ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER Hazırlayan: Arda ULUDAĞ i

2 İçindekiler Freedom House Dünya Özgürlük Anketi (Freedom In World)... 2 Önbilgi... 2 Metodoloji... 2 Küresel Rekabetçilik Endeksi (World Competıtıveness Index)... 7 Önbilgi... 7 Metodoloji... 7 Açık Bütçe İnisiyatifi - Bütçe Açıklığı Endeksi (Open Budget Index) Önbilgi Metodoloji İnsani Gelişim Endeksi (The Human Development Index) Önbilgi Metodoloji İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index) Önbilgi Metodoloji Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index) Önbilgi Metodoloji Kaynakça Tablolar Tablo 1 : Siyasi Haklar Soru Grupları ve Sorular... 3 Tablo 2 : Bireysel Özgürlük Soru Grupları... 4 Tablo 3 : Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanlandırma Açıklaması... 5 Tablo 4 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Özgürlük Durumu Yorumu... 5 Tablo 5 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Tablosu Yorumları... 6 Tablo 6 : İnsani Gelişim Endeksi Kriterleri ve Göstergeleri (Asgari - Azami Değerler) Tablo 7 : İnsani Gelişmişlik Endeksi Kriter Kaynakları Tablo 8 : İş Yapma Kolaylığı Endeksi Başlıkları ve Sorular Tablo 9 : Yolsuzluk Algı Endeksi Kaynak ve Ülke Kapsamı Listesi

3 FREEDOM HOUSE DÜNYA ÖZGÜRLÜK ANKETİ (FREEDOM IN WORLD) Önbilgi Dünya Özgürlük anketi, bireyler tarafından tecrübe edilen, devletin küresel özgürlük ölçütleri kapsamında nerede olduğunu yıllık olarak değerlendiren bir ankettir. Anket; özgürlüğü, 2 temel kategoriye göre ölçümlemektedir. Bunlar; politik haklar ve bireysel özgürlük olarak belirlenmiştir. Ölçüm, devletin kontrol alanını dışında kalan veya devletin herhangi bir hakimiyeti sağlamasının mümkün olmayacağı alanlar baz alınarak yapılmaktadır. Politik haklar başlığı altında, insanların siyasi sürece özgür bir şekilde katılım sağlayıp sağlayamadıklarını ölçmektedir. Ölçüm yapılırken oy verme özgürlüğü başlığında; kamu görevi için adil rekabet, siyasi partilere veya kuruluşlara katılma hakkı ve kamu politikaları üzerinde karar verici etkiye sahip temsilcileri seçebilme hakkı incelenmektedir. Bireysel özgürlük başlığı altında ise fikir ve inancını açıklama özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve kişiliğe devlet müdahalesinin olup olmadığına bakılmaktadır. Anket hükümetleri veya hükümetlerin performansını notlandırmamaktadır. Bunun yerine bireyler tarafından tecrübe edilen özgürlük seviyesini ölçümlemektedir. Böylece Freedom House Dünya Özgürlük Anketi kanuni hakların olup olmadığını ölçümlerken, diğer taraftan bu hakların mevcudiyeti durumunda uygulanma derecelerini de değerlendirmektedir. Anket 59 analist ve 20 yüksek düzey akademik danışman tarafından gerçekleştirilmekte olup, geniş kapsamlı kaynaktan faydalanmaktadır. Bu kaynaklar yabancı ve yerel haber raporları, akademik analizler, hükümet dışı kuruluşlar, düşünce kuruluşları, bireysel iletişimle edinilen bilgiler ve bölgeye yapılan ziyaretler olarak sayılmaktadır. Metodoloji Anket 195 ülkeyi ve 14 bölgeyi kapsamaktadır. Her ülke ve bölge, siyasi haklar ve bireysel özgürlük değerlendirmeleriyle her iki kategoride de 1 ile 7 arasında bir puanlandırılmaktadır. 1 en yüksek özgürlük derecesini nitelendirirken, 7 ise en düşük özgürlük seviyesini göstermektedir. Anket ile ortaya çıkan puanlama sonucunda ülkeler Özgür, Kısmen Özgür veya Özgür Değil şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yürütülen anketin metodolojisi, büyük ölçüde Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin ilgili kısımlarından türetilen politik haklar ve bireysel özgürlüklerin temel standartlarına dayanmaktadır. Bu standartlar coğrafi konumdan, etnik veya dini yapıdan veya ekonomik kalkınmışlık seviyesinden bağımsız olarak tüm ülkelere, bölgelere uygulanmaktadır. Anket tüm insanlar için erişilmiş en iyi özgürlük seviyesinin liberal demokratik toplumlarda tecrübe edildiği 2

4 varsayımıyla yürütülmektedir. Notlandırma süreci 10 siyasi haklar sorusuna ve 15 bireysel özgürlük sorusuna dayanmaktadır. Siyasi hakları ölçümleyen sorular 3 e ayrılmaktadır; Seçim Süreci (3 soru), Siyasi Çoğunluk ve Katılım (4 soru), ve Hükümetin İşleyişi (3 soru). Bireysel özgürlükler ise 4 alt gruba ayrılmaktadır; İfade ve İnanç Özgürlüğü (4 soru), Örgütlenme Hakları (3 soru), Hukukun Üstünlüğü (4 soru), Kişisel Özerklik ve Bireysel Haklar (4 soru). Puanlar, bu soruların her biri için 0 ila 4 arasında bir ölçekte verilmekte ve 0 en düşük seviyede, 4 ise en yüksek seviyede hakların ve özgürlüklerin mevcudiyetini göstermektedir. Siyasi haklar bölümü ayrıca 2 adet farklılaştırıcı soruyu barındırmaktadır: 1) Herhangi bir partinin veya seçim sürecinin olmadığı geleneksel monarşiler için sistem, kamusal seçimlerde toplumsal tartışma zemini oluşturmakta mı ve dilekçe hakkı tanımakta mı? 2) Hükümet veya yönetici güç, kasıtlı olarak ülkenin veya bölgenin etnik yapısını değiştirerek bir kültürü yok ediyor mu veya politik güç bir grubu kayırırken diğerine negatif ayrımcılık yapıyor mu? İlk farklılaştırıcı soru için puanlandırmaya 0 ila 4 arasında bir değer eklenirken, ikinci soru için 0 ila 4 puan eksiltilmesi gerekmektedir. Siyasi haklar kısmı için en yüksek puan 40 olacaktır. (Başka bir deyişle 10 sorunun her biri için toplam 4 puan). Bireysel özgürlük alanındaki sorular için en yüksek puan ise 60 olabilmektedir. (15 sorunun her biri için 4 puan) Sorulan sorular başlıklar altında toplandığında aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedirler. Tablo 1 : Siyasi Haklar Soru Grupları ve Sorular Seçim Süreci Siyasi Çoğunluk ve Katılım Siyasi Haklar Devlet Başkanı veya diğer ulusal otorite lideri, özgür ve adil bir seçimle mi göreve geliyor? Ulusal yasama organı temsilcileri, özgür ve adil bir seçimle mi göreve geliyor? Seçim yasaları ve çerçevesi adil mi? İnsanların seçimlerine göre yeni parti veya gruplar oluşturmaları mümkün mü? Sistem rekabet eden parti ve grupların ortaya çıkmasına veya ortadan kaybolmasına izin veriyor mu? Seçimler vasıtasıyla mevcut iktidara karşıt bir grubun veya partinin göreve gelme imkanı var mı? Siyasi seçimler askeri güçten, dış güçlerden, totaliter partilerden, dini hiyerarşilerden, ekonomik oligarşilerden veya her hangi bir başka güç grubundan bağımsız gerçekleşebiliyor mu? 3

5 Hükümetin İşleyişi Ek Farklılaştırıcı Siyasi Haklar Soruları Kültürel, etnik, dini veya diğer azınlık grupların tam olarak siyasi hakları ve seçilme imkanları bulunmakta mı? Devlet liderleri ve ulusal yasama temsilcileri hükümetin politikalarına karar verebiliyor mu? Hükümet yolsuzluktan arındırılmış mı? Seçimler arasında hükümetin hesap verme yükümlülüğü var mı ve faaliyetler açık ve şeffaf şekilde mi yapılıyor? Herhangi bir partinin veya seçim sürecinin olmadığı geleneksel monarşiler için sistem, kamusal seçimlerde toplumsal tartışma zemini oluşturmakta mı ve dilekçe hakkı tanımakta mı? (0 4 puan) Hükümet veya yönetici güç kasıtlı olarak ülkenin veya bölgenin etnik yapısını değiştirerek bir kültürü yok ediyor mu veya politik güç bir grubu kayırırken diğerine negatif ayrımcılık yapıyor mu? ( 0 4 puan)(negatif) Tablo 2 : Bireysel Özgürlük Soru Grupları Fikir ve İnanç Özgürlüğü Kurum ve Örgüt Hakları Hukukun Üstünlüğü Bireysel Özgürlük Özgür ve bağımsız bir medya ile diğer kültürel ifade yöntemleri mevcut mu? Dini kurumlar ve topluluklar, inançlarını ve kendilerini, özel hayatlarında ve kamusal alanlarda ifade etme özgürlüğüne sahipler mi? Akademik özgürlük var mı ve eğitim sistemi siyasi telkinlerden bağımsız şekilde mi işletilmekte? Açık ve özgür tartışma ortamı mevcut mu? Toplantı, gösteri ve tartışma yapabilme özgürlüğü var mı? Sivil toplum kuruluşları için özgürlükten bahsedilebilir mi? Serbest ticaret örgütleri ve çiftçi örgütleri veya benzeri yapılanmalar mevcut mu ve bu örgütler etkin bir şekilde kolektif pazarlık yapma gücüne sahipler mi? Yargı bağımsız mı? Sivil ve kriminal olaylarda hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanıyor mu? Mevcut sisteme karşı olsun olmasın; siyasi terörden, haksız tutuklanmadan, sürgün veya işkenceden korunmak mümkün mü? 4

6 Kişisel Özerklik ve Bireysel Haklar Kanunlar, politikalar ve uygulamalar nüfusun her kesimine eşit şekilde mi uygulanıyor? Vatandaşlar, seyahat özgürlüğüne, mülk edinme, iş bulma veya yükseköğrenim kurumunda okuma haklarına sahipler mi? Vatandaşların mülk edinme ve kendi işlerini kurma hakları var mı? Özel sektör faaliyetleri haksız yere hükümet yetkilerinin, güvenlik güçlerinin, siyasi parti/grupların veya organize suçun etkisinde kalmıyor mu? Cinsiyet eşitliği, eş seçimi ve aile büyüklüğü konularında kişilerin sosyal özgürlüğü var mı? Fırsat eşitliğinin olduğu, diğer taraftan ekonomik sömürünün olmadığı söylenebilir mi? Sorulan sorulara yukarda bahsedilen metodoloji ile verilen cevaplar neticesinde toplanan puanlar 1-7 arası değerlere göre aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi düzenlenmektedir. Tablo 3 : Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanlandırma Açıklaması Siyasi Haklar Toplam Puan Siyasi Haklar Puanı Bireysel Özgürlük Toplam Puan Bireysel Özgürlük Puanı Tablo 4 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Özgürlük Durumu Yorumu Birleştirilmiş Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanları (Özgürlük Puanı) Özgürlük Durumu 1,0 2,5 Özgür 3,0 5,0 Kısmen Özgür 5,5 7,0 Özgür Değil Ulaşılan puanlar, siyasi haklar ve bireysel özgürlük başlıkları altında aşağıda görüldüğü gibi değerlendirilmektedir: 5

7 Tablo 5 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Tablosu Yorumları Siyasi Haklar 1 puana sahip ülkelerde özgür ve adil bir seçim sisteminin de olduğu geniş çaplı siyasi haklar mevcuttur. Seçilen adayların kurallara riayet ederek rekabetçi bir seçim sonucunda göreve gelmeleri, azınlıkların siyasette ve hükümette önemli rol alabilme imkanına sahip olmaları bu puana sahip ülkelerde görülmektedir. 2 puana sahip ülkeler 1 puana sahip ülkelerden daha zayıf siyasi haklara sahip olmakla beraber, siyasi yolsuzluk, siyasi partilerin ve karşıt grupların faaliyetlerinin kısıtlanması ile dış ve askeri güçlerin siyasete müdahalesi bu ülkelerde söz konusudur. 3, 4, 5 puanlı ülkelerde neredeyse tüm siyasi haklar kısmen korunmakta veya bazıları görmezden gelinirken bir kısım siyasi haklar çok sıkı korunmaktadır. 6 puanlı ülkelerde çok kısıtlı siyasi haklar bulunmaktadır. Bu ülkelerde tek parti veya askeri diktatörlük, dini hiyerarşiler veya otokratların hükümdarlığı vardır. Bu yönetimler siyasi haklardan çok azının uygulanmasına izin vermektedirler. 7 puanlı ülkelerde çok az veya hiç siyasi hak tanınmamaktadır. Bunun sebebi ciddi bir hükümet baskısıdır. Bu duruma çoğu zaman sivil savaş eşlik eder. Bu ülkelerde otoriter ve işlevsel merkezi hükümet eksikliği bulunmaktadır, bunun yanında aşırı şiddetten zarar görmektedirler. Bireysel Özgürlük 1 puana sahip ülkelerde ifade, örgütlenme, eğitim ve din özgürlüklerini de içeren geniş çaplı bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Bu ülkelerde oluşturulmuş ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket ederek adil işleyen bir yargı sistemi mevcuttur. Ekonomik faaliyetler serbestçe yürütülmekte ve kadınlar ve azınlık grupların da dahil olduğu herkes için fırsat eşitliği bulunmaktadır. 2 puanlı ülkeler 1 puana sahip ülkelerden daha az bireysel özgürlüğe sahip olmakla beraber, medya bağımsızlığı, ticaret birlikleri faaliyetlerine kısıtlamalar ve azınlık gruplar ile kadınlara karşı ayrımcılık uygulanmaktadır. 3, 4, 5 puanlı ülkelerde neredeyse tüm bireysel özgürlükler kısmen korunmakta veya bazıları görmezden gelinirken bir kısım haklar çok sıkı korunmaktadır. 6 puanlı ülkelerde çok kısıtlı bireysel özgürlük bulunmaktadır. Bu ülkelerde ifade ve dernek kurma özgürlüğü çok kısıtlıdır ve pek çok siyasi mahkum bulunmaktadır. Bu ülkeler, çok az bireysel özgürlüğe izin vermektedir. Özel sektör faaliyetleri katı şekilde sınırlandırılmaktadır. 7 puanlı ülkelerde çok az veya hiç bireysel özgürlük tanınmamaktadır. Görünürde ifade ve dernek kurma özgürlüğü bulunmamaktadır, tutukluların ve mahkumların hakları korunmamakta ve genellikle pek çok ekonomik faaliyet kontrol altında tutulmaktadır. Dünya Özgürlükler Anketinin 2015 yılı raporunda Türkiye, 54 puan ile kısmen özgür ülkeler kategorisi altında gösterilmiştir. 6

8 KÜRESEL REKABETÇİLİK ENDEKSİ (WORLD COMPETITIVENESS INDEX) Önbilgi 2005 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu (WEF) rekabetçilik analizlerini; ülkelerin rekabetçiliğini etkileyen mikro ve makroekonomik kurumları ölçümlemek amacıyla oluşturulmuş kapsamlı bir araç olan Küresel Rekabetçilik Endeksiyle yürütmektedir. WEF rekabetçiliği; bir ülkenin üretim seviyesinin belirleyen kurumların, politikaların ve faktörlerin oluşturduğu set olarak tanımlamaktadır. Rekabetçilik ifadesi statik ve dinamik unsurları içermektedir. Bu unsurlar Küresel Rekabetçilik Endeksi altında 12 temel sütunda analiz edilmektedir. Bu sütunlar kategorize edilerek 3 temel alt endeks oluşturulmuştur. Bunlar; faktör odaklı ekonomiler için temel unsurları ölçen; Temel İhtiyaçlar Alt Endeksi, verimlilik odaklı ekonomiler için belirleyicileri gösteren; Verimlilik Artırıcıların Alt Endeksi ve inovasyon odaklı ekonomiler için belirleyicileri gösteren İnovasyon ve Karmaşıklık Faktörleri Alt Endeksi dir. Türkiye Küresel Rekabetçilik Endeksi değerlendirmesinde verimlilik odaklı ekonomilerden inovasyon odaklı ekonomilere geçiş aşamasındaki 24 ülkeden biri olarak sayılmaktadır. Metodoloji Belirtilen sütunlardaki başlıkların ölçülmesinde detayları aşağıda verilecek olan, kamu borcu, bütçe açığı ve yaşam beklentisi gibi verilere başvurulmaktadır. Bu veriler uluslararası bilinirliğe sahip olan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlardan derlenmektedir. Rapor 144 ülkeyi kapsamaktadır. Puanlama sistemi sorulara göre genellikle 1 ila 7 arasında puanların ağırlıklı ortalaması alınarak, bazı soru çeşitlerinde ise bir takım endekslere dayandırılarak yapılmaktadır. Raporun sütunlarının belirlenmesinde kullanılan göstergeler ile bu göstergelerin puanlandırma sistematiği ve göstergelere veri teşkil eden kaynaklar aşağıda sunulmaktadır: 7

9 Küresel Rekabetçilik Endeksi Temel İhtiyaçlar Alt Endeksi -Sütun 1: Kurumlar -Sütun 2: Altyapı -Sütun 3: Makroekonomik Ortam -Sütun 4: Sağlık ve İlk Öğretim Verimlilik Artırıcıların Alt Endeksi -Sütun 5: Yüksek Öğrenim ve Eğitim -Sütun 6: İyi bir Piyasa Etkinliği -Sütun 7: İş Gücü Piyasasında Etkinlik -Sütun 8: Finansal Piyasaların Gelişmişliği -Sütun 9: Teknolojik Hazırlık -Sütun 10: Piyasa Hacmi İnovasyon ve Karmaşıklık Faktörleri Alt Endeksi -Sütun 11: İş Kesimi Karmaşıklığı -Sütun 12: İnovasyon Temel Göstergeler: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (ABD Doları), Kaynak IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nüfus, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Kişi Başına Düşen GSYİH, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm GSYİH nin Küresel GSYİH deki Payı, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Sütun 1 - Kurumlar: Mülkiyet Hakları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Fikri Mülkiyet Hakları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Fonlarının Yolsuzluk Sebebiyle Belli Kesimlere Dağıtılması (1 puan çok sık gerçekleşir, 7 puan hiç gerçekleşmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Politikacılara Kamu Güveni (1 puan çok düşük, 7 puan çok yüksek Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Düzensiz Ödemeler (yıllık vergi ödemeleri vb.) ve Rüşvet (1 puan çok sık gerçekleşir, 7 puan hiç gerçekleşmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 8

10 Yargının Bağımsızlığı (Kamu Otoritelerinden Etkilenmeleri Bağlamında) (1 puan Yüksek derecede etkilenirler, 7 puan tamamen bağımsızdır Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Görevlilerinin Belli Bir Kesimin veya Firmanın Tarafını Gözetmesi (1 puan hep gözetir, 7 puan hiç gözetmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Harcamalarının Gereksiz Yere Harcanması (Kamu gelirlerinin etkin kullanılması) (1 puan hiç etkin kullanılmaz, 7 puan çok etkin kullanılır Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Devlet Düzenlemelerine Uymanın İş Kesimine Yükü (1 puan çok maliyetli, 7 puan maliyetsiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yasal Çerçevenin Etkinliği (1 hiç etkin değil, 7 çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bağlayıcılığı Olan Düzenlemelerdeki Yasal Çerçevenin Etkinliği (İş kesimi devletin bağlayıcı düzenlemeleriyle yasal çerçeve kapsamında başa çıkabiliyor mu?) (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Devletin Politika Üretirken Şeffaf Olması (Bilgiye kamuoyunun erişimi bağlamında) (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Terörizmin İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Suç ve Şiddetin İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Organize Suçların İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yasa ve Kuralları Uygulama Konusunda Emniyete Duyulan Güven (1 puan güvenilmez, 7 puan çok güvenilir Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Firmaların Etik Davranış Sergilemeleri (Kamu görevlileri, siyasiler ve diğer fimalarla olan iletişim bağlamında) (1 puan hiç sergilemiyorlar, 7 mükemmel derecede sergiliyorlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Denetleme ve Raporlama Düzenlemelerin Gücü (1 puan çok zayıf, 7 puan çok güçlü Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Şirket Tahvillerinin Etkinliği (Yatırımcılar ve Yönetim Kurulları Bağlamında) (1 puan yöneticilerin yatırımcılara ve kurullara hesap verme yükümlülüğü çok az, 7 puan 9

11 yöneticilerin hesap verme yükümlülüğü çok fazla Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Azınlık Hissedarlarının Çıkarlarının Gözetilmesi (1 puan küçük yatırımcı korunmamaktadır, 7 puan tamamen korunmaktadırlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yatırımcıların Korunması (Endeks Baz Alınarak Yapılır: İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 0-10 arası değer alır), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Sütun 2: Altyapı Genel Altyapının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Karayollarının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Raylı Ulaşım Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Liman Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Hava Taşımacılığı Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Havayolu Yolcusu Başına Kat Edilen Km (yıllık ortalama alınır), Kaynak: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, SRS Analyser Elektrik Arzının Kalitesi (Kesinti ve voltaj oynaklığı bağlamında) (1 puan güvenilir değil, 7 puan çok güvenilir gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Mobil Telefon Üyesi (100 kişi üzerinden istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sabit Telefon Hatları (100 kişi üzerinden istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sütun 3: Makroekonomik Ortam Devlet Bütçe Dengesi (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Brüt Ulusal Tasarruf (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Enflasyon (%), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Devlet Borcu (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ülke Kredi Notu (0 ila 100 arasında puan verilen Kurumsal Yatırımcılar Ülke Kredi Notu Endeksi (Institutional Investor s Country Credit Ratings ) kullanılır. Kaynak: Institutional Investor

12 Sütun 4: Sağlık ve İlk Öğretim Sıtma Vakaları (100 bin kişi başına düşen vaka sayısı) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sıtma Raporu 2013 Sıtmanın İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Tüberküloz Vakaları (100 bin kişi başına düşen vaka sayısı) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri Tüberkülozun İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi HIV Yaygınlığı (15-49 yaş arası % olarak) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri HIV nin İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bebek Ölümü (0-12 aylık bebek ölümler 1000 canlı doğum başına istatistik) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri Yaşam Beklentisi, Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri İlk Öğretim Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İlk Öğretime Net Kayıt Oranı, Kaynak: UNESCO Veri Merkezi, OECD Bir Bakışta Eğitim 2013 Sütun 5: Yüksek Öğrenim ve Eğitim Orta Öğretime Kayıt Oranı, Kaynak: UNESCO Veri Merkezi Eğitim Sisteminin Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Matematik ve Bilim Eğitiminin Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İşletme Okullarının Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Okullarda İnternete Erişimin Yaygın Olup Olmaması (1 puan internete erişimi yok, 7 puan çok yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Spesifik Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Ölçekte Mevcudiyeti (1 puan yok, 7 puan yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Personel Eğitimin Kapsamı (Şirketlerce Personellerine Verilen) (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 11

13 Sütun 6: İyi bir Piyasa Etkinliği Yerel Rekabetin Yoğunluğu (1 puan hiç yoğun değil, 7 puan çok yoğun Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Piyasa Yapısı (1 puan Piyasa birkaç grup tarafından kontrol edilmekte, 7 puan pek çok şirket tarafından kontrol edilmekte Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Monopol Karşıtı Politikaların Etkinliği (1 puan rekabet desteklenmiyor, 7 puan rekabet destekleniyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yatırım İçin Verilen Teşviklerin Vergilendirilmesinin Etkileri (1 puan yatırım için verilen teşvikleri önemli ölçüde düşürüyor, 7 puan düşürmüyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Toplam Vergi Oranı (Kar üzerinden alınan vergiler, İş gücü üzerinden alınan vergiler ve diğer vergilerin kompozisyonu), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Bir İşe Başlayabilmek İçin Gerekli Prosedür Sayısı, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Bir İşe Başlayabilmek için Gerekli Gün Sayısı, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Tarım Politikalarının Maliyetleri (1 puan ekonomiye çok büyük etkisi var, 7 puan vergi mükelleflerinin, tüketicilerin ve üreticilerin çıkarları korunuyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ticaret Engellerinin Yaygınlığı (1 puan çok sınırlı, 7 puan kısıtlama yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Gümrük Tarifeleri (ortalama), Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi, Ticaret Rekabetçilik Haritası Verileri Yabancı Mülkiyetinin Yaygınlığı (1 puan çok nadir, 7 puan çok yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Doğrudan Yabancı Yatırımlara (DYY) Uygulanan Kuralların İş Kesimine Etkisi (1 puan DYY leri azaltıyor, 7 puan DYY leri teşvik ediyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Gümrük Prosedürlerinin Yükü (Pazara girme, pazardan çıkma bağlamında) (1 puan etkin değil, 7 puan çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İthalat (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Müşteri Odaklılık Derecesi (Şirketlerin) (1 puan müşteri memnuniyeti önemsenmiyor, 7 puan çok önemseniyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 12

14 Alıcı Karmaşıklığı (1 puan en düşük fiyata bakmaya dayalı, 7 puan performans kriterlerinin karmaşık analizine dayalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Sütun 7: İş Gücü Piyasası Etkinliği Şirket çalışan-işçi ilişkileri (1 puan görüş ayrılıkları çok, 7 puan ortak çalışmaya dayalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ücret Belirleme Esnekliği (1 puan merkezi bir pazarlık süreciyle, 7 puan her bir şirket kendi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İşe Alım ve İşten Çıkarma Uygulamaları (1 puan düzenlemeleri önemsemeyen uygulamalar, 7 puan çok esnek) İşgücü Fazlalığı Maliyetleri, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Çalışmak için Verilen Teşviklerin Vergilendirilmesinin Etkileri (1 puan çalışma teşvikini azaltıyor, 7 puan çalışmaya teşvik ediyor - Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ödeme ve Üretkenlik (1 puan ücret üretkenlikle ilişkili değil, 7 puan ücret işçi verimliliğiyle doğrudan alakalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Profesyonel Yönetime Güven (1 puan yönetici pozisyonunda tanıdık vasıtasıyla getirilmiş kişiler var, 7 puan yönetici pozisyonunda liyakata ve niteliklerine göre seçilmiş kişiler var Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ülkenin Yeteneklere Sahip Çıkma Kapasitesi (1 puan nitelikli kişiler beyin göçüyle gidiyorlar, 7 puan nitelikli kişiler ülkede kalıyorlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ülkenin Yetenekli Kişileri Çekme Kapasitesi (1 puan çekemiyor, 7 puan en iyi ve nitelikli kişileri çekiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İş Gücüne Kadınların Katılımı, Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, İş Gücü Piyasalarında Temel Göstergeler 8. Sayı Sütun 8: Finansal Piyasaların Gelişmişlik Seviyesi Finansal Hizmetlerin Mevcudiyeti (1 puan yok, 7 puan çok çeşitli Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Finansal Hizmetlerin Satın Alınabilirliği (1 puan insanların satın almaya güçleri yetmiyor, 7 puan insanlar satın alabiliyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yerel Varlık Piyasaları Yoluyla Finansman (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 13

15 Krediye Erişim Kolaylığı (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Girişim Sermayesinin Yatırımcı Tarafından Erişimi (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bankaların Dayanıklılığı (1 puan çok zayıf, 7 puan çok güçlü Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Varlık Piyasaları Düzenlemelerinin Etkinliği (1 puan hiç etkin değil, 7 puan çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yasal Haklar Endeksi (0-10 arası bir değer endeks tarafından verilir), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Sütun 9: Teknolojik Hazırlık En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti (1 puan hiç yok, 7 puan mevcut Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Firma Seviyesinde Teknoloji Öğrenmesi (1 puan gerçekleşmiyor, 7 puan gerçekleşiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi DYY ve Teknoloji Transferi (1 puan gerçekleşmiyor, 7 puan gerçekleşiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Internet Kullanıcıları (% olarak istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sabit Bant İnternet Aboneliği (100 kişi başına istatistik) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Internet Bant Aralığı (Internet abonesi başına kb/s) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Mobil Bant Üyeliği (100 kişi başına istatistik) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sütun 10: Piyasa Hacmi Yerel Piyasa Hacmi Endeksi, Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Hesaplamaları Yabancı Piyasa Hacmi Endeksi, Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Hesaplamaları Satın Alım Gücü Paritesine (SGP) Göre GSYİH, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanı 2014 İhracat (% / GSYİH) Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, Online Statistics Database IMF Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanı 2014 Sütun 11: İş Kesimi Karmaşıklığı Yerel Tedarikçi Sayısı (1 puan genellikle bulunmuyor, 7 puan çok sayıda Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, 14

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir.

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir. 29 Ekim 2014 tarihinde, Dünya Bankası Grubu dünya genelinde 189 ekonomideki iş yapma kolaylığının ölçüldüğü yıllık İş Yapma Kolaylığı raporunun onikincisini yayınlayacak. Bu yılın raporunda, bazı veri

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı II. ÇALIŞMA OTURUMU Başkan : Prof. Dr. Erdoğan ALKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 3. Tebliğ : Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisinin Yapısal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Banka Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi Mayıs 2013 TBD Kamu-BİB e-devlet Hizmetlerinin İnternet Vasıtasıyla Sunumunun Değerlendirilmesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 21 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Bölüm II Ekler. İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Mayıs 2009

Bölüm II Ekler. İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Mayıs 2009 İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm II Ekler Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi (İUFM) olması

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419)

Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Haziran 2006 (Yay n No. TÜS AD-T/2006-06/419) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2006, TÜS AD Tüm

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 5 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 12 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 24 Eylül 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 21 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL

ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL NETSĠS Kriz ve yazılım: Küresel ve yerel değerlendirmeler Fuat Alican Mart 2009 ORTA AMERĠKA BĠLĠMSEL ARAġTIRMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Birinci baskı: 2009 İstanbul Kriz ve yazılım: küresel ve yerel değerlendirmeler

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı