SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ"

Transkript

1 Sıra No Yazar Tez Adı (Orjinal/Çeviri) Yıl 1 GÜDÜK, AKINALP 2 AKBABA, CANER 3 ÇATAK, ÇİYDEM 4 ASGEROV, İSMAYİL 5 ALTAY, OSMAN 6 ÇEVİK ZÜLKÜF 7 KARLIDAĞ, GÖKHAN ÖMER 8 AKTAŞ, HİLAL 9 ÖZKAN, CEZMİ 10 AZİZOV, POLAD 11 ABBASOV, ELNUR 12 HASANOV, ELKHAN 13 GÖKTAŞ, RIFAT 14 ÖZCAN, AHMET 15 TÜREGÜN, NİDA 16 SHAHMAR, HUSEYNOV 17 KISAKESEN, VELİTTİN 18 MAMMADLİ, ROVSHAN 19 ÜNALDI, NAGEHAN 20 YILMAZ, KADİR ÜNSAL SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Relationship between the Corporate Board Structure and Performance: A Research on the Turkish Banking Industry Yönetim Kurulu Yapısı ve Performans İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma Valuing and Pricing Initial Public Offerings in Istanbul Stock Exchange for the Period of - - Döneminde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki İlk Halka Arzların Değerlemesi ve Fiyatlandırılması Relationship between Corporate Governance and Corporate Financial Distress: An Empirical Study of Distressed Companies in Turkey Kurumsal Yönetim ve Finansal Sıkıntı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği SME Financing Obstacles and Inhibits of Their Lending by Commercial Banks in Azerbaijan Azerbaycan'da KOBİ'lerin Finansman Engelleri ve Onlar İçin Ticari Bankaların Kredi Vermesindeki Sıkıntılar Turkish Treasury Auctions and Estimation of Average Compounded Interest Rate of Discounted TL Denominated Treasury Auctions Türk Hazine İhaleleri ve TL İskontolu Hazine İhalelerinin Ortalama Bileşik Faiz Oranının Tahmini Quality Cost Analysis and A Firm Application Kalite Maliyetleri Analizi ve Bir Firma Uygulaması Limitations and the Role of External Auditing: A Focus on Financial Crisis Bağımsız Denetimin Rolü ve Sınırları: Finansal Krize Bir Bakış The Relationship between Consumer Confidence Indices and Economic & Financial Variables: An Econometric Analysis with Country Comparisons Tüketici Güven Endeksi İle Ekonomik & Finansal Veriler Arasıdaki İlişki: Ülkelerarası Karşılaştırmalı Ekonometrik Analiz Project Financing Model in Airport Terminal Management Sector with Empirical Studies Havaalanı Terminal İşletmeciliği Sektöründe Proje Finansmanı Modelinin Ampirik Çalışması Energy Derivative Markets Enerji Türev Piyasaları Performance Evaluation of Turkish Mutual Funds: Market Timing and Persistence Analysis Türk Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi: Piyasa Zamanlaması ve Devamlılık Analizi The Structure and Development of Foreign Investments in Azerbaijan Azerbaycan'da Yabancı Yatırımların Yapısı ve Gelişimi The Relationship between the Hedge Funds and Systematic Risk: The Global Systematic Crisis of and Emerging Economies Hedge Fonlar ve Sistematik Risk Arasındaki İlişki: Küresel Sistematik Krizi ve Gelişmekte Olan Ekonomiler The Relationship between Economic Indicators and Emerging Stock Market Performances Ekonomik Göstergeler İle Gelişen Hisse Senedi Piyasalarındaki İlişki Fair Value Accounting under US GAAP and IFRS, and Its Comparison to Historical Cost Accounting with Cases from ISE Gerçeğe Uygun Değerin Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Altında Gösterilmesi, ve İMKB'den Vaka Analizleriyle Tarihi Maliyet Muhasebesi İle Karşılaştırılması Creative Accounting and Fraud Yaratıcı Muhasebe ve Hile The Efficiency Analysis of the Private Pension Firms in Turkey Türkiye'deki Bireysel Emeklilik Firmalarının Etkinlik Analizi Development of E-Banking Standards in Azerbaijan and Risk Management: Case of International Bank of Azerbaijan Azerbaycan'da E-Banking Standartları ve Risk Yönetimi: Azerbaycan Uluslararsı Bankası Örneği IFRS 1 and An Application UFRS 1 ve Bir Uygulama An Analysis on the Classification of Financial Crises Finansal Krizlerin Sınıflandırılması Üzerine Bir Analiz

2 21 YÜKSEL, METE 22 GÖKÇELER, DENİZ 23 AYBARS, ASLI 24 KUTLU, ÖZLEM 25 SARIÇAM, YILDIRAY 26 GÖÇEN, CEREN AYÇA 27 EMİR, MURAT 28 ERDOĞAN, ESRA 29 DAMGACI, VEYİS 30 PEREK, SEDA 31 ERSÖZ, MUSTAFA 32 ADIGÜZEL, HÜMEYRA 33 ACARLI, ADEM 34 ÖZYAPICI, HASAN 35 EKE, ESRA 36 EVLİYA, SALİH SÜLEYMAN 37 UZUN, AYSUN 38 KARAHAN, MEHPARE Forecasting and Valuation for Financial Institutions Mali Kurumlar İçin Tahmin ve Değerleme Political Risk Factors Affecting the Behavioral Patterns of Investors According to Information Inflow in ISE İMKB Bilgi Akışına Göre Yatırımcıların Davranış Biçimlerini Etkileyen Politik Risk Faktörleri The Impact of Foreign Direct Investment on Firm Financial Performance, Evidence from An Emerging Market: Turkey Doğrudan Yabancı Yatırımların Şirketlerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği The Effects of Institutional Investors on the Development of Capital Markets: Evidence from Turkey Kurumsal Yatırımcıların Sermaye Piyasalarının Gelişimine Etkileri: Türkiye Örneği Effectiveness of Audit Committees in the Turkish Banking Sector Türk Bankacılık Sektöründe Denetim Komitelerinin Etkinliği The Relationship between Net Foreign Portfolio Investment and Real Interest Rates in Emerging Economies: An Empirical Research in Istanbul Stock Exchange Gelişmekte Olan Piyasalarda Net Yabancı Sermaye Yatırımı ve Reel Faiz Arasındaki İlişki: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Araştırma Basel II: Its Implications on Turkish Banks and SME's in Samsun Basel II: Basel II' nin Türk Bankaları ve Samsun'daki KOBİ`lere Etkileri Behavioral Influences in Credit Card Usage and Shopping Attitudes: A Survey Kredi Kartı Kullanımı ve Alışveriş Tutumları Üzerindeki Davranışsal Etkiler: Bir Anket Balanced Scorecard as a Organizational Performance Measurement Tool and An Application Kurumsal Performans Değerleme Aracı Olarak Balanced Scorecard ve Bir Uygulama An Overview of Business Valuation Techniques with An Implementation of the Discounted Abnormal Earnings Method İşletme Değerlemesi Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi ile Birlikte İndirgenmiş Normalüstü Gelir Yönteminin Bir Uygulaması A Study on City Municipalities of Turkey: Relationship between Socioeconomic Level and Financial Condition Türkiye'nin Şehir Belediyeleri Üzerine Bir Çalışma: Sosyoekonomik Düzey ile Mali Durum Arasındaki İlişki Time-Driven Activity Based Budgeting: An Implementation on a Manufacturing Company Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Bütçeleme: Üretim İşletmesinde Bir Uygulama Significance of the Shareholder Rights' Application in the Turkish Banking Sector Under the Corporate Governance Principles Kurumsal Yönetim İlkeleri Altında Türk Bankacılık Sektöründe Hissedar Haklarının Uygulanmasının Önemi An Implementation of Time Driven Activity Based Costing System in a Healthcare Institution Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Bir Sağlık Kurumunda Uygulanması Cash Flow Statement Analysis and An Application Considering IFRS Nakit Akış Tablosu Analizi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmiş Bir Örnek Activity Based Costing and An Application on Turkish Banking System Aktivite Bazlı Maliyetlendirme ve Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama Implications of Basel II and Risk Management on Financial Reporting Basel II ve Risk Yönetiminin Finansal Raporlama Üzerine Etkileri Revenue Recognition in Accounting Theory and in Accounting Standards with Applications in Turkish Practice Muhasebe Teorisinde ve Muhasebe Standartlarında Hasılatın Tanınması ile Türkiye Uygulamalarının Uyarlanması ÖZCAN, AHMET An Alternative Option Strategy Volatility Hunter ŞİŞMAN, SEDA 41 HATİPOĞLU, MASUM Determinants of the Capital Structure: A Research on the Manufacturing Companies Listed on the ISE 100 Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: İMKB 100 Endeksindeki Üretim Şirketleri Üzerine Bir Araştırma The Test of Zero Beta CAPM in Turkish Capital Market Türk Sermaye Piyasasında Varlık Fiyatlandırma Modellerinden Sıfır Beta Testi TOPÇUOĞLU, IŞIL Evidence on the Existence of Nonlinearity and Chaotic Behavior on Stock Exchange Markets: An Evaluation within the context of Turkey as an Emerging Capital Market SOYSAL, BAŞAK The Changes in the Implementation of Internal Audit after the Sarbanes Oxley Act 2006

3 44 AKYATAN, AYÇA An Insight into Hormonal Effects on Risk Taking: A Research in İstanbul Stock Exchange SÜNGERLİ, GÜLCAN Customer Based Valuation: An Application in Health & Fitness Industry ŞİŞMAN, SEDA Determinants of the Capital Structure: A Research on the Manufacturing Companies Listed on the ISE YETİŞER, EBRU Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities: IFRS / US GAAP Comparison AVCI, CENGİZ Mergers and Acquisitions in Turkey: Announcement Effects Stock Prices in ISE DEMİR, ENDER Sustainable Growth in Corporations: An Application in istanbul Stock Exchange HATİPOĞLU, MASUM The Test of Zero Beta CAPM in Turkish Capital Market EVRANOS, FURKAN 52 DEMİR, SEBAHATTİN Personal Pension System in Turkey and Pension Fund Analysis Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Fonları Analizi Effects of Basel II on Turkish Banking System Basel II'nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri TOPLU, MUSTAFA CAN Forensic Accounting PLATONOVA, ELENA International Accounting Standards and Applications in Russian Federation TİMOUR KHOUSNOULİNE 56 ARSLAN, ÇAĞLA TEMİZ 57 TURAÇ, ERKAN 58 ALDOĞAN, MEHTAP The Impact of Financial Risk on the Value of the Firm Under Asymmetric Information: The Use of Pecking Order Model and Comparative Analysis between Turkish and Russian Companies Finansal Riskin Asimetrik Bilgi Çerçevesinde Şirket Değeri Üzerindeki Etkisi: Pecking Order Modelin Kullanımı ve Türkiye ile Rusya`daki Şirketlerin Karşılaştırmalı Analizi Liquidity Crisis in Banking Sector (theoratical framework) Analysis of the November Crisis Bankacılıkta Likitide Krizi (teorik açıklama) Kasım Krizinin Analizi An Approach to Intellectual Capital Entellektüel Sermayeye Bir Yaklaşım The Impacts of Non-Audit Services (NAS) and Recent Audit Failures on Investors Perceptions of Auditor Independence: Evidence from Turkey Yatırımcı Gözüyle Denetim Dışı Hizmetlerin ve Son Denetim Hatalarının Denetçinin Bağımsızlığına Etkisi: Türkiye'den Örnekler 59 YURTTADUR, MUSTAFA Banking Systems, Restructuring Tools and Policies Applicable in the Banking industry and A Close Examination of a Restructuring Event in the Turkish Banking System 61 KEŞMİR, DİDEM A Study on Financial Ratios as A Predictor Future investment Performance of Manufacturing Firms List 62 BALCI, YASİN Emprical Analysis of Auditor Selection in İstanbul Stock Exchange 63 AKŞİRAY, HANDE 64 ALİOĞLU, MUSTAFA BURAK Accounting for Activity Based Management Faaliyete Dayalı Yönetimin Muhasebe Boyutu Credit Risk Evaluation in Turkish Banking System Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski Hesaplama Metodları GÜRÜNLÜ, MELTEM Propesed Risk Management Method in Today s Turkish Banking Environment: An Application on Value At Risk (VaR) AKGÜL, A. SELÇUK A Financial Approach to Artificial Intelligence and an Artificial Intelligence Application in Istanbul Stock Exchange AYASİLİ, HAMDİ ORHAN Applying Activity Based Costing For Calculating Cost of Military Units 2003

4 68 TCHOURAEV, KAMİL Impacts of Corporate Governance Issues on Values of Turkish Companies YAY, CENK Zero Based Budgeting in Turkish Public Administrative Units SAYBAŞILI, RIFAT BİLGİTAY Asset-Backed Securitization: Practices in the Turkish Banking Sector and A Proposal For Securitization of Problem Credits ERGUN, İRFAN Analysis of Financial Crisis and their Effect on Financial Sector-Turkey s Example BİRKENT, EDA Capital Adequacy in Insurance Sector ŞENER, İBRAHİM Implementing Successful Enterprise Systems GÜVEN, TUNA Real Estate Investment Companies in Turkey as a Financial Tool SARİ, MURAT Small and Medium Sized Enterprises and the Banking Sector: Turkish Model in the Light of International Conjuncture ATİK, ASUMAN 77 SEYHAN, KUTAY 78 AVCI, EMİN Activity Based Costing for Marketing Costs Pazarlama Maliyetleri İçin Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi The Impact of Monetary Policy on Financial Management of Banks Para Politikasının Bankaların Fnansal Yönetimine Etkisi Currency Risk Management with Financial Derivatives: Cross-Hedgining the TL with Derivatives in Major Derivatives Finansal Türevlerle Kur Riski Yönetimi: Ana Para Birimlerindeki Türevlerle TL'nin Cross-Hedge Yapılması 79 ERZURUMLU, YAMAN ÖMER Evaluation of Portfolio Performance of Mutual Funds 80 AYDİNOĞLU, İBRAHİM Financial Structure and Financial Flexibility of Multinational Corporations 81 TONGUÇ, ERDAL A Study on internet Banking in Turkey KAHRAMAN, FARUK ÖMER Accounting For Intellectual Capital and Valuation of Virtual Assets ANIL, DUYGU Accounting Standards Regarding Presentation of Financial Statements and Turkish Financial Reporting TATARİ, MEHMET FATİH Analysis of Cash Vs. Stock Dividend Announcements Effect on Stock Prices in the İstanbul Stock Exchange CÖMERT, FİKRET Foreign Currency Translations; Differences between Practices in US GAAP and IAS, and A Proposal for a Turkish Accounting Standard MERCAN, MUHAMMET A Multicriterial Model For Evaluating Bank Performance According To Basic Management Objectives AKARÇAY, ÇAĞATAY Accounting for Corporation Income Taxes in Turkey and the Requirements of IAS A Comparative Study EVİRGEN, FUNDA Budgeting Process For Enterprises in Hyperinflationary Economies İPEK YENER, MÜJDELEN The Impact of Analytical Review Results, Internal Control Reliability and Experience on Auditors' Use of Analytical Review: An Empirical Study in Turkish Auditing Sector Analiz Metodu Sonuçlarının, Dahili Kontrol Sistemine Olan Güvenilirliğin ve Tecrübenin Denetçilerin Analiz Metodu Seçimine Etkisi: Türk Denetim Sektöründe Ampirik Çalışma HASİBUAN, DİAZ A Study of the Financial Statements and Disclosures of Turkish Special Finance Houses with Reference 1998

5 91 UĞUZ, HANDAN Economic Value Added as A Financial Perfonmance Measure and Determinant of Stock Return BÖRTÜCENE, SERVET Macroeconomic Policies and Stock Market Behaviour ÖZENGİN, FATİH Accounting Information Systems and Re-Engineering of Inventory System within MRPii (Manufacturing Resource Planning) of an Industrial Company İNAÇ, HÜMEYRA Activity-Based Cost Applications in Manufacturing Sector ALKAN, A. LEVENT Decisions on Financial Statement Information Based Forecasts GÜRLÜMAN DİRİK, AYŞE Financial Reporting Rules, Performance Presentation Standards and Performance Measurement ŞEKER, SERPİL The Determinants of Foreign Banking : Turkish Experience AKDENİZ, MİNE How to Assess Financial Health of A Firm BAKİR, AYSEL Privatization of the Turkish State Banks An Analysis of the Present and Suggestions For Future TÜRKMEN, ÖZER International Comparisons on Venture Capital ERGİNCAN, YAKUP Stock Index Futures,Portfolio Management with Stock index Futures and the Applicability of Stock Index Futures and the Applicability of Stock IndexFutures Markets in Türkiye HASANBEŞEOĞLU, BANU Factory Overhead and Cost Allocation SUNGUN, GÖKHAN Role of Foreign Capital in Turkish Economy and in Privatization ÖZTÜRK YAZAR, TÜLAY The Lease or Buy Decision : The Application for the Acquisition of Aircraft Simulator AVŞAR, NİVGÜN Risk Financing YILMAZ, MUSTAFA KEMAL Capital Adequacy in Turkish Banking System ARKUN, KUDRET Effect of Inflation on Financial Statements MUHASSİLOĞLU, AHMET Fund Sources of the Lessors GÖNENÇ, BEHİCE Generally Accepted Accounting Principles and Applications in Turkey MASUN, M. ALTAN Growth by Merging and An Evaluation for Turkey ÖKER, FİGEN Preparing and Analyzing Financial Tables with Computer 1988 NOT: Listelenen Tezler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi'nden ve Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan alınmıştır. İstenilen tezlere "http://tez.yok.gov.tr" adresinden ya da "http://katalog.marmara.edu.tr/" adresinden erişilebilir.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI

MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI MART 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU Talepte yığılma

Detaylı

Prof. SUAT TEKER. Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897

Prof. SUAT TEKER. Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 1 Prof. SUAT TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : suat.teker@isikun.edu.tr EDUCATION Doctorate

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006 Yıl: 18 ANKARA - 2006 Sayı: 104 İ ÇİNDEKİLER Sayfa I Kitap, rapor ve benzeri

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

02-03-04 Mayıs 2008. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM: SMEs and BASEL II

02-03-04 Mayıs 2008. I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM: SMEs and BASEL II I. ULUSLARARASI SEMPOZYUM: KOBİ ler ve BASEL II BASEL II YE GEÇİŞ ÖNCESİ KOBİ LERDE GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLDİRİLER KİTABI 02-03-04 Mayıs 2008 İzmir Ekonomi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) A Tipi İmtiyazlı Hisse Absences: Birikmiş Ücretli İzinler Acente Açığa Satış Yapan Açık Piyasa İşlemleri Açık Pozisyon Açık ve Koşulsuz Uyum Tablosu Açıklama

Detaylı

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents ISSN: 2149-0996 2015 Volume 1 Issue 1 www.jafas.org Contents Hisse Bazlı Ödemelerin TFRS-2 Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting For Share Based Payments According to TFRS-2) Erdal YILMAZ...5-20

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

Journal of Business Research - Türk

Journal of Business Research - Türk İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research - Türk ISSN: 1309-0712 Cilt: 6 Sayı:3 2014 Vol.6 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA (Journal of Business Research-Türk) online

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ

BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ 1 FİNANSAL RAPORLAMADA TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ Muhasebe ve finansal raporlamada terim birliğinin sağlanamadığından söz edilir. Hatta bu konuda çeşitli yaklaşımlar var:üniversite

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

Assoc. Prof. Dilek TEKER

Assoc. Prof. Dilek TEKER 1 Assoc. Prof. Dilek TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : dilek.teker@isikun.edu.tr EDUCATION

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı