ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!"

Transkript

1 Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün talimatlar okuyunuz. Dikifl bilgisayar kullan mda olmad nda, fifl pirizden çekilerek elektirik ba lant s kesilmelidir. TEHL KE Elektirik floku riskinin azalt lmas için: 1. Bir dikifl bilgisayar elektiri e ba l oldu unda hiç bir zaman bafl bofl b rak lmamal d r. 2. Kullan mdan sonra ve temizlikten önce dikifl bilgisayar n derhal pirizden çekin. UYARI Yan k, yang n, elektirik floku veya yaralanma risklerini azaltmak için: 1. Bir oyuncak gibi kullan lmas n önleyin. Bu dikifl bilgisayar çocuklar taraf ndan veya çocuklar n yak n nda kullan ld nda yüksek dikkat gerektirir. 2. Dikifl bilgisayar n el kitab nda tarif edilen amaçlar için kullan n z. Sadece üretici taraf ndan tavsiye edilen ek parçalar kullan n z. 3. Bu dikifl bilgisayar n e er hasarl bir kablosu veya fifli varsa do ru olarak çal flm yorsa düflürülmüfl veya hasara u ram flsa suya düflürülmüflse hiçbir zaman kullanmay n z. Dikifl bilgisayar n incelenmesi, tamiri, elektiriksel veya mekanik ayar için en yak n yetkili BERNINA sat c s na ya da servis merkezine geri götürün. 4. Dikifl bilgisayar n hava giriflleri kapanm flsa asla kullanmay n z. Dikifl bilgisayar n n havaland rma aç kl klar n ve ayak kontrolünü tiftik birikiminden, tozdan ve da n k kumafltan uzak tutunuz. 5. Parmaklar oynar parçalardan uzak tutulmal d r. Dikifl i nesi çevresinde özel dikkat gerekmektedir. 6. Her zaman orjinal BERNINA dikifl plakas n kullan n z. Yanl fl plaka kullan lmas i nenin k r lmas na neden olabilir. 7. E rilmifl i neleri kullanmay n z. 8. Dikifl s ras nda kumafl itip çekmeyiniz. Bu i nenin sapmas na ve k r lmas na neden olabilir. 9. plik geçirmek, i ne de iflimi, bobine iplik sar m ve bas nc aya n n de iflimi gibi i ne alan nda ayarlar yap lmadan önce güç dü mesini <0> kunumuna getiriniz. 10. Kapaklar ç kar l rken, ya lama esnas nda veya bu el kitab nda bahsi geçen herhangi bir servis ayar yap l rken herzaman dikifl bilgisayar n pirizden çekiniz. 11. Asla herhangi bir aç kl a bir fley sokmay n z veya düflürmeyiniz. 12. Aç k havada kullanmay n z. 13. Aeresol ürünlerinin kulland veya oksijenle uygulamalar yap lan yerlerde cihaz çal flt rmay n z. 14. Elektirikten ba lant y kesmeden önce, bütün kontrolleri off (<0>) konumuna getirin, daha sonra fifli pirizden çekin. 15. Elektirik ba lant s n kablodan çekerek de il, fifli tutarak prizden ç karmak yoluyla kesiniz. 16. Dikifl veya nak fl bilgisayar n n yanl fl kullan m ndan do a-cak herhangi bir zarardan dolay sorumluluk kabul edilmeyecektir. 17. Nak fl modülünün kullan m esnas nda dikifl bilgisayar hiçbir koflulda bafl bofl b rak lmamal d r. 18. Elektronik elemanlar n korunmas için: Nak fl ifllemi esnas nda nak fl kart n nak fl modülünden ç karmay n. Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI Çift yal t ml bir üründe, topraklama yerine iki yal t m sistemi sa lanm flt r. Çift yal t ml bir üründe herhangibir topraklama ünitesi bulunmaz ve eklenmesine de gerek yoktur. Bu ürünün bak m son derece dikkat ve sistem hakk nda bilgi gerektirir, ve sadece kalifiye servis eleman taraf ndan yap lmal d r. De ifltirilen parçalar ürünün içindeki parçalarla ayn olmas gerekmektedir. Çif yal t ml bir ürün «DOUBLE INSULATION» veya «DOUBLE INSULATED» (Çift yal t lm fl) kelimeleriyle belirtilmifltir. sembolü de ürün üzerinde belirtilmifl olabilir BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Bu dikifl ve nak fl bilgisayar sadece evde kullan m amaçl d r.

2 2 Bir BERNINA Sewing and Embroidery System seçmek gelecek y llardaki dikiflinizde olumlu etkisi olacak bir karard r. Müflteri tatmini 100 y ldan fazla bir süredir flirketimizi yürüten güç olmufltur ve ben bu gelene i görkemli sviçre kalitesini, gelece e dönük dikifl teknolojisini ve rakipsiz müflteri servisini sunarak devam Welcome to ettirmek amac nday m. Yeni BERNINA yarat c dikifl ve nak fl sistemleri ailesi size dikifl ihtiyac n z karfl layacak sistemleri seçme flans n veriyor. the BERNINA Ad ndan da anlafl ld gibi, artista bilgisayarla dikifl saf sanatç l kt r. Bu makineler bütün dikifl zevki için çal flma alan sa lar. family Yarat c l a ilham olur ve fikirlerinizi en iyi kalite pratik dikime aktarman z sa larlar. Bunlara ek olarak, pratik ve yarat c fikirlerle dolu dikifl yay nlar ile beraber genifl dikifl aksesuar gam BERNINA ile dikme zevkine H.P. Ueltschi Owner BERNINA Sewing Machine Company eklenecektir. Frits Gegauf Ltd. BERNINA Sewing Machines CH-8266 Steckborn/Switzerland

3 çindekiler Güvenlik talimatlar Önsöz Makinan n detaylar Makinan n ayarlanmas Dikifl özeti Bas c ayak Pratik dikifller/ilikler Genel bilgiler Fonksiyonlar Mesajlar Dü me ilikleri Alfabeler/rakamlar Haf za Yorgan dikiflleri/16 yönlü dikifl/4 yönlü dikifl Yan hareket dikiflleri - Taslak dizaynlar Denklik Yard m TTC ( plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber) Ak ll fonksiyon Kurulum program eco (ekolojik) fonksiyon Özel aksesuarlar neler/ plik Kumafl beslemesi Temizlik ve bak m Sorun giderme Terimler sözlü ü ndeks

4 4 Makinenin detaylar Makinenin detaylar Önden Görünüfl Arkadan Görünüfl

5 Makinenin detaylar View from the left side Masura kapa Dikifl plakas Özel aksesuarlar için montaj taban Örgü halkas ba lant s Bas c ayak ne mengenesi ne klavuzu plik geçirici ne kald r c kapa plik yolu ne kald r c Masura ön gergisi H zl ters yön butonu F (Favori Fonksiyon) butonu Otomatik iplik kesici Ekran Aç k/kapal butonlu masura sar c ve iplik kesici Pratik dikifl butonu lik butonu Dekoratif dikifl butonu Alfabe butonu Harici nak fl butonu Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl butonu clr (Silme) butonu mem (haf za ) butonu ne yukar /afla durdurma? (Yard m) butonu TTC ( plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber) butonu Dikifl geniflli i topuzu Dikifl uzunlu u topuzu ne pozisyonu ak ll buton kurulum butonu eco (ekoloji) butonu (Serbest El Sistemi) ba lant s Bas c ayak kald rma kolu (manual) Tafl ma tutama Makara primleri Dikifl tablas soketi plik kesici Bas c ayak bask kadran Volan Açma/Kapama butonu Güç kablosu soketi Besleme difllisi indirme Ayak kontrolü soketi Nak fl modülü (özel aksesuar) ba lant s PC seri portu Mercek tutucu CFL-Dikifl fl View from the right side

6 6 Makinenin ayarlanmas Tafl ma kutusu Tafl ma kutusu tozdan ve kirden korur aksesuar için bölmeler Aksesuarlar ayak kontrolü ek kitab güç kablosu garanti kart FHS bask aya kald r c (Serbest El Sistemi) dikifl tablas için dikifl k lavuzu dikifl tablas (monte edilmifl) dikifl tablas ç karmak için hafifçe kald r n ve ç kar n kutuyu ç karmak için iki taraftan tutun yukar do ru çekin Aksesuar kutusu A Çanta Sistemi (Özel Aksesuarlar) Çanta sistemi sizlerin dikifl ve nak fl bilgisayar için özel olarak yap lm flt r ve kendisine özgü tekerlekleri vard r. Bu çanta, sisteminizin kolayca ve zarif flekilde tafl nmas n sa lar. Aksesuarlar muhafaza etmek Kendi yerine tak lana kadar her iki uzatmay çekmek suretiyle serbest olarak duran aksesuar kutusunu sabitlefltiriniz. Aksesuar kutusunda bir küçük ve bir büyük çekmece, ayr ca iki bobin bölmesi, iki katlanm fl bask ayak bölmesi ve bir katlanmam fl bask ayak bölmesi vard r. Bölmeler kutu içerisinde muhafaza edilebilir (seçene e ba l ek parçalar olarak ek bölmeler ve çekmeceler elde edilebilir.) Temin edilmifl bölmelere masuralar yerlefltiriniz. Bir masuray ç karmak için bölme tutucu A ya hafifçe bas n z. Temin edilmifl bölmelere bask aya n as n z. Foto rafta gösterilifl oldu u gibi geri kalan aksesuarlar muhafaza ediniz. Standart aksesuarlar (Ülkeden ülkeye de iflir) dört masura (masura kutusunda) 130/705 H i ne çeflitleri dikifl sökücü Küçük boy tornavida Köfleli torks anahtar Keten Lifli f rça Dikifl rehberi Gri model ayak No.: 1C Overlok aya No.: 2A Kod No.: 3C ile dü me deli i aya Otomatik ilik Aya Fermuar aya No.4 Gizli dikifl aya No.5 Kot pantalon aya No.: 8 Otomatik ilik aya No.: 34 Dü me dikifl aya No.: 18 Aç k nak fl aya No.: 20 C Kenar taraf hareket aya No.: 40C Yükseklik telafi etme aleti Dikey makara tutucu pimi Üç makaral disk Ya danl k Artista veri transferi CD-ROM CPS montajlar CD-ROM

7 Makinenin ayarlanmas 7 Güç Kablosu Güç Kablosu güç kablosu kutunun içinde bulunur A fiflini makinaya B fiflini prize sokun Ayak kontrol pedal kablosu C fiflini makineye tak n C A B Ayak kontrolü Dikifl h z ayak parma n zla kontrol pedal na basarak dikifl h z n ayarlay n. topu unuzla hafifçe vurarak dikifl i nesini kald r n ya da indirin C A B Kablo düzeni kabloyu makine etraf nda sar n fifli A ya tak n Dikifl s ras nda kabloyu istenilen uzunlukta boflalt p B veya C ye yerlefltirin Açma/kapama dü mesi Açma/kapama dü mesi Açma/kapama dü mesi makinan n volan taraf ndad r. 1 makina aç k 0 makina kapal Güvenlik talimatlar na bak n z! Dikifl fl kurulum program içinden aç l p kapanmaktad r Dikifl tablas Daha genifl dikifl yüzeyi dikifl tablas dikifl yüzeyini art r r. pantolon bacaklar ve bel band gibi daha büyük silindirik parçalar için serbest kol FHS (Serbest El Sistemi) bas c ayak kald rac Bas c aya n indirip kald r lmas Serbest el sistemi bas c aya kald r r ve indirir dizinizle sa tarafa do ru itin bunu takiben bas c ayak kalkar ve besleyici diflliler iner ilk dikifl at ld nda besleyici diflliler otomatik olarak yukar gelirler ve gerilim ayn anda serbet b rak l r. Montaj için serbest kol üzerinden itin ve ba lant kancalar oturana kadar s k ca bast r n (i ne ve bas c ayak tamamen yukardayken) Ç karmak için sola do ru çekin serbest koldan tamamen çekerek ç kar n Bas c aya n kald rac n n montaj Serbest el sistemi kutunun içinde sakl d r Serbest el sistemini taban plakas ndaki aç kl a yerlefltirin normal oturma pozisyonunda kald rac kullanabilirsiniz. Dikifl klavuzu sa taraftan yar ya yerlefltirin (tablan n alt ndan) tablan n bütün geniflli inde serbestçe ayarlanabilir Ölçek 0 rakam merkezi i ne pozisyonuna karfl l k gelir. Not: Sat c n z gerekti inde kald raç pozisyonunu ayarlayabilir

8 8 Makinenin ayarlanmas Masuran n sar lmas Masuran n sar lmas makinay aç n bofl masuray milin üzerine yerlefltirin Masura kutusu Masuran n ipliklenmesi pli i ok yönünü takip ederek klavuz üzerinden ve ön gergi topuzunun etraf ndan geçirin pli i iç bobin çevresine iki yada üç kez sarınız ve iplik kesici üzerindeki fazlalık ipli i kesiniz tutucu kolu masuraya do ru bast r n ayak kontrolüne bas n motor masura doldu unda otomatik olarak duracakt r masuray ç kar n plik kesici plik kesici üzerinde ipli i kesin A Ç karmak i neyi kald r n açma/kapama butonunu 0 konumuna getirin masura kapa n aç n masura kutusu üzerindeki mandal tutun kutuyu ç kar n Yerlefltirmek masura kutusunun üzerindeki mandal tutun kutunun üzerindeki aç kl k yukar gelmelidir kilitleninceye kadar yerlefltirin masura kapa n kapay n Masuran n yerlefltirilmesi Masura ipli i kesici masura kutusunu yerlefltirin ipli i A kesicisinin üzerine getirin ipli i kesin Not: Normal dikifl için, masura ipli inin yukar getirilmesine gerek yoktur; serbest uç uzunlu u dikifle bafllan lmas için yeterlidir. Dikkat E er dikifl makinan z nak flmeki i ile donat lm fl ise, nak fl kasna (ekstrad r) kullan m nda alt ipi mekik yapra n içinden geçiriniz. Lütfen güvenlik talimat n dikkate al n z! sar m yönü saat yönünde olacak flekilde masuray yerlefltiriniz pli i saat yönünün tersine olacak flekilde yar a geçiriniz. Yay n sonundaki T fleklindeki yar n içine gelecek flekilde ipli i sola do ru yay n alt na çekiniz. plik çekildi inde masura saat yönünde dönmelidir.

9 Makinenin ayarlanmas 9 nenin de ifltirilmesi nenin ç kar lmas i neyi kald r n açma/kapama butonunu 0 konumuna getirin bas c aya indirin i ne mengenesini gevfletin i neyi afla çekerek ç kart n nenin tak lmas gerekiyorsa i ne mengenesini gevfletin i nenin yass taraf arkaya gelmelidir i neyi gitti i kadar yuvas na sokun i ne mengenesini s k flt r n Güvenlik talimatlar na bak n z! Bas c aya n de ifltirilmesi Bas c aya n de ifltirilmesi i neyi ve bas c aya kald r n açma/kapama dü mesini 0 konumuna getirin Yard mc makara pimi Kolun kald r lmas mengene kolunu kald r n bas c aya ç kar n Bas c aya n tak lmas aya yuvas na yukar do ru itip yerlefltirin mengene kolunu afla bast r n Güvenlik talimatlar na bak n z! Dikey makara pimi Ek makara pimi (dikey) aksesuar kutusunun içnde bulunmaktad r. Deli e pimi sa taraftan sol tarafa yerlefltiriniz Ç karmak için makara piminin taban nda sa tarafa do ru çekiniz Birden fazla iplik kullan ld zaman gerekli olan bir dikifl yard mc aletidir. Di er bir ifade ile çift i ne vs. veya kümelenmifl iplik makaralar için.

10 10 Makinenin ayarlanmas Üst ipli in tak lmas A iplik makaras n n tak lmas C Afla ipli i afla, yukar alma kapa B ye do ru çekin Yukar ipli i yukar, kapa n sol taraf na C ye do ru ok yönünde götürün, yukar alma koluna yerlefltirin Afla pli i afla götürün, D ve E klavuzlar ndan geçirin. D E B Güvenlik talimatlar na bak n z! ne plik takma makinesi A B Kancadaki iplik Basma aya n alçalt n z. Kanca B arkas na ipli i yerlefltiriniz ve hafifçe tutunuz. Makineyi alçaltmak Manivela A y afla ya do ru bas n z ve ayn zamanda i nenin sa taraf na Kanca B etraf na ipli i yönlendiriniz. ne önündeki iplik pli i kancada yakalan ncaya kadar ön taraftan kullavuzun içerisine do ru koyunuz Manivelay ve ipli i serbest b rakma Manivela A y ve ipli i serbest b rak n z. Alttaki ipli in ç kar lmas Alttaki ipli in ç kar lmas üst ipli i tutun bir dikifl at n alttaki ipli i dikifl plakas ndaki delikten ç karmak için üst ipli i çekin her iki ipli i arkaya do ru, bas c ayak üzerindeki yar a do ru uzat n iplikleri kesici üzerine çekin Not: Belirli çeflit ifller için masura ipli i dikifl plakas ndan yukar ç kar lmal d r. E er iplik kesici kullan ld ysa iplik uzunlu u normal ifller için yeterli olacakt r.

11 Makinenin ayarlanmas 11 Çift i neye iplik takma Birinci ipli i takma A iplik makarasn yatay makara pimi üzerine yerlefltiriniz. ipli in yar ktaki ön tarafa yönlendirmek vas tas yla tak n z ve sa taraftaki germe diski A y geçiriniz. Dikifl bilgisayar na normal olarak ipli i tak n z, ancak iplik k lavuzu B de tak n z. pli i sa tarafa do ru yönlendiriniz ve sa i neye ipli i tak n z. kinci ipli i takma pli i dikey makara pimi üzerine yerlefltiriniz. ipli in yar ktaki ön tarafa yönlendirmek vas tas yla tak n z ve sa taraftak germe diski A y geçiniz. plik k lavuzu B nin sol taraf na do ru ipli i yönlendiriniz ve sol i neye tak n z. ipliklerin birbirleri ile dolaflmam fl olmas gerekir. Not: Ek iplik yumagi demetini (dikey) kullanirken her zaman köpük koruyucusunu kullanin (ipligin,iplik yumagi demetinin arasina sikismasini önler) B Not: Yard mc iplik k lavuzunu kullanma (özel aksesuar) makineyi kayd rmadan daha iyi sarmak amac yla dikey makara pimi üzerindeki ipliklere yard mc olur. A Üçüncü i neye iplik takma iki iplik makaras na ve bir tam masuraya gerek vard r Bir iplik makaras n yatay makara pimi üzerine yerlefltiriniz. ikinci iplik makaras n yerlefltiriniz ve iplik makaras n alçalt n z, bir makara diski ile ayr lm flt r, ilave makara pimi üzerine alçalt n z (her iki makaran n ayn yöne do ru dönmesi gerekir). germe diski A n n sol taraf nda iki iplik yönlendirmek suretiyle ipli i tak n z ve k lavuz B ye ipli i tak n z ve k lavuz B ye ipli i tak n z ve bi ipli i diskin sa taraf na tak n z. Çoklu makara tutucu (iste e ba l aksesuar)

12 12 Makinenin ayarlanmas plik kesici Kafa k sm ndaki iplik kesici her iki ipi önden arakaya, kesicinin üzerine çekin ilk dikifl at ld nda iplikler serbest kalacakt r Dikifl Plakas A A A Dikifl plakas iflaretlemeleri dikifl plakas mm ve inç olarak dikey çizgiler ile iflaretlenmifltir. mm ölçüleri ön taraftad r. inç ölçüleri arka taraftad r. ölçüler i neden çizgiye kadar olan mesafeye tekabül eder i ne sokma noktas pozisyon 0 d r (merkez i ne pozisyonu) mm/inç ölçüleri sa ve sola iflaretlenmifltir. çizgiler dikifl ek yerleri ve üst dikifl için kumafl yönlendimeye yard mc olur. yatay iflaretlemelerköfleleri ve dü me deliklerini, vs. dikmek için faydal ve yararl d r. Dikifl plakas n ç karmak güç dü mesini kapat n z ( 0 ) bask aya n ve i neyi yükseltiniz. arka sa köflede dikifl plakas n afla ya do ru bas n z. Dikifl plakas n n de ifltirilmesi Aç kl k A n n üzerine dikifl plakas n yerlefltiriniz ve yerine oturana kadar afla ya do ru bas n z. Besleme Difllileri Volan alt ndaki buton Buton bas lmam fl=besleme difllileri yukarda, dikifl pozisyonu bütün makine besleme dikifller için Buton bas l =besleme difllileri afla da, örgü pozisyonu serbest el (yamama, serbest el nak fl serbest el yorgan dikifli) için Nak fl modülünde nak fl için

13 Makinenin ayarlanmas 13 Bas c ayak bas nc Kafa k sm ndaki kadran bas c ayak bas nc kadran makinan n sol taraf ndad r Standart bas nç bütün normal dikifller için Azalt lm fl bas nç Jarse kumafllar, gevflek dü ümler, yorgan dikimi için kumafl esnemesini önler kumafl do ru beslenecek flekilde bas nc ayarlay n Art r lm fl bas nç kal n kumafllar için kumafl beslemesini iyilefltirir

14 14 Dikifl Özeti Pratik dikifller Dü me ilikleri 9 mm/40 mm dekoratif dikifller

15 Dikifl Özeti 15 Yorgan dikiflleri 16 yönlü dikifl 4 yönlü dikifl Alfabeler

16 16 Dikifl Özeti

17 Bas c ayaklar 17 Bas c ayaklar Not: Ayak numaras ndan sonra gelen C harfi aya n 9 mm dikifl için bir alg lay c ile kodland n veya donat ld n gösterir. Makineye ba l ayakla bir dikifl seçildi inrde, önceden programlanm fl genifllik 5.5 mm den ziyade 9 mm dir. Programlanm fl genifllik ayar n 5.5 mm den 9mm artt rabilirsiniz. Bu harf her zaman ayakta gözükmez ve baz durumlarda bask aya göstergesinde ekran üzerinde de gözükmez. 3A 2A 1C Ters örnek aya Pratik ve dekoratif dikifller 2A Overlok aya Overlok kenar dikiflleri, dikifl kenarlar n n üst dikiflleri 3C Dü me delikleri Dü meler 3A Otomatik ilik Aya Düz materyallerde dü me ilikleri Yamama program Fermuar aya Fermuar dikiflleri 5 Gizli dikifl aya Gizli bask lar Kenar dikiflleri 8 Jeans aya Kal n, s k kumafllarda düz dikifl 18 Dü me dikme aya Dü me, kanca ve ilik dikme aya 20 C Aç k nak fl aya Nak fl, aplike iflleme, saten dikifl kenar, monogramlar 40C Kodlu yan hareket aya Bütün yan hareket dikiflleri için Özel BERNINA Bas c Aya Standart bas c ayak seçimi yaklafl k olarak bütün normal dikifl ihtiyaçlar n karfl lad halde, yorgan dikimi, evladiyelik dikifller, ev dekorasyonu, terzilik, vb. gibi baz belirli dikifl iflleri için özel BERNINA bas c aya n kullanman z tavsiye edilir. Bu ayaklar BERNINA distribütörünüzden temin edebilirsiniz.

18 18 Pratik dikifller Pratik dikifller 1 Düz dikifl Bütün esnemeyen kumafllarda. Her düz dikifl iflinde 11 Süper esnek Likra gibi bütün süper esnek kumafllar için aç k dikifl.. 2 Zikzak Yaklafl k bütün kumafl çeflitlerinde. Kalite kumafllar n üst dikiflleri, lastikli kumafl, dantel ve aplike eklemeleri gibi bütün basit zik-zak uygulamalar nda. 12 K rma dikifl Hemen hemen bütün kumafllar. Elast k kumafllar n büzülmesi. Kaynakl dikifl (kenar kenara) 3 De iflken overlok Öncelikli olarak jarse, streç overlok dikiflleri, k vr lm fl kenar kumafllar için 13 Çekme overlok Orta hafiflikte örmeler, havlu dokumas ve sa lam dokumalar. Overlok dikiflleri, yass ba lant dikiflleri. 4 Kaba dikifl Hemen hemen her türlü kumafl için. Örme, yama ve takviye dikiflleri. 14 Jarse dikifli Do al, kar fl k veya sentetik kumafllar ve hassas örgüler. Görünür dikifller ve k vr ml dikifller. Jarse yamas ve interlok. 5 Koruma dikiflleri Bütün kumafl tipleri. Düz dikiflle yap lm fl dikifllerin bafl n ve sonunu korur. 15 Üniversal dikifl Keçe ve deri gibi sert kumafllar. Yass ek dikifller, görünür dikifller, lastik eklenmesi, dekortaif dikifller. 6 Üçlü düz dikifl Sert, a r kumafllarda takviyeli dikifller 16 Dikiymifl zikzak Örülmüfl kumafllar n teyellenmesi takviyeli kenarlar, lastik eklenmesi, dekoratif dikifller. 7 Üçlü zikzak Sa lam kumafllarda takviyeli dikifller, görünür k v rma dikifller, dekoratif dikifl, kaplama. 17 Likra dikifli Her türlü iki yönlü esnek kumafllar, yass ek dikiflleri ve k v rmal dikifller, iç çamafl r nda takviyeli dikifl. 8 Petek dikifl Hemen her türlü interlok ve gergin kumafllar Görünür dikifl ve k vr ml dikifller. 18 Esnek dikifl Bütün esnek kumafllar, spor giyimde aç k dikifl.. 9 Gizli dikifl Hemen her türlü kumafl. Gizli k vr ml dikifl, yumuflak jarselerde ve ince kumafllarda astar, dekoratif ifller 19 Takviyeli overlok Orta ve a r örmeler ve havlu dokumas, overlok dikiflleri, yass ek dikiflleri. 10 Çift overlok Bütün örgü çeflitleri. Dikifl ve kenarlar n bitirilmesi tek ifllemde olur. 20 Örgü overlok Makine veya el yap m bütün örmeler. Kenarlar tek ifllemde diker ve bitirir.

19 Pratik dikifller Teyel Teyel dikiflleri, katl dikifller, vb. 24 Birit program Takviyeli cep kenarlar, kemer halkalar, vb. 22 Basit örme/yama program nce ve orta a rl kta kumafllar n otomatik örme ve yamas. 25 Birit program Takviyeli cep kenarlar, kemer halkalar, vb. 23 Takviyeli örme/yama program A r kumafllar n otomatik örgü ve yamas 26 Fermuar dikifli Ortada a r dokuma kumafllara cep kenarlar n n sa lamlaflt r lmas, fermuarlar ve delikler Dü me ilikleri 51 Standart ilik nce ve orta a rl kta kumafllar. Bluzlar, gömlekler, pantolon, yatakl k kumafllar, vb. 58 Yatay biritli i ne deli i ilik Esnemeyen sa lam kumafllar için. Ceketler, montlar, serbest k yafet 52 Dar ilik (evladiyelik dikifl) nce ve orta a rl kta kumafllar. bluzlar, gömlekler, elbiseler, pantolonlar, çocuk ve bebe giysileri, oyuncak bebek giysileri. 59 Düz dikifl ilik Saten dikiflli iliklerin takviyesi, ba l iliklerin yap m ve deride veya taklit süette ilik dikmek için 53 Esnek ilik Pamuk, yün, ipek ve sentetik iplikten yap lm fl bütün esnek dokumalar 60 Dü me dikme program 2 ve 4 delikli dü meler için 54 Normal biritli yuvarlak ilik Orta a rl kta ve a r bütün kumafl tipleri. Elbiseler, ceketler, montlar, ya murluklar 61 Dar zikzak halka Kordonlar ve dar kurdeleler/bantlar için aç kl k, dekoratif ifl. 55 Yatay biritli yuvarlak illik Orta a rl kta ve a r bütün kumafl tipleri. Elbiseler, ceketler, montlar, ya murluklar 62 Düz dikifl halka Kordonlar ve dar kurdeleler için aç kl k. 56 Normal biritli anahtar deli i ilik A r, esnemeyen kumafllar. Ceketler, montlar, pantolonlar, serbest k yafet. 63 El bakma dü me deli i Hafiften orta a rl a kadar örgülü kumafllar. Bluzlar, bayan elbiseleri, spor giysileri, yatak giysileri. 57 Sivri uçlu birritli anahtar deli i ilik Esnemeyen sa lam kumafllar için. Ceketler, montlar, serbest k yafet Not: Çeflitli dikifl tipleri hakk nda daha fazla bilgi için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa a bak n.

20 20 Genel bilgiler Ekran artista, makine üzerinde butonlar ve dü melerden oluflan bir kombinasyon ve dokunmatik bir ekran ile çal fl r. Makinay çal flt rmak açma/kapama dü mesini 1 konumuna getirin. Aç l fl ekran selamlama yaklafl k 3 saniye ekranda gözükür kurulum program ndan silinebilir A B C D E G K J I F H Pratik dikifl ekran aç l fl ekran ndan hemen sonra pratik dikifl ekran gözükür. ekranda: A - bas c ayak göstergesi B - i ne durma pozisyonu C - Tercih edilen F fonksiyon butonu D - seçilmifl dikifl ve numaras E - dikifl geniflli i (temel ayar her zaman görünür) F- i ne konumu (11 olas l k) G- Ekran afla /yukar oklar H- dikifl uzunlu u (temel uzunluk her zaman görünür) I- fonksiyonlar için ekran kayd rma oku J- numara ile dikifl seçimi (seçilmifl dikifl numaras yanar) K- fonksiyonlar

21 Genel bilgiler 21 Ekran üzerinde dikifl seçimi/dikifl gösterimi/fonksiyonlar Dikifl seçimi seçti iniz dikifle ekranda dokunun dikifl ayd nlanacakt r her dikifl numaras ile gösterilmifltir Dikifl geniflli inin de ifltirilmesi üst dü meyi çevirin de ifltirilmifl genifllik dikifl geniflli i çubu unda gösterilmifltir. temel ayar ekranda hala gözükecektir (3 mm de gözükmektedir) kodlanm fl ayak kullan ld nda dikifl geniflli i 0 mm ile 9 mm aras nda de ifltirilebilir kodlu ayak kullan ld nda dikifl geniflli i çubu u otomatik olarak 0-9 gösterir. kodlanmam fl ayak kullan ld nda dikifl geniflli i 0 mm ile 5,5 mm aras nda de ifltirilebilir. kodlanmam fl ayak kullan ld nda dikifl geniflli i çubu u otomatik olarak 0-5 gösterir. Dikifl uzunlu unun de ifltirilmesi afla daki dü meyi çevirin de ifltirilen uzunluk dikifl uzunlu u çubu unda gösterilir temel uzunluk ekranda hala görünecektir (3 mm de gösterilmifltir) yaklafl k olarak bütün dikifllerde uzunluk 0 mm ile 5 mm aras nda de ifltirlebilir. Seçilen dikiflin ekranda görünmesi seçilen dikiflin grafi i ekran n üst orta k sm nda görünebilir. dikifl numaras dikifl grafi inin sol üstünde ekran n üst orta k sm nda gösterilir. ne pozisyonunun de ifltirilmesi i ne pozisyonu sa /sol dü melerine bas n her bas fl i neyi sa a veya sola bir kademe ilerletir.

22 22 Genel bilgiler Bas c ayak iflareti tavsiye edilen bas c ayak numaras yla gösterilmifltir Temel ayarlara geri dönüfl makine üzerindeki clr (silme) tufluna bas n dikifl ayar temel ayar na geri dönecektir. ne durufl ayar ne durdurma butonuna bas n ok afla y gösterir makine her zaman i ne afla dayken durur. i ne durdurma tufluna bas n i ne durdurma yukar döner (ok yukar gösterir) Dikifl seçimi Fonksiyonlar seçti iniz fonksiyona dokunun seçilen fonksiyon ayd nlan r (birkaç de iflik fonksiyon ayn anda seçilebilir) bütün fonksiyonlar görüntülemek için fonksiyonlara araç çubu u okuna dokunun arzu ederseniz baflka bir fonksiyonu seçin Dikifller afla da gösterilen iki metoddan birini kullanarak seçilebilir. Ekranda do rudan seçim afla okuna dokunun bütün dikiflleri görebilmek için ekran taray n en üstteki s ra kaybolacakt r altta yeni bir s ra belirir yukar okuna dokunun dikifllerin ilk s ras yine ekranda belirecektir ekran tekrar kayd rmak için araç çubu u okuna bas n araç çubu u kurulum program nda istenilen flekilde düzenlenebilir Fonksiyonlar hakk nda daha fazla bilgi için sayfa a bak n yukar /afla oklar fonksiyonu makinedeki bütün dikiflleri bulma ve görüntülemede kullan l r. belli bir dikifl tipi için görsel arama gerekti inde kullan n istenilen dikifl tipi bulundu unda seçmek için dokunun Dikifl tipini numaras yla seçmek 0-9 fonksiyonuna dokunun ekran dikifl numaralar n göstermek için de iflecektir seçece iniz dikifl tipi için ekranda rakamlara dokunun seçilen dikiflin numaras en üst s rada belirecektir. Düzeltme hatalar düzeltmek veya seçimi kald rmak sa üst köfledeki del (silme) ye dokunun imleç sola hareket edecek ve ekrandaki say y silecektir. yeni numaray seçin

23 Genel bilgiler 23 Do rulay n ve sonraki ekrana geçin do rulamak için OK ye dokunun ekranda seçilen dikifl tipi gözükecektir seçilen dikifl tipi aktiftir (ayd nlanm fl) Bir önceki ekrana geri dönüfl esc ye dokunun bir önceki ekran görünür e er dikifl tipi seçi i OK ye dokunularak do rulanmam flsa, numaras ile seçilmifl Not: E er geçersiz bir numara girilirse, ekranda bir de ifliklik olmayacakt r. Bas t menü seçimi Pratik dikifller Dekoratif dikifller Dü me ilikleri Yorgan/yönlü dikifller Makine üzerindeki menü butonlar istenilen menüyü seçmek için butonuna bas n ilk dikifl, dikifl program veya dikifl özeti ekranda belirir. Alfabeler Nak fl Pratik dikifl butonu pratik dikifl menüsü belirir sol üstteki düz dikifl aktiftir (ayd nlanm fl) 15 pratik dikifl tipi ekranda belirmifltir di er dikiflleri görüntülemek için oklar kullan n Dü me ili i butonu halka ve dü me dikme programlar ile beraber ilik menüsü ekranda gözükür Dekoratif dikifl butonu dekoratif dikifl menüsü gözükür 9 mm dekoratif dikifller ve yan hareket dikiflleri (haç sembolü ile gösterilir) ile beraber örnek tipleri ve boyutlar seçilebilir. istenilen dikifl grubunu seçmek için ekrana dokunun seçilen dikifl grubu ekranda gözükür

24 24 Genel bilgiler/fonksiyonlar Alfabe butonu alfabe menüsü görünür seçti iniz alfabeye ekranda dokunun Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl butonu 3 kategorinin menüsü ekranda gözükür - yorgan dikiflleri - 16 yönlü dikifl - 4 yönlü dikifl seçti iniz kategori için ekrana dokunun o kategorideki bütün dikifl tipleri ekranda belirir yorgan dikiflleri 16 yön 4 yön Harici fonksiyon butonlar clr (silme) clr butonuna bas n dikifl uzunlu u, geniflli i ve i ne pozisyonu gerilimi ve denklik temel ayarlara geridönecektir. yaklafl k her fonksiyon silinecektir (tek fonksiyonlara bak n z) mem (Haf za) mem butonuna bas n haf za aç lm flt r ve ekranda belirir haf za çubu u ekranda dikifllerin 3, s ras n n yerine geçer kapatmak için tekrar mem butonuna bas n haf zan n kullan m hakk nda daha fazla bilgi için sayfa e bak n Kurulum butonu harici kurulum butonuna bas n menu ekrana gelecektir makinan z n ayarlar n yapmak için kurulum program n kullan n dikifl tipleri ve fonksiyonlar birlefltirip iste e göre haz rlanm fl (Kiflisel program) birmenü oluflturulabilir özellefltirilmifl menü (Kiflisel program) kaydedilebilir. kaydedilen özellefltirilmifl menü (kiflisel program) istenildi i zaman aç labilir özellefltirilmifl ayarlar istenildi inde iptal edilebilir. Ak ll buton ak ll butona bas n dikifl genifllek uzunluk ve i ne pozisyonu gerilimi ve denklik için yap lm fl ayarlar kaydedilebilir yeni bir dikifl tip seçin, ör: ilikler kaydedilmifl ayarlar ile bir önceki ekrana geri dönmek için ak ll butona bas n çal flt n z sürece dikifl tipleri aras nda de ifliklik yapmak için ak ll butonu kullan n Kurulum Setup (kurulum) a bas n menü ekrana gelir makine ayarlar n kiflisellefltirmek için Setup kullan n dikifl tipleri ve fonksiyonlar birlefltirerek kiflisellefltirilmifl menü (kiflisel program) oluflturulabilir. kiflisellefltirilmifl menü (Kiflisel program) kaydedilebilir kaydedilmifl kiflisellefltirilmifl menü (Kiflisel program) istenildi inde aç labilir kiflisellefltirilmifl ayarlar istenildi inde iptal edilir

25 Fonksiyonlar 25 ne durdurma önceden ayarlanm fl i ne duruflu yukar pozisyonudur i ne durdurma butonuna bas n ekrandaki ok flimdi afla y gösterir bundan sonra makina her zaman i ne afla pozisyonda durur i ne duruflunu yukar çevirmek için tekrar i ne durdurma butonuna bas n? (Yard m) Yard m butonuna bas n bir dikifl tipi veya fonksiyona dokunun seçilen dikifl tipi veya fonksiyonu hakk nda bilgi ekrana gelecektir TTC ( plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber) butona bas n Üç menü ekrana gelir - plik gerginli i - Anlat m (k sa çal flt rma bilgileri) - Yarat c rehber (kumafl, i ne, teknikler ve kumafl gerginli i üzerinde tavsiyeler) istenen menüyü seçmek için ekrana dokunun seçilen bilgi aktive olur ve uygun ekran görünür ne pozisyonu sol veya sa dü me pozisyonu butonuna bas n ne seçildi i üzere sa veya sola hareket eder toplam 11 i ne pozisyonu vard r: 5 sol, 5 sa ve merkez Otomatik iplik kesici Harici dü meye bas n z Üst ve masura ipli i otomatik olarak kesilir eco (ekoloji) butonu eco butonuna bas n makine taraf ndan kullan lan enerji %50 azalacakt r. çal flma s ras nda uzun duraklamalar oldu unda kullan fll d r bütün ayarlar aktif kal r, ayak kontrolü devreden ç kar ekran koruyucu aktif haldedir eco butonuna tekrar bas ld nda makina normal fonksiyonuna geri döner. H zl geri dönüfl butonu (i ne üzerine) h zl geri dönüfl butonuna bas n dikifl bafl n ve sonunu emniyete al n -buton bas l oldu u sürece ters yönde dikifl yapacakt r ilik uzunlu unu programlamak için örme/yama uzunlu unu programlamak için düz dikifl emniyetine (Dikifl no.5) geçmek için kullan l r nak fl modülü ile dikifli (özel aksesuar) bafllatmak/bitirmek için kullan l r F (Favori fonksiyon) butonu (i nenin üzerinde) seçti iniz bir fonksiyon ile Setup içinden özel olarak programlanabilir istenildi inde seçilmifl olan fonksiyon iptal edilebilir veya baflka bir fonksiyon ile yeniden programlanabilir kiflisel program F butonuna programlanabilir Favori fonksiyon butonu hakk nda daha fazla bilgi için sayfa 63 ye bak n z Ekran üzerindeki fonksiyonlar Fonksiyonlar aktive oldu unda alanlar ayd nlan r aktive olmufl fonksiyonlar 2.kez bas larak tek tek iptal edilebilirler Bütün seçilmifl fonksiyonlar harici clr (silme) butonuna bas larak arkaya iptal edilebilirler stisna: ne stop, motor h z, çift i ne k s tlamas Bu fonksiyonlar istenildi i zaman iptal edilebilir.

26 26 Fonksiyonlar Genel fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlar çeflitli ekranlarda ve artista dikifl makinnesinin programlar nda bulunur. Bunlar devaml olarak farkl programlar aras nda geçifl yaparken ve çal fl rken belli görevler için ayn anlamda kullan l rlar. Yukar ötelem bir veya daha çok kere dokunun ekran daha fazla seçenek göstermek için yukar ötelenecektir h zl ötelemek için sembole devaml dokunun Özel uygulamalar n kapat lmas esc ye dokunun özel uygulama kapan r bir önceki ekrana dönülür Afla öteleme bir veya daha çok kere dokunun ekran daha fazla seçenek göstermek için afla ötelenecektir h zl ötelemek için sembole devaml dokunun OK ayarlamay seçimi onaylamak ve aktive etmek için dokunun, ör: iplik gerginli i de iflimi programlanm fl ayarlama/seçim dikifle haz rd r Fonksiyon araç çubu u Afla da fonksiyonlar artista dikifl makinelerinde mevcuttur. Seçilmifl programda kullan lm fl herhangi bir program ekranda en alt sat rda gözükecektir. E er sekizden (veya dört haf za fonksiyonu) fazla varsa, geri kalanlar sakl olacak ve ekran ötelemek için sa alt köfledeki ok vas tas yla ulafl labileceklerdir. sakl bir fonksiyon çal flt r ld nda ok yan p sönecektir. Örnek bitimi sembole dokunun faal olan tek öre in sonunda dikifl bilgisayar durun veya bir kombinasyon dahilinde faal olan örnek bitimide durur. Pratik dikifl ekran nda göründü ü flekilde fonksiyon araç çubu unun tamam Ok ile öteleme vas tas yla ulafl labilen gizli fonksiyonlar Not: öteleme oku ve 0-9 (numara ile dikifl seçimi) kolay ulafl m için ekranda kalacak ve hiçbir zaman gizlenmeyecektir. Toplamda sekiz fonksiyon (veya dört haf za fonksiyonu) ekranda gösterecektir. Örnek bafllang c sembole dokunun i ne dikifl bafllang c na veya dikifl kombinasyonuna do ru ilerler alan ayd nlan r fakat 2 saniye veya dikifle bafllad ktan sonra normale döner örnek seçimi bir haf za kombinasyonu bafllat yorsa, imleç ekranda ilk dikiflin sa nda belirir Uygulamalar nak fl, ilikler, haf zada çal flma Emniyete alma sembole dokunun tek dikifller bafltan ve sondan 4 dikiflle emniyete al nacakt r haf zada emniyete alma: dikifl ve harf kombinasyonlar baflta ve sonda emniyete al nacakt r Uygulamalar: dekoratif dikifller harflerin dikiflleri dikifl kombinasyonlar ve kelimelerin dikiflleri Motor h z 1/4, 1/2, 3/4,4/4 h z seçmek için sembole 1 veya birkaç defa dokunun seçilen h z görünür motor h z n art r r veya azalt r ayak kontrol pedal tam bas l iken seçilmifl olan azami h zda dikifl yap lacakt r. Uygulamalar: serbest el nak fl veya serbest el yorgan dikimi gibi dekoratif dikifl ifllerinde h z ayar ve dikifl ifli için daha fazla kontrol istendi inde çocuklar dikifl dikerken

27 Fonksiyonlar 27 Uzun dikifl sembole dokunun makine her ikinci dikifli atar (azami dikifl uzunlu u 10 mm) ilikler ve yan hareket dikiflleri d fl nda bütün pratik, dekoratif ve yönlü dikifller için kullan labilir. fonksiyonlar ve dikifller birlefltirilebilir haf zada saklanabilir nak fl modülü (özel aksesuar) ile çal flmaz Uygulamalar teyel için düz dikifl ile birlefltirip üst dikifl için üçlü düz dikifl ile birlefltirin Say ile dikifl tipi seçimi say sembolüne dokunun uygun say lara basarak dikifl tipini seçin Uygulamalar: tek dikiflin çabuk seçimi haf za kombinasyonlar için çabuk dikifllerin seçimi Ekran öteleme daha fazla fonksiyon görmek için bir veya birkaç kez dokunun Uygulamalar: mevcut bütün fonksiyonlar görüntülenmesi tek motifler için veya haf za içinde fonksiyonlar n dikifllerle birlefltirilmesi Dikey ayna görüntüsü - yukar /afla sembole dokunun makine seçilmifl dikifli dikey ayna görüntüsünde diker (yukar /afla - dikifl yönü ile belirlenir) haf zada saklanabilir Uygulamalar: dekoratif dikifl haf zada örnek kombinasyonlar Örnek kapsam 2-5x bir veya birkaç defa dokunun seçilen dikifl tipine ba l olarak 2-5 rakamlar ekrana gelir seçilen dikiflin uzunlu u 2-5kat art r lacakt r uzat lm fl dikifller haf zada programlanabilir Örnek tekrar 1-9 istenen numaray seçmek için sembole bir ya da birkaç kez dokunun 1=makine bir dikiflin veya dikifl kombi-nasyonun sonuna geldi inde durur 2-9 =seçilen tekrar say s kadar dikifl veya dikifl kombinasyonu yap ld nda makine durur. Uygulamalar: tek motiflerin dikifli pratik dikifl ve 4 yönlü dikifl ile birlefltirme belirlenmifl oldu u say da haf za içeri ini diker Yatay ayna görüntüsü - sa /sol sembole dokunun makine seçilmifl dikifli yatay ayna görüntüsünde diker (sola/sa adikifl yönü ile belirlenir) haf zada saklanabilir Uygulamalar: dekoratif dikifl haf zada örnek kombinasyonlar Devaml ters yön dikifl sembole dokunun seçili dikifli ters yönde diker Uygulamalar: düz veya kaba dikifl ile örme/yama iflleri elbise kollar veya pantolan bacaklar nda dekoratif dikifller yorgan dikimi Yar örnek sembole dokunun dikifl örne inin orta noktas nda makine otomatik olarak durur dikifle devam edildi inde, örnek tamamlanm fl olur ve makina tekrar durmadan önce bir sonraki örne in dikifli tamamlanm fl olur dikifl örne inin ikinci yar s n n sonunda durmak için tek örnek fonksiyonunu kullan n Uygulamalar: köfle dönme yeni görünüfl için dekoratif dikifllerin de ifltirilmesi Uygulamalar: varolan örneklerin dikifl yo unlu u etkillenmeden büyültülmesi Fonksiyon dikifllerle birlefltirilebilir ve haf zaya kay t edilir.

28 28 Fonksiyonlar Çift i ne s n rlamas 2 den 8 e bir say seçmek için bir veya birkaç kez dokunun say lar iki i ne aras ndaki mesafeyi mm olarak simgeler dikifl geniflli i otomatik olarak s n rland r lacakt r bu i ne k r lmas n engellemek için i nelerin bas c aya veya dikifl plakas na vurmas n engeller haf zada saklanabilir Uygulamalar: nervür dikifli kenar bask dikiflleri dekoratif dikifller Hepsini sil Kurulum program kullan larak de ifltirilmifl olanlar d fl nda de iflmifl olan bütün ayarlar siler ilk ayarlyara geri döner etkilenen ayarlar Devaml Ters Yön Uzun Dikifl Örnek Sonu Emniyete Alma Fonksiyonu Yatay Ayna Görüntüsü Dikey Ayna Görüntüsü Örnek Büyütme Denklik Dikifl Uzunlu u Dikifl Geniflli i ne Pozisyonu Yar m Örnek Çift ne s n rlamas Kenar K v rma Duikifli S n rlamas ne Durufl Pozisyonu Motor H z Alfabe Büyüklü ü Monogram Büyüklü ü saklanm fl Dü me likleri Gerginlik Fonksiyonu Denklik denklik ekran n açmak için sembole dokunun ileri ve ters yönde dikiflleri düzeltin yan hareket dikifllerini düzeltin Uygulamalar: pratik ve dekoratif dikifllerin de iflik tipte kumafllara uyarlanmas yeni görünüm için dekoratif dikifllerin de ifltirilmesi ilik tiplerinin de iflik kumafllara uyarlanmas yan hareket dikifllerin de iflik kumafllara uyarlanmas Not. Fonksiyon araç çubu unda yerine koymak için Gerginlik ve Kenar K v rma Dikifli nesi olmak üzere iki ek fonksiyon mevcuttur (kurulumda Fonksiyonlara bak n z, sayfa 28). Kurulum program kullan larak bunlar araç çubu una konulabilir. (sayfa 63) Kurulum içindeki fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlar artista dikifl makinesinin Kurulum program nda bulunur. Bunlar dikifl ekranlar nda yeralan dikifl fonksiyonlar d r; ancak, özellikle yerlefltirilmeleri haricinde ekran n alt kenar ndaki araç çubu unda görünmeyeceklerdir. Daha fazla bilgi için sayfa bak n z. Kiflisel program sembole dokunun kiflisel ekran görünür Uygulamalar: kiflisel program n aç lmas için h zl metod Gerginlik kullan c taraf ndan yerlefltirilmedi i sürece fonksiyon araç çubu unda görünmeyecektir Kurulum program nda kullan ma aç labilir gerginlik ekran na ulaflmak için ekrana dokunun gerginlik de iflimi sadece seçili dikifl tipini etkiler ayar n görsel de iflimi gerginlik ekran nda görünür temel belirlenmifl ayar ince bir çizgi ile gösterilir temel ayarlara (fabrika ayarlar veya Kurulumda seçilmifl de erler) geri dönmek için reset e dokunun Kenar k v rma dikifli i ne s n rlamas kullan c taraf ndan yerlefltirilmedi i sürece fonksiyon araç çubu unda görünmeyecektir. Kurulum program nda kullan ma aç labilir dikifl geniflli i otomatik olarak s n rlan r i ne pozisyonu merkez ile s n rlan r i nenin bas c ayak veya dikifl plakas na vurmas n engelleyerek i neyi k r lmaya karfl korur Uygulamalar: kenar k v rma dikifli dekoratif dikifl

29 Fonksiyonlar 29 Haf zadaki fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlar, haf za fonksiyonuna ulaflmak için haf za butonuna bas ld nda ekran n alt k sm nda haz r halie gelirler Kontrol sembole dokunun haf za içerikleri ekranda görünür Uygulamalar: haf za içerilerinin kontrolü ve düzeltilmesi Silme sembole dokunun imleçin sonundaki tek dikiflleri ve harfleri silin dikifl kombinasyonlar n silin Uygulamalar: haf zada düzeltmeler bütün haf zalar n silinmesi Sola öteleme sembole bir veya birkaç kez dokunun haf za içerikleri geriye do ru ötelenir Sa a öteleme sembole bir veya birkaç kez dokunun haf za içerikleri ileriye do ru ötelenir Uygulamalar: haf za içeriklerinin düzeltilmesi, de ifltirilmesi Haf za seçimi aç lm fl olan haf za bankas numaras ile gösterilir haf za bankas n n içeri ini görüntülemek için dokunun haf za bankas n kapamak için esc ye dokunun haf zadan ç kmak: harici mem butonuna bas n Uygulamalar: haf zada çal flma dikifl kombinasyonlar n n kayd Saklama sembole dokunun tek dikiflleri, dikifl kombinasyonlar n ve harfleri kaydeder Uygulamalar: programlar n kaydedilmesi Haf za içeri inin düzenlenmesi sembole dokunun haf za bankas nda dolafl n z ve kontrol edilecek dikifli seçiniz. Dikifl uzunlu u, geniflli i, i ne pozisyonu, motor h z, uzun dikifl, gerilim, ayna görüntüler, model kapsa ve ayar dahil olmak üzere bir çok çeflitli fonksiyonlardan seçiniz Bir konbinasyon içerisinde Securing fonksiyonuna ilave yapmay seçiniz veya alt bölücüsü haf za bankas na ilave ediniz. Düzenlemede Fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlar, düzen fonksiyonu seçildi inde ekran n orntas nda eriflilebilir hale gelirler. Araç çubu undaki bütün fonksiyonlar (del-silme-hariç) düzen Motor h z 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 h z seçmek için sembole bir veya birkaç kez dokunun seçilen h z ekranda gösterilir azami h z dakikada 900 dikifltir (Kurulum program nda temel ayar de ifltirilmemiflse) her defas nda dikifl h z n 1/4 oran nda azalt r veya art r r Emniyete alma fonksiyonu sembole dokunun haf zada dikifllerin aras na yerlefltirilebilir fonksiyonu seçildi indes etkisiz hale gelirler ve düzen fonksiyonu kapat ld nda tekrar aktive olurlar Gerginlik gerginlik ekran na ulaflmak için sembole dokunun Yatay ayna görüntüsü - sa /sol sembole dokunun makina seçili olan dikifli yatay ayna görüntüsünde diker seçili dikiflin de iflimi ekranda gösterilmifltir Dikey ayna görüntüsü - yukar /afla sembole dokunun makine seçili olan dikifli yukar afla konumunda diker seçilmifl dikiflteki de ifliklik ekranda gözükür

30 30 Fonksiyonlar Haf za alt bölücü sembole dokunun her haf za bankas kendi içinde bölümlere ayr labilir Uzun dikifl sembole dokunun makine her ikinci dikifli atar (azami dikifl uzunlu u 10 mm) Örnek büyütme 2-5x bir veya birkaç defa dokunun seçilen dikifl tipine ba l olarak 2-5 rakamlar ekrana gelir seçilen dikiflin uzunlu u 2-5 kat art r lacakt r dikifl yo unlu u etkilenmeyecektir uzat lm fl dikifller haf zada programlanabilir Denklik denklik ekran n açmak için sembole dokunun ileri ve ters yönde dikiflleri düzeltin yan hareket dikifllerini düzeltin Harf boyutu bir veya birkaç kez dokunun ekran n bir yar s ayd nlan r gri olan bölüm harf boyutunu gösterir: büyük (9 mm) veya küçük (6 mm) Monogram büyüklükleri bir monogram seçildi inde düzende harf büyüklü ü fonksiyonunun yerinde ekrana gelir monogramlar seçildi inde, büyüklük 1=30 mm otomatik olarak aktive olur sembole dokunun - orta alan aktive olacakt r (2=20 mm) sembole tekrar dokunun - sa alan aktive olur (3=15 mm) Dü me ili i program Fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlar herhangi bir dü me ili i fonksiyonu (dikifller 51-63) seçildi inde ekran n sol alt k sm ndaki fonksiyon araç cubu unda görünürler. lik uzunlu u - do rudan uzunluk girifl say ekran n açmak sembole dokunun dü me büyüklü ünü girin (çap + kal nl k) (mm cinsinden) Uygulamalar: bu metodu e er dü me büyüklü ünü biliyorsan z kullan n lik uzunlu u ekran - üzerinden ölçme ölçme ekran n açmak için sembole dokunun dü meyi ekran n sol alt köflesine tutun ve ölçmek için dikifl geniflli i topuzunu kullan n dü me ili i uzunlu u otomatik olarak eklenmifl 2 mm ile programlanacakt r Manuel dü me ili i sembole dokunun prosedürü izleyin (ilik tipine göre 4-6 ad m) Uygulamalar: tek bafl na manuel olarak dikilen ilikler var olan iliklerin tamiri Dikifl say c l ilik ilik tipini seçin sembole dokunun dikifl say c l ilik aktive olur Uygulamalar: dü me ili i büyüklü ünü tespit etmek için basit metod

31 Fonksiyonlar/Mesajlar 31 Alfabe program fonksiyonlar Afla daki fonksiyonlardan biri, alfabeden bir harf veya monogram seçildi inde ekran n sol alt köflesinde belirecektir Harf boyutu dört alfabe tipinin birinden bir harf veya iflaret seçildi inde araç çubu unda görünür bir veya birkaç kez dokunun ekran n bir yar s ayd nlan r gri k s m harf boyutunu gösterir büyük (9 mm) veya küçük (6 mm) Uygulamalar: boyut seçimi boyut de iflikli i haf zaya kay t edilir. bu araç çubu unda görünen normal fonksiyonlardan birini azaltacak,gizlenmesine neden olacakt r. Monogram boyutu monogram alfabesinden bir harf seçildi inde araç çubu unda ekrana gelir seçmek için bir veya iki kere dokunun seçilmifl olan rakkam ayd nlanacakt r monogram boyutlar : 1=30 mm 2=20 mm 3=15 mm Uygulamalar: boyut seçimi Mesajlar Baz ifllemler s ras nda afla daki mesajlar artista dikifl makinas n n ekran nda görünebilir bunlar hat rlatmalar, uyr lar, yada seçilmifl olan fonksiyon veya dikifl hakk nda onaylamalar hakk ndad rlar. Afla da dikifl makinas na özgü olan mesajlar (nak fl modülüne ait mesajlar için nak fl el kitab na bak n z) ve uygun tepkilerin bir listesi bulunmaktad r. MESAJ Lütfen alt ipli i kontrol edin Lütfen üst ipli i kontrol edin masura sar c aç k. ALINACAK ÖNLEMLER Masura ipli inin bitmedi inden emin olunuz. E er gerekirse yeni bir mesura sar ptak n z. Bu düzeltilene kadar makine dikmeyecektir. nedeki ipli in bitmedi inden veya kopmad ndan emin olunuz. E er gerekirse yeniden iplik tak n. Bu düzeltilene kadar makine dikmeyecektir. Mesura sar c n n aç k olmad ndan emin olunuz. E er mesura sar c aç k ise, ayak pedal aktif de ildir ve makina dikim yapmaz. Gerekiyorsa sar c y devreden ç kar n. Bu düzeltilene kadar makine dikim yapmayacakt r. Not: Bu mesaj mesura sararken ekrana gelecektir; ekrandan silmek için sc ye bas n. Bu haf zan n içeri ini gerçekten silmek Haf zadan herhangi bir dikifl veya fonksiyon silinmeden önce silme komutunun istiyor musunuz? do rulanmas n sa lar. Silme ifllemine devam etmek için ok ye dokunun, ifllemi iptal etmek için esc ye dokunun. Kiflisel program haf zas doldu. Haf za dolu. Bu fonksiyon kiflisel programda görünmeyecektir. Ana teknik ar za Lütfen, kanca sistemini kontrol ediniz. Bir dikifli kaydetmek için, halen kay tl olan bir dikifl silinmelidir. Bir dikifli kaydetmek için, halen kay tl olan bir dikifl silinmelidir. Yönlü dikifller motifler (4/16 yön ve alfabeler) Kiflisel programda saklanamaz. Herhangi baflka bir menüden baflka bir dikifl seçin. Kanca kanal nda kalm fl olan iplik kal nt lar n al n z.

32 32 Dü me ilikleri Dü me ilikleri likler dekoratif amaçl olarak da kullan labilen pratik yaklafl mlard r. artista 185 çok yönlü seçimler sa lar. Bütün ilikler çeflitli yöntemlerle dikilebilir veya programlanabilir Dü me ilikleri/dü me dikme program /halkalar harici dü me ili i butonuna bas n (ekran n sa taraf nda) ekranda bütün ilik ve halka tiplerinin örnekleri görülür 51 standart 52 dar 53 esnek 54 normal biritli yuvarlak 55 yatay biritli yuvarlak 56 normal biritli anahtar deli i 57 sivri uçlu biritli anahtar deli i 58 yatay biritli anahtar deli i 59 düz dikifl ilik 60 dü me dikme program 61 zikzak halka 62 düz dikifl halka 63 al bakma dü me deli i lik/dü me dikme/halka program n seçin sembole dokunun seçilmifl olan ilik halka veya dü me dikme program aktive olur e er iliklerden (51-63) aktif haldeyse, bütün fonksiyonlar temel ayarlara döner Her tipin kullan m hakk nda ek bilgi için, sayfa 19 ye bak n Otomatik dü me ilikleri (standart ve esnek) ki flerit de yan yönde dikillir ilik uzunlu u = ilik aç kl (mm olarak) Not: otomatik ilik aya No. 3A kumafl n 3A üzerinde düz olarak yatmal d r, ör: dikifl pay n n üzerinde de il, yoksa uzunluk do ru olarak ölçülemez. Dü me ilik örne i: Dikifl El Kitab sayfa 25 e bak n z. lik fleritinin dikilmesi dikilmifl olan k s m ekranda gösterilir (bas c ayak iflaretinin sa nda) li in programlanmas h zl ters yön butonuna bas n ve b rak n dü me ili i sembolünde auto yaz s görülür = uzunluk programlanm flt r Otomatik ilik ilik aya No. 3A n n üzerinde bulunan mercek sizin belirledi iniz uzunlu u otomatik olarak kaydedecektir mm uzunluktaki iliklerin yap lmas için Dü me ili i otomatik makine otomatik diker: ilk fleriti ileri do ru dikin, makineyi istenen uzunlukta durdurun makine düz dikifli ters yönde diker emniyet dikiflini diker, makine durur ve otomatik olarak ilik bafllang ç konuma girer ilik bafllang ç konuma girer. Makine tüm dü me ilikleri otomatik olarak ayn ilik boyutunda diker Dü me deli i seviyelendiricisi (iste e ba l aksesuar) Düz olmayan bir alanda otomatik Dü me deli i aya No. 3A y kullanarak bir dü me deli i dikildi i zaman (bir dikifl yerine izin verilmifl alan gibi) o zaman dü me deli i seviyelendiricisini kullan n z. Bu aksesuar ayak için düzgün yüzey meydana getirecektir ve mükemmel dü me deli inin elde edilmesini sa layacakt r. Haf zaya al nm fl dü me ili inin silinmesi clr butonuna bas n (auto) yaz s silinir yeni bir dü me ilik boyu programlayabilirsiniz

33 Dü me ilikleri 33 Otomatik ilikler (yuvarlak, anahtar deli i ve el görüflü) ili in her fleridi ayn yönde dikilir. lik uzunlu u = ilik aç kl (mm olarak) 3A lk düz dikifllerin dikilmesi dikilmifl olan k s m ekranda gösterilecektir (bas c ayak iflaretinin sa taraf nda) düz dikiflleri ile ileri yönde dikin, istenen uzunlukta makineyi durdurun li in programlanmas h zl ters yön butonuna bas n ilik sembolünün alt nda auto yaz s ç kt nda, ilik programlanm fl olur Not: Yuvarlak veya anahtar deli i delikler dikerken ekran üzrinde gösterilmifltir olan grafikler standart ilik için olanla ayn d r. lik örne i için, artista 185 Dikifl El Kitab Sayfa 26 ya bak n. Otomatik ilik makine çemberi ve gözü otomatik olarak diker makine ilk fleridi geriye do ru otomatik olarak diker makine çembere veya göze kadar düz dikiflleri ileri yönde otomatik olark diker makine 2. fleridi geriye do ru otomatik olarak diker. makine biriti otomatik olarak diker makine koruma dikifllerini oto- matik olarak atar makina duru ve otomatik olarak ili in bafl na döner takip eden bütün ilikler otomatik olarak ayn uzunlukta dikilir (koruma butonuna bas lmadan) Haf zaya al nm fl dü me ili inin silinmesi clr butonuna bas n (auto) yaz s silinir yeni bir dü me ilik boyu programlayabilirsiniz Otomatik ilik (bütün tipler)do rudan girifl uzunlu u E er ili in istenen uzulu u biliniyorsa, bu de er makinaya do rudan giribilir (mm olarak). lik dikimi için Otomatik ilik aya No. 3A kullan l d nda azami uzunluk 24 mm. olmal d r. Bu anahtar deli i için yer b rakacakt r ve makine bunu otomatik olarak ekler. 3A Direkt girifl fonksiyonu ilikler otomatik ilik aya No. 3A ile belirli bir uzunlu a kadar dikilebilirler ilik tipini seçin soru iflareti olan ilik sembolüne dokunun Uzunlu u girin 1 den 0 a kadar say lar ekranda görünür say lar kullanarak ilik uzunlu unu girin ( 4-29 mm) uzunluk ilik sembolünü sa taraf nda görünür do rulamak için OK ye dokunun, ekran otomatik olarak de iflir lik uzunlu u = ilik aç kl (mm olarak) Ekran üzerinde gösterim ilik sembolünün alt ndaki auto ili in programlanm fl oldu unu gösterir Düzeltmeler yanl fl say lar silmek için del e dokunun lik menüsüne dönüfl esc ye dokunun

34 34 Dü me ilikleri Ekran üzerinde gösterim lik sembolünün alt ndaki auto ili in programlanm fl oldu unu gösterir. Haf zaya al nm fl dü me ili inin silinmesi clr butonuna bas n (auto) yaz s silinir yeni bir dü me ilik boyu programlayabilirsiniz Otomatik dü me ili i (standart ve esnek) Uzunluk dü meden hesaplan r lik uzunlu u dü me ekrana tutularak belirlenebilir. Uzunluk makine taraf ndan belirlenir ve ekranda gösterilir. 3A Hesaplama ekran n aç n lik tipini seçin dü me boyutu fonksiyonuna dokunun Dü me boyutunu belirleyin bir ölçek ekrana gelir dü meyi (4-27 mm) ekran n sol alt köflesi üzerinde tutun harici dikifl geniflli i butonunu kullanarak ekrandaki dikey çizgiyi hareket ettirin, dü menin etraf ndaki kutunun boyutunu de ifltirin lik boyutu mm biriminde ekran n sa taraf nda gösterilir, ör: 20 mm lik menüsüne dönüfl do rulamak için OK ye bas n ve ilik ekran na dönün lik boyutu bilgisayar ilik boyutunu dü menin çap ndan hesaplar ili in biritlerini hesaba katmak için 2 mm otomatik olarak eklenir Kal n dü meler için düzeltmeler kal n dü meler ör: kabar k, ifllemeli dü meler; için dikey çizgiyi dü menin tam kenar na kadar getirmeyin çizgiye dü menin yüksekli ine ba l olarak dü menin kenar ndan 1-4 mm mesafeye kadar getirin Tavsiye kullanaca n z kumafl üzerinde deneme amaçl bir ilik dikin ili i keserek aç n dü meyi ili in içinden geçirin gerekiyorsa boyutu düzeltin Haf zaya al nm fl dü me ili inin silinmesi clr butonuna bas n (auto) yaz s silinir yeni bir dü me ilik boyu programlayabilirsiniz

35 Dü me ilikleri 35 Dikifl say c l ilikler (bütün tipler) li in ilk fleridi, ikincisi geri yönde dikilir. Dü me ili i aya 3C veya otomatik lik aya 3A y kullanarak dikin; sabit bir h zda dikin. Dikifl say c l ili in görünüflü farkl kumafl tiplerinde farkl görünebilir, bu yüzden kullan lan kumafla göre tekrar programlanmal d r. Bas c ayak lik tipini seçin bas c ayak 3C sembolünü dokunun makine dikifl say c program n çal flt rd n kayda al r ilik uzunlu u art k dikifl sayac ile ölçülür, ör: at lan dikifl say s lk flerit uzunlu u ilk fleridi dikin, makineyi istenen ilik uzunlu una ulafl nca durdurun makine üzerinde bulunan h zl ters yön butonuna bas n ve b rak n Birit, ikinci flerit makine ili in sonunu diker ve otomatik olarak ters fleride geçer ters yöndeki fleridi dikmeye devam edin, i ne ilik bafllang c ile ayn hizaya geldi inde durun h zl tersyön butonuna bas n ve b rak n Birit, dikiflleri korumaya alma makine 5 tane birit dikifli atar ve ili i otomatik olarak korumaya al r ilik grafi inin alt nda auto yaz s görünür ilik programlanm fl olur sonraki ilikler programland gibi dikilecektir De ifliklikler dikifl uzunlu u, genifll i ve denklik de erleri de ifltirildikten sonra ilik tekrar programlanmal d r.

36 36 Dü me ilikleri lik düzeltmeleri (bütün tipler) Afla daki ayarlar ili e uygulanabilir ve makine kapanana kadar etkili kal rlar. Kal c ayarlar ise kurulum program (sayfa e bak n) kullan larak yap labilir Dü me ili i çok genifl ilik geniflli ini azaltmak için dikifl geniflli ini azalt n fierit dikifl yo unlu u istenen etkiyi elde etmek için dikifl uzunlu unu yaklafl k iki ad m artt r n veya azalt n Denklik ekran n aç n ilik tipini seçin balance a (denklik) dokunun yo unlu u art rmak için denklik yo unl u azaltmak için denklik ili i düzeltilecek bölgeye eriflinceye kadar dikin. Denkli i ayarlay n. Dikifle devam edin. Düzeltme sonraki iliklerdede dikkate al nacakt r. Tavsiye kullanaca n z kumafl üzerinde deneme dikifli yap n Denklik ayarlar n silinmesi clr a bas n veya reset e dokunun fieritlerin dengelenmesi denklik flerit ve halka yo unlu unu etkiler denklik hem fleritlere hem halkaya etki eder lik uzunlu u, geniflli i veya denklik ayar nda bir de ifliklik yap ld nda ilik yeniden programlanmal likler hakk nda daha fazla bilgi için. artista 185 Dikifl El kitab sayfa e bak n. Üzun süreli haf zada dü me ili i 3A ilik programlar n n uzun süreli kaydedil mesi sadece önceden otomatik - uzunluk ilikleri olarak dikilmifl ilikler için mümkündür (sayfa ye bak n). li in uzunlu u belirlendi inde, programlanm fl olan ilik araç çubu undaki store (sakla) fonksiyonu kullan larak kaydedilebilir. li in kaydedilmesi (Store) istenen otomatik ili i sayfa deki talimatlara göre programlay n fonksiyon araç çubu unda store a (sakla) dokunun

37 Dü me ilikleri 37 Kaydedilmifl ili in ça r lmas istenen ilik tipini seçin mem e dokunun kay tl ili i ça rmak için ilik uzunlu una veya dü me ölçme fonksiyonuna dokunun ili in uzunlu u ekranda görünecektir. Kaydedilmifl ili in ça r lmas istenen ilik tipini seçin mem e dokunun kay tl ili i ça rmak için ilik uzunlu unu veya dü me ölçme fonksiyonuna dokunun uzunlu u de ifltirin, do rulamak için OK ye dokunun store a dokunun programlanan yeni bir uzunluk mavcut sakl olan n yerine geçer Manuel 4 ve 6 ad m ilikler Tek deliklerin yap lmas veya mevcut olanlar n onar lmas nda manuel ilikler idealdir. Ad m say s seçilen ilik tipine ba l d r. lik ekran n aç n lik tipini seçin man (manuel) fonsiyonuna dokunun Manuel bir ilik kaydedilmez. Ad m sembolleri seçili olan ilik için ad m sembolleri ekranda görülür ilik seçildi inde çemberin içindeki ok 0 gösterir standart ili in 6 ad m vard r yuvarlak ili in 4 ad m vard r anahtar deli i ili in 4 ad m vard r lik örnekleri için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa 28 e bak n Dört ad ml ilik dikilmesi (yuvarlak ve anahtar deli i) Not: Yukar da gösterilen grafikler ekranda hem yuvarlak hem de anahtar deli i ilik için görüneceklerdir. 4 ad ml k ilik dikilmesi 1 e dokunun ilk fleridi dikin istenen uzunlu u ulufl ld nda makineyi durdurun 2 ye dokunun makina anahtar deli ini veya gözü diker 3 e dokunun makine ters yönde ikinci fleridi diker ilk dikiflte makineyi durdurun 4 e dokunun makine üst biriti diker ve durmadan önce otomatik olarak dikiflleri korumaya al r fleritlerin uzunlu u kullan c taraf ndan belirlenir brit, anahatar deli i ve koruma dikiflleri önceden programlanm flt r li i kesip açmadan önce bir biz ile delin Programdan ç k fl esc ye dokunun ekran ilik ekran na geri döner

38 38 Dü me ilikleri Alt ad ml ilik dikilmesi Ekranda gösterilen grafikler (afla ya bak n) standart, dar ve esnek iliklerin dikiminde ayn görünürler. 6 ad ml ilik dikimi ekranda 1 e dokunun sembol ili in dikilecek olan k sm n gösterir lk fleridi dikin istenen uzunlukta makineyi durdurun li in dikilmesi 2 ye dokunun makine düz dikifli geri yönde diker 3 e dokunun makine üst biriti diker ve otomatik olarak durur 4 e dokunun makine ikinci fleridi ileri yönde diker 5 e dokunun makine alt birit diker ve otomatik olarak durur 6 ya dokunun makine koruma dikifllerini atar ve otomatik olarak durur fleridin uzunlu u kullan c taraf ndan belirlenir biritler ve koruma dikiflleri önceden programlanm fllard r Programdan ç k fl esc ye dokunun ekran ilik ekran na geri döner Düz dikifl ilikler Düz dikifl ilikler yün gibi bütün yumuflak ve gevflek dokunmufl kumafllar üzerindeki saten dikiflli iliklerin takviyesinde kullan fll d rlar. Ayr ca ba l dü me iliklerinin dikiminde ve deri, vinil veya keçedeki ilik aç klar n n güçlendirilmesinde kullan l rlar. Düz dikiflli ilikler dikkifl No. 59 u seçin ifllem s ras kullan lan bas c aya a göre belirlenir bu program karfl l k gelen ilik program ile ayn çal fl r, karfl l k gelen ilik düz dikifl ili inin üzerine dikilecektir Otomatik ilik aya No. 3A - programlanmas ilik aya 3C program (sayfa 32-34) ile ayn d r - programlanmas karfl ilik dikifl program (sayfa 35) ile ayn d r Mesafenin de ifltirilmesi iki dikifl s ras aras ndaki mesafe çok dar veya çok genifl ise dikifl geniflli ini de ifltirin

39 Dü me ilikleri 39 Dikifl y rt c li i kesip açmak için dikifl y rt c y kullan n, her iki taraftan bafllay p ortaya do ru ilerleyin Dü me dikme program lik kesici ve blo u kumafl bir parça tahtan n üzerine koyun kesiciyi ili in merkezine yerlefltirin ili i açmak için kesicinin sap na bast r n 2 ve 4 delikli dü meler makinede dikilebilir Dü me dikme program dikifl tipi 60 seçin dü me dikme aya No. 18 özel bir aksesuar olarak bulunmaktad r kumafl ve dü me aras ndaki uzakl k istenildi i gibi ayarlanabilir Dü me dikimi örne i için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa 29 a bak n 18 Dü menin dikilmesi 2 delikli dü meler e er gerekiyorsa dü menin delikleri aras ndaki mesafeyi eflitlemek için dikifl geniflli ini ayarlay n program n sonunda makine otomatik olarak durur ipli i dü menin alt ndaki ipli e dolayarak bir iplik halkas yarat n 4 delikli dü meler e er gerekiyorsa dü menin delikleri aras ndaki mesafeyi eflitlemek için dikifl geniflli ini ayarlay n öndeki iki deli i dikin ifli öne kayd r n arkadaki deli i dikin ipli i dü menin alt ndaki ipli e dolayarak bir iplik halkas yarat n Z mbal delik program Z mbal delikler delik No. 61 (zikzak) veya No.62 (düz dikifl) i seçin Deli in dikilmesi program sonunda makina otomatik olarak durur Delme bir biz yard m ile deli i aç n. Z mbal delik örnekleri için, artista 185 Dikifl El kitab sayfa 30 a bak n z.

40 40 Alfabeler/say lar Alfabeler/Say lar Befl de iflik alfabe seçene i vard r. Her alfabe iki de iflik boyutta dikilebilir Büyük monogramlar üç de iflik boyutta dikilebilir Alfabe harici Alfabe butonuna bas n Alfabe menüsü ekrana gelir ekranda görünenler: - Blok harfler - Çift Blok Harfler - talik büyük harfler - talik küçük harfler - Monogramlar 30/20/15 mm (yan hareket) stili seçmek için dokunun seçili stil aktive olur Ekran: Harf seçimi bas c ayak iflareti ve i ne durufl sembolü genelde bulunduklar pozisyonlardad rlar harf ve rakamlar seçmek için ekran yukar ve afla öteleyin Boyutun de ifltirilmesi bir alfabe seçildi inde daha büyük olan boyut çal fl r haldedir sembole dokunun ayd nl k olan alan de iflir bu daha küçük olan boyutun aktive oldu unu gösterir sembole tekrar dokunun flimdi daha küçük olan boyut aktiftir Alfabe örne i için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa 42 e bak n z. Monogram boyutlar monogramlar seçildi inde boyut 1 = 30 mm otomatik olarak aktif olur sembole dokunun boyut 2=20mm aktive olur sembole dokunun sa dakiu alan ayd nlan r (3=15 mm) boyut 2 ve 3 kesintisiz olarak dikerler (sol alt kenardan bafllar ve sol alt kenarda biter) ve kelimeleri yazmak için haf za ile çal fl r boyut 1 monogramlar tek motiflerdir (her biri bitti inde makine otomatik olarak durur) ve emniyet dikifli ile emniyete al r boyut 1 monogramlar n n yerlefltirmeye yard m amaçl flablonlar vard r (sayfa 51)

41 Alfabeler/say lar 41 Harflerin ve say lar n programlanmas Programlama haf zay aç n harfi seçmek için dokunun harf haf zada görünür imleç harfin önüne gider Programlama devam etmek bir sonraki harfi seçmek için dokunun harf haf zada görünür bu flekilde devam edin haf zada kaydetmek hakk nda ek bilgi için sayfa bak n Haf zadaki monogram harfleri haf zada monogram harflerini birlefltirme mümkündür harfler aras ndai mesafe 16 yönlü dikifl program ile programlanabilir (sayfa 49) her harfin bafllang ç ve bitiflini not edin Alfabe örne i için, artista 185 Dikifl El kitab sayfa 42 e bak n z.

42 42 Haf za Haf za Dikifller, harfler ve say lar haf zada programlanabilir, silinebilir ve düzeltilebilir. Haf za 255 haf za bölümüne veya bankas na bölünebilen 1023 de iflik bir kapasiteye sahiptir. Haf za bankalar içlerine kaydedilen dikifl say s na ba l olarak istenilen büyüklükte olabilir. Haf za uzun sürelidir, yani içeri i silinene veya üzerine baflka fleyler yaz lana kadar kay tl kal r. Elektirk ba lant s n n kesilmesi, veya uzun süreli kullanmaman n haf za içerikleri üzerinde bir etkisi yoktur. Dikifl uzunlu unda, dikifl geniflli inde ve i ne pozisyonunda yap lan de ifliklikler dikifl haf zaya gelmeden önce yap lmal d r. Dikifl menüsünün aksine, seçili dikifller haf za çubu unda 90 derece saat yönünün tersine dönmüfl olarak gösterilir. Haf za çubu unda, dikifl yönü her zaman soldan sa a do rudur. Haf za örnekleri için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa e bak n z. Haf zan n aç lmas Haf zan n aç lmas harici mem butonunna bas n haf za çubu u ekrana gelir dikifllerin üçüncü s ras ekrandan kaybolur bu dikiflleri ve di erlerini görebillmek için ekran yukar /afla öteleyin imleç haf za çubu unda dikey bir çizgi olarak görünür yap lan bütün de ifliklikler (program, fonksiyon yerlefltirilmesi, düzeltmeler imleçin sol taraf ndaki iflareti etkiler ekran n en alt ndaki fonksiyon araç çubu u haf zaya uygun fonksiyonlar içermek için de iflir aç lm fl olan haf za bankas numaras ile alttaki çubukta gösterilir. Dikifllerin programlanmas Temel Programlama istenen dikifli seçin dikifl geniflli i, dikifl uzunlu una ve i ne pozisyonuna arzulad nz ayarlar yap n harici mem butonuna basarak haf zay aç n istenen dikifli seçin dikifl an nda mem alan nda görünür imleç dikifller seçildikçe sa tarafa kayar

43 Haf za 43 Programlamaya devam bir sonraki istenen dikifli seçin dikifl mem alan nda görünür bu flekilde devam edin dikifle bafllay n; ayak pedal bas ld nda, imleç bütün dikifl grubunun dikilmesi için kombinasyonunun bafl na kayacakt r Not: Düzen fonksiyonu (sayfa 44) kullan larak haf za içeri i de ifltirildiyse, dikifle kombinasyonun bafl ndan bafllamak için Örnek bafllama fonksiyonu seçilmelidir Haf zan n taranmas öteleme oklar haf za çubu unun sa ve sol taraf nda yer al rlar programlanm fl içeri i ileri veya geri görüntülemek için dokunun haf zay kapatmak için, harici mem butonuna bas n Otomatik olarak durmak için Örnek sonunu kullan n araç çubu u fonksiyonu- seçili dikifller dikildi inde örnek sonu duracakt r Harici buton - mleçin solunda kalan dikifller dikildi inde tek örnek duracakt r kaydetmek için, store (sakla) dokunun store (sakla) kaydetti ini göstermek için bir kere yan p sönecektir e er dikifl kombinasyonu kaydedilmediyse, kaydetmek isteyip istemedi inizi soran bir ekran görünecektir (sayfa 31 bak n z) Dikifllerin numara ile programlanmas Say larla dikifller haf zay aç n fonksiyon 0-9 dokunun say lar ekranda görünür haf za çubu u görünür kal r dikifli seçmek için say lara dokunun seçilen say di er say lar n üzerinde görünür (ör. 910) Düzeltme dikifl numaras n de ifltirmek için sa üst köfledeki del (silme) e dokunun imleç sola hareket ederek say y siler yeni numaray seçin programlanm fl bir dikifli silmek için afla daki araç çubu undaki del e dokunun imlecin solunda kalan dikifl silinecektir Programlamay devam edin ve do rulay n do rulamak için OK ye bas n seçilmifl olan dikifl haf za çubu unda ekrana gelir haf zaya kaydetmek için store (sakla) bas n uygun say ya basarak bir sonraki dikifli seçin ve yukar daki gibi devam edin Dikifl ekran na dönüfl esc ye dokunun ekran seçili dikifli içeren dikifl ekran na geri döner seçili olan dikifl aktive haldedir (ayd nlanm fl)

44 44 Haf za Haf za içeriklerinin düzenlenmesi Fonksiyonlarla dikifl tipleri dikifller haf zaya programland ktan sonra düzenlenebilirler ilk iki dikifli normal flekilde programlay n edit (düzen) e dokunun bütün mevcut fonksiyonlar ekran n sa taraf nda ekrana gelir haf zadaki son dikifl (imlecin sol taraf ) düzenleme fonksiyonlar n n üzerinde görünür haf zadaki son dikifl (imlecin sol taraf ) düzenleme fonksiyonlar n n üzerinde görünür. fonksiyonlar n eklenmesi (Ör: ayna görüntüsü) imleci ayna görüntüsünün uygulanca dikiflin sa taraf na getirin edit (düzen) e dokunun fonksiyonlar ekran ndan ayna görüntüsünü seçin dikifl ayna görüntüsü içinde gösterilecektir ekleme için izlenen prosedür bütün fonksiyonlar için uygulanabilir ç kmak için edit e dokunun Görünür fonksiyonlar (haf za çubu unda) emniyete alma fonksiyonu haf za çubu unda bir fonksiyon olarak görünür programlamaya devam etmeden önce istenmeyen fonkisyonlar haf za çubu undan silin fonksiyonlar kapamak için edit e dokunun Not: Uzun dikifl ve örnek büyütme gibi fonksiyonlar yan hareket dikiflleri ile kullan labilir, ancak kalite kayb olaca ndan bu tavsiye edilmez Haf za fonksiyonu Afla daku fonksiyonlar haf za biriminin edit fonksiyonu seçildi inde ekran n ortas nda ulafl l r hale gelirler. Edit fonksiyonu seçildi inde araç çubu undaki bütün fonksiyonlar (del-silme-) hariç devre d fl kal rlar ve edit fonksiyonu kapat ld nda tekrar aktif hale gelirler. Daha fazla bilgi için sayfa e bak n. Motor H z Gerginlik Monogram Büyüklü ü Denklik Koruma Fonksiyonu Örnek Büyütme 2-5x Sa /sol Ayna Görüntüsü Harf Büyüklü ü Uzun Dikifl Haf za Alt Bölümü Yukar /afla Ayna Görüntüsü

45 Haf za 45 Haf za içeri inin görülmesi Haf za içeri inin görülmesi check (kontrol) e dokunun haf za içerikleri bir pencerede görünür imleç görünür haldedir uygulamalar n düzenlenmesi için imleç oklar yard m ile ekranda gerekli yere getirilebilir görüntülemeden sonra, esc ye dokunun pencere kapan r ve haf za çubu u ekrana gelir imleç görüntüleme penceresinde oldu u yerde olacakt r. Haf zada programlamada düzeltmeler Kural Bütün de ifliklikler ve düzeltmeler her zaman imlecin sol taraf na yap l r Son programlanan dikifl/harfin silinmesi del (silme) e dokunun eklenen dikifl (imleçin sol taraf ndaki) silinir Haf za içinde bir dikifl/harf silmek imleçi silinecek olan dikiflin sa na getirin del e dokunun imleçin solunda kalan dikifl silinir Haf zaya bir dikifl eklemek imleci dikiflin eklenece i yere getirin dikifli/harfi seçin yeni dikifl imlecin sol taraf na eklenir

46 46 Haf za Haf za içeriklerini kaydetmek/haf zadan ç kmak Haf zay kaydetmek/haf zadan ç kmak store a (sakla) dokunun içerikler kaydedilmifl olur haf za istendi i zaman aç labilir ve görüntülenebilir harici mem butonuna dokunun store butonuna dokunmadan makine kapat l rsa haf za içerikleri silinecektir Tek haf zan n aç lmas Daha önceden programlanm fl haf za bankas na geri dönüfl harici mem butonuna basarak haf zay aç n fonksiyonlar araç çubu unda mem 1 e bas n Not: Haf za muhafaza etme ekran aç l r. Haf za birimi son kez kullan ld ktan sonra makine kapat ld ysa, haf za aç ld nda ekranda mem 1 görünecektir. E er makine kapat lmad ysa, en son aç lm fl haf za bankas ekrana gelecektir. haf za bankalar n n bir ana görüntüsü ekrana gelir aç k haf za bankas ayd nlan r (koyu gri) dolu olan haf za bankalar aç k gri olarak görünür bofl haf za bankalar beyaz olarak gösterilir e er 15 ten fazla haf za banakas dolu ise di erleri ötelemek fleklinde görülebilir (255 haf za bankas doldurulabilir) dolu olan bir haf za bankas seçin esc ye dokunarak bir önceki ekrana dönün seçilmifl olan haf za bankas n n içeri i aktif olarak kal r bu içerikleri dikebilir, de ifltirebilir veya düzeltebilirsiniz. Not: Haf za içeri i bir dikifl ekran ndan dikilmelidir, haf za saklama ekran ndan de il. Haf za kapasitesi Haf za muhafaza etme ekran n n aç lmas harici mem butonuna basarak haf zay aç n fonksiyonlar araç çubu unda mem butonuna bas n haf za bankas ekranda görünür keydadilmifl dikifl örnekleri taraf ndan kullan lan toplam kapasite en üst s rada % iflareti ile gösterilir bütün haf za bankalar n n toplam kapasitesi 1023 dikifltir

47 Haf za 47 Haf za alt bölücü Haf za alt bölücü edit (düzen) birimi kullan larak bir haf zan n içeri i istenildi i gibi alt bölümlere ayr labilir, ör: isim, cadde, flehir, vb. isimi programlay n caddeyi programlay n edit e dokunun imleçi ismin son harfinin sol taraf na getirin haf za alt bölümünü seçin bölücü imlecin sol taraf na gelir iflaretler bir haf zaya aittir (Ör: mem 4) fakat birbirinden tamamenn ba ms zd rlar, o yüzden istedikleri gibi bölünebilirler (sayfa 44 bak n z) Dikifl Örnek bafllang c n çal flt r n ve dikin Not: Örnek bafl çal flt r ld nda imleç o haf za bankas ndaki ilk harfin sa na gider. Dikifl imleçin solunda kalan harfle bafllar makine sadece o alt bölücü içeriklerini diker bir sonraki bölümü dikmek için, imleci o bölümdeki herhangi bir yere götürün dikmeye bafllay n; ayak kontrolüne bas ld nda imleç bütün dikifl grubunu dikmek için imleç dikifl kombinasyonunun bafl na gider Not: edit fonksiyonu kullan larak haf za içeri i de ifltirildiyse (sayfa 44), kombinasyonun bafl nda dikifli bafllatmak için Örnek fonksiyonu seçilmelidir. e er bir bölüm sadece bir kere dikilecekse fonksiyon araç çubu undan Örnek Tekrar 1 e dokunun Haf zan n silinmesi Haf zan n silinmesi haf zay aç n (harici butona bas n) fonksiyonlar araç çubu unda mem e dokunun haf zalar n genel görünümü ekrana gelir seçilen haf zaya dokunun (Ör: mem 3) del e dokunun haf zan n içeriklerini silmek istedi inizi soran bir mesaj ekrana gelecektir. yes e (evet) dokunun haf za içerikleri silinmifltir bir önceki ekrana geri dönmek için esc ye dokunun

48 48 Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl Yorgan dikiflleri/16 yön/4 yön Yorgan dikiflleri/ yönlü dikifl butonu 3 kategorinin menüsü ekrana gelir: - yorgan dikiflleri - 16 yön dikifl - 4 yön dikifl seçti iniz kategoriye dokunun o kategorideki bütün dikifllerin menüsü ekrana gelir yorgan dikiflleri 16 yön 4 yön Yorgan dikiflleri 16 yönlü dikifl 16 yönlü dikifl örnekleri için artista 185 Dikifl El Kitab sayfa e bak n z. Yorgan dikiflleri yorgan dikimi, ilmek, aplike ve yama ifli gibi ifller için farkl dikifl tipi seçenekleri: K sa Düz Dikifl Yorgan dikifl makinelerini güvence alt na alma program Yorgan Düz Dikifli Noktal fl Dikifli El fli Yorgan Dikifli Battaniye Dikifli A r Battaniye Dikifli Gizli Dikifl Tüy Dikifli , 351 Tüy Dikifli çeflitleri Yorgan Dikifli çeflitleri Battaniye Dikifli (çift) Çift Battaniye Dikifli (çift) 16 yönlü dikifl 16 yönlü dikifl için iki dikifl tipi seçene inden birini seçin: Düz Dikifl Zikzak Dikifl 16 yönlü bir bas c ayak sembolü ekrana gelir dikifl yönünü de ifltirmek için sa a ve sola k vr ml oklara dokunun yönü çabuk de ifltirmek için oklara devaml bas n makine seçilmifl olan dikifl tipini seçilmifl olan yönde diker Düz dikifl dikifl uzunlu u 3 mm olarak önceden programlanm flt r (her 16 yönde9 Not: Ekran dikifli 1 mm de gösterecektir. Dikim s ras nda, i ne kumafl n ilerlemesine izin vererek her 3, dikifli atar, bu da 3 mm uzunlukta dikifl sonucunu verir dikifl uzunlu u k salt labilir fakat uzat lamaz istenen dikifli seçmek için dokunun dikifl tipi aktive olur bütün normal bilgiler ve fonksiyonlar ekranda görünür haldedir dikifl uzunlu u ve geniflli i istendi i gibi ayarlanabilir Dikim yönü seçin ve dikin yeni yönü seçin ve dikmeye devam edin bu flekilde istenildi i gibi devam edin Zikzak dikifl uzunlu u saten dikifleni ayarlanm flt r dikifl uzunlu u 1 mm ye k salt labilir uzat labilir dikifl geniflli i 0-9 aras nda de ifltirilebilir Not: Bir dikifl 6 mm den daha genifl oldu unda, kumafl, büzülmesine engel olmak amac yla uygun bir flekilde sabitlenmelidir. Dikim yönü seçin ve dikin yeni yönü seçin ve dikmeye devam edin bu flekilde istenildi i gibi devam edin

49 Yorgan dikiflleri/yönlü dikifller yönlü dikifl - uzun dikifl fonksiyonlu düz dikifl Uzun dikifl fonksiyonlu düz dikifl harici yorgan/yönlü dikifl butonuna bas n 16 yön sembolüne dokunun düz dikifli seçin düz dikifli aktif hale getirin-her üçüncü dikifl at lacakt r Not: uzun dikifl fonsiyonu olmadan, kumafl n ilerlemesine imkan verilerek, i ne her üçüncü dikifli atar. Uzun dikifl fonksiyonu kullan ld nda i ne 9 dikifle izin verecektir. uzun dikifl fonksiyonu ekran n afla k sm ndaki araç çubu unda ayd nlanacakt r yönü seçin makine seçilen yönde dikerek 9 mm lik dikifller atar Uygulama Düz dikifl ve uzun dikifl fonksiyonunun kombinasyonu büyük motiflerin ve harflerin ba lanmas nda kullan fll d r (Dikifl El Kitab artista 185 sayfa 44 e bak n). Dikifl tamamlland nda ba lay c dikifller sökülebilir. Haf zaya programlanm fl 16 yön Haf zadaki düz dikifl harici quit/directional (yorgan/yönlü) butonuna bas n 16 yön sembolüne dokunun harici mem butonuna basarak haf zay aç n e er görünün haf za bankas bofl de ilse mem e dokunarak haf za saklama ekran na ulafl n bofl bir haf za bankas seçin (beyaz boflluk ile gösterilir) seçimi do rulamak için OK ye bas n düz dikifli seçin ekran n ortas ndaki k vr ml oklar kullanarak istenen yönü seçin ince oklu bas c ayak sembolü haf za araç çubu unda görünür bas c ayak sembolü 90 derece sola do ru dönmüfltür Do ru olan dikifl yönünü görmek için, bas c ayak sembolünün ön taraf na bak n ve okun yönüne dikkat edin her bas c ayak 3 mm lik düz dikifli yani toplamda 9 mm lik dikifli simgeler ayn yönde daha uzun dikmek için, haf zaya bas c ayak eklemek amac yla gerekli say da sembole dokunun Haf zada zikzak yukardaki komutlar takip edin, düz dikifl yerine zikzak seçin kal n oklu bir bas c ayak sembolü haf za araç çubu unda görünür her bas c ayak sembolü 9 mm yi simgeler Not: yönlü zikzak dikifli ile yaparken kumafl n buruflmamas için uygun flekilde sabitlenmesi önemlidir

50 50 Yönlü dikifller/yan hareket dikiflleri 4 yönlü dikifl 4 yönlü dikifl örnekleri için, artista 185 Dikifl El Kitab sayfa 45 ya bak n z. Kumafl döndürmeden 4 yönlü dikifl yapmak silindirik parçalarda (gömlek kollar, pantolonlar, vb.) onarma ifllerinde kullan fll d r. ve baz dekoratif tekniklerde kullan labilir 4 yön 4 yönlü dikifli seçin sekiz dikiflten birini seçin: - 41 Düz Dikifl - 42 Zikzak Dikifl - 43 Jarse Dikifli - 44 Kaba Dikifl - 45 Çift Overlok Dikifl - 46 Battaniye Dikifli - 47 Süper Esnek Dikifl - 48 Bal Pete i Dikifli 4 yönlü bir bas c ayak sembolü ekran n ortas nda görünür istenen dikifli seçmek için k vr ml oklar kullan n ileriden dikifli seçmek için k vr ml oklar kullan n ileriden baflka bir yön seçildi inde bu dikifllerin uzunlu u ve geniflli i de ifltirilemez. Dikifl Yönü makine seçilmifl olan dikifli seçili olan yönde diker Dikim yön seçildikten sonra, istenen uzunlukta dikiniz istendi inde makineyi durdurun yeni yön seçin ve dikin istendi inde makineyi durdurun bu flekilde arzu etti iniz gibi dikifle devam edin Tavsiye daha çabuk dikifl için, Örnek tekrar 1-9 fonksiyonunu seçin bir yaman n eklenmesi için en kolay yol yukardan afla ya ve sa dan sola (saat yönü) dikmektir Yan hareket dikiflleri-taslak dizaynlar Yan hareket dikiflleri taslak halinde dikillmifl büyük dekoratif motifler olup kumafl n ve besleme difllilerinin öne ve arkaya oldu u gibi bir yandan di er yana hareketine gerek diyilan dikifllerdir. Yan hareket dikiflleri bir boyutta programlanan r ve bu boyut de ifltirilemez. Not: De iflik tip ve kumafllar, s n r yüzeyleri ve dengeleyiciler motiflerin dikiflini etkileyebilir. Denklik fonksiyonu kullan larak ayarlama yap labilir (sayfa 52-53) Dekoratif motifler dekoratif dikifller için harici butona bas n dekoratif dikifl menüsü ekrana gelir bir grup yan hareket motifleri seçin (art sembolü ile belirlenmifltir) istenen motifi seçin (gerekti inde bütün motifleri görüntülemek içik oklar kullanarak ekran öteleyin

51 Yan hareket dikiflleri 51 Yan hareket dikiflleri Yan hareket dikiflleri istenen motif seçildikten sonra, dikifl aktive olur bütün normal bilgiler ekrana gelir kesiflen oklar sembolü( ekran n en üstünde, i ne durufl un sa nda) yan hareket dikifllerinin aktive halde oldu unu gösterir baz örnekler tek motifler ve tamamland zaman makine otomatik olarak duracakt r di erleri kesintisiz dikifller için tasarlanm fllar, bordürler, kenar dikiflleri ve dekoratif dikifller için kullan labilirler kesintisiz dikilmek için dizayn edilmifl örnekler hariç, bafl ve sonu dikmek genelde dikifl içinde farkl seviyelerdedirler motifleri kumafl üzerinde yerlefltirmeye yard m amac yla aflablonlar kullan n z Haf zadaki yan hareket dikiflleri sayfa deki genel talimatlar izleyerek yan hareket dikiflleri haf zaya kaydedilebilir haf za fonksiyonu ve 16 yönlü dikifller kullan larak yan hareket dikiflleri birlefltirilebilir (sayfa 49 ya bak n) fiablonlar temin edilmifl flablonlar motifleri dikilmifl flekillerinde ve boyutlar nda gösterir dikifl bafllang c bir daire ile iflaretlenmifltir dikifl sonu bir art (+) ile iflaretlenmifltir bas c ayak yönü ince çizgilerle belirlenmifltir bas c ayak kumafl üstüne verilen yönde yerlefltirilmelidir artista 185 artista 185 = START = END = START = END = START = END artista 185 = START = END 826 artista 185

52 52 Denklik Denklik Makine fabrikadan ç kmadan önce bütün dikifller kontrol edilmifl tamamen ayarlanm flt r Farkl kumafllar, iplikler, dengeleyiciler ve s n r yüzeyleri bazen programlanm fl dikiflleri kapanmayacak veya üstüste gelecek flekilde etkileyebilirler. Mesela örne i oluflturan dikifller çok yak n veya çok uzak olabilir. Bu etkiler elektronik denklik ile düzeltilebilir, böylece gerekli yerde dikifl düzeni kumafla uyacak flekilde ayarlanabilir. 50 dikey ad m ve 20 yatay ad m vard r. Denklik in aç lmas b fonksiyonuna dokunun e er fonksiyon ekranda görünmüyorsa di er mevcut olan fonksiyonlar görebilmek için araç çubu undaki oka dokunarak ekran öteleyin Pratik ve dekoratif dikifller için denklik Jarse veya triko gibi yumuflak kumafllar n dikiminde, kumafl bas c aya n alt nda esneme yapabilir, bu da yap lan dikifli esnetir. Örne in bal pete i dikifli aç l r ve çok uzundur. Daha kal n kumafllar dikiflin üstüste binmesine neden olup çok k sa olmas na neden olabilirler. Denklik ile bunu düzeltmek oldukça basittir. E er dikifl bu flekilde görünüyorsa, düzeltmek için bu oku kullan n. E er dikifl bu flekilde görünüyorsa, düzeltmek için bu oku kullan n. Denklik herhangi bir dikifli seçin denkli i devreye sokmak için b ye dokunun; denklik ekran görünür pratik dikiflleri ayarlarken, ekran n ortas nda bir bal pete i dikifli grafi i belirir. (bu bütün pratik dikifllerin örne i olarak kullan l r) dekoratif dikiflleri ayarlarken, bir saten dikifl grafi i ekran n ortas nda belirir. (bu bütün dekoratif dikifllerin örne i olarak kullan l r) dikiflin her iki taraf nda bozuk formlar gösterilir - soldaki çok k sa, sa daki çok uzun ekran n alt ndaki oklar diflin hangi yönde düzeltilece ini gösterirler E er dikifl bu flekilde görünüyorsa, düzeltmek için bu oku kullan n. E er dikifl bu flekilde görünüyorsa, düzeltmek için bu oku kullan n. Düzeltmeler Dikifl çok uzun: sa da gösterilen oka dokunun devreye sokulan ad mlar okun tam üzerinde gösterilecektir dikifl k salt lacakt r de ifliklik ekranda gösterilmez normalde 2-5 ad m dikifli düzeltmek için yeterlidir (azemi 50 ad m) bir deneme dikifli at n ve gerekiyorsa yeni düzeltmeler yap n Dikifl çok k sa: soldaki oku kullanarak yukardaki gibi ilerleyin bir deneme dikifli at n ve gerekiyorsa yeni düzeltmeler yap n Dikifl ekran na dönüfl bütün düzeltmeler yap ld ktan sonra, OK ye dokunup bütün de ifliklikleri do rulay n ve dikifl ekran na geri dönün reset e dokunmak dikifli denklik ekran aç lmadan önceki haline geri döndürecektir

53 Denklik 53 Yan hareket dikiflleri için denklik Kumafl, iplik dengeleyiciler ve s n r yüzeyleri yan hareket dikifllerini etkileyebilir. bu nedenle denklik ile düzeltme bazen gerekebilir. dikifl k sa geliyorsa afla a gösteren okla düzeltiniz. dikifl uzun geliyorsa yukar do ru gösteren okla düzeltiniz. Bu oklar sa ve sol düzeltmeler için kullan n z. Denklik bir yan hareket dikifli veya motifi seçin denklik i aktif hale getirmek için b ye bas n yan hareket dikiflleri denklenirken seçili motif her zaman gösterilir dikifl ekran n sol yar s n n ortas nda görünür dikiflin iki taraf nda iki bozuk form görünür - soldaki çok k sa ve sa daki çok uzun ekran n sa yar s yatay denklik olas l klar n gösterir Dikey düzeltmeler e er dikilen dikiflin görünümü ekran n sa nda görünene benziyorsa, düzeltmek için sa daki oku kullan n; örnek k salt lacakt r e er dikilen dikiflin görünümü ekran n solunda görünene benziyorsa, düzeltmek için soldaki oku kullan n, örnek uzalt lacakt r dikifli dikey olarak düzeltmek için normalde 1-5 ad m yeterlidir (azami 50 ad m) e er 10 dan fazla ad m gerekli ise dikifl daha küçük hale gelecektir bir deneme dikifli yap n ve gerekiyorsa ek düzeltmeler yap n Yatay düzeltmeler yatay denklik ekran n n sa yar s nda yer al r dikey düzeltmeler yap ld ktan sonra dikifl olas olarak çok genifl hale gelebilir, örne in dikiflin merkez çizgisi bozulabilir e er dikiflin merkezi sa a çekmiflse sol ok ile düzeltin e er dikiflin merkezi sola çekmiflse sa ok ile düzeltin dikifli yatay olarak düzeltmek için 5-10 ad m normalde yeterlidir (azami 20 ad m) bir deneme dikifli yap p e er gerekiyorsa ek düzeltmeler yap n Dikifl ekran na dönnüfl bütün düzeltmeler yap ld ktan sonra, OK ye basarak de ifliklikleri do rulay n ve dikifl ekran na geri dönün reset e dokunmak dikifli denklik fonksiyonu aç lmadan önceki haline geri çevirir

54 54 Yard m Program Yard m Yard m program ekran üzerinde bütün dikifller ve fonksiyonlar hakk nda aç klamalar sa lar ve böylece el kitab na bakma ihtiyac n ortadan kald r r. Ekranda gösterilen bilgi, el kitab ndaki ile denktir, ama elektronik olarak bulma daha çabuk ve kolayd r Yard m açma harici? butonuna bas n istenen dikifl veya fonksiyonu seçin Hangi ekran aç k olursa olsun, yard m dikifller ve fonksiyonlar için yard m birimi aç labilir. Bir önceki ekrana dönmek için esc ye dokunun ekrandaki bir saat bilgisayar n bilgiyi arad n gösterir Yard m ekran /Dikifller ekran afla daki bilgiyi sunar: - dikiflin ad - uygun kumafllar - ana uygulamalar n k sa listesi Yard m program /Fonksiyonlar ekran afla daki bilgileri verir: - fonksiyonun ad - aç klama - ana uygulamalar n k sa listesis Önceki ekrana dönüfl - esc ye dokunun - Yard m kapan r - bir önceki ekrana görünür Not: Yard m program eldeki ifl etkilenmeden istenildi i zaman aç labilir.

55 plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber 55 plik gerginli i Bir dikifl veya program seçildi inde temel gerginlik ayarlar otomatik olarak uygulan r. Fabrika taraf ndan belirlenmifl gerginlik 100 a rl k ve 2 kat iplik (100/2) için en iyi sonuçlar verecek flekilde seçilmifltir. Nak fl ipli i gibi baflka tip iplikler kullan l-d nda gerginlik de iflebilir ve kumafl ve dikifl tiplerine uymas için ayarlanmas gerekebilir. De ifliklikler di er dikiflleri etkilemeden sadece herhangi tek bir dikifle uygulanabilir. Bunu yapmak için, gerginlik fonsiyonuna harici TTC butonu ile ulafl l r. Bu ayn zamanda ekran n alt ndakui araç çubu una bir fonksiyon olarak yerlefltirilebilir ve direkt olarak ekarandan ulafl labilir (sayfa 28) TTC butonu harici TTC butonuna bas n Menü Görünümü iplik gerginli i Anlat m Yarat c l k plik gerginli ini seçin plik gerginli i ekran görünür Gerginliklerin de ifltirilmesi en iyi dikifl formasyonu merkezdeki grafikkte gösterilmifltir temel de er ölçekteki çizgide gösterilmifltir gerginli i de ifltirmek için yukar veya afla oklara dokunun: e er dikifl flekli en yukardaki örne e benziyorsa = daha fazla üst iplik gerginli ine ihtiyaç vard r (üst iplik gevflek oldu undan kumafl n alt na daha fazla çekilir) e er dikifl formasyonu en alttaki örne e benziyorsa afla okuna dokunun = daha gevflek üst ipli e ihtiyaç vard r (üst iplik çok gergindir ve alt ipli i kumafl n üzerine çeker) gerginlik de iflimi sadece seçili olan dikifli etkiler ve makine kapand nda kay tl olarak kalmaz Kaydedin ve kapay n OK ye dokunarak de ifliklikleri do rulay n ve bir önceki ekrana dönün Temel ayarlara dönüfl reset e basarak gerginli i temel ayarlara geri çevirin

56 56 plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber Anlat m Bilgisayar dilinde, tutorial (anlat m) kendi kendine yard m anlam na gelir. Anlat m ekranda makinenin çeflitli halleri hakk nda öz bilgiler verir. Harici TTC butonu harici TTC butonuna bas n Menü afla daki menü ekrana gelir - plik gerginli i - Anlat m - Yarat c Rehber Tutorial (anlat m) a dokunun Konular Anlat m alt menüsü ekrana gelir: - Dikifle bafllang ç - FHS sistemi - Yard m - puçlar ve Hileler - CPS - Nak fl modülü - Nak fl program istenen konuyu seçmek için dokunun do rulamak için OK ye bas n konular de ifltirmek için, esc ye bas p menüye dönün Bilgi ekranda bir saat sembolü bilgisayar n istenen bilgiyi aramakta oldu unu simgeler seçiminiz olan konnu hakk nda bilgi ekrana gelir ekran kapay p menüye dönmek için esc ye bas n Yarat c Rehber Yarat c Rehber çeflitli dikifl ihtiyaçlar için bilgi sa lar. Kumafl türü ve kullan lmak istenen teknik girildikten sonra, Yarat c Rehber i neleri. bas c ayaklar, yüzeyleri, özel ayarlar, vb. göz önüne alarak tavsiyelerde bulunur. Tavsiye edilen bas c ayaklar makine ile standart olmayabilir ama BERNINA sat c n zdan edinebilece iniz özel aksesuarlar olabilir. Harici TTC butonu harici TTC butonuna bas n

57 plik gerginli i/anlat m/yarat c Rehber 57 Menü afla daki menü ekrana gelir: - plik gerginli i - Anlat m - Yarat c Rehber Yarat c Rehber (Creative Consultant) dokunun Kumafl menüsü Kumafl tipleri 3 sütun halinde ekrana gelir - hafif kumafllar - orta a rl kta kumafllar - a r kumafllar en s k kullan lan kumafllar 3 sütunda listelenmifltir e er sizin kullanmak istedi iniz kumafl listelenmemiflse, benzer bir kumafl seçin bütün seçenekleri görmek için oklar kullanarak ekran yukar veya afla öteleyin istenilen kumafl seçmek için dokunun OK ye dokunun Teknikler menüsü bir tak m genel dikifl teknikleri ekrana gelir: - Kenar dikifli - Sürfile - Üst Dikifl - lik - Fermuar - Dekoratif ifl (dekoratif dikifller) - Makine yorgan dikifli - Serbest harekt makine yorgan dikifli - Aplike - Yan hareket örnekleri Bilgi, özel tavsiyeler, iplik gerginli i ekranda seçti iniz kumafl ve teknik için ayarlar ve tavsiyeler görünür: - Bas c ayak numaras - ne boyutu ve tipi - Besleyici diflli konumu - plik gerginli i - Gereken dengeleyici - Özel tavsiye dikifl için hatal gerilim otomatik olarak ayarlan r. (auto görünür) bas c ayak ve i ne tipi için baz tavsiyeler olabilir istenen tekni i seçmek için dokunun e er istedi iniz teknik listelenmemiflse benzer bir teknik seçin do rulamak için OK ye dokunun ve bilgi ekran na geçin tavsiye edilen baz bas c ayaklar seçilmifl teknik için uygun olabilir (standart aksesuar olmayabilirler, ama ayr olarak sat n al nabilirler belli istek ve tercihlerinize ba l olarak bas c ayak ve i neyi seçin teknik ve kumafla uymas gerekiyorsa bir dengeleyici tavsiye edilecektir e er bir dü me ili in takviye edilmesi gerekiyorsa bir ilik kordonunun (flerit) kullan lmas için ikaz eder Seçili dikifle dönüfl do rulamak için OK ye bas n makine otomatik olarak do ru dikifl ve gerginlik ayar seçilmifl olarak uygun pratik dikifl ekran na gedicektir e er dekoratif ifl seçilmifl ise, makine dikifl 101 seçilmifl olarak dekoratif dikifllerin ilk ekran na gedicektir dikifl hemen bafllayabilir tavsiye edilen dikifl herhangi bir zamanda de ifltirilebilir

58 58 Ak ll fonksiyon Ak ll fonksiyon Bazen eldeki ifli kesip, dikifle devam edebilmemiz için gerekli bir ad m olan baflka bir dikifl iflini tamamlaman z gerekebilir. Ak ll Fonksiyon makinenin mevcut ayarlar n hat rlamak ve daha sonra bu ayarlara geri dönmenizi sa lamak amac yla gelifltirilmifltir. Çal flt n z ekran bütün yapt n z ayarlarla beraber kaydedilebilir ve tekrar aç labilir Ak ll Fonksiyon da kaydedilmifl ayarlar makine kapat ld nda silinirler. Uygulama haf zada birfley yarat n z ve kaydettiniz iflinizin bir k sm n denediniz veya tamamlad n z daha sonra bitirmek istiyorsunuz Ak ll fonksiyon ile ekran kaydetmek harici Smart (ak ll ) butonuna bas n ekran bütün uygulamalarla (dikifl, fonksiyonlar, haf za, vs.)beraber kaydedilir kinci ifl baflka bir ifl için, uygun bir dikifl menüsüne geçin bu ifli tamamlay n Ak ll fonksiyon - ekrana dönüfl harici Smart (ak ll ) butonuna bas n ilk ekran görünür bütün ayarlar daha önce b rakt n z haldedir ve ilk iflinize devam edebilirsiniz Not: Dü me deli i program na dönüfltürüldü ünde, yap lm fl olan her türlü de ifliklikler fonksiyon adet çubu undaki temel ayarlamalara geri dönüfltürülür.

59 Kurulum Program 59 Kurulum Program Kurulum program, ekran ihtiyaçlar - n za ve tercihlerinize göre kiflilefltirme imkan tan r. Temel ayarlar tamamen de ifltirebilir ve F (Favori fonksiyon) butonunu programlayabilirsiniz. Birçok seçenek mevcuttur- bafll klar kontrol edip ne yapaca n za karar verin. Kurulum program nda yap lm fl olan bütün de ifliklikler makine kapat lsa bile kaydedilecektir. Makine istendi inde resetlenip fabrika ayarlar na geri çevrilebilir. Kurulum harici Setup (Kurulum) butonuna bas n menü ekrana gelir özelliklerden herhangi birini de ifltirebilirsiniz Menü menü ihtiyaçlar n za uyacak flekilde de ifltirebilece iniz bütün birimleri listeler: Kiflisel Program Fonksiyonlar Dikifl Uzunlu u/geniflli i/i ne konumu Uyar c Motor h z plik gerginli i istenildi inde ilk ayarlara geri dönülebilir Bafllang ç ekran Temel ayarlara geri dönüfl Dikme fl Servis otomatik iplik kesici iplik markas ekran kontrast kiflisel ayarlar makine kapat lsa bile kay tl kal rlar makine istenildi inde ilk ayarlar na s f rlanabilir veya istenen ayarlarla tekrar programlanabilir.

60 60 Kurulum Program Kiflisel Program S k kulland n z dikiflleri kullanarak bir ekran dizayn etmek için Kiflisel Program kullan n. Belli bir dikim tipi için dikifller olsun veya sadece sizin favori dikiflleriniz olsun, bu ekran herhangi bir ifli dikmeyi kolay ve çabuk hale getirecektir. Kiflisel program a dikifller eklenirken, bütün dikifllerin farkl l klar (farkl dikifl genifllikleri, dikifl uzunluklar ve i ne pozisyonlar ) programa girilebilir. Not: Yönlü dikifller ve motifler ve alfabeler Kiflisel Program da saklanamazlar. Kurulum harici Setup (kurulum) butonuna bas n menü ekrana gelir Personal Program) a dokunun Kiflisel Program ekran görünür Kiflisel Program (ilk dikiflin programlanmas ) ilk dikifl olarak her zaman düz dikifl görünür kiflisel tercihler bofl ekranda flimdi yap labilir Dikifllerin eklenmesi harici Pratik dikifller butonuna bas n Bal pete i dikiflini seçin (dikifl 8) Kiflisel ekran ekran Kiflisel Programa de iflir Bal pete i dikifli ekrana gelir kiflisel programda dikifli kaydetmek için store (sakla) bas n yeni bir dikifl programland nda, otomatik olarak son dikiflten sonra yerlefltirilir

61 Kurulum program 61 kinci dikiflin eklenmesi harici dü me ili i butonuna bas n yuvarlak dü me ili ine dokunun (dikifl 54) Kiflisel ekran kiflisel program ekrana gelir yuvarlak dü me ili i ekranda görünür ili i kiflisel programa kaydetmek için store (sakla) dokunun istedi iniz bütün dikifller seçilene kadar bu flekilde devam edin Kiflisel program (ek dikifller) en üst s radaki 5 yer doludur 6 dikifl bir sonraki s rada görünür kiflisel programda 45 dikifl programlayabilirsiniz 15 ten fazla programland nda. standart programda oldu u gibi, ekran ötelemek için oklar kullan labilir Kaydedin ve ç k n OK ye dokunun ekran kapan r ve kurulm menüsü ekrana gelir kapamak için esc ye dokunun son seçenek ayd nlanm fl olarak aç lm fl olan son dikifl ekran na döner Kiflisel program fonksiyonu kiflisel program n z açmak için, Kiflisel Program Fonksiyonu, fonksiyon araç çubu unda yer almal d r (sayfa 62-64) Favori fonksiyon daha da kolay ulafl m için, kiflisel program Favori fonksiyon butonunun içine programlanabilir (sayfa 63 ye bak n)

62 62 Kurulum Program Kiflisel Programdan dikiflleri silmek Setup (Kurulum) menüsü harici Setup butonuna bas n menü ekrana gelir kiflisel program seçin Kiflisel ekran kiflisel ekran görünür silinecek olan dikifli seçin (seçilen dikifl ayd nlan r) Dikifli silin clr (silme) butonuna bas n Dikifl silinmifltir seçilmifl olan dikifl silinmifltir ve kalan dikifller bir konum geri gider de ifliklikleri kaydetmek için store (sakla) bas n z Kapama OK ye dokunun ekran kapan r Kurulum (Setup) menüsü ekrana gelir Fonksiyonlar n programlanmas Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n menü ekrana gelir fonksiyonlara dokunun Fonksiyonlar ekran bütün mevcut fonksiyonlar ekranda görünür en alttaki s ra fonksiyonlar pratik dikifl ekran nda aktif olanlarla ayn d r (dikifl ekran nda gizlenmifl olan fonksiyonlar içerir) bu fonksiyonlar herhangi bir ekranda kullan labilir alt s ralardaki bütün fonksiyonlar aktiftir üst iki s radaki fonksiyonlar alt fonksiyonlara karfl l k gelirler orta s radaki oklar fonksiyonlar hareket ettirmek için kullan l r artista 185 üzerinde 7 farkl fonksiyon çubu u mevcuttur pratik dikifller dekoratif dikifller dü me delikleri 9 mm alfabeler kenar taraf hareket motifleri 4 ve 16 yönsel menü monogramlar Belirli bir fonksiyona al flmak amac yla setup ekran na giriflten ÖNCE ilk önce bir dikifli seçmk zorundas n z ve fonksiyon seçene ini seçmeden önce bunu yapmal s n z. Bu ifllem do ru fonksiyon çubu unu faaliyete geçirin ve setup ekran nda onun çal flas n sa lar.

63 Kurulum Program 63 Fonksiyon eklemek kald r lm fl bir fonksiyon istendi inde tekrar eklenebilir üstteki s ralardan motor h z n seçin afla okuna dokunun fonksiyon, fonksiyon araç çubu unda ilk konuma gider bütün di er fonksiyonlar bir konum sa a kayarlar Fonksiyonlar n kald r lmas alttaki iki s radan motor h z n seçin yukar oka dokunun fonksiyon alt s ralarda kaybolur fonksiyon üst s ralara tafl n r ve pratik dikifl ekran gibi tek ekranlarda görünmez fonksiyon üst s ralarda ayd nlan r ve alt s ralardan kald r lm flt r di er fonksiyonlar da ayn flekilde tafl y n veya kald r n Varolar iki fonksiyon aras na yeni fonksiyon eklenmesi varolan iki fonksiyon aras na yeni bir fonksiyon eklenebilir yukar daki s ralardan bir fonksiyon seçin alttaki s ralardan fonksiyonu yerlefltirmek istedi iniz konuma dokunun afla okuna dokunun fonksiyon seçilmifl olan konuma tafl n r yer de ifltiren fonksiyon (sizin seçti iniz) ve bütün di erleri bir konum sa a kayacaklard r F (Favori Fonksiyon) butonunun programlanmas üstteki iki s radan herhangi bir fonksiyonu (Kiflisel Program da dahil) seçin harici F butonuna bas n (i nenin üstünde) afla okuna bas n F butonuna programlanm fl olur OK ile onaylay n programlanm fl fonksiyon ekranda i ne durufl pozisyonu sembolünün sa taraf nda gösterilir istedi iniz zaman bu flekilde programlanabilir

64 64 Kurulum Program Bütün fonksiyonlar n temel ayarlara geri döndürülmesi reset e dokunun Favori fonksiyon d fl ndaki bütün fonksiyonlar ilk durumlar na geri döneceklerdir De ifliklikleri kaydedin ve kapay n OK ye dokunun de ifliklikler kaydedilir ekran kapan r Kurulum (Setup) ekran görünür Dikifl geniflli i, dikifl uzunlu u ve i ne konumlar için temel ayarlar n de ifltirlmesi Kurulum u aç n genifllik, uzunluk ve/veya i ne konumunu de ifltirece iniz dikifli seçin harici Setup (Kurulum) butonuna bas n menü ekrana gelir dikifl uzunlu unu, geniflli ini, i ne konumunu seçin Fonksiyonlar n silinmesi dü meye bas n z. fonksiyonu siliniz. Fonksiyonlar n eklenmesi dü meye bas n z fonksiyonu ekleyiniz. Fonksiyon belirli bir menüde dikifllerin al flmas n sa lar ve ayr ca kiflisel programda bunu gerçeklefltirir. Kendinizin kiflisel hatalar n z ayarlama seçene ine sahip olursunuz. Ayarlar n de ifltirilmesi dikifl uzunlu u, geniflli i, i ne konumu ekran görünür harici kontrolleri kullanarak dikifl uzunlu unu ve geniflli ini de ifltirin harici butonlar kullanarak i ne konumunu de ifltirin kaydetmek için OK ye bas n temel ayarlara geri dönmek için reset e dokunun Kurulumu kapatmak için ecs ye bas n ve son seçilmifl dikifl ekran na geri dönün Uyar c sinyal Kurulum menüsü harici Setup (Kurulum) butonuna bas n, menü ekrana gelir Beeper a (uyar c sinyal) dokunun uyar c menüsü ekrana gelir

65 Kurulum Program 65 Ses sinyalleri ses sinyalleri afla dakilere uygulanabilir: - dikifller - fonksiyonlar - besleyici dikifller yükseltilmifl/ düflürülmüfl (nak fl için) - üst iplik kontrolü - alt iplik kontrolü - bas c ayak konumu (nak fl için) nak fl sonu ses sinyalleri aç labilir ve kapat labilir tekrarlama say s seçilebilir sinyal say s 1,2 veya 3 olarak ayarlanabilir Sinyal eklenmesi istenen üniteyi menüden seçin on a dokunun uyar c sinyalin kaç defa ötmesini istiyorsan z o say ya (1,2 veya 3) dokunun, say ayd nlan r Bir sinyalin seçilmesi istenen üniteyi menüden seçin off a dokunun bu birim için ses sinyali kapat lm fl olur Not: Üst ve alt iplik kontrolü için bip sesi veren cihaz kapatmak, ayr ca sensörlerin faaliyetinide durdurun. Kaydetme ve kapama OK ye dokunun de ifliklikler kaybolur ekran kapan r Setup (Kurulum) ekran aç l r Motor h z n n de ifltirilmesi Kurulum menüsü harici Setup (Kurulum) butonuna bas n, menü ekrana gelir motor h z na dokunun menü ekrana gelir Azami motor h z n n de ifltirilmesi azami motor h z n n de ifltirilmesi için oklara dokunun (temel ayar 900 dikifl/dak.) motor h z nda bir artma veya azalma bu rakam üzerinde yans t l r oka her dokunufl dakika bafl na at lan dikifli 10 dikifl art r r veya azalt r azami h z üzerinde yap lan herhangi bir de ifliklik di er 4 ara h z da art rmak ya da azaltmak sukretiyle etkiler

66 66 Kurulum Program Kaydetmek ve kapamak OK ye basarak de iflikli i do rulay n Setup (Kurulum) menüsüne geri dönmek için esc ye bas n son dikilmifl dikifl menüsüne dönmek için esc ye bas n Temel ayarlara dönüfl motor h z menüsüne girmek için yukardaki talimatlar takip edin fabrika ayarlar na geri dönmek için reset e dokunun Temel iplik gerginli i ayar n n de ifltirilmesi artista dikifl makinesinin temel iplik gerginli i ayar makinedeki bütün dikifllere uygulan r. Gerginli in fabrika ç k fl ayar (100/2) için en iyi sonuçlar veren de erlerdir. Di er tip ve a rl klar dikifli etkileyebilir, en iyi sonuçlar n al nmas için gerginlik ayar gerekebilir. Makinenin komple gerginlik ayar Setup (Kurulum) program ndan 20 % oran nda gerginlefltirilebilir veya gevfletilebilir. Bu ayar tekrar de ifltirilinceye makine kapat lsa bile etkili kalacakt r. Setup (Kurulum) program nda gerginlik ayarlar n de ifltirmek makinedeki bütün dikiflleri etkileyecektir. Kurulum menüsü harici Setup butonuna basarak menüyü aç n iplik gerginli i (thread tension) seçin iplik gerginli i ekran görünür TTC butonunu (sayfa 55) kullanarak yap lan ikincil de ifliklikler temel olarak temel ayarlar al rlar. Temel ayar makinedeki bütün gerginlik ayarlar temsil eder. Bu fabrika ayar veya Kurulum program nda sizin belirledi iniz de erler olabilir. Gerginliklerin de ifltirilmesi mükemmel dikifl formasyonu ekran n sol taraf nda ortada gösterilmifltir ölçek mümkün olan +/- 20% lik bir de iflikli i gösterir temel ayar 0 da ince bir çizgi ile gösterilmifltir de ifltirilmifl bir ayar siyah bir çubuk ile belirtilir gerginli i de ifltirmek için yukar veya afla oklara dokunun: e er dikifl formasyonu üstteki örne e benziyorsa yukar okuna dokunun = dahafazla üst iplik gerginli ine ihtiyaç vard r (üst iplik gevflek oldu undan, kumafl n alt na gerekenden daha fazla çekilir) dikifl formasyonu alttaki örne e benziyorsa afla okuna dokunun = üst iplik daha gevflek olmal d r (üst iplik gergindir ve alt ipli ini kumafl üzerine çeker) OK ye dokunun de ifliklikler kaydedilir ve ekran kapan r gerginlik de iflikli i bütün dikiflleri etkiler ve makine kapat ld nda kay tl kal r

67 Kurulum Program 67 Fabrika ayarlar na dönüfl gerginlikleri fabrika ayarlar na çevirmek için reset e dokunun Kaydetme ve kapama de iflikli i do rulamak için OK ye dokunun Setup menüsüne geri dönmek için esc ye dokunun Bafllang ç ekran n açma ve kapama Setup (Kurulum) menüsü harici Setup butonuna bas n menü ekrana gelir Start Screen e (Bafllang ç Ekran ) dokunun Bafllang ç ekran n n kapat lmas bafllang ç ekran görünür bafllang ç ekran aç labilir ya da kapat labilir off a (kapa) dokunun bir daha ki sefere makine aç ld nda bafllang ç ekran görünmeyecektir makine aç ld nda ekrana direkt olarak pratik dikifl menüsü gelir Bafllang ç ekran n n aç lmas on a (açma) dokunun makine her aç ld nda bafllang ç ekran, arkas ndan da pratik dikifl ekran otomatik olarak ekrana gelecektir Kaydedin ve kapay n de ifliklikleri do rulamak için OK ye dokunun Kurulum menüsüne dönmek için esc ye dokunun seçilmifl dikifl menüsüne dönmek için esc ye dokunun Temel ayarlara dönüfl Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n, menü ekrana gelir Return to Basic Setting e (temel ayarlara dönüfl) dokunun

68 68 Kurulum Program makine temel ayarlar na dönmek istedi inizi do rulaman z için ekranda bir mesaj belirecektir yes e (evet) dokunun; kurulum ekran tekrar görünür ekranda beliren bir saat simgesi Kurulumda yap lan bütün de iflikliklerin kaydedilece ini belirtir no ya (hay r) dokunun, Kurulum ekran tekrar görünür Kurulum da varolan bütün etkili kal r makinenizi kapat p açman z söyleyen bir mesaj ekrana gelecektir temel ayarlar yeniden kurulur Not: Temel ayarlamalara geri dönmek sizlerin programlanm fl ve koruma alt na al nm fl haf za kay tlar n z silmez. Dikifl fl Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n, menü ekrana gelecektir Sewing Light (dikifl fl ) seçin Ifl n aç lmas /kapat lmas on a (aç k) dokunun makine aç k oldu unda fl k devaml yanacakt r off a (kapal ) dokunun fl k hiç yanmaz Kaydetmek ve ç k fl de iflikli i do rulamak için OK ye dokunun Kurulum menüsüne dönmek için esc ye dokunun son seçilen dikifl menüsüne dönmek için esc ye dokunun

69 Kurulum Program 69 Servis Kurulum program n n servis fonksiyonu artista içindeki yaz l m n sürümü hakk nda bilgi verir ve ekrana ve nak fl modülünün kasna na (özel aksesuar) kalibrasyon ayarlar yapman za imkan tan r. Version Information Sürüm ekran dikifl makinesine ve nak fl modülüne (özel aksesuar) yüklenmifl olan yaz l m n sürümü hakk nda bilgi verir. Bu bilgi sat c n za Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n, menü ekrana gelir service e dokunun soru sorarken veya yaz l m güncellerken sizin için yararl olacakt r. Servis Ekran servis ekran görünür sürümü seçin Sürüm bilgisi sürüm ekran görünür artista dikifl makinas na yüklenmifl olan yaz l m n sürümünü gösterir e er mevcutsa nak fl modülüne (özel aksesuar) yüklü olan yaz l m n sürümünü gösterir nak fl modülü yaz l mn n sürümünün görülmesi için modülün makineye ba l olmas gerekmektedir. bir önceki ekrana geri dönmek için esc ye bas n

70 70 Kurulum Program Kalibrasyon Ekran kalibre edilmesi dokunmatik seçimler yapmak için önemlidir. Ekran kalibre edilmemiflse siz bir seçene e dokundu unuzda makine onun yan daki seçene i okuyabilir. Hassasiyet seçim için, ekran kalibre edilmelidir. Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n, menü ekrana gelir Service e dokunun Ekran fabrikada kalibre edilir, fakat nakliye s ras nda etkilenebilir. Ekran n, sadece hassas dokunmatik seçimde problem varsa kalibre edilmesi gerekir. Servis ekran servis ekran görünür screen i (ekran) seçin e er ekran üst butonlar seçildi inde (dokunuldu unda) do ru tepkiyi vermiyorsa bu ekran seçin Nak fl kasna ayar Kalibrasyon ekran kalibrasyon ekran görünür merkezdeki siyah noktalara ard ard na bas n hangi noktaya bas laca önemli de ildir noktalara dokundu unuzda makine ikaz sesiyle sizi uyurucakt r otomatik olarak bir önceki ekrana döner kurulum ekran na dönmek için esc ye dokunun Bu ayarlama i neyi nak fl kasna n n merkezine kalibre eder. Kasnak ayar son seçilmifl dikifl ekran na dönmek için esc ye dokunun Önemli Not: Ekran kalibre ederken, sadece noktalara dokunmaya dikkat edin. Noktalar d fl ndaki yerlere dokunma sonucu ekran yanl fl kalibre edilirse, makineye yetkili servis müdahalesi gerekebilir. sadece nak fl modülü makineye ba l ysa yap l r. Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n menü ekrana gelir service e dokunun Servis Ekran servis ekran görünür Adjustment of hoop u (kasna n ayar ) seçin

71 Kurulum Program 71 Kasnak ayar kasnak ekran görünür nak fl modülünü makineye ba lay n büyük kasna nak fl modülüne monte edin nak fl flablonunu kasna n içine yerlefltirin check e dokunun - makine kasnak pozisyonunu korur; i ne flablonun orta noktas n n tam üstünde olmal d r e er de ilse, oklarla ayarlay n kasna n sadece birkere ayarlanmas gereklidir - ayn ayar de ifliklikleri bütün kasnaklara uygulan r Saklayın ve kapatın "ok" tuflunu tıklayın = ekran kapanır "esc" tuflunu tıklayın = ayar menüsü kapanır 1 numaralı çizimdeki "check" tuflunu tıklayın (buna daha uzun süre dokunursanız referans pozisyonu okunur) nakıfl çember ayarı tamamlanmıfltır. Otomatik plik Kesimi setup menüsü otomatik iplik kesiciyi seçiniz iplik kesicisi kapatmak/açmak için ekran aç l r. Otomatik iplik kesimi off dü mesine dokununuz ve otomatik iplik kesici kapan r. on dü mesine dokununuz ve otomatik iplik kesici aç l r. Kayda akma ve kapatma "OK" dü mesine dokununuz de ifliklikler kaydedilir. "esc" dü mesine dokununuz setup menüsüne geri döner.

72 72 Kurulum Program Ekran Kontrast Daha iyi görüntü için ekran kontrast ayarlanabilir. Kurulum menüsü harici Setup butonuna bas n, menü ekrana gelir kontrasta dokunun (ekran n sa alt köflesi) kontrast ekran görünür Kontrast n ayarlanmas kantrast ayarlamak için iki ayar sa lanm flt r (-=daha aç k,+=daha koyu) kontrast art rmak veya azaltmak orjinal ekran soltarafta görülebilir; degifliklikler yap l rken etkilerini buradan kontrol edebilirsiniz. Kaydetmek ve kapamak OK ye dokunun de ifliklikler kaydedilmifltir Setup menüsü ekrana gelir plik markas n de ifltirme Setup menüsü iplik markas n seçin. plik markas n de ifltirme seçilmifl iplik markalar n n renk numaralar flimdi nak fl ekran nda görüntülenir. Kayda alma ve kapama OK dü mesine dokunun de ifliklikler kay t edilir. esc dü mesine dokununuz setup menüsüne geri döner.

73 eco Fonksiyonu/Özel aksesuarlar 73 Kurulum program ndan Kurulum programlar ndan ç k fl esc ye bas n Kurulum kapan r de ifliklikler kaydedilmifltir makine kapat ld nda de ifliklikler kay tl kal r eco Fonksiyonu Kurulum programlar ndan ç k fl Makine ön taraf nda yer alan yeflil eco (ekoloji) fonksiyonu butonu makine kullan m halinde de ilken, ama ayarlar kaybetmemek için kapatmad n z zamanlarda enerji tasarrufu yapar. Bu fonksiyon bilgisayardaki uyku modunu benzetilebilir. E er eco fonksiyonu aktive edilmiflse, makine %50 daha az enerji kullanacakt r. Çal flt n z ekran, bitin haf za içerikleri, ve di er seçilmifl fonksiyonlar aktif haldedir. Eco fonksiyonu harici eco butonuna bas n kullan lan enerji %50 oran nda azalacakt r Ekran karar r ve detaylar sadece görünür haldedirler. Tekrar çal flmaya bafllad n zda, makine normal haline dönecektir Enerji tasarrufunun d fl nda, eco fonksiyonu ayn zamanda bir çocu u güvenlik arac d r. Eco fonksiyonu aktive edildi inde makine kitlenmifl ve ayak kontrolü devre d fl haldedir. Makine sadece eco fonksiyonu kapat ld ktan sonra (butona bir kez bas n) dikmeye devam edecektir, ve son çal fl lan ekrana dönecektir. Ekrana dönüfl eco butonuna dokunun makine normal fonksiyonel haline döner makine kapat ld nda eco fonksiyonu kald r lm fl olur Özel aksesuarlar Takip eden sayfalar ek aksesuarlar ve artista dikifl makinesine monte edilebilen parçalar hakk nda bilgiler sunar. Bu aksesuarlar makinenin kapasitesini ve çok yönlülü ünü art racak, yarat l c n z ortaya koyman z için s n rs z imkanlar tan yacakt r Daha fazla detay için BERN NA sat c n za dan fl n. CPS Program CPS Program (Kiflisellefltirilmifl Örnek Seçimi) Ismarlama Model Seçimi Bir bilgisayar kullanmak suretiyle monte edilmifl smarlama modül seçimi yaz l m, arzu etti iniz s kl kta sizlerin dikifllerinizi de ifltirmenizi ve kiflilefltirmenizi sa lar. Basitçe çek ve indir hareketlerini kullanmak suretiyle, dikifllerin komple veri taban ndan dikifl bilgisayar üzerinde dikiflleri de ifltiriniz. Nak fl tasar m ve desenleri ve alfbeler ile ayn tekni i uygulay n z.

74 74 Özel aksesuarlar Nak fl modülü Nak fl modülü (özel aksesuarlar) Nak fl modülü size hayal gücünüzü ve yarat c l n z kullanman z için s n rs z imkan tan yan, dikiflmekineniz için harika bir eklentidir. Size her renkte harika büyük motifler serisi dikmenize olanak sa lar. Modül serbest kola tak l r ve makinenin sa taraf nda bulunan ba lant soketine ba lan r. 30 çeflit motifle önceden programlanm flt r. Seçildiklerinde ekrana gelirler. ve derhal dikilebilirler. Motifler konumland r labilir, ayna görüntüsü kullan labilir, büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Ek nak fl motifleri, genifl bir konu alan n kaplayarak, kartlarla elde edebilirler. Sadece modüle bir kart yerlefltirin, seçin ve dikin. Detayl bir kullanma klavuzu nak fl modülü ile sa lanm flt r. Nak fl modülünün tak lmas dikifl makinesini kapay n aksesuar kutusunu veya dikifl tablas n ç kar n modülü serbest kolun arkas na konumland r n ba lant kancalar n makinenin taban plakas içine itin. (arka sa ) fifl makinenin sa taraf ndaki ba lant yerine sokun (nak fl modülü sembolü) dikifl makinesini çal flt r n Dizaynlar nak fl modülü ekrana gelir önceden programlanm fl dizaynlara ulaflmak için nak fl modülü sembolüne dokunun kartlardaki dizaynlara ulaflmak için oyuncak ay sembolüne dokunun motiflerin konumu, boyutu ve yo unlu u de ifltiriyebilir dizaynlar ayna görüntüsü ile kullan labilir ve döndürülebilir. detayl bir kullanma klavuzu nak fl modülü ile sa lanm flt r. Nak fl kartlar (özel aksesuar) Genifl konu alanlar n kapsayan önceden programlanm fl nak fl dizayn kartlar nak fl modülü ile beraber kullan labilir Her kart ayr bir temala adanm flt r. Yeni kartlar düzenli olarak tan t lacakt r, böylece herbiri belli bir konu veya tema ile ilgili güzel motiflerden oluflan bir koleksiyon oluflturabilirsiniz. Kartlar nak fl modülüne sokulur. Motifleri dikifl makinenizini ekran ndan görebilirsiniz. Kart n yerlefltirilmesi kart modülün üzerindeki yar a sokun

75 Özel aksesuarlar 75 Karttaki nak fl motifleri ilk motif ekran görünür her motif numaraland r lm flt r daha fazla motif görmek için ekran öteleyin nak fl modülüne programlanm fl dikifller gibi seçin ve dikin Ekranda kart nak fl modülleri Ekranda kart nak fl n ilk motifi hemen aç l r. tüm di er motifler ekranda afla yukar ötelemeyle ulafl labilir motifi aktif konuma getirerek tüm di er motiflerde oldu u gibi iflleyebilirsiniz Daha fazla detay için BERNINA sat c n za dan fl n. PC Nak fl Yas l m (opsiyonel aksesuar) BERNINA artista Nak fl Yaz l m varolan motifleri birlefltirmenize, ayna görüntüsü oluflturman z, yeniden boyutland rman z ve güzellefltirmenizi sa lar. Bunlara ek olarak 145x255 mm boyutlar na kkadar kendi dizaynlar n z yarat p nak fl edebilirsiniz. Ekran n zdaki ilk dikiflten kumafl üzerindeki bitmifl motife kadar bütün ifllemler sizin taraf n zdan kontrol edilir. Bütün dizaynlar size aittir. Siz dizayn edersiniz-makineniz ifli yapar! Bitirilmifl kreasyonlar nak fl modülüne bir ba lant kablosu (makine üzerindeki 9-pin seri port) vas tas yla aktar l r. Dizaynlar bofl haf za kartlar na veya nak fl modülünü kendisine kaydedilebilir. Bu PC program n n Windows format ço u kifliye aflina gelecektir ve bu kullan m kolayd r. Bilgisayarc lardan sat n al nabilecek bir scanner (bilgisayar taray c s ) dizayn konusunda gerçek bir yard mc d r, küçük resim ve orijinal dizaynlar tarayarak bilgisayar ortam na aktarman za imkan tan r. PC dizaynlar n z kaydetme yöntemleri PC nizde nak fl modülüne tak lm fl bofl bir haf za kart nda okuyucu/yaz c kutusuna(opsiyonel aksesuar) yerlefltirilmifl bofl haf za kart nda nak fl modülünün üzerinde Ba lant kablosu kabloyu takmadan önce makineyi kapat n kabloyu makinenin sa taraf ndaki uygun sokete sokun makineyi aç n Detayl kullanma klavuzlar artista yaz l m programlar ile birlikte gelir.

76 76 ne, iplik, kumafl besleme Dikifl makinesi i neleri hakk nda önemli gerçekler Dikifl makinesi, i ne ve iplik Bernina n z 130/705H i ne sistemini kullan r ne ve iplik Ençok sat lan i ne numaralar dir. Numara daha ufak oldu unda i ne kalitesi artar. Yandaki tablo size iplik çeflidine göre hangi i neyi kullanaca n z gösterir. ne boyutu seçimi iplik boyutuna denk olmal d r. Örme ipli i Nak fl ipli i Merserize pamuk ipli i Sentetik iplik kal n veya mers. sent. lik iplikleri Do ru i ne/iplik kombinasyonu Dikifl s ras nda, iplik i ne üzerindeki uzun yar k üzerinden gider. Yetersiz i ne/iplik kombinasyonu E er i ne çok ince ise öndeki yar k ipli e yer sa layamaz ve dikifl yanl fl olur ne ve kumafl / nenin durumu ne mükemmel durumda olmal d r. Hasarl i nelerle sorunlar ç kabilir. e ilmifl i ne kör i ne çapaklanm fl i ne

77 ne, iplik, kumafl besleme 77 Uygun iðne kullanýlýrsa, bir çok malzeme daha kolayca dikilir. Ýðnenin Tipi Model elveriþli olduðu malzeme Ýðne boyutu Universal 130/705 H Normal uç, hafifçe yuvarlak Hemen hemen bütün doðal ve sentetik kumaþlar için (örgülü ve triko) Jarse/Stretch 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK Yuvarlak uç Jarse, stretch kumaþlar Deri 130/705 H-LL 130/705 H-LR Kesici uç doðal ve sentetik deri ve plastik Kot pantolonlar 130/705 H-J Çok ince uç Kot, çadýr bezi, iþ önlüðü gibi aðýr kumaþlar Mikrotex 130/705 H-M Özellikle çok iðne uç Mikro elyaf kumaþlar ve ipek Yorgan Dikiþi 130/705 H-Q Ýnce uç Düz ve üst dikiþlere Nakýþ 130/705 H-E Büyük göz, hafifçe yuvarlak uç Bütün doðal ve sentetik kumaþlar üzerinde nakýþ Metafil 130/705 H-MET Büyük göz Metalik ipliklerde dikiþ Kordonnet 130/705 H-N Küçük yuvarlak uç, uzun gözlü Kalýn iplik ile üst dikiþ Kanat iðnesi 130/705 HO Geniþ Ýðne (kanat) Mendil kenarý gibi dikiþler Çift kanat iðnesi 130/705 H-ZWI-HO Mendil kenar nakýþý ile özel efektler 100 Çift Ýðne 130/705 H-ZWI Ýðne mesafesi: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0 Germeli kumaþlarda gözle görünebilir dikiþler, dekoratif dikiþ Üçlü Ýðne 130/705 H-DRI Ýðne mesafesi 3.0 Dekoratif dikiþ 80 Özel iðneler sizlerin BERNINA satýcýsýndan temin edilebilir.

78 78 ne, iplik, kumafl besleme Besleme difllisi ve kumafl besleme Besleme difllisi ve dikifl uzunlu u Her dikifl at m yla beraber besleme difllisi bir ad m ileri gider. Bu uzunluk dikifl uzunlu u ile belirlenir. Çok k sa bir dikifl uzunlu u ile ad mlar çok k sa olur. Kumafl aya n alt nda Önemli maksimum dikifl h z nda bile oldukça yavafl ilerler. likler, saten dikifl ve baz dekoratif dikifller çok k sa dikifl uzunlu u ile dikilirler. Kumafl n dengeli biçimde beslenmesini sa lay n. Çekme veya itmek boflluklara neden olacakt r. Kumafl tutulursa iplik birikmesi olacakt r. Yükseklik Dengeleme Arac Beslenme difllisi ayak yatay oldu unda normal çal flabilir. E er ayak aç l olarak duruyorsa, ör: kal n incenin üzerine dikiliyorsa (veya tam tersi); besle- yici diflli kumafl tutamaz ve besleyemez. Bu sorunu gidermek için i nenin arkas na, bas c aya n alt na bir, iki veya üç tane dengeleme plakalar ndan yerlefltirin. Aya n önündeki yüksekli i düzeltmek için, aya n sa taraf na, i nenin yan na bir veya dahafazla plaka koyun. ayak tekrar seviyeye gelinceye kadar dikin ve sonra plakalar kald r n. Besleme difllisi ve köflelerin dikilmesi ki s ra difl aras ndaki boflluk dikifl plakas deli inin geniflli ini dolay ba l olarak büyüktür. Köfleler dikilirken mumafl n sadece küçük bir bölümü besleme difllisi üzerine gelir ve bu yüz den diyli kumafl yeterli kadar tutamaz. Bir veya dahafazla dengeleme plakas n kumafl n ke nar na mümkün oldu u kadar yak n yerlefltirip bu sorunu giderin.

79 Temizlik, Bak m 79 Temizlik ve Bak m fiayet dikifl bilgisayar so uk bir oda içerisinde muhafaza ediliyorsa, o zaman kullan lmadan yaklafl k 1 saat önce bilgisayar n s cak bir odaya getirilmesi gerekir. Dikifl plakas alan n temizleme Periyodik olorak dikifl plakas al nda ve kancada olan iplik liflerini ve kal nt lar al n z. güç dü mesini 0 ( off =kapal ) kanuma getiriniz ve fifli prizden çekiniz. bask aya n ve i neyi ç kar n. serbest kol kapa n aç n z. arka sa köflede dikifl plakas n afla ya do ru bas n z. keten lifinden yap lm fl f rça ile alan temizleyiniz. dikifl hlakasn tekrar yerine koyunuz. Ekran n temizlenmesi yumuflak nemli bir bezle siliniz. Kancan n temizlenmesi güç dü mesini 0 ( off = kapal ) konumuna getiriniz ve fifli prizden çekiniz. masura muhafazasn ç kar n. f rça veya pamuklu bir bez parças ile kanca olu unu temizleyiniz. herhangi bir keskin alet kullanmak, kancada hasara neden olur. masura muhafazas n yerine koyunuz. Dikifl bilgisayar n n temizlenmesi yumuflak nemli bir bezle siliniz. flayet çok kirlenmifl ise nemli bir ( slak de il) bezin üzerine su ve birkaç damla s v sabun çözeltisini koyarak siliniz. Ya lama güç dü mesini 0 ( off = kapal ) konumuna getiriniz ve fifli prizden çekiniz. kanca oyu una 1 damla ya s k n z. ipliksiz olarak dikifl bilgisayar n k sa bir süre için çal flt r n z, böylece yapaca n z ifl ya kirlenmesine maru kalmayacakt r. Önemli not: Dikifl bilgisayar n temizlemek amac yla hiçbir zaman alkol veya herhangi bir çözücü madde kullanmay n z. Dikifl fl n n de ifltirilmesi Normal ampulün aksine, CFL dikifl fl daha iyi ayd nlatmaya ve daha uzun ömre sahiptir. Dikkat: Ar zal bir CFL fl n n, yaln zca yetkili bir teknisyen taraf ndan de iflitirilmesi gerekir. Dikifl bilgisayar n n yetkili bir BERNINA sat c s na getirilmesi gerekir. kaz: De ifltirmeden önce ampulün so umas n sa lay n z.

80 80 Sorun Giderme Sorun Giderme Ço u durumda, afla dakileri takip ederek ar zay belirleyebilir ve sorunu gidebilirsiniz. Kontrol edin: üst ve alt iplikler do ru geçirilmifl olmal i ne düz k sm arkaya gelecek flekilde yuvas nda yukar do ru gidebildi i kadar yerlefltirilmifl olmal i ne boyutu do ru olmal - i ne/iplik tablosuna bak n makine temiz olmal - iplik tiftiklerini f rçayla temizleyin kanca haznesi temiz olmal gerginlik diskleri aras nda ve masura kutusu yay alt nda iplik s k lm fl olmamal Üst iplik kopmalar üst iplik gerginli i çok fazlad r düflük kaliteli i ne, i ne seçilmifl olan iplikle kullan lmaya uygun de ildir i ne do ru yerlefltirilmifl olmal - düz taraf arkaya gelmeli i ne e ilmifl veya körelmifltir düflük kalite, budakl veya kumafl iplik kullan m do ru makara diskini kullan n dikifl plakas veya ça anoz ucu zarar görmüfltür - makinenizi BERNINA, sat c n za götürün Hatal dikifl gerginlik diskleri aras nda iplik kal nt lar vard r masura kutusu yay alt nda iplik kal nt lar vard r iplikleme yanl fl yap lm flt r - üst ve alt iplikleri kontrol edin do ru makara diskini kullan n Makine çal flm yor veya yavafl çal flfl yor fifl tamamen tak lmam flt r açma/kapama butonu 0 konumundad r makine so uk bir odada tutulmufltur masura sar c devrededir. Alt iplik kopmalar alt iplik gerginli i çok fazlad r masura, kutusunda s k fl yor olabilir. Ç kar p tekrar tak n dikifl plakas üzerindeki delik i ne taraf ndan zarar görmüfl olabilir - BERNINA teknik servis eleman taraf ndan tamir edilmelidir i ne körelmifl veya e ilmifltir Makine ters yönde dikim yap yor ters yönde dikifl fonksiyonu aktif haldedir Kusurlu dikim fl Dikkat: Ar zal bir CFL fl n n, yaln zca yetkili bir teknisyen taraf ndan de iflitirilmesi gerekir. Dikifl bilgisayar n n yetkili bir BERNINA sat c s na getirilmesi gerekir. Dikifl atlamalar yanl fl i neler kullan lm flt r - sadece 130/705H sistemini kullan n i ne körelmifl, e ilmifl veya yanl fl yerlefltirilmifl olabilir - yerlefltirirken en tepeye kadar itin i ne ucu dikilen kumaflla uyuflmamaktad r - gerekiyorsa dokuma kumafllar için küre uçlu veya esnek i ne ve sert deri için kesici uçlu i ne kullan n ne k r lmalar i ne mengene vidas gevflemifltir kumafl bas c aya n arkas ndan ç kmak yerine ön taraftan ç kar lmaktad r kal n bir bölge üzerinde dikim yap l rken, kumafl i ne içindeyken itilmifltir düflük kalite, dengesiz örülmüfl veya budakl iplik kullan m

81 Terimler sözlü ü 81 Terimler sözlü ü check (kontrol) clr (clear) (Silme) Cursor (imleç) customized (kifliselefltirilmifl) Delete (silme) edit (düzen) esc (escape) (ç k fl) help (yard m) memory (haf za) menu (menü) OK outline (taslak) pattern (örnek) PC PC Embroidery Software (PC Nak fl Yaz l m ) scroll (öteleme) Setup (Kurulum) smart (ak ll ) haf za içeriklerini görüntülemek için ayarlar kald r p yeniden kurmak, temel ayarlara dönüfl ekran üzerinde konum iflaretleyici (dikey çizgi) haf za içinde silmeler ve eklemeleri iflaretlemek için kullan l r kifliye uyarlanm fl, kiflisellefltirilmifl bir önceki komutu siler de ifltirme, iyilefltirme ekran /program kapama, bir önceki veya bafllang ç ekran na döner fonksiyonlar ve belli dikifller için k sa bilgiler veren ve yard m sa layan entegre bir programd r dikifllerin, dikifl kombinasyonlar n n, harflerin ve say lar n istendi inde yeniden açmak için saklanmas n sa layan program program içeriklerinin özeti, ör: dikifller, içlerinden seçim yap labilen fonksiyonlar devam etmeden önce bir görevi do rulamak için dizayn taslaklar n = yan hareket dikiflleri, d fl konturlar doldurulmayan dikifller motif, dikifl personal computer (kiflisel bilgisayar) müflterilerimiz için özel haz rlanm fl bir programd r nak fl modülünde düzen, ayna görüntüsü oluflturma ve mevcut motiflerinizi yeniden ölçünüz. Ayr ca kendi dizaynlar n z yaratmak ve onlar güzel nak fl ifllerine dönüfltürmek için kullanabilirsiniz. ekran n geri kalan k s mlar n görebilmek için ekran yukar afla oynatma kiflisel tercihlerinize uyacak flekilde de ifltirilip uyurlanabilecek düzenler ve ayarlar fl s ras nda duraklamalar s ras nda bütün dikiflleri ve ayarlar kaydeden program. ikidikifl aras nda geçifl yapmak.

82 82 Terimler sözlü ü software (yaz l m) store (saklamak) toolbar (araç çubu u) touch screen (dokunmatik ekran) tutorial (anlat m) update (güncelleme) upgrade (yükseltme) bilgisayar programlar istendi inde aç lmak üzere haf zada kaydetmek ekran üzerindeki guruplar için kullan lan bir terim, ör: fonksiyonlar mekinenin dokunma ile yönetilmesini sa layan ekran makinenin çeflitli özelliklerini ö reten yard m program mevcut özellikleri artt ran yeni bir çal flma yaz l m n dikifl bilgisayar na yükleyiniz. Dikifl bilgisayar na yeni özellikler ve yetenekler kazand rmak için yeni bir çal flma yaz l m ve bazen ek donan m parçalar n dikifl bilgisayar na yükleyiniz.

83 ndeks 83 ndeks A Açma/kapama dü mesi Ak ll fonksiyon Alfabe Kutusu Alfabe programlama fonksiyonlar Alfabeler/say lar boyut de ifltirilmesi monogram boyutlar programlama Alt ipli in ç kar lmas Ampul, de ifltirme Ayak kontrolü B Bak m, temizlik Bas c ayak bas nc Bas c ayak göstergesi Bas c ayak, de ifltirme Bas c ayaklar Ters örnek aya No. 1C Overlok aya No. 2A Dü me ili i aya No. 3C Otomatik ilik aya No. 3A fermuar aya No. 4 Gizli dikifl aya No. 5 Jean aya No. 8 Dü me dikme aya No.18 Aç k nak fl aya No. 20C Yan hareket aya No. 40C Basit menü seçimi Bas c ayaklar, özel Besleme difllisi Besleme difllisi ve kumafl besleme C CPS program D Denklik Dikifl geniflli i/uzunlu u, de ifltirme Dikifl makinesi i neleri Dikifl özeti alfabeler dekoratif dikifller dü me ilikleri pratik dikifller yorgan dikiflleri 16 yönlü dikifl 4 yönlü dikifl Dikifl plakas Dikifl seçimi, ekran üzeri Dikifl tablas Dokunmatik ekran fonksiyonlar Çift i ne s n rlamas Denklik Devaml ters yönde dikifl Dikey i ne görüntüsü Gerginlik Hepsini sil Kenar k v rma dikifli (kanat) i nesi Korumaya alma Motor h z Örnek bafllang c Örnek uzatma Öteleme Say ile dikifl seçimi Uzun dikifl Yar örnek Yatay ayna görüntüsü Dokunmatik ekran seçimi Dü me dikme program Dü me ili i program fonksiyonlar dikifl say c l ilik direk uzunluk girifli dü me ölçümü manuel dü me ili i Dü me ilikleri dikifl say c l ilik direk uzunluk girifli ile otom. düz dikifl ilikler ekran üzerinde dü me ölçümü ilik düzeltmeleri manuel 4-6 ad m ilikler otom. halka ve anahtar deli i otom. standart ve esnek uzun süreli haf za Dü me ilikleri, açma Dü me ilikleri, uygulamalar E eco fonksiyonu Ekran Ekran üzeri fonksiyonlar n seçilmesi F F (Favori fonksiyon) butonu FHS Serbest El Sistemi Fonksiyonlar, ekran üzerinden seçim Fonksiyonlar, haf za check (kontrol) haf za seçme haf zay düzenleme sa a öteleme saklama silme sola öteleme Fonksiyonlar n düzenlenmesi alt bölüm ayna görüntüsü denklik dikifl sonu korumaya alma gerginlik harf boyutu monogram boyutu motor h z örnek büyütme uzun dikifl G Genel fonksiyonlar Afla öteleme esc (ç k fl) OK Yukar öteleme

84 84 ndeks Gerginlik/Anlat m/yarat c Rehber Güç kablosu Güvenlik talimatlar H Haf za Haf za düzeltmeler Alt bölüm Dikifl programlanmas Dikiflin say larla programlanmas Fonklarla Fonksiyonlarla programlanmas Haf za içeriklerinin görülmesi Haf za kapasitesi Haf za silme haf zan n aç lmas Haf zay kaydetmek/ç k fl Kiflisel haf zan n aç lmas Halka program Harfler/say lar Harfler/say lar n programlanmas Harici dikifl butonlar alfabe butonu dekoratif dikifl butonu dü me ili i butonu harici ba lant lar Kurulum pratik dikifl butonu yorgan/yön butonu Harici fonksiyon butonlar clr (silme) butonu eco butonu F(Favori Fonksiyon)butonu Help (yard m) H zl ters yön butonu i ne durufl ayar i ne konumu mem (haf za) butonu Setup (kurulum) butonu Smart (Ak ll ) butonu Tek örnek TTC butonu çindekiler ne duruflu ne iplikleyici ne konumu, de ifltirme ne, de ifltirme ne, iplik, kumafl besleme ne, iplik takmak iplik gerginli i, de ifltirme plik kesici plik, i ne, kumafl besleme plikleme,üst K Kumafl besleme, iplik, i ne Kurulum Bafllang ç ekran Dikifl geniflli i, uzunlu u Dikifl fl Ekran kalibrasyonu Ekran kontrast F(Favori fonksiyon) butonu Fonksiyonlar, programlama ne konumu plik gerginli i Kiflisel program Kurulumda fonksiyonlar Kurulumdan ç k fl Motor h z nak fl kasna aya servis Sürüm Bilgisi Temel ayarlara dönüfl Uyar c sinyal Kurulumda fonksiyonlar M Makinelerin detaylar Masura - sar m, yarlefltirme Mesajlar, ekran üzerinde N Nak fl kartlar Nak fl modülü Ö Özel aksesuarlar P PC Nak fl Yaz l m Pratik dikifller, uygulamalar S Say ile dikifl secimi Sorun giderme Standart aksesuarlar T Taslak dizaynlar Tafl t kutusu Temizlik, bak m Terimler sözlü ü Y Yan hareket dikiflleri Yarat c rehber Kumafl menüsü Teknikler menüsü Yard m program Yedek makina pimi Yorgan dikiflleri Yorgan dikiflleri/yönlü dikifl Yönlü dikifl 16 yön 4 yön

85 Dikifl El kitab artista 185

86 çindekiler Düz dikifl, Zikzak De ifltirilmifl haf za Pratik dikifller Örmelerin dikifli Fermuarlar Uzun dikifl fonksiyonu Teyel dikifli Gizli kenar bask s Lastik, kordon Birit program Dü me ilikleri Dü me dikme program Halkalar Örme/yama Dekoratif dikifller Yorgan dikiflleri Fonksiyonlarla birlefltirilmifl dekoratif dikifller Haf zada pratik ve dekoratif dikifller 16 yön dikifli 4 yön dikifli Yan hareket dikiflleri (taslak motifler) Denklik ndeks

87 2 Detaylar Düz dikifl Dikifl tipi: i ne: plik: Besleme difllisi: bas c ayak: Düz Dikifl No.1 boyut ve tip seçili kumafl için uygun olacak pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya no. 1C Düz dikifl makine aç ld andan itibaren dikmeye haz rd r bafllang ç ekran ndan sonra (3 saniye) makine otomatik olarak pratik dikifl ekran na gider; daha önceden seçilmifl olan Düz Dikifl ayd nlanm flt r Ekran ters örnek bask c aya #1C in kullan lmas n tavsiye eder düz dikifl için temel ayarlar (uzunluk ve genifllik) 2.25 mm (uzunluk) ve 0 mm (genifllik) olarak önceden belirlenmifltir temel ayarlar gibi de ifltirilmifl ayarlar da her zaman ekranda görünür haldedir Dikifl uzunlu unu de ifltirin dikim s ras nda dikifl uzunlu u de ifltirilebilir uzatmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sa a çevirin k saltmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sola çevirin ne konumunu de ifltirin ne konumunu de ifltirmek için harici i ne konumu butonlar na bas n, böylece dikifl istenen yerde konumland r labilir her bas fl i neyi sembol yönünde bir kademe ilerletir < sola do ru befl kademe > sa a do ru befl kademe merkez dahil toplam 11 kademe kenar dikiflleri, üst dikifller ve kenar yap mlar için kusursuz seçim A B C A önceden belirlenmifl 2.25 mm uzunlukta düz dikifl B uzunlu u de ifltirilmifl uzun dikifl C i ne konumlar de ifltirilmifl düz dikifl H zl Ters Yön ile Koruma h zl ters yön butonuna bas n, makine ters yönde dikim yapar butonu b rak n ve makine düz yönde dikim yapacakt r TAVS YELER Kumafla uymas için dikifl uzunlu unu ayarlay n ör: kot kumafl ile daha uzun dikifl uzunlu u (yaklafl k 3-4 mm), patiska için daha k sa dikifl (2-2.5mm)kullan n pli e uymas için dikifl uzunlu unu ayarlay n ör: üst dikifl için kordonet ipli i ile dikerken daha uzun dikifl (3-5 mm) kullan n nenin afla da durmas n aktive edin düzeltmek için durdurdu unuzda, kumafl n kaymas n önler

88 Düz dikifl 3 Koruma dikifli Dikifl tipi: i ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Koruma dikifli No.5 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Koruma dikifli bütün kumafllar için dikiflin bafl n ve sonunu korur ters yönde dikim dikiflin tam üzerinden yap l r, böylece büzülmeler önlenir Dikifl seçimi dikifl No.5 e dokunun dikifli bitirirken kullanman z hat rlatmak için ekranda h zl ters yön sembolü görünür Ekran ters örnek bas c aya No. 1 kullan lmas n önerir Düz dikifl için temel ayarlar (uzunluk ve genifllik) 2.5 mm (uzunluk) ve 0 mm (genifllik) olarak belirlenmifltir Dikifle bafllamak makine otomatik olarak dikifli korumaya al r (5 dikifl ileri, 5 dikifl ters yön) makine düz dikmeye devam eder Dikifli tamamlamak dikiflin sonuna gelinirken, i nenin üzerindeki h zl ters yön butonuna bas n ve b rak n makine otomatik olarak dikifli korumaya al r (5 dikifl ileri, 5 dikifl ters yön) korumaya alma sona erdi inde makine otomatik olarak durur TAVS YE Dikim dikifl bafl nda ve sonunda h zl ve kolay korumaya alma

89 4 Düz dikifl Kenar dikifli Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 5 Düz dikifl No. 1 seçilen kumafla uygun boyut ve tip pamuk, polyester veya kordonet (üst dikifl) yukarda (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C veya Gizli dikifl aya No.5 veya kenar dikifli aya No. 10/10C (opsiyonel aksesuar) Dar kenar dikifli ne konumu d fl kenar için sol iç kenar için sa Bas c ayak Gizli dikifl aya No. 5 D fl kenar kumafl n bitmifl veya katlanm fl taraf n aya n klavuzuna yaslay n i ne konumunu kenardan istenen uzakl kta seçin 5 K vr lm fl kenarlar k vr m n kenar n (k vr m n üst, iç taraf n ) aya n klavuzuna yaslay n dikifl k vr lm fl kenar boyunca at lacak flekilde bir i ne konumu seçin Ayak No.5 - herhangi bir sol veya uzak sa kademeyi kullan n Ayak No. 10- herhangi bir sol veya sa kademeyi kullan n Genifl kenar dikifli ne konumu dikifl için herhangi bir i ne konumu kullan labilir farkl i ne konumlar dikifli kumafl n kenar ndan çeflitli uzakl klarda yapacakt r. Bas c ayak ters örnek aya No. 1C Kumafl yönlendirmek Klavuz olarak bas c ayak: bas c aya n kenar n kumafl n tamamlanm fl veya katlanm fl kenar ile hizalay n Klavuz olarak dikifl plakas : Kenardan 1-3 cm aral kl dikifl için katlanm fl kenar dikifl plakas üzerindeki iflaretlere hizalayarak yönlendirin K lavuz olarak yorgan dikifl/dikifli yeri klavuzu yorgan dikifli/dikifl yeri klavuzu çubu unu bas c aya n milinin arkas ndaki deli e sokun i neden olan uzakl ölçerek istenildi i gibi ayarlay n viday s k n kumafl n tamamlanm fl veya katlanm fl kenar n yorgan dikifli/dikifl yeri klavuzuna göre hizalayarak kumafl yönlendirin paralel çizgiler dikmek için, yorgan dikifli/dikifl yeri klavuzunu daha önceden dikilmifl dikifl çizgileri boyunca yönlendirin TAVS YE Yorgan dikifli/dikifl yeri klavuzu ile kenar dikifli paralel çizgiler veya zgara fleklinde dikerken yorucu iflaretleme gereksimini ortadan kald r r

90 Zikzak 5 Zikzak dikifl Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Zikzak No.2 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Zikzak uygulamalar bütün kumafl tipleri için tamamlanmam fl kenarlar n bitirilmesi için dekoratif ifller için Dikifl seçimi zig-zagdikifl No. 2 ye dokunur Ekran ters örnek bas c aya No.1C nin kullan lmas n önerir Zikzak dikifl için temel ayarlar (uzunluk ve genifllik) 1.5 mm (uzunluk) ve 3.5 mm (genifllik) olarak önceden belirlenmifltir. temel ayarlar gibi de ifltirilmifl ayarlar da herzaman ekranda görünür haldedir Dikifl geniflli inin de ifltirilmesi dikim s ras nda dikifl geniflli i de ifltirilebilir dikifli geniflletmek için harici dikifl geniflli i dü mesini sa a do ru çevirin dikifl daraltmak için harici dikifl geniflli i dü mesi sola do ru çevirin dikiflin ak c bir flekilde incelemesini sa lamak için dü meyi hafif, nazik bir flekilde döndürün A B C A dikifl uzunlu u de ifltirilmifl zikzak dikifl B dikifl geniflli i de ifltirilmifl zikzak dikifl C zikzak dikifl tamamlanm fl kumafl kenar Dikifl uzunlu unun de ifltirilmesi dikim s ras nda dikifl uzunlu u de ifltirilebilir uzutmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sa a çevirin k saltmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sola çevirin dikiflin uzunlu unda yumuflak bir geçifl sa lamak için dü meyi yavaflça çevirin Saten dikifli k sa dikifl uzunlu u ayar paralel çizgilerle gösterilmifltir dolgu dikifl aplike, kesim ifli, nak fl ve di er dekoratif uygulamalar için kullan l r Kenarlar n teyellenmesi ço u kumafl türü için iyi kenar tamamlanmas kumafl n kenar n bas c aya n merkezine do ru yönlendirin i ne kumafl n bir taraf ndan girer, kenar n üstünden geçer ve di er taraftan ç kar dikifli çok kal n veya çok uzun seçmeyin, kenar düz olmal d r ve k vr lmamal d r TAVS YE Kenarlar n zikzakla teyellenmesi e er kenarlar k vr l yorsa, de iflken overlok dikiflini ve ayak No. 2A y kullan n Saten dikifli ile nak fl yeni dekoratif ifller için dikifl geniflli i ayar yla denemeler yap n

91 6 Kiflisel (de ifltirilmifl) haf za Geçici De ifltirilmifl haf za Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Herhangi bir seçilmifl dikifl seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Seçilmifl dikifle uygun Geçici De ifltirilmifl haf za bütün dikifl ve kumafl tipleri için degifltirilmifl dikifl uzunluk ve genifllik ayarlar otomatik olarak kaydedilir bir dikifl at n (ör:zikzak dikifl) yeni bir ikinci dikifl seçin ve at n (ör: düz dikifl) ilk dikifl (zikzak) ça r ld nda, bütün de ifltirilmifl ayarlar ayn kal r dikifl ve kenar bitirme gibi uygulama aras nda de iflmeli çal fl rken kullan fll d r de ifltirilmifl haf za gerekti i kadar çok miktarda dikifli bar nd rabilir Temel ayarlar n de ifltirilmesi zikzak dikifl No. 2 yi seçin dikifl geniflli ini 9 mm olarak de ifltirin dikifl uzunlu unu 1 mm olarak de ifltirin bir s ra de ifltirilmifl zikzak dikifl ile dikim yap n kaba dikifl No. 4 ü seçin dikifl geniflli ini 9 mm olarak de ifltirin dikifl uzunlu unu 1 mm olarak de ifltirin bir s ra de ifltirilmifl kaba dikifl ile dikim yap n A A de ifltirilmifl zikzak dikifl de ifltirilmifl kaba dikifle dönüfltürülmüfl B tekrar de ifltirilmifl zikzak dikifl hali ve sonra tekrar de ifltirilmifl kaba dikifl B De ifltirilmifl ayarlar aktif kal r zikzak dikifl No. 2 yi seçin de ifltirilmifl ayarlar aktif kal r bir s ra de ifltirilmifl zikzak dikifl ile dikim yap n kaba dikifl No. 4 ü seçin de ifltirilmifl ayarlar aktif kal r bir s ra de ifltirilmifl kaba dikifl eli dikim yap n Temel ayarlara dönüfl Metod 1: harici clr (silme) butonuna bas n Metod 2: dikifl geniflli i ve uzunlu unu kendiniz de ifltirin Metod 3: makineyi kapat n - de ifltirilmifl ayarlar kaydedilmeyecektir Not: Geçici de ifltirilmifl haf za gerekti kadar fazla say da dikifl de iflikliklerini muhafaza edebilir. (Bunlar dikifl uzunlu u, dikifl geniflli i, i ne pozisyonu, iplik gerilimi ve ayar ). TAVS YE Dikifl genifllik ve uzunlu unun de ifltirilmesi bütün dikifllerin genifllik ve uzunluklar kumufla ve dikifl tipine uymas için ayarlanabilir. Ayn dikifllerin tekrar tekrar kullan laca ifllerde cok kullan fll d r. Dikifllerin de ifltirilmesi ço u dikifl için dikifl ve kenar bitirme ile de iflimli çal flmak de ifltirilmifl ayarlarla kolayd r; bir kere ayarland nda de ifltirilmifl olarak kal rlar

92 Pratik dikifl yerleri 7 Pratik dikifl yerleri Aç k dikifl yerleri Aç k bast r lm fl dikifl yerleri dikifl pay istendi i kadar genifl dikifl yeri düz durur dikifl yeri esnemez Tavsiye ediler dikifller: düz dikifl, dar zikzak, süper esnek ve üçlü zizak Uygulama: öncelikli olarak dokunmufl kumafllar için giysiler, ev aksesuarlar ve el saratlar dahil bütün dikifl iflleri için uygundur Kapal dikifl yerleri Aç k bast r lmayan dikifller tek bir ifllemde dikilir ve bitirilir dar dikifl paylar Tavsiye edilen dikifller de iflken overlok, çift overlok ve jarse Uygulama: öncelikli olarak trikolar ve jarseler için triko giysiler, iç çamafl rlar ve yatak örtüleri için mükemmel Düz ba lant dikifli yerleri Kenerlar n üstüste getirilip daha sonra dikildi i yerler dikifl paylar üzerinde dikim Tavsiye edilen dikifl: esnek overlok Uygulama: öncelikle havl kumafllar için uygun plaj elbiseleri, serbest kyafetler ve iç çamafl rlar için de uygun Zikzak dikifl yeri Dikifl: Dikifl geniflli i: Dikifl uzunlu u: i ne: iplik: Besleyici diflli: Bas c ayak: Zikzak dikifl No. 2 yaklafl k 1 mm yaklafl k 0.5 mm üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Aç k dikifl yeri uygulamalar dikiflin düz dikifle göre daha fazla esnekli i vard r trikolar, d fl giyim, çocuklar n örülmüfl giyisileri için kullan n dikifl yeri düz durur ve küçük hacimlidir giyisinin genifllemesine imkan tan r TAVS YE dikim s ras nda dikim yerinin esnemesini önlemek için bas c ayak bask s n kumafla uygun flekilde azalt n

93 8 Pratik dikifl yerleri Üçlü Düz Dikifl Yeri Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Üçlü Düz Dikifl No üniversal veya kot pamuk veya polyester yukarda (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Aç k dikifl yeri kot kumafllar ve fitilli kadife gibi sa lam ve s k dokunmufl kumafllar için dayan kl dikifl giyisilerin kolay y pranan yerleri için takviyeli dikifl TAVS YE S k dokunmufl kumafllar ve a r katlar için Bir kot i nesi ve kot aya No.8 kot kumafl veya çad r bezi gibi çok a r kumafllar n dikiflinde yard mc olacakt r Esnek/Süper esnek dikifl yeri Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Süper esnek No. 11 veya Esnek No. 18 üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnak pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Aç k dikifl yeri örülmüfl kumafllar için esnek dikifl yeri spor veya serbest k yafetler için ideal dikifl düz durur ve küçük hacimlidir TAVS YE Örmeler ve jarse kumafl liflerini zarar vermemek için yeni bir i ne kullan n Esnek kumafllar n dikifli gerekiyorsa esnek küre uçlu i ne kullan n (130/705H -S); i ne ucu liflerin aras ndan kayar Esnemeyi önlemek dikim s ras nda dikim yerinin esnemesini önlemek için - bas c ayak bas nc n kumafl uygun flekilde azalt n

94 Pratik dikifl yerleri 9 De iflken overlok dikifl yeri Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 2A De iflken overlok No. 3 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Overlok aya No. 2A Kapal dikifl yeri ipek jarse ve interlok gibi ince ve yumuflak örmelerde esnek dikifl yeri Dikim ifllenmemifl kenar overlok aya n n pimi boyunca yönlendirin dikifl pimin ve kumafl n kenar n n üzerinde oluflacakt r TAVS YELER Örmeler ve jarse kumafl liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i ne kullan n Esnek kumafllar n dikilmesi e er gerekiyorsa bir esnek i ne (130/705H - S) kullan n; i ne ucu lifler aras ndan kolayl kla kayar Çift overlok dikifli/jarse overlok dikifli Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 2A Çift Overlok No. 10 veya Jarse Overlok No. 20 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Overlok aya No. 2A Kapal dikifl yeri gevflek örmelerde, örme ve jarselerde çapraz dikifllerde overlok dikifli Dikim ifllenmemifl kenar overlok aya n n pimi boyunca yönlendirin dikifl pimin ve kumafl n kenar n n üzerinde oluflur TAVS YE Örmeler ve jarse kumafl liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i ne kullan n Esnek kumafllar n dikilmesi e er gerekiyorsa bir esnek i ne (130/705H - S) kullan n; i ne ucu lifler aras ndan kolayl kla kayar

95 10 Detaylar Esnek overlok dikifli/takviyeli overlok dikifli Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Esnek Overlok No. 13 veya Takviyeli Overlok No. 19 üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Kapal dikifl yeri kaba ve gevflek örmelerde overlok dikifli Dikim kumafl kenar boyunca esnek overlok dikifli yap n i nenin sa a sal n m nda dikifl kumafl n kenar n n üzerinden geçmelidir TAVS YE dikim s ras nda dikifl yerinin esnemesini önlemek için bas c ayak bask s n kumafla uygun flekilde azalt n Düz birlefltirme dikifl yeri Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Esnek overlok No. 13 üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Düz birlefltirme dikifl yeri kumafl kenarlar üstüste gelir ve dikifl pay n n üzerine at l r çok düz ve dayan kl bir dikifl oluflur haval kumafl, keçe ve deri gibi tüylü, kal n materyellerin dikifli için idealdir Dikim kumafl kenar boyunca esnek overlok dikifli yap n i nenin sa a sal n m nda dikifl kumafl n kenar n n üzerinden geçmelidir TAVS YE Kumafl ve iplik tüylü kumafllarda daha az görünmesi için kumafla uygun renkte iplik kullan n Kal n dikifl normal düz dikiflin esneyip aç laca kumafllarda özellikle kullan fll d r

96 Pratik elbise kenar dikiflleri 11 Pratik dikifllerle elbise kenar Haz rl k elbise kenar n k v r n ve bast r n; istenirse teyelleyin Dikim istenen derinlikte (yüz taraf) kenar dikin fazla kumafl k rp n (ters taraf) Jarse dikifli ile görünür elbise kenar Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Jarse dikifli No. 14 üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Görünür esnek elbise kenar bütün pamuk, yün, sentetik, ve kar fl k lifli jarse çeflitleri için TAVS YE Örmeler ve jarse kumafl liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i ne kullan n Esnek kumafllar n dikilmesi e er gerekiyorsa bir esnek i ne (130/705H - S) kullan n; i ne ucu lifler aras ndan kolayl kla kayar Üçlü zikzakla görünür elbise kenar Dikifl: Dikifl geniflli i: Dikifl uzunlu u: i ne: iplik: Besleyici diflli: Bas c ayak: Üçlü zikzak No. 7 kumafla ba l olarak 2.5 mm - 9 mm ternel ayar üniversal veya kot pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Güçlü görünür dikifl sa lam, s k dokunmufl kumafllar için, özellikle kot kumafl ve çad r bezi için kullan fll TAVS YE Liflerine ayr labilecek kumafllarda elbise kenarlar kenar n ifllenmemifl taraf n bitirin, dikimden sonra k rpmay n Sa lam sert kumafllar n dikifli daha iyi girmesi için kot kumafl i nesi kullan n

97 12 Örmelerin dikiflleri Örmelerin dikiflleri Örme kumafllar n dikiflleri için önemli tavsiyeler Yeni bir i ne ile bafllay n körleflmifl i neler örmelere zarar verebilir Gerekiyorsa esnek i ne (130/705 H-S) kullan n i ne ucu liflerin aras nda kolayl kla kayar nce dikifl ipli i kullan n kal n iplikler örmelere zarar verebilir, giyisi y kand nda delikler oluflmas na neden olabilir Teyelleme için örme ipli i kullan n çok hafif (80 a rl k) olan örme ipli i dikifl bitti inde daha kolay sökülür Gerekti inde deneme dikifli yap n örme kumafllar n esnekli i çok büyük farkl l klar gösterir temel ayarlar kumafla uyacak flekilde ayarlay n, dikifl kumafl kadar esnek olmal d r daha fazla elastiklik için: daha k sa dikifl uzunlu u kullan n dikifl geniflli i daha fazla olsun (bu ayarlardan sadece birtanesi gerekli olabilir) Bas c ayak bas nc yumuflak, gevflek örmeler dikildiklerinde dalgalanabilirler: dikifl düz durana kadar bas nc azalt n; ancak makine kumafl düzgün flekilde besleyebilmelidir Petek dikifli kenarlar Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Petek dikifli No. 8 üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek pamuk veya polyester yukar da (dikifl pozisyonu) Ters örnek aya No. 1C Petek dikifli kenarlar bütün pamuk, yün, sentetik, ve kar fl k lifli örmeler için Haz rl k ifllenmemifl kenar 1 cm alta k v r n; bast r n ve gerekiyorsa teyelleyin Dikim düz taraftan dikin terstaraftaki fazla kumafl keserek düzeltin Denklik/düzeltmeler dikifl çok aç k - dikifli yukar denklik okuna bir kaçkez basarak k salt n dikifl üstüne biniyor - afla denklik okuna bir kaçkez basarakdikifli k salt n TAVS YE ne duruflu afla da i ne köfleler etraf nda dolafl rken kumafl n içinde kal r (yaka kenarlar ve kol oyuklar ) Bas c ayak bas nc kenar esniyorsa bas nc azalt n

98 Örmelerin dikiflleri 13 Overlok dikifli (Ribana) Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 2A De iflken overlok dikifli No. 3 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuik veya polyester yukar da (dikifl konumu) Overlok aya No. 2A overlok dikifli ile ribana bütün ince pamuklu, sentetik ve kar l k lifli örmeler Haz rl k ribanay ikiye katlay n aç kl a i neleyin ve teyelleyin ön kenar d flar gelecek flekilde Dikim ifllenmemifl kenar de iflken overlok dikiflle dikin ifllenmemifl kenar aya n pimi boyunca yönlendirin dikifl pimin ve kumafl n kenar üzerinde oluflacakt r. TAVS YE ne durufl afla da kavislerdeki (yaka kenar, kol oyuklar ) ribanay ayarlamak için makinay durdurdu unuzda i ne kumafl n içinde kal r.

99 14 Fermuarlar Fermuarlar Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: ne konumu: Düz dikifl No. 1 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk ve polyester yukar da (dikifl konnumu) fermuar aya no. 4 en sa veya en sol Haz rlak: fermuar yerine te elleyin veya i neleyin kumafl n kenarlar fermuar n ortas nda birleflmelidir 4 Dikim fermuar n her iki taraf n afla dan yukar dikin i ne konumu bir tarafta en sa da, di er tarafta da en solda olmal d r bas c aya n kenar fermuar difllerinin yan ndan gider i ne fermuar difllerinin kenar boyunca dikifl yapacak flekilde bas c aya konumland r n TAVS YE Fermuar oldu unun etraf ndan dikmek için fermuar kapay n ve fermuar olu una 5 cm uzakl kta dikin i ne kumafl n içindeyken durun, bas c aya kald r n. tabi i ne alt ndan çekerek fermuar aç n, aya indirin ve dikmeye devam edin. Dikifle bafllama dikifle bafllarken ipli i s k ca tutun bir kaç dikifl için kumafl i nenin arkas na do ru hafifçe çekin S k dokunmufl kumafl dengeli dikifl oluflumu için, 90 veya 100 tip i ne kullan n

100 Uzun dikifl 15 Uzun dikifl fonksiyonu Bu fonksiyon normal dikiflten daha uzun dikifl yaratmak için düz dikifl ile birlikte çal fl r. Uzun dikifl fonksiyonu devreye sokuldu unda makine her ikinci dikifli diker. Dikifl uzunlu u 5 mm ye ayarland nda mümkün olan en uzun dikifl 10 mm olacakt r. Dekoratif üst dikifl için, Uzun dikifl fonksiyonu Üçlü Düz dikifl fonksiyonu ile birlefltirilebilir. Dikifl tipi: ne: plik: Dikifl uzunlu u: Besleme difllisi: Bas c ayak: Fonksiyon: Düz dikifl No.1 veya Üçlü Düz Dikifl No. 6 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester 3,5 mm-5 mm yukarda (dikifl konumu) Ters örnek aya No.1C Uzun dikifl Uzun dikifl uzun dikifl gerektiren bütün ifllerde üst dikifl için TAVS YE Dekoratif üst dikifl düz dikifl ile kordonet (üst dikifl) ipli i ve bir i ne kullan n Teyelleme uzun dikifl ayn zamanda ince kumafllar n teyellenmesinde kullan labilir.

101 16 Teyel dikifli Teyel dikifli Bu özellik bir fonksiyon olmaktan çok (uzun dikifl gibi) bir dikifl tipidir. Bu dikifl dört dikiflten seçildi inde, makine her dört dikiflten birini olmak üzere düz bir dikifl diker. Dikifl uzunlu u 5 mm ye ayarl oldu unda dikilebilecek en uzun dikifl 20 mm olur. Dikifl tipi: ne: plik: Dikifl uzunlu u Besleme difllisi: Bas c ayak: Teyel dikifli No. 21 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk ve polyester 3,5 mm - 5 mm yukarda(dikifl konumu) Ters örmek aya No.1C Teyel dikifli çok uzun dikifle ihtiyaç olan bütün ifllerde Dikifl yerlerinin, elbise kenarlar n n, v.b. çabuk ve kolay teyellenmesi sökülmesi kolay TAVS YE Teyelli dikiflin korumaya al nmas teyel dikifllerini korumaya almak için, dikiflin bafl na ve sonuna bir kaç normal uzunlukta düz dikifl at n. Teyelleme nce örme ipli i kullan n; dikifl dikildikten sonra sökülmesi kolay olur.

102 Gizli kenar dikifli 17 Gizli kenar dikifli Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Gizli dikifl No. 9 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk, polyester veya ipek yukarda (dikifl konumu) Gizli dikifl aya No.5 Gizli kenar dikifli orta a rl kta ve a r pamuklu, yünlü ve kar fl k lifli kumafllarda görünmeyen kenarlar için Haz rl k ifllenmemifl kenarlar istendi i gibi tamamlay n kenar katlay n ve teyelle ya da i ne ile tutturun tamamlanm fl alt kenar orrtaya ç karmak için kumafl yüz taraf n n üzerine do ru katlay n klavuz katlanm fl kumafl n üzerine gelecek flekilde ifli bas c aya n alt na yerlefltirin (çizime bak n) Dikim i ne kat n tam kenar n delmelidir kumafla iuyacak flekilde dikifl geniflli ini ayarlay n yaklafl k 10 cm diktikten sonra, kumafl n her iki taraf n kontrol edin ve gerekiyorsa geniflli i ayarlay n 5 kumafl n ters yüzü kumafl n ters yüzü kumafl n düz yüzü TAVS YE nce dikifl geniflli i ayar dikifl derinli ini dengeli tutmak için ifllenmemifl kenar ayaktaki klavuz boyunca yönlendirin.

103 18 Lastik, kordon Üniversal dikifl ile dar lastik dikimi Dikifl tipi: Dikifl geniflli i: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Üniversal dikifl No.15 lasti in geniflli ine ba l seçilmifl kumafla uygun tip ve boyut pamuk veya polyester yukarda (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C veya Nak fl aya No. 6 (opsiyonel aksesuar) TAVS YE Lasti in dikimi ince kumafllarda büyük uzunlukta kumafl n, f rf rlar n, farbalar n toplanmas için toplanm fl kol kenarlar ve yaka aç kl klar için uygundur. Haz rl k Lasti i istenen uzunlukta kesin Dikim dikifl geniflli i lastikten biraz daha genifl olacak flekilde lasti i üzerinden dikin ne lasti i delmemelidir dikiflten sonra toplanmalar dengeli olacak flekilde ayarlay n Lasti in bafl n ve sonunu korumaya al n lasti i korumaya almak için ileri ve geri yönde bir kaç dikifl at n Cabuk kenar bitirme çocuk veya oyuncak bebek elbisesi için dikifl yerlerini dikmeden önce kol kenarlar n lastik ile dikin Toplama dikifli ile büzücü lastik/kordonun dikimi Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Toplama dikifli No. 12 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl konumu) ilik aya No. 3C Büzücü lastik/kordon büyük uzunlukta kumafllar n toplanmas için Haz rl k büzücü lasti i veya kordonu kenar n uzunlu unun iki kat olacak uzunlukta kesin yar uzunlukta katlay n ortas n ilik aya n n üzerinden geçirin kordonun her iki ucunu aya n arkas na do ru al n Dikim birkaç dikifl at n lasti i veya kordonu ön taraftan kald r n ve kendinize do ru çekin uçlar n bas c aya n arkas nda b rak n kordonun üzerinden de il iki yan ndan dikin dikimden sonra kumafl toplamak için kordonu çekin dikerken lasti i esnetin, ne kadar esnetirseniz kumafl o kadar fazla toplanacakt r TAVS YE Bafl ve sonun korunmaya al nmas Besleme difllisi düflürülmüfl halde birkaç dikifl at n Bas c ayak bas nc kumafl n ve kordonun daha iyi beslenmesi için gerekiyorsa bas c ayak bas nc n art r n.

104 Lastik, kordon 19 Genifl lasti in dikimi Dikifl tipi: Dikifl uzunlu u: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Kaba dikifl No. 4 veya Dikilmifl zikzak No. 16 veya Likra dikifli ile No. 17 lasti e uyacak flekilde ayarlay n seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk ve polyester yukarda (dikifl konumu) Tek örnek aya No. 1C Genifl lastik spor giyimde ve iç çamafl rlar nda kenarlar için Haz rl k lasti i istenen uzunlukta kesin kumafl kenar n ve lasti i 4 eflit parçaya bölün ve iflaretleyin lasti i markalar iflaretler çak flacak flekilde ifllenmemifl kenara i ne ile ilifltirin. Dikim elasti i ifllenmemifl kenara uyacak flekilde esnetin dikifle yak n olan bölgedeki fazla kumafl keserek düzeltin TAVS YE Lasti in çok fazla esnemesini önlemek lasti in gere inden fazla esnemesini önleyin; bas c ayak bas nc n kumafla uyacak flekilde ayarlay n lk etap olarak.kumafl kenar n büzdürünüz Kumafl bafllang c n iki uzun düz dikifli (mesafe yaklafl k 5 mm) dikiniz Bafllang ç iplerini dü ümleyiniz. Alt ipli i tutunuz ve kumafla büzgü veriniz. Lastik kumafl n bafllang c na düz ve gerdirmeden yerlefltirerek dikilebilinir.

105 Dü me ilikleri 21 Dü me ilikleri hakk nda önemli bilgiler plik gerginli i bir ilik tipi seçildi inde gerginlik otomatik olarak ayarlan r üst iplik normalden biraz daha gevflektir bu ilik fleritlerine hafif bir yuvarlak görünüm verir, ilik daha çekici görünür Manuel ilikler ilik aya 3C kullan larak dikifl yap n manuel dikilen iliklerin uzunluklar kumafl üzerinde uygun yerlere iflaretlenmelidir Otomatik ilikler Otomatik ilik aya 3A kullan larak dikilirler ilk ili in uzunlu unu iflaretleyin ilk ilik dikildikten sonra, bunu takip eden iliklerin uzunluklar otomatik olarak programlanm flt r sonraki bütün iliklerin bafllang ç noktalar n iflaretleyin ilik uzunlu u = mm olarak ilik aç kl Deneme dikifli her zaman ayn ara astar, ara yüzey ve dengeleyicileri kullanaca n z kumafl(lar) üzerinde deneme dikifli yap n ayn ilik tipini seçin ili i kumafl üzerinde hep ayn yönde dikin Düzeltmeler fierit geniflli i ayarlamak için: dikifl geniflli ini de ifltirin Dikifl uzunlu unun de ifltirilmesi: dikifl uzunlu unna yap lan de ifliklikler her iki fleridi de etkiler (daha yo un veya daha gevflek yapar) dikifl uzunlu una herhangi bir de ifliklik yap ld ktan sonra ili i tekrar programlamak için yeni bir örnek dikin A B Otomatik dü me deli i için ayar her türlü ayar de ifliklikleri her iki boncu u etkiler anahtar deli i veya göz yukar da belirtilmifl oldu u gibi ayarlan dikifl bilgisayar anahtar deli ine veya göz deli ine de iflinceye kadar düz dikiflleri dikiniz, bundan sonra dikifl bilgisayar n durdurunuz. Balance tufluna dokununuz. fiayet anahtar deli i sa a do ru bozulmufl ise (Foto A) down okunu bunu düzeltmek için kullan n z. fiayet anahtar deli i sola do ru bozulmufl ise (Foto B) up okunu bunu düzeltmek için kullan n z. ok tufluna dookununuz ve do mu deli ini tamamlay n z. Standart/Manuel ilikler için denklik herhangi bir denklik de iflimi her iki fleridi de etkiler

106 22 Dü me ilikleri A B Dikifl say c l ilikler için denklik yap lan herhangi bir denklik de iflimi ilk fleridi (sol) etkiler: flerit çok yo un - e er flerit A daki gibi görünüyorsa afla okuna basarak düzeltin flerit yeteri kadar yo un de il - e er ilk ilik B daki gibi görünüyorsa düzeltmek için yukar okuna bas n denkli e yap lan herhangi bir de ifliklikten sonra ili i tekrar programlamak için her zaman yeni bir örnek dikin Kordonlu ilik pek veya s rma fleritli kordon ilikleri kuvvetlendirir ve görünüfllerini iyilefltirir. kordonun halkas ili in en fazla y pranaca veya dü menin dikilece i ucunda olmal d r. fli buna göre konumland r n pek veya s rma fleritli kordon standart veya esnek ilikler için tavsiyye edilir Denkli in silinmesi harici clr butonuna bas n Uygun kordonlar: perle iplik No. 8 sa lam el dikifli ipli i ince krofle ipli i ipek veya s rma fleritli kordon Kordonun bas c ayak No.3 üzerine geçirilmesi i neyi ili in bafl na sokun bas c aya kald r n kordonu bas c aya n orta parma na geçirin kordonun iki ucunu aya n taban ndaki oyuklara yerlefltirin ve geriye do ru çekin bas c aya indirin Dikim ili i normal flekilde dikin kordonu s k tutmay n ilik kordonu kaplayacak flekilde kordonun üzerinde oluflacakt r Kordonun korumaya al nmas kordonu ili in içinden halka ili in ucunda, içinde kaybolana kadar çekin kordonun uçlar n kumafl n arkas na do ru çekin dü üm at n veya dikifllerle korumaya al n

107 Dü me ilikleri 23 3A Kordonun otomatik ilik aya No. 3A ya geçirilmesi i neyi ili in bafllang c na sokun bas c aya kald r n kordonu aya n alt ndan sa a do ru çekin kordonu aya n arkas ndaki pime geçirin 3A kordonun uçlar n aya n önüne getirin her ucu aya n önündeki çentiklere geçirin Dikim ili i her zamanki gibi dikin kordonu tutmay n ilik kordonun üzerinde, kapayacak flekilde oluflacakt r Kordonu koruma halka ili in ucunda, içinde kaybolana kadar kordonu çekin kordonun uçlar n kumafl n arkas na do ru çekin dü ümleyin veya dikiflleri korumaya al n liklerin kesilerek aç lmas dikifl y rt c y kullanarak, uçlardan ortaya do ru kesin yanl fll kla k sa dü me deli inin uçlar n kesmemek için ek güvenlik olarak dü me deli nin ucuna düz bir pim yerlefltiriniz. lik keskisi ve blok (özel aksesuar) kumafl bir tahta parças n n üzerine yerlefltirin keskiyi ili in ortas na yerlefltirin ili i açmak için keskinin sap na bast r n

108 24 Dü me ilikleri Düz dikifl ilikler Düz dikifl ilikler kolay y pranan yumuflak ve gevflek dokunmufl kumafllarda saten dikiflli iliklere temel oluflturmak bak m ndan faydal d r. kinci ili in (saten dikiflli) ilik fleritleri ve biritleri düz dikifli kaplayacakt r. Ayr ca ba l iliklerin dikiflinde, deri, vinil ve keçe üzerindeki ilik aç kl klar n n güçlendirilmesi için iyidirler. Dikifl tipi: ne: plik: Besleyici diflli: Bas c ayak: Düz dikifl ilikleri No. 59 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl pozisyonu) lik aya No. 3C veya Otomatik ilik aya No. 3A 3A Otomatik ilik aya No. 3A ile otomatik program e er otomatik ilik aya No. 3A kullan l yorsa, ayak üzerindeki al c ili in uzunlu unu otomatik olarak kaydeder, böylece ilik ço alt labilir Otomatik ilik program n n dikilmesi istenen uzunlu a ulafl lana kadar düz dikifllerin ilk s ras n dikin h zl ters yön butonuna bas n ve b rak n auto görünür = uzunluk programlanm flt r. makine ilik program n otomatik olarak tamamlar bunu takip eden bütün ilikler uzunlukta dikilir (h zl ters yön butonunun bas lmas na ihtiyaç olmadan) dikilen s ralar aras ndaki uzakl k dikifl geniflli i ile ayarlanabilir. lik aya No. 3C ile dikifl say c l program dikifl say c l ilikleri dikmek için bas c ayak 3C fonksiyonunu seçin ilik aya No. 3C ilikte bulunan dikifl say s n kaydeder Dikifl say c l ilik program n n dikilmesi lk fleridi dikin, istenen uzunlu a eriflildi inde dikimi durdurun h zl geri yön butonuna bas n ve b rak n dikifle devam edin, makine ili in sonuna kadar diker ve sonra ikinci fleridi ters yönde diker i ne ilk dikifle ulaflt nda dikimi durdurun h zl geri yön butonuna bas n ve b rak n makine yatay çubu u diker ve dikiflleri korumaya al r makine otomatik olarak durur auto ekranda görünür bunu takip eden di er ilikler programlanm fl ilikele ayn uzunlukta dikileceklerdir.

109 Dü me ilikleri 25 Otomatik dü me ilikleri (bütün tipler) Her iki flerit de ayn yönde dikilir. lik uzunlu u = ilik aç kl (mm olarak) Esnek ilikler bütün örme kumafllarda etkilidir çünkü fleritler için kullan lan çift overlok dikifli kumaflla beraber esnerken fleklini de korur. Not: Otomatik ilik aya 3A kumafl n üzerinde hatas z flekilde düz durmal d r. E er ayak bir dikifl yerinin üzerinde ise uzunluk do ru olarak ölçülemez. Dikifl tipi: ne: plik: Besleyici diflli: Bas c ayak: lik (bütün tipler) seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl pozisyonu) Otomatik ilik aya No. 3A Otomatik ilik Otomatik ilik aya No. 3A üzerinde bulunan mercek birebir ço altma için ili in uzunlu unu otomatik olarak kaydeder 4-29 mm ye kadar ilikler dikilebilir 3A lik fleridi dikin dikim ifllemi s ras ekranda gösterilir bas c ayak sembolünün sa taraf nda ilk dikifli ileri yönde dikin, istenen uzunlu a eriflildi inde durun li in programlay n h zl ters yön butonuna bas n ilik uzunlu unun programland n gösteren auto ekranda görünür dikifle devam edin; makine ili i tamamlar ve otomatik olarak durur otomatik ilik makine bir sonraki ili e bafllayacak konumda durur kumafl yeniden konumland r n ve dikin; bunu takip eden bütün ilikler otomatik olarak ayn uzunlukta dikileceklerdir (h zl ters yön butonuna basmaks z n) Önemli: e er bir hata yaparsan z Örnek Bafllang c (Örnek bitimi) butonuna bas n makine ili in bafllang ç noktas na döner TAVS YELER Birebir kopyalar auto fonksiyonu her ili in bir önceki ilikle ayn uzunlukta olaca n garantiler flaretleme zaman kazanmak için sadece iliklerin bafllang çlar n iflaretleyin Dikifl h z en iyi sonuçlar için orta h zlarda dikin istikrarl bir flerit s kl için bütün ilikleri ayn h zda dikin

110 26 Dü me ilikleri Otomatik yuvarlak, anahtar deli i ve el-görüflü ilikleri Her iki flerit de ayn yönde dikilir. lik uzunlu u = ilik aç kl (mm olarak) Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: lik (bütün tipler) seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl konumu) Otomatik ilik aya No. 3A Otomatik ilik otomatik ilik aya No. 3A üzerinde bulunan mercek birebir ço altmak için ili in uzunlu unu otomatik olarak kaydeder 4-29 mm ye kadar ilikler dikilebilir anahtar deli i ilikleri No.: için 4-24 mm den yuvarlak ve el görüflü ilikleri No.: uçun 4-27mm den. 3A lk fleridi dikin dikim ifllemi s ras nda ekranda gösterilir (bas c ayak) sembolünün sa taraf nda) düz dikiflleri ileri yönde at n, istenen uzunlu a eriflildi inde makineyi durdurun li i programlay n h zl ters yön butonuna bas n ilik uzunlu unun programland n gösteren auto ekranda görünür dikifle devam edin, makine ili i tamamlar ve otomatik olarak durur. Otomatik ilik makine bir sonraki ili e bafllayacak konumda a durur kumafl yeniden konumland r n ve dikin; bunu takip eden bütün ilikler otomatik olarak ayn uzunluktta dikileceklerdir (h zl ters yönn butonuna basmaks z n) Önemli: e er bir hata yaparsan z Örnek Baflllang c (Pattern Begin) butonuna bas n makine ili in bafllang ç noktas na döner TAVS YE Birebir kopyalar auto fonksiyonu her ili in bir önceki ilikle ayn uzunlukta olaca n garantiler flaretleme zaman kazanmak için sadece iliklerin bafllang çlar n iflaretleyin Çift dikilmifl anahtar deli i ilikler kal n kumafllar üzerinde anahtar deli i ilikler iki kere dikilebilir ilk ili i diktikten sonra ifli oynatmay n sadece ayak kontrolüne bir kere dokunnarak dikifle tekrar bafllay n

111 Dü me ilikleri 27 Bütün ilik tipleri için dikifl say c l ilikler (haf zada kaydedilemez) lk (sol) flerit ileri yönde, ikincisi (sa ) ters yönde dikilir Dikifl Tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: likler (bütün ün tipler) seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl konumu) lik aya No. 3C Dikifl say c l ilikler dikifl say c l ilik fonksiyonunu seçin ilk fleridin uzunlu u lk fleridi dikin, istenen uzunlu a ulafl ld nda durun h zll ters yön butonuna bas n ve b rak n Birit, ikinci flerit alt birit ve ikinci flerit ters yönde dikili ilk dikiflte makineyi durdurun h zl ters yön butonuna bas n ve b rak n Birit, koruma dikiflleri makine üst biriti ve koruma dikifllerini diker makine otomatik olarak durur ekranda auto görünür ilik programlanm fl ve kaydedilmifltir sonraki ilikler aynen dikilecektir Düzeltmeler e er dikifl geniflli i, uzunlu u veya denkli ine herhangi bir de ifliklik yap ld ysa ili i tekrar programlay n Farkl kumafl üzerinde programlanm fl ilik farkl kumafllar ve ara yüzeyler dikifl say c l ili in görünüflünü etkileyebilir yeni bir malzeme kullan yorsan z, ili i tekrar programlay n TAVS YE Bas c ayak no. 3C ile daha fazla ilikler daha büyük boyutlarda olan Otomatik ilik aya No. 3A n n kullan lmas n n zor oldu u ilikler için idealdir. Güzel ilikler eflit s kl ktaki fleritler için h z dengeli tutun en iyi sonuçlar için ortalama bir h zda dikim yap n flaretleme zaman kazanmak için sadece iliklerin bafllang ç noktalar n iflaretleyin

112 28 Dü me ilikleri Manuel 4 veya 6 ad m ilikler (bütün tipler) E er sadece bir tane ilik dikilecekse veya mevcut olan ilikler onar lacaksa ilikleri manuel olarak dikmek idealdir. Ad m say s ilik tipine ba l d r. manuel olarak dikilmifl bir ilik kaydedilemez. Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: herhangi bir ilik seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukarda (dikifl konumu) ilik aya No. 3C Program aç n istenen ilik tipini seçin (dikifl ) araç çubu undan manuel ilik fonksiyonunu seçin Ad m sembolleri ad m s ralamas ekranda gösterilir standart ilikte 6 ad m vard r yuvarlak ilikte 4 ad m vard r anahtar deli i ilikte 4 ad m vard r lik ilk seçildi inde çember içinddeki 0 gösterir 4 veya 6 ad ml ilik dikifli ekrandan 1 e dokunun ve ilk fleridi seçin istenen uzunlu a eriflildi inde makineyi durdurun 2 ye dokunun, dikin lik tamamlana kadar bu flekilde devam edin Birit dikifli 6 birit dikifli dikilmektedir. makine otomatik durur. e er 6 birit dikiflinden daha fazlas na ihtiyaç duyuluyorsa, ayak pedal na tekrar basman z gerekir. TAVS YE liklerin onar lmas y pranm fl k s mlar n onar lmas için gerekli olan ad mlar kullan n gereksiz ad mlar atlay n

113 Dü me dikme program 29 Dü me dikme program Dikifl tipi: dikifl geniflli i: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Dü me dikme program no. 60 dü melerin delikleri aras ndaki mesafeye ba l d r seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester afla da (örme/yama konumu) Dü me dikme aya No.18 (opsiyoninel aksesuar) 18 Dü me dikme program 2 ve 4 delikli dü meleri diker dü me ve kumafl aras nda iplik uzunlu u istenilen flekilde daha uzun veya daha k sa olabilir sadece süs amaçl dikilecek dü meler iplik halkas (bofllu u) oluflturulmadan dikilebilir 2 delikli dü me dü me dikme program n seçin el volan ile delikler aras ndaki mesafeyi kontrol edin gerekiyorsa dikifl geniflli ini ayarlay n dikifle bafllarken iplikleri tutun dikin, program tamamland nda makine otomatik olarak duracakt r makine otomatik olarak bir sonraki dü me için haz rd r Bafllang ç ve bitifl iplikler korumaya al nm flt r ve kesilerek düzeltilebilir Emniyetli sonuçlar için üst ipli i dü meye yak n kesin her iki masura ipli ini üst iplik ters yüzde görününceye kadar çekin masura ipli ini keserek düzeltin (isterseniz dü ümleyin) 18 4 delikli dü me ön delikleri dikin dü meyi dikkatli bir flekilde öne al n arka delikleri dikin TAVS YE Makine ile dü me dikmek zaman kazand r r; özellikle ayn dü me tipinden birkaç tane dikilmesi gereken yerlerde (ör: gömlekler, bluzlar)

114 30 Halkalar Zigzag dikifl halkalar Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Zikzak Halka No. 61 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk, polyester veya rayon yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C Düz dikifl halkalar Zikzak Halka kordon ve dar kurdelalar için ideal aç kl kt r elbiseler, el sanatlar vb. süs elemanlar na çekicilik kazand r r haf zaya programland r lamaz. Halkalar n dikilmesi halka dikifli No. 61 i seçin kumafl bas c aya n alt na yerlefltirin ve dikin bitti inde makine otomatik olarak durur makina otomatik olarak bir ssonraki halka için haz rd r Halkalar n aç lmas bir biz yard m ile halkay keserek aç n Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Düz Dikifl halkalar No. 62 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk, polyester veya rayon yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C Düz Dikifl Halka kordon ve dar kurdelalar için ideal aç kl kt r elbiseler, el sanatlar vb. süs elemanlar na çekicilik kazand r r haf zaya programlanamaz. Halkalar n dikilmesi halka dikifli No. 62 yi seçin kumafl bas c aya n alt na yerlefltirin ve dikin bitti inde makine otomatik olarak durur makina otomatik olarak bir sonraki halka için haz rd r Halkalar n aç lmas bir biz yard m ile halkay keserek aç n TAVS YE Halkalar yumuflak oyuncaklar, oyuncak bebekler ve kuklalara göz yapmak için idealdir Dekoratif gözler di er nak fl veya dekoratif dikiflleriyle birlefltirildi inde çekici bir ifl ortaya ç karmak için dekoratif iplik kullan n

115 Örme, yama 31 Lastikli kenarlar Dikifl tipi: dikifl geniflli i: Dikifl uzunlu u: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Zikzak dikifl No. 2 yaklafl k 5 mm 1 mm - 1,5 mm seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C Lastikli kenarlar örme kumafllar n kenarlar na flekil vermek için kullan l r Dikim çift kat büzücü lasti i biraz esneterek kumafl n kenar boyunca yönlendirin zikzak dikiflle lasti i üzerinden dikin lasti i içinden de il, sadece üzerinden dikin dikifl bittikten sonra do ru flekil ve boyutu kazanmas için lasti i ayarlay n TAVS YE Kumafllar n esnemesini önleyin dikifl s ras nda kumafl n esnemesini önlemek için kumafla uygun bir flekilde bas c ayak bas nc n azalt n

116 32 Örme, yama Dokuma kumafllarda takviyeli kenarlar Dikifl tipi: ne: plikm: Besleme difllisi: Bas c ayak: Bal pete i dikifli no. 8 veya Kaba dikifl No.4 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip hafif örme ipli i yukar da (dikifl konumu) Tek örnek aya No. 1C Kenarlarr n takviyesi ifl giysileri, masa örtüleri, havlular, vb. için uygundur kumafl n rengine uygun bir kordon kullan n Uygun kordonlar perle bükülmüfl iplik ince krofle ipli i sa lam el dikifli ipli i ipek veya s rmal flerit Dikim kenarlar Petek veya Kaba dikiflle dikin ek takviye için kenara bir kordon ekleyin e er gerekiyorsa kenardan biraz içerde ikinci bir s ra dikin Örme ve jarselerde yamalar Dikifl tipi: ne: plikm: Besleme difllisi: Bas c ayak: Jarse dikifli No.14 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip hafif örme ipli i yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C Y pranm fl veya zarar görmüfl alanlar n kaplanmas özellikle esnek kumafllar, iç çamafl rlar için uygundur Haz rl k zarar görmüfl bölgeyi kesmeyin esneklik kazanmak için yaman n kenarlar n yuvarlay n kumafl n yüzüne i neleyin veya teyelleyin Dikim yamay y pranm fl bölgeye yerlefltirin kenar üzerinden dikin istenirse iç taraftan ikinci bir s ra dikin zarar görmüfl alan kesin TAVS YE Örmeler: kumafl ilmeklerine zarar gelmesini önlemek için yeni i ne kullan n Esnek kumafllar n dikifli gerekiyorsa esnek i ne (130/705 H-S) kullan n; i ne ucu lifler aras nda kolayl kla kayar Esnemeyi önleyin dikim s ras nda dikifl yerinin esnemesini önlemek için bas c ayak bas nc n kumafla uygun bir flekilde azalt n

117 Örme 33 Otomatik Örme Delik ya da afl nm fl alanlar n çabuk yamanmas Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Basit Örme Program No. 22 veya Takviyeli Örme Program No. 23 seçilmifl kumafla uygun tip ve boyut hafif örme ipli i yukar da (dikifl konumu) otomatik ilik aya No. 3A Ters örnek aya No. 1C (sadece örme program No. 22 için) Basit Örme Program No. 22 bütün kumafllarda uzunlamas na dokulardaki ipli in yerine geçer Ters örnek aya No. 1C yi kullan n fonksiyon çubu u üzerindeki stich say s fonksiyonuna bas n (ayak 3) ilk s ray dikin Bu makine üzerinde Quick ters tarafa kinci defa basmaya GEREK YOKTUR. ikinci s ray dikin h zl ters yön butonuna bas n; bu ikinci uzunlu u programlar dikifle devam edin; makine otomatik olarak durur basit örme program No.22 ayn tekviyeli örme program No.23 gibi, otomatik ilik aya No. 3A ile dikebilirsiniz Takviyeli örme program bütün kumafllarda uzunlamas na ve enlemesine dokulardaki ipli in yerine geçer Otomatik ilik aya No. 3A y kullan n i neyi y pranm fl alan n sol üstüne bat r n ilk dikey s ray dikin istenilen uzunlu a eriflildi inde h zl ters yön butonuna bas n; bu gerekli uzunlu u kaydeder dikifle devam edin, bitti inde makine otomatik olarak durur Büyük alanlar y pranm fl alan kapamaya devam etmek için ifli tekrar yerlefltirrin dikime bafllay n, program kendini tekrar edecektir (uzunluk kaydedilmifltir) Düzeltmeler e er örme deformasyona u rarsa, denklik fonksiyonu ile düzeltin No.23 TAVS YE Takviyeli örme örmeden önce y pranm fl alan n alt na gazl bez yerlefltirin Büyük alanlar ifli ayak alt nda hareket ettirerek örme alan n boyuna ve enine art r n

118 34 Örme Manuel Örme Dikifl tipi: ne: plikm: Besleme difllisi: Bas c ayak: Düz dikifl No. 1 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip hafif örme ipli i afla da (örme konumu) Örme aya No. 9 (opsiyonel aksesuar) Deliklerin veya y pranm fl bölgelerin örülmesi bütün kumafllardaki enine ve boyuna dokular ipliklerle de ifltirir Haz rl k deformasyonu önlemek için kumafl bir örme halkas n n içine gerin (opsiyonel aksesuar) kay c dikifl tablas n n kullan lmas tavsiye edilir Dikim örme halkas n hafifçe ve bask kullanmadan hareket ettirin Deli in üzerinden dikin bir kaç s ra deli in üzerinden dikin-aral kl dikifller ifli çeyrek tur döndürün lk s ralar kapat n ilk s ralar n üzerinden dikin-aral kl dikifller ifli yar m tur döndürün Örmeyi tamamlay n gevflek ve 2, s radakilerle ayn yönde dikifllerle Tüp fleklindeki parçalar için metod ilk ad m yatay yönde ikinci ve üçüncü ad mlar uzunlamas na yönde Tekni i tam olarak ö rendi inizde s ralar de iflik uzunluklarda dikin, böylece dönme yerleri kumafl n içinde kaybolur Dikifl tavsiyeleri kasna L veya M harfi yazarm fl gibi hareket ettirin yön de ifltirirken e risel olarak hareket edin bu deliklerin oluflmas n ve ipli in kopmas n önler daireler halinde dikim yapmay n; bunlar kumafl iplikleri ile benzeflmez TAVS YE plik kopmalar e er iplik kopmas sorun oluyorsa, halkan n yavafl hareket ettirilmemesinden kaynaklan yor olabilir Zay f dikifl oluflumu e er iplik kumafl n üzerinde duruyorsa, halka çok h zl hareket ettiriliyordur kumafl n alt taraf nda dü ümler varsa, halka çok yavafl hareket ettiriyordur

119 Dekorati dikifller 35 Dekoratif dikifller Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 9 mm geniflli inde dekoratif dikifller seçilmifl kumafla uygun boyutta nak fl i nesi pamuk veya rayon nak fl yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C veya Aç k Nak fl Aya No. 20C veya Nak fl aya No.6 (opsiyonel) Silme ayak No. 34/34C (opsiyonel) Dekoratif dikifller bütün kumafllar için süsleme ve dekoratif ifller için Dikifl seçimi ekrandan istenen dikifl grubunu seçin (100, 300, 400, 600, 700 ve 900 nolu gruplar 9mm dikifllerdir) istenen dikifli seçin Ekran seçilen dikifl ayd nlan r temel ayar n geniflli i ve uzunlu u de ifltirebilinir Dikifl geniflli inin de ifltirilmesi geniflli i ayarlayarak dikiflin görünümünü de ifltirin dikifli geniflletmek için harici dikifl geniflli i dü mesini sa do ru çevirin dikifli daraltmak için harici dikifl geniflli ini dü mesini sola do ru çevirin hem temel ayarlar hem de de ifltirilmifl ayarlar ekranda görünür A B C A uzunluk ve geniflli i önceden ayarl dekoratif dikifl B daralt lm fl dekoratif dikifl C kisalt lm fl dekoratif dikifl Dikifl uzunlu unun de ifltirilmesi uzunlu unu ayarlayarak dikiflin görünümünü de ifltirin dikifli uzatmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sa a do ru çevirin dikifli k saltmak için harici dikifl uzunlu u dü mesini sola do ru çevirin hem temel ayarlar hem de de ifltirilmifl ayarlar ekranda görünür Not: Ayr ca dikifl genifli ini i ne pozisyonunu gerilimi ayar, de ifltirebilir. TAVS YE Temel ayarlar n de ifltirilmesi dikifl istenildi i gibi ayarlanabilir dikifl boyutunu dikilen parçaya göre ayarlay n, ör: oyuncak bebek elbiseleri gibi küçük parçalar için geniflli i azalt n

120 36 Yorgan dikiflleri El ifli yorgan dikifli Dikifl tipi: ne: Üst plik: Masura ipli i: Besleme difllisi: Bas c ayak: Yorgan dikiflleri No. 328, seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip tek filamanl 30 a rl k, 2 katl pamuk yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C veya Hareketli ayak No. 50 (opsiyonel aksesuar) El ifli yorgan dikifli el ifli kaba dikiflin istendi i bütün kumafllar ve bütün ifl çeflitleri için Deneme Dikifli masura ipli i kumafl n üzerine ç kar el dikifli etkisi yaratmak için 1 dikifl (pamuk ipli i) görünür haldedir, 1 dikifl (tek filamanl iplik) görünmez Üst iplik gerginli i üst iplik gerginli i otomatik olarak belirlenir kumafla uymas için gerekiyorsa ayarlay n Denklik gerekiyorsa ayarlay n Dikim herhangi bir i ne konumu ile dikilebilir TAVS YE Kusursuz köfleler köfleye yaklafl rken Örnek sonu nu aktive edin, makine otomatik olarak durdu unda i neyi bat r n (gerekiyorsa) ve ifli döndürün Tek filaman için tavsiyeler tek filamanl iplik koparsa, daha yavafl dikin ve/veya üst iplik gerginli ini biraz azalt n

121 Yorgan dikiflleri 37 Dekoratif yorgan dikiflleri Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Yorgan dikiflleri No , seçilmifl kumafla uygun pamuk veya rayon nak fl yukar da (dikifl konumu) Ters örnek aya No. 1C Düz dikifl No. 326 k sa bir dikifl özellikle yama ifli için uygundur Yorgan dikiflleri bütün kumafllar ve yorgan dikifli için uygundur Denklik gerekiyorsa ayarlay n Dikim yorgan dikiflini seçin ve dikin bütün yorgan dikiflleri haf zada birlefltirilebilir ve programlanabilir TAVS YE Kusursuz köfleler köfleye yaklafl rken Örnek sonu nu aktive edin, makine otomatik olarak durdu unda i neyi bat r n (gerekiyorsa) ve ifli döndürün

122 38 Yorgan dikiflleri Serbest el yorgan dikifli Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Düz dikifl No. 1 veya No. 325 yorgan dikifli/düz dikifl veya No. 326 delme dikifli / düz dikifl seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya tek filaman afla da (örme konumu) Örme aya No. 9 veya Yorgan dikifli aya No. 29C Serbest el yorgan dikifli bütün serbest yorgan dikifli iflleri için Haz rl k üst katman, tabakay ve astar beraber i neleyin ve teyelleyin aç l r dikifl tablas n kullan n flim konumland r lmas, tutulmas ortadan bafllay n, kenarlara do ru ilerleyin kumafl nak fl kasna gibi iki elinizle tutun 9 Bir dizayn n yorgan dikifli ile dikilmesi seçiminiz olan dizayn oluflturmak için ifli yumuflak, yuvarlak hareketlerle döndürün (serbest el veya bikr flablondan izleyerek) Noktalarla hakederek yorgan dikifli bu teknik kumafl n bütün yüzeyini kaplar dikiflin çizgileri keskin köfleler olmadan yuvarlat l r; hiç bir zaman birbirlerini kesmezler veya dokunmazlar TAVS YE Serbest el yorgan dikifli ve örme her iki tekni in de temeli ayn serbest hareket prensipleridir plik kopmalar genellikle ani veya sars nt l hareketlerin sonucudur - kumafl yumuflak ve sabit bir h zla hareket ettirin Zay f dikifl oluflumu e er iplik ilmekler oluflturuyorsa, ifl çok h zl hareket ettiriyordur alt tarafta dü ümler olufluyorsa, ifl çok yavafl hareket ettiriyordur Tek filaman tavsiyeleri tek filaman iplik kopuyorsa, daha yavafl dikin ve/veya üst iplik gerginli ini biraz azalt n

123 Dekoratif dikifllerin fonsiyonlarla birlefltirilmesi 39 Dekoratif dikifllerin fonksiyonlarla kullan lmas Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: 9 mm lik dekoratif dikifller seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya rayon nak fl yukar da (dikifl konnumu) Ters örnek aya No. 1C veya Aç k Nakk fl aya No. 20C veya Nak fl aya No. 6 (opsiyonel aksesuar) silme aya No. 34/34C (opsiyonel) Temel ayarlar n ve fonksiyonlar n birlefltirilmesi temel ayarlar çeflitli fonksiyonlarla birlefltirerek ilginç sonuçlar elde edebilirsiniz sa /sol Ayna görüntüsü yukar /afla Ayna görüntüsü Örnek sonu 1-9 Yar örnek Denklik Uzun dikifl fonksiyonu Çift i ne s n rlamas n 2-8 mm Kanat i ne s n rlamas Sürekli ters yönde dikifl Örnek büyütme 2-5x Denklik dikifllerde çeflit elde etmek için denklik i kullan n dikifl denklik ad m say s na ba l olarak esneyerek aç lacak veya s k flt r lacakt r denklik fonksiyonu hakk nda daha fazla bilgi için sayfa e bak n Metod fonksiyon seçin dikifli seçin bir dikifl için birden fazla fonksiyon devreye sokulabilir Fonksiyonlar n silinmesi harici clr (silme) butonuna bas n özel fonksiyonlar uygun sembole dokunarak teker teker silin TAVS YELER Temel ayarlar ve fonksiyonlarla çeflitlemeler yeni bir kombinasyon bafllamadan önce, daha önce kullan lan büktün fonksiyonlar silin Tek kat kumafl üzerinde dekoratif dikifller her zaman dengeleyici kullan n dikimden sonra dengeleyiciyi kald r n Uzun s ralar halinde dikifl dikerken i ne durufl afla y devreye seçin ifli tekrar yerlefltirmek için duruldu unda i ne kumafl n içinde kal r Tek örnek her iki dikifl örne iflnin sonunda makine otomatik olarak durur

124 40 Haf zada pratik ve dekoratif dikifller Haf zada pratik ve dekoratif dikifller haf za kapasitesi 1023 tek dikifl örne idir haf za 255 bankaya sahiptir her banka kendi içinde bölümlere bölünebilir ço u pratik ve dekoratif ifller, harfler ve say lar haf zada birlefltirilebilir, programlanabilir ve kaydedilebilir istisnalar: dü me ilikleri, küçük delikler. makine kapat ld nda bütün dikifller haf zada kay tl kal r bütün kaydedilmifl dikifl ve kombinasyonlar istenildi inde ça r labilir Pratik ve dekoratif dikifllerin programlanmas harici mem butonuna basarak haf zay aç n haf za saklama ekran na ulaflmak için mem 1 e dokunun bofl bir haf za bankas seçin bir önceki ekrana dönmek için OK ye dokunun istenen dikifli seçin dikifl haf za alan nda görülecektir istenen bir sonraki dikifli seçin istenen dikifl kombinasyonu programlanana kadar bu flekilde devam edin kaydetmek için store a (sakla) dokunun Dikifl kombinasyonu örne i yukar daki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin bir kere dikifl 407 ye dokunun bir kere dikifl 102 ye dokunun bir kere dikifl 711 e dokunun dikime bafllay n, dikifller devaml olarak de ifleceklerdir kaydetmek için store a (sakla) bas n Fonksiyonla programlanm fl dikifl örne i yukar daki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin bir kkere dikifl 413 e dokunun dikkey ayna görüntüsünü aktive edin bir kere dikifl 413 e dokunun dikkime bafllay n, dikkifller devaml olarak yukar ve afla bakar flekilede de ifleceklerdir kaydetmek için store a (sakla) bas n yukar daki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin bir kere dikifl 104 e dokunun dikkey ayna görüntüsünü aktive edin bir kere dikifl 104 e dokunun dikime bafllay n, dikifller devaml olarak yukar ve afla bakar flekilde de ifleceklerdir kaydetmek için store a (sakla) bas n

125 Haf zada pratik ve dekoratif dikifller 41 Tek örnek olarak dikkifl kombinasyonu bir önceki sayfadaki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin (sayfa 40 e bak n z) dikifl 409 a bir kere dokunun dikifl 616 ya iki kere dokunun araç çubu unda Örnek tekrar 2x yi aktive edin dikin, makine ikinci dikifl kombinasyonunun sonunda otomatik olarak duracakt r kaydetmek için store a (sakla) dokunun Tek örnek olarak ayna görüntülü dikifl kombinasyonu bir önceki sayfadaki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin (sayfa 41 e bak n z) dikifl 109 a bir kere dokunun dikifl 414 e bir kere dokunun yatay ayna görüntüsünü aktive edin dikifl 414 e bir kere dokunun yatay ayna görüntüsünü aktive edin dikifl 109 a bir kere dokunun araç çubu unda Örnek tekrar 1x yi aktive edin dikin, makine ikinci dikifl kombinasyonunun sonunda otomatik olarak duracakt r kaydetmek için store a (sakla) dokunun TAVS YE Nak fl iplikli dekoratif dikifl kombinasyonu dikifller daha dolgun görünür Tek kat kumafl üzerinde dikifl kombinasyonlar her zaman dengeleyici kullan n dikiflten sonra dengeleyiciyi kald r n

126 42 Haf zada pratik ve dekoratif dikifller Haf zada harfler ve say lar haf za kapasitesi 1023 tek dikifl örne idir haf za 255 bankaya sahiptir her banka kendi içinde bölümlere bölünebilir ço u pratik ve dekortaif dikifller, harfler ve say lar haf zada birlefltirilebilir, programlanabilir ve kaydedilebilir istisnalar: dü me ilikleri, küçük delikler makine kapat ld nda bütün dikifller haf zada kay tl kal r bütün kaydedilmifl dikifl ve kombinasyonlar istenildi inde ça r labilir Harf ve say lar n programlanmas harici mem butonuna basarak haf zay aç n haf za saklama ekran na ulaflmak için mem 1 e dokunun bofl bir haf za bankas seçin bir önceki ekrana dönmek için OK ye dokunun istenen harfi seçin harf haf za alan nda görünür istedi iniz bir sonraki harfi seçin stenen harf kombinasyonu programlanana kadar bu flekilde devam edin kaydetmek için store a (sakla) dokunun Harf programlaama örnekleri yukar daki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin harici alfabe butonuna bas n büyük harf alfabesine dokunun BERN NA yazmak için gerekli harflere dokunun araç çubu unda Örnek tekrar 1 i aktive edin dikime bafllay n; harfler kesintisiz olarak dikielecek, A dan sonra otomatik olarak duracakt r kaydetmek ikçin store a (sakla) dokunun iki kat uzunluktaki harfler için, programlamadan önce Örnek Büyütme 2X fonksiyonunu seçin Say programlama örnekleri yukar da harf programlama için verilen talimatlar takip edin, harf yerine say lar seçin dikifle bafllay n, say lar kesintisiz olarak dikilecek, en sonuncudan sonra otomatik olarak duracakt r kaydetmek için store a (sakla) dokunun Küçük monogramlar programlama örnekleri yukar daki önergeleri takip ederek bir haf za bankas seçin harici alfabe butonuna bas n 9 mm lik el yazisi alfabeye dokunun istedi iniz harflere dokunun araç çubu unda Örnek tekrar 1x i aktive edin dikifle bafllay n, say lar kesintisiz olarak dikilecek, en sonuncudan sonra otomatik olarak duracakt r kaydetmekiçin store a (sakla) dokunun Korumaya alma Korumaya alma fonksiyonunu seçin ilk ve son harfler korumaya al n r TAVS YE Programlamadan sonra Örnek sonunu aktive edin makine progam bir kere dikecek ve duracakt r Harflerin tek kat kumafl nak fllanmas her zaman dengeleyici kullan n dikiflten sonra dengeleyiciyi kald r n

127 16 yön yönlü dikifl Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Düz dikifl No.39 veya Zikzak No. 40 seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl konumu) Yan hareket aya No. 40C 16 yönlü dikifl yarat c süslemeler için kumafl çevirmeden yorgan dikifli yapmak için Harici buton harici yorgan/yönlü butonuna bas n 16 yön sembolüne dokunun Dikifl uzunlu u ve geniflli i Düz dikifl uzunlu u dikifl uzunlu u her yönde genelde 3mm ye programlanm flt r. (0mm-3mm aras serbestçe de ifltirebilirsiniz.) Zikzak: dikifl uzunlu u saten dikifline programlanm flt r. uzunluk 0 m/m ve 1 mm aras nda serbestçe de ifltirilebilir dikifl geniflli i 0 mm ve 9 mm aras nda serbestçe de ifltirilebilir plik gerginli i 16 yön program seçildi inde gerginlik otomatik olarak belirlenir Ekran Düz dikifl ve zikzak ekranda görünür bir pusula ekran n ortas ndad r bir bas c ayak pusulan n ortas ndad r noktalar 16 yön ü gösterir sa a veya sola bir dokunma= seçilmifl yönde bir ad m devaml basma=daha h zl yön de iflimi uzun bir çizgi seçilmifl yönü belirtir Dikim dikifl tipini seçin gerekiyorsa dikifl geniflli ini ve uzunlu unu ayarlay n pusula üzerinde yönü belirleyin makine seçilmifl olan dikifli seçilen yönde diker Yönü de ifltirin istenen uzunlu u diktikten sonra makineyi durdurun pusula üzerinde yeni yönü seçin dikin TAVS YE Nak fl ipli iyle 16 yönlü dikifl dikifller daha dolgun görünür Tek kat kumafl n üzzerinde 16 yönlü dikifl her zaman dengeleyici kullan n dikiflten sonra dengeleyiciyi kald r n 16 yönde dikifl ile süsleme hakiki çok yönlü süsleme imkanlar için di er dikifllerle kombinasyon halinde haf zada programlanabilir

128 44 16 yön Dikifl örneklerinin birlefltirilmesi Dikifl tipi: Fonksiyon: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Düz dikifl No. 39 uzun dikifl seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk, polyester veya rayon yukar da (dikifl konumu) Yan hareket aya No. 40C Birlefltirme iplikleri olarak 16 yönde düz dikifl tek yan hareket dikiflleri veya monogram harfler aras ndaki uzun ba lant iplikleri ba lant iplikleri dikiflten sonra sökülebilir Dikifl uzunlu u Uzun dikifl fonksiyoonuyla ba lant dikifllerinin uzunlu u 9 mm dir (bütün yönlerde) bu uzunluk de ifltirilemez Dikim Düz dikifl i seçin pusula üzerinde istenen yönü seçin uzun dikifl fonksiyonunu aktive edin makine uzun ba lant dikifllerini seçilen yönde diker uzun dikifl fonksiyonunu kald r n TAVS YE Boydan boya süsleme boydan boya süsleme yapmak için bu tekni i kullan n

129 4 yön 45 4 yönde dikifl Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Dikifl No seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya polyester yukar da (dikifl konumu) Yan hareket aya No. 40C 4 yönde otomatik dikifl kumafl döndürmeden 4 yönde dikin pantolonlara, gömlek kollar na ve di er tüm fleklindeki parçalara yama eklenmesi Yamalar için haz rl k yamay elbise üzerindeki delikten biraz daha büyük olacak flekilde kesin yamay kumafl n, deli in üzerine yerlefltirin Harici buton harici yorgan/yönlü butonuna bas n 4 yön sembolüne dokunun Dekoratif kareler ve yamalar için teknik harici yön yorgan dikifli / yönsel butonuna bas n 4 yön sembolüne dokunun arzu etti iniz dikifli seçin bas c aya n kenar n yaman n bir kenar ile hizalay n ve bir taraf dikin sa veya sol okla yön de ifltirin ikinci taraf dikin, vb. kareleri ve dikdörtgenleri dikemek için en iyi yöntem yukar dan afla ve sa dan sola fleklindedir. (saat yönü) dikifle yak n yerde fazlal k kumafl keserek düzeltin yaman n alt nda kalan y pranm fl bölgeyi keserek düzeltin Örnek sonu fonksiyonunun kullan lmas örnek tekrar 1-9x i faaliyete geçiriniz maksimum 9x e kadar istenen dikifli seçiniz. her bir yön ayn say da dikifller ile dikilir saat yelkovan yönünde dikifl yap lmas önerilir. di er bir seçenek, haf zada arzu edilen dikifl say s n kay t ediniz TAVS YE pliklenen kumafllar n yamanmas yaman n kenarlar n tamamlay n yaman n kenar n n hemen içinden dikin yamay keserek düzeltmeyin

130 46 Yan hareket dikiflleri Yan hareket dikiflleri-taslak dizaynlar Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: Yan hareket dikiflleri/monogramlar seçilmifl kumafla uygun boyut ve tip pamuk veya rayon nak fl yukar da (dikifl konumu) Yan hareket aya No. 40C Yan hereket dikiflleri taslak dizaynlar ör: motifin sadece d fl hatlar dikilir monogramlar yan hareket dikiflleri ekranda çapraz oklar ile gösterilir Kumafl besleme kumafl genelde oldu u gibi ileri ya da geri yönde ilerler kumafl ayn zamanda yana da hareket ettirilir Gerginlik dikifl tipi seçildi inde gerginlik otomatik olarak ayarlan r Boyut yan hareket dikifllerinin boyutlar de ifltirilemez monogramlar 3 de iflik boyutta dikilebilir (30/20/15 mm) Dikifl uzunlu u ve geniflli i yan hareket dikifllerinin uzunluk ve genifllikleri de ifltirilemez Denklik dikifllerin görünüflleri kumafl, dengeleyici ve iplik kalitesinden etkilenebilir dikifli seçilmifl kumafla uyarlamak için denklik kullan labilir daha fazla bilgi için sayfa e bak n Yan hareket dikiflleri ve fonksiyonlar yan hareket dikiflleri ekranda görünen bütün fonksiyonlarla birlefltirilebilir, ör: ayna görüntüsü Deneme dikifli kullanmay düflündü ünüz malzemelerle bir deneme dikifli yapmak her zaman faydal d r-kumafl, dengeleyici ve iplik fiablon flablonlar motifleri yerlefltirmenize yard mc olurlar bütün yan hareket dikiflleri flablonlarda orijinal büyüklüklerindedir (istisna: ortaboy ve küçük monnogramlar) bir daire bafllang ç noktas n gösterir bir çapraz iflaret bitifl noktas n gösterir iflaretlemeyi basitlefltirmek için baflta ve sonra bir delik vard r yön bas c ayak sembolü ve kal n yönlendirme çizgileri ile gösterilir bas c ayak her zaman çizgilere paralel olmal d r flablonlar makine el kitab ile tedarik edilmifltir Orta boy ve küçük monogramlar için flablon yoktur bunlar düz bir çizgide bafllay p sona erdikleri için flablonlar yoktur bunlar yazd klar gibi dikilirler

131 Yan hareket dikiflleri 47 Harici buton harici dekoratif dikifl butonuna bas n monogramlar için harici Alfabe butonuna bas n Ekran çapraz oklarla iflaretlenmifl motiflerden herhangi birini seçin veya monogramlar seçin Dikim flablonu kullanarak dikiflin bafllang c n kumafl üzerinde iflaretleyin dikifl yönünü dikkate al n i neyi bafllang ç iflaretinde kumafla bat r n flablon üzerindeki kal n yön çizgileri ile bas c ayak paralel olacak flekilde kumafl yerlefltirin dikin; makine seçilmifl dikifli diker ve bitifl noktas nda otomatik olarak durur artista 185 artista artista 185 = START = END = START = END = START = END = START = END artista 185 TAVS YE Büyük parça kumafl üzerine yan hareket dikifli yan hareket dizayn dikildi i sürece kumafl n serbestçe hareket edece inden emin olun e er besleme do ru flekilde olmazsa motif düzgün flekilde dikilemeyebilir Yan hareket dikifllerinin dikillmesi hafifçe dokunun, kumafl yönlendirirken parmak ucunuzla besleyin kumafl dikey hizada olacak flekilde tutun kumafl n çekilmesine engel olun yönlendirmede yard mc olmas için kumafl kalemi veya terzi tebefliri ile kumafl üzerinde paralel çizgiler çizin Yan hareket dikiflleflleri ve dikifl tablas aç l r dikifl tablas bu dikifllerin dikiminde çok faydal d r Tek kat kumafl üzerinde yan hareket dikiflleri her zaman bir dengeleyici kullan n dikiflten sonra dengeleyiciyi kald r n baz kenar taraf hareket dikiflleri devaml s ralar halinde dikilebilir

132 48 Yan hareket dikiflleri Haf zada yan hareket dikiflleri Haf zada yan hareket dikiflleri bütün yan hareket dikiflleri ve monogramlar programlanabilir ve haf zada kaydedilebilir, ancak dekoratif dikifller gibi s ra halinde dikilemezler yan hareket dikifllerinin bafllang ç ve bitifl noktalar n n yerleri de iflik yerlerdedirler ve bazen dikiflin kendisinin içinde yer al rlar Haf zada yan hareket dikifllerinin ve monogramlar n n birlefltirilmesi yan hareket dikiflleri ve monogramlar 16 yönde dikifl ile birlefltirilebilir ve haf zaya kaydedilebilir Haf zay aç n/harfi programlay n harici haf za (mem) butonuna bas n dikifl tipini seçin dikifl genelde oldu u gibi haf zada görünür fiablon ile aç kl belirleyin seçilmifl harflerin oldu u flablonu yerlefltirin, ör: F ve G dikifl yönleri uymal d r 16 yön flablonunun bas c ayak sembolünü ilk harfin bitifl noktas n n üzerine yerlefltirin dikifl yönleri uymal d r bir sonraki harfin bafllang ç noktas n n yönünü dikkate all n tekrarlama say s n dikkate al n (herbiri 9 mm) yönü ve tekrar say s n haf zada programlay n ve kaydedin Daha fazla bilgi için sayfa e bak n ikinci harfi programlay n ikinci harfi programlay n Örnek tekrar fonksiyonunu programlay n dikin Orta boy/küçük monogramlar orta boy ve küçük monogramlar her zaman düz bir çizgi üzerinde bafllar ve biterler yaz ld klar gibi dikilirler TAVS YE Yan hareket dikiflleri ve di er dikifller tek yan hareket dikifllerini di er dikifllerle birlefltirerek zevkli dizaynlar yarat n Yan hareket dikiflleri ve dikifl tablas aç l r dikifl tablas bu dikifllerin dikiminde gerçek bir yard mc d r

133 Denklik 49 Denklik Bütün dikifller makine fabrikadan ç kmadan önce denenir ve ayarlan rlar; ancak nakliyat s ras nda denklik fonksiyonunun ayar etkilenebilir. Farkl kumafllar, iplikler ve dengeleyiciler dikifl örneklerini bozabilir; çok uzun (düzgün flekilde kapanmaz) veya çok k sa (yo un görünüfle sahip) olurlar Elektronik denklik fonksiyonu bu bozukluklar düzeltmek için kullan labilir, böylece dikifller seçece iniz kumafl üzerinde kusursuz bir oluflum gösterecek flekilde ayarlanabilirler Dikifl tipi: ne: plik: Besleme difllisi: Bas c ayak: bütün dikifller bütün tipler, bütün iplikler yukar da (dikifl konumu) ekranda göründü ü gibi Deneme dikifli kullanaca n z malzemelerle bir deneme dikifli yapmak her zaman yararl d r-kumafl, dengeleyici ve iplikler Denkli i aç n fonksiyonlar araç çubu unda oka dokunun fonksiyonlar öteleyin b ye dokunun Denklik ve pratik dikifller/9 mm lik dekoratif dikifller jarse ve triko gibi yumuflak kumafllar n bas c ayak alt nda esneme e ilimi vard r bu nedenle Bal Pete i gibi dikifller do ru flekilde kapanmayabilir bu sorun denklik fonksiyonu ile giderilebilir Pratik dikifller için denklik dikifl görünmesi gerekti i gibi ör: Bal pete i, ekran n ortas ndad r olas dikifl bozukluklar do ru dikiflin sa ve solunda gösterilmifltir ekran n alt ndaki oklar dikiflin hangi yönde düzeltilmesi gerekti ini gösterir Not: bal pete i dikifli grafi i bütün pratik dikifller için ekranda görünecektir Düzeltmeler dikifli dengelemek için gerekli oka dokunun ad m say s okun üzerinde gösterilir pratik dikifllerin dengelenmesi için normalde 2-5 ad m yeterlidir (azami 50 ad m) 9mm lik dekoratif dikiyler için denklik yöntem bütün pratik dikifllerinki ile ayn d r Not: saten dikifl oval grafik bütün dekoratif dikifller için ekran görünecektir. çak flan dikifl dengelenmifl dikifl aç k dikifl

134 50 Denklik Yan hareket dikiflleri için denklik Yan hareket dikifllerinin görünümünde kumafl n, ipli in ve dengeleyicinin büyük rolü vard r. Bu nedenle baz zamanlarda düzeltmeler gereklidir. Denklik kenar taraf hareket dikiflini veya motifi seçiniz. ayar faaliete geçirmek için b ye dokununuz ayar ekranda gözükecektir kenar taraf hareket dikifllerini ayarlama yaparken, seçilmifl motif her zaman gözükür dikifl ekran n sol yaz s n n merkezinde gözükür dikiflin her bir taraf nda iki ar zal formasyon görüntülenir. Sol çok k sa, sa çok uzun ekran n sa yar s yatay ayar olanaklar n gösterir. fiayet dikifl bu flekilde gözüyorsa bunu düzelmek için bu oku kullan n fiayet dikifl bu flekilde gözüyorsa bunu düzelmek için bu oku kullan n Yatak bozukluklar n düzeltmek için bu oku kullan n Dikey düzeltmeler flayet dikilmifl dikiflin görünümü ekran n sa taraf nda olan dikifl ile benzer durumda ise bunu düzeltmek için sa oku kullan n z. Model k salt lacakt r. flayet dikilmifl dikiflin görünümü ekran n sol tara nda olan dikifl ile benzer durumda ise bunu düzeltmek için sol oku kullan n z. Model uzat lacakt r. 1-5 aflamalar normal olarak, dikey olarak dikifli düzeltmek için yeterlidir (maksimum 50 aflama) flayet 10 aflamada daha fazla aflama gerekli ise, o zaman dikifl daha k sa olacakt r. bir deney dikiflini yap n z ve e er gerekli ise, o zaman ilave düzeltmeler yap n z TAVS YELER Pratik dikifllerin ve 9 mm dekoratif dikifllerin düzeltilmesi dikifli dengelemek için normalde 2-5 ad m yeterlidir yavaflca, ad m ad m düzeltin, böylece denkli i kontrol edebilirsiniz Yatay düzeltmeler yatay denklik ekran n sa yar s nda gösterilmifltir dikifl muhtemelen dikey düzeltmeler yap ld ktan sonra çok genifl olabilir, di er bir ifade ile dikiflin merkez hatt bozulmufl olur. flayet dikiflin merkezi, sa a do ru çekilmifl ise, o zaman bu durumu sol ok ile düzeltiniz. flayet dikiflin merkezi, sola do ru çekilmifl ise, o zaman bu durumu sa ok ile düzeltiniz aflamalar normal olarak, dikey olarak dikifli düzeltmek için yeterlidir (maksimum 20 aflama) bir deney dikiflini yap n z ve e er gerekli ise, o zaman ilave düzeltmeler yap n z Dikifl ekran na geri dönme Bütün düzeltmeler yap ld ktan sonra, de iflikleri onaylamak ve teyit etmek amac yla OK tufluna dokununuz ve dikifl ekran na geri dönünüz, Dokunma reseti, denklik fonksiyonu aç lm fl oldu u zaman dikifli ayn duruma geri döndürecektir. Yan hareket dikifllerinin düzeltilmesi her zaman önce dikey sonra yatay olarak düzeltin bu kusursuz bir dengelenmifl dikifl elde etmek için en çabuk yoldur dikifli dengelemek için normalde 5-10 ad m yeterlidir

135 Indeks 51 ndeks 16 yönde dikifl 4 yönde dikifl B Bal pete i dikifli kenarlar Birit program Ç 43, çindekiler lkeler J Jarse overlok dikifli T Takviyeli örme program Taslak dizaynlar Teyelleme Toplama dikifli - lastik/kordon dikim U 33 46, Çift overlok dikifl 9 K Uzun dikifl 15 D De iflken overlok - ribana De iflken overlok dikifli Dekoratif dikifller Dekoratif kareler / yamalar Denklik ve pratik / dekoratif dikifller Denklik ve yan hareket dikiflleri Dokuma kumafllarda kenarlar n takviyesi Dü me dikme program Düz birlefltirme dikiflyeri Düz dikifl Düz dikiflli halkalar Kenar dikifli Kiflisel (de ifltirilmifl) haf za Koruma program (düz dikifl) L Lastik, kordon - dikim Lastikli kenarlar M Manuel ilikler Manuel örme O , Ü Üçlü düz dikifl yeri Üniversal dikifl - lastik dikimi Y Yamalar - 4 yönde dikifl Yan hareket dikiflleri Yorgan dikiflleri Yorgan/el ifli dikiflleri Yönlü dikifl Z Zikzak dikifl Zikzak dikiflli halkalar , E Esnek overlok dikifli Esnek/süper esnek dikifl yeri F 10 8 Otomatik ilikler Otomatik örme/yama program Otomatik yuvarlak ve anahtar dili i ilikler Overlok dikifli ile ribana Fermuarlar Fonksiyonlarla dekoratif dikifller G Genifl lasti in dikimi 19 Gizli kenar dikifli 17 Ö Örme program Örme/yama Örmeler ve jarselerde yamalar Örmelerin büzücü lastikli kenarlar Örmelerin dikifli ,13 H P Haf za - harfler ve say lar Haf za - pratik ve dekoratif dikifller Haf za - yan hareket dikiflleri Pratik kenar dikiflleri Pratik dikifl yerleri S Serbest el yorgan dikifli 38

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLAR N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLAR N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektrikli makine kullan ld nda, afla dakini de kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 Ç NDEK LER Bölüm 1 Kapaklar n sökülmesi...1-8 Bölüm 2 Test modu...9-11 Bölüm 3 Kumafl difllisi yüksekli inin ayarlanmas...12 Bölüm 4

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü

@. BÖLÜM. Çalışma bölümü @. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Yüksek H zl Kilit Dikifl Düz Makine 191D70 / 20 / 20C 30 / 30C 70C Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

sunarak sürdürmek benim kiþisel dileðimdir. için size servis vermekten memnuniyet duyacaklardýr.

sunarak sürdürmek benim kiþisel dileðimdir. için size servis vermekten memnuniyet duyacaklardýr. BERNINA yý seçtiðinizde, yýllarca sürecek verimli dikiþ güvencesine sahip olacaksýnýz. Ailem, 100 yýlý aþkýn bir süredir, müþterilerimize tam memnuniyet verilmesi konusuna odaklanmýþtýr. Bu geleneði, yeni

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Yüksek H zl Düz Yatakl Reçme Dikifl Makinesi SINGER ve Cameo "S" iflareti, Singer Limited flirketinin veya ifltiraklerinin tescilli ticari markalar d r. 2011 Singer Company

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Zig-zag Dikifl Makinesi 20U 109 / 109C 112 / 112C 309 20E 910 Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010 Telif Hakk

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi eaçüueçt Yüksek H zl Overlok Makinesi 321C 131M-04 132M-015 133M-04/TF 134M-04 241M-24/25 243M-24/TF 244M-24 251M-35 251M-55 251H-56 Singer, Singer Limited fiirketinin

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K 910L 910M Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik Düz Dikifl Makinesi 191E

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik Düz Dikifl Makinesi 191E Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Elektronik Düz Dikifl Makinesi 191E 20 / 20F 30 / 30F Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010 Telif Hakk

Detaylı

GÜVENL K TAL MATLARI Evlerde kullan lan bu diki makinesi IEC/EN 60335-2-28 standartlar na uygun olarak tasarlanm t r.

GÜVENL K TAL MATLARI Evlerde kullan lan bu diki makinesi IEC/EN 60335-2-28 standartlar na uygun olarak tasarlanm t r. Kullanma K lavuzu GÜVENL K TAL MATLARI Evlerde kullan lan bu diki makinesi IEC/EN 60335-2-28 standartlar na uygun olarak tasarlanm t r. Elektrik ba lant s Bu diki makinesinin elektrik voltaj platenin alt

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

coverlocktm 4.0 Kullanma K lavuzu

coverlocktm 4.0 Kullanma K lavuzu coverlocktm.0 Kullanma K lavuzu GÜVENL K TAL MATLARI Evlerde kullan lan bu diki makinesi IEC/EN 6033-- standartlar na uygun olarak tasarlanm t r. Elektrik ba lant s u diki makinesinin elektrik voltaj platenin

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi 191K

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi 191K Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Elektronik ve Direct Drive Düz Dikifl Makinesi 191K 20 / 20F 30 / 30F Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI

KORSAJLI ÜRÜNLER Ç N BEDEN TANIMLAMALIRI 17 ALMANYA HOLLANDA FRANSA BELÇ KA NG LTERE 55 55 55 55 22 24 24 65 65 65 65 26 70 70 70 70 28 75 75 75 75 30 32 85 85 85 85 34 90 90 90 90 36 95 95 95 95 38 40 105 105 105 105 42 115 115 115 115 120 120

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU JANOME

KULLANMA KILAVUZU JANOME KULLANMA KILAVUZU JANOME ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Bu dikiş makinesi oyuncak değildir. Çocukların bu makine ile oynamalarına izin vermeyin. Bu makine uygun denetleme olmadan cocuklar ve zihini sakat kişler

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Baflka bir dünyaya ad m at n.

Baflka bir dünyaya ad m at n. Baflka bir dünyaya ad m at n. Çünkü büyük fikirler nak flla ifllenir. www.pfaff.com Baflka bir dünyaya ad m at n. Dikifle tutku duyan ve daima yeni ilhamlar arayan herkes için PFAFF creative 2.0 dikifl

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Ultra Yüksek H zl ve Direct Drive Overlok Makinesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Ultra Yüksek H zl ve Direct Drive Overlok Makinesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Ultra Yüksek H zl ve Direct Drive Overlok Makinesi 321D 131M-04 131M-04 / KS 132M-015 134M-04 241M-24 241M-24 / KS 244M-24 251M-35 251M-35 / KH 251M-55 251M-55 / KH 251M-56

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı