5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN"

Transkript

1 5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN Kanun No : 2362 Kabul Tarihi : (27 Aralık 1980 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI VE KOMiSYON RAPORLARI Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 78 (1/68)

2 MLL GÜVENLK KONSEY 5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPILMASINA LKN KANUN TASARISI T. C. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Bakanlıı Sayı: / Kasım 198 MLL GÜVENLK KONSEY BAKANLIINA Maliye Bakanhınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Bakanlıına arzı Bakanlar Kurulunca 21 Kasım 1980 tarihinde kararlatırılan "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda De- iiklik Yapılmasına likin Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmitir. Gereini emirlerine arz ederim. Bülend Ulusu Babakan GENEL GEREKÇE Türk vergi sistemi genel olarak vergide adalet, genellik, eitlik, verimlilik ve ekonomik düzenlemelerle paralellik prensipleri dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmi ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılması gerekli görülen düzenlemeler de bu anailkeler ııı altında yapılmı bulunmaktadır. Bugün memleketimizin karı karıya bulunduu en önemli meselelerden biri de ekonomimizin içine dütüü aır bunalımdır. Bu ekonomik darboazın neticesi olarak, kalkınma hamlemiz büyük ölçüde sekteye uramakta, üretim azalmakta, yatırımlar durmakta ve bütün bunlar enflasyonu körüklemekte, isizlii önemli ölçüde artırmak suretiyle sosyal huzursuzlukların kayna- ını tekil etmektedir. Bu meselenin köklü çözümü yatırımları hızlandırarak, üretimi ve istihdamı artırmaktan geçer yılında yürürlüe konulmu Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili tasan, söz konusu kanundaki bolukların giderilmesi ve kapsam dıı kalan alanların vergilendirilmesi, ileri vergi sistemlerinde yer alan Kurumlar Vergisi mevzuatındaki gelimelerin nazara alınması, uygulamada ortaya çıkmı aksaklıkların giderilmesi veya ıslahı ve özellikle önemli ekonomik tevik tedbirlerine bünyesinde yer verilerek kurumlamanın tevikinin salanması suretiyle yeni ve günün gereklerine uygun bir yapı getirilmek üzere hazırlanmıtır. Kurumlar Vergisi Kanununda ekonomik ve sosyal zaruretlerin gerektirdii, yatırımları özendirici, geri kalmı yörelere kaydırılmasını tevik edici hükümlere geni ölçüde yer verilmek suretiyle isizlik ve üretim yetersizlii problemine çözüm getirilmek istenmitir. Tasanda yer alan temel deiiklikleri öyle özetleyebiliriz: 1. Kurumlann birbirine itirakine engel olarak büyümeyi ve kurumlamayı önleyici artlar kaldırılarak itirak kazançtan istisnasına yaygınlık kazandırılmıtır. Böylece büyüme ve kurum lama tevik edilmek istenmitir. 2. Kooperatiflemeyi tevik etmek üzere ve gerçek kooperatifçilik anlayıına uygun koope ratiflerde ortaklarla olan faaliyetleri koruyucu yolda tedbirler getirilmitir.

3 3. Sendikaların dernek hükmünde olduu belirtilerek bunların iktisadi iletmelerinin de ver giye tabi olduu açıldıa kavuturulmutur. 4. hracatta, dı piyasadaki rekabet dengesini yabancı kurumlar lehine bozan ve aynı za manda döviz ve vergi kaybına sebep olan dar mükellef kurumlara ilikin ihracat muaflıı kaldı rılmıtır. 5. Yerli müteebbislerin uluslararası ihalelere katılmalarını, müteahhitlerin yurt dıında i yapmalarını ve memleketimize döviz getirmelerini tevik etmek gayesiyle; Kambiyo mevzuatı ge reince Türkiye'ye getirildiinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dıında yapılan inaat, onarma ve montaj ileri ile teknik hizmetlerden salanan kazançların tamamı Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmutur. 6. Türkiye'ye döviz getirilmesini tevik etmek gayesiyle dı navlun gelirlerinin belli bir kıs mının kurum kazancından düülmesi öngörülmektedir. 7. Ya meyve, sebze ve sanayi ürünlerinin ihracatım tevik etmek gayesiyle, bunları ihraç edenlerin kazançlarının önemli bir kısmı bazı artlarla Kurumlar Vergisinden müstesna tutul mutur. 8. Yatırım indiriminde öz sermaye kavramı kaldırılarak, harcama esası getirilmi ve kurum lar açısından en büyük problem olan finansman meselesine çözüm getirmek için, yatırım indiri minden faydalanacak yatırımlarını önceden vergi ödenmeksizin tekil edecekleri fonlarla finanse etmeleri konusunda "Finansman fonu" kurulmutur. Bu suretle yatırımcılara önemli bir finans man rahatlıı getirilmitir. Yatırım indirimi nispetleri gerçek kiilerde olduu gibi kurumlar açısından da indirimden faydalanacak yatırım miktarının % 40'ına yükseltilmitir. Bu nispet zirai ve ziraate dayalı yatırımlar ile kalkınma planı ile yıllık programlarda özel önem taıdıı belirtilen sektörler veya gerice yöre olarak belirtilen yörelerde yapılan yatırımlarda % 60'a çıkarılmıtır. Ancak, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taıdıı belirtilen sektörler ile gerice yöre olarak belirtilen yörelerde yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırıma sermaye irketleri ile kooperatiflarin bu yatırımları için yatırım indirimi nispeti % 70'e yükseltilmitir. Böylece yatırımlar ve özellikle kurum yatırımları söz konusu sektör ve gerice yörelere doru yönlendirilmek istenmitir. Ancak bu suretle bahsedilen yöreler için çok büyük bir problem olan isizlik meselesinin yerinde halledilmesi ve bu yerlerden büyük ehirlere olan göçün asgariye indirilmesi mümkün olabilecektir. 9. Mükellefler ve vergi idaresi için uygulaması çok güç olan Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi uyarınca yapılan stopaj kaldırılmı ve ilave bir vergi yükü getirilmeksizin Kurumlar Vergisi oram sermaye irketleri ile kooperatifler için % 25'den % 40'a çıkarılmıtır. Ayrıca Ku rumlar Vergisi tarhına esas olan matrahlar üzerinden alınan Mali Denge Vergisi % 2'ye indiril mitir. 10. Kurumlarda tasfiye dönemine ilikin hükümler ıslah edilmitir. 11. Bazı muafiyetlerin sının daraltılmakta, bir kısım istisnalar ise kaldırılmaktadır. 12. Dar mükellef kurumların münferit beyanname ile ilgili olarak 22 nci maddede Gelir Vergisi Kanununda yapılan deiiklie paralel yeni düzenleme yapılmaktadır. 13. Dar mükellefiyete tabi kurumlarda Kurumlar Vergisi tevkifatı yeniden düzenlenmekte ve vergi nispetleri deitirilmektedir. Yukarıda belirtilen temel deiikliklerden de anlaılacaı üzere, Türk ekonomisinin içinde bulunduu durum dikkate alınmı, kurumlamayı, yatırım ve ihracatı tevik edici hükümler geti-

4 rilmitir. Bu deiikliklerle yatırımları ve dolayısıyla üretimi artırmak suretiyle bir yandan istihdamı artırmak dier yandan enflasyonu kontrol altına almak suretiyle ekonomimizin istikrara kavumasına Kurumlar Vergisi ile katkıda bulunmak gayesi güdülmütür. Kurumlamayı, yatırımı ve ihracatı tevik edici önemli hükümlerin yol açacaı vergi kaybına ramen, ekonomiye olumlu kalkılan neticesi milli gelirde önemli artılar beklenmektedir. Ayrıca, belirtilmesinde fayda olan bir dier husus da udur; kurumlamayı, yatırım ve ihracatı tevik edici hükümler kısa vadede bir vergi kaybına sebep olacak gibi görünmekte ise de, makro açıdan bakınca durum çok farklı olacaktır. öyleki; söz konusu teviklerle yatırımlar artacak, yatırımlar artınca üretim artacaından, enflasyon vergi politikası ile etki altına alınmı olacaktır. Bunun yanında istihdam artırılmı olacaından isizlik meselesinin çözümüne önemli bir katkıda bulunulacaktır. Böylece Milli gelirin artıına da önemli derecede bir katkı salanmı olacaktır. Bütün bu neticeler dolaylı olarak gene vergi gelirlerinin artmasına yol açacaktır. Ayrıca, sosyo-politik açıdan önemli olan, ekonomik sebebe dayalı yurt içi göç meselesi gerice yörelerde yapılacak yatırımlarla salanacak i sahaları ile önemli ölçüde halledilmi olacaktır. Sonuç olarak, Kurumlar Vergisinde yapılan deiikliklerle, verginin hem ekonomik, hem sosyal, hem de mali gayeleri arasında bir uyum salanmı ve Türk ekonomisinin içinde bulunduu bunalıma çözüm getirilmek istenmitir. Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesi deitirilmitir. MADDE GEREKÇELER MADDE 1. Bu madde ile Bilindii üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesi ile, sermaye irketleri, kooperatif irketler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi iletmelerin kazançlan kurumlar vergisi mevzuuna alınmı bulunmaktadır. Maddede yapılan deiikliklerle, yürürlükte bulunan birinci maddenin (B) bendinde, "kooperatif irketler" tabiri yerine, "kooperatifler" ibaresi ikame olunmakta ve sendikaların dernek hükmünde olduu belirtilmektedir. Söz konusu deiiklikler ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. a) Yürürlükteki birinci maddenin (B) bendine göre, kooperatif irketlerin kazançlan vergi mevzuuna alınmıtır sayılı Kooperatifler Kanunu ile, kooperatiflerin hukuki statüleri tayin edilerek, kooperatif irket ibaresi yerine kooperatif tabiri kullanılmı ve Türk Ticaret Kanunu nun kooperatif irketlere ilikin nci maddeleri yürürlükten kaldınlmıtır. Sözü edilen Kanunun geçici maddesi ile, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmu ve faaliyette bulunan kooperatif irketlerin de, anasözlemelerini üç sene içinde ( tarihine kadar) bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda bulundukları, aksi halde daılmı sayılacaklan, hükme balanmıtır. Bu nedenle yürürlükte bulunan madde metnindeki, "Kooperatif irketler" ibaresi, "Kooperatifler" eklinde deitirilmitir. b) Yürürlükteki birinci maddenin (D) bendine göre "Dernek ve vakıflann iktisadi iletmele ri" nin kazançlan vergi mevzuuna alınmıtır. Ancak sendikalann iktisadi iletmelerinin madde metninde sayılmamı olması bunların vergilendirilmesinde tereddütlerin domasına neden olmu tur. Bu tereddütleri gidermek amacıyla Kurumlar Vergisi tatbikatında sendikalann dernek hükmünde olduu madde metninde belirtilmek suretiyle bunlann iktisadi iletmelerinin de vergi ye tabi olduu açıklıa kavuturulmutur. 195-

5 MADDE 2. Bu madde ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası deitirilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununun meri 4 ncü maddesinin birinci fıkrasında, iktisadi kamu müesseselerinin mahiyeti açıklanmı, ikinci fıkrada ise bunların kazanç gayesi gütmemelerinin tüzelkiiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebelerinin ve kendilerine tahsis edilmi sermayelerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyecei hususu belirtilmitir. Uygulamada, bir kısım iktisadi kamu müesseselerinin vergilendirilmesi hususunda, müessesenin faaliyet konusunun kanunla tevdi edilmi görevler arasında bulunması ve ayrıca müstakil bir iyerinin de bulunmaması nedenleriyle mükülatla karılaılmakta ve ihtilaflar domaktadır. Halbuki, kanunda belirtilen artlara sahip bir iktisadi iletmenin mevcudiyeti halinde, iletme konusu faaliyetin kanunla tevdi edilmi görev olup, olmamasının vergilemeyi etkilememesi gerekir. Maddeye bu bakımdan açıklık vermek ve dolayısıyla uygulamada karılaılan ihtilafları önlemek amacıyla "faaliyetin kanunla tevdi edilmi görevler arasında bulunması" ve " iyerlerinin bulunmaması" keyfiyetlerinin mükellefiyete tesir etmeyecei hususu, fıkra metninde açıkça belirtilmitir. MADDE 3. Bu madde ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası deitirilmektedir. Yürürlükteki 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yabana kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi iletmelerin mahiyeti açıklanmı, ikinci fıkrasında ise bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzelkiiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmi sermayelerinin bulunmamasının mükellefiyetlerin tesir etmeyecei hususu belirtilmitir. Uygulamada bir kısım yabancı kamu idare ve müesseselerinin vergilendirilmeleri konusunda müstakil bir iyerinin bulunmaması nedenleriyle mükülatla karılaılmakta ve ihtilaflar domaktadır. Halbuki kanunda belirtilen artlan haiz bir iktisadi iletmenin mevcudiyeti halinde iyerinin bulunmamasının vergilemeyi etkilememesi gerekir. Maddeye bu bakımdan açıklık vermek ve doacak ihtilafları önlemek amacıyla, "iyerlerinin bulunmaması" keyfiyetinin mükellefiyete tesir etmeyecei hususu fıkra metninde açıkça belirtilmitir. MADDE 4. Bu madde ile Kanunun yedinci maddesi deitirilmektedir. Yürürlükteki yedinci maddede, Kurumlar Vergisi muafiyeti ile ilgili hükümler yer almaktadır. Yapılan deiiklikle, bazı muafiyetler getirilmekte, bazı muafiyetler kaldırılmakta veya daraltılmaktadır. Deiikliklere ilikin hususlar aaıda sırasıyla açıklanmıtır. a) Yürürlükteki 7 nci maddenin 9 numaralı bendi ile tüzelkiilii haiz emekli ve yardım sandıklan Kurumlar Vergisinden muaf tutulmu bulunmaktadır. Anılan hüküm uyarınca emekli ve yardım sandıı ismi altında ve tüzelkiilii haiz olmak üzere dernek ve vakıf statüsünde çok sayıda teekkül kurulmu olup, bu teekkülllerce özellikle ticari olmak üzere çeitli alanlarda geni ölçüde gelirsalayıcı faaliyetlere giriilmitir. Bu sebeple sözü edilen teekküllerin Kurumlar Vergisi kapsamına girmeleri gerekirken, mevcut hüküm uyarınca buna imkân bulunamamaktadır. Bu durumu önlemek ve vergi muafiyetinin gerçek anlamda emekli ve yardım sandıı niteli- inde olan teekküllere uygulanmasını salamak için bent hükmü, TC Emekli Sandıı, Ordu Yardımlama Kurumu, Memur Yardımlama Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi Kanunla kurulan emekli yardım sandıklan ile sosyal sigorta kurumlan eklinde deitirilmitir. b) Yürürlükteki 7 nci maddenin 11 numaralı bendinin (a) fıkrası ile il özel idareleri, bele diyeler ve köyler ile bunların tekil ettikleri, birlikler veya bunlara balı müesseseler tarafından iletilen su, elektrik ve havagazı iletmeleri kurumlar vergisinden muaf tutulmutur. Aynı idare, teekkül ve müesseseler tarafından iletilen souk hava depolarının da vergiden muafiyetini te min için, (a) fıkrasında gerekli deiiklik yapılmıtır. 196

6 c) Yürürlükte bulunan 7 nci maddenin 15 numaralı bendi hükmüne göre, derneklere ait olup, üyelerinin istifadesine tahsis edilen ve alkollü içki verilmeyen lokal, gazino ve lokanta i letmeleri kurumlar vergisinden muaf tutulmutur. Derneklerin sayısının son derece artması, kurulu gayesi içinde faaliyet icra edip etmediklerinin kontrol edilemeyii sebebiyle, bu muafiyet, dernekler tarafından geni ölçüde istismar edilmi ve bu yerler gerçekte üyeler dıındaki kimselerin de girebildii, içki verilen yerler haline gelmi ve neticede vergisiz ticari bir faaliyet alam domutur. Bu durumda bentte yer alan muafiyet hükmünün devamına gerek görülmediinden 15 numaralı bent madde metninden çıkarılmıtır. d) Yürürlükteki 7 nci maddenin sonuna 903 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrası ile eklenen 18 numaralı bent hükmüyle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflar Kurumlar Vergisinden muaf tutulmutur. Kurumlar Vergisi Kanununun l nci maddesinde, mükellefler tadadi olarak belirtilmi olup, bunlar arasında vakıflar yer almamaktadır. Yani, vakıflar Kurumlar Vergisi mükellefi olmayıp, sadece iktisadi iletmeleri vergi kapsamına alınmıtır. Bu itibarla, vergiye tabi bulunmayan bir müessesenin kanun metninde muafiyetine yer vermek gereksiz bulunduundan, mezkûr fıkra hükmü madde metninden çıkarılmakta ve uygulamadan doan tereddütler giderilmektedir. Bu Kanunda yapılan deiikliklerle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi iletmeleri % 40 nispetinde Kurumlar Vergisine tabi tutulmakta ise de, Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen "vergi alacaı" müessesesi ile, alınan Kurumlar Vergisinin 3/4'ü söz konusu vakıflara iade edileceinden, bu vakıf iletmelerinin nihai vergi yükü % 10'a inmi olacaktır. MADDE 5. Bu madde ile aynı Kanunun 8 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. Yapılan düzenleme ile yürürlükteki maddenin l, 2, 4 ve 6 numaralı bentleri deitirilmekte ve maddeye 7, 8 ve 9 numaralı bentler eklenmektedir. Deiikliklere ilikin hususlar aaıda sırasıyla açıklanmıtır. a) 8 nci maddenin l numaralı bendine göre, baka bir kurumun sermayesinin asgari % 10'una bu kurumun kuruluu anında veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden beri sahip olduklarını ispat ve tevsik eden tam mükellefiyete tabi anakurumlann, kurum itiraklerinden el de ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesna bulunmaktadır. Tam mükellefiyete tabi bir kurumun, itirak kazana istisnasından yararlanabilmesi için, mevcut hükümde yer alan sermayenin asgari yüzde onuna, kurumun kuruluu anında veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden beri sahip olma artı,bir taraftan kurumların yekdierine itirakine engel olmak suretiyle büyümeye, dier taraftan itirak yoluyla yeni irketlerin kurulmasına engel tekil etmek suretiyle bizatihi kurumlamaya olumsuz yönde etki yapmaktadır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen mahzurları önlemek ve kurumlamayı tevik etmek maksadıyla, bir numaralı bent hükmü, tam mükellefiyete tabi kurumların baka bir kuruma itiraklerinden saladıktan kazançlann, herhangi bir arta balı olmaksızın Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmasını temin edecek ekilde yeniden düzenlenmitir. b) Risturn istisnasına ilikin yürürlükteki 8 nci maddenin 2 numaralı bent hükmünde yer alan "kooperatif irketler" ifadesi yerine l nci madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle "koope ratifler" deyimi ikame edilmi, risturn istisnasının kapsamı yeniden düzenlenmitir. -197

7 Mevcut metinde, risturn istisnası münhasıran istihlak, istihsal ve kredi kooperatiflerine tanınmı, olup bu mahiyette olmayan kooperatiflerin risturn istisnasından faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır sayılı Kooperatifler Kanununa göre, kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karılıklı yardım, dayanıma ve kefalet suretiyle salayıp korumak amacıyla, kurulan deiir ortaklı ve deiir sermayeli teekküllerdir. Kanunda açık olarak belirtildii gibi, kooperatifler, sosyal amaçlarla üyelerinin ihtiyaçlarını ucuza ve daha iyi bir tarzda temin etmeyi amaçlayan ortak dayanıma ilkesine dayalı, kurululardır. Bu bakımdan kooperatiflemeyi tevik etmek için kanunda sayılan kooperatiflerin, ortaklarla yapılan muamelelerden doan ve ortaklara risturn olarak daıtılan kazançtan kurumlar vergisinden istisna edilmitir. Ancak günümüzde istihlak, kredi ve istihsal kooperatifi olarak kurulan kooperatifler kâr amacı güden ticaret irketleri haline dönümekte ve asıl amaçlan dıına çıkarak tacir hüviyetini almaktadırlar. Yürürlükteki hükümle 1163 sayılı Kanunda amaçlanan ilkelere uygun olarak istisna kapsamına alınan "ortaklarla yapılan muamelelerden doan kazancın sının çizilmemi oldu- undan uygulamada mükülatla karılaılmakta ve ihtilaflar domaktadır. Maddeye bu bakımdan bir açıklık vermek ve dolayısıyla uygulamada karılaılan ihtilafları bertaraf etmek amacıyla" ortaklarla yapılan muamelelerin, mahiyeti açıkça belirtilmitir. Maddede aynca kooperatifin ortaklardan baka kimselerle veya ortaklarla ortaklıkstatüsü dıında yaptıı muamelelerden doan kazançlar hakkında risturnlara ilikin istisna hükmünün uygulanmayacaı açıkça belirtilmitir. c) Halen yürürlükte bulunan 8 nci maddenin 4 numaralı bendine göre, 927 sayılı Kanunun l nci maddesine istinaden verilen sıcak ve souk maden sulan imtiyazının iletilmesinden elde edilen kazançlar, ihale tarihini takibeden yıldan itibaren be yıl süre ile Kurumlar Vergisinden istisna edilmitir. Kurumlar Vergisi Kanununun tedvini sırasında teviki yerinde görülen bahse konu maden suyu iletmecilii için öngörülen istisna hükümlerine, bugün için, ödenen imtiyaz bedeline nazaran iletmelerin kârlılık durumlan mukayese edildiinde, mahal bulunmadıı sonucuna varılmı ve bu nedenle 4 numaralı bent hükmü madde metninden çıkarılmıtır. d) 903 saydı Kanunun 5 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesine eklenen 6 numaralı bent hükmüne göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların sermaye itirakinde bulundukları kurumların safi kazancından, mezkûr vakıflara sermaye itirak nispetinde ödenecek miktarlar, kurumlar vergisinden istisna edilmitir. Adı geçen vakıfları himaye etmek maksadıyla 903 sayılı Kanunla getirilen buistisnadan, aslında vakıf deil, bunun sermaye itirakinde bulunduu kurum istifade etmekte, vakfın itirak sermayesine isabet eden kâr payı mezkûr kurumun kurumlar vergisi matrahından tenzil edilmektedir. Böyle bir istisna hükmü vergilendirme prensiplerine ve tekniine aykın dümektedir. Zira vakfın sermaye itirakinde bulunduu kurumun kazancı, faaliyet dönemine ilikin kümülatif safi kurum kazancı olup, daıtım yapılmadan önce bu kazançtan vakfa pay ayrılması ile kurum matrahından indirilmesi aslında kuruma tanınan bir istisna mahiyetini kazanmaktadır. Kurumlar kâr daıtmama karan alarak vakfa intikal etmesi gereken fonlan vergisiz olarak kendileri kullanmaktadırlar. Esasen 903 sayılı Kanunla getirilen vergi muafiyetinin amacı vakıflara vergi muafiyeti yolu ile bütçeden fon aktarılarak kaynak salamak deil, olumu olan vakıf fonlannıri belli bir amaca yönlendirilmesinde katkıda bulunmaktadır. Bu nedenlerle, yürürlükteki 8 nci maddenin 6 numaralı bendinde yer alan istisna hükmünün devamına gerek bulunmadıından hüküm madde metninden çıkarılmıtır. 198

8 e) 4 numaralı bentte yapılan deiiklikle yerli müteebbislerin uluslararası ihalelere katılma larını ve yurt dıından saladıktan dövizleri yurda getirmelerim tevik etmek amacıyla, bunların yurt dıında yaptıkları inaat onarma ve montaj ileri ile teknik hizmetlerden saladıkları ka zançlar için bu kazançlara tekabül eden dövizin kambiyo mevzuatı gereince yurda getirildiinin tevsiki artıyla Kurumlar Vergisinden müstesna tutulması öngörülmütür. f) 6 numaralı bentte yapılan deiiklikle sanayi ürünlerinin imal ve ihracının teviki amacıy la bu ürünlerin ihracından salanan hasılatın belli bir oranının bazı artlarla vergi matrahından düülmesi esası getirilmitir. Söz konusu istisna, kendi imal ettii sanayi ürünlerini ihraç eden kurumlarla, ihraç ettii malı imal etmeyen ihracatçı kurumların belirli durumlarda ayrı ayrı yararlanabilecekleri ekilde düzenlenmitir. Fıkra hükmüne göre, ihraç ettii sanayi ürününü kendi imal eden ve yıllık ihracat tutan Amerikan Dolan veya muadili yabancı para karılıı Türk Lirasını aan imalatçılann, ihracatın ilk yılı için bu ihracattan saladıktan hâsılatın % 20'si müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatın % 30'u ile bakiyesinin % 15'i kurum kazancından indirilecektir. hracat istisnasının tatbikatında kur farklarından dolayı mükelleflerin ihracat hâsılatlannda artılar söz konusu olabilecei ve bunun gerçek bir ihracat hâsılatı artıı olmayacaı dikkate alınarak, bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesaplanması sırasında, bu tip suni artılann nazara alınmayacaı açıklıa kavuturulmutur. mal ettii sanayi ürününü dorudan ihraç etmeyen imalatçılar da, bu ürünlerin ihracatçılarca ihraç edildiini tevsik ettikleri takdirde, ihracatçılara yaptıklan satılar dolayısiyle aynı artlarla istisnadan yararlanabileceklerdir. malatçı olmayan ve ihraç ettii malı imal etmeyen ihracatçı kurumlar bu istisnadan 1/4 oranında faydalanabileceklerdir. g) 8 nci maddeye eklenen 7 numaralı bent ile, ya meyve ve sebze ihracatını tevik etmek amacıyla bu ürünlerin ihracından salanan hâsılatın belli bir oranının vergi matrahından düülmesi esası getirilmitir. Fıkra hükmüne göre, ya meyve, sebze ihracatçılannın bu ürünlerin ihracından saladıklan hâsılatın ilk yıl için % 20'si, müteakip yıllarda ise bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin % 15'i kurum kazancıdan indirilecektir. Ürettii ya meyve ve sebzeyi dorudan ihraç edemeyen üreticiler de bu ürünlerinin ihracatçılarca ihraç edildiini tevik etmeleri halinde, ihracatçılara yaptıklan satılar dolayısiyle aynı oranlar dahilinde bu istisnadan yararlanabileceklerdir. hracat istisnasının tatbikatında kur farklarından dolayı mükelleflerin ihracat hâsılatlannda artılar söz konusu olabilecei ve bunun gerçek bir ihracat hâsılatı artıı olmayacaı dikkate alınarak, bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesaplanması sırasında, bu tip suni artılann nazara alınmayacaı açıklıa kavuturulmutur. h) 8 nci maddeye eklenen 8 numaralı bent ile Türkiye'ye döviz getirilmesini tevik etmek gayesiyle dı navlun gelirlerinin belli bir kısmının kurum kazancından indirilmesi imkânı getirilmitir. i) Kanunun tedvin tarzı yönünden hatalı bulunan ve 5 numaralı bentde yer alan yatınm indirimine ilikin hüküm aynı esaslar çerçevesinde 9 numaralı bent olarak yeniden düzenlenmitir. Mezkûr bentte parantez içinde yer alan hükümle, yatırımların hızlandırılması, gelitirilmesi ve istihdamın arttırılması ile plan ve programlarda özel önem taıdıı belirtilen sektörler ve gerice yöre olarak belirtilen yörelerde yatınm yapacak sermaye irketleri ile kooperatiflere bu yatınmlan için % 70 nispetinde yatınm indirimi uygulama imkânı tanınmaktadır. -199

9 Gelir Vergisi Kanununda yapılan yeni düzenleme ile yatırım indiriminde harcamaesası getirilmi ve öz sermaye kavramı kaldırılmıtır. Dier taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen finansman fonu uygulaması nedenleriyle mükelleflerin bentte belirtilen alanlara yatırım yapmaları özendirilmi bulunmaktadır. MADDE 6. Bu hükümle Kurumlar Vergisi Kanununa sekizinci maddeyi takiben "Finansman Fonu" na ilikin Mükerrer Madde eklenmitir. Yatırım indirimi istisnasından yararlanan sermaye irketleri ile kooperatiflere Kurumlar vergisiz matrahının % 25'ine kadar "Finansman Fonu" ayırma imkânı getirilmektedir. Sermaye irketleri ile kooperatifler yatırım indiriminden faydalandırılması kabul edilmi bulunan yatırımlarının finansmanında kullanılmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aaıdaki artlarda finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirebileceklerdir. Ayrılacak "Finansman Fonu" Kurumlar Vergisi matrahının % 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını aamayacaktır. Mezkûr fon T. C. Merkez Bankasında kurum adına açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet tahvili hesabına yatırılacaktır. Böylece, yukarıda adı geçen kurumların yatırım indiriminden yararlanacak yatırımlarını vergi ödemeksizin ayrılacak fonlarla finanse etmeleri mümkün olabilecektir. Ayrılan fonların teviki uygun görülen ve planın öngördüü memleket ekonomisine yararlı alanlara kanalize edilmesi konusundaki disiplini temin etmek ve kullanılmasında kolaylık getirmek amacı ile T. C. Merkez Bankası'nda açılan her an paraya çevrilebilir Devlet tahvili hesabına yatırılması uygun görülmütür. Fona ayrılacak miktar Kurumlar Vergisi matrahının % 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını aamayacaktır. Böylece kurumların yapacakları yatırım miktarını aan miktarda gereksiz fon ayırmaları önlenmi olmaktadır. T.C. Merkez Bankası'nda açılan hesaptan ödeme Tevik ve Uygulama Dairesince düzenlenecek çeki belgelerine dayanılarak yapılacak ve bu belgelerde gösterilecek miktar, yıl içinde fiilen yapılan ve yatırım indiriminden faydalanan yatırım tutarım aamıyacaktır. Bir önceki yıl safi kurum kazancından "Finansman Fonu" olarak ayrılan meblalar hesap dönemi sonunda kurumun safi kazancına eklenecektir. MADDE 7. Bu madde ile aynı kanunun indirilecek giderlere ilikin 14 ncü maddesine? numaralı bendi takiben 8 numaralı bent eklenmektedir. "8 nci slam Ülkelerinin kurduu "slam Kalkınma Bankası" ülkelere saladıı krediler için Faiz tahakkuk ettirmemekte olup, Banka faaliyetini sürdürebilmesi için açılan kredi karılıında belli bir nispete göre kâr payı almaktadır. Faizsiz olarak ahnan krediler için ödenen söz konusu kâr paylan Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin 12 numaralı bendinde menkul sermaye iradı kapsamına alınmıtır. Maddeye eklenen 8 numaralı bent ile kurumların faizsiz olarak kredi veren kurululardan saladıkları krediler için bu kurumlar adına tahakkuk ettirdikleri kâr paylarını vergi matrahından gider olarak indirmeleri öngörülmektedir. Özellikle son gelimeler muvacehesinde önem kazanan bu faizsiz kredi mekanizması ile salanan kâr paylarının böylece vergilendirilmesi ve dier taraftan ilgili kurulularca gider yazılması salanmı olmaktadır." MADDE 8. Bu madde ile aynı kanunun 15 nci maddesinin 7 numaralı bendi deitirilmekte ve 8 numaralı bent maddeye eklenmektedir. 200

10 a) Kurumlar Vergisi Kanununun, yürürlükteki 15 nci maddesinin 7 numaralı bent hükmü, hâsılattan indirilemeyecek olan ve ihraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflıı kabul edilmi olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderlerin gerçek miktarı nın tespit edilemeyii halinde, söz konusu gider miktarının Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari deer toplamına, Banka Kredileri Tanzim Komitesince tespit olu nacak, ortalama gider emsalinin uygulanması suretiyle hesaplanacaını amir bulunmaktadır. Ancak, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci maddesi ile teekkül eden Banka Kredileri Tanzim Komitesi gün ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile kaldırılmı ve görev ve yetkileri banka meclisine devredilmi bulunduundan bu husus madde metninde belirtilmek suretiyle ilgili hüküm açıklıa kavuturulmutur. b) Maddeye eklenen 8 numaralı bent ile, yurt dıında inaat, onarma ve montaj ileriyle teknik hizmetlerde bulunan müteebbislerin bu ilerden saladıkları gelirlerin bazı artlarla vergi dıı bırakılması nedeniyle bu ilere ilikin giderlerin de masraf yazılması öngörülmütür. MADDE 9. Bu madde ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin l numaralı bendi deitirilmektedir. Bilindii üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde; sermaye irketlerince da- ıtılan örtülü kazançların, matrahın tespiti sırasında hâsılattan indirilemeyecei belirtilmi ve 17 nci maddede, örtülü kazanç daıtımının mahiyeti 4 bent halinde açıklanmıtır. Yürürlükteki l numaralı bent hükmüne göre "yüksek veya düük bedeller üzerinden veya bedelsiz olarak imalat, inaat ilemlerinde ve hizmet ilikilerinde bulunulması" hali, örtülü kazanç daıtımı kapsamına girmemektedir. Bu yüzden, emsaline göre yüksek veya düük bedelle veya bedelsiz olarak imalat, inaat ilemlerinde veya hizmet ilikilerinde bulunulması yoluyla uygulamada büyük ölçüde vergi kaybına sebebiyet verildii müahede edilmi olup, bu sakıncanın ortadan kaldırılması için, bahse konu durumlarda da örtülü kazanç daıtımının mevcudiyetini öngörmek üzere l numaralı bent hükmünde gerekli deiiklik yapılmıtır. MADDE 10. Bu madde ile aynı kanunun 12 nci maddesinin l, 6 ve 7 numaralı bentlerindeki parantez içi hükümlerinde ihracat muaflıı, mevduat faizleri ve menkul kıymet satıı istisnalarına ilikin olarak yer alan hükümler kaldırılmakta ve 19 ncu madde eklenmektedir. Bilindii üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin l numaralan bendi ile 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin l numaralı bendi hükümlerine göre, dar mükellefiyete tabi gerçek kiilerle, kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri mallan, Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doan kazançlar Türkiye'de elde edilmi sayılmamakta ve vergiye tabi bulunmamaktadır. Bu hükümler uyannca ihracat muaflıından yararlanan dar mükellefiyete tabi kurumlann gerek finansman kolayuklan ve gerekse Türkiye'de vergi ödememek suretiyle saladıklan avantajlar, dı piyasalarda yerli ihracatçıların rekabet imkânlannı olumsuz yönde etkilemekte ve aynca mezkûr muafiyetin bütün genilii ile uygulanması bir taraftan vergi kaybına, dier taraftan da döviz kaybına neden olmaktadır. Bu nedenlerle, yürürlükteki 12 nci maddenin bir numaralı bendinde yer alan ihracat muaflıına ilikin hüküm kaldırılarak bu konuda, dar mükellef kurumlann Türkiye'deki faaliyetlerine isabet eden kazanç kısmının vergilendirilmesi amacıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncu maddesini takibeden mükerrer 19 ncu madde hükmü düzenlenmitir. Mükerrer 19 ncu madde hükmüne göre, sözü edilen kurumlann vergi matrahı ihraç edilen malların maliyet bedeli ile dıanya taınmak üzere kara, deniz veya hava nakil vasıtalanna tes-

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.

GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır. GELR VERGS KANUNU Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES VE KANUN TASARISI 193 SAYILI GELR VERGS KANUNU GEREKÇES VE KANUN TASARISI

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN Kanun No: 482 Kabul Tarihi: 25.6. 1964 (6.7.1964 gün ve 11746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.)

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON Mehmet BNGÖL Maliye Eski Hesap Uzmanı A.Usule likin lemler: 1. Defterlerin açılı tasdikleri yapılmı mı? Yasal defterlerin ait olduu dönemden bir ay önce, yeni

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES,

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES, 1475 SAYILI KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEK 14 NCÜ MADDESNN DETRLMES, 98 NC MADDESNE BR FIKRA EKLENMES; 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNUN 1927 SAYI- LI KANUNLA DEK 25 NC MAD- DESNN 7 NC FIKRASININ DE-

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. DERNEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2012 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU

DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU DERNEKLERE ve VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER VE VERGİSEL BOYUTU MEHMET FATİH GÜR FUAT KILIÇ ABDULLAH SEFA AVCI VERGİ MÜFETTİŞİ VERGİ MÜFETTİŞ YRD. VERGİ MÜFETTİŞ YRD 18.04.2014 ANKARA 1 Sunum Planı

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı