17-20 Mart Hall D160

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17-20 Mart 2011 2. Hall D160"

Transkript

1

2

3 17-20 Mart Hall D160

4 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda bunu daha çok fark ediyorsunuz. Giderek floföründen ba ms z olarak yapt iflleri art ran otomobiller bu becerilerini haliyle öncelikle duyular na yani sensörlerine borçlular. Günümüzde bunlar n say s birçok modelde yüzü bulmufl durumda. Üretim ortam nda da sensörlerin say s h zla art yor. Ürüne en yak n yerlerde duruyorlar ve kritik öneme sahipler. Do ru seçim ve montaj ise bizim sorumlulu umuzda. Özellikle g da sektöründe, güvenli g da üretimi için koyulan hijyen kurallar, ürüne en yak n noktalarda bulunan sensörlerin materyel, dizayn, montaj ve ba lant lar n n önemini daha da art r yor. Do ru seçim için yeni teknolojileri izlemek ve bilgi sahibi olman n en pratik yollar ndan birisi fuarlar ve bilgilendirme toplant lar. En önemlisi ise WIN - World of Industry Fuar. lk faz 3-6 fiubat 2011 tarihleri aras nda, 2. Faz ise Mart 2011 tarihleri aras nda gerçekleflecek fuar seksene yak n sektörel birlik ve kurulufl destekliyor. 3 fiubat ta bafllayacak olan birinci fazda, 16. Makina malat ve Metal flleme Teknolojileri Fuar, 11. Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuar, 5. Yüzey flleme Teknolojileri Fuar ve 10. Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik Fuar kat l mc lar yer alacak. 17 Mart ta bafllayacak 2. fazda ise 18. Endüstriyel Otomasyon Fuar, 12. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar ve 8. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar kat l mc lar bir araya gelerek en son çözümlerini sergileyecek. Fuar n önemli bir aya n oluflturan Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi kapsam nda ise dergimiz sponsorlu unda üç ayr panel düzenliyoruz; 4 fiubat Cuma günü Makina Otomasyonunda Yeni Trendler 18 Mart Cuma günü Otomasyonda Yeni Trendler: Ekipman, letiflimdeki Geliflmeler ve Sistem Güvenli i 19 Mart Cumartesi günü Otomasyon E itimi ve Beklentiler Fuarda görüflmek dile iyle, Erhan Demirtel Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL GENEL MÜDÜR N. Nezih KAZANKAYA GENEL MÜDÜR YRD. Tülay TOSUN YAYIN KURULU Erhan DEM RTEL, Ediz RONA, pek PORTAKAL, Devrim BOZKURT, Ali BAYCANLAR, Haluk Kürflad KOPUZLU YAZI filer MÜDÜRÜ Elektronik Müh. pek PORTAKAL (Sorumlu) Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL ED TÖR Damla G RG N GÖRSEL YÖNETMEN Feyza YAPULU SAYFA TASARIMI Ertan RG N FOTO RAF ED TÖRÜ Garo M LOfiYAN GRUP SATIfi MÜDÜRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR REKLAM KOORD NATÖRÜ Yasemin fican SATIfi DESTEK SORUMLUSU fienay ÖZD L MERAL ÜRET M D REKTÖRÜ Y lmaz BAYKUT ÜRET M AS STANI Görkem DO AN B LG filem Erdal AYTEK N WEB / E-DERG Bertu KODAMANO LU ABONE SERV S Sibel ALTUN (212) dahili 191 MERKEZ YÖNET M ADRES Bileflim fl Merkezi Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: ANKARA fiube Ayflim KOfiAR KARSU Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: GÜNEY VE GÜNEYDO U Sami DEM RKIRAN ANADOLU BÖLGE Tel: (0322) (Pbx) TEMS LC L Faks: (0322) E-posta: BASKI yiifller Yay nc l k ve Matbaac l k Tel: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI TAR H AKADEM K HAKEM KURULU Prof. Dr. Atilla B R ( TÜ) Prof. Dr. U ur ÇELTEKL G L (AREL Ü) Prof. Dr. Ahmet DENKER (BÜ) Prof. Dr. Ali R za KAYLAN (BÜ) Prof. Dr. Gönül YENERSOY ERDO AN (DÜ) Prof. Dr. Yorgo STEFANOPULOS (IfiIK Ü) Prof. Dr. Ethem TOLGA (GSÜ) Prof. Dr. Ahmet KUZUCU ( TÜ) Prof. Dr. Kemal SARIO LU ( TÜ) Prof. Dr. Asaf VAROL (FÜ) Prof. Dr. Ersin TULUNAY (TÜB TAK) Prof. Dr. Do an BRAH M (YAKIN DO U Ü) Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (SABANCI Ü) fiubat 2011 > SAYI: 224 SEKTÖREL DANIfiMA KURULU Zeki AYDAN (SIEMENS) Malik AV RAL (EL MKO) Bülent Deniz AKKAYA (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent FADILO LU (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent ÖZDEM R (SCHNEIDER ELEKTR K) Ömer Tarhan DIVARCI (PHOENIX CONTACT) S rr KARDEfi (PHOENIX CONTACT) Metin ÇELENK (ÜLKER) Sevtap Yarg ç NAN (SIEMENS) Selim ERDEM (ANEL) Mehmet KOCAO LU (SIEMENS) Hamid JAFAR (EMERSON) Hasan Basri KAYAKIRAN (ELS M) H. Cengiz CELEP (ENTEK PNÖMAT K) Mehmet TAYGUN (EL AR) Hasan TERZ O LU (ENTEK TEKN K) Can TUNÇELL (B LKO) Otto BAUER (FESTO) Tuncay SOYDAfi (FESTO) Steven YOUNG (BOSCH REXROTH) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB ELEKTR K) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) Bergman GÜLSÜN (SICK) Ceyhun NSEL (LEROY SOMER) Mahmut BERTAN (WE DMÜLLER) Savafl YALÇIN (KLEMSAN) Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir.

5

6 17-20 Mart Hall E120

7 17-20 Mart Hall C160

8 17-20 Mart Hall D140

9 17-20 Mart Hall D100

10 Ç NDEK LER 4 Editörden 24 Ürünler PROSES KONTROL/ ENSTRÜMANTASYON 60 Enelsan Yönetim Kurulu Baflkan Ertan Söylemez: Enelsan üretimle yoluna devam edecek 66 Rosemount Güneydo u Avrupa fl Gelifltirme Müdürü Burak Gürkan: 2011 Emerson için büyüme y l olacak 72 Her Türlü Proseste Kullan labilen Flowmetreler (ABB Elektrik) 80 Kimyasal Üretim Tesisindeki Teknoloji Ata (Siemens) 84 Gaz Ak fl Ölçüm Cihazlar (Endress+Hauser) 90 Ak flmetreler ile Do ru ve Hassas Ölçüm (Siemens) 94 Endüstriyel Buhar Ölçümlerinde Ak flmetre Çözümleri (Honeywell) 98 Bütünlefltirici Proses Otomasyon Sistemleri (ABB Elektrik) MOTOR VE SÜRÜCÜLER 158 Pano ya htiyaç Duymayan Sürücü (ABC Enser) HAREKET KONTROL 160 FANUC Robotics Türkiye Müdürü Marco Ghirardello: Pazardaki en yüksek verimlili e sahip Ak ll ve Güçlü robotlar üretiyoruz 164 Elektro-hidrolik Hibrid Sürücü Teknolojisi ile Enerji Verimlili inin Art r lmas (B&R Automation) 166 Genel Avantajlar ve Uygulamaya Özgü Hayati Özellikleri ile Robotlar (Robotmer) 170 Entegre Sürücülü EtherCAT Arayüzlü F rças z DC Servo Motorlar (Femsan) 172 Tak m Tezgahlar için Standart CNC Paketi (B&R Automation) 174 Çok Eksenli Hareket Kontrolörü ve AC Servo Motor ve Sürücüleri (Enotek) KONTROLÖRLER 178 Dokunmatik Renkli Ekran Nem Kontrolörü (Mikrohost Sistem) ENDÜSTR YEL LET fi M 180 Profinet novasyonlar Endüstriyel Ethernet Standartlar n Belirliyor (Siemens) 184 Endüstriyel Ortamlarda Genifl Alan A lar (WAN) Uzak Eriflim için Ürünler ve Çözümler (Areskom) 192 Güvenli Kablosuz zleme ve Kontrol Node lar (Dacel Mühendislik) HMI/SCADA 196 SCADA ve SCADA lara Yönelik RBSReport Excel Raporlama Program (Robosoft) 200 Renkli Dokunmatik Ekranl PLC (Yorum Otomatik Kontrol) 202 PLC ve Endüstriyel PC Tek Cihazda (Wago) TEST/ÖLÇÜ 208 Dijital Fosfor Osiloskop (Netes Mühendislik) 214 Yüksek Hassasiyete Sahip Masa Tipi Multimetre (Testone) 218 Enerjisini, Di er Kaynaklardan Sa layan Kablosuz Datalogger (E3Tam) ENERJ OTOMASYONU 220 Enerji Sektöründe Yeflil Bir Büyüme için Ak ll fiebeke Uygulamalar (Schneider Electric) Fazl Portatif Enerji Analizörü (SGE Mühendislik) 104 DOSYA SENSÖR 106 Opkon Pozisyon Sensörleri Dünya Pazar nda (Opkon) 112 Minyatür Fotoelektrik Sensörler (Schneider Electric) 114 Tavlama Uygulamalar nda Termokupl Seçimi (Elimko)

11 234 Mikro fllemci Tabanl Enerji Analizörleri (DKE Elektrik) OT/VT 236 Otomatik Kimliklendirme Sistemleri (Pepperl+Fuchs Elektronik) 244 Araç çinde Ekranlara Sahip Kablosuz Filo Yönetim Sistemi (Almer Otomasyon) H DROL K/PNÖMAT K 246 CPX Tip Valf Adalar Entegre Otomasyonun Simgesi (Festo) 252 Filtrasyon Teknolojisi (Bosch Rexroth) 256 Çevreye Duyarl Hidrolik Eksen Kontrol Çözümü (Siemens) 258 Hidrolik Silindirlerde Pozisyon Ölçüm Uygulamalar (Balluff) GÜÇ ELEKTRON 260 Çift Kanal IGBT Sürücü ile Geleneksel Sürücülerden Üç Kat Fazla Servis Ömrü (Semikron) fialt 262 Yük Transferinde Do ru Ürün: Transfer fialteri (Gülboy Mühendislik) EMN YET 268 Güvenlik Bariyerlerinde Yeni Teknoloji ve Maliyet Avantajlar (SICK) BA LANTI ELEMANLARI 270 S kma Terminal Difli Konnektör ve Kapa (Harting) E T M 272 Mesleki Teknik E itimde AB Standartlar, Enka-Entek flbirli i (Entek E itim) YEN ÜRÜN 278 Yay Bask l Ray Klemensler (Onka) 280 Dahili PLC Yaz l ml Yeni Seri Sürücüler (Elsim) 282 Haberler 288 Reklam ndeksi 50 FOKUS GIDA/ ÇECEK 52 G da ve çecek Sektörüne Yönelik Çözümler (Siemens) 54 Süt Ürünlerinin Dolumunda Çözümler (SICK) 56 Hindistan daki Vasudhara Süt Tesisi nde Gerçeklefltirilen Proses Kontrol Sistemi (Siemens) 58 çecek Dolum Makinesinde Çözümler (SICK) 120 Lineer Mesafe ve Aç Sensörleri (Dacel Mühendislik) 128 Kat Malzemelerde Hassas Seviye ve Hacim Ölçümü (GEOTEK) 134 Güvenilir ve Optimum Performansl Fotosel (SICK) 138 Termokupl ve Termorezistans S cakl k Sensörleri (EMKO Elektronik) 140 Dijital Loadcell Transmitteri (Baykon) 142 Yeni Nesil Çatal Sensörler (Leuze Electronic) 144 Yüksek Bas nca Dayan kl Endüktif Sensörler (Balluff) 146 Emniyet Kap fialteri Uygulamalar ve Çözümler (Pilz) 152 DOSYA/Ürünler

12

13 17-20 Mart Hall D130

14 17-20 Mart Hall B200

15 17-20 Mart Hall B200

16

17 17-20 Mart Hall B140

18

19 17-20 Mart Hall C230

20

21 17-20 Mart Hall C100

22

23

24 ÜRÜNLER CNC Kontrol Üniteleri LNC-520 Serisi CNC kontrol üniteleri, kompakt yap s ve yüksek performans ile CNC makine üreticilerinin tercih ettikleri bir modeldir. Torna (T520), freze (M520) ve tafllama (G520) uygulamalar için farkl modellerde üretilen 520 serisi kontrolörler grafik simülasyon, entegre ethernet ve uzaktan izleme/bak m fonksiyonlar sebebiyle CNC revizyon ifllemlerinde de s kça kullan lmaktad r. Market Otomasyon CNC kontrol ünitesinin genel özellikleri; 4 eksen servo kontrol, 1 spindle kontrol, 20 girifl / 16 ç k fl, Remote IO ile ilave 128 girifl / 128 ç k fl, 8.4 TFT renkli LCD ekran, Pulse ya da voltaj ile servo kontrolü, Çift CF kart ile yedekli çal flma, Operasyon paneli, LCD ekran ve klavyenin entegre oldu u kompakt yap sayesinde az montaj yeri ihtiyac ve h zl montaj imkan, 2D DXF dosya kullanabilme özelli i (Freze), Otomatik/manuel tak m boyu ölçümü, MPG Dry Run ( leri/geri) özelli i ile kolay program kontrolü, Opsiyonel uzaktan izleme fonksiyonu. ReCON Shop Floor yaz l m ile bütün LNC CNC kontrol ünitelerine Ethernet üzerinden kolayca eriflilebilir. fl programlar istenilen kontrol ünitesine gönderilebilir ve makinelerin durumlar tek bir merkezden izlenebilir. Ayr ca istenirse alarm mesajlar SMS olarak cep telefonuna gönderilebilir. neli Vanalar Regülasyon amaçl kullan lan Do ufl neli Vanalar, özel tasar m ndan ötürü di er vanalara k yasla kavitasyon hasar na u ramaz ve oldukça yüksek debi kapasitesine sahiptir. Bu sayede de sessiz ve titreflimsiz regülasyon olana sa lar. Tam kapal pozisyonda vana s zd rmazl k sa larken tam aç k konumda damla yap s n alarak bas nç kayb n minimum seviyeye indirir ve maksimum debi kapasitesi yarat r. Tübitak destekli gerçeklefltirilen Ar-Ge çal flmalar sonucunda Do ufl Vana, i neli vanalar DN 65 DN 1200 çaplar nda üretmekte olup yak n bir gelecekte daha yüksek çaplarda üretim planlanmaktad r. Üzerindeki elektrik aktüatörü sayesinde i neli vanalar; bas nç düflürme, bas nç sabitleme, debi kontrolü, seviye kontrolü, h zl açma/kapama vanas gibi çeflitli otomasyon sistemlerinde kullan labilir ve vana aç kl k oran, girifl ç k fl bas nçlar ve debi de erleri merkezi bir bilgisayardan izlenip vanaya kumanda edilebilir. Do ufl Vana 24 Otomasyon

25 17-20 Mart Hall E100

26 ÜRÜNLER Üniversal Programl Say c Multifonksiyonel Puls, zaman ve frekans de erlerinin kontrol, ölçme ve görüntülenmesi için çözüm sunar. Kullan m kolayd r. Preset say c, toplam say c, takometre ve zaman saati olarak kullan labilir. Belirli preset veya ard s ra preset de erlerinin direkt girilebilmesi olana n sunar. 4 veya 6 program de eri girilebilen model seçene i bulunmaktad r. Üst ve alt sat rlar LCD veya k rm z -yeflil LED gösterim seçenekleri vard r. Özellikleri 2 sat r, 6 hane genifl LCD veya LED ekran, VAC 50/60 Hz, VDC besleme gerilimleri, EEPROM haf zada 10 y l veri koruma, Puls, zaman, pozisyon sayma fonksiyonlar, ileri ve geri sayma, 6 ya kadar program de eri girebilme, maksimum 4 röle ç k fl, 6 optoküplör ç k fl, IP65 yüksek koruma s n f, Tufl tak m ile veya elektriksel s f rlayabilme, Opsiyonel arka ayd nlatma, Preset de erlerinin kolayca ve direkt girilebilmesi için çoklu tufl tak m, Vida terminalleri ile h zl montaj ve kurulum. Eruz Elektrik Yeni Termoplastik Makine Fifl Priz Serisi Han-Eco, endüstriyel alanlarda standart Han B serilerine göre maliyet ve a rl k da tasarruf sa l yor. HanB serilerinde oldu u gibi Han-Eco 6B, 10B, 16B ve 24 B boyutlar nda ve sa dan ve dikey kablo giriflli olarak tasarland. Entegre metrik kablo rakorlar ve modüler yap s ile Harting da t m ve otomasyon panolar n ekonomik bir flekilde kablodan ba ms z modüler hale getiriyor. Han-Eco k l f ve gövdeleri, çevresel koflullara karfl dayan kl DIN EN a göre IP65 standartlar n sa l yor. Ek olarak UL 94 class V0 yanmazl k özelli ine sahip. Tak- ç kar özellikleri ile Han Eco herhangi bir el aleti gerektirmeden kolayl kla monte ve demonte edilebiliyor. Han-Modular ailesinin genifl ürün yelpazesi Han-Eco da kullan labiliyor. Bu özellikleri ile tüm pano tasar mlar enerji, sinyal, fiber, pnömatik ba lant lar kapsayacak flekilde modüler hale getirilebilir. Sahada montaj için gerekli devreye alma süresini ve maliyetini ortadan kald rmaktad r. Harting Türkiye 26 Otomasyon

27 17-20 Mart Hall D110

28 ÜRÜNLER HMI Ürünleri ile Komple Bir Sistem Perspecto ile Wago komple bir HMI (Human Machine Interface's/ nsan Makine Arabirimi) ailesine sahip oldu. Ürün ailesi do rudan ba l dokunmatik ekran olabildi i gibi, web tabanl çal flan ekrandan programlanabilir kontrol paneline kadar 4 farkl teknolojik alt ürün grubundan oluflmaktad r. HMI ürünleri ilk etapta 3,5 ile 15 aras nda 32 Bit ARM 9 200MHz ifllemciden, Intel Atom 1.6 ifllemciye kadar farkl CPU seçenekleri ve 256Mb Ram / 128Mb Flash / CF ile SRAM kapasitesine kadar farkl seçeneklerde üretime bafllanm flt r. Böylece touch-screen, Perspecto TM, WAGO-I/O-IPC ile do rudan DVI ya da USB ile ba lanarak kullan labilmektedir. Monitör VGA, SVGA ve XGA çözünürlüklerini desteklemektedir. Dahili USB hub fonksiyonu ile di er USB ürünleri klavye, Mouse ya da harici depolama ünitesi monitöre do rudan ba lanabilmektedir. Wago kontrolörler dahili/standart Web server fonksiyonu sayesinde Ethernet üzerinden web panel, Perspecto WP ile web client olarak haberleflir. Kontrolöre do rudan ba l olup QVGA, VGA ve SVGA çözünürlüklerini destekler. Bir browser, Java virtual machine ve Codesys Java applet ekran üzerinde yüklü gelir. Bu sayede uygulamalar kiosk modunda çal flt r labilir. Daha güçlü uygulamalar için Visu-panel Perspecto VP. Kendi bafl na çal flabilen HMI Runtime içerir, böylece ekran düflük cevap h z ile yüksek h zl time-masklerin kullan m için uygundur. 4 farkl çözünürlü e sahip olup paralel olarak web gösterimini de uzak ekran uygulamalar için destekler. Control Panel, Perspecto CP, tam donan ml bir otomasyon cihaz n 4 ayr ekran çözünürlü ü ile sunar. Dahili olarak HMI Runtime CoDeSys runtime sunar. Böylece Perspecto CP programlanabilir özellikler sunar. PLC fonksiyonelli i CoDeSys IEC ile uyumludur. Perspecto CP ile program çal flt rabilir, kuplörler üzerinden de saha uzak I/O uygulamalar yap labilir. Wago De iflken Kesitli Tip Debimetre Krohne-Enelsan Krohne, H250 M40 de iflken kesitli debimetresiyle yeni standartlar belirliyor. Bu cihaz her uygulama için özel ayarlamaya izin veren modüler tasar ml d r. En önemli özelli i daha sonra kolayca de iflen gereksinimleri karfl lamak için yap land r lm fl olmas d r. Tüm elektronik bileflenler tamam yla güvenli olacak flekilde tasarlanm flt r ve ex-proof alanlarda da kullan labilirler. Tüm H250 M40 modeller IP66/IP67 koruma kategorisindedir. Tipik olarak, de iflken kesitli debimetreler dik yükselen hatlarda montaj gerektirir. Bu montaj için kayda de er bir harcamaya yol açabilir. Di er yandan, H250 M40 üstün tasar m ile dikey yükselen, yatay ve hatta afla do ru ak fl olan yerlerde kullan labilir. Bu uygun özellikleriyle kimya, petrokimya, ilaç, makine, yiyecek ve içecek, ya ve gaz, demir, çelik, metal, enerji santralleri, kâ t, su ve at k su gibi birçok endüstrilerde kullan lmaktad r. 28 Otomasyon

29 17-20 Mart Hall C180

30 ÜRÜNLER IndraDrive Cs IndraDrive Cs, düflük güç gerektiren uygulamalar için tasarlanm fl ekonomik, kompakt, ak ll ve evrensel bir üründür. Multi ethernet ve multi enkoder özellikleri ile kullan c ya opsiyonlu kullan m ve çeflitli kontrol çözümleri sunar. IndraDrive Cs performans ve fiyat esnekli inin yan s ra kolay montaj ve kabinden yer tasarrufu sa layan kompakt dizayn ile birlikte sürücü teknolojisinde en üst s ralarda yerini alm flt r. Özellikler: MultiEthernet: Sercos III, ProfiNet IO, Ethernet /IP, EtherCat Multi Enkoder: Hiparface,Endat 2.1,Endat Bosch Rexroth 2.2, 1Vss, 5V TTL,Resolver Kompakt Güç Aral : 0,1kW-3,5kW Güvenlik Teknolojisi: IEC e göre Hareket Loji i: IEC göre On-Board Özellik: Dijital input-output, analog input, entegre fren direnci, s cakl k koruma,motor fren kontrolü Operasyon Paneli: 1 sat r, kayan text gösterimi, programlama imkan Besleme: 1x AC V / 3x AC V / 3x AC V nverter Sürücüleri Lenze frekans inverterleri ile servo inverterin özelliklerini birbirine yaklaflt rd. Bu geliflme ile 0,55 ~ 2,2 kw (230 V AC) ve 0,37 ~ 45 kw (400 V AC) güç aral ndaki sürekli uyart ml senkron servo motorlar 8400 TopLine serisi ile çal flt rabilmektedir. Cihazlar uygun kontrol sistemi ile donat lm fl ve inkremental ve absolutencoder için (single ve multiturn) arayüzleriyle donan ml d r. Ek olarak HTL enkoder, resolver ve opsiyon olarak TTL, SinCos ve SSI enkoderlerde de erlendirilebilir. Inverter sürücü 8400 TopLine ürünleri Lenze nin sürekli ölçeklenmifl modüler sürücü sistemini tamaml yor ve bunun sayesinde flimdiye kadar sadece servo sürücü ile yap labilen birçok uygulamay kolay ve ekonomik bir flekilde yapmay sa l yor. Bunu dinamik ve hassasiyete göre kesin talepler istenen pozisyonlama uygulamalar nda (örne in kald r c (hoist), forklift, depolama ve eriflim sistemi veya sadece basit tut-b rak pink-andplace uygulamalar) kullan labilmektedir. Özenli yap lm fl sürücü sistemi; kablolar, motorlar, redüktörlü motorlar, geri besleme ve frenler ile sunulmufltur. Enerji verimlili i bak m ndan 8400 serisi inverter sürücüleri VFC Ecomodludur. VFC Ecomodu ile Lenze, çevre koruyan ve ayn zamanda masraf azaltan ak ll konsepti gelifltirmesi nedeniyle ürün yelpazesini daha LSE Lenze da güçlendirmifltir. 30 Otomasyon

31 17-20 Mart Hall C100

32 ÜRÜNLER Servo Motor ve Sürücü Bir Arada IndraDrive Mi, servo motor ve sürücünün tek bir ünitede yer ald ultra-kompakt bir üründür. IndraDrive Mi, motor ve sürücünün entegre olmas özelli inin yan s ra güç ve haberleflme sinyallerinin tek bir kablo (hibrit kablo) üzerinden Sercos 2 arac l ile tafl nmas, di er servo uygulamalar na oranla %50 den fazla yer tasarrufu imkan sa lar. IndraDrive Mi, ekonomik ve yerden tasarruf gerektiren tüm uygulamalar için ideal bir çözümdür. Bosch Rexroth Özellikler: Çeflitler : 9,4-35 Nm aras nda de iflen maksimum torka sahip 4 farkl seçenek, Hareket Loji i: IEC e göre entegre hareket loji i, Standart Arayüz: Sercos 2, Arabirimler: RS232 arayüz, MMC kart, Dahili I/O: 4 konfigüre edilebilir dijital I/O, Enkoder: Hiparface (tek veya çok turlu absolute), Firmware: IndraDrive basic, Hata Teflhis Ledleri: Kontrol Voltaj-DC Bus Voltaj ve haberleflme. Seri Sinyal Dönüfltürücüler ICP-DAS Co. Ltd. firmas, her türlü seri sinyalin birbirine dönüfltürülmesini sa layan cihazlar konusunda uzman bir firmad r. Firman n bu konuda üretti i ürünler, girifl/ç k fl ve besleme portlar n n birbirinden 3000 VDC seviyesinde galvanik izolasyonuyla ve seri portlarda DIP-switch ayar gerektirmeyen self-tuner özelli iyle rakiplerinden ayr flmaktad r. I-7520A modeli, RS-232 sinyallerini RS-485 ve RS-422 standard na çevirirken, I-7561 modeli ise Kalkan Otomasyon USB ba lant s üzerinden ayn cihazda RS-232, RS-485 ve RS-422 ba lant lar n sa layan izolasyonlu profesyonel bir çeviricidir. Firma ayr ca, CAN-RS232, CAN-Ethernet ve USB-CAN çeviriciler de üretmektedir. Toz ve Partikül Ölçüm Cihaz Ölçüm sistemleri firmas TSI markas taraf ndan üretilen Dusttrak II toz ve partikül ölçüm cihaz, partiküllerin kütlesel ve hacimsel ölçümleri için üretilmifl, portatif, renkli ve dokunmatik ekranl, kolay kullan ml bir üründür. Temiz ortam uygulamalar yan nda, çevresel koflullar nedeniyle maruz kal nan toz ve duman gibi aerosollerin ölçümü için uygundur. 0.1 μm ile 10 μm aral nda ölçüm yapmakta olan cihaz, ölçümler ile efl zamanl alarm verebilme, ölçüm de erlerinin kaydedilmesi ve dahili pompas ile h zl ve do ru ölçüm olana sa lamaktad r. Ayr ca cihaz ile birlikte gelen Trakprotm yaz l m ile verilerin analizi ve raporlanmas mümkündür. Penta Otomasyon 32 Otomasyon

33 17-20 Mart Hall C110

34 ÜRÜNLER Ölçme Ay rma Klemensleri Yeni UTME 4 serisi ölçme ay rma klemensleri, yüksüksüz olarak 6 mm 2, yüksüklü olarak ise 4 mm 2 kesitli kablolar n ba lant s na imkan tan r. Clipline Complete konseptine uygun olarak tasarland klar ndan UT, ST, PIT, QT ve RT serisi klemensler ile ayn aksesuarlar kullan rlar. Klemensin iki ucunu birbirinden ay ran/birlefltien anahtar mekanizmas n n kullan m kolayd r ve aç k m kapal m oldu u bir bak flta anlafl labilecek flekilde tasarlanm flt r. Bu ürünün vidal UTME 4 modelinin yan s ra push-in ba lant l PITME 4 modeli de mevcuttur. Bir di er yenilik, UTME 4-CT/1P modellerine tak labilen fifllerdir. Bu fifller, ak m trafosu ba lant s için kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Fifl klemensten ayr ld esnada fiflin tüm kutuplar birbirine kendili inden k sa devre olarak ak m trafosunu dikkatsiz kullan mdan kaynaklanabilecek olas bir hasardan korur. UTME 4/1P modelleri ise COMBI fifl sistemi ile kombine edilerek gerilim trafolar için kullan fll fifl-soketli bir çözüm meydana getirirler. Tüm fifller için kodlama parçalar aksesuar olarak mevcuttur. Bu sayede fiflsoketli yap daki ak m trafosu ba lant lar n n birbiri ile kar flt r lma riski ortadan kalkar. Phoenix Contact Say sal Kontrol Cihazlar Yeni tasar m E-49 Serisi kontrol cihazlar (48x96 mm) ve E-94 Serisi kontrol cihazlar (96x48 mm), aç k kapal ve PID kontrol formlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. Özellikleri Analog ç k fll (izoleli), PID motorlu vana sürücü, 4 röle ç k fll, Sensör için 24 VDC besleme opsiyonu, RS485 ç k fl, Pozisyon geri besleme girifli, Is tma so utma. Her iki cihazda da yer alan 4 dijitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükle programlanabilir. Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde plastik, demir-çelik, kimya, metalurji, petro kimya, rafineriler, g da, çimento, seramik, cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. Elimko 34 Otomasyon

35

36 ÜRÜNLER Ölçümlü Sinyal Dönüfltürücü ifm electronic, TP sinyal dönüfltürücü ile geleneksel bafl verici (head transmitter) lerine düflük maliyetli bir alternatif sunmaktad r. Bu birim, analog de er ( ma) sa lamak üzere bir Pt100/ Pt1000 ölçümlü sinyal dönüfltürücüsüdür. Bafl verici lerinin aksine, sinyal dönüfltürücünün iki standart M12 ba lant s bulunmaktad r ve bunlar karmafl k montaj önemli ölçüde azaltmaktad r. M12 ba lant l s cakl k sensörlerine, IP 67 korumaya sahip herhangi bir araç olmadan vidalanabilmektedir. Yeni fifl sayesinde bafl verici sinin kablolamas s ras nda oluflan hatalar ve karmafl k montaj geçmiflte kal r. Vericinin ölçüm aral IO Link arac l yla -50 C ile +300 C aras nda ölçeklendirilebilir. Yeflil LED çal flma durumunu gösterir. fm Electronic Limitsiz Lazer Mesafe Ölçümleri Leuze Electronic Leuze Electronic yeni AMS 300i uzun mesafe lazer ölçüm sistemleri, kendini ispatlam fl olan SSI ve konvensiyonel RS arayüzlerine ek olarak, kompakt M12 konnektörleri sayesinde uluslarararas endüstriyel haberleflme protokollerini bünyesinde toplayarak standart hale getirmifltir. Cihaz Profinet, Profibus, EtherNet/IP, DeviceNET, CANopen, EtherCAT ve Ethernet TCP/IO veya Interbus gibi arayüzleri de içermektedir. Ayr ca AMS 300i lazer mesafe ölçüm sistemleri, 300 metreye kadar olan ölçüm mesafeleri ile limitsiz olarak nitelendirilebilir. Buna ek olarak, h z ve yap land r lan s n r durumlar hesaplanabilir, pozisyona paralel olarak gösterilebilir. Bu yüzden konumland rmadan, sistem durumlar n n izlenmesi ve dinamik ayarlama gibi standart uygulamalar n kullan lmas nda büyük kolayl klar sa lar. Kafa Tipi S cakl k Dönüfltürücü HMT08 Model kafa tipi s cakl k dönüfltürücüleri termokupl veya rezistans termometre tipi s cakl k sensörlerinin kafas ndaki klemens yuvas na yerleflti- rilen, ölçülen s cakl k de erini 4-20 ma analog sinyale dönüfltüren endüstriyel cihazlard r. Bu cihazlar mikroifllemci tabanl d r ve SBA100 USB/UART dönüfltürücü ile bilgisayar üzerinden çok kolay bir flekilde konfigüre edilerek kullan l r. Teknik Özellikler Pt100, Type (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) termokupl girifl, 8/10-36V besleme gerilimi, Yüksek ölçüm ve ç k fl do rulu u, C çal flma s cakl k aral, zoleli ve izolesiz seçenekleri, 1500VDC galvanik izolasyon, DIN Form B tipi sensör kafas na uyum, Bilgisayar üzerinden konfigüras-yon, Programlanabilir tepki zaman ve sensör hata seviyesi. Ordel 36 Otomasyon

37

38 ÜRÜNLER 3 Boyutlu Otomasyon Simülasyon Yaz l m Yeni Autosim-200 yaz l m sayesinde endüstriyel otomasyonda kullan lan teknolojilerle ilgili devre çizimi, simülasyonu yapmak çok basittir. Pnömatik, Hidrolik, Elektrik, Elektronik, PLC devreler çizilebilir, simülasyon yap labilir. Entek E itim Gerçek Zamanl Otomasyon Projeleri Mevcut e itim setlerindeki girifl ç k fl (I/O) bilgilerini Autosim-200 ile haberlefltirerek SCADA uygulamalar yap labilir. Hem devre flemalar hem de 3D animasyonu gerçek yaflamdaki e itim setiyle senkronize çal flt r labilir. Bu sayede proje gerçek zamanl olarak çal flt r labilir. Autosim-200 ö rencilerin evlerinde de kolayca hiçbir araç gerece ihtiyaç duymadan hayallarindeki projeleri hayata geçirmelerine olanak tan r. Palet Tutma Tafl ma Sistemi Schunk un standart bir palet tutma tafl ma sistemi LEG, esnekli i sayesinde paletlerin, ara katmanlar n ve ürünlerin tafl nmas nda kullan l r. Çok fonksiyonlu bu gripper asl nda servo-paralel gripper olan LEG dir. Bu gripper n içerisine motorlar konularak parmaklar n hareketi sa lan r. LEG gripper ideal bir pozisyonlama hassasiyetine sahiptir ve 281 mm. stroka sahiptir. Gücü kontrol edilebilen bu gripper ile çok hassas parçalar n bile tutulmas mümkündür. Schunk ilave bir sürücüye ihtiyaç duymadan palet ve ara katmanlar n tutulmas ifllemini entegre etmifltir. Dolay s yla palet tutma-tafl ma sistemi oldukça kompakt ve ayn zamanda esnektir. 30 kg a rl ile 25 kg a kadar olan a rl klar güvenli bir flekilde tutar. stenildi i takdirde daha büyük boyutlarda bir sistem tasarlan p üretilebilir. Schunk LEG_Palet Tafl ma Schunk dan kompakt LEG Palet Tutma Tafl ma Sistemi LEG_Ara katman tafl ma Ara katmanlar ve ürünlerin tafl nmas 38 Otomasyon

39

40 ÜRÜNLER Servo Sistemler Higen FDA 7000 serisi servo sistemler, 100W ile 4,5 kw güç aral nda üretilen, yüksek performansl, kolay kullan ml kontrol cihazlar d r. Tork, h z, pozisyon modunda ve bunlar n kombinasyonlar nda kullan labilen cihazda modlar aras geçifl, cihaz durdurulmadan yap labilir. PC üzerinden cihazlar n parametreleri ayarlanabilir, izlenebilir ve auto tuning ifllem yap labilir. 8 dahili h z ve 4 dahili tork ayar na sahip olan cihaz, pozisyon kontrolünü mutlak (absolute) ve art ml (incremental) enkoderler ile yapar. RS 232 ve RS 485 Modbus haberleflebilen cihazda, enkoder ç k fl istenilen çözünürlükte ayarlanabilen cihaz n elektronik diflli oran dijital girifller ile 4 farkl flekilde ayarlanabilir. Orjin ö retme (home function) fonksiyonu bulunan cihaz, 31 adet dâhili pozisyon komutuna sahiptir. Sisel Mühendislik Clamp Multimetre F09 standart bir pens ampermetre ile ayn özellikler olan AC/DC ak m-gerilim ölçümleri yan nda faz s ras, aktif güç (kw), reaktif güç (kvar), görünür güç (kva), CosQ, motor kalk fl ak m (1msn hassasiyet) gibi bir pens ampermetreden beklenmeyecek parametreleri de ölçebilmektedir. Genel özellikleri TRMS (AC+DC), 26 mm clamp çap ile 400A AC/DC ak m ölçümü. 0,2V...600V aras AC/DC gerilim ölçümü. Aktif, reaktif ve görünür güç ölçümleri ile CosQ ve faz s ras ölçümü. Frekans ölçümü. Direnç ölçümü. Otomatik prob kablosu direnci kompanzasyonu. Buzzer fonksiyonu. Diod test. Otomatik AC/DC seçimi. Ekran ayd nlatmas. Hold / Min-Max-(100 msn) / Pik-(1 msn) fonksiyonlar. Otomatik stop. Çift izolasyon. Elektriksel güvenlik standard : IEC V Cat III. IP40 koruma s n f. Boyutlar ve a rl k: 193 x 70 x 37mm - a rl k: 260g SGE Mühendislik 40 Otomasyon

41 17-20 Mart Hall D110

42 ÜRÜNLER Optik Rotary Enkoderler Opkon, kendi üretti i rotary enkoderleri piyasaya sundu. 50mm çap nda alüminyum gövdeli, paslanmaz çelik milli, elektrostatik boyal sac gövdelidir. Ölçme diskleri puls say lar na ve kullan m yerlerine göre cam veya plastik film olabilmektedir. Enkoderler standart puls/tur hassasiyetindedirler. Ç k fllar ; TTL, open collector, totem pole, line driver veya high line driver fleklinde olabilmektedir. malat n bütün aflamalar nda mikroskoplar alt nda ayarlanan enkoderler, tamamen bilgisayarl kontrollü test düzenekleriyle yüzde 100 test edilmektedirler. Enkoderler, -20/+80 C ortam s cakl k aral nda, sürekli 3500rpm nominal devir ile çal flabilmektedir. Enkoderler 2.5metre kablo, ba lant braketi ve plastik kaplinlerle standart olarak ya da opsiyonel olarak metal kaplinle sunulmaktad r. Opkon Güvenlik Arayüzü MLD serisinin çok fl nl güvenlik cihazlar, AS-i Güvenlik arayüzüne de uygun. MLD/AS-i güvenlik sensörleri, AS-i Arayüz network üne ba lama modülü kullanmadan, dolay s yla daha hesapl olarak, hemen entegre edilebiliyor. Özellikle muting aç s ndan, direkt AS-i ba lant s, ekonomiye önem veren kullan c lara güvenilir çözümler sunuyor. Leuze Electronic ürünü ASM-m güvenlik monitörünün deste i ile, MLD çok fl nl güvenlik cihazlar, AS-i Güvenlik üzerinde muting tabanl girifl korumas yap land r lmas na imkan sa lar. ASM-m Güvenlik Monitörü, MLD nin içinde AS-i arayüzü üzerinden entegre olan muting indikatörünün sürümü dahil, muting iflleminin kontrolü ile ilgilenir. Daha öncenin aksine, art k muting indikatöre özellikle tabi, bir AS-i adresi atanmas na gerek yoktur. Bu ayr ca, güvenlik sensörünün lokal soketine ba l olan harici bir muting indikatörü için de uygulanabilir. Bu kazan m, her AS-i Güvenlik Monitörü için, AS-i network üne ba lanabilecek daha çok AS-i güvenlik cihaz (mesela güvenlik sensörleri gibi) kullan lmas na imkan sa lar. Leuze Electronic 42 Otomasyon

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Önümüz Haziran, yaz mevsimin başı ve seçim zamanı. Politik ortamın ısınması bir yana, küresel ısınma kendini bu yaz nasıl gösterecek onu merek ediyoruz eş-dost hep birlikte. Neyse, her şeyin hayırlısı,

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı