Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;"

Transkript

1 Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Milas Belediyesinin 15 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun /11/14 tarihli toplantısında incelendi. 15 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye gider bütçesi kapsamında, analitik bütçe sınıflandırması sisteminin kurumsal sınıflandırmada kodlanan dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ,00 (Yetmişdokuzmilyon) TL ödenek verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 2- Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ,00 (Seksenüçmilyon) TL olarak tahmin edilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 3- Alınan borçların anapara ödemesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde toplam ,00 (Dörtmilyon) TL olarak gösterilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 4-15 mali yılı gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlere, gider bütçesinde yer alan ödenekler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 5- Gelir çeşitlerinin her birinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Harcırah Kanunu nun 8 inci maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 8- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1- Bütçe Kararnamesi, 2- Ödenek Cetveli (A), 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli, 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli, 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli, Sayfa 1 / 28

2 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli, 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli, 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli, 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli, 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli, 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli, Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli, 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli, 16- Ayrıntılı Harcama Programı, 17- Finansman Programı İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 9- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Belediye Meclisi nce tayin edilen zamanlarda tahsil edilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Asker Ailelerinin Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun un 11 nci maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilâtın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek analitik bütçe sınıflandırması kod yapısına göre oluşturulmuş bütçeye ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde (05) cari transferler, ikinci düzeyinde (4) hane halkına yapılan transferler, üçüncü düzeyinde (7) sosyal amaçlı transferler, dördüncü düzeyinde (51) 4109 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker Ailesi Yardımı koduna konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümeni nce devir eden ödenek olarak aktarılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince mahalli idareler genel seçimlerinde itibaren altı ay içerisinde belediyemizin beş yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve her yıl stratejik plana bağlı olarak da performans programı hazırlanacaktır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 35 inci maddesi gereği tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanılması, beklenilmeyecek ivedi giderler ve her yıl bütçe kanunda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için harcama yetkilisinin gerekli görmesi üzerine görevlendirecekleri mutemetlere üst sınırları bütçe kanunları ile saptanan tutarlarda avans verilebilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 13- İşçi alıp çıkarmaya Belediye Başkanı, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı nın oluşturacağı komisyon yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 14- Muhtaç kişilere Sosyal Yardım İşleri, Zabıta ve Muhtarlıklar tarafından düzenlenecek belgelere istinaden 80,00 (seksen) TL ye kadar aylık nakdi yardım yapılır. Ayrıca, hastalık, ulaşım gibi zorunlu hallerde durumlarını belgelemeleri halinde aynı madde belirlenen yardımın 2 katına kadar aylık nakdi yardım yapılabilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 15- Resmi ve özel kuruluşlardan kredi almaya, şartlı bağış kabulüne Belediye Meclisi, şartsız bağış kabulüne Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 2 / 28

3 Madde Sayılı Belediye Kanunun 39 uncu maddesi gereğince Belediye Başkanı na nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı na, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 40 ncı maddesi gereğince başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 36 ncı maddesi gereğince seçilmiş encümen üyelerine nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 32 inci maddesi gereğince meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 70,00 (yetmiş) TL huzur hakkı ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince encümen memur üyelerine nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutarın yarısı ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 22- Belediye dışından görevlendirilecek bilirkişilere, düzenlenecek rapor karşılığında oturum başına brüt 40,00 (kırk) TL ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 23- Belediye araçlarına ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale yolu ile satın alınır. Araçlara akaryakıt alımı Belediye Ulaştırma nce düzenlenecek fişler karşılığında yapılır. Bunun dışında akaryakıt alımı yapılamaz. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 24 - Fakir öğrencilere kitap, defter ve kırtasiye malzemesi yardımı ayni olarak yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 25 - Belediyeye ait gayrimenkul kiraları ile ecrimisil kiralarını kiraya verilmesi ve kira miktarlarının tespitini Belediye Encümeni yapar, kiralar 12 eşit taksitle tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen kira bedellerine 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerince belirlenecek oranda günlük gecikme faizi uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 26- Memurlara yapılacak giyecek ve yiyecek yardımları, Memur Giyim ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği işlem yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 27- Belediye işçilerine giyim yardımı TİS hükümlerine göre ayni olarak yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 28- Belediyemiz zabıta personeline verilecek fazla mesai ücreti Bütçe Kanunu ile belirlenen asgari ve azami miktar arasında Belediye Meclisin belirleyeceği miktar üzerinden ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 3 / 28

4 Madde 29- Belediyece yapılan imar ıslah planları bedelleri ilgililerden hisse oranında tahsil edilir Sayılı İmar Kanunun 18 nci madde uygulaması yapılan yerlerden masrafları ilgililerden tahsil edilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 30-Süresi dolmadan depodan alınan emtiadan tam tarife üzerinden ücret alınır. Günlük olarak çıkan her emtianın ücreti tahsil edilir. Depoya gelen emtia ile çıkan emtia takas edilmez, yeni gelenden ayrı ücret alınır. Depoya gelen emtialara ambalaj ağırlıkları dâhil edilir. Depodaki malın giriş fişini getirmeden mal çıkış yapılmaz. Malın belirtilen süresinden fazla kalması halinde emtia bozulmasından mesuliyet kabul edilmez. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 31- Gününde ödenmeyen soğuk hava depo ücretlerinden 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine göre belirtilen oranda günlük gecikme faizi uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 32- Soğuk hava deposu oda tahsis ücreti ile değerlendirme ve ücretlendirme konusunda ayrıca Belediye Encümenin önerisi ile Belediye Meclisi yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 33- su satış fiyatlarının günlük koşullara göre belirlenmesi ve mali yıl içerisinde su fiyatlarının tespitinin yapılması için Belediye Encümenin önerisi ile Belediye Meclisi yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 34- ne borcunu bayilik sözleşme hükmü gereğince zamanında ödemeyen bayilerden sözleşme hükmü gereğince gecikme faizi alınır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 35- Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların miktarlarına ait Meclis Kararı ektedir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97 nci maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18 inci maddesinin f fıkrasına göre ücrete tabi işlerden alınacak ücretlere ait meclis kararı ektedir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 37- Toplantı ve Düğün Salonunun kültürel ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde Belediye Başkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 38- Belediye Başkanı, toplantı ve düğün salonunun, yazlık düğün bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Kapalı Cumartesi ve Akkent, Eski Labranda Fabrikası Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yeri, Bafa, Selimiye, Ören ve Güllük Mahallerinde ve bunların dışındaki diğer mahallelerde bulunan kapalı ve açık düğün salonun kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz eden mükelleflere %25 e kadar indirim yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 39- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 40- İş bu kararname 40 maddeden ibaret olup, kararname hükümleri 1 Ocak 15 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 4 / 28

5 15 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 40 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 15 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD.HİZ ,00.-TL 0,00.-TL TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL TOPLAM ,00.-TL GİDER BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 15 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL Sayfa 5 / 28

6 SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL -GİDER BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 15 Yılı Geliri (TL) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLÂT RED VE İADELER (-) TOPLAM ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GELİR BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR 15 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV ÖNGÖRÜLEN 1 İÇ BORÇLANMA(ÖDEME) ,00.-TL 2 DIŞ BORÇLANMA Sayfa 6 / 28

7 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 5 NET FİNANSMAN FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzeyine göre ,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ : 15 Mali Yılı Gelir Bütçesi ,00.-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki ,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini de düşülmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUM: 15 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 4 Faiz Giderleri TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.-TL 5 Cari Transferler 6.000,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 6 Sermaye Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 7 Sermaye Transferleri 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 8 Borç Verme 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 9 Yedek Ödenekler ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GİDER TOPLAMI ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUM: 15 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN Sayfa 7 / 28

8 1 Vergi Gelirleri TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.- TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ile Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.- TL 6 Sermaye Gelirleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL 9 Red ve İade ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GELİR TOPLAMI ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. -TARİFE CETVELLERİ : Tarife cetvellerinde yer alan tarifeler arasında aşağıda gösterilen tarifenin;. Şube 15 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetveli S.No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeye Kadar olan İlanın 1 Seferinden 50,00 2 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeden Sonra Her Kelime için 2,50 3 Yazı İşleri İlan Ücreti Şehir İçinde Kendi İmkanları ile Yapılan Her Türlü İlanlardan 50,00 4 Yazı İşleri İlan Ücreti Özel Tarife ile İstenen İlanlardan 50 Kelimeye Kadar 1 Sefer 50,00 5 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeden Sonra Her Kelime için 3,00 6 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri 1.000,00 TL. Ye kadar olanlar 110,00 7 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri 1.001,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar 180,00 8 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar için 450,00 9 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar için 700,00 Sayfa 8 / 28

9 10 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. ve yukarı olanlar için 1.000,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Günlük olarak yapılacak ölüm ilanlarından 2 defaya kadar, siyasi partiler ve oda ilanlarından 1 defaya kadar yapılacak ilanlardan ücret alınmaz. Belirtilen limitleri aşan olursa aştığı miktar üzerinden ilan ücreti alınır. 4) Kamu kurum ve kuruluşlarından ilan ücreti alınmaz. 5) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Hukuk İşleri Evlendirme İşlemleri Evlendirme Dosyası Ücreti (Evlendirme Cüzdanı Dahil) 1,00 2 Hukuk İşleri Evlendirme İşlemleri Evlenme İzin Belgesi Ücreti 60,00 3 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki Pazartesi,Salı,Çarşamba, ev,düğün salonu,lokal ve Perşembe benzeri yerlerde nikah kıyma 60,00 4 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki ev,düğün salonu,lokal ve Cuma, Cumartesi, Pazar benzeri yerlerde nikah kıyma 75,00 5 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat ve vb. teknelerde nikah kıyma Pazartesi,Salı,Çarşamba, Perşembe 500,00 6 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat ve vb. teknelerde nikah kıyma Cuma, Cumartesi, Pazar 750,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Sayfa 9 / 28

10 ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Özel kurum, kuruluş, şirket Perşembe toplantısı, seminerler için Toplantı ve Düğün salonunu kiralama Cuma, Cumartesi,Pazar 1.000, ,00 2 Toplantı ve Düğün Salonunu Düğün Salonu olarak Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 700, ,00 3 Nişan, Nikah, Kokteyl vb. düzenlenecek etkinliklerde Düğün Salonunu Kiralama Ana Salon (Pazartesi, Salı, Çarşamba,Perşembe) Ana Salon (Cuma, Cumartesi, Pazar) Ön Salon (Pazartesi, Salı, Çarşamba,Perşembe) Ön Salon (Cuma, Cumartesi, Pazar) 300,00 450,00 150,00 250,00 4 Ses Sistemi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 300,00 5 Işık Sistemi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 300,00 6 Ses ve Işık Sistemini Birlikte Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 600,00 700,00 7 Yazlık Düğün Bahçesi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 600,00 800,00 Sayfa 10 / 28

11 8 Prof.Dr. Aşkdil AKARCA Kültür Merkezi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 350,00 9 Atatürk Kültür Merkezini Kiralama Ses Düzeni Hariç Ses Düzeni Dahil 1.100, ,00 10 Kapalı Pazar Yeri Kiralama (Hacıilyas Mahallesi) Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 500,00 600,00 11 Kapalı Cumartesi ve Akkent Pazaryerini Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Pazar 500,00 12 Eski Labranda Fabrikası Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yerinde yapılacak düğün, nişan vb. etkinliklerde kiralama Kiralama Bedeli (Günlük) 300,00 Bafa, Selimiye, Ören, Güllük Mahalleleri Açık Düğün Salonu Kiralama 150,00 13 Bafa, Selimiye, Güllük Mahalleleri Kapalı Düğün Salonu Kiralama 250,00 Bunların dışındaki Diğer Mahallerde Düğün Salonu Kiralama 100,00 14 Çekim yapmak ve görüntü almak (günlük) Belediyemiz sorumluluk alanında kalan meydan ve açık alanlar Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Pazar yerlerleri sokak ve caddeler 500,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. Sayfa 11 / 28

12 3) Kapalı Pazar yerinde Pazartesi ve Salı günlerinde, kapalı Cumartesi pazaryerinde ise Cuma ve Cumartesi günlerinde düğün, sünnet vb. sosyal etkinlikler yapılmamasına, diğer günlerde yapılacak olan sosyal etkinliklerde ihtiyaç duyulan masa ve sandalyeler vatandaşlar tarafından karşılanacaktır. Gündüz ve gece kiralamada tarifenin iki katı ücret alınır. 4) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve derneklerin toplantı, seminer vb. etkinlikler için ücret alınmaz. 5) Toplantı ve düğün salonun kültür ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde Bütçe Kararnamesinin 37 nci maddesi gereğince Belediye Başkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır. 6) Belediye Başkanı, toplantı ve düğün salonu,yazlık düğün bahçesi,kapalı Pazar Yeri,Kapalı Cumartesi ve Akkent,Eski Labranda fabrikası Bahçesi,Baltalı Kapı,Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yeri,bafa,selimiye,ören ve Güllük Mahallelerinde ve bunların dışındaki diğer mahallelerde bulunan kapalı ve açık düğün salonun kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz edenlere Bütçe Kararnamesinin 38 nci maddesi gereğince %25 e kadar indirim yapmaya yetkilidir 7)Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Ruhsat ve Denetim 1-(0-25) m2 olanlar için SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 2-(26-50)m2 olanlar için (Yeni ruhsat, devir ve veraset intikal gibi işlemlerde iş yeri 3-(51-100)m2 olanlar için inceleme,araç komisyon ücreti) Not: Ruhsat zayii ve 4-( )m2 olanlar için suret çıkarılması, unvan değişikliği işlemleri için yanda belirtileni ücretlerin m2 den büyük olanlar için yarısı alınır. 100,00 250,00 350,00 500, , Sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen mahallerde Sıhhı Müesselerde yukarıda belirtilen ücretlerin %'si uygulanır. 2 Ruhsat ve Denetim İşyeri Açma Ruhsatı Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 3 Ruhsat ve Denetim İşyeri Açma Ruhsatı Yenileme Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 4 Ruhsat ve Denetim Hafta Tatili Ücreti Ruhsatı Hafta Tatili Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 Sayfa 12 / 28

13 5 Ruhsat ve Denetim TPDK Mesafe Ölçümü Ücreti Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 0, Ruhsat ve Denetim Ruhsat ve Denetim Canlı Müzik İzin Belgesi Ruhsat (Basılı Evrak) ücreti Mesul Müdürlük Belgesi Mesul müdürlük belgesi ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 750,00 100,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Ulaştırma Hizmetleri Asansör Muayene Ücreti Makine mühendislerince düzenlenen asansör muayene ücreti 500,00 2 Ulaştırma Hizmetleri Baca Temizleme Ücreti Baca Başına 1,00 3 Ulaştırma Hizmetleri Tuvalet Büz Açma Ücreti Meskenler 70,00 4 Ulaştırma Hizmetleri Tuvalet Büz Açma Ücreti İşyerleri 90,00 6 Ulaştırma Hizmetleri Kapı Açma Ücreti Dairelerde 50,00 Terk edilmiş plaka tescilleri olmayan muhtelif araçlardan Sayfa 13 / 28

14 7 Ulaştırma Hizmetleri Belediyemize ait Sarıçay kenarında bulanan boş alana taşınması sonucu alınacak taşıma ücreti Büyük araçlardan Küçük Araçlardan 150,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Teklif Eden S. No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifeleri 1 Mali Hizmetler Emlak beyan suret tasdik ücreti Sayfa Başına (Fotokopi Dahil) 5,00 2 Mali Hizmetler Borcu Yoktur Belgesi Parsel Başına 5,00 3 Mali Hizmetler Reklam Panosu Koyma Cadde ve Sokaklarda 350,00 4 Mali Hizmetler Tütün Balyalarının Beherinden 1 Adetinden 5,00 5 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Tekne Başına Aylık 3.000,00 6 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Aylık (2. tekneyi 1. tekneye bağlama) 2.000,00 7 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür Balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Aylık (3. tekneyi 2. tekneye bağlama) 1.000,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. Sayfa 14 / 28

15 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Asker Ailesi Yardımı, Bakım Aylığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfıdan yardım ve Muhtarlıklardan muhtaçlık belgesi getiren vatandaşlarımızdan yukarıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen hizmetler için ücret alınmayacaktır. 4) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Teklif Eden S. No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifeleri 1 Zabıta Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarına yapılan hizmet bedeli (Belediyemiz tarafından konulan tezgahlar için) Tezgah başına aylık (1*2=2 m² Pazar tezgahı) 50,00 2 Zabıta Geçici işgaliye için düzenlenecek geçici izin belgesi Talep Başına 100,00 3 Zabıta Matbu evrak satışı Teftiş Defteri 50,00 4 Zabıta Ticari amaçlı stand kurma ücreti m2/gün Belediyemiz sorumluluk alanında kalan meydan ve açık alanlarda Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Pazar yerleri 5,00 10,00 5 Zabıta Atatürk Bulvarında Sergi Açan Seyyar Satıcılardan geçici izin belgesi ücreti İlçenin diğer muhtelif yerlerindeki seyyar- sabit köfteci Aylık ve sandviççilerden geçici izin belgesi ücreti Sezonluk (Nisan ve Eylül ayların arası) 500,00 100,00 6 Zabıta Mevsimlik kavun, karpuz, vb. satış yapan seyyar Sezonluk (Nisan ve Eylül satıcılarından geçici izin belgesi ayların arası) ücreti 350,00 İnşaat sebebiyle kaldırımı işgal edenlerden alınacak ücreti m² başına 150,00 7 Zabıta Belediyemiz açık Pazar yerinde sergi açan esnaflardana verilen Manav vb. 75,00 Sayfa 15 / 28

16 pazarcı kartlarının yıllık vize ücreti Tuhafiye züccaciye vb. 100,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Kafetaryaların Tarifesi Tost -Gözleme- Sandwich - Hamburger 4,00-6, Kafetaryaların Tarifesi Kafetaryaların Tarifesi tatlı ve dondurmalar kahvaltı Tabak Usulü 10,00-15,00 4 Kafetaryaların Tarifesi Çay 0,50-1,00 5 Kafetaryaların Tarifesi Duble Çay 1,00-2,00 6 Kafetaryaların Tarifesi Türk Kahvesi 1,00-3,00 7 Kafetaryaların Tarifesi Nescafe 3,00-5,00 8 Kafetaryaların Tarifesi 0,5 Litrelik Su 0,75-1,00 9 Plaj Şezlong Ücreti 2,50-5,00 10 Kız öğrenci yurdu depozito ücreti konaklama 250,00 11 Kız öğrenci yurdu aidat ücreti konaklama 250,00 Sayfa 16 / 28

17 12 Buz Satışı 2.5 kg.lık torba küp buz satış fiyatı 4,50 13 Buz Satışı 5 kg.lık torba küp buz satış fiyatı 7,50 14 Buz Satışı 25 kg.lık kalıp buz satış fiyatı 5,00 15 Teneke Peynir, Tereyağ, Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap Başına) 1 Haftalık Muhafaza Ücreti 6,50 16 Teneke Peynir, Tereyağ, Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap Başına) 1 Aylık Muhafaza Ücreti 9,00 17 Teneke Peynir, Tereyağ, Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap Başına) 3 Aylık Muhafaza Ücreti 15, Teneke Peynir, Tereyağ, Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap Başına) Teneke Peynir, Tereyağ, Margarin, Kap Yoğurtlar (Kap Başına) 6 Aylık Muhafaza Ücreti 1 Yıllık Muhafaza Ücreti 18,00 30,00 Deniz Ürünleri 1 Haftalık Muhafaza Ücreti 12,00 21 Yaş Meyve, Sebze Naranciye Kasa Daralı Kg. 1 (0-7 gün) Haftalık Muhafaza Ücreti 0, 22 Yaş Meyve, Sebze Naranciye Kasa Daralı Kg. 2 (8-15 gün) Haftalık Muhafaza Ücreti 0,25 23 Yaş Meyve, Sebze Naranciye Kasa Daralı Kg. 1 Aylık Haftalık Muhafaza Ücreti 0,30 24 Soğuk Hava Odası Kirası 15 günlük 1.250,00 25 Soğuk Hava Odası Kirası 1 Aylık 2.150,00 26 Soğuk Hava Odası Kirası 6 Aylık 2.0,00 27 Bal Mumu Saklama Ücreti Kg. Başına 0-3 Ay Saklama Kg. başına 0,75 Sayfa 17 / 28

18 28 Bal Mumu Saklama Ücreti Kg. Başına 4-6 Ay Saklama Kg. başına 0,80 29 Bal Mumu Saklama Ücreti Kg. Başına 7-12 Ay Saklama Kg. başına 1,00 30 Bal Mumu Saklama Ücreti Kg. Başına 12 Ay Üzeri Saklama Kg. başına 1,10 31 (Labranda ) 19 Litrelik Damacana Su Adeti 1,37 + KDV 32 (Labranda ) 0.5 Litre pet Su(12'li) Koli 2,32 + KDV 33 (Labranda ) 1.5 Litre Pet Su(6'lı) Koli 2,32 + KDV (Labranda ) 5 Litre Pet Su(4'lü) Koli Açık Su (Labranda ) Litre 3,53 + KDV 0,05 + KDV 36 Nakliye Ücreti (Labranda ) Km Başına 3,00 + KDV 37 Palet Ücreti (Labranda ) Adeti 23,00 + KDV 38 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) 0-7 Metre arası 250,00 39 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) 8-10 Metre arası 500,00 40 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) Metre arası 750,00 41 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) Metre arası 1.000,00 42 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) Metre arası 1.500,00 43 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) 17- Metre arası 3.000,00 44 Atım Çekim Ücretleri (Balıkçı Tekneleri) 21 Metre ve Üzeri 5.000,00 Sayfa 18 / 28

19 45 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) 0-5 Metre arası 46 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) 6-10 Metre arası 1.000,00 47 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) Metre arası 2.000,00 48 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) 16- Metre arası 3.000,00 49 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) Metre arası 4.500,00 50 Atım Çekim Ücretleri (Yat-Ticari- Teknelerinden) 26 Metre ve Üzeri 7.000,00 51 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) 0-7 Metre arası 52 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) 8-10 Metre arası 750,00 53 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) Metre arası 1.750,00 54 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) Metre arası 2.500,00 55 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) 16- Metre arası 3.500,00 56 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) Metre arası 3.500,00 57 Atım Çekim Ücretleri (Üretici Servis Teknelerinden) 26 Metre ve Üzeri 5.000,00 Notlar: 1) Ücretler peşin alınır. 2) Ücretlere KDV Dahil olup, sadece sıralarda bulunan labranda su ile ilgili tarifeler KDV hariçtir. 3) Yukarıda belirtilen dondurma çeşitleri ve soğuk içeceklerde (meşrubat, meyve suları vb.) üzerindeki veya satıcı firma tarafından belirtilen satış fiyatları uygulanır. 4) Kalıp ve üzeri buz alanlara %10 indirim uygulanır. 5) Dönem fazlası saklama ücretleri hesaplanırken güne bölünerek, günlük hesaplanarak tarifedeki ücrete ilave edilir. Sayfa 19 / 28

20 6) Yukarıda belirtilen PET SU fiyatlar bayi satış fiyatları olup, perakente satışlarda, bayilere belirlenmiş olan fiyata % ilave edilerek tahsil edilir. Bayilerden tarafından peşin (nakit veya kredi kartı) yapılan su alımlarda fatura altı %5 iskonto uygulanır. Satılan malların fiyatı fabrikadan teslim fiyatıdır. 7) Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin atım-çekim bedeli olup, kışlamaya kalacak teknelerden atım-çekim ücretinden ayrı olarak teknenin eni*boyu*50,0 TL. uygulanarak 6 aylık kışlama bedeli tespit edilerek tahakkuk ettirilir. Altı aydan sonraki her gün için ayrıca 50,00 TL. ücret tahsil edilir. 8) Yukarıda belirtilen teknelerin atım-çekim ve 6 aylık konaklama ücretlerinin en az %50'si peşin tahsil edilir. 9) İskeleye Bağlanacak Balıkçı Tekneleri, Yatlar ve Günlük Tekneleri Bağlama (Kalamar) Ücretleri dışında ayrıca Elektirk ve su kullanımı talep ederse 300,00 TL. ücret peşin olarak alınır. 10) Yukarıda bazı gelir kalemlerine fiyat aralıkları girilmiş olup, Belediye Encümeni söz konusu gelir kalemleri için belirtilen fiyat aralığında ücretleri belirleyecektir. 11) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. S.No Teklif Eden Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi Gövde çapı 0- cm 60,00 Gövde çapı cm 1,00 1 Park ve Bahçeler Malikler tarafından talebi yapılan ağaç kesimi Gövde çapı cm 175,00 Gövde çapı cm 240,00 Gövde çapı 101 cm ve daha fazlası Dal çapı 35 cm 1,00 2 Park ve Bahçeler Malikler tarafından talebi yapılan ağaçların budama işleri Dal çapı cm Dal çapı cm 1,00 1,00 3 Park ve Bahçeler 0-10 ağaç Malikler tarafından talebi yapılıp, imar ve şehirçilik müdürlüğünce istenen bir ağaç parsel için ağaç tespit raporu ücreti 50 ağaç fazlası 1,00 300,00 600,00 Sayfa / 28

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 5//05 tarihinde saat :00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin //05 Tarihli toplantısında

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 15 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye gider bütçesi kapsamında, analitik bütçe sınıflandırması sisteminin kurumsal sınıflandırmada kodlanan dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği

Detaylı

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00 'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE - 1 2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 03.10.2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ KARAR: Gökçeada Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 03.10.2016 tarihli birleşimin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI 1 S a y f a TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMEESİ Madde 1-Belediye birimleri için (A) işaretli Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 60.000.000

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYFA- T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Oturumu Teşkil Eden Başkan: Üyeler: MUSTAFA NALBANT HALİT KARAAĞAÇ, ESAT DUYMUŞ, HALİL DEMİRAL, BASRİ ERSÖZ, NASUH ÖZBAY, HÜSEYİN AKTAŞ, ERDAL

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 487 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. n) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.05.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 13 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 20/04/2012

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 ARALIK AYI 1.BİLEŞİM 1. OTURUM MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 115: Gündemin birinci maddesi; Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; İNCESU BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Yoluyla Araç Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı