ABD ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Dikey Anlaşmaların İktisadi Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Dikey Anlaşmaların İktisadi Analizi"

Transkript

1 ABD ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Dikey Anlaşmaların İktisadi Analizi Ali Ilıcak * Yüksek Mahkeme, 1628 de yayımlanmış bir risaleyi Dr.Miles kararına dayanak yaptı, fakat 1911 de yaşayan bir sanayiciyi yeniden satış fiyatı belirlemeye yönelten gerekçeleri detaylı olarak tartışmama hatasına düştü. ABD Yüksek Mahkemesi, Leegin kararı (2007) Giriş: Dikey Anlaşmalar Tebliği ne pazar payı eşiği getirilmesi Dikey anlaşma kavramı, Rekabet Hukukuna, Rekabet Kurulu nun faaliyete geçer geçmez, 1997/3 ve 1997/4 sayılı Tebliğleri yayımlamasıyla girmiş ve Rekabet Politikasının üzerinde çok konuşulan bir ayağını oluşturmuştur. Taraflar üzerine dikey anlaşmalarla konan sınırlamalara ilişkin kurallar Rekabet Kurulu nun piyasanın işleyişine müdahelesinde ve şirketler arasındaki ihtilaflarda birçok kez argüman olarak kullanılmasına rağmen, bunların dayandığı iktisadi temeller ancak son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Bunda, rekabet hukukumuzun model olarak aldığı Avrupa Birliği (AB) uygulamasının, dikey anlaşmaların düzenlenmesinden ve genel olarak da rekabet politikasından muradının zaman içinde değişmesi en büyük rolü oynamaktadır. Bir başka neden de, rekabet politikasının genel kabul gören amaçlarındaki son yirmi yıl içindeki değişimdir. Bu önermeyi açacak olursak, rekabetin korunmasına ilişkin hükümler, 1957 de Avrupa Birliği ni kuran Roma Antlaşması nda esas olarak Tek Pazar hedefine ulaşmak amacıyla yer alıyordu. Üye ülkelerin ekonomileri arasındaki sınırlar kaldırılırken, şirketlerin gerek rakipleriyle gerekse de üye ülkelerdeki yerel dağıtıcılarıyla yaptıkları pazar paylaşım anlaşmalarıyla bu sınırları daha güçlü şekilde inşa etmelerine göz yumulamazdı yılında Tek Pazar hedefine ulaşıldığını ilan eden Avrupa, sonraki süreçte tedricen, refahı toplumun farklı kesimleri arasında yeniden dağıtmak yerine iktisadi etkinliği artırmayı, piyasa aksaklıklarını gidermeyi, serbest ve yarışmacı pazarların kurulmasını, rekabet politikasının amaçları arasında ilk sıraya koymuştur. 1 Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri nden (ABD) başlayarak, mahkemelerin sanayi iktisadı ile hukuk ve ekonomi disiplinlerinde yapılan çalışmalara paralel olarak ve küresel kapitalizmin gereksinimlerini de gözeterek, kararlarını özellikle rekabet davalarında iktisadi temellere dayandırmaya başlaması, son yirmi yılda tüm rekabet otoritelerini ve akademisyenleri etkisi altına almıştır. Günümüzün iyi yönetilen ekonomilerinde, sonuçlarının sadece tarafların değil tüm toplumun refahı üzerinde doğuracağı etkiler hesaplanıp net etki bulunmadan kamunun düzenleyici bir kural koyması ya da mahkemenin bir hükme varması, bu mutabakat nedeniyle artık mümkün değildir. Bu anlayıştan rekabet hukuku da payını almış ve per se olarak adlandırılan, toplumsal refah üzerindeki etkisi ne olursa olsun bazı edimleri yasaklama yaklaşımı yerine, haklı sebep (rule of reason) yani sadece net etkisi olumsuz olan edimlerin yasaklanması yaklaşımı benimsenmeye başlanmıştır. Bu eğilimin bir sonucu olarak, 1999 da dikey sınırlamalara ilişkin olarak AB nin benimsediği grup muafiyeti sistemi, 2790/1999 sayılı Tüzük ile yeniden yapılandırılmıştır. Yeni tüzükle, kesin olarak bazı edimlerin yasaklanması (kara liste) ilkesinden vazgeçilmektedir. Bunun yerine, yeniden satış fiyatının dayatılması ve pasif satışların engellenmesi gibi iki istisna baki kalmak üzere, %30 luk pazar payı eşiğinin altında kalan firmaların taraf olduğu tüm anlaşmalar herhangi bir incelemeye tabi * İktisatçı, ACTECON Danışmalık. 1 Bu önermeye ilişkin tartışmalar için bkz. Tsoukalis, L. (1997) ve Wallace, H. ve W. Wallace (2000). 1

2 tutulmadan, grup olarak rekabet kurallarının getirdiği yasaklamalardan muaf kılınmıştır. %30 luk eşiğin üzerinde kalan firmaların yaptığı anlaşmalar ise bireysel muafiyet değerlendirmesine tabi tutulmakta ve Roma Antlaşması nın 81(3). maddesinde belirtilen şartları sağlaması halinde yasaklamadan muaf tutulmaktadır. 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalar Tebliği ile Rekabet Kurulu da kara liste yaklaşımını terk etmiş olmakla birlikte, muafiyetten yararlanmak için pazar payına dayalı bir koşul getirilmediği için, aşağıda açıklanacak olan iktisadi varsayımlara dayanmayan, tartışmaya açık bir politikayı benimsemiştir. Bazı endüstrilerden ve firmalardan grup muafiyetinin geri alınması dışında, 2 pazar gücüne sahip firmaların da bu muafiyetten yararlanmasının pazardaki rekabet üstündeki olumsuz etkilerine müdahale edilmemiştir. Ancak, 2002/2 sayılı Tebliğde yapılan, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve mevcut anlaşmalar için de bir yıllık bir geçiş süresi öngören değişiklik ile %40 lık bir pazar payı eşiği getirilerek, bu aksaklık giderilmiştir. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden hemen önce başlayan yaklaşık bir yıllık bir süreçte Rekabet Kurulu nun dikey anlaşmalara müdahale eden kararlarında bir artış olduğu göze çarpmaktadır. 3 Bu çalışma ile, dikey anlaşmalara ilişkin kurallar tartışılırken arka planda sürekli hatırda tutulması gereken iktisadi varsayımları ve bu varsayımlara getirilen ve dikkate değer olduğunu düşündüğümüz eleştirileri gündeme getirmek istedik. Bir yandan da hukuk kurallarının iktisadi temellere dayanması gerektiği önermesinden etkilenen ABD ve AB hukuk sistemlerinde dikey anlaşmalara ilişkin kuralların geldiği son noktayı Türk okuyucusu ile paylaşmayı amaçladık. 1.Dikey sınırlamalara iktisatçı bakışı Dikey sınırlamaların iktisatçılar tarafından algılanışı, geleneksel hukukçularınkinden ve kamuoyunda geçerli olandan oldukça farklıdır. İktisatçılar dikey sınırlamaların etkileri ve bunlara ilişkin politika önerileri konusunda kendi aralarında hemfikir olmadığı için de birkaç farklı ekolün görüşlerine aşağıda yer vereceğiz. Bu argümanlardan bazılarının ülkemizde hiç tartışılmıyor olduğu fark edilecektir Dikey anlaşmalara neden sınırlayıcı hükümler konur? Ronald Coase, bir firmanın büyüklüğünün ve kapsamının, işleri kendi kendine yapmaya kalkması ile bunları piyasadan temin etmeyi tercih etmesi arasında yapacağı ekonomik tercihle belirlendiğini göstermiştir. Bir firmanın faaliyetleri için gereksindiği mal ve hizmetlerin bir kısmını kendisi üretirken, bir kısmını da dışarıdan tedarik etmeyi tercih etmesi mümkündür. İşlem maliyetleri kavramı üzerinde çalışan iktisatçılar, dikey bütünleşmiş, yani girdilerini 5 dışarıdan almak yerine kendi üreten bir firmanın, büyük olmanın getirdiği bürokratik etkinsizliklerin giderilmesi amacıyla üretim ve dağıtım işlevlerinin iki ayrı firmaya bölünmesinin daha akılcı olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 6 Konuya pazarlama ve satış perspektifiyle bakanlar da, ileriye yönelik dikey bütünleşmenin, 7 perakendecilerin üreticiye kıyasla sahip olduğu önemli ölçek ve kapsam ekonomileri nedeniyle üretici için avantajlı olmayacağını öne sürmektedir. 8 Öncelikle, bir ürünü tasarlamak ve üretmek için gerekli olan yetenekler, onu pazarlamak, dağıtmak ve satmak için gerekli olanlardan farklıdır. İkincisi, perakendeci tarafından tüketiciye sunulan önemli hizmetlerden birisi, ikame ya da tamamlayıcı ürünlerin birlikte satışa sunulmasıdır. Böyle bir kapsam ekonomisinden yararlanmak isteyen üreticinin, rakip ürünleri de satması ve oluşacak çıkar çatışmalarına katlanması gerekmektedir / sayılı Rekabet Kurulu kararı. 3 Örnekler için bkz. Sonuç bölümü ve Kerem Cem Sanlı nın bu kitapta yer alan makalesi. 4 Türkçe rekabet yazınında, dikey anlaşmaların iktisadi temellerine ilişkin olarak bkz. Kararkurt (2005). Bu eserde tartışılan birçok konuya, tekrara düşmemek için çalışmamızda yer vermedik. 5 Ürünün dağıtımı ve satışa sunulması hizmetlerinin de, üretici için birer girdi olduğu unutulmamalıdır. 6 İşlem maliyetleri kavramının, dikey bütünleşme: kendin yap ya da satın al kararının verilmesinde kullanımı için bkz. Williamson, O.E. (1985), John, G. ve B. Weitz (1998). 7 Bir firmanın, hammaddeden son kullanıcıya doğru ilerleyen üretim ve dağıtım sürecinde, faaliyet gösterdiği aşamadan sonraki aşamaları da bünyesine katması. 8 Weitz, B ve Q. Wang (1999), s

3 İktisatçılar, üretici ile dağıtıcı arasındaki farklı güdülere sahip olma sorunu asil - vekil (principal agent) sorunu olarak adlandırır. Üretici, dışarıdan tedarik etmeyi tercih ettiği her mal ve hizmet için, karşı tarafın (çözüm ortağının) hareketlerini sınırlayacak karmaşık sözleşmeler imzalar. Bu şekilde girdilerinin kendisi tarafından üretilmemesinin doğuracağı sorunları ortadan kaldırmaya çalışır. 9 Dağıtıcının satış çabalarının ürüne olan talebi doğrudan etkiliyor olması bunun en önemli nedenidir. Bu süreçte sağlayıcının gidermek istediği belirsizlikler, dağıtıcının 10 sunduğu hizmetin kalitesi ve ortaya çıkan dışsallıkların 11 giderilmesidir. 12 Dağıtıcı ise, ürünü alacağı fiyat ve satabileceği piyasa fiyatını, yani bu işten elde edeceği karı tespit etmek isteyecektir. Her bir taraf, öteki tarafın davranışını kendi lehine etkilemek için yükümlülükler getirmeye çalışacaktır. Örnek vermek gerekirse, bir üretici, bayisinin pazarlama ve satış faaliyetlerine yönelmesini, bunlar için yatırım yapmasını, mağazasında ürünlerini sergilemesini, stok tutmasını, satış sonrası hizmeti vermesini, çabalarını belirli bir bölge ile sınırlamasını ve bu bölge içinde yoğunlaştırmasını isteyebilir. Ancak bayinin bunları yapmak için sahip olduğu güdü, üreticininki kadar fazla olmayabilir. Çünkü katlandığı maliyetin yalnızca ve tamamen kendisine geri dönmeyeceğini bilmektedir. Başka bir deyişle, her bir tarafın işin yapılışına ilişkin tercihleri diğeri üzerinde bir dışsallık yaratır ve dikey sınırlamalar esas olarak bu dışsallıkların sonuçlarını kontrol etmek için konulmaktadır. 13 Üretici, ortaya çıkan bu sorunları, bayilerinin sunmasını istediği hizmetleri ayrıntılı bir biçimde sıraladığı sözleşmeler akdederek de çözmeye çalışabilir. Fakat, bayilik faaliyetlerinin sağlayıcı tarafından gözlenmesi ve ölçülmesi zor ve maliyetlidir. Üreticinin bayilerin faaliyetlerini gözleyebilmesi için büyük miktarda ve detaylı bilgi akışına ihtiyacı vardır ve yapılmasını istediği faaliyetleri zorlamak için imzalatacağı sözleşmeler karmaşık ve uzun olmak zorundadır. Bu yüzden de, bu tip sözleşmelerin mahkemede icraya konulabilirlikleri sınırlı olacağından, bayi-üretici arasındaki koordinasyonsuzluğun eksik nitelikli sözleşmelerle çözülmesi pratikte mümkün değildir. 14 Teorideki tam rekabetçi piyasaya ilişkin varsayımların aksine, satış ve dağıtım hizmetinin bir maliyeti vardır. Üretici, ürününü dağıttırmak için birilerine para vermek ve dağıtımın nasıl yapıldığını kontrol etmek durumundadır. 15 Bu nedenle, çifte tekel, dağıtıcılar arası bedavacılık sorunu, üreticiler arası bedavacılık sorunu, dışsallığa yol açacak şekilde dağıtıcılar arası koordinasyon 16 eksikliği vb. aksaklıkların, üreticinin hedeflediğinden daha az miktarda ürün satılmasına neden olmasına tam rekabet gibi dağıtım maliyetini yok sayan modellerin gözünden bakmak doğru fikir vermez Coase, R. (1937). 10 Dikey anlaşma, 2002/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği nde Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımın içine ürün dağıtımına yönelik olarak yapılan anlaşmalar girdiği gibi, örneğin bir taşeron ile iş yerinin temizliği için yapılan hizmet sözleşmesi de, ürünün ambalajlarının üretimi için yapılan sözleşme de girmektedir. Bu çalışmanın devamında, örnekleri basitleştirmek ve en çok gözlenen tip olduğu için yalnızca dağıtım anlaşmaları üzerinde durulacaktır. 11 Dışsallık, iktisadi bir işlemin; bir alış verişin ya da bir anlaşmanın, taraf olmayan kişiler üzerinde doğurduğu fayda ya da maliyetlere verilen addır. Sokağın karşısına halı saha açılmasından fayda sağlayan bakkal örneğinde olduğu gibi olumlu sonuçları olabildiği gibi, yakın bir diskonun gürültüsünden etkilenen özel huzur evinin müşterilerinin azalması gibi olumsuz örnekleri de olabilir. A.C. Pigou tarafından iktisat yazınına kazandırılan kavram, R. Coase tarafından geliştirilmiştir. Dışsallıklar, işlemlerin fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini ve taraflarca içselleştirilmesini zorlaştırdığı için bir piyasa aksaklığı türü olarak nitelendirilmektedir. 12 Bayilerden birisinin, sağlayıcının markasının tanınması ve iyi anılması için yapacağı yatırımın, sadece kendisi tarafından değil, diğer bayiler tarafından da kara dönüştürülecek olması, bayinin bu yatırımı yapması yönündeki güdüsünü olumsuz etkiler. Bu nedenle hem sağlayıcı, hem de yatırımı yapmak isteyen bayi bu problemin çözülmesini isteyecektir. 13 Motta (2004), s ABA (2006), s.116. Bu tip ayrıntılı talimatlara, lokanta ve benzeri franchise sözleşmelerinde rastlamaktayız. Franchise ilişkisinde sağlayıcının, franchise alan işletmeden satış ve pazarlamaya ilişkin fazladan bir çaba beklemediğini hatırlayalım. 15 Carlton, D. ve J.M.Perloff (2004), s Rekabet yazınında, koordinasyon sözcüğü, rakiplerarası faaliyetlerin koordinasyonu gibi olumsuz bir anlama sahip olmakla birlikte, burada tarafların minimum stok düzeyinde faaliyet gösterip ürün devrini hızlandırmak için girdikleri maliyet düşürücü çabaları ifade etmektedir. Weitz ve Wang (2004) a göre hızlı tüketilen ürünler satan perakendeciler, aktif karlılığını (ROA- Return on Assets) artırma amacına odakalnırlar. Kar marjnı yükseltmek ROA yı artırmanın bir yolu olmakla birlikte, stok devir hızını artırmak da ikinci bir yoldur ve yazarlara göre dikey anlaşmaların rekabet yazınındaki değerlendirilmesinde bu nokta hep atlanmaktadır. 17 Carlton ve Perloff (2004), s

4 Tablo 1: Dikey Sınırlamalar neden konur? 18 Muhtemel Sorunlar Çifte tekel karı (double marginalization) Bayiler arası bedavacılık (free riding) Rakip üreticilerin bedavacılık yapması Bayiler arası koordinasyon eksikliğinden doğan dışsallıklar Üreticinin Çözümü Bayiler arasındaki rekabetin teşviki, Marjinal maliyetten satış ve royalty ücreti kesmek, Satış kotası getirmek, Maksimum fiyat getirmek Münhasır bölge vermek, Bayi sayısının sınırlamak, Taban fiyat belirlemek, Pazarlama faaliyetini üstlenmek, Bayilerin pazarlama harcamalarını ödemek Bayilerin rakip ürün satmasını yasaklamak Yukarıdaki politikaların birden fazlasını birlikte uygulamak Arbitraj imkanı, dikey sınırlamaların uygulanma etkinliğini düşürmektedir. Müşterilerin arama ve taşıma maliyetlerinin düşük olduğu durumlarda (örneğin otomobil satışı) bölge sınırlamaları ile fiyat farklılıklarının oluşmasını sağlamak üretici için mümkün olmaz. Benzer bir biçimde bayilerin hareketlerini gözleme maliyeti düşük olan bir üreticinin dikey sınırlamaları daha etkili olacaktır Çifte tekel sorunu Eğer hem üretici hem de bayi düzeyinde pazar gücü mevcutsa, her iki düzeyde de firmaların tekelci fiyat uygulaması sonucunda, bu iki firmanın birleşmesi durumuna göre daha yüksek bir nihai fiyat ortaya çıkar. Yeniden satış fiyatı tespiti böyle bir durumda nihai fiyatı indirmeye yarayacaktır. Bu nedenle, alıcı tarafının pazar gücünü hesaba katmadan yapılacak analizlerde yanlış bir rekabetçi etki değerlendirmesi yapılma olasılığı yüksektir Bayiler arası bedavacılık Telser (1960), bayiler arası bedavacılık sorununu, ürünlerin teşhir edilmesine yönelik bir örnekten yola çıkarak açıklamaktadır. Bir bayinin sağlayıcının ürünleri için teşhir salonu tefriş etmesi, burada ürünü tanıtacak personeli eğitip istihdam etmesi, raflarda ve stoğunda ürün bulundurması, vb. çabalar ürüne olan talebi artırmakla birlikte, bu bayiye bir maliyet doğuracaktır. Rakip bayilerin bu yatırımları yapmaması durumunda, tüketicinin tam hizmet veren bayide ürünü görüp, tanıyıp, karşılaştırıp, maliyete katlanmadığı için fiyatını daha düşük tutabilen bayiden alma olanağı ortaya çıkacaktır. Tabi ki bu olanak da, bayilerin yatırım yapma motivasyonunu azaltacak ve sonuçta, üreticinin malının arzuladığı düzeyde talep görmesini engelleyecektir. Bu nedenle dışsallıkların giderilmesi genelde ürün kalitesini ve üretim miktarını artıracağından rekabetçi bir etkiye sahiptir Üreticiler arası bedavacılık Bedavacılık sadece bayiler arasında değil üreticiler/sağlayıcılar arasında da olabilir 21. Rekabet Kurulu nun Porsche kararı 22, bu durumun rekabet otoritesi tarafından göz ardı edildiği durumlara bir örnek olarak gösterilebilir. Bayilik ve servis ağını resmi ithalatçı firmanın kurup yönetmesine, ürünlerin pazarlama faaliyetlerini üstlenmesine rağmen, bu karar sonucunda paralel ithalatçılar, bu 18 Carlton ve Perloff (2004), s Motta (2004), s ABA (2006), s Motta, s tarih ve 07-30/ sayılı Rekabet Kurulu kararı. 4

5 maliyetlere katlanmadıkları için daha ucuza getirdikleri araçları yetkili satıcıların showroomlarında sergileyebilme hakkını elde etmiştir. 1.2 Dikey sınırlama ne zaman toplumsal refaha zararlı hale gelir? Konuyla ilgilenen birçok iktisatçı, markalar arası rekabetin olduğu pazarlarda, dikey sınırlamalarla marka içi rekabetin sınırlanmasının, çifte tekel ve bedavacılık sorunlarını çözmesi nedeniyle sağladığı daha ucuz fiyat ve daha yüksek satış faaliyetleri sayesinde toplam refahı artırıcı etkileri olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte, özellikle anlaşmanın taraflarının pazar gücüne sahip olması halinde, içerdiği dikey sınırlamaların, pazardaki rekabeti sınırlaması ve sonuçta toplumsal refahı azaltıcı etkiler doğurması da mümkündür. Piyasaya yeni girişleri engellemek veya rakiplerin maliyetini artırmak vb. kamuya zararlı amaçlar için kullanılabilecek olan dikey sınırlamalar, yalnızca üretici düzeyinde değil, bayi düzeyinde de kartellerin kurulmasına yardımcı olabilmektedir. Bu durum dağıtım düzeyinde endüstriye girişin zor olduğu hallerde ortaya çıkabilir ve tüketici fiyatlarının artmasıyla sonuçlanır. 23 Mathewson ve Winter 24, sağlayıcının bayiin Yeniden Satış Fiyatı Tespitinin, perakende düzeyindeki fiyatların sürekli değiştiği durumlarda etkisinin daha yüksek olduğunu tartışmaktadır. Kartel üyelerinin birbirlerinin toptan fiyatlarını kolayca gözleyemediği durumlarda, perakende fiyatlardaki değişikliğin, maliyetteki değişiklikten mi, yoksa karteli bozmaktan mı kaynaklandığı kolayca ayırt edilemeyeceğinden, kartel istikrarının bozulacağını öne sürmektedirler. Sağlayıcının bayiin Yeniden Satış Fiyatı Tespitinin, fiyatlardaki bu oynaklığı ortadan kaldırarak, kartel için hayati bir meseleyi de izale edecektir. Jullien ve Rey benzer bir biçimde, perakende fiyatlarını yeknesak hale getirerek, sağlayıcının bayiin Yeniden Satış Fiyatı Tespitinin fiyat indirimlerini daha kolay tespit edilir kıldığı, böylece rekabetin fiyat üzerinden gerçekleştiği pazarlarda kartel kurmayı kolaylaştırdığını öne sürmektedir. Ancak yazarlar, sağlayıcının bayiin Yeniden Satış Fiyatı Tespitinin ancak rekabet eden ürünlerin yeterli düzeyde farklılaşmış olduğu durumlarda toplumsal refahı azaltıcı etki göstereceği sonucuna varmaktadır. 25 Münhasır anlaşmalar yoluyla pazarda oluşacak kapatma etkisi de, pazar gücüne sahip firmaların taraf olacağı dikey sınırlamalar sonucunda toplumsal refahın azalabileceğinin bir örneğini oluşturmaktadır. Bayilerine rakiple çalışma yasağı koyan bir sağlayıcı, potansiyel rakiplerin pazara girmesinin önünü keserek, onların faaliyet gösterebilecekleri pazar sayısını bir eksilterek, faydalanacakları kapsam ekonomilerini azaltmaktadır. Bu şekilde, rakiplerin maliyetleri faaliyet gösterdikleri diğer pazarlarda da yükseldiğinden, sağlayıcı birden fazla pazarda tekelci kar elde edebilecektir. 26 Motta nın aktardığı başka bir örneğe göre, münhasırlığın bozulmasını cezai şarta bağlayan bir sağlayıcı, bu şekilde pazara yeni girecek firmanın elde edeceği karı, bayisine ödemesi gereken bu ceza rakamı ile baştan emerek, giriş motivasyonunu da kırabilir. 27 Bu açıklamaların ışığında, dikey sınırlamalar toplumsal refahı arttırır ya da azaltır şeklindeki genellemelerin doğru olmayacağı görülmektedir. Motta, dikey sınırlamalarla ortaya çıkan kamu refahındaki azalmanın, üreticinin pazar gücü ile doğru orantılı olduğunu, yani küçük firmaların bayilerine uyguladıkları sınırlamaların doğuracağı zararların göz ardı edilebileceğini belirtmektedir. 28 Bu nedenle, per se yerine rule of reason yaklaşımının benimsenmesi, dikey anlaşmaların değerlendirilmesinde daha doğru sonuçlar doğuracaktır. Çünkü incelenen dikey sınırlamanın getirdiği etkinlik artışının engellediği rekabete değip değmediğini değerlendirmek gerekmektedir. Harbour, dikey sınırlamaların toplumsal refah üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik empirik çalışmaların, 23 Carlton ve Perloff, s Mathewson ve Winter (1998), s Jullien ve Rey (2007). 26 Motta, s Age, s Age, s

6 uygulayıcıları ne tür bir kural konulması gerektiğine yönelik olarak ikna edebilecek açıklayıcılık düzeyine sahip olmadığını da ifade etmektedir Pazar gücünün göstergesi olarak pazar payının kullanılması:%40 eşiği neyi gösteriyor? Pazar gücü, bir firmanın fiyatını önemli bir süre için 30 rekabetçi düzeyin üzerinde belirleyebilme gücünü ifade eder. 31 Pazar gücü ile ilgili tanımlamalarda, genellikle pazar gücüne sahip firmanın üretim miktarını kısarak ya da fiyatını artırarak karlı bir biçimde piyasa fiyatını yükseltebilme yeteneği vurgulanır. 32 ABD Yüksek Mahkemesi, bir şirketin pazar gücüne sahip olup olmadığının, pazar payından çıkarılabileceğini belirtmekte 33 ve Amerikan Mahkemeleri 34 ile AB Komisyonu %30 luk bir pazar payına sahip olan firmaları genellikle pazar gücüne sahip olarak değerlendirmektedir. Yine de, ABD mahkemelerinin takip ettiği yapısal analiz, pazar payına bakılmasını yeterli bulmamakta ve Rekabet Kurulu nun son yıllardaki kararlarında sıkça yaptığı gibi, pazara giriş-çıkış engellerini, rakiplerin sayısını ve bunların pazar paylarını, ticaretin olgunluk düzeyini, dağıtım ağlarının kuvvetini, vb. başka olguları da pazar gücünün tespiti için göz önünde bulundurmaktadır. Mamafih, grup muafiyeti tebliği gibi halihazırda otomotiv dışındaki bütün endüstriler için geçerli olan genel bir düzenlemede, gözlenmesi görece kolay, açıklayıcı ve karşılaştırılabilir bir değişkenin yer alması gerektiğinden, pazar payının tek başına bir eşik olarak konulması makul karşılanmalıdır Şikago Okulu, Steiner ve Avrupa Ekolü Şikago Okulunun etkisi altında kalan ABD federal antitröst politikası, dikey ilişkiler yoluyla rekabetin sınırlanması vakalarına çok az ilgi göstermektedir. 36 Şikago Okulu temsilcileri, dikey sınırlamaların potansiyel zararları hakkındaki karşıt teorileri, bu tip rekabeti sınırlayıcı etkilerin ancak teorik meseleler olarak gündeme gelebileceğini öne sürerek ve fakat yararlı ile zararlı sınırlamaların birbirinden nasıl ayrılacağına ilişkin işler bir şema vermeyi ihmal ederek yanıtladılar. Dahası, Şikagocular dikey sınırlamaların çoğunlukla etkinlik doğurucu olduğuna inanmaktaydı. Bu nedenle aslında ihlal olmayan durumların da ihlal olarak kabul edilmesi şeklindeki bir yanlışın, ihlal teşkil eden bir dikey sınırlamayı gözden kaçırmaktan çok daha büyük bir hata olacağını öne sürdüler. Şikago Okulu nun önemli temsilcilerinden olan Posner, ekolünün dikey sınırlamaları zararsız saydığı izlenimini bir konuşmasında açıkça reddettmektedir. 37 Posner e göre, [dışlayıcı] dikey sınırlamalara girişen üreticiler, ürünlerinin sahip olduğu tekelci gücün kırılganlığından korktukları için, örneğin satıcılarının başka markaları satmalarını önlemekte ve pazara yeni girişleri bu şekilde geciktirmeye çalışmaktadır. Ancak tam da bu yüzden, bayilerinin hareket özgürlüğünü sınırlamanın bedelini, yüksek kar marjı vererek ödemek zorunda kalmaktadır. Öte yandan tekelin ortadan kalkmasını engellemek için de, yeni girişleri olabildiğince az özendirmek ve fiyatını dikkatlice belirlemek durumundadır. Posner, bu tip bir çekingenliğin, kendini güvende hisseden bir tekelcide bulunmayacağı uyarısında da bulunmaktadır Harbour, P.J. (2004a), s Bir yıldan uzun bir süre. 31 Yatay Birleşme Rehberi, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, 1992, paragraf Rekabet yazınında yıkıcı fiyatlama olarak adlandırılan, hakim durumdaki bir firmanın, pazara yeni girişleri önleme amacıyla fiyatı rekabetçi düzeyin altına indirmesi de pazar gücü kullanımına bir örnektir. 33 Eastman Kodak Co. v. Image Tech. Svcs., 504 U.S. 451 (1992). 34 Bkz. 73 ve 74.dipnotlar. 35 Bununla birlikte, Werden (2002), pazar payının firmaların karşılaştırılabilmesini sağlayan ortak bir gösterge olarak ele alınmasının sakıncalarını da sıralamaktadır. 36 Marvel, H. (2004), s Posner, R. (2005), s Age, s

7 Dağıtım, piyasa işleyişini açıklamaya çalışan çoğu modelde varsayıldığının aksine, maliyetsiz, homojen veya rekabetçi şartlarda işleyen bir süreç değildir. Robert Steiner, gerçekte bayilerin, üreticilerin pazar gücüne maruz kalacak şekilde eksik rekabet koşullarında faaliyet gösterdiğini ve ürün hakkında tüketiciye bilgi vermek ve kalitesine kefil olmak gibi özellikle tüketici ürünleri için çok önemli işlevler için rekabet ettiklerini ileri sürmektedir. Bu nedenle Steiner a göre, birbirlerinden pazar payı ve kar marjı çalabilecek olan üretici ile bayilerinin dikey rakip olarak tanımlanmaları gerekmektedir. 39 Dikey sınırlamalara ilişkin modellerin iki aşamalı olarak kurulması gerektiğini belirten Steiner, üretim ve dağıtımın birbirlerini sadece tamamlayan işlevler olmadığını öne sürmektedir. Önermesini, üretici ile dağıtıcılarının kar marjları arasında ters yönde bir ilişki olduğuna dair empirik kanıtlar vererek destekleyen yazar, bir oyuncak üreticisinin daha fazla reklam vererek, dağıtıcılarının kar marjının düşmesine neden olduğu örneğini üretim ile dağıtım işlevlerinin rakip olduğu izah etmek için kullanmaktadır. 40 Bunun, Rekabet Kurulu nun metinlerinde de yer alan üretim ve dağıtım zincirinin farklı aşamalarındaki teşebbüsler arası anlaşmalar lafzının tam tersi bir önerme olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Steiner, pazardaki asıl rekabetin markalar (üreticiler) arasında olduğu ve marka içi rekabetin sınırlanmasının, diğer gerekçelerin yanı sıra bu nedenle de hoş görülebilir bir rekabet sınırlaması olduğu, şeklindeki hakim görüşe karşı çıkmaktadır. Steiner, diş macunu markaları üzerinden verdiği örnekte, iki ayrı dükkanda satılan aynı marka iki ürün kadar homojen başka bir şey olamayacağı, bu nedenle dükkanlardan birisinin ısrarla diğerinden daha pahalıya satması sonucunda müşterilerin o dükkana gitmeye devam etmeyeceğini belirtmektedir. Fakat, rakip dükkanlar farklı markada iki diş macununu satmaya başlarlarsa, fiyat farkı nedeniyle müşterilerin dükkan tercihlerini gözden geçirmeyeceklerini, zira müşterilerin farklı kalite ürünlerin farklı fiyatları hak ettiklerini düşünebileceklerini öne sürmektedir. Buradan hareketle Steiner, fiyatlar üzerindeki asıl etkinin marka içi rekabetten doğduğunu ileri sürmektedir. 41 Steiner in başka bir önermesi ise, müşteriye ürün bilgisi sağlamanın önemli bir faaliyet olduğu, üreticinin reklamla ve pazarlama aktiviteleriyle bu işlevi kendisinin üstlenmesi halinde, altına girdiği bu yük karşısında perakendeciye tanıdığı kar marjının düşeceğidir. 42 Steiner a göre iktisatçılar analizlerinde ekonomide dağıtıcılar yokmuş gibi davranmaktadır. Buna örnek olarak da Lerner Endeksi nin pazar gücünün hesaplanmasında kullanılmasını vermektedir. Firmanın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki farkın, yine fiyata bölünmesi ile hesaplanan bu endeks, bir firmanın sahip olduğu pazar gücü ile fiyatlarını marjinal maliyetin üzerinde yükseltme kabiliyeti arasında doğrusal bir ilişki olduğunu öne sürmektedir. Hakim görüşe karşı çıkan Steiner, üretim ve dağıtım gibi iki ayrı aşama ve çıkarları birbirleriyle çelişen firmalar gündeme geldiğinde, üretici ve dağıtıcıların sahip oldukları pazar gücünün birbirlerine oranının, tüketicinin karşı karşıya kalacağı fiyatın büyüklüğünü belirleyeceğini; dolayısıyla sadece üreticinin pazar gücüne bakılarak tüketicinin gördüğü zararın açıklanamayacağını öne sürmektedir. 43 Steiner, dikey anlamda pazar gücünün üreticide mi yoksa perakendeci de mi olduğunu anlamak için bir de test önermektedir: Belirli bir ürünün müşterileri aynı dükkan içinde başka markaları tercih etmeye mi, yoksa aynı marka için farklı dükkanları tercih etmeye mi yatkındır? İlkinin doğru olması perakendecinin, ikincisininki ise üreticinin pazar gücüne sahip olduğunu göstermektedir. 44 Steiner, dikey sınırlamaların ancak kısmi pazar gücüne sahip üretici ile yine kısmi bir güce sahip perakendecinin karşılıklı bağımlı ilişkisinde ortaya çıkacağını öne sürmektedir. Zira, çok güçlü bir markanın üreticisi, bayiler arasındaki rekabetten olumsuz etkilenmez ve bu nedenle dikey sınırlama 39 Steiner, R.L.(2000), s Steiner, bu önerme için gıda, oyuncak, reçeteli ilaç endüstrilerindeki gözlemlerine dayanmaktadır. Aktaran Harbour (2004a). 41 Steiner (1991). 42 Comanor, W. S. (2004). 43 Age, s Age, s

8 getirmeye ihtiyaç duymaz. Aynı biçimde, güçlü bir markaya sahip olmayan ve büyük perakendecilerle iş yapan bir üreticinin de bayileri üzerine bir sınırlama koyması pratikte mümkün olmayacaktır. Steiner ın işaret ettiği ilk durumda, görece güçlü perakendecinin, üreticinin indirim marketlerine satış yapmasını engellemesi durumunda rekabet otoritesi devreye girmelidir. Steiner, güçlü markaların fiyat ve fiyat dışı dikey sınırlamalarını, özellikle de rakip marka satma yasağı ile yeniden satış fiyatını tespitini birlikte uyguladığı durumlarda, tüketici için son derece zararlı durumların ortaya çıkacağını belirtmektedir. Böylece, yeniden satış fiyatı tespitinin fiyat rekabetini ortadan kaldıracağından, rakip satma yasağının da pazara fiyatların yükselmesini fırsat olarak görerek girmek isteyeceklerin önünü keseceğinden endişe etmekle Şikago Okulu ndan keskin bir biçimde ayrılmaktadır. 45 Sonuç olarak Steiner ın, dikey sınırlamaları sadece dikey ilişki değil, aynı zamanda yatay ilişki olarak görülmesi gerektiği şeklindeki önermesinin, rekabet incelemelerinde değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğunu düşünüyoruz. 46 Avrupa İktisat Ekolü, Şikago Okulundan ziyade Evrimci İktisat yaklaşımından etkilenmektedir. Evrimci İktisada göre, pazarın yoğunlaşması, yani az sayıda firmanın pazarda hakimiyet kurması birbirine zıt iki mekanizmanın çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunlar, yenilikçi firmaların pazardaki konumunu güçlendiren seleksiyon mekanizması ile piyasadaki firmalardan potansiyel rakiplere doğru işin yapılmasına ilişkin yeni bilgiyi ve innovasyonları yayan, böylece firma içi yapısal farklılıkları güçlendiren, öğrenme ve taklit mekanizmasıdır. Bu mekanizmalar piyasayı, türlerin evrim sürecine benzeterek açıklayan bu yaklaşım, rekabetin yenilik yaratıcı boyutunun dikey sınırlamalarla piyasadaki diğer firmalara yayılmasının engellenmemesi gerektiğinin altını çizmekte ve markalar arası rekabetin marka içi rekabeti tam olarak ikame edemeyeceğini söylemektedir. Bu durum özellikle ürünler arasındaki farklılaşma derecesinin ve satışta yerel bilginin öneminin artması ile daha da vahimleşecektir. 47 AB nin 1400/2002 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü nde derin etkilerini bulabileceğimiz bu ekolün sonraki mevzuatları şekillendirip şekillendiremeyeceği merak konusudur ABD Hukukunda dikey anlaşmalar Amerika da rekabeti engelleyen dikey sınırlamalar hem eyalet hem de federal düzeyde kamu otoriteleri tarafından yasaklanabilmektedir. Bununla birlikte, bu sınırlamadan zarar gördüğünü ileri süren taraflar ayrıca dava açıp zararlarının tazminini isteyebilmektedir. Son dönemde, federal düzeyde, firmaların büyük çoğunlukla, yeniden satış fiyatı tespit ettikleri gerekçesiyle kovuşturmaya uğradıkları görülmektedir. 49 Eyalet düzeyinde de benzer bir eğilim görülmekle birlikte, Toys R Us adlı oyuncak sağlayıcısının alım gücünü kullanarak indirim dükkanlarının popüler oyuncakları almalarını engellemesi 50, kontak lens üreticilerinin göz doktorları dışındaki kanallardan ürünlerinin satılmasını engellemeleri 51 gibi fiyat dışı sınırlamaların da cezalandırıldığı görülmektedir. Genel bir gözlem olarak, federal otoritelerin, eyalet otoriteleri kadar dikey sınırlamalarla mücadele etme hevesine sahip olmadığı belirtilebilir Harbour (2004b), s Ancak, Rekabet Kurulu nun bu görüşe katılmadığı görülmektedir: Muhtelif ürünlerin dağıtımını yapan Distribütör ile, tıraş bıçağı üreticisi Gillette in rakip olmadıkları ve Gillette in dağıtıcılık iliskisini tekelleşme amacıyla sonlandırmadığı açıktır. Başka bir deyişle, Gillette in bu eylemi ile gerçek/potansiyel bir rakibini dışlaması söz konusu değildir / sayılı karar, satır Hildebrand, D. (2005), s Evrimci İktisat Yaklaşımının rekabet politikası hakkındaki çıkarımları ayrı bir çalışmanın konusu olmayı hak ettiğinden, burada konuyla ilgilenen okuyucuların internetten kolayca bulabilecekleri Mantzavinos (2006) ile Kerber ve Vezzoso (2005) i okumalarını önermekle yetineceğiz. 49 Son on yıldaki dikey sınırlama davalarının özetleri için bkz. Harbour (2004a) s In re Toys R Us Antitrust Litigation, MDL 1211(E.D.N.Y. 1999) 51 In re Disposable Contact Lens Antitrust Litigation, MDL 1030 (M.D.Fl.2001) 52 Harbour (2004a), s.7. 8

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 GİRİŞ (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (Kanun) 5 inci maddesinde, Rekabet Kurulu na (Kurul),

Detaylı

2005/4 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN AÇIKLANMASINA DAİR KILAVUZ

2005/4 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN AÇIKLANMASINA DAİR KILAVUZ 2005/4 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALAR VE UYUMLU EYLEMLERE İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN AÇIKLANMASINA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 2. TEBLİĞ İN ÇERÇEVESİ...4 2.1. Tebliğ

Detaylı

Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014

Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014 REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-3-001 (Soruşturma) Karar Sayısı : 14-21/410-178 Karar Tarihi : 12.06.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler

Detaylı

Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007)

Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007) Elektrik Sektöründe Rekabet Hukukunun Uygulanması (2007) Ali Ilıcak * Kör inanç rekabetçi bir pazar yaratmak için yeterli değildir. Seth Blumsack Giriş: Düzenlenmiş sektörde rekabet kurallarına olan gereksinim

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KREDĐ KARTLARI PĐYASASINDA TAKAS KOMĐSYONUN KAMU DÜZENLEMESĐNE TABĐ TUTULMASI (Düzenleyici ekonomi ile rekabet ekonomisi ilişkisi)

KREDĐ KARTLARI PĐYASASINDA TAKAS KOMĐSYONUN KAMU DÜZENLEMESĐNE TABĐ TUTULMASI (Düzenleyici ekonomi ile rekabet ekonomisi ilişkisi) KREDĐ KARTLARI PĐYASASINDA TAKAS KOMĐSYONUN KAMU DÜZENLEMESĐNE TABĐ TUTULMASI (Düzenleyici ekonomi ile rekabet ekonomisi ilişkisi) Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELĐ Hacettepe Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Maliye

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

REKABET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜ

REKABET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜ REKABET PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE AKARYAKIT SEKTÖRÜ Cengiz SOYSAL ANKARA 2003 Bu eserin tüm telif hakları Rekabet Kurumuna aittir. 2003 İlk Baskı, Temmuz 2003 Rekabet Kurumu - Ankara Bu kitapta öne sürülen

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

SEÇĐCĐ FĐYATLAMA: ĐHLÂL MĐ, DEĞĐL MĐ? SELECTIVE LOW PRICING: INFRINGEMENT OR NOT? Fethullah GÜLER Selen Yersu ŞAHĐN Can TANERĐ *

SEÇĐCĐ FĐYATLAMA: ĐHLÂL MĐ, DEĞĐL MĐ? SELECTIVE LOW PRICING: INFRINGEMENT OR NOT? Fethullah GÜLER Selen Yersu ŞAHĐN Can TANERĐ * Seçici Fiyatlama: Đhlal Rekabet Dergisi 2011, 12(3): 37-84 SEÇĐCĐ FĐYATLAMA: ĐHLÂL MĐ, DEĞĐL MĐ? SELECTIVE LOW PRICING: INFRINGEMENT OR NOT? Öz Fethullah GÜLER Selen Yersu ŞAHĐN Can TANERĐ * Hâkim durumdaki

Detaylı

REKABETİN DİKEY KISITLANMASINA GRUP MUAFİYETİNİN UYGULANABİLMESİ BAKIMINDAN PAZAR PAYI SINIRLAMALARI

REKABETİN DİKEY KISITLANMASINA GRUP MUAFİYETİNİN UYGULANABİLMESİ BAKIMINDAN PAZAR PAYI SINIRLAMALARI Özlem KARAMAN COŞGUN hakemli makaleler REKABETİN DİKEY KISITLANMASINA GRUP MUAFİYETİNİN UYGULANABİLMESİ BAKIMINDAN PAZAR PAYI SINIRLAMALARI Özlem KARAMAN COŞGUN * Giriş Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Detaylı

REKABET HUKUKU. Prof.Dr.Arif ESİN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

REKABET HUKUKU. Prof.Dr.Arif ESİN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi REKABET HUKUKU Prof.Dr.Arif ESİN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 2 GİRİŞ Bu çalışmanın temel amacı Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku nun irdelenmesi ve Türkiye nin uluslararası yükümlükleri içerisinde

Detaylı

Otomotiv Sektörünün Geleceği Kongresi "Gelişim İçin Değişim"

Otomotiv Sektörünün Geleceği Kongresi Gelişim İçin Değişim NİSAN 2013 SAYI: 47 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. OYDER DEN ÜYELERİNE 2013 YILININ İKİNCİ PROJESİ OYDER Ortak Satın Alma Platformu OYDER, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ı

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER Tek satıcılık sözleşmesi, muafiyet, kartel, bayi, ihlâl

ANAHTAR KELİMELER Tek satıcılık sözleşmesi, muafiyet, kartel, bayi, ihlâl TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUAFİYETE AYKIRI TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ Aziz Serkan ARSLAN * ÖZET: Tek satıcılık sözleşmeleri,

Detaylı

KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI

KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI KARTELLERE KARŞI YAPTIRIMLAR: HUKUK VE İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI M. Haluk ARI* Kartellere karşı etkili caydırıcı yaptırımlara sahip olmayan hiçbir ekonomi serbest olduğunu iddia edemez.

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler i --------------------------------diğer kenarlardan 2,5 cm bırakılır----------------------------------- T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler Yüksek

Detaylı

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir:

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir: GİRİŞ Bir basitleştirme yaparsak, ekonomik aktiviteler bir ekonomideki bireylerin bir araya gelip kocaman bir pasta yapması olarak resmedilebilir. Ekonomideki pastanın yapımına katılanher iktisadi aktörün

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ Eylül 2014 (Yayın No. TÜSİAD-T/2014-09/555) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEKİ GÜNDEM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI tepav Dr. UĞUR EMEK türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Haziran, 2006 AVRUPA BİRLİĞİNDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı