Yarýna bir deðer býrak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme HAZIRLAYAN MÜMTAZ PEKER ÝZMÝR, 2006

3 ÖZET Modern toplumda birikimin neden olduğu değişim sonucu, toplam nüfus içinde artan oranı kararlı bir duruma gelen yaşlı nüfusun başta sağlık olmak üzere yeni sorun alanı oluşturan yaşam biçimi için farklı örgütlenme ve hizmet ağları geliştirilmeye başlanmıştır. Değişik coğrafi alanlarda oluşturulan hizmet ağları konusunda bilgilenme, buralara ulaşım ve hizmetten yararlanma günümüz teknolojik koşulları çerçevesinde modern toplumun sıradan insanlarının talebi haline gelmiştir. Sağlık turizmi ve bölgesel kalkınma ilişkisinde yanıtlanması gereken soru, birikim ve sıradan insanların oluşturduğu bu tarihi fırsatı güvenilir ve sürdürülebilir biçimde nasıl değerlendirmek gerektiğidir. Bunun için yatırım kararı oluştururken, bu insanların halen yaşadıkları mekandaki sorunlarına getirilen çözümlerden farklı, yaşadıkları yaşın psikolojik sorunlarına yanıt verecek dinsel, kültürel, görsel ve beslenmelerine yönelik eylemleri içeren temelde onların artık bizler için özel kişiler olduklarını her an duyumsamalarını sağlayacak bütünsel bir hizmet ağı yaklaşımından hareket etmemiz gerekmektedir. İzmir ve çevresinin sözünü ettiğim hizmet ağını oluşturacak düzeyde olan coğrafi koşullar, dinsel-tarihi kültürel miras ve insangücü birikimi ile sağlık turizmi alanında bölgesel kalkınma için ötekinden farklı olduğunu gören yöredeki öncü eylemciler değişik ortamlarda konuyu tartışmaya açmış, somut ve yapılabilir öneriler üretmişlerdir. İzmir i sağlık alanında bir dünya kenti konumuna getirmeyi amaçlayan proje önerilerinin ortak amacı kent için yeni bir vizyon oluşturmaktır. Öncü eylemcilerin örgütlülüğünü temel alan projemiz amaçları doğrultusunda bu zincire bir halka olarak düşünülmüş ve vizyon için gerekli olan; ufuk açıcı, eyleme yönelik, çekici, güvenilir ve sürdürülebilir olma konularına yanıt aramış, halkın bu vizyona sahip çıkabileceğine ilişkin bulgularla değerlendirmesini tartışmıştır. Amaçlanan vizyon bağlamında projemizin İzmir in yeni bir kimlik kazanmasına ve sağlık turizmi gelirlerini artırmasına yönelik katkısı olacağı düşünülmüştür. Anahtar Sözcükler: Sağlık turizmi, Öncü eylem 1

4 ÖNSÖZ İki dünya savaşı ve bunların doğurduğu ekonomik baskı nedeni ile nüfusun yaş yapısının önemli ölçüde bozulduğu Avrupa ülkeleri, günümüzde bu etkiyi arındırmayı başardı. Ne var ki doğum tarihleri bu savaş dönemine rastlayan nüfusun çalışma yaşamına başladığı yıllarda kuşak nüfusunun bu kadar uzun yaşayacağını ve yaşlı nüfusun sağlık bakımının bu denli pahalılaşacağını ve zorlaşacağını yaşanmış uzun yılların deneyimlerine göre kimse tahmin etmemişti. Nüfusbilim tarihinde ilk kez karşılaşılan ve süreklilik kazanan yaşlı nüfus olgusu, kısa zamanda bu ülkelerin sağlık sektöründe yeni sorun alanlarını yarattı. Güçlü sosyal güvenlik kurumu geleneği olan bu ülkeler, nüfusbilimin hayat tablosu çalışmaları bulguları ile sosyal güvenlik kurumlarında radikal çözümlere yöneldiler. Bu çözümleri, benzer sorunları kısa ve orta dönemde yaşayacak çevre ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarında da uluslar arası örgütlerin baskısı ile hayata geçirmeye başladılar. Çevre ülkelerde de farklı nedenlerle bir yaşlı nüfus oluşmaya başladı ve bunların sağlık alanındaki talepleri çağdaşlarından farklı değildi. Yaşlı nüfus için ülkesinde zorlaşan ve pahalılaşan sağlık hizmetleri seçeneği çevre ülkelerde benzer kalite düzeyinde fakat emek ve mal ücretleri baskılamasından ötürü daha ucuza sunulabiliyordu. İletişim araçlarının yatak odasına bile girdiği günümüzde, yaşlı nüfus alternatif hizmetten bu kanalla haberdar olmaya başladı. Böylece Avrupa ülkelerinin yaşlı nüfusu ile çevre ülkelerin sağlık örgütleri bire bir ilişkiye girerek karşılıklı ekonomik çıkarları artıran bir sürecin içine girdiler. Çapı küçük bu ilişkilerin kuramsal dayanağı olan rekabetçi ve tepkici biçimlerin yerini günümüzde kolektif öncü eylemler almaya başladı. Ortak çıkarlar uğruna birlikte hareket eden öncü insanların eylemi sonucu farklı bölgelerde farklı büyüme sağlanırken, örgütlenme, kurumlaşma önemli bir faktör konumuna geldi. Liberal demokrasi sınıfsal kutuplaşma yerine sınıfsal uzlaşma ve birlikteliğin koşullarını hazırladığı için, öncü eymelciler günümüzde daha kitlesel, birlikçi, yerel odaklı, örgütlü ve yenilik iktisadının olanaklarını kullanarak kolektif eylemin planlanmasını, yatırımının gerçekleşmesini ve tüm hizmetleri en düşük hata payı ile gerçekleştirme başarısını gösterdi. Yetişkin sağlık insangücü, coğrafi koşulları, çevre ülkelerde olmayan dinsel ve kültürel miras ile ulaşımın çok rahat yapılabildiği İzmir de bölgesel yarış için nelerin yapılması gerektiği tartışılmaya başlandı. Merkezi ve yerel yönetim ile sivil toplum örgütleri birlikteliği kentin yeni bir vizyon kazanması için ulusal ve uluslar arası boyutta ciddi projeler hazırladılar ve bu sürecin devamı içinde gerekli çalışmaları farklı kanallardan yürütmeye başladılar. Bu çalışmalardan bazılarında katkım olduğu için sivil toplum kuruluşları benden sonbahar dönemi konuşmaları içinde olmak üzere TTB e hazırladığım sağlıkta dönüşüm ve yeni sorun alanları konusu üzerine bir konuşma yapmamı istediler. Konuşmamı hazırlama okumalarını yaparken Dedeman Topluluğu nun proje yarışması ilanı ile karşılaştım. Yapacağım konuşmanın içeriği ile ilan edilen proje konusu örtüştüğü için ekteki projeyi hazırladım. Proje için çalıştığım kısa dönemde benimle tartışma özverisi gösteren herkese teşekkür ederim. Böyle sancılı bir süreçte tüm kaprislerimi çeken eşim Nur un desteğini unutamam. 2

5 İÇİNDEKİLER Özet...1 Önsöz...2 Giriş ve Sorunun Tanıtımı...4 I- Projenin Gerekçesi Dış Dinamikler İç Dinamikler...9 II- Projenin Tanıtımı Amaç Projenin Hedef Nüfusu Proje Yatırımı ve Yatırımın Finansmanı Projenin Değerlendirmesi...16 III- Projenin Kültürel Etkinlikleri Adnan Saygun Kültür Merkezi Müze ve Ören Yerlere Geziler Dini Mekanlara Geziler İzmir Evi Uygulaması...21 IV- Projenin Yazılım ve Tanıtımı...22 Sonuç...24 Kaynakça

6 GİRİŞ VE SORUNUN TANITIMI Dünyanın geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişimi evrimci okul taraftarları modernleşme kuramları ile açıklamaya çalışmışlardır yüzyıllık dönemin değişimini açıklama çabalarını günümüz modernleşme kuramcıları yaptıkları tarihi karşılaştırmalar ile sınıflandırırken; rekabetçi eylemler, tepkici biçimler ve kolektif öncü eylem kavramlarını kullanmaktadırlar. Bilindiği gibi 15. ve 16. yüzyılda rekabetçi eylemler toplumda ağırlığını hissettirmiş ve ancak 18. yüzyılda durağan bir konuma gelirken yerini tepkici biçimlere bırakmıştır. 20. yüzyılda ise tepkici biçimler gitgide azalırken, kolektif öncü eylemler filiz vermeye başlamıştır. Kolektif öncü eylemler; ekonomik, siyasal, sosyal ve toplumsal yapılardaki temel değişimlere yanıt vermek üzere ardışık olarak 20. yüzyılda görülmeye başlamış ve günümüzde küreselleşme bağlamında hızını artırmıştır. Eyleme katılanların ortak özelliği rekabetçi ve tepkici tiplere olan üstünlüğüdür. Bunun nedeni değişim sürecinde bir önceki sistemde olmayan ya da sıradan görülen mesleklerin, bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda etkin bir işbirliği içinde örgütlenmeleri sonucu toplumun talebi yeni olana yönlendirilmiş ve eğrinin elastikiyeti hızla farklılaşmıştır. Bu bağlamda kolektif eylem sınıf mücadelesi, ayak takımı şiddeti ve toplumsal sapma kadar yüklü bir kavram değildir. Çağdaş modernleşme kuramcılarından C. Tilly kavramı ortak çıkarlar uğruna birlikte hareket eden insanların eylemi olarak tanımlamaktadır (1). Öncü eylem, değişen koşullara basit bir yanıt olmayıp, sistemin olanaklarını, koşullarını, amaçlı öngörülü bir şekilde nedensel olarak biçimlendirmekte ve değişimi hızlandırmaktadır. Burada amaç; bireyin ya da grubun örtük ve açık biçimde sosyal sistemdeki yeni kuralları belirlemeleri, buna göre seçim yaparak hareket etmeleridir. Grup üyelerinin güçlerini, olanaklarını birleştirerek bölgesel değişimi ve büyümeyi sağlayabilmeleri grubun eylemi ile oluşmaktadır. Bu nedenle kolektif eylemin gelişmesinde toplumsal parçalanma, dağılma değil, grubun her biriminin özgürlüğü temelinde yenilik iktisadının olanakları çerçevesinde örgütlenmesi önem kazanmaktadır. Kısaca kolektif öncü aktörlere aktif ve yaratıcı rol eşliğinde yeni bir yol haritası çizildiğinde sosyal sistemde yeni orta sınıf içinde tanımlanan meslek sahiplerinin oranı ve gücü artmaktadır. Ülkemizde ve dünyada bunun son otuz-kırk yıl içinde ilginç örnekleri görülmektedir. Küçük burjuvazi olarak tiplendirdiğimiz kolektif öncü eylemcileri, yarı özerk ücretliler, bilgihüner ve yaratıcılık satanlar ile küçük-orta boy işverenler oluşturmaktadır. Kapitalizmin, liberal demokrasi ile sınıfsal kutuplaşma yerine sınıfsal uzlaşma- uyum koşullarını hazırladığı bu süreçte işletme yönetiminde sermaye sahipleri yerine yönetici teknokratlar egemen olmakta ve sınıfları ayıran çizgiler kırılmaktadır. Mühendis ve mimarların yeni bir anlayış içinde öncülüğünü yaptığı bu oluşumun ülkemizde de başarılı örnekleri bulunmaktadır (2). Türkiye de 1960 lı yıllarda yurt dışına işçi göçü olarak başlayan eylem son on yılda özde farklılaşarak beyin göçüne dönüşmüştür. Başta ABD ve farklı AB ülkelerinin uyguladığı, teşvik ettiği ve tüm çevre ülkeleri içeren yeni göç politikasının arkasında yatan neden kolektif öncü eylemci grubu ve onların olanaklarını büyütmektir. Yeni göç kanalları, bilgi işleme (bilgi mühendisliği), yazılım, elektronik, bilgisayar, piyasa düzenleyiciliği çalışmaları, ulaşım, haberleşme, beslenme, tıp ve tüm mühendislik alanları gibi mesleklerde eğitim görmek, (1) Charles Tilly: From Mobilization to Revolution, Cambridge, Mass. Addison Wesley (2) Türkiye de Sosyal Deðiþim ve Mesleki Hareketlilik, Kimlik, Meþruiyet, Etik içinde, Ankara. TBMMOB Mimarlar Odasý Yayýný, s:98-107,

7 çalışmak isteyen seçkin sosyal bilim ve mühendislik kökenlilere kolektif öncü eylemci gruplar/birimler aracılığı ile yeni fırsatlar sunmaktadır (3). Günümüzde gerek ABD de gerekse AB ülkelerinde birbiriyle mücadele eden sınıf üyeleri yerine, işletmelerin yöneticileri ve teknokratları kendi çıkarları için kolektif eyleme girerek bunun seçkin örneklerini vermektedirler. Burada asıl olan üretim ilişkileri değil, ortak hak ve yükümlülük kavrayışının kolektif eylemin temelini oluşturmasıdır. Bu tür eylemler günümüzde daha kitlesel, birlikçi, yerel odaklı ve oldukça örgütlü biçimde sürdürülmektedir. Öte yandan günümüzde örgütlü olmanın önemli tanımsal boyutu, her şeyi ile geniş bir kayıt ağı oluşturmak ve bunu uluslar arası denetime açmaktır. Her ne kadar M.Weber in bürokrasi analizinde kayıt tutmak kamunun bir işi olarak gösterilse de, yerel birliklerin birlikselliği geniş tabanlı kayıt ağına büyük önem atfetmektedir. Zira pek çok kolektif eylemin iyi planlanması ve tüm hizmetin en düşük hata ile yönetilmesi buna bağlıdır. Kabaca öncü eylemci biçimlerle, daha önce yerine getirilmemiş olan talepleri karşılamak mümkündür. Günümüzde sıradan insanların yeni talepleri sosyal sistemde hızla artarken, sistemin amacı kayıpları önlemekten çok kazanç artırma şeklinde biçimlenmektedir. O halde kolektif eylem, dağınıklık sayesinde değil örgütlenme yolu ile modernleşmenin tetikleyicisi olacaktır. Modelimize göre bu grubun harekete geçmesinin temel belirleyenleri, şüphesiz öteki öncüleri de olası etkileşim içine sokacaktır. Modelin önemli kabullenmesi belli fırsatlar karşısında bilgisi ve gücü olanların birleşerek eylem yapabilecekleridir. İsyankar Yıllar kavramını sosyal bilimciler değişik toplumlardaki değişim ve içeriğini açıklamak için kullanmaktadır. Modelimizin Türkiye ve bölgesel açıklaması için bu kavramı ödünç almakta bir sakınca yoktur. Türkiye de 1980 den günümüze başta siyasi ve idari yapı, ekonomik düzen, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik sistemi olmak üzere bir çok kurumsal düzenleme, modernleşme bağlamında isyankar bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Projemiz açısından bunun ilginç örneği ekonomik düzen, sağlık ve eğitim sisteminde belirginleşmektedir. Ülkemizde isyankar yıllarda, mühendislerin öncü olduğu kolektif eylemler yeni ve farklı meslek mensupları tarafından ekonomik düzende getirilen teşvik ve destekler nedeni ile hızlı bir gelişme göstermiştir. Dünyadaki değişime uyum sağlamak üzere ülkemizde bankacılık, turizm, haberleşme, ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sigorta ve bilgi analizi gibi konularda tahmin edilenden hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Bu gelişim bir yönü ile ülkemizde hizmetler sektörünün hem üretimini hem de milli gelirden aldığı payı ilk sıraya taşımıştır. İsyankar Yıllar ın uygulamasının sağlık sektöründe getirdiği ise 1960 lı yılların, Kamu; vatandaş nerede olursa olsun, sağlık hizmetini onun ayağına eşit ve ücretsiz götürmek zorundadır (4) anlayışını terk ederek hızla şehirleşen sosyal yapıdaki sağlık hizmetlerini yeni anlayış çerçevesinde örgütleyerek, kamu hizmeti olarak sunmaktan vazgeçmek olmuştur. Kamu, gelişen tıp teknolojisi ve bunun sağlıkta uygulaması için ekonomik düzende getirdiği teşvikler ile kolektif öncüleri yerbilimcilerin kavramı ile adeta tetiklemiştir. Özellikle (3) The Changing Structure of the Turkish External Emigration, Population Challenges International Migration and Reprodective Health in Turkey and European Union içinde, Ýstanbul, Turkish Family Health and Planning Foundation, s , 2005 (4) Devlet Planlama Teþkilatý: Birinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý, Ankara,

8 isyankar yıllar içinde olmak üzere 1980 sonrasında Türkiye Üniversiteleri içinde en büyük tahribata Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mensupları uğraşmıştır. Sağlık sektöründe uzun eğitim yıllarından sonra bu dönem yönetiminin getirdiği bir dizi uygulamalar ve ücretlendirme sistemi ile yapamayacağını anlayan tıp öncüleri, mühendis ve mimarları taklit ederek ve getirilen teşviklerden yararlanarak hızla büyüyen kentsel nüfusun sağlık sorunları için hizmet sunacak işletmelerle piyasada yer almaya başlamışlardır. Sağlık sektöründe kolektif eylemcileri, dönemin üniversite mezuniyet sonrası eğitim biçimi de desteklemiştir. Eski sistemde uzmanlık eğitimine giren kişi, uzmanlık eğitimi sonrasında kurumda kalacağının güvencesi içindedir. Yeni eğitim sistemi tüm sorumluluğu Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakarak, uzman adayları için uzmanlığın alındığı ayın sonunda kurumla ilişkiyi kesen bir uygulamayı başlatmıştır. Bu nedenle uzman adayları uzmanlık eğitimlerinin değişik aşamalarında kolektif öncü örgütler ile tanışma, burada çalışma, ek gelir sağlama gibi nedenlerle piyasada tutunma arayışına girmişlerdir. Sağlık sektöründe kamunun değişen hizmet anlayışından ötürü bir yandan sağlıkta piyasalaşma süreci hız kazanırken bir yandan da bu anlayış biçimi rekabetçi ve tepkici anlayışları sistemden silme çabası içine girmiştir. Ne var ki bu anlayışın sosyal sistemdeki tüm girişimciler tarafından eş zamanlı ve benzer şekilde yorumlandığını söylemek güçtür. Sözgelimi kısa zamanda önemli başarılara imza atılan turizm sektöründe gelir artışı denizkum-güneş turizminden beklenmiştir. Deniz, kum ve güneş turizmi için gerekli otel yatırımları ve yatak sayıları hızlı bir şekilde artırılmıştır. Sektörde herkesin ortak kabullenmesi ise yatak arzı artırıldığı zaman, talebin kendiliğinden olacağıdır. Hizmet sektöründe orta ve uzun dönemde bunun olmayacağını tüketim kuramları açıklamakta ve tüketici davranışları göstermektedir. Benzer davranış biçimi sağlık yatırımlarına da yansıdı ve 2004 te 167 olan hastane sayısı son iki yılda 295 e yükselmiştir. Türkiye genelinde son iki yılda 524 özel sağlık kuruluşu hizmet vermeye başlamıştır (5). Sağlık sektöründe hizmet açısından önemli olan işletme bazında nitelikli insan kaynağındaki devir-dönüşüm hızının alt düzeyde olması yanı sıra, çalışanların eğitimi, yeterli teknik becerileri, sorumluluk bilinci, hedeflerin farkında olma, kendine güven, iletişim becerileri, enerjileri ve takım oyuncusu olmaları önemlidir. Bu sektörde çalışanların sürekli işyeri değiştirmesi, belli bir dönem işsiz kalmaları işletme açısından maliyet artışı ve hizmet kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarının artması, çalışanların ücret, kariyer ve sosyal olanaklar açısından seçeneklerinin artırılmasını da gündeme getirmektedir. Günümüzde bu konuda yapılması gereken artık farklıdır. Değişen ekonomik, siyasal, sosyal ve toplumsal yapıdaki sorunları ardışık kolektif çözümleyen anlayışı temel almamız kaçınılmazdır. Öte yandan sağlık sektöründe yalnızca arzın değil, talebin nasıl artırılacağı ve talebin esnekliğinin nasıl bir ivme kazanacağını düşünmemiz gerekmektedir. Talebin artırılması için Türkiye nin hedef nüfus bölgesi AB ülkeleri, Rusya ve çevre ülkeler olmalıdır. Bunun nedeni açıktır. Çalışma dönemine girildiği yaştaki hayat beklentisi son otuz yılda hızla artan ve daha uzun bir emekli dönemine girilen AB ülkeleri ile yaşlı nüfusa gerekli hizmeti sunamayan komşu ülkelerin insanı farklı arayış içindedir. (5) T.C. Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý: Saðlýk Ýstatistikleri, Ankara,

9 AB ülkelerini ele aldığımızda ilk olarak bu ülkelerde sağlık hizmeti çok pahalı ve hizmete ulaşma süresi yaşlı nüfus için uzundur. Ayrıca genel sağlık sigortaları bazı tedavileri içermemektedir. Yaşlı nüfusun istediği hizmet alanları ise göz hastalıkları, dişeti ve diş hastalıkları, damar ve kalp hastalıkları ile romatizma, şeker ve yüksek tansiyondan kaynaklananlar olarak belirginleşmektedir. Ülkemizin değişik kentlerinde gerek bu hastalıklar, gerekse gençlere yönelik üreme, tüp bebek v.b. konularda hizmet veren değişik sağlık birimleri kurulmuştur. Örneğin Dünya Göz Hastanelerinin son üç yıl içinde ciddi bir yabancı hasta potansiyeli oluşmuştur. Bunların büyük çoğunluğu Hollanda ve Almanya dan gelmektedir. Hastanenin teknolojik alt yapısı, hizmet kalitesi ve tüm harcamaların (fiyatların) uygunluğu yabancılar açısından önemli bir tercih nedeni olmaktadır (6). Türkiye sağlık alanındaki bilgi birikimi ve olanaklarını hedef nüfusun ilgisine kolektif öncü eylemler ile hizmet sunmanın yollarını aramalıdır. Projemiz açısından bu fırsatlardan biri de EXPO 2015 e aday olan İzmir in başvurusu olan Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar: Herkese Sağlık temasıdır. EXPO protokolünde temanın evrensel amaç ve işlevi halkın eğitimine yönelik olma, tüm insanlara yeniliğin bir parçası olduğunu hissettirme, insanlığın daha iyi bir dünya için taşıdığı potansiyeli gösterebilme ve temsil ettikleri toplumların kültür, tarih ve sahip oldukları varlıkları ortaya çıkarabilme olarak belirtilmektedir (7). Yeni hizmet türevlerini belirleyecek ve sunacak İzmir için projemiz alt tema olarak SMYRNA DA SAĞLIĞINIZA KAVUŞUN vurgusunu yapacaktır. Hedef nüfus açısından ülkemizin evrensel kavramlarla yarışa katılması gerekliliği açıktır. Yaşlı nüfusun sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için yeni öğrenme ve uygulama ortamlarının mekansal düzlemde oluşturulması kaçınılmazdır. EXPO 2015 e seçildiğinde ev sahipliği yapacak İzmir i sağlık alanında dünya kentleri arasına sokabilmek için toplumsal örgütlenme modeli ile öncü girişimleri şimdiden belirlediğimiz hedef nüfusun hizmetine sunmamız gerekmektedir. Hiç şüphesiz SMYRA nın yöreyi dünyada daha tanıtıcı, benimsetici bir kavram olduğu unutulmamalı ve bunu kullanmaktan çekinmemeliyiz. Sorun bizim değil, Anadolu Bozgunu nu her şeyi ile yaratanlarındır. Bizim amacımız tarihsel bütünlüğü bir süreklilik içinde geliştirmek ve yörede yaşayanlar olarak buna bir eklentimiz olduğunu ispat etmektir. Artık alın teri değil akıl teri dökerek iş yapma zamanı gelmiştir. (6) (7) Selin Yýldýrým Peker: (Özel Görüþme) Dünya Göz Hastanesi Ýþ Geliþtirme Direktörü, Ýstanbul, Ýzmir Ticaret Odasý: EXPO 2015 Ýzmir, Ýzmir,

10 I - PROJENİN GEREKÇESİ Günümüzde turizm yatırıml arına ayrılan pay yaklaşık olarak milyar doları bulmaktadır. Turizme bu denli yüksek bir pay ayrılmasının nedeni, geleceğin hizmet ve turizm sektöründe olduğunun kabullenmesidir. Ancak turizmde farklılaşarak yeni olanı gündeme taşıyabilirsek pastadan daha fazla yap alınacağı açıktır. Farklılığı hem kaynak hem de müşteri temelinde yakalamak ve bunu sürdürülebilir kılmak kaçınılmazdır. Öne sürdüğümüz projeye kaynaklık etmek üzere İzmir açısından dış ve iç dinamikteki gelişmeler projemizin gerekçesini oluşturmaktadır. 1) Dış Dinamikler Günümüzde İzmir için daha çok dış dinamiklere dayanan ve onların yatırım desteği, müşteri talebi ile oluşacak iki önemli projeyi geniş katılımlı biçimde hayata geçirme çalışmaları hız kazanmıştır. a) Proje merkezi olarak düşündüğümüz İzmir ili için önümüzdeki on yılın altyapı projeleri taslak olarak Turizm Bakanlığı ve İzmir sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanmıştır. Buna göre Bakanlığın tahsislere başlayacağı Çeşme yarımadasının milyar dolarlık yatırım ve 80 bin yataklı termal turizm adı altındaki projeleri sermaye piyasalarına açıklanacağı Bakanlık İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından basına bildirilmiştir. Bu yatırımlar için amaç, nüfusun yaş yapısında iki dünya savaşının etkisinin arındığı ve kararlı bir yapıya ulaşan Avrupa nın 65 yaş üstü nüfusunun istemi olan etkinliklerden pay kapmaktır. Öte yandan Orta Doğu sermayesinin girmesine kesinlikle inanılan bu yatırımlar ile çevre ülkelerin alım gücü yüksek nüfusunun da Çeşme ye gelecekleri beklentisi unutulmamalıdır. Böylece Çeşme yarımadası yıla yayılan turizmin üssü ve bir destinasyonu var eden değişik almaşıkları içeren işletmelerin merkezi konumuna gelebilecektir. Hiç şüphesiz bu nüfus önemli sağlık sorunlarını da bölgeye taşıyacak ve çağdaş bir hizmet beklemeyecektir. Projemiz farklı almaşıkları içeren bu alt yapıyı şimdiden hazırlama sürecine girmeyi amaçlamaktadır. b) Dünyanın kültür, tarih, eğitim olimpiyatları olarak tanımlanan sergi ya da fuar EXPO için İzmir merkezi, yerel yönetim ve sivil toplum birlikteliği İzmir in 2015 e aday başvurusunu Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni Yollar: Herkese Sağlık teması ile yapmıştır.alları, bilgi işleme (bilgi Beş yılda bir düzenlenen EXPO en az 3, en fazla 6 ay sürekli olmakta ve dünyanın dört bir yanından on milyonlarca ziyaretçiyi kucaklamaktadır. EXPO girişimi bir kent ve çevresi için önemli değişim fırsatları yaratmanın yanında aday kentin Dünya Kenti olarak tanınması ve bölge için modelliğinin öne çıkarılması çalışmasıdır. Geçmişte EXPO düzenleyen kentlere baktığımızda gerçekten bu kentlerin hem temaları hem bu süreçte alt yapıları açısından önemli kazanımlar elde ettiği görülmektedir. Örneğin EXPO 1992 Sevilla bu sergi ile yöresine 42.5 milyon ziyaretçiyi çekmiştir. Sevilla kenti başta düşünülen; İspanya yı Avrupalı, modern ve gelişmiş bir ülke olarak tanımlamak; Uluslararası ilişkileri sağlamlaştırmak; Bölgesel bir gelişme planı uygulamak; Endülüs-Sevilla yı turistik bir yere dönüştürmek; 8

11 Şehri baştan şekillendirmek; Gelecekteki gelişmeler için EXPO 1992 yi bir katalizatör olarak kullanmak (8) hedeflerinin çoğunu son on yılda gerçekleştirmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için merkezi, yerel ve uluslar arası olmak üzere yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir yatırım ile nehir kıyılarının ve limanın restorasyonu, eski şehrin yenilenmesi, on yeni köprünün yapılması, yeni park ve rekreasyon alanlarının yaratılması sonucu yeni bir mekan yaratılmıştır. Benzer değişim EXPO 1998 ile Lizbon da yaşanmıştır. Kent aday olduğunda EXPO için düşünülen alan, kullanılmayan bir sanayi bölgesi ile etrafındaki gecekondularda dışlananların, kentle bütünleşemeyenlerin yaşadığı çöküş bölgesi idi. Lizbonlular bu alan için yeni tasarımlar geliştirerek çok farklı bir mekan düzenlemesi yaparak şehrin yeniden canlandırılmasını, geliştirilmesini sağlarken, oluşan mekanda yeni kent yaşam biçimlerinin olabileceğini dünyaya gösterdiler. Yaratılan yeni mekan nedeni ile Portekiz e girin doğrudan vergi gelirleri 4.4 milyon avroya ulaşmıştır (9). İzmir için EXPO yu gerçekleştirmek bölgesel, ulusal ve uluslar arası bir gösteri fırsatı anlamına gelmektedir. İletişim çağında iletişim fırsatı olarak görülen EXPO dan çağdaş bir tasarımla yeni mekanlar kazanarak hizmete sunulması halinde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekilebilmektedir. 2) İç Dinamikler Büyümenin dinamiğini sağlayan emek faktörü, ulusal düzeyde tüm alt yerleşimlerde benzer değildir. İzmir in mekan organizasyon dönüşümünü sağlayan nüfus dinamiklerinin ulusaldan farklı olan bir yapısı vardır. Başka bir anlatımla ulusalda 30 yıl sonrası için hedeflenen bebek ölümleri, toplam doğurganlık hızı ve her yaşta beklenen ortalama ömür gibi hayati olaylara İzmir günümüzde ulaşmıştır. İzmir nüfusunun günümüz ve gelecekteki yapısını kabaca tanımlayacak olursak; 2000 yılı İzmir nüfusunu göçten arındırdığımızda nüfusun yaş yapısı durulmuş/kararlı bir nüfusun özelliklerini göstermektedir. Nüfusun yaş yapısının böyle bir konuma gelmesini bebek ve çocuk ölümlerinin azalması, doğurganlığın düşmesi ve doğuştaki yaşam umudunun artması belirlemektedir. İzmir için bunları sayısal olarak tanımladığımızda toplam doğurganlık hızının (TDH) = 1.75 çocuk, (nüfusun kendisini yenileyebilmesi için TDH nın 2.1 olması gerekir), bebek ölüm hızının binde 16 ve doğumdaki yaşam umudunun 80 yıla ulaştığı görülmektedir. Önümüzdeki 25 yıl için yaptığımız tahminlerde binde 6-8 düzeyine düşecek bebek ölümleri, bu süre içinde TDH nın 1.5 düşmesi sonucu toplam nüfus için yaşlıların oranı yüzde düzeyine ulaşacaktır. Kabaca İzmir in nüfusu sağlık turizmi ile pay kapmak istediğimiz AB ülkelerinin nüfus yapısı ve onların yaşlılık sorunları ile örtüşmektedir. Birleşmiş Milletler öncülüğünde üye ülkelerin katkısı ile Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000 yılında konulmuştur (10). Bu hedeflere 2015 yılına kadar küresel düzeyde ulaşılması ve tüm (8) Ýzmir Ticaret Odasý: a.g.e., Ýzmir s.3-4, (9) Ýzmir Ticaret Odasý: a.g.e., Ýzmir s.5-6, (10) UNFPA: Achieving the Millennium Development Goals, Population and Reproductive Health as Critial Determinants, Population and Development Strategies Series, No: 10 New York,

12 insanların yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi beklenmektedir. Somut göstergelere dayanan bu hedefler içinde yaşlı nüfusun sorunlarına çözüm getirme seti önemli bir yer tutmaktadır. İzmir in çözüm üretmek zorunda kalacağı yeni sorun alanı 65 ve yukarı yaşlardaki nüfusun çoğalmasıdır. Sayıları artan ve yaşam süreleri uzayan bu nüfus için gerek sağlık hizmeti sunmak gerekse çağdaş refah toplumuna özgü yeni kurumları oluşturmak kaçınılmazdır. Kentsel çekirdek aile yapımızın değerlerinin değişmesi yanı sıra zorlaşan kentsel yaşam koşullarından ötürü yaşlı nüfusun kendine bakımı, sağlığı ve hayata bağlılığını sürdürmek konusundaki yetersizliğini yeni kurumlaştırma ile gidermek gerekmektedir. Yaşlanan İzmir nüfusunun hastalık örüntüsü ve bu hastalıklara yönelik pratisyen hekimlere ve tıp öğrencilerine nasıl sağlık eğitimi verilmesi gerektiği konusunda İzmir de DPT destekli geniş çaplı bir sağlık araştırması yapılmıştır (11). Toplum odaklı eğitim kavramı, tüm çağdaş ülkelerde program geliştirme sürecine ışık tutan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda hekimin hizmet vereceği kentin, bölgenin, ulusun gereksinimleri ve öncelikleri eğitim programında karşılığını bulmaktadır. İzmir de yapılan araştırma ile, İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde yaşayanların öncelikli semptom, hastalık ve başvuru nedenlerinin belirlenmesi yapılmıştır. Daha sonra oluşturulan uzman panellerinde sağlık sorunlarının fatalite görülme sıklığı, eğitimdeki prototip değeri gibi özellikleri üzerinden eğitsel açıdan ağırlıkları değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tıp eğitimi program geliştirme sürecine kentsel yararlılık için eklemlenmiştir. Bu kurgu ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen özgün bir çalışmadır. Öte yandan İzmir odaklı olmak üzere değişen kentsel aile yapısı ile birlikte yaşlı nüfusun bakımı ve hayata bağlılığını artırma için çözümler üretilmeye başlanmıştır. Üniversite tıp eğitimi mevcut sistem içinde soruna çözüm üretme çabasını sürdürürken, daha önce değindiğimiz gibi İzmir de özellikle son 20 yıl içinde hızla büyüyen sağlık kuruluşlarının çoğunun hizmet alanı yaşlı hastalıklarına yöneliktir. Bu nedenle proje hizmet içi eğitim ve hizmetinin niteliğini artırma açısından önemli ipuçlarını şimdiden sağlamaya başlamıştır. Sorunun ikinci boyutu ise daha önemlidir. Kentsel mekan oluşumunda aileler için mimarların getirdiği çözüm farklı kat seçeneğinde bloklara ve bölümlere yönelmiş, sosyal hareketliliği ilişkileri sınırlandıran konut üretimidir. Böyle konutların üretildiği mekanlarda yaşlılar hem hayata bağlılıklarını kaybetmekte hem de bakımları zorlaşmaktadır. Çağdaş yaklaşımların yaşlı nüfusun bakımı için geliştirdiği çözümler İzmir in şimdiki mekan örgütlenmesi ile çelişmektedir. Kendi coğrafi alanımızda sağlık sektöründe oluşan yeni sorunlarımıza yönelik mekanlar oluşturmamız kaçınılmazdır. Bu mekanlar benzer sorunları yaşayan hedef nüfusumuz için de zenginleştirilmiş sosyal katılım ve sağlık hizmeti bütünlüğünde seçenek olabilmelidir. Proje İzmir in ve hedef ülkelerin yaşlı nüfusunun sağlık sorunlarına olduğu kadar, bunların yaşlılık ve rehabilitasyon sorunlarına da çözüm getirmek, farklı kültürdeki insanları birbirleri ile aynı mekanda etkileşimde bulundurmak amacındadır. Hiç şüphesiz AB ülkelerinin yaşlı nüfusuna İzmir ilindeki kültürel birikimleri farklı bir anlayışla sunarak yıl temelinde İzmir de konaklamalarını, sağlıklarına burada kavuşmalarını ve bunu bir model olarak benimseterek benzer örgütlenmenin zincirin bir halkası olarak İzmir in farklı yerleşmelerinde büyümesini sağlamak amacımız olmalıdır. (11 Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý: Týp Fakültesi Eðitim Programý Geliþtirmede Öncelikli Saðlýk Sorunlarýnýn Belirlenmesi, Ýzmir,

13 II - PROJENİN TANITIMI Projenin tanıtımına başlamadan önce önerimizin yapılabilirliliğini destekleyen iki örnek olay aktarmak istiyorum. a) İzmir Belediyesi adına yaptığımız bir çalışmada İzmir linin tüketim davranışının kaba bir örüntüsünü saptadık. İzmir ailesi; bakkal, pazar yeri ve Konak Kemeraltı ağırlıklı olmak üzere Konak - Alsancak arasındaki mekanda gereksiniminin büyük çoğunluğunu karşılıyordu. Kentin nüfusunun artmasına karşın kentsel mekanda bakkal ve pazaryerinden başka yeni bir şey oluşmuyordu. Kente göç ile gelen ailenin tüketim davranışını değiştirecek ve onun sosyalleşmesini sağlayacak mekanların, ulaşım sorununu çözmüş Batı da olduğu gibi kent dışında değil kent bitişiğinde mümkünse saçaklanarak büyüyen İzmir de saçaklanma boşluklarında düzenlenmesi kaçınılmazdı. Değişik ortamlardaki tartışmalar ilk meyvesini yerel yönetimde günün moda akımı olan üretici belediyecilik anlayışı çerçevesinde kent içi tüketimi düzenleyecek Tansaş ların doğması ile verdi. İkincisi ise projemize modellik edebilecek bir ruh ve örgütlenme ile oluşan KİPA oldu. Ege Üniversitesinin kullanılmayan arazisinin bir parçasını uzun yıllığına kiralayan 100 öncü eylemcinin belli miktardaki katılımı sonucu oluşan sermaye ile kurulan alışveriş merkezi hızla büyüdü. Yapılan araştırma bulguları ile satış noktalarının kentin ana çıkış yollarında saçaklanması ve değişik meslek mensuplarını bağrına alması ile model genişledi. Hızla büyüyen sistemi girişimciler belli bir süre sonra uzmanlığı bu alanda olan uluslar arası bir gruba büyük kar ederek sattılar. b) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü nde çalıştığım dönemde Prof. Dr. İhsan Doğramacı ekibindekilerin hekim olmalarına karşın sosyal bilimle uğraşan Enstitü ye müdür ya da yönetim kurulu üyesi olma gibi önlenemez bir eğilimleri vardı. Enstitünün döneminde müdürlüğünü çocuk doktoru ve Hacettepe Hastaneleri yönetmeni olan Prof. Dr. Mithat Çoruh yürüttü. Sevgili Mithat Hocanın iş yoğunluğundan ötürü Enstitünün çoğu işlerini saat den sonra onun Çocuk Hastanesindeki mütevazi odasında yapmaya çalışırdık. Hacettepe Hastanelerinde yönetmen görevlerinden biri de Ankara bürokrasisine siyasilere ve onların yakınlarına yatak ayarlamak ile hasta olarak yatmakta olan bürokrat ve parlamenterlere ziyarete gelen Bakanlara eşlik etmektir. Karanlığın erken bastığı soğuk ve puslu bir Ankara gününde ziyaret saatleri dışında bir yakınını ziyaret için hastaneye gelen dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının gerek boyunu gerekse giyimini kafasındaki bakan imajı ile uyuşturmayan hastane güvenlik sorumlusu gereksiz ve istenmeyen bir tartışma başlatır. Hastane girişinde herkesin ilgi ile izlediği tartışmayı kısa bir süre içinde duyan Dr. Çoruh sonlandırır. Bakana gerekli ilgiyi gösterdikten sonra bizimle çalışmasına ancak saat civarında gelebilen Dr. Çoruh tüm içtenliği ile günün özetini yaptı ve önerisini söyledi: Hastane yönetimi gerçekten çok zor ve pahalı bir uğraşı. Ancak Hacettepe Hastanelerinden bürokrat ve siyasilerin yararlanmalarını sivil vatandaşlar düzeyine indirelim. Hastanelerin olanaklarının yarısını Orta Doğu insanına açalım. Sizleri temin ederim ki iki üç yılda kazanılan para ile Ankara civarında yepyeni bir hastane 11

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ

TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ TÜRKİYE DE NÜFUSBİLİMİN KURUMSALLAŞMASI VE BU SÜREÇTE PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK İN YERİ Mümtaz PEKER * Nüfussal Geçiş Kuramının evrelerine göre, toplumların nüfus yapıları şekillenmektedir. Türkiye de

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ Yarınlar Seninle Aydınlık Ekim 2014 Sayı: 43 İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA Başarı Öyküsü ESBAŞ İçindekiler ekim 14 KAPAK KONUSU / ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK VE

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE

TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE MOSKOVA BAKÜ TAŞKENT AŞKABAT TİFLİS KİŞİNEV KİEV BÜKREŞ ATİNA KIBRIS SOFYA ÜSKÜP BELGRAD SARAY BOSNA Ljubljana BUDAPEŞTE VİYANA VARŞOVA AMSTERDAM DUBLİN LONDRA Edinburgh BRATİSLAVA BRÜKSEL PRAG MİNSK VİLNİUS

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı