BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006

2 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri daha kurtuluş savaşı yıllarına rastlar. Bu yıllarda daha birçok ülkede sağlık için ayrı bir bakanlık kurulmamış iken T.B.M.M. hükümeti, 2 Mayıs 1920 tarihinde Resmi Gazetenin birinci sayısında yer alan 3 nolu yasa ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletini (S.S.Y.B.) kurmuştur. Sağlık Bakanlığının kuruluşunda o yıllarda Millet Meclisi ikinci başkanlığını yapan Dr. Adnan Adıvar ile sonraları Dışişleri Bakanlığını yapan Yusuf Kemal Tengirşenk'in büyük rolleri vardır. 3 Mayıs 1920 de toplanan ilk bakanlar kurulu ilk sağlık bakanı olarak Dr. Adnan Adıvar'ı seçmiştir. Bakanlık çalışmalarına öncelikle mevcut sağlık personelinin kayıtlarının düzenlenmesiyle başlamış, İstanbul Hükümetinden sağlıkla ilgili bütün kanun ve tüzükler temin edilmiştir. Bakanlık yeni bir kadro düzenlenmesine gitmiş, illerdeki sağlık müdürlükleri, hükümet, belediye ve karantina hekimlikleri ile sağlık memurlukları aynen korunmuştur. İllerdeki Memleket hastaneleri çalışmalarına devam ederken, frenginin yaygın olduğu Kastamonu ve Zonguldak illerinde kurulmuş olup direk merkeze bağlı çalışan, Frengi Savaş Hastaneleri il idarelerine devredilmiştir. Koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak üzere İtalya'dan çiçek aşısı getirilmiş ve Ankara'da Kuduz Tedavi Müessesesi kurulmuştur. Kırsal alandaki hekim gereksinimini azaltmak için hükümet tabiplerinin askere alınmaları engellenmiştir. Bu yıllarda sağlık örgütü idari örgütlenmeye uydurulmuş ve illerde hizmeti yürütmekle vali görevlendirilmiştir. Sağlık müdürleri yalnızca valinin danışmanıdırlar. İlçelerde ise sorumlu ve yetkili kaymakamdır e kadar birçok imkansızlıklar içinde görevini yapmaya çalışan Sağlık Bakanlığı Kurtuluş savaşından sonra ülkenin sağlık durumunu iyiye götürmek için büyük çabalar harcamıştır. Bu yıllarda gerekli kanunlar çıkarılarak merkez ve çevre örgütleri kurulmaya, sağlık müdürlüğü - hükümet tabipliği temel örgüt kabul edilerek sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye yayılmasına başlanmıştır. Cumhuriyet hükümetinin ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam'dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında en büyük sorun bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenebilmesi idi. Bu nedenle 1924 yılında hazırlanan bir programda şu konular ele alınmıştı; 1- Devlet sağlık teşkilatını köylere kadar uzatmak, 2- Daha fazla Doktor yetiştirmek, 3- Numune hastahaneleri açmak, 4- Ebe ve sağlık memurları yetiştirmek, 5- Anne ve çocuk sağlığını korumak, doğumevleri ve çocuk bakımevleri açmak, 6- Verem, sıtma, frengi ve zührevi hastalıklar, trahom kuduz gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek, 7- Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha okulu açmak. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kuruluşu henüz bir yılı tamamlamadan 1921 yılında Frengi Mücadele Kanunu kabul edilerek uygulanmasına başlanmıştır. Ülke çapında sıtma savaşı 1925 yılında başlamıştır yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile frengi, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetleri iyi bir şekilde düzenlenmiş ve ülkemizde ilk kez verem ve trahom gibi hastalıklarla savaş devlet görevi olarak yasallaşmıştır yılında çıkarılan bir kanunla, özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltilme işlemlerinin Sağlık Bakanlığınca yapılması ve bütçelerindeki tüm sağlık harcamalarının bu bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Böylece kamu sektöründe çalışan tüm sağlık personelinin yönetimini tek elde toplayan güçlü bir merkezi yönetim dönemi başlamıştır. " Ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek ve toplumun sağlığına zarar veren tüm hastalık yada diğer zararlı etkenlerle savaşmak ve gelecek kuşakların sağlıklı yetişmesini sağlamak ve halka tıbbi ve sosyal yardımda bulunmak bir devlet hizmeti " olarak kabul edilmiş, askeri 1

3 sağlık hizmetleri dışında, ülkemizdeki tüm sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin sorumlusu ve denetleyicisi Sağlık Bakanlığı olmuştur. Personel Durumu: Uzman Doktor Sayısı 867 Pratisyen Doktor Sayısı 883 Hemşire Sayısı 928 Ebe Sayısı 1176 Diğer Personel 3072 Toplam Personel Sayısı 6926 Finans Kaynakları: 1. GENEL BÜTÇEDEN a. Personelin Aylıkları Ve Sosyal Hakları Ödemeleri b. Telefon, elektrik, su, doğalgaz ve yakacak alımları c. Tıbbi demirbaş cihazı ve tıbbi sarf malzeme alımları 2

4 d. Kırtasiye malzeme alımları e. Büro demirbaş malzeme alımları f. Sağlık ulaşım araçları akaryakıt alımı g. Yakacak alımları 2. DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ a. Her türlü ödemelerin 3. İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ a. Büyük onarımlar b. Küçük onarımlar c. Ambulans alımı d. Tıbbi sarf malzeme alımı e. Sağlık ulaşım araçları akaryakıt alımı SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ENVANTERİ: 96 Ambulans, 60 adet binek ve taşıma aracı TEKNOLOJİ ALT YAPISI VE TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYİ: Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın otomasyon projesi kapsamında, sağlık kuruluşlarımızın otomasyona geçirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiş bu aşamada 2005 yılında Genel bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden 300 adet bilgisayar, 7 adet laptop ve 93 adet yazıcı alınarak müdürlüğümüz ve 1. basamak sağlık kuruluşlarımıza dağıtımı yapılmıştır. Otomasyon kapsamında 1. basamak sağlık kuruluşlarımızdan 91 tanesinin otomasyona geçişi sağlanmıştır. KURUMLARIMIZ: Sağlık Ocağı Sayısı 147 Sağlık Evi Sayısı 68 AÇS/AP Merkezi Sayısı 7 Verem Savaş Dispanseri Sayısı 10 Sağlık Merkezi Sayısı(Ağız ve Diş Sağlığı M.) 2 2. Basamak Hastane Sayısı Basamak Hastane Sayısı 1 Özel Poliklinik Sayısı 66 Özel Tıp Merkezi Sayısı 14 Özel Dal Merkezi Sayısı 7 Özel Hastane Sayısı 5 Özel Diyaliz Merkezi Sayısı 6 Eczane Sayısı İstasyonu Sayısı 25 (3 tane gayri faal) Lojman Durumu 254 Adet Ambulans Durumu (112 istasyonları) 0-5 Yaş 34 5 Yaş Üstü 2 3

5 1.1.2 YASAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR: TARİH SAYI KANUN Türk Ceza Kanunu Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Umumi Hıfzıssıha Kanunu Hususi Hastaneler Kanunu Türk Tabipler Birliği Kanunu Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Sağlık personelinin tazmiat ve çalışma esaslarına dair kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık personelinin tazmiat ve çalışma esaslarına dair kanun, devlet memurları kanunu ve Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Sağlık hizmetleri temel kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında kanun Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, sağlık hizmetleri temel kanunu ve sağlık bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun Sayılı kanunlar hükmünce Sağlık Müdürlüğünün görevleri: a) İldeki sağlık hizmetlerini planlamak, Bakanlıkça gönderilen planları ve programları uygulamak, sağlık hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ve en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek b) Sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek; ildeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Bakanlığa bir rapor olarak önermek c) Her yıl bir önceki yıl içinde, ildeki kuruluşlarda yapılan işleri ve aksayan yönler ile ilin sağlık düzeyini kapsayan bir çalışma raporunun hazırlanması d) İl içersindeki sağlık kuruluşlarının görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan malzemeyi belirlemek; sağlanmak üzere bunları Valiliğe ve Bakanlığa önermek; Valilikçe veya Bakanlıkça gönderilen araç gereç ilaç ve tüm malzemenin en verimli şekilde, zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını yapmak e) Hastalık salgınlarında gerekli taşıt, ekipman ve ekibin hazırlanmasını sağlamak f) Sağlık kurumları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmaları yürütmek g) Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak, bu aksaklıkların nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak; bu amaçla 4

6 personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek h) Mevzuata uygun olarak ildeki personelin sicillerinin verilmesini özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak i) Denetimleri Mevzuatla Sağlık Bakanlığına verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek ve/veya denetlenmesini sağlamak j) İl afet planlarının yapılmasını sağlamak Misyon İl Sağlık Müdürlüğü mevcut misyonu; mevcut yasa ve yönetmelikler uyarınca tüm il sınırları içersinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini, kurumumuzun yetki, görev ve sorumlulukları dahilinde hazırlanan programlar ve projeler dahilinde yürütmektir. Son Yıllarda İzlenen Politikalar AB sürecinin etkileri doğrultusunda aile hekimliği sürecine geçilmesi. Dünya Sağlık Örgütünün programladığı güncel gelişmeler doğrultusunda oluşturulan projeleri ulusal ve bölgesel bazda Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak takip etmek ve uygulamak Geçmiş Performans 1. Çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme projesi 2. Bursa Gelişim Projesi 3. Merkez Laboratuvarı 4. Beyaz Zambak 5. Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi Yapımı 6. Evlilik Birimi oluşturulması 7. Demir Gibi Türkiye 8. D-Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi 9. Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi 10. Ocağını Değil Sobanı Söndür Projesi 11. Kızamık Kampanyası 12. Bir Çocuk Yetişiyor Projesi 13. Ana Baba Okulu 14. Fenilketonüri Tarama Programı 15. Neonatal Tetanoz Tarama Programı 16. Polio Eradikasyonu 17. Bebek Dostu Hastaneler Programı 18. Anne Ölümlerinin Önlenmesi Projesi Sorunlar - Belediye Sağlık Polikliniklerinin Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamadan hizmet sunumu yapması - UÜTF Halk Sağlığı Merkezlerinin Sağlık Müdürlüğünden bağımsız çalışmaları - Personel yetersizliği 5

7 1.2 Paydaş Analizi İç Paydaş - Valilik - İl Özel İdare - Kaymakamlık - İl Genel Meclisi - Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri - Özel Hastaneler - Özel Sağlık Merkezleri - 1. Basamak Sağlık Kuruluşları - İl Ambulans Servisi (112) - Sağlık Grup Başkanlıkları - Kurum Çalışanları - İletişim Merkezi - Sağlık Meslek Lisesi - 5 No lu Bölge Donatım Müdürlüğü Dış paydaş - Uludağ Üniversitesi - Belediyeler - Milli Eğitim Müdürlüğü - Tarım İl Müdürlüğü - Çevre ve Orman İl Müdürlüğü - Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü - Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Defterdarlık - Sosyal Güvenlik Kurumları - Döner Sermaye Saymanlıkları - Bursa İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Engelliler - Güvenlik Kuvvetleri - Müteahhitler - Yerel Gündem 21 - Halk Eğitim Merkezleri - Türkiye Kızılay Derneği - Ticaret Sanayi Odası - Türkiye Kardiyoloji Derneği, - Türkiye Acil Tıp Derneği - Türkiye Diabet Derneği - Esnaf (meslek) Odaları - Aktüel Meslek Odaları - Mahalli Odalar (Dağ-Der) - Adil Onar Eğitim Vakfı - Ana Çocuk Sağlığı Yardım ve Eğitim Derneği - Bursa Kimsesizler ve Yoksul Hastalara Sosyal Hizmetler Derneği - Çocukları Koruma Derneği - Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği 6

8 - HASVAK - Çocuk Gelişimini Destekleme Derneği - Muhtarlar - Tıbbi Malzeme Satıcıları - Hayırsever Vatandaşlar Paydaş/hizmet matrisi - Valilik - Sağlık Bakanlığı - Kaymakamlıklar - İl Özel İdare - İl Genel Meclisi Sağlık politikasıyla ilgili emirlerin ve projelerin iletilmesi Birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarının bütçe planlaması - Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Müdürlüklerinin ilçelerdeki birimleri - 1. Basamak Sağlık Kuruluşlar 1. Basamak Sağlık Hizmetinin verildiği yerler - Kamu Hastaneleri 2. Basamak Sağlık Hizmetinin verildiği yerler - Özel Hastaneler - Özel Sağlık Merkezleri - İl Ambulans Servisi (112) Acil SaĞlık hizmeti sunumu - Kurum Çalışanları - İletişim Merkezi Sağlık Müdürlüğünün Medya Açılımı - Sağlık Meslek Lisesi Yardımcı SAĞLIK personeli yetiştirilmesi - 5 No lu Bölge Donatım Müdürlüğü Tamirhane Hayırsever Vatandaşlar Mahalli Odalar (Dağ-Der) Esnaf (meslek) Odaları Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Diabet Derneği Halk Eğitim Merkezleri 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarımıza bina, yer, malzeme, eğitim veya ekipman desteği Bursa İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sağlık Grup Başkanlıklarıyla Yeşil Kart Çalışmaları Defterdarlık Ödemeler Döner Sermaye Saymanlıkları Milli Eğitim Müdürlüğü Okul hekimliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü 112 Şubesi ile çalışmalar Tarım İl Müdürlüğü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Ticaret Sanayi Odası Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi ile koordineli çalışmalar Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü Müteahhitler İdari ve Mali işler Şubesi ile Çalışmalar 7

9 Belediyeler İdari Mali İşler, Gıda Yerel Gündem 21 ve Çevre Sağlığı Şubesi Adil Onar Eğitim Vakfı Çocuğun psikososyal Ana Çocuk Sağlığı Yardım ve Eğitim Derneği gelişimini destekleme Bursa Kimsesizler ve Yoksul Hastalara Sosyal Hizmetler Derneği programı dahilinde Ruh Sağlığı Şubesiyle ortak Çocukları Koruma Derneği çalışma Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği HASVAK Çocuk Gelişimini Destekleme Derneği Muhtarlar Mahallelerde sağlık alanı tespiti Aktüel Meslek Odaları Eczacılık Şubesi Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Merkezleri Şb. Türkiye Kardiyoloji Derneği, 112 acil yardım Türkiye Acil Tıp Derneği şubesine destek Tıbbi Malzeme Satıcıları İdari mali işler şubesiyle ihale 1.3 GZFT Analizi Güçlü yönler - İl yönetiminin desteği ( Vali ) - Karar alma ve icra yetkisi - Deneyimli ve eğitimli personel - Sağlık ocakları ve hastane fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması - Hayırsever yurttaşların katkısı - Yaş ortalaması düşük personel - Döner sermayenin olması (personel ve kaynak kullanımı) - Çalışanların eğitimine uygun yerlerde çalışıyor olması - Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması - Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda verem sıtma gibi hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma - İl ambulans servis ağının güçlü olması - Bursa nın coğrafi konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin kolay olması - Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın Zayıf Yönler - Motivasyon eksikliği - Sürekli meslek içi eğitim yetersizliği - Çalışanların özlük haklarının yetersizliği - Yavaş işleyen bürokrasi - Genel bütçeden sağlık sektörüne yeterli pay ayrılmaması 8

10 - Dağınık ve imarsız yerleşim (imarda sağlık alanlarının belirsiz olması; acil ambulans hizmeti için şehir içi ulaşım arterlerinin yetersizliği) - Nitelikli personel sayısının eksikliği - Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri - Çevre bilincinin yetersiz olması - Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması - Kanalizasyon ve çevresel atık sorunu - Olumsuzlukların çabuk unutulması - Merkez ve İlçeler arasındaki sağlık düzeyi farkı - Eğitim ve sağlıkta halkın bilgi seviyesinin düşüklüğü - Köylerde içme ve kullanma su sorunu - Tedavi edici sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin önüne geçmesi - Halkın gelir düzeyinin düşüklüğü - İlaç sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa bağımlı olmamız - Adli tıp hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmaması - İstatistik çalışmalarının yetersizliği - Kamuya ait arsa bulunamaması, - İmar planlarında Sağlık alanlarının özel şahıslara ait olması. Bu nedenle kamulaştırma işleminin yapılma zorlukları ve bu maksatla ödenek temin edilememesi. - Kiralama maksadıyla müstakil, yeterli alanda ve uygun bölgede bina bulunamaması Fırsatlar Sağlıkta Dönüşüm Programı ile; - Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ile ilgili düzenleme - Hükümet politikaları ( Avrupa Birliği ile uyum süreci ) - Genel Sağlık Sigortası - Aile hekimliği uygulamaları Tehditler - Çok göç alan bir il olması - Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler - Doğal afetler ( sel, lodos v.b.) - Halkın sosyal güvencesinin eksikliği - Eğitim seviyesinin düşüklüğü - Halkın sağlık bilincinin yerleşmemesi - Plansız politik yatırım talepleri - Siyasal baskılar ( personel dağılımını etkilemesi ) - Fizibilitesiz yatırımlar - İl içi gelir dağılımının eşitsizliği - Ödeneklerinin zamanında yapılmaması - Belediyelerin işbirliği yapmaması - Basının taraflı yanlış tıbbi yönden doğrulanmamış haberlere sık yer vermesi 1.4 Stratejik Konular - Koruyucu Sağlık Hizmeti - Tedavi edici sağlık hizmeti - Sağlık hizmetlerinin denetimi - Acil sağlık hizmetleri - İstatistik verilerinin oluşturularak analiz edilmesi - Sağlık eğitimi 9

11 - Ruhsatlandırma - İç ve dış iletişim - Personel planlaması - Lojistik hizmetler 2 MİSYON/VİZYON 2.1 Misyon Kurumumuzun misyonu, Çalışanlarına mutlu, huzurlu ve rahat bir çalışma ortamı sağlayan, Toplumun sağlıklı olmasını esas alan kaliteli, En yüksek teknolojiyi kullanan, Sağlık hizmeti organizasyonunu yapan, Yenilikçi ve değişime açık yönetim anlayışı ile; Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında kesintisiz bir sağlık hizmeti sunmaktır. 2.2 Vizyon Ülkemizde, sağlık politikalarının oluşturulmasında projeler üretip, sağlık düzeyi ölçütlerini gelişmiş ülkeler seviyesi üstüne çıkarmaktır. 3 İLKELERİMİZ Sağlık hizmetlerinin ekip işi ile olması gerektiğine inanıyoruz Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanıyoruz Çalışanlarımızın motivasyonu sağlandığında, hizmet alanın memnuniyetinin artacağına inanıyoruz Kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz Sevgi ve güler yüzün gücüne inanıyoruz Sağlıklı toplumun hızlı gelişeceğine inanıyoruz Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerle oluşabileceğine inanıyoruz Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliğe inanıyoruz 4 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER AMAÇ: Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, verimli, teknolojik olarak çağa uyumlu, fiziki ve tıbbi açıdan kaliteli hizmet sunumudur. Hedef 1.1 : Yataklı Tedavi Kurumlarımızın tamamının önümüzdeki 5 yıl içerisinde fiziki şartları düzeltilecek, personel ihtiyaçlarının en azından %80 karşılanmış olması planlanmaktadır.. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumları içerisinde gerek bina durumu gerekse kullanım alanlarında yetersizlik olanlar belirlenerek, ek bina yapılarak desteklenmesi, gerekirse yeni hastane binalarının inşa edilerek taşınması, yatırımları devam eden hastane binalarının finanssal açıdan desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda ihtiyaç olan personel belirlenecek, personel dengesizliği giderilecek ve sözleşmeli personel alımıyla ihtiyaç giderilecektir. Faaliyet : Yalnızca merkez ve referans hastanelerimizde değil; ilçe hastanelerimizde de çağdaş tıbbi teknolojiye uygun ileri tetkiklerin de yapılabileceği tıbbi cihazlar (Örn: 10

12 Otoanalizör, Bilgisayarlı Tomografi, ameliyat ve muayene ekipmanları) sağlanacak, var olanlar yenilenecek ve kalibrasyonlarının yapılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gerekli olduğunda hizmet alımı yapılacaktır. Faaliyet : Randevulu hasta kabul sistemlerinde yeni alternatifler (Örn: SMS, internet üzerinden randevu alımı) sunulacak ve yaygınlaştırılacaktır. Tetkik sürecinde yoğun talep olan hastanelerimizde hizmet alımı yapılarak bekleme süresi optimal olacaktır. Faaliyet 1.1.5: Hastaların Hekim Seçme Özgürlüğü nden yararlandırılması ve 2006 sonu itibarıyla tüm hastanelerimizde uygulamanın başlaması sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Hasta Hakları Birimlerinin hastanelerimizde aktif olarak çalışmaya başlamasıyla hasta ve hastane çalışanları arasındaki sorunlar yerinde çözümlenecek, hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişim arttırılacak, iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilecektir. Hasta Hakları açısından toplum ve sağlık çalışanlarını bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Girdi:Yataklı tedavi kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm personel sayısı Çıktı:İstenilen özelliklerde donatılan hastane sayısı. Kalite Göstergesi:Bir günde hastane başına düşen işleme konulmuş şikayet sayısı. Verimlilik Göstergesi:Bir günde hastaneye başvurmuş tetkiklerini yaptırmış,tanı almış hasta sayısı. Sonuç Göstergesi:Şikayet sayısında azalma. Hedef 1.2 : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda mevcut mortalite ve morbiditenin %20 daha aşağıya çekilmesi planlanmıştır. Bursa nın deprem kuşağında olması nedeniyle afete yönelik önlemlerin alınması sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda halen / olan kişi başına düşen yatak sayısı arttırılacaktır.yatak işgal oranları ilçe hastanelerinde de arttırılacaktır. Faaliyet : Yoğun Bakım yatak sayılarının arttırılması, donanımlarının tam olması, eğitimli hekim ve personelinin uygun sayıda olması sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda kan merkezleri ve kan istasyonlarının sayısı ve bu birimlerde görev yapan eğitimli hekim ve personel sayısı arttırılarak; güvenli kan temini sağlanacak ve gerekli stokların Kızılay Kan Merkezi ile koordineli olarak kontrolü yapılacaktır. Faaliyet : Diyaliz merkezlerinin gerek il merkezinde gerekse ilçelerde kurulmasının, varolan merkezlerin cihaz sayılarının ihtiyaca göre belirlenip arttırılmasının ve yenilenmesinin desteklenmesi sağlanacak, eğitimli hekim ve personel sayısının arttırılmasıyla tedavi maliyetleri düşürülecektir. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarının Acil Servislerinin ulaşılabilirliğinin kolay, fiziki mekanlarının ve donanımlarının tam olması sağlanacaktır. Acil Servislerin kendi aralarında ve 112 KKM ile koordineli çalışma düzeni iyileştirilerek etkinleştirilecektir. Uzman hekim sayısı uygun olan hastanelerimizde uzman hekimlerin branş nöbeti tutmaları sağlanacaktır. Faaliyet : Hastanelerimizde Afet Eylem Planları hazırlanarak gereğinde uygulanacaktır. Tatbikatlar yapılacaktır. Girdi: Bursadaki ikinci basamaktaki toplam yatak sayısı. Çıktı: Bir yıllık hastanede yatarak tedavi edilen hasta sayısı. Kalite Göstergesi: Hastane aciline başvurudan hastaneye yatış anına dek geçen süre. Verimlilik Göstergesi: Hasta başına düşen birim maliyet. Sonuç Göstergesi: Mortalite ve Morbiditede azalma. Hedef 1.3 : Yataklı Tedavi Kurumlarında yoğun talep karşısında hizmet sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yığılmaların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Faaliyet : Tüm hastanelerimizin tam otomasyona geçmesi, hizmet alımı yoluyla personel ve donanım eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. 11

13 Faaliyet : Hastanelerimizde muayene oda sayılarının arttırılarak hekim başına düşen hasta sayının azaltılması ve hastaya kaliteli zaman ayrımına olanak sağlanacaktır. Faaliyet : Randevulu hasta kabul sistemlerinde yeni alternatifler (Örn : SMS, Internet üzerinden randevu alımı) sunulacak ve yaygınlaştırılacaktır. Tetkik sürecinde yoğun talep olan hastanelerimizde hizmet alımı yapılarak bekleme süresi optimal olacaktır. Faaliyet : Hastaların Hekim Seçme Özgürlüğü nden yararlandırılması ve 2006 sonu itibarıyla tüm hastanelerimizde uygulamanın başlaması sağlanacaktır. Faaliyet : Hasta Hakları Birimlerinin hastanelerimizde aktif olarak çalışmaya başlamasıyla hasta ve hastane çalışanları arasındaki sorunlar yerinde çözümlenecek, hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişim arttırılacak, iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilecektir. Hasta Hakları açısından toplum ve sağlık çalışanlarını bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Girdi: Hastanelerdeki muayene oda sayısı. Çıktı: Hekim başına düşen hasta sayısı. Kalite Göstergesi: Hekimin bir hasta için ayırdığı süre. Verimlilik Göstergesi: Hastanın hastaneye geldiği andan itibaren doktor muayenesine dek geçen süre. Sonuç Göstergesi: Yapılan anket çalışmalarında memnuniyet belirten hasta yüzdesi. Hedef 1.4: Organ Bağış sayısını % 100 arttırmak ve konuyla ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanarak, eğimler düzenlenerek, topluma Organ Bağışı bilincini kazandırmak.ilimizde organ nakil sayısını % 50 arttırmak. Faaliyet : Organ bağış kampanyası düzenlenerek, kampanya sürecinde eğitimler verilerek organ bağışı artırımı sağlanacaktır. Faaliyet : Üniversiteler ve devlet hastanesiyle koordinasyon sağlanarak düzenlenecek eğitimlerde organ bağışı bilinci topluma verilecektir. Girdi: Şu anki organ bağış sayısı. Çıktı: Eğitimler sonucu organ bağışı sayısı. Sonuç Göstergesi: Artan organ bağışı yüzdesi. AMAÇ: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırkent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli birinci basamak hizmeti sunmaktır. Hedef: Sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği sağlamak için fiziki alt yapı donanımı ve personeli tam sağlık ocaklarının 5 yıl içersinde yapılması hedeflenmiştir. Faaliyet 1: Oluşan yeni yerleşim bölgelerinde sağlık alanı olarak ayrılmış bölgelere standartlara uygun sağlık ocağı kurmak. Faaliyet 2: Mevcut Sağlık Ocaklarının fiziki şartlarını eşit ve standart duruma getirmek. Faaliyet 3:Tüm personelimizi halkla ilişkiler ve iletişim teknikleri konusunda eğitim surecinden geçirmek. Faaliyet 4: Sağlık ocaklarında sunulan hizmetin standardizasyonunun sağlanması amacıyla denetim formatı oluşturulması. Faaliyet 5:Sağlık hizmetinin ulaştırılması güç olan kırsal bölgelerde sürekli,düzenli ve yaygın şekilde mobil sağlık hizmeti ulaştırılması. Girdi: Mevcut sağlık ocağı sayısı. Çıktı: Beş yıl sonra tam donanımlı sağlık ocağı sayısı. Verimlilik: Mobil hizmet veren birim sayısının azalması. Kalite Göstergesi: Birinci basamakta bir ayda işleme konulmuş şikayet sayısı. Sonuç: Şikayet sayısında azalma yüzdesi. 12

14 AMAÇ: Sağlık Bakanlığının AB ile uyum protokolü dahilinde 1.Basamak sağlık hizmetlerin değişim süreci dahilinde aile hekimliğine geçiş aşamasının tamamlanması. Hedef: 1. Basamak sağlık kuruluşlarının fiziki alt yapı,donanım ve personel envanterinin 2006 yılı sonuna dek tamamlanması. Faaliyet 1: Basamak sağlık çalışanları için Aile Hekimliğine geçiş aşamasındaki uyum çalışmalarının tamamlanması. Faaliyet 2: Aile hekimliği geçiş süreci dahilinde nüfusa 1 Aile Hekimi düşecek şekilde bölgelerin belirlenmesi çalışmalarının tamamlanması. Faaliyet 3: Aşı Kayıt Fişi,Aşı Kartı, Kişiler Sağlık Fişi, Ev Halkı Tespit Fişi gibi formların yeniden güncellenmesi, düzenlenmesi Girdi: Biri,nci basamaktaki personel sayısı: Çıktı: Bursa genelinde gereken aile hekimi sayı. Verimlilik Göstergesi: Birinci basamakta tanı konulan hasta yüzdesinin yükseltilmesi. Kalite Göstergesi: Beş yıl sonunda birinci basamak hasta memnuniyeti yüzdesi. AMAÇ: Gelişme çağında olan 7-18 yaş grubuna yönelik okul sağlığı hekimliğini geliştirmek, yaygınlaştırmak. Hedef: Bursa daki mevcut ilköğretim ve lise eğitim kurumlarının yılda en az 1 defa sağlık tarama hizmeti almasını sağlamak. Faaliyet 1: Her yıl yapılan sağlık taramaları ile büyüme ve gelişme geriliği gösteren öğrencilerin tespiti, kronik hastalıkların erken teşhisine yönelik muayeneleri sürdürmek. Faaliyet 2: Halen devam etmekte olan sağlık eğitimi çalışmalarının sayısını artırmak ve eğitimleri aileleri kapsayacak şekilde genişletmek. Faaliyet 3: Öğrencileri bağımlılık yapıcı maddelerin etkilerine karşı eğitmek. Faaliyet 4: Aşılama çalışmalarını devam ettirmek. Girdi: 7-18 Yaş arası öğrenci sayısı. Çıktı: Muayene edilen Öğrenci sayısı. Verimlilik Göstergesi: Koruyucu hekimlik hizmeti ve erken tanı almış öğrenci sayısı. Sonuç Göstergesi: Koruyucu hekimlik hizmeti ve erken tanı almış öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı. AMAÇ: Sağlık müdürlüğü bünyesinde yapılan izleme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının verimli olabilmesi için istatistiksel verilerin ulaşılabilir kılınması. Hedef: Sağlık müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların kullanmaları gerekli bilgisayar programları istatistiki veri hazırlanması ve sunumu konusunda eğitime tabi tutulması. Faaliyet: Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması Girdi: Eğitime alınacak kişi sayısı. Çıktı: Bilgisayar eğitimi almış kişi sayısı. Kalite: Tüm personelin teknolojiyi kullanabilme oranı. AMAÇ: İldeki bütün sağlık kuruluşlarında,ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılacak ve sürekliliği sağlanacaktır. Hedef: Ülkemizde son verilere göre anne ölüm hızı yüz binde 40, ilimizde yüz binde olup; hedefimiz bu oranı yüz binde 25 e indirmektir. Faaliyet: Anne ve Bebek sağlığı açısından anemiye bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla ilimizdeki yaklaşık gebenin tamamının demir preparatı kullanmalarının sağlanması Faaliyet: İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi, halkın bilinçlendirilmesi. Faaliyet: Gebelere Demir Desteğinin sağlanması. 13

15 Faaliyet: İlimiz 1. basamak sağlık kuruluşlarındaki ve 2. basamaktaki aile planlaması polikliniğinde görevli tüm Doktor, Ebe, Hemşirelerin aile planlaması danışmanlık ve enfeksiyon kontrolü eğitimlerinin sağlanması. Faaliyet: Ç.P.G.D. Program kapsamına alınan sağlık ocağı personelini eğitmek Program kapsamında bulunan sağlık ocakları bölgesinde yoksulluğa bağlı beslenme yetersizliği olan gebe ve çocukları erken tespit etmek ve bu olgulara proje ortaklarının desteği ile besin yardımı yapmak Faaliyet: Ana Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması ve Adolesan konuları ile ilgili, belirli gün ve haftalardaki halk ve hizmet içi eğitimlerin yapılması. Girdi: Dağıtılan demir preparatı sayısı. Gebe sayısı. Birinci basamaktaki personel sayısı. Çıktı: Eğitim almış personel sayısı Eğitim almış gebe sayısı. Demir preparatı kullanan gebe sayısı. Verimlilik Göstergesi: ÇPGD(Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı) programına alınmış çocuk oranı. Sonuç Göstergesi: Anne ölüm hızının azalması. AMAÇ: Adolesan çağındaki gençlerin psikolojik sosyal ve fiziksel sorunlarını önlemek Hedef: Bursa genelinde adolesan çağında okula devam eden gençlerin %100 ne ulaşarak bu merkezi tanıtmak. Faaliyet: Gençlik Danışma Sağlık ve Hizmet Merkezinde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek. Faaliyet :Bursa genelinde 1 tane olan merkez sayısını her ilçede en az bir tane olmak şartıyla artırmak Faaliyet: Merkez için uygun bina, personel,ekipman tahsis etmek. Faaliyet:Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek merkezi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak (tanıtım toplantıları, broşür, cd, yerel basın, vb) Girdi: Adölesan sayısı. Çıktı: Bu merkezden haberi olan öğrenci,eğitimci,veli sayısı.. Verimlilik: Danışma almış adölesan oranı. Kalite: Merkezden memnun olan kişi yüzdesi. Hedef: Ülkemizde son verilere göre bebek ölüm hızı binde 29, ilimizde binde 9.84 olup; hedefimiz bu oranı binde 6-7 seviyelerine indirmektir. Faaliyet: İlimizde doğum yapılan 15 Devlet, Üniversite ve Askeri Hastanelerden 5 tanesi Bebek Dostu Hastane unvanını almış olup hedefimiz ilk etapta Bebek Dostu Hastane sayısını 7 ye çıkarmak, ve akabinde bütün hastanelerin bu unvanı almalarını sağlamak. Faaliyet: İshal ve zatürreeye bağlı ölümlerin önlenmesi için ücretsiz ORS paketlerinin, penisilin preparatlarının halka ulaştırarak bu konudaki eğitimlerin yapılması. Faaliyet: 0-1 yaş arası tüm bebeklere 1 yıl süre ile ücretsiz D vitamini dağıtımının sağlanması. Faaliyet: 4-12 ay her bebeğe profilaktik amaçlı, ay arası anemisi olan tüm bebeklere ücretsiz demir desteğinin sağlanması. Girdi: 0-1 yaş bebek sayısı Dağıtılan ORS sayısı. Dağıtılan D-Vit Sayısı Dağıtılan Demir preparatı sayısı Çıktı: İshalli bebek sayısı. 14

16 Zatürreeli bebek sayısı Anemili bebek sayısı Verimlilik Göstergesi: İshalli bebek sayısında düşüş oranı. Zatürreeli bebek sayısında düşüş oranı. Anemili bebek sayısında düşüş oranı. Bebek ölüm oranlarında düşüş. Kalite Göstergesi: İyilik halinin sağlanması ve ölüm oranını azaltılması Sonuç: Sağlıklı bebek oranını yükseltilmesi Hedef: Erken tanı ile önlenebilen kalıtsal hastalıkların önümüzdeki on yıl içersinde %10 azaltılması Faaliyet: Tüm yeni evlenen çiftlere talasemi tarama testi yapılması. Faaliyet: Tarama testi yapılan çiftlerde tarama testi pozitif çıkanlara erken teşhis ve tedavi sağlanarak talasemi hastalığının görülme sıklığını düşürmek. Faaliyet: Her yeni doğan bebeğe fenilketonüri tarama testinin yapılmasını sağlamak. Faaliyet: Her yeni doğan bebeğin 1. kan örneği doğum yapılan hastanede, 2. kan örneğinin de mutlaka bağlı olduğu 1. basamak sağlık kuruluşunda olmak üzere iki kez fenilketonüri tanısı için topuk kanı alınarak tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. Girdi:Evlenen çift sayısı. Çıktı:Test uygulanan çift sayısı. Verimlilik Göstergesi: Thalasimia lı doğan çocuk sayısın azaltılması. Kalite Göstergesi: Erken konulan thalasimia tanısı oranını yükseltilmesi. Sonuç:Thalasemia görülme oranını azaltılması. Hedef: Eğitim sonrası 1.ve 2. basamak sağlık kurumlarındaki uygulamalar ile bölgedeki halkın etkili aile planlaması kullanım yüzdesi, % 42 olan seviyeyi korumak. Faaliyet: Aile planlaması hizmeti veren tüm sağlık kuruluşlarında aile planlaması danışmanlık hizmeti verilmesi Faaliyet: Aile planlamasını uygulamasına yönelik personel eğitimi Faaliyet: Birinci basamakta herkese ücretsiz aile planlaması uygulaması yapılması Girdi: Aile planlaması uygulamak isteyen çiftler Aile planlamasında kullanılan materyaller Aile planlaması hizmeti veren sağlık personeli sayısı Çıktı: Danışmanlık hizmeti alan çiftler Verimlilik Göstergesi: Etkili aile planlaması yöntemi kullanım oranı Sonuç: Aile planlaması kullanımının sürekliliği AMAÇ : Aşı ile önlenebilir hastalık insidansını azaltmak. Hedef : Her bir antijene karşı % 90, Kızamığa karşı % 95 bağışıklama oranına ulaşmak Faaliyet: İlimizde bulunan tüm sağlık ocağı, AÇS-AP dispanserlerinde ve özel kurumlarda kızamık aşılama çalışmaları sürdürülmektedir. Faaliyet: Sağlık Bakanlığından Lojistik destek sağlandığı takdirde Kızamık-Kızamıkçıkkabakulak üçlü aşısına ve hemofilus İnfluenza B aşısına başlamak. Faaliyet: 2006 sonuna kadar 1. basamakta çalışan aşı sorumluları ve soğuk zincir sorumlularına aşı sonrası istenmeyen etkiler, soğuk zincir ve güvenli enjeksiyon eğitiminin verilmesini sağlamak. Faaliyet: 2010 yılına kadar ilköğretim 8.ci sınıfında toplumda Hepatit B aşısız birey bırakmamak. Faaliyet: tarihine kadar Bursa ilinde yerleşik 6 Akut Flask Paralizi vakası tespit etmek için düzenli olarak vaka takibi yapılması 15

17 Girdi: Aşı için gerekli araç sayısı Aşı için gerekli doz miktarı Aşı için gerekli personel sayısı. Çıktı: Aşılanan çocuk sayısı. Verimlilik Göstergesi: Çocuk başına birim aşı maliyeti. Kalite Göstergesi: Aşı oranlarının yükseltilmesi. Sonuç: Aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkların oranının düşürülmesi. Hedef : 2006 yılı içerisinde 0 Neonatal Tetanoz vakası tespit etmek. Faaliyet: yaş kadınlarda TT2+ aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapmak. Girdi:15-49 yaş arası kadın sayısı. Çıktı: Aşısı tamamlanan yaş arası kadın sayısı. Verimlilik Göstergesi: Görülen neonatal tetanoz vakası Kalite Göstergesi: Neonatal tetanoz vakası eradikasyonu. AMAÇ : Doğal afetler veya olağanüstü durumlar dahil olmak üzere tüm koşullarda aşı, serum ve stratejik malzemelerin hasar görmesini engellemek, ve daha hızlı, güvenilir ve etkin aşı dağıtımını sağlamak Hedef : 2006 yılında il genelinde aşı dağıtımında ve bakanlıktan aşı temininde kullanılacak soğuk hava tertibatlı bir araç almak ve bu aracı dağıtımda kullanmak. Faaliyet: Araç alımı sağlandı. Aracın içinin donanımının yapılması için çalışmalar sürdürülüyor Faaliyet: 2007 yılı sonuna kadar aşı, serum ve stratejik malzemelerin saklanması için, depreme dayanıklı, müstakil, jeneratörlü, soğuk hava deposunun inşaatını yapmak. Girdi: Yeni binada depo edilen aşı miktarı. Çıktı: Kulaılan aşı miktarı Verimlilik oranı: Aşının son birime ulaşımında zayiat oranı AMAÇ : Tüberküloz hastalarının tedavilerinin kontrolü ve daha etkin bir şekilde sürdürülmesi Hedef : Tüberküloz hastalığında direkt gözetimli tedavi sistemine mart 2006 da başlamak Faaliyet:2006 sonuna kadar direkt gözetimli tedavi sistemi eğitiminin 1. basamak tüm sağlık personeline verilmesini sağlamak. Faaliyet : 3 adet UV lambalı ambulans düzenlemesi yapılarak, çoklu ilaca karşı rezistan tüberküloz vakalarının hastaneye sevklerini sağlamak. Girdi: Tüberkülozlu sayısı Çıktı: Yeni metodlarla ilaç kullanan tüberkülozlu hasta sayısı. Verimlilik Göstergesi: Tedavi olan tüberkülozlu sayısı. Kalite Göstergesi: Azalan tüberkülozlu hasta sayısı. AMAÇ : Dışarıdan importe sıtma vakalarını tespit etmek (göçerler, işçiler, askerler v.b.). Hedef : Aylık Ortalama 1500 adet sıtma kan örneği almak. Faaliyet : İl merkezinde ve ilçelerde görev yapan sıtma işçileri her ay düzenli olarak bölgelerinde taramalar yaparak, riskli gruplardan kan alma çalışmaları yapmaktadırlar Girdi: Alınan kan sayısı. Çıktı: Tespit edilen sıtmalı hasta sayısı Sonuç: Sıtma taramalarını periyodik hale getirebilmek. 16

18 AMAÇ: Toplumun doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolü ve eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve amacıyla doğru ağız diş sağlığı bilgileriyle donatılmış ve öğrendiği bilgileri uygulayan bireyler yetişmesinin sağlanması. Hedef: Tedavi edici diş hekimliğine ihtiyaç duyulan yaşın yükseltilmesi Faaliyet: Okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesi Faaliyet: Ağız ve diş sağlığı birimine bağlı tüm kurumların denetimi Faaliyet: Milli Eğitim Bakanlığınca Kalfalık Belgesi verilmiş diş protez teknisyenlerine Sağlık Bakanlığı Meslek Belgesi verilebilmesi için 8 ay sürecek eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Girdi: Çeşitli yaş gruplarından diş sağlığı eğitimi alan çocuk sayısı. Çıktı: Düzenli diş sağlığı kontrollerine giden çocuk sayısı Sonuç: Sağlıklı dişlere sahip toplum AMAÇ: İl çapında yaygın, herkes tarafından kolay ulaşılabilir süratli, etkili ve nitelikli bir acil sağlık hizmeti sunmaktır. Hedef: Vaka ihbarını takiben istasyondan çıkış ve vaka yerine varış süresinin 7 dakikaya indirilmesi Faaliyet: 112 acil yardım hizmetlerinde kullanılan ambulansların sayısını yeni ambulans alımı yapılmadan ve şoför istihdam etmeden hizmet alım yöntemiyle arttırmak Hedef: Her 50 bin nüfusa asgari 1 hasta nakil ambulansı, her 100 bin nüfusa asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek kadar istasyon sayısına ulaşmaktır Faaliyet: Yeni istasyon tespitleri ve bu noktalara personel aktarımı Hedef: Acil Servislerde çalışan tüm personelin en çok 3 yıllık periyotlar içerinde yıllık 40 saatten az olmamak koşulu ile hizmet-içi eğitim almasını sağlamaktır. Faaliyet: Hizmet içi eğitim programlarının ve konularının hazırlanması. Girdi:Hastanelere günlük giriş yapan 112 ambulans sayısı Günlük her bir noktadan çıkış yapan 112 ambulans sayısı Çıktı:112 acil ambulans servisinin çıkış yaptığı gerçek vaka sayısı Verimlilik Göstergesi: 112 acil hizmetlerinin doğru ve zamanında kullanılan vaka sayısı. Kalite Göstergesi:112 acil servisinin yardım yada tedavi ettiği hasta sayısı. Sonuç:112 kontrol noktasından hastaya ve oradan hastaneye ulaşımda en kısa sureye ulaşmak. AMAÇ: İlimiz sağlık istatistik bilgilerinin doğru, kolay ulaşılabilir, çağın teknolojik donanımları kullanılarak tüm kurumlarımızca toparlanıp müdürlüğümüzce oluşturulması Hedef: 2009 sonuna kadar tüm sağlık istatistik bilgilerinin oluşturularak belli bir formatta yapılandırılması. Faaliyet: 2006 yılı ilk yarısında içerisinde ilçe merkezindeki sağlık ocaklarının tümünün otomasyon kurulumu programına dahil edilmesi. Faaliyet: yılları arasında gerekli donanımların sağlanmasında sonra Sağlık Müdürlüğü ve merkezdeki sağlık ocaklarının arasında on-line iletişimi sağlamak. Faaliyet: 2006 yılının ilk yarısında kullanılacak barkod yazıcı, barkod okuyucu, laser yazıcı ihtiyacının karşılanması. Faaliyet: 2006 yılı eylül ayı itibariyle 1.basamak sağlık kuruluşlarına bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayar donanımı eğitimi düzenlenmesi. 17

19 Faaliyet: yılları arasında 1.basamak sağlık kuruluşlarında kullanılacak yazılımın Sağlık Bakanlığı tip sözleşmesine bağlı kalınarak temin edilmesi. Faaliyet: 2006 yılı içerisinde bilgisayar donanımları konusunda oluşabilecek sorunlara müdahale edilerek tamir maliyetlerin minimuma indirilmesini sağlamak. Faaliyet: 2006 yılı içerisinde ÇKYS ve TSIM programların etkin kullanımı sağlamak. Faaliyet: Sağlık ocaklarının Network (LAN ve WAN) yapısını tamamlamak. Faaliyet: Yeterli düzeyde bilişim teknolojisi imkanlarını sağlamak.(bilgisayar, yazıcı, barkod yazıcı, barkod okuyucu) Girdi: Kullanılan istatistik formları. Çıktı: Yeni düzenlenen istatistik formları Verimlilik Göstergesi: İstatistik formlarının günlük hayatta kullanılma yüzdesi. Kalite Göstergesi: Sağlık müdürlüğünün çalışma formlarının istatistik formlarına göre düzenlenme oranı. AMAÇ:Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Hedef: Şubemize bağlı olarak sağlık hizmeti sunan eczane, ecza deposu, aktar-baharat ve medikal gaz üretimi yapan kuruluşların 5 yıllık plan çerçevesinde daha modern teçhizat ile daha kaliteli ve tüm ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verecek bir hizmetin sunulmasını sağlamak Faaliyet:. Yapılacak bu denetimler esnasında öncelikle eczane ve ecza depolarında bulundurulması zorunlu olan alet edevat ile hayati öneme haiz olan ilaçları eksiksiz olarak bulundurmalarını sağlamak Faaliyet:Denetimler sırasında eczacı ve eczane çalışanları özellikle eczaneye gelen kişilerin hasta veya hasta yakını olduklarını bilmeleri ve bu kişilerin hasta psikolojisi ile hareket edeceklerini düşünerek bu kişilere karşı daha uyumlu davranılması konusunda eğitimlerini sağlamak, Faaliyet : Eczanelerde tespit edilen eksiklikleri saptamak ve bu eksiklerin mutlak suretle giderilmesini sağlamak, Faaliyet :Eczane çalışanlarından Eczacı ve Eczacı yardımcılarının 2006 ve 2007 yılı içerisinde aşı satışlarını Soğuk Zincir kurallarına uyarak satışların yapılması konusunda eğitimlerini yapmak. Faaliyet : Aktar ve baharat satışı yapan kuruluşları 2007 yılı sonuna kadar tamamını kayıt altına almak, Kayıt altına alınan tüm aktar ve baharatların insanların sağlığının olumsuz yönde etkileyecek karışımları yapmaları sadece yasa çerçevesinde satış yapmaları konusunda eğitimlerini yapmak, Girdi: Bursa ilindeki eczane sayısı. Çıktı: Bursa ilindeki amaca göre hizmet götürülmüş eczane sayısı. Verimlilik Göstergesi: Hastaların eczaneler hakkındaki memnuniyet oranın yükseltilmesi Kalite Göstergesi: Hizmet sunumunu istenilen standarda ulaştırmış eczane sayısındaki artış. 18

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz /

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / ADİLCEVAZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Kurum Müdürü : Dr. Fehmi ESER Telefon 04343114474 : Fax : 0 434 311 44 74 E-Posta : adilcevazahb@gmail.com Web Sitesi : - Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / Adres

Detaylı

KÖYCEĞİZ TOPLUM SAĞ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR TAŞRA

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

gaziemirts m@ism.go v.tr

gaziemirts m@ism.go v.tr --- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ ENVANTERİ --- İZMİR GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI Dr. Mehmet Ali Torunoğlu Kurum Başkan Yardımcısı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 12 Kanser Savaş Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

SAGLIK Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir?

SAGLIK Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir? SAGLIK Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir? Temel sağlık hizmeti hasta olanın tedavi edilmesi yanında,

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin temizlik ve ilaçlama işlerini yapmak, köpek barınağının bakımı ve düzenlenmesini gerçekleştirmek; belediyenin ulaşım

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü

TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü TC ANKARA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Deniz YERTUT 08.10.2016 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçiş Tarihi 15 Temmuz 2010 Aile Hekimliği Birim Sayısı 1558 AHB Başına Düşen Ortalama Nüfus 3.364 Gezici

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ

OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ OKUL SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ UYGULAMA TALĠMATNAMESĠ Okul Sağlığı, öğrencilerin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/ 11021 06/09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26463 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK-1 FORMU DEVELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı