Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları"

Transkript

1 Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

2 AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. % ,480,0 Halka Arz % ,951,8 Diğer % ,568,1 Toplam % ,000,0 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : Yoktur. 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıt sermaye tutarı : 80,000,000 YTL 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Yoktur. 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yoktur. 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur. 8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 468,385 Y b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 22,969 Y c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : - - Varlık maliyetlerinde (+) : - - Birikmiş amortismanlarda (-) : - d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Yoktur. 9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Yoktur. 10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan 1) Ortaklar 4,916 YTL ,464 YTL 2) Bağlı Ortaklıklar- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. (Yapı Kredi Emeklilik) 292,250 YTL YTL - 3) İştirakler- Halk Reasürans A.Ş. 14,305 YTL Yapı Kredi Kültür Sanat A.Ş ,488 YTL 19,040 YTL (5)

3 11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kanunu VII inci bölüm 50 inci maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta şirketlerinin kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatındaki hükümlere tabi olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla Şirket, mali tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır. Sözü edilen kanun ve yönetmelikte kapsanmayan konularda ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanmış olan Türkiye'de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun muhasebe politikaları izlenmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın tarih ve No lu yazısında Sigorta Şirketlerinin tarihli mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde (Seri XI No:25) yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 yılı açılışlarının yapılması ve 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına devam edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. İlişikteki mali tablolar belirtilen esaslara göre hazırlanmıştır. Türkiye'de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası (TL) nda artan sayı haneleriyle birlikte, işlemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmıştır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ile, Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yeni para birimi olarak belirlenmiştir ve 1,000,000 TL, 1 YTL'ye eşit olmak üzere TL nin dolaşımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi YTL olarak alınmıştır. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Hisse senetleri, bilanço tarihinden önceki 5 işgünü içinde elde edilenler haricinde İMKB de bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmiştir. Bilanço tarihinden önceki 5 iş günü içinde alınan hisse senetleri ise bilanço tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyat ile elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenmektedir. Kamu Menkul Kıymetleri Şirket, devlet tahvili ve hazine bonolarının değerlemesinde, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün değerleme esaslarıyla ilgili yazısına istinaden, bu kıymetlerin ilgili faiz oranları uygulanarak gün esasına göre hesap edilen değerlerini esas almış, ancak gün esasına göre hesap edilen bu değerlerin söz konusu kıymetin İMKB ya da T.C. Merkez Bankası nca (TCMB) belirlenerek Resmi Gazete de yayımlanan değerlerinin üstünde olması halinde ise öncelikle İMKB değerini dikkate alarak değerlemiştir. Eurobond Eurobondlar, bilanço tarihleri itibariyle hesaplanan kupon faiz gelir reeskontu ve TCMB'nın yine bu tarihlerdeki döviz alış kurları baz alınarak değerlemeye tabi tutulmuştur. Ters Repo Yoluyla Alınan Menkul Kıymetler Ters repo yoluyla alınan menkul kıymetler elde etme maliyeti artı ters repo anlaşmaları çerçevesinde bilanço tarihleri itibariyle işlemiş faiz reeskontları ile hesaplara yansıtılmıştır. (6)

4 Alacaklar ve Borçlar Alacaklar ve borçlar esas olarak kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır. Şirket, alacakları için teminat niteliğinde senet ve çek almakta, ancak bu senet ve çekleri nazım hesaplarda izlemektedir. Söz konusu senet ve çekler ile üç aydan uzun vadeli alacaklar ve borçlar %35 iskonto haddi üzerinden reeskonta tabi tutulmuştur. Yabancı Para Cinsinden İşlemler Dövize dayalı işlemler işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirilmiş olup, bilanço tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden kasa, banka ve menkul değer bakiyeleri, bilanço tarihlerindeki TCMB döviz alış kurları ile borçlar ise TCMB döviz satış kurları ile değerlenmiştir. Değerleme sonrası ortaya çıkan farklar kambiyo kar veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Diğer Finansal Duran Varlıklar İştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıklar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri ile değerlenmiştir Kalıcı değer düşüklüğü tesbit edildiği takdirde, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlık SPK Seri XI-25 nolu tebliğ 15. kısımda belirtilen kriterlere göre düzeltilmiş tutarları ile kayıtlara yansıtılmıştır. Amortismanlar Amortismanlar, kıst amortisman esası uygulanarak 2004 yılından sonra elde edilen varlıklar için yıllık %2 ile %33.33 oranları, 2004 yılı öncesinde elde edilen varlıklar için ise %2 ile %20 oranları arasında ayrılmaktadır. Acentelerden ve Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği ne göre sigorta acenteleri ve sigortalılar nezdindeki prim alacaklarından muaccel olup da, iki ay içerisinde tahsil edilemeyen kısmının tamamı için prim alacak karşılığı ayrılmaktadır. İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları Acenteler, Sigortalılar ve Sigorta Şirketleri ile ilgili olup idari ve kanuni takipte olan alacaklar için ayrılmış karşılıkları ifade etmektedir. Cari Rizikolar Karşılığı Cari rizikolar karşılığı, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için gün esası dikkate alınarak net primlerden ilgili komisyonlar düşüldükten sonra poliçe bazında hesaplanmakta ve dönem içinde yazılan primlerin bir sonraki hesap dönemine isabet eden kısmını göstermektedir. Rücu ve Sovtaj Gelirleri 31 Mart 2005 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarda Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın B.02.1.HM.O.SGM sayılı yazısına istinaden, tazminat ödemesini gerçekleştirdiği durumda ve sigortalılardan ibraname alınmış olması kaydıyla, diğer sigorta şirketinden ibraname temin etmeyi beklemeksizin rücu alacakları gelir olarak kayıtlara alınmıştır. (7)

5 Muallak Hasar Karşılığı Dönem sonu itibariyle Şirket e bildirimi yapılmış ve inceleme safhasında olup bedeli ödenmemiş hasar dosyalarıyla ilgili tüm yükümlülükler için ayrılan karşılıktır. Muallak hasarların reasürörlere ait kısmı teknik gelirler altında muallak hasar karşılığında reasürörler payı hesabında yansıtılmaktadır. 31 Mart 2005 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarda, ilk defa 2004 yılında ayrılan Hazine Müsteşarlığı nın tarihli ve sayılı, tarihli ve sayılı ve ve 3821 sayılı yazıları çerçevesinde gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri içinde muallak hasar karşılığı ayrılmaya devam edilmiştir. Ayrıca, muallak hasar karşılığı yeterlilik oranının, cari hesap dönemi hariç olmak üzere, son üç yıllık ortalamasının %90'ın altında olması halinde, sigorta şirketlerince cari hesap döneminde, bu oran ile %90 oranı arasındaki fark tutarı kadar muallak hasar ve tazminat karşılığı yeterlilik farkı ilave edilmesi gerekmektedir. Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar karşılığı geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş hasar ve tazminat bedellerinin çeşitli istatistiksel modellere dayanılarak net konservasyon primlerine oranlanması yolu ile hesaplanmıştır. Deprem Hasar Karşılığı Deprem hasar risklerini karşılamak amacıyla 1993 yılından başlayarak 15 yıl boyunca ayrılmakta olan karşılıktır. Bu karşılık, mühendislik ve yangın sigorta poliçeleri kapsamında yazılan deprem risk primlerinin saklama payında kalan kısmının üçte biri komisyon ve diğer masraflar olarak düşüldükten sonra kalan tutarıdır. Deprem hasar karşılığı olarak tutulan fonların gelirleri de bu karşılık içinde gösterilir. Verilen deprem teminatı nedeniyle ödenen hasar ve tazminatlar deprem hasar karşılıklarından düşülür. Kıdem Tazminatı Karşılığı Şirket SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartları uyarınca ilk kez 31 Aralık 1994 tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılığı ayırmaya başlayarak 10 yıl boyunca eşit taksitlerle karşılık ayırma yöntemini benimsemiştir. Kıdem tazminatı karşılığı SPK'nın belirlediği çerçevede ayrılmaktadır. Vergi Karşılığı Kurumlar Vergisi Şirket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi ve vergi uygulamalarına tabidir. Türkiye'de, 31 Mart 2005 kurumlar vergisi oranı %30 dur. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %30 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolar üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Mali tablolardaki vergi hesabı enflasyon düzeltmeleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla 5 yıl boyunca taşınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmektedir. Türkiye'de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye'de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye'de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye'de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye'de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi uygulanmamaktadır. (8)

6 En az 2 yıl boyunca elde tutulmuş olan iştirak hisselerinin nakit olarak satılmasından doğan kazançlar, söz konusu kazançlar sermayeye ilave edildiği takdirde kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca temettü alımlarından doğan kar, dağıtılmamış veya sermayeye ilave edilmemiş ise, stopaja tabi tutulmamaktadır. Ertelenmiş Vergi Bazı gelir kalemlerinin vergiye tabi tutulması mali tablolarda yansıtıldıkları dönemlerden sonra söz konusu olduğundan, Şirket bilanço tarihleri itibariyle eğer varsa bu tür gelirler üzerinden ertelenmiş vergi karşılığı hesaplamakta ve mali tablolara yansıtmaktadır. Diğer Bilanço Kalemleri Kayıtlı değerleri ile bilançoya yansıtılmıştır. 12- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Yoktur. 13- Şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) : Şirket aleyhine açılan davalar Şirket lehine açılan davalar Şirket tarafından yapılan icra takipleri 5,988,023 Y 486,168 USD 9,285 EURO 5,314,008 Y 12,938 USD 2,572,892 Y Söz konusu aleyhte açılan davalar ve yapılan icra takipleri için gerekli karşılık tutarları, ilişikteki mali tablolarda ilgili karşılık hesaplarında dikkate alınmıştır. 14- Şirketin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : Yoktur. 15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları : Menkul değerler cüzdanı 32,543,331 Gayrimenkuller 25,859,084 YTL 16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 56,335,030 YTL (9)

7 17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarları : Alınan ipotek senetleri 12,439,325 Alınan teminat mektupları 2,595,039 Kamu borçlanma senetleri 508,634 YTL Hukuki takipteki acente ipotek senetleri 324,805 YTL Şirketlerden alınan garanti ve kefaletler 206,720 YTL Diğer garanti ve kefaletler 621 YTL 16,075,144 Ayrıca alacaklar karşılığı alınıp, nazım hesaplarda izlenen alacak senetleri, çekler ve kredi kartı slipleri aşağıdaki gibidir : Kredi kartı slipleri 24,163,588 Çekler 2,170,125 Alacak senetleri 10,934 YTL 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 26,344,647 Yurtiçi verilen banka teminat mektupları 3,272,792 Finansal kiralamadan borçlar 227,853 YTL 19- Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları : Yoktur. 20- Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet ve matematik karşılıkları : Yoktur. 21- Hayat dışı sigortalılara dallar itibariyle verilen sigorta teminat tutarı : 189,854,808,941 YTL 22- Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birikim fiyatları : Yoktur. 23- Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar : Yoktur. 24- Dönem içinde giren, ayrılan,iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik katılımcılarının adetçe portföy tutarları : Yoktur. (10)

8 25- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : Menkul Kıymetler : Maliyet Değeri Bilançoda Gösterilen Değer Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 64,942,362 YTL 69,975,421 YTL Eurobond 5,823,838 YTL 6,407,638 YTL Hisse Senetleri 547,000 YTL 515,110 YTL 71,313,200 YTL 76,898,169 YTL 31 Mart 2005 tarihi itibariyle menkul kıymetler arasında yer alan Eurobond'ların vadesi nominal 2,500,000 ABD Doları tutarındaki kısım için 15 Haziran 2010, nominal 1,050,000 Euro tutarındaki kısım için 18 Ocak 2011 dir. Finansal Duran Varlıklar Şirketin borsada işlem gören finansal duran varlıkları aşağıda gösterilmiş olup, bunlar elde etme maliyeti ile kayıtlara yansıtılmıştır. Finansal Duran Varlık Adı Maliyet Değeri Borsa Değeri T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 18,530 YTL 53,115 YTL 26- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Yoktur. 27- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : (11) Diğer Alacaklar Doğal afet sigortalılarından alacaklar 3,903,31 Diğer alacaklar 80,933 YT 3,984,24 Diğer Borçlar Acentelere borçlar 1,651,96 Sigortalılara borçlar 251,071 YT Diğer borçlar 203,196 YT 2,106, "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Yoktur.

9 29- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları : Yoktur. 30- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir) : a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (Vadesi gelmiş) : 893,277 YTL b) Yönetmeliğe göre ayrılan prim alacak karşılıkları (Vadesi gelmiş) : 5,637,336 YTL 31- Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı ve zararı ile, bu mali tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği : İştirak Oranı İştirak Tutarı a) Bağlı Ortaklıklar -Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. % ,249,98 -Yapı Kredi Sigorta Versicherungsvermittlung GmbH ,249,98 b) İştirakler -Halk Reasürans A.Ş. % ,273 Y -Yapı Kredi Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - - Sermaye Taahhütleri -Yapı Kredi Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - 95,273 Y 95,273 Y c) Diğer Finansal Duran Varlıklar -Satel A.Ş. % ,478 Y -T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. %1 den az 53,115 Y -T. Genel Sigorta A.Ş %1 den az 26,135 Y -Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic.A.Ş. %1 den az 10 YTL -Diğer %1 den az 2 YTL 1,592,96 Toplam 148,519,99 Şirket, 30 Temmuz 2004 tarihinde portföyünde bulunan Yapı Kredi Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hisselerinin 1,199,850 YTL si ödenmiş, 239,970 YTL si ödenmemiş olmak üzere, 1,439,820 YTL nominal değerli kısmını 1,199,850 YTL bedelle tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Bayındırlık İşleri A.Ş. ne satmış ve alacağını tahsil etmiştir. Ancak tahsil edilen bu alacak Şirket in banka hesaplarında bloke olarak durmaktadır. Şirket, 20 Eylül 2004 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan Yapı Kredi Sigorta Versicherungsvermittung GmbH'ın tasfiye sürecine girmesine karar vermiş ve kayıtlarında bulunan 412,647 YTL'lik iştirak tutarına karşılık ayırmıştır. (12)

10 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. ve Halk Reasürans A.Ş. nin düzenlenen en son mali tabloları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Söz konusu mali tablolar, SPK standartlarına göre hazırlanmamış olup, mali tabloların, Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta ve Reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara uygunluğu herhangi bir denetime tabi tutulmamıştır. Dönem Dönem Karı (Zararı) Net Dönem Karı (Zararı) Yapı Kredi Emeklilik A.Ş (3,121,404)Y (3,121,404 Halk Reasürans A.Ş ,721 YTL 225,721 YTL 32- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : Yoktur. 33- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Yoktur. 34- Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları : Yıl Yeniden Değerleme ,621,244 Y ,346,488 Y Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL'na dönüştürülme kurları : Döviz Döviz Cinsi Tutarı Kur (YTL) Tutar a) Kasa Banka USD 3,724, ,105,102 YTL EUR 6,749, ,984,841 YTL GBP 56, ,431 YTL CHF 61, ,074 YTL DKK 70, ,.811 YTL SEK 32, ,341 YTL 17,327,600 YTL b) Menkul Değerler Cüzdanı USD 3,283, ,501,031 YTL EUR 1,073, ,906,607 YTL 6,407,638 YTL c) Borçlar USD 137, ,923 YTL EUR 9, ,989 YTL GBP 3, ,014 YTL 213,926 YTL 36- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Yoktur. (13)

11 37- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : Orta ve Üst Kademe Yöneticiler 41 Diğer Personel Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri : Yoktur. 39- Alınan kısa vadeli veya uzun vadeli kredilerinin alınma gerekçeleri : Yoktur. 40- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun (BDDK) 18 Haziran 2002 tarihli kararıyla Şirket in hissedarı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) Çukurova Gurubu na dahil ortaklarından Pamukbank T.A.Ş. nin (Pamukbank) temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) devredilmesi ile başlayan süreç sonunda BDDK, TMSF ve Çukurova Grubu temsilcileri arasında 31 Ocak 2003 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile Pamukbank T.A.Ş. nin TMSF ye devri son şeklini almış, böylece, Banka da Pamukbank T.A.Ş. nin hakim ortaklık haklarının 4389 sayılı Bankalar Kanununun amir hükümleri çerçevesinde TMSF tarafından kullanımına ilişkin mevcut uygulamaya devam edileceği karara bağlanmıştır. Ayrıca, Pamukbank T.A.Ş. ve iştiraklerinin aktifinde bulunan Banka ya ait hisseler TMSF tarafından devralınmıştır. Söz konusu sözleşme çerçevesinde TMSF nin ve Çukurova Grubu nun mülkiyetine sahip olduğu Banka ya ait hisseler sözleşme tarihinden iki yıl içerisinde Çukurova Grubu tarafından, Çukurova Grubu nun Banka daki doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı Banka nın toplam hisselerinin %10 unun altına düşecek şekilde, üçüncü şahıslara satılacağı karara bağlanmıştır. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile Çukurova Holding A.Ş. arasında Çukurova Grubu şirketlerinin Banka da sahibi oldukları hisselerin satışına ilişkin olarak tarihinde münhasır görüşmeler yapılması hususunda protokol imzalandığı Çukurova Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. nin tarihli IMKB Günlük Bülteni nde yer alan özel durum açıklamalarında belirtilmiştir. Çukurova Grubu şirketlerinin sahip olduğu Banka hisselerinin satışı konusunda Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcilerinin Banka nezdinde incelemelerde bulunması ve bu amaçla Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanması Banka nın tarihli yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılmış, gizlilik sözleşmesi 19 Ocak 2005 tarihinde taraflar arasında imzalanmış ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. aynı tarih itibariyle Banka da incelemelere başlamıştır. Aynı doğrultuda, Şirket ile Koç Finansal Hizmetler A.Ş. arasında 24 Ocak 2005 tarihinde gizlilik anlaşması imzalanmıştır. Yürütülen inceleme ve görüşmeler doğrultusunda 31 Ocak 2005 tarihinde Çukurova Holding A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet ile Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Koçbank Nederland B.V. arasında bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında yürütülen inceleme çalışmaları ve yapılan görüşmeler sonucunda Banka'nın Çukurova Grubu'nun elindeki %44.53 oranındaki hissesi ile TMSF'nin elindeki %12.89 oranındaki hissesinin Koçbank Nederland N.V. ile birlikte Koç Financial Services ya da Koçbank'a satışını öngören Hisse Satış Sözleşmesi 8 Mayıs 2005 tarihinde imzalanmıştır. Hisse devri resmi makamlardan gerekli tüm izinlerin alınması, kapanışa ilişkin diğer resmi, sözleşmesel ve prosedürel işlemleri takiben gerçekleştirilecektir 41- Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar : 2,576,122 YTL (Net) 42- Devamı Ek-4 de yer alan tablo uyarınca yer alması gereken diğer dipnotlar : Yoktur. (14)

12 31 MART 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Devamı) 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 758,955 YTL a) Amortisman giderleri 645,904 YTL aa) Normal amortisman giderleri 645,904 YTL ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri - b) İtfa ve tükenme payları 113,051 YTL 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 23,935,797 a) Reeskont giderleri, net (656,573) YT b) İdari ve kanuni takipteki alacak karşılık giderleri, net 186 YTL c) Yönetmeliğe göre ayrılan prim karşılık giderleri, net (10,724) YT d) Kıdem tazminatı karşılık gideri 533,200 YTL e) Sigortalılar 4,015,040 f) Teknik karşılıklar, net 20,054, Dönemin tüm finansman giderleri : Yoktur. 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : Yoktur. 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : Satışlar Alışlar a) Ortaklar - - b) Bağlı Ortaklıklar 483,217 YT 51,359 YT c) İştirakler Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : Alınan Ödenen a) Ortaklar 222,514 YT 370,086 YTL b) Bağlı Ortaklıklar 9,600 YT 98,991 YTL c) İştirakler 2,100 YT - 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 688,000 YTL 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Şirket'in uyguladığı amortisman yöntemi doğrusal amortisman yöntemidir. Binek otomobillere kıst amortisman esası uygulanmıştır. Uygulanan amortisman yöntemlerinde önceki dönemlere göre herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (15)

13 31 MART 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Devamı) 9- Şirketin genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama satış ve reklam giderleri ile ilgili olarak yapılan ancak dağıtımın direkt olarak yapılamayanlar için şirketçe öngörülmüş dağıtım kriterleri : Yoktur. 10- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Yoktur. 11- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları : 31 Mart 2005 tarihi itibariyle beher hisse nominal değeri YTL olup, hisse başına zarar YTL'dir. 12- Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları : Yoktur. 13- Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları : Yoktur. 14- Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları : Yoktur 15- Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları : Yoktur. 16- Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları : Yoktur. 17- Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları : Yoktur. 18- Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı : Yoktur. 19- Devamı Ek-4 de yer alan tablo uyarınca yer alması gereken diğer dipnotlar : Yoktur. (16)

14

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) I. DÖNEN VARLIKLAR 107.010.446 119.231.730 A. Hazõr Değerler 99.705.555 83.515.298 1. Kasa 595 560 2. Bankalar 99.704.716

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı