı ıyla yazdırılacak form veya sürekli form eklinde,dernekler tarafından bastırılır.form veya sürekli form eklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. MADDE 28- ALINDI BELGELER N N DEFTERE KAYDI : Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir.alındı belgelerinin,eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı,numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden ba lamak üzere defterin yalnızca ba langıç,biti ve serisi sütunları doldurularak,her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek ekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir.defterin di er sütunları,alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek ki ilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. Tamamı kullanılmadı ı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden ki i tarafından tutanak altına alınır.bu ekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri,gelir tahsil edecek ba ka bir ki iye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek ekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. Form veya sürekli form eklinde bastırılan alındı belgeleri de ba langıç ve biti numaraları elli asıl ve elli suret koçan yapra ını ihtiva edecek ekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgelerinden kaybolan ve çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.gerekli i lemlerin yapılması için durum,dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet ba savcılıklarına intikal ettirilir. MADDE 29- TA INMAZ MAL ED NME : Dernek Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla ta ınmaz mal satın alabilir veya ta ınmaz mallarını satabilirler. Dernek edindikleri ta ınmazları tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde Mülki dare Amirli ine bildirmekle yükümlüdürler. MADDE 30- D ER HUSUSLAR: A- Kurallar: a) Üyeli i kabul edilen kurulu lar ile di er üyeler, Genel Kurulda miktarı belirlenen ve Dernek katılım paylarını Yönetim Kurulunun bildirece i tarihe kadar Yönetim Kuruluna ula tırmak zorundadır. Kurulu lar takım listeleri ile birlikte takım sorumlu yöneticisi ve yardımcısının posta ve adresi, telefon ve faks numaralarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler. b) Kurulu lar, her yıl Yönetim Kurulunun bildirece i tarihe kadar erkek takımları için 3-5, bayan takımları için 2-4 ki ilik takım listelerini stanbul Kurulu lar Arası Masa Tenisi Spor Derne ine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. irket ortaklarının takım listelerinde yer alıp oynayabilmesi için, ilgili irkette en az % 10 oranında hisseye sahip olması gerekmektedir. Takımlar; aynı kurulu un bulundu u il sınırları içinde farklı SGK veya Emekli Sandı ı i yeri sicil numarasına tabii i yeri kadrolarından olu abilir.takım listesinde yer alan sporcuların o kurulu ta fiilen ve tam gün görev yapması arttır. Listede isimleri bulunan sporcuların o kurulu ta çalı tı ına dair, SGK veya Emekli Sandı ı giri bildirgeleri hatta SGK aylık sigorta isim listeli prim bildirgelerinin yönetim kurulunca istendi i takdirde ibrazı zorunludur. Yönetim Kurulu gerekli gördü ü takdirde kurulu kadrolarında bulunan sporcular hakkında bu konuda inceleme yapar veya kendine gelen itirazları inceler kararını verir. Bu konudaki Yönetim Kurulu kararı kesindir itiraz edilemez ve uygulanır. c) Birden fazla takımla liglere katılan kurulu lar bir veya daha fazla takımını ligden çekmek

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL

Detaylı