Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;"

Transkript

1 Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Milas Belediyesinin 15 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun /11/14 tarihli toplantısında incelendi. 15 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye gider bütçesi kapsamında, analitik bütçe sınıflandırması sisteminin kurumsal sınıflandırmada kodlanan dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ,00 (Yetmişdokuzmilyon) TL ödenek verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 2- Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ,00 (Seksenüçmilyon) TL olarak tahmin edilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 3- Alınan borçların anapara ödemesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde toplam ,00 (Dörtmilyon) TL olarak gösterilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 4-15 mali yılı gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlere, gider bütçesinde yer alan ödenekler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 5- Gelir çeşitlerinin her birinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Harcırah Kanunu nun 8 inci maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 8- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1- Bütçe Kararnamesi, 2- Ödenek Cetveli (A), 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli, 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli, 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli, Sayfa 1 / 28

2 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli, 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli, 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli, 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli, 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli, 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli, Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli, 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli, 16- Ayrıntılı Harcama Programı, 17- Finansman Programı İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 9- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu nda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Belediye Meclisi nce tayin edilen zamanlarda tahsil edilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Asker Ailelerinin Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun un 11 nci maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilâtın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek analitik bütçe sınıflandırması kod yapısına göre oluşturulmuş bütçeye ait ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde (05) cari transferler, ikinci düzeyinde (4) hane halkına yapılan transferler, üçüncü düzeyinde (7) sosyal amaçlı transferler, dördüncü düzeyinde (51) 4109 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker Ailesi Yardımı koduna konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümeni nce devir eden ödenek olarak aktarılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince mahalli idareler genel seçimlerinde itibaren altı ay içerisinde belediyemizin beş yıllık dönemi kapsayan stratejik plan ve her yıl stratejik plana bağlı olarak da performans programı hazırlanacaktır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 35 inci maddesi gereği tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanılması, beklenilmeyecek ivedi giderler ve her yıl bütçe kanunda belirlenecek tutarların altında kalan giderler için harcama yetkilisinin gerekli görmesi üzerine görevlendirecekleri mutemetlere üst sınırları bütçe kanunları ile saptanan tutarlarda avans verilebilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 13- İşçi alıp çıkarmaya Belediye Başkanı, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı nın oluşturacağı komisyon yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 14- Muhtaç kişilere Sosyal Yardım İşleri, Zabıta ve Muhtarlıklar tarafından düzenlenecek belgelere istinaden 80,00 (seksen) TL ye kadar aylık nakdi yardım yapılır. Ayrıca, hastalık, ulaşım gibi zorunlu hallerde durumlarını belgelemeleri halinde aynı madde belirlenen yardımın 2 katına kadar aylık nakdi yardım yapılabilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 15- Resmi ve özel kuruluşlardan kredi almaya, şartlı bağış kabulüne Belediye Meclisi, şartsız bağış kabulüne Belediye Başkanı yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 2 / 28

3 Madde Sayılı Belediye Kanunun 39 uncu maddesi gereğince Belediye Başkanı na nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı na, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 40 ncı maddesi gereğince başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 36 ncı maddesi gereğince seçilmiş encümen üyelerine nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Kanunun 32 inci maddesi gereğince meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 70,00 (yetmiş) TL huzur hakkı ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince encümen memur üyelerine nüfusa göre, gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutarın yarısı ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 22- Belediye dışından görevlendirilecek bilirkişilere, düzenlenecek rapor karşılığında oturum başına brüt 40,00 (kırk) TL ücret ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 23- Belediye araçlarına ihtiyaç duyulan akaryakıt ve madeni yağlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihale yolu ile satın alınır. Araçlara akaryakıt alımı Belediye Ulaştırma nce düzenlenecek fişler karşılığında yapılır. Bunun dışında akaryakıt alımı yapılamaz. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 24 - Fakir öğrencilere kitap, defter ve kırtasiye malzemesi yardımı ayni olarak yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 25 - Belediyeye ait gayrimenkul kiraları ile ecrimisil kiralarını kiraya verilmesi ve kira miktarlarının tespitini Belediye Encümeni yapar, kiralar 12 eşit taksitle tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen kira bedellerine 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerince belirlenecek oranda günlük gecikme faizi uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 26- Memurlara yapılacak giyecek ve yiyecek yardımları, Memur Giyim ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği işlem yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 27- Belediye işçilerine giyim yardımı TİS hükümlerine göre ayni olarak yapılır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 28- Belediyemiz zabıta personeline verilecek fazla mesai ücreti Bütçe Kanunu ile belirlenen asgari ve azami miktar arasında Belediye Meclisin belirleyeceği miktar üzerinden ödenir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 3 / 28

4 Madde 29- Belediyece yapılan imar ıslah planları bedelleri ilgililerden hisse oranında tahsil edilir Sayılı İmar Kanunun 18 nci madde uygulaması yapılan yerlerden masrafları ilgililerden tahsil edilir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 30-Süresi dolmadan depodan alınan emtiadan tam tarife üzerinden ücret alınır. Günlük olarak çıkan her emtianın ücreti tahsil edilir. Depoya gelen emtia ile çıkan emtia takas edilmez, yeni gelenden ayrı ücret alınır. Depoya gelen emtialara ambalaj ağırlıkları dâhil edilir. Depodaki malın giriş fişini getirmeden mal çıkış yapılmaz. Malın belirtilen süresinden fazla kalması halinde emtia bozulmasından mesuliyet kabul edilmez. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 31- Gününde ödenmeyen soğuk hava depo ücretlerinden 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K hükümlerine göre belirtilen oranda günlük gecikme faizi uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 32- Soğuk hava deposu oda tahsis ücreti ile değerlendirme ve ücretlendirme konusunda ayrıca Belediye Encümenin önerisi ile Belediye Meclisi yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 33- su satış fiyatlarının günlük koşullara göre belirlenmesi ve mali yıl içerisinde su fiyatlarının tespitinin yapılması için Belediye Encümenin önerisi ile Belediye Meclisi yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 34- ne borcunu bayilik sözleşme hükmü gereğince zamanında ödemeyen bayilerden sözleşme hükmü gereğince gecikme faizi alınır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 35- Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların miktarlarına ait Meclis Kararı ektedir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97 nci maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18 inci maddesinin f fıkrasına göre ücrete tabi işlerden alınacak ücretlere ait meclis kararı ektedir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 37- Toplantı ve Düğün Salonunun kültürel ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde Belediye Başkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 38- Belediye Başkanı, toplantı ve düğün salonunun, yazlık düğün bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Kapalı Cumartesi ve Akkent, Eski Labranda Fabrikası Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yeri, Bafa, Selimiye, Ören ve Güllük Mahallerinde ve bunların dışındaki diğer mahallelerde bulunan kapalı ve açık düğün salonun kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz eden mükelleflere %25 e kadar indirim yapmaya yetkilidir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 39- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Madde 40- İş bu kararname 40 maddeden ibaret olup, kararname hükümleri 1 Ocak 15 tarihinde yürürlüğe girer. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Sayfa 4 / 28

5 15 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 40 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 15 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ. EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD.HİZ ,00.-TL 0,00.-TL TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL TOPLAM ,00.-TL GİDER BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 15 Yılı Gideri (TL) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL Sayfa 5 / 28

6 SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL -GİDER BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 15 Yılı Geliri (TL) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLÂT RED VE İADELER (-) TOPLAM ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 0,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GELİR BÜTÇESİ: 15 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR 15 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV ÖNGÖRÜLEN 1 İÇ BORÇLANMA(ÖDEME) ,00.-TL 2 DIŞ BORÇLANMA Sayfa 6 / 28

7 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 5 NET FİNANSMAN FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzeyine göre ,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ : 15 Mali Yılı Gelir Bütçesi ,00.-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki ,00.-TL alınan borçların anapara ödemesi tahmini de düşülmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUM: 15 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOMİK KODLAMA (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devl ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 4 Faiz Giderleri TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.-TL 5 Cari Transferler 6.000,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 6 Sermaye Giderleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL 7 Sermaye Transferleri 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 8 Borç Verme 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 0,00.-TL 9 Yedek Ödenekler ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GİDER TOPLAMI ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUM: 15 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK KODU (OCAK-ŞUBAT-MART) (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) (TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL) (EKİM-KASIM-ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN MİKTAR ORAN Sayfa 7 / 28

8 1 Vergi Gelirleri TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.- TL 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ile Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler TL ,00.-TL TL ,00.-TL ,00.- TL 6 Sermaye Gelirleri ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL 9 Red ve İade ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL GELİR TOPLAMI ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.-TL ,00.- TL FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle ,00.-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. -TARİFE CETVELLERİ : Tarife cetvellerinde yer alan tarifeler arasında aşağıda gösterilen tarifenin;. Şube 15 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetveli S.No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeye Kadar olan İlanın 1 Seferinden 50,00 2 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeden Sonra Her Kelime için 2,50 3 Yazı İşleri İlan Ücreti Şehir İçinde Kendi İmkanları ile Yapılan Her Türlü İlanlardan 50,00 4 Yazı İşleri İlan Ücreti Özel Tarife ile İstenen İlanlardan 50 Kelimeye Kadar 1 Sefer 50,00 5 Yazı İşleri İlan Ücreti 50 Kelimeden Sonra Her Kelime için 3,00 6 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri 1.000,00 TL. Ye kadar olanlar 110,00 7 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri 1.001,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar 180,00 8 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar için 450,00 9 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. İle ,00 TL. Arası olanlar için 700,00 Sayfa 8 / 28

9 10 Yazı İşleri İlan Ücreti Mahkeme ve İcra İlanlarından satış Değeri ,00 TL. ve yukarı olanlar için 1.000,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Günlük olarak yapılacak ölüm ilanlarından 2 defaya kadar, siyasi partiler ve oda ilanlarından 1 defaya kadar yapılacak ilanlardan ücret alınmaz. Belirtilen limitleri aşan olursa aştığı miktar üzerinden ilan ücreti alınır. 4) Kamu kurum ve kuruluşlarından ilan ücreti alınmaz. 5) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Hukuk İşleri Evlendirme İşlemleri Evlendirme Dosyası Ücreti (Evlendirme Cüzdanı Dahil) 1,00 2 Hukuk İşleri Evlendirme İşlemleri Evlenme İzin Belgesi Ücreti 60,00 3 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki Pazartesi,Salı,Çarşamba, ev,düğün salonu,lokal ve Perşembe benzeri yerlerde nikah kıyma 60,00 4 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki ev,düğün salonu,lokal ve Cuma, Cumartesi, Pazar benzeri yerlerde nikah kıyma 75,00 5 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat ve vb. teknelerde nikah kıyma Pazartesi,Salı,Çarşamba, Perşembe 500,00 6 Hukuk İşleri Milas ilçe sınırlarındaki turizm işl., 5. yıldızlı otel, yat ve vb. teknelerde nikah kıyma Cuma, Cumartesi, Pazar 750,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Sayfa 9 / 28

10 ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Özel kurum, kuruluş, şirket Perşembe toplantısı, seminerler için Toplantı ve Düğün salonunu kiralama Cuma, Cumartesi,Pazar 1.000, ,00 2 Toplantı ve Düğün Salonunu Düğün Salonu olarak Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 700, ,00 3 Nişan, Nikah, Kokteyl vb. düzenlenecek etkinliklerde Düğün Salonunu Kiralama Ana Salon (Pazartesi, Salı, Çarşamba,Perşembe) Ana Salon (Cuma, Cumartesi, Pazar) Ön Salon (Pazartesi, Salı, Çarşamba,Perşembe) Ön Salon (Cuma, Cumartesi, Pazar) 300,00 450,00 150,00 250,00 4 Ses Sistemi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 300,00 5 Işık Sistemi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 300,00 6 Ses ve Işık Sistemini Birlikte Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 600,00 700,00 7 Yazlık Düğün Bahçesi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 600,00 800,00 Sayfa 10 / 28

11 8 Prof.Dr. Aşkdil AKARCA Kültür Merkezi Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 350,00 9 Atatürk Kültür Merkezini Kiralama Ses Düzeni Hariç Ses Düzeni Dahil 1.100, ,00 10 Kapalı Pazar Yeri Kiralama (Hacıilyas Mahallesi) Çarşamba, Perşembe Cuma, Cumartesi,Pazar 500,00 600,00 11 Kapalı Cumartesi ve Akkent Pazaryerini Kiralama Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Pazar 500,00 12 Eski Labranda Fabrikası Bahçesi, Baltalı Kapı, Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yerinde yapılacak düğün, nişan vb. etkinliklerde kiralama Kiralama Bedeli (Günlük) 300,00 Bafa, Selimiye, Ören, Güllük Mahalleleri Açık Düğün Salonu Kiralama 150,00 13 Bafa, Selimiye, Güllük Mahalleleri Kapalı Düğün Salonu Kiralama 250,00 Bunların dışındaki Diğer Mahallerde Düğün Salonu Kiralama 100,00 14 Çekim yapmak ve görüntü almak (günlük) Belediyemiz sorumluluk alanında kalan meydan ve açık alanlar Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Pazar yerlerleri sokak ve caddeler 500,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. Sayfa 11 / 28

12 3) Kapalı Pazar yerinde Pazartesi ve Salı günlerinde, kapalı Cumartesi pazaryerinde ise Cuma ve Cumartesi günlerinde düğün, sünnet vb. sosyal etkinlikler yapılmamasına, diğer günlerde yapılacak olan sosyal etkinliklerde ihtiyaç duyulan masa ve sandalyeler vatandaşlar tarafından karşılanacaktır. Gündüz ve gece kiralamada tarifenin iki katı ücret alınır. 4) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve derneklerin toplantı, seminer vb. etkinlikler için ücret alınmaz. 5) Toplantı ve düğün salonun kültür ve sanatsal vb. etkinliği amacı ile kiralanması halinde Bütçe Kararnamesinin 37 nci maddesi gereğince Belediye Başkanının oluru ile %50 indirimli tarife uygulanır. 6) Belediye Başkanı, toplantı ve düğün salonu,yazlık düğün bahçesi,kapalı Pazar Yeri,Kapalı Cumartesi ve Akkent,Eski Labranda fabrikası Bahçesi,Baltalı Kapı,Asfalt Pazaryeri ve Giyim Pazar yeri,bafa,selimiye,ören ve Güllük Mahallelerinde ve bunların dışındaki diğer mahallelerde bulunan kapalı ve açık düğün salonun kiralanması için muhtarlıklardan fakirlik ilmuhaberesini ibraz edenlere Bütçe Kararnamesinin 38 nci maddesi gereğince %25 e kadar indirim yapmaya yetkilidir 7)Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Ruhsat ve Denetim 1-(0-25) m2 olanlar için SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER 2-(26-50)m2 olanlar için (Yeni ruhsat, devir ve veraset intikal gibi işlemlerde iş yeri 3-(51-100)m2 olanlar için inceleme,araç komisyon ücreti) Not: Ruhsat zayii ve 4-( )m2 olanlar için suret çıkarılması, unvan değişikliği işlemleri için yanda belirtileni ücretlerin m2 den büyük olanlar için yarısı alınır. 100,00 250,00 350,00 500, , Sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen mahallerde Sıhhı Müesselerde yukarıda belirtilen ücretlerin %'si uygulanır. 2 Ruhsat ve Denetim İşyeri Açma Ruhsatı Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 3 Ruhsat ve Denetim İşyeri Açma Ruhsatı Yenileme Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 4 Ruhsat ve Denetim Hafta Tatili Ücreti Ruhsatı Hafta Tatili Ruhsatı Basılı Evrak Bedeli 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 1,00 Sayfa 12 / 28

13 5 Ruhsat ve Denetim TPDK Mesafe Ölçümü Ücreti Basılı Evrak Ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 0, Ruhsat ve Denetim Ruhsat ve Denetim Canlı Müzik İzin Belgesi Ruhsat (Basılı Evrak) ücreti Mesul Müdürlük Belgesi Mesul müdürlük belgesi ücreti 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 5393 Sayılı Yasa ve 2464 Sayılı Yasa 750,00 100,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. ÜCRET TARİFESİNİN S.No Müdürlük Konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifesi 1 Ulaştırma Hizmetleri Asansör Muayene Ücreti Makine mühendislerince düzenlenen asansör muayene ücreti 500,00 2 Ulaştırma Hizmetleri Baca Temizleme Ücreti Baca Başına 1,00 3 Ulaştırma Hizmetleri Tuvalet Büz Açma Ücreti Meskenler 70,00 4 Ulaştırma Hizmetleri Tuvalet Büz Açma Ücreti İşyerleri 90,00 6 Ulaştırma Hizmetleri Kapı Açma Ücreti Dairelerde 50,00 Terk edilmiş plaka tescilleri olmayan muhtelif araçlardan Sayfa 13 / 28

14 7 Ulaştırma Hizmetleri Belediyemize ait Sarıçay kenarında bulanan boş alana taşınması sonucu alınacak taşıma ücreti Büyük araçlardan Küçük Araçlardan 150,00 Notlar: 1) Belediyemiz tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetlerin veriliş tarihinden itibaren peşin veya 1 ay içerisinde ücreti tahsil edilecektir. Ödenmediği takdirde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacaktır. 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Teklif Eden S. No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifeleri 1 Mali Hizmetler Emlak beyan suret tasdik ücreti Sayfa Başına (Fotokopi Dahil) 5,00 2 Mali Hizmetler Borcu Yoktur Belgesi Parsel Başına 5,00 3 Mali Hizmetler Reklam Panosu Koyma Cadde ve Sokaklarda 350,00 4 Mali Hizmetler Tütün Balyalarının Beherinden 1 Adetinden 5,00 5 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Tekne Başına Aylık 3.000,00 6 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Aylık (2. tekneyi 1. tekneye bağlama) 2.000,00 7 Mali Hizmetler Güllük İskele Kültür Balıkçılığı Tekne Bağlama Ücreti (Yükleme, Boşaltma Dahil) Aylık (3. tekneyi 2. tekneye bağlama) 1.000,00 Notlar: 1) Ücretler peşin tahsil edilecektir. Sayfa 14 / 28

15 2) Ücretlere KDV Dahildir. 3) Asker Ailesi Yardımı, Bakım Aylığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfıdan yardım ve Muhtarlıklardan muhtaçlık belgesi getiren vatandaşlarımızdan yukarıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen hizmetler için ücret alınmayacaktır. 4) Yukarıda belirtilen ücretler-tarifeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 59. maddelerine istinaden hizmet karşılığı olarak belirlenmiş olup, bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. Teklif Eden S. No Müdürlük ÜCRET TARİFESİNİN konusu Karşılığı Yapılacak İş Varsa Yasal Dayanağı 15 Yılı Tarifeleri 1 Zabıta Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarına yapılan hizmet bedeli (Belediyemiz tarafından konulan tezgahlar için) Tezgah başına aylık (1*2=2 m² Pazar tezgahı) 50,00 2 Zabıta Geçici işgaliye için düzenlenecek geçici izin belgesi Talep Başına 100,00 3 Zabıta Matbu evrak satışı Teftiş Defteri 50,00 4 Zabıta Ticari amaçlı stand kurma ücreti m2/gün Belediyemiz sorumluluk alanında kalan meydan ve açık alanlarda Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Pazar yerleri 5,00 10,00 5 Zabıta Atatürk Bulvarında Sergi Açan Seyyar Satıcılardan geçici izin belgesi ücreti İlçenin diğer muhtelif yerlerindeki seyyar- sabit köfteci Aylık ve sandviççilerden geçici izin belgesi ücreti Sezonluk (Nisan ve Eylül ayların arası) 500,00 100,00 6 Zabıta Mevsimlik kavun, karpuz, vb. satış yapan seyyar Sezonluk (Nisan ve Eylül satıcılarından geçici izin belgesi ayların arası) ücreti 350,00 İnşaat sebebiyle kaldırımı işgal edenlerden alınacak ücreti m² başına 150,00 7 Zabıta Belediyemiz açık Pazar yerinde sergi açan esnaflardana verilen Manav vb. 75,00 Sayfa 15 / 28

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı