BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006

2 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri daha kurtuluş savaşı yıllarına rastlar. Bu yıllarda daha birçok ülkede sağlık için ayrı bir bakanlık kurulmamış iken T.B.M.M. hükümeti, 2 Mayıs 1920 tarihinde Resmi Gazetenin birinci sayısında yer alan 3 nolu yasa ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletini (S.S.Y.B.) kurmuştur. Sağlık Bakanlığının kuruluşunda o yıllarda Millet Meclisi ikinci başkanlığını yapan Dr. Adnan Adıvar ile sonraları Dışişleri Bakanlığını yapan Yusuf Kemal Tengirşenk'in büyük rolleri vardır. 3 Mayıs 1920 de toplanan ilk bakanlar kurulu ilk sağlık bakanı olarak Dr. Adnan Adıvar'ı seçmiştir. Bakanlık çalışmalarına öncelikle mevcut sağlık personelinin kayıtlarının düzenlenmesiyle başlamış, İstanbul Hükümetinden sağlıkla ilgili bütün kanun ve tüzükler temin edilmiştir. Bakanlık yeni bir kadro düzenlenmesine gitmiş, illerdeki sağlık müdürlükleri, hükümet, belediye ve karantina hekimlikleri ile sağlık memurlukları aynen korunmuştur. İllerdeki Memleket hastaneleri çalışmalarına devam ederken, frenginin yaygın olduğu Kastamonu ve Zonguldak illerinde kurulmuş olup direk merkeze bağlı çalışan, Frengi Savaş Hastaneleri il idarelerine devredilmiştir. Koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak üzere İtalya'dan çiçek aşısı getirilmiş ve Ankara'da Kuduz Tedavi Müessesesi kurulmuştur. Kırsal alandaki hekim gereksinimini azaltmak için hükümet tabiplerinin askere alınmaları engellenmiştir. Bu yıllarda sağlık örgütü idari örgütlenmeye uydurulmuş ve illerde hizmeti yürütmekle vali görevlendirilmiştir. Sağlık müdürleri yalnızca valinin danışmanıdırlar. İlçelerde ise sorumlu ve yetkili kaymakamdır e kadar birçok imkansızlıklar içinde görevini yapmaya çalışan Sağlık Bakanlığı Kurtuluş savaşından sonra ülkenin sağlık durumunu iyiye götürmek için büyük çabalar harcamıştır. Bu yıllarda gerekli kanunlar çıkarılarak merkez ve çevre örgütleri kurulmaya, sağlık müdürlüğü - hükümet tabipliği temel örgüt kabul edilerek sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye yayılmasına başlanmıştır. Cumhuriyet hükümetinin ilk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam'dır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında en büyük sorun bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenebilmesi idi. Bu nedenle 1924 yılında hazırlanan bir programda şu konular ele alınmıştı; 1- Devlet sağlık teşkilatını köylere kadar uzatmak, 2- Daha fazla Doktor yetiştirmek, 3- Numune hastahaneleri açmak, 4- Ebe ve sağlık memurları yetiştirmek, 5- Anne ve çocuk sağlığını korumak, doğumevleri ve çocuk bakımevleri açmak, 6- Verem, sıtma, frengi ve zührevi hastalıklar, trahom kuduz gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek, 7- Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha okulu açmak. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kuruluşu henüz bir yılı tamamlamadan 1921 yılında Frengi Mücadele Kanunu kabul edilerek uygulanmasına başlanmıştır. Ülke çapında sıtma savaşı 1925 yılında başlamıştır yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Yasası ile frengi, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetleri iyi bir şekilde düzenlenmiş ve ülkemizde ilk kez verem ve trahom gibi hastalıklarla savaş devlet görevi olarak yasallaşmıştır yılında çıkarılan bir kanunla, özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltilme işlemlerinin Sağlık Bakanlığınca yapılması ve bütçelerindeki tüm sağlık harcamalarının bu bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Böylece kamu sektöründe çalışan tüm sağlık personelinin yönetimini tek elde toplayan güçlü bir merkezi yönetim dönemi başlamıştır. " Ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek ve toplumun sağlığına zarar veren tüm hastalık yada diğer zararlı etkenlerle savaşmak ve gelecek kuşakların sağlıklı yetişmesini sağlamak ve halka tıbbi ve sosyal yardımda bulunmak bir devlet hizmeti " olarak kabul edilmiş, askeri 1

3 sağlık hizmetleri dışında, ülkemizdeki tüm sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin sorumlusu ve denetleyicisi Sağlık Bakanlığı olmuştur. Personel Durumu: Uzman Doktor Sayısı 867 Pratisyen Doktor Sayısı 883 Hemşire Sayısı 928 Ebe Sayısı 1176 Diğer Personel 3072 Toplam Personel Sayısı 6926 Finans Kaynakları: 1. GENEL BÜTÇEDEN a. Personelin Aylıkları Ve Sosyal Hakları Ödemeleri b. Telefon, elektrik, su, doğalgaz ve yakacak alımları c. Tıbbi demirbaş cihazı ve tıbbi sarf malzeme alımları 2

4 d. Kırtasiye malzeme alımları e. Büro demirbaş malzeme alımları f. Sağlık ulaşım araçları akaryakıt alımı g. Yakacak alımları 2. DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ a. Her türlü ödemelerin 3. İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ a. Büyük onarımlar b. Küçük onarımlar c. Ambulans alımı d. Tıbbi sarf malzeme alımı e. Sağlık ulaşım araçları akaryakıt alımı SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ENVANTERİ: 96 Ambulans, 60 adet binek ve taşıma aracı TEKNOLOJİ ALT YAPISI VE TEKNOLOJİ KULLANIM DÜZEYİ: Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın otomasyon projesi kapsamında, sağlık kuruluşlarımızın otomasyona geçirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiş bu aşamada 2005 yılında Genel bütçe ve Döner Sermaye Bütçesinden 300 adet bilgisayar, 7 adet laptop ve 93 adet yazıcı alınarak müdürlüğümüz ve 1. basamak sağlık kuruluşlarımıza dağıtımı yapılmıştır. Otomasyon kapsamında 1. basamak sağlık kuruluşlarımızdan 91 tanesinin otomasyona geçişi sağlanmıştır. KURUMLARIMIZ: Sağlık Ocağı Sayısı 147 Sağlık Evi Sayısı 68 AÇS/AP Merkezi Sayısı 7 Verem Savaş Dispanseri Sayısı 10 Sağlık Merkezi Sayısı(Ağız ve Diş Sağlığı M.) 2 2. Basamak Hastane Sayısı Basamak Hastane Sayısı 1 Özel Poliklinik Sayısı 66 Özel Tıp Merkezi Sayısı 14 Özel Dal Merkezi Sayısı 7 Özel Hastane Sayısı 5 Özel Diyaliz Merkezi Sayısı 6 Eczane Sayısı İstasyonu Sayısı 25 (3 tane gayri faal) Lojman Durumu 254 Adet Ambulans Durumu (112 istasyonları) 0-5 Yaş 34 5 Yaş Üstü 2 3

5 1.1.2 YASAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR: TARİH SAYI KANUN Türk Ceza Kanunu Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Umumi Hıfzıssıha Kanunu Hususi Hastaneler Kanunu Türk Tabipler Birliği Kanunu Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Sağlık personelinin tazmiat ve çalışma esaslarına dair kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık personelinin tazmiat ve çalışma esaslarına dair kanun, devlet memurları kanunu ve Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Sağlık hizmetleri temel kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında kanun Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, sağlık hizmetleri temel kanunu ve sağlık bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun Sayılı kanunlar hükmünce Sağlık Müdürlüğünün görevleri: a) İldeki sağlık hizmetlerini planlamak, Bakanlıkça gönderilen planları ve programları uygulamak, sağlık hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ve en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek b) Sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek; ildeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Bakanlığa bir rapor olarak önermek c) Her yıl bir önceki yıl içinde, ildeki kuruluşlarda yapılan işleri ve aksayan yönler ile ilin sağlık düzeyini kapsayan bir çalışma raporunun hazırlanması d) İl içersindeki sağlık kuruluşlarının görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan malzemeyi belirlemek; sağlanmak üzere bunları Valiliğe ve Bakanlığa önermek; Valilikçe veya Bakanlıkça gönderilen araç gereç ilaç ve tüm malzemenin en verimli şekilde, zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını yapmak e) Hastalık salgınlarında gerekli taşıt, ekipman ve ekibin hazırlanmasını sağlamak f) Sağlık kurumları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmaları yürütmek g) Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak, bu aksaklıkların nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak; bu amaçla 4

6 personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek h) Mevzuata uygun olarak ildeki personelin sicillerinin verilmesini özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak i) Denetimleri Mevzuatla Sağlık Bakanlığına verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek ve/veya denetlenmesini sağlamak j) İl afet planlarının yapılmasını sağlamak Misyon İl Sağlık Müdürlüğü mevcut misyonu; mevcut yasa ve yönetmelikler uyarınca tüm il sınırları içersinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini, kurumumuzun yetki, görev ve sorumlulukları dahilinde hazırlanan programlar ve projeler dahilinde yürütmektir. Son Yıllarda İzlenen Politikalar AB sürecinin etkileri doğrultusunda aile hekimliği sürecine geçilmesi. Dünya Sağlık Örgütünün programladığı güncel gelişmeler doğrultusunda oluşturulan projeleri ulusal ve bölgesel bazda Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak takip etmek ve uygulamak Geçmiş Performans 1. Çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme projesi 2. Bursa Gelişim Projesi 3. Merkez Laboratuvarı 4. Beyaz Zambak 5. Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi Yapımı 6. Evlilik Birimi oluşturulması 7. Demir Gibi Türkiye 8. D-Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi 9. Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi 10. Ocağını Değil Sobanı Söndür Projesi 11. Kızamık Kampanyası 12. Bir Çocuk Yetişiyor Projesi 13. Ana Baba Okulu 14. Fenilketonüri Tarama Programı 15. Neonatal Tetanoz Tarama Programı 16. Polio Eradikasyonu 17. Bebek Dostu Hastaneler Programı 18. Anne Ölümlerinin Önlenmesi Projesi Sorunlar - Belediye Sağlık Polikliniklerinin Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamadan hizmet sunumu yapması - UÜTF Halk Sağlığı Merkezlerinin Sağlık Müdürlüğünden bağımsız çalışmaları - Personel yetersizliği 5

7 1.2 Paydaş Analizi İç Paydaş - Valilik - İl Özel İdare - Kaymakamlık - İl Genel Meclisi - Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri - Özel Hastaneler - Özel Sağlık Merkezleri - 1. Basamak Sağlık Kuruluşları - İl Ambulans Servisi (112) - Sağlık Grup Başkanlıkları - Kurum Çalışanları - İletişim Merkezi - Sağlık Meslek Lisesi - 5 No lu Bölge Donatım Müdürlüğü Dış paydaş - Uludağ Üniversitesi - Belediyeler - Milli Eğitim Müdürlüğü - Tarım İl Müdürlüğü - Çevre ve Orman İl Müdürlüğü - Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü - Gençlik Spor İl Müdürlüğü - Defterdarlık - Sosyal Güvenlik Kurumları - Döner Sermaye Saymanlıkları - Bursa İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Engelliler - Güvenlik Kuvvetleri - Müteahhitler - Yerel Gündem 21 - Halk Eğitim Merkezleri - Türkiye Kızılay Derneği - Ticaret Sanayi Odası - Türkiye Kardiyoloji Derneği, - Türkiye Acil Tıp Derneği - Türkiye Diabet Derneği - Esnaf (meslek) Odaları - Aktüel Meslek Odaları - Mahalli Odalar (Dağ-Der) - Adil Onar Eğitim Vakfı - Ana Çocuk Sağlığı Yardım ve Eğitim Derneği - Bursa Kimsesizler ve Yoksul Hastalara Sosyal Hizmetler Derneği - Çocukları Koruma Derneği - Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği 6

8 - HASVAK - Çocuk Gelişimini Destekleme Derneği - Muhtarlar - Tıbbi Malzeme Satıcıları - Hayırsever Vatandaşlar Paydaş/hizmet matrisi - Valilik - Sağlık Bakanlığı - Kaymakamlıklar - İl Özel İdare - İl Genel Meclisi Sağlık politikasıyla ilgili emirlerin ve projelerin iletilmesi Birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarının bütçe planlaması - Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Müdürlüklerinin ilçelerdeki birimleri - 1. Basamak Sağlık Kuruluşlar 1. Basamak Sağlık Hizmetinin verildiği yerler - Kamu Hastaneleri 2. Basamak Sağlık Hizmetinin verildiği yerler - Özel Hastaneler - Özel Sağlık Merkezleri - İl Ambulans Servisi (112) Acil SaĞlık hizmeti sunumu - Kurum Çalışanları - İletişim Merkezi Sağlık Müdürlüğünün Medya Açılımı - Sağlık Meslek Lisesi Yardımcı SAĞLIK personeli yetiştirilmesi - 5 No lu Bölge Donatım Müdürlüğü Tamirhane Hayırsever Vatandaşlar Mahalli Odalar (Dağ-Der) Esnaf (meslek) Odaları Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Diabet Derneği Halk Eğitim Merkezleri 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarımıza bina, yer, malzeme, eğitim veya ekipman desteği Bursa İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sağlık Grup Başkanlıklarıyla Yeşil Kart Çalışmaları Defterdarlık Ödemeler Döner Sermaye Saymanlıkları Milli Eğitim Müdürlüğü Okul hekimliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü 112 Şubesi ile çalışmalar Tarım İl Müdürlüğü Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Ticaret Sanayi Odası Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi ile koordineli çalışmalar Bayındırlık Ve İskan Müdürlüğü Müteahhitler İdari ve Mali işler Şubesi ile Çalışmalar 7

9 Belediyeler İdari Mali İşler, Gıda Yerel Gündem 21 ve Çevre Sağlığı Şubesi Adil Onar Eğitim Vakfı Çocuğun psikososyal Ana Çocuk Sağlığı Yardım ve Eğitim Derneği gelişimini destekleme Bursa Kimsesizler ve Yoksul Hastalara Sosyal Hizmetler Derneği programı dahilinde Ruh Sağlığı Şubesiyle ortak Çocukları Koruma Derneği çalışma Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği HASVAK Çocuk Gelişimini Destekleme Derneği Muhtarlar Mahallelerde sağlık alanı tespiti Aktüel Meslek Odaları Eczacılık Şubesi Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Merkezleri Şb. Türkiye Kardiyoloji Derneği, 112 acil yardım Türkiye Acil Tıp Derneği şubesine destek Tıbbi Malzeme Satıcıları İdari mali işler şubesiyle ihale 1.3 GZFT Analizi Güçlü yönler - İl yönetiminin desteği ( Vali ) - Karar alma ve icra yetkisi - Deneyimli ve eğitimli personel - Sağlık ocakları ve hastane fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması - Hayırsever yurttaşların katkısı - Yaş ortalaması düşük personel - Döner sermayenin olması (personel ve kaynak kullanımı) - Çalışanların eğitimine uygun yerlerde çalışıyor olması - Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması - Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda verem sıtma gibi hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma - İl ambulans servis ağının güçlü olması - Bursa nın coğrafi konumu nedeniyle ulaşılabilirliğinin kolay olması - Sağlık hizmetlerinin tanıtımında güçlü yerel basın Zayıf Yönler - Motivasyon eksikliği - Sürekli meslek içi eğitim yetersizliği - Çalışanların özlük haklarının yetersizliği - Yavaş işleyen bürokrasi - Genel bütçeden sağlık sektörüne yeterli pay ayrılmaması 8

10 - Dağınık ve imarsız yerleşim (imarda sağlık alanlarının belirsiz olması; acil ambulans hizmeti için şehir içi ulaşım arterlerinin yetersizliği) - Nitelikli personel sayısının eksikliği - Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri - Çevre bilincinin yetersiz olması - Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması - Kanalizasyon ve çevresel atık sorunu - Olumsuzlukların çabuk unutulması - Merkez ve İlçeler arasındaki sağlık düzeyi farkı - Eğitim ve sağlıkta halkın bilgi seviyesinin düşüklüğü - Köylerde içme ve kullanma su sorunu - Tedavi edici sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin önüne geçmesi - Halkın gelir düzeyinin düşüklüğü - İlaç sağlık malzemesi ve teknik donanımda büyük ölçüde dışa bağımlı olmamız - Adli tıp hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmaması - İstatistik çalışmalarının yetersizliği - Kamuya ait arsa bulunamaması, - İmar planlarında Sağlık alanlarının özel şahıslara ait olması. Bu nedenle kamulaştırma işleminin yapılma zorlukları ve bu maksatla ödenek temin edilememesi. - Kiralama maksadıyla müstakil, yeterli alanda ve uygun bölgede bina bulunamaması Fırsatlar Sağlıkta Dönüşüm Programı ile; - Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ile ilgili düzenleme - Hükümet politikaları ( Avrupa Birliği ile uyum süreci ) - Genel Sağlık Sigortası - Aile hekimliği uygulamaları Tehditler - Çok göç alan bir il olması - Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler - Doğal afetler ( sel, lodos v.b.) - Halkın sosyal güvencesinin eksikliği - Eğitim seviyesinin düşüklüğü - Halkın sağlık bilincinin yerleşmemesi - Plansız politik yatırım talepleri - Siyasal baskılar ( personel dağılımını etkilemesi ) - Fizibilitesiz yatırımlar - İl içi gelir dağılımının eşitsizliği - Ödeneklerinin zamanında yapılmaması - Belediyelerin işbirliği yapmaması - Basının taraflı yanlış tıbbi yönden doğrulanmamış haberlere sık yer vermesi 1.4 Stratejik Konular - Koruyucu Sağlık Hizmeti - Tedavi edici sağlık hizmeti - Sağlık hizmetlerinin denetimi - Acil sağlık hizmetleri - İstatistik verilerinin oluşturularak analiz edilmesi - Sağlık eğitimi 9

11 - Ruhsatlandırma - İç ve dış iletişim - Personel planlaması - Lojistik hizmetler 2 MİSYON/VİZYON 2.1 Misyon Kurumumuzun misyonu, Çalışanlarına mutlu, huzurlu ve rahat bir çalışma ortamı sağlayan, Toplumun sağlıklı olmasını esas alan kaliteli, En yüksek teknolojiyi kullanan, Sağlık hizmeti organizasyonunu yapan, Yenilikçi ve değişime açık yönetim anlayışı ile; Acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında kesintisiz bir sağlık hizmeti sunmaktır. 2.2 Vizyon Ülkemizde, sağlık politikalarının oluşturulmasında projeler üretip, sağlık düzeyi ölçütlerini gelişmiş ülkeler seviyesi üstüne çıkarmaktır. 3 İLKELERİMİZ Sağlık hizmetlerinin ekip işi ile olması gerektiğine inanıyoruz Bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına inanıyoruz Çalışanlarımızın motivasyonu sağlandığında, hizmet alanın memnuniyetinin artacağına inanıyoruz Kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz Sevgi ve güler yüzün gücüne inanıyoruz Sağlıklı toplumun hızlı gelişeceğine inanıyoruz Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerle oluşabileceğine inanıyoruz Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliğe inanıyoruz 4 STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER AMAÇ: Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, verimli, teknolojik olarak çağa uyumlu, fiziki ve tıbbi açıdan kaliteli hizmet sunumudur. Hedef 1.1 : Yataklı Tedavi Kurumlarımızın tamamının önümüzdeki 5 yıl içerisinde fiziki şartları düzeltilecek, personel ihtiyaçlarının en azından %80 karşılanmış olması planlanmaktadır.. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumları içerisinde gerek bina durumu gerekse kullanım alanlarında yetersizlik olanlar belirlenerek, ek bina yapılarak desteklenmesi, gerekirse yeni hastane binalarının inşa edilerek taşınması, yatırımları devam eden hastane binalarının finanssal açıdan desteklenmesi sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda ihtiyaç olan personel belirlenecek, personel dengesizliği giderilecek ve sözleşmeli personel alımıyla ihtiyaç giderilecektir. Faaliyet : Yalnızca merkez ve referans hastanelerimizde değil; ilçe hastanelerimizde de çağdaş tıbbi teknolojiye uygun ileri tetkiklerin de yapılabileceği tıbbi cihazlar (Örn: 10

12 Otoanalizör, Bilgisayarlı Tomografi, ameliyat ve muayene ekipmanları) sağlanacak, var olanlar yenilenecek ve kalibrasyonlarının yapılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gerekli olduğunda hizmet alımı yapılacaktır. Faaliyet : Randevulu hasta kabul sistemlerinde yeni alternatifler (Örn: SMS, internet üzerinden randevu alımı) sunulacak ve yaygınlaştırılacaktır. Tetkik sürecinde yoğun talep olan hastanelerimizde hizmet alımı yapılarak bekleme süresi optimal olacaktır. Faaliyet 1.1.5: Hastaların Hekim Seçme Özgürlüğü nden yararlandırılması ve 2006 sonu itibarıyla tüm hastanelerimizde uygulamanın başlaması sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.6: Hasta Hakları Birimlerinin hastanelerimizde aktif olarak çalışmaya başlamasıyla hasta ve hastane çalışanları arasındaki sorunlar yerinde çözümlenecek, hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişim arttırılacak, iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilecektir. Hasta Hakları açısından toplum ve sağlık çalışanlarını bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Girdi:Yataklı tedavi kurumlarının ihtiyaç duyduğu tüm personel sayısı Çıktı:İstenilen özelliklerde donatılan hastane sayısı. Kalite Göstergesi:Bir günde hastane başına düşen işleme konulmuş şikayet sayısı. Verimlilik Göstergesi:Bir günde hastaneye başvurmuş tetkiklerini yaptırmış,tanı almış hasta sayısı. Sonuç Göstergesi:Şikayet sayısında azalma. Hedef 1.2 : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda mevcut mortalite ve morbiditenin %20 daha aşağıya çekilmesi planlanmıştır. Bursa nın deprem kuşağında olması nedeniyle afete yönelik önlemlerin alınması sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda halen / olan kişi başına düşen yatak sayısı arttırılacaktır.yatak işgal oranları ilçe hastanelerinde de arttırılacaktır. Faaliyet : Yoğun Bakım yatak sayılarının arttırılması, donanımlarının tam olması, eğitimli hekim ve personelinin uygun sayıda olması sağlanacaktır. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarımızda kan merkezleri ve kan istasyonlarının sayısı ve bu birimlerde görev yapan eğitimli hekim ve personel sayısı arttırılarak; güvenli kan temini sağlanacak ve gerekli stokların Kızılay Kan Merkezi ile koordineli olarak kontrolü yapılacaktır. Faaliyet : Diyaliz merkezlerinin gerek il merkezinde gerekse ilçelerde kurulmasının, varolan merkezlerin cihaz sayılarının ihtiyaca göre belirlenip arttırılmasının ve yenilenmesinin desteklenmesi sağlanacak, eğitimli hekim ve personel sayısının arttırılmasıyla tedavi maliyetleri düşürülecektir. Faaliyet : Yataklı Tedavi Kurumlarının Acil Servislerinin ulaşılabilirliğinin kolay, fiziki mekanlarının ve donanımlarının tam olması sağlanacaktır. Acil Servislerin kendi aralarında ve 112 KKM ile koordineli çalışma düzeni iyileştirilerek etkinleştirilecektir. Uzman hekim sayısı uygun olan hastanelerimizde uzman hekimlerin branş nöbeti tutmaları sağlanacaktır. Faaliyet : Hastanelerimizde Afet Eylem Planları hazırlanarak gereğinde uygulanacaktır. Tatbikatlar yapılacaktır. Girdi: Bursadaki ikinci basamaktaki toplam yatak sayısı. Çıktı: Bir yıllık hastanede yatarak tedavi edilen hasta sayısı. Kalite Göstergesi: Hastane aciline başvurudan hastaneye yatış anına dek geçen süre. Verimlilik Göstergesi: Hasta başına düşen birim maliyet. Sonuç Göstergesi: Mortalite ve Morbiditede azalma. Hedef 1.3 : Yataklı Tedavi Kurumlarında yoğun talep karşısında hizmet sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yığılmaların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Faaliyet : Tüm hastanelerimizin tam otomasyona geçmesi, hizmet alımı yoluyla personel ve donanım eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. 11

13 Faaliyet : Hastanelerimizde muayene oda sayılarının arttırılarak hekim başına düşen hasta sayının azaltılması ve hastaya kaliteli zaman ayrımına olanak sağlanacaktır. Faaliyet : Randevulu hasta kabul sistemlerinde yeni alternatifler (Örn : SMS, Internet üzerinden randevu alımı) sunulacak ve yaygınlaştırılacaktır. Tetkik sürecinde yoğun talep olan hastanelerimizde hizmet alımı yapılarak bekleme süresi optimal olacaktır. Faaliyet : Hastaların Hekim Seçme Özgürlüğü nden yararlandırılması ve 2006 sonu itibarıyla tüm hastanelerimizde uygulamanın başlaması sağlanacaktır. Faaliyet : Hasta Hakları Birimlerinin hastanelerimizde aktif olarak çalışmaya başlamasıyla hasta ve hastane çalışanları arasındaki sorunlar yerinde çözümlenecek, hasta ve sağlık personeli arasındaki iletişim arttırılacak, iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilecektir. Hasta Hakları açısından toplum ve sağlık çalışanlarını bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Girdi: Hastanelerdeki muayene oda sayısı. Çıktı: Hekim başına düşen hasta sayısı. Kalite Göstergesi: Hekimin bir hasta için ayırdığı süre. Verimlilik Göstergesi: Hastanın hastaneye geldiği andan itibaren doktor muayenesine dek geçen süre. Sonuç Göstergesi: Yapılan anket çalışmalarında memnuniyet belirten hasta yüzdesi. Hedef 1.4: Organ Bağış sayısını % 100 arttırmak ve konuyla ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanarak, eğimler düzenlenerek, topluma Organ Bağışı bilincini kazandırmak.ilimizde organ nakil sayısını % 50 arttırmak. Faaliyet : Organ bağış kampanyası düzenlenerek, kampanya sürecinde eğitimler verilerek organ bağışı artırımı sağlanacaktır. Faaliyet : Üniversiteler ve devlet hastanesiyle koordinasyon sağlanarak düzenlenecek eğitimlerde organ bağışı bilinci topluma verilecektir. Girdi: Şu anki organ bağış sayısı. Çıktı: Eğitimler sonucu organ bağışı sayısı. Sonuç Göstergesi: Artan organ bağışı yüzdesi. AMAÇ: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırkent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli birinci basamak hizmeti sunmaktır. Hedef: Sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği sağlamak için fiziki alt yapı donanımı ve personeli tam sağlık ocaklarının 5 yıl içersinde yapılması hedeflenmiştir. Faaliyet 1: Oluşan yeni yerleşim bölgelerinde sağlık alanı olarak ayrılmış bölgelere standartlara uygun sağlık ocağı kurmak. Faaliyet 2: Mevcut Sağlık Ocaklarının fiziki şartlarını eşit ve standart duruma getirmek. Faaliyet 3:Tüm personelimizi halkla ilişkiler ve iletişim teknikleri konusunda eğitim surecinden geçirmek. Faaliyet 4: Sağlık ocaklarında sunulan hizmetin standardizasyonunun sağlanması amacıyla denetim formatı oluşturulması. Faaliyet 5:Sağlık hizmetinin ulaştırılması güç olan kırsal bölgelerde sürekli,düzenli ve yaygın şekilde mobil sağlık hizmeti ulaştırılması. Girdi: Mevcut sağlık ocağı sayısı. Çıktı: Beş yıl sonra tam donanımlı sağlık ocağı sayısı. Verimlilik: Mobil hizmet veren birim sayısının azalması. Kalite Göstergesi: Birinci basamakta bir ayda işleme konulmuş şikayet sayısı. Sonuç: Şikayet sayısında azalma yüzdesi. 12

14 AMAÇ: Sağlık Bakanlığının AB ile uyum protokolü dahilinde 1.Basamak sağlık hizmetlerin değişim süreci dahilinde aile hekimliğine geçiş aşamasının tamamlanması. Hedef: 1. Basamak sağlık kuruluşlarının fiziki alt yapı,donanım ve personel envanterinin 2006 yılı sonuna dek tamamlanması. Faaliyet 1: Basamak sağlık çalışanları için Aile Hekimliğine geçiş aşamasındaki uyum çalışmalarının tamamlanması. Faaliyet 2: Aile hekimliği geçiş süreci dahilinde nüfusa 1 Aile Hekimi düşecek şekilde bölgelerin belirlenmesi çalışmalarının tamamlanması. Faaliyet 3: Aşı Kayıt Fişi,Aşı Kartı, Kişiler Sağlık Fişi, Ev Halkı Tespit Fişi gibi formların yeniden güncellenmesi, düzenlenmesi Girdi: Biri,nci basamaktaki personel sayısı: Çıktı: Bursa genelinde gereken aile hekimi sayı. Verimlilik Göstergesi: Birinci basamakta tanı konulan hasta yüzdesinin yükseltilmesi. Kalite Göstergesi: Beş yıl sonunda birinci basamak hasta memnuniyeti yüzdesi. AMAÇ: Gelişme çağında olan 7-18 yaş grubuna yönelik okul sağlığı hekimliğini geliştirmek, yaygınlaştırmak. Hedef: Bursa daki mevcut ilköğretim ve lise eğitim kurumlarının yılda en az 1 defa sağlık tarama hizmeti almasını sağlamak. Faaliyet 1: Her yıl yapılan sağlık taramaları ile büyüme ve gelişme geriliği gösteren öğrencilerin tespiti, kronik hastalıkların erken teşhisine yönelik muayeneleri sürdürmek. Faaliyet 2: Halen devam etmekte olan sağlık eğitimi çalışmalarının sayısını artırmak ve eğitimleri aileleri kapsayacak şekilde genişletmek. Faaliyet 3: Öğrencileri bağımlılık yapıcı maddelerin etkilerine karşı eğitmek. Faaliyet 4: Aşılama çalışmalarını devam ettirmek. Girdi: 7-18 Yaş arası öğrenci sayısı. Çıktı: Muayene edilen Öğrenci sayısı. Verimlilik Göstergesi: Koruyucu hekimlik hizmeti ve erken tanı almış öğrenci sayısı. Sonuç Göstergesi: Koruyucu hekimlik hizmeti ve erken tanı almış öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı. AMAÇ: Sağlık müdürlüğü bünyesinde yapılan izleme ve değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının verimli olabilmesi için istatistiksel verilerin ulaşılabilir kılınması. Hedef: Sağlık müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların kullanmaları gerekli bilgisayar programları istatistiki veri hazırlanması ve sunumu konusunda eğitime tabi tutulması. Faaliyet: Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması Girdi: Eğitime alınacak kişi sayısı. Çıktı: Bilgisayar eğitimi almış kişi sayısı. Kalite: Tüm personelin teknolojiyi kullanabilme oranı. AMAÇ: İldeki bütün sağlık kuruluşlarında,ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılacak ve sürekliliği sağlanacaktır. Hedef: Ülkemizde son verilere göre anne ölüm hızı yüz binde 40, ilimizde yüz binde olup; hedefimiz bu oranı yüz binde 25 e indirmektir. Faaliyet: Anne ve Bebek sağlığı açısından anemiye bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla ilimizdeki yaklaşık gebenin tamamının demir preparatı kullanmalarının sağlanması Faaliyet: İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi, halkın bilinçlendirilmesi. Faaliyet: Gebelere Demir Desteğinin sağlanması. 13

15 Faaliyet: İlimiz 1. basamak sağlık kuruluşlarındaki ve 2. basamaktaki aile planlaması polikliniğinde görevli tüm Doktor, Ebe, Hemşirelerin aile planlaması danışmanlık ve enfeksiyon kontrolü eğitimlerinin sağlanması. Faaliyet: Ç.P.G.D. Program kapsamına alınan sağlık ocağı personelini eğitmek Program kapsamında bulunan sağlık ocakları bölgesinde yoksulluğa bağlı beslenme yetersizliği olan gebe ve çocukları erken tespit etmek ve bu olgulara proje ortaklarının desteği ile besin yardımı yapmak Faaliyet: Ana Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması ve Adolesan konuları ile ilgili, belirli gün ve haftalardaki halk ve hizmet içi eğitimlerin yapılması. Girdi: Dağıtılan demir preparatı sayısı. Gebe sayısı. Birinci basamaktaki personel sayısı. Çıktı: Eğitim almış personel sayısı Eğitim almış gebe sayısı. Demir preparatı kullanan gebe sayısı. Verimlilik Göstergesi: ÇPGD(Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı) programına alınmış çocuk oranı. Sonuç Göstergesi: Anne ölüm hızının azalması. AMAÇ: Adolesan çağındaki gençlerin psikolojik sosyal ve fiziksel sorunlarını önlemek Hedef: Bursa genelinde adolesan çağında okula devam eden gençlerin %100 ne ulaşarak bu merkezi tanıtmak. Faaliyet: Gençlik Danışma Sağlık ve Hizmet Merkezinde ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek. Faaliyet :Bursa genelinde 1 tane olan merkez sayısını her ilçede en az bir tane olmak şartıyla artırmak Faaliyet: Merkez için uygun bina, personel,ekipman tahsis etmek. Faaliyet:Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek merkezi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak (tanıtım toplantıları, broşür, cd, yerel basın, vb) Girdi: Adölesan sayısı. Çıktı: Bu merkezden haberi olan öğrenci,eğitimci,veli sayısı.. Verimlilik: Danışma almış adölesan oranı. Kalite: Merkezden memnun olan kişi yüzdesi. Hedef: Ülkemizde son verilere göre bebek ölüm hızı binde 29, ilimizde binde 9.84 olup; hedefimiz bu oranı binde 6-7 seviyelerine indirmektir. Faaliyet: İlimizde doğum yapılan 15 Devlet, Üniversite ve Askeri Hastanelerden 5 tanesi Bebek Dostu Hastane unvanını almış olup hedefimiz ilk etapta Bebek Dostu Hastane sayısını 7 ye çıkarmak, ve akabinde bütün hastanelerin bu unvanı almalarını sağlamak. Faaliyet: İshal ve zatürreeye bağlı ölümlerin önlenmesi için ücretsiz ORS paketlerinin, penisilin preparatlarının halka ulaştırarak bu konudaki eğitimlerin yapılması. Faaliyet: 0-1 yaş arası tüm bebeklere 1 yıl süre ile ücretsiz D vitamini dağıtımının sağlanması. Faaliyet: 4-12 ay her bebeğe profilaktik amaçlı, ay arası anemisi olan tüm bebeklere ücretsiz demir desteğinin sağlanması. Girdi: 0-1 yaş bebek sayısı Dağıtılan ORS sayısı. Dağıtılan D-Vit Sayısı Dağıtılan Demir preparatı sayısı Çıktı: İshalli bebek sayısı. 14

16 Zatürreeli bebek sayısı Anemili bebek sayısı Verimlilik Göstergesi: İshalli bebek sayısında düşüş oranı. Zatürreeli bebek sayısında düşüş oranı. Anemili bebek sayısında düşüş oranı. Bebek ölüm oranlarında düşüş. Kalite Göstergesi: İyilik halinin sağlanması ve ölüm oranını azaltılması Sonuç: Sağlıklı bebek oranını yükseltilmesi Hedef: Erken tanı ile önlenebilen kalıtsal hastalıkların önümüzdeki on yıl içersinde %10 azaltılması Faaliyet: Tüm yeni evlenen çiftlere talasemi tarama testi yapılması. Faaliyet: Tarama testi yapılan çiftlerde tarama testi pozitif çıkanlara erken teşhis ve tedavi sağlanarak talasemi hastalığının görülme sıklığını düşürmek. Faaliyet: Her yeni doğan bebeğe fenilketonüri tarama testinin yapılmasını sağlamak. Faaliyet: Her yeni doğan bebeğin 1. kan örneği doğum yapılan hastanede, 2. kan örneğinin de mutlaka bağlı olduğu 1. basamak sağlık kuruluşunda olmak üzere iki kez fenilketonüri tanısı için topuk kanı alınarak tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. Girdi:Evlenen çift sayısı. Çıktı:Test uygulanan çift sayısı. Verimlilik Göstergesi: Thalasimia lı doğan çocuk sayısın azaltılması. Kalite Göstergesi: Erken konulan thalasimia tanısı oranını yükseltilmesi. Sonuç:Thalasemia görülme oranını azaltılması. Hedef: Eğitim sonrası 1.ve 2. basamak sağlık kurumlarındaki uygulamalar ile bölgedeki halkın etkili aile planlaması kullanım yüzdesi, % 42 olan seviyeyi korumak. Faaliyet: Aile planlaması hizmeti veren tüm sağlık kuruluşlarında aile planlaması danışmanlık hizmeti verilmesi Faaliyet: Aile planlamasını uygulamasına yönelik personel eğitimi Faaliyet: Birinci basamakta herkese ücretsiz aile planlaması uygulaması yapılması Girdi: Aile planlaması uygulamak isteyen çiftler Aile planlamasında kullanılan materyaller Aile planlaması hizmeti veren sağlık personeli sayısı Çıktı: Danışmanlık hizmeti alan çiftler Verimlilik Göstergesi: Etkili aile planlaması yöntemi kullanım oranı Sonuç: Aile planlaması kullanımının sürekliliği AMAÇ : Aşı ile önlenebilir hastalık insidansını azaltmak. Hedef : Her bir antijene karşı % 90, Kızamığa karşı % 95 bağışıklama oranına ulaşmak Faaliyet: İlimizde bulunan tüm sağlık ocağı, AÇS-AP dispanserlerinde ve özel kurumlarda kızamık aşılama çalışmaları sürdürülmektedir. Faaliyet: Sağlık Bakanlığından Lojistik destek sağlandığı takdirde Kızamık-Kızamıkçıkkabakulak üçlü aşısına ve hemofilus İnfluenza B aşısına başlamak. Faaliyet: 2006 sonuna kadar 1. basamakta çalışan aşı sorumluları ve soğuk zincir sorumlularına aşı sonrası istenmeyen etkiler, soğuk zincir ve güvenli enjeksiyon eğitiminin verilmesini sağlamak. Faaliyet: 2010 yılına kadar ilköğretim 8.ci sınıfında toplumda Hepatit B aşısız birey bırakmamak. Faaliyet: tarihine kadar Bursa ilinde yerleşik 6 Akut Flask Paralizi vakası tespit etmek için düzenli olarak vaka takibi yapılması 15

17 Girdi: Aşı için gerekli araç sayısı Aşı için gerekli doz miktarı Aşı için gerekli personel sayısı. Çıktı: Aşılanan çocuk sayısı. Verimlilik Göstergesi: Çocuk başına birim aşı maliyeti. Kalite Göstergesi: Aşı oranlarının yükseltilmesi. Sonuç: Aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkların oranının düşürülmesi. Hedef : 2006 yılı içerisinde 0 Neonatal Tetanoz vakası tespit etmek. Faaliyet: yaş kadınlarda TT2+ aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapmak. Girdi:15-49 yaş arası kadın sayısı. Çıktı: Aşısı tamamlanan yaş arası kadın sayısı. Verimlilik Göstergesi: Görülen neonatal tetanoz vakası Kalite Göstergesi: Neonatal tetanoz vakası eradikasyonu. AMAÇ : Doğal afetler veya olağanüstü durumlar dahil olmak üzere tüm koşullarda aşı, serum ve stratejik malzemelerin hasar görmesini engellemek, ve daha hızlı, güvenilir ve etkin aşı dağıtımını sağlamak Hedef : 2006 yılında il genelinde aşı dağıtımında ve bakanlıktan aşı temininde kullanılacak soğuk hava tertibatlı bir araç almak ve bu aracı dağıtımda kullanmak. Faaliyet: Araç alımı sağlandı. Aracın içinin donanımının yapılması için çalışmalar sürdürülüyor Faaliyet: 2007 yılı sonuna kadar aşı, serum ve stratejik malzemelerin saklanması için, depreme dayanıklı, müstakil, jeneratörlü, soğuk hava deposunun inşaatını yapmak. Girdi: Yeni binada depo edilen aşı miktarı. Çıktı: Kulaılan aşı miktarı Verimlilik oranı: Aşının son birime ulaşımında zayiat oranı AMAÇ : Tüberküloz hastalarının tedavilerinin kontrolü ve daha etkin bir şekilde sürdürülmesi Hedef : Tüberküloz hastalığında direkt gözetimli tedavi sistemine mart 2006 da başlamak Faaliyet:2006 sonuna kadar direkt gözetimli tedavi sistemi eğitiminin 1. basamak tüm sağlık personeline verilmesini sağlamak. Faaliyet : 3 adet UV lambalı ambulans düzenlemesi yapılarak, çoklu ilaca karşı rezistan tüberküloz vakalarının hastaneye sevklerini sağlamak. Girdi: Tüberkülozlu sayısı Çıktı: Yeni metodlarla ilaç kullanan tüberkülozlu hasta sayısı. Verimlilik Göstergesi: Tedavi olan tüberkülozlu sayısı. Kalite Göstergesi: Azalan tüberkülozlu hasta sayısı. AMAÇ : Dışarıdan importe sıtma vakalarını tespit etmek (göçerler, işçiler, askerler v.b.). Hedef : Aylık Ortalama 1500 adet sıtma kan örneği almak. Faaliyet : İl merkezinde ve ilçelerde görev yapan sıtma işçileri her ay düzenli olarak bölgelerinde taramalar yaparak, riskli gruplardan kan alma çalışmaları yapmaktadırlar Girdi: Alınan kan sayısı. Çıktı: Tespit edilen sıtmalı hasta sayısı Sonuç: Sıtma taramalarını periyodik hale getirebilmek. 16

18 AMAÇ: Toplumun doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolü ve eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve amacıyla doğru ağız diş sağlığı bilgileriyle donatılmış ve öğrendiği bilgileri uygulayan bireyler yetişmesinin sağlanması. Hedef: Tedavi edici diş hekimliğine ihtiyaç duyulan yaşın yükseltilmesi Faaliyet: Okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesi Faaliyet: Ağız ve diş sağlığı birimine bağlı tüm kurumların denetimi Faaliyet: Milli Eğitim Bakanlığınca Kalfalık Belgesi verilmiş diş protez teknisyenlerine Sağlık Bakanlığı Meslek Belgesi verilebilmesi için 8 ay sürecek eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Girdi: Çeşitli yaş gruplarından diş sağlığı eğitimi alan çocuk sayısı. Çıktı: Düzenli diş sağlığı kontrollerine giden çocuk sayısı Sonuç: Sağlıklı dişlere sahip toplum AMAÇ: İl çapında yaygın, herkes tarafından kolay ulaşılabilir süratli, etkili ve nitelikli bir acil sağlık hizmeti sunmaktır. Hedef: Vaka ihbarını takiben istasyondan çıkış ve vaka yerine varış süresinin 7 dakikaya indirilmesi Faaliyet: 112 acil yardım hizmetlerinde kullanılan ambulansların sayısını yeni ambulans alımı yapılmadan ve şoför istihdam etmeden hizmet alım yöntemiyle arttırmak Hedef: Her 50 bin nüfusa asgari 1 hasta nakil ambulansı, her 100 bin nüfusa asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek kadar istasyon sayısına ulaşmaktır Faaliyet: Yeni istasyon tespitleri ve bu noktalara personel aktarımı Hedef: Acil Servislerde çalışan tüm personelin en çok 3 yıllık periyotlar içerinde yıllık 40 saatten az olmamak koşulu ile hizmet-içi eğitim almasını sağlamaktır. Faaliyet: Hizmet içi eğitim programlarının ve konularının hazırlanması. Girdi:Hastanelere günlük giriş yapan 112 ambulans sayısı Günlük her bir noktadan çıkış yapan 112 ambulans sayısı Çıktı:112 acil ambulans servisinin çıkış yaptığı gerçek vaka sayısı Verimlilik Göstergesi: 112 acil hizmetlerinin doğru ve zamanında kullanılan vaka sayısı. Kalite Göstergesi:112 acil servisinin yardım yada tedavi ettiği hasta sayısı. Sonuç:112 kontrol noktasından hastaya ve oradan hastaneye ulaşımda en kısa sureye ulaşmak. AMAÇ: İlimiz sağlık istatistik bilgilerinin doğru, kolay ulaşılabilir, çağın teknolojik donanımları kullanılarak tüm kurumlarımızca toparlanıp müdürlüğümüzce oluşturulması Hedef: 2009 sonuna kadar tüm sağlık istatistik bilgilerinin oluşturularak belli bir formatta yapılandırılması. Faaliyet: 2006 yılı ilk yarısında içerisinde ilçe merkezindeki sağlık ocaklarının tümünün otomasyon kurulumu programına dahil edilmesi. Faaliyet: yılları arasında gerekli donanımların sağlanmasında sonra Sağlık Müdürlüğü ve merkezdeki sağlık ocaklarının arasında on-line iletişimi sağlamak. Faaliyet: 2006 yılının ilk yarısında kullanılacak barkod yazıcı, barkod okuyucu, laser yazıcı ihtiyacının karşılanması. Faaliyet: 2006 yılı eylül ayı itibariyle 1.basamak sağlık kuruluşlarına bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayar donanımı eğitimi düzenlenmesi. 17

19 Faaliyet: yılları arasında 1.basamak sağlık kuruluşlarında kullanılacak yazılımın Sağlık Bakanlığı tip sözleşmesine bağlı kalınarak temin edilmesi. Faaliyet: 2006 yılı içerisinde bilgisayar donanımları konusunda oluşabilecek sorunlara müdahale edilerek tamir maliyetlerin minimuma indirilmesini sağlamak. Faaliyet: 2006 yılı içerisinde ÇKYS ve TSIM programların etkin kullanımı sağlamak. Faaliyet: Sağlık ocaklarının Network (LAN ve WAN) yapısını tamamlamak. Faaliyet: Yeterli düzeyde bilişim teknolojisi imkanlarını sağlamak.(bilgisayar, yazıcı, barkod yazıcı, barkod okuyucu) Girdi: Kullanılan istatistik formları. Çıktı: Yeni düzenlenen istatistik formları Verimlilik Göstergesi: İstatistik formlarının günlük hayatta kullanılma yüzdesi. Kalite Göstergesi: Sağlık müdürlüğünün çalışma formlarının istatistik formlarına göre düzenlenme oranı. AMAÇ:Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Hedef: Şubemize bağlı olarak sağlık hizmeti sunan eczane, ecza deposu, aktar-baharat ve medikal gaz üretimi yapan kuruluşların 5 yıllık plan çerçevesinde daha modern teçhizat ile daha kaliteli ve tüm ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verecek bir hizmetin sunulmasını sağlamak Faaliyet:. Yapılacak bu denetimler esnasında öncelikle eczane ve ecza depolarında bulundurulması zorunlu olan alet edevat ile hayati öneme haiz olan ilaçları eksiksiz olarak bulundurmalarını sağlamak Faaliyet:Denetimler sırasında eczacı ve eczane çalışanları özellikle eczaneye gelen kişilerin hasta veya hasta yakını olduklarını bilmeleri ve bu kişilerin hasta psikolojisi ile hareket edeceklerini düşünerek bu kişilere karşı daha uyumlu davranılması konusunda eğitimlerini sağlamak, Faaliyet : Eczanelerde tespit edilen eksiklikleri saptamak ve bu eksiklerin mutlak suretle giderilmesini sağlamak, Faaliyet :Eczane çalışanlarından Eczacı ve Eczacı yardımcılarının 2006 ve 2007 yılı içerisinde aşı satışlarını Soğuk Zincir kurallarına uyarak satışların yapılması konusunda eğitimlerini yapmak. Faaliyet : Aktar ve baharat satışı yapan kuruluşları 2007 yılı sonuna kadar tamamını kayıt altına almak, Kayıt altına alınan tüm aktar ve baharatların insanların sağlığının olumsuz yönde etkileyecek karışımları yapmaları sadece yasa çerçevesinde satış yapmaları konusunda eğitimlerini yapmak, Girdi: Bursa ilindeki eczane sayısı. Çıktı: Bursa ilindeki amaca göre hizmet götürülmüş eczane sayısı. Verimlilik Göstergesi: Hastaların eczaneler hakkındaki memnuniyet oranın yükseltilmesi Kalite Göstergesi: Hizmet sunumunu istenilen standarda ulaştırmış eczane sayısındaki artış. 18

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı Đzmir 22 Ocak 2010 Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşümün Özellikleri Sağlıkta Dönüşüm Programı Ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı