8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r."

Transkript

1

2 2 YARIN SineMagazin 11 Nisan film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Serhan Arslan ile Ruhi Yap c 'n n yaz p yönetti i ilk filmleri "Kendime yi Bak" n baflrollerini, Asl Tando an, Ça dafl Onur Öztürk ve Begüm Birgören paylaflt. Aflk n farkl hallerini, iki kad n ve bir erke in etraf nda, incelikle ve ak lalmaz bir fedakarl kla ören filmin çekimleri, stanbul ve Polonezköy'de gerçeklefltirildi. "Hayat Sana Güzel" Yap mc l n Türker nano lu'nun, yönetmenli ini Murat fieker'in yapt "Hayat Sana Güzel"in senaryosunu Gül Abus yazd. Baflrollerini fievket Çoruh, Hande Katipo lu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay' n paylaflt filmin konusu özetle flöyle: " stanbul'un büyük inflaat flirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydo u Anadolulu toprak a as çok zengin bir ailenin o ludur. Güzel efli ve o luyla yolunda giden, mutlu bir evlili e sahiptir. Azmi'nin bafl edemedi i kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu ö renmek için gitti i hastanede, iki ayl k ömrü kald n ö renen Azmi, büyük bir flok geçirir. Kendisine cennet kap lar n açmak için haz rl klar yapmaya bafllar." "Rio-2" Dünya çap nda izlenme rekorlar k ran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorlar n fiafa " ve "Ice Age: K talar Ayr l yor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'n n son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, do du u flehir Rio'yu bir bir kuflun hayat hikayesiyle beyaz perdeye tafl d filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazd. Filmin müzi i Brezilyal besteci John Powell ve Brezilyal efsane müzisyen ve filmin müzik yap mc s Sergio Mendes'in rehberli indeki ekiple oluflturuldu. "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En yi lk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keflif Ödülü", "Yollar n Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En yi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluflacak. Uluslararas festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins efllik etti. Filmin konusu özetle flöyle: "Joe, Gary Jones ve sefalet içindeki babas n, bir kereste flirketindeki a aç zehirleme ekibine al r. Joe, Gary'de farkl bir fleyler oldu unu hisseder. Gary, hayat nda bir gün bile okula gitmemifltir ama yine de ailesine bakmak, babas sinirlendi inde k z kardeflini korumak ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r. Joe ve Gary, aralar nda s ra d fl bir ba gelifltirirler. Gary, üstesinden gelemeyece i güçlükte bir tehlikeyle karfl karfl ya geldi inde, Joe'dan yard m ister." "Hayaletli Ev" Vincenzo Natali'nin yönetti i ve Abigail Breslin, Samantha Weinstein, Stephen McHattie ile David Hewlett'in oynad "Hayaletli Ev/Haunter", vizyona girecek. Haftan n korku ve gerilim yüklü filminde, genç yaflta hayat n kaybeden Lisa'n n öyküsü beyaz perdeye gelecek. "Kaptan Amerika: K fl Askeri" Konusu ilk kez 1941'de yay nlanan ve popülerli ini hiçbir zaman kaybetmeyen Marvel çizgi romanlar na dayanan "Kaptan Amerika: K fl Askeri/Captain America: The Winter Soldier" n yap mc l n Kevin Feige, yönetmenli ini ise Anthony ve Joe Russo üstlendi. Senaryosu Christopher Markus ve Stephen McFeely'in yazd filmin oyuncu kadrosunda, Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, Emily Van Camp, Hayley Atwell ile "Alexander Pierce" rolünde Robert Redford ve "Nick Fury" rolünde Samuel L. Jackson yer ald. "H zl ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "H zl ve Korkusuz"un yap mc l n, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen y l hayat n kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol ald. "Büyük Budapeflte Oteli" Yönetmen Wes Anderson' n "bu zamana kadar yapt m filmlerin tamam n n ruhunun bulufltu u bir yap m oldu" sözleriyle ifade etti i "Büyük Budapeflte Oteli/The Grand Budapest Hotel" vizyona girecek. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric ile Adrien Brody'nin oynad film, iki savafl aras ndaki dönemde ünlü bir Avrupa otelinde kap görevlisi olarak çal flan Gustave H. ile lobi görevlisi Mustafa'n n arkadafll k hikayesini anlat yor. (AA)

3 11 Nisan 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 9 Cemaziye l 27 Mart 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Türk jetleri, Suriye taraf ndan 3 ayda 94 kez taciz edildi ANKARA - Suriye nin Türk jetlerine yönelik tacizi Mart ay nda artt. Türkiye-Suriye hududunda devri uçuflundaki F-16 lar y lbafl ndan bu yana Suriye deki karadan havaya füze sistemleriyle radar kilidi uygulanmak suretiyle 94 kez taciz edildi. AA muhabirinin yapt derlemeye göre, Türk jetleri görevleri s ras nda zaman zaman Suriye deki SA-2, SA-5 ve SA-17 füze sistemlerince radar kilidi muhafaza edilerek taciz ediliyor. F-16 lar, y lbafl ndan bu yana fianl urfa, Hatay ve Gaziantep üzerinde uçarken Suriye taraf ndan 94 defa radar kilidi uyguland. Ocak ay n n ilk günlerinde Hatay üzerinde uçan iki F-16 ya Suriye deki füze sistemince toplam 5 dakika 10 saniye süreyle 8 kez radar kilidi uyguland. Bu ay içinde uçaklar bir kez daha taciz edildi. Devriye görevindeki F-16 ya Suriye deki radarlar 30 saniye süreyle radarlar n kilitledi. fiubat ay nda da Türk jetlerinin devriye görevleri devam etti. En fazla taciz ise Mart ay nda gerçeklefltirildi. Bu ay içinde jetler 84 defa taciz edildi. Toplamda 3 saniyeden 14 dakikaya kadar farkl sürelerle Türk jetlerine radar kilidi uygulayan Suriye füzelerince en fazla taciz 31 Mart ta gerçeklefltirildi. ncirlik ve Diyarbak r dan devriye görevi için kalkan befl F-16 uça na, Suriye de konufllu SA-5 ve SA-17 füze sistemi taraf ndan, toplam 14 dakika 35 saniye süreyle radar kilidi muhafaza edilerek toplam 16 kez tacizde bulunuldu. 24 Mart ta ise Suriye ye ait toplam dört uçak/helikopterin Hatay/Yaylada ve Cilvegözü güneyinde s n ra do ru yaklaflmalar üzerine devriye görevindeki uçaklar bölgeye yönlendirilmifl, Suriye ye ait hava araçlar s n ra 1,6-2,7 deniz mili kala dönerek bölgeden uzaklaflm flt. Bu görev s ras nda befl F-16 uça, Hatay üzerindeyken Suriye de konufllu SA-2, SA-5 ve SA-17 karadan havaya füze sistemleri taraf ndan, toplam 10 dakika 53 saniye süreyle radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 12 defa taciz edilmiflti. Türk jetleri, 26 Mart taki devriye uçufllar s ras nda ise 14 kez Suriye füzelerinin radar kilitlemek suretiyle taciziyle karfl laflm flt. (AA) Hayrettin VG N Paralel Devlet sözü yanl flt r. Hem de çok yanl fl. Paralel kelimesinin ne anlama geldi ini hat rlayal m. Bütün sözlüklerde flu anlamlar yüklenmifltir bu kelimeye. 1. Yan yana ve birbirini kesmeden. Birbirine kavuflmadan uzan p giden fleyler 2. Yerküresi üzerine çizildi i varsay lan Ekvatora koflut olan çemberlerden her biri 3. Koflut, muvazi Paralellik türemifl kelimesi ise; benzerlik, yak nl k anlamlar n tafl r. Hükümet ile Cemaatin aras bozulunca; AKP liler cemaat yap lanmas na Paralel Devlet yak flt rmas n yapt lar. Dedi im gibi yanl fl bir yak flt rma. Böyle söyleyerek onlar, meflru devlet ile ayn seviyeye getirmifl olursunuz. Olsa olsa, cemaat yap lanmas na Ayk r Devlet denebilir. Bence böyle adland r l rsa daha do ru olur. Peki; ayk r kelimesinin sözlüklerdeki karfl l nedir? O da flu: 1. Al fl lm fla, do ru olarak kabul edilmifle uygun olmayan karfl t, mugayir 2. Çapraz, ters 3.Gidilen yol üzerinde olmay p gidifl yönüne ters düflen. fiimdi, cemaat yap lanmas bir paralel devlet mi, yoksa bir ayk r devlet mi? Bence cemaat yap lanmas AKP liler taraf ndan yarat lm fl bir ayk r devlet örgütüdür. AKP iktidar nda sadece cemaat yap lanmas, ayk r devlet olarak kurulmufl de ildir. Bak n z, 11 y l içinde hangi ayk r devletler oluflturuldu: 1. Suriye s n rlar içinde El-Kaide Ayk r Devleti 2. Suriye s n rlar içinde, Suriye Kürdistan (PYD) Ayk r Devleti 3. Kuzey Irak ta Barzanistan Kürt Ayk r Devleti 4. Türkiye nin Güney Do u Bölgesinde PKK Kürdistan Ayk r Devleti 5.Türk bürokrasisi, yarg ve yürütmesi içinde F-Tipi Cemaat Ayk r Devleti. Buna F- Tipi Yeni Haflhafli Ayk r Devleti yaftas n da yine AKP liler uygun gördü. flte bu befl ayk r devlet Türkiye Cumhuriyeti nin yan nda oluflturuldu. Bu oluflturulan befl ayk r devletin AYKIRI DEVLETLER hepsi de Türkiye Cumhuriyetine karfl t, ters, mugayir ve çaprazd r. Türkiye, bu devletlerle asla ayn düzlemde olamaz, olmamal d r. Bu befl ayk r devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortadan kald rmal d r. Bunlar n oluflumuna son verilmelidir. Ne pahas na olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti nin bekas için bunlarla mücadele edilmelidir. Bu ayk r befl devletin hepsi de Türkiye Cumhuriyeti için tehlikeli oluflumlard r. Kürt aç l m bahanesiyle, Güney-Do u da ayk r bir PKK Devleti oluflmas na göz yumulmufltu. Bak n bu PKK Ayk r Devleti, AKP iktidar nda hangi düzeylere geldi. Bu ayk r PKK Devleti; a) Ordusunu kurdu, b) Asayifl birliklerini kurdu, c) KCK yap lanmas yla yönetim birimlerini oluflturdu, d) Güney-Do u illerinde vergi dairelerini kurdu ve vergi topluyor, e) Yarg sistemini kurdu ve kadastro mahkemesi bile var. Hukuk ve kadastro mahkemeleri Meydana Kolya Yaylas nda faaliyet gösteriyor, f) cra ve Ceza Mahkemeleri Lâlefl Yaylas nda faaliyette, g) tiraz mercii yani üst ana mahkemeleri Faraflin de çal fl yor, h) Üst Temyiz Mahkemeleri yani Kürt Yarg tay flimdilik Kandil de bulunuyor, i) Ölen PKK l lar için flehitlikler kurdular. Nerede? Lalefl, Meydana Kolya, Faraflin, Marunis te. Bu dört bölgede modern s naklar ve beton mevziler haz rlad lar. Silahl PKK l lar, buralarda gece-gündüz fieref Nöbeti tutmaktad rlar, J) Güney-Do u Bölgesinde birkaç yerde, baz okullarda, karakollarda, tek-tük Türk bayra görülüyor. Ama da -tafl PKK paçavralar yla ve Öcalan posterleriyle dolu, k) Bölgedeki belediyelerin hemen hemen hepsinde Türkçe yasakland, pazarlarda Kürtçe konuflmak zorunlu hale geldi, e)korucu sistemi neredeyse çöktü. Koruculukta srar edenler teker teker ortadan kald r ld veya görevden ayr lmalar na zorland, ayr ld lar, m) Uyuflturucu ve kaçakç l k PKK Ayk r Devleti gözetiminde üst seviyelere ç kt. Daha ne olsun? Ben bu befl ayk r devletten birisini k saca anlatt m. Di erleri de yavafl yavafl kazan mlar n gelifltiriyorlar. Bildi im tek bir fley var: Türk Milleti akl n bafl na toplas n, devletine sahip ç ks n.

4 4 YARIN BURSA - Ülkemizde say lar milyonlar bulan mevsimlik tar m iflçilerin bar nma, çal flma ve e itim gibi yüzlerce sorunu meslek odalar taraf ndan kitaplaflt r ld. Bursa Akademik Odalar Birli i nde di er meslek oda baflkanlar ile birlikte bas n toplant s düzenleyen Bursa Tabip Odas Baflkan Prof. Dr. Kay han Pala, Mevsimlik Gezici Tar m flçilerinin Bar nma Koflullar / Bursa n n Bat s nda Karacabey, Mustafakemalpafla örne i isimli kitab tan tarak, sorunlar ve çözüm yollar n anlatt. Mevsimlik tar m iflçileri sorununun yaln zca Bursa ya özgü bir Kültür Sanat sorun olmad na dikkat çeken Pala, y llar geçtikçe sorunun yak c l n n artt n dile getirdi. Üç y ll k gözlemler, ziyaretler ve haz rlanan raporlar n çok önemli eflitsizlikleri ortaya koydu unu belirten Pala, insan haklar ihlalleri denilebilecek bir noktaya ulafl ld n kaydetti. 11 Nisan 2014 Mevsimlik tar m iflçilerinin çilesi kitap oldu Röntgen Cihazlar Ve Film Banyo Cihazlar (Yedek Parça Dahil) Bak m Onar m Hizmeti Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 1 Kalem, 12 Ay Süre ile, T bbi Cihaz Bak m Onar m Hizmeti, Hizmet Al m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi Radyoloji Klinikleri Ve Ba l Semt Poliklinikleri. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Sat fl sonras servis, bak m ve onar m hizmetlerine iliflkin olarak afla da belirtilen belgelerden birinin sunulmas yeterli olacakt r: a) Sat fl Sonras Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, ilgili Bakanl k taraf ndan tespit ve ilan edilen, kullan m ömrü süresince imalatç -üretici ve/veya ithalatç lar taraf ndan verilmesi zorunlu montaj, bak m, onar m hizmetleri için, yeterli teknik kadro, tak m, teçhizat ile ilgili Bakanl kça belirlenen miktarlarda yedek parça bulundu unu gösteren ve firman n unvan ile merkez adresine göre düzenlenen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge. b) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi: lgili Türk standard na ve/veya Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan haz rlanm fl olan kriterlere uygunlu unu gösteren, akdedilen sözleflme ile kullan labilen ve ihale tarihi itibariyle geçerlili i olan belge Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Pala, insanlar n yaflamak zorunda oldu u kamplar n durumun flöyle anlatt : Kamp denilen yerlerde temiz içme suyu eriflimi yok. Çok önemli bir bölümünde elektrik yok. Elektrik direkleri gelen bölgelerde bile elektri in çad rlara ba lanmas ile ilgili sorunlar yaflan yor. (CHA) RÖNTGEN C HAZLARI VE F LM BANYO C HAZLARI (YEDEK PARÇA DAH L) BAKIM ONARIM H ZMET ALIMI NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES - ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Resmi lanlar Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede, "Radyoloji Cihazlar n n Bak m ve/veya Onar m flleri"ne ait belgeler benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n-4764) (www.bik.gov.tr)

5 11 Nisan 2014 Tiflis'te geleneksel Türk Ebru sanat ilgi gördü ANKARA - Gürcistan' n baflkenti Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi taraf ndan bafllat lan geleneksel Türk Ebru sanat kurslar tamamland. Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi'nden yap lan yaz l aç klamada, enstitünün sanat atölyesinde 17 Mart'ta bafllayan Ebru kurslar n n tamamland belirtilerek, "Asya, Avrupa ve Afrika'da 33 merkezle h zla büyüyen Yunus Emre Enstitüsü arac l yla, Türklerin geleneksel sanat Ebru'ya ilgi giderek art yor" denildi. Ebru sanatç s Atilla Can' n e itmenli inde kursu baflar yla tamamlayan 33 kursiyere sertifikalar düzenlenen törenle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Zekeriya Gültekin ile Ebru sanatç s Atilla Can taraf ndan verildi. Tiflis Türk Kültür Merkezi sanat atölyesini ziyaret eden Büyükelçi Levent Gümrükçü, "Türk geleneksel el sanatlar üzerinden Türk kültürünü ö renmeye çal flman n çok isabetli oldu unu düflünüyorum" dedi. Gümrükçü, Ebru e itmeni Atilla Can' n tezgah na oturarak Ebru yapt. Yunus Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Zekeriya Gültekin, kurslar n büyük bir ilgiyle karfl land n belirterek, Ebru sanat n tan ma f rsat bulan gençlerin Türk kültürünü daha yak ndan tan mak istediklerini söyledi. (AA) Kültür Sanat KONYA - MURAT ASLAN - Uluslararas Mevlana Vakf (UMV), Kolombiya'n n Bogota, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde Mevlana'y ve Mevlevili i anlatt, Mukabelei fierif (sema ayini) icra etti. UMV, Konya Büyükflehir Belediyesi, Türkiye'nin Bogota Büyükelçili i ve Kolombiya'n n en sayg n özel üniversitelerinden Universidad de los Andes'in katk lar yla Mart tarihlerinde üç flehirde, yedi ayr program halinde "Hz. Mevlana ve Sema Günleri" düzenledi. lk dört program baflkent Bogota'daki Universidad de los Andes'in kampüsünde gerçeklefltirildi. Ö renci ve ö retim üyelerinin yo un ilgi gösterdi i program izlemek için 5 bini aflk n müracaat yap ld. Ancak program, salonun kapasitesi nedeniyle ancak 2 bin 500 kifli izleyebildi. Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve UMV Baflkan Faruk Hemdem Çelebi, yapt konuflmada, Kolombiya'da ilk kez gerçeklefltirilen etkinlik münasebetiyle Mevlana ve Türkiye ad na önemli bir tan t m yap ld n, bu hizmetten dolay mutlu olduklar n söyledi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür'e ve Kolombiyal Mevleviler ad na Mustafa Gustavo Martinez'e teflekkür eden Faruk Hemdem Çelebi, "Hazreti Pir'in ve ö retilerinin ülkemizden çok uzak bölgelerde dahi okunmas ve anlafl lmaya çal fl lmas, ülkemiz ve dinimiz ad na tarihi bir olayd r. Buna vesile oldu umuz için gururluyuz" dedi. - Devlet adamlar da kat ld Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve vakf n baflkan vekili Esin Çelebi Bayru da sema ayini öncesi Mevlana, Mevlevilik ve sema hakk nda bilgi verdi. Büyükelçi Yürür ise "Bu etkinliklere Kolombiyal devlet adamlar ile Bogota'da bulunan di er ülke büyükelçilerini de davet ettik. Birço u davetimize icabet ederek, insan derinden, gönülden etkileyen semadan büyük lezzet ald lar ve yüzy llard r devam edegelen bu kültüre hayran kald lar" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Sultan 3. Selim taraf ndan bestelenen suzidilara Ayin-i fierifi eflli inde, Postniflin YARIN lahi aflk köprüsü Kolombiya'ya uzand 5 Nadir Karn büyükler baflta olmak üzere 15 kiflilik sema ve mutr p heyetince sema ayini gerçeklefltirildi. Heyette bulunan Selçuk Üniversitesi Mevlana Araflt rmalar Enstitüsü Müdürü ve UMV Mütevellisi Doç. Dr. Nuri fiimflekler ile Mevlana Müzesi Müdür Yard mc s Dr. Naci Bak rc da Mevlana, Mevlevilik tarihi, Mevlana Dergah -Müzesi ve Konya hakk nda detayl bilgi verdi. Ayn etkinlikler daha sonraki günlerde Medellin ve Bucaramanga flehirlerinde yine yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Mevlana ve Sema Günleri, nisan ay sonuna kadar ABD'nin Miami, New York ve San Francisco flehirlerinde devam edecek. (AA) ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 438 say l karar ile onaylanan, Kuzey Ankara Girifli Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda Alt nda lçesi Karacaören Mahallesinde emsal de erinin art r lmas na ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-4730) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

6 6 YARIN Turizm 11 Nisan 2014 MSC Preziosa gemisi, bu y l Türkiye ye 180 bin turist getirecek LAN S NCAN 2. ASL YE HUKUK HAK ML NDEN ESAS NO : 2013/375 Esas Sincan 2. Asliye Hukuk Hakimli i'nin 03/04/2014 tarih, 2013/375 Esas ve 2014/86 Karar say l ilam ile; Davan n kabulüne, Giresun li, Eynesil lçesi, Ören/Erzik ran Mahallesi/Köyü nüfusuna kay tl, TC kimlik numaral Hanife EMEKS Z'in "Hanife" olan ön ad n n Leyla olarak nüfusa TASH HEN TESC L NE, karar verilmifltir. lan olunur (Bas n-4762) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü Say : M.06.3.KEÇ.0-13/ Konu : ada hk. LAN Afla da konusu, mevkii, imar ada parsel numaras yaz l imar plan tadilat na ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda 03/04/2014 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H ada 4,5, say l Sancaktepe Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi'nin 02/12/2013 parsellere iliflkin imar plan de iflikli i Resmi lanlar tarih ve 605 say l karar, Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 11/03/2014 tarih ve 400 say l karar (Bas n-4775) (www.bik.gov.tr) STANBUL - Türkiye'de 2005 y l ndan bu yana Arkas Holding ortakl ile faaliyet gösteren MSC Cruises filosunun yeni gemisi MSC Preziosa, Türkiye ç k fll turlar na bafllad. Geminin, zmir ve stanbul'a 180 bin yolcu getirmesi bekleniyor. sim annesi Sophia Loren olan Avrupa'n n en büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa, 9 Nisan Çarflamba günü stanbul'a ilk defa u rayarak Türk yolcular n ald. Geminin stanbul'a ilk defa gelifli nedeniyle düzenlenen gemi tan t m davetine TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy, MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, geminin kaptan Guiliano Bossi, stanbul Liman Baflkan Hüseyin Gani Aygün ve Vali Yard md s Emin Çolak ile bas n mensuplar ve seyahat acente yetkilileri de kat ld. MSC Preziosa, yaz sezonu süresince her hafta stanbul ve zmir ç k fll Ege-Adriyatik tur yapacak. Gemi, 09 Nisan - 29 Ekim tarihleri aras nda her sal zmir'den ve her çarflamba stanbul'dan yolcular n alarak Dubrovnik, Venedik, Bari, Katakolon, zmir ve stanbul rotas n izleyecek y l nda 23 bin Türk yolcuyu a rlayan MSC Cruises Türkiye'nin 2014 hedefi 25 bin Türk yolcu a rlamak. MSC Preziosa gemisi, y l boyunca toplam 30 sefer u rak yapaca zmir ve stanbul'a 180 bin turist getirecek. Düzenli u raklara ek olarak MSC Cruises filosunun di er gemilerinin de dönem dönem yapaca u raklarla Türkiye'ye y l boyunca 200 bin kruvaziyer yolcusu gelecek. MSC Preziosa gemisi ile 1 hafta tam pansiyon konaklamal Ege- Adriyatik turunun kifli bafl fiyatlar 549 Avro'dan bafll yor. MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, gemiyi tan tt toplant da Türkçe hizmetlerin, özellikle ilk defa gemi yolculu una ç kacak olan yolcular için önemine de inerek, "Amerika'da ve Avrupa'da uzun y llard r yerleflmifl olan gemi seyahatleri art k Türkiye'de de tatilcilerin ve geziseverlerin planlar nda yer al yor. Yolcular n rahatl ve keyifli bir seyahat geçirmeleri amac yla, di er gemilerde olmayan birçok Türkçe hizmeti gemilerimizde uyguluyoruz. Yolcular m za Türkçe rehber eflli inde turlar, gemide çeflitli alanlarda hizmet veren Türk personel, Türkçe menü, günlük Türkçe program, Türk TV kanal, Türk kahvalt taba, Türk kahvesi, rak, tavla gibi ayr cal kl hizmetler sunuyoruz" dedi. TURSAB Baflkan Baflaran Ulusoy ise "Sabah uyand mda, Karaköy Liman 'na gemi yanaflt n gördü ümde çok mutlu oluyorum. Bu gemilerin gelifli turizm ad na çok sevindirici. Gönül ister ki 365 gün stanbul'a bir gemi gelsin" seklinde konufltu. 4 bin 345 yolcu ve bin 390 mürettebat tafl yan MSC Preziosa, 333 metre uzunlu unda ve 68 metre yüksekli inde. Geminin yap m için 30 bin ton çelik, 300 km boru km elektrik kablosu kullan lm fl.

7 11 Nisan 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Tafl t dizisi. Engel. 2. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. Bir cins börülce. 3. Bir nota. yilik, ihsan, lütuf. 4. Kekli in boynundaki siyah halka. Saha, meydan. 5. Uzay. Kat halden s v hale geçme. 6. Elaz ilinin eski ad. Anma. 7. Bütün, tüm. Yasa koyma, teflri. 8. Kirlili i gösteren iz. Binek hayvan. 9. Ticaret eflyas. lkel silah. Kuzu sesi. 10. Parola. Söylenti. 11. Ev ifllerinde çal flkan ve becerikli kad n. 12. Meyvelerden yay lan hofl koku. Paylama, azarlama. 13. rlanda Cumhuriyet Ordusunun k saltmas. Gelenek. 14. Tembel hayvan. Taneli bir meyve. Arnavutluk un para birimi. 15. Mikroskop cam. Ortalama. 16. Kamufle etmek. 17. Alacak, borç. 18. Dogma, nas. Tibet öküzü. 19. Yana n alt k sm. Karadeniz yelkenlisi. 20. Kütahya ilinin bir ilçesi. Art rma ile sat fl. Yukar dan afla ya: 1.Yo unluk. Kumarda ortaya sürülen para. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. 2. stikbal, gelecek. Herkes, el gün, yabanc lar. Eskiden Osmanl donanmas nda tümgenerale efl bir rütbe. laç, merhem. 3. Uzakl k anlat r. Görkem, heybet. De ersiz, afla. Bir ayg t harekete geçiren düzenek. 4. Niflastay parçalayarak flekere çeviren bir enzim. Bir ilimiz. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden yoksun olma. 5. T rpana bal. Sahip, s, malik. Dolayl anlatma. Fazla bön, enayi. 6. Olumsuzluk anlatan önek. Üzme, s k nt verme, üzgü. Yaz. Bulmaya çal flmak. 7. Uçurum. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. Uyan k, gözü aç k. Tellürün simgesi. 8. Operasyon. Sakatl k ve inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir mevsim. 9. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. metin olma, dayan kl l k. K y, sahil. 10. Meslek. Piflmanl k. Asya da bir baflkent. Giyeceklerde tak m. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Rusya takipte; Bir Amerikan savafl gemisi daha Karadeniz e geliyor MOSKOVA - Pentagon kaynaklar na göre Amerikan deniz kuvvetlerine ait bir savafl gemisi daha Perflembe gününe kadar bo- azlardan geçerek Karadeniz e ulaflacak. Amerikan güdümlü füze destroyer USS Donald Cook un spanya dan yola ç kt beliritldi. Rusya n n K r m ilhak etmesinin ard ndan bölgeye gönderilen dördüncü Amerikan savafl gemisi olan USS Donald Cook, aegis füze savunma sistemleri ile donat lm fl ve Tomahawk füzeleri ile gelifltirilmiflti. Ukrayna krizinin bafllad ilk günlerde bölgeye giden USS Tuxton destroyerinin Karadeniz de görev süresi uzat lm fl ve 21 Mart ta bölgeden ayr lm flt. Moskova ise Karadeniz e gelen Amerikan savafl gemileri nedeni ile Türkiye ye nota vermiflti. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Kazakistan meslektafl ile birlikte yapt bas n toplant s nda Amerikan savafl gemilerinin Montrö Sözleflmesi nde belirlenen süreyi aflmalar ve belirlenen tonaj aflmalar nedeni ile Türkiye ve Amerika n n dikkatini çekmiflti. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov'un Türkiye'yi Montrö Anlaflmas 'na ayk r olarak ABD savafl gemilerine Karadeniz'de 3 haftadan fazla kalma imkan tan - d ve sözleflmenin belirledi i tonajlardan daha a r gemilere geçifl izni vermekle suçlamas, Ankara ile Moskova aras ndaki iliflkileri germiflti. Rusya'n n Ankara Büyükelçili i, Lavrov'un bu iddialar n bir nota ile Türkiye D fliflleri Bakanl 'na ileterek, Ankara'dan izahat istedi. Ankara'da Rusya'n n bu talebine nota ile karfl l k vererek, söz konusu iddian n gerçek olmad n bildirdi. Türk yetkililer, Bo azlar'dan geçerek Karadeniz'e ç kan k y dafl olmayan ülke gemilerinin (ABD) Montrö'ye ayk r flekilde 3 haftadan fazla Karadeniz'de kalmad klar n ve tonajlar n n da anlaflmaya uygun oldu unu söylediler. (CHA) D fl Haberler MADR D - spanya Parlamentosu, ayr l kç gruplar n Katalonya Özerk Bölgesi nde düzenlemeyi planlad ba ms zl k referandumunu reddetti. Katalan Özerk Meclisi nin Ocak ay nda kabul edilerek ulusal meclise gönderilen önergeye, siyasi parti üyesi milletvekillerinin yaklafl k yüzde 11 Nisan 2014 Avrupa da eziyet gören Romanlar adalet bekliyor Bosna Hersek Roman Konseyi Koordinatörü Dervo Seydiç, "Ülkedeki Romanlar, zorlu yaflam koflullar nda hayatlar n sürdürmeye çal fl rken, devletin son y llarda gösterdi i çaban n meyveleri al nmaya baflland " dedi. SARAYBOSNA - Uluslararas Roman Günü dolay s yla, Bosna Hersek'te ve di er Balkan ülkelerinde çeflitli etkinlikler düzenlendi. Saraybosna'da, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) ile Bosna Hersek Mülteciler ve nsan Haklar Bakanl taraf ndan, Bristol Oteli'nde düzenlenen "Bosna Hersekli Romanlar n Toplumla Kaynaflt r lmas -Sorun ve Engeller" konulu konferansta konuflan Seydiç, ülkedeki Romanlar' n birincil önceli inin e itim oldu unu belirtti. Üniversitelerdeki Roman ö rencilerin say s - n n son y llarda gösterdi- i art fltan memnuniyet duyduklar n ifade eden Seydiç, "Ülkedeki Romanlar, zorlu yaflam koflullar nda hayatlar n sürdürmeye çal fl rken, devletin son y llarda gösterdi i çaban n meyveleri al nmaya baflland. Yaklafl k 250 Roman'a, kendi iflini kurabilmesi için maddi yard mlar yap ld. E itim gören Roman çocuklar n say s artt. Sa l k güvencesi konusunda baz s k nt lar olsa da mümkün oldu unca çok Roman' n sa l k karnesi sahibi olmas için çaba gösteriliyor" diye konufltu. Konferansta konuflan Bosna Hersek Mülteciler ve nsan Haklar Bakan Yard mc s Miladin Dragiçeviç de Bosna Hersek devleti taraf ndan, geçen y l içerisinde 300'e yak n Roman vatandafl istihdam edildi ini, Roman vatandafllar n yaflamas için 582 konut infla edildi ini, sa l k ve e itim alan nda hayata geçirilen projelerle de Romanlar' n toplum içindeki durumlar n n iyilefltirilmesi için ad mlar at ld n ifade etti. Bu arada, S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç de ülkedeki Roman Ulusal Toplulu u temsilcilerini kabul ederek, Romanlar' n gündelik hayatta karfl lafl kt klar sorunlar hakk nda bilgi ald. S rbistan'da ayr ca, baflkent Belgrad'daki Gençlik Evi'nde ayr ca, dünyaca ünlü Romanlar n foto raflar n n bulundu u sergi aç ld. Sergide, ünlü futbolcu Zlatan brahimoviç'ten Charlie Chaplin'e, ünlü aktör Michael Caine'den Rolling Stones müzik grubunun gitaristi Rony Wood'a birçok ünlü ismin foto raf yer ald. Öte yandan, Arnavutluk ve Karada 'da da Romanlar günü dolay s yla baz konferanslar gerçeklefltirildi. (AA) spanya Parlamentosu, Katalonya n n ba ms zl k referandumuna 'hay r' dedi 90' 'hay r' dedi. Yedi saat süren tart flma sonras yap lan oylamada, 47 'evet' oyuna karfl l k, 299 'hay r' ve bir de çekimser oy ç kt. ktidardaki Halk Partisi (PP), Sosyalist Parti (PSOE), Demokrasi ve lerici Birlik Partisi (UPyD) milletvekilleri 'hay r' oyu kulland. (A.A)

9 11 Nisan 2014 Almanya'da Hizbullah'a destek vermekle suçlanan dernek yasakland BERL N- Almanya hükümeti, Hizbullah'a mali kaynak aktarmak ve srail devletinin varl na karfl hareket etmekle suçlad Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi (WKP) adl yard m derne i hakk nda kapatma karar ald. çiflleri Bakan Thomas de Maiziere yapt yaz l aç klamada, "Almanya topraklar nda bulunan, do rudan ya da dolayl olarak srail devletinin varl na karfl hareket eden hiçbir örgüt, dernek kurma özgürlü üne bel ba layamaz. Bu nedenle Lübnan Öksüz Çocuklar Projesi derne ini derhal yasaklama karar ald m" dedi. çiflleri Bakanl 'ndan yap lan yaz l aç klamada, WKP adl derne in, "Hizbulah'a ba l fiehitler Vakf 'na milyonlarca avroluk kaynak aktard, srail devletini hedef alan faaliyetleri destekledi i" öne sürüldü. Bakanl k, Hizbullah ile fiehitler Vakf 'n n "insani yard m görüntüsü alt nda srail devletine karfl sald r lar için yeni savaflç lar temin etmeye çal flt n ", srail'e karfl "terörist yöntemler" kulland n iddia etti. Aç klamada, dernekler kanununu ihlal eden WKP'nin bugün itibar yla kapat ld ve Almanya genelinde faaliyetlerinin yasakland bildirildi. Merkezi Essen kentinde bulunan ve 1997 y l ndan bu yana faaliyet gösteren WKP, Lübnan'da savafl nedeniyle öksüz kalan yaklafl k 1800 çocu a yard m sa l yordu. Almanya Dernekler Kanunu'na göre, kurulufl hedefleri ya da faaliyetleri suç oluflturan, anayasaya ayk r faaliyetlerde bulunan ya da halklar aras nda uluslararas anlay fla ayk r hareket eden dernekler, çiflleri Bakan 'n n karar yla yasaklanabiliyor. (AA) D fl Haberler PAR S - Fransa ve Ruanda aras nda gerginli e neden olan ve dün bafllayan anma program hafta boyunca ülkenin çeflitli kentlerinde devam edecek. Ruanda Devlet Baflkan Paul Kagame'nin "Fransa'n n soyk r mda pay oldu u" suçlamas ak llara bu iddian n do ru olup olmad sorusunu getiriyor. Fransa, gerçekten yüzbinlerce kiflinin ölümüne neden olan soyk r ma do rudan ya da dolayl olarak destek verip vermedi i tart fl l yor. Fransa, uzun y llard r Ruanda soyk r mda yer alan isimleri yarg lamamak ve uluslararas ceza mahkemelerine teslim etmemekle elefltirilmiflti. Soyk r m n üzerinden 20 y l geçmesinin ard ndan ilk yarg lama flubatta baflkent Paris'te yap ld. Hakk nda ömür boyu hapis istemiyle yarg lanan soyk r m n sorumlular ndan Pascal Simbikangwa isimli yüzbafl insanl k suçu ifllemek ve soyk r ma destek vermekten 25 y l hapse mahkum edildi. Soyk r mda yer ald spatlanan birçok isme ra men Simbikangwa, Fransa'da Ruanda soyk - r m na iliflkin yarg lanan ilk ve tek isim oldu. nsan Haklar zleme Örgütünün 1999'da yay mlad raporda, Fransa, soyk r ma askeri ve lojistik destek vermekle sorumlu tutmufltu. Ruanda Savafl Suçlar Mahkemesi de Fransa'y soyk r mda ikinci derecede yer almakla suçlam fl dönemin Cumhurbaflkan François Mitterand ve kabinesindeki baz isimlerin yarg lanmas talebinde bulunmufltu. Ayr ca birçok Afrika merkezli insan haklar örgütü de soyk - r mda Frans z vatandafllar n n bizzat savaflt n da iddia etmiflti. Fransa, soyk r m zanl - lar n hem e itmekle hem de onlara silah deste i sa lamakla elefltirilirken, soyk r mla beraber BM taraf ndan bafllat lan Turkuaz operasyonunda da üstüne düfleni yapmad yönünde suçlamalara maruz kalm flt. Operasyonda yer alan Frans z askerleri, sivilleri korumak yerine katliamaya göz yummakla suçlanm flt. Fransa Ruanda soyk r m na sadece askeri destek vermekle suçlanmam fl ayn zamanda medyada karartma uygulad da iddia edilmiflti. Frans z bas - n nda soyk r ma iliflkin ilk haber 13 Nisan'da "Kigali'nin sonu yak n" bafll yla verilmifl ve neredeyse soyk r mdan hiç bahsedilmemiflti. Le Monde gazetesi ise olay Tutsi ve Hutu kabileleri aras nda yaflanan bir çat flma gibi sayfalar na tafl m fl soyk r m ifadesini ancak 15 gün sonra kullanabilmiflti. Soyk r m n üzerinden 20 y l geçmesine karfl n hakk ndaki suçlamalara net yan t vermeyen Fransa bu sefer Ruanda yönetimi taraf ndan net bir flekilde elefltirildi. Ruanda Cumhurbaflkan Paul Kagame, haftasonu bir dergiye, soyk - r mda Fransa'n n pay n - n büyük oldu u yönünde aç klamalarda bulunmufltu. Bunun üzerine Fransa, anma töreninde YARIN Ruanda soyk r m n 20'nci y l dönümü Ruanda, 7 Nisan 1994'te bafllayan ve 800 binden fazla kiflinin öldürülmesiyle sonuçlanan soykr m n 20'nci y l n an yor. Fransa'y temsil etmesi planlanan Adalet Bakan Christiane Taubira'n n kat l m n dün iptal etmifl ve Fransa'n n büyükelçi düzeyinde temsil edilmesine karar verilmiflti. Fransa'n n elçilik düzeyindeki kat l m karar na tepki gecikmemiflti. Ruanda, Fransa'n n Kigali Büyükelçisinin törene kat l m iznini iptal etti ini duyurmufltu. Ruanda'da 1994'te Hutu ve Tutsi kabileleri aras nda ç kan çat flmalarda 800 binden fazla kifli ölmüfltü. 1994'te dönemin Devlet Baflkan Juvenal Habyarimana'n n uça n n düflürülmesi sonucu ölümünün ard ndan Hutular n, Tutsileri sorumlu tutmas yla olaylar bafllam flt. Ruanda Devlet Baflkan Juvenal Habyarimana'n n öldürülmesi, 100 gün süren soyk r - m n bafllang c olmufltu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 11 Nisan 2014 Kenya dan Türkiye ye enerji ve imar yat r m daveti Kenya Cumhurbaflkan Uhuru Kenyatta, Türkiye nin önde gelen flirketlerini ülkesine enerji ve imar yat r m yapmaya davet etti. STANBUL - Kenyatta, tar m, üretim ve iletiflimin de gelir getiren alanlardan oldu unu dile getirdi. D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) taraf ndan tertip edilen Türk-Kenya fl Konseyi Ortak Toplant s Hilton Otel de yap ld. Kenya Cumhurbaflkan Uhuru Kenyatta n n konuk oldu u toplant ya Ekonomi Bakan Nihat Zeybekçi ile Milli E itim Bakan Nabi Avc da kat ld. Toplant da Kenya ve Türkiye diyalogunun önemine iflaret eden Kenyatta, 2009 da Abdullah Gül, Kenya ya geldi. Onun temaslar n n ard ndan THY uçaklar Nairobi Havaliman na daha çok u rar oldu. Kenya ya Türkiye den gelifl gidifller artt. Ama bunlar olurken iki ülkenin bir birine ticareti artt. fiu an ubudum ve dualar m benim Türkiye ye geliflimin ard ndan yat - r m ve ticarette art fl hamlesi olmas d r. ifadelerini kulland. Kenya ile Türkiye nin 10 anlaflma paraflad n anlatan Kenyatta, flöyle devam etti: Bunlar içinde en mühimi yat - r m teflvik eden ve koruyan anlaflmayd. Anlaflma Kenya ve Türkiye ye yat r mlar rahat k lacakt r. Bir di er anlaflma yak nda tamamlanacak, o da çifte vergilendirme ile ilgili. Bu anlaflma kuflku yok iki ülkeden yat r mc lar n yarar na olacak. Kenya n n Türkiye ile ortakl yeni de ildir. Biz tarihi bir ortakl - a hayat veriyoruz. Bizim ortakl - m z 16. asra dayan yor. O dönem Türkiye den Kenya ya mal geliyordu. Biz, flu an bu do al olan ortakl yeniden hayat verme gayretindeyiz. Burada elden gelen her fley yap lacak, Türkiye den yat r mc lar için Kenya da rahat bir ortam olacak. 40 milyonun bulundu u Kenya, yer ald bölge ve ekonomik yap itibari ile 120 milyon bireye hitap ediyor. O bölgenin tam yüre inde oturuyor. Ülkenin maden ve enerji yataklar da var. fiu an Kenya da enerji aç oldu una temas eden Uhuru Kenyatta, Ülkemizin yüzde i elektri e eriflebiliyor. Bu oran yüzde 80 e getirme niyetindeyiz. Burada Türkiye den yat r mcalar için imkânlar var. Biz, Türkiye den flirketlerin ülkemize gelip enerji üretimimize kat lmalar n talep ediyoruz. Yine ülkemizde yol ve fiber optik ad na yat r m imkânlar var. Konut ve otel aç m z var. Türkiye den müteahhitler ülkemize gelip bu alanlara da e ilebilir. dedi. Kenya Cumhurbaflkan, tar m, üretim ve iletiflimde yat r mlara aç k olduklar n belirtti. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ise Türkiye nin Afrika ülkelerine büyük önem verdi ini vurgulad. Zeybekci, Türkiye nin kara k - taya ticareti 2002 de 3 milyar dolar idi, flu an 23 milyar dolar aflt. hracat m z 1,7 milyar dolar idi, flu an 7 kat art p 14,2 milyar dolar buldu. thalat da 1,2 milyon dolar idi, flu an 9,3 milyar dolar gördü. aç klamalar nda bulundu. Kenya ile ihracat n 15 milyon dolardan 145 milyon dolara, ithalat n 2 milyon dolardan 15 milyon dolara geldi ini aktaran Zeybekci, flunlar kaydetti: Biz, bunu Türkiye ve Kenya n n durumlar na göre yeterli görmüyoruz sonu itibari ile hedef olarak 500 milyon dolar hedef koyuyoruz. Burada hem Türkiye nin ihracat n art rmay hem Kenya n n menfaatlerini art rma derdindeyiz. Tekstil, tar m, enerji, madencilik ve nakliye alan nda yat r m imkanlar sunan Kenya y Türkiye den yat r mc lar n tan malar, orada faal olmalar ad na elimizden geleni yapaca z. Ekonomi Bakan, Türkiye den müteahhitlerin dünyada büyük baflar lar elde etti ini; Kenya n n yeniden yap land r lmas nda önemli rol oynayabilece ini sözlerine ekledi. Milli E itim Bakan Nabi Avc da Uhuru Kenyatta ya Türkiye ye verdi i önemden ötürü teflekkür etti. Türk-Kenya fl Konseyi Toplant s nda hediye takdiminin ard ndan Kenyatta n n göreve geliflinin 1. senesi dolay s yla pasta kesildi. (CHA) Toyota, 6 milyondan fazla arac geri ça r yor FRANKFURT - Japon otomobil üreticisi Toyota n n araçlar n koltuk ve direksiyonlar ndaki hatalar nedeniyle büyük çapl geri ça rma karar ald aç kland. Geri ça r lacak araçlar, aras nda üretilen Yaris ve Urban Cruiser modelleri ile aras nda üretilen RAV4 ve Hilux modellerini kaps yor. Dünya genelinde 6,5 milyon arac servise ça racak olan Toyota'n n Avrupa dan toplam 825 bin arac n geri ça raca belirtildi.(cha)

11 Ekonomi 11 Nisan FRANKFURT - Baflta Çin, Türkiye ve Hindistan dan olmak üzere endüstri h rs zlar Almanya y geçen y l 7,9 milyar Euro zarara u ratt. Alman istihbarat kendi flirketleri korumak üzere kollar s - vad. Dünya ihracat flampiyonu Almanya da faaliyet gösteren flirketler teknoloji h rs zl ndan ve endüstri casuslu undan flikayetçi. Baflta Çin olmak üzere Türkiye, Hindistan gibi ülkelerden Alman makinelerinin illegal kopyas n yapanlar n say s h zla artarken, Almanya ya bu iflin maliyeti geçen y l 7,9 milyar Euro yu buldu. Alman Makine Endüstrisi Birli i (VDMA) konuyla ilgili yapt rd araflt rman n sonuçlar n aç klad. Buna göre, patenti Alman flirketlerinde olmas na karfl n özellikle Çin de illegal makine yap m büyük bir patlama yafl yor. Almanya da toplamda 38 bin kiflinin iflini bu nedenle kaybetti ine dikkat çekilen raporda, 340 Alman flirketinin bu konudaki flikayetleri yer ald. Çinli flirketlerin özellikle tahta iflleme ve tekstil makinelerinin kopyalanmas konusunda istekli oldu u bildirildi. VDMA Baflkan Reinhold Festge, bu durumdan büyük bir rahats zl k duyduklar n belirtirken, Alman istihbarat ndan flirketlerin korunmas için yard m talep ettiklerini kaydetti. Anayasa Koruma Teflkilat (AKT) Baflkan Hans-Georg Maassen ile VDMA aras nda bu konuda bir anlaflma imzaland belirtildi. AKT, endüstri casuslar na karfl Alman flirketlerini korumak için bu anlaflmayla birlikte kollar s vam fl olacak. Söz konusu imzan n Alman makine sanayiine bir katk s n n olup olmayaca n ise zaman gösterecek.(cha) YARIN Alman makine sanayiini istihbarat teflkilat koruyacak Alman makine sanayii teknoloji h rs zl nedeniyle zor günler geçiriyor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ K A T A R M A N 2 E T A M N M A 3 S N A Y E T 4 A A L A A L A N 5 F E Z A E R M E 6 E L A Z Z Y A D 7 T A M Y A S A M A 8 L E K E A T M 9 M E T A O K M E 10 M R V A Y E T 11 Z H A M A R A T 12 A R O M A T A P 13 R A A N A N E 14 A Y N A R L E K 15 L A M V A S A T 16 A L A L A M A K N 17 T A K A N A K Y 18 A N A K Y A K 19 E N E K T A K A 20 E M E T M E Z A T

12 12 YARIN Ekonomi 11 Nisan 2014 Vodafone, Diyarbak r a 19 milyon liral k yat r mla santral merkezi açt Erzurum'dan ayda 60 ton lokum ihraç ediliyor Vodafone Türkiye, bölgedeki 9 ile birden hizmet verecek olan Diyarbak r Santral Merkezi ni, 19 milyon TL lik yat r mla hayata geçirdi. En son teknolojiye sahip cihazlar n kullan ld Diyarbak r Santral Merkezi ile bölgede çok daha h zl, kaliteli ses ve data hizmeti sa lanm fl olacak. ERB L - Türkiye-Irak s n r nda bulunan Habur S n r Kap s ile Halil brahim S n r Kap lar aras nda 6 fleritli yeni köprünün yap m na 15 gün içerisinde bafllanaca aç kland. Irak Kürt Bölgesi Hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Sinan Çelebi, gazetecilerin sorusu üzerine öngörülen protokolün, fi rnak ile Dohuk Valilerince imzaland n söyledi Gaziantep Ticaret Odas 'n n Erbil kentindeki ofisinin aç l fl nda konuflan Çelebi, Türkiye ile ticaret hacminin geliflti ine dikkat çekerek bölgede ifl yapan Türk flirketlerinin say s n n ise bin 500 buldu unu belirtti.(cha) D YARBAKIR - Kesintisiz büyümesine paralel olarak artan müflteri ihtiyaçlar na mükemmel cevap verebilmek için teknoloji, sosyal ve hizmet alanlar nda durmaks z n yat r mlar gerçeklefltiren Vodafone Türkiye, Diyarbak r a yapt yat r mlarla bölgesel kalk nmaya deste ini sürdürüyor. 19 milyon TL lik yat r mla kurulan Diyarbak r Santral Merkezi, Batman, fianl - urfa, Siirt, fi rnak, Malatya, Elaz, Mardin ve Ad yaman olmak üzere toplam 9 flehirde hizmet vermeye bafllad. Bölgedeki tüm illeri tek çat alt nda toplayan merkez, Türkiye de en yo un trafi in tafl nd 5 merkez olma özelli i tafl yor. En son teknolojiye sahip cihazlar n kullan ld Diyarbak r Santral Merkezi nde,ip teknolojileri kullan larak müflterilere çok daha h zl ve kaliteli hizmet sunulacak. Merkezde sunulan HD ses kalitesi, sesin karfl tarafa çok daha net iletilmesini sa layan ve kullan c lara çok daha do al bir ses deneyimi sunan bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Toplam metrekare kapal alana sahip olan santral, ayn anda 3.5 milyon aboneye hizmet verme kapasitesine sahip. Konuyla ilgili Diyarbak r da bas n mensuplar yla bir araya gelen Vodafone Türkiye cra Kurulu Baflkan Yard mc s Hasan Süel, son 3 y lda Diyarbak r a yaklafl k 45 milyon TL yat r m yapt klar n söyledi. Suel, Bugüne kadar ilde 39 bayi ile 122 kifliye do rudan istihdam sa larken, dolayl istihdam say - m z 488 e ulaflt. Diyarkart ad yla buradaki müflterilerimize avantajl tarifeler sunduk. Di er yandan ilimizde ve bölgemizde sosyal projelerimizi de önemsedik. MEB-AÇEV iflbirli inde yürüttü ümüz Gelece e lk Ad m Projesi kapsam nda 2009 y l ndan bugüne Diyarbak r da 10 anas n f m zda çocu un kaliteli okul öncesi e itim almas na destek verdik. Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak projesi kapsam nda da Diyarbak r da gencimize ücretsiz bilgisayar e itimi sa lad k. fadelerini kulland. Diyarbak r da yat r mlar n n artarak devam edece ini vurgulayan Hasan Süel, Diyarbak r Santral Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Süel, 19 milyon TL lik yat r mla hayata geçen merkezimiz, Türkiye deki en yo un trafi i tafl yan merkezlerimizden biri olacak. Kesintisiz büyümemize paralel olarak, Türkiye nin her köflesini kapsayan yat r mlar m za aral ks z flekilde devam edece iz. Türkiye nin dijital dönüflümü için ilham veren teknolojileri sunmay sürdürece iz. diye konufltu. Habur S n r kap s na 6 fleritli yeni köprü yap lacak ERZURUM - Erzurum dan yurt d fl na lokum ihracat yap l yor de Bursa da lokum üretimine bafllayan bir firma 2008 de Erzurum da da üretime bafllad. Erzurum da üretilen lokumlar, 81 vilayetin yan s ra yurt d fl na gönderiliyor. Lokum üretimi firmas n n Müdürü Burak Geyik, ayl k 60 ton lokum üreterek yurt d - fl na satt klar n söyledi. Firma olarak 1992 y l ndan beri lokum ürettiklerini hat rlatan Geyik, Erzurum da 2008 y l ndan beri lokum üretimi yap yoruz. Burada üretti imiz ürünleri Türkiye nin tüm illerine gönderiyoruz. Yine ayr ca yurt d fl nda Irak, Azerbaycan, Rus, Ukrayna gibi ülkelere ayda 60 ton lokum üretiyoruz. Firmam zda 22 personel çal fl yor. flletmemiz varolufltan günümüze kadar hijyenik ortamda üretim yapmay kendine borç bilmifl, kaliteden hiçbir zaman taviz vermemifltir. flletmemiz bünyesinde sabit bulunan g da mühendislerimiz taraf ndan günlük üretilen ürünlerimiz kontrolden geçerek hizmete sunulmakta. Firmam z hijyen ve üretim kalitesini ISO-9001 ISO ve TSE-HYB sertifikalar ile hizmetlerini belgelendirmifltir. Son teknolojik ve de üretim kapasitesi fazla olan araç-gereçlerle üretimini sürdürmekte olup deneyimli ekibimizle birlikte de erli müflterilerimize hizmet sunmaktan mutluluk duymaktay z. diye konufltu. Hijyen ve kaliteli üretimden ödün vermeyeceklerini söyleyen Geyik, flunlar kaydetti: Türkiye'de ki tüm bölgelerde oluflturdu u bayilik a lar sistemini ve de do u ülkelerine yapt ihracat n Avrupa ülkelerinde de yayg nlaflt rmakt r. Özellikle hijyenik ortamdan çok etkilendiler. Toplant dan bir ay sonra Ukrayna ve Rusya ile lokum sözleflmelerimizi imzalad k. Rusya ya 60, Ukrayna ya ise ilk etapta 15 ton çifte kavrulmufl Türk lokumu satt k. Rus ve Ukraynal lar kahveyle birlikte lokum tüketmeyi çok seviyor. K sa vadede hedefimiz Azerbaycan ve Makedonya ya aç lmak ard ndan da Almanya baflta olmak üzere di er Avrupa ülkelerine lokum ihrac nda bulunmak. Irak n kuzeyine y lda 120 ton meyveli lokum ihraç ettik.

13 11 Nisan 2014 Ekonomi YARIN Ayakkab c lar, Moskova fuar ndan memnun döndü Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenen Moskova Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar (MOSSHOES)'na kat lan zmir Ticaret Odas ( ZTO) üyeleri, yeni siparifllerle döndü. SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odas (TSO), Ekonomi Bakanl Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi Program kapsam nda yürütülmekte olan 'Samsun Mobilya Sektörünün hracat Kapasitesinin Art r lmas ' projesi çerçevesinde, dünyan n en büyük mobilya fuarlar ndan olan 'Salone Del Mobile Milano Mobilya Fuar 'na ifl gezisi düzenledi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbülo lu nun baflkanl k yapt heyette, meclis üyeleri Muzaffer Öztel, Erkan Malkoç ve Özgür Uyan k, Samsun TSO D fl liflkiler Uzman Fatih Saraç ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yer ZM R - ZTO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, Türkiye nin Rusya ya en fazla deri ürünleri ihracat yapan ülkelerden birisi oldu unu belirterek, Rusya, sektör için çok önemli bir pazar. Üyelerimizin kat l m n oda olarak flemsiye stantla organize etti imiz Moskova Ayakkab Fuar nda da Türk ürünleri büyük ilgi gördü. dedi. Fuar de erlendiren Demirtafl, Rusya da deri ürünleri ve ayakkab pazar n n bütün dünyadaki üreticiler için son derece cazip oldu unu söyledi. Gerek so uk iklim flartlar gerekse bu tip ürünlerin bir statü sembolü olarak görülmesi sebebiyle Rusya pazar n n devaml büyüdü ünü dile getirerek, Al m gücünün artmas da pazar büyütüyor; kifli bafl na y ll k üç ayakkab tüketimiyle 2,25 olan dünya ortalamas n n çok üzerinde. Sadece ayakkab pazar, 19 milyar dolara ulafl yor. Rusya da tüm deri ürünlerinin ulaflt toplam büyüklük ise 60 milyar dolar. fleklinde konufltu. Rusya n n en fazla deri ürünleri ithal etti i ülkeler s ralamas nda Türkiye nin dördüncü, ayakkab ithalat nda ise alt nc s rada oldu unu kaydeden Demirtafl, en fazla ayakkab ihracat yap lan ülkenin de Rusya oldu unu aktard : Görüldü- ü gibi bizim için önemli olan bu pazarda yüksek bir yerimiz var ama oran olarak bakt m zda ise yeterli de il, çünkü Rusya n n deri ürünleri ithalat nda yüzde 60,4 ile en büyük tedarikçisi olan Çin, ayakkab ald. 24 kifliden oluflan heyet, 9-13 Nisan tarihleri aras nda talya n n Milano kentine düzenlenen gezide, fuara kat l m n yan s ra ifl adamlar yla da ikili ifl görüflmelerinde bulunacak. Türkiye Cumhuriyeti Milano Ticaret Atafleli ini de ziyaret edecek olan heyet, fuar kapsam nda düzenlenecek etkinliklere de kat lma f rsat bulacak. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Baflkan Salih Zeki Murzio lu, mobilya sektörünün, güçlü bir sektör haline gelerek, bu anlamda uluslararas arenadaki rakipleriyle rekabet edebilecek duruma gelmesini istediklerini ifade etti. Murzio lu, Sektörün sorun ve ihtiyaçlar na cevap vermek için çaba harc yoruz. Biz mobilya sektörüne inan yoruz ve sektörün ihracat n n art r lmas anlam nda, firmalar n gelifltirilmesi anlam nda da sektörüme gereken deste i vermeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda talya n n Milano kentinde düzenlenen fuar çok önemsiyorum. Sektör temsilcilerimiz, dünyan n en önemli mobilya fuar ndan biri olan fuarda teknolojik geliflmeleri yak ndan takip etme imkan bulacak. Arkadafllar m z n ufuklar n n geliflmesi aç s ndan bu fuar n katk s n n büyük olaca inanc nday m. Ayr ca, bu etkinlik sayesinde sektörle ilgili ikili görüflmeleri de yap lacak. diye konufltu. (CHA) 13 ithalat nda da yüzde 64 ile pazar lideri. Buna karfl n ülkemiz de dahil tüm ülkelerin Rusya pazar ndan ald klar oran yüzde 10 un alt nda. Bu oran artt rmak için zmirli üreticilerin Rusya pazar na aç lmas na yönelik çal flmalar n destekliyoruz. zmir, ayakkab sektöründe Türkiye nin en önemli kentlerinden birisi. Çin tehdidini atlat p art k kalitede talya ile yar flan üyelerimiz var. Üyelerimizi yeni pazarlara tafl mak için tüm imkanlar m z kullan yoruz. Bu amaçla üyelerimizin Mart 2014 tarihleri aras nda Moskova da düzenlenen MOSSHO- ES Moskova Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar 'na kat l m için flemsiye stant organizasyonu düzenledik. 120 metrekarelik stand - m zda, 20 üyemiz ürünlerini sergiledi. Ege Ayakkab Sanayicileri Derne i de fuar öncesinde ciddi bir haz rl k yapt. Kat lan firmalarla ilgili 'www.izmirshoes.com' isimli bir site kurdu ve siteyi fuardan önce al c larla paylaflt. Ziyaretçilere zmir i tan t c dokümanlar, incir, Türk kahvesi da t ld. Toplam 450 firman n kat ld fuar, büyük ço unlu u Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna dan olmak üzere 12 bine yak n profesyonel ziyaretçi gezdi. Fuarda Türk ürünleri de büyük ilgi gördü. Türk flirketleri, stantlar n ziyaret eden toptanc ve perakendecilerle ifl görüflmeleri yapt ve yeni siparifller alarak döndü. (CHA) Samsunlu mobilyac lar, Milano da mobilya fuar na kat ld Samsun Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbülo lu

14 14 YARIN Ekonomi ANKARA Türkiye Uluslararas Petrol ve Gaz Konferans na kat lan Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z ve Irak Petrol Bakan Abdulkerim Luaibi program sonunda gazetecilerin sorular n cevaplad. Luabi, Petrol sevkiyat neden durdu? Ne zaman ak fl bafllayacak? sorusuna, "Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyat - n n teknik sorunlar nedeniyle durdu. Sorunun çözümüyle bir hafta içerisinde ihracat yeniden bafllayacak. Teknik bir sebeptir. Bu teknik sorunun çözümü için Bakanla ortak görüflmemiz olacakt r. Gerçek iki problem oldu ihracatla ilgili. Birinci sorun Irak s n rlar içinde yafland. Bir çok bölgede boru hatt - na terörist sald r oldu. Bundan dolay aksama oldu. Türk taraf nda da BOTAfi pompalama istasyonlar nda teknik bir ar za yafland. Türkiye ile sorunlar n giderilmesi için görüflmelerimiz devam etmekte. En k sa sürede sorunlar n halledilece ini düflünüyorum. nflallah bir hafta içinde olaca na inan yoruz." fleklinde cevap verdi. Bakan Y ld z da iyi niyet ile birçok sorunun halledilebilece ini söyledi. Bakan Y ld z, görüflmelerin ard ndan nas l bir neticenin elde edilece inin sorulmas üzerine, flöyle konufltu: Bizim dost, kardefl ülke Irak la gelifltirece imiz her proje, yaln zca Türkiye Irak iliflkilerine de il. Ayn zamanda bölgeye önemli bir katk olacakt r. Biz 25 milyar dolarl k, korsorsiyum üyeleri ile beraber ifl alm fl bulunuyoruz. TPO nun hissessine düflen miktar yaklafl k 5 milyar dolard r. Bu projeleremiz ikisi do al gaz ikisi petrol olmak üzere devam etmektedir. Bu projelerden say n Bakan m z n da 8 milyon varil günlük hedeflerine ulaflmas için önemli projelerdir. Ayn zamana Kuzey'i, Güney'i fark etmiyor. O zaman Kuzey Irak ile ilgili bir k s m projeleri burada konuflma f rsat na ulaflm fl olaca z. Biz Merkezi Irak n hassasiyetlerinin fark nday z. Tabii ki o hassasiyetleri göz önünde bulundurur müteala 11 Nisan 2014 Irak Petrol Bakan : Petrol sevkiyat teknik sebeplerden dolay durdu Irak Petrol Bakan Abdulkerim Luaibi, Ceyhan'a petrol sevkiyat n n teknik sorunlar nedeniyle durdu unu belirterek, sorunun çözümüyle birlikte bir hafta içerisinde ihracat n yeniden bafllayabilece ini bildirdi. ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Baflkan fiemsi Bayraktar, Ekim-fiubat döneminde normalin çok alt nda kalan ya fllar n Mart ay nda normalin üzerine ç kt n belirtti. Buna ra men tar msal üretim döneminin bafllad Ekim- Mart döneminde Türkiye genelinde ya fllar n normalden az oldu- unu vurgulayan Bayraktar, ya fl yetersizli inin, bu day üretiminin yo un olarak yap ld ç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi baflta olmak üzere Marmara Bölgesi d - fl nda tüm bölgelerde rekolte kay plar na neden olaca n ileri sürdü. fiemsi Bayraktar, çiftçiyi endiflelendiren ya fllarla ilgili aç klama yapt. Mart ay nda ya fllar n n 317,9 milimetreye yükseldi ini ancak geçen y l ile aradaki büyük fark n kapanmad n belirten TZOB Baflkan, Ekim-Mart döneminde yüzde 37,2 ile en fazla Do- u Anadolu Bölgesinde ya fllar n azald n dile getirdi. Bayraktar, bu s ralamay yüzde 34,4 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 32,9 ile Güneydo u Anadolu Bölgesi, yüzde 27,4 ile ç Anadolu Bölgesi, yüzde 26,5 ile Marmara Bölgesi, yüzde 22,6 ile Ege Bölgesi, yüzde 17,1 ile Karadeniz Bölgesi nin izledi i bilgisini verdi. Mart ay nda, Do u Anadolu ve Güneydo u Anadolu bölgesinde normaline göre ya fllarda azalma olurken, di er bölgelerde art fl gerçekleflti ini bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "Normale göre Mart ay nda ç Anadolu Bölgesi nde yüzde 39,9, Marmara Bölgesi nde yüzde 25 artt. Bu bölgeleri, yüzde 11,6 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 1,5 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 1,2 ile Ege Bölgesi izlemektedir. Ya fl miktar Mart ay nda, normale göre, Do u Anadolu Bölgesi nde yüzde 14,2, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde yüzde 7,3 azald. Her ne kadar Mart ay ya fllar üreticinin yüzünü güldürse de, tar msal üretim döneminin bafllad Ekim-Mart döneminde Türkiye genelinde ya fllar normallerinden ederiz. Verimli bir sonuca ulaflaca- m z kanaatindeyiz." Irakl Bakan Luaibi, Kuzey Irak ve Irak Merkezi Hükümeti aras ndaki sorunlar n çözümü ile alakal hangi ad mlar n at ld n n sorulmas üzerine, iki taraf aras nda son günlerde yüksek düzeyli bir konsey, bir heyetin oluflturuldu unu belirtti. Bu heyetin görevinin iki taraf aras ndaki uzlaflmay sa lamak oldu unu dile getiren Luaibi, Önümüzdeki saatlerde veya k sa sürede uzlafl ya ulafl lacakt r. Parlamentonun oluflturdu u yüksek düzeyli konsey ve Erbil aras nda görüflmeler yapacak. Önümüzdeki saatlerde tahminimce uzlafl sa lanacak. Önümüzdeki iki gün içinde anlaflma haberini bekliyoruz. ifadelerini kulland. Luaibi, mevkidafl Y ld z ile yapacaklar toplant da, iki ülke aras ndaki ortak projelerin Ceyhan üzerinden ihracat ile ilgili görüfleceklerini aktard. Hatt n 1 milyon varil üzerinde çal flmas arzular n n oldu unu dile getiren Irakl Bakan, Bunlar n tamam görüflülüp neticeye kavuflturulacakt r. dedi.(cha) TZOB: Ya fllar normalden az, bu dayda rekolte kayb olacak düflük olmufltur. Ayn dönemde genel olarak hava s cakl klar n n da mevsim normalleri civar nda veya üzerinde seyretmesi ile k fl aylar ndan itibaren bafllayan kurakl k halen devam etmektedir. Bunun yan s ra, 29, 30, 31 Mart ta Do u Karadeniz, ç Anadolu, Do u Anadolu nun baz kesimleri, Do u Akdeniz ve geçifl bölgelerinde yaflanan don, Çukurova da yaflanan f rt na ve dolu da çiftçimize büyük s k nt yaflatm flt r. Yaflanan kurakl n üzerine, baflta kay s, f nd k olmak üzere meyve a açlar n n yan s ra baz tarla ürünlerini büyük ölçüde etkileyen don olay da çiftçimizin sorununa sorun katm flt r."(cha)

15 11 Nisan 2014 HABER MERKEZ Hacettepe Üniversitesi Ö renci Grubunun oluflturdu u At k Yönetimi Toplulu u nun Evsel At klar n Kayna nda Ayr flt r lmas na Yönelik Birey Merkezli Çevre E itimi çal flmas na destek vererek ilkö retim ö rencilerinin çocuk yaflta çevre konusuna duyarl l k kazanmalar na yard mc olan Çankaya Belediyesi, ilçe baz nda 5 ilkö retim okulunun talebini geri çevirmeyerek e itim verilmesine önayak oldu. Hacettepe Üniversitesi E itim Bölümü Biyoloji E itimi Anabilim Dal ö retim üyesi Doç. Dr. Cem Gerçek in 13 son s n f ö renci ile bafllatt çal flman n ilk aya n Afliyan Koleji 5. S n f ö rencileri pür dikkat dinlerken ö renciler geri dönüflüm konusundaki engin bilgileri ile çevre konusuna ne kadar duyarl olduklar n göstermifl oldular. Ankara Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü, çocuklar n çevre için büyük öneme sahip olan geri dönüflüm konusunda bilinç kazanmalar için üniversiteler ile iflbirliklerine aral ks z devam ediyor. Gelecek Benim Ellerimde slogan yla daha yaflanabilir bir çevre özlemini e itmenleriyle paylaflan çocuklar, Görsel Sanatlar Ö retmeni Feride Ak n gözetiminde kat ld klar e itimde uygulamal çevre e itimi de ald lar. Geri Dönüflüm konusunda çocuklar n yan s ra tüm insanlara görev düfltü ünün alt n çizen Doç. Dr. Cem Gerçek çocuklara verdi i e itimde rakamlar üzerinden konunun hassasiyetini tüm aç kl yla anlat rken gelecek y llarda yaflanacak bir çevre isteniyorsa daha dikkatli olunmas gerekti ini vurgulad. Birey olarak bizler nas l faydal olabiliriz sorusunu kendilerine sormalar n isteyen Gerçek, Bir kifli yaflam süresince 22 bin plastik poflet kullan yor. Her 5 kifliden sadece 1 i plastik poflet kullan m n b raksa 30 milyon plastik poflet kullan mdan kalkm fl olacak. At k ka tlar da ka d n hammaddesi a aç oldu u için çok büyük önem arz ediyor. Kullan lm fl ka tlar 6 kez geri kazan mla do aya kazand r l yor. Biz e er geri kazan m ile ka tlar tekrar kullan rsak a açlar kesilmeyecek ve ülke ekonomisine YARIN Çankaya Belediyesi nden örnek iflbirli i 15 kazanç sa lanacak. Mesela 150 bin ton ka t Türkiye de 50 futbol sahas na s acak a açl k alan kaps yor. Bu gibi örnekleri ço altabiliriz. Bizim yapmam z gereken e er yaflanabilecek bir çevre istiyorsak duyarl l k sahibi olmam zdan geçiyor diye konufltu. Pursaklar Belediyesi nden Emlak vergisi uyar s HABER MERKEZ Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlü ü nden yap lan aç klamada emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergilerinin 2014 y l 1. taksit ödemeleri bafllad belirtildi. Emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 May s ta sona erecek. Müdürlük yetkilileri, ödemelerin rahat ve huzurlu bir flekilde yap labilmesi için mükelleflerin son günlere kalmamas n istedi. Vergi ödemelerinin son güne kalmamas için mükelleflere hat rlatmada bulunan Mali Hizmetler Müdürlü ü yetkileri flu aç klamada bulundu: Tahsilâtlar n yapacak olan mükelleflerimiz, Pursaklar Belediyesi nin resmi internet sitesi adresindeki e-belediye iflleminden, nolu posta çekinden, Ziraat Bankas ndan veya Emek Caddesi ndeki Pursaklar Belediyesi Baflkanl k Kona ndan ödemelerini yapabilecek. Hemflerilerimizin son güne kal p ma dur olmamalar için ödemelerini flimdiden yapmalar kendileri için daha sa l kl olacakt r.

16 16 YARIN Ankara 11 Nisan 2014 Demirel den ilk imza A LE için Belediye Baflkanl na yeniden seçilen Enver Demirel, yeni dönemdeki ilk imzas n Aile için att. Etimesgut Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl aras nda, dan flmanl k ve e itim faaliyetlerini birlikte yürütmek üzere protokol imzaland. HABER MERKEZ -Türkiye de kad n cinayetleri, çocuk istismarlar, boflanmalar ve aile içi fliddetin artt bu dönemde, Etimesgut Belediyesi etisem Aile Akademisi ilçedeki ailelere e itim ve dan flmanl k hizmeti veriyor. Aile Akademisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile protokol imzalayarak hizmet a n ve kalitesini daha da art rmay hedefliyor. ki kurum aras nda imzalanan protokole, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Ankara l Müdürü dris Yekeler imza att. Etimesgut Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl aras nda "eti- SEM Aile Akademisi" e itim ve dan flmanl k hizmetlerine yönelik kurumlar aras iflbirli i protokolü imzaland. Protokole, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Ankara l Müdürü dris Yekeler imza att. Kent Konseyi Binas nda düzenlenen protokol töreninde konuflan Demirel, 10 ay önce etisem bünyesinde Aile Akademisi ni kurduklar n söyledi. Demirel, yap lan protokolle Aile Akademisi hizmetlerinin daha genifl bir yelpazede sunulaca n vurgulayarak, Aile Akademimiz k sa bir süre önce kurulmas na ra men binlerce vatandafl m za hizmet vermifltir. Devlet Hastanemizden baz dan flmanl k hizmetine ihtiyaç duyan vatandafllar m z Aile Akademimize yönlendirilmektedir. Mutlu ve güçlü bir aile yap s amac yla kurdu umuz akademide aile dan flmanlar, çocuk geliflim uzmanlar ve aile avukatlar m z görev yap yor. Akademide aile bireylerinin sorunlar n n çözümünde yard mc oluyoruz, ailelerimize dan flmanl k hizmeti veriyoruz diye konufltu. l Müdürü dris Yekeler de konuflmas nda, yerel yönetimlerin bilgi ve imkanlar ndan yararlanarak ailelere daha güzel hizmetlerin verilebilece ini belirterek, aileye yönelik projelerinden dolay Baflkan Demirel e teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan iki kurum aras nda protokol imzaland. Protokole göre, Aile Akademisi dan flanlar na ve e itim faaliyetlerinden yararlananlara e itim programlar haz rlanacak. Konferans ve seminerler düzenlenecek. Psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel konularda bilgilendirme yap lacak. Ankara l Müdürlü ü taraf ndan gelifltirilen AEP (Aile E itim Program ) yay nlar ve e itim materyalleri ço alt l p, Aile Akademisi dan flanlar na, e itime kat lanlara ve ilgili vatandafllara ücretsiz olarak da t lacak. Aile e itimine yönelik sosyo-kültürel içerikli kampanyalar, konferans, panel, sempozyum, seminer ve toplant lar düzenlenecek. CHP Çankaya teflkilat K l çdaro lu na yap lan sald r y k nad HABER MERKEZ -CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, CHP Grup Toplant s öncesi CHP Lideri Kemal K l çdaro lu na yap lan sald r y k nayan bir bas n aç klamas yapt. CHP Çankaya lçe Baflkanl n n, TBMM CHP Grup Toplant s öncesi CHP Genel Baflkan Kemal K l çdao lu nun Orhan Ö. isimli flah s taraf ndan yumruklu sald r ya u ramas n k nad. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde, bas n aç klamas yapan CHP Çankaya lçe Baflkan n l Baflkan Zeki Alç n ve partililer de yaln z b rakmad. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun 8 Nisan 2014 Sal günü TBMM u rad menfur sald r y fliddetle k nad klar n ifade eden Mehmet Perçin, S k güvenlik önlemlerine ra men planl sald r y amaçlayarak elini kolunu sallaya sallaya TBMM ye girebilen ve 16 sab kas bulunan sald rgan n, Ana muhalefet partisi lideri Say n K l çdaro lu na parlamento çat s alt nda fütursuzca yumruk atmas demokrasiye at lm fl bir yumruktur. dedi. Parti terbiyesi gere i fiziksel fliddet ve kavgadan tamamen uzak olduklar - n ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak birçok defa maruz kald klar anlar oldu unu belirten Perçin, Genel Baflkan m z Kemal K l çdaro lu na uzanan bu karanl k el, hiçbir surette kabul edilebilir, hazmedilir bir durum de- ildir. Genel Baflkan m z n da dedi i gibi bask lar ve fliddet bizi y ld ramaz, engelleyemez. Bu menfur sald r karfl s nda geri ad m atmas mümkün de- ildir. diye konufltu. lçe Baflkan Perçin sald r yla ilgili flunlar kaydetti: Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal K l çdaro lu na yap lan alçakça sald r n n üzerinin örtülmeyip, ard nda ne var ne yok araflt r lmas, kamuoyunu ve partililerimizi rahatlatacak sonucun aç klamas n n yap lmas d r. Huzur ve güven ortam n n giderek darald topraklar m zda, en güvenilir yerlerden biri olarak gördü ümüz TBMM de böyle bir olay n vuku bulmas bizleri tedirgin etmektedir. Dolay s yla faillerinin tespit edilip yüce yarg ya teslim edilmesini talep ediyoruz. Yetkililer bu sald r n n gerçek yüzünü ivedilikle ortaya ç karmal d rlar. Genel Baflkan m z n u rad bu sald r dan, flahs m ve örgütüm ad na derin bir üzüntü duydu umuzu belirtir, Kemal K l çdaro lu nun yaln z olmad n, arkas nda koskoca bir örgütün var oldu- unu bilmenizi isterim. Biz buraday z ve burada olmaya devam edece iz.

17 11 Nisan 2014 ANTALYA - AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu, geçen y l 71 bin 352 mükellefi incelemeye tabi tuttu. Kurul, 2011 y l nda 16 bin 267, 2012 y l nda ise 46 bin 845 inceleme yapm flt. Bu verilere göre, kurul müfettifllerinin vergi incelemelerinin say s 2011 y l na göre yaklafl k 4,5 kat artt dikkati çekti. Geçen y l müfettifller taraf ndan yürütülen vergi incelemeleri sonucunda 185 bin 36 rapor düzenlendi. Söz konusu raporlar n 144 bin 547 sini vergi inceleme, 16 bin 228 ini vergi tekni i, 12 bin 421 ini vergi suçu, 11 bin 413 ünü görüfl ve öneri, 427 sini de di erleri oluflturdu. Denetimlerde 53 milyar 674 milyon 958 bin 984 liral k gelirin devletten gizlendi i anlafl ld. ncelemeye al nan 71 bin 352 mükellef baz nda bak ld nda, mükellef bafl na ortalama gelir kaça 752 bin 256 lira olarak belirlendi. Vergi müfettiflleri, incelemeler sonucunda ortaya ç kan 53,7 milyar liral k gelir için mükelleflere 8 milyar 561 milyon 313 bin 250 lira vergi borcu ç kard, 19 milyar 86 milyon 884 bin 477 lira da ceza kesti. Ankara Vergi türleri itibar yla bak ld - nda, damga vergisinde 28 milyar 227 milyon 169 bin 653 lira, Katma De er Vergisinde (KDV) 7 milyar 341 milyon 473 bin 802 lira, kurumlar geçici vergisinde 4 milyar 288 milyon 173 bin 336 lira, kurumlar vergisinde 3 milyar 611 milyon 848 bin 486 lira, gelir vergisi stopaj nda 2 milyar 780 milyon 790 bin 643 lira, banka ve sigorta muameleleri vergisinde (BSMV) 1 milyar 729 milyon 497 bin 961 lira matrah fark bulundu. Öte yandan geçici gelir vergisinde 1 milyar 195 milyon 740 bin 550 lira, gelir vergisinde 692 milyon 410 bin 441 lira, Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) 576 milyon 602 bin 754 lira, kurumlar vergisi stopajda 880 milyon 139 bin 67 lira, di er vergilerde de 2 milyar 351 milyon 112 bin 291 liral k matrah fark ortaya ç kar ld. Denetimler soncunda ortaya ç - kan yaklafl k 8,5 milyar liral k vergi borcunun yüzde 44 ünü KDV, yüzde 30 unu ÖTV, yüzde 7 sini YARIN Mükellefler, 53 milyar liral k geliri devletten VERG DE BÜYÜK KAÇAK Maliye Bakanl Vergi Denetim Kurulu, 2013 y l vergi denetimleri incelemeye al nan mükelleflerin toplam 53 milyar 674 milyon 958 bin 984 liral k geliri devletten kaç rd n ortaya koydu. Oyuncaklar mercek at nda ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanl ekipleri, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsam nda Ankara daki baz oyuncak toptanc lar na denetim gerçeklefltirdi. Ankara Ticaret l Müdürü ve 8 denetmen ile denetime ç kan Bakanl k yetkilileri, Ziraat Mahallesi ndeki oyuncak toptanc lar ndan numune toplad. Ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde lira ile 95 bin 178 lira aras nda de iflen para cezas verilebilecek. Bakanl k yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolay s yla tüketicilerin oyuncak al flverifllerine a rl k verece i düflüncesiyle nisan ay boyunca 18 büyük ilde oyuncaklarla ilgili ürün denetimleri yapacak. stanbul daki denetimler ise yar n STOÇ ta yap lacak.(aa) 17 kurumlar vergisi, yüzde 5 ini kurumlar geçici vergisi, yüzde 4 ünü gelir vergisi stopaj, yüzde 3 ünü gelir vergisi, yüzde 3 ünü di er vergiler, yüzde 1 ini geçici gelir vergisi, yüzde 1 ini BSMV, yüzde 1 ini damga vergisi, yüzde 1 ini de kurumlar vergisi stopaj oluflturdu. Vergi borcu KDV de 3 milyar 750 milyon 769 bin 267 lira, ÖTV de 2 milyar 571 milyon 361 bin 540 lira, kurumlar vergisinde 597 milyon 221 bin 130 lira, kurumlar geçici vergisinde 417 milyon 619 bin 880 lira olarak tespit edildi. Bu arada geçen y l Tarhiyat Öncesi Uzlaflma (TÖU) komisyonlar na yap lan baflvurular sonucunda toplamda tarhiyat öncesi uzlaflmaya konu olan 1 milyar 549 milyon 420 bin 358 liral k vergiden, 860 milyon 357 bin 318 liral k k sm uzlaflmaya girdi. Bu tutar n da 725 milyon 155 bin 936 liral k k sm nda uzlaflma sa land. TÖU ya konu olan 2 milyar 373 milyon 432 bin 278 liral k ceza tutar n n 1 milyar 498 milyon 935 milyon 120 liral k k sm uzlaflmaya girdi. Bu tutar n 90 milyon 813 bin 677 liral k k sm nda uzlaflma sa land.(aa)

18 18 YARIN Ankara 11 Nisan 2014 Milli k z l ötesi dedektör üretim tesisimiz aç ld Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Türkiye nin, milli termal kameras n tamam yla üretebilen 6 nc ülke konumuna geldi ini belirtti. ANKARA - Bakan Y lmaz, termal kameralar için milli k z l ötesi dedektör üretim tesisinin aç l fl nda yapt konuflmada, savunma sanayisinde gelinen noktan n önemine de indi. Ulusal güvenli in sa lanmas noktas nda güçlü bir silahl kuvvetlere ihtiyaç oldu unu belirten Y lmaz, bunun için de savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünlerle desteklenmesi gerekti ini söyledi. Y lmaz, Türkiye nin savunma sanayisindeki yeterlili ini yükseltmeyi hedeflediklerini, bu noktada Ar-Ge ye daha fazla kaynak ay rmak gerekti ini vurgulad. Savunma sanayi Ar-Ge sine 1,2 milyar dolarl k kaynak ayr ld n bildiren Y lmaz, bu miktar n artarak devam edece ini kaydetti. Y lmaz, Türkiye nin genç ve yetenekli bir genç nüfusa sahip oldu unu, savunma sanayisindeki birçok firman n uluslararas düzeyde rekabet edilebilir hale geldi ini ifade etti. Bakan Y lmaz, 2023 hedefleri için katma de eri yüksek ürünler üretilmesi gerekti ini kaydederek Türkiye, milli termal kameras n tamam yla üretebilen 6 nc ülke konumuna geldi diye konufltu Y lmaz, söz konusu projenin Türk bilim adamlar ve mühendislerinin alandaki yeterlili ini göstermesi aç s ndan büyük önem tafl d n belirtti. Bakan Y lmaz, projede önemli katk s bulunan ODTÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beflikçi nin heykelinin üretim tesisinin önüne dikilmesi gerekti- ini sözlerine ekledi. ASELSAN Genel Müdür Yard mc s Özcan Kahramangil de aç l fl yap lan tesisin savunma sanayisinin millilefltirme çal flmalar n n bir ürünü oldu unu anlatt. Türkiye nin kendi dedektörünü üreten ülkeler aras nda yer ald n dile getiren Kahramangil, fiimdiki hedefimiz kendi dedektörünü üreten ülkeler aras nda lider olmak dedi. Kahramangil, söz konusu çal flmalar n Türkiye nin 2023 y l hedeflerine ulaflmada önemli bir katk sa layaca n söyledi. ODTÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Beflikçi ise projenin savunma sanayisinin geliflimine katk sa layaca - n bildirdi. K z l ötesi termal kamera teknolojisinin çok zor bir teknoloji oldu una dikkati çeken Beflikçi, ürünün, bir üstünlük göstergesi oldu unu vurgulad. Beflikçi, dünyada 5-6 geliflmifl ülkenin sahip oldu unu ürünün, benzerlerinden daha iyi bir teknolojik özellikler tafl d n ifade etti. Ortaya ç kan ürünün Ar-Ge yat r mlar n n geri dönüflü aç s ndan güzel bir örnek oldu unu kaydeden Beflikçi, projeyi gelifltirmesinde ODTÜ lü olmas n n önemli bir paya sahip oldu unu söyledi. S cakl k, toz, nem gibi üretime etki eden tüm çevresel faktörlerin denetim alt na al narak özel koflullarda üretimin yap ld Temiz Odan n ilk ürünü olan ve teknolojisi tamamen Türkiye de gelifltirilen k z l ötesi dedektörlerin kullan ld termal kameralar da yap lan testlerde baflar l bulunarak Türk Silahl Kuvvetleri envanterine al nd. K z l ötesi dedektörler, termal kameralar n en kritik bilefleni konumunda bulunuyor. Mikro ve nano ölçekte yüz binlerce alg lay c dan oluflan dedektörler, görüflün k s tl oldu u gece, gündüz ve kötü hava koflullar nda cisimlerin ortama yayd klar çok küçük s cakl k farklar n alg layan k z l ötesi dedektörler sayesinde, gözle görülemeyen nesnelerin görünebilirli ini sa l yor. Dünyada say l geliflmifl ülkelerin elinde bulunan söz konusu kritik teknoloji, geliflmifllik ve üstünlük göstergesi olarak da kabul ediliyor.(aa) M s r a idam protestosu ANKARA - AK Parti Ankara Gençlik Kollar üyesi bir grup, M s r da 528 kiflinin idama mahkum edilmesi karar n protesto etti. Güvenpark ta toplanan grup, Rabia iflareti yaparak, darbeciler aleyhinde slogan att. AK Parti Ankara Gençlik Kollar Baflkan Yusuf Alperen Ayar, grup ad na yapt aç klamada, Ortado u da Arap Bahar gerçekleflti ini, pek çok ülkede dikta rejimlerinin y k ld n, demokrasi rüzgar n n esmeye bafllad n belirtti. M s rda çok flehit verildi ine ve verilmesine de devam edildi ine dikkati çeken Ayar, En son al nan 528 kiflinin idam karar da bu sürecin bir parças d r. Bugün bu idam kararlar n bütün dünya duymamazl ktan ve görmemezlikten geliyor dedi. Aylar, bütün dünyaya buradan seslendiklerini ifade ederek, flöyle konufltu: Siz, bu idamlar görmezden gelebilirsiniz, darbeci Sisi nin yapt klar na sessiz kal p sessizli inizle bütün olanlar yok sayma ve hatta unutturma çabas içinde olabilirsiniz. Siz, A ustos 2013 te Adeviye de vurularak flehit düflen Esma y unutmufl olabilirsiniz. Ama biz unutmad k ve unutturmayaca z. Elbet bir gün M s r arzulad, özlemle bekledi i demokrasi günlerine kavuflacakt r. Elbet bir gün haks zl a u rayan masumlar feraha erecektir. O gün geldi inde darbeyi yapanlar, darbeyi yapanlara destek olanlar, masum canlara k yanlar lanetle an lacakt r. Biz, dün de M s r da yaflanan hukuksuzlu a karfl yd k, demokrasinin ve seçilmifl meflru iktidar n yan ndayd k bugün de yan nday z. yar n da yan nda bulunaca z. AK Parti Gençlik kollar olarak ülkelerinde canlar pahas na demokrasiyi koruyanlar n yan nda yer ald klar n dile getiren Ayar, M s r n gayrimeflru yönetimini k nad klar n söyledi. Kanuni hiçbir dayana olmayan idam kararlar n kabul etmediklerini belirten Ayar, idamlar n durdurulmas için yetkililere ça r da bulunduklar n kaydetti. Aç klaman n ard ndan, gruptakiler dara ac kurarak, M s r daki idam kararlar n protesto etti, vatandafllara karanfil da tt.(aa)

19 11 Nisan 2014 Ankara YARIN Yabanc uyruklu ö renciler Ankara y gezdi 19 Ankara da bulunan yabanc uyruklu ö renciler, Büyükflehir Belediyesi nin tur otobüsleriyle Baflkent in tarihi ve turistik mekanlar n gezdiler. HABER MERKEZ - Ankara Üniversitesi Türkçe Ö retim Merkezi (TÖMER) ve Büyükflehir Belediyesi Turizm fiube Müdürlü ü nün iflbirli i ile gerçekleflen organizasyonla, farkl ülkelerden yabanc uyruklu ö renciler, Büyükflehir Belediyesi nin tur otobüsleriyle kent turu yapt lar. Ankara Turu ilk olarak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün dünyaca ünlü Tabiat Tarihi Müzesi nden bafllad. Yabanc ö rencilerin büyük bir bölümünün ilk defa kat ld gezide konuklar daha sonra Hac Bayram Camisi ne geçtiler.hac Bayram Camisi nin tarihi ve mistik ortam n dolaflan ve bol bol foto raf çektiren ö renciler, Ulus u gezdikten sonra turlar n Hamamönü nde bitirdiler. TÖMER yetkilileri, yabanc uyruklu ö rencilere dil ö retimi verdiklerini belirterek, Ama dilin içinde Türk Kültürü de var. Ö rencilerin Türk dilini ö retmekle beraber bu tür gezilerle dilin kültürünü de ö renmifl olmalar sa lan yor. Bu anlamda bize sa lad klar destekleri nedeniyle Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür ediyoruz dediler. Geziye kat lan baz yabanc uyruklu ö renciler Hac Bayram Camisi ne hayran kald klar n belirterek, düflüncelerini flöyle dile getirdiler: Tanya Tatyana Tanr verdi (Ukrayna): Eflim Türk, Türkçe ö renmeye bafllad m. Yavafl yavafl ö reniyorum, 7-8 ayd r Ankara day m gezdi im yerler çok güzel, çok be- endim. lze Kalafat (Letonya): Ben de bir Türk ile evliyim. Önceden AB Bakanl nda staj yapt m ve daha önceden Ankara y biliyordum. Evlendikten sonra Türkçeye daha çok ihtiyaç duymaya bafllad m. Eski Türk evleri çok güzel. Moni Ka (Çin) : Ankara Kalesi, Gençlik Park ve Eymir Gölü nü çok be endim. Hac Bayram Camisi ni ilk defa geziyorum, çok çok be endim. Ahmet smail (Özbekistan): Ankara Kalesi, Hamamönü, Resim ve Heykel Müzesi ni görmüfltüm, çok güzel. Hac Bayram Camisi ne de ilk defa geliyorum, çok güzel, eski bir yer, çok be endim. Keçiören gönüllü akademisi ile daha mutlu HABER MERKEZ y l n n Aral k ay nda Keçiören Belediyesi nin destekleri ile kurulan Gönüllü Akademisi, genç, yafll ve çocuk her kesimden insana verdi i e itimlerin rehberli inde toplumsal fark ndal k oluflturup dayan flma duygusunu gelifltirerek sivil toplum kurulufllar na destek veriyor. Gönüllü Akademisi toplumsal sorunlara birlikte çözüm üretmek, kiflilerin yetenekleri ölçüsünde bilgi, beceri ve deneyimlerini karfl l ks z olarak baflkalar na aktarmalar n sa lamak amac yla profesyonel gönüllülerin yetifltirilmesi için e itim ve uygulama çal flmalar yap yor. Ankara da bulunan 14 üniversite ile ortaklafla Topluma Hizmet Dersleri ni organize edip faaliyetler yürüten Akademi, e itim verdi i gönüllüleri Ankara da ve Keçiören de bulunan sivil toplum örgütlerine de yönlendiriyor. Akademi kuruldu u tarihten bugüne 500 gönüllü kifliye e itim vererek farkl sivil toplum kurulufllar na yönlendirdi. Gönüllü Akademisi e itim çal flmalar n n yan s ra Keçiören de yaflayan maddi durumu yetersiz ailelere yönelik Kardefl Aile Projesi ni de hayata geçirmek üzere faaliyetler yürütüyor. Engellilere yönelik çal flmalara da imza atan Akademi, uluslararas etkinliklerde stand aç - yor. Ayr ca Emekliler Platformu ile ortaklafla yürüttü ü çal flmalarla, gönüllü olmak isteyen emeklileri Keçiören Belediyesi nin sosyal faaliyet gösterdi i alanlara yönlendiriyor.

20 20 YARIN Ankara 11 Nisan 2014 Engellilerden, Baflkan Acehan a HAYIRLI OLSUN ziyareti Çubuk Engelli ve Engelli Dostlar Derne i üyeleri Belediye Baflkan Tuncay Acehan ziyaret ederek, yeni görevinde baflar lar dilediler. HABER MERKEZ - Çubuk Engelli ve Engelli Dostlar Derne i Baflkan Sabahattin Horoz ve dernek üyeleri Çubuk Belediyesi ne gelerek Belediye Baflkan Tuncay Acehan a yeni görevinin hay rl ve u urlu olmas n dileyerek baflar lar dilediler. Misafirlerini belediye binas n n giriflinde karfl layan Baflkan Acehan a, dernek baflkan Horoz ve beraberindekiler her zaman yanlar nda oldu u ve verdi i destek için teflekkür ettiler. Engellilerin sorunlar n ve çözümlerinin konufluldu u ziyaret sonras Baflkan Acehan, sorunlar n ve taleplerin yerine getirilmesi için üzerlerine düflenleri yapmalar konusunda yard mc olacaklar n söyledi. lçenin modern bir flehir olmas için engellilerin hayatlar n kolaylaflt r c uygulamalar n flart oldu unu aktaran Baflkan Acehan, Geliflmifl ülkelerde oldu u gibi son y llarda ülkemizde de engellilerin hayatlar n n daha çok kolaylaflt r ld projeler hayata geçirildi i herkes taraf ndan görülmektedir. Bu ba lamda bizler de yerel yönetimler olarak engellilerimizin hayatlar na kolayl k sa layacak uygulamalar yapmak zorunday z. nflallah belediye olarak önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte yeni projeler haz rlayaca z. Ayr ca sizlerin haz rlayaca n z projelere de ASK den online abonelik sistemi HABER MERKEZ - ASK Genel Müdürlü ü, sosyal medyay kullan mdaki etkinli ini her geçen gün artt rmaya devam ediyor. Abonelerine h zl, kaliteli, zaman en tasarruflu flekilde kullanarak hizmet vermek için geliflen teknolojiyi yak ndan takip eden ASK Genel Müdürlü ü, bu kez de abonelik ifllemlerini daha h zl ve daha k sa sürede yap lmas için sosyal medyan n avantajlar n Baflkentlilerin hizmetine sunuyor. ASK Genel Müdürü rfan Kaya, bundan böyle isteyen herkesin ASK ye gelmeden, evinden, iflyerinden veya bulundu u mekandan abonelik ifllemlerini yapabilece ini ifade ederek, amaçlar n n Ankaral lar n su aboneli i baflta olmak üzere ASK ile ilgili her türlü hizmeti al rken ifllemleri h zl ve k sa bir zaman içerisinde yapmalar n sa lamak oldu unu söyledi. Bu kapsamda son yap lan uygulama ile Mobil telefonlarda abonelik hizmetinin bafllat ld n kaydeden Kaya, flunlar söyledi: Android ve IOS iflletim sistemli mobil telefon ya da tabletinizde Uygulama Ma azas bölümünden uygulamay ücretsiz bir flekilde indirip kullanmaya bafllayabilirsiniz. Bu sayede Baflkentliler ASK ye gelmesine gerek kalmadan abonelik ifllemlerini gerçeklefltirebilirler. Su kesintileri, ar za bildirim ve barajlar m z n doluluk oranlar gibi birçok bilgiye de buradan eriflebilirler. Abone ifllemlerini s ra beklemeden yapmak için de e-randevu sisteminin hizmete girdi ini kaydeden Genel Müdür Kaya, Abonelik ifllemleri için sitesi üzerinden e-randevu k sm nda formu doldurup randevu saati al nmal d r. Al nan randevunun ard ndan abonelerimiz istenilen saatte Abone fllemleri Dairesi Baflkanl nda bulunan Online Banko dan ifllemlerini s ra beklemeden rahatl kla yapabilirler dedi. Kaya, Online Abonelik yapmak isteyen abonelerin takip etmeleri gereken ifllemleri flu flekilde s ralad : lk olarak üzerinden Online ifllemler bölümüne kimlik bilgileri ile kay t destek verece imizden hiç flüpheniz olmas n dedi. Dernek olarak üye say lar n n art r lmas noktas nda bir çal flma yapmalar n isteyen Baflkan Acehan, dernek merkezlerinin de daha genifl bir yere tafl nmas noktas nda kendilerine destek olabileceklerini belirtti. Çubuk ta engellerin her yönü ile afl lmas n önemsediklerini bildiren Çubuk Engelli ve Engelli Dostlar Derne i Baflkan Sebahattin Horoz, yeni dönemde bu konuda daha çok hassasiyet beklediklerini anlatt. Engellilerin hayatta birçok zorluk ile karfl laflt - n n alt n çizen Horoz, Son y llarda hem hükümetimiz hem de yerel anlamda belediyelerimiz taraf ndan biz engellilerin hayatlar - n kolaylaflt racak bir çok projelere imza at ld. Bu bizler aç s ndan çok sevindirici bir durumdur. Bizim en çok beklentimiz kendi ayaklar m z üzerinde durabilece imiz ve toplumumuza faydal olabilece imiz çal flmalar veya ifller yapmakt r. Bizlere bu konularda destek olursan z en büyük iyili i yapm fl olursunuz diye konufltu. Ziyarette engelli flair Yusuf Minnet, Yüre imden fiiirler isimli fliir kitab n baflkan Acehan a hediye ederken, daha sonra birlikte hat ra foto raf çektirdiler. yapt r lacak. Sat n al nan ya da kiralanan konutun abone numaras ile T.C. Kimlik numaras online abonelik sistemine girifl yap - lacak. (Sisteme yaz lan Abone No ve T.C numaras ile geçmifl borç bilgileri sorgulanacak) E er herhangi bir borç görünmüyorsa Abone numaras üzerine kimlik bilgileri ifllenip yeni abonelik verilecek. Ayr ca ASK nin istedi i evrak da en fazla 7 gün içerisinde Abone flleri fiube Müdürlü- ü ne iletilecek.

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı