TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI"

Transkript

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMA PROJESİ ANKARA-1999

2 İÇİNDEKİLER SAYFA TKY Uygulama Projesi İşlem Basamakları Gerekçe Amaç Kapsam Tanımlar İlkeler Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesinden Beklentiler TKY Uygulama Projesine Aşamalı Geçişin Avantajları TKY Uygulama Projesine Aşamalı Geçişin Riskleri İş ve İşlemler Uygulama Birimleri Uygulama Plânı Proje Yönetimi Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Finansman Projenin Eğitim Maliyeti Ölçme Değerlendirme...16 EKLER Ek 1-TKY Uygulamasına Birinci Aşamada Alınacak Birimler İçin Zaman Çizelgesi...17 Ek 2-Uygulama Plânı Örneği...18 Ek 3- Proje Danışmanı Görev Tanımı EK 4- Proje Genel Maliyet Tablosu

3 TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI 1. PROJENİN HAZIRLANMASI YÖDGED İLGİLİ BİRİMLER 2. Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi 3. KK ve KGE nin Oluşturulması 4. TKY Eğitimleri TKY Eğitimleri 5. Birimin Mevcut Analizi (Özdeğerlendirme) 6. Birim Uygulama Plânının Hazırlanması 7. Orta ve Uzun Vadeli Sürekli Stratejik Plân 8. Birim Uygulama Plânının Gerçekleştirilmesi 9. Değerlendirme 2

4 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ 1 GEREKÇE Bilgi çağı olarak nitelenen çağımızın belirleyicisi olan bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeler, kurumların kendilerini yenilemelerini ve güncelleşmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu değişimi hissetmeyen ve değişimin gereğini bünyelerinde yerine getirmeyen özel ve kamudaki kurumlar, fonksiyonlarını yerine getirememekte ve ihtiyaca cevap veremez bir konuma düşmektedirler. Buna karşılık bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edip bunların gereklerini yerine getiren kurumlar ise sürekli büyümekte ve toplumsal ihtiyaçları daha kaliteli olarak karşılamanın bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yaşadığımız yüzyılda toplumların yaşamını kolaylaştırmak üzere mal ve hizmet üreten kurumlar için kalite çok önemli bir kavram olmuştur. Üretilen mal ve hizmette kaliteyi yakalamak isteyen bir kurumun sağlıklı bir yapıya sahip olmasının yanında, iyi organize olmuş bir yönetim anlayışına sahip olması da gerekmektedir. Bugün bir organizasyonun kalitesiz üretime rağmen uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. İhtiyaca uygun olma ve memnuniyet sağlama şeklinde tanımlanan kalite her türlü hizmet ve üründe aranır olmuştur. Verimlilik, etkinlik, hız, sıfır hata, estetik, erişilebilirlik vb. özelliklerin bütünü olarak ortaya çıkan kalite 2000 li yılların vazgeçilmez olgusu olma durumundadır. Kaliteyi doğuracak şartları hazırlayan hiç şüphesiz eğitilmiş nitelikli insandır. O halde söz konusu olan insan davranışlarına kalitenin yansıtılmasıdır. İnsanın nitelikli olarak toplumsal hayatta yerini alması ise kaliteli bir eğitim ile mümkündür. Çünkü eğitim ve kalite birbirine bağlı iki önemli kavramdır. Eğitim sektörünün çıktısı olan insanın, istenilen nitelikte geliştirilmesi ve değerlendirilmesi eğitim sistemlerinin en temel amaçlarından biridir. Kaliteli bir eğitim ise, iyi bir organizasyon ve kaliteli bir eğitim yönetimi ile sağlanabilir. Günümüzde toplumun her kesimi, bilim ve teknolojideki gelişmelere uyum sağlayamama ve bilgi çağının gereklerini yerine getirememe gibi sorunları yaşamakta ve bu sorunlara çözümler getirilmesini beklemektedir. Gerek bu tür sorunlara çözüm üretebilmek ve gerekse bilim ve teknolojideki değişimlere ayak uydurabilmek için yapılması gereken Türk Eğitim Sisteminde kalite organizasyonlarının oluşturulmasıdır. 1 Ayrıca insan kaynaklarının yanında diğer kaynakların da etkili ve verimli kullanılması en az maliyetle en kaliteli üretimi gerçekleştirme isteği, hizmet üretiminde kaliteyi artırma ve hizmetten yararlanan toplum kesimlerinin memnuniyetini sağlama arzusu eğitim yönetiminde yeni yaklaşımları gündeme getirmektedir. Yeni yönetim anlayışlarının başında hiç kuşkusuz bugün ABD den Japonya ya kadar bir çok ülkede başarı ile uygulanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı gelmektedir. TKY; her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın sağlanmasını, personelin iş (görev) tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonun sağlanması ile çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortamın oluşturulmasını hedeflemektedir. Böylelikle personelin iş doyumuna ulaşacağı ve daha verimli olacağı beklenmektedir. Bunların yanında toplam kalite yönetimi bir kuruluşun tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeyi 1 İge Pırnar TAVMERGEN. Eğitimde Kalite Geliştirme ve Kullanılan Araçlar Kalkınmada Anahtar. (Milli Prodüktivite Merkezi Aylık Yayın Organı, Nisan 1999, Sayı: 124) s. 16 3

5 hedef alarak, her aşamada oluşması muhtemel hataları önlemeye çalışan bir anlayışı getirmektedir. Süreç bazında yapılan kontroller, hataların zamanında tespiti ile önlenmesini, müşteri beklentilerine uygun kaliteli üretimin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu sonuca ulaşmak için bir kuruluşun; 1. Gelişme ve yaratıcılık için tüm çalışanlarının katkısını sağlamasına, 2. Analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir biçimde kullanmasına ve verilerle yönetim anlayışını kurumunda yerleştirmesine, 3. Mevcut durumunu sürekli sorgulayarak verimlilik hesabı içinde olmasına, 4. Kaynaklarını etkili ve verimli kullanarak bu kaynakları özellikle insan kaynağını sürekli geliştirmesine imkan verecek bir ortamı oluşturması gerekmektedir. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı nda eğitim sistemimizin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan sorunların halâ önemini koruduğu ve sorunların giderilmesi için eğitim yönetiminde yeniden yapılanmaya gidilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu da doğal olarak eğitim yönetiminde insana değer veren,kaynakları etkili ve verimli kullanan, sürekli gelişmeyi politika olarak benimseyen yeni bir yönetim felsefesinin kabulünü ve sabırla, heyecanla bu felsefeyi uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, TKY felsefesinin sürekli gelişme ilkesine bağlı olarak yöneticilerin yönetim alanındaki gelişme ve değişmeleri takip edebilmeleri sürekli eğitimden geçmelerine bağlıdır. Bu yaklaşımdan hareketle, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi (YÖDGED) ilk ve orta kademe eğitim yöneticileri üzerinde eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik bir araştırma yapmıştır. Yapılan araştırma sonucunda İlk kademe eğitim yöneticilerinin eğitim ihtiyacının ilk beş sırasını; araştırma-geliştirme (% 91.3), teknolojinin etkin kullanımı (% 90.2), yönetim bilimi teori ve uygulamaları (% 85.1), zaman yönetimi (% 79.4) ve plânlama (%76.8) konuları oluşturmaktadır. Orta kademe eğitim yöneticilerine yönelik düzenlenen ankette ise; belirlenen 28 yeterlik alanı arasında yöneticilerin en çok hangi alanlarda yeterli olmaları gerektiği sorulmuş ve bir yöneticinin; karar verme ve problem çözme, mevzuat, stratejik planlama, yönetim, insan ilişkileri ve zaman yönetimi konularında yeterli olması gerektiği cevabı alınmıştır. 2 Yukarıda belirtilen eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve bu tür eğitim ihtiyacını tespit eden çalışmaların belirli aralıklarla sürekli yapılması eğitimde kaliteyi yakalamak açısından önemlidir. Millî Eğitim Sistemimizde de TKY anlayışına uygun bir yönetim sisteminin yerleştirilmesiyle gerek hizmet kalitesi açısından, gerekse personel yeterliliği açısından yaşanan sorunların çözübileceği düşünülmektedir. TKY nin dünya genelinde başarılı sonuçlarının olması da bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. 2 İlk ve Orta Kademe Eğitim Yöneticilerinin Eğitim İhtiyacına İlişkin Araştırma Raporu. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, (Ankara, 1998), S

6 2. AMAÇ Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında; çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirmeyi, çalışanların sürekli eğitimi ile niteliklerini yükseltmeyi, böylece hizmet sunumundaki kaliteyi arttırarak eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyetini sağlamayı, problemlerin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin tam katılımını gerçekleştirmeyi ve aynı zamanda karar almada veri kullanmayı yaygın hale getirerek verilerle yönetim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen TKY felsefesini TKY Uygulama Yönergesi ne göre Millî Eğitim Sistemine yerleştirmektir. 3. KAPSAM Bu proje Madde 10 da detayları belirtilen; MEB merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumları kapsar. 4.TANIMLAR Bu projede geçen; a) Birim: Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatından TKY Uygulama Projesi kapsamına alınan her bir organizasyonu, b) Proje Danışmanı: Projenin uygulanmasında birimlere danışmanlık yapmak ve görev tanımında yer alan diğer hususları yerine getirmek üzere görevlendirilen kişiyi (proje danışmanının görev tanımı ek 4 te belirtilmiştir), c) İç Müşteri: Birim içerisinde bir başka sürecin çıktısını girdi olarak kendi sürecinde kullananı, d) Dış Müşteri: Birimin ürettiği mal/hizmeti kullanan (hizmetten yararlanan) ve tüketen kişi/kurumu, e) Süreç: Bir mal veya hizmetin üretilmesinde üretimin başlangıcı ile bitişi arasında yapılan tüm iş ve işlemleri, f) Kalite Kurulu (KK): Birimin temel sorumluluklarını üstlenen ve birim amirinin başkanlığında en az beş birim yöneticisinden oluşan kurulu, g) Kalite Geliştirme Ekibi (KGE): TKY uygulamalarında çalışanları harekete geçirecek, gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanın her aşamasında teşvik edici bir rol üstlenecek ve KK ce seçilecek 3-5 kişiden oluşan ekibi, h) Kalite Çemberleri/Problem Çözme Ekipleri: Çalışanların yönetim süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak amacıyla üretim süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştiren geçici ve değişken ekibi, i) Özdeğerlendirme: Bir birimin, amaçlarına ulaşmak için yürüttüğü tüm faaliyetlerini TKY nin temel unsurlarını esas alan bir modelle kıyaslayarak birimin kuvvetli ve zayıf yönlerini sistematik bir şekilde tespit etmesini, j) Mükemmellik Modeli: Bir birimin, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından kamu kurumları için geliştirilen; liderlik, çalışanların tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve süreçler, müşteri tatmini, toplum üzerindeki etki ve faaliyet sonuçları olmak üzere toplam 9 kritere göre kendini değerlendireceği modeli, 5

7 k) TKY Birim Uygulama Plânı: Proje kapsamında birim personeline verilen eğitim sonunda, birimdeki TKY uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri içeren ve danışman nezaretinde birim personelince hazırlanan dokümanı l) TKY Koordinasyon Kurulu (TKYKK): Müsteşarın başkanlığında ilgili müsteşar yardımcıları ve proje uygulama kapsamındaki birimlerin amirleri ile YÖDGED Başkanından oluşan kurulu ifade eder. 5. İLKELER TKY Uygulama Projesi ile ilgili faaliyetler aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde yürütülecektir. a) TKY uygulamalarının birimlerce yapılacak bir plân dahilinde gerçekleştirilmesi, b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemlerin alınması, c) TKY uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak ekip çalışmasının ön plânda tutulması, d) TKY uygulamaları çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması, e) TKY uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyinin sürekli ölçülmesi, f) Sistemin sürekli gözden geçirilmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve bu amaca hizmet etmesi için özdeğerlendirme yönteminin uygulanması, g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak niteliğinin yükseltilmesi ve hizmet sunumunda mükemmeli yakalamanın sağlanması, h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamının sağlanması, I) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen birey, öğrenen organizasyon anlayışının plânlı bir şekilde kurumsallaştırılması, j) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışının benimsetilmesi, k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımının benimsetilmesi, l) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumunun göz önünde bulundurulması esastır. 6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİNDEN BEKLENTİLER A- Birim açısından; a) Hizmetten yararlananların memnuniyetinin sağlanabileceği, b) Hizmet sunumunda güvenilir ve güncel olunabileceği, c) Hizmetten yararlananların birimle ilişkilerinde güven ortamının oluşturulabileceği, d) Süreçlerin rasyonelleştirilmesinin sağlanabileceği, e) Hizmet üretim süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek hataların önceden saptanıp önlem alınarak sıfır hatalı üretimin gerçekleştirilebileceği, 6

8 f) En az maliyetle en iyi sonucun alınabileceği, g) Kaynakların amaçlara yönelik kullanılabileceği, h) Uygun bir kurum kültürü oluşumunun sağlanabileceği, ı) Öğrenen birey öğrenen organizasyon felsefesinin kurumda yerleşmesine zemin hazırlanabileceği, i) Her birimin; kalite kurulu, kalite geliştirme ekibi ve kalite çemberleri aracılığıyla sorunların yerinde çözülebileceği, k) Birime bağlı ve/veya birimin bağlı olduğu kurumlar arası koordinasyonun daha kolay ve işlevsel olarak kurulabileceği, l) Bütçe kullanımında önceliklerin isabetli olarak belirlenebileceği beklenmektedir. B- Birim çalışanları açısından; a) İş doyumunun, b) Karar verme, yetki ve sorumluluk almanın özendirilmesinin, c) İş (görev) tanımına uygun olarak çalışanların bilgi ve becerilerine uygun alanlarda çalışmaları ve yapılan iş ile ilgili olarak çalışanların niteliklerinin sürekli geliştirilmesinin, d) Çalışanların birbirlerini hizmet sunumundan yararlanan bireyler olarak görmelerinin özendirilmesi ve iç müşteri bilincinin geliştirilmesinin, e) Birim çalışanları arasında işbirliğine ve güvene dayalı bir anlayışın oluşturulmasının, f) Açık ve objektif bir değerlendirme yapılarak, personelin eksiklerini görmeleri ve kendilerini yetiştirmelerinin, g) Personelin terfisinin daha objektif olarak yapılmasının sağlanabileceği beklenmektedir. 7. TKY UYGULAMA PROJESİNE AŞAMALI GEÇİŞİN AVANTAJLARI 1. TKY pilot uygulamalarında yaşanılması muhtemel sorunların, proje genele uygulandığında göz önünde bulundurulması. 2. Aşamalı uygulamada gerekli finansmanın daha kolay sağlanması. 3. Projenin uygulamalarında çalışanların eğitilmesi ve deneyim kazanmasında zamanın yeterli olması. 4. Proje uygulamalarının sonuçlarının daha kısa zamanda alınması. 5. Deneyim kazanmış özel sektörde de TKY uygulamalarının sisteme yaygınlaştırılmasında aşamalı yöntemin başarıya ulaşmış olması. 6. TKY konusunda danışmanların nicelik/nitelik olarak yeterli olması. 7. Projenin başarısızlığında yapılan masrafların az olması. 8. TKY konusunda bilgilendirme yapabilecek bir Bakanlık ekibin olması. 9. Üst yönetimin desteğinin olması. 10. Yöneticilerin genel anlamda yeniliğe açık olması. 11. Bugüne kadar 820 eğitim yöneticisinin TKY eğitimi almış olması. 12. Hedef kitlenin yüksek okul mezunu olması. 7

9 13. Eğitim sistemimizde var olan kurul ve komisyonların TKY anlayışı ile çalıştırılabilir olması. 8. TKY UYGULAMA PROJESİNE AŞAMALI GEÇİŞİN RİSKLERİ 1. Pilot uygulamanın başarısızlığı projenin sistemin bütününe geçirilmesini geciktirecektir. 2. Birimler arası olumsuz rekabete yol açması. 3. Yönetim kadrolarındaki hızlı sirkülasyonun TKY uygulamalarını aksatması. 4. Örgüt yapısının büyüklüğü, dolayısıyla hedef kitlenin çok olması. 5. TKY hizmet içi eğitimle doğrudan ilgili bir faaliyettir, hizmet içi öğretim görevlilerinin az olması. 6. TKY nin hizmet sektöründe uygulanmasıyla ilgili örneklerin az olması. 7. Projenin kapsadığı alanın çok geniş olması (Merkez ve taşra teşkilatını kapsaması) nedeniyle projenin izlenmesi, kontrolü, değerlendirilmesinin güç olması. 8. Projenin uygulanması sürecinde, projenin gerektirdiği yeni organizasyonlara karşı (personelin) olumsuz tepkilerin oluşabilmesi, dolayısıyla projenin planlanan süreyi aşması. 9. Proje uygulamalarında gerekli teknik desteğin olmaması veya yetersiz olması durumunda proje hedeflerinin gerçekleşme derecesini etkilenmesi. 9. İŞ VE İŞLEMLER A- TKY eğitim uygulamaları YÖDGED, Hizmet İçi Eğitim Dairesi, birim, proje danışmanı ve uzman kuruluş/kişilerin katkılarıyla; a) Verilecek eğitim programının hazırlanması, b) Eğitim personeli, eğitimin yeri ve zamanı plânlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır. 8

10 Şekil 1 Eğitim Faaliyetleri Akış Şeması Hizmetiçi Eğit. D. Bşk.,YÖDGED, Birim, Danışman ve Uzman Kişi/kuruluşlar Üst Kademe Yöneticiler Orta Kademe Yöneticiler Eğiticilerin Eğitimi ÇALIŞANLAR TKY Uygulama Projesinin ilk aşamasında birim amirlerine TKY felsefesini ve TKY Uygulama Projesini tanıtıcı bilgi verilir. TKY Uygulama Projesi kapsamında yer alan eğitimler öncelikle KK ve KGE üyelerinden başlanarak, diğer birim yöneticilerine yönelik olarak devam eder. Ayrıca birim içerisinden seçilen bir ekip eğitici olarak eğitilir ve birim içerisinde eğitimler bu ekip tarafından sürdürülerek yaygınlaştırılır. Birim yöneticilerine verilecek TKY eğitiminin en fazla 30 kişilik gruplar halinde düzenlenmesi ve her gruba bir haftalık eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. Ancak, Teftiş Kurulu Başkanlığı nda görevli Bakanlık müfettişlerine yine en fazla 30 kişilik gruplar halinde iki günlük bilgilendirme toplantılarının yapılması plânlanmıştır. YÖDGED koordinatörlüğünde birinci aşamada TKY Uygulama Projesi kapsamına alınan birimlerden toplam 826 personel eğitime alınacaktır. Uygulama kapsamına alınan birimlerin KK ve KGE üyelerine; TKY, İş Mükemmelliği Modeli ve Özdeğerlendirme konularında eğitim verilir. Bu durumda birinci aşamada 144 personel eğitime alınacaktır. Verilen eğitimlerle ilgili kayıtlar tutulur. Eğitimlerin etkinliğini ölçmek için verilen eğitimler konusunda: anket ve değerlendirme toplantıları düzenlenerek izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. 9

11 Şekil 2 Birinci Aşama Kapsamında Olan Birimlerin Eğitimleri Eğitim Grubu Grup Sayısı Personel Sayısı Eğitimin Konusu Süre 1-1. Birim Amirleri Tek Grup 12 Bilgilendirme Bir gün 2-2. Bakanlık Müfettişleri 17 Grup 501 TKY ve Proje İki gün Tanıtımı 3-3. KK ve KGE 5 Grup 144 TKY,İş Mükemmelliği Modeli,Özdeğerlendirme Beş gün 4-4. Birim Yöneticileri 11 Grup 326 TKY ve Proje Tanıtımı ve TKY de problem çözme yöntem ve teknikleri Beş gün Birinci aşamada TKY uygulamasına geçilecek birimlerden Teftiş Kurulu Başkanlığı nda görevli 251 başmüfettiş, 175 müfettiş ile 75 müfettiş yardımcısı 30 ar kişilik gruplar halinde ikişer günlük TKY tanıtımı seminerlerine alınır. Teftiş Kurulu Başkanlığı ndan bu şekilde toplam 17 eğitim grubu oluşmaktadır. Toplam sayısı 326 olan birim yöneticileri 30 ar kişilik 11 grup halinde 5 günlük eğitime alınır. Ayrıca her birimin KK ve KGE de yer alan personeli 5 günlük TKY, İş Mükemmelliği ve Özdeğerlendirme eğitimine (ilk etapta) alınır. Bu eğitime 5 grup halinde 144 kişi katılacaktır. Böylece 826 yönetici ile müfettişin ve 144 KK ile KGE nin eğitimi 33 eğitim grubu oluşturularak gerçekleştirilir. TKY Uygulama Projesine birinci aşamada dahil olan bu birimlerin eğitimleri için eş zamanlı çalışacak iki ayrı eğitim ekibi oluşturulur. Bu eğitimlerin 4 ay içerisinde tamamlanması plânlanmıştır B- Kalite geliştirme faaliyetleri Birime verilecek özdeğerlendirme eğitiminden sonra, KK geliştirmeye açık alanları tespit eder, buna göre birim uygulama plânının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. (Geliştirmeye açık alanlara; Fiziki Ortam, Hizmet Kalitesi, Yönetim Anlayışı ve Organizasyon Biçimi, İletişim vb. alanlar olarak düşünülebilir.) 10

12 C. Gelişme takip sistemi YÖDGED; Projenin genel uygulamasıyla ilgili olarak TKY Uygulama Projesi Koordinasyon Kurulu na (TKYKK) üç ayda bir rapor sunar. KK; a) Ayda en az bir kez toplanarak KGE nin raporları doğrultusunda hedef gerçekleştirme düzeyini değerlendirerek gerekli tedbirleri alır. b) KK ve KGE üç ayda bir toplantı yaparak birim uygulama plânında gelinen son noktayı değerlendirir. c) Birim uygulama plânıyla ilgili gelişmeleri TKYKK ya üç ayda bir rapor olarak sunulmak üzere YÖDGED e gönderir. KGE; Haftalık, aylık değerlendirme, analiz toplantıları ile hedef gerçekleştirme düzeyine ilişkin rapor hazırlayarak KK ya sunar. Proje Danışmanı; Üç ayda bir proje ilerleme raporu hazırlayarak YÖDGED e sunar. 10. UYGULAMA BİRİMLERİ a) Bakanlık Merkez Teşkilatında TKY Uygulama Projesi kapsamına aşamalı olarak alınacak birimlerin listesi aşağıda belirtilmiştir. TKY Uygulamaları bu aşamalı geçiş plânına göre yürütülür. Şekil 3 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Kapsamında Birinci Aşamada Alınacak Birimler Merkez Teşkilatı 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 3. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 1. AŞAMA (UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 Ekim 1999) 4. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel müdürlüğü 5. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 6. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 7. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 8. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 9. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 10. Mesleki ve Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 11. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 12. Savunma Sekreterliği 11

13 Şekil 4 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Kapsamında İkinci Aşamada Alınacak Birimler Merkez Teşkilatı 2. AŞAMA (UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ ( 1 Mart 2000) 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 4. Çıraklık ve yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 5. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 6. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 7. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 8. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 9. Personel Genel Müdürlüğü 10. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 3. AŞAMA (UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 Haziran 2000) Şekil 5 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi Kapsamında Üçüncü Aşamada Alınacak Birimler Merkez Teşkilatı 1. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2. Hukuk Müşavirliği 3. Bakanlık Müşavirliği 4. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5. Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 6. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 7. Temel Eğitim Programı Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 8. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 9. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 10. Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 11. Yayımlar Dairesi Başkanlığı 12. İşletmeler Dairesi Başkanlığı 13. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 14. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı 15. Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı 16. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Başkanlığı 17. Bütçe Dairesi Başkanlığı 18. Özel Kalem Müdürlüğü 19. Projeler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 20. Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 21. Müsteşarlık Dairesi Başkanlığı 12

14 olarak başlatır. b) Birimler kendilerine bağlı okul ve kurumlarda TKY uygulamalarını eş zamanla veya aşamalı 11. UYGULAMA PLÂNI TKY uygulamaları bir plân dahilinde yürütülür. Birimler uygulama plânını, TKY Uygulama Projesi ni esas alarak hazırlar. 12. PROJE YÖNETİMİ Bu projenin uygulanması için Bakanlık bünyesinde proje yönetim organizasyonuna ihtiyaç vardır. TKY uygulamalarının Bakanlık genelinde takibini ve kontrolünü yapacak olan yönetim organizasyonu aşağıda gösterilmiştir. TKY Sekreteryası olarak görevli olan YÖDGED ın, birim bazında TKY uygulama sürecini başlatıp yürüten ve sonuçlandıran bir rolü bulunmamaktadır. Ancak,YÖDGED sadece birimlere verilecek olan eğitimleri koordine etmekle görevlidir. Bu sebeple her birim TKY sürecini başlatıp sürdürecek şekilde ekiplerini kurumlar ve çalışanlarına projeyi benimseterek uygular. Şekil 6 TKY Uygulama Projesi Yönetim Organizasyon Şeması (Bakanlık) TKY Uygulama Projesi Koordinasyon Kurulu (TKYKK) Sekreterya (YÖDGED) Birim Birim Birim Birim Birim TKY Uygulama Projesi Koordinasyon Kurulu (TKYKK) TKY Uygulama Projesi Koordinasyon Kurulu (TKYKK); TKY Uygulama Projesinin en üst izleme ve koordinasyon organıdır. Müsteşarın başkanlığında ilgili müsteşar yardımcıları, TKY Uygulama Projesi kapsamına alınan birim amirleri ve YÖDGED Başkanından oluşur ve üç ayda bir toplanır. Toplantıda Madde 7C de (Gelişme takip sistemi) belirtilen raporun yanı sıra varsa diğer konular görüşülerek alınan 13

15 kararlar Sekreterya kanalıyla ilgili birimlere duyurulur. İhtiyaç duyulduğu hallerde proje danışmanı TKYKK toplantılarına çağrılarak görüşleri alınır. Birimlerdeki TKY uygulamalarının takip ve kontrolü KK tarafından yapılır. Şekil 7 Birim TKY Uygulama Projesi Yönetim Organizasyon Şeması Proje Danışmanı Kalite Kurulu Kalite Geliştirme Ekibi Birim Bölümleri Birim Bölümleri Birim Bölümleri Kalite Çemberi / Problem Çözme Ekibi Problem Çözme Ekibi Problem Çözme Ekibi Problem Çözme Ekibi 13.BİRİMLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI A-YÖDGED in Görevleri a) TKY Uygulama Projesi ni ilgili birimlerle birlikte hazırlar ve makamın onayından sonra belirlenen birimlerin yöneticilerini proje ve uygulamaları hakkında bilgilendirir. b) Birim personeline verilecek eğitim programını ilgili birimlerle birlikte hazırlar. c) Eğitim programının uygulanması için gerekli organizasyonu yapar. d) Birimin iş tanımlarının geliştirilmesine katkıda bulunur. e) TKY ile ilgili faaliyet ve gelişmeleri (Seminer, konferans, yazılı basın vb.) birime duyurur. f) TKYKK nın sekreterya görevini yürütür. Bu kapsamda projenin genel uygulamasına ilişkin TKYKK yı bilgilendirir. g) TKYKK da alınan kararları ilgili birimlere duyurur. 14

16 B- Uygulama Kapsamına Alınan Birimin Görevleri a) Birim KK ile KGE ni oluşturur. b) Birim TKY Eğitim Ekibi oluşturarak çalışanlarının eğitimlerine süreklilik kazandırır. c) Birim uygulama plânlarını hazırlar. Uygulamaları plâna göre gerçekleştirir ve değerlendirir. Birimler oluşturulacak KK ve KGE lerle de aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler: B1-Kalite Kurulu (KK) ve Görevleri Birim amirinin başkanlığında; birimin kritik sorumluluklarını üstlenmiş, plânların oluşturulmasında uzmanlık alanları nedeniyle katkıda bulunabilecek, deneyimli 5-7 kişiden oluşan KK; a) Üyeleri arasından (KK ile KGE arasındaki koordinasyonu sağlamak açısından) KGE nin yöneticisini seçer. b) KGE nin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamını sağlar. c) Birim özdeğerlendirme uygulamasının sonuçlarına göre birimin orta ve uzun vadeli stratejik plânlarını hazırlar ve birim çalışanlarıyla paylaşılmasını sağlar. d) Birim uygulama plânının hazırlanması ve uygulanmasını temin eder. e) Ayda en az bir kez toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirir. Sonuçlar hakkında kurum çalışanlarına bilgi verir. B2- Kalite Geliştirme Ekibi (KGE) ve Görevleri TKY uygulamalarında çalışanları harekete geçirecek, etkin olarak çalışmasını sağlayacak gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanın her aşamasında teşvik edici bir rol üstlenecek olan KGE, KK ce seçilecek 3-5 kişiden oluşur. Bu kurul haftada bir kez toplanır. KGE iyileştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri; Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, Bakan onayıyla yapılacak iyileştirmeler, Yasa değişikliğiyle yapılacak iyileştirmeler olarak üç kategoride ele alır ve KK na sunar. Ayrıca bu ekip: a) Çalışma ilkelerini belirler, b) Birim uygulama plânını hazırlayarak KK nun onayına sunar. c) Birim özdeğerlendirme uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla plân hazırlar, özdeğerlendirmenin gerçekleşmesini sağlar. d) TKY uygulama sürecinde gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek iyileştirilmesini sağlar. e) Yapılan çalışmaların analiz ve değerlendirmesini yaparak hedeflerin gerçekleşme düzeyine ilişkin aylık rapor hazırlar. f) Üç ayda bir kurumun ulaştığı noktayı gösteren bir rapor hazırlayarak KK na sunar. 15

17 Her birim kendi içerisinde şubeler bazında TKY uygulamalarını kontrol edecek, tespit edilin problemleri yerinde çözecek kalite çemberleri/problem çözme ekipleri oluşturabilirler. Bir şubede oluşturulacak kalite çemberleri yada problem çözme ekiplerinde görev alacak personelin o şubede görevli olma şartı aranmaz. 14. FİNASMAN Projenin getireceği mali yükün: a) Genel bütçeden, b) 3418 sayılı Yasa ile sağlanan ek kaynaktan ve c) Temel Eğitim Projesinden karşılanabileceği düşünülmektedir. 15.PROJENİN MALİYETİ A. Eğitim Seminerleri Maliyeti Bu Proje kapsamında verilecek eğitimlerin maliyeti personele ödenecek; yolluk, yevmiye, zaruri masraflar ile eğitimde kullanılacak araç-gereç maliyeti, öğretim görevlisi ve kırtasiye giderleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında eğitimlerin toplam maliyeti TL. tutmaktadır. TKY Uygulamalarına Birinci aşamada alınacak 12 birimin eğitim maliyeti TL:, ikinci aşamada uygulama kapsamına alınacak 10 birimin eğitim maliyeti TL:,üçüncü aşamada uygulama kapsamına alınacak 21 birimin eğitim maliyeti TL., diğer giderler (proje danışmanı ve araç-gereç maliyeti) TL dir. Hesaplamalar yapılırken sadece Bakanlık merkez teşkilâtında kadrolu olarak görev yapan yöneticilerin eğitime alınması plânlanmıştır. Bu projede eğitimi belirtilen çalışan diğer personel ile taşra ve yurt dışı teşkilatında çalışanların eğitimine birim uygulama plânlarında yer verilecektir. Söz konusu bu kişilerin eğitimlere alınması ve bu eğitimlerin finansmanını genel bütçelerde gösterilmek suretiyle merkez teşkilâtı birimlerince yürütülecektir. Projenin eğitim seminerleri tahmini maliyeti EK-3 te detaylı olarak gösterilmiştir. 16. ÖLÇME DEĞERLENDİRME Avrupa Kalite Vakfınca kamu kurumlarının verdiği hizmetlerin kalitesini belirlemeye yönelik olarak geliştirdiği modelde yer alan ; a) Liderlik, b) Yönetim politikaları ve stratejileri, c) İnsan kaynakları yönetimi, d) Kaynaklar, e) Süreçler, f) Müşteri tatmini, g) Çalışanların tatmini, h)topluma etki, i) Faaliyet sonuçlarının ölçümünde kullanılan standartlar bakımından birim özdeğerlendirmeye tâbi tutulur 16

18 KONULAR YÖDGED İN GÖREVLERİ BİRİMİN GÖREVLERİ KK NIN GÖREVLERİ KGE NİN GÖREVLERİ EK-1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA POJESİ ZAMAN ÇİZELGESİ (BİRİNCİ AŞAMA) YAPILACAK FAALİYETLER TKY Uygulama Projesini Hazırlama, makamın onayına sunma, makamın onayını alma Birim yöneticileriyle görüşme, onların desteğini alma, proje ve uygulamaları hakkında onları bilgilendirme Birim personeline verilecek eğitim programlarını hazırlama Birimlere Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımıyla ilgili eğitim verme KK ve KGE üyelerini belirleme KGE nin yöneticisini seçme ve çalışma ilkelerini belirleme Özdeğerlendirme uygulamasının sonuçlarına göre birimin orta ve uzun vadeli stratejik plânlarını hazırlama Birim özdeğerlendirme uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla plân hazırlama ve özdeğerlendirmeyi gerçekleştirme Birim uygulama plânını hazırlama ve gerçekleştirme Değerlendirme *Birimler yapılacak faaliyetleri Birim Uygulama Plânlarında ayrıntılı olarak göstereceklerdir. SÜREKLİ 17

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı (I) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Talim ve Terbiye Müsteşar Kurulu Yardımcısı Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Hizmet Birimleri 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2) Ortaöğretim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNERGESİ Senato Karar Sayısı: 2011/9-11 Tarihi: 08.12.2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ. ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ. ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ( Makamın 30.10.2001 tarih ve 10311 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni

Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi. Bildiri Metni Bildirinin Bildiriyi Hazırlayan Ek-1 Öğrenci Paneli Bildiri Çizelgesi Sunum Yapan Konusu Başlığı Özeti Bildiri Metni 1 / 2 Ek-1 2 / 2 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Fikirler İmam Hatip Öğrenci Paneli

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) . VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı. Mesleğe ilk defa atanan aday lerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve pek çoğunun alışık

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Çevre

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı