SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir."

Transkript

1 SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21. Yüzy n üniversitesine yak r bir ekilde de ime aç k olmas en önemli beklentimizdir. Üniversitemiz, taslakta yer alan çe itlilik, kurumsal özerklik, hesap verebilirlik, performans de erlendirmesi ve rekabet, mali esneklik ve çok kaynakl gelir yap, kalite güvencesi kavramlar n esas al nmas çok önemsemekte ve iddetle desteklemektedir. Ayr ca yeni yasan n üniversitelerin özerkli ine müdahil olmayan bir anlay la tanzim edilmesini arzulamaktad r. retim eleman n e itim ve bilimsel ara rma performans n merkeze al narak kadro ve ücret sisteminin de tirebilir olmas ve üniversitelerin vizyonlar na ve hedeflerine göre birim yöneticilerinin seçilmesi çok önemli bir de iklik olacakt r. Farkl Yüksekö retim Statüleri Özel ve yabanc yüksekö retim kurumlar n kurulmas na izin verilmesi rekabeti art yönde at lm do ru bir ad md r. Baz üniversitelerin objektif kriterler ile ara rma üniversitesi olarak belirlenmesi ve bu üniversitelerde ara rma birimleri kurularak ders vermeyen fakat mesaisini ara rma geli tirme çal malar na yönelten ara rmac ö retim elemanlar n bulunmas yay n ve patent say n artmas na ve önemli ara rmalar n gerçekle mesine olanak sa layacakt r. Benzer ekilde üniversitelerin doktora sonras ara rmac istihdam etmesi ve ara rma alt yap güçlendirme fonu olu turmas olumlu buldu umuz geli melerdir. Üniversite Konseyleri Üniversitemiz, konsey kurulmas olumlu bulmakla birlikte kimi endi eleri de ta maktad r. Konseyin yap, görevleri ve çal ma esaslar bak ndan uygulamada kimi aksakl klara ve yönetilememe endi esini ta maktad r. Bu çerçevede konseyin, senato, rektör ve yönetim kurulunu sembolik hale getirdi i görülmektedir. Bu kurulun senato ve yönetim kurulunun baz kararlar onaylama mercii olmas yeni bir hiyerar ik kademe do urarak üniversiteyi hantalla rabilme ihtimalinden çekinmekteyiz. Rektör seçimleri Rektörlük protocol yeri olmaktan ç p kurumun hedeflerini iç ve d payda larla birlikte gerçekle tiren liderler haline gelmek zorundad r. Bu nedenle hedeflerini gerçekle tirmede etkisi olan iç payda lar (ö retim elemanlar, idari personel ve ö renci ) d payda lar ( bulundu u bölge ve yök) kat sa lanarak atanmas ve de erlendirilmesi motivasyon ve hesap verilebilirlik aç ndan uygundur. Üniversitemiz, rektör seçimlerinde tek dönem ve ayn alandan olmama ko ulun bir anlam verememi tir. Bunun yerine 3+3 veya 4+4 gibi ancak performansa dayal ve buna gore sürenin belirlenece i sistem, tasla n giri bölümünde yer alan genel bak aç na daha uygundur. N 70

2 Özellikle ö retim üyelerinin görü lerinin dikkate al nmad rektör belirleme türlerine mesafeli durulmaktad r.kat mc ve payla mc yöneti im anlay savunan üniversitemiz, rektör seçimlerinde ara rma görevlisi, ö retim görevlisi gibi ö retim elemanlar n da oy kullanabilmesini demokrasinin bir gere i olarak alg lamaktad r. Rektör Yard mc lar Belli bir say n üzerinde ö rencisi bulunan üniversitelerde daha fazla rektör yard mc görevlendirilmesi görü ünü yerinde bulmaktad r. Senato Senato üyelerinin üniversite akademik birimlerinden ö retim elemanlar nca seçilmesi demokratikle meyi art nitelikte görülmektedir. ÜYK Fakülte Dekan Seçimleri Dekanlar ve müdürler de rektör gibi liderleri oldu u iç payda ve d payda taraf ndan atanmal r. Hedfler do rultusunda ö retim elemanlar n e ilimine gore belirlenen adaylar aras ndan rector taraf ndan atanmal r. Süreleri deperformansa gore belirlenmelidir. FYK Fakülte Kurulu Tek diploma program olan fakültelerin (ilahiyat ve hukuk) durumu netle tirilmelidir. Enstitü Lisansüstü çal malar n bölümler bünyesinde yürütülmesi ve enstitülerin bu tür çal malar koordine eden birimler haline gelmesi önerilmektedir. Enstitülerin e itim ve ara rma ad yla ayr lmalar yerine ara rma merkezlerinin i levsel hale getirilmesi daha verimli olacakt r. Bölümler rma Enstitüleri rma enstitüleri yerine merkezlerin daha i levsel olmas önerilmektedir. Önlisans, linans ve lisansüstü alanlarda bölüm/program aç lmas, her üniversitenin senatosu taraf ndan kararla lmal r. Ancak bu karar, akreditasyon kurumu (birimi) taraf ndan önceden belirlenmi kriterler çerçevesinde al nmal r. Bölüm/program kurulduktan sonra ilgili akreditasyon kurumu (birimi) gerekli incelemeyi yapmal r. Kriterleri ta yanlar devam ettirilmeli, kriterleri ta madan kurulanlar iptal edilerek müeyyidelendirilmelidir. Bölüm ba kan da rector ve dakan gibi performansa gore atanmal ve süreleri belirlenmeslidir. Meslek Yüksek Okullar Meslek yüksek okullar üniversitelerden ayr lmal ve geli mi ülkelerde oldu u gibi iki y ll k kolejlere dönü türülmelidir. 71

3 Üniversitelerin bünyesinde kald takdirde; meslek yüksek okullar n tek bir çat alt nda toplanarak bir dekanl a ba lanabilir. Meslek Yüksekokulu Koordinatörlü ü (MEYOK) Kat mc, payla mc, ara rmac, özgür ve ça da bir e itim-ö retim kültürü olu turmak suretiyle mesleki nitelikleri yüksek bireyler yeti tirmek için üniversite bünyesinde yer alan meslek yüksekokullar ile i dünyas aras ndaki koordinasyonu sa lamak için olu turulan koordinatörlüktür. Yüksekö retim Kurulu Üniversiteler aras nda koordinasyonu sa layan, kalite ve akreditasyon süreçlerini izleten ve denetleyen bir kurul olarak yap land lmal, üniversitelerin performanslar izlemeli ve de erlendirmelidir. Rektörler Kurulu Rektörler Kurulu nun görevleri aras nda iyi uygulama örneklerini payla ma yer almaktad r. Fakat üniversiteler aras nda i birli inin geli tirilmesi için daha sistematik bir yakla m ile üniversiteler aras nda kar la rma ve k yaslama yapmay sa layacak bir organizasyona da ihtiyaç bulunmaktad r. Kalite Koordinatörlü ünün görevleri aras na üniversitelerin ortak performans ölçütlerine göre kar la larak, en iyi örneklerin belirlenmesi ve bunlar n payla laca toplant lar düzenlenmesi eklenebilir. Bu ise yüksekö retim kurumlar n renen örgütler yap na kavu mas ve rekabet ortamlar n olu mas sa layacakt r. rma Enstitüsü ve Uygulama Merkezleri rma merkezleri bugünkü haliyle ihtiyac kar lamaktan uzak görülmektedir. rma yapmaya müsait olmak üzere yeniden yap land lmal r. Merkezlere ait özel mekanlar ve personel verilerek üniversite dergilerinin yönetimi ve projelerin üretimi gibi çal malar merkezlere yönlendirilerek daha aktif hale getirilebilir. Bu merkezler ara rmac lara lojistik destek, koordinasyon, alt yap imkanlar gibi destekleri sa lamak üzere yap land labilir. Yöresel kimi konulara has merkezler kurulmas na imkan sa lanmal r. Zonguldak ta Kömür rmalar, Sakarya da Deprem rmalar Merkezi gibi. Ayr ca kimi lisansüstü dersler ve programlar, özellikle disiplinleraras programlar bu merkezler arac yla yönetilebilir. Güncel ara rma konular belirlemede ve yönlendirmede enstitülere yard mc olabilir. rmac Ö retim Eleman retim üyelerine belli bir süre çal ktan sonra 1 y ll k ücretli izin verilmesi uygulamas da, retim üyelerinin kendilerini yenilemelerine f rsat vermesi ve uzun soluklu ara rma yapmalar na imkan sa lamas aç ndan son derece önemli ve faydal bir geli me olacakt r. rmac ö retim üyeleri ile ilgili Ders vermezler hükmü Önlisans ve lisans düzeyinde ders vermezler ekline dönü türülmelidir. Proje rmac stihdam Doktora Sonras rmac Statüsü Doktora sonras ara rma burslar enstitüler veya ara rma merkezleri taraf ndan belirlenip ilan edilmeli ve yürütülmelidir. 72

4 Ücretli rma Enstitüsü Akademik Faaliyet Puan Akademik faaliyet puan uygulamas motivasyonu artt rma ve üniversitelerin rekabet gücünü artt rmada etkili olabilir. Akademik faaliyet puan na e itim ö retim faaliyetleri de dahil edilmelidir. rma Altyap Güçlendirme Fonu Toplumsal Hizmet Denetim ve Kalite Güvencesi Yüksekö retim kalite koordinatörlü ünün kurulmas yararl olacakt r. Denetim i levinin Yüksekö retim Denetleme Kurulu ndan denetleme daire ba kanl dönü türülmesi üniversiteleri önemsizle tirmek anlam na gelmektedir. Üniversitelerin mali denetim iç denetçiler ve Say tay taraf ndan, idari i lemlerin denetimi ise yarg organlar nca yap lmaktad r. Dolay yla denetleme alan nda görevli kurumsal yap lar n kald larak e itim ö retim i levinin denetiminin kalite ve akreditasyon ile ili kilendirilmesi yerinde olacakt r. Kalite güvence sistemi ile bütçe mevzuat ve uygulamas n bütünle mesi gereklidir. 7. bölümde kalite güvencesi ile denetim bir arada ele al nm olmas na ra men böyle bir bütünle me yoktur. Denetim kapsam sadece i ve i lemlerin mevzuata uygunlu u aç ndan yap lmaktad r. Kurumsal performans n izlenmesinin de bu denetim kapsam nda ve ilgili birimlerin (Yüksekö retim Kalite Koordinatörlü ü, Maliye Bakanl, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanl ) koordinasyonuyla yürütülmelidir. Üniversitelerin faaliyetleri aç ndan YÖK e tabi olmas, mali aç dan ilgili bakanl klara tabi olmas denetim aç ndan ikilik yaratmaktad r. Görüldü ü kadar yla bu yasa tasar nda bu konuya netlik kazand lmam. Benzer ekilde kaynak tahsisi ve kullan n da performansa dayand lmas gereklidir. retim Eleman Atama ve Yükseltme Süreçleri retim eleman atama ve yükseltme süreçlerinin genel itibariyle olumlu bulunmaktad r. Yard mc doçent, doçent ve profesörlerin belirli bir oranda sözle meli olmas rekabetçi bir ortam do uracakt r. Tasla n temel amaçlar içerisinde Performans de erlendirmesi yer ald ve birkaç yerde de Akademik Ba ar Puan ndan bahsedildi i halde ö retim eleman atama ve yükseltme süreçleri Bireysel Performans Puan na dayanmamaktad r. Bunun yerine atamalarda yabanc dil puan na bak lmaktad r. Bu durum düzeltilmelidir. Bütün akademik unvan ve kadrolara atamalarda sure kriteri yerine bireysel performans puan kriteri getirilmelidir. itim Bu yap lanman n özü e itim ö retim süreçlerinde üniversiteye çok önemli bir özerklik ve insiyatif vermektedir. Ancak burada temel unsur kalite ve akreditasyondur. na 73

5 Bir di er husus e itim ö retim süreçlerinin sürekli iyile tirilmesine yönelik iç ve d kalite güvencesi uygulamalar n senatolar taraf ndan belirlenece i ifade edilmektedir. Bu belirlemeden maksad n ne oldu u aç k de ildir. Bu hükümle bir sonraki paragrafta yer alan Tüm bu de erlendirmeler, kamuoyunun ve d de erlendirme yapan ulusal veya uluslar aras kalite denetimi ve akreditasyon yapan kurum ve kurulu lar n denetimine aç k ve effaf biçimde yap lacakt r. hükmü aras ndaki bo luk giderilmelidir. Finans Üniversitelerin finansman yap, üniversitenin yönetimi ba ta olmak üzere ö renci al mlar, retim üyelerinin istihdam, e itim programlar n belirlenmesi gibi bir çok konuda rol oynamaktad r. Mali özerkli i sa layacak ekilde, payda lar n (ö renci ve aileleri, mezunlar, yerel kurulu lar, sanayi i birli i, hay rseverler ve devlet) katk lar ile çok kaynakl gelir yap olu turulabilir. Dünyadaki uygulamalara bak ld nda bir çok ülkede ö rencilerden katk pay al nd görülmektedir. Finansmana katk sa layan ö renci, yüksekö retim hizmetinin kalitesini sorgulayabilmekte ve daha nitelikli hizmet isteyebilmektedir. Ö rencilere sa lanan burslar, smi çal ma imkanlar, krediler ile f rsat e itli i olu turulmaktave ödeme gücü olmayan renciler desteklenmektedir. Performansa dayal bütçe, gerçek anlam yla uygulanmal. Özel sektörle i birli ini sa layacak, yerel ve merkezi kamu kurumlar ile proje üretebilecek uygulamalar için varolan k tlamalar kald lmal. 74

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı