KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme Anabilim Dali Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her Hakkı Saklıdır

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Mehdi AGHABAKİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA DOKTORA TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ ERZURUM-2014

3

4

5 I İÇİNDEKİLER ÖZET... V ABSTRACT... VI KISALTMALAR DİZİNİ... VII ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII TABLOLAR DİZİNİ... IX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM 1.1. KURUMSAL YÖNETIM KAVRAMI KURUMSAL YÖNETIMIN TANIMI Dar Anlamda Kurumsal Yönetim Geniş Anlamda Kurumsal Yönetim KURUMSAL YÖNETIMIN ÖNEMI KURUMSAL YÖNETIM KAVRAMININ GELIŞIM SÜRECI Cadbury Raporu Greenbury Raporu Hampel Raporu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Kurumsal Yönetim(OECD) İlkeleri Türkiye deki Gelişimi KURUMSAL YÖNETIMIN SISTEMLERI Anglo-Sakson Kurumsal Yönetim Sistemi Kıta Avrupa sı Kurumsal Yönetim Sistemi KURUMSAL YÖNETIM TEORİLERİ Mülkiyet kapitalizmi İdari Kapitalizm Hissedar Kapitalizmi Menfaat Sahibi Kapitalizmi KURUMSAL YÖNETIMIN AMAÇLARI VE YARARLARI... 25

6 II 1.8. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI Pay Sahipleri Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Genel Kurula Katılım Hakkı Oy Hakkı Azlık Hakları Kar Payı Hakkı Payların Devri Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları İnternet Sitesi Faaliyet Raporu Menfaat Sahipleri Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun İşlevi Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar İKİNCİ BÖLÜM FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ 2.1. DEĞER KAVRAMI VE ÖNEMI FİRMA DEĞERİ KAVRAMI... 49

7 III 2.3. FİRMA DEĞERİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ Maliyet yaklaşımı Defter Değeri Yöntemi Yerine Koyma Değeri Yöntemi Tasfiye Değeri Yöntemi Net Aktif Değeri Yöntemi Gelir Yaklaşımı Gelirlerin Kapitilizasyonu Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları(İNA) Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları Kapsamındaki Modeller Öz Kaynağa Ait Serbest Nakit Akımları (Free Cash Flows to the Equity-FCFE) Firmaya Ait Serbest Nakit Akımları (Free Cash Flows to the Firm-FCFF) PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIM KAPSAMINDAKİ YÖNTEMLER Fiyat/ Kazanç (F/K) Oranı Yöntemi Piyasa Değeri (PD) / Defter Değeri (DD) Yöntemi Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi Fiyat / Satış Oranı Yöntemi FİRMA DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Tahmin Dönemi Paranın Zaman Değeri Artık Değer Şerefiye Değeri Entelektüel Sermaye NAKİT AKIMLARININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ Kar Dağıtım Politikası Firmanın Yönetim Yapısı ,HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ Beklenen Getiri Net Getiri... 71

8 IV ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ HİPOTEZLER YÖNTEM Araştırmanın Modelleri PANEL VERİ ANALİZİ PANEL VERİ YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ Sabit Etkiler Modeli Tesadüfi (Rassal) Etkiler Modeli BİRİNCİ MODELE YAPILAN TESTLER Hausman Testi Otokorelasyon Testi PANEL VERİ ANALİZİ SONUÇLARI- BİRİNCİ MODEL İKİNCİ MODELE YAPILAN TESTLER Hausman Testi Otokorelasyon Testi PANEL VERİ ANALİZİ SONUÇLARI SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 V ÖZET DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014, 105 sayfa Jüri: Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof. Dr. Ömer YILMAZ Prof. Dr. Bener GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KAYA Kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri ve hisse senedi getiri oranı üzerindeki etkisinin tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kurumsal yönetim kavramı, Türkiye de ve Dünya da kurumsal yönetimin gelişim süresi, kurumsal yönetimin sistemleri ve teorileri üzerinde detaylı bilgiler verilmektedir. Bu bölümde son olarak SPK ya göre kurumsal yönetimin ilkelerinden bahsedilmektedir. Çalışma ikinci bölümüde firma değerin kavramı ve yöntemleri ve firma değerini etkileyen faktorlardan bahsedilmektedir. Bu bölümün ikinci kismında hisse senedi getirileri üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri ve hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi, 2008 yılından 2012 ye kader(5 yıllık bir dönem) hisse senetleri İMKB de işlem gören firmalarının oluşturduğu bir örneklem dahilinde incelenmektedir. Söz konusu örneklem, kurumsal yönetim uygulamaları ile ilişkili değişkenlerden oluşan bir çoklu regresyon modeli ile analiz edilmektedir. Bölümün sonunda, elde edilen ampirik bulgular ışığında genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: kurumsal yönetim, firma değeri, hisse senedi getirileri, kurumsal yönetim endeksi.

10 VI ABSTRACT Ph. D. DISSERTATION THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM VALUE AND STOCK RETURNS: AN APPLICATION ON ISE-LISTED COMPANIES Mehdi AGHABAKİ Advisor: Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014, Page: 105 Jury: Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU Prof. Dr. Ömer YILMAZ Prof. Dr. Bener GÜNGÖR Assist. Prof. Dr. Abdulkadir KAYA The aim of this study was to determine the effect of corporate governance practices on firm value and stock returns and is comprised of three parts. In the first part of the study, the concept corporate governance, in Turkey and in the world of corporate governance development process, corporate governance systems and theories, its dimensions are discussed. At the end of this part, corporate governance principles are discussed according to Capital Markets Board s (CMB).The second part of the study is related with concept firm value, methods of firm value and effective factors on firm vale. At the end of this part, stock returns dimensions are discussed. In the third (final) part of the study, the effect of corporate governance practices on firma value and stock returns is analyzed via the multiple regression model using a sample of Istanbul Stock Exchange (ISE)-listed, firms in the fiscal years of At the final section of the third part of the study, with the use of empirical findings, some recommendations about corporate governance practices are presented. Key Words: corporate governance, firm value, stock returns, corporate governance index.

11 VII KISALTMALAR DİZİNİ DD FVFM İMKB İNA KY OECD PD SPK TKYD TMSK YK : Defter Değeri : Finansal Varlıkların Fiyatlama Modeli : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : İndirgenmiş Nakit Akımları : Kurumsal Yönetim : Organisation for Economic Co-operation and Developm : Piyasa Değeri : Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu : Yönetim Kurulu

12 VIII ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1. Kurumsal Karar Vermede Anglo-Sakson Modeli Şekil 1.2. Organizasyonlarda Başlıca Paydaşlar (Menfaat Sahipleri) Şekil 1.3. Kurumsal Karar Vermede Kıta Avrupası Modeli Şekil 2.1. İNA Yöntemi ve Firma Değerlemesi Şekil 2.2. Öz Sermaye Değeri Modeline Göre Nakit Akımları... 58

13 IX TABLOLAR DİZİNİ Tablo 3.1. Kesit Veri Rassal Etkiler Testi Tablo 3.1. Breusch-Godfrey LM testi Sonuçları Tablo 3.3. Panel Veri Analizi Sonuçları Tablo 3.4. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kontrol Değişkenlerin Hisse Senedi Getiri Oranına Etkileri Tablo 3.5. Kesit Veri Rassal Etkiler Testi Tablo 3.6. Breusch-Godfrey LM Testi Sonuçları Tablo 3.7. Panel Veri Analizi Sonuçları Tablo 3.8. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kontrol Değişkenlerin Firma Değerine Etkileri... 92

14 1 GİRİŞ Kurumsal Yönetim, şirketler için kurumsal varlıklarının sürdürülebilirliği, ülkemiz ekonomisi için ise sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasında güvence oluşturmaktadır. Şirketlerimiz, kurum ve kuruluşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesinde temel güvence oluşturan Kurumsal Yönetim için tüm pay ve menfaat sahipleri olarak hak ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirebilmek için gelişmeler, düzenlemeler ve uygulamalardan bilgi sahibi olmak gerekmektedir. OECD tarafından yayınlandığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1999 yılından beri, ülkemizde kurumsal yönetime olan ilginin arttığı görülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık şirketlere yönelik kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu talep etmeye başlaması, Borsa Yönetim Kurulu tarafından İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturulması, SPK lisansı alan kuruluşlar tarafından kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerinin başlatılmış olması, ülkemizde kurumsal yönetimle ilgili önemli gelişmeleri ve bununla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçları göstermektedir. Ülkemizde Kurumsal Yönetim açısından en önemli gelişme ise, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın yasalaşmasıdır. Yeni yasa, kurumsal yönetime ilişkin birçok çağdaş düzenleme ile önemli yenilikler getirmiştir ve şirketlerimizin kurumsal yönetime uyum sürecinde profesyonel hizmet desteğine ihtiyaçları vardır. Kurumsal Yönetim Endeksi, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan borsaya kota şirketlerin, SPK tarafından yetkilendirilmiş bir derecelendirme kurumundan on üzerinden en az altı seviyesinde kurumsal yönetim derecelendirme notu almaları halinde dahil olabilecekleri bir endekstir. Bu endeks, geçerli kurumsal yönetim derecelendirme notu olan borsa şirketlerinin sayısının beşe ulaşması ile birlikte 31 Ağustos 2007 tarihinde İMKB tarafından hesaplanmaya başlamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kurumsal yönetimin artık hemen hemen bütün dünyada üzerinde fikir birliğine varılan tanımlarına yer verilmiş, önemi anlatılmıştır. Ayrıca, bu kavramın gelişmiş süresi dünyada ve Türkiye de incelenmiştir. Ardından kurumsal yönetimin Anglo sakson ve kıta Avrupa sistemlerinden bahsedilmiştir. Onun ardından kurumsal yönetimin dürt sistemi gözde geçmiştir. Bu

15 2 bölümde son olarak SPK nın ilklerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, tezin diğer değişkenleri, firma değeri ve hisse senedi getirileri teori olarak incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, diğer bölümlerde verilen bilgilerin ışığı altında örneklem olarak, kurumsal yönetim uygulamalarının firma değeri ve hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi, Yıllar itibariyle hisse senetleri IMKB de işlem gören firmalarının oluşturduğu bir örneklem dahilinde incelenmiştir. Söz konusu örneklem, kurumsal yönetim uygulamaları ile ilişkili değişkenlerden oluşan bir çoklu regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Bölümün sonunda, elde edilen ampirik bulgular ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

16 3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM 1.1. KURUMSAL YÖNETIM KAVRAMI Kurumsal yönetim kavramı günümüzde herkesin bildiği, iş dünyasının en çok kullanılan kelimelerinden biri haline gelmiştir. Bu kavramın bu kadar yaygın kullanılmasının altında yatan etken şirketlere kazandırdığı artılardır. İş dünyasının içinde bulunan hemen herkesin bu kavram hakkında bilgi sahibi olduğu ve size yapacak bir yorumu bulunduğunu söylesek yanılmış olmayız. Adından da anlaşıldığı üzere yönetimle ilgili bir kavram olan kurumsal yönetime ilginin her geçen gün artması yanında pratikte de çeşitli uygulamalar yapılarak farkındalıklar yaratılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde neredeyse tüm firmalar kurumsallıktan bahseder hale gelmiştir. Bu yolda kurumsal yönetim için bütçeler hazırlamakta ve birimler oluşturarak bu konuyu en iyi şekilde anlamaya ve uygulamaya çalışmaktadırlar. 1 Kurumsal yönetim; şirketlerin faaliyetlerini kontrol eden kanunlar, kurallar ve faktörlerden oluşan sistem olarak tanımlanır. Tanımlamada kullanılan kurumsal yönetim parçalarını araştırmacılar, firmanın içindekiler ve dışındakiler diye iki gruba ayırmaktadırlar. Firmanın içindekiler kısmında varlıkların yatırımlarda ne şekilde kullanılacağına karar veren yönetim bulunmaktadır. Diğer taraftan firmanın dışındakiler kısmında ise, firma sermaye artırmaya ihtiyaç duyduğunda başvurduğu hissedarlar bulunmaktadır. 2 Kurumsal yönetim sistemi, firmanın içindekiler için faaliyetlerinde kar elde etmesi ve bu karı onlara dağıtması gibi geleneksel yapıların temel görevlerinin yanı sıra, söz konusu topluluğun haklarını da gözeten bir anlayıştır. 3 1 Mustafa Doğan, Kurumsal Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara 2007, s Stuart L. Gillan, Recent Developments in Corporate Governance: An Overview, Journal of Corporate Finance, 12, 2006, ss Kübra Şehirli, Kurumsal Yönetim, Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu Denetleme Dairesi, Araştırma Raporu, 1999, s. 8

17 4 Diğer yandan kurumsal yönetimin şirketlere sermaye sağlayanların yatırımlarından ne kadar getiri elde ettikleri, şirket yöneticilerine yatırım yapmak amacıyla teslim ettikleri sermayenin çalınmaması veya kötü yatırımlarda kullanılmaması ve yöneticilerin kontrol edilmesi ile ilgilenmektedir. 4 Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarsak, Kurumsal Yönetim sisteminin; adil, saydam, hesap verme ve sorumluluklar başta olmak üzere tüm kuralların iyi tanımlandığı kurumsal verimliliğin artırılmasına yönelik bir olgu olduğu söylenebilir. 5 Şirketlerin daha verimli hale getirilmesi, şirketlerin sahiplerinin ve kontrol kademelerinin birbirlerinden ayrılmasıyla mümkün olacaktır ki bu kurumsal yönetim anlayışının temel çıkış noktalarından biridir. Muhakkak ki şirketlerin sahipleri vardır ancak büyük hedeflere ulaşmak için bu şirketler profesyonel yöneticilere ihtiyaç duymaktadırlar. Şirketlerin profesyonel yöneticileri, yatırımcıların ve hissedarların çıkarlarını ön planda tutarak, firma değerini maksimize etmek için çalışmalıdırlar. 6 Şirketlerin sahiplerinin ve kontrol kademelerinin birbirlerinden ayrılmasıyla şeffaflık çerçevesinde şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği bir kurumsal yönetim sistemi oluşturulmuş olacaktır. Böylelikle, üst yönetim, hissedarlar ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler düzenlenerek ilgili bütün çıkar sahiplerinin haklarını en iyi şekilde korunacaktır. 7 Kurumsal yönetimin en önemli görevlerinden birisi olan bu ayrımın yapılmaması halinde, yöneticilerin ve kontrolü elinde bulunduran hissedarların kendi çıkarlarına göre hareket edip diğer hissedarlara zarar vermeleri önlenemeyecektir. Bunun sayesinde kurumsal yönetim sistemi pay senedi mekanizmasına yansıyan kontrol maliyetlerinin azalmasını ve şirketin değerinin artmasını sağlayacaktır. 8 4 Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, A Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance, 2, 1997, ss Ali Güner Tekin, Kurumsal Yönetişim, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Ve Denetimden Sorumlu Komiteler, Ekonomistler Bülteni, 2003, s N. Esra Çalışkan, ve T. Başak İÇKE, Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Türk Bankacılık Sektöründeki Durumu, İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(2), 2009, ss C. C. Arslantas ve M. Afacan Fındıklı, İMKB-50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 2010, s K, CHEN, C. W. CHEN, Z. K. C. WEI, (2009). Legal Protection Of Investors, Corporate Governance, And The Cost Of Equity Capital, Journal of Corporate Finance, 15(3), ss

18 5 Aksi durumlarda, şirket içi işlemlerde fiyatlama yapılırken bazı hissedarların çıkarları doğrultusunda kararlar alınması, şirketin itibarını zedeler. Yöneticilerin veya yönetime katılan hissedarların transfer fiyatlama ile manipülasyon yapabilmeleri firmanın kurumsal yönetim sisteminin zayıf olduğunu gösterir. Kurumsal yönetim sisteminin güçlü olması üst yönetim, şirket sahipleri ve hissedarlar için adaletli bir yapının inşa edilmesiyle mümkün olabilir. 9 Dolayısıyla güçlü bir kurumsal yönetim sistemiyle yatırımcıların haklarının en iyi şekilde koruması sağlanacaktır. Bunun en iyi örneğini sınır ötesi birleşmelerde hedef şirkete kurumsal yönetim sisteminin kanunlarla adapte edilmesiyle meydana gelen önemli değişimde görmek mümkündür. Böylelikle doğal bir deney olarak kurumsal yönetimin etkisini bu şirketlerde analiz etmek mümkün olacaktır KURUMSAL YÖNETIMIN TANIMI Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim, makro ekonomik politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı zamanda yasal, düzenleyici ve kurumsal faktörlere dayanır. 11 Kurumsal yönetim kavramını dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde ele almak ve tanımlamak mümkündür Dar Anlamda Kurumsal Yönetim Dar anlamda kurumsal yönetim, şirket yönetimi, hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Bir başka ifadeyle, herhangi bir şirkette hissedarlar dahil, şirketin yürüttüğü faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan tüm menfaat sahiplerinin (paydaşların) haklarını korumayı ve şirket 9 Agnes W.Y. Lo, Raymond M.K. Wong, Michael Firth, Can Corporate Governance Deter Management From Manipulating Earnings? Evidence From Related- Party Sales Transactions In China, Journal of Corporate Finance, 16(2), 2010, ss Arturo Bris, Neil BRISLEY, Christos Cabolis, Adopting Better Corporate Governance: Evidence From Cross-Border Mergers, Journal of Corporate Finance, 14(3), 2008, ss OECD, Principles Of Corporate Governance (Revised Ed.), OECD Publications, Paris 2004.

19 6 yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesidir Geniş Anlamda Kurumsal Yönetim Kurumsal yönetim kavramını en geniş anlamda, iyi şirket yönetimi için gerekli formel ve informel kurallar bütünü olarak ele almak mümkündür. Daha kısa ve öz bir tanım yapmak gerekirse; kurumsal yönetim iyi şirket yönetimi demektir. İyi şirket yönetimi için, sadece şirket üst yönetiminin ve yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını ve aynı zamanda şirket içi ve şirket dışı paydaşların haklarını önceden belirlemek ve bunları yasal çerçeve içerisine almak son derece önemli ve gerekli olmakla beraber yeterli değildir. İyi şirket yönetimi için bunların ötesinde değişim yönetimi, stratejik yönetim, sinerjik yönetim, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi vs. yönetim ilkelerinin ve yönetim tekniklerinin etkin biçimde şirkette uygulanması gereklidir. Dar anlamda kurumsal yönetim kavramı sadece iyi şirket yönetimi için sorumluluk, adalet, şeffaflık, hesap verme sorumluluğu gibi formel kuralların oluşturulması üzerinde odaklanmaktadır. Oysa, geniş anlamda kurumsal yönetim kavramı, iyi şirket yönetimi için yukarıdaki ilkeleri kapsayan formel kurallar yanı sıra modern yönetim tekniklerinin uygulanmasının ve aynı zamanda informel kurallar bütünün(ki, buna kurumsal kültür diyebiliriz) önemi üzerinde durur KURUMSAL YÖNETIMIN ÖNEMI Kurumsal yönetimin önemli bir olgu haline gelmesinin ardındaki temel sebep, küreselleşme sonucunda dünya ile bütünleşme çabasıdır. Küreselleşme ile birlikte şirketlerin faaliyetlerini zamanında, doğru ve eksiksiz şekilde kamuya duyurmasının gerekliliği artmıştır. Son yıllarda yaşanılan finansal skandallar da şirketlerin faaliyetlerinin noksan ve yanıltıcı bir biçimde kamuoyuna aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum sonucunda şirketlerin kamuoyu önündeki güveni sarsılmaya başlamıştır. Yatırımcıların bütün olarak sermaye piyasalarına olan güveninde

20 7 azalmaya sebep olmuştur. Sarsılan güvenin tekrardan kazanılması gayesiyle kurumsal yönetim anlayışı doğmuştur. 12 Diğer bir ifadeyle, kurumsal yönetim kavramının toplumun her kesiminin ilgilendiği bir husus haline gelmesinin temel sebebi, şirketlerin noksan ve yanıltıcı şekilde yatırımcıları bilgilendirmesi sonucunda meydana gelen mali başarısızlıklardır. ABD de meydana gelen Enron, WorldCom, Andersen, Adelphia, Xerox, Tyco, Global Crossing şirket ya da muhasebe skandalları kurumsal yönetimin yalnızca az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin değil gelişmiş piyasa ekonomilerinin de ilgi alanı olmaya devam edeceğini göstermiştir. 13 Kurumsal Yönetim, kuvvetler ayrılığı prensibi olarak da tanımlanabilen İyi Yönetişim şirket içindeki demokrasinin farklı kesimler arasındaki güç dengesinin kurulmasına katkıda bulunabilir. Kurumsal yönetim düzenlemeleri sermayeyi temsil eden hissedarlar ve yönetimi temsil eden yöneticiler ve yöneticilerin denetlenmesini sağlayan yönetim kurulu, tedarikçiler ve daha geniş manada diğer menfaat grupları arasındaki ilişkileri düzenler. Bütün bu ilişkilerin adil, şeffaf, hesap verebilir, sorumluluk duygusuyla dengeli bir biçimde düzenlenmesi şirketin sağlıklı bir yapıda çalışmalarını sürdürmesini sağlayacaktır. 14 Hukuki alt yapı ne kadar gelişmiş olursa olsun, düzenleme süreci ne kadar esnek ve gelişmelere duyarlı olursa olsun, zaman içerisinde mevzuat ve uygulamalar arasında bir boşluk oluşması kaçınılmazdır. Bu boşluk yeni yasal düzenlemelerle giderilmeye çalışılmakta, ancak bu da zaman almaktadır. Özellikle köklü ve radikal değişikliklerin söz konusu olduğu durumlarda, bu süreç daha da uzayabilmektedir. Kurumsal yönetim düzenlemelerinin bu boşluğun giderilmesinde önemli işlevleri olduğu iddia edilmektedir. Kurumsal yönetim düzenlemeleri var olan bu gri alanda, şirketler, piyasa katılımcıları ve şirket ile ilgili diğer kesimler için adeta bir pusula görevi 12 Engin Dinç ve Hasan Abdioğlu, İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İmkb 100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 2009, ss Ramazan Aktaş ve M. Mete Doğanay, Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanması, Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 1(2), 2007, ss E. Özdemir, Kurumsal Yönetim ve İlgili Grupları Açısından TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının Önemi, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2011.

21 8 üstlenmektedir. Dolayısıyla kurumsal yönetim düzenlemeleri, doğası gereği mevcut yasal düzenlemelerin her zaman bir adım ilerisinde olmak zorundadır KURUMSAL YÖNETIM KAVRAMININ GELIŞIM SÜRECI Kurumsal yönetim anlayışının tarihçesi, özellikle ekonomik krizler ve büyük işletme skandalları ile çakışmaktadır. Gittikçe küreselleşen dünyamızda artık herhangi bir ulusal coğrafyada baş gösteren finansal fiyaskonun bulaşma etkisi nedeni ile diğer coğrafyalara da hızlı bir şekilde sirayet etmesi çok kolay hale gelmiştir. Örneğin, Avrupa Para Krizi ( ), Meksika Krizi( ), Güneydoğu Asya Krizi( ), Rusya Krizi(1998) ve Brezilya Krizi(1999) örneklerinde de krizlerin sistematikliği ile dikkat çekmiştir. Önce bir şirket, ardından şirketin içinde bulunduğu sektör ve hemen akabinde tüm ulusal ekonomiye sirayet eden sistem bazlı krizler, en sonunda ülkelerin içinde bulunduğu coğrafya ve hatta ticaret yapılan dünyanın diğer ucundaki diğer coğrafyalara da ulaşabilmektedir. 16 Kurumsal yönetim özünde anonim ortaklıklar tarafından daha önemli bir kavramdır. İngiltere de 1844 yılından itibaren kurulmaya başlanan anonim ortaklıklar hem ortakları açısından hem de çıkar çevreleri açısından bazı farklılıklar içermek durumundaydı. Bu yıllarda başlayan ve yeni örgüt yapılanmalarıyla devam eden süreçte kurumsal yönetim kavramı da yerini almaya başlamıştır. Her ne kadar kurumsal yönetim adı altında olmasa da bu kavrama yönelik uygulamalardan söz edebiliriz. 19. Yüzyılın sonlarına doğru anonim ortaklıklar ciddi ilerlemeler kaydetmiş ve sermaye çevrelerince benimsenen bir şirket yapısı olmaya başlamıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika nın sanayide ciddi adımlar kaydetmesiyle, ekonomi biliminde de farklı kavramlar ve gelişmeler ortaya çıkmıştır. 19.Yüzyıl sonlarında anonim ortaklık yapıları şekil şartları bakımından oldukça ilerleme kaydetmiş, bununla beraber kurumsal yönetime yönelik gelişmelerde kendiliğinden gelişmeye başlamıştır Yüzyılın son dönemlerinde de mülkiyet ve kontrol ayrımı ve temsil edilme sorunu 31 gibi kavramlar şirket yönetimlerinin analizinde kullanılmaya başlanmıstır. 15 Ş. Babuşcu, ve A. Hazar, Kurumsal Yönetim (SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık), Öncü Basımevi, Ankara E. Yücaoğlu, Yönetimden Yönetişime, Görüş Dergisi, No:45, Ekim 2000, ss A. Osman Gürbüz ve Y. Ergincan, Kurumsal Yönetim Türkiye deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2004

22 9 Son olarak 1997 yılında başlayan Doğu Asya krizi, ardından 2001 yılında ABD de Enron ve WorldCom gibi büyük şirketlerin bir anda batışları kurumsal yönetime ve özellikle onun denetimine ilgiyi tekrar toplamıştır. 18 Yakın geçmişte 2007 yılında ABD de başlayan ve hâlen etkilerini gördüğümüz son küresel kriz ile de özellikle yöneticilerin sorumluluğu ve denetimi konusundaki tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bu gibi krizlerin her birinin ardından şirketlerin kurumsal yönetim sistemleri yeniden gözden geçirilmiş, sermaye piyasalarından hızla uzaklaşan yatırımcının geri kazanılması amaçlanmıştır. Bunun yolunun da bu yatırımcının haklarını gözetme ve savunma yollarından geçtiğini gören düzenleyici kurumlar, yönetimin şeffaflığını ve bağımsız denetimi öne çıkaran düzenlemeler getirmişlerdir. Bu düzenlemelerin arasında küresel anlamda etki doğuran en önemli gelişmeler Angiltere de 1992 yılında yayımlanan the Cadbury Committee Report: Financial Aspect of Corporate Governance (daha sonra Cadbury Report/Raporu adıyla anılmaya başlanmıştır), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nün ilk olarak 1999 yılında ve daha sonra gözden geçirerek 2004 yılında yeniden yayımladığı OECD Ülkeleri ve Amerika da 2002 yılında kabul edilen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası, daha çok bilinen adıyla Serbanes-Oxley Yasası olmuştur Cadbury Raporu OECD kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine temel teşkil edecek olan kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkışındaki ilk çalışmaların 1991 yılında İngiltere de, Londra Kıymetler Borsası tarafından oluşturulan ve Adrian Cadbury başkanlığında yürütülen komite çalışmalarıyla başlandığı görülmektedir. Komite, İngiliz şirketlerin uyması için en iyi uygulama kodları nı belirlemiş ve 1992 Aralık ayında Kurumsal Yönetimin Finansal Görünüşü Üzerine Komite Raporu adlı çalışmayı yayınlamıştır. Gözetim kalitesini geliştirmeyi ve kurumsal yönetime ilerlik kazandırmayı amaçlayan bu çalışma, Cadbury Raporu olarak anılmaktadır A, Pasli, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, (2. Baskı), İstanbul 2005, s A. C. Mallin, Corporate Governance, Oxford University Press, New York Cüneyt Cem Arslantaş, A. M. Fındıklı. IMKB-50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), 2010, s.260.

23 10 İngiltere deki kurumsal yönetim sistemi, büyük oranda ABD yönetim sisteminin oluşumunu gerçekleştiren mekanizmalara dayanmaktadır. Her iki sistem de, şirketlerin yönetimi açısından, ağırlıklı olarak kendi oluşturdukları düzenlemelere (self regülasyon) ve piyasaya dayalı yaptırımlara bağlı olarak çalışmaktadır. Self regülasyon geleneği çerçevesinde kurumsal yönetimin finansal yönleri hakkında Cadbury Raporu, borsada işlem gören şirketlerdeki YK (Yönetim Kurulu) nın bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik en fazla yankı uyandıran yayın olarak bilinmektedir da FRC ( Financial Reporting Council ) ve LSE ( London Stock Exchange ) tarafından kurulan Cadbury Komitesi, 1992 de ilk taslak raporunu kamuya sunmuştur. Cadbury Komitesi Raporuna göre komitenin temel amacı, kurumsal yönetim standartlarına ve finansal raporlama yanında denetime olan güven seviyesine yardımcı olmaktadır. Komitenin tavsiyeleri, kanuni düzenlemelerden ziyade self regülasyonun şirketler üzerinde kendi yönetim biçimlerini geliştirmeleri yönünde baskı kurulması açısından uygun bir yol olduğu inancına dayanmaktadır Greenbury Raporu Cadbury Komitesini, 1995 yılında Greenbury Komitesi izlemiştir de yayımlanan rapordaki ana temalar, hesap verebilirlik, sorumluluk, tam açıklama, yönetici ve pay sahipleri çıkarlarının denkleştirilmesi ve gelişmiş şirket performansından oluşmaktaydı. Cadbury gibi Greenbury de, söz konusu raporla uyum sağlanması açısından İngiliz mevzuatında değişikliğe gidilmesini öngörmemiştir. Greenbury, İngiltere deki tüm borsada işlem gören şirketlerin, pay sahiplerine yıllık olarak rapora uyum beyanı vermelerini önermiştir. Bunun gibi LSE de, borsada işlem gören şirketlere rapordaki hükümler açısından sürekli yükümlülükler getirmeli, yatırımcı kuruluşlar da rapordaki hususların en iyi şekilde uygulanmasını temin etmek için güçlerini ve etkilerini kullanmalıdır larda yöneticilerin geliri sorunu İngiltere de yatırımcı ve kamuoyunda temel sorun haline gelmişti. Özellikle özelleştirilmiş endüstrilerde yöneticilerin gelir seviyesi 21 N. Murat, Kurumsal Skandalların Kurumsal Yönetim Bağlamından İncelenmesi, (Yüksek lisans Tezi), Ege Üniversitesi sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2011, s C. Kahraman, Kurumsal Yönetim Anlayışının Özel Sermayeli Bankaların Yapısı ve İşleyişi Üzerine Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2008, s. 28

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE 20 Ocak 2004 CORPORATE GOVERNANCE ve TÜRKİYE için fırsatlar Dr.Melsa Ararat İçerik Corporate Governance nedir, neden önemlidir? Dünyanın gündemini neden CG işgal ediyor? Anglo Saxon ülkelerde ve Kıta Avrupasında

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri H. Erdal DEMİR, LL.M. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Adayı Sermaye Piyasası Kurulu nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir? Nedir? İÇİNDEKİLER Türkiye Derneği (TKYD) Hakkında Nedir? İlkeleri Neden Gereklidir? OECD İlkeleri Türkiye de Türkiye de Uygulamadan Satır Başları TKYD HAKKINDA yönetim anlayışının ülkemizde tanınması,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 03 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 13 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM

HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM HALKA AÇILMA, KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM 1 SELMA URAS ODABAŞI İMKB TEFTİŞ VE GÖZETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 27 Mayıs 2010, İstanbul Halka Arz Halka arz, bir anonim ortaklığın kaynak ihtiyacını karşılamada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 7 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Haziran 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2 Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 21 Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 4 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 25 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 05 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 12 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık

IMF Mali Saydamlık Standartları Çerçevesinde 2000 li Yılların Başlarında Türkiye de Mali Saydamlık İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MALİ SAYDAMLIK VE IMF MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ... 5 2.1. MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI VE TANIMI... 5 2.1.1. Kavram... 5 2.1.2. Tanım... 5 2.1.3. Mali Saydamlığın Yararları

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara

Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde) 12 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi EYE ON TURKEY YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN MEVCUT

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17 Ağustos 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Ocak 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 4 Notların Anlamı.........

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Nisan 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 23 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 8 Haziran 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ

HİSSEDARLARI İÇİN GARANTİ HİSSEDARLARI İÇİN BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Ağustos 2016 1 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı