3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk"

Transkript

1 A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin genelinin nüfusunda artmaya ya da azalmaya neden olmaz. Ancak ülke içinde göç alan bölgenin nüfusu artarken, göç veren bölgenin nüfusu azalýr. Ülkemizde iç göçler kýrsal kesimden kente, kýrsal kesimden kýrsal kesime, kentten kente ve kentten kýrsal kesime þeklinde olmaktadýr. Tam geliþmekte olan ülkelerde oluduðu gibi Türkiye de de göçün çok büyük bir bölümü kýrsal kesimden kentlere doðrudur. Bugün Türkiye'de köyden kente göç devam etmektedir. Köyden kente göçü zorlayan itici etmenleri þöyle özetleyebiliriz: 1. Nüfus Artýþý ve Tarlalarýn Miras Yoluyla Parçalanmasý Kýrsal alanda (köylerde) nüfusumuz doðumlarla (doðal nüfus artýþý) hýzla artmaktadýr. Bu arada tarým topraklarý da miras yoluyla (çiftçi ailelerine düþen tarým topraklarý) giderek küçülmektedir. Söz gelimi ailenin 4 dönüm topraðý ve 4 tane de çocuðu var. Çocuklar büyüyüp evlendiklerinde baba ve annelerinden kalan toprak bu dört çocuk arasýnda pay edilir. Bu durumda her çocuða ve ailesine 1'er dönüm toprak düþer. Dolayýsýyla bu 1 er dönüm tarla bu ailelerin geçimini saðlayamayabilir. Daha sonra bu çocuklarýn her birinin de çocuklarý olacaðýndan tekrar bu 1 er dönüm olan arazilede miras yoluyla bölünür ve sonuçta aile baþýna düþen toprak giderek küçülür. Bu küçük tarým topraklarý ailelerin geçinimini saðlamaya yetmediði için aileler iþ olanaklarýnýn olduðu kentlere göç etmek zorunda kalýrlar. 2. Makineli Tarým Teknoloji geliþtikçe tarýmda da insan gücü yerine makine kullanýlmaya baþlanmaktadýr. Önceden hayvan ve insan gücü ile iþlenen tarým topraklarý makine ile bir ya da iki kiþi tarafýndan bir iki günde iþlenmektedir. Bu durumda kýrsal kesimde yani köylerde iþsiz kalan nüfus geçimini saðlamak üzere kentlere göç etmektedir. 3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk gibi hizmetlerin yeterli olmamasý. Köyünde ilköðrenimini yapan çocuk þayet okumak isterse lise ve yükseköðrenimini tamamlamak için büyük kentlere gitmek zorunda kalýr. Yine saðlýk sorunlarýný çözmek için de köyden kente göçler olmaktadýr. 4. Bunlarýn dýþýnda; Doðal afetler (deprem, yangýn, sel gibi) güvenlik, tayin - atama gibi nedenlere baðlý göçler olur. Göçler sadece köyden kente deðil, kentten kente veya kentten-köye de olabilir. Ancak ülkemizde daha çok göçün yönü köyden-kente ya da küçük kentlerden büyük kentlere doðrudur. Göçler iþ olanaklarýnýn yetersiz olduðu yörelerden, iþ olanaklarýnýn olduðu yerlere doðrudur. 5. Bunlarýn dýþýnda ekonomik nedenli mevsimlik göç dediðimiz bir göç daha vardýr. Kentler ve bölgeler arasýnda görülen kalýcý göçlerin dýþýnda bir de yurdumuzda genellikle yaz mevsiminde yaþanan mevsimlik göçler vardýr. Bunlarýn en önemlisi çalýþma amacýyla yapýlan göçlerdir. En çok Çukurova'da görülen bu göç de Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri ile Adana çevresindeki daðlýk 51

2 yörelerde yaþayan insanlar Çukurova'daki pamuk tarlalarýnda çalýþmak üzere geçici olarak göç etmektedir. Pamuk tarlalarýnda pamuðun toplama iþlemi bittikten sonra tekrar sürekli oturduklarý köy ve bölgelere dönerler. Bu nedenle yaz mevsiminde Çukurova'da yaz mevsiminde yoðun bir nüfus görülür. Ayný yoðunlukta olmamakla birlikte yaz mevsiminde Rize çevresinde çay, Giresun ve Ordu çevresinde fýndýk bahçelerinde çalýþmak üzere de Doðu, Ýç ve Güneydoðu Anadolu'dan mevsimlik göçler olur. Ayrýca çok az da olsa Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn iþletmelerinde çalýþmak üzere Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik göçler olur. Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki turistik yörelerdeki turistik tesislerde mevsimlik iþçiler çalýþýr. Bu tesislerde çalýþanlar turizm mevsimi sona erince sürekli oturduklarý kent ya da köylerine dönerler ikinci turizm mevsiminde tekrar çalýþmaya gelirler. Ayrýca yaylacýlýk gibi faaliyetlerde mevsimlik göçlere neden olur. Köyden kent merkezine göç etmeye yönelten çekici etmenler; (Kentten kente olan göçler de ayný nedenlere baðlýdýr.) 1. Büyük þehirlerimizde iþ imkanlarýnýn daha fazla olmasý: Köyde miras yoluyla tarým topraklarýnýn bölünmesi ya da makineli tarýmýn yaygýnlaþmasý nedeniyle insanlar iþ bulabilecekleri sanayileþmiþ kentlere göç etmektedir. Ayný þekilde iþ imkanlarýnýn kýsýtlý olduðu küçük kentlerden, iþ imkanlarýnýn fazla olduðu sanayi ve ticaretin geliþtiði kentlere doðru da göç olur. 2. Büyük þehirlerde eðitim, saðlýk vb. hizmetlerin daha yaygýn olmasý da bir etkendir. Yukarýda anlatýlanlara göre; bir kentin nüfusunun artmasý doðal nüfus artýþý dýþýnda göçlerle olur. Bir kentin çok fazla göç almasý için o kentte iþ olanaklarýnýn fazla olmasý gerekir. Ýþ olanaklarýnýn fazla olabilmesi içinde sanayi, ticaret ve turizm gibi yatýrýmlarýn yeterli olmasý gerekir. b. Dýþ göçler: Bir ülkeden bir baþka ülkeye olan göçtür. Göç alan ülkenin nüfusunda artýþ olurken göç veren ülkede ise nüfus azalmasý olur. Türkiye'den rýya yapýlan en önemli göç 1960 yýlýndan sonra çalýþmak amacýyla baþta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, Ýsviçre, Avusturya gibi çeþitli Avrupa ülkelerine ve Avustralya'ya olmuþtur yýllarý arasýnda bir milyonu aþkýn vatandaþýmýz bu ülkelere çalýþmak amacýyla göç etmiþtir. 1980'den sonra Libya, Suudî Arabistan, Kuveyt ve Rusya gibi ülkelere çok sayýda iþçi gitmiþtir. Halen yurt dýþýnda (bir milyon üç yüz bin) civarýnda iþçi ve bunlarýn aileleri ile birlikte yaklaþýk (üç milyon) vatandaþýmýz vardýr yýllarý arasýnda Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya gibi ülkelerden çok sayýda soydaþýmýz, siyasi baskýlar sonunda Türkiye'ye göç etmiþtir. Bu yýllar arasýnda göç edenlerin sayýsý 1,2 milyondur. Yani 1923 ile 1980 yýllarý arasýnda ülkemizin nüfusunda 1,2 milyon kiþi göçle artmýþtýr yýlýnda Bulgaristan'daki Türklerin göçe zorlanmasý sonucunda birkaç ay içinde Türk Türkiye'ye göç etmiþtir. Bunlarýn bir kýsmý daha sonra tekrar Bulgaristan'a dönmüþse de soydaþýmýz Türkiye'de kalmýþtýr. Dolayýsýyla 1989 yýlýndaki nüfus artýþýnda doðal nüfus artýþýnýn yaný sýra kiþi de göç nedeniyle ülke nüfusunun artmasýnda etkili olmuþtur. Eðitim ve öðretim görmek amacýyla yurt dýþýna giden vatandaþýmýz da az deðildir. Ülkemizi etkileyen göç olaylarýndan biri de beyin göçüdür. Beyin göçü iyi eðitilmiþ ve yetenekli insanlarýmýzýn baþka ülkelere çalýþmak üzere göç etmesidir. Özellikle týp ve mühendislik alanýnda çok baþarýlý ve yetenekli pek çok bilim insanýmýz baþta ABD 52

3 olmak üzere geliþmiþ batý ülkelerine göç etmektedir. Bu durum ülkemiz için büyük bir kayýptýr. B) Doðumlar ve Ölümler Bir ülkede doðumlarla kazanýlan nüfus, ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada nüfus artýþý var demektir. Bu fark genellikle yüzde (%) veya binde(%o) olarak ifade edilir. Örneðin 1990 yýlýnda Türkiye'nin nüfus artýþ hýzý %o 21,7 dir denildiðinde; 1990 yýlýnýn baþýndaki her 1000 kiþilik nüfusun yýl sonunda yaklaþýk 1022 kiþiye çýktýðý anlaþýlýr. Bir ülkenin nüfusunun artmasýnda doðum oranýnýn artmasýnýn yanýnda yaþam þartlarýnýn iyileþmesi, týptaki geliþmeler, salgýn hastalýklarýn önlenmesi bunlarýn sonunda ortalama yaþam süresinin uzamasý da etkilidir. Doðumlar artarken ölümlerin azalmasý doðal nüfus artýþýný hýzlandýrýr. Metne göre, Recep Dede nin yýllar önce kente göçmesinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasý B) Ekilemeyen alanlarýn tarýma açýlmasý C) Tarýmsal verimin düþmeye baþlamasý D) Tarýmda makine kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý Yukarýdaki grafikte ülkemizdeki bir kentin nüfus miktarýndaki deðiþim gösterilmiþtir. Son sayýmdan itibaren (2000 yýlý) kentin nüfusu her yýl 500 kiþi azalýrsa 2010 yýlýnda nüfusu kaç kiþi olur? Metne göre Recep Dede nin yýllar önce kente göç etmesinin nedeni, tarýmda makine kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýdýr. Yanýt D dir. A) B) C) D) Soruda verilen grafik incelendiðinde belirtilen kentin 2000 yýlýndaki nüfusu dir. Bu kentin nüfusu 2000 yýlýndan 2010 yýlýna kadar her sene 500 kiþi azalýrsa; = 10 yýlda 10 x 500 = 5000 kiþi azalýr. Kentin 2000 yýlýndaki nüfusu kiþi olduðuna göre 2010 yýlýndaki nüfusu; = kiþi olur. Yanýt B dir. 53

4 Ülkelerin kalkýnmasýnda önemli görevler üstlenen, iyi eðitim görmüþ kiþilerin çalýþmak için yurt dýþýna gitmesine beyin göçü denir. Buna göre; aþaðýdaki kiþilerden hangisinin Almanya ya gitmesi beyin göçü deðildir? Nüfusu hýzla artan yerlerde iþsizlik, gecekondulaþma, alt yapý hizmetlerinin yetersizliði, tarým ve yeþil alanlarýn yapýlaþmasý, çevre kirliliði gibi sorunlar yaþanmaktadýr. Buna göre; Türkiye haritasýnda gösterilen yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaþanmaktadýr? A) Kuzeydoðu Anadolu B) Ege Denizi kýyýlarý C) Marmara Denizi çevresi D) Türkiye nin güney kýyýlarý Haritada belirtilen nüfusu azalan yerler göç veren, nüfusu artan yerler ise göç alan yerlerdir. Haritada belirtildiði gibi Ege Denizi kýyýlarý, Marmara Denizi çevresi ve Türkiye nin güney kýyýlarý göç alan yani nüfusu hýzla artan yerlerdir. Buralada iþsizlik, gecekondulaþma, alt yapý hizmetlerinin yetersizliði, tarým ve yeþil alanlarýn yapýlaþmasý, çevre kirliliði gibi sorunlar yaþanýr. Ancak göç veren yerlerden biri olan Kuzeydoðu Anadolu da bu sorunlar daha az yaþanmaktadýr. Yanýt A dýr. A) Makine mühendisi Fikret Bey in B) Beyin cerrahý Ülkü Haným ýn C) Ýnþaat iþçisi Ramazan Usta nýn D) Ekonomist Ercan Bey in Beyin göçü, bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiþmiþ olan meslek ve bilim adamlarý ile uzmanlarýn fikir göçüdür. Dolayýsýyla, inþaat iþçisi Ramazan Usta nýn Almanya ya gitmesi beyin göçü deðildir. Yanýt C dir. Örnek 24 "Bir yerde, bir yýl içerisinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal farka doðal nüfus artýþý denir. Doðumlarla kazanýlan nüfus, ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada doðal nüfus artýþý var demektir." Doðum ve ölüm Doðum Ölüm Yýllar Yukarýda bir ülkede yýllarý arasýnda yýlara göre doðum ve ölüm miktarlarýný gösteren grafik verilmiþtir. Bu ülkede doðal nüfus artýþý hangi yýlda en fazla olmuþtur? A) 1999 B) 2001 C) 2002 D)

5 Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler arasýndaki sayýsal farka doðal nüfus artýþý denir. Doðumlarla kazanýlan nüfus, ölümlerle kaybedilen nüfustan fazla ise orada doðal nüfus artýþý vardýr denir. Doðumlar ne kadar fazla, ölümlerde ne kadar az ise orada doðal nüfus artýþý o kadar fazladýr. Verilen yýllar içinde doðal nüfus artýþýnýn en az olduðu yýl 2001 dir. Bu yýlda ülkede doðumlar azalmýþ ölümler artmýþtýr. Aradaki fark en azdýr. Doðumlarla ölümler arasýndaki farkýn en fazla olduðu yýl 2003 tür. Dolayýsýyla doðal nüfus artýþýnýn en fazla olduðu yýldýr te ölümler verilen yýllar içinde en az, doðumlar ise en fazladýr. Buna baðlý olarak fark en fazladýr. Yanýt D dir. Örnek 25 Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit gibi büyük kentlerdeki nüfus artýþ oraný, Urfa, Çankýrý, Yozgat gibi küçük kentlere göre genellikle daha fazladýr. Büyük kentlerimizdeki hýzlý nüfus artýþýnýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Okur - yazar oranýnýn yüksek olmasý B) Ýþ olanaklarýnýn fazla olmasý C) Su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapý hizmetlerinin yeterli olmasý D) Þehir içi ulaþým aðýnýn geliþmiþ olmasý Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Gaziantep, Eskiþehir gibi büyük kentlerdeki nüfus artýþ oranýnýn küçük kentlere göre daha fazla olmasýnýn temel nedeni iþ olanaklarýnýn fazla olmasýdýr. Bu kentler ve çevresinde sanayi ve ticaret geliþtiði için iþ olanaklarý fazladýr. Köyden ve küçük kentlerden büyük kentlere göçün en fazla ekonomik nedenli olduðunu daha önce belirtmiþtik. Yanýt B'dir. Örnek 26 Aþaðýdaki grafikte dört ayrý kentte nüfus artýþ oranlarý ile doðum oranlarý verilmiþtir. Bu kentlerden bazýlarýnda nüfus artýþýnýn doðumlardan çok bölge dýþýndan alýnan göçlerle olduðu bilinmektedir. Ortalama yaþam süreleri dört kentte de birbirine çok yakýn olduðuna göre; Kentler Nüfus artýþ oraný Doðum Oraný hangi kentte iþ olanaklarý diðerlerine göre daha fazladýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Grafik incelendiðinde; 1 ve 4 nolu kentlerde doðum oraný fazla nüfus artýþ oraný azdýr. Buna göre bu iki kent dýþarýya göç vermektedir. Çünkü doðum oranlarý yüksek ama nüfus artýþ oraný düþüktür. Demek ki bu iki kentte iþ olanaklarý az olduðu için iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kent ya da bölgelere göç yapýlmaktadýr. 2 ve 3 nolu kentlerde ise doðum oraný düþük ancak nüfus artýþ oraný yüksektir. Doðum oraný düþük olduðu halde nüfus artýþ oraný yüksekse demek ki bu iki kent dýþarýdan göç almaktadýr. Bir kentin dýþarýdan göç alabilmesi için o kentte iþ olanaklarýnýn fazla olmasý gerekir. Buna göre 2 ve 3 nolu kentlerde iþ olanaklarý fazladýr. Bu iki kenti karþýlaþtýrdýðýmýzda 2 nolu kentte nüfus artýþ oraný ile doðum oraný arasýndaki fark 3 nolu kente göre daha fazladýr. O halde 2 nolu kentte iþ olanaklarý daha fazla olup daha fazla göç almaktadýr. Yanýt B'dir. 55

6 Örnek 27 Aþaðýdaki kentlerimizden hangisindeki nüfus artýþý Karabük'teki nüfus artýþýndan farklý bir nedene baðlanabilir? A) Kýrýkkale B) Karadeniz Ereðlisi C) Sinop D) Batman Karabük'te demir - çelik sanayi, geliþmiþtir. Ülkemizin ilk demir - çelik sanayi bu kentimizde kurulmuþtur. Dolayýsýyla demir - çelik sanayinin kurulup geliþmesi iþ olanaklarýný artýrmýþ ve dýþarýdan göç almýþtýr. Fabrika kurulmadan önce küçük bir köy iken bugün (2000 yýlý nüfus sayýmýna göre) nüfusu olan büyük bir kenttir. Þimdi seçeneklerde verilen diðer kentlere bakalým. Kýrýkkale; silah sanayi, demir - çelik sanayi Karadeniz Ereðlisi; demir - çelik sanayi ile birlikte madencilik Batman; Rafineri (petrol arýtma tesisi) Bu üç kentimizde de sanayinin geliþmesi ile birlikte iþ olanaklarýnýn artmasýna baðlý olarak nüfuslarý hýzla artmýþtýr. Yani bu üç kentte nüfus artýþ hýzýnýn fazla olmasý dýþarýdan gelen göçlerin fazla olmasýndan kaynaklanýr. Sinop kenti dýþarýya göç veren kentlerimizden biridir. Sinop kentine yýllarý arasýnda kiþi göçle gelmiþ ancak bu yýllar arasýnda Sinop'tan kiþi baþka bölge ve kentlere göç etmiþtir. Bu durumda Sinop'taki nüfus artýþý daha çok doðal nüfus artýþýyla ilgili iken diðer üç kentte Kýrýkkale, Karadeniz Ereðlisi ve Batman'daki nüfus artýþý Karabük'teki nüfus artýþýna benzemektedir. Yanýt C'dir. Örnek 28 Aþaðýda verilen merkezlerden hangisinin nüfusu yýl içinde diðerlerine göre çok fazla deðiþmez? A) Bodrum B) Yozgat C) Alanya D) Kuþadasý Bodrum, Alanya ve Kuþadasý ülkemizin önemli turistik merkezleridir. Buralarda yaz mevsiminde turistik tesislerde çalýþmaya gelen mevsimlik iþçiler hem de gelen turistler ile nüfus çok fazla artar. Turizm mevsimi bitince bu merkezlerin nüfuslarýnda azalma olur. Yozgat Ýç Anadolu Bölgesi'nde bir kent olup mevsimlere göre nüfusunda büyük deðiþiklik olmaz. Yanýt B'dir. Örnek 29 Aþaðýdaki illerin hangisinde yýl içinde turizme baðlý olarak nüfus miktarýndaki deðiþimin diðerlerinden daha az olmasý beklenir? A) Ýstanbul B) Antalya C) Muðla D) Kars Ýstanbul, Antalya, Muðla, Ýzmir, Bursa ve çevreleri hem doðal güzellikler hem de tarihi eserler bakýmýndan turizme elveriþli kentlerdir. Özellikle Antalya, Muðla ve Ýzmir çevresinde yaz turizmi, Bursa - Uludað'da kýþ turizmi önemlidir. Yine Ýstanbul ve Bursa tarihi eserler bakýmýndan zengindir bu kentler ve çevresinde turizm çok önemli ekonomik bir faaliyettir. Turizme baðlý olarak da yýl içinde nüfus miktarlarýnda büyük deðiþimler olur. Kars, turizm bakýmýndan geliþmiþ bir kent deðildir. Bu yüzden yýl içinde turizme baðlý olarak nüfus miktarýnda büyük deðiþme olmaz. Yanýt D'dir. 56

7 Örnek 30 Aþaðýda nüfus yoðunluklarý Türkiye ortalamasýnýn altýnda olan dört il verilmiþtir. Bu illerden hangisinde nüfus yoðunluðunun azlýðý hem yüzey þekillerinin çok engebeli hem de iklimin çok sert olmasýna baðlýdýr? A) Eskiþehir B) Çankýrý C) Aðrý D) Konya Doðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Aðrý ve çevresi çok daðlýk olup iklimi çok serttir. Kýþ mevsimi hem çok soðuk geçer hem de uzun sürer. Eskiþehir, Çankýrý ve Konya çevresinde yer þekilleri sadedir. Yanýt C'dir. Örnek 31 Aþaðýda verilen kentlerden hangisi diðerlerine göre daha fazla göç alýr? A) Kýrþehir B) Urfa C) Ýzmir D) Giresun Göç iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere doðru olur. Soruda verilen kentler içinde iþ olanaklarýnýn en fazla olduðu kent Ýzmir'dir. Yanýt C'dir. Örnek 32 Yüzey þekillerinin sade olduðu yörelerde makineli tarým yaygýnlaþmýþ buna baðlý olarak da kýrsal kesimden (köyden) kente göç hýzlanmýþtýr. Aþaðýda verilen yörelerden hangisinde kýrsal kesimden kentlere doðru olan göçün nedeni yukarýda verilen etken olamaz? A) Konya B) Aydýn C) Sakarya D) Hakkari Konya, Aydýn ve Sakarya çevresinde yeryüzü þekilleri çok sadedir. Tarým alanlarý makineli tarýma uygundur. Bu yüzden bu yörelerde kýrsal kesimden kentlere doðru olan göçün nedenlerinden biri makineli tarýmdýr. Doðu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Hakkari ve çevresi çok daðlýk ve engebeli bir arazi yapýsýna sahiptir. Bu yüzden Hakkari ve çevresi makineli tarýma uygun deðildir. Bu yöreden yapýlan göçün nedenlerinden biri makineli tarýmýn yapýlýyor olmasý olamaz. Yanýt D'dir. Örnek 33 Aþaðýdakilerden hangisi Türkiye'de kýrsal kesimden kente göçü artýran etkenlerden biridir? A) Seracýlýðýn yaygýnlaþmasý B) Tarýmýn makineleþmesi C) Tarým alanlarýnýn sulanabilir hale getirilmesi D) Hayvancýlýðýn geliþmesi Seracýlýðýn yaygýnlaþmasý kýrsal kesimden kente göçün bir nedeni deðildir. Çünkü köylü seracýlýkla daha çok gelir elde eder. (Sera: Etrafý ve üstü kapalý zamanýndan önce ya da sonra meyve ve sebze yetiþtirilen yerdir. Bu iþi yapmaya da seracýlýk denir.) Tarým alanlarýnýn sulanabilir hale getirilmesi çiftçinin daha çok ürün almasýný saðlar. Bu durumda köylünün geliri arttýðý için kente göç etmez. Tarým alanlarýnýn sulanabilir hale getirilmesi de göçün bir nedeni olamaz, aksine köyden kente göçü engelleyen bir faktördür. Hayvancýlýðýn geliþtirilmesi ile köyde yaþayan vatandaþýmýz ekonomik anlamda daha çok rahatlayacaðý için bu da göçün bir nedeni deðil aksine köyden kente göçü engelleyen bir faktördür. Ancak soruda B seçeneðinde verilen "makineli tarýma geçme" yukarýda da anlatýldýðý gibi köyden kente olan göçlerin temel nedenlerinden biridir. Yanýt B dir. 57

8 Örnek 34 Kentler Aldýðý Göç Verdiði Göç Yukarýdaki tabloda dört ilimizin yýllarý arasýnda aldýðý ve verdiði göçe göre bu illere gelen ve giden insan sayýsý verilmiþtir. Sadece bu tablodaki bilgilere göre iþ olanaklarýnýn en fazla olduðu il hangisi olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Tabloda görüldüðü gibi 3 ve 4 nolu illere göçle gelenlerden daha fazla giden olmuþtur. Demek ki bu iki kentte iþ olanaklarý çok sýnýrlýdýr. 1 ve 2 nolu illere göçle gelenlerin sayýsý gidenlerden daha fazladýr. Demek ki bu iki kentte iþ olanaklarý 3 ve 4 nolu kentlere göre daha fazladýr. 1 nolu kente gelen ile giden arasýndaki fark , 2 nolu kentte dýr. Buna göre 1 nolu kentte iþ olanaklarý çok daha fazladýr. Yanýt A'dýr. Örnek Aþaðýdakilerden hangisi ülkemizin nüfusunun artmasýný saðlayan etkenlerden biri deðildir? A) Doðumlarýn ölümlerden fazla olmasý B) Ýyi beslenme ve týptaki geliþmeler sayesinde ortalama yaþam süresinin uzamasý C) Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerden, ülkemize göçlerin olmasý D) Ülkemizin bölgeleri ve kentleri arasýnda göçlerin olmasý Doðumlarýn ölümlerden fazla olmasý Ortalama yaþam süresinin uzamasý Baþka ülkelerden ülkemize göçlerin olmasý nüfusun artmasýnda etkili olan faktörlerdir. Ülkemizin bölgeleri ve kentleri arasýnda gerçekleþen iç göç ülke nüfusunun azalmasýnýn ya da artmasýnýn bir nedeni deðildir. Yanýt D'dir. Örnek 36 Aþaðýda verilenlerden hangisi kýrsal kesimlerden (köylerden) kentlere olan göçlerin nedenlerinden biri olamaz? A) Ýþ olanaklarýnýn olmasý B) Deprem, sel ve yangýn gibi doðal afetlerin meydana gelmesi C) Kan davalarý gibi töre gelenek ve alýþkanlýklarý D) Kentlerde su, yol, kanalizasyon gibi alt yapý hizmetlerinin yeterli olmasý A, B ve C seçeneklerinde verilenler göçlerin nedenleridir. Ancak kentlerde su, yol, kanalizasyon gibi alt yapý hizmetleri geliþtiði için kýrsal kesimden kentlere göç nedenlerinden biri olmaz. Yanýt D'dir. Örnek 37 Aþaðýda verilenlerden hangisi bir kente yapýlan göçlerin bir nedeni olamaz? A) Ýþ olanaklarýnýn fazla olmasý B) Bir eðitim - kültür kenti olmasý C) Bir turizm kenti olmasý D Gecekondu semtlerinin yaygýn olmasý 58

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam

8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 8. Ünite Yeryüzünde Yaşam 381 Yer kabuðu Nelerden Oluþur? Milyarca yýl önce Dünya, ekseni etrafýnda dönen, erimiþ ve gaz hâlinde bulunan maddelerden oluþmuþtu. Zamanla dýþtan içe doðru soðuyarak yer kabuðu

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? 1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz? A) Hastalanınca doktora gitmek. B) Evde kısık sesle müzik dinlemek. C) Kütüphanede kitap okumak. D)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM VIII FÝYATLAR 139 140 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2001 yýlýnýn Þubat ayýnda sabit kur sisteminin terk edilerek kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu Türk lirasýnýn yüksek oranda deðer kaybetmesi

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL

MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL MAKİNE İHRACATINDA İLK 10 İL Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibarıyla 2010 yılında en fazla makine ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü HAZİRAN 212- ANKARA 1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MAYIS - TÜRKİYE GENELİ MAYIS - AKİB (OCAK-MAYIS)

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR

TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET DÜNYASI/2 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR DIŞ TİCARET ŞUBESİ R.A.B / 01 Nisan 2010 TÜRKİYE DE ANTREPOLAR Türkiye de toplam antrepo sayısı 1326 dır. Bu antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU 2017 yılının Ocak Temmuz döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU AĞUSTOS 2017 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: AĞUSTOS 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU 2017 yılının Ocak Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016)

KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU(2016) KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU() İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI yılı Kayseri Ocak- Kasım ayları dönemi ihracat rakamlarında % küçülme söz konusu olmuştur. yılı Kasım ( İlk on bir aylık

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2015 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖREL

Detaylı

xclusive yönetim raporları Gösterge ve analizlerle SAYI Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Eylül 2014

xclusive yönetim raporları Gösterge ve analizlerle SAYI Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Eylül 2014 etik xclusive yönetim raporları ÖZEL SAYI ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay:

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR

15-19 ŞUBAT 2016 AŞIRI SICAKLIKLAR 15-19 ŞUBAT AŞIRI SICAKLIKLAR İklim değişikliğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi de aşırı hava olaylarının birbiri ardına tekrar etmesidir. 2000 li yılların başından itibaren hemen hemen her sene

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr FUAR SONUÇ RAPORU 27-30 NİSAN -2016 ekolojizmir.izfas.com.tr ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM Orgaik Gıda Organik Kozmetik Üniversite ve Diğer %60 %08 113 KATILIMCI %10 Organik Tekstil Organik Gübre Tarımsal İlaç

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı