DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYAN Prof. Dr. Sedat Murat YAYIN NO: İstanbul, 2009

3 Copyright ÎTO Tüm haklan saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve ÎTO 'nun önceden yazılı izni ohnaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet: Odamız yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT înkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri Tel: (212) Fax : (212)

4 ÖNSÖZ Yaygın eğitim; toplumun ihtiyaçlarmı, fertlerin ilgi, istek ve hizmet anlayışlarma göre farklı yönlerden dinamik hale getirmek amacıyla onlara belli programlar halinde sunulan bir eğitim faaliyetidir. Günümüzde yaygın eğitim her ülkenin kendine özgü benimsediği eğitim felsefesine, eğitim anlayışına ve eğitimden beklediği sonuçlara göre planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizdeki yaygın eğitim uygulamalarının hareket noktasını toplumun ihtiyaçları ve istekleri teşkil etmektedir. Bu nedenle yaygın eğitim, kişilerin gönüllü katılımlarını sağlayacak programlar halinde ve süreklilik sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu programlar, her seviyede kişilerin fikri alınarak çok defa onlarla birlikte hazırlanmaktadır. Ülkemizdeki okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin henüz istenilen seviyede olmaması nedeniyle geniş kitlelerin genel ve mesleki eğitim eksikliklerini süratle gideren, yenileyici ve geliştirici etkinliklerin düzenlenmesi yoluna gidilmesi, yaygın eğitimin önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemiz için büyük önem taşıdığına inandığım ve toplumumuzun gelişmesine katma değer sağlayan yaygın eğitim konusunda Odamız adına araştırma gerçekleştiren Prof Dr. Sedat Murat'a teşekkür eder, çalışmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili araştırmacılara faydalı olmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıda meydana gelen hızlı gelişmeler ve değişmeler bazı mesleklerin tümüyle ortadan kalkmasına, bazı yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hızlı gelişme ve değişmeler karşısında mevcut örgün eğitim kurumları yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle daha önceden örgün eğitim kurumlarına gidememiş veya bu kurumlara devam etmiş olmalarına karşın meydana gelen gelişmeler karşısında mevcut beceri ve yetenekleri zayıflayan veya yetersiz kalan insan gücünün yeniden eğitime tabi tutulmalan gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek olan da yaygın eğitim programlandır. Yaygın eğitimin; tamamlama, mesleki-teknik, kişisel gelişim, sağlık ve aile yaşamı gibi amaçları ile sosyal adaleti ve bireysel gelişimi sağlama, bireysel gelirle birlikte hane halkı gelirlerinde artış, daha iyi birey ve kamu sağlığı, demokratikleşme, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranında düşme, işgücünün niteliğini geliştirme ve işletmelerde verimliliği artırma gibi rolleri bulunmaktadır. Yaygın eğitim programlan ya merkezi hükümetler veya yerel yönetimler ya da değişik sivil toplum örgütleri tarafından verilebilmektedir. Fakat özellikle ülkemizde bu konuda en büyük katkıyı muhakkak merkezi hükümetler ve özel sektör sağlamaktadır. İstanbul'un yaygın eğitim yapısının ele alındığı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; "Genel Olarak Yaygın Eğitim", "Yaygın Eğitim Kurum ve Faaliyetleri" ve "Türlerine Göre Yaygın Eğitim Kurumlan" dır. Çalışma; sonuç ve genel bir değerlendirme ile son bulmaktadır. Bu çalışma; özellikle İstanbul üzerine yapmış olduğum ve uzun yıllar süren çaba ve birikimler ile İstanbul Ticaret Odası tarafından araştırma projesi kapsamına alınmasından sonraki yoğun ve titiz bir emek sonucunda gerçekleştirilebilmiştir. "Dünden Bugüne İstanbul'da Yaygın Eğitim" isimli bu çalışmanın altyapısının oluşmasında ve tamamlanmasında; kendilerini büyük ölçüde ihmal ettiğim ailemin ve maddi yönden çalışmamı destekleyen İstanbul Ticaret Odası'nm büyük katkılan olmuştur. Her birine ayn ayn minnattanm. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve basılmasında en büyük katkı kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası yetkililerine ait bulunmaktadır. Burada özellikle İTO

7 Başkanı Sayın Murat YALÇINTAŞ'a, Yönetim Kurulu'nun değerli üyelerine, Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Müdürü Sayın Tezel PALACIOGLU ile KOBÎ Araştırma ve Geliştirme Müdürü Sayın Cemil Hakan KILIÇ ve değerli elemanlanna ve ayrıca İstatistik Şubesi Müdürü Sayın Ünal KALCI ve burada isimlerini zikredemediğim diğer tüm elemanlara bana vermiş olduklan ilgi ve destekten dolayı ayrı ayn teşekkürlerimi ve şükranlanmı sunmayı bir borç kabul ederim. Diğer bir teşekkürüm ise büyük bir titizlikle eserin gözden geçirilmesi ve tashih edilmesinde büyük katkılar sağlayan Bölümümüz Araştırma Görevlileri Şenol Kurt, Başak Işıl Çetin ve Levent Şahin ile yüksek lisans öğrencim Ahmet Naim Çiçekler'edir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve akademik hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca bu eserin hazırlanması esnasında; yazım, redakte, tercüme vb. yardımlanndan dolayı değerli doktora öğrencilerim Özgür Topkaya ve Cüneyt Kılıç'a, vermiş olduğu bilgisayar hizmetlerinden ötürü Oğuz Toprak'a ve maddi-manevi destekleri nedeniyle Doç. Dr. Sefer Şener ve Biga'nın ünlü dondurmacısı Lato'ya (Latif Güler) en içten teşekkürlerimi sunanm. Ekim 2008 Prof Dr. Sedat MURAT

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 5 İÇİNDEKİLER 7 TABLOLAR LİSTESİ 15 KISALTMALAR LİSTESİ 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK YAYGIN EĞİTİM KAVRAM OLARAK YAYGIN EĞİTİM VE BENZERİ KAVRAMLAR YAYGIN EĞİTİMİN KAPSAMI, AMACI, ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI Yaygın Eğitimin Kapsamı ve Amacı Amaçlanna Göre Yaygın Eğitim Programlan Tamamlama Eğitimi Mesleki Teknik Eğitim Kişisel Gelişim Eğitimi Vatandaşlık Eğitimi Sağlık ve Aile Yaşamı Eğitimi Yaygın Eğitimin Özellikleri Yaygın Eğitimin Fonksiyonları Sosyal Adalet Sağlama İşlevi Bireysel Gelişim Sağlama İşlevi Ekonomik ve Sosyal Fayda Sağlama İşlevi İşgücünün Niteliğini Geliştirme İşlevi İşletmelerde Verimliliği Artırma Fonksiyonu. 47

9 1.3. YAYGIN EĞİTİM İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 49 L3.L Eğitim Hizmetleri Alanmda Arz ve Talep Dengesizliği Örgün Eğitim Sisteminin Mevcut Sosyal Yapı Tarafından Belirlenmesi Mevcut Sistemin Araçlanndaki Belirsizlik Verilen Genel Geçer Teorik Eğitimin Yanında Iş Hayatının Giderek Daha Uzmanlaşması Eğitim Alanındaki Yetersizlik ve İmkansızlıklar Öğrencilerin Başansı Konusunda Ailelerinin Tutumu Eğitimin Kapsam ve İçeriğinin Sürekli Güncellenmesi Zorunluluğu Eğitim-Ekonomi-lstihdam İlişkisi Emek Arz ve Talebi Arasındaki Fark Yaygın ve Çocuk Eğitiminin Temel Prensip Farklılıklan YAYGIN EĞİTİMİN PLANLANMASI Eğitim Politikasının Tespit Edilmesi Eğitimle Gerçekleştirilen Amaçlar Eğitim Birimleri Eğitimde Uyulacak İlkeler Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi Eğitim Önceliklerinin Tespit Edilmesi Eğitim Bütçesinin Hazırlanması Eğitim Bütçesi ve Önemi Eğitim Bütçeleri Bütçe Hazırlamak Bütçeleme Prensipleri 62

10 1.5. YAYGIN EĞİTİM YÖNTEMLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ 62 L5. L Yaygın Eğitim Yöntemleri îş Başında Eğitim Yöntemleri îş Dışında Eğitim Yöntemleri Yaygın Eğitimde Kullanılan Araç ve Gereçler Göze Hitap Eden Araçlar Kulağa Hitap Eden Araçlar Göze ve Kulağa Hitap Eden Araçlar YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Basan Değerieme Değerlendirmelerin Yapılış Amaçlan Değerlendirmeyi Yapacak Kişiler Değerlendirmelerin Yapılması Tepki Değerleme Tepki Değerlendirmesi île îlgili Tavsiyeler Tepki Formunun Oluşturulmasında Takip Edilecek Yol Öğrenmenin Değerlendirilmesi Öğrenmenin Değerlendirmesi île îlgili Bazı Tavsiyeleri Öğrenmenin Değerlendirilmesinde Testlerin Kullanılması Öğrenmenin Değerlendirilmesi Konusunda Çıkanlabilecek Sonuç Davranış Değerlendirme Sonuçlara Göre Değerlendirme 112

11 İKİNCİ BÖLÜM: YAYGIN EĞİTİM KURUM VE FAALİYETLERİ YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygm Eğitim Cumhuriyet Döneminde Yaygm Eğitim YAYGIN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN KURUMSAL ÇALIŞMALAR Bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı Diğer Bakanlıklar Adalet Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kültür Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Turizm Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Diğer Kamu Kuruluşları Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüpl Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE).136

12 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Ziraat Odaları Birliği Uygulamalı Eğitim Merkezleri (KÖSEM) Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM) Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET) Üniversiteler Türkiye îş Kurumu (ÎŞKUR) Gönüllü Kuruluşlar Özel Sektör Yerel Yönetimler ÎBB'nin Yaygın Eğitim Faaliyetleri: İSMEK Örneği YAYGIN EĞİTİM İHTİYACININ TESPİT EDİLMESİNDE VE BELİRLENMESİNDE SOSYO-EKONOMİK YAPININ ÖNEMİ Nüfus Yapısı Eğitim Yapısı Göç Yapısı İşgücü Yapısı YAYGIN EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Eğitim İhtiyaçlannın Belirlenmesi ve Yeni Programların Oluşturulması Eğitim Programları Mekan, Araç, Gereç ve Ekipman Programların Duyurulması, Kayıtlar ve Devam Sorunu Yetiştirme Programlannda Eğitim ve Değerlendirme 207

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRLERİNE GÖRE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI PRATİK KIZ SANAT OKULLARI LL Kurum Olarak Pratik Kız Sanat Okulları Pratik Kız Sanat Okullarının Düzenlediği Kurslar Pratik Kız Sanat Okullannın Öğretmen Durumu Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenler Pratik Kız Sanat Okullannı Bitirenlerin Miktarı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Eğitim Yapısı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Yaş Yapısı OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ Olgunlaşma Enstitüleri Kurum Miktarı Olgunlaşma Enstitülerinin Düzenlediği Kurslar Olgunlaşma Enstitülerinin Öğretmen Durumu Olgunlaşma Enstitüsü Kurslarını Bitirenler Olgunlaşma Enstitüsü Kurslanm Bitirenlerin Miktan Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Cinsiyet Yapısı Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Eğitim Yapısı Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Yaş Yapısı YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Kurum Miktan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinin Düzenlediği Kurslar Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinin Öğretmen Durumu Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenler Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Miktan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı 256

14 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Yapısı Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Yapısı SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN MESLEK KURSLARI Sayılı Kanuna Göre Açılan Kurslar ve Kurs Türleri Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarım Bitirenler Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Sayısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Eğitim Yapısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Yaş Yapısı ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİ Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki Sayısal Gelişmeler Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici Belgesi Alanlar Kalfalık Belgesi Alanlar Ustalık Belgesi Alanlar Usta Öğretici Belgesi Alanlar Öğrenim Durumlanna Göre Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alanlar Yaş Durumlarına Göre Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alanlar HALK EĞİTİM MERKEZLERİ VE OKUMA YAZMA KURSLARI Halk Eğitim Merkezleri Kurum Sayısı Halk Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Kurslar Halk Eğitim Kurslarını Bitirenler Halk Eğitim Kurslarını Bitirenlerin Miktarı 293

15 Halk Eğitim Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Halk Eğitim Kurslanm Bitirenlerin Eğitim Yapısı Halk Eğitim Kurslarını Bitirenlerin Yaş Yapısı KUR'AN KURSLARI^ Kur'an Kurslan İle İlgili Sayısal Gelişmeler Kur'an Kurslarında Öğretmenler Kur'an Kurslarını Bitirenler Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Miktan Kvır'an Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Durumu Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Öğrenim Durumu Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Yaş Durumu ÖZEL YAYGİN EĞİTİM Özel Yaygın Eğitim Kurumlan Özel Yaygın Eğitim Kurslan Özel Yaygın Eğitim Kurumlannda Öğretmen Durumu _ Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenler Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Miktan Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Eğitim Yapısı Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Yaş Yapısı325 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 329 KAYNAKÇA 341 YAYIN LİSTESİ 351

16 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Pratik Kız Sanat OkuUan ( ) 221 Tablo 2: Pratik Kız Sanat OkuUan Kurslan ( ) 223 Tablo 3: Pratik Kız Sanat OkuUanndaki Öğretmenler (1974.2ÖÖ7) 226 Tablo 4: Pratik Kız Sanat OkuUanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 227 Tablo 5: Pratik Kız Sanat Okullarını Bitirenler ( ) 229 Tablo 6: Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 231 Tablo 7: Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Tablo 8: Göre Dağılımı ( ) 233 Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 235 Tablo 9: Olgunlaşma Enstitüleri (1974-2ÖÖ7) 238 Tablo 10: Olgunlaşma Enstitülerindeki Öğretmenler ç^^gj^j^^y 243 Tablo 11: Olgunlaşma Enstitülerindeki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 245 Tablo 12: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenler ^^^gj]^_2qqjj 247 Tablo 13: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 248 Tablo 14: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 249 Tablo 15: Olgımlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ( ) 251 Tablo 16: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri ^J^^j^^ 254 Tablo 17: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenler ( ) 256 Tablo 18: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 258 Tablo 19: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 259 Tablo 20: 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslan ( ) 264 Tablo 21: 3308 Sayüı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenler ( ) 267

17 Tablo 22: Tablo 23: Tablo 24: Tablo 25: Tablo 26: Tablo 27: Tablo 28: Tablo 29: Tablo 30: Tablo 31: Tablo 32: Tablo 33: 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 271 Çıraklık Eğitim Merkezleri ( ) 276 Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici Belgesi Alanlar ( ). 278 Kalfalık Belgesi Alanlann Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Ustalık Belgesi Alanlann Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Kalfalık Belgesi Alanlann Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) Ustalık Belgesi Alanlann Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezleri ( ) Halk Eğitim Merkezleri Kurslan (1975-2ÖÖ7) Türlerine Göre Halk Eğitim Merkezleri Kurslan ( ) Tablo 34: Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenler ^j^j^^jj Tablo 35: Türlerine Göre Halk Eğitim Merkezleri Kurslanm Bitirenler ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Cinsiyete Göre Tablo 36: Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Durumuria Tablo 37: Göre Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Gnıpİarıııa Tablo 38: Göre Dağılımı ( ) Tablo 39: Kur'an Kurslan ( ) Tablo 40: Kur'an Kurslanndaki Öğretmenler (İ975-^^^^^ Tablo 41: Tablo 42: Tablo 43: Kur'an Kurslanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) Kur'an Kurslarını Bitirenler (1974-2ÖÖ7) Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dagıİıırı7 ( )

18 Tablo 44: Kur'an Kurslarını Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 311 Tablo 45: Kur'an Kurslarını Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 312 Tablo 46: Özel Yaygın Eğitim Kurumlan ç^^g^^_^qjy 3 j4 Tablo 47: Özel Yaygın Eğitim Kurslan ( ) 315 Tablo 48: Özel Yaygın Eğitim Kurumlannda Öğretmenler ( ) 317 Tablo 49: Özel Yaygın Eğitim Kurumİanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 318 Tablo 50: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenler (Jj9g2-2ÖÖ7) 320 Tablo 51: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 322 Tablo 52: Özel Yaygm Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 324 Tablo 51: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 326

19

20 KISALTMALAR LİSTESİ A.e. a.g.e. AB ABD Bak BM ÇEM çev ÇYEGM DÎE DPT HEM HHİA ILO İ.Ü. ÎBB İKO ISMEK İST ÎŞKUR KOSGEB KÖSEM KÜSGET MEB MPM OECD PKSO s SEGEM SSK SSYB TBMM TESK TİSK Aynı Eser Adı Geçen Eser Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Bakınız Birleşmiş Milletler Çıraklık Eğitim Merkezleri Çeviren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Halk Eğitim Merkezleri Hanehalkı İşgücü Anketi Uluslararası Çalışma Örgütü İstanbul Üniversitesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşgücüne Katılma Oranı İBB Sanat ve Meslek Edindirme Kurslan İstanbul Türkiye İş Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Küçük Ölçekli Sanayi Eğitim Merkezleri Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Prodüktivite Merkezi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Pratik Kız Sanat OkuUan sayfa Smai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu

21 TODAİE : Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TÖMER : Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜR : Türkiye TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği TÜSSİDE : Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu vb : ve benzeri vd : ve diğerleri YAYKUR : Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu YTEM : Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri

22 GİRİŞ 1. Konunun Önemi Toplumlann sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarmm motor gücü olarak kabul edilebilecek eğitim ile; kişilerin bilgi, beceri, idrak, tavır, davranış, yetenek vb. özelliklerine etki edilebilmekte veya bunlar değiştirilebilmekte ya da bu özellikler geliştirilebilmektedir. İşte sosyal ve ekonomik yönden arzu edilen bir toplum yapısının oluşturulması doğrultusunda, o toplumdaki kişilerin belli başlı özellikleri değiştirilirken veya geliştirilirken başvurulan en önemli araç eğitimdir. Bu eğitimin de genel olarak iki şekilde verildiği görülmektedir. Bunlar da; örgün eğitim ve yaygın eğitimdir. Ülkeler arasındaki düzeyi farklı olmakla birlikte, tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçildikçe bilim ve teknolojide baş döndürücü düzeyde gelişmeler meydana gelmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen bu hızlı değişim ve gelişmeler sosyal ve ekonomik hayatta olduğu kadar emek piyasalarında ve çalışma hayatında da önemli değişme ve gelişmelere neden olmakta, bu değişme ve gelişmeler sonucunda mevcut bazı mesleklerin şekli ve yapısı değişebilirken, bazı meslekler ise tümüyle ortadan kalkabilmekte ve bunun doğal sonucu olarak da örgün eğitim kurumlarında verilen bilgiler kısa sürede geçersiz kalabilmektedir. Toplumlarda meydana gelen bu gelişme ve değişmelere anında uyum sağlayamayan örgün eğitim kurumlarında ortaya çıkanbu açığın giderilebilmesi de ancak yaygın eğitimle mümkün olabilmektedir. Bugün ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlenmesinde veya bu ülkelerin uluslararası alanda rekabet üstünlüğüne sahip olmalarının en önemli nedeninin, ister ülke içinden isterse ülke dışından beyin göçü şeklinde ithal edilmiş olsun, yetişmiş insan gücüne sahip olmalarını gösterebilmek mümkündür. Kalkınma ve dünyada her alanda rekabet üstünlüğü elde etme iddiasında olan ülkelerin, insan gücü varlığını miktar olarak artırmalarından daha çok, mevcut bu gücü sanayileşme ve çağdaşlaşmaya paralel olarak ihtiyaç duyulan vasıf ve niteliklerde yetiştirmeleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu ise, ancak kaliteli bir eğitim sisteminin kurulması ve mevcut insan gücünün eğitim düzeyinin artırılmasına ilaveten kültürel derinlikle birlikte zengin bir hayat ve varlık anlayışının oluşturulmasına bağlıdır.

23 Günümüzde ister gelişmiş isterse az gelişmiş ülkeler olsun tümünün sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik açıdan kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Ülkelerin bu özelliklerinin dikkate alınarak mevcut insan gücünün yöreye uygun şekilde yetiştirilebilmesinde örgün eğitim kurumlarının yanı sıra yaygın eğitim kurumlanna büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 2. Çalışmanın Seçilme Amacı Bugün ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyal yönden hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu kuşkusuzdur. Özellikle ülkenin dört bir tarafından almış olduğu yoğun göçlerle bu gelişmelerden en fazla etkilenen ilimizin de İstanbul olduğu açıktır. Önemli bir bilim, sanat, sanayi, ticaret, turizm ve kültür kenti ohnasma karşın, İstanbul'un ülke genelindeki birçok sorunun yanı sıra çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı da bir gerçektir. İstanbul'un karşılaştığı önemli sorunlar arasında eğitim ön sıralarda gelmektedir. Bir taraftan yoğun göçlerle gelen eğitim çağındaki nüfiisa hem nicel hem de nitelik bakımından örgün eğitim imkanları sağlamakta sıkıntılar yaşanırken, diğer taraftan ekonomik güçlüklerle karşılaşan nüfiisun önemli bir kısmının çocuklarını örgün eğitim kurumlanndan daha çok emek piyasalanna sokmaya çalışırlarken bu defa emek arzı fazlalığı veya bu emek arzının emek piyasalarının istediği niteliklerde olmaması nedeniyle işsizlik vb. sıkıntılar yaşanabilmektedir. Görüldüğü üzere, İstanbul'un ülke içinde gerek toplam nüfiıs bakımından gerekse işgücü ve istihdam açısından özel bir önemi bulunmaktadır. İşte ülke nüfiisunun yaklaşık altıda birine sahip olan İstanbul'un bu nüfusunun gerek kentsel hayata gerekse emek piyasalanna uyum sağlayabilmesi için örgün eğitimin yanı sıra özellikle de yoğun bir şekilde yaygın eğitime de ihtiyaç duymaktadır. Bu öneminden dolayı İstanbul'un yaygm eğitim yapısının her yönüyle ele alınması ve geleceğe ışık tutması amacıyla bu çalışmanın hazırlanmasına karar verilmiştir. 3. Metodoloji Çalışma hazırlanırken, dağınık durumdaki rakamlar bir araya getirilmiş ve sınıflandınimış, İstanbul'un yaygın eğitim özellikleri, İstanbul'un ülke içindeki konumu ile ilgili aynntılı tablolar oluşturulmuş, bu tablolar değerlendirilmiş

24 ve ilmi standartlara uygun sistematik metinler oluşturulmuştur. Çalışmanm hazırlanması esnasında yayınlanmış ve yayınlanmamış birçok veriye başvurulmuştur. Bu kaynaklann başında eski adıyla DİE, yeni adıyla TÜİK'in Yaygın Eğitim İstatistikleri gelmektedir. Çalışma ile ilgili bilgi ve belgeler, öncelikle Ttirkiye İstatistik Kurumu'nun yayınları taranarak ortaya çıkartılmıştır. Aynca, İstanbul'un yaygın eğitim yapısı ile ilgili TÜİK'in yayınlanmamış verilerine de müracaat edilerek eser tamamlanmaya çalışılmıştır. 4. Çahşmanın Kapsamı İstanbul'un yaygın eğitim yapısının ele alındığı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; genel olarak yaygın eğitimle ilgili ve benzeri kavramların yanı sıra, yaygın eğitimin kapsamı, amacı, özellikleri ve fonksiyonları, yaygın eğitim ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, yaygın eğitimin planlanması, yaygın eğitim yöntemleri, araç ve gereçleri, yaygın eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. "Yaygın Eğitim Kurum ve Faaliyetleri" başlığı altındaki ikinci bölümde; yaygın eğitim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, yaygın eğitimle ilgili yürütülen kurumsal çalışmalar, yaygın eğitim ihtiyacının tespit edilmesinde ve belirlenmesinde sosyo-ekonomik yapının önemi ve yaygın eğitimde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise; "Türlerine Göre Yaygın Eğitim Kurumları" başlığı altında; "Pratik Kız Sanat Okulları", "Olgunlaşma Enstitüleri", "Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri", "3308 Sayıh Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslan", "Çıraklık Eğitim Merkezleri", "Halk Eğitim Merkezleri ve Okuma Yazma Kurslan", "Kur'an Kursları" ve "Özel Yaygın Eğitim" kurumlan, kurs sayılan, öğretmen durumlan, bu kurum ve kursları bitirenlerin cinsiyet, eğitim ve yaş gibi belli başlı özellikleri ele alınmış ve analiz edilmiştir. Çalışma; sonuç ve genel bir değerlendirme ile son bulmaktadır.

25

26 1. BOLUM GENEL OLARAK YAYGIN EĞİTİM

27

28 Sosyal ve ekonomik kalkmmanm motor gücü olarak kabul edilebilecek eğitim, insan yetiştirme faaliyetlerini ifade eder. Sistemin analizi için bu kavramla neyin kastedildiğini belirlemek zorunluluğu söz konusudur. Eğitimin çok farklı tanımları yapılmaktadır. Yüzlerce tanım arasında farklılıklar olmakla birlikte, tanımların ortak ve değişmez tek unsuru "insan"dır. Örneğin "bir cemiyette yetişmiş neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir" şeklinde yapılan tanım ve aşağıda verilen diğer tanımlar bunun en belirgin örnekleridir. "Bireyin idrakinde, kavrayışında, zihniyetinde, tutum ve değerlerinde, kabiliyet ve maharetlerinde bir değişme ve gelişmedir". Başka bir tanımda eğitim, "Bilenin bilmeyene yaptığı tesirdir" şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir tanımda ise, "İşletme içinde veya dışında formel programlar yoluyla veya kendi kendine veya tecrübe kazanma yoluyla bir kişinin bilgi, yetenek ve tecrübelerinde değişiklik yapma faaliyeti" olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda verilen tanımlardan da anlaşılabileceği gibi, eğitim ile kişilerin özelliklerine -bilgi, beceri, idrak, tavır, davranış, yetenek, vs.- etki etme, onlan değiştirme veya geliştirme söz konusudur. Yine tanımlardan hareketle denilebilir ki, insanın özelliklerini şekillendirme iki boyutlu olup bugünkü ifadeleriyle eğitim ve öğretim ile ilgilidir. "Eğitim" yetiştirmenin zihniyet boyutunu, "öğretim" ise yetiştirmenin ihtiyaçlar boyutunu ifade etmektedir^ Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçildikçe bilim ve teknolojide baş döndürücü düzeyde gelişmeler meydana gelmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen bu hızlı değişim ve gelişmeler çalışma hayatında da önemli değişme ve gelişmelere neden olmakta, bazı mesleklerin şekli ve yapısı değişebilirken, bazı meslekler ise tümüyle ortadan kalkabilmekte ve bunun doğal sonucu olarak da örgün eğitim kurumlarında verilen bilgiler kısa sürede geçersiz kalabilmektedir. însanlan sürekli olarak yenilemek, meslek seçimlerinde çeşitli nedenlerle geçmiş zamanlarda yapılan hataları düzeltmek, yeni meslekler kazandırmak, örgün eğitimin eksikliklerini tamamlamak, ileriki yaşlarda boş zamanlan değerlendirebilmek, kalkınmanın gerektirdiği davranıştan kazandırmak isteği yaygın eğitime olan ihtiyacı giderek arttırmaktadır^. Sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere uyum sağlamakta zorlanan örgün eğitim kurumlarından mezun olmuş kişiler, sıradanlaşmaya ve niteliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu durum karşısında geleneksel örgün eğitim sistemi kendi kendini sorgulamaya 1 Sedat Murat (ve diğerleri); Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Eminönü, İstanbul: Bilge Yayıncılık, 2000, s Nurettin Fidan ve Münire Erdem; Eğitime Giriş, İstanbul: Peryal Matbaası, 1991, s. 225.

29 başlamış ve en büyük hedefinin belli bir çevreye uyum sağlayıp orada ortalama hayat standartlanyla yaşamını sürdüren insan tipi oluşturmak yerine, içinde bulunacağı her yeni şarta ve ortama uyum gösterecek yeteneklerle donatılmış insan tipini oluşturma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Tüm dünyada meydana gelen bu gelişmeler karşısında örgün eğitim, amaç ve programını bu doğrultuda değiştirmeye yönelirken, yerini daha özgür ve sürekli bir eğitime bırakmakla karşı karşıya kalmıştır. Böylelikle çağdaş eğitim okul duvarlanm aşarak, insan yaşamına tümüyle ulaşmaya başlamıştır. Devlet üniversitelerinin başını çektiği bu yaklaşımda yeni diplomalar vermek kadar, daha önce meslek edinmiş olan yetişkinlere de eğitim verilerek eski diplomalara da katkı sağlamak üzere yola çıkılmıştır. Kişinin kendisine özgü fırsatlar oluşturabilmek ve kendini aşma becerilerini kazanarak bu teknik ve toplumsal değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bunu sağlayabilmesi de, bilinçli ve süreklilik gösteren bir yaygın eğitim sürecinden geçmesiyle mümkün görülmektedir^ Bugün ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlenmesinde veya bu ülkelerin uluslararası alanda rekabet üstünlüğüne sahip olmalannm en önemli nedenini, ister ülke içinden isterse ülke dışından beyin göçü şeklinde ithal edilmiş olsun, yetişmiş insan gücüne sahip olmalanm gösterebilmek mümkündür. Kalkınma ve dünyada her alanda rekabet üstünlüğü elde etme iddiasında olan ülkelerin, insan gücü varlığını miktar olarak artırmalanndan daha çok, mevcut bu gücü sanayileşme ve çağdaşlaşmaya paralel olarak ihtiyaç duyulan vasıf ve niteliklerde yetiştirmeleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu ise, ancak kaliteli bir eğitim sisteminin kurulması ve mevcut insan gücünün eğitim düzeyinin artınlmasma ilaveten kültürel derinlikle birlikte zengin bir hayat ve varlık anlayışının oluşturulmasına bağlıdır. Günümüzde ister gelişmiş isterse az gelişmiş ülkeler olsun tümünün sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik açıdan kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Ülkelerin bu özelliklerinin dikkate alınarak mevcut insan gücünün yöreye uygun şekilde yetiştirilebilmesinde örgün eğitim kurumlannm yanı sıra yaygın eğitim kurumlanna büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Sudi Bülbül; "Dünya ve Ülkemizde Yaygın Eğitim", Yaygm Eğitim ve Sorunları, TED 11. Eğitim Toplantısı, Kasım DİZİSİ, 1987, s. 24.

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı