DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'DA YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYAN Prof. Dr. Sedat Murat YAYIN NO: İstanbul, 2009

3 Copyright ÎTO Tüm haklan saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve ÎTO 'nun önceden yazılı izni ohnaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraflan, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet: Odamız yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT înkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri Tel: (212) Fax : (212)

4 ÖNSÖZ Yaygın eğitim; toplumun ihtiyaçlarmı, fertlerin ilgi, istek ve hizmet anlayışlarma göre farklı yönlerden dinamik hale getirmek amacıyla onlara belli programlar halinde sunulan bir eğitim faaliyetidir. Günümüzde yaygın eğitim her ülkenin kendine özgü benimsediği eğitim felsefesine, eğitim anlayışına ve eğitimden beklediği sonuçlara göre planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizdeki yaygın eğitim uygulamalarının hareket noktasını toplumun ihtiyaçları ve istekleri teşkil etmektedir. Bu nedenle yaygın eğitim, kişilerin gönüllü katılımlarını sağlayacak programlar halinde ve süreklilik sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu programlar, her seviyede kişilerin fikri alınarak çok defa onlarla birlikte hazırlanmaktadır. Ülkemizdeki okullaşma oranı ve eğitim düzeyinin henüz istenilen seviyede olmaması nedeniyle geniş kitlelerin genel ve mesleki eğitim eksikliklerini süratle gideren, yenileyici ve geliştirici etkinliklerin düzenlenmesi yoluna gidilmesi, yaygın eğitimin önemini açık şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemiz için büyük önem taşıdığına inandığım ve toplumumuzun gelişmesine katma değer sağlayan yaygın eğitim konusunda Odamız adına araştırma gerçekleştiren Prof Dr. Sedat Murat'a teşekkür eder, çalışmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili araştırmacılara faydalı olmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıda meydana gelen hızlı gelişmeler ve değişmeler bazı mesleklerin tümüyle ortadan kalkmasına, bazı yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hızlı gelişme ve değişmeler karşısında mevcut örgün eğitim kurumları yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle daha önceden örgün eğitim kurumlarına gidememiş veya bu kurumlara devam etmiş olmalarına karşın meydana gelen gelişmeler karşısında mevcut beceri ve yetenekleri zayıflayan veya yetersiz kalan insan gücünün yeniden eğitime tabi tutulmalan gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek olan da yaygın eğitim programlandır. Yaygın eğitimin; tamamlama, mesleki-teknik, kişisel gelişim, sağlık ve aile yaşamı gibi amaçları ile sosyal adaleti ve bireysel gelişimi sağlama, bireysel gelirle birlikte hane halkı gelirlerinde artış, daha iyi birey ve kamu sağlığı, demokratikleşme, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranında düşme, işgücünün niteliğini geliştirme ve işletmelerde verimliliği artırma gibi rolleri bulunmaktadır. Yaygın eğitim programlan ya merkezi hükümetler veya yerel yönetimler ya da değişik sivil toplum örgütleri tarafından verilebilmektedir. Fakat özellikle ülkemizde bu konuda en büyük katkıyı muhakkak merkezi hükümetler ve özel sektör sağlamaktadır. İstanbul'un yaygın eğitim yapısının ele alındığı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; "Genel Olarak Yaygın Eğitim", "Yaygın Eğitim Kurum ve Faaliyetleri" ve "Türlerine Göre Yaygın Eğitim Kurumlan" dır. Çalışma; sonuç ve genel bir değerlendirme ile son bulmaktadır. Bu çalışma; özellikle İstanbul üzerine yapmış olduğum ve uzun yıllar süren çaba ve birikimler ile İstanbul Ticaret Odası tarafından araştırma projesi kapsamına alınmasından sonraki yoğun ve titiz bir emek sonucunda gerçekleştirilebilmiştir. "Dünden Bugüne İstanbul'da Yaygın Eğitim" isimli bu çalışmanın altyapısının oluşmasında ve tamamlanmasında; kendilerini büyük ölçüde ihmal ettiğim ailemin ve maddi yönden çalışmamı destekleyen İstanbul Ticaret Odası'nm büyük katkılan olmuştur. Her birine ayn ayn minnattanm. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve basılmasında en büyük katkı kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası yetkililerine ait bulunmaktadır. Burada özellikle İTO

7 Başkanı Sayın Murat YALÇINTAŞ'a, Yönetim Kurulu'nun değerli üyelerine, Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN'a, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Müdürü Sayın Tezel PALACIOGLU ile KOBÎ Araştırma ve Geliştirme Müdürü Sayın Cemil Hakan KILIÇ ve değerli elemanlanna ve ayrıca İstatistik Şubesi Müdürü Sayın Ünal KALCI ve burada isimlerini zikredemediğim diğer tüm elemanlara bana vermiş olduklan ilgi ve destekten dolayı ayrı ayn teşekkürlerimi ve şükranlanmı sunmayı bir borç kabul ederim. Diğer bir teşekkürüm ise büyük bir titizlikle eserin gözden geçirilmesi ve tashih edilmesinde büyük katkılar sağlayan Bölümümüz Araştırma Görevlileri Şenol Kurt, Başak Işıl Çetin ve Levent Şahin ile yüksek lisans öğrencim Ahmet Naim Çiçekler'edir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve akademik hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca bu eserin hazırlanması esnasında; yazım, redakte, tercüme vb. yardımlanndan dolayı değerli doktora öğrencilerim Özgür Topkaya ve Cüneyt Kılıç'a, vermiş olduğu bilgisayar hizmetlerinden ötürü Oğuz Toprak'a ve maddi-manevi destekleri nedeniyle Doç. Dr. Sefer Şener ve Biga'nın ünlü dondurmacısı Lato'ya (Latif Güler) en içten teşekkürlerimi sunanm. Ekim 2008 Prof Dr. Sedat MURAT

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 5 İÇİNDEKİLER 7 TABLOLAR LİSTESİ 15 KISALTMALAR LİSTESİ 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK YAYGIN EĞİTİM KAVRAM OLARAK YAYGIN EĞİTİM VE BENZERİ KAVRAMLAR YAYGIN EĞİTİMİN KAPSAMI, AMACI, ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONLARI Yaygın Eğitimin Kapsamı ve Amacı Amaçlanna Göre Yaygın Eğitim Programlan Tamamlama Eğitimi Mesleki Teknik Eğitim Kişisel Gelişim Eğitimi Vatandaşlık Eğitimi Sağlık ve Aile Yaşamı Eğitimi Yaygın Eğitimin Özellikleri Yaygın Eğitimin Fonksiyonları Sosyal Adalet Sağlama İşlevi Bireysel Gelişim Sağlama İşlevi Ekonomik ve Sosyal Fayda Sağlama İşlevi İşgücünün Niteliğini Geliştirme İşlevi İşletmelerde Verimliliği Artırma Fonksiyonu. 47

9 1.3. YAYGIN EĞİTİM İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 49 L3.L Eğitim Hizmetleri Alanmda Arz ve Talep Dengesizliği Örgün Eğitim Sisteminin Mevcut Sosyal Yapı Tarafından Belirlenmesi Mevcut Sistemin Araçlanndaki Belirsizlik Verilen Genel Geçer Teorik Eğitimin Yanında Iş Hayatının Giderek Daha Uzmanlaşması Eğitim Alanındaki Yetersizlik ve İmkansızlıklar Öğrencilerin Başansı Konusunda Ailelerinin Tutumu Eğitimin Kapsam ve İçeriğinin Sürekli Güncellenmesi Zorunluluğu Eğitim-Ekonomi-lstihdam İlişkisi Emek Arz ve Talebi Arasındaki Fark Yaygın ve Çocuk Eğitiminin Temel Prensip Farklılıklan YAYGIN EĞİTİMİN PLANLANMASI Eğitim Politikasının Tespit Edilmesi Eğitimle Gerçekleştirilen Amaçlar Eğitim Birimleri Eğitimde Uyulacak İlkeler Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi Eğitim Önceliklerinin Tespit Edilmesi Eğitim Bütçesinin Hazırlanması Eğitim Bütçesi ve Önemi Eğitim Bütçeleri Bütçe Hazırlamak Bütçeleme Prensipleri 62

10 1.5. YAYGIN EĞİTİM YÖNTEMLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ 62 L5. L Yaygın Eğitim Yöntemleri îş Başında Eğitim Yöntemleri îş Dışında Eğitim Yöntemleri Yaygın Eğitimde Kullanılan Araç ve Gereçler Göze Hitap Eden Araçlar Kulağa Hitap Eden Araçlar Göze ve Kulağa Hitap Eden Araçlar YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Basan Değerieme Değerlendirmelerin Yapılış Amaçlan Değerlendirmeyi Yapacak Kişiler Değerlendirmelerin Yapılması Tepki Değerleme Tepki Değerlendirmesi île îlgili Tavsiyeler Tepki Formunun Oluşturulmasında Takip Edilecek Yol Öğrenmenin Değerlendirilmesi Öğrenmenin Değerlendirmesi île îlgili Bazı Tavsiyeleri Öğrenmenin Değerlendirilmesinde Testlerin Kullanılması Öğrenmenin Değerlendirilmesi Konusunda Çıkanlabilecek Sonuç Davranış Değerlendirme Sonuçlara Göre Değerlendirme 112

11 İKİNCİ BÖLÜM: YAYGIN EĞİTİM KURUM VE FAALİYETLERİ YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygm Eğitim Cumhuriyet Döneminde Yaygm Eğitim YAYGIN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN KURUMSAL ÇALIŞMALAR Bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığı Diğer Bakanlıklar Adalet Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kültür Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Turizm Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Diğer Kamu Kuruluşları Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüpl Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE).136

12 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Ziraat Odaları Birliği Uygulamalı Eğitim Merkezleri (KÖSEM) Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM) Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET) Üniversiteler Türkiye îş Kurumu (ÎŞKUR) Gönüllü Kuruluşlar Özel Sektör Yerel Yönetimler ÎBB'nin Yaygın Eğitim Faaliyetleri: İSMEK Örneği YAYGIN EĞİTİM İHTİYACININ TESPİT EDİLMESİNDE VE BELİRLENMESİNDE SOSYO-EKONOMİK YAPININ ÖNEMİ Nüfus Yapısı Eğitim Yapısı Göç Yapısı İşgücü Yapısı YAYGIN EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Eğitim İhtiyaçlannın Belirlenmesi ve Yeni Programların Oluşturulması Eğitim Programları Mekan, Araç, Gereç ve Ekipman Programların Duyurulması, Kayıtlar ve Devam Sorunu Yetiştirme Programlannda Eğitim ve Değerlendirme 207

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRLERİNE GÖRE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI PRATİK KIZ SANAT OKULLARI LL Kurum Olarak Pratik Kız Sanat Okulları Pratik Kız Sanat Okullarının Düzenlediği Kurslar Pratik Kız Sanat Okullannın Öğretmen Durumu Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenler Pratik Kız Sanat Okullannı Bitirenlerin Miktarı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Eğitim Yapısı Pratik Kız Sanat OkuUannı Bitirenlerin Yaş Yapısı OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ Olgunlaşma Enstitüleri Kurum Miktarı Olgunlaşma Enstitülerinin Düzenlediği Kurslar Olgunlaşma Enstitülerinin Öğretmen Durumu Olgunlaşma Enstitüsü Kurslarını Bitirenler Olgunlaşma Enstitüsü Kurslanm Bitirenlerin Miktan Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Cinsiyet Yapısı Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Eğitim Yapısı Olgunlaşma Enstitülerinden Mezun Olanlann Yaş Yapısı YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Kurum Miktan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinin Düzenlediği Kurslar Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinin Öğretmen Durumu Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenler Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Miktan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı 256

14 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Yapısı Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Yapısı SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN MESLEK KURSLARI Sayılı Kanuna Göre Açılan Kurslar ve Kurs Türleri Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarım Bitirenler Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Sayısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Eğitim Yapısı Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslarını Bitirenlerin Yaş Yapısı ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİ Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki Sayısal Gelişmeler Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici Belgesi Alanlar Kalfalık Belgesi Alanlar Ustalık Belgesi Alanlar Usta Öğretici Belgesi Alanlar Öğrenim Durumlanna Göre Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alanlar Yaş Durumlarına Göre Kalfalık ve Ustalık Belgesi Alanlar HALK EĞİTİM MERKEZLERİ VE OKUMA YAZMA KURSLARI Halk Eğitim Merkezleri Kurum Sayısı Halk Eğitim Merkezlerinde Düzenlenen Kurslar Halk Eğitim Kurslarını Bitirenler Halk Eğitim Kurslarını Bitirenlerin Miktarı 293

15 Halk Eğitim Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Halk Eğitim Kurslanm Bitirenlerin Eğitim Yapısı Halk Eğitim Kurslarını Bitirenlerin Yaş Yapısı KUR'AN KURSLARI^ Kur'an Kurslan İle İlgili Sayısal Gelişmeler Kur'an Kurslarında Öğretmenler Kur'an Kurslarını Bitirenler Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Miktan Kvır'an Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyet Durumu Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Öğrenim Durumu Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Yaş Durumu ÖZEL YAYGİN EĞİTİM Özel Yaygın Eğitim Kurumlan Özel Yaygın Eğitim Kurslan Özel Yaygın Eğitim Kurumlannda Öğretmen Durumu _ Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenler Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Miktan Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Cinsiyet Yapısı Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Eğitim Yapısı Özel Yaygın Eğitim Kurumlannı Bitirenlerin Yaş Yapısı325 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 329 KAYNAKÇA 341 YAYIN LİSTESİ 351

16 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Pratik Kız Sanat OkuUan ( ) 221 Tablo 2: Pratik Kız Sanat OkuUan Kurslan ( ) 223 Tablo 3: Pratik Kız Sanat OkuUanndaki Öğretmenler (1974.2ÖÖ7) 226 Tablo 4: Pratik Kız Sanat OkuUanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 227 Tablo 5: Pratik Kız Sanat Okullarını Bitirenler ( ) 229 Tablo 6: Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 231 Tablo 7: Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Tablo 8: Göre Dağılımı ( ) 233 Pratik Kız Sanat OkuUanm Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 235 Tablo 9: Olgunlaşma Enstitüleri (1974-2ÖÖ7) 238 Tablo 10: Olgunlaşma Enstitülerindeki Öğretmenler ç^^gj^j^^y 243 Tablo 11: Olgunlaşma Enstitülerindeki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 245 Tablo 12: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenler ^^^gj]^_2qqjj 247 Tablo 13: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 248 Tablo 14: Olgunlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 249 Tablo 15: Olgımlaşma Enstitülerini Bitirenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ( ) 251 Tablo 16: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri ^J^^j^^ 254 Tablo 17: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenler ( ) 256 Tablo 18: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 258 Tablo 19: Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 259 Tablo 20: 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslan ( ) 264 Tablo 21: 3308 Sayüı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenler ( ) 267

17 Tablo 22: Tablo 23: Tablo 24: Tablo 25: Tablo 26: Tablo 27: Tablo 28: Tablo 29: Tablo 30: Tablo 31: Tablo 32: Tablo 33: 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslanm Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 271 Çıraklık Eğitim Merkezleri ( ) 276 Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici Belgesi Alanlar ( ). 278 Kalfalık Belgesi Alanlann Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Ustalık Belgesi Alanlann Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) Kalfalık Belgesi Alanlann Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) Ustalık Belgesi Alanlann Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezleri ( ) Halk Eğitim Merkezleri Kurslan (1975-2ÖÖ7) Türlerine Göre Halk Eğitim Merkezleri Kurslan ( ) Tablo 34: Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenler ^j^j^^jj Tablo 35: Türlerine Göre Halk Eğitim Merkezleri Kurslanm Bitirenler ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Cinsiyete Göre Tablo 36: Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Eğitim Durumuria Tablo 37: Göre Dağılımı ( ) Halk Eğitim Merkezlerini Bitirenlerin Yaş Gnıpİarıııa Tablo 38: Göre Dağılımı ( ) Tablo 39: Kur'an Kurslan ( ) Tablo 40: Kur'an Kurslanndaki Öğretmenler (İ975-^^^^^ Tablo 41: Tablo 42: Tablo 43: Kur'an Kurslanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) Kur'an Kurslarını Bitirenler (1974-2ÖÖ7) Kur'an Kurslanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dagıİıırı7 ( )

18 Tablo 44: Kur'an Kurslarını Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 311 Tablo 45: Kur'an Kurslarını Bitirenlerin Yaş Gruplanna Göre Dağılımı ( ) 312 Tablo 46: Özel Yaygın Eğitim Kurumlan ç^^g^^_^qjy 3 j4 Tablo 47: Özel Yaygın Eğitim Kurslan ( ) 315 Tablo 48: Özel Yaygın Eğitim Kurumlannda Öğretmenler ( ) 317 Tablo 49: Özel Yaygın Eğitim Kurumİanndaki Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 318 Tablo 50: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenler (Jj9g2-2ÖÖ7) 320 Tablo 51: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı ( ) 322 Tablo 52: Özel Yaygm Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 324 Tablo 51: Özel Yaygın Eğitim Kurumlanm Bitirenlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ( ) 326

19

20 KISALTMALAR LİSTESİ A.e. a.g.e. AB ABD Bak BM ÇEM çev ÇYEGM DÎE DPT HEM HHİA ILO İ.Ü. ÎBB İKO ISMEK İST ÎŞKUR KOSGEB KÖSEM KÜSGET MEB MPM OECD PKSO s SEGEM SSK SSYB TBMM TESK TİSK Aynı Eser Adı Geçen Eser Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Bakınız Birleşmiş Milletler Çıraklık Eğitim Merkezleri Çeviren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Halk Eğitim Merkezleri Hanehalkı İşgücü Anketi Uluslararası Çalışma Örgütü İstanbul Üniversitesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşgücüne Katılma Oranı İBB Sanat ve Meslek Edindirme Kurslan İstanbul Türkiye İş Kurumu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Küçük Ölçekli Sanayi Eğitim Merkezleri Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Prodüktivite Merkezi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Pratik Kız Sanat OkuUan sayfa Smai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu

21 TODAİE : Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TÖMER : Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜR : Türkiye TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği TÜSSİDE : Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu vb : ve benzeri vd : ve diğerleri YAYKUR : Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu YTEM : Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri

22 GİRİŞ 1. Konunun Önemi Toplumlann sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarmm motor gücü olarak kabul edilebilecek eğitim ile; kişilerin bilgi, beceri, idrak, tavır, davranış, yetenek vb. özelliklerine etki edilebilmekte veya bunlar değiştirilebilmekte ya da bu özellikler geliştirilebilmektedir. İşte sosyal ve ekonomik yönden arzu edilen bir toplum yapısının oluşturulması doğrultusunda, o toplumdaki kişilerin belli başlı özellikleri değiştirilirken veya geliştirilirken başvurulan en önemli araç eğitimdir. Bu eğitimin de genel olarak iki şekilde verildiği görülmektedir. Bunlar da; örgün eğitim ve yaygın eğitimdir. Ülkeler arasındaki düzeyi farklı olmakla birlikte, tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçildikçe bilim ve teknolojide baş döndürücü düzeyde gelişmeler meydana gelmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen bu hızlı değişim ve gelişmeler sosyal ve ekonomik hayatta olduğu kadar emek piyasalarında ve çalışma hayatında da önemli değişme ve gelişmelere neden olmakta, bu değişme ve gelişmeler sonucunda mevcut bazı mesleklerin şekli ve yapısı değişebilirken, bazı meslekler ise tümüyle ortadan kalkabilmekte ve bunun doğal sonucu olarak da örgün eğitim kurumlarında verilen bilgiler kısa sürede geçersiz kalabilmektedir. Toplumlarda meydana gelen bu gelişme ve değişmelere anında uyum sağlayamayan örgün eğitim kurumlarında ortaya çıkanbu açığın giderilebilmesi de ancak yaygın eğitimle mümkün olabilmektedir. Bugün ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlenmesinde veya bu ülkelerin uluslararası alanda rekabet üstünlüğüne sahip olmalarının en önemli nedeninin, ister ülke içinden isterse ülke dışından beyin göçü şeklinde ithal edilmiş olsun, yetişmiş insan gücüne sahip olmalarını gösterebilmek mümkündür. Kalkınma ve dünyada her alanda rekabet üstünlüğü elde etme iddiasında olan ülkelerin, insan gücü varlığını miktar olarak artırmalarından daha çok, mevcut bu gücü sanayileşme ve çağdaşlaşmaya paralel olarak ihtiyaç duyulan vasıf ve niteliklerde yetiştirmeleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu ise, ancak kaliteli bir eğitim sisteminin kurulması ve mevcut insan gücünün eğitim düzeyinin artırılmasına ilaveten kültürel derinlikle birlikte zengin bir hayat ve varlık anlayışının oluşturulmasına bağlıdır.

23 Günümüzde ister gelişmiş isterse az gelişmiş ülkeler olsun tümünün sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik açıdan kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Ülkelerin bu özelliklerinin dikkate alınarak mevcut insan gücünün yöreye uygun şekilde yetiştirilebilmesinde örgün eğitim kurumlarının yanı sıra yaygın eğitim kurumlanna büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 2. Çalışmanın Seçilme Amacı Bugün ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyal yönden hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu kuşkusuzdur. Özellikle ülkenin dört bir tarafından almış olduğu yoğun göçlerle bu gelişmelerden en fazla etkilenen ilimizin de İstanbul olduğu açıktır. Önemli bir bilim, sanat, sanayi, ticaret, turizm ve kültür kenti ohnasma karşın, İstanbul'un ülke genelindeki birçok sorunun yanı sıra çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı da bir gerçektir. İstanbul'un karşılaştığı önemli sorunlar arasında eğitim ön sıralarda gelmektedir. Bir taraftan yoğun göçlerle gelen eğitim çağındaki nüfiisa hem nicel hem de nitelik bakımından örgün eğitim imkanları sağlamakta sıkıntılar yaşanırken, diğer taraftan ekonomik güçlüklerle karşılaşan nüfiisun önemli bir kısmının çocuklarını örgün eğitim kurumlanndan daha çok emek piyasalanna sokmaya çalışırlarken bu defa emek arzı fazlalığı veya bu emek arzının emek piyasalarının istediği niteliklerde olmaması nedeniyle işsizlik vb. sıkıntılar yaşanabilmektedir. Görüldüğü üzere, İstanbul'un ülke içinde gerek toplam nüfiıs bakımından gerekse işgücü ve istihdam açısından özel bir önemi bulunmaktadır. İşte ülke nüfiisunun yaklaşık altıda birine sahip olan İstanbul'un bu nüfusunun gerek kentsel hayata gerekse emek piyasalanna uyum sağlayabilmesi için örgün eğitimin yanı sıra özellikle de yoğun bir şekilde yaygın eğitime de ihtiyaç duymaktadır. Bu öneminden dolayı İstanbul'un yaygm eğitim yapısının her yönüyle ele alınması ve geleceğe ışık tutması amacıyla bu çalışmanın hazırlanmasına karar verilmiştir. 3. Metodoloji Çalışma hazırlanırken, dağınık durumdaki rakamlar bir araya getirilmiş ve sınıflandınimış, İstanbul'un yaygın eğitim özellikleri, İstanbul'un ülke içindeki konumu ile ilgili aynntılı tablolar oluşturulmuş, bu tablolar değerlendirilmiş

24 ve ilmi standartlara uygun sistematik metinler oluşturulmuştur. Çalışmanm hazırlanması esnasında yayınlanmış ve yayınlanmamış birçok veriye başvurulmuştur. Bu kaynaklann başında eski adıyla DİE, yeni adıyla TÜİK'in Yaygın Eğitim İstatistikleri gelmektedir. Çalışma ile ilgili bilgi ve belgeler, öncelikle Ttirkiye İstatistik Kurumu'nun yayınları taranarak ortaya çıkartılmıştır. Aynca, İstanbul'un yaygın eğitim yapısı ile ilgili TÜİK'in yayınlanmamış verilerine de müracaat edilerek eser tamamlanmaya çalışılmıştır. 4. Çahşmanın Kapsamı İstanbul'un yaygın eğitim yapısının ele alındığı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; genel olarak yaygın eğitimle ilgili ve benzeri kavramların yanı sıra, yaygın eğitimin kapsamı, amacı, özellikleri ve fonksiyonları, yaygın eğitim ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler, yaygın eğitimin planlanması, yaygın eğitim yöntemleri, araç ve gereçleri, yaygın eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. "Yaygın Eğitim Kurum ve Faaliyetleri" başlığı altındaki ikinci bölümde; yaygın eğitim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi, yaygın eğitimle ilgili yürütülen kurumsal çalışmalar, yaygın eğitim ihtiyacının tespit edilmesinde ve belirlenmesinde sosyo-ekonomik yapının önemi ve yaygın eğitimde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise; "Türlerine Göre Yaygın Eğitim Kurumları" başlığı altında; "Pratik Kız Sanat Okulları", "Olgunlaşma Enstitüleri", "Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri", "3308 Sayıh Kanuna Göre Açılan Meslek Kurslan", "Çıraklık Eğitim Merkezleri", "Halk Eğitim Merkezleri ve Okuma Yazma Kurslan", "Kur'an Kursları" ve "Özel Yaygın Eğitim" kurumlan, kurs sayılan, öğretmen durumlan, bu kurum ve kursları bitirenlerin cinsiyet, eğitim ve yaş gibi belli başlı özellikleri ele alınmış ve analiz edilmiştir. Çalışma; sonuç ve genel bir değerlendirme ile son bulmaktadır.

25

26 1. BOLUM GENEL OLARAK YAYGIN EĞİTİM

27

28 Sosyal ve ekonomik kalkmmanm motor gücü olarak kabul edilebilecek eğitim, insan yetiştirme faaliyetlerini ifade eder. Sistemin analizi için bu kavramla neyin kastedildiğini belirlemek zorunluluğu söz konusudur. Eğitimin çok farklı tanımları yapılmaktadır. Yüzlerce tanım arasında farklılıklar olmakla birlikte, tanımların ortak ve değişmez tek unsuru "insan"dır. Örneğin "bir cemiyette yetişmiş neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir" şeklinde yapılan tanım ve aşağıda verilen diğer tanımlar bunun en belirgin örnekleridir. "Bireyin idrakinde, kavrayışında, zihniyetinde, tutum ve değerlerinde, kabiliyet ve maharetlerinde bir değişme ve gelişmedir". Başka bir tanımda eğitim, "Bilenin bilmeyene yaptığı tesirdir" şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir tanımda ise, "İşletme içinde veya dışında formel programlar yoluyla veya kendi kendine veya tecrübe kazanma yoluyla bir kişinin bilgi, yetenek ve tecrübelerinde değişiklik yapma faaliyeti" olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda verilen tanımlardan da anlaşılabileceği gibi, eğitim ile kişilerin özelliklerine -bilgi, beceri, idrak, tavır, davranış, yetenek, vs.- etki etme, onlan değiştirme veya geliştirme söz konusudur. Yine tanımlardan hareketle denilebilir ki, insanın özelliklerini şekillendirme iki boyutlu olup bugünkü ifadeleriyle eğitim ve öğretim ile ilgilidir. "Eğitim" yetiştirmenin zihniyet boyutunu, "öğretim" ise yetiştirmenin ihtiyaçlar boyutunu ifade etmektedir^ Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçildikçe bilim ve teknolojide baş döndürücü düzeyde gelişmeler meydana gelmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen bu hızlı değişim ve gelişmeler çalışma hayatında da önemli değişme ve gelişmelere neden olmakta, bazı mesleklerin şekli ve yapısı değişebilirken, bazı meslekler ise tümüyle ortadan kalkabilmekte ve bunun doğal sonucu olarak da örgün eğitim kurumlarında verilen bilgiler kısa sürede geçersiz kalabilmektedir. însanlan sürekli olarak yenilemek, meslek seçimlerinde çeşitli nedenlerle geçmiş zamanlarda yapılan hataları düzeltmek, yeni meslekler kazandırmak, örgün eğitimin eksikliklerini tamamlamak, ileriki yaşlarda boş zamanlan değerlendirebilmek, kalkınmanın gerektirdiği davranıştan kazandırmak isteği yaygın eğitime olan ihtiyacı giderek arttırmaktadır^. Sosyal ve ekonomik gelişme ve değişmelere uyum sağlamakta zorlanan örgün eğitim kurumlarından mezun olmuş kişiler, sıradanlaşmaya ve niteliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu durum karşısında geleneksel örgün eğitim sistemi kendi kendini sorgulamaya 1 Sedat Murat (ve diğerleri); Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Eminönü, İstanbul: Bilge Yayıncılık, 2000, s Nurettin Fidan ve Münire Erdem; Eğitime Giriş, İstanbul: Peryal Matbaası, 1991, s. 225.

29 başlamış ve en büyük hedefinin belli bir çevreye uyum sağlayıp orada ortalama hayat standartlanyla yaşamını sürdüren insan tipi oluşturmak yerine, içinde bulunacağı her yeni şarta ve ortama uyum gösterecek yeteneklerle donatılmış insan tipini oluşturma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Tüm dünyada meydana gelen bu gelişmeler karşısında örgün eğitim, amaç ve programını bu doğrultuda değiştirmeye yönelirken, yerini daha özgür ve sürekli bir eğitime bırakmakla karşı karşıya kalmıştır. Böylelikle çağdaş eğitim okul duvarlanm aşarak, insan yaşamına tümüyle ulaşmaya başlamıştır. Devlet üniversitelerinin başını çektiği bu yaklaşımda yeni diplomalar vermek kadar, daha önce meslek edinmiş olan yetişkinlere de eğitim verilerek eski diplomalara da katkı sağlamak üzere yola çıkılmıştır. Kişinin kendisine özgü fırsatlar oluşturabilmek ve kendini aşma becerilerini kazanarak bu teknik ve toplumsal değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bunu sağlayabilmesi de, bilinçli ve süreklilik gösteren bir yaygın eğitim sürecinden geçmesiyle mümkün görülmektedir^ Bugün ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlenmesinde veya bu ülkelerin uluslararası alanda rekabet üstünlüğüne sahip olmalannm en önemli nedenini, ister ülke içinden isterse ülke dışından beyin göçü şeklinde ithal edilmiş olsun, yetişmiş insan gücüne sahip olmalanm gösterebilmek mümkündür. Kalkınma ve dünyada her alanda rekabet üstünlüğü elde etme iddiasında olan ülkelerin, insan gücü varlığını miktar olarak artırmalanndan daha çok, mevcut bu gücü sanayileşme ve çağdaşlaşmaya paralel olarak ihtiyaç duyulan vasıf ve niteliklerde yetiştirmeleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu ise, ancak kaliteli bir eğitim sisteminin kurulması ve mevcut insan gücünün eğitim düzeyinin artınlmasma ilaveten kültürel derinlikle birlikte zengin bir hayat ve varlık anlayışının oluşturulmasına bağlıdır. Günümüzde ister gelişmiş isterse az gelişmiş ülkeler olsun tümünün sosyal, ekonomik, kültürel ve demografik açıdan kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Ülkelerin bu özelliklerinin dikkate alınarak mevcut insan gücünün yöreye uygun şekilde yetiştirilebilmesinde örgün eğitim kurumlannm yanı sıra yaygın eğitim kurumlanna büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Sudi Bülbül; "Dünya ve Ülkemizde Yaygın Eğitim", Yaygm Eğitim ve Sorunları, TED 11. Eğitim Toplantısı, Kasım DİZİSİ, 1987, s. 24.

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

* Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi

* Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi M. Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 303-308 HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZLERĠNDE AÇILAN KURSLARIN AMACI VE KATILAN YETĠġKĠN KATILIMCILAR Dr, Ozana URAL * Halk Eğitimi

Detaylı

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ HAYAT BOYU ÖĞRENME KAVRAMı Hayat Boyu Öğrenme; Kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE

FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE FOTO MUHABİRİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : GAZETECİLİK MESLEK : FOTO MUHABİRİ MESLEK SEVİYESİ : 4. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Yazılı basın kuruluşlarında, haber fotoğrafı çeken, fotoğrafları

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE FİDAN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SERAMİK(HAMUR) ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ SAKAL KESİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ SAKAL KESİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ SAKAL KESİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

BAR KOMİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE

BAR KOMİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE BAR KOMİSİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : BAR KOMİSİ MESLEK SEVİYESİ : 2. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bar Komisi, servis öncesi ve sonrası bar salonu ve bar araçlarının

Detaylı

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TARIM TEKNOLOJİLERİ MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : HARİTA-TAPU KADASTRO MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı