Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul"

Transkript

1 CDD

2 Mensucat Santral T. A. Ş. Basmalar Pantolonluklar Bez ve iplik Boyası Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul Telefon:

3 Sene : 1 Sayı : 5 Aralık 1957 Mühendis ve MAKİNA Sayısı 6 aylık l yıllık T. M. M. O. B. Makina Mühendisleri Odasının Neşir Organıdır Aylık Sınaî İşletme Mecmuası Mühendis ve Makina Makina Mühendisleri Odası adına Sahibi : Mitat ERSÖZ Yazı İşlerini Fiilen İdare eden: Mesul Müdür: Muzaffer KÜLÜR Neşriyat Müşavirleri: Fahri Fuat ORSAN A. Sıtkı UYAR Yelman GAZİMİHAL Nazım ILIKÇA ADRES: Mühendis ve Makina Mecmuası Atatürk Bulvarı 119/4, Ankara İlân şartları : Ön 'kapak 500 T. L. Arka kapak 400 T. L. Kapak içleri 300 T. L. Tam sayfa 250 T. L. 1/2 sayfa 150 T. L. 1/4 sayfa 100 T. L. İş verme ilânları yarım sayfaya kadar maktuan, 100 T. L. İlânlardan mes'uliyel kabul olunmaz. Klişe masrafları ilân sahibine aittir. Tek renk klişe cm2 10 Krş. Renkli ilânlar için hususi tarife tatbik olunur Yazı kabul şartları : fc Mecmuada Ekonomik Teknik ve Sosyal yazılar yayınlanır. İt Gönderilecek yazılar daktilo ile iki nüsha yazılmalıdır. k Şekiller temiz ve çini mürekkebi ile çizilmiş olmalıdır. fa Fotoğraflar parlak kağıda basdmalıdır. ir Gönderilen yazılar neşrolunsun j veya olunmasın iade edilmezler. ic Neşrolunan yazılara ödenecek ücret, yazıların neşrinden sonra tediye olunur. Makalelerde serdedilen fikir ve mütalâalar imza sahibine ait olup mecmuayı tem sil etmezler. İktibas hakkı serbest bırakılmış olan yazılarımız ancak kaynak gösterilerek alınabilir. Mecmuada neşredilmiş olan makalelerden fazla miktarda isteyenler bir ay içinde müracaat etmelidirler. İlâve makale ücreti: 10 adede kadar 200 er burug 50 > 150 > 100» 100» Daha yukarısı 75» İÇİNDEKİLER İYİ LİDERLİK İÇİN 50 ÖĞÜT Russel EWİNG TÜRKİYE'DE PAMUK SANAYİİ HAKKINDA MUKAYE- SELİ BİR ETÜD 8 MUHTELİF DİZEL MOTORLARININ ÖMRÜNE TESİR EDEN FAKTÖRLER VE SABİT TESİSLERDE ÇALIŞACAK İKİ DİZEL MOTORUNDAN HANGİSİNİN DAHA ÖMÜR- LÜ OLACAĞININ TESBİTİ 13 Tahsin ARMAY PATENT NEDİR FİKİRLER NASIL KORUNUR 17 JohnS. LİEB MÜHENDİSLERİN YETİŞTİRİLMELERİ 26 K. B. Mc EACHRON o/oo 5 LER YERİNE KADEMELİ AİDAT SİSTEMİ 29 TEBLİĞLER 31 YABANCI TEKNİK NEŞRİYAT 31

4 İYÎ LiDERLiK İÇiN 50 ÖĞÜT Yazan : Russell Ewing National Institude Of Leadership Los Angelos, Calif. Lider Olabilmek îçin Ne Lâzımdır. Liderlik sanatını öğrenmek için çabuk, ucuz ve kolay bir yol yoktur. Lâkin bir şahsın bir sahada zekâsı, normal istidadı ve alâkası mevcutsa liderlik prensip ve tekniğini öğrenebilir ve onları tatbik eder. Liderler yetiştirilir ve inkişaf ettirilir, doğuştan lider olmaz. Bunu Russell Ewing söyle - inektedir. Bu makalenin muharriri olan Mr. Ewing bir tarih ve liderlik sanatı tale'besidir. Liderliğin aşağıdaki 50 anahtarını kendi araştırmaları ve birçok sahalarda muvaffak olmuş liderlerin direkt müşahadesinden çıkartmıştır, lâkin muvaffakiyetli bir lider olmak için birkaç liderlik prensibini ezberlemekten çok daha başka şeylere ihtiyaç olduğuna nazarı dikkati çekmektedir. Bu prensipleri anlamalı, yaşamalı ve günlük tecrübelerinizde hattı hareketiniz ve adetleriniz oluncaya kadar, tatbik etmelisiniz. Bitfkaç üstün nokta üzerine yüklenmektense kendi vergi kabiliyetlerinizi bulmanız ve kendi melekelerinizi yüksek dereceye eriştirmeniz daha iyidir. Hergün yeni bir tekniği mükemmelleştirinceye kadar ilerletiniz. Her seferinde bir yeni kaide öğrenin, fakat iyice öğrenin. Grup faaliyetlerine veya müsabakalarına iştirak ettiğiniz zaman, liderlik sanatı üzerine ve idare ilmi üzerine öğrendiklerinizi tatbik ediniz. Şimdi Liderlik üzerine 50 öğüt hakkında makaleyi okuyunuz. 1. Başkalarını yetiştirmek suretiyle idare. Rekabetten korkmayan ve çalıştığı yerin menfaatlerine her zaman içten bağlı bir lider daima bir gün liderlik rolünü alabilecek kabiliyetli muavinler yetiştirir. Bunu yapabilmek için her işi basit işlemlere irca etmek lâzımdır. Yetiştirilen kimse her vazifeyi doğru yapmayı öğreninceye kadar onunla talimatları tekrar gözden geçiriniz ve işlemleri tekrarlayınız. 2. Bir şeyin nasıl olduğunu öğrenmeyi asla bırakmayın. Liderlik meleke ve tekniklerini muhtelif yollardan ilerletebilirsiniz. Liderlik üzerine kitaplar okuyunuz. Kolej kurslarına giriniz ve liderlik enstitülerine devam ediniz. Muvaffak olmuş liderlerle konuşunuz ve onları tetkik ediniz. Bu suretle başkalarına hakikî ve yapma vaziyetlerden liderlik etmek için pratik tecrübe kazanın. Her yeni liderük rolü daha fazla malûmat ve melekeye ihtiyaç gösterir. Ne öğrenebileceğinizin nihayeti yoktur. 3. Evvelâ basiti öğrenin. Demokratik liderlikte mahrumiyet ve muvaffakiyetsizlikledn bir çoğu, bir çok gençlerin işe nihayetinden başlama heveslerinden doğmaktadır. Bu müşkülât egoistlik ve cehaletten husule gelir. Eğer halâ gençseniz liderliği basit durumlarda veya ufak gruplarda öğrenmeyi daha akıllıca bulacaksınız. Bundan sonra daha müşkül roller için hazırlanınız. 4. Başkalarında liderlik arayınız. Cemiyetimiz daha muğlaklaştığına göre işlerin idaresi için daha kabiliyetli liderlere ihtiyaç vardır. Eğer muallimler, iş adamları, âlimler ve diğer liderler cemiyet ve milletin liderlik rolü için yetiştirilecek kabiliyeîjli. gençlerin listesini hazırlayabilirlerse bu ihtiyacı karşılayabiliriz. Teşhis testleri ve diğer usullerle liderlik için büyüik istidat gösteren gençler bizim en büyük millî kazancımızdır. 5. Uygun muhit hazırlayın. Evde, mektepte, kilisede, kulüpte ve işte liderlik rollerine heves ediniz. O zaman öğrendiğiniz liderlik teknik ve vergilerini kullanma fırsatından faydalanınız. Işıklarınız parlamalıdır ki, etraftaksilıer sizin liderlik vasıflarınızı tanısınlar. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

5 6. Prensiplere sadık olunuz. 7. Hafif olunuz. 8. İyi bir takipç/j olunuz. Düşüncelerinizi mütehavvjiil tutunuz. Kaideler, âdetler birçok liderleri mahvetmiştir. Kör işlerden ve çıkmaz mesleklerden sakınınız. Topluluğun adetlerini takip ediniz. Lâkin usullerle bağlanmağa dikkat ediniz. Yüksek nüfuz ve nazar elzemdir. Değişiklik zarurîdir ve doğru bir program şayanı arzudur. İşde yosun tutma ve fabrikada gevezelik yüksek istihsal yolunu daima tıkar. Hemen her lider daha üstün birini takip eder. Lider olabilmek için halihazır üstünüzün izinde yürüyücüsü olun. Nasıl emir verileceğini öğrenmek için evvelâ emir almasını ve onları ifa etmesini öğreniniz. Temas ettiğiniz 'kimselerle teşriki mesai ederek başkalanmn faaliyetlerini koordine etmesini öğreniniz. Takım'ın kaptanı olmak için takım çalışmasını öğreniniz. Nasıl İzds yürümeyi öğrenebileceğiniz müsabaka ve- grup faaliyetlerine iştirak ediniz. Onun için daha iyi bir lider olursunuz. 9. İnsanları sevmesini öğrenin. Hakikî liderliğin esası Allah ve İnsan sevgisidir. Dostlarını sevmek kâfi görülebilir. Lâkin onları mağlûp etmek İstiyorsan düşmanlarını sevmesini de öğrenmelisin. Lincoln düşmanlarına şiddet göstermediği için tenkit edilince onlarla dost olduğu takdirde onları fethetmiş olacağını söylemiş'ir. Herkesi sevmeyi öğrenmek için büyük sabır ve sebat'a lüzum vardır, bu takip edilecek yegâne yoldur. 10. Şahsiyet sahibi ol. Testler veya direkt müşahade ile meydana çıkan bir yüksek şahsiyet sahibi olma, çok şayanı arzudur, lâkin büyük bir lider olmak için, yalnız bunlar kâfi gelse idi televizyon ve sinema yıldızlarının milletin bütün işlerini idare etmeleri İcap ederdi. Belirli infirat veya kuvvetli şahsiyet, iyi karışmış olarak, muhtelif tip liderliklerde faydalıdır. Hazır cevaplık, kusur bulucu bir dimağ, isimler ve yüzler için iyi bir hafıza, is liderleri için Bu tabii, bayağı hattâ riyakârlık kokan bir iddiadır. Ama, Lincoln'un kendi kendini eceline doğru ittiğini söylerler. Onun mütevazı ve çocuk gibi tavırları muhakkak ki âmir veya diktatörlerin egoist ve gayri mes'ul tavırlarından üstündü. Liderliğe en emin yolun başkalarına karşı nefsini düşünmeden yapılan hizmet olduğunu anlayacak- siniz. faydalı (hassalardır. Lakin şahsiyet üzerine fazla yüklenmeyin. Mesleğinizdeki bilginizi teknik melekenizi kuvvetlendirin. 11. Hürmet etmeyi öğrenin. İş sahipleri veya para ve mirasa konan kimselerin.muhakkak lider vasfında olmaları lâzım değildir. Sizin herhangi bir pozisyona tâyin edilmiş olmanız bir lider olarak muvaffakiyetinizi sigortalamaz. Lâkin iyi bir lider olduğunuzu gösterebilmek için elinize geçmiş bir fırsattır. Titrin itibarın ve otoritenin üzerinde çok fazla durmayınız. 12. Başkalarına ilhanı verin. Bir lider başkaları vasıtasiyle nasıl iş yapılacağını bilir. Netice almak için işi yapacak ve yapma kabiliyeti olan adam bulunuz. Lakayıt bir adamınızın size fazla faydası dokunmaz. Daha iyi usul, izinizde yürüyenlerin şahsına hürmetini ortaya koymak, gayesini uyandırmak, muhayyilesini kurcalamak ve inisiyatifini cesaretlendirmektir. Liderler haberleşme vasıtaları ve hareket metodları üzerine yeni kitaplar okumalıdırlar. Bazı otoriteler insanları harekete geçirmek için onları güldürmenin çıldırtmanın yahut ağlatmanın en iyi usul olduğunu söylerler. 13. Tahrik edici ve şevkli olunuz. Neş'eli bir kalp, parlayan gözler, sıcak bir el sıkma, içten bir alâka, muvazeneli bir anlayış, çalışına ve yetiştirme sureti ile elde edilebilen usullerdir. Kazık gibi sert, hıyar gibi soğuk, sfenks gibi hareketsiz olan bir şahıs hiç bir şeye iyi önderlik edemez. Medeni vukufun ateşini yakınak isteyen bir kimse birkaç şerare çıkarabilmelidir. Tahrik edici olabilmek için şevkini/ taşmalı ve ışığınız parlamalıdır. 14. Emniyetli olun. Emniyetli bir hava başkalarını kontrol etmek için lüzumlu saygıyı telkin eder. Hakikatlerinizden emin olunuz. Karşılaştığınız durumun çıkan neticelerini ve alâkalı prensiplerini anlayınız. O zaman kendinize güvenecek ve arzu ettiğiniz şekilde hareket edeceksiniz. Bu emniyet, başkalarına tatıninkârhk verecektir. Blöf, öğüngeçlik ve mübalâğa emniyet telkin etmezler. 15. Adamları işe uydurunuz. Alâka, zekâ ve meleke kadar mühimdir. Bu sebeple alâka testleri, ve başka usuller vasıtas; ile, insanların esas alâkalarını meydana çıkarınız. Beraber çalıştığınız kimselerin ne istediklerini anlamak vahut onları nelerin memnun ettiğiai ' O öğrenmek suretiyle kendilerine tesir ediniz. Aynı değerde iki plân, kabul için size getirildiği za- ve MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI

6 man, işi vereceğiniz 'kimsenin yaptığı plânı seçiniz. İşin muvaffakiyetle tamamlanması için plârı üzerindeki alâka en mühim unsurdur. 16. İnsanlardan en iyiyi bekleyiniz. Eğer maiyetiniz ve asistanlarınız dikkatli bir şekilde seçilmiş, yetiştirilmiş ve idare edilmişse onların lideri olarak ne beklediğinizi bilecek ve onların kabiliyetlerine tam bir itimat gösterebileceğinizi hissedeceksiniz. Onlar da birinci sınıf biliş veya yüksek kalite bir mahsul vererek sizi cevaplandıracaklardır. Bir çok insanlar içlerindeki emniyeti bulup, kazanıp haketmeyi ararlar. 17. Muvazenenizi muhafaza edin. Muvazenesizlik, dikkatsiz fikrî itiyatlardan ileri gelir. Eğer muvazene eksikliği varsa din, psikoloji ve pratik tecrübeler yoluyla, bilerek ve çalışarak düzeltiniz. Bir korku hissine muvaffakiyetsizliğe, mahrumiyete veya şüphe, korku ve mağlûbiyete bilerek çalışma ve kendi kendini analiz etmek suretiyle galebe çalabilirsin. İç huzur, haricî sükûnet, cazibe ve saadet husule getirir. Teminat elde etmenin en basit yolu kendiniz hakkında düşünmeyip başkaları hakkında düşünmeniz olacaktır. Sistematik surette bas kaşıyıcı, tırnak yiyici, masaya vurucu, yahut tavan seyredici olmaktan sakınınız. Bu huylar değişmez şekilde muvazenesizlik ve kendine itimatsızlığın nişaneleridir. 18. Faal olunuz. Dinamik bir lider kendi kendinin ilk hareket Vericisidir. O her zaman ilham ve şevki tabiiye açıktır. Ve fikirleri harekete çevirir. Hareketleri; satıcılık, göstericilik ve sporculuk yollariyle Dram haline koymayı öğrenir. Mütecaviz olmadan hareketli olun. İşlere başlayın lâkin bitireceğinizden emin olun. İşi şevk, gayret ve alâka ile devam ettirin. Tembellik ve uyuşukluğa, fizik ve zihnî adetler kurarak galebe çalabilirsiniz. 19. Mütevazi olunuz - yalnız çok fazla mütevazi değil - Hiçbir kimseyi yüzüne veya arkasından küçültmeyiniz. Başkalarını hakikatte olduğu gibi görünüz. Kendiniz veya başka birinin kabiliyetini, ne olduğundan az nede olduğundan fazla tahmin etmeyiniz. Kendinizi, halihazır mevkiinizi veya - hut istikbaldeki imkânlarınızı küçümsenıeyiniz. Şahsî gösteriş, amirlik kibri ve aile gururu hiç bir liderin müsamaha ile karşılamaması icabeden ufak, kendi kendini aldatma şekilleridir. Kendi kendini aldatma şekilleridir. Kendi hakkında söylediklerine olduğu kadar başkaları için söyliyeceklerine de aynı derecede dikkatli ol. 20. Sebatlı olunuz. Gelişi güzel fikir değiştiren bir lideri kimse takip edemez. Bir an ateşli ondan sonra buz gibi, bir gün samimi ertesi gün haşin, bir hafta mültefit gelecek hafta sert olanlar izinde yürüyenleri şaşırtırlar. Eri iyi yol düzgün huylu, aynı tavırlı ve reaksiyonları anlaşılabilir olmaktır. Bu vasıflar izinde yürüyenleri cezbeder ve beşerî münasebetleri ahenkleştirir. 21. Şefkatli olunuz. Nezaket ve merhamet liderlikte ilerleme yolunu hazırlar ve bu kaideleri kusursuz tatbik edenlere iyi niyet ve sadakat olarak büyük hisseler verir. Hakiki bir lide r rakiplerine ne kadar nazikse, kendi taraftarlarına da o derece anlayışlıdır. Nankör, hazırcevap, calî ve lütufkâr görü - nen haller mesuliyetli mevkilere uygun olan bir çok kimsenin hayatlarını mahvetmiştir. 22. Teşkilâtınızı tanıyınız. Bazı otoriteler, liderliğin, organizasyonun bir safhası olduğunu kabul ederler. Bir lider en tesirli olabilmek için teşkilâtın bütün detaylarını, politikasını, usullerini, personelini, metod ve işlemesini İyice bilmelidir. Bir kimsenin politik, medenî, dinî, ticarî, profesyonel veya askerî teşkilâtlara liderlik etmesi halinde de bu kaide carîdir. Mensup olduğunuz grubun neyi temsil ettiğini bildiğinizden emin olunuz. Halka, netice ve idare hissi veriniz. 23. Dikkatli bir dinleyici olunuz. 24. Silsile] meratip'e riayet ediniz. Âmirler, akranlar ve maiyetler şahsî mukalem elerde ve grup münakaşalarında ince bir alâka ve yakın bir dikkat İsterler. Usta bir lider, fikirler sorar ve söylenenleri dikkatle dinler. Fikirler soran fakat söyleneni kıymetlendirmeyen bir insan sade ne yapılacağını söylemek için beklemektedir. Âmirini atlayarak fikirlerini doğrudan doğruya başkana götüren iş sahipleri ekseriya âmirinin prestiş ve otoritesini kırmak teşebbüsleri ile kendi gayesini mağlûp etmiş olur. Fikir beyan ederken yahut emir verirken selâhiyet hatlarını aşağıya doğru ve mes'uliyet hatlarını da yukarıya doğru takip etmek akıllıca bir hareket olur. Gelmiş geçmiş en akıllı adam, hiç bir kimse iki âmire hizmet edemez demiştir. 25. Başkalarından öı Her işten anlayan ve herşeyin mütehassısı olan bir kaç dahi bulunabilir. Her mütehassısın hudutları vardır. Büyük bir lider eksper ve mü- MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

7 tehassıslardan muhtelif edileceğini öğrenir. sahalurdu nasıl istifade 26. Cevap ararken teşriki mesayici olunuz. Sosyal bir boşlukta liderlik mevzuu bahis olamaz. Liderlik bir insanın diğerlerinin hareket tarzlarına tesir etme amelh esidir. Popüler, sosyal yahut demokratik liderlik daima netice, sualler veya problemler ortaya kovan teşkilâtla 1 )", gruplar veya hareketlere bağlıdır. Bunların içinde liderin şayanı kabul hal çareleri veva üzerinde çalışılabilecek cevapların bulunmasına yardım etmesi lâzımdır. 27. Alâkalı olunuz. Başkalarının menfaatleri ile ilgilenme ve onîarın teşkilât için ne olduklarının ve ne yaptıklarını n sıcak bir kalple takdiri ivi bir liderlik İçin son derece mühimdir. Bu l.ususbp, ilk isimlerini kullanarak, aileleri hakkında malûmat sorarak, boş zamanlarda yap'ıklan işlerden bahsederek, ve başka yaklaşma şekilleri bularak, gösterebilirsiniz. Dedikodudan kaçınarak başkab.rına saygı gösteriniz. Irk, din, politiıka ve tami'.miyle şahsî olan şeylerden bahsetmeyiniz. Bu ufak şeylerin liderin durumunu kuvvetlendirmeye faydası olur. 28. Otoritenizi trşhir etmeyiniz. Başkalarının sizinle birlikte, fakat teşkilât için çalıştıklarını kabu! ediniz. İnsanların size yardım etmelerini isteyiniz. Tavsiyelerde bulununuz lâkin az emir veriniz. Yalın/, ikna vo!u ile muvaffak olamadığınız ahvalde emir verini/. Emir ve tahakküm tavırları lider değil, uşak yamağı doğurur. Ayarlama, yetiştirme konferanslar!, idare meclisi toplantıları, şahsî görüşmeler gibi teknik malûmatınızı ve meslekî melekenizi gösterecek ahvalde tesir icra ediniz ve ancak nadir ahvalde direkt olarak otoritenizi gösteriniz. 29. Düşünceli ohınuz. Şahsi mülakatlar veya grup halinde toplantılar idare ederken, ne söyleyeceğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi evvelce plânlayınız. Kelimelerinizi ihtimamla seçiniz, sesinizin tonuna dikkat ediniz. İfade etmek istediğiniz şevin ivice açıklandığından emin olunuz. Bir çok kimseler mühim bir noktayı unutmamak için mülakat Üsteleri kullanırlar. 30. Tenkitleriniz yapscı olsun. Eıı iyi usu! yanlışları tashih etmek, kaideleri tekrarlamak yeni talimat vermek yahut yanlış yapan İşçi veya maivetinizi elemektir. Eğer bu şekil usuller kullanırsanız, akıllı kimseler gücenmeden ihtarınızın mânasını arılarlar. Tenkide başlamadan evvel bütün hakikatlere sahip olduğunuzdan emin olun, durumun bütün zaviyelerini görün. İslerin ve istihsalin doğru usullerle nasıl düzeltileceğini biliniz. Mümkün olan ahvalde insanların yerine usul ve tekniği tenkid ediniz. E- ğer şahısları tenkit lüzumlu görülürse, biraz methetme ile yumuşatılmalıdır. 31. Selâhiyeii dağıtınız. İdareciliğin prensiplerinden bir tanesi selâhiyetleri dağıtmak ve maiyetini neticelerde mesul tutmaktır. Akıllı bir lider maiyetini seçer ve idare eder. Onlara işlerin detaylarını dağıtır. Sonra da neticeleri kıymetlendirir. 32. Hatalarınızı kabul ediniz. Akıllı bir lider hatalarını açıkça kabul eder ve tevazu içinde onları tashih eder. Hiç bir zaman mazeret beyan etmez ve kusuru başkasına yüklemez. Birçok büyük liderler maiyetlerinin vaptığı hataların mesuliyetini üzerlerine almışlardır. Herşeyti bil İT im edası takjinısjsaınıız yan/ıltıcı duruma düştüğünüz zaman şahsınıza olan saygıyı kaybedersiniz. 33. Sıkı fakat herkese karşı hâkimiyetli olunuz. Becerikli bir lider izinde yürüyenleri umumî efkâr nazarında küçük diişürmez. Tehdit ve tekdirleri, insanları hizava getirmek için, yalnız son çare olarak kullann". Başlılarını azarjlamak, hiçe savmak ve nazarı itibara almamak, iyi bir liderlik tekniği değildir. Ekseriya muntazam bir yetiştirme nezaret ve modern taciz usullerinin kullanılması suretiyle disiplin ölçülerini kullanmaya lüzum kalmaz. Önderlik et ve öğret. Sopa vurma ve iğfale çalışma. 34. Programlarınızı evvelden hazırlayınız. Plânlama icraatın mavi resimleridir. Bu, kısa devre ve uzun vadeli liderlik için elzemdir. Zamanı ivi seçmek de akıllı bir plânlama kadar mühimdir. Konferans, komite ve grup liderleri daima programlarım plânlamah ve içtimaları tayin etmeli ve bunlara İştirak edecek kimseleri çok evvelden seçmelidirler. Grubun -bir karara varabilmesi ve talimatları tatbik edebilmesi İçin, liderin, münakaşa mevzularını seçmek, malûmatları Coplamak, hülâsalar 1 çıkarmak, sjaporlar hazifllaınak, vazifeleri meyamndadır. 35. Büyük liderleri tetkik ediniz. Liderlik üzerine araştırma ve yetiştirme mevzularında ihtisas yapmış ilim adamları muhtelif cins liderleri tarif ve sınıflandırma için 250 den fazla tâbir kullanmışlardır. Halen meşgul olduğun yahut istikbalde elde etmek istediğin liderlik rolü için lüzumlu hususî ehliyetlerin ve tekniklerin tesbiti için liderlik edebiyatını etüd ediniz. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957-SAYI

8 Kendi sahanızdaki liderlerin biyografisi ve otobiyografilerini ckr.mak, size onların tecrübelerinden çok şeyler öğretebileceği gibi yapacağınız masraflı hataları da önler. 36. Müspet ve yaratıcı olunuz. En büyük liderler işler üzerinde sarih, müsbet, yapıcı, yaratıcı ve teşriki mesaicidirler. Lâkin boş, despot, diktatör ve demagog olanların başkalarına karşı tavırları; menfi, inatçı, adaba aykırı ve aşındırıcılığa mütemayildir. Devamlı şikâyet etme, homurdanma ve tenkit etme liderliğe uygun olmayıp her ne pahasına olursa olsun bertaraf edilmelidir. 37. H«rkesin hakkını teslim ei. Hususî bir başarısı halinde projektörü diğer şahsın üzerine çevirmek daima akıllıca bir harekettir. Başkasının kazandığı bir başarıyı kendine maletone ve tacı kendi başına koymak çok muazzam İki hatadır ve içtinabı imkânsız olarak itibarınızın kaybolmasiyle neticelenir. Bu şekil hareketler inisiyatifi öldürür, gayeleri körletir ve topluluk moralini tamamen yok eder. Bir İşin muvaffakiyetini yükseltmek için başkalarin<jn yaptıklarını tam olarak tanıyınız. Bu lidere ve izinde yürüyenlere, iki misli kâr temin edecektir. 38. Adamlarınızı herkıes içinıdıe mejflıeelliniz. Normal insanlar taktir ve methetme üzerine yemden hayat bulurlar. Hususî metih bir bakıma tabasbus eseridir. Umumî bir toplantıda yaptığınız bir işin beğenildiğinin tasdik edilmesi insanlara daha büyük müessirlik ilham eder. İyi yaralan bir iş için ilgili âmir tarafından bir metin maktubu veya bir nişan ile taltif veya müdrik bir methetme işi başaranın moralini artırır ve grubun pereştişini yükseltir. 39 Tedbirli davranarak tekdir ediniz. Eğer maiyetiniz hata yapar yahut kaideleri bozarsa daima yalnız olarak ve gayri resmî tekdir etmek daha iyid iır. BaşkalarŞm'n ötaündte 1 alenî tekdir infial husule getirir ve esas gayeyi tahakkuk ettirmez. Disiplin tedbirleri alırken mümkün olduğu takdirde başkalarının hislerimi rencide etmekten çekinin. Bilhassa masum yanlışlar yapılmışsa. 40. Kıymetlendirmeyi Adilâne yapan ve bîr ölçü bulun. Bütün modern sanayi teşkilâtlan bir nevi randımanı kıymetlendirme sistemi kullanırlar. Bu da âmirlerin maiyetlerini ayırmalarına yardım eder. Her gurubun personel ve [liderlerini Jkıymetlendirmek için bir ölçü sistemine ihtiyaç vardır. Bu makalede verilen 50 liderlik öğütü liderlerin kendi kendilerini ölçmede kullanılabilir. Bu sayede liderler kendi hareket tarzları ile yüz yüze gelmek mecburiyetinde kalır ve liderlik tekniğini ilerletirler. 41. İnsanlara malûmat veriniz. Kendileri için hayatî ehemmiyeti olan meseleleri insanların üs':üne atmaya ve onları karanlıkta bırakmaya teşebbüs etmeyiniz. Eğer takım ruhu içinde çalışma bekliyorsanız insanlara takımın âzası muamelesi yapınız ve içerde neler cereyan ettiğine dair bilgi veriniz. Bu hareket emniyeti takviy? eder, şüpheyi kaldırır ve işin içinde olma duygusu yaratarak morali kuvvetlendirir. 42. Başkalarının yantığı ise hürmet gösteriniz. Bir insanı ehemmiyetli hissettirmekten belki daha iyisi kendisine umumî plâna nasıl intibak ettiğini göstermektir. Kendisine ivi yaptığı bir iş sayesinde teşkilâtın muvaffak olduğunu gösteriniz. Eğer o makinada bir çarktan başka bir şey olmadığını hissederse mahrum edilmiş hisseder ve arzusunu kaybeder. Bu sebeple her azanın ne kadar basit olursa olsun işinin ehemmiyetini görebilmesi için ekseriya istikamet tayini, işin esaslarını öğretmek ve moral yapıcı bir programla yardım icap eder. Bir yere kaynaşmadan evvel hepimizin şemadaki kendi yerimizi bilmemiz lâzımdır. 43. Sebepler gösteriniz. Politika ve kararların niçin ve nereleri İçin olduğunun izahı daima iyidir. Bu sayede zemmetmek ve alevhte konuşmayı önlersiniz. İnsanlar bir şeyin niçin olduğunu bilmek isterler. Aynı zamanda ne yaptıklarını, en iyi ne şekilde yapabileceklerini ve yapmak için doğru yolun bu olduğunu da bilmek isterler. Binaenaleyh mümkün olan he r ahvalde her şeyin söbebini veriniz. Doğruluğundan emin olduklarına inandıkları ve anladıkları bir is için insanlar hayatlarını ve servetlerini tehlikeye atarlar. 44. Sarih ve enerjik konuşunuz. Sözlerinizde beceriksiz olmayarak düşüncelerinizde açık ve tavırlarınızda doğru olunuz. İnsanlara alâka ile bakınız ve onlara doğrudan doğruya hitap ediniz. Mevzudan ayrılmayın ve dinleyeni ne düşündüğünü bulmaya sürükleyiniz. Aksi takdirde onun hareketlerine tesir etmekte müşkülât çekersiniz. Konuşmanızda enerjik lâkin kaba olmayınız. Konuşmada, bakışlarda, tavırlarda ve cevaplarda enerjik olmak sabırlı çalışmalar neticesinde fikir ve hareketlerin tabii tarzı ola- MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

9 rci'k elde edilebilir. Keskin düşünceden hareket çıkar. 45. Ara bulun fakat yatıştırmayın. kararlı Radikal ve muhalif olanlar ekseriya çukurdadırlar. En iyi liderler grubun arkasında kalanlarla ilerisine doğru hücum edenler arasındaki sahayı işgal ederler. İhtilâfları birleştirmeyi ve prensiplerden ayrılmaya yahut esas gayenin mııvaffakivetini tehlikeve atmadığı takdirde imtivaz O j ela verebilirsiniz. Ehemmiyetsiz meseleleri gürültü mevzuu yapmayınız. Küçük gruplar arasındaki İkiliklerde bitaraflığınızı muhafaza ediniz ve onlara müşterek gayeyi gösteriniz. Ara bulurken kendinizden ziyade başkalarını memnun etmekle daha sakin olursunuz. 46. Kendine karşı iyi ol. Kendi kendini cezalandırmak fikrinden, kendi kendini harap etmekten yahut muvaffak olmak için fazla çalışarak kendini öldürmekten sakın. Değersiz, nezaketsiz ve muvaffak olmaya iktidarsız olduğunuz hakkındaki esassız inançlardan kendinizi kurtarınız. Bu gibi fikirler ancak kendi kendini mağlûp eden bir gaye ^iider. Bunları benliğinizin içinden söküp atmalısun/:. Muvaffakiyetsizlik sebepleri ekseriya havıi; noksanlıklardan husule gelir. Bu kusurlarınızı evvelce kendi noksanlarınız hakkında sarf ettiğim'/, zamanı liderlik tekniğini ilerletmeye veroıek önlivebilirsiniz. Başkalarına yardıır, ede;ek kendini/.» karşı da iyi olunuz. 47. Korkak olmayın cesur olun. Namert bir lider, izinde yürüyen cesur insanlara ilham veremez. Grupta cesaret yaratarak korku ve namertliğe karşı koyunuz. Cesaretsiz iş görmeyiniz. Korku ve namertlik umumiyetle aşağılık duygusundan husule gelir. Bu da tecrübe vs 1 çalışma yollarivle önlenebilir. Namertlikten kurtulmanın en basit usulü evvelâ cesur fikirlerle sonra cesur kelimelerle ve nihayet cesur hart-ketlerle açıkça onun karşısına çıkmaktır. Yapmaktan korktuğun sevi vaprnavı öğren. Korku şeytana sadakattir. 48. Neşeli bir hava varaimak için kendini yetiştir. Nes'eli bir hava mefhumu ve taktiği husule getirerek diplomatik olmayı öğreniniz, Doğuştan diplomat, eğer mevcutsa bile çok azdır. Takt veya nisbet mefhumu müşkül durumlarda diplomatik olma kabiliyetidir. Bu objektif tavır bir kimseyi aksiliklere takılmaktan muhafaza eder. Bu, hazırlanabilecek paha biçilmez bir liderlik sıfatıdır. Tatlı bir söz, dostane bir bakış veya sabır gösterme gibi hareketlerle takt izhar etmeyi öğreniniz. Nes'eli olma mefhumu hâdiseleri nisbet haricinde görebilme kudretidir. Bu en iyi şekilde hazır cevaplık, komik bir hikâye, yahut sizin ve başkalarının hakkında yapılan şakalara, içten bir mukabele suretiyle yerine getirilebilir. Bu, gerginlikleri kaldırır, ağır yükleri hafifletir, maniaları kırar, zıddiyeti yumuşatır. Lidere pürüzlü maniaların üzerinden kaymayı ve şahsî temaslardaki biçimsiz kesilmeleri önler. Her ne kadar bu iki tavır hayatı ayrı zaviyelerden görmekte ise de daima birlikte giderler ve maiyetlerini cezbederler. 49. Dinamik olunuz. Demokrasi, yürütecek enerji ve sonsuz azmi olan ve bu sayede milleti dahili ve haricî düşmanlardan koruyacak liderlere ihtiyaç gösterir, insanları kahramanca hareketlere ve kendini düşünmeyen hizmetlere teşvik edecek dinamik kabiliyetli liderler aranıp bulunmalı ve yetiştirilmelidir. Aksi halde bu millet eski Atinalıların günündenberi düzinelerle demokrasinin başına gelenlere maruz kalacaktır. 50. Moral Birliği husule getiriniz. En mühimi devlet adamları ve diğer liderlerde ruhî bir kuvvet ve moral bir bütünlüğe olan ihtiyaçtır. Bu evsaflar ekseriya şairlerde, peygamberlerde ve azizlerde kuvvetlidir. Onlar Washington, Lincoln, Gandi ve diğer devlet adam lannın hayatına tesir etmişlerdir. Bu evsafların mevcut bulunmaması. Napolyon, Hitler ve Muş so'lini'nin kararmasına ve yıkılmasına yardım etmişlerdir. Dünyanın en büyük liderlerinin karakterlerinin tahlili neticesinde görülmüştür ki prensiplere sadık kaldıkları müddetçe hizmet ettikleri halkın itimadını hiç bir zaman kaybetmemişlerdir. Tereddütsüz olarak tayin edilen liderlik kaidelerini anlama kabiliyetiniz ve onları arzu ijle takip etmeniz bizim başkalarına liderlik etmekapasitemizi tâyin edecektir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Makina Mühendis', alınacaktır. Su, buhar ve kazan terkip işleri için Elmadağ Barut Fabrikasında çalıştırılmak üzere bir Y. Makine mühendisine veya mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin Kuruma müracaatları rica olunur. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

10 Türkiyede Pamuk Sanayii Hakkında Mukayeseli BirEtüd I AVRUPA'DA PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİ Bu yazı E. P. U. da-hili memleketlerde, Türkiye'de ve Çukurova mıntıkasındaki pamuklu mensucat sanayiini, hammadde, kapasite, istihsal, ithalât ve ihracat bakmamdan durumlarını incelemek üzere hazırlanmıştır. Yazının hazırlanmasında, Avruoa İktisadî İşbirliği teşkilâtının tekstil Komitesinin yıllık neşriyatı, Sanayi Kalkınma Bankasının raporları, Sanayi Yardım Komitesinin raporları ve Adana Bankasının neşriyatından faydalanılmış'tır. HAMMEDDE : Avrupa ve Amerika sanayii için yılında istihsal edilen 15,510,000 Balya pamuğun 13,540,000 balyasını Amerika, 620,000 balyasını Türkiye ve 1,350,000 balyasını Yunanistan, İtalya ve ingiltere ile Fransa ve Belçika'nın deniz aşırı yerleri temin etmiştir. Aynı yılda bütün dünya pamuk rekoltesi 38,355,000 balyadır. Avrupa pamuklu sanayiinin ithal ettiği pamukların yekûnu da 6,282,000 balya ile dünya istihsalinin % 16 sini ve E. P. U. içi memleketler ile Amerika'nın istihsalinin % 40 nı teşkil etmektedir. Türkiye'den ithal edilen miktarda 316,700 balyadır. KAPASİTE : Avrupa pamuklu mensucat sanayii, dünya pamuklu mensucat sanayiinde mevcut olan iğlerin % 43 ne ve dünyada mevcut dokuma tezgâhlarının % 37 sine sahiptir. (Tablo 1) ( T A B L O - I ) AVRUPA PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİNDE YILINDA MEVCUT İĞ VE TEZGÂH ADEDİ Memleket Avusturya Belçika Hollanda Fransa ttalya İsveç isviçre İngiltere Garbı Almanya Amerika B. D. İş - Gücü: E. P. U. yakındır. (Tablo 2) Avusturya Hollanda Fransa İtalya Memleket (1) İsviçre ingiltere Garbi, Almanya İğ Adedi 624,667 1,882,601 1,205,400 6,589,221 5,794, ,188 1,189,000 26,400,000 6,059,712 22,400,000 Dokuma Tezgâhı adedi 14,274 46, , ,014 10,120 20,000,366,00 131, ,000 İğ Saati 6,567,423 5,518,015 21,887,587 15,772,700 4,382,113 42,826,000 21,979, ,058,000 Tezgâh 123, , ,800 50, , ,923 2,101,000 İçi memleketlerde pamuklu mensucat sanayiinde çalışan işçilerin yekûnu bir milyona (T A B L O - 2 ) PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİNDE İŞ - GÜCÜ ( YILI) Erkek İ Ş Ç İ L ERİN % Kadın ADI :DÎ % Toplam «17« S (1) On işçiden az işçi kullanan yerler hariç. İSTİHSAL: E. P. U. memleketlerinde 1954 yılında ton pamuk ipliği w ton pamuklu mensucat istihsal edilmiştir. (Tablo 3) MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

11 ( T A B L O 3 ) PAMUK İPLİĞİ VE PAMUKLU MENSUCAT İSTİHSALİ (METRİK/TON) Seneler X Pamuk İpliği Ton » >» » » xx Pamuklu To n » » » » x xx Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Türkiye hariç Yunanistan, Danimarka, Portekiz ve Türkiye hariç. İTHALÂT ve İHRACAT : Muhtelif senelerde E. P. U. dahil memleketlerde pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalât ve ihracat yekûnları (tablo 4) de gösterilmiştir. ( T A B L O 4 ) Seneler İTHALÂT İplik Dokuma Ton Ton <X) İplik Ton İ H R A C AT Dokuma., Ton F A R K İplik/Dokuma ( ) ( ) ( ) ( ) Tablodan anlaşıldığına göre Avrupa'dan ihracat miktarı hem i.plikte ve hemde dokumada ithalât miktarından fazladır. Ancak 1952 den sonra hem iplik ve hem de dokumada ihracat miktarı azalmaya başlamıştır. Bu da, vaktile Avrupa'dan pamuklu mensucat ithal eden memleketlerin yeni kurdukları tesislerle dahili ihtiyaçlarını karşılamaya başlamalarından ileri gelmektedir. II TÜRKİYE PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİ Son yıllarda memleketimiz'le bilhassa serbest sektör tarafından kurulan fabrikaların büyük bir kısmı pamuklu mensucat sanayiine aittir. Bu sanayi için lüzumlu esas hammaddenin memleketimizde bulunması ve textil sanayii için lüzumlu teknik eleman ve işçi tedarikinin diğer sanayilere nazaran daha kolay olması ve bilhassa istihlâkin günden güne artması bu gelişmenin en önemli âmilleridir. HAMMADDE: Memleketimizde mühim miktarda pamuk istihsal edilmekte ve bunun bir kısmı ihraç ve mühim bir kısanı da dahilde istihlâk edilmektedir. (Tablo 5) MÜHENDİS VE MAKINA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

12 PAMUK İSTİHSALİMİZ (T AB L O - 5) Yıllar Ekim sahası. hektar İstihsal ;, (Ton), İhracat (Ton) (10 ay) KAPASİTE : Halön Türkiye'de faaliyette bulunan iğ adedi ve kuruluş halinde olanlar da dir. Halen faaliyette bulunan tezgâh adedi kadar ve kurulmakta olanların adedi de kadardır, (tablo.6) Durumumuz'Avrupa memleketlerile mukayesede hem iğ adedimiz ve hem de tezgâh adedimiz Avusturya'nın bugünkü durumuna uymaktadır. (T A B LO- 6 ) Faaliyet Durumu Devlet İğ Adedi Hususî Toplamı Devlet Tezgâh Adedi Hususî Toplamı Faaliyette l Kuruluş halinde Toplam : / î İş - Gücü : 19^54 yılı sanayi anketine göre, memleketimizde 10 beygir kuvvetinden fazla kuvveyi muharrike kullanan veya 10 dan 1 fazla işcj çalıştıran pamuklu mensucat işyeri sayısı 79 dur. Bütün mensucat sanayiinde çalışan işçi adedi de dir. İSTİHSAL : Mevcut tesisler ve 1957 yılına kadar faaliyete geçecekler de nazarı itibare alındıkta, 1957 yılı pamuklu mensucat sanayii istihsal tahmini (Tablo 7 de gösterilmiştir. Bu istihsal rakkamlarının hesaplanmasında :... a) İplik için, vasatı iplik numarası 18, vasatı demir adedi 8,000, büküm emsali 4.5 ve istihsal randumam % 85, ['_.,, b) Dokuma için, vasatı metre tul gramajı 150 gram, istihsal randumam % 85, tezgâh devir adedi 180, atkı-sıklığı metrede 1800 ve çalışma rejimi günde 22.5 saatten senede 300 gün alınmıştır. 1(1 MÜHENDİS VE M AKINA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

13 ÎSTlHSAL (T AB L O - 7 ) Faaliyet durumu Devlet Devlet Hususî Toplam Faaliyette olanlar. 1 Ton 2 Metre Kuruluş halinde olanlar 1 Ton 2 Metre Toplamı : 1 Ton 2 Metre İTHALAT ve İHRACAT İplik ve kumaş ithalâtımız tam olarak (tablo 8) de gösterilmiştir. Halen ihracatımız ham bezlerin basma, pazen ve divitin gibi işlenmek üzere dış memleketlere senede takriben : milyon metre olarak yapılan muvakkat ihracattan ibarettir. Bu maksatla her sene harice hanı bezlerimizin işlenmesi için milyon T. L. muadili diniz ödenmektedir. Kurulan basma tesisleri sayesinde pek yakında bu döviz tasarruf edilmiş olacaktır. PAMUK İPLPĞİ VE PAMUKLU İTHALÂT ( T A B L O - 8 ) Seneler İplik (Ton Dokuma (Ton) (11 ay) (10 ay) (11 ay) (10 ay) Halen faaliyette bulunan ve engeç 1957 yılı so-nunda faaliyete geçecek olan pamuklu mensucat fabrikalarımız İğ ve Tezgâh adetlerile beraber (Tablo 9) da gösterilmiştir. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI 11

14 (Devamı gelecek sayıda) TÜRKiYE PAMUKLU MENSUCAT FABRİKALARI (T AB L O - 9 ) I HALEN FAALİYETTE BULUNANLAR : a DEVLET SEKTÖRÜ : A D R E S İ 1 S. B. Kayseri Müessesesi 2 S. B. Adlna 3 S. B. Malatya 4 S. B. Nazilli 5 S. B. Ereğli Dikiş İpliği ö S. B. Bakırköy 7 S. B. İzmir 8 S. B. Erzincan 9 S. B. Denizli b HUSUSÎ SEKTÖR : iğ Adedi Vasati iplik No : Tezgâh Adedi Başlıca Mamulleri Kaput, dril, diagonol, kazelina kaput, ham bez, Kaput, ham bez Kütü, goblen, kreplin zefir basma Basma, pazen, tobralko Dikiş ipliği Askerî tipler, pazen, hasse Basma Pamuk ipliği Pamuk ipliği i Çukurova Sanayii T. A. O. (Tarsus) 2 Sanayii T. A. O. (Mersin) 3 Milli Mensucat (Adana) 4 Rasim Dokur İplik ve Bez Fab. (Tarsus) 5 Pamuk Mensucat Sanayii (İzmir) 7 _ Yedi Kulft (İstanbul) 8 Mensucat Santral (İstanbul) 9 Mensucat ve Ticaret (İstanbul) 10 Zeytinburnu İstanbul) 11 Veliç (Gaziantep) 12 Ömer Şefik (Gaziantep) 13 Erciyeş (Kayseri) 14 Ersoy (İskenderun) 15 Pamukoğlu (İstanbul) 16 İstanbul Pamuk İplik Sanayii (İstanbul) 17 Piramit Limited (İstanbul) 18 İst. Pamuklu Sanayii (İstanbul) 19 Makaracılık (İstanbul) 20 Nurullah Narin (İstanbul) 21 Salihli İplik Fabrikası 22 Birlik mensucat (Kayseri) 23 Akis (Antakya) Kaput bezi, ham bez Kaput bezi, ham bez İplik, ham bez İ'plik, ham bez İplik, ham bez, hasse ve boya- İplik, ham bez, hasse ve boya- Pamuk ipliği Basma, pazen, divitin, iplik ve tops boyama Tops boyama, hasse, tülbent Penye ve karde iplik Karde iplik Kaput bezi Kaput bezi Karde iplik, ham bez Kaput, ham bez Penye ipliği Karde ve penye ipliği Kaput, ham bez Karde ve penye ipliği Karde ipliği Karde ipliği Dril, diagonal, pantolonluk Karde iplik, ham bez

15 Muhtelif Dizel Motor arının ömrüne tesir eden faktörler ve sabit tesislerde çalışacak iki dizel motorundan hangisinin daha ömürlü olacağının tesbiti (Geçen Sayıdan devam) D- = 191 X C X Pm X P,z (12) münasebeti elde edilir. Bu münasebette, en büyük bir (C) değerine tekabül eden D, Pm ve P2z değerleri araştırılır. Dizel motörlerinin uzun ömürlü olmasında; dayanıklılık (Sollicitation veya Facteur de durabilite), hararetin kitleye mütesaviyen dağılması bakımlarından motor silindir çapı nın (D) büyük olması tavsiye edilir. M.A.N. ve Sulzer gibi dizel firmaları Sollicitation sebeplerinden dolayı 2 zamanlı motorlarda D 20 cm. alınmaktadır. Bu çaptan küçük silindirli yapılacak motörlerin 4 zamanlı olması cihetine gidilir. 2 Dizel Motörlerinin mütehavvü Hatlarına tesir eden faktörler P - Nihaî olarak ödenecek dizel fiatı. Po Teklif tarihindeki Dizel fiatı. M -- Mukaveledeki teslim tarihine göre demirin birim fiatı. Mo --- Teklif tarihinde demirin birim fiatı. L Mukaveledeki teslim tarihine göre mütehassıs işçi ücreti Lo Teklif tarihinde mütehassıs işçi ücreti. olduğuna göre, M.A.N. ve Deutz Dizel motörleri için : l.u.s. * 4,2 D.M. Po M L P - (15 t 5ü -l 35 ) 100 Mo Lo a) Dizel motörlerinin muhtelif tarihler deki fiat : P l M L = --- (15-50 H ) (13) Po 100 Mo Lo münasebetiyle ifade edilebilir. Burada : Lo, mukavele tarihindeki işçilik ücreti, Mo, mukavele tarihindeki demirin birim fiatı, teslim tarihindeki işçilik ücreti, L, Ya/an: Tahsin ARMAY Eleklik ve Makina Yük. Müh. İ. T. Ü. &. E. S. E demirin Birim fiatım. ve Dizel motorunun ilk teklif fiatı Po, teslim tarihindeki fiatı da P kabul edilsin. İki ayrı marka Dizel motorunun muayyen bir tarihteki bedellerini aynı münasebete göre şu şekilde yazabiliriz: Bu takdirde L Lo olacak ve iki ayrı marka Dizelin ağırlıkları birbirinden farklı olabileceğinden bunların aynı birim fiatına irca edilmiş dizel demiri M ağırlıkları nisbetini ile gösterelim. Bu Mo takdirde dizel motörlerinin fiat nisbeti : l M l Po Po 100 = 0,5 4 0,5 (15 f 35 f 50 M Mo - ) ---- Mo 100 M ( Mo (14) olur. Burada, M ve Mo iki ayrı marka motorun ağırlıklarını, P ve Po bu Dizel motörlerinin fiatmı ifade etmektedir. Genel olarak aynı c'evir ve takatli Dizel motörlerinden yüksek fiatlı olanının fazla ömürlü olması tabii bulunacağından, iki Dizel motorunun fiatları nisbetinin tabii ömürleri nisbetine muadil alacağını kabul edebiliriz. Bu takdirde : Co- P olur. Co, Po Burada COı ve Co^ birinci ve ikinci Dizel motörlerinin ağırlıktan mütevellit ömür faktör- Co, M leridir. Buna göre : - 0,5 (l + - -) (15) Co, Mo bulunur. b) Diğer taraftan : Genel olarak, karakteristikleri ve ağırlık- ) MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

16 Muhtelif Dizel Motörleri 1 Motor markası Mödag Deutz Deutz Daimler. Benz 2 Tipi RZ 127 TM 525 T M 425 M 204 B 3 Çalışma devresi '2 zamanlı 2 zamanlı 2 zamanlı 4 zamanlı 4 Silindir çapı (D) mm. (Alâsage) Strok (L) mm. (Co-urse) Silindir hacmi (Litre) Vh 5,43 7,8 4,42 3,24 7 Silindir başına takat (Pz) beygir 35 92, ,75 8 KP. başına siîindir hacmi L/HP. 0,151 0,149 0, 'Devir/Dakika N = Piston Sür'ati (Vm) m/sec. 5,4 5,21 5 5,21 11 Vasatı tazyik (Pm) Kg/cm 2 4,85 5,1 4,42 6,37 12 Siklet Kg/HP. M = 14, ,3 36,5 29,5 18 l!3 Aşınma kriteryurmı amprik formülü K = Vm X Pm ; 5 97,5 211 = 105,5 2 13a C=1/K= D 2 /19100 X Pm X Pz (K değeri 'küçüldükçe raatörün ömrü artar) 7,89 X 10 " 3 7,81 X ,2 X ,6X Hava temizleme sistemi (eşapmao gazlarının süpürülmesi) 15 Sürşarj kabiliyeti : (Motorun 12 saat daimî çalışmada verebileceği azamî nominal (plâka) ta'katına göre, motorun sürşarjla çalışabilme kabiliyeti) Roots Volümetrik tulumba Ani olarak % 10 Körük Roots volümetrik tulumba. Bazı tekliflerde ani olarak % 10 bazılarında Jbir saat müddetle % 10 (% 20 ani sürşarj fabrika tarafında kat'iyyen kabul edilmiyor). Şiddetinden dolayı otomotif motor tipindedir â. zamî devin 1200 dür. 16 Mazot sarfiyatı (g/hph) ± % 5 4/4 Tolerans 3/4 1/ Mühim not: l Gömlek ve segmanların Jcromlu olup olmadığı, (Zira kromlu gömlekler 3-4 misli fazla dayanır) 2 Amprik aşınma = K (13) 3 Beygir başına düşen motor ağırlığı (poz 12) göz önünde tutularak. Motörlerin hakîki ömrünü tayin etmek lâzımdır. Bu üç faktörden (2) ve (3) faktörlerini adetle ifade etmek mümkündik. Birinci faktör hususî imalâta bağlı olup fabrika spesifikaısyonuna göre kanaat elde edilir. Mirlees, Buston. Sulzer, Blackston motörleriniıı gömlek ve seltmanlarının kromlu yapıldığı spesifikasyonlannda görülmelrtedir. 14 MÜHENDiS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

17 Karakteristiklerinin Mukayese Tablosu Blaokston M. A. N. M.WM. Mirrlees Ruston ; Skoda EV WV 17.5/22A RH 526 TL V C B 6. S zamanlı , ,3 5, ,8 8,85 4, , , ,5 0,250 0,236 0^483 0,244 0,260 0,2OO ,84 4,4 6,5 '61^98 5,46 5,02 6 6,39 6,1 6,32 5,95 6,0 53, , ,4 34,8 35,452, =_ = = = =-96, = ,55 X 10 ;i 11,15X10 3 8,168X1* 7,37 X 10 ' 3 10,65X10 3 9,9X10-3 Tam stasiyoner motor % 10 sürşarja bir saat ve ani olarak % 20 sürşarja mütehammildir. % 20 ani yükte (. alışabil İT. % 20 ani yükte çalışabilir. % 20 ani yükte çalışabilir. % 20 ani yükte çalışabilir. % 10 fazla yük. te bir saat çalışır % 20 sürşarj la 3'er saatlik fasılalarla bir dakika çalışır ' ( X Pm X Pz Misal : Bir (A) motoruna ait karakteristikler D,, Pm,, Pz 1 ise, bunlara ait ömür faktörü D,- C, =-- (A) motorunun beygir başına ağırlığı (Mj), (B) XPm 1 XPz, motorunun beyigir başına ağırlığı (M 2 ) ise, A ve B motorları arasındaki izafî ömür Co, M, faktörü = 0,5 (l - ) bulunur. Co,> M 2 (B) motoruna ait karakteristikler D 2, Pm.,, Pz.j olduğuna göre, bu karakteristikler- D 2 = den müteıvellit ömür faktörü C 2 = (A) motorunun (B) 2 2 M, DP motoruna nazaran toplam ömür faktörü : = 0,5 (1+ ) X C 2 XCo 2 M, D2- X Pm 2 X Pz 2 (formül A.MJD.J)

18 lan verilen iki Dizel ömür faktörü Cd, motöründen Diğerinin ömür faktörü Cs olsa, birinin Birinci motöre ait karakteristikler; N lt DV j, n ]( Vm,, Mı = Dizelin ağırlığı, ikinci motöre ait karekteristikler; N 2, D 2, Pm 2, N 2, Vm 2, Pz2, M2 = Dizelin ağırlığı ise : d Di 2 Pm 2 X Pz 2 " ~~ ~~ -y- *\. _ Hir L&II. 2 C 2 D 2 Um! X Pz, Co 2 M 2 (15) münasebetinden : = 0,5 (l + ) Cd COj ' M! G! X Co, = ;-- (16) Genel formülü bu- Cs C 2 X Co 2 lunur. Misal: (3) T 4 M 425 Tipi 2 zamanlı bir Deutz motöründe: Nj = 105 Ps., Dİ = 15 cm., Pmı = 4,46 Kg/cm nı = 600 D/d, Vmj = 5 m/seci.pz t = 26 Ps. Motorun net ağırlığı 2800 Kg. = M, bulunmaktadır. ; 6 S 160 tipi 4 zamanlı bir Skoda motöründe : N 2 = 135 Ps., D 2 = 16 cm., Pm 2 = 6 Kğ/om~ n 2 = 750 D/d, Vm 2 = 5,62 m/sec., Pz 2 = 22,5 Ps. 2 Motorun net ağırlığı 29QQ Kg. = M 2 olduğuna göre, yukarıda, karakteristikleri verilen Deutz ve Skoda Motörlerinden hangisinin aynı işletme, bakım, yağlama ve iyi yakıt kullanma ve en az 3/4 yükte çalışma şartlarına göre daha uzun ömürlü olduğunu tayin edelim : "^ Deutz motorunun ömür faktörü : v>l X 4,46 X 26 l Di 2 = 0,01 191PM, XPz, Skoda motorunun ömür faktörü 2 2.D 2 2 Vm 2 X Pm 2 2 2X16 2 = 0,01 392X6X22,5 382 X PM 2 X Pz 4 Görülüyor ki, Deutz ve Skoda motörlerinin ömür faktörleri; Cj = C 2 = 0,01 bulunur. Beygir başına birinci motorun ağırlığı Mı = 26,6 Kg. Beygir başına ikinci motorun ağırlığı M 2 = 21,5 Kg. olduğuna göre faydalı ağırlıktan mütevellit ömür faktörleri nisbeti : Co 2 M 2 21,5 = 0,5 (1+ ) = 0,5 (1+ ) =0,5X1,81 Coı Mİ 26,6 Co 2 Coı l - 0,905 = = 1,10 Co, ÇÖL- 0,905 Deutz motorunun toplam ömür faktörü : Cd, Skoda motorunun toplam ömür faktörü : Cs ise, Cd C, Co t 0,01 - = -- X = X 1,10 = 1,10, Cs C= Co 2 0,01 veyahut, Cs l = x Cd = 0,90 Cd. bulunur. 1,10 Buradan 6S160 tipi Skoda motorunun 2 zamanlı T4 M425 Deutz motöründen aynı işletme, bakım, yağlama ve iyi yakıt kullanma şartlarına göre % 10 kadar daha kısa ömürlü olabileceği görülür. Bununla beraber yurdumuzda, küçük belediyelere ait elektrik santrallannda tenvirat veya radyo çalıştırmak maksadiyle işletilen Dizel elektrojen gurupları uzun müddet yarı yükten aşağı ve hattâ 1/10 yükle çalışmak durumundadır, ki zamanlı dizel motorlarının normal takattan çok aşağı bir yük ve sabit olmayan bir rejim altında çalıştırılmaları halinde iyi bir işletme şartlarını ayarlamaya imkân bulunmamaktadır. Bu fena çalışma rejimine göre yine teorik olarak hiç bir şekilde hesaplanamıyacak iki zamanlı Dizel motoru ömrünün, 4 zamanlı her hangi bir motorun ömründen daha az olduğu tatbikatta daima müşahede edilmektedir. Buna göre, dizel motorları ömürlerini mukayese ederken, onların tâbi tutulacağı çalışma rejimini de hesaba katmak ve hiç bir zaman tatbikatın teorik mülâhaza ve neticelere göre tamamen mevcut bulunmadığını da göz önünde tutmak lâzımdır. Tatbikattan alınan bu neticeye göre yukarıda mukayeseye tâbi tuttuğumuz 4 zamanlı SKODA motorunun tatbikattaki hakiki ömrünün, 2 zamanlı DEUTZ motoru hakiki ömründen hiç bir zaman az olmadığını bilâkis daha fazla bulunduğunu belirtmek yerinde olur. 16 MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

19 Pafenf nedir Fikirler Nasıl Korunur Basta mühendislik olmak üzere bütün muhterilerin fikirlerini korumak için en iyi yol patent kanunlarından faydalanmaktır. Keza patent, teknik, imalât ve reklâm kısımları arasmda yakın işbirliğine sahip olmak da arzuya şayandır. Yazan : John S. Lieb, Patent Müşaviri, Allis-Chalmers Mfg. Co., Milwaukee, Wis Mühendislerin zihinlerine doğan fikirler miktar bakımından ilkbaharda gençlerin zihinlerini işgal eden düşüncelerden daha fazla değilse bile onlar kadardır. Bu makalenin mevzuu makina, elektrik ve kimya sahaları ile ilgili olan bu fikirlerin muayyen bir kısmının nasıl korunacağı kısmıdır. Bu nevi fikirlerin gelişmesi tarihi bunların korunması tarihinden çok daha eskidir. Gerçekten bir fikrin münhasıran bir şahsın malı olması keyfiyeti hakkındaki telâkki çok uzun zaman geçtikten sonra teşekkül etmiştir. Bu gecikme, eski medeniyetlerde imalât yapanların şöhreti haiz kimseler olmamaları yüzünden vuku bulmuş olabilir, çünkü imalâtın çoğu esirler tarafından yapılmıştır. Medeniyetin tarihi 6000 yıldan 8000 yıla kadar uzanmaktadır, halbuki bir buluşun bir kimseye ait bir hak olduğu hususundaki ilk fikir ancak takriben 500 yıl evvel ortaya çıkmıştır. Bu meselenin italya'da hükümdarın bir zanaatı yahut faydalı bir sanatı münhasıran muayyen vatandaşların yapmaları için hususi bir müsaade yahut imtiyaz vermesiyle başladığı anlaşılıyor. Bu müsaade halka hitap eden açık bir mektup şeklinde yazılmıştır. Tahsil görmüş kimseler arasında lâtince umumî bir dil olduğundan, bu eski mektuplar hemen daima lâtince yazılıyor ve bunlardan «literal patentes» diye bahsediliyordu; bunun mânası «açık mektuplar» demektir. Aradan 500 yıl geçtiği halde bu ifadenin ingilizceye uydurulmuş şekli, «letters patent)) hâlâ kullanılmaktadır. Ancak, halk bu ifadeyi «patent» diye kısaltmıştır. İtalya'da verilmiş olan eski müsaadeler genel olarak sırf inhisarlardan ibaretti, yâni hiç bir ihtiraın bunlarla ilgisi yoktu. Böyle olmakla beraber, arasıra bir buluşu korumak için bir patent veriliyordu. İhtira için veril- mis olan ve bilinen İtalyan patentlerinin en eskilerinden biri Floransa'da verilmişti. Muhteri zamanla kuyumcu, saatçi, sevkiyat müteahhidi ve inşaat malzemesi satıcısı gibi bir çok mesleklere girip çıkmış bir kimse idi. Bununla beraber onun patent çevrelerindeki şöhreti bir gemiye ait patentine dayanmaktadır ve aldığı patent bilinen en eski patentlerden biridir, buna ait yazı hâlâ İtalyan Devlet Arşivi'nde mevcuttur. Bu eski patentin hususiyetlerinden bazılarını gözden geçirmek faydalı olacaktır: Yeni bir buluştan faydalanma hakkı; «muhteriin rıza ve muvafakati olmadan onun deha ve mahareti mahsullerinin başka bir kimse tarafından kapılmaması için» buluşunu açıklamayı reddetmesi; «hattâ daha mühim buluşlara daha büyük bir gayretle atılabilsin ve daha derin araştırmalara teşvik edilebilsin» diye patent verilmesi için muhteriin daha fazla bir hakka sahip olması; patentin üç yıllık kısa bir devreye mahsus olması ve bütün diğer şahısları nehir nakliyatı için başka yeni vasıtaları kullanmaktan meneden tekel nevinden muayyen bir hakkın muhteri'e tanınması. Bu muhteriin buluşundan büyük bir kazanç sağladığını söylemekte herkes müttefik olmakla beraber hakiki durum böyle olmamıştı. Çünkü patentini almış olduğu geminin suya indirilmesini takip eden devrede onun zarar etmiş bulunduğunu vergi vesaiki göstermektedir. Gerçekten, pantentini aldığı gemi bir kaç sefer yaptıktan sonra, mermer yüklü olduğu halde batmış ve muhteri mermerlerin bedelini ödemek zorunda kalmıştır yılında Venedik, her hangi bir hükümdarlık tarafından çıkarılan ilk patent kanunu denebilecek bir kanun çıkardı. Venediğin patentler için muteber saydığı buluşlar o zamanlar hakkında bize sıhhat- MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI 17

20 li bir fikir verir ile 1550 yılları arasında un değirmenleri, kâğıt fabrikaları, çeşitli vinçler, hizar makineleri, yel ve su değirmenleri, toprak ve kuyu kazma, tuğla yapma, ve kumaş tarama usulleri, barut fabrikaları, ocaklar, sobalar, köprü yapma tarzları, cam işleri, bacaların tütmesine mani olan tertibat ve hattâ daimi hareket perpetual motion makineleri için patentler verilmişti. Venedik'liler geniş ölçüde ticaret yapmakta ve bu münasebetle diğer memleketlerle temasta bulunmak idiler. Muhterileri, buluşlarından dolayı patent verrmek sureti ile mükâfatlandırmak fikrinin bu memleketten oralara götürülmüş olduğu ümit edilebilir. Muhtemel olarak İngiltere bu fikri italya'- dan almıştır, çünkü Ingilterede patentlerinin korunması için ilk müracaat edenler arasında italyan göçmenleri vardı. Böylece ingiltere'de 17 nci yüzyılın başlarında bir patent sistemi sağlam bir şekilde kurulmuştu. Buna göre muhterilere kendi buluşlarından 14 yıl müddetle başkalarının istifade edememeleri hakkı verilmişti; bu süre o günlerde çıraklık için esas sayılan yedi yıllık zamanın iki misli idi. Amerika'ya giden ilk sömürgeciler bu ingiliz kanununa vakıftılar ve sömürgeler ingiliz patentlerinin aynı olan patentleri muayyen dereceye kadar veriyorlardı. 1787'de Amerikan Anayasası'nın hazırlanması için Philadelphia'da toplanıldığı, zaman, delegelerin Britanya ve sömürge patent sistemlerine yabancı olmadıkları anlaşılıyordu; çünkü onlar Birleşik Amerika patent sisteminin esası olan ve Anayasa'daki halihazır maddeyi münakaşa etmeden kabul etmişlerdi. Anayasa'daki bu madde şöyle de mektedir: «B.A.Millet Meclisi, müelliflere ve muhterilere yazdıkları eserlerden ve yaptıkları buluşlardan mahdut bir müddetle telif ve ihtira haklarının yalnız kendilerine ait olmasını sağlayarak, ilmin ve faydalı sanatların ilerlemesini terviç etmek kudretine sahip olacaktır.» Bu madde halihazır Amerikan patent kanununun dayanağıdır. Anayasa kabul edildikten sonra, B.A. Millet Meclisi 1790 yılı Patent Kanununu çıkardı. 1793'ten 1836'ya kadar Birleşik Amerika'- da ihtira tescil sistemi diye bilinen usul vardı. Bugün olduğu gibi yenilik, faydalı olma, ihtira, vs. için patent müracaatlarının tetkiki diye bir şey yoktu. Muhteri sadece ihtiramı tescil ettirir ve bir patent alırdı. 1836'da patent kanunu yeniden gözden geçirildi ve bir tetkik sistemi kcncu. Bu tetkik arasız olarak bugüne kadar devam etmektedir. Böylece ihtira (yenilik, faydalı olma ve esasen bilinen bir şey olmama) bakımından tetkik edilmektedir. Bir ihtiraı korumak için patent kanunları bir yol gösterir, öte yandan diğer yollar da vardır. Müstakil bir muhteri, meselâ yeni bir plâstik terkibi için korumak istediği bir buluşa sahip olarak, patent kanunlarından faydalanmayı arzu etmeyebilir. Buluşunu korumak için başka bir çare onu gizli tutmak o- lacaktır. Fakat plâstiğini imal etmek için paraya ihtiyacı olduğunu farzetielim. Bu şahıs, aynı proje için cüz'i de olsa bir para yatırmadan önce bir plâstiğin terkibinin ne olduğunu öğrenmek isteyen müstakbel bir sermayedara gider. Görüşme sonunda, «pek âlâ, size terkibi vereceğim, fakat bunu bir sır olarak saklamanızı istiyorum,» der. Sermayedar, «Öyle şey olmaz, böyle bir mesuliyeti üstüme almak istemem,» cevabını verir. Buluşunu başka her hangi bir şekil dahilinde açıklamak istemeyen muhteri gönlü razı olmayarak kendisine yardım edecek diğer bir kimse arar. Bir kaç red cevabı aldıktan sonra, nihayet yeni bulduğu maddenin formülünü gizli tutmağa muvafakat eden birini bulur. Bunun üzerine muhteri buluşunu. açıklar; şayet kendisine yardım eden kimse yeni plâstiğin terkibini ifşa edecek olursa, muhteri kanunî müeyyideye sahip olduğundan emin bulunacaktır. Fakat muhterim üstünkörü geçtiği şey gerek kendisi gerekse sermayedarlarla ilgili olmıyan başka birinin kanunun menetmediği bir yoldan ihtiraı öğrenebilmesi ihtimalidir; bu takdirde bu üçüncü şahıs yeni plâstiği imal edip piyasaya sürmekte serbest olacaktır. Bu neviden muayyen bir hâdiseyi ele alalım. Muhteri imalâta devam ediyor ve yaptığı plâstik maddeleri satıyor. Rakibi olan biri bunlardan bir kaç tane satınalıyor, tam tahlilini yapmağa muvaffak oluyor, formülünü buluyor ve imalâta geçerek aynı mamulü satıyor. Bu şartlar altında muhteri kendi buluşu olan plâstik maddeleri rakibinin yapıp satmasına kanunî yollardan mani olamıyor. Bundan başka muhteri aslında kendi keşfi olan mamulü rakibinin, kendisinden daha ucuza sattığını üzülerek görüyor ve onu bertaraf edecek şekilde fiatını düşürdüğü zaman, kazancı eriyip bitmiş oluyor. Rakibi acaba bu. işleri nasıl yapıyor? Bu, pek basittir. 18 MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPEÇER) LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHD: T-44) A- GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Türkiye dahilinde faaliyette bulunan bütün sivil uçak uçuş harekat uzmanlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

İÇİNDEKİLER. Çizelgelerin ele alınışı. Uygulamalı Örnekler. Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler ELEKTROD SARFİYAT ÇİZELGELERİ İÇİNDEKİLER Kısım A Genel bilgiler Kısım B Çizelgelerin ele alınışı Kısım C Uygulamalı Örnekler Kısım D Birim metre dikiş başına standart-elektrod miktarının hesabı için çizelgeler

Detaylı

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk.

Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Özelge: Vergi mükelle 䎘晐 olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni hk. Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1-...]--1330 Tarih:

Detaylı

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME Prof. Dr. Tuğrul ANSAY Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi gibi çok sayıda öğrencili fakülte olmanın sorunları ile uzun zamandır karşı karşıyadır.

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ ALİ SERTER Üsküdar Tekel Yaprak Tütün İşçileri Sendikası Başkanı Muhterem arkadaşlarım ve sayın misafirlerim! Evvelâ tütün işçileri namına sizleri

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R - Sahife GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP S A. YÜZDE HESAPLARI 3 I. Adi yüzde hesabı 3 1.f Yüzde tutarının hesaplanması 4 2.) Yüzde nisbetinin hesaplanması 6 3.) Esas tutarın

Detaylı

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ:

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ: 26 SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR Avni KÖSEMATOĞLU I ÖNSÖZ: Avrupa müşterek pazarına dahil edilmemiz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe imalâtı safhasında

Detaylı

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Yazan : Cemal KIPÇAK Memleketimizde bugüne kadar linyitler üzerinde yapılmış olan arama ve çalışmalar bu cevherlerin evvelâ rezerv itibariyle

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) (Bu metin 10 Ocak 1972 tarih ve 14068 sayılı Resmi Gazete'de neşrolunmuştur.) GENEL HÜKÜMLER Madde

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları

Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Sanayi Odalarının Kuruluşu ve Türkiye'deki Sanayi Odaları Hikmet DENİZ Uzmanı Mayıs 2013 SANAYİ ODASI KURULUŞU VE TÜRKİYE'DEKİ SANAYİ ODALARI 1. Sanayi Odalarının Kuruluşu 1.1. İlgili Mevzuat Sanayi odalarının

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Revizyon hedefleri ve mevzuları

Revizyon hedefleri ve mevzuları İÇİNDEKİLER giriş A. Revizyon, kontrol ve teftiş mefhumları arasındaki farklar... 1' B. Türkiyede işletmelerin revizyonu meselesinin hukuki esasları. 4 I. Kuş bakışı, 4 II. Türk Ticaret Kanununun murakıplara

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

"ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*)

ARAŞTIEMA DA İŞBİRLİĞİ (*) 433 "ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*) Fuat İ. KARAVAZICI Endüstrinin gelişme hızı, uzun vadede, ilim ve teknolojide elde edilen ilerlemelerin endüstride muntazam bir şekilde tatbik edilmesine bağlı ise de istihsalde

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BUGÜNKÜ ŞEKLİYLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİ YETİ NDE HUKUKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİ I. Üniversite Tahsili 1. Giriş ders ve çalışmaları 2. Genel öğretim vasıtaları a) Ders b) Pratik

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. BÖLÜMÜ: PROGRAMI: SINIFI: NUMARASI:. T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-43/REV.02 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

Dr. İsmet Turanlı. Köln

Dr. İsmet Turanlı. Köln Dr. İsmet Turanlı Köln Fertilite bozukluklarında Psikosomatik yönden diagnoz ve tedavi Fertilite bozukluğu olan hastalara prensip olarak BİO-PSİKO-SOSYAL dimensiyonda yaklaşmak lazımdır. Lüzumlu diyagnostik:

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

TENZİLATLI SATIŞLAR KONUSUNDAKİ RİAYETİ MECBURİ MESLEKİ KARAR METNİ DIŞ SİRKÜLER NO: 6 BİRİNCİ BÖLÜM

TENZİLATLI SATIŞLAR KONUSUNDAKİ RİAYETİ MECBURİ MESLEKİ KARAR METNİ DIŞ SİRKÜLER NO: 6 BİRİNCİ BÖLÜM TENZİLATLI SATIŞLAR KONUSUNDAKİ RİAYETİ MECBURİ MESLEKİ KARAR METNİ DIŞ SİRKÜLER NO: 6 BİRİNCİ BÖLÜM Talimatın Gayesi Madde 1 - Tenzilâtlı satışlar konusundaki Odalar mensnupları arasında mevcut ticari

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ 21.12.2016/144-1 ÖZEL SİRKÜLER 2017 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2017 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı