REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI. 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra olarak anılacaktır)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI. 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra www.yurtsec.com olarak anılacaktır)"

Transkript

1 REKLAM ARACILIK ANLAŞMASI 1) TARAFLAR : 1) REKLAM ALAN : GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti: ( Bundan sonra olarak anılacaktır) Adres Vergi Dairesi : Dumlupınar Mah Menderes Cad No 30 Merkez/Afyonkarahisar : Kocatepe VD Vergi No : Tel : 0 (272 ) ) REKLAM VEREN : Adres : Vergi Dairesi : Vergi No : Tel : Fax : Taraflar yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adreslerde meydana gelecek değişiklikler 7 gün içerisinde yazılı olarak noter eliyle karşı tarafa bildirilmediği takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. adreslerine gönderilen elektronik postalar da tebligat hükmünde olup taraflar geçerliliğini kabul eder. 2)SÖZLEŞMENİN KONUSU : GMY Danışmanlık ve Pazarlama Tic Ltd Şti ye ait sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; sitesidir. Verilen Reklam, REKLAM VEREN ile arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalarda yer alacaktır. Sayfa - 1 -

2 3) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: A- REKLAM VEREN in Yükümlülükleri 1-) REKLAM VEREN kendi hazırladığı banner ın kullanılmasını isteyebilir veya materyallerin REKLAM VEREN tarafından karşılanması halinde banner ların ücretsiz olarak hazırlanmasına yardımcı olur. 2-) REKLAM VERENLER yayın dönemini (aylık/yıllık) ve reklam yerini belirleyecektir. 3-) Banner reklam şekli, 1366 x 600 ve 270 x 200 piksel boyutunda ve maksimum 100 KB boyutunda banner şeklindedir. banner boyutlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4-) Banner ve bannerdan yönlendirilen web sitesi T.C. kanunlarına, örf, adet, genel ahlak kurallarına, tüketici haklarına aykırı, haksız rekabete yol açacak ve un prestijini olumsuz yönde etkileyecek şekilde olmamalıdır. 5-) REKLAM VEREN, bu sözleşme ve bundan doğabilecek tüm hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde un izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. 6-) ile REKLAM VEREN arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, fon ve diğer yükümlülükler REKLAM VEREN tarafından karşılanır. B- un Yükümlülükleri 1-) Herhangi bir yasal yada komünikasyon nedeniyle web sitesine ulaşılamamasından dolayı sorumluluk kabul etmez. 2-) Reklam hizmetinin dan kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. dan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. 3-) REKLAM VEREN in kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç beş iş gün sonra siteye yerleştirilir. 4-) içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce REKLAM VEREN tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz. 4) ÜCRET: 1-) REKLAM VEREN reklam bedelini... aylık dönemler halinde (KDV dahil olmak üzere) TL peşin olarak öder. Reklam bedeli, Kuveyt Türk Bankası Ambaryolu Şube Müdürlüğü ndeki GMY Pazarlama Danışmanlık Reklam San Tic Ltd Şti nin TR no.lu İBAN NUMARASINA yatırılacaktır. Sayfa - 2 -

3 2-) Sözleşmenin uzaması halinde, yeni yıl reklam ücretleri olarak tarafından belirlenen yıllık bedel esas alınır. 5) SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SON BULMASI: 1-) REKLAM VEREN, işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde ödemelerini yapmadığı takdirde bu sözleşme kendiliğinden fesholur. Bu halde her türlü kaybını ve yıllık anlaşma tutarının tazminini REKLAM VEREN den talep edebilir. 2-) işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde REKLAM VEREN ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesi için a makul bir süre verecektir. verilen bu süre içerisinde işbu sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmezse REKLAM VEREN sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde REKLAM VEREN her türlü kaybının tazminini dan talep edebilir. 3-) REKLAM VEREN sözleşme koşullarının bir yıl sonunda devam etmemesini istemesi halinde dan sözleşmenin bitmesini yazılı olarak 30 gün önce talep eder. Aksi halde sözleşme her iki taraf içinde yenilenmiş kabul edilir, taraflar reklam şekil/şartları ve yeni yıl reklam bedelleri üzerinden faturalandırılmayı kabul ederler. 6) SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşmenin konusunun gerçekleşmesine engel olmayan herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenle iptali veya geçersiz sayılması Sözleşmenin diğer maddelerinin de geçersiz olduğu veya olacağı anlamına gelmez. 7) GİZLİLİK Bu sözleşme, taraflar arasında özeldir ve ticari sırdır. Yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara açıklanamaz. Bu sırrın saklanmasına tarafların çalışanları da uymak zorundadır. Taraflar, bunu sağlamakla yükümlüdür. 8) SÖZLEŞMENİN TADİLİ Sözleşme ve/veya eklerinde herhangi bir değişiklik yapılacaksa taraflar, bu değişikliği ancak mutabakatla yapabilirler. Değişikliğin yazılı olması gerekir. 9) TEBLİGATLAR Taraflar arasındaki her tür tebligatın yazılı olması şarttır. Tebligatlar, tarafların işbu sözleşmede bildirdikleri adreslerine iadeli taahhütlü mektup, elden imza karşılığı teslim veya noter marifetiyle yapılabileceği gibi teyit edilmek şartı ile faks veya ile de gönderilebilir. Sayfa - 3 -

4 Taraflar, adreslerindeki veya faks numaralarındaki / e mail adreslerindeki değişiklikleri ve tebligattan kabule yetkili şahıslardaki değişiklikleri de birbirlerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yapılan tebligatlar tarafların bizzat kendilerine yapılmış kabul edilir. 10) DİĞER HÜKÜMLER: 1-) REKLAM VEREN faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır. 2-) Bu sözleşmeden doğan haklarını REKLAM VEREN, un açık yazılı izni olmadıkça başka birisine devredemez ve kullandıramaz. 3-) Uygulamada karşılaşabilecek sorunlar, karşılıklı görüşme ile sonuçlandırılacaktır. İhtilaf halinde Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 11) YÜRÜRLÜK: Bu sözleşme imza tarihinden itibaren (ay/yıl) geçerli olup; iki nüsha olarak tanzim edilmiştir../. /. 12) UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ : İşbu Sözleşme den kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflarca karşılıklı görüşmeler ile çözümlenemediği takdirde Taraflar AFYONKARAHİSAR Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu Sözleşme, 12 (ONİKİ) madde 4 sayfadan ibaret olarak... /... /... Tarihinde, tarafların serbest iradeleri doğrultusunda, iki nüsha olarak tanzim ve karşılıklı olarak taraflarca kabul edilmiş ve imzalanmıştır. REKLAM VEREN Sayfa - 4 -

5 EK REKLAM ALIM İLKELERİ GMY GRUP ait olan Internet Sitesine alınacak reklamlar aşağıda yer alan ilkelere uygun olmalıdır: 1) Halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı sataşmaya yol açıcı, diğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak memleketin ekonomik durumuna zarar verici mahiyette olmamalıdır. 2) İnsan onurunu zedeleyici içerikli olmamalıdır. 3) Siyasi propaganda içermemelidir. 4) Irk, din ve cinsiyet ayrımcılığı veya bölgeciliği çağrıştıracak mahiyette olmamalıdır. 5) Türk veya yabancı devlet büyüklerine, dini kişilere veya dini mekânlara yer verilmemelidir. 6) Kamu sağlığı ve güvenliğini zedeleyecek içerikte olmamalıdır. 7) Çocuklara yönelik ve içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda, çocukların çıkarlarına zarar verecek unsurlar bulunmamalıdır. 8) Çocukların doğrudan kullanmadıkları veya kullanamayacakları ürün veya hizmetlerin tanıtılmasında, çocukların yer aldığı ifade ve görüntülere yer verilmemelidir. 9) Toplumun bir kısmı veya tamamında infial oluşturacak nitelikte olmamalıdır. 10) Resmi veya özel kurum ve kuruluşların itibarını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır. 11) Kamuoyunu aldatıcı düzeye ulaşan abartılı ifade ve görüntülere yer verilmemelidir. 12) Internet Sitesinde kullanılmakta olan dillerde olmalıdır (Türkçe sayfalarda Türkçe, İngilizce sayfalarda İngilizce vb.). 13) Sağlık ürünleri Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. 14) Piyasada rahatça alınıp satılabilen ürün veya hizmetlerden olmalıdır. 15) Tütün veya alkollü içecek ürünü olmamalıdır. 16) Reklamın gösterimi kurumsal sayfaların kullanımını zorlaştırmamalıdır. 17) Yürürlülükteki mevzuata uygun olmalıdır. Sayfa - 5 -

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keresteciler (KEYAP) Çarşı Sitesi 44/F2/101A Ümraniye / İstanbul adresinde mukim İTB TEKNOLOJİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK SAN. VE

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TEKNOEKSPER BİLİŞİM ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.veTİC.LTD.ŞTİ. TEKNOEKSPER B2B BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Teknoeksper Bayi B2B üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Teknoeksper Bayi B2B üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ LUCA KOZA KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Taraflar Madde 1 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına hareket eden TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

05/11/2013. Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. Öveçler 1.Cad. No:14/A Çankaya / ANKARA

05/11/2013. Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. Öveçler 1.Cad. No:14/A Çankaya / ANKARA Bayi Adı BAYİLİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 2013 05/11/2013 Bayi Üye No Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar Bayilik Sözleşmesi EK-1 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-2 Kredi Kartı Ödeme Formu İmza

Detaylı