Geneti i De i tirilmi G dalara Genel Bir Yakla m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geneti i De i tirilmi G dalara Genel Bir Yakla m"

Transkript

1 Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Geneti i De i tirilmi G dalara Genel Bir Yakla m ebnem PAMUK Ö Z E T Anahtar Kelimeler GDO Hayvansal üretim Bitkisel üretim GDO teknolojisi Key Words GMO Animal production Plantal production Technology of GMO Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi ANS Kampüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Afyonkarahisar * Corresponding Author E mail: Tel: Faks: Geneti i de i tirilmi organizmalar (GDO), organizman n gen diziliminin de i tirilmesi ya da gen aktar m ile kendi do as nda bulunmayan bir özellik kazand r lmas yla olu an ürünlerdir. Bu ürünlere transgenik ürünler, teknolojiye ise rekombinant DNA teknolojisi denmektedir. Geli tirilen modern biyoteknoloji teknikleri ile canl lar n genetik yap s nda 1970li y llar ndan itibaren, geleneksel slah metodlar ile do al üreme-ço alma süreçleriyle elde edilemeyen de i iklikler yap lmas mümkün olmu tur. Modern biyoteknoloji; do al fizyolojik ço alma ve rekombinasyon engellerini ortadan kald ran in vitro nükleik asit tekniklerinin (rekombinant DNA, nükleik asitlerin hücre veya organellere do rudan enjeksiyonu, farkl taksonomik gruplar aras nda uygulanan hücre füzyonu gibi) tamam olarak tan mlanmaktad r. Bir canl türüne ba ka bir canl türünden gen aktar lmas veya mevcut genetik yap ya müdahele edilmesi yoluyla yeni genetik özellikler kazand r lmas n sa layan modern biyoteknoloji tekniklerine ise gen teknolojisi denmektedir. Gen teknolojisi kullan larak do al süreçler ile edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazand r lm organizmalar ise, GDO olarak adland r lmaktad r. Transgenik ise, gen aktar m yolu ile yeni gen ya da genler kazand r lm ürünler için kullan lan bir terimdir. The General Approach to Genetically Modified Food S U M M A R Y Genetically modified organisms (GMO) has been changed gene sequence of the organism or one of feature which has not in its own nature is gained. These products are called transgenic products, technology is called recombinant DNA technology. By means of developed modern biotechnological technics beginning from 1970 in living genetic structure which doesn't able to process, has been possible to make changes by conventional amendment methods. Modern biotechnology is described removing naturel physiological proliferation and recombination obstacle of all in vitro nucleic acid techniques (recombinant DNA, directly injecting nucleic acids to cells or to organelles, between different taxonomic groups such as cell fusion is applied). From one living species to another type of gene transfer or through modern biotechnological technics to current genetic structure is gained new genetic features, are called gene technolgy. By using gene technology new features are gained to product which is not possible to gain during its naturel process, is called GMO. Trangenetic term means, new gene or genes are gained to products by gene transfer. 91

2 G R H zla ilerleyen gen teknolojisi; art k sadece bir ara - t rma sahas olmaktan ç k p, sa l ktan tüketti imiz besinlere, kulland m z e yalardan evcil hayvanlar m za kadar birçok alanda gündelik hayat m za girmi tir. Geneti i de i tirilmi organizma (GDO), gen tekni i kullan larak do al yollardan elde edilmesi mümkün olmayan ve yeni farkl özellikler kazand r lm organizmalar için kullan lan bir kavramd r. Geneti i de i tirilmi organizmalar hakk ndaki olumlu görü ler; bu teknolojinin daha fazla üretim yolunu açaca, besinlerin besleyici de erini artt rarak dünyan n birçok yerindeki açl k sorununa ve kötü beslenmeye çözüm getirece i, baz besinlerin alerjik özelliklerinin ortadan kald r laca, besinlere eklenecek ö e- lerle hastal klara kar kolayca ba kl k sa lanaca ve üretim maliyetlerinin dü ürülerek toplumda birçok kesimin besine kolayca ula abilmesinin sa lanaca eklindedir. Olumsuz görü ler ise, gen teknolojisi ile üretilen besinlerin, toplumda görülen alerjik reaksiyonlar art raca, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar n k sa sürede geli ece i, ekolojik aç dan zaman içinde dünyadaki genetik çe itlili i azaltaca, ekonomik aç dan d a ba ml l artt raca ve özellikle küçük çiftçilerin bundan zarar görece ini ileri sürmektedirler. Gen teknolojisinin oldukça yeni olmas ve çok h zl geli mesi nedeniyle ileri sürülen bütün görü leri kesin olarak ispatlayacak kadar yeterli bilimsel veri bulunmamaktad r. Zaman içindeki gözlemler ve ara t rmalar bu alana daha iyi k tutacakt r. 2 GDOlu ürünlerin üretimi, tüketimi vb. kay tlar bilimsel platformlarda hâlâ tart lmaktad r. Geneti i de i tirilmi organizmalar destekleyen gruplar, bu teknolojinin besin kalitesinin ve sa l a yönelik faydalar n n art r lmas nda, meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin ve organoleptik kalitelerinin iyile tirilmesinde, bitkisel ve hayvansal ürün veriminin art r lmas nda, oral yolla al nabilen a ve ilaç üretiminde, insan hastal klar n n tedavisi ve organ nakli için kullan lmas nda ve çevresel olarak birçok faydalar olaca görü ündedirler. Bu organizmalar ele tirenlere göre ise; besin kalitesindeki de i iklik, g da güvenli i, alerjik reaksiyonlar ve bunlar n toksik etkileri ile ilgili önemli riskleri olabilece i ve geneti i de i tirilmi ürünlerin etiketlenmesi, çevresel ve çe itli gruplar n kayg lar ile dini, kültürel ve etik sorunlar n oldu u/olaca yönündedir. 3 kinci Dünya Sava ndan sonra dünya nüfusu h zla artmaya ba lam t r. Artan nüfusun beslenme gereksinimlerinin kar lanmas için Ye il Devrim olarak adland r lan bir geli me ya anm t r. Bu devrim; dar alanda en yüksek düzeyde ürün al nabilmesi için tar m ilaçlar n n, kimyasal gübrelerin ve fazla miktarda su kullan m n içermektedir. Ye il devrim sonras tar msal üretim belirgin bir biçimde art göstermi tir. Çevre sa l n n insan sa l üzerindeki etkileri 1970lerde ara t r lmaya ve tart lmaya ba - lanm t r. Hatal kullan lan tar m ilaçlar n n ve kimyasal gübrelerin insan sa l na zarar verdi i gözlenmi tir. Baz tar m ilaçlar yasaklanm t r. Zaman nda kurtar c olarak gösterilen ye il devrim geride çevre kirlili i gibi ciddi baz yan etkiler b rakm t r. Topraklar kirlenmi, su kaynaklar h zla azalmaya ba lam t r. Bunun üzerine artan dünya nüfusunu beslemek için yeni çözümler aranmaya ba lanm t r. Paul Berg, 1972de geneti i de i tirilmi ilk DNA molekülünü olu turmu tur. Bir y l sonra Stanley Cohen, Annie Chang, Herbert Boyer ilk geneti i de i tirilmi organizmay ke fetmi lerdir. Dört farkl ekip ilk geneti i de i tirilmi bitkileri 1983 y l nda bulmu lard r. Bacillus thuringiensisin (Bt) 1995 y l nda m s r ekimi yap larak, GDO etiketleme kurallar 1998 y l nda belirlenmi tir. Sonuç olarak, GDO dünyadaki açl a çözüm olarak insanl n hizmetine sunulmu tur. 4 Biyoteknolojideki geli meler sayesinde bir organizmadan, di er organizmalara uygun genlerin aktarmas mümkün hale gelmi tir. Bu teknoloji, ilk zamanlar m s r ve pamukta oldu u gibi zararl lara dayan kl ve soyada oldu u gibi de herbisitlere dayan kl çe itlerin geli tirilmesi için kullan lm t r. Bugün bu teknoloji, bitki ve hayvanlar çok farkl amaçlar yönünde de i tirmek ve geli tirmek için kullan lmaktad r. Bu çal malar n sonuçlar özellikle son y llarda yo un olarak tart lmaktad r. Geneti i de i - tirilmi ürün endüstrisi artarak yayg nla maktad r. Dünyada GDOlu ürünlerin ekim alan 1996da 1,7 milyon hektar iken 2000 y l nda 44,2 milyon hektara ç km t r. 5 Yap lan bir ara t rmada 23 ülkede 2007 y l ndaki GDOlu ekim alan n n toplam 143 milyon hektar oldu u bildirilmi tir. En yayg n ürünlerin ise soya, pamuk, m s r ve kanola oldu u kaydedilmi tir. 6 GDOlar n Kullan m Alanlar ve Amaçlar Bitki biyoteknolojisi ve özellikle gen teknolojisi alan ndaki geli melerin 1980li y llardan itibaren h z kazand, ilk transgenik ürün bitkisi olan uzun raf ömürlü domates Flavr Savr ad ile 1996 y l nda pazara sürüldü ü kaydedilmi tir. Bunu, gen aktar lm m s r, pamuk, kolza ve patatesin izledi i bildirilmi - tir. 7 Kültür bitkilerinde geli tirilmesi dü ünülen özelliklerin ço u birçok genin interaksiyonu sonucu ortaya ç kmaktad r. Ancak bitkilerin gen teknolojisi kullan larak de i tirilmesinde ço unlukla, basit kal t m takip eden özellikler üzerinde durulmaktad r. Bugüne kadar aralar nda birço u kültür bitkisi olmak üzere 150 kadar türde gen teknolojisinin kullan ld vurgulanmaktad r. Dünyada neredeyse gen teknolojisi kul- 92

3 lan larak de i tirilmeyen hiçbir kültür bitkisinin kalmad savunulmaktad r. Bitkilerde uygulanan gen teknolojisinin hedefi, mevcuda göre daha üstün özelliklere sahip bitkilerin geli tirilmesidir. Üzerinde durulan karakterler ve yap lan çal malar daha çok; zararl lara, hastal klara, herbisitlere ve strese dayan kl l k, erkek k s rl, zehirli ve alerjik maddelerin azalt lmas, olgunla ma, ornamental bitkiler, sekonde metabolitlerin üretimi ve kirlenmi topraklar n temizlenmesi üzerine yo unla m t r. 5 Tar msal alanlarda yabanc otlar nedeniyle verimde olu an kay p dünya çap nda %10-15 olarak tahmin edilmektedir. Geni alanlarda yap lan tar mda bu nedenle genelde yabanc ot kontrolü için herbisitler kullan lmaktad r. Seçici olarak etki eden herbisitler (bromoksinil, sulfonylharnstoffe), belli morfolojik ve fizyolojik özelliklere sahip yabanc otlar öldürmektedir. Baz seçici herbisitler uzun süre toprakta kalabildiklerinden taban suyuna kar makta ve dayan kl yabanc otlar n ortaya ç kmas tehlikesini do urmaktad r. Total herbisitler ise; toprakta çabucak çözünmektedir. Fakat bunlar hem yabanc otlar hem de kültür bitkileri için ayn derecede toksiktirler. G da üretiminde kullan lan GDOlar herbisitlere ve zararl lara kar yüksek direnç göstermektedir. Herbisitlere dayan kl transgenik bitkiler, herbisitlerdeki etkin maddeyi inaktif hale getiren ve herbisitin hücum etti i alan zarar meydana getirmeyecek ekilde de i tiren proteinleri kodlayan dayan kl l k genlerine sahiptirler. Bu dayan kl l k genleri ya mikroorganizmalar ya da do al olarak dayan kl bitkilerden izole edilmektedir. 8,9,10 Transgenik ürünler içerisinde m s r, soya, kolzakanola, pamuk, yonca, çeltik, eker pancar yer almaktad r. Tüm çe itler içerisinde en büyük pay soya, m s r, pamuk ve kolzaya aittir. Örne in; do al bir böcek ilac olarak kullan lan ve bir toprak bakterisi olan Bacillus thuringiensisten (Bt) al nan genin, pamuk ile m s r tohumuna aktar lmas sonucu, böce e dirençli yeni bir pamuk ve m s r bitkisi elde edildi i bildirilmektedir. 6 Yine soya ve kolza bitkilerinin de pestisitlere kar dayan kl l sa lanm, patatesin ise; virüs ve patates zararl s na kar dayan kl hale getirildi i bildirilmi tir. Ye il kurda ve pestisitlere dayan kl patates ürünleri geli tirilmi, domatesin; raf ömrü uzat lm ve aromas n n artt r ld kaydedilmi tir. 11 Son y llarda yap lan bilimsel çal malar, özellikle kanatl hayvan beslemede kullan lan; besleyici ö eleri (amino asit, protein, ya, karbonhidrat) artt r l p, besleyici de eri olmayan maddeleri azalt lm transgenik yem maddeleri üzerinde odaklanm t r. Kanatl beslemede transgenik yemlerin kullan lmas n n bir yönü de bu tür yemlerde, generasyonlar aras sürenin k sa ve metabolizmalar n n h zl olmas d r. Kanatl karmalar nda transgenik yem kullan lmas ndan kaynaklanabilecek etkiler, k sa sürede ortaya ç kabilmektedir. Kanatl beslemede transgenik yem kullan lmas durumunda, besi performans bak m ndan klasik yem maddeleriyle aralar nda önemli bir farkl l n bulunmad na ve bunun da söz konusu yem maddelerinin yap s ndaki rekombinant DNAn n hayvanlar n sindirim sisteminde parçalanmas ndan kaynakland na ili kin bilgiler bulunmaktad r. Transgenik m s r veya soya içeren karma yemlerle beslenen kanatl hayvanlar n dokular nda hiçbir rekombinant DNAn n bulunmad na dair ara t rma sonuçlar bulunmakla beraber; broyler ve yumurta tavu u rasyonlar nda transgenik yem maddelerinin kullan lmas durumunda, bu hayvanlar n karaci er, dalak ve böbreklerinde transgenik DNAn n bulundu unu, ancak yumurtada veya altl kta bulunmad n bildiren çal malar n da mevcut oldu u bildirilmi tir. Bunlar; kanatl beslenmesinde transgenik yem kullan ld nda, hayvansal dokularda birikim yap p yapmad na ili kin belirsizlikleri ve tart malar da beraberinde getirmektedir. 12,13 Genetik De i tirme Teknolojisi GDOnun, uluslararas literatürde k salt lm ekliyle GM veya GMO olarak geçen Genetically Modified Organismsin Türkçe kar l oldu u bildirilmektedir. Bu yöntemde; istenen gen, enzimler arac l ile al narak bakteriye aktar lmakta, ard ndan bakteri yard m yla istenilen organizmaya transfer edilmektedir. Transferdeki önemli noktalardan biri de gen transferinin gerçekle ti ini saptamak amac yla transfer edilecek gen ile birlikte antibiyoti e dayan kl l k geninin de transfer edilmesidir. Transfer sonras kültürde antibiyotik uygulamas yap ld halde geli - meye devam eden organizmalarda transfer i leminin ba ar l oldu u anla lmaktad r. Dünyada geneti i de i tirilmi organizma üretiminin h zla artt ve hayat n her alan nda kar m za ç kt kaydedilmi - tir. 14 GDOlu üretimin 1996 y l nda ekim alan 1.7 milyon hektar iken, 2005 y l nda 400 milyon hektara ula t belirtilmektedir. 15,16 GDOlu ürünlerin dokuz y l içinde 200 kat fazla artmas n n sebepleri aras nda, bu ürünlerin dayan kl olmas ve kimyasal uygulamaya gerek duyulmamas oldu u kaydedilmi tir. Di er sebepleri aras nda ise; dünya nüfusunun h zla artmas, az geli mi ülkelerdeki insanlar n yetersiz beslenmeleri ya da hiç beslenememeleri, bitkisel ve hayvansal üretimde verimlili in artt r lmak istenmesi ve 93

4 g dalar n besin de erinin düzenlenmesi gibi durumlar yer almaktad r. 17 Dünyada ekonomik öneme sahip ürünlerin %15i GMO olup, bunun %46s n n soya, %36s n n m s r, %14ünü pamuk ve %4ünü ise kolzan n olu turdu u belirtilmektedir. randa dört bin hektarl k alanda biyoteknoloji ürünü olarak pirinç yeti tirildi i bildirilmektedir. 14,18 Bunlara ilave olarak; bu day, ayçiçe i, domates, patates, papaya ve yer f st gibi g dalar n da transgenik olarak üretildi i bildirilmektedir. 19 nsan ve iplikkurdu genleri tütün bitkisine aktar larak tütün bitkisinin patojenlere dayan kl l n n sa land belirtilmektedir 20 nsana ait insülin benzeri büyüme hormonu (IGF-I) geni aktar lm transgenik domuzlarda, %30 daha fazla fileto bel eti, %10 daha fazla ya s z karkas ve %20 daha az vücut ya tespit edilmi tir. 21 nsan sütündeki lactoferrin seviyesi çiftlik hayvanlar na göre çok daha üst seviyelerdedir. nsan lactoferrini, transgenik fare ve ineklerin sütlerinde yüksek seviyelerde üretilebilmi ve bu hayvanlarda mastitise kar direnç sa land kaydedilmi tir. 22,23 GDOlar n Yararlar Gen aktar m teknolojisi ile protein kalitesi yükseltilerek ürünlerin esansiyel amino asit içeriklerinde (metiyonin ve lisin içeri i) art sa lanabilmektedir. Böylece tavuklarda üremeyi olumsuz etkileyen lisin azl, tah llarda çok az bulunan lisin miktar n n artt r lmas ile giderilebilmektedir. Gen aktar m teknolojisi ile; baz kanser türlerinin, kalp hastal klar n n ve körlü ün geli imini engelleyen anti-oksidant vitaminlerin (karotenoidler, flavonoidler, vitamin A, C ve E) ve minerallerin ürünlerdeki düzeyi artt r labilmektedir. Önemli bir anti-oksidan olan likopenin geneti i de i tirilmi domates ve domates ürünleri ile biberde bol miktarda bulundu u belirtilmektedir. Doymu ya oran yüksek olan ya lar, vücutta kolesterol üretiminden sorumludur. Doymu ya oran dü ük, doymam ya oran daha yüksek olan ya lar sa l k aç s ndan önemli olup, k zartma ve di er i - lemlerde kullan lmakta ve bu ya lar yüksek s cakl k derecelerine dayan kl l k göstermektedir. Bu amaçla, yayg n olarak kullan lan kanola, soya, ayçiçe i ve yer f st gibi bitkisel s v ya lardaki doymam ya asidi düzeyini daha da art rmak amac yla, bu bitkilerin geneti inin de i tirilebildi i kaydedilmi tir. 24,25,26 Calgene irketinin üretti i Flavr Savr domateslerinin, ABD G da ve laç Dairesi (USFDA) taraf ndan onaylanan ilk geneti i de i tirilmi ürün oldu u bildirilmektedir. Bu domateslerin; olgunla ma, yumu ama ve çürüme süreçleri geciktirilmi, uzun raf ömrüne sahip bitkiler oldu u belirtilmi tir. Olgunla ma ve yumu ama, büyük ölçüde, meyve hücreleri taraf ndan olu turulan etilen üretimine ba l olarak meydana gelmektedir. Etilen üretiminde rol oynayan genlerin kontrol edilmesi veya hücre duvar n bozan bir enzim olan poligalakturonaz enziminin bask lanarak pektin y k m n n ertelenmesi ile meyve ve sebzelerdeki olgunla ma geciktirilebilmektedir. 27 Çilek; farkl çevrelere adapte olabilen, vitamin, mineral ve antioksidan içeren ekonomik de eri yüksek bir meyve olarak bilinmektedir. Bu sebeple son y llarda üretimi yayg nla m t r. 28,29 GDOlar n hem g da hem de ilaç olarak etki edecek ürünler halinde tüketilebilece i bildirilmektedir. Örne in; brokolinin anti-oksidan, çay n ise flavonoid içeri inin zenginle tirilebildi i, patates, muz ve domatesin ise; a depolamak amac yla genetik olarak de i tirilebildi i kaydedilmi tir. Çi olarak tüketilen muz gibi baz tropik ürünlerin; hepatit, kuduz, dizanteri, kolera ve ishal ve di er baz ba rsak enfeksiyonlar na kar kullan labilen proteinleri üretmek için genetik olarak de i tirilebildi i belirtilmektedir. 30,31 Geneti i de i tirilmi hayvanlar n, hemofili hastalar için p ht la ma faktörü veya diyabet hastalar için insülin gibi farmakolojik proteinleri üretmek amac yla kullan ld klar belirtilmektedir. Ayr ca; keçi, koyun ve domuz gibi baz çiftlik hayvanlar n n klonlanmas yla, insana nakil için uygun olan kalp, karaci er, böbrek ve fetal hücreleri vb. geli tirmenin mümkün olabilece i kaydedilmi tir. 32 Geneti i de i tirilmi organizmalar n ilaç endüstrisinde; vitamin, monoklonal antikor, a, antikanser bile ikleri, anti-oksidanlar, plastikler, fiberler, polyesterler, afyonlu ilaçlar/uyku ilaçlar, interferon, insan kan proteinleri ve karotenoid üretmek, g da endüstrisinde ise; protein, enzim, stabilizatör, k vam art r c, emülgatör, tatland r c, koruyucu, renklendirici ve tat verici gibi g da kar mlar n üretmek amac yla kullan ld klar bildirilmektedir. 33,34 94

5 Çevresel Faydalar Tar msal amaçl bitkilerin ço u; geneti i de i tirilerek viruslar, böcekler, yabani otlar, herbisitler, hastal k ve çe itli çevresel etkenlere kar direnç kazand r labilmektedir. nsektisit direncinin yan nda baz bitkiler herbisit uygulamalar na da dayan kl hale getirilmek için genetik olarak de i tirilmektedir. Herbisite dayan kl l n artmas n n, bitkilerin büyüdü ü topra n daha az i lem görmesi veya hiç i lem görmemesini sa lad, toprak erozyonunun ve su kayb n n azalmas na sebep oldu u, ayr ca; toprak mikrofauna ve mikrofloras n n korunmas nda yard mc oldu u bildirilmektedir. 32 GDOlar n Zararlar -Riskleri G da ürünlerine aktar lan transgenlerin, g dalar n besin de erini artt rarak, besinsel özellikleri de i tirebildi i bildirilmektedir. Bu durum; geneti i de i tirilmi ürünler ve geleneksel e de erleri aras nda farkl l a neden olmaktad r. Geneti i de i tirilmi ürünlerin sa l k üzerinde, özellikle uzun dönemde meydana getirebilece i etkiler üzerinde henüz tam/net bir bilgi bulunmamaktad r. Bu nedenle GDOlar n sa l k aç s ndan riskleri göz önüne al narak etiketleme yoluyla tüketicilerin bilgi edinme ve seçme hakk n n sa lanmas gerekti i dü ünülmektedir. GDOlu ürünlerin g da güvenirlili i de erlendirildi inde, GD ürün türevli g dalardaki rekombinant DNAn n, insana yatay gen transferi ve bunun insan sa l için sonuçlar n n önemi üzerinde durulmaktad r. G da ürünlerine aktar lan genlerin, insan ba rsak mikrofloras nda veya insan ya da hayvan genomunda yer al p almad ve bunun sonuçlar n n ne olaca henüz aç kl a kavu turulmam t r. Tüketilen bütün g dalar n canl lardan geldi i ve DNAn n tüm canl lar n bile enlerinden birisi oldu u dikkate al n rsa, g da ürünleri ile birlikte DNAn n da vücuda al nd bir gerçektir. Vücuda al nan DNA, sindirim sisteminde parçalay c etkiye sahip olan çe itli parametrelere (örn; s cakl k, ph, bas nç, reaktif kimyasallar (radikaller) ve enzimatik aktivitelere (eksonükleazlar ve DNAaz I ve DNAaz II gibi endonükleazlar) maruz kald için, parçalan p sindirildikten sonra vücuttan d ar at lmaktad r. DNA, memeli ba rsa nda genellikle h zla parçalanmakla birlikte bu parçalanma tamamen ve biranda olmamakta ve bazen DNA stabil/kararl kalabilmektedir. E er GDOlar DNA parçalanmadan ince ba rsa n son k sm, körba rsak ve kolon gibi DNA parçalama aktivitesinin en az oldu u sindirim sisteminin (gastrointestinal sistemin) bu bölgelerine ula rsa, mikrofloran n ç plak DNAy hücre içine alma olas l ve/veya riski ortaya ç kmaktad r. 35,36 Mikrofloradaki bakteriler hücre içine ald klar yabanc DNAn n kendi genomlar na kat lmas n engelleyen mekanizmaya sahip olmalar na ra men, bakteriyel kökenli genlerin bakteriler taraf ndan metabolizmaya dahil edilmesinin teorik olarak mümkün oldu u bildirilmektedir. GDO üretimi s ras nda, mark r gen olarak kullan lan antibiyotik direnç genleri, ço unlukla bakteriyel kökenli olup; bu aç dan en çok tart lan olas l k olarak de erlendirilmektedir. GDOlu ürünlerin tüketilmesi ile bu antibiyotik direnç genlerinin insan ba rsak mikrofloras na veya patojen mikroorganizmalara aktar lmas do ada zaten yayg n bir olgu olan mikroorganizmalarda antibiyoti e kar direnç düzeyinin artmas na yol açabilece i dü ünülmektedir. Bu durum, patojen mikroorganizmalar n sebep oldu u hastal klar n tedavisi için antibiyotiklerin terapötik etkisini ortadan kald rarak insan ve hayvan sa l için bir risk olu turabilmektedir. Tüketilen GDOlu g dalardaki DNAn n memeli hücrelerine aktar lmas ve böylece yatay gen transferinin insana aktar lmas g da güvenli i aç s ndan ele al nan di er bir konudur. G dalardaki çe itli kökenden DNA parçac klar na (örn; bitki, hayvan, mikroorganizma, virus) maruz kalan ba rsak mukozas ndaki epitel hücrelerin, devaml olarak dökülmesi ve yenilenmesi ile söz konusu DNA parçac klar n n vücuttan at laca ve bu nedenle sa l k aç s ndan önemli bir risk olu turmayaca dü ünülmektedir. Ancak yap lan çal malarda, m s rla beslenen s r ve tavuklarda m s r kloroplast DNAs n n çe itli dokulara girdi i bildirilmi tir. 37,38 Yine fareler üzerinde yap lan deneysel ara t rmalarda, çift zinzirli M13 bakteriyofaj DNA ile beslenmeyi takiben, birkaç saat içinde incelenen farelerde, DNA fragmentlerinin tamamen parçalanmad, kan dokusu ve di er çe itli dokulara ula t ve fare DNAs na kovalent olarak ba land tespit edilmi tir. Ayr ca hamile farelere yedirildi i zaman transplasental transferin oldu u görülmü tür. Tüketilen g dalardaki DNAn n somatik hücreler taraf ndan al nd saptanm olmas na ra men, imdiye kadar e ey hücrelerinde bu durum kan tlanamam - t r. 39 GDOlu ürünlerin potansiyel yararlar n n yans ra, insan sa l n olumsuz etkileyebilecek zararlar n n veya risklerinin de olabilece i dü ünülmektedir. Bir ürünün alerjik proteinini kodlayan geninin bir ba ka ürüne transferi ile zaten alerjik oldu u bilinen bir besinin bu özelli inin daha da artmas veya yeni alerjik proteinlerin ortaya ç kmas n n söz konusu olabilece i dü ünülmektedir. 40 Gen aktar m teknolojisi ile organizmaya yerle tirilen yeni genin özellikleri, insanlar için alerjik reaksiyonlara neden olabilmekte 95

6 veya mevcut alerjik reaksiyonlar iddetlendirebilmektedir. Bu konunun ciddiyeti, Brezilya f nd nda bulunan bir genin soyaya aktar lmas ile sa lanan gen modifikasyonunun, Brezilya f nd na alerjisi olan tüketicilerde alerjik reaksiyonlara neden olmas ile somut olarak kan tlanm t r. 41 GD G dalar n Etiketlenmesi ile lgili Kayg lar Avrupa Birli i yönetmeliklerinde herhangi bir g da ürünü, geleneksel benzerlerinden farkl la t anda GDO kökenli oldu unun etiketlenmesi gerekti i bildirilmektedir. ABDde ise; g da kaynaklar n n (et ve kümes hayvanlar hariç) güvenirli i ve sa l kl olmas ABD G da ve laç daresi (USFDA) taraf ndan düzenlenmektedir. Bu ajans, GDOlar n etiketlenmesine kar oldu unu bildirmi tir. Çevre Koruma Ajans (EPA) g da güvenli i bak m ndan, GDOlara kar tüketicilerin korunmas na özel önem verilmesi gerekti ini belirtirken, Amerikan T p Birli i bu ürünlerin etiketlenmesinin zorunlu olmas n ve geneti i de i tirilmi g dalar için tüketici güvenli inin netle tirilmedi ini savunmaktad r. Ele tirmenler; GD ürünlerin etiketlenmesinin, tüketilen belirli g dalar n beklenmeyen neticelerini izlemek için tüketiciye yard m edece ini ve u sebeplerden dolay etiketlemenin faydal olaca na inanmaktad rlar: (i) Etiketleme, özellikle bu ürünleri (örn; sa l a faydal olan) tüketmek isteyen veya etik, kültürel ve dini sebeplerle bu ürünlerden uzak durmak isteyen tüketicilere imkân tan r, (ii) Üreticilerin, art r lm lezzet, uzun raf ömrü ve böcek direnci gibi tüketiciye cazip gelen iyi sat hususlar konusunda ürün kalitesini vurgulamalar na imkân tan r, (iii) Etiketsiz ürün, tüketicinin ürünün kimli ini bilme ans n ortadan kald racakt r. GD ürünleri etiketleme kar t olanlar ise u sebepleri savunmaktad r. (i) Etiketleme, GDOlar hakk nda kötü imaj uyand rabilir, geleneksel g dalardan farkl olarak etiketli GDOlar n farkl etkilere sahip oldu u dü ünülerek yanl anla lmalara yol açabilir ve tüketiciler bu konuda tedirgin edilebilir, (ii) G da olarak tüketilecek olan GDOlar ayn zamanda g da kar m nda da bulunabilece inden etiketlemenin bütün g da zincirinde devam ettirilmesi gerekir. Bu durum büyük bir güçlü ü de beraberinde getirecektir, (iii) Etiketleme maliyetinden dolay bu ürünlerde fiyat art na sebep olabilir. 42,43,44 Çevresel Kayg lar GDOlar n çevre üzerinde do rudan ya da dolayl olarak olumsuz etkileri ve özellikle türler aras ndaki gen kaç n n do al ekosistemde olu turaca riskler yayg n olarak tart lmaktad r. GDO, 1972de Stockholm Konferans ndan bu yana dünyada çevre korunmas konular nda tart malar n oda olmu tur. Bitkiler aras nda gen al veri i hayvanlara göre daha kolay oldu undan gen kaç, geneti i de i tirilmi bitkilerin en önemli risklerindendir. Çevreciler, geneti i de i tirilmi ürünlerin geni alanlara ekimi durumlar nda, çevresel risklerinin medya gelebilece i konusunda kayg duymaktad rlar. GD bitkiler, do al türlerle rekabet ederek onlar n ortadan kalkmas na da neden olabilirler. Bitkilere aktar lan genlerin çapraz tozla ma ile yabani türlere geçmesi durumunda çok zor ortadan kald r labilecek yabani türler olu abilir. Bu durumun, tar msal kimyasallara (herbisit, pestisit ve gübreler) olan ba l l art rarak çevresel kirlili in de artmas na neden olabilece i bildirilmi tir. 45,46 Biyolojik ve Genetik Çe itlili in Tehdidi Çevre aç s ndan ciddi tehlikelerden biri de, geneti i de i tirilmi bitkilerin çevreye sal nd ktan sonra do al türlerde genetik çe itlili in kayb na, ekosistemdeki tür da l m n n ve dengenin bozularak genetik kaynaklar olu turan yabani türlerin do al evolüsyondan sapmalar na neden olabilece idir. Bu aç dan genetik kaynaklar zengin ülkelerin (ülkemizde dahil olmak üzere) gen kaynaklar n n tehdit alt nda olabilece i dü ü- nülmekte, geneti i de i tirilmi bitki türleri ile rekabet edemeyen do al türlerin h zla kaybolmas n n genetik çe itlili in yan s ra biyolojik çe itlili i de tehdit etti i bildirilmektedir. 47 Karasal biyoçe itlili in yakla k %80inin gen aktar m teknolojisi için gereken hammaddeleri sa layabilen ülkelerde olmas ise tehdidin farkl bir boyutunu olu turmaktad r. Ayr ca ekim alanlar nda geneti i de i tirilmi ürünler di er ürünlerle çapraz kontaminasyona maruz kalabilmektedir. Polen transferi ya da tohumlar n da lmalar gibi durumlar n kontrol edilmesinin zor oldu u kaydedilmi tir. 48 Çe itli Gruplar n Kayg lar - Dini, Kültürel ve Etik Kayg lar Hayvan haklar gruplar, genetik mühendisli inin hayvanlarla yap lan ara t rmalar na ve klonlamaya her türlü hayvan kullan m na iddetle kar ç kmaktad rlar. Organik tar mc lar ise etiketleme olmamas ndan dolay GDO g dalar n organik g dalara ula m engelleyece i ve insanlar n organik g dalara ula mas n n güçle ece inden korkmaktad rlar. Baz ki iler ise, GDOlar n do al benzerlerinden ay rt edilememesi, tüketici seçme hakk n n ihlâli gibi sebeplerin yan s ra, ki isel, etik, kültürel ve estetik nedenlerle GD g dalara kar ç kmaktad rlar. Geneti i de i tirilmi ürünler baz inan larda etik sorunlara da neden olmaktad r. Örne in; Müslümanlar, Hindular ve Yahudiler gibi baz inanç gruplar, içinde böcek, hayvan ve insan geni olan meyve ve sebzeleri tüketmeyi red etmekte- 96

7 dirler. Dinsel inançlar gere i, Müslümanlar ve Yahudiler, genetik olarak de i tirilmi g dalar n dini k s tlamalara ayk r olmad ndan emin olmak istemektedirler. Örne in; hem Müslümanlar hem de Yahudiler domuz geni ta yan tah llar n tüketimine kar d rlar ve genellikle helal g dalarda bu özelli in olmamas na itina göstermektedirler. Benzer ekilde baz vejetaryenler hayvan geni içeren meyve ve sebzeleri tüketmek istememektedir. Di er kayg lar aras nda, insan ve çevre sa l na olumsuz etkileri, do an n bozulmas, alerjenite, yabani otlar n ço almas gibi kayg lar yer almaktad r. 49 Bilinmeyen Korkular Tüketicilerin, ayn zamanda öldürücü mikroorganizmalar veya süper bitkilerin alan denemeleri ve alan testleri s ras nda serbest kalabilece i ve biyoteknoloji laboratuvarlar ndaki kazalar n insan ve hayvan populasyonunu tehdit eden toksik ajanlar, zehirler veya biyolojik toksinlerin serbest kalmas na yol açabilece i gibi bilinmeyen korkulara sahip olduklar bildirilmektedir. 32 Hukuki Boyut Avrupa Birli i (AB)ne aday devletler, Cartagena Protokolü olarak bilinen Biyolojik Çe itlilik Anla - mas Biyogüvenlik Protokolünü kabul etmi durumdad r. Birle mi Milletler (BM) Biyolojik Çe itlilik Anla mas gere ince haz rlanan Protokol, 130dan fazla ülke taraf ndan 29 Ocak 2000 tarihinde Fransada kabul edilmi tir. Bu protokol, Türkiye de 24 May s 2000 tarihinde imzalanm t r. Sa l k ve çevre riskleri göz önüne al narak, ithalatç ülkelere baz GDOlu ürünlerin ithalat n yasaklama olana veren protokol, 11 Eylül 2003te yürürlü e girmi tir. Haziran 2004te, üye ülkelerin Çevre Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Cartagena Protokolünün uygulanmas na ili kin politik bir anla ma sa lam lard r. Konsey ve Parlamentonun anla t temel konular unlard r: GDOlar, ithal edilecek ülkenin yaz l izni olmaks z n ihraç edilemez, bilgiye ula m esast r, ihracatç firma ürün hakk nda bildirimde bulunmak zorundad r. AB taraf ndan onaylanmayan GDOlu ürünler, 3üncü ülkelere ihraç edilmemelidir. 50 Brükselde 20 Eylül 2004 tarihinde yap lan toplant da ise; genetik olarak de i tirilmi m s r n ithali, üye ülkeler taraf ndan kabul edilmemi tir. Monsanto adl firman n üretti i m s r n ithali için yap lan oylamada gerekli ço unluk sa lanamazken, bu oylama GDOlu bir ürüne destek sa lamaya çal an Avrupa Komisyonunun yenilgisi olarak de erlendirilmi tir. Zehirli bir kimyasal üreterek zararl böceklere kar direnç kazanan m s r, Frans zlar n ço unlukta oldu u bir grup bilim insan taraf ndan ciddi bir ekilde incelenmektedir. Frans z Genetik Mühendisli i Komisyonu, s çanlar n söz konusu m s rla beslenmesi sonras elde edilen sonuçlara dikkat çekerek, GDOlu m s rla beslenen s çanlar n akyuvar say lar nda, böbrek a rl klar nda ve albumin/globulin oranlar nda önemli de i imler gözlendi ini bildirmi tir. Öte yandan GDO ihracatç s ülkeler (ABD, Kanada ve Avustralya) ili, Uruguay ve Arjantinin de deste ini alarak GDOlar n serbest ticaretinden yana bir politika benimsemi lerdir. ABDde genetik olarak modifiye edilmi ürünler G da ve laç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA), Çevre Koruma Dairesi (Environmental Protection Agency-EPA) ve ABD Tar m Bakanl, Hayvan ve Bitki Sa l k Denetim Servisi olmak üzere üç resmi kurumun denetimindedir. ABDde GDOlar n etiketlenmesi ile ilgili bir zorunluluk olmamakla birlikte ürünün besin deerinde bir de i ik mevcutsa veya sa l kla ilgili bir uyar gerektiriyorsa etiketlenmesi gerekmektedir. ABDde GDOlar n etiketlenmesine s cak bak lmamaktad r. Çünkü bu durum genetik modifiye ürünlerin ayr üretilip i lenmesini gerektirmekte, bu da ekonomik yük getirmektedir. ABde ise; üye ülkelerin tümünde yürürlü e giren yönetmeli e göre, içeri inde yüzde 0,9dan daha yüksek oranda genleri de i tirilmi madde bulunan g da ürünleri üzerinde, bunu belirten bir ibare yer almas zorunlu tutulmaktad r. Genleri ile oynanm m s rdan elde edilmi glukoz urubu içeren g da ürünleri, rafine ya lar, bonbonlar, çikolatal ürünler, bira ve araplar bu kapsama girmektedir. Buna kar l k, genleri ile oynanm yemlerle beslenmi hayvanlardan elde edilen et, süt ve yumurta gibi ürünlerin etiketlerinde bu duruma i aret edilmesi söz konusu de ildir. 51,52,53 GDOlar n insan sa l üzerine etkileri konusunda yap lan ara t rmalar sonucunda antibiyotiklere kar direnç, allerjenite ve toksisite gibi etkiler tespit edilmi tir. Ancak GD ürünlerin sa l k üzerinde, özellikle uzun dönemde yaratabilecekleri etkiler üzerinde henüz tam bir bilgi bulunmamaktad r. 54 Biyogüvenlik ve Türkiyedeki Durum AB ülkelerinin ve Türkiyenin de aralar nda bulunduu 107 ülkenin 2000 y l nda imzalad Cartagena Biyogüvenlik Protokolünün gere ini yerine getirmek amac yla, ayr ca; TÜBA ile TÜB TAK n olu turduu Biyoteknoloji/Gen Mühendisli i Çal malar nda Düzenleyici Kurallar n Belirlenmesi konulu çal ma grubunun da önerisiyle Ulusal Biyogüvenlik Komitesi kurulmu tur. Komite, halen ulusal biyogüvenlik mevzuatlar n n AB mevzuatlar ile uygunlu unun sa lanmas ve yürürlü e girmesi için Acil Eylem Plan haz rl k çal malar n sürdürmektedir. Protokol, insan sa l na ili kin riskleri de dikkate alarak biyoçe itlili in sürdürülebilir kullan m na ve korun- 97

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

G D O Nedir? (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)

G D O Nedir? (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) G D O Nedir? (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen bitki hayvan ya da mikroorganizmalara transgenik

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4.

1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar. 1.4.1. Fiziksel Özellikler. 1.4.1.1. Bulan kl k. 1.4.1.3. Koku ve Tat. 1.4.1.4. NDEK LER 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇE TLER 1.1. Ürün Tan 1.2. Ürünün Tarihçesi 1.3. Üründe Bulunan Ba ca Maddeler ve Kaynaklar 1.4. çme Suyunun Özellikleri 1.4.1. Fiziksel Özellikler 1.4.1.1. Bulan kl k 1.4.1.2.

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ...

Research Highlights. çindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Bölüm Ba kan ndan. Genel Bilgiler. Altyap. Ara t rmalar. çimizden ... ... ... ... G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ Ö Z E L S AY I S I çindekiler Bölüm Ba kan ndan Genel Bilgiler Altyap Ara t rmalar çimizden... 3... 5... 11... 15... 46 2 0 1 3 Bölüm Ba kan ndan Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı