B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Balcalı / Adana

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B.DOĞRU MERT, B. YAZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL. Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 01330 Balcalı / Adana"

Transkript

1 H BO / H SO ORTMIND NODİK OKSİT OLUŞUMU ve l/l O in %, NaCl deki KOROZYON DRNIŞLRI B.DOĞRU MERT, B. YZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 1 Balcalı / dana ÖZET: Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; aluminyumun yüzeyi elektroliz yöntemiyle H BO + H SO ortamında, değişik sürelerde oksit ile kaplanmıştır. İkinci aşamada ise, çıplak ve değişik koşullarda yüzeyi oksit ile kaplanmış aluminyumun korozyon davranışları %, NaCl çözeltisinde, alternatif akım impedans ölçümleri ve akım-potansiyel eğrileri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, oda koşullarında dakika elektroliz işlemi uygulanarak aluminyum oksit oluşumu gerçekleştirilmiş elektrotların korozyon dayanımının, çıplak ve diğer koşullarda elde edilen l O lere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. nahtar Kelimeler: luminyum, anodizing, korozyon NODIC OXIDE LYERS FORMED in H BO / H SO and THE CORROSION BEHIOR OF l/l O in %, NaCl B.DOĞRU MERT, B. YZICI, T.TÜKEN, G.KILINÇÇEKER, M.ERBİL Cukurova University, Science and Letters Faculty, Chemistry Department 1 Balcali dana-turkey BSTRCT: This investigation achieved by two steps. In first step, aluminium electrolized in H BO + H SO solution at different anodizing times. In second step, l/ l O s corrosion behaviors are characterized EIS and current-potential curves. The results show that l O electrode s (which have electrolyzed at room temperature for minutes) corrosion performance much better than bare l and other l O electrodes. Keywords: luminium, anodizing, corrosion 1. GİRİŞ luminyum ve alaşımları teknikte geniş kullanım alanı olan malzemelerdir. Son yıllarda, bu malzemelere olan talebin artmasından dolayı, değeri artan aluminyum, Londro Metal Borsasında 11 Temmuz 8 de yayınlanan fiyatlar itibariyle, tüm zamanların en yüksek fiyatına (.8 Dolar/ton) ulaşmıştır (1). Fiyatlardaki hızlı yükseliş, malzemenin önemini ve beraberinde korozyona karşı koruma amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları hızlandırmıştır. Bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı metale anodizing işlemleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. nodizing çalışmalarında, aluminyumun yüzeyinde bulunan doğal oksit tabakasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yaklaşık o kalınlığındaki doğal oksit tabakası malzemeyi korozyona karşı korumada yetersiz kalmakta ve anodizing işlemleriyle aluminyum yüzeyinde homojen, pürüzsüz ve koruyucu (bariyer) nitelikte oksit oluşturulmaktadır. Oluşturulan oksitin korozyon dayanımı anodizing işlem bileşenlerine (elektrolit türü, uygulanan potansiyel, uygulama süresi, uygulama sıcaklığı, vb.) bağlı olarak değişmektedir (-1). raştırmalar, korozyona karşı en etkili korumanın en düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi amacıyla hızla sürdürülmektedir. Bu çalışmada önce aluminyum yüzeyi elektroliz yöntemiyle 9g/L H BO ihtiva eden, M H SO çözeltisinde oksit ile kaplanmıştır. İkinci aşamada ise oluşturulan bu oksitin korozyon dayanımı %, NaCl (aq) içerisinde incelenmiştir.

2 . DENEYSEL ÇLIŞMLR Deneylerde kullanılan bütün kimyasallar ldrich markadır. Çalışma elektrotlarını hazırlamak için;, cm çapında silindirik aluminyum çubuklar cm uzunluğunda kesilmiş ve taban alanlarından bir tanesi delinerek iletkenliği sağlamak için bakır tel geçirilmiştir. Sadece çalışma yüzeyi açıkta kalacak şekilde polyester blok ile kaplanmıştır. Bu şekilde hazırlanan çalışma elektrotlarının yüzey alanı,196 cm dir. Çalışma elektrotlarının yüzeyleri, bütün ölçümlerden önce mekanik parlatıcıda, zımpara kağıtları (1) ile parlatıldıktan sonra saf su ile yıkanmış ve filtre kağıdıyla kurutulduktan sonra çözeltiye daldırılmıştır. nodizing işlemleri iki elektrot tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde anot olarak Çizelge 1 de bileşimi verilen aluminyum, katot olarak; demir levha (,1xx cm) kullanılmıştır. İşlem süresince çözelti manyetik karıştırıcı ile her deneyde aynı ve sabit hızla karıştırılmıştır. Sıcaklığının (9 o K±) sabit tutulabilmesi termostatla sağlanmıştır. Çizelge 1. Deneylerde çalışma elektrotu olarak kullanılan aluminyumun bileşimi Fe % Si% Cu% Mn% Mg% Zn% Ti% Cr% l%,8, 1,98,1,6,1,1,18 88,69 Çıplak ve yüzeyi oksit ile kaplanmış aluminyum oksitin dayanımlarını belirlemek için korozyon testleri uygulanmıştır. Üç elektrot tekniğinden yararlanılarak, %, NaCl çözeltisinde, atmosfere açık koşullarda ve oda sıcaklığında korozyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma elektrotu olarak, anodizing işlemi uygulanmamış (çıplak) ve uygulanmış aluminyum elektrotlar kullanılmıştır. Karşı elektrot Pt, referans elektrot olarak gümüş-gümüş klorür elektrot kullanılmıştır (g,gcl/cl - ). C impedans ölçümleri, açık devre potansiyelleri değerinde Hz frekansda m genlik uygulanarak ve elektrolit karıştırılmadan gerçekleştirilmiştir. yrıca -1,8 /, aralığında m tarama hızı ile akım potansiyel eğrileri elde edilmiştir. Bu işlem sırasında elektrolit her deneyde aynı ve sabit hızla karıştırılmıştır.. BULGULR E TRTIŞM.1. nodizing İşlem Koşullarının Belirlenmesi nodizing işlemi ile yüzeyde oluşturulan oksidin korozyon dayanımı, anodizing işlem bileşenlerine (elektrolit türü, uygulanan potansiyel, uygulama süresi, uygulama sıcaklığı, vb.) bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle her bir bileşenin belirlenmesi önem taşımaktadır. Literatürlerde elektrolit olarak kullanılan en yaygın anodizing çözeltileri sülfürik, borik, okzalik ve kromik asittir (1-1). luminyumun yüzeyi kromik asitli ortamda kendiliğinden oksit ile kaplanmaktadır. ncak bu koşullarda elde edilen kaplamaların doğaya verdiği zararlı etkiler nedeniyle, bu elektrolit yerini alternatif çözeltilere bırakmıştır. Okzalik asit, organik bir bileşik olduğundan dolayı sıcaklık değişimlerinde bozulmaktadır. Fosforik asit uygulamalarında ihtiyaç duyulan anodizing potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, maliyetleri arttırmaktadır (1-1). Sülfürik ve borik asitin toksik etki göstermemesi, kolay temin edilebilir olması ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle bu çalışmada elektrolit olarak 9g/L H BO ihtiva eden, M H SO çözeltisi kullanılmıştır. nodizing işleminde uygulanacak potansiyelin belirlenmesi amacıyla elektroliz tekniğinden yararlanılmıştır. luminyum anot elektrota, /dk tarama hızı ile potansiyel uygulandıktan sonra sistem başlangıç koşullarına () getirilmiştir ve Şekil.1 de

3 gösterilen akım yoğunluğu-potansiyel eğrisi elde edilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1 volta kadar elektroliz hücresinde belirgin bir akım artışı yoktur. ncak bu potansiyelden sonra hızlı bir akım artışı gözlenmektedir. volttan itibaren geriye dönüşte de aynı değişim görülmektedir. Bu nedenle anodizing işleminin başladığı potansiyel 1 olarak belirlenmiştir. kım Yoğunluğu (.cm - ) Şekil.1. luminyumun,, M H SO + 9g/L H BO çözeltisindeki akım yoğunluğu - potansiyel değişimleri Uygun anodizing potansiyeli belirlendikten sonra (Şekil.1) bu potansiyelin uygulama süresinin saptanması amacıyla yine iki elektrot tekniğinden (elektroliz) yararlanılmıştır. İşlemin ilk beş dakikasında 1 potansiyele ulaşıldıktan sonra (Şekil..a.), 1 dakika boyunca bu potansiyel sabit tutulmuştur ve akım değerleri kaydedilmiştir (Şekil..b.).,7,6,,,, (a, ,7 kım yoğunluğu (.cm - ) kım yoğunluğu (.cm - ),67,6,6,6 (b, t / dk Şekil.. luminyumun, M H SO + 9g/L H BO elektrolit çözeltisinde ilk beş dakika boyunca akım yoğunluğu - potansiyel değişimleri (a). 1 da akım yoğunluğu- zaman değişimleri (b). Şekil..a da görüldüğü gibi uygulanan potansiyel arttığında, sisteme ait akım yoğunluğu da artmaktadır ve ilk dakika sonunda 1 potansiyele ulaşıldığında akım yoğunluğu değeri 6,7.1 - / cm olmaktadır. Bu potansiyel değeri sabit tutulup, zamanla akım yoğunluğundaki değişim gözlendiğinde; ilk 1 dakika boyunca akım yoğunluğu azalmaktadır (Şekil..b.). 1. dakikadan. dakikaya kadar geçen sürede akım yoğunluğu değerlerinde belirgin bir değişim gözlenmezken,. dakikadan itibaren sistemin akım yoğunluğu artmaktadır. luminyum yüzeyinin oksit ile kaplanmasını sağlamak için

4 uygulanacak işlem sürelerini belirlemek amacıyla, zamanla değişimi takip edilen akım yoğunluğu değerlerinden yola çıkılarak, anodizing işlem süreleri; 1, 1,,,, 6, 1 dakika olarak seçilmiştir. Şekil.1 ve. deki akım-potansiyel eğrileri uygulanacak potansiyel ve işlem sürelerinin belirlenmesi için yol gösterici olmasına rağmen, yalnız bu verilere göre değerlendirme yapılması yeterli değildir. Bu işlem sonucunda uygun bileşenlerin değerlendirilmesi için, bu koşullarda işlem görmemiş (çıplak) ve oksit kaplı aluminyum elektrotların korozyon testleri gerçekleştirilmiştir.. Korozyon Testleri EIS ölçümleri, sabit sıcaklıkta (9± o K), atmosfere açık koşullarda, %, NaCl içerisinde, karıştırılmadan, sistem kararlı açık devre potansiyeline ulaştıktan sonra ( saat bekleme süresinin ardından), m sinüzoidal genlik uygulanarak Hz frekans aralığında elde edilmiştir (Şekil.-). a a 6 -Z'' / 1 1 1log Z /ohm 1 1 Z' / log(frequency) /Hz b b 6 -Z'' / 1 1log Z /ohm 1 Z' / log(frequency) /Hz c c 6 -Z'' / 1 1log Z /ohm 1 Z' / log(frequency) /Hz Şekil.. %, NaCl içerisinde farklı sürelerde dk (a), 1 dk (b), 1 dk (c) anodizing uygulanan çalışma elektrotları için Nyquist ve Bode eğrileri

5 d d 6 -Z'' / 1 1log Z /ohm 1 Z' / log(frequency) /Hz e e 8 6 -Z'' / 1 1log Z /ohm 1 Z' / log(frequency) /Hz 6 f f 8 -Z'' / 1log Z /ohm 6 6 Z' / log(frequency) /Hz g g 1 -Z'' / 1 1log Z /ohm - 1 Z' / log(frequency) /Hz h h 1 -Z'' / 1 1 1log Z /ohm 1 1 Z' / log(frequency) /Hz Şekil.. %, NaCl içerisinde farklı sürelerde dk(d), dk (e), dk (f), 6 dk (g), 1 dk (h), anodizing uygulanan çalışma elektrotları için Nyquist ve Bode eğrileri

6 Şekil..a da çıplak aluminyumun %, NaCl içerisinde saat bekleme süresi sonunda elde edilen Nyquist ve Bode eğrileri görülmektedir. Eğrilerde görülen ilk bölgede (1 Hz ile 1 - Hz aralığında), doğal oksit tabakasının direnci ve yüzeydeki porlarda oluşan yük transfer direncinin etkilerini göstermektedir. İkinci bölgede ise, Hz aralığında, eğrinin kuyruk kısmı yer almaktadır. Bu kısım oksidin porlarında gerçekleşen difüzyon olayı ile açıklanabilir. Özellikle Cl - (aq) ihtiva eden çözeltilerde, bu korozif türler oksidin porları boyunca geçerek, porların alt kısmından metale ulaşabilir ve korozyona neden olmaktadır. Porlarda oluşan korozyon ürünleri, porları tıkayabilir, fakat yeni porlar oluşarak korozyon olayı devam ederken, korozyon ürünlerinin ve iyonların hareketleri difüzyon kontrollü gerçekleşebilir (18,19). Şekil. ve. de görüldüğü gibi l/l O in %, NaCl çözeltisindeki davranışları anodizing işlem süresine bağlı olarak değişmektedir., 1, 1,, dakikalık anodizing işlemlerinin ardından elde edilen EIS sonuçlarında belirgin bir değişim gözlenmemektedir. Fakat dakika anodizing işlemi gerçekleştirildikten sonra, polarizasyon direnci değerinde artış gözlenmektedir (Şekil..f). dakikadan daha uzun süreli anodizing işlemlerinde, polarizasyon direnci değerlerinin azaldığı gözlenmektedir. Bu durum, oksit filminin uzun sürelerde (6, 1 dakika), uygulanan yüksek potansiyel (1) nedeniyle deformasyonundan kaynaklanması olasıdır. Bu değerlerden yararlanarak l/l O için Şekil. de gösterilen model önerilebilir. Bu modelde görüldüğü gibi R po = por direncini (R po = R t +R d +R a ),, R f = film (oksit) direncini, R p = polarizasyon direncini (R p = R f + R po ), R t = faradaik direnci veya yük transfer direncini, R d = difüz tabaka direncini, R a = birikinti direncini, R s = çözelti direncini, Q f : film kapasitansını; Q dl : çift tabaka kapasitansını göstermektedir. Şekil. EIS sonuçlarını temsil eden eşdeğer devre. Şekil. de önerilen eşdeğer devre kullanılarak ve dakika anodizing işlemine tabi tutulan örneklerin EIS sonuçları düzenlenmiştir. Şekil.6 da görüldüğü gibi önerilen model ile deneysel veriler uyum içerisindedir. Equivalent circuit fitting Equivalent circuit fitting *E Z' *E a -Z'' 1log(frequency) /Hz Şekil.6 dk (a) ve dk (b) anodizing işlemi uygulanan örneklerin EIS değerleri. Deneysel veriler (o), hesaplanmış veriler ( ) *E 6 Z' 6 *E b -Z'' 1log(frequency) /Hz Şekil. de önerilen ve Şekil.6 ile deneysel verilerle uyumu belirlenen, eşdeğer devre elemanlarına ait değerler Çizelge de verilmiştir.

7 Çizelge. l/l O in %, NaCl içerisinde eşdeğer devre elemanlarının değerleri. nodizing Zamanı/dakika R s /Ω R f /Ω R po /Ω Q f /F Q dl /F N f N dl / (Çıplak l)..x 1.x 1 1.8x 1 8.9x x 1.x 1 1.x 1 9.x x 1 1.x 1 1.x 1 8.9x x 1.x 1 1.7x 1 8.6x x 1.x 1 1.x 1 8.x x 1.9x x x x 1 1.1x 1.x x x 1.x 1.x x Çizelge de görülen Q değerleri [(i.ω) -N. - ] ile ilişkilidir. Bu bağıntıda, ω açısal hızı, orantı sabitini, N yüzeyin yapısına bağlı olarak değişen faz kaymasını göstermektedir (1,16). nodizing işlemi uygulanmamış aluminyumun R p değeri.1x1 Ω iken, 1,1,, dakikalık işlemlerde R p değerleri belirgin bir değişim göstermemektedir. Fakat,6,1 dakika anodizing işlemi uygulanan aluminyumların R p değerleri sırasıyla.x1 Ω,.8x1 Ω,.x1 Ω dur. Çizelge de görüldüğü gibi dakikalık anodizing işleminin ardından aluminyum elektrotun R p değeri, diğer uygulamalara kıyasla oldukça artmakta ve belirlenen N değerleri ideal kapasitöre yakın değer göstermektedir. Bu değerler (N f =,998 ; N dl =,997) yüzeyde oluşturulan oksit kaplamanın oldukça homojen oluşturulduğu hakkında bilgi vermektedir. Korozyon testlerinin ikinci aşamasında, akım-potansiyel eğrileri elde edilmiştir. Farklı sürelerde anodizing işlemi uygulanan aluminyum elektrotların, %, NaCl içerisinde, sabit sıcaklıkta (9± o K), atmosfere açık koşullarda, sabit hızda karıştırılarak, - 1,8 ile, luk potansiyel aralığında, m/s tarama hızıyla elde edilen akım-potansiyel eğrileri Şekil.7 de görülmektedir. - - I I I a b c I - I - I d -8 e -8 f I - -8 g Şekil.7 %, NaCl çözeltisinde, çıplak aluminyum (I) ve farklı sürelerde 1 dk (a), 1 dk (b), dk (c), dk (d) dk (e), 6 dk (f) 1 dk (g) anodizing işlemi uygulanan aluminyum ( ) sembolleriyle gösterilmiştir.

8 Bu eğrilerde üstte yer alan çıplak aluminyum (I), alttaki ise farklı sürelerde elde edilen l O in () değerleridir. Şekil.7 de görüldüğü gibi farklı sürelerde (1, 1,,,, 6, 1 dakika) anodizing işlemi uygulanan aluminyum elektrotların korozyon potansiyelleri, çıplak aluminyuma kıyasla daha soy potansiyellere kaymıştır. Çıplak aluminyum için -1.8 / -1. potansiyel aralığında gerçekleşen katodik olaylar; ½ O (g) + H + (aq) + e H O (1) H + (aq) + e H (g) () iken, -1. dan daha soy potansiyellerde aluminyumun çözünme reaksiyonu ; l(h O) 6 ads l + (aq) + e () Bu reaksiyon sulu çözeltilerde; l + (aq) + H O (S) <---> l O (K) + 6H + (aq) () şeklinde gerçekleşmektedir (1,17,). Şekillerde I nolu eğrilerde görüldüğü gibi çözünmeden kaynaklanan akım artışı -1.1 a kadar devam etmektedir, bu sırada aluminyum yüzeyi bariyer oksit tabakası ile örtülmektedir / -.71 potansiyel aralığında, akım değerlerinin değişmediği bölge pasiflik bölgesi olarak adlandırılabilir. Daha soy potansiyellerde (-.71 / -. arasında) oksit çözünerek por gelişimi başlamaktadır. Çözelti bu porlardan metal yüzeyine ulaşarak çözünmeyi hızlandırmaktadır. Yüzeydeki porlar, korozyon ürünleri tarafından tıkandığında dolayı -. dan yüksek potansiyellerde, akım limit değerlere ulaşır, çünkü porlarda oluşan olaylar difüzyon kontrollü gerçekleşmektedir. nodizing işlemi ile oluşturulan oksit ( nolu eğriler), çözelti-metal arasındaki etkileşimleri azaltarak, korozyona karşı koruyucu özellik göstermektedir. Bununla birlikte yüksek potansiyellerde, yüzeyde meydana gelen çözünmeler nedeniyle bariyer (koruyucu) oksit yerini poröz okside bırakmaktadır. dakikadan kısa süreli anodizing işlemleri ile elde edilen oksitlerin akım-potansiyel eğrilerinde bariyer oksitten kaynaklanan pasif bölge gözlenmemektedir. Fakat buna rağmen tüm anodize elektrotların akım değerleri, çıplak aluminyuma kıyasla, yaklaşık 1 kat düşüktür. nodizing işlemiyle oluşturulan oksit tabakasının, Cl - (aq) ihtiva eden korozif ortamda dahi, koruyucu özellik gösterdiği görülmektedir. yrıca çıplak ve, 6, 1 dakika anodize aluminyum elektrotlarda, bariyer oksitin çözünme potansiyeli yaklaşık -.7 da gözlenmektedir (Şekil.7.e,f,g. I ve nolu eğrilerin kıyaslanması).. SONUÇLR Bu çalışmada ekonomik, kolay uygulanabilir bir yöntem önerilerek; aluminyumun, korozyona karşı korunması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 9g/L H BO ihtiva eden, M H SO çözeltisinin elektrolit olarak kullanıldığı koşullarda, oda sıcaklığında, anodizing potansiyeli 1, süresi ise dakika olarak belirlenmiştir. Bu koşullarda elde edilen l O in yüzeyde homojen olarak oluşturulduğu ve bariyer özellikte olduğu ayrıca Cl - (aq) içeren korozif ortamlarda dahi malzemeyi korozyona karşı %96 etkinlikle koruduğu belirlenmiştir. Yüzeyde oluşturulan oksit kaplama-çözelti ara yüzeyini temsil eden eşdeğer devre önerilerek deneysel çalışmalarla uyum sağlanmıştır. Çalışmanın bir sonraki basamağında, oluşturulan oksitin korozyon davranışlarının zamanla değişimi izlenecektir. Teşekkür : Bu çalışma Çukurova Üniversitesi raştırma fonu tarafından desteklenmiştir. (FEF7YL1)

9 KYNKLR [1] []. Mozalev,. Poznyak, I. Mozaleva,.W. Hassel, Electrochemistry Communications,, 99, 1. [] I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Y.M. Wang, H.H. Kuo, S. Kia, Surf. Coat. Technol. 1, 79, 6. [] S. Ko, D. Lee, S. Jee, H. Park, K. Lee, W. Hwang, Thin Solid Films, 1 (6) 19. []. Jagminas, S. Lichusina, M. Kurtinaitiene,. Selskis, ppl. Surf. Sci. 11 () 19. [6] J. Ren, Y. Zuo, Surf. Coat. Technol. 18 () 7. [7] I. Tsangaraki-Kaplanoglou, S. Theohari, Th. Dimogerontakis, N. Kallithrakas-Kontos, Y.M. Wang, H.H. Kuo, S. Kia, Surf. Coat. Technol. (6) 969. [8] P. Bocchetta, C. Sunseri,. Bottino, G. Capannelli, G. Chivarotti, S. Piazza, J. ppl. Electrochem. () 977. [9]. Moutarlier, M.P. Gigandet, J. Pagetti, L. Ricq, Surf. Coat. Technol. 17 () 87. [1] W. Bensalah, K. Elleuch, M. Feki, M. Wery, H.F. yedi, Surf. Coat. Technol. 1 (7) 78. [11] G. Patermarakis, K. Moussoutzanis, Chemical Engineering Communications, 19 () 118. [1]. Girginov,. Popova, I. Kanazirski,. Zahariev, Thin Solid Films, 1 (6) 18. [1] sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online//h/t.pdf [1] Robert, G. K., John, R.S., David, W.S., Rudolph, G.B., Electrochemical Techniques in Corrosion Science and Engineering, Marcel Dekker, New York,,. [1] M.J. Bartolome, J.F. Rio, E. Escudero, S. Feliu Jr.,. Lopez, E. Otero, J.. Gonzalez, Surf. Coat. Technol. (8) 78. [16]. Popova, M. Christov,. asilev, Corros. Sci. 9 (7) 9. [17] M. Pourbaix, tlas of Electrochemical Equilibria in queous Solutions, National ssociation of Corrosion Engineers, Houston Texas, [18] T. Tüken, B. Yazici, M. Erbil, Surf. Coat. Technol. (7). [19] T. Tüken, B. Yazici, M. Erbil, in: Proceedings of the 9th European Symposium on Corrosion Inhibitors (9SEIC), nn. Univ. Ferrara, N.S.Sez., Suppl. 11,, pp.11. [] B. Yazici, G. Tatli, H. Galip, M. Erbil, J. Hydrogen Energy, (199) 97

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS

EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION BEHAVIOUR OF AZ91 MAGNESIUM ALLOYS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AZ91 MAGNEZYUM ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞLARI ÜZERİNE Ti ELEMENTİNİN ETKİSİ EFFECT OF Ti ADDITIONS ON CORROSION

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Metal 1 Anot Elektrolit e - Metal 2 Katot Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 10 M A L Z E M E L E R L E T E M A S H A L I N D E K I P

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ MAKALE OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ Durdu Demirdelen * Makina Mühendisi durdudemirdelen@hotmail.com Semir Gökpınar Yrd.Doç.Dr., Mustafa

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı