TÜRKĐYE ELEKTRĐK SĐSTEMĐNĐN UCTE SĐSTEMĐNE BAĞLANTISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE ELEKTRĐK SĐSTEMĐNĐN UCTE SĐSTEMĐNE BAĞLANTISI"

Transkript

1 TÜRKĐYE ELEKTRĐK SĐSTEMĐNĐN UCTE SĐSTEMĐNE BAĞLANTISI 1. GĐRĐŞ: Elektrik sistemlerinin enterkoneksiyonunun ve senkron paralel çalışmasının sağladığı teknik ve ekonomik yararlar, elektrik enerjisine artan talep, bu enerjinin stratejik karakteri, kaliteli ve güvenilir arz gerekliliği, bütün dünyada enterkonnekte şebekelerin sürekli gelişmesi ve büyümesine yol açmaktadır li yıllarda yedek kapasite - enerji paylaşımı ve önemli arızalarda karşılıklı yardımlaşma şeklinde başlayan uluslararası enterkoneksiyonlar çeşitli ülkelerdeki farklı birincil kaynak ve farklı teknoloji kullanımı sonucu oluşan farklı üretim maliyetlerinden yararlanmak üzere geliştirilmiş ve enterkoneksiyon altyapı yatırımları 1970 li yılların sonlarından başlayarak artmıştır döneminde orta ve uzun dönemli kontratlarla yapılan enerji alışverişleri genellikle düşey oluşumlu (üretim-iletim-dağıtım) devlet şirketleri arasında olmuştur. Ancak çok yakın geçmişte, ulusal elektrik pazarlarının liberalleşmesini takiben, enterkoneksiyon hatları uluslararası ticareti özendirerek bölgesel ve daha sonra kıtasal pazarların oluşturulması amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır yılı sonrasında kısa ve orta vadeli kontratlarla yapılan elektrik enerjisi ticareti liberalleşmenin getirdiği kurallar ve pazar fırsatları ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Uluslararası enterkoneksiyon projeleri ile; yedek kapasitenin ortak kullanımı sonucu yeni üretim tesisi yatırımlarından tasarruf sağlanması, önemli arızalar sonucu oluşan beklenmeyen üretim kayıplarında yardımlaşma yoluyla kesintilerin önlenmesi, normal çalışma koşullarında maliyeti en düşük üretim tesislerinin çalıştırılması sonucunda ortak işletme tasarrufu sağlanması, doğal kaynakların ülkeler arasında rasyonel bir şekilde paylaşımı ve elektrik ticaretinin arttırılması, diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve çevrenin korunması hedeflenmektedir. Uluslararası enterkoneksiyonlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için hedeflenen yöntem sistemlerin senkron paralel çalışması ve bu konuda Ülkemizin önceliği Avrupa Elektrik Đletimi Koordinasyonu Birliği (UCTE) sistemi ile entegrasyon ve paralel çalışma olduğundan Ulusal sistemimiz 1970 lerden beri yüksek tasarım ve işletme standartları ile UCTE sistemiyle bütünleşmeye teknik açıdan uyumlu olarak geliştirilmiştir. Türkiye- Yunanistan enterkonneksiyon hattının fizibilite çalışması sonuçlarının olumlu bulunmasını takiben Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine entegrasyonu için, Yunanistan üzerinden yaptığımız üyelik başvurusu üzerine; Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine senkron paralel bağlantısı için bütün olasılıkların incelenmesi kararı alınmış, UCTE Sistem Gelişimi Çalışma Grubu ve bu Grup altında çalışmak üzere, Türkiye nin Bağlantısı Alt Çalışma Grubu kurulmuştur. UCTE Yönlendirme Komitesince bu grup; Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı için yapılmış olan tüm analizleri incelemek ve yapılması gerekenleri belirlemek üzere görevlendirilmiştir yılı son çeyreğinde çalışmalarına başlayan Türkiye nin Bağlantısı Alt Çalışma Grubu nda Yunanistan (Başkan), Fransa, Đtalya, Sırbistan-Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan ve Türkiye den birer üye atanmıştır. - 1

2 Söz konusu Çalışma Grubu, yapılmış olan çalışmaları değerlendirdikten sonra, yapılması gereken ilave çalışmaları ve hazırlanması gereken raporları belirlemiş ve bu doğrultuda Teknik Şartname (TOR) hazırlamıştır. UCTE Yönlendirme Komitesinde onaylanan TOR a göre oluşturulan Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Sistemine Bağlantısı Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar projesine AB katılım öncesi destek yardımlarından finansman sağlanmıştır. Son yıllarda yaşanılan gelişmeler ışığında yakın gelecekte bağlantının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca konu birinci öncelikli olarak değerlendirilmekte olup, ilgili koordinasyon görevi Kuruluşumuza verilmiştir. 28 Eylül Nisan 2007 tarihleri arasında Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Sistemine Bağlantısı Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi (1.UCTE Projesi) çerçevesinde Kuruluşumuz ve UCTE üyesi Elektrik Đletim Şirketleri uzmanları tarafınca başarı ile tamamlanmıştır. 1. UCTE Projesi sonucunda Türkiye elektrik sistemi ile UCTE sisteminin bağlantısı frekans kontrol performansının iyileştirilmesi ve özel koruma önlemlerinin alınması koşulları ile gerçekleştirilebilir (feasible) bulunmuştur. 1. UCTE Projesi kapsamında belirlenen önlemlerin uygulamasına yönelik olarak Türkiye Elektrik Sisteminin UCTE Sistemi ile Senkron Đşletilmesi için Frekans Kontrol Performansının Đyileştirilmesi adlı Proje (2. UCTE Projesi) geliştirilmiştir. Proje ön safhası 29 Haziran 2007 tarihinde başlatılmış olup, frekans kontrol performansının iyileştirilmesine ve özel koruma önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla, Kuruluşumuzca Türkiye elektrik sistemine bağlı elektrik üretim santrallerinde gerçekleştirilecek rehabilitasyonlar, EÜAŞ ile işbirliği yapılarak UCTE şartlarını sağlama konusunda yönlendirilmektedir. Türkiye nin UCTE sistemine tam üyeliği, yukarda belirtilen konularda gerekli iyileştirmenin sağlanmasını takiben yapılacak deneme paralel işletme döneminin tamamlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu çalışmalara paralel olarak, Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı çalışmaları kapsamında UCTE Yürütme Kurulu tarafından 23 Mart 2006 tarihinde UCTE Proje Grubu atanmıştır. UCTE Proje Grubu tarafından; Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı 1. Proje ve devamında 2. Projenin takibi, UCTE sistemine bağlantı öncesi yapılacak testlerin, ilave teknik çalışmaların ve hazırlanacak raporların izlenmesi ve değerlendirilmesi, bağlantı öncesi gerekli anlaşmaların hazırlanması, Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı Projeleri sonuçlarına göre belirlenecek önlemlerin uygulanmasının değerlendirilmesi ve izlenmesi, izole ve paralel deneme çalışmalarının izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirmesi, sonuçlara göre Türkiye elektrik sistemi senkronizasyonu hakkında UCTE Yönlendirme Komitesine öneride bulunulması işleri yürütülmektedir. Ülkemizin UCTE sistemine entegrasyonu ile birlikte batı komşularımız dışındaki ülkeler ile senkron paralel çalışma ancak bu ülkelerin de belirli standartları ve işlemleri yerine getirmesi ve UCTE nin onayı çerçevesinde UCTE sistemine entegre olmasıyla mümkün olacaktır. Bu durumda UCTE dışındaki mevcut tüm enterkoneksiyonlarımızın ve - 2

3 enterkoneksiyon projelerimizin gözden geçirilmesi ve belirli önlemlerin alınması gerekecektir. UCTE kuralları, bu sistemle paralel çalışmaya başlayan bir ülkenin üçüncü ülkelerle DC dışında bir enterkoneksiyonu sürdürmesine ve/veya 110kV gerilim seviyesinin üzerindeki bir bağlantıya olanak tanımamaktadır. Ülkemiz için 110kV elektrik iletim sistemi olmadığından 154kV seviyesi dikkate alınmaktadır. Ayrıca DC ve/veya 154kV bağlantı ile ilgili belirli teknik çalışmaların yapılması ve UCTE izninin alınması gerekmektedir. Türkiye nin Avrupa ülkeleri ile Avrupa Đç Elektrik Pazarı kapsamında yapacağı ticaret, halen diğer ülkelerde olduğu gibi, UCTE tarafından koordine edilen teknik kurallar ve Avrupa Đletim Sistemi Đşletmecileri Birliği (ETSO) tarafından koordine edilen piyasa kurallarına göre yürütülecektir. 2. TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNĐN UCTE SĐSTEMĐNE BAĞLANTISI TAMAMLAYICI TEKNĐK ÇALIŞMALAR (1.UCTE PROJESĐ): Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın faydalanıcı kurum (beneficiary) olduğu ve Avrupa Birliğince 2003 yılı Mali Đşbirliği Programlaması kapsamında finansman sağlanarak yürütülen Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Sistemine Bağlantısı Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar başlıklı proje Avrupa Birliği uygulamalarına göre hukuki dokümanların hazırlanması ve imzalanması ile başlatılmıştır. Bu dokümanlardan Hizmet Anlaşması (Service Contract) 28 Eylül 2005 tarihinde UCTE, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Merkezi Finans ve Đhale Birimi (CFCU), TEĐAŞ ve Avrupa Birliği Türkiye Temsilciğinden (ECD) yetkililerin katılımı ile düzenlenen toplantıda imzalanmıştır. Hizmet Anlaşmasının imzalanması ile birlikte 1.5 milyon bütçesi olan ve 14 ay (+4ay süre uzatımı) süren Proje kapsamında Türkiye Elektrik Sisteminin Avrupa Elektrik Sistemine entegrasyonu hususunda teknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. UCTE üyesi RWE (Almanya), EON (Almanya), RTE (Fransa), HTSO (Yunanistan), HEP (Hırvatistan) ve NEK (yeni adıyla ESO, Bulgaristan) Đletim Sistemi Đşletmecileri ile EKC (Sırbistan- Karadağ) ve Kuruluşumuzun da katılımı ile oluşan Konsorsiyum tarafınca Proje kapsamındaki teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Đletim Sistemine Bağlantısı teknik çalışmaları Statik Çalışma Grubu (HTSO, EKC, HEP, ESO, TEĐAŞ) ve Dinamik Çalışma Grubu (RWE, RTE, EON, TEĐAŞ) tarafından, her bir Çalışma Grubunun çalışma sonuçları diğer grubun çalışmalarında da kullanılmak ve tüm çalışma sonuçları birlikte değerlendirilmek koşuluyla paralel olarak yürütülmüştür. 2.1 STATĐK ANALĐZLER: Statik Analizlerin amacı UCTE statik güvenlik kriterlerine uygun olarak Türkiye Đletim sisteminin UCTE iletim sistemine bağlanabilirliğini incelemek ve Türkiye ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki maksimum ithalat/ihracat kapasitesini belirlemektir. Çalışma kapsamında alternatif senaryolar incelenmiş, fiziksel bir limitleme ile karşılaşıncaya kadar transferin arttırılması ile maksimum transfer limitleri belirlenerek sonuçların Kararlılık Analizleri ile doğrulanması sağlanmıştır. - 3

4 Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk sistemleri tam olarak; Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Romanya ve Makedonya sistemleri 400kV ve 220kV olarak; UCTE sisteminin geri kalanı için eşdeğer (equivelant) iletim elemanları ile modelleme (yük/üretim) modellenmiştir. Bölgesel Model, sistem fotoğrafı çekilerek doğrulanmıştır. Statik analizler, kış puantı, yaz puantı, ilkbahar minimum yük koşullarında 2007 ve 2010 yılları için temel durum alışverişleri (base case exchange) ile alternatif alışveriş senaryoları (hangi ülkeden hangi ülkeye ne miktarda) yapılmıştır. Bu çalışmalarda bölgede planlanan yeni enterkoneksiyon hatlarının tamamlanması ihtimaline göre karamsar, orta ve iyimser senaryolar için tekrarlanmış olup toplamda 91 senaryo analizi gerçekleştirilmiştir. Transfer Kapasitesi hesaplanması ETSO (Avrupa Đletim Sistemi Operatörleri) metodolojisine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye Đletim sisteminin UCTE iletim sistemine senkron bağlantısı UCTE kriterlerine göre statik çalışmalar açısından gerçekleştirilebilir bulunmuştur. Alışveriş senaryolarını limitleyen üç temel unsur: Türkiye-Kuzeydoğu Avrupa arasındaki alışverişlerde; Sırbistan-Romanya enterkoneksiyon hattının termal limiti, Türkiye- Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan arasındaki alışverişlerde; Bulgaristan daki 400kV luk ringindeki kısıtlar ve Bosna-Sırbistan enterkoneksiyon hattındaki kısıtlar, Türkiye-Đtalya arasındaki alışverişlerde ise Đtalya-Yunanistan DC hattının termik kapasitesi olarak tespit edilmiştir. En gerçekçi senaryolar değerlendirildiğinde 2007 Đyimser Senaryosu için puant yük koşullarındaki Transfer Kapasitesi; Türkiye ye ithalat için MW ve Türkiye den ihracat için MW olarak tespit edilmiştir Kötümser Senaryosu incelendiğinde de puant yük koşullarındaki Transfer Kapasitesi; Türkiye ye ithalat için MW, Türkiye den ihracat için MW olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bölgede planlanan Stip (MK)-C.Mogila (BG) ve Bitola (MK)-Florina (GR) hatları Türkiye-Yunanistan arasındaki transfer miktarını artırmakta, Maritsa East (BG) N. Santa (GR) hattı Bulgaristan-Yunanistan arasındaki transferi önemli ölçüde artırdığı halde Türkiye nin alışverişlerine bir katkısı bulunmamaktadır. 2.2 DĐNAMĐK ANALĐZLER: Dinamik Çalışmalar, Kuruluşumuzca veri eksikliklerinin mümkün olduğunca giderilmesi (türbin+hız regülatörü+ikaz sistemi) çalışmalarıyla başlatılmıştır. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda olduğu gibi, emniyetli olarak gerçekleştirilebilecek maksimum transfer kapasitesi, Statik Çalışmalar sonucunda belirlenen transfer kapasiteleri geçici durum kararlılık kriterleri (arıza temizleme süreleri ve mevcut koruma teçhizatı ayar değerleri) dikkate alınarak yeniden incelenerek belirlenmiştir. Sistemin global davranışı zamana bağlı (time domain) simülasyonlar yapılarak incelenmiştir. Ulusal elektrik sisteminde Babaeski, Keban, Yatağan, Borçka ve Sincan trafo merkezlerine teçhiz edilen (WAMS-Wide Area Measurement Systems) veri kayıt cihazlarıyla - 4

5 arızi durumlarda alınan kayıtlar, simülasyonlarla elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak kullanılan dinamik model doğrulanmıştır. Mevcut durumda veri kayıt cihazlarıyla alınan frekans kayıtları incelendiğinde Türkiye elektrik sisteminde santrallerin kontrol sistemlerinin uyumsuz çalışmaları nedeniyle meydana gelen istenmeyen frekans salınımları (fp-p: ~100 mhz & T: ~30s) tespit edilmiş, bunların UCTE Sistemiyle senkron paralel işletme başlatıldığında frekans salınımlarının enterkoneksiyon hatlarında istenmeyen aktif güç akışı salınımlarına yol açabileceği belirtilmektedir. Tespit edilen periyodik frekans salınımının muhtemel nedenleri arasında büyük hidrolik santrallerin kontrol sistemlerinin yapısı ve ayar problemi ile hidrolik santrallerin diğer termik santraller ve doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kontrol sistemleriyle koordinasyon problemi olabileceği bildirilmiştir. Sorunun giderilmesi anmacıyla belli başlı hidrolik santrallerin kontrol sistemlerinin ayarlanması/rehabilite edilmesi ve UCTE sistemindeki hidrolik santral kurulu gücü oranına göre üretim tesisleri portföyünde çok daha fazla oranda hidrolik santral bulunan Türkiye için uygun frekans kontrol felsefesinin oluşturulması gerekmektedir. Geçici durum kararlılık analizleriyle en önemli arıza durumları (önemli üretim veya yük kaybı, önemli iletim hattı kaybı) için kritik arıza temizleme süreleri hesaplanmıştır. Ayrıca kritik senaryolar için, Ulusal elektrik sisteminde bulunan büyük santrallerde, önemli trafo merkezlerinde üç faz kısa devre analizleri yapılarak Türkiye ve UCTE sistemlerinin arızaya katkı oranları belirlenmiştir. Türkiye nin Bulgaristan (iki enterkoneksiyon hattı) ve Yunanistan (bir enterkoneksiyon hattı) bağlantıları üzerinden UCTE sistemiyle senkronizayonu sürdürmesi koşuluyla Türkiye ile UCTE sistemleri arasında yapılabilecek emniyetli maksimum transfer kapasiteleri incelenmiştir. Çalışma süresince üretici firmalar ve sistem operatörleriyle yakın işbirliği yapılmıştır. Frekans kontrolüne katkıda bulunan belli başlı santral işletmecileriyle çalıştay toplantıları düzenlenerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. Türkiye sistemi ile Yunanistan ve Bulgaristan sistemleri bağlantılarında uygulanabilecek önlemler (Savunma Planı) önerilmiştir. Çalışma Kuruluşumuzca 2003 yılında başlatılmış olup 2. UCTE Projesi kapsamında sürdürülmektedir. Dinamik analizler kapsamında kararlı durum kararlılık analizleri de yapılmıştır. Bu çalışma ile Türkiye elektrik sistemi ile UCTE sistemi bağlantısı gerçekleştikten sonra ortaya çıkması olası bölgeler arası salınımları sönümlendirme performansı incelenmiştir. Zayıf sönümlendirme nedenleri analiz edilmiş, sönümlendirme önlemlerinin tesis edilebileceği uygun santraller belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda izin verilebilir emniyetli elektrik enerjisi alış veriş miktarı hesaplanmıştır. Çalışmalarla UCTE bağlantısı ile birlikte ortaya çıkması beklenen çok düşük frekanslı (0.15Hz) bölgeler arası salınımların sönümlendirilmesinde çift girişli PSS (PSS 4B - IEEE ) kullanımının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bölgeler arası salınımlarda hidrolik santrallerin governorlarının ve AVR ların önemli etkisi olduğun belirlenmiştir. Sönümlendirme performansı bölgeler arasındaki akış miktarına bağlı olup, en riskli durum olan Türkiye den UCTE ye elektrik enerjisi ihracatı deneme işletme döneminde 500MW ile sınırlandırılmıştır. - 5

6 Türkiye elektrik sisteminin bağlantısı mevcut periyodik frekans salınımlarının giderilmesi ve senkron paralel çalışma ile birlikte ortaya çıkması beklenen bölgeler arası düşük frekanstaki salınımın (0.15Hz) sönümlendirilmesi ve özel koruma önlemlerinin alınması koşuluyla mümkün görülmektedir 3. UCTE PROJE GRUBU: Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı çalışmaları kapsamında UCTE Yürütme Kurulu tarafından 23 Mart 2006 tarihinde UCTE üyesi Đletim Sistemi Đşletmecilerinden oluşan UCTE Proje Grubu atanmıştır. Proje Grubu Başkanı, Proje Grubu Genel Sekreteri ve bir üyesi ESO dan (Bulgaristan) olmak üzere HTSO (Yunanistan), RTE (Fransa), HEP (Hırvatistan), TERNA (Đtalya), EMS (Sırbistan), EON (Almanya), E-TRANS (yeni adıyla SWISSGRID, Đsviçre) ve Kuruluşumuzdan birer yetkili Proje Grubu üyeleridir. Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Đletim Sistemine Bağlantısı çalışmaları Dinamik Çalışma Grubu Başkanı (RWE) ve Statik Çalışma Grubu Başkanı (HTSO) de Proje Grubu çalışmalarına katılmaktadır. UCTE Proje Grubu 1. Toplantısı 16 Mayıs 2006 tarihinde Sofya/Bulgaristan da düzenlenmiştir. Kuruluşumuzca ilk aşamada; Aylık Frekans Kontrol Performans (Eylül 2002 den itibaren aylık düzenlenen) Raporları, Güç & Üretim Dengeleri Raporu, Gerilim & Reaktif Güç Kontrolü Raporu, Savunma Planı Raporu ve Sistem Toparlanma Planı, Gerilim Kararlılığı ve Reaktif Güç Kontrolü Raporu, Yük Tevzi Organizasyonu Raporu ile TEĐAŞ ve Market Yapısı Raporu hazırlanmış olup bu raporlar UCTE Proje Grubu tarafınca onaylanmıştır. Ayrıca UCTE Proje Grubu üyelerinin de tanıklığında örnek bir Konvansiyonel Termik santral olarak seçilen ĐSKEN Sugözü Santralında frekans kontrolüne katılım testleri yapılmış ve sonuçları başarılı olarak değerlendirilmiştir. Bundan sonraki aşamada sistemimizde bulunan doğalgaz kombine çevrim ve hidrolik santrallerinden örnek birer ünitenin frekans kontrolüne katılım testi yapılacaktır. Đkinci aşamada UCTE Proje Grubu tarafından Anlaşma Akti (Contractual Agreement) hazırlanması çalışmaları kapsamında Yük-Frekans Kontrolü ve Performansı, Program ve Uygulama, Đşletme Emniyeti, Koordineli Đşletme Planı, Acil Durum Đşlemleri, Đletişim Alt Yapısı, Veri Değişimi ve Operatör Eğitimi prensipleri ile ilgili uygulamalar değerlendirilecek, UCTE bağlantısını sağlayan enterkoneksiyon hatlarının dışında kalan enterkoneksiyon hatlarının kullanımı ile ilgili Sınırlandırma Koşulları (Delimitation Conditions) hazırlanacaktır. Üçüncü aşamada Đzole Đşletme Testleri ve Senkron Paralel Deneme Đşletmesi düzenlenecek olup UCTE Proje Grubu bu testlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile de görevlidir. - 6

7 Proje Grubu UCTE Sistem Gelişimi Çalışma Grubuna düzenli bilgi aktaracak olup, söz konusu bilgiler UCTE Yönlendirme Komitesin kararlarına baz oluşturmak üzere kullanılacaktır. Yukarıda detayları verilen Ulusal Sistemimizin UCTE Sistemine Bağlantısı Projesi, Ülkemizin Helsinki süreci ile önemli ilerleme kaydeden Avrupa Birliği ne katılımı öncesi altyapıların entegrasyonunu sağlamak üzere yürütülen birinci öncelikli projelerimizdendir. 4. TÜRKĐYE ELEKTRĐK SĐSTEMĐNĐN UCTE SĐSTEMĐ ĐLE SENKRON ĐŞLETĐLMESĐ ĐÇĐN FREKANS KONTROL PERFORMANSININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ (2. UCTE PROJESĐ): Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın faydalanıcı kurum (beneficiary) olduğu ve Avrupa Birliğince 2007 yılı Mali Đşbirliği Programlaması kapsamında finansman sağlanarak yürütülecek olan UCTE ile Senkron Paralel Đşletme Đçin Türkiye Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performansının Đyileştirilmesi başlıklı 2. UCTE Projesi için gerekli Avrupa Birliği uygulamalarına göre hukuki ve teknik dokümanları hazırlanarak proje teklifi olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne (ABGS) sunulmuştur. Bu dokümanlardan Hizmet Anlaşmasının (Service Contract) 2008 yılı içinde imzalanması hedeflenmektedir. Đkinci bölümde açıklandığı gibi, 1.UCTE Projesi Türkiye Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı için Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Sonuç Raporunda da belirtildiği üzere; Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı, Türkiye elektrik sisteminde mevcut olan periyodik frekans salınımlarının giderilmesi ve paralel çalışma ile birlikte ortaya çıkması beklenen bölgeler arası düşük frekanstaki salınımın (0.15Hz) sönümlendirilmesi ve Savunma Planı olarak Türkiye sistemi ile Yunanistan ve Bulgaristan sistemleri enterkoneksiyon hatları trafo merkezlerinde ve gerekmesi durumunda yakındaki bazı trafo merkezlerinde teçhiz edilecek olan özel koruma sistemi uygulamalarının hayata geçirilmesi koşullarıyla gerçekleştirilebilir olarak değerlendirilmiştir. 1.UCTE Projesi çalışmaları sırasında Ulusal elektik sisteminde farklı noktalara tesis edilen veri-kaydediciler vasıtasıyla frekans değerlerinin anlık olarak kayıt edilmesiyle birlikte verilerin UCTE uzmanlarınca incelenmesi mümkün olmuştur. Söz konusu veri kaydedici çıktılarına ilave olarak UCTE nin talebi üzerine yaklaşık olarak 2002 yılından beri aylık bazda frekans performansının değerlendirilmesi amacıyla Kuruluşumuzca hazırlanan Aylık Frekans Performans Raporları da değerlendirilmiştir. Gerek veri kaydedicilerden alınan verilerin incelenmesi gerekse Aylık Frekans Performans Raporlarından tipik olanlarının UCTE uzmanlarınca incelenmesi neticesinde periyodik frekans salınımları UCTE uzmanlarınca da belirlenmiştir. Mevcut periyodik frekans salınımlarının Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine senkronizasyonu öncesinde giderilmesi gerektiği UCTE uzmanlarınca da belirtilmiştir. UCTE üyesi ülke elektrik sistemlerinin ağırlıklı olarak termik santrallerden oluşması nedeniyle UCTE kriterlerinin bu yapıdaki sistemlere göre tasarlandığı belirtilerek UCTE kriterlerinin uygulanması hususunda Türkiye elektrik sistemi gibi hidrolik santral kapasitesi yüksek ülkelerin farklı yapılara sahip olmaları nedeniyle söz konusu kriterler hususunda dikkatli olmaları gerektiği de UCTE uzmanlarınca belirtilmiştir. Türkiye elektrik sisteminin UCTE ye senkronizasyonu öncesinde ve sonrasında kararlı bir işletmeye kavuşabilmesi için - 7

8 farklı çözümlerin gerekliliğinden hareketle konuyla ilgili olarak UCTE uzmanları ile işbirliği yapılması gerekli görülmüştür. Bu konulardaki çalışmaların yürütülmesi için UCTE ile Senkron Paralel Đşletme Đçin Türkiye Elektrik Sistemi Frekans Kontrol Performansının Đyileştirilmesi adlı 2. UCTE Projesi Kuruluşumuzca geliştirilmiştir. Söz konusu Proje Kuruluşumuzca 2007 Yılı AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla gerekli dokümanların hazırlanmasını takiben proje teklifi olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne (ABGS) sunulmuştur. Proje bütçesi 2.5 milyon olup, süresi 14 ay olarak belirlenmiştir. 2. UCTE Projesinde çalışmaları yürütecek Konsorsiyumda UCTE üyesi sistem işletmecileri RWE (Almanya), ESO (Bulgaristan), Swissgrid (Đsviçre), HTSO (Yunanistan), RTE (Fransa), TERNA (Đtalya), EMS (Sırbistan), EÜAŞ ve Kuruluşumuz yer almaktadır. Ayrıca TÜBĐTAK Uzay, ODTÜ, Roma Üniversitesi, Rostock Üniversitesi, Varna Üniversitesi ve önemli santrallerin kontrol sistemleri üretici firmaları alt yüklenici olarak görev yapmaktadır. Söz konusu Projede yapılacak işler aşağıda özetlenmektedir: i. Bazı santrallerin dinamik modelleri veri eksikliği (blok şema-parametre) nedeniyle 1. UCTE Projesi teknik çalışmaları sırasında yazılım kütüphanesinde bulunan tipik modeller ile oluşturulmuş olup, bu modelleme mevcut frekans kontrol probleminin çözümü için yeterli bulunmamıştır. 2. UCTE Projesinde daha detaylı modellerin oluşturulmasına odaklanılacaktır. ii. UCTE sisteminden temel farlılıklar gösteren sistemlere (Türkiye gibi yüksek hidro kapasiteye sahip sistemler) uygun test prosedürü ve metotlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ulusal elektrik sistemi yapısına uygun test prosedürü metodoloji ve performans kriterlerinin taslak olarak hazırlanması ve UCTE ye onay için sunulması hedeflenmektedir.bu çalışma sonucuna göre sistemimizin frekans kontrol felsefesi oluşturulacaktır. iii. Belli başlı santrallerde kontrol sistem testleri gerçekleştirilecek ve sonuçları raporlanacaktır. iv. Belli başlı test edilen ünitelerin Proje kapsamında belirlenen performans kriterlerine uyumu değerlendirmesiyle sonuçların raporlanması hedeflenmektedir. v. Türkiye elektrik sisteminin frekans kontrol performansı genel dizaynı, santral kontrol sistemleri parametrelerinin ayarlanması, AGC sistem parametrelerinin ayarlanması ve Savunma Planı ile Sistem Toparlanma Planının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. vi. Kuruluşumuz ve EÜAŞ personeline primer frekans kontrol, sekonder frekans kontrol ve PSS testleri konusunda eğitim verilecektir. 5. UCTE SĐSTEM GENĐŞLEME PRENSĐPLERĐ: Bilindiği gibi uluslararası enterkoneksiyonlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için hedeflenen yöntem sistemlerin senkron paralel çalışmasıdır. Bölgemizdeki en büyük senkron blok aynı zamanda dünyadaki en büyük senkron sistemlerden biri olan Avrupa Elektrik Đletimi Koordinasyon Birliği, UCTE, Avrupa nın büyük bölümünü kapsayan sistemdir. UCTE yaklaşık 50 yıldan beri, geliştirdiği teknik kural ve kriterlerle, Birliğe dahil - 8

9 elektrik Đletim Sistemlerinin senkron paralel olarak işletilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamaktadır. UCTE prensiplerine göre teknik standartların ve ekonomik pazar yapısının uyumlu olması koşuluyla bölgesel enterkoneksiyonların gerçekleştirilmesi ve UCTE sisteminin genişlemesi süreci adım adım geliştirilmektedir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen enterkoneksiyonlarda UCTE tarafından belirlenen teknik kriterlere tam uyum sağlanmasına büyük önem verilmiştir. Türkiye Elektrik sistemi, UCTE kriterleriyle uyum içinde planlanmakta ve işletilmektedir. Ancak, gelecekte Rusya Elektrik Sistemi IPS/UPS, Akdeniz Ringi (ve bu kapsamda Türkiye nin Suriye ve Irak elektrik sistemine bağlantısı projeleri) gibi büyük ve teknik yönden UCTE standartlarına uymayan sistemlerle UCTE arasında enterkoneksiyon projeleri bulunmaktadır. UCTE sistemi ile IPS/UPS sisteminin birleştirilmesi durumunda teknik yeterliliklerin yanı sıra pazar yapısı ve alış verişlerde karşılıklılık prensipleri konularında çalışmaların yapılması gerekli görülmektedir. Halihazırda UCTE tarafından yürütülmekte olan çalışmalar: i. Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE sistemine senkron bağlantısı ii. Tunus-Libya arasında enterkoneksiyon tesis edilmesi iii. IPS/UPS Çalışması iv. Moldova ve Ukrayna sistemlerinin UCTE Sistemine bağlantısı çalışması v. Arnavutluk sisteminin bağlantısının hukuki ve teknik alt yapısı çalışmaları Türkiye Sistemi ile UCTE Sisteminin senkron paralel bağlantısı, arızi durumlarda bile, mümkün olduğunca uzun süre sistemlerin dayanışma amacıyla bağlı kalmasının sağlanması prensibine dayalı olarak planlanmaktadır. Bu prensibin benimsenmesinde; sistemlerin teknik yönden uyumlu olması, Türkiye Elektrik Đletim Sisteminin UCTE Sistemine uyumluluğunun sağlanması, teknik analizlerin UCTE uzmanlarının da katılımıyla şeffaf biçimde yürütülmesi ve elektrik piyasasının UCTE üyesi ülkelerdeki pazar yapısına uyumlu düzenlenmesi etkili olmuştur. Elektrik Đletim Sistem emniyeti ve arz güvenliği sağlanarak, UCTE Sistemi ile büyük ve UCTE standartlarına uymayan bir bloğun enterkoneksiyonu konusunda yapılacak çalışmalarda izlenecek yöntem, doğal olarak, daha önce yapılan çalışmalardan farklılıklar göstermektedir. Bu konuda AB finansman desteğiyle yürütülen Akdeniz e kıyısı olan ülkelerin enterkoneksiyonun teknik ve ekonomik açıdan incelendiği MEDRING ilk faz çalışması 2003 yılı ortasında tamamlanmıştır. UCTE sistem genişlemesi politikalarına göre, Yedi Ülke Enterkoneksiyonu projesi orta-uzun dönemde oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülen MEDRING (Akdeniz) elektrik ringinin bir parçası haline dönüşmüştür. Ayrıca Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemine bağlantısı, UCTE tarafınca Akdeniz elektrik ringinin gerçekleştirilmesi için bir ön koşul olarak değerlendirilmektedir. Mevcut durumda Fas, Cezayir ve Tunus 400kV iki enterkoneksiyon hattıyla UCTE sistemiyle senkron paralel işletilmektedir. Ancak teknik ve ekonomik yönden UCTE - 9

10 Sistemiyle uyumlu olmayan, UCTE Sistemine radyal bağlı söz konusu Kuzey Afrika ülkeleri, arızi durumda en kısa sürede UCTE Sisteminden ayrılacak şekilde işletilmektedir. Yedi Ülke Enterkonneksiyonu projesi orta-uzun dönemde oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülen muhtemel bir Akdeniz elektrik ringinin bir parçası haline dönüşmüştür. Türkiye nin UCTE sistemine bağlantısı ve üyeliğinin gerçekleşmesinin ardından Yedi Ülke Enterkoneksiyonu Projesinin UCTE prosedürleri ve mekanizmaları çerçevesinde ele alınması gerekecektir. Tunus-Libya bağlantısının kapatılmasıyla halihazırda enterkonnekte işletilen Libya, Mısır, Ürdün ve Suriye sistemlerinin UCTE ye bağlanması olasılığına ilişkin teknik incelemeler UCTE üyesi Elektrik Đletim Şirketi REE (Đspanya) tarafınca yürütülmektedir. Đlk inceleme sonuçlarına göre; Mısır da PSS teçhizi ve Savunma Planı hazırlanması gerekebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine UCTE tarafınca bu çalışma sonuç ve önerilerine ilişkin tüm ülkelerin görüşleri talep edilmiş, ayrıca önerilen Savunma Planı önlemi konusunda daha detaylı bilgi istenmiştir. IPS/UPS (Rusya, Baltık ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu) sistemi ile UCTE sisteminin bağlantısı konusundaki çalışmalar 2005 yılında başlatılmış, data toplanarak yük akışı analizleri tamamlanmıştır. Ancak ileri aşamada analizlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektriksel olarak birbirine yakın büyüklükte ve farklı teknik kriterlerde planlanan ve işletilen iki sistemin entegrasyonu söz konusu olduğunda yapılacak yatırımlar, enterkoneksiyon tipi ve işletme prensipleri, emniyet kriterleri ve koruma sistemleri, savunma planları kapsamında alınacak önlemler sistemlerin kendine özgü koşullarına göre detaylı çalışmalar sonucunda belirlenebilecektir. Moldova ve Ukrayna sistemlerinin UCTE sistemine bağlantısı çalışmaları UCTE Yönlendirme Komitesinin aldığı kararla 2006 yılında başlatılmıştır. Arnavutluk fiilen 80 li yıllardan beri UCTE sistemiyle senkron paralel işletilmekte olmasına rağmen UCTE üyesi değildir. Arnavutluk Đletim Şirketi (ATSO) tarafınca UCTE işletme prensipleri uyumluluğun sağlanması çalışmaları sürdürülmektedir. Arnavutluk UCTE üyeliği için başvurmuş olup kurulan Arnavutluk UCTE Proje Grubu Arnavutluk sisteminin UCTE Đşletme El Kitabı (Operational Handbook) ile uyumunun sağlanmasına yönelik Önlemler Kataloğu (Catalogue of Measures) hazırlama çalışmalarını yürütmektedir. Sonuç olarak, Türkiye nin UCTE sistemine tam üyeliği, frekans kontrol performansında gerekli iyileştirmenin sağlanmasını takiben yapılacak deneme paralel işletme döneminin tamamlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun devamında, UCTE tarafınca yürütülen Projelerden olan Tunus-Libya arasında enterkoneksiyon tesis edilmesi ve MEDRING enterkoneksiyonu çalışmaları kapsamında ülkemiz elektrik sisteminin EIJSLLT sistemiyle bağlantısı hedeflenmektedir. Uzun dönemde UCTE- IPS/UPS sistemlerinin birleşmesi ile Gürcistan üzerinden senkron paralel çalışma mümkün olabilecektir. - 10

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Ercüment ÖZDEMİRCİ APK Daire Başkanlığı TEİAŞ Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım İstanbul ANA FAALİYET KONULARI Türkiye İletim Sistemi

Detaylı

GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESEL DENGELEME MEKANĐZMASI ÖZET

GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESEL DENGELEME MEKANĐZMASI ÖZET GÜNEYDOĞU AVRUPA BÖLGESEL DENGELEME MEKANĐZMASI Bülent BĐLGE TEĐAŞ Milli Yük Tevzi Đşletme Müdürlüğü Gölbaşı-ANKARA ÖZET Türkiye Elektrik Sistemi ile komşu ülke elektrik sistemleri arasında 154 ve 400

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI TÜRKĐYE ELEKTRĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐNDE RÜZGAR SANTRALI BAĞLANTILARI Mevlüt AKDENĐZ, Elif BĐNTAŞ, Mustafa ĐZGEÇ, Gül OKAN, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Ülkemizde son dönemde Rüzgar

Detaylı

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI

HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI HĐDROLĐK SANTRALLERĐN ENTERKONNEKTE SĐSTEM BAĞLANTISINA YÖNELĐK ĐLETĐM SĐSTEMĐ HAVZA PLANLAMA ÇALIŞMALARI Gülden SAMANCIOĞLU, Elif CANBEK, Ercüment ÖZDEMĐRCĐ Türkiye Elektrik Đletim A.Ş (TEĐAŞ) ÖZET Bilindiği

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİNİN UCTE BAĞLANTISI KAPSAMINDA FREKANS KONTROLÜ KALİTESİNİN UCTE STANDARTLARINA ÇIKARILMASI Mustafa BİRCAN Elektrik

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMİ SEKTÖR RAPORU

2014 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMİ SEKTÖR RAPORU 2014 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMİ SEKTÖR RAPORU a) Dünyada sektörün görünümü Dünya elektrik piyasaları üretim, iletim, dağıtım ve tedarik gibi temel unsurlardan oluşmaktadır. Elektrik enerjisinin diğer

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK K İLETİM M AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İlhami ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR 1 TEİAŞ ANA FAALİYETLERİ Türkiye İletim Sistemini işletmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim

Detaylı

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI

ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI 1 ÇEŞME YARIMADASI RÜZGÂR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİNE BAĞLANTISI İ. Kürşat BÜLBÜL 1 ÖZET Bu çalışmada; rüzgâr santrallerinin güç sistemlerine entegrasyonu, iletim sistemi operatörünün bakış açısından

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP)

DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) DENGELEME GÜÇ PİYASASI (DGP) TEİAŞ MİLLİ YÜK TEVZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERHAT METİN ANKARA, 18 EYLÜL 2014 GENEL BAKIŞ Gerçek Zamanlı Dengeleme Türkiye Elektrik Sistemi, Entso-e Bağlantısı sonrası dengeleme, Dengelemenin

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ VE GÜNEŞ SANTRALLARININ BAĞLANTISI 1 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye İletim Sistemi işletme ve bakımını yapmak Türkiye İletim Sistemi Genişleme

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program)

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) 11-12 Haziran 2013 Parma-İTALYA Dr.Pelin AKSU Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.12.2013

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/01/2015 31/01/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 259 255 TOPLAMLAR: 259 255 Türkiye 32 44 TOPLAMLAR: 32 44 Türkiye 71 247 TOPLAMLAR:

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2 8 Y I L L I K T E C R Ü B E

2 8 Y I L L I K T E C R Ü B E 28 YILLIK TECRÜBE ŞİRKET PROFİLİ 1 GİRİŞ ELTEM TEK ; Bakanlar Kurulunun 25.10.1982 tarih ve 81/5475 sayılı kararı ile Yurdumuzun elektrik ihtiyacının noksansız ve zamanında karşılanmasını temin etmek üzere

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2015 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 250 253 TOPLAMLAR: 250 253 Türkiye 136 639 TOPLAMLAR: 136 639 Türkiye 01 Arızi Geçiş

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ

RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ RES İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI VE MEVZUAT SÜREÇLERİ Ercüment ÖZDEMİRCİ Ar-Ge Müdürü APK Dairesi Başkanlığı 2013 TÜREK İstanbul, 6-7 Kasım 2013 1 İSPANYA RES KURULU GÜCÜ İspanya kurulu gücü 95.043 MW tır.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2014 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 327 332 TOPLAMLAR: 327 332 Türkiye 55 59 TOPLAMLAR: 55 59 Türkiye 137 327 TOPLAMLAR:

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Doğu Avrupa ile Entegre Olursa Elektrik Fiyatları Ne Olur: Plamen Popov un Çalışması

Türkiye Doğu Avrupa ile Entegre Olursa Elektrik Fiyatları Ne Olur: Plamen Popov un Çalışması Türkiye Doğu Avrupa ile Entegre Olursa Elektrik Fiyatları Ne Olur: Plamen Popov un Çalışması Özetleyen: Barış Sanlı (barissanli2@gmail.com) Aşağıda özeti verilen çalışma, Plamen Popov un çalışmasından

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

TPIS Değerlendirme Raporu

TPIS Değerlendirme Raporu TPIS Değerlendirme Raporu Fiyat neden «0» çıktı? 2 Temmuz 2012 Fiyat Neden «0» çıktı? 18 Haziran 2012 günü 05 ve 06 saatlerinde Gün Öncesi Piyasasında elektriğin fiyatı 0 olarak gerçekleşmiştir. 1 ve 2

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

POMPAJ DEPOLAMALI SANTRALLERĐN TÜRKĐYE DE GELĐŞTĐRĐLMESĐ

POMPAJ DEPOLAMALI SANTRALLERĐN TÜRKĐYE DE GELĐŞTĐRĐLMESĐ POMPAJ DEPOLAMALI SANTRALLERĐN TÜRKĐYE DE GELĐŞTĐRĐLMESĐ Neslihan SAĞLAM YORGANCILAR EĐE Genel Müdürlüğü Đnşaat Yüksek Mühendisi nsaglam@eie.gov.tr Hüseyin KÖKÇÜOĞLU EĐE Genel Müdürlüğü Đnşaat Yüksek Mühendisi

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye Elektrik Sisteminde Rüzgar Santralları ve Sistem Bağlantıları TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ - 62 ADET 400 kv TRANSFORMATÖR MERKEZİ - 459 ADET 154 kv TRANSFORMATÖR

Detaylı

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ.

BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. BÜRES PROJESİ İKA ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD. ŞTİ. İKA ENERJİ KISA TANITIM İŞ SÜREÇLERİ RÜZGAR ANALİZLERİ PROJE YAKLAŞIMI LOJİSTİK YÖNETİMİ SUNUM MALİYET VE NAKİT YÖNETİMİ İSİG YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası

Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası Enerji Piyasasında Liberalleşme & Enerji Borsası Bakatjan Sandalkhan, Başkan Yardımcısı, Enerji Piyasası & Satış RWE Turkey Holding A.Ş. 25 Nisan 2012, Đstanbul Piyasa katılımcılarının Türkiye de likit

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Santrallar Đçin Kontrol-Kumanda, Kumanda,

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Santrallar Đçin Kontrol-Kumanda, Kumanda, Türkiye Elektromekanik Sanayi () Küçük ve Orta Ölçekli Hidroelektrik Santrallar Đçin Kontrol-Kumanda, Kumanda, Ölçme ve Koruma Sistemi Tasarımı, Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi (HESKON) Projesi Ahmet

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

TÜREK 2015. RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015

TÜREK 2015. RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015 TÜREK 2015 RES lerde Tahminleri ve Elektrik Satışı Uğuray ALTAYLI Satış Müdürü Istanbul, 05 Kasım 2015 İÇERİK RÜZGAR SANTRALLERİNİN SATIŞ KANALLARI RES lerde ÜRETİM TAHMİNLERİNİN ETKİSİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Türkiye Elektrik Piyasası ve DUY İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Hızlı talep artışı: Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar Rekabetçi piyasaların rolü Yüksek ithalat

Detaylı

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE DE RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Rüzgâr Enerjisi ÇalıĢtayı, TÜREB 27 Mart 2013 ANA FAALĠYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik

Romanya. Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Romanya: Göçmen işçiler için sosyal güvenlik Eylül 2002 de Romanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılmıştır Projenin genel hedefi: işçilerin

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ E.4.1. Amaç Üretici, primer frekans kontrolü yükümlülüğü kapsamında, Elektrik Enerjisi üretim ve tüketimin birbirine eşit olmaması durumunda sapmaya uğrayan sistem frekansını,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 322 325 TOPLAMLAR: 322 325 ESENDERE SINIR KAPISI Türkiye 05 05 TOPLAMLAR: 05 05 Türkiye

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı