Maküla Hastalıkları DERMAN. Faruk Öztürk. Resim 1. Maküla Anatomisi. Derman Tıbbi Yayıncılık 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maküla Hastalıkları DERMAN. Faruk Öztürk. Resim 1. Maküla Anatomisi. Derman Tıbbi Yayıncılık 1"

Transkript

1 Kitap Bölümü DERMAN Maküla Hastalıkları Faruk Öztürk Anatomi: Maküla, gözün arkasında retinanın merkezi kısmında bulunan 5-6 mm lik yer kaplayan ışığa çok duyarlı bir bölgedir. Burada ganglion hücre tabakası birkaç kattır ve iç tabakalarında yüksek konsantrasyonda ksantofil ve zeaksantin pigmenti içerir. Fovea, maküla merkezindeki 1.5 mm çaplı alandır. Foveola, foveanın merkezi olup santral 0.35 mm lik alandır. Retinanın en ince bölümü olup ganglion hücresi yoktur, sadece yoğun olarak kon fotoreseptörleri ve Müller hücrelerini içerir. Umbo, foveolanın merkezindeki depresyondur ve foveolar ışık reflesinden sorumludur. Foveal avasküler zon (FAZ), kan damarı içermeyen ve etrafı kapillerlerle çevrelenmiş olan, foveada bulunan ve foveoladan biraz daha geniş olan bir alandır (0.6 mm çapında) (Resim 1). Resim 1. Maküla Anatomisi DOI: /DERMAN.3710 Received: Accepted: Published Online: Corresponding Author: Onur Polat, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, 03200, Afyonkarahisar, Türkiye. T.: GSM: F.: Derman Tıbbi Yayıncılık 1

2 Klinik: Maküler hastalıklarda görme keskinliğinde azalma, pozitif skotom, metamorfopsi (görüntünün çarpık olması), mikropsi (cisimlerin olduğundan küçük görünmesi), makropsi (cisimlerin olduğundan büyük görünmesi), ve santral görme alanı bozuklukları olur. Muayene Yöntemleri: Oftalmoskopi Fundus floresein anjiyografisi (FFA) İndosiyanin yeşili anjiyografisi (ICG) Optik koherans tomografi (OCT) Fundus otofloresansı (FAF) Maküla Hastalıkları Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu (YBMD) YBMD, engellenebilir körlüğün glokomdan sonraki 2. en sık nedeni, geri dönüşsüz görme kaybının ise en sık 1. nedeni olarak kabul edilmektedir. Yaşla beraber makülada ortaya çıkan dejeneratif değişiklikler olup 65 yaşında görülme sıklığı %2.2 iken >75 yaşında % lara ulaşmaktadır. YBMD multifaktöriyel bir hastalık olup diğer önemli risk faktörleri ırk, aile hikayesi, sigara kullanımı, hipertansiyon varlığı, obezite, katarakt cerrahisi, güneş ışığına maruziyet, açık iris rengi ve kadın cinsiyettir. YBMD, maküler bölgedeki fotoreseptör, RPE ve koriokapillaris hasarı sonucu özellikle okuma, dikiş dikme gibi merkezi görmeyi etkiler. Yavaş veya hızlı ilerleyebilir. Klasik olarak 2 tiptir: 1. Kuru tip (Eksudatif olmayan) YBMD: YBMD nin %90 ı kuru tiptir. Ana semptom görmede yavaş ilerleyen azalmadır. Orta-büyük yumuşak druzen varlığı, retina pigment epiteli hipo / hiperpigmentasyonu, koriokapillaris / retinada jeografik atrofi olur. FFA da atrofik alanlarda hiperfloresans olur. Druzen: RPE-Bruch membranı arasındaki ekstraselüler lipit, amiloid ve kompleman faktörü içeren birikimlerdir. Genel olarak maküler bölgede olmakla beraber ekstramaküler yerleşim de gösterebilirler. Özellikle 6. dekattan sonra artmaktadır. a. Sert druzen: Keskin sınırlı ve <63 µm çapındadır. Neovaskülarizasyon için risk oluşturmazlar (Resim-2). b. Yumuşak druzen: Sert druzenlerden daha büyüktürler. Beş taneden fazla yumuşak druzen varlığı YBMD için risk faktörüdür. Kuru tip YBMD de tedavide antioksidan desteğin yanı sıra güneşten korunma, sigara içilmemesi gibi koruyucu tedbirlerde önemlidir. Amsler grid verilmelidir. Amsler grid testi, merkezi 10 derecelik görme alanının değerlendirilmesini sağlar. Derman Tıbbi Yayıncılık 2

3 Maküla Hastalıkları Resim 2. Makülada sert druzen. 2. Yaş tip (Eksudatif) YBMD: Koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ve pigment epitel dekolmanı (PED) ile karakterizedir. RPE dekolmanı: RPE nin Bruch membranından ayrılmasıdır (Resim-3). 1. Seröz PED 2. Fibrovasküler PED: Gizli KNV un bir formudur. 3. Druzenoid PED: Konfluen büyük yumuşak durzenlerden köken alır. 4. Hemorajik PED: Zemininde mutlaka KNV veya polipoidal koroidal vaskülopati vardır. Prognoz kötüdür. PED tanısı fundus muayenesini takiben FFA ve OCT yardımı ile konulur. Resim 3. RPE dekolmanı. Renkli fundus fotoğrafı ve OCT görüntüsü. Koroid neovaskülarizasyonu (KNV): Koroidden kaynaklanan yeni damarların subretinal aralığa doğru büyümesidir. Yeni damarlar koroid ve RPE arasında veya RPE ile sensoriyel retina arasında yer alırlar. Klinikte ani ve ağrısız santral görme kaybı ve metanorfopsi olur. Muayenede makülada gri-yeşil veya pembe-sarı lezyon izlenir (Resim-4). Tanıda FFA, ICG, ve OCT yardımcıdır. Derman Tıbbi Yayıncılık 3

4 Resim 4. Koroid neovasküler membran. Farklı iki olgu. Retinal anjiomatöz prolifarasyon: Yaş tip YBMD nin bir şekli olup vasküler yapılar retina damarlarından köken alır. KNV yapabilecek diğer bazı oftalmik nedenler: 1. Anjioid streak 2. Bast Hastalığı 3. Fundus Flavimakülatus 4. Multifokal koroidit 5. Dejeneratif Miyopi 6. Travmatik koroid rüptürü 7. Polipoidal koroidal vaskülopati 8. İdiopatik nedenler YBMD Tedavisi: Kuru tip YBMD: Günümüzde kuru tip YBMD progresyonunu durduracak kanıtlanmış bir tedavi olmamakla beraber süreci yavaşlatmak için vitamin desteği, sigara bırakılması ve beslenmenin modifikasyonu gibi önerilerde bulunulmaktadır. Proflaktik antioksidan tedavi: 55 yaşın üzerindeki olgularda aşağıdakilerin bir veya birkaçının varlığı proflaktik antioksidan desteği verilmesi uygundur: Çok sayıda orta büyüklükte ( µm) druzen varlığı En az 1 adet büyük druzen ((>125 µm) varlığı Jeografik atrofi varlığı Bir gözde ileri evre YBMD varlığı Antioksidan desteği olarak 500 mg vitamin C, 400 IU vitamin E, 15 mg beta-karoten, 80 mg çinko (2 mg bakır ile beraber) verilmesi önerilmektedir. Ancak sigara içen olgularda beta-karoten akciğer kanseri riskini arttırabileceği için beta-karoten içermeyen vitamin desteği önerilmektedir. Yaş tip YBMD: PED Tedavisi: KNV eşlik etmiyorsa takip yeterlidir. KNV varsa intravitreal vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) inhibitörü, kombine fotodinamik tedavi (PDT) ve intravitreal anti-vegf/triamsinolon yapılabilir. Derman Tıbbi Yayıncılık 4

5 KNV tedavisi: Intravitreal antivegf uygulanmakta olup görsel prognoza olumlu etkisi vardır. Günümüzde kullanılan antivegf ajanlar ranibizumab (Lucentis), bevacizumab (Avastin) veya aflibercept (Eylea) dir. PDT ve intravitreal antivegf tedavi kombinasyonu, lazer fotokoagülasyon yapılabilir. Ayrıca görme seviyesi düşük olan olgularda az görme rehabilitasyonu da önem taşımaktadır. Polipoidal koroidal vaskülopati İç koroidal damarlarda genişleme ve anevrizmal sonlanmalarla karakterizedir. Sıklıkla orta yaşta ani görme kaybı ile karakterizedir. Muayenede RPE altında turuncumsu nodüller vardır. Seröz RPE ve retina dekolmanı ile karakterizedir. %50 spontan geriler. Tanısı için ICG de koroidal damarlarda genişlemeler görülür. Tedavide takip, PDT, lazer veya nadiren intravitreal anti-vegf uygulanabilir. Maküla Distrofileri Makulada değişikliğe yol açan bir grup kalıtsal hastalığı içerir. Sıklıkla bilateral ve simetriktir. Best maküler distrofi, Stargardt hastalığı, Patern distrofi, Kuzey Karolina maküler distrofi, Sorsby fundus distrofisi, Glomerulonefrit tip II bunlardan bazılarıdır. Ayırıcı tanısında ilaç toksisitesi ve nöronal seroid lipofusinosis önemlidir. 1-Best Maküler Distrofi: Sıklıkla otozomal dominant geçişli olup BEST1 genindeki mutasyon ile ilişkilidir. Kliniği değişken olup tipik olarak makülada tek, yuvarlak veya horizontal oval, sarı ve hafif kabarık bir lezyon ile karakterizedir. Bu vitelliform lezyon zamanla subretinal aralığa açılarak psödohipopiyon görünümü alır. Takiben subretinal ve subrpe fibrozisi olur, nadiren CNV gelişebilir. Vitelliform lezyon subretinal aralığa açılmadan önce görme keskinliği iyi iken fibrozis gelişen aşamada görmede belirgin azalma izlenebilir. Tanıda elektrookülografi (Elektroretinografi normal iken Elektrookülografi Arden oranı düşük), FAF, OCT ve FFA önemlidir. Tedavi: Bu olgular CNV gelişimi açısından takip edilmelidir. CNV gelişirse yukarıda anlatılan tedaviler uygulanır. 2-Stargardt Hastalığı En sık görülen maküler distrofi olup %0.01 sıklıkta görülür. ABCA4 geninde mutasyon söz konusudur. Otozomal resesif geçişlidir. Klinik olarak görme keskinliği değişkenlik gösterir, sıklıkla 20/200 20/30 seviyelerindedir. Başlangıç yaşı ile hastalık seyri arasında ilişki olup erken başlayanlarda görsel prognoz daha kötüdür. Muayenede RPE seviyesinde açık sarı lekeler vardır. Zamanla makülada atrofi ve subretinal fibrozis gelişebilir. Tanıda FFA, OCT (foveal fotoreseptör kaybı) ve FAF yararlıdır. Tedavi: Günümüzde kanıtlanmış tedavisi yoktur. Vitamin desteği ve sigara içilmemesi önerilir. Santral seröz korioretinopati: İdiopatik bir bozukluk olup makülada koriokapillaristen sızan sıvı nedeniyle duyusal retinanın RPE nden ayrılmasıdır. Stres, A-tipi kişilik, steroid tedavisi, Cushing sendromu, SLE ve gebelikte risk artar. Klinikte tek taraflı metamorfopsi, bulanık görme şikayeti olur. Muayenede makulada lokalize yuvarlak-oval dekolman vardır. FFA da sigara dumanı görüntüsü olur (Resim-5). OCT de nörosensoriyel elevasyon vardır. ICG ile koroid damarları değerlendirilir. Tedavide takip, RPE sızıntısı varlığında lazer fo- Derman Tıbbi Yayıncılık 5

6 tokoagülasyon, PDT ve intravitreal anti-vegf uygulanabilir. Resim 5. Santral seröz retinopati renkli fundus fotoğrafı ve FFA görüntüsü. Kistoid maküla ödemi: Dış pleksiform ve iç nükleer tabaka arasında sıvı birikerek kistik değişikliklerin oluşmasıdır. Klinikte görmede bulanıklık ve distorsion olur. Diabet, kronik böbrek yetmezliği gibi sistemik bir hastalığa bağlı olabileceği gibi retina ven dal tıkanıklığı, radyasyon retinopatisi, oküler ameliyatlar, lazer tedavisi (panretinal fotokoagülasyon, Nd:YAG lazer kapsülotomi), üveitler, tümörler (retina hemanjiomu, koroid melanomuhemanjiomu-osteomu) ve bazı topikal ilaç kullanımı (örn. adrenalin, prostaglandin analogları) gibi durumlarda da olabilir. FFA da petaloid sızıntı olur (Resim-6). OCT de ise makülada retinal kalınlaşma ve kistik, hiporeflektif boşluklar vardır (Resim-7). Resim 6. KMÖ nin FFA görüntüsü. Derman Tıbbi Yayıncılık 6

7 Resim 7. KMÖ nin OCT görüntüsü. Dejeneratif miyopi: Kırma kusuru >-6 diyoptri olup aksiyel uzunluk 26 mm den fazla olması yüksek miyopidir. Dejeneratif miyopide ise sklerada progresif anteroposterior uzama ve sekonder oküler değişiklikler olur. RPE değişikliklerine bağlı tigroid retina, fokal korioretinal atrofi, tilted optik disk, lacquer çatlakları (RPE-Bruch membranı-koriokapillaris düzeyinde), latis dejenerasyon, subretinal coin hemorajisi, Fuchs lekesi (subretinal kanamanın gerilemesi sonrasında) ve stafilom görülür (Resim-8). Dejeneratif miyopisi olan olgularda regmatojen retina dekolmanı, KNV, foveal retinoşisiz, maküler delik, katarakt, glokom ve lens dislokasyonu riski artar. Down sendromu, Stickler sendromu, Marfan sendromu, prematürite, Noonan sendromu, Ehlers Dalnlos sendromu ve Pierre-Robin sendromunda görülme sıklığı artar. Resim 8. Dejeneratif miyopi. Kaynaklar 1. Kanski JJ, Browling B. Acquired Macular Disorders. İçinde: Clinical Ophthalmology. A systematic approach. 7. Baskı. Elsevier, 2011 P Seddon JM, Sobrin L. Epidemiology and risk factors fora ge-related macular degeneration. İçinde: Ryan SJ (editör), Retina, 5. Baskı. Elsevier, 2013 P Nunes RP, Rosenfeld PJ, Filho CA, Yekoshua Z, Martidis A, Tennant MTS. Age-related macular degeneration. Içinde: Yanoff M, Duker JS (editörler), Ophthalmology, 4. Baskı, Elsevier 2014 P e3 4. Sohn EH, Mullins RF, Stone EM. Macular Dystrophies. İçinde: Ryan SJ (editör), Retina, 5. Baskı. Elsevier, 2013 p Telander DG, Small KW. Macular Dystrophies. İçinde: Yanoff M, Duker JS (editörler), Ophthalmology, 4. Baskı, Elsevier 2014 P e2. 6. Pulido JS, Kitzmann AS, Wirostko WJ. Central serous chorioretinopathy. İçinde: Yanoff M, Duker JS (editörler), Ophthalmology, 4. Baskı, Elsevier 2014 P e1. 7. Witmer MT, Kiss S. Cystoid macular edema. İçinde: Yanoff M, Duker JS (editörler), Ophthalmology, 4. Baskı, Elsevier 2014 P e2. 8. Kanski JJ. Acquired macular disorders. İçinde: Clinical Ophthalmology: a synopsis, 2. Baskı P Derman Tıbbi Yayıncılık 7

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunun Tedavisinde Kullanılan İntravitreal anti-vasküler Endotelyal

Detaylı

Herediter Makula Hastalıkları

Herediter Makula Hastalıkları Herediter Makula Hastalıkları Hereditary Macular Dystrophies Gökhan GÜRELİK 1 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Anahtar Kelimeler: Herediter, makula, retina, distrofi. ABSTRACT Key Words: Hereditary, macula,

Detaylı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Okmeydanı Tıp Dergisi 29(Ek sayı 2):110-115, 2013 doi:10.5222/otd.supp2.2013.110 Yaşlılık ve Göz Meltem Altınel, Aylin Ardagil Akçakaya SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA VİTREORETİNAL ARA YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUCU İLE İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LUCENTİS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 flakon (0.23 ml) içinde: Ranibizumab 2.3 mg Ranibizumab,

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 14 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. 3 Sene Sonra YAŞAM da Yürüdü Ülkesinde yapılan yanlış enjeksiyon

Detaylı

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e6-e13 ODÜ Tıp T Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 Research Article Odu J Med (2014)

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları

Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları Optic Coherence Tomography and Autofluorescence Findings in Chronic Central Serous Chorioretinopathy Ali AYATA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK

Detaylı

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Baskı bilgileri Tüm hakları saklıdır. Bu broşür ve buna ait tüm parçalar telif haklarıyla korunmaktadır. Novartis Pharma GmbH firmasının

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014 ÖNSÖZ Oral

Detaylı

DERLEMELER (Review Öztürk Articles) Öner OKÜLER KLİNİK ELEKTROFİZYOLOJİ Ocular clinical electrophysiology Ayşe ÖZTÜRK ÖNER 1 Özet: Oftalmolojide kullanılan elektrofizyolojik yöntemler retina pigment epitelinden

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz*

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Our First Experience with Pascal Grid Laser Photocoagulation in Diabetic Macular Edema Özcan KAYIKÇIOĞLU 1, Göktuğ SEYMENOĞLU

Detaylı