Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul"

Transkript

1 CDD

2 Mensucat Santral T. A. Ş. Basmalar Pantolonluklar Bez ve iplik Boyası Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul Telefon:

3 Sene : 1 Sayı : 5 Aralık 1957 Mühendis ve MAKİNA Sayısı 6 aylık l yıllık T. M. M. O. B. Makina Mühendisleri Odasının Neşir Organıdır Aylık Sınaî İşletme Mecmuası Mühendis ve Makina Makina Mühendisleri Odası adına Sahibi : Mitat ERSÖZ Yazı İşlerini Fiilen İdare eden: Mesul Müdür: Muzaffer KÜLÜR Neşriyat Müşavirleri: Fahri Fuat ORSAN A. Sıtkı UYAR Yelman GAZİMİHAL Nazım ILIKÇA ADRES: Mühendis ve Makina Mecmuası Atatürk Bulvarı 119/4, Ankara İlân şartları : Ön 'kapak 500 T. L. Arka kapak 400 T. L. Kapak içleri 300 T. L. Tam sayfa 250 T. L. 1/2 sayfa 150 T. L. 1/4 sayfa 100 T. L. İş verme ilânları yarım sayfaya kadar maktuan, 100 T. L. İlânlardan mes'uliyel kabul olunmaz. Klişe masrafları ilân sahibine aittir. Tek renk klişe cm2 10 Krş. Renkli ilânlar için hususi tarife tatbik olunur Yazı kabul şartları : fc Mecmuada Ekonomik Teknik ve Sosyal yazılar yayınlanır. İt Gönderilecek yazılar daktilo ile iki nüsha yazılmalıdır. k Şekiller temiz ve çini mürekkebi ile çizilmiş olmalıdır. fa Fotoğraflar parlak kağıda basdmalıdır. ir Gönderilen yazılar neşrolunsun j veya olunmasın iade edilmezler. ic Neşrolunan yazılara ödenecek ücret, yazıların neşrinden sonra tediye olunur. Makalelerde serdedilen fikir ve mütalâalar imza sahibine ait olup mecmuayı tem sil etmezler. İktibas hakkı serbest bırakılmış olan yazılarımız ancak kaynak gösterilerek alınabilir. Mecmuada neşredilmiş olan makalelerden fazla miktarda isteyenler bir ay içinde müracaat etmelidirler. İlâve makale ücreti: 10 adede kadar 200 er burug 50 > 150 > 100» 100» Daha yukarısı 75» İÇİNDEKİLER İYİ LİDERLİK İÇİN 50 ÖĞÜT Russel EWİNG TÜRKİYE'DE PAMUK SANAYİİ HAKKINDA MUKAYE- SELİ BİR ETÜD 8 MUHTELİF DİZEL MOTORLARININ ÖMRÜNE TESİR EDEN FAKTÖRLER VE SABİT TESİSLERDE ÇALIŞACAK İKİ DİZEL MOTORUNDAN HANGİSİNİN DAHA ÖMÜR- LÜ OLACAĞININ TESBİTİ 13 Tahsin ARMAY PATENT NEDİR FİKİRLER NASIL KORUNUR 17 JohnS. LİEB MÜHENDİSLERİN YETİŞTİRİLMELERİ 26 K. B. Mc EACHRON o/oo 5 LER YERİNE KADEMELİ AİDAT SİSTEMİ 29 TEBLİĞLER 31 YABANCI TEKNİK NEŞRİYAT 31

4 İYÎ LiDERLiK İÇiN 50 ÖĞÜT Yazan : Russell Ewing National Institude Of Leadership Los Angelos, Calif. Lider Olabilmek îçin Ne Lâzımdır. Liderlik sanatını öğrenmek için çabuk, ucuz ve kolay bir yol yoktur. Lâkin bir şahsın bir sahada zekâsı, normal istidadı ve alâkası mevcutsa liderlik prensip ve tekniğini öğrenebilir ve onları tatbik eder. Liderler yetiştirilir ve inkişaf ettirilir, doğuştan lider olmaz. Bunu Russell Ewing söyle - inektedir. Bu makalenin muharriri olan Mr. Ewing bir tarih ve liderlik sanatı tale'besidir. Liderliğin aşağıdaki 50 anahtarını kendi araştırmaları ve birçok sahalarda muvaffak olmuş liderlerin direkt müşahadesinden çıkartmıştır, lâkin muvaffakiyetli bir lider olmak için birkaç liderlik prensibini ezberlemekten çok daha başka şeylere ihtiyaç olduğuna nazarı dikkati çekmektedir. Bu prensipleri anlamalı, yaşamalı ve günlük tecrübelerinizde hattı hareketiniz ve adetleriniz oluncaya kadar, tatbik etmelisiniz. Bitfkaç üstün nokta üzerine yüklenmektense kendi vergi kabiliyetlerinizi bulmanız ve kendi melekelerinizi yüksek dereceye eriştirmeniz daha iyidir. Hergün yeni bir tekniği mükemmelleştirinceye kadar ilerletiniz. Her seferinde bir yeni kaide öğrenin, fakat iyice öğrenin. Grup faaliyetlerine veya müsabakalarına iştirak ettiğiniz zaman, liderlik sanatı üzerine ve idare ilmi üzerine öğrendiklerinizi tatbik ediniz. Şimdi Liderlik üzerine 50 öğüt hakkında makaleyi okuyunuz. 1. Başkalarını yetiştirmek suretiyle idare. Rekabetten korkmayan ve çalıştığı yerin menfaatlerine her zaman içten bağlı bir lider daima bir gün liderlik rolünü alabilecek kabiliyetli muavinler yetiştirir. Bunu yapabilmek için her işi basit işlemlere irca etmek lâzımdır. Yetiştirilen kimse her vazifeyi doğru yapmayı öğreninceye kadar onunla talimatları tekrar gözden geçiriniz ve işlemleri tekrarlayınız. 2. Bir şeyin nasıl olduğunu öğrenmeyi asla bırakmayın. Liderlik meleke ve tekniklerini muhtelif yollardan ilerletebilirsiniz. Liderlik üzerine kitaplar okuyunuz. Kolej kurslarına giriniz ve liderlik enstitülerine devam ediniz. Muvaffak olmuş liderlerle konuşunuz ve onları tetkik ediniz. Bu suretle başkalarına hakikî ve yapma vaziyetlerden liderlik etmek için pratik tecrübe kazanın. Her yeni liderük rolü daha fazla malûmat ve melekeye ihtiyaç gösterir. Ne öğrenebileceğinizin nihayeti yoktur. 3. Evvelâ basiti öğrenin. Demokratik liderlikte mahrumiyet ve muvaffakiyetsizlikledn bir çoğu, bir çok gençlerin işe nihayetinden başlama heveslerinden doğmaktadır. Bu müşkülât egoistlik ve cehaletten husule gelir. Eğer halâ gençseniz liderliği basit durumlarda veya ufak gruplarda öğrenmeyi daha akıllıca bulacaksınız. Bundan sonra daha müşkül roller için hazırlanınız. 4. Başkalarında liderlik arayınız. Cemiyetimiz daha muğlaklaştığına göre işlerin idaresi için daha kabiliyetli liderlere ihtiyaç vardır. Eğer muallimler, iş adamları, âlimler ve diğer liderler cemiyet ve milletin liderlik rolü için yetiştirilecek kabiliyeîjli. gençlerin listesini hazırlayabilirlerse bu ihtiyacı karşılayabiliriz. Teşhis testleri ve diğer usullerle liderlik için büyüik istidat gösteren gençler bizim en büyük millî kazancımızdır. 5. Uygun muhit hazırlayın. Evde, mektepte, kilisede, kulüpte ve işte liderlik rollerine heves ediniz. O zaman öğrendiğiniz liderlik teknik ve vergilerini kullanma fırsatından faydalanınız. Işıklarınız parlamalıdır ki, etraftaksilıer sizin liderlik vasıflarınızı tanısınlar. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

5 6. Prensiplere sadık olunuz. 7. Hafif olunuz. 8. İyi bir takipç/j olunuz. Düşüncelerinizi mütehavvjiil tutunuz. Kaideler, âdetler birçok liderleri mahvetmiştir. Kör işlerden ve çıkmaz mesleklerden sakınınız. Topluluğun adetlerini takip ediniz. Lâkin usullerle bağlanmağa dikkat ediniz. Yüksek nüfuz ve nazar elzemdir. Değişiklik zarurîdir ve doğru bir program şayanı arzudur. İşde yosun tutma ve fabrikada gevezelik yüksek istihsal yolunu daima tıkar. Hemen her lider daha üstün birini takip eder. Lider olabilmek için halihazır üstünüzün izinde yürüyücüsü olun. Nasıl emir verileceğini öğrenmek için evvelâ emir almasını ve onları ifa etmesini öğreniniz. Temas ettiğiniz 'kimselerle teşriki mesai ederek başkalanmn faaliyetlerini koordine etmesini öğreniniz. Takım'ın kaptanı olmak için takım çalışmasını öğreniniz. Nasıl İzds yürümeyi öğrenebileceğiniz müsabaka ve- grup faaliyetlerine iştirak ediniz. Onun için daha iyi bir lider olursunuz. 9. İnsanları sevmesini öğrenin. Hakikî liderliğin esası Allah ve İnsan sevgisidir. Dostlarını sevmek kâfi görülebilir. Lâkin onları mağlûp etmek İstiyorsan düşmanlarını sevmesini de öğrenmelisin. Lincoln düşmanlarına şiddet göstermediği için tenkit edilince onlarla dost olduğu takdirde onları fethetmiş olacağını söylemiş'ir. Herkesi sevmeyi öğrenmek için büyük sabır ve sebat'a lüzum vardır, bu takip edilecek yegâne yoldur. 10. Şahsiyet sahibi ol. Testler veya direkt müşahade ile meydana çıkan bir yüksek şahsiyet sahibi olma, çok şayanı arzudur, lâkin büyük bir lider olmak için, yalnız bunlar kâfi gelse idi televizyon ve sinema yıldızlarının milletin bütün işlerini idare etmeleri İcap ederdi. Belirli infirat veya kuvvetli şahsiyet, iyi karışmış olarak, muhtelif tip liderliklerde faydalıdır. Hazır cevaplık, kusur bulucu bir dimağ, isimler ve yüzler için iyi bir hafıza, is liderleri için Bu tabii, bayağı hattâ riyakârlık kokan bir iddiadır. Ama, Lincoln'un kendi kendini eceline doğru ittiğini söylerler. Onun mütevazı ve çocuk gibi tavırları muhakkak ki âmir veya diktatörlerin egoist ve gayri mes'ul tavırlarından üstündü. Liderliğe en emin yolun başkalarına karşı nefsini düşünmeden yapılan hizmet olduğunu anlayacak- siniz. faydalı (hassalardır. Lakin şahsiyet üzerine fazla yüklenmeyin. Mesleğinizdeki bilginizi teknik melekenizi kuvvetlendirin. 11. Hürmet etmeyi öğrenin. İş sahipleri veya para ve mirasa konan kimselerin.muhakkak lider vasfında olmaları lâzım değildir. Sizin herhangi bir pozisyona tâyin edilmiş olmanız bir lider olarak muvaffakiyetinizi sigortalamaz. Lâkin iyi bir lider olduğunuzu gösterebilmek için elinize geçmiş bir fırsattır. Titrin itibarın ve otoritenin üzerinde çok fazla durmayınız. 12. Başkalarına ilhanı verin. Bir lider başkaları vasıtasiyle nasıl iş yapılacağını bilir. Netice almak için işi yapacak ve yapma kabiliyeti olan adam bulunuz. Lakayıt bir adamınızın size fazla faydası dokunmaz. Daha iyi usul, izinizde yürüyenlerin şahsına hürmetini ortaya koymak, gayesini uyandırmak, muhayyilesini kurcalamak ve inisiyatifini cesaretlendirmektir. Liderler haberleşme vasıtaları ve hareket metodları üzerine yeni kitaplar okumalıdırlar. Bazı otoriteler insanları harekete geçirmek için onları güldürmenin çıldırtmanın yahut ağlatmanın en iyi usul olduğunu söylerler. 13. Tahrik edici ve şevkli olunuz. Neş'eli bir kalp, parlayan gözler, sıcak bir el sıkma, içten bir alâka, muvazeneli bir anlayış, çalışına ve yetiştirme sureti ile elde edilebilen usullerdir. Kazık gibi sert, hıyar gibi soğuk, sfenks gibi hareketsiz olan bir şahıs hiç bir şeye iyi önderlik edemez. Medeni vukufun ateşini yakınak isteyen bir kimse birkaç şerare çıkarabilmelidir. Tahrik edici olabilmek için şevkini/ taşmalı ve ışığınız parlamalıdır. 14. Emniyetli olun. Emniyetli bir hava başkalarını kontrol etmek için lüzumlu saygıyı telkin eder. Hakikatlerinizden emin olunuz. Karşılaştığınız durumun çıkan neticelerini ve alâkalı prensiplerini anlayınız. O zaman kendinize güvenecek ve arzu ettiğiniz şekilde hareket edeceksiniz. Bu emniyet, başkalarına tatıninkârhk verecektir. Blöf, öğüngeçlik ve mübalâğa emniyet telkin etmezler. 15. Adamları işe uydurunuz. Alâka, zekâ ve meleke kadar mühimdir. Bu sebeple alâka testleri, ve başka usuller vasıtas; ile, insanların esas alâkalarını meydana çıkarınız. Beraber çalıştığınız kimselerin ne istediklerini anlamak vahut onları nelerin memnun ettiğiai ' O öğrenmek suretiyle kendilerine tesir ediniz. Aynı değerde iki plân, kabul için size getirildiği za- ve MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI

6 man, işi vereceğiniz 'kimsenin yaptığı plânı seçiniz. İşin muvaffakiyetle tamamlanması için plârı üzerindeki alâka en mühim unsurdur. 16. İnsanlardan en iyiyi bekleyiniz. Eğer maiyetiniz ve asistanlarınız dikkatli bir şekilde seçilmiş, yetiştirilmiş ve idare edilmişse onların lideri olarak ne beklediğinizi bilecek ve onların kabiliyetlerine tam bir itimat gösterebileceğinizi hissedeceksiniz. Onlar da birinci sınıf biliş veya yüksek kalite bir mahsul vererek sizi cevaplandıracaklardır. Bir çok insanlar içlerindeki emniyeti bulup, kazanıp haketmeyi ararlar. 17. Muvazenenizi muhafaza edin. Muvazenesizlik, dikkatsiz fikrî itiyatlardan ileri gelir. Eğer muvazene eksikliği varsa din, psikoloji ve pratik tecrübeler yoluyla, bilerek ve çalışarak düzeltiniz. Bir korku hissine muvaffakiyetsizliğe, mahrumiyete veya şüphe, korku ve mağlûbiyete bilerek çalışma ve kendi kendini analiz etmek suretiyle galebe çalabilirsin. İç huzur, haricî sükûnet, cazibe ve saadet husule getirir. Teminat elde etmenin en basit yolu kendiniz hakkında düşünmeyip başkaları hakkında düşünmeniz olacaktır. Sistematik surette bas kaşıyıcı, tırnak yiyici, masaya vurucu, yahut tavan seyredici olmaktan sakınınız. Bu huylar değişmez şekilde muvazenesizlik ve kendine itimatsızlığın nişaneleridir. 18. Faal olunuz. Dinamik bir lider kendi kendinin ilk hareket Vericisidir. O her zaman ilham ve şevki tabiiye açıktır. Ve fikirleri harekete çevirir. Hareketleri; satıcılık, göstericilik ve sporculuk yollariyle Dram haline koymayı öğrenir. Mütecaviz olmadan hareketli olun. İşlere başlayın lâkin bitireceğinizden emin olun. İşi şevk, gayret ve alâka ile devam ettirin. Tembellik ve uyuşukluğa, fizik ve zihnî adetler kurarak galebe çalabilirsiniz. 19. Mütevazi olunuz - yalnız çok fazla mütevazi değil - Hiçbir kimseyi yüzüne veya arkasından küçültmeyiniz. Başkalarını hakikatte olduğu gibi görünüz. Kendiniz veya başka birinin kabiliyetini, ne olduğundan az nede olduğundan fazla tahmin etmeyiniz. Kendinizi, halihazır mevkiinizi veya - hut istikbaldeki imkânlarınızı küçümsenıeyiniz. Şahsî gösteriş, amirlik kibri ve aile gururu hiç bir liderin müsamaha ile karşılamaması icabeden ufak, kendi kendini aldatma şekilleridir. Kendi kendini aldatma şekilleridir. Kendi hakkında söylediklerine olduğu kadar başkaları için söyliyeceklerine de aynı derecede dikkatli ol. 20. Sebatlı olunuz. Gelişi güzel fikir değiştiren bir lideri kimse takip edemez. Bir an ateşli ondan sonra buz gibi, bir gün samimi ertesi gün haşin, bir hafta mültefit gelecek hafta sert olanlar izinde yürüyenleri şaşırtırlar. Eri iyi yol düzgün huylu, aynı tavırlı ve reaksiyonları anlaşılabilir olmaktır. Bu vasıflar izinde yürüyenleri cezbeder ve beşerî münasebetleri ahenkleştirir. 21. Şefkatli olunuz. Nezaket ve merhamet liderlikte ilerleme yolunu hazırlar ve bu kaideleri kusursuz tatbik edenlere iyi niyet ve sadakat olarak büyük hisseler verir. Hakiki bir lide r rakiplerine ne kadar nazikse, kendi taraftarlarına da o derece anlayışlıdır. Nankör, hazırcevap, calî ve lütufkâr görü - nen haller mesuliyetli mevkilere uygun olan bir çok kimsenin hayatlarını mahvetmiştir. 22. Teşkilâtınızı tanıyınız. Bazı otoriteler, liderliğin, organizasyonun bir safhası olduğunu kabul ederler. Bir lider en tesirli olabilmek için teşkilâtın bütün detaylarını, politikasını, usullerini, personelini, metod ve işlemesini İyice bilmelidir. Bir kimsenin politik, medenî, dinî, ticarî, profesyonel veya askerî teşkilâtlara liderlik etmesi halinde de bu kaide carîdir. Mensup olduğunuz grubun neyi temsil ettiğini bildiğinizden emin olunuz. Halka, netice ve idare hissi veriniz. 23. Dikkatli bir dinleyici olunuz. 24. Silsile] meratip'e riayet ediniz. Âmirler, akranlar ve maiyetler şahsî mukalem elerde ve grup münakaşalarında ince bir alâka ve yakın bir dikkat İsterler. Usta bir lider, fikirler sorar ve söylenenleri dikkatle dinler. Fikirler soran fakat söyleneni kıymetlendirmeyen bir insan sade ne yapılacağını söylemek için beklemektedir. Âmirini atlayarak fikirlerini doğrudan doğruya başkana götüren iş sahipleri ekseriya âmirinin prestiş ve otoritesini kırmak teşebbüsleri ile kendi gayesini mağlûp etmiş olur. Fikir beyan ederken yahut emir verirken selâhiyet hatlarını aşağıya doğru ve mes'uliyet hatlarını da yukarıya doğru takip etmek akıllıca bir hareket olur. Gelmiş geçmiş en akıllı adam, hiç bir kimse iki âmire hizmet edemez demiştir. 25. Başkalarından öı Her işten anlayan ve herşeyin mütehassısı olan bir kaç dahi bulunabilir. Her mütehassısın hudutları vardır. Büyük bir lider eksper ve mü- MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

7 tehassıslardan muhtelif edileceğini öğrenir. sahalurdu nasıl istifade 26. Cevap ararken teşriki mesayici olunuz. Sosyal bir boşlukta liderlik mevzuu bahis olamaz. Liderlik bir insanın diğerlerinin hareket tarzlarına tesir etme amelh esidir. Popüler, sosyal yahut demokratik liderlik daima netice, sualler veya problemler ortaya kovan teşkilâtla 1 )", gruplar veya hareketlere bağlıdır. Bunların içinde liderin şayanı kabul hal çareleri veva üzerinde çalışılabilecek cevapların bulunmasına yardım etmesi lâzımdır. 27. Alâkalı olunuz. Başkalarının menfaatleri ile ilgilenme ve onîarın teşkilât için ne olduklarının ve ne yaptıklarını n sıcak bir kalple takdiri ivi bir liderlik İçin son derece mühimdir. Bu l.ususbp, ilk isimlerini kullanarak, aileleri hakkında malûmat sorarak, boş zamanlarda yap'ıklan işlerden bahsederek, ve başka yaklaşma şekilleri bularak, gösterebilirsiniz. Dedikodudan kaçınarak başkab.rına saygı gösteriniz. Irk, din, politiıka ve tami'.miyle şahsî olan şeylerden bahsetmeyiniz. Bu ufak şeylerin liderin durumunu kuvvetlendirmeye faydası olur. 28. Otoritenizi trşhir etmeyiniz. Başkalarının sizinle birlikte, fakat teşkilât için çalıştıklarını kabu! ediniz. İnsanların size yardım etmelerini isteyiniz. Tavsiyelerde bulununuz lâkin az emir veriniz. Yalın/, ikna vo!u ile muvaffak olamadığınız ahvalde emir verini/. Emir ve tahakküm tavırları lider değil, uşak yamağı doğurur. Ayarlama, yetiştirme konferanslar!, idare meclisi toplantıları, şahsî görüşmeler gibi teknik malûmatınızı ve meslekî melekenizi gösterecek ahvalde tesir icra ediniz ve ancak nadir ahvalde direkt olarak otoritenizi gösteriniz. 29. Düşünceli ohınuz. Şahsi mülakatlar veya grup halinde toplantılar idare ederken, ne söyleyeceğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi evvelce plânlayınız. Kelimelerinizi ihtimamla seçiniz, sesinizin tonuna dikkat ediniz. İfade etmek istediğiniz şevin ivice açıklandığından emin olunuz. Bir çok kimseler mühim bir noktayı unutmamak için mülakat Üsteleri kullanırlar. 30. Tenkitleriniz yapscı olsun. Eıı iyi usu! yanlışları tashih etmek, kaideleri tekrarlamak yeni talimat vermek yahut yanlış yapan İşçi veya maivetinizi elemektir. Eğer bu şekil usuller kullanırsanız, akıllı kimseler gücenmeden ihtarınızın mânasını arılarlar. Tenkide başlamadan evvel bütün hakikatlere sahip olduğunuzdan emin olun, durumun bütün zaviyelerini görün. İslerin ve istihsalin doğru usullerle nasıl düzeltileceğini biliniz. Mümkün olan ahvalde insanların yerine usul ve tekniği tenkid ediniz. E- ğer şahısları tenkit lüzumlu görülürse, biraz methetme ile yumuşatılmalıdır. 31. Selâhiyeii dağıtınız. İdareciliğin prensiplerinden bir tanesi selâhiyetleri dağıtmak ve maiyetini neticelerde mesul tutmaktır. Akıllı bir lider maiyetini seçer ve idare eder. Onlara işlerin detaylarını dağıtır. Sonra da neticeleri kıymetlendirir. 32. Hatalarınızı kabul ediniz. Akıllı bir lider hatalarını açıkça kabul eder ve tevazu içinde onları tashih eder. Hiç bir zaman mazeret beyan etmez ve kusuru başkasına yüklemez. Birçok büyük liderler maiyetlerinin vaptığı hataların mesuliyetini üzerlerine almışlardır. Herşeyti bil İT im edası takjinısjsaınıız yan/ıltıcı duruma düştüğünüz zaman şahsınıza olan saygıyı kaybedersiniz. 33. Sıkı fakat herkese karşı hâkimiyetli olunuz. Becerikli bir lider izinde yürüyenleri umumî efkâr nazarında küçük diişürmez. Tehdit ve tekdirleri, insanları hizava getirmek için, yalnız son çare olarak kullann". Başlılarını azarjlamak, hiçe savmak ve nazarı itibara almamak, iyi bir liderlik tekniği değildir. Ekseriya muntazam bir yetiştirme nezaret ve modern taciz usullerinin kullanılması suretiyle disiplin ölçülerini kullanmaya lüzum kalmaz. Önderlik et ve öğret. Sopa vurma ve iğfale çalışma. 34. Programlarınızı evvelden hazırlayınız. Plânlama icraatın mavi resimleridir. Bu, kısa devre ve uzun vadeli liderlik için elzemdir. Zamanı ivi seçmek de akıllı bir plânlama kadar mühimdir. Konferans, komite ve grup liderleri daima programlarım plânlamah ve içtimaları tayin etmeli ve bunlara İştirak edecek kimseleri çok evvelden seçmelidirler. Grubun -bir karara varabilmesi ve talimatları tatbik edebilmesi İçin, liderin, münakaşa mevzularını seçmek, malûmatları Coplamak, hülâsalar 1 çıkarmak, sjaporlar hazifllaınak, vazifeleri meyamndadır. 35. Büyük liderleri tetkik ediniz. Liderlik üzerine araştırma ve yetiştirme mevzularında ihtisas yapmış ilim adamları muhtelif cins liderleri tarif ve sınıflandırma için 250 den fazla tâbir kullanmışlardır. Halen meşgul olduğun yahut istikbalde elde etmek istediğin liderlik rolü için lüzumlu hususî ehliyetlerin ve tekniklerin tesbiti için liderlik edebiyatını etüd ediniz. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957-SAYI

8 Kendi sahanızdaki liderlerin biyografisi ve otobiyografilerini ckr.mak, size onların tecrübelerinden çok şeyler öğretebileceği gibi yapacağınız masraflı hataları da önler. 36. Müspet ve yaratıcı olunuz. En büyük liderler işler üzerinde sarih, müsbet, yapıcı, yaratıcı ve teşriki mesaicidirler. Lâkin boş, despot, diktatör ve demagog olanların başkalarına karşı tavırları; menfi, inatçı, adaba aykırı ve aşındırıcılığa mütemayildir. Devamlı şikâyet etme, homurdanma ve tenkit etme liderliğe uygun olmayıp her ne pahasına olursa olsun bertaraf edilmelidir. 37. H«rkesin hakkını teslim ei. Hususî bir başarısı halinde projektörü diğer şahsın üzerine çevirmek daima akıllıca bir harekettir. Başkasının kazandığı bir başarıyı kendine maletone ve tacı kendi başına koymak çok muazzam İki hatadır ve içtinabı imkânsız olarak itibarınızın kaybolmasiyle neticelenir. Bu şekil hareketler inisiyatifi öldürür, gayeleri körletir ve topluluk moralini tamamen yok eder. Bir İşin muvaffakiyetini yükseltmek için başkalarin<jn yaptıklarını tam olarak tanıyınız. Bu lidere ve izinde yürüyenlere, iki misli kâr temin edecektir. 38. Adamlarınızı herkıes içinıdıe mejflıeelliniz. Normal insanlar taktir ve methetme üzerine yemden hayat bulurlar. Hususî metih bir bakıma tabasbus eseridir. Umumî bir toplantıda yaptığınız bir işin beğenildiğinin tasdik edilmesi insanlara daha büyük müessirlik ilham eder. İyi yaralan bir iş için ilgili âmir tarafından bir metin maktubu veya bir nişan ile taltif veya müdrik bir methetme işi başaranın moralini artırır ve grubun pereştişini yükseltir. 39 Tedbirli davranarak tekdir ediniz. Eğer maiyetiniz hata yapar yahut kaideleri bozarsa daima yalnız olarak ve gayri resmî tekdir etmek daha iyid iır. BaşkalarŞm'n ötaündte 1 alenî tekdir infial husule getirir ve esas gayeyi tahakkuk ettirmez. Disiplin tedbirleri alırken mümkün olduğu takdirde başkalarının hislerimi rencide etmekten çekinin. Bilhassa masum yanlışlar yapılmışsa. 40. Kıymetlendirmeyi Adilâne yapan ve bîr ölçü bulun. Bütün modern sanayi teşkilâtlan bir nevi randımanı kıymetlendirme sistemi kullanırlar. Bu da âmirlerin maiyetlerini ayırmalarına yardım eder. Her gurubun personel ve [liderlerini Jkıymetlendirmek için bir ölçü sistemine ihtiyaç vardır. Bu makalede verilen 50 liderlik öğütü liderlerin kendi kendilerini ölçmede kullanılabilir. Bu sayede liderler kendi hareket tarzları ile yüz yüze gelmek mecburiyetinde kalır ve liderlik tekniğini ilerletirler. 41. İnsanlara malûmat veriniz. Kendileri için hayatî ehemmiyeti olan meseleleri insanların üs':üne atmaya ve onları karanlıkta bırakmaya teşebbüs etmeyiniz. Eğer takım ruhu içinde çalışma bekliyorsanız insanlara takımın âzası muamelesi yapınız ve içerde neler cereyan ettiğine dair bilgi veriniz. Bu hareket emniyeti takviy? eder, şüpheyi kaldırır ve işin içinde olma duygusu yaratarak morali kuvvetlendirir. 42. Başkalarının yantığı ise hürmet gösteriniz. Bir insanı ehemmiyetli hissettirmekten belki daha iyisi kendisine umumî plâna nasıl intibak ettiğini göstermektir. Kendisine ivi yaptığı bir iş sayesinde teşkilâtın muvaffak olduğunu gösteriniz. Eğer o makinada bir çarktan başka bir şey olmadığını hissederse mahrum edilmiş hisseder ve arzusunu kaybeder. Bu sebeple her azanın ne kadar basit olursa olsun işinin ehemmiyetini görebilmesi için ekseriya istikamet tayini, işin esaslarını öğretmek ve moral yapıcı bir programla yardım icap eder. Bir yere kaynaşmadan evvel hepimizin şemadaki kendi yerimizi bilmemiz lâzımdır. 43. Sebepler gösteriniz. Politika ve kararların niçin ve nereleri İçin olduğunun izahı daima iyidir. Bu sayede zemmetmek ve alevhte konuşmayı önlersiniz. İnsanlar bir şeyin niçin olduğunu bilmek isterler. Aynı zamanda ne yaptıklarını, en iyi ne şekilde yapabileceklerini ve yapmak için doğru yolun bu olduğunu da bilmek isterler. Binaenaleyh mümkün olan he r ahvalde her şeyin söbebini veriniz. Doğruluğundan emin olduklarına inandıkları ve anladıkları bir is için insanlar hayatlarını ve servetlerini tehlikeye atarlar. 44. Sarih ve enerjik konuşunuz. Sözlerinizde beceriksiz olmayarak düşüncelerinizde açık ve tavırlarınızda doğru olunuz. İnsanlara alâka ile bakınız ve onlara doğrudan doğruya hitap ediniz. Mevzudan ayrılmayın ve dinleyeni ne düşündüğünü bulmaya sürükleyiniz. Aksi takdirde onun hareketlerine tesir etmekte müşkülât çekersiniz. Konuşmanızda enerjik lâkin kaba olmayınız. Konuşmada, bakışlarda, tavırlarda ve cevaplarda enerjik olmak sabırlı çalışmalar neticesinde fikir ve hareketlerin tabii tarzı ola- MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

9 rci'k elde edilebilir. Keskin düşünceden hareket çıkar. 45. Ara bulun fakat yatıştırmayın. kararlı Radikal ve muhalif olanlar ekseriya çukurdadırlar. En iyi liderler grubun arkasında kalanlarla ilerisine doğru hücum edenler arasındaki sahayı işgal ederler. İhtilâfları birleştirmeyi ve prensiplerden ayrılmaya yahut esas gayenin mııvaffakivetini tehlikeve atmadığı takdirde imtivaz O j ela verebilirsiniz. Ehemmiyetsiz meseleleri gürültü mevzuu yapmayınız. Küçük gruplar arasındaki İkiliklerde bitaraflığınızı muhafaza ediniz ve onlara müşterek gayeyi gösteriniz. Ara bulurken kendinizden ziyade başkalarını memnun etmekle daha sakin olursunuz. 46. Kendine karşı iyi ol. Kendi kendini cezalandırmak fikrinden, kendi kendini harap etmekten yahut muvaffak olmak için fazla çalışarak kendini öldürmekten sakın. Değersiz, nezaketsiz ve muvaffak olmaya iktidarsız olduğunuz hakkındaki esassız inançlardan kendinizi kurtarınız. Bu gibi fikirler ancak kendi kendini mağlûp eden bir gaye ^iider. Bunları benliğinizin içinden söküp atmalısun/:. Muvaffakiyetsizlik sebepleri ekseriya havıi; noksanlıklardan husule gelir. Bu kusurlarınızı evvelce kendi noksanlarınız hakkında sarf ettiğim'/, zamanı liderlik tekniğini ilerletmeye veroıek önlivebilirsiniz. Başkalarına yardıır, ede;ek kendini/.» karşı da iyi olunuz. 47. Korkak olmayın cesur olun. Namert bir lider, izinde yürüyen cesur insanlara ilham veremez. Grupta cesaret yaratarak korku ve namertliğe karşı koyunuz. Cesaretsiz iş görmeyiniz. Korku ve namertlik umumiyetle aşağılık duygusundan husule gelir. Bu da tecrübe vs 1 çalışma yollarivle önlenebilir. Namertlikten kurtulmanın en basit usulü evvelâ cesur fikirlerle sonra cesur kelimelerle ve nihayet cesur hart-ketlerle açıkça onun karşısına çıkmaktır. Yapmaktan korktuğun sevi vaprnavı öğren. Korku şeytana sadakattir. 48. Neşeli bir hava varaimak için kendini yetiştir. Nes'eli bir hava mefhumu ve taktiği husule getirerek diplomatik olmayı öğreniniz, Doğuştan diplomat, eğer mevcutsa bile çok azdır. Takt veya nisbet mefhumu müşkül durumlarda diplomatik olma kabiliyetidir. Bu objektif tavır bir kimseyi aksiliklere takılmaktan muhafaza eder. Bu, hazırlanabilecek paha biçilmez bir liderlik sıfatıdır. Tatlı bir söz, dostane bir bakış veya sabır gösterme gibi hareketlerle takt izhar etmeyi öğreniniz. Nes'eli olma mefhumu hâdiseleri nisbet haricinde görebilme kudretidir. Bu en iyi şekilde hazır cevaplık, komik bir hikâye, yahut sizin ve başkalarının hakkında yapılan şakalara, içten bir mukabele suretiyle yerine getirilebilir. Bu, gerginlikleri kaldırır, ağır yükleri hafifletir, maniaları kırar, zıddiyeti yumuşatır. Lidere pürüzlü maniaların üzerinden kaymayı ve şahsî temaslardaki biçimsiz kesilmeleri önler. Her ne kadar bu iki tavır hayatı ayrı zaviyelerden görmekte ise de daima birlikte giderler ve maiyetlerini cezbederler. 49. Dinamik olunuz. Demokrasi, yürütecek enerji ve sonsuz azmi olan ve bu sayede milleti dahili ve haricî düşmanlardan koruyacak liderlere ihtiyaç gösterir, insanları kahramanca hareketlere ve kendini düşünmeyen hizmetlere teşvik edecek dinamik kabiliyetli liderler aranıp bulunmalı ve yetiştirilmelidir. Aksi halde bu millet eski Atinalıların günündenberi düzinelerle demokrasinin başına gelenlere maruz kalacaktır. 50. Moral Birliği husule getiriniz. En mühimi devlet adamları ve diğer liderlerde ruhî bir kuvvet ve moral bir bütünlüğe olan ihtiyaçtır. Bu evsaflar ekseriya şairlerde, peygamberlerde ve azizlerde kuvvetlidir. Onlar Washington, Lincoln, Gandi ve diğer devlet adam lannın hayatına tesir etmişlerdir. Bu evsafların mevcut bulunmaması. Napolyon, Hitler ve Muş so'lini'nin kararmasına ve yıkılmasına yardım etmişlerdir. Dünyanın en büyük liderlerinin karakterlerinin tahlili neticesinde görülmüştür ki prensiplere sadık kaldıkları müddetçe hizmet ettikleri halkın itimadını hiç bir zaman kaybetmemişlerdir. Tereddütsüz olarak tayin edilen liderlik kaidelerini anlama kabiliyetiniz ve onları arzu ijle takip etmeniz bizim başkalarına liderlik etmekapasitemizi tâyin edecektir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Makina Mühendis', alınacaktır. Su, buhar ve kazan terkip işleri için Elmadağ Barut Fabrikasında çalıştırılmak üzere bir Y. Makine mühendisine veya mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin Kuruma müracaatları rica olunur. MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

10 Türkiyede Pamuk Sanayii Hakkında Mukayeseli BirEtüd I AVRUPA'DA PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİ Bu yazı E. P. U. da-hili memleketlerde, Türkiye'de ve Çukurova mıntıkasındaki pamuklu mensucat sanayiini, hammadde, kapasite, istihsal, ithalât ve ihracat bakmamdan durumlarını incelemek üzere hazırlanmıştır. Yazının hazırlanmasında, Avruoa İktisadî İşbirliği teşkilâtının tekstil Komitesinin yıllık neşriyatı, Sanayi Kalkınma Bankasının raporları, Sanayi Yardım Komitesinin raporları ve Adana Bankasının neşriyatından faydalanılmış'tır. HAMMEDDE : Avrupa ve Amerika sanayii için yılında istihsal edilen 15,510,000 Balya pamuğun 13,540,000 balyasını Amerika, 620,000 balyasını Türkiye ve 1,350,000 balyasını Yunanistan, İtalya ve ingiltere ile Fransa ve Belçika'nın deniz aşırı yerleri temin etmiştir. Aynı yılda bütün dünya pamuk rekoltesi 38,355,000 balyadır. Avrupa pamuklu sanayiinin ithal ettiği pamukların yekûnu da 6,282,000 balya ile dünya istihsalinin % 16 sini ve E. P. U. içi memleketler ile Amerika'nın istihsalinin % 40 nı teşkil etmektedir. Türkiye'den ithal edilen miktarda 316,700 balyadır. KAPASİTE : Avrupa pamuklu mensucat sanayii, dünya pamuklu mensucat sanayiinde mevcut olan iğlerin % 43 ne ve dünyada mevcut dokuma tezgâhlarının % 37 sine sahiptir. (Tablo 1) ( T A B L O - I ) AVRUPA PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİNDE YILINDA MEVCUT İĞ VE TEZGÂH ADEDİ Memleket Avusturya Belçika Hollanda Fransa ttalya İsveç isviçre İngiltere Garbı Almanya Amerika B. D. İş - Gücü: E. P. U. yakındır. (Tablo 2) Avusturya Hollanda Fransa İtalya Memleket (1) İsviçre ingiltere Garbi, Almanya İğ Adedi 624,667 1,882,601 1,205,400 6,589,221 5,794, ,188 1,189,000 26,400,000 6,059,712 22,400,000 Dokuma Tezgâhı adedi 14,274 46, , ,014 10,120 20,000,366,00 131, ,000 İğ Saati 6,567,423 5,518,015 21,887,587 15,772,700 4,382,113 42,826,000 21,979, ,058,000 Tezgâh 123, , ,800 50, , ,923 2,101,000 İçi memleketlerde pamuklu mensucat sanayiinde çalışan işçilerin yekûnu bir milyona (T A B L O - 2 ) PAMUKLU MENSUCAT SANAYİİNDE İŞ - GÜCÜ ( YILI) Erkek İ Ş Ç İ L ERİN % Kadın ADI :DÎ % Toplam «17« S (1) On işçiden az işçi kullanan yerler hariç. İSTİHSAL: E. P. U. memleketlerinde 1954 yılında ton pamuk ipliği w ton pamuklu mensucat istihsal edilmiştir. (Tablo 3) MÜHENDİS VE MAKİNA SENE l ARALIK 1957 SAYI : 5

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN Ekim ve Aralık'ta 280.000 Lira Maltepe Esenyurt'ta 1 BAHÇELİ VİLLÂ Küçük Yalı'da 1 ÇAMLI APARTMAN * Ayrıca muhtelif para ikramiyesi * Ekim ayı çekilişi 31.10.955 de ANKARA şubemizde muhterem halkımızın

Detaylı

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi i ç i NDE K l L E R Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım III) Dünya Balıkçılık Âlemi Midyelerimiz ve Türkiye Balık Sanayiindeki istikbali Hakkında İ Ç İ N D E K İ! Lüier ve Avcılığı (Kısım

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld

H..t rouc tou' f low. dıagram. k now-how. transfer of tf.chnology & k n o w l e d g e. patents A A A A.. V V V V. V A i A V V V. thfoufjhout the wo»ld PATENTEO USA 4 9 / 5 5 9 rochemica! patents processing f low.. dıagram INTERNATIONAL Products PATENT İN ENGLAND A A A A.. V V V V.. >\ V A P'oducts Trade V A i A V V V INTERNATIONA! 1»72 P r o d u c t

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 119 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: S, Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yazı İşleri) 15221 (İdare) Fiatı : 60 Kuruş Neşriyat Müşaviri : Metin TOKER

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N

YENİ İSTANBUL. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden: HABİB ED I B TÖ R EH A N 1 Aralık 1949 Perşembe S İY A S Î İKTİSADÎ Şehir dışı -te Sayı 1 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için seneliği 32 altı aylığı 17, üç aylığı 9 liradır.

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında.

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. Dünya Balıkçılık Âlemi......... 6 KAREKİN DEVCCİVAN Elendi ile Bir Mülakat

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 68 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCA

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 292 Yazı işleri : Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 75 Rüzgârlı Bok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları s

Sevgili AKİS Okuyucuları s AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Gilt: VII, Sayı: 108 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: 3 Daire: 7 P. K. 682 Ankara Tel: 15221 (Başyazar) 18992 (Yazı İşleri ve İdare) Fiatı : 60 Kuruş: İmtiyaz Sahibi

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER BALIK ve BALIKÇILIK Taze Balıkların Muhafazası Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 6 Olta Takımları ve Yedek Aksamı (Kısım I)... 7 Türk Balıkçılığının Gelişmesi ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı