Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24"

Transkript

1 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, S cak yaz günlerini geride b rakmaya bafllad m z bu dönemde, endüstrideki geliflmeler ve yenilikler de h z n giderek artt rmakta. Buna paralel olarak, bizler de, yaz dönemi boyunca endüstriye sunulan yeni ürünlere yönelik birçok haber edindik. fiu an okumakta oldu unuz Eylül 2009 say m z ile sizleri endüstriye sunulan bu yeniliklerden olabildi ince haberdar etmeyi hedefledik. Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 92 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Bu say da da geçti imiz y llar n Eylül say lar nda oldu u gibi Otomasyon konusuna özel yer ay rd k. Günümüz sanayisinin en popüler konu bafll klar ndan biri olan ve Türk endüstri profesyonelleri taraf ndan da ilgi ile takip edilen Otomasyon konusuna yönelik birçok haber ve ilana dergimizin 15 ve 24'ünci sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Dergimizin bu say s nda dikkatinizi çekecek yeni bir bölüme de yer verildi. Bu bölümün ad Katalog Özel Bölümü. 30 ve 34'üncu sayfalar aras nda, birbirinden de erli firmalar n kataloglar n küçük ilanlar fleklinde size tan tmaktay z. Bu kataloglardan ilginizi çekenlerini kolayl kla firmalardan talep edebilirsiniz. Bunu yapmak için katalog reklam n n alt nda yer alan SLI numaras n kullanabilir, ya da, web sayfas ndan seçim yapabilirsiniz. Bundan böyle Eylül ve fiubat say lar m zda yer verece imiz bu özel bölümün ilginizi çekece ini düflünmekteyiz. Siz de erli okurlar m zdan ald m z geri dönüfllere göre, dergimizde yer verilen yeni ürün haberleri ve ilanlar ilgi ile takip edilmekte. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz koflullar nda k sa ürün haberleri ile birçok sektörden olabildi ince çok bilgiyi sizlere sunabiliyor olmas dergimizin en be enilen yönü. Bu haberlerin ve ilanlar n oluflmas nda hem Türk hem de yabanc firmalar n bizler ile kurduklar iflbirli inin önemi son derece büyük. Bu nedenle dergimizde yer alan tüm firmalara teflekkürlerimizi bir kere daha sunar, siz de erli okurlar m za Eylül 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG Marketta Lähde Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapak resmi için Phoenix Contact a teflekkürler.

5 adresinde giriniz.

6 Atlas Copco, ilk sertifikal 'net s f r enerji tüketimi'ne sahip kompresörlerden oluflan 'Carbon Zero' Serisini sundu Carbon Zero Serisi Kompresörler 6 EYLÜL 2009 Antwerp, Belçika, 30 Haziran 2009: Atlas Copco'nun Ya s z Hava bölümü, flirketin entegre enerji geri kazan m sistemlerine sahip ZR serisi su so utmal ya s z hava kompresörlerinin dünyada TÜV taraf ndan belirli tasar m koflullar nda 'net s f r enerji tüketimi' için onaylanan ilk kompresör oldu unu duyurdu. Elektrik güç giriflinin %100'ünün s cak su biçiminde de erlendirilebildi i ispatland. Bu 'Carbon Zero' kompresörler sayesinde g da ve içecek, mand ralar, ka t hamuru ve ka t, farmasötik, kimya ve petrokimya, enerji santralleri, temizleme odalar ve tekstil gibi s cak su ve buhar kullanan sektörler enerji faturalar n büyük oranda azaltabilecek. Enerji tüketimi bir kompresörün servis ömrü boyunca maliyetin %80'ini temsil etti i için bas nçl hava sistemlerindeki enerji tasarruflar çok önemlidir. Bas nçl hava sistemleri, endüstriyel elektrik tüketiminin yaklafl k olarak %10'una denk olsa da, bir fabrikan n toplam elektrik giderinin %40' n oluflturabilmektedir. Bu nedenle, Atlas Copco y llard r enerji aç s ndan verimli bas nçl hava çözümleri gelifltirmektedir. Yeni sertifika, Atlas Copco'nun innovasyon geçmiflinde bir baflka dönüm noktas d r. SCHUNK HSB lineer eksenler pek çok uygulamay mümkün k l yor SCHUNK, HSB lineer eksen sistemleri ile ürün gam na sofistike modüler lineer eksenleri ekledi. HSB lineer eksen sistemleri sayesinde her türlü lineer eksen uygulamas na çözüm sunabiliyor. Lineer eksenler pratik olarak her türlü tafl ma ve transfer uygulamas nda kullan labilir. Uygulamalarda gerekli olan hassasiyeti, dinamik uygulamalarda istenilen h zlarda ve maksimum esneklikte Atlas Copco Kompresör Teknik bölümü Baflkan Stephan Kuhn, Müflterilerimize, enerji giriflinin %100'ünü de erlendirebilen bir bas nçl hava çözümü sunabildi imiz için çok memnunuz dedi. Günümüzde müflterilerimiz karbondioksit emisyonunu düflürmek için s k hedeflerle karfl karfl yad r. Carbon Zero kompresörle müflteriler neredeyse s f r bedelle bas nçl hava elde edebilirler ve bu da çevreyi koruma ve maliyet aç s ndan çok önemlidir. Ba ms z Technische Überwachungs- Verein (Alman Teknik zleme Kurumu veya TÜV ) bu y l n bafllar nda Atlas Copco'nun entegre enerji geri kazan m sistemlerine sahip ZR su so utmal ya s z vidal kompresörlerinin tip testini denetledi. Test süreci, elektrik girifl gücünü ve s cak su olarak ç k fl gücünü gerçek zamanl ölçülmesinden oluflmaktayd. Daha sonra iki ölçüm karfl laflt r ld. 40 C ve %70 ba l nemde özel tasar m koflular nda elektrik girifl gücünün %100'ünün geri kazan labildi i kan tland. Carbon Zero kompresör havay s k flt r rken tüm elektrik enerjisi girifli s ya dönüfltürülür. Bu s, farkl kompresör parçalar nda ortaya ç kar. Sorun, bu s y s k flt rma elementleri, ya so utucu, ara so utucu ve son so utucu gibi tüm bileflenlerden toplamakt r. Entegre enerji geri kazan m sistemi, tüm bu bileflenlerde so uk su dolaflt r r ve s aktar m n n bir sonucu olarak 90 C'ye kadar s cak su elde eder. Bu s cak su, endüstrideki birçok uygulamada kullan labilir. Birçok endüstri s cak suyu, mekan s tma, dufl ve baflka benzeri uygulamalar için kullanabilir. Bununla birlikte bu özellikten en çok faydalanacak sektörler süreçlerinde sürekli olarak s cak su ve buhar kullananlard r. Tipik s cak su ve buhar kullan c lar aras nda, g da ve süt iflleme fabrikalar (kaynatma, temizleme, sterilize etme, eritme), ka t hamuru ve ka t sektörü (piflirme kazanlar ve buharlaflt r c ve a artma, ka t hamuru oluflturma ), tekstil sektörü (boyama, sentetik ipliklerin stabilizasyonu), farmasötik sektörü (fermentasyon ve sterilize etme), rafineriler, kimya ve petrokimya fabrikalar (buhar dam tma, geri kazan m, s y rma, s izleme), enerji santralleri (elektrik üretimi), temizleme odalar (nemlendirme) bulunmaktad r. S cak su veya buhar normalde elektrik, petrol veya do al gaz gibi yak tlar tüketen endüstriyel kazanlar kullan larak üretilir. Kompresörden gelen s cak su do rudan ya da önceden s t lm fl kazan besleme suyu olarak kullan ld nda yak t tüketimi yüksek oranlarda azalt labilir ve hatta tamamen ortadan kald r labilir. Böylece, önemli miktarlarda enerji tasarrufu elde edilir. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. HSB Lineer Eksen Sistemleri garanti eder. Mevcut uygulamalar istenildi i zaman h zl ve kolay bir flekilde SCHUNK HSB lineer eksen sistemlerine çevrilebilir. HSB lineer eksen sistemi farkl tipte lineer eksenleri kapsar. Bu eksenler farkl özelliklere sahiptir. Kendinden yatakl eksenlerden, farkl profil yap lar na sahip eksenlere, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalardan, a r kuvvet ve momentlerin karfl lanmas gereken ikili ray-araba sistemli lineer eksenlere kadar çok genifl bir ürün grubuna sahiptir. Müflteri akl ndaki uygulamaya göre en uygun tahrik sistemini, zaman kay fll, sonsuz vidali veya kramiyer diflli-pinyon tahrikli sistemlerin aras ndan seçebilir. Farkl ekipmanlar ve aksesuarlar; redüktörlerden sensörlere, servo motorlardan motor ba lant flanfllar na, servo motor sürücülerinden kablo setlerine; müflterinin istedi i kombinasyonlarda eksenlerle beraber sunulabilir. Kullan ma haz r, yataklamas, k za, profili ve tahrik sistemi bir arada olan ve istenen boylarda sunulabilen komple lineer eksen çözümleri sayesinde SCHUNK müflterilerine pek çok uygulamada avantaj sa lar. Bu sayede fonskiyonel lineer modüller, modüler sistemlerinin getirdi i avantajlarla kullan c n n çok kolay bir flekilde sistemini konfigüre edebilmesini, yeni uygulamalar rahatl kla gerçeklefltirebilmesini, daha esnek ve daha ekonomik çözümlere ulaflabilmesini sa lar. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Ölü bölgesiz Kompakt Güvenlik Ifl k Bariyerleri; Banner Engineering'den yeni EZ-SCREEN LP güvenilir performans düflük maliyetle birlefltirir EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Perdesi Banner Engineering'den yeni EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Bariyeri, uçtan uca ölü bölgesiz alg lama sa lar Banner Engineering taraf ndan kompakt ve düflük maliyetli bir Tip 4 Güvenlik Ifl k Bariyerinin tan t m yap lm flt r. Yeni EZ- SCREEN LP (LP = nce Profilli), hiçbir ölü bölge b rakmadan bariyer uzunlu unun tamam boyunca sürekli koruma sa lar. Cihaz n entegre kontrollü iki parçal tasar m (verici ve al c ) ayr bir kontrolör gereksinimini ortadan kald r r. Bariyer, aralar nda otomotiv, elektronik ve yar -iletken, malzeme tafl ma ve metal iflleme endüstrilerinin de bulundu u çeflitli sektörlerde kullan lan makinelere kolayca monte edilip güvenilir flekilde çal flacak yap da tasarlanm flt r. Bariyerler; güvenlik sar s, sar rengin flart olmad yerlerde daha estetik bir görünüm için f rçalanm fl anodize alüminyum ve yar -iletken uygulamalar için nikel kaplamal ESD (elektrostatik deflarjl ) emniyet gövdesiyle temin edilebilir. Üniteler, parmak alg lamak için 14 mm çözünürlükte ya da el alg lamak için 25 mm çözünürlükte üretilir. Koruma yükseklikleri 270 ile 1810 mm aras nda ve alg lama mesafesi 7 m'ye kadar olup, cevap zamanlar 8 ila 43 ms'dir. 28 x 26 mm'lik gövde profili küçük makinelere minimum düzeyde taflma yaparak uyar. Üniteyle birlikte gelen yandan veya uçtan montaj aparatlar, iyi hizalama için döner tespit donan m içerir. Neredeyse her türlü makine konfigürasyonuna uyan ek montaj donan m mevcuttur. Birden fazla bölgeyi koruyan kaskad halinde ba lan p, birbiriyle örtüflmeyen üniteler pek yak nda tan t lacakt r. EZ-SCREEN LP (soldan sa a) elektrostatik deflarja karfl güvenli uygulamalar için nikel kaplamal, f rçalanm fl alüminyum ve emniyet sar s gövdeyle temin edilebilir. Kurulum, dip switch'ler ve yedi segmentli LED ekran kullan larak bilgisayar olmaks z n kolayca yap labilir ve hata teflhis bilgileri çubuklu grafik göstergesinden görülebilir. Makinenin bir k sm n n bariyeri bloke etti i durumlarda söz konusu bölgedeki bitiflik fl nlar körlenebilir. EZ-SCREEN LP cihaz, Tip 4, Kategori 4 PLe ve SIL 3 sertifikal d r. Cihaz ayr ca OSHA/ANSI Kontrol güvenilirlik gereksinimlerini aflar. Kaskad ba lanabilen üniteler (pek yak nda ç kacak), EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Bariyerinin birden fazla alan korumas na olanak tan yacakt r. Banner Engineering, dünyan n önde gelen görüntü iflleme sensörü, fotoelektrik ve ultrasonik sensör, fiber optik alg lay c lar, indikatör fl klar, makine emniyet sistemleri, hassas ölçme ve denetleme sistemlerinin yan s ra kablosuz a ürünleri üreticilerinden biridir. fiirket, tüm dünyada yerel uygulama deste i sa lamaktad r. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact' n Quint Güç Kaynaklar sadece 96 mm genifllikte, SFB (Seçici Sigorta Açt rma) teknolojilidir. 40 A Quint SFB Serisi Yeni Nesil Güç Kayna 8 EYLÜL 2009 Phoenix Contact' n Quint Güç Kaynaklar sadece 96 mm genifllikte, SFB (Seçici Sigorta Açt rma) teknolojilidir. fiu anda 40 A ve V ayarlanabilen ç k fl voltaj özellikli serisi haz rd r. Kritik sistemlerde ve makinelerde paralel yükler, sigortalar arac l yla k sa devrelere karfl ayr ayr korumakta ve herhangi bir k sa devre esnas nda bu sigorta, güç kayna ndan ar zal olan devreyi ay rma özelli ine sahiptir. lk an nda bu olay SFB teknolojisi ile, milisaniyeler düzeyinde gerçekleflmekte ve sistemin devaml olarak DC voltaj devaml l n sa lamaktad r. Bir önceki Quint Güç kaynaklar nda 12, 24 veya 48 V DC, 3.5, 5, 10 veya 20 A seriler mevcut olup yeni ç km fl olan 3 fazl 40 A güç kayna, SFB teknolojisi ile 12 ms boyunca 215 A sa layabilir. B25/C13 tipindeki standart sigortalarla ar zal olan hatt güvenli bir flekilde ay r rken, üretim sisteminizin operasyonel devaml l n sa lar. Power Boost özelli i, 45 A'e kadar sisteminizde afl r yüklenme veya inrush ak mlar nda güvenli flekilde bafllamas n sa lar, ayr ca Quint Power güç kaynaklar, uzaktan diyognostik amaçl izleme özelli i ile de farkl l k sunmaktad r. Ç k fl voltaj ve ak m tehlikeli düzeylere eriflirse, üzerindeki LED ve kuru kontak arac l ile sistemde problem ç kmadan önce müdahale flans sunar. %94 verimlili e, çok düflük enerji kay plar na ve minimum s yaratan bir yap ya sahiptir. Dünya çap ndaki girifl aral klar ve onaylar ile C aras nda çal flabilen bu güç kaynaklar bütün dünyadaki endüstriyel uygulamalarda kullan labilmektedir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Enerji Verimlili ine do rudan Eriflim sa layan Yeni nesil devre kesici Compact NSX Compact NSX Yeni nesil devre kesici 10 EYLÜL 2009 Yeni nesil devre kesici Compact NSX, bugünün ak ll tasar m yla, yar n n standartlar n belirliyor. Kusursuz koruma fonksiyonlar bir güç izleme ünitesiyle daha da güçlendiriliyor. lk kez, kullan c lar yeni performans özellikleriyle donat lm fl kompakt bir cihazda hem enerjiyi hem de gücü izleyebiliyor. Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Compact NSX devre kesicilerinin baflar s n sa layan tüm bu özellikler ve bunlar n yan s ra tesisatlar n güvenli ve kolay izlenmesi ve yönetimi için yeni fonksiyonlar. Yeni Compact NSX devre kesici serisi, elektronik zekas yla di er devre kesicilerden ayr l yor. Ayr nt l bilgilere do rudan eriflim ve aç k protokoller üzerinden a ba lant s sayesinde Compact NSX, operatörlerin elektrik tesisatlar n yönetmesini optimum hale getirir. Bir devre kesiciden daha fazlas olan Compact NSX enerji tüketimini optimize ederek enerji bulunabilirli ini art rarak ve tesisat yönetiminizin gelifltirilmesini sa layarak enerji verimlili i gereksinimlerini karfl lamaya haz r bir ölçüm ve haberleflme arac d r. Güvenlik ve performans Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: yeni Compact NSX devre kesiciler kusursuz korumayla birlikte 40 amp ve üzeri de erler için geliflmifl izleme ve haberleflme fonksiyonlar n bir arada sunar. Uzman teknoloji Roto aktif kontak kesme ilkesi, her bir devre kesiciye küçük boyutu içinde çok yüksek kesme kapasitesi, önemli hata ak m s n rland rma performans ve dayan kl l k sa lar. Compact NSX, patentli çift roto aktif kontakt kesme konsepti ve bunun yan s ra üstün kesme performans için reflektörlü açma sisteminin tüm avantajlar n kullan r. S rad fl ak m s n rland rma özelli i sayesinde sa lam ve güvenilir koruma sa lar ve daha önemlisi bileflenlerin y pranma nedenlerinin azaltarak tesisatlar n servis ömürlerini uzat r. Yeni kesme kapasiteleri Compact NSX için yeni performans seviyeleri uygulama hedeflerinizi yükseltirir: 25 ka - standart düflük k sa devre seviyeli uygulamalar, örne in hizmet sektörü için, ka - standart uygulamalar (endüstriyel tesisler, binalar, hastaneler), ka - maliyet kontrollü yüksek performans, 150 ka - zor koflullardaki uygulamalar (denizcilik) Motorlar için daha güçlü koruma Compact NSX, motor korumas yla ilgili IEC standartlar n karfl lamaktad r: 400 V'ta 315 kw'a kadar olan motor yolverme çözümlerine çok uyumludur; k sa devrelere, afl r yüklere, faz dengesizliklerine ve kay plar na karfl koruma sa lar, ayr ca motor çal fl rken, ters frenleme yap l rken, hareket s ras nda veya tam güvenlikle enversör s ras nda yolverme ve kesme için ek koruma sistemlerinin ayarlanabilmesine olanak sa lar, Compact NSX, Schneider Electric kontaktör ile birlikte kullan ld nda tip2 koordinasyon gerekliliklerine uygunluk sa lar. Düflük tesisat maliyetleri Tesisatlar n optimum hale getirilmesi %30'a varan tasarruf sa lar: minyatür devre kesicilerle toplam seçicilik sayesinde montaj s ras nda önemli tasarruf, daha küçük cihazlar, daha ekonomik panolar, afl r kalibrasyon olmadan en iyi genel montaj maliyeti anlam na gelmektedir. zleme ve yönetim Compact NSX, enerji tüketimini ve gücü kontrol etmek için bir izleme ünitesi içeren komple bir cihazd r. Dahili izleme Yeni Compact NSX serisi devre kesicide afla daki her iki özelli i birarada sa layan Micrologic elektronik açma ünitelerini kullan r: -hassas bir güç izleme ünitesi, -yüksek düzeyde güvenilir koruma cihaz. Yeni nesil sensörleri içeren Micrologic elektronik açma cihaz : -elektronik devrelerin güç kayna için demir sensörü, -yüksek do ruluk sa layan ölçüm için hava sensörü (Rogowski bobinleri). Bu elektronik sistemler yüksek s cakl klara (105 C) dayanmak için tasarlanm flt r ve böylelikle zorlu çal flma koflullar nda güvenilirli i sa larlar. Compact NSX'in farkl l verileri do rudan ekran üzerinde, panonun ön panelinde veya bir izleme sistemi üzerinden nas l ölçtü ünde, iflledi inde ve gösterdi inde yatmaktad r. Bilgilere eriflim Maliyetleri kontrol alt nda tutmak ve servis süreklili ini sa lamak için gerekli bilgiler gerçek zamanl olarak kullan labilmelidir: maliyetler ve bunlar n da l m n optimum hale getirmeye yard mc olan bir kilovat saat ölçüm cihaz, enerji beslemesinin kalitesini gösteren harmonik bozulma oran, iflletme kontrolü ve bak m planlamas olana sa layan alarm bildirimi, kurulu ekipmanlar n düzgün flekilde çal flmas n ve bu sayede enerji verimlili inin maksimum seviyeye ç kar lmas n sa layan, sürekli olarak etkinlefltirilen olay kay tlar ve tablolar. güç izleme için Güç izleme yaz l m yla birlikte (örne in, PowerLogic), Compact NSX Modbus haberleflme arayüzü operatörlere sistem izlemeyi çok kolaylaflt ran bir parametre seti ve araçlar sa lar. Operatörler, enerji bulunabilirli ini kontrol etmek, güç kayna kalitesini izlemek, yük tepelerini azaltarak ve sürekli olarak öncelikli yüklere enerji sa layarak farkl uygulamalar ve bölgelerdeki tüketimi optimum hale getirmek ve bak m çizelgeleri haz rlamak için gerçek zamanl verilere sahiptir. Bir yard mc program (RSU), kurulu cihazlarla haberleflmeyi test etmeye ek olarak koruma ve alarm konfigürasyonu sa lar. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 testo 6920/testo 6621/testo Binalarda klima ve havaland rma sistemlerinin hassas bir flekilde ölçümü ve iflletme maliyetlerini azaltma S cakl k, Nem ve Fark Bas nç için Transmiterler S cakl k,nem ve fark bas nç için transmiterler Odalar n hava flarland rmas önemlidir ve bu sadece kiflilerin rahat ve üretkenli i ile ilgili de ildir. Endüstriyel alanlarda da mümkün olan en iyi gelifltirme, üretim ve depolama bir baflka deyiflle ürünlerin kalitesi için de çok önemlidir. K tl k ve buna ba l artan enerji maliyetleri zamanlar nda, iflletme maliyetlerine odakl l k, fark ldal k düzenli olarak artmaktad r. Verimli enerji kullan m, muazzam tasarruf potansiyelinin kayna d r. Yeni transmitterler ile, Testo, binalar n havaland rma sistemlerini yüksek hassasiyet ve güvenle ölçen yeni ürün serisini piyasaya sunmaktad r. Daha hassas ölçümler sayesinde, sonuç olarak iflletme maliyetlerinden tasarruf sa layan, havaland rma ve klima sistemlerinin ideal ayarlar gerçeklefltirilir. Hassas ölçüm ile iflletme maliyetlerinden tasarruf edin Nem ve s cakl k de erlerinin ölçümünün yans ra, fark bas nc ölçümü de binalarda do ru havaland rman n sa lamas aç s ndan önemlidir. Odalara ideal miktarda temiz hava sa lamak için, giren havan n ayarlanmas güvenli bir flekilde yap lmal d r. S cakl k için testo 6920, nem ve s cakl k için testo 6621 ve fark bas nç için testo 6321 ile, odalardaki havaland rma koflullar için gerekli olan parametreler hassas bir flekilde ölçülebilir. Devreye alma (comissioning) ve bak m esnas nda proseürlerin optimize edilmesi ve zaman tasarrufu testo transmiterler, teslim edildi i anda kullan m için haz r durumdad r. Profesyonel uygulamalar için, harici arayüz ba lant s ve kolay kullanan yaz l m P2A yaz l m ile afla daki fonksiyonlar mevcuttur: Birim ve ölçek parametrizasyonu Sensör ayar (1-nokta, 2-nokta) ve analog ç k fl ayarlar Yap lm fl parametre ayarlar ve di er ayarlar n tarihçesinin tüm P2A yaz l m üzerinden bilgisayara kayd Transmitteri açmadan, sökmeden, Testo 400 veya Testo 650 referans cihazlar, ayar adaptörü ile, transmittere ba lanabilir. Referans cihaz n menüsündeki birkaç ad m transmiterin ayar için yeterlidir. Hassas ve güveli ölçüm böylece sa lan r, bak m ve iflletme maliyetlerinden tasarruf edilir. testo transmiterler, endüstriyel ve ticari binalarda (üretim ve depolama alanlar nda), ofislerde ve yönetim binalar nda, sat fl alanlar nda, fuar hollerinde, müzeler ve kütüphanelerde, okullarda, otellerde, hastane ve kliniklerde havaland rma sistemlerinin izlenmesi için idealdir. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 EYLÜL 2009 Öz Direnç, müflterilerinden gelen talepler do rultusunda tasarlad yeni standart 20 kw'l k modüler yük kutusunu pazara sürdü. Öz Direnç'in gelifltirdi i yeni yük kutular, elektriksel güvenlik ve uzun ömür gibi kalite faktörlerini bar nd ran esnek ve uygun fiyatl bir çözüm olarak düflünüldü. Pazardaki yerli ve yabanc firmalar n sundu u standart yük cihazlar ndan farkl olarak bu modüller herhangi bir kontrol sistemi ya da anahtarlama düzene i içermiyor. Kendi metal kutusu içinde rezistif yük, so utma fan ve terminal kutusu ile koruyucu thermostat düzene i içeren 2x10 kw'l k kademeye sahip modüler yük kutusu, üstüste montaj olana na da sahip. Böylece Kesintisiz Güç Kayna, Jeneratör gibi ürünleri üreten sektör firmalar n hedefleyen Öz Direnç, müflterilerinin 20 kw'tan bafllayarak ileride kapasite artt r m yapacak flekilde kendi test ortamlar n kurmalar n teflvik ediyor. 480/440/415/400/208 V 50 Hz/60 Hzgibi standart trifaze güç sistemleri için tasarlanan modüler yük kutular, istek üzerine farkl frekans ve gerilimlerde de üretilebiliyor. 20 kw'l k standart bir kutu, 25 kg a rl nda ve 35x50x30 cm boyutlar nda. Foto rafta Ankara'da KGK imalat yapan tan nm fl bir firma için üretilen 7 adet yük kutusunun montaj flekli görülüyor. Bu firma, 415 V 50 Hz trifaze ve 240 V monofaze testlerde kullanmak üzere 20 kw'l k Modüler Yük Kutusu tasarlanan 2x10 kw'l k standart yük kutular n tercih etmifl. Kutular üstüste monte ederek kendi kurdu u kontrol panosuna ba layan bu firma 140 kw'l k resitif yük testini 10 kw'l k kademelerle gerçeklefltirme imkan na kavufluyor. Firman n teslimattan 4 hafta sonra 3 tane 20 kw'l k kutu daha siparifl etti ini belirten Öz Direnç, böylelikle test kapasitesinin 200 kw'a ç kaca n ve firman n bu esnekli i Öz Direnç'in yeni yük kutular sayesinde sa lad n ifade ediyor. Sonradan kapasite artt r m na müsaade eden bu modüler yük sistemi ve müflteri-üretici iflbirli i, kriz ortam nda ÖzDirenç müflterilerinin test ihtiyaçlar n ertelemeden ve ihtiyaç oldukça büyüterek bütçelerini en verimli flekilde kullanmalar n sa l yor. ÖZ D RENÇ Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 yoksa siz henüz AXES elektronik kilit sistemi kullanmaya ba lamadınız mı? AXES elektronik kilit sistemi, otel, hastane, okul, fabrika, alı veri merkezi, hatta siteler gibi yo un kullanıma sahip kapılar veya giri lerde, trafi i kontrol altına almanızı sa lar. Daha fazla bilgi için; GEN ELEKTROMEKAN K SAN. ve T C. LTD. T. Nato Yolu Cad. Hidayet Sok. Seyhan Apt. No Ümraniye - stanbul Tel : Faks : adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER T TREfi M ÖLÇÜM VE ANAL ZÖRÜ Ar za Durufllar n z n Önüne Geçin TEST VE ÖLÇÜM KONNEKTÖRLER Genifl Ürün Çeflitlili i AKIfi fialter Ekonomik ve Uzun Ömürlü VIBSCANNER, Alman PRÜFTECHNIK firmas n n üretti i, kullan m kolay hafif bir tek kanal titreflim ölçüm ve analiz cihaz d r. Joystick kumandas ile tek elle kullan m sunar. Rahat okunabilen ekrana sahiptir. Günlük ve periyodik kontrolleriniz için idealdir. Devir ve s cakl k ölçümü yapar. Bu ifle yeni bafllad m ve ar za durufllar m s f ra yak n de erlere çekmek istiyorum diyorsan z arad n z sistemi çok uzaklarda araman za gerek yok. De iflime ve geliflime aç k mimarisi ile arzu ederseniz 2 düzlem yerinde balans ve lazerli kaplin ayar özelli i ekleyebilirsiniz. M knat sl sensörü ile ölçümlerinizi kolayca al p, an nda ekran üzerinde veya bilgisayar n zda OMNITREND program sayesinde analizlerini yap n ve zaman nda teflhis ile ar za durufllar n z n önüne geçin. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Multi-Contact' n befl ayr ürün grubundan biri olan Test - Ölçüm Konnektörleri yüksek ve kaliteli ak m iletkenli i, kolay ve h zl ba lant özellikleri sayesinde kullan ld test-ölçüm cihazlar nda ve e itim bordlar nda kullan c lar na yüksek kalite ve kolayl sunar. Test ve ölçüm noktalar nda istenilen hatas z elektriksel ölçümleri en do ru flekilde ölçebilen, 1000 V gerilim de erinde çal flabilen, 2 mm ve 4 mm çap nda ölçülerde üretilen Multi-Contact Test - Ölçüm konnnektörleri; test uçlar ve problar, plug ve soketleri, ba lant pluglar, adaptörleri, krokodil ba lant problar ve 3000 GHz frekans de erinde çal flabilen yüksek frekans problar ile müflterilerine genifl bir ürün çeflitlili i sunmaktad r. Bununla birlikte konnektörlerimiz kullan c talebi do rultusunda yine kendi üretimimiz olan yüksek esnekli e sahip çok telli kablolar m zla istenilen uzunlukta konnektöre ba l flekilde de sunulabilmektedir. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. Ak fl ve seviye kontrolu konular nda genifl bir imalat sahas na sahip ENSIM ürünleri ailesine son eklenen cihaz; boru içindeki s v lar n hareketini alg layarak ak fl n olup olmad n güvenli olarak kontrol etmek amac yla kullan lmaktad r. So utma suyu, ya lama ya devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenirlikte ak fl bilgisi veren ak fl flalteri ayn zamanda flofben, kombi ve s t c gibi üniter cihazlarda da ak fl emniyeti anahtar olarak da kullan lmaktad r. Bas nç kayb düflük, ekonomik ve uzun ömürlü ak fl flalterlerinin paslanmaz çelik modelleri 25 Bar ve 110 C, plastik tip modelleri ise 10 Bar / 60 C dayan mlara sahiptir. Dikey montajlarda kullan labilen ENSIM ak fl flalterleri 1/2..6 e kadar tüm hatlarda kolayca monte edilebilir veya istenirse küresel vanalara benzer flekilde 1/2 2 aras ölçülerde boru montajl olarak da verilebilmektedir. LONCA PAZARLAMA Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 EYLÜL 2009 HELICAL filenm fi YAYLAR Tek Bir Yayda Daha Fazla Fonksiyon Amerikan HELICAL firmas ürünü ifllenmifl yaylar, müflterinin uygulamas na özel, hassas yay gereksinimlerini karfl layabilmek amac yla çok çeflitli modeller ve malzemelerden üretilebilir. Helical yaylar tek parça malzemeden ifllenerek istenen özel yap lar haline getirilmifl esnek spiral parçalard r. Bobin geometrisindeki farkl l klar Helical ifllenmifl yaylar n, di er geleneksel tipteki yaylara göre daha hassas bir performans, daha üstün özellikler ve fonksiyonlar sunmas n sa lar. Performans, güvenilirlik, çok yönlülük, sa laml k ve ekonomik olma yönünden Helical ifllenmifl yaylar ve geleneksel yaylar aras nda büyük farkl l klar vard r. fllenmifl yaylar n en temel avantaj, tel sarg l yaylar gibi daha geleneksel yaylara göre tek bir yayda daha fazla fonksiyon sunabilmesidir. Ayr ca farkl parçalar n entegre edilebilmesi, teslimattaki zaman kazan m, oranlardaki lineerlik ve ölçülerdeki hassasl k gibi yönlerden de daha üstündür. Genel verimlili i artt rarak masraflar n azalmas n /kontrol edilmesini de sa larlar. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. KAL BRASYON POMPASI Tek Elle Kolay Kullan m Crystal Engineering firmas n n ürünü olan ComboPump tek elle kullan labilen hassas bas nç ve vakum kayna d r (shuttle vanan n ayar na ba l olarak). ComboPump çok beceriklidir. Düflük fark bas nç transmiterleri için kullan labilir, 500 psi/35 bar/ 3.5 Mpa bas nç üretebilir, ve ayn zamanda vakum pompas d r da! Kendine has olan bas nç dengelemeli de iflken ayar -bas nç ne denli yüksek olursa olsunhassas ve kolay bas nç ayarlamas na olanak tan r. Portlar ndan birine bir gösterge veya kalibratör tak n ve ikinci porta test edilecek ayg t ba lay n. Sonuç sahada tek elle yap labilecek komple bir bas nç kalibrasyonudur. Pompa mekanizmas n n tüm hareketli parçalar hasar ve kire karfl korunmal d r ve korozyona day n kl mmetal ve plastikdetn oluflur. Bu nedenle, ComboPump uzun y llar bak m gereksinimi duymadan çal fl r. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPAS T F YÜKSEK SICAKLIK PROBLARI Kat Seviye Limit Ölçümünde Endress+Hauser firmas, kat seviye limit ölçümlerinde yüksek proses s cakl klar nda bugüne kadar birçok uygulamada baflar yla kullan lmakta olan kapasitif proplar n, geliflen teknolojik imkanlar do rultusunda gelifltirerek de erli müflterilerinin hizmetine sundu. Solicap S FTI 77 ürün kodu ile pazara sunulan yeni ürünlerin halat ve çubuk olmak üzere iki farkl modeli bulunmaktad r. -50 ila +400 o C ürün s cakl klar nda kullan labilen problar, active build-up kompenzasyonu özelli i ile prob üzerinde ürün birikmesi oluflabilen durumlarda bile rahatl kla kullan labilirler. Yatay montaj koflullar nda 800Nm'lik dayan m gücü ile, zor proses koflullar nda dahi yüksek güvenirli e sahiptirler. Prob elektroni i -50 ila +120 o C aral nda çal flabilmekte ve problar n röle, PFM ve DC- PNP elektronik ç k fllar bulunmaktad r. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 Otomasyon Özel Elektro-Pnömatik Bas nç Kontrol Valfleri; Hava ile Ak ll Kapal -Döngü Kontrolü Elektro-Pnömatik Bas nç Kontrol Valfleri Söz konusu otomasyon oldu unda, pnömatik, ekonomik ve sa lam bir tahrik teknolojisi olarak kabul edilmifltir. Pnömatik uygulama alanlar ak ll komponentler kullan larak h zla genifllerken bu sayede pnömatik, kapal - döngü kontrol görevlerinin sorumlulu unu, belirlenmifl komut de erleriyle ba ms z bir biçimde üstlenmektedir. vas tas yla, yüksek dinamizm ve tekrarlayan tutarl l kla sonuna kadar açar ve kapar. Bu sayede, bas nç kontrol valfleri, baflka bir kontrol ayarlamas yap lmadan, kuvveti, ak fl, tahrik h z n, pozisyonu veya silindir h z n yüksek dinamizm ve hassasiyet ile düzenlemektedir. Bu yüzden bu mekanizma a rl k karfl - dengelemesi, kuvvet dengelemesi, bask Rexroth, ED-elektro-pnömatik bas nç kontrol valf serisi ile tüm uygulama spektrumunu iyi derecelendirilmifl bir yaklafl mla kapsamaktad r. Bir Rexroth seri alt sistemi olan Drive&Diagnostic Link (DDL) solenoid valfler ile bas nç kontrol valflerini oldu u kadar de iflik fieldbus sistemleriyle dijital ve analog I/O modüllerini de kontrol etmektedir. Bu teknolojinin kilit noktas, dijital kapal - döngü kontrol elektroni inin yenilikçi oransal valf teknolojisi ile ba lant s nda yatmaktad r. Yüksek dinamik tepkili elektro-pnömatik kontrol valfleri, entegre edilmifl kapal -döngü elektroni i, bir bas nç sensörü ve kapal bir ünite bünyesindeki oransal solenoid vas tas yla oluflan do rudan tahrik mekanizmas ndan oluflmaktad r. Entegre elektronik, verilen görevin yap s na ba l olarak, bas nç de erlerinin dahili bir de erlendirmesini yürütür. Komut de erinden sapma durumlar nda, pnömatik valfleri do rudan kuvvet iletimi EtherCAT a lar n n IEEE 1588'e göre fabrika çap nda senkronizasyonu izlenmesi, boya haz rlanmas ve enjeksiyon prosedürleri gibi makine ifllevleri için yüksek derecede uygunluk göstermektedir. Kapal -döngü kontrolünü optimize etmek için, Rexroth do rusal olmayan ak flkan teknolojisinin belirli özelliklerini kapal - döngü kontrol teknolojisi içerisinde göz önünde bulundurmufltur. Bu flekilde ak ll sistemler oluflan tüm distürbans de iflkenlerini otomatik olarak dengeleyebilmektedir. Elektro-pnömatik kontrol valfleri ana kontrol mekanizmas ile analog arayüzler veya bus modülleri vas tas yla iletiflime geçmektedir. Ayn zamanda Rexroth aç kdöngü bus modülleri, Profibus, Interbus, DeviceNet, ControlNet ve artan bir biçimde yayg nlaflan standart Ethernet IP gibi s kl kla kullan lan tüm fieldbus sistemlerini desteklemektedir. Elektro-Pnömatik bas nç kontrol valfleri, kullan c lar sistemi bafllatmak için baflka parametreler girmek zorunda kalmad için Plug&Work komponentleri gibi, otomasyonu oldukça basitlefltirmektedirler. Ayn zamanda uygulanabilirlik ve sa laml k olarak adland r lan ak ll elektro-pnömati in geleneksel avantaj sa lanmaktad r. BOSCH REXTROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. Harici EtherCAT senkronizasyonu 16 EYLÜL 2009 Yeni Beckhoff EtherCAT terminali EL6688 ile, IEEE 1588 standard na göre, fabrikada veya monte edildi i tesiste senkronizasyon yap labilir. De iflik makineler, sistem bölümleri veya üretim hatlar, en hassas flekilde birbirleriyle veya GPS ya da DCF77 al c s gibi harici bir master saate göre de senkronize edilebilir. Bu flekilde, yüksek hassasiyet ve üreticiden ba ms z, küresel bir zaman saati elde edilir. Ölçülen de erler zaman damgas ile iflaretlenebilir. Da t lm fl saatler ile bir EtherCAT sisteminde tüm kullan c lar 100 ns'den daha az bir toleransla senkronize olabilir. EL6688 EtherCAT terminali ile art k sahada çeflitli a larla senkronizasyon gerçeklefltirmek mümkündür. Buna örnekolarak fabrika çap nda mikrosaniye baz nda senkronize edilmesi gereken farkl üretim hatlar gösterilebilir. Burada da t lm fl saatlerin kontrol hassasiyeti ve EL6688'deki standart senkronizasyon arayüzünün avantajlar ndan yararlan l r. Harici uygulaman n, EtherCAT, IEEE 1588 veya dijital bir giriflten olup olmad na bak lmaks z n, harici olayla senkronizasyon her zaman ayn d r. EtherCAT terminali EL6688, Ethernet bazl PTPv1 (IEEE ) ve PTPv2 (IEEE ) IEEE-1588 protokollerini destekler. Üst seviyedeki master aç s ndan EL6688, slave olarak çal flan bir IEEE 1588 saatidir (s radan bir saat) veya ba l olan EtherCAT terminallerini (slaveler) da t lm fl saatle besleyen bir masterdir. EL6688, EtherCAT terminal a n n herhangi bir yerinde bulunabilir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 Otomasyon Özel EtherCAT KUTUSU Kompakt ve Suya Dayan kl Tasar m ÇOK KANALLI PROSES MODÜLLER Micromann Multiplus Serisi KABLOSUZ DATALOGGERLER Zorlu Koflullarda Bile Üstün Performans Beckhoff fieldbus terminal ailesi EtherCAT kutusu ile geniflletilmesi ile EtherCAT teknolojisi elektrik panosu d fl nda da kullan ma olanak sa l yor. IP67 serisinin modülleri EtherCAT arabirimine sahiptir, yani yüksek performans her modülde mevcuttur. Bu geliflme IP67 dünyas na yeni imkanlar katmaktad r: Sahada XFC ile h zl proses veri haberleflmesi, yüksek do ruluklu ölçme tekni i ve bütünleflik motor sürücü tekni i fonksiyonlar kullan m. 126 x 30 x 26,5 mm (Y x G x D) ölçüleri ile boyutlar son derece küçüktür ve böylece alan n k s tl oldu u mekanlar için uygundur. EtherCAT kutusu, ekstrem dayan kl fieldbus kutu modüllerini h zl haberleflme sistemi olan EtherCAT ile birlefltirir. Bu sayede EtherCAT kutusu en zorlu endüstriyel ortam uygulamalar na uygun hale gelmifltir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. Bu çok kanall kompakt modüller çoklu girifl sinyalleri ve ç k fl sinyallerinin eflzamanl prosesine imkan tan r. E er gerekirse sonuçlar n bir kontrol sistemine analog veya dijital sinyal olarak aktar lmas n sa lar. Modüller ön panel veya dijital haberleflme portu üzerinden kolayca programlanabilir. Uzaktan izleme, kontrol, hesaplama, kontrol ve bak m maliyetlerinin azalt lmas için idealdir. Ürünün di er özellikleri flunlard r; 8 kanal analog girifl veya 4 kanal RTD s cakl k girifl modülü. Herhangi bir girifl veya girifl kombinasyonu için hesaplama, izleme ve gösterge. 4 kanala kadar alarm ve röle ç k fl. Lineerizasyon, minimum, maximum, ortalama fark, toplam ve çarp m fonksiyonlar n içeren tek ve çok de iflkenli kullanabilme özelli i. DC beslemeli. Tam izolasyonlu. RS 422/485 Modbus RTU haberleflmesi. Konfigrasyon ve dde müflteri sever yaz l m. Yüksek hassasiyet (Ölçüm aral n n % 0.5'i). Kalibrasyon ve ayarlama için pin numaral koruma. WEIDMULLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Synapse System kulland devrim niteli indeki RF altsistem sayesinde her bir veri iletiminden önce sistem kendini kalibre eder. Bu sayede sistem en zorlu ortam koflullar nda bile üstün performans verir. Ayr ca Synapse için özel olarak tasarlanm fl veri transfer protokolü sayesinde d fl müdahalelere karfl veri kurtarma olana n mümkün k lar. letilen tüm veri flifrelenir ve veri aktar m n n hatas z gerçekleflebilmesi için veriler birkaç defa gönderilir. Gelifltirilmifl bu protokol sayesinde sistem tüm di er kablosuz sistemleri arkas nda b rakmaktad r. Synapse Gateway Protokolü sayesinde sistem, en az efor ile en optimum performans için kendisini otomatik olarak konfigüre eder. Tüm bu özellikler sonucunda Synapse sistemi kablosuz teknolojilerde en ön planda yer almaktad r. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. SIMATIC DOKUNMAT K PANEL Genifl Ekranl Panel SAFETY PLC HIMatrix Serisi YEN LCD PROGRAMLI SAYICI CODIX 907 ve EYLÜL 2009 TP177B 4, 16:9 formatta genifl ekran ve geliflmifl TFT teknolojisi sayesinde parlak, net bir görüntü ve piyasadaki di er panellere göre %35 daha fazla görüntüleme alan sunmaktad r. Dokunmatik ekran ve dört fonksiyon tuflu ile kullan m kolayl sa lar. TP 177B panellerle ortak fonksiyonlara sahip TP177B 4, WinCC flexible 2008 ile projelendirilir. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r: Geliflmifl görüntüleme performans için 16:9 genifl ekran format nda 4.3 inç TFT göstergeli tam grafik kullan c arayüzü. Dokunmatik ekran ve tufllar n kombinasyonu. Profinet ve Profibus arayüzleri. %20 azalt labilen ve ekran koruyucuyla tamamen kapat labilen arkadan ayd nlatma. USB stick, MMC kart, SD karta projenin ve reçete verilerinin yedeklenmesi. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. Himatrix serisi PLC'nin öne ç kan özellikleri flunlard r; SIL 3 ve Kategori_4 koruma s n fland rmas. Cevap h z < 20 ms. 1K program için ifllem döngü zaman : yaklafl k 0.02 ms. Standard Ethernet üzerinde 100 MBit/s güvenlik-odakl çal flma. Kritik güvenlik ihtiyaçl uygulamalar için tüm ethernet fonksiyonlar n n kullan labilirli i. Haberleflme protokolleri: Safeethernet, PROFIBUS-DP Master & Slave, OPC, MODBUS RTU ve TCP Master & Slave, Send & Receive TCP, EtherNet/IP, INTERBUS Master, CUT. Ex- Zone_2 alanlarda kullan labilirlik. Kullan c dostu programlama arayüzü sayesinde (Sürükle & B rak) kolay programlama. Sertifikaland r lm fl fonksiyon bloklar. Sertifikalar: IEC 61508, IEC 61131, IEC 61511, EN 50156, EN 954, EN 54, NFPA, NFPA 72, ATEX. NET MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Say c teknolojisi uzman Kübler, flafl rt c fiyat/performans oran yla yeni CODIX 907/908 model say c lar n pazara sunuyor. 907 ve 908 model say c lar, puls ve zaman girifllerini sayabilen yüksek-kalite programl say c lard r. Kendi s n f nda di er say c larla karfl laflt r ld nda ekonomik fiyat avantaj yla ön plana ç k yor. Yeni CODIX 907 ve 908, her bir haneye ait programlama tuflu ile menü üzerinde kolay programlanabilen çokfonksiyonlu say c lard r. Teknik Özellikler: 2 sat r, 6 Hane genifl LCD Ekran. 115/230 VAC 50/60 Hz, VDC besleme gerilimleri. EEPROM haf zada 10 y l veri koruma. Puls,zaman,pozisyon sayma fonksiyonlar,ileri ve geri sayma. 907 modelinde tek preset,908 modelinde çift preset girebilme, çift röle ç k fll. IP65 yüksek koruma s n f. Tufl tak m ile veya elektriksel s f rlayabilme. Opsiyonel Arka Ayd nlatma. ERUZ ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 Otomasyon Özel PROFIBUS DP GATEWAY Kablosuz I/O ile Entegre Seri kablosuz modülü (RAD-ISM DATA-BD-BUS) ile birlikte, Phoenix Contact flimdi kablosuz I/O alan istasyonlar ile Profibus a lar do rudan entegre bir Profibus a geçidi (RAD-ISM-TW-PB-Gateway) sunuyor. Mevcut Profibus a lar na GSD dosyas n kullanarak h zl, kolay ve güvenli bir flekilde Profibus a geçidine slave olarak eklenebilir. ç DIP anahtarlar kullanarak Profibus istasyonu adresi kolayca okunabilir ve ayarlanabilir. Modbus master olarak, gateway otomatik olarak belirli periyodlarda I/O istasyonlar ile veri de iflimini yönetir ve onlar Profibus taraf nda uygun hale getirir. En fazla en yüksek Profibus 12 MBit h z ndan yararlan labilir. On kablosuz modül (RAD-ISM-2400-DATA- BD-BUS) ile Analog/Dijital geniflleme modülleri birlikte kullanabilmektedir. Profibus üzerinde kablosuz a n flu anki durumu bu modül ile sorgulama yap labilir. RAD-Line sistemi, girifl / ç k fl sinyallerini iki kilometreye kadar engelsiz alanlarda yakalayabilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. E58/EP58 ENKODER SER S Ø58mm Flanfl Ebad E58/EP58 serisi flanfl ebad Avrupa standard olan Ø58mm olarak tasar mlanm fl yeni bir cihaz olmas n n yan s ra Avrupa'dan ithal ekipmanlar n bak m masraflar n düflürdü ünden daha yüksek mebla larla ithal edilmifl ürünlere ba ml l azaltmaktad r. Ayr ca çok çeflitli kullan m alanlar na uygulanabilecek art ml tip (4 çeflit) ile absolut tip (3 çeflit) gibi toplam 7 çeflit içeren bir yelpazeyle her tür müflteri grubuna hitap eden bir ürün grubudur. E58/EP58 serisi, yap sal olarak flaft/flanfl tip ve kablolu tip olarak iki genel çeflit sunar. fiaft/flanfl tipler flunlard r: fiaftl klemp tipi, flaftl senkro tipi, gömülü dahili tip ve gömülü tip (Gömülü tipler sadece art ml tiplerdir). Kablolu tipler flunlard r: Yan/arka konektörlü tek gövdeli tip, kablo çekmeli konektörlü tip, kablo çekmeli tip (Gömülü tipler sadece yan taraf kablo ç k fll d r). E58/EP58 Serisi çeflitli yüzeylere tak labilecek yap da karfl l kl vida tasar m yla kullan c rahatl sa lar. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDÜSTRIYEL KABLOSUZ ETHERNET AW g/b Access Point SYDMA KONTROL, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için, kablosuz ethernet ürünlerini tan tmaya devam ediyor. AW5300, özellikle, mobil istasyonlar n, pek çok kablosuz a n bulundu u ortamlarda, bir a n kapsama alan ndan di er a n kapsama alan na h zl ca (0.5 saniye) geçmesini sa layacak algoritmalar ile donat lm flt r. Çok say da eriflim noktas (Access Point) bulunan büyük ma aza ve depolarda bu ifllev, forklift ya da di er tüm mobil istasyonlar n yönetimini kolaylaflt r r. Smart Routing özelli i ile, kablolu ve kablosuz a üzerindeki afl r trafi i filtre ederek genel a performans n artt rabilen AW5300, tüm bu özellikleri ile birlikte IEEE standard ndaki di er eriflim noktalar ve istasyonlar ile de uyumludur. Web sunucu ya da ücrestsiz Windows yaz l m ile konfigüre edilebilen cihazlar, endüstriyel çal flma koflullar na uygun fiziki yap s, geliflmifl iletiflim güvenli i protokolleri, eriflim noktas, köprü ve WDS kullan m modlar ile, pek çok sektörün kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için çözümler sunmaktad r. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. GÜVENL K PLC'LER Kompakt, Esnek, Güçlü TX 2 D J TAL LOADCELL TRANSM TTER PLC'nize Uygun Dijital A rl k Bilgisi 3 KANALLI D J TAL PID KONTROLÖR Tek Cihaz ile 3 Kanal Kontrolü 20 EYLÜL 2009 EtherCAT I/O sistemi için yeni TwinSAFE terminalleri EtherCAT'in yüksek performans ndan optimum flekilde faydalan yor: Böylece Güvenlik PLC'si EL6900'a 128 adede kadar güvenlikle ilgili bus paylafl mc tak labiliyor. Standart s ra terminaline bütünleflik güvenlik çözümü had safhada kompaktt r ve bus terminali sistemi içinde herhangi bir yere tak labildi i için yüksek esneklik sa lar. Güvenli PLC içinde 256 fonksiyon blo u entegre edilmifltir, bunlar kullan ma göre konfigüre edilip programlanabilir. TwinSAFE - Beckhoff güvenlik teknolojisi - bus terminal sistemi (K- Bus) içine zaten entegre edilmifl ve dünya çap nda birçok uygulamada çal flmaktad r. TwinSAFE teknolojisinin EtherCAT terminal sistemi (E-Bus) içine entegre edilmesi ile EtherCAT'in yüksek performans, h zl haberleflme ve iyilefltirilmifl sistem tan ma fonksiyonu bundan sonra güvenlik tekni i için de mevcuttur. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. TX2 dijital transmitter ailesi, statik yada dinamik a rl k ve kuvvet ölçüm prosesleri için, PLC / Scada vs. kontrol sisteminize uygun dijital a rl k bilgisini, h zl ve hassas bir flekilde transfer eder. S f rlama, dara alma, enerji verildi inde otomatik s f rlama, enerji kesilmelerinde dara haf zas gibi entegre tart m fonksiyonlar ile özellikle tart m uygulamalar için idealdir. Windows tabanl BAYKON xface yaz l m ile aktif titreflim bast rma filtresi programlanabilir, yük ile yada yük kullanmadan elektronik olarak kalibre (ecal) edilebilir. RS485 ç k fll TX2; 31 adede kadar network oluflturabilir. Ray tipi kutusu kontrol panelinize kolayca montaj imkan sa lar. RS232C, RS485, Ethernet, Profibus, Modbus RTU, ProfiNet ve CanOpen üzerinden haberleflme imkan sunan cihaz 800 conv./sn'lik yüksek h za sahiptir. TX 2 kar flt r c l tanklar ve titreflimli ortamlarda kararl okuma sa lar. BAYKON Tel : Fax : adresinde giriniz. Japon s cakl k ve nem kontrolü uzman Shimaden'in MR13 serisi dijital PID kontrolörü ile tek cihaz üzerinden 3 farkl sensör girifli mümkündür. MR13 ile prosesteki 3 farkl noktan n tek cihaz ile birbirinden ba ms z kontrolü, ayar ve eflzamanl dijital gösterimi yüksek do rulukla sa lanabilmektedir. MR13 serisinde de Shimaden'in tüm kontrolörlerinde oldu u gibi EXPERT PID kontrol metodu kullan lm flt r. Shimaden'in bu eflsiz kontrol modu ile PID kontrolündeki verimlilik daha da artt r lmakta ve bozulmalar en aza indirilmektedir. Ürünün standart özellikleri flunlard r; Çoklu termokupl, Pt100 ya da mv,v,ma girifli. Seçilebilir kontrol ç k fl (Röle, SSR, ak m ya da gerilim). 96 x 96 boyutunda kutu. Kullan c ya sunulan opsiyonel özellikler ise flunlard r; 1x9 basamakl program fonksiyonu, 3 adet event kontak ç k fl, Remote yada harici sinyal girifli, Analog ç k fl ve haberleflme (RS232, RS485) fonksiyonu. 3D MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta:

Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: 112 Dosya/Motor ve Sürücüler Hareket Kontrol Sistemlerinde Gelinen Son Nokta: EtherCAT Sürücüler Beckhoff Beckhoff sürücü ailesi, AX5000 servo sürücü serisi ile yüksek dinamik konumland rma görevleri için

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLERİ. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini bir araya getirirler. Bu tesisat ve servis masraflarını azaltmak demektir. Önceden hazırlanmış iletkenler ve M8/M12 konnektörlerle çalışıldığı için bağlantı hataları

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r.

Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar n z karfl layan kaliteli çözümler sunmaktad r. H z kontrol cihazlar Altivar 61 HVAC uygulamalar n z n kalbinde! Telemecanique markal çözümlerin verimlili i Telemecanique ürünleri bir arada kullan ld nda, her türlü Otomasyon ve Kontrol uygulama ihtiyaçlar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 TRANSMISYON-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER T200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER T200 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler

ANALOG SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER. Analog Sinyal Dönüştürücüler. Analog Sinyal Dönüştürücüler Analog sinyal dönüştürücüler petrol, kimya, enerji, su arıtma, çimento ve demir çelik gibi birçok endüstri ve proses otomasyonunda kullanılmaktadırlar. Üretim prosesinde sıcaklık, basınç, akış miktarı,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter

fonksiyonellik H z kontrol cihazlar Altivar 31 Yüksek performans ve efesotomasyon - telemecanique inverter H z kontrol cihazlar Yüksek performans ve fonksiyonellik 0.18-15 kw aras 3 fazl asenkron motorlar için M teri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri

SAI - SENSÖR AKTUATÖR ARAYÜZLER. SAI - Sensör Aktuatör Arayüzleri i SAI blokları sensör aktuatör sinyallerini sahada toplayarak PLC ye aktarmaktan sorumludur. Bu kabloloma ve servis masraflarını ve sürelerini azaltmak anlamına gelmektedir. Önceden hazırlanmış iletkenler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC320 VICOTEC320 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC320 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı