8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r."

Transkript

1

2 2 YARIN SineMagazin 11 Nisan film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Serhan Arslan ile Ruhi Yap c 'n n yaz p yönetti i ilk filmleri "Kendime yi Bak" n baflrollerini, Asl Tando an, Ça dafl Onur Öztürk ve Begüm Birgören paylaflt. Aflk n farkl hallerini, iki kad n ve bir erke in etraf nda, incelikle ve ak lalmaz bir fedakarl kla ören filmin çekimleri, stanbul ve Polonezköy'de gerçeklefltirildi. "Hayat Sana Güzel" Yap mc l n Türker nano lu'nun, yönetmenli ini Murat fieker'in yapt "Hayat Sana Güzel"in senaryosunu Gül Abus yazd. Baflrollerini fievket Çoruh, Hande Katipo lu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay' n paylaflt filmin konusu özetle flöyle: " stanbul'un büyük inflaat flirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydo u Anadolulu toprak a as çok zengin bir ailenin o ludur. Güzel efli ve o luyla yolunda giden, mutlu bir evlili e sahiptir. Azmi'nin bafl edemedi i kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu ö renmek için gitti i hastanede, iki ayl k ömrü kald n ö renen Azmi, büyük bir flok geçirir. Kendisine cennet kap lar n açmak için haz rl klar yapmaya bafllar." "Rio-2" Dünya çap nda izlenme rekorlar k ran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorlar n fiafa " ve "Ice Age: K talar Ayr l yor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'n n son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, do du u flehir Rio'yu bir bir kuflun hayat hikayesiyle beyaz perdeye tafl d filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazd. Filmin müzi i Brezilyal besteci John Powell ve Brezilyal efsane müzisyen ve filmin müzik yap mc s Sergio Mendes'in rehberli indeki ekiple oluflturuldu. "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En yi lk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keflif Ödülü", "Yollar n Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En yi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluflacak. Uluslararas festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins efllik etti. Filmin konusu özetle flöyle: "Joe, Gary Jones ve sefalet içindeki babas n, bir kereste flirketindeki a aç zehirleme ekibine al r. Joe, Gary'de farkl bir fleyler oldu unu hisseder. Gary, hayat nda bir gün bile okula gitmemifltir ama yine de ailesine bakmak, babas sinirlendi inde k z kardeflini korumak ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r. Joe ve Gary, aralar nda s ra d fl bir ba gelifltirirler. Gary, üstesinden gelemeyece i güçlükte bir tehlikeyle karfl karfl ya geldi inde, Joe'dan yard m ister." "Hayaletli Ev" Vincenzo Natali'nin yönetti i ve Abigail Breslin, Samantha Weinstein, Stephen McHattie ile David Hewlett'in oynad "Hayaletli Ev/Haunter", vizyona girecek. Haftan n korku ve gerilim yüklü filminde, genç yaflta hayat n kaybeden Lisa'n n öyküsü beyaz perdeye gelecek. "Kaptan Amerika: K fl Askeri" Konusu ilk kez 1941'de yay nlanan ve popülerli ini hiçbir zaman kaybetmeyen Marvel çizgi romanlar na dayanan "Kaptan Amerika: K fl Askeri/Captain America: The Winter Soldier" n yap mc l n Kevin Feige, yönetmenli ini ise Anthony ve Joe Russo üstlendi. Senaryosu Christopher Markus ve Stephen McFeely'in yazd filmin oyuncu kadrosunda, Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily Van Camp, Hayley Atwell ile "Alexander Pierce" rolünde Robert Redford ve "Nick Fury" rolünde Samuel L. Jackson yer ald. "H zl ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "H zl ve Korkusuz"un yap mc l n, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen y l hayat n kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol ald. "Büyük Budapeflte Oteli" Yönetmen Wes Anderson' n "bu zamana kadar yapt m filmlerin tamam n n ruhunun bulufltu u bir yap m oldu" sözleriyle ifade etti i "Büyük Budapeflte Oteli/The Grand Budapest Hotel" vizyona girecek. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric ile Adrien Brody'nin oynad film, iki savafl aras ndaki dönemde ünlü bir Avrupa otelinde kap görevlisi olarak çal flan Gustave H. ile lobi görevlisi Mustafa'n n arkadafll k hikayesini anlat yor. (AA)

3 11 Nisan 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 Cemaziye l 27 Mart 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Türk jetleri, Suriye taraf ndan 3 ayda 94 kez taciz edildi ANKARA - Suriye nin Türk jetlerine yönelik tacizi Mart ay nda artt. Türkiye-Suriye hududunda devri uçuflundaki F-16 lar y lbafl ndan bu yana Suriye deki karadan havaya füze sistemleriyle radar kilidi uygulanmak suretiyle 94 kez taciz edildi. AA muhabirinin yapt derlemeye göre, Türk jetleri görevleri s ras nda zaman zaman Suriye deki SA-2, SA-5 ve SA-17 füze sistemlerince radar kilidi muhafaza edilerek taciz ediliyor. F-16 lar, y lbafl ndan bu yana fianl urfa, Hatay ve Gaziantep üzerinde uçarken Suriye taraf ndan 94 defa radar kilidi uyguland. Ocak ay n n ilk günlerinde Hatay üzerinde uçan iki F-16 ya Suriye deki füze sistemince toplam 5 dakika 10 saniye süreyle 8 kez radar kilidi uyguland. Bu ay içinde uçaklar bir kez daha taciz edildi. Devriye görevindeki F-16 ya Suriye deki radarlar 30 saniye süreyle radarlar n kilitledi. fiubat ay nda da Türk jetlerinin devriye görevleri devam etti. En fazla taciz ise Mart ay nda gerçeklefltirildi. Bu ay içinde jetler 84 defa taciz edildi. Toplamda 3 saniyeden 14 dakikaya kadar farkl sürelerle Türk jetlerine radar kilidi uygulayan Suriye füzelerince en fazla taciz 31 Mart ta gerçeklefltirildi. ncirlik ve Diyarbak r dan devriye görevi için kalkan befl F-16 uça na, Suriye de konufllu SA-5 ve SA-17 füze sistemi taraf ndan, toplam 14 dakika 35 saniye süreyle radar kilidi muhafaza edilerek toplam 16 kez tacizde bulunuldu. 24 Mart ta ise Suriye ye ait toplam dört uçak/helikopterin Hatay/Yaylada ve Cilvegözü güneyinde s n ra do ru yaklaflmalar üzerine devriye görevindeki uçaklar bölgeye yönlendirilmifl, Suriye ye ait hava araçlar s n ra 1,6-2,7 deniz mili kala dönerek bölgeden uzaklaflm flt. Bu görev s ras nda befl F-16 uça, Hatay üzerindeyken Suriye de konufllu SA-2, SA-5 ve SA-17 karadan havaya füze sistemleri taraf ndan, toplam 10 dakika 53 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 12 defa taciz edilmiflti. Türk jetleri, 26 Mart taki devriye uçufllar s ras nda ise 14 kez Suriye füzelerinin radar kilitlemek suretiyle taciziyle karfl laflm flt. (AA) Hayrettin VG N Paralel Devlet sözü yanl flt r. Hem de çok yanl fl. Paralel kelimesinin ne anlama geldi ini hat rlayal m. Bütün sözlüklerde flu anlamlar yüklenmifltir bu kelimeye. 1. Yan yana ve birbirini kesmeden. Birbirine kavuflmadan uzan p giden fleyler 2. Yerküresi üzerine çizildi i varsay lan Ekvatora koflut olan çemberlerden her biri 3. Koflut, muvazi Paralellik türemifl kelimesi ise; benzerlik, yak nl k anlamlar n tafl r. Hükümet ile Cemaatin aras bozulunca; AKP liler cemaat yap lanmas na Paralel Devlet yak flt rmas n yapt lar. Dedi im gibi yanl fl bir yak flt rma. Böyle söyleyerek onlar, meflru devlet ile ayn seviyeye getirmifl olursunuz. Olsa olsa, cemaat yap lanmas na Ayk r Devlet denebilir. Bence böyle adland r l rsa daha do ru olur. Peki; ayk r kelimesinin sözlüklerdeki karfl l nedir? O da flu: 1. Al fl lm fla, do ru olarak kabul edilmifle uygun olmayan karfl t, mugayir 2. Çapraz, ters 3.Gidilen yol üzerinde olmay p gidifl yönüne ters düflen. fiimdi, cemaat yap lanmas bir paralel devlet mi, yoksa bir ayk r devlet mi? Bence cemaat yap lanmas AKP liler taraf ndan yarat lm fl bir ayk r devlet örgütüdür. AKP iktidar nda sadece cemaat yap lanmas, ayk r devlet olarak kurulmufl de ildir. Bak n z, 11 y l içinde hangi ayk r devletler oluflturuldu: 1. Suriye s n rlar içinde El-Kaide Ayk r Devleti 2. Suriye s n rlar içinde, Suriye Kürdistan (PYD) Ayk r Devleti 3. Kuzey Irak ta Barzanistan Kürt Ayk r Devleti 4. Türkiye nin Güney Do u Bölgesinde PKK Kürdistan Ayk r Devleti 5.Türk bürokrasisi, yarg ve yürütmesi içinde F-Tipi Cemaat Ayk r Devleti. Buna F- Tipi Yeni Haflhafli Ayk r Devleti yaftas n da yine AKP liler uygun gördü. flte bu befl ayk r devlet Türkiye Cumhuriyeti nin yan nda oluflturuldu. Bu oluflturulan befl ayk r devletin AYKIRI DEVLETLER hepsi de Türkiye Cumhuriyetine karfl t, ters, mugayir ve çaprazd r. Türkiye, bu devletlerle asla ayn düzlemde olamaz, olmamal d r. Bu befl ayk r devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortadan kald rmal d r. Bunlar n oluflumuna son verilmelidir. Ne pahas na olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti nin bekas için bunlarla mücadele edilmelidir. Bu ayk r befl devletin hepsi de Türkiye Cumhuriyeti için tehlikeli oluflumlard r. Kürt aç l m bahanesiyle, Güney-Do u da ayk r bir PKK Devleti oluflmas na göz yumulmufltu. Bak n bu PKK Ayk r Devleti, AKP iktidar nda hangi düzeylere geldi. Bu ayk r PKK Devleti; a) Ordusunu kurdu, b) Asayifl birliklerini kurdu, c) KCK yap lanmas yla yönetim birimlerini oluflturdu, d) Güney-Do u illerinde vergi dairelerini kurdu ve vergi topluyor, e) Yarg sistemini kurdu ve kadastro mahkemesi bile var. Hukuk ve kadastro mahkemeleri Meydana Kolya Yaylas nda faaliyet gösteriyor, f) cra ve Ceza Mahkemeleri Lâlefl Yaylas nda faaliyette, g) tiraz mercii yani üst ana mahkemeleri Faraflin de çal fl yor, h) Üst Temyiz Mahkemeleri yani Kürt Yarg tay flimdilik Kandil de bulunuyor, i) Ölen PKK l lar için flehitlikler kurdular. Nerede? Lalefl, Meydana Kolya, Faraflin, Marunis te. Bu dört bölgede modern s naklar ve beton mevziler haz rlad lar. Silahl PKK l lar, buralarda gece-gündüz fieref Nöbeti tutmaktad rlar, J) Güney-Do u Bölgesinde birkaç yerde, baz okullarda, karakollarda, tek-tük Türk bayra görülüyor. Ama da -tafl PKK paçavralar yla ve Öcalan posterleriyle dolu, k) Bölgedeki belediyelerin hemen hemen hepsinde Türkçe yasakland, pazarlarda Kürtçe konuflmak zorunlu hale geldi, e)korucu sistemi neredeyse çöktü. Koruculukta srar edenler teker teker ortadan kald r ld veya görevden ayr lmalar na zorland, ayr ld lar, m) Uyuflturucu ve kaçakç l k PKK Ayk r Devleti gözetiminde üst seviyelere ç kt. Daha ne olsun? Ben bu befl ayk r devletten birisini k saca anlatt m. Di erleri de yavafl yavafl kazan mlar n gelifltiriyorlar. Bildi im tek bir fley var: Türk Milleti akl n bafl na toplas n, devletine sahip ç ks n.

4 4 YARIN BURSA - Ülkemizde say lar milyonlar bulan mevsimlik tar m iflçilerin bar nma, çal flma ve e itim gibi yüzlerce sorunu meslek odalar taraf ndan kitaplaflt r ld. Bursa Akademik Odalar Birli i nde di er meslek oda baflkanlar ile birlikte bas n toplant s düzenleyen Bursa Tabip Odas Baflkan Prof. Dr. Kay han Pala, Mevsimlik Gezici Tar m flçilerinin Bar nma Koflullar / Bursa n n Bat s nda Karacabey, Mustafakemalpafla örne i isimli kitab tan tarak, sorunlar ve çözüm yollar n anlatt. Mevsimlik tar m iflçileri sorununun yaln zca Bursa ya özgü bir Kültür Sanat sorun olmad na dikkat çeken Pala, y llar geçtikçe sorunun yak c l n n artt n dile getirdi. Üç y ll k gözlemler, ziyaretler ve haz rlanan raporlar n çok önemli eflitsizlikleri ortaya koydu unu belirten Pala, insan haklar ihlalleri denilebilecek bir noktaya ulafl ld n kaydetti. 11 Nisan 2014 Mevsimlik tar m iflçilerinin çilesi kitap oldu Röntgen Cihazlar Ve Film Banyo Cihazlar (Yedek Parça Dahil) Bak m Onar m Hizmeti Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Kalem, 12 Ay Süre ile, T bbi Cihaz Bak m Onar m Hizmeti, Hizmet Al m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi Radyoloji Klinikleri Ve Ba l Semt Poliklinikleri. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Sat fl sonras servis, bak m ve onar m hizmetlerine iliflkin olarak afla da belirtilen belgelerden birinin sunulmas yeterli olacakt r: a) Sat fl Sonras Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, ilgili Bakanl k taraf ndan tespit ve ilan edilen, kullan m ömrü süresince imalatç -üretici ve/veya ithalatç lar taraf ndan verilmesi zorunlu montaj, bak m, onar m hizmetleri için, yeterli teknik kadro, tak m, teçhizat ile ilgili Bakanl kça belirlenen miktarlarda yedek parça bulundu unu gösteren ve firman n unvan ile merkez adresine göre düzenlenen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge. b) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi: lgili Türk standard na ve/veya Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan haz rlanm fl olan kriterlere uygunlu unu gösteren, akdedilen sözleflme ile kullan labilen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Pala, insanlar n yaflamak zorunda oldu u kamplar n durumun flöyle anlatt : Kamp denilen yerlerde temiz içme suyu eriflimi yok. Çok önemli bir bölümünde elektrik yok. Elektrik direkleri gelen bölgelerde bile elektri in çad rlara ba lanmas ile ilgili sorunlar yaflan yor. (CHA) RÖNTGEN C HAZLARI VE F LM BANYO C HAZLARI (YEDEK PARÇA DAH L) BAKIM ONARIM H ZMET ALIMI NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES - ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede, "Radyoloji Cihazlar n n Bak m ve/veya Onar m flleri"ne ait belgeler benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-4764) (www.bik.gov.tr)

5 11 Nisan 2014 Tiflis'te geleneksel Türk Ebru sanat ilgi gördü ANKARA - Gürcistan' n baflkenti Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi taraf ndan bafllat lan geleneksel Türk Ebru sanat kurslar tamamland. Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi'nden yap lan yaz l aç klamada, enstitünün sanat atölyesinde 17 Mart'ta bafllayan Ebru kurslar n n tamamland belirtilerek, "Asya, Avrupa ve Afrika'da 33 merkezle h zla büyüyen Yunus Emre Enstitüsü arac l yla, Türklerin geleneksel sanat Ebru'ya ilgi giderek art yor" denildi. Ebru sanatç s Atilla Can' n e itmenli inde kursu baflar yla tamamlayan 33 kursiyere sertifikalar düzenlenen törenle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Zekeriya Gültekin ile Ebru sanatç s Atilla Can taraf ndan verildi. Tiflis Türk Kültür Merkezi sanat atölyesini ziyaret eden Büyükelçi Levent Gümrükçü, "Türk geleneksel el sanatlar üzerinden Türk kültürünü ö renmeye çal flman n çok isabetli oldu unu düflünüyorum" dedi. Gümrükçü, Ebru e itmeni Atilla Can' n tezgah na oturarak Ebru yapt. Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Zekeriya Gültekin, kurslar n büyük bir ilgiyle karfl land n belirterek, Ebru sanat n tan ma f rsat bulan gençlerin Türk kültürünü daha yak ndan tan mak istediklerini söyledi. (AA) Kültür Sanat KONYA - MURAT ASLAN - Uluslararas Mevlana Vakf (UMV), Kolombiya'n n Bogota, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde Mevlana'y ve Mevlevili i anlatt, Mukabelei fierif (sema ayini) icra etti. UMV, Konya Büyükflehir Belediyesi, Türkiye'nin Bogota Büyükelçili i ve Kolombiya'n n en sayg n özel üniversitelerinden Universidad de los Andes'in katk lar yla Mart tarihlerinde üç flehirde, yedi ayr program halinde "Hz. Mevlana ve Sema Günleri" düzenledi. lk dört program baflkent Bogota'daki Universidad de los Andes'in kampüsünde gerçeklefltirildi. Ö renci ve ö retim üyelerinin yo un ilgi gösterdi i program izlemek için 5 bini aflk n müracaat yap ld. Ancak program, salonun kapasitesi nedeniyle ancak 2 bin 500 kifli izleyebildi. Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve UMV Baflkan Faruk Hemdem Çelebi, yapt konuflmada, Kolombiya'da ilk kez gerçeklefltirilen etkinlik münasebetiyle Mevlana ve Türkiye ad na önemli bir tan t m yap ld n, bu hizmetten dolay mutlu olduklar n söyledi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür'e ve Kolombiyal Mevleviler ad na Mustafa Gustavo Martinez'e teflekkür eden Faruk Hemdem Çelebi, "Hazreti Pir'in ve ö retilerinin ülkemizden çok uzak bölgelerde dahi okunmas ve anlafl lmaya çal fl lmas, ülkemiz ve dinimiz ad na tarihi bir olayd r. Buna vesile oldu umuz için gururluyuz" dedi. - Devlet adamlar da kat ld Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve vakf n baflkan vekili Esin Çelebi Bayru da sema ayini öncesi Mevlana, Mevlevilik ve sema hakk nda bilgi verdi. Büyükelçi Yürür ise "Bu etkinliklere Kolombiyal devlet adamlar ile Bogota'da bulunan di er ülke büyükelçilerini de davet ettik. Birço u davetimize icabet ederek, insan derinden, gönülden etkileyen semadan büyük lezzet ald lar ve yüzy llard r devam edegelen bu kültüre hayran kald lar" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Sultan 3. Selim taraf ndan bestelenen suzidilara Ayin-i fierifi eflli inde, Postniflin YARIN lahi aflk köprüsü Kolombiya'ya uzand 5 Nadir Karn büyükler baflta olmak üzere 15 kiflilik sema ve mutr p heyetince sema ayini gerçeklefltirildi. Heyette bulunan Selçuk Üniversitesi Mevlana Araflt rmalar Enstitüsü Müdürü ve UMV Mütevellisi Doç. Dr. Nuri fiimflekler ile Mevlana Müzesi Müdür Yard mc s Dr. Naci Bak rc da Mevlana, Mevlevilik tarihi, Mevlana Dergah -Müzesi ve Konya hakk nda detayl bilgi verdi. Ayn etkinlikler daha sonraki günlerde Medellin ve Bucaramanga flehirlerinde yine yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Mevlana ve Sema Günleri, nisan ay sonuna kadar ABD'nin Miami, New York ve San Francisco flehirlerinde devam edecek. (AA) ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 438 say l karar ile onaylanan, Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda Alt nda lçesi Karacaören Mahallesinde emsal de erinin art r lmas na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-4730) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 6 YARIN Turizm 11 Nisan 2014 MSC Preziosa gemisi, bu y l Türkiye ye 180 bin turist getirecek LAN S NCAN 2. ASL YE HUKUK HAK ML NDEN ESAS NO : 2013/375 Esas Sincan 2. Asliye Hukuk Hakimli i'nin 03/04/2014 tarih, 2013/375 Esas ve 2014/86 Karar say l ilam ile; Davan n kabulüne, Giresun li, Eynesil lçesi, Ören/Erzik ran Mahallesi/Köyü nüfusuna kay tl, TC kimlik numaral Hanife EMEKS Z'in "Hanife" olan ön ad n n Leyla olarak nüfusa TASH HEN TESC L NE, karar verilmifltir. lan olunur (Bas n-4762) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü Say : M.06.3.KEÇ.0-13/ Konu : ada hk. LAN Afla da konusu, mevkii, imar ada parsel numaras yaz l imar plan tadilat na ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda 03/04/2014 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H ada 4,5, say l Sancaktepe Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi'nin 02/12/2013 parsellere iliflkin imar plan de iflikli i Resmi lanlar tarih ve 605 say l karar, Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2014 tarih ve 400 say l karar (Bas n-4775) (www.bik.gov.tr) STANBUL - Türkiye'de 2005 y l ndan bu yana Arkas Holding ortakl ile faaliyet gösteren MSC Cruises filosunun yeni gemisi MSC Preziosa, Türkiye ç k fll turlar na bafllad. Geminin, zmir ve stanbul'a 180 bin yolcu getirmesi bekleniyor. sim annesi Sophia Loren olan Avrupa'n n en büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa, 9 Nisan Çarflamba günü stanbul'a ilk defa u rayarak Türk yolcular n ald. Geminin stanbul'a ilk defa gelifli nedeniyle düzenlenen gemi tan t m davetine TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, geminin kaptan Guiliano Bossi, stanbul Liman Baflkan Hüseyin Gani Aygün ve Vali Yard md s Emin Çolak ile bas n mensuplar ve seyahat acente yetkilileri de kat ld. MSC Preziosa, yaz sezonu süresince her hafta stanbul ve zmir ç k fll Ege-Adriyatik tur yapacak. Gemi, 09 Nisan - 29 Ekim tarihleri aras nda her sal zmir'den ve her çarflamba stanbul'dan yolcular n alarak Dubrovnik, Venedik, Bari, Katakolon, zmir ve stanbul rotas n izleyecek y l nda 23 bin Türk yolcuyu a rlayan MSC Cruises Türkiye'nin 2014 hedefi 25 bin Türk yolcu a rlamak. MSC Preziosa gemisi, y l boyunca toplam 30 sefer u rak yapaca zmir ve stanbul'a 180 bin turist getirecek. Düzenli u raklara ek olarak MSC Cruises filosunun di er gemilerinin de dönem dönem yapaca u raklarla Türkiye'ye y l boyunca 200 bin kruvaziyer yolcusu gelecek. MSC Preziosa gemisi ile 1 hafta tam pansiyon konaklamal Ege- Adriyatik turunun kifli bafl fiyatlar 549 Avro'dan bafll yor. MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, gemiyi tan tt toplant da Türkçe hizmetlerin, özellikle ilk defa gemi yolculu una ç kacak olan yolcular için önemine de inerek, "Amerika'da ve Avrupa'da uzun y llard r yerleflmifl olan gemi seyahatleri art k Türkiye'de de tatilcilerin ve geziseverlerin planlar nda yer al yor. Yolcular n rahatl ve keyifli bir seyahat geçirmeleri amac yla, di er gemilerde olmayan birçok Türkçe hizmeti gemilerimizde uyguluyoruz. Yolcular m za Türkçe rehber eflli inde turlar, gemide çeflitli alanlarda hizmet veren Türk personel, Türkçe menü, günlük Türkçe program, Türk TV kanal, Türk kahvalt taba, Türk kahvesi, rak, tavla gibi ayr cal kl hizmetler sunuyoruz" dedi. TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy ise "Sabah uyand mda, Karaköy Liman 'na gemi yanaflt n gördü ümde çok mutlu oluyorum. Bu gemilerin gelifli turizm ad na çok sevindirici. Gönül ister ki 365 gün stanbul'a bir gemi gelsin" seklinde konufltu. 4 bin 345 yolcu ve bin 390 mürettebat tafl yan MSC Preziosa, 333 metre uzunlu unda ve 68 metre yüksekli inde. Geminin yap m için 30 bin ton çelik, 300 km boru km elektrik kablosu kullan lm fl.

7 11 Nisan 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Tafl t dizisi. Engel. 2. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. Bir cins börülce. 3. Bir nota. yilik, ihsan, lütuf. 4. Kekli in boynundaki siyah halka. Saha, meydan. 5. Uzay. Kat halden s v hale geçme. 6. Elaz ilinin eski ad. Anma. 7. Bütün, tüm. Yasa koyma, teflri. 8. Kirlili i gösteren iz. Binek hayvan. 9. Ticaret eflyas. lkel silah. Kuzu sesi. 10. Parola. Söylenti. 11. Ev ifllerinde çal flkan ve becerikli kad n. 12. Meyvelerden yay lan hofl koku. Paylama, azarlama. 13. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. Gelenek. 14. Tembel hayvan. Taneli bir meyve. Arnavutluk un para birimi. 15. Mikroskop cam. Ortalama. 16. Kamufle etmek. 17. Alacak, borç. 18. Dogma, nas. Tibet öküzü. 19. Yana n alt k sm. Karadeniz yelkenlisi. 20. Kütahya ilinin bir ilçesi. Art rma ile sat fl. Yukar dan afla ya: 1.Yo unluk. Kumarda ortaya sürülen para. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. 2. stikbal, gelecek. Herkes, el gün, yabanc lar. Eskiden Osmanl donanmas nda tümgenerale efl bir rütbe. laç, merhem. 3. Uzakl k anlat r. Görkem, heybet. De ersiz, afla. Bir ayg t harekete geçiren düzenek. 4. Niflastay parçalayarak flekere çeviren bir enzim. Bir ilimiz. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden yoksun olma. 5. T rpana bal. Sahip, s, malik. Dolayl anlatma. Fazla bön, enayi. 6. Olumsuzluk anlatan önek. Üzme, s k nt verme, üzgü. Yaz. Bulmaya çal flmak. 7. Uçurum. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. Uyan k, gözü aç k. Tellürün simgesi. 8. Operasyon. Sakatl k ve inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir mevsim. 9. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. metin olma, dayan kl l k. K y, sahil. 10. Meslek. Piflmanl k. Asya da bir baflkent. Giyeceklerde tak m. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Rusya takipte; Bir Amerikan savafl gemisi daha Karadeniz e geliyor MOSKOVA - Pentagon kaynaklar na göre Amerikan deniz kuvvetlerine ait bir savafl gemisi daha Perflembe gününe kadar bo- azlardan geçerek Karadeniz e ulaflacak. Amerikan güdümlü füze destroyer USS Donald Cook un spanya dan yola ç kt beliritldi. Rusya n n K r m ilhak etmesinin ard ndan bölgeye gönderilen dördüncü Amerikan savafl gemisi olan USS Donald Cook, aegis füze savunma sistemleri ile donat lm fl ve Tomahawk füzeleri ile gelifltirilmiflti. Ukrayna krizinin bafllad ilk günlerde bölgeye giden USS Tuxton destroyerinin Karadeniz de görev süresi uzat lm fl ve 21 Mart ta bölgeden ayr lm flt. Moskova ise Karadeniz e gelen Amerikan savafl gemileri nedeni ile Türkiye ye nota vermiflti. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Kazakistan meslektafl ile birlikte yapt bas n toplant s nda Amerikan savafl gemilerinin Montrö Sözleflmesi nde belirlenen süreyi aflmalar ve belirlenen tonaj aflmalar nedeni ile Türkiye ve Amerika n n dikkatini çekmiflti. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov'un Türkiye'yi Montrö Anlaflmas 'na ayk r olarak ABD savafl gemilerine Karadeniz'de 3 haftadan fazla kalma imkan tan - d ve sözleflmenin belirledi i tonajlardan daha a r gemilere geçifl izni vermekle suçlamas, Ankara ile Moskova aras ndaki iliflkileri germiflti. Rusya'n n Ankara Büyükelçili i, Lavrov'un bu iddialar n bir nota ile Türkiye D fliflleri Bakanl 'na ileterek, Ankara'dan izahat istedi. Ankara'da Rusya'n n bu talebine nota ile karfl l k vererek, söz konusu iddian n gerçek olmad n bildirdi. Türk yetkililer, Bo azlar'dan geçerek Karadeniz'e ç kan k y dafl olmayan ülke gemilerinin (ABD) Montrö'ye ayk r flekilde 3 haftadan fazla Karadeniz'de kalmad klar n ve tonajlar n n da anlaflmaya uygun oldu unu söylediler. (CHA) D fl Haberler MADR D - spanya Parlamentosu, ayr l kç gruplar n Katalonya Özerk Bölgesi nde düzenlemeyi planlad ba ms zl k referandumunu reddetti. Katalan Özerk Meclisi nin Ocak ay nda kabul edilerek ulusal meclise gönderilen önergeye, siyasi parti üyesi milletvekillerinin yaklafl k yüzde 11 Nisan 2014 Avrupa da eziyet gören Romanlar adalet bekliyor Bosna Hersek Roman Konseyi Koordinatörü Dervo Seydiç, "Ülkedeki Romanlar, zorlu yaflam koflullar nda hayatlar n sürdürmeye çal fl rken, devletin son y llarda gösterdi i çaban n meyveleri al nmaya baflland " dedi. SARAYBOSNA - Uluslararas Roman Günü dolay s yla, Bosna Hersek'te ve di er Balkan ülkelerinde çeflitli etkinlikler düzenlendi. Saraybosna'da, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) ile Bosna Hersek Mülteciler ve nsan Haklar Bakanl taraf ndan, Bristol Oteli'nde düzenlenen "Bosna Hersekli Romanlar n Toplumla Kaynaflt r lmas -Sorun ve Engeller" konulu konferansta konuflan Seydiç, ülkedeki Romanlar' n birincil önceli inin e itim oldu unu belirtti. Üniversitelerdeki Roman ö rencilerin say s - n n son y llarda gösterdi- i art fltan memnuniyet duyduklar n ifade eden Seydiç, "Ülkedeki Romanlar, zorlu yaflam koflullar nda hayatlar n sürdürmeye çal fl rken, devletin son y llarda gösterdi i çaban n meyveleri al nmaya baflland. Yaklafl k 250 Roman'a, kendi iflini kurabilmesi için maddi yard mlar yap ld. E itim gören Roman çocuklar n say s artt. Sa l k güvencesi konusunda baz s k nt lar olsa da mümkün oldu unca çok Roman' n sa l k karnesi sahibi olmas için çaba gösteriliyor" diye konufltu. Konferansta konuflan Bosna Hersek Mülteciler ve nsan Haklar Bakan Yard mc s Miladin Dragiçeviç de Bosna Hersek devleti taraf ndan, geçen y l içerisinde 300'e yak n Roman vatandafl istihdam edildi ini, Roman vatandafllar n yaflamas için 582 konut infla edildi ini, sa l k ve e itim alan nda hayata geçirilen projelerle de Romanlar' n toplum içindeki durumlar n n iyilefltirilmesi için ad mlar at ld n ifade etti. Bu arada, S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç de ülkedeki Roman Ulusal Toplulu u temsilcilerini kabul ederek, Romanlar' n gündelik hayatta karfl lafl kt klar sorunlar hakk nda bilgi ald. S rbistan'da ayr ca, baflkent Belgrad'daki Gençlik Evi'nde ayr ca, dünyaca ünlü Romanlar n foto raflar n n bulundu u sergi aç ld. Sergide, ünlü futbolcu Zlatan brahimoviç'ten Charlie Chaplin'e, ünlü aktör Michael Caine'den Rolling Stones müzik grubunun gitaristi Rony Wood'a birçok ünlü ismin foto raf yer ald. Öte yandan, Arnavutluk ve Karada 'da da Romanlar günü dolay s yla baz konferanslar gerçeklefltirildi. (AA) spanya Parlamentosu, Katalonya n n ba ms zl k referandumuna 'hay r' dedi 90' 'hay r' dedi. Yedi saat süren tart flma sonras yap lan oylamada, 47 'evet' oyuna karfl l k, 299 'hay r' ve bir de çekimser oy ç kt. ktidardaki Halk Partisi (PP), Sosyalist Parti (PSOE), Demokrasi ve lerici Birlik Partisi (UPyD) milletvekilleri 'hay r' oyu kulland. (A.A)

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı