Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24"

Transkript

1 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O

2 adresinde giriniz.

3 adresinde giriniz.

4 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, S cak yaz günlerini geride b rakmaya bafllad m z bu dönemde, endüstrideki geliflmeler ve yenilikler de h z n giderek artt rmakta. Buna paralel olarak, bizler de, yaz dönemi boyunca endüstriye sunulan yeni ürünlere yönelik birçok haber edindik. fiu an okumakta oldu unuz Eylül 2009 say m z ile sizleri endüstriye sunulan bu yeniliklerden olabildi ince haberdar etmeyi hedefledik. Endüstri Dünyas dergisinin bu say s nda tam 92 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Bu say da da geçti imiz y llar n Eylül say lar nda oldu u gibi Otomasyon konusuna özel yer ay rd k. Günümüz sanayisinin en popüler konu bafll klar ndan biri olan ve Türk endüstri profesyonelleri taraf ndan da ilgi ile takip edilen Otomasyon konusuna yönelik birçok haber ve ilana dergimizin 15 ve 24'ünci sayfalar aras nda yer alan özel bölümden eriflebilirsiniz. Dergimizin bu say s nda dikkatinizi çekecek yeni bir bölüme de yer verildi. Bu bölümün ad Katalog Özel Bölümü. 30 ve 34'üncu sayfalar aras nda, birbirinden de erli firmalar n kataloglar n küçük ilanlar fleklinde size tan tmaktay z. Bu kataloglardan ilginizi çekenlerini kolayl kla firmalardan talep edebilirsiniz. Bunu yapmak için katalog reklam n n alt nda yer alan SLI numaras n kullanabilir, ya da, web sayfas ndan seçim yapabilirsiniz. Bundan böyle Eylül ve fiubat say lar m zda yer verece imiz bu özel bölümün ilginizi çekece ini düflünmekteyiz. Siz de erli okurlar m zdan ald m z geri dönüfllere göre, dergimizde yer verilen yeni ürün haberleri ve ilanlar ilgi ile takip edilmekte. Zaman n çok önemli bir de er oldu u günümüz koflullar nda k sa ürün haberleri ile birçok sektörden olabildi ince çok bilgiyi sizlere sunabiliyor olmas dergimizin en be enilen yönü. Bu haberlerin ve ilanlar n oluflmas nda hem Türk hem de yabanc firmalar n bizler ile kurduklar iflbirli inin önemi son derece büyük. Bu nedenle dergimizde yer alan tüm firmalara teflekkürlerimizi bir kere daha sunar, siz de erli okurlar m za Eylül 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti dileriz. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) KUZEY-GÜNEY AMER KA, ASYA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG Marketta Lähde Tel : Fax : YURTDIfiI SATIfi OF SLER FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapak resmi için Phoenix Contact a teflekkürler.

5 adresinde giriniz.

6 Atlas Copco, ilk sertifikal 'net s f r enerji tüketimi'ne sahip kompresörlerden oluflan 'Carbon Zero' Serisini sundu Carbon Zero Serisi Kompresörler 6 EYLÜL 2009 Antwerp, Belçika, 30 Haziran 2009: Atlas Copco'nun Ya s z Hava bölümü, flirketin entegre enerji geri kazan m sistemlerine sahip ZR serisi su so utmal ya s z hava kompresörlerinin dünyada TÜV taraf ndan belirli tasar m koflullar nda 'net s f r enerji tüketimi' için onaylanan ilk kompresör oldu unu duyurdu. Elektrik güç giriflinin %100'ünün s cak su biçiminde de erlendirilebildi i ispatland. Bu 'Carbon Zero' kompresörler sayesinde g da ve içecek, mand ralar, ka t hamuru ve ka t, farmasötik, kimya ve petrokimya, enerji santralleri, temizleme odalar ve tekstil gibi s cak su ve buhar kullanan sektörler enerji faturalar n büyük oranda azaltabilecek. Enerji tüketimi bir kompresörün servis ömrü boyunca maliyetin %80'ini temsil etti i için bas nçl hava sistemlerindeki enerji tasarruflar çok önemlidir. Bas nçl hava sistemleri, endüstriyel elektrik tüketiminin yaklafl k olarak %10'una denk olsa da, bir fabrikan n toplam elektrik giderinin %40' n oluflturabilmektedir. Bu nedenle, Atlas Copco y llard r enerji aç s ndan verimli bas nçl hava çözümleri gelifltirmektedir. Yeni sertifika, Atlas Copco'nun innovasyon geçmiflinde bir baflka dönüm noktas d r. SCHUNK HSB lineer eksenler pek çok uygulamay mümkün k l yor SCHUNK, HSB lineer eksen sistemleri ile ürün gam na sofistike modüler lineer eksenleri ekledi. HSB lineer eksen sistemleri sayesinde her türlü lineer eksen uygulamas na çözüm sunabiliyor. Lineer eksenler pratik olarak her türlü tafl ma ve transfer uygulamas nda kullan labilir. Uygulamalarda gerekli olan hassasiyeti, dinamik uygulamalarda istenilen h zlarda ve maksimum esneklikte Atlas Copco Kompresör Teknik bölümü Baflkan Stephan Kuhn, Müflterilerimize, enerji giriflinin %100'ünü de erlendirebilen bir bas nçl hava çözümü sunabildi imiz için çok memnunuz dedi. Günümüzde müflterilerimiz karbondioksit emisyonunu düflürmek için s k hedeflerle karfl karfl yad r. Carbon Zero kompresörle müflteriler neredeyse s f r bedelle bas nçl hava elde edebilirler ve bu da çevreyi koruma ve maliyet aç s ndan çok önemlidir. Ba ms z Technische Überwachungs- Verein (Alman Teknik zleme Kurumu veya TÜV ) bu y l n bafllar nda Atlas Copco'nun entegre enerji geri kazan m sistemlerine sahip ZR su so utmal ya s z vidal kompresörlerinin tip testini denetledi. Test süreci, elektrik girifl gücünü ve s cak su olarak ç k fl gücünü gerçek zamanl ölçülmesinden oluflmaktayd. Daha sonra iki ölçüm karfl laflt r ld. 40 C ve %70 ba l nemde özel tasar m koflular nda elektrik girifl gücünün %100'ünün geri kazan labildi i kan tland. Carbon Zero kompresör havay s k flt r rken tüm elektrik enerjisi girifli s ya dönüfltürülür. Bu s, farkl kompresör parçalar nda ortaya ç kar. Sorun, bu s y s k flt rma elementleri, ya so utucu, ara so utucu ve son so utucu gibi tüm bileflenlerden toplamakt r. Entegre enerji geri kazan m sistemi, tüm bu bileflenlerde so uk su dolaflt r r ve s aktar m n n bir sonucu olarak 90 C'ye kadar s cak su elde eder. Bu s cak su, endüstrideki birçok uygulamada kullan labilir. Birçok endüstri s cak suyu, mekan s tma, dufl ve baflka benzeri uygulamalar için kullanabilir. Bununla birlikte bu özellikten en çok faydalanacak sektörler süreçlerinde sürekli olarak s cak su ve buhar kullananlard r. Tipik s cak su ve buhar kullan c lar aras nda, g da ve süt iflleme fabrikalar (kaynatma, temizleme, sterilize etme, eritme), ka t hamuru ve ka t sektörü (piflirme kazanlar ve buharlaflt r c ve a artma, ka t hamuru oluflturma ), tekstil sektörü (boyama, sentetik ipliklerin stabilizasyonu), farmasötik sektörü (fermentasyon ve sterilize etme), rafineriler, kimya ve petrokimya fabrikalar (buhar dam tma, geri kazan m, s y rma, s izleme), enerji santralleri (elektrik üretimi), temizleme odalar (nemlendirme) bulunmaktad r. S cak su veya buhar normalde elektrik, petrol veya do al gaz gibi yak tlar tüketen endüstriyel kazanlar kullan larak üretilir. Kompresörden gelen s cak su do rudan ya da önceden s t lm fl kazan besleme suyu olarak kullan ld nda yak t tüketimi yüksek oranlarda azalt labilir ve hatta tamamen ortadan kald r labilir. Böylece, önemli miktarlarda enerji tasarrufu elde edilir. ATLAS COPCO Tel : Fax : adresinde giriniz. HSB Lineer Eksen Sistemleri garanti eder. Mevcut uygulamalar istenildi i zaman h zl ve kolay bir flekilde SCHUNK HSB lineer eksen sistemlerine çevrilebilir. HSB lineer eksen sistemi farkl tipte lineer eksenleri kapsar. Bu eksenler farkl özelliklere sahiptir. Kendinden yatakl eksenlerden, farkl profil yap lar na sahip eksenlere, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalardan, a r kuvvet ve momentlerin karfl lanmas gereken ikili ray-araba sistemli lineer eksenlere kadar çok genifl bir ürün grubuna sahiptir. Müflteri akl ndaki uygulamaya göre en uygun tahrik sistemini, zaman kay fll, sonsuz vidali veya kramiyer diflli-pinyon tahrikli sistemlerin aras ndan seçebilir. Farkl ekipmanlar ve aksesuarlar; redüktörlerden sensörlere, servo motorlardan motor ba lant flanfllar na, servo motor sürücülerinden kablo setlerine; müflterinin istedi i kombinasyonlarda eksenlerle beraber sunulabilir. Kullan ma haz r, yataklamas, k za, profili ve tahrik sistemi bir arada olan ve istenen boylarda sunulabilen komple lineer eksen çözümleri sayesinde SCHUNK müflterilerine pek çok uygulamada avantaj sa lar. Bu sayede fonskiyonel lineer modüller, modüler sistemlerinin getirdi i avantajlarla kullan c n n çok kolay bir flekilde sistemini konfigüre edebilmesini, yeni uygulamalar rahatl kla gerçeklefltirebilmesini, daha esnek ve daha ekonomik çözümlere ulaflabilmesini sa lar. SCHUNK INTEC Tel : Fax : adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Ölü bölgesiz Kompakt Güvenlik Ifl k Bariyerleri; Banner Engineering'den yeni EZ-SCREEN LP güvenilir performans düflük maliyetle birlefltirir EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Perdesi Banner Engineering'den yeni EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Bariyeri, uçtan uca ölü bölgesiz alg lama sa lar Banner Engineering taraf ndan kompakt ve düflük maliyetli bir Tip 4 Güvenlik Ifl k Bariyerinin tan t m yap lm flt r. Yeni EZ- SCREEN LP (LP = nce Profilli), hiçbir ölü bölge b rakmadan bariyer uzunlu unun tamam boyunca sürekli koruma sa lar. Cihaz n entegre kontrollü iki parçal tasar m (verici ve al c ) ayr bir kontrolör gereksinimini ortadan kald r r. Bariyer, aralar nda otomotiv, elektronik ve yar -iletken, malzeme tafl ma ve metal iflleme endüstrilerinin de bulundu u çeflitli sektörlerde kullan lan makinelere kolayca monte edilip güvenilir flekilde çal flacak yap da tasarlanm flt r. Bariyerler; güvenlik sar s, sar rengin flart olmad yerlerde daha estetik bir görünüm için f rçalanm fl anodize alüminyum ve yar -iletken uygulamalar için nikel kaplamal ESD (elektrostatik deflarjl ) emniyet gövdesiyle temin edilebilir. Üniteler, parmak alg lamak için 14 mm çözünürlükte ya da el alg lamak için 25 mm çözünürlükte üretilir. Koruma yükseklikleri 270 ile 1810 mm aras nda ve alg lama mesafesi 7 m'ye kadar olup, cevap zamanlar 8 ila 43 ms'dir. 28 x 26 mm'lik gövde profili küçük makinelere minimum düzeyde taflma yaparak uyar. Üniteyle birlikte gelen yandan veya uçtan montaj aparatlar, iyi hizalama için döner tespit donan m içerir. Neredeyse her türlü makine konfigürasyonuna uyan ek montaj donan m mevcuttur. Birden fazla bölgeyi koruyan kaskad halinde ba lan p, birbiriyle örtüflmeyen üniteler pek yak nda tan t lacakt r. EZ-SCREEN LP (soldan sa a) elektrostatik deflarja karfl güvenli uygulamalar için nikel kaplamal, f rçalanm fl alüminyum ve emniyet sar s gövdeyle temin edilebilir. Kurulum, dip switch'ler ve yedi segmentli LED ekran kullan larak bilgisayar olmaks z n kolayca yap labilir ve hata teflhis bilgileri çubuklu grafik göstergesinden görülebilir. Makinenin bir k sm n n bariyeri bloke etti i durumlarda söz konusu bölgedeki bitiflik fl nlar körlenebilir. EZ-SCREEN LP cihaz, Tip 4, Kategori 4 PLe ve SIL 3 sertifikal d r. Cihaz ayr ca OSHA/ANSI Kontrol güvenilirlik gereksinimlerini aflar. Kaskad ba lanabilen üniteler (pek yak nda ç kacak), EZ-SCREEN LP Güvenlik Ifl k Bariyerinin birden fazla alan korumas na olanak tan yacakt r. Banner Engineering, dünyan n önde gelen görüntü iflleme sensörü, fotoelektrik ve ultrasonik sensör, fiber optik alg lay c lar, indikatör fl klar, makine emniyet sistemleri, hassas ölçme ve denetleme sistemlerinin yan s ra kablosuz a ürünleri üreticilerinden biridir. fiirket, tüm dünyada yerel uygulama deste i sa lamaktad r. DACEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Phoenix Contact' n Quint Güç Kaynaklar sadece 96 mm genifllikte, SFB (Seçici Sigorta Açt rma) teknolojilidir. 40 A Quint SFB Serisi Yeni Nesil Güç Kayna 8 EYLÜL 2009 Phoenix Contact' n Quint Güç Kaynaklar sadece 96 mm genifllikte, SFB (Seçici Sigorta Açt rma) teknolojilidir. fiu anda 40 A ve V ayarlanabilen ç k fl voltaj özellikli serisi haz rd r. Kritik sistemlerde ve makinelerde paralel yükler, sigortalar arac l yla k sa devrelere karfl ayr ayr korumakta ve herhangi bir k sa devre esnas nda bu sigorta, güç kayna ndan ar zal olan devreyi ay rma özelli ine sahiptir. lk an nda bu olay SFB teknolojisi ile, milisaniyeler düzeyinde gerçekleflmekte ve sistemin devaml olarak DC voltaj devaml l n sa lamaktad r. Bir önceki Quint Güç kaynaklar nda 12, 24 veya 48 V DC, 3.5, 5, 10 veya 20 A seriler mevcut olup yeni ç km fl olan 3 fazl 40 A güç kayna, SFB teknolojisi ile 12 ms boyunca 215 A sa layabilir. B25/C13 tipindeki standart sigortalarla ar zal olan hatt güvenli bir flekilde ay r rken, üretim sisteminizin operasyonel devaml l n sa lar. Power Boost özelli i, 45 A'e kadar sisteminizde afl r yüklenme veya inrush ak mlar nda güvenli flekilde bafllamas n sa lar, ayr ca Quint Power güç kaynaklar, uzaktan diyognostik amaçl izleme özelli i ile de farkl l k sunmaktad r. Ç k fl voltaj ve ak m tehlikeli düzeylere eriflirse, üzerindeki LED ve kuru kontak arac l ile sistemde problem ç kmadan önce müdahale flans sunar. %94 verimlili e, çok düflük enerji kay plar na ve minimum s yaratan bir yap ya sahiptir. Dünya çap ndaki girifl aral klar ve onaylar ile C aras nda çal flabilen bu güç kaynaklar bütün dünyadaki endüstriyel uygulamalarda kullan labilmektedir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Enerji Verimlili ine do rudan Eriflim sa layan Yeni nesil devre kesici Compact NSX Compact NSX Yeni nesil devre kesici 10 EYLÜL 2009 Yeni nesil devre kesici Compact NSX, bugünün ak ll tasar m yla, yar n n standartlar n belirliyor. Kusursuz koruma fonksiyonlar bir güç izleme ünitesiyle daha da güçlendiriliyor. lk kez, kullan c lar yeni performans özellikleriyle donat lm fl kompakt bir cihazda hem enerjiyi hem de gücü izleyebiliyor. Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: Compact NSX devre kesicilerinin baflar s n sa layan tüm bu özellikler ve bunlar n yan s ra tesisatlar n güvenli ve kolay izlenmesi ve yönetimi için yeni fonksiyonlar. Yeni Compact NSX devre kesici serisi, elektronik zekas yla di er devre kesicilerden ayr l yor. Ayr nt l bilgilere do rudan eriflim ve aç k protokoller üzerinden a ba lant s sayesinde Compact NSX, operatörlerin elektrik tesisatlar n yönetmesini optimum hale getirir. Bir devre kesiciden daha fazlas olan Compact NSX enerji tüketimini optimize ederek enerji bulunabilirli ini art rarak ve tesisat yönetiminizin gelifltirilmesini sa layarak enerji verimlili i gereksinimlerini karfl lamaya haz r bir ölçüm ve haberleflme arac d r. Güvenlik ve performans Kompaktl k, seçicilik ve modülarite: yeni Compact NSX devre kesiciler kusursuz korumayla birlikte 40 amp ve üzeri de erler için geliflmifl izleme ve haberleflme fonksiyonlar n bir arada sunar. Uzman teknoloji Roto aktif kontak kesme ilkesi, her bir devre kesiciye küçük boyutu içinde çok yüksek kesme kapasitesi, önemli hata ak m s n rland rma performans ve dayan kl l k sa lar. Compact NSX, patentli çift roto aktif kontakt kesme konsepti ve bunun yan s ra üstün kesme performans için reflektörlü açma sisteminin tüm avantajlar n kullan r. S rad fl ak m s n rland rma özelli i sayesinde sa lam ve güvenilir koruma sa lar ve daha önemlisi bileflenlerin y pranma nedenlerinin azaltarak tesisatlar n servis ömürlerini uzat r. Yeni kesme kapasiteleri Compact NSX için yeni performans seviyeleri uygulama hedeflerinizi yükseltirir: 25 ka - standart düflük k sa devre seviyeli uygulamalar, örne in hizmet sektörü için, ka - standart uygulamalar (endüstriyel tesisler, binalar, hastaneler), ka - maliyet kontrollü yüksek performans, 150 ka - zor koflullardaki uygulamalar (denizcilik) Motorlar için daha güçlü koruma Compact NSX, motor korumas yla ilgili IEC standartlar n karfl lamaktad r: 400 V'ta 315 kw'a kadar olan motor yolverme çözümlerine çok uyumludur; k sa devrelere, afl r yüklere, faz dengesizliklerine ve kay plar na karfl koruma sa lar, ayr ca motor çal fl rken, ters frenleme yap l rken, hareket s ras nda veya tam güvenlikle enversör s ras nda yolverme ve kesme için ek koruma sistemlerinin ayarlanabilmesine olanak sa lar, Compact NSX, Schneider Electric kontaktör ile birlikte kullan ld nda tip2 koordinasyon gerekliliklerine uygunluk sa lar. Düflük tesisat maliyetleri Tesisatlar n optimum hale getirilmesi %30'a varan tasarruf sa lar: minyatür devre kesicilerle toplam seçicilik sayesinde montaj s ras nda önemli tasarruf, daha küçük cihazlar, daha ekonomik panolar, afl r kalibrasyon olmadan en iyi genel montaj maliyeti anlam na gelmektedir. zleme ve yönetim Compact NSX, enerji tüketimini ve gücü kontrol etmek için bir izleme ünitesi içeren komple bir cihazd r. Dahili izleme Yeni Compact NSX serisi devre kesicide afla daki her iki özelli i birarada sa layan Micrologic elektronik açma ünitelerini kullan r: -hassas bir güç izleme ünitesi, -yüksek düzeyde güvenilir koruma cihaz. Yeni nesil sensörleri içeren Micrologic elektronik açma cihaz : -elektronik devrelerin güç kayna için demir sensörü, -yüksek do ruluk sa layan ölçüm için hava sensörü (Rogowski bobinleri). Bu elektronik sistemler yüksek s cakl klara (105 C) dayanmak için tasarlanm flt r ve böylelikle zorlu çal flma koflullar nda güvenilirli i sa larlar. Compact NSX'in farkl l verileri do rudan ekran üzerinde, panonun ön panelinde veya bir izleme sistemi üzerinden nas l ölçtü ünde, iflledi inde ve gösterdi inde yatmaktad r. Bilgilere eriflim Maliyetleri kontrol alt nda tutmak ve servis süreklili ini sa lamak için gerekli bilgiler gerçek zamanl olarak kullan labilmelidir: maliyetler ve bunlar n da l m n optimum hale getirmeye yard mc olan bir kilovat saat ölçüm cihaz, enerji beslemesinin kalitesini gösteren harmonik bozulma oran, iflletme kontrolü ve bak m planlamas olana sa layan alarm bildirimi, kurulu ekipmanlar n düzgün flekilde çal flmas n ve bu sayede enerji verimlili inin maksimum seviyeye ç kar lmas n sa layan, sürekli olarak etkinlefltirilen olay kay tlar ve tablolar. güç izleme için Güç izleme yaz l m yla birlikte (örne in, PowerLogic), Compact NSX Modbus haberleflme arayüzü operatörlere sistem izlemeyi çok kolaylaflt ran bir parametre seti ve araçlar sa lar. Operatörler, enerji bulunabilirli ini kontrol etmek, güç kayna kalitesini izlemek, yük tepelerini azaltarak ve sürekli olarak öncelikli yüklere enerji sa layarak farkl uygulamalar ve bölgelerdeki tüketimi optimum hale getirmek ve bak m çizelgeleri haz rlamak için gerçek zamanl verilere sahiptir. Bir yard mc program (RSU), kurulu cihazlarla haberleflmeyi test etmeye ek olarak koruma ve alarm konfigürasyonu sa lar. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 testo 6920/testo 6621/testo Binalarda klima ve havaland rma sistemlerinin hassas bir flekilde ölçümü ve iflletme maliyetlerini azaltma S cakl k, Nem ve Fark Bas nç için Transmiterler S cakl k,nem ve fark bas nç için transmiterler Odalar n hava flarland rmas önemlidir ve bu sadece kiflilerin rahat ve üretkenli i ile ilgili de ildir. Endüstriyel alanlarda da mümkün olan en iyi gelifltirme, üretim ve depolama bir baflka deyiflle ürünlerin kalitesi için de çok önemlidir. K tl k ve buna ba l artan enerji maliyetleri zamanlar nda, iflletme maliyetlerine odakl l k, fark ldal k düzenli olarak artmaktad r. Verimli enerji kullan m, muazzam tasarruf potansiyelinin kayna d r. Yeni transmitterler ile, Testo, binalar n havaland rma sistemlerini yüksek hassasiyet ve güvenle ölçen yeni ürün serisini piyasaya sunmaktad r. Daha hassas ölçümler sayesinde, sonuç olarak iflletme maliyetlerinden tasarruf sa layan, havaland rma ve klima sistemlerinin ideal ayarlar gerçeklefltirilir. Hassas ölçüm ile iflletme maliyetlerinden tasarruf edin Nem ve s cakl k de erlerinin ölçümünün yans ra, fark bas nc ölçümü de binalarda do ru havaland rman n sa lamas aç s ndan önemlidir. Odalara ideal miktarda temiz hava sa lamak için, giren havan n ayarlanmas güvenli bir flekilde yap lmal d r. S cakl k için testo 6920, nem ve s cakl k için testo 6621 ve fark bas nç için testo 6321 ile, odalardaki havaland rma koflullar için gerekli olan parametreler hassas bir flekilde ölçülebilir. Devreye alma (comissioning) ve bak m esnas nda proseürlerin optimize edilmesi ve zaman tasarrufu testo transmiterler, teslim edildi i anda kullan m için haz r durumdad r. Profesyonel uygulamalar için, harici arayüz ba lant s ve kolay kullanan yaz l m P2A yaz l m ile afla daki fonksiyonlar mevcuttur: Birim ve ölçek parametrizasyonu Sensör ayar (1-nokta, 2-nokta) ve analog ç k fl ayarlar Yap lm fl parametre ayarlar ve di er ayarlar n tarihçesinin tüm P2A yaz l m üzerinden bilgisayara kayd Transmitteri açmadan, sökmeden, Testo 400 veya Testo 650 referans cihazlar, ayar adaptörü ile, transmittere ba lanabilir. Referans cihaz n menüsündeki birkaç ad m transmiterin ayar için yeterlidir. Hassas ve güveli ölçüm böylece sa lan r, bak m ve iflletme maliyetlerinden tasarruf edilir. testo transmiterler, endüstriyel ve ticari binalarda (üretim ve depolama alanlar nda), ofislerde ve yönetim binalar nda, sat fl alanlar nda, fuar hollerinde, müzeler ve kütüphanelerde, okullarda, otellerde, hastane ve kliniklerde havaland rma sistemlerinin izlenmesi için idealdir. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 EYLÜL 2009 Öz Direnç, müflterilerinden gelen talepler do rultusunda tasarlad yeni standart 20 kw'l k modüler yük kutusunu pazara sürdü. Öz Direnç'in gelifltirdi i yeni yük kutular, elektriksel güvenlik ve uzun ömür gibi kalite faktörlerini bar nd ran esnek ve uygun fiyatl bir çözüm olarak düflünüldü. Pazardaki yerli ve yabanc firmalar n sundu u standart yük cihazlar ndan farkl olarak bu modüller herhangi bir kontrol sistemi ya da anahtarlama düzene i içermiyor. Kendi metal kutusu içinde rezistif yük, so utma fan ve terminal kutusu ile koruyucu thermostat düzene i içeren 2x10 kw'l k kademeye sahip modüler yük kutusu, üstüste montaj olana na da sahip. Böylece Kesintisiz Güç Kayna, Jeneratör gibi ürünleri üreten sektör firmalar n hedefleyen Öz Direnç, müflterilerinin 20 kw'tan bafllayarak ileride kapasite artt r m yapacak flekilde kendi test ortamlar n kurmalar n teflvik ediyor. 480/440/415/400/208 V 50 Hz/60 Hzgibi standart trifaze güç sistemleri için tasarlanan modüler yük kutular, istek üzerine farkl frekans ve gerilimlerde de üretilebiliyor. 20 kw'l k standart bir kutu, 25 kg a rl nda ve 35x50x30 cm boyutlar nda. Foto rafta Ankara'da KGK imalat yapan tan nm fl bir firma için üretilen 7 adet yük kutusunun montaj flekli görülüyor. Bu firma, 415 V 50 Hz trifaze ve 240 V monofaze testlerde kullanmak üzere 20 kw'l k Modüler Yük Kutusu tasarlanan 2x10 kw'l k standart yük kutular n tercih etmifl. Kutular üstüste monte ederek kendi kurdu u kontrol panosuna ba layan bu firma 140 kw'l k resitif yük testini 10 kw'l k kademelerle gerçeklefltirme imkan na kavufluyor. Firman n teslimattan 4 hafta sonra 3 tane 20 kw'l k kutu daha siparifl etti ini belirten Öz Direnç, böylelikle test kapasitesinin 200 kw'a ç kaca n ve firman n bu esnekli i Öz Direnç'in yeni yük kutular sayesinde sa lad n ifade ediyor. Sonradan kapasite artt r m na müsaade eden bu modüler yük sistemi ve müflteri-üretici iflbirli i, kriz ortam nda ÖzDirenç müflterilerinin test ihtiyaçlar n ertelemeden ve ihtiyaç oldukça büyüterek bütçelerini en verimli flekilde kullanmalar n sa l yor. ÖZ D RENÇ Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 yoksa siz henüz AXES elektronik kilit sistemi kullanmaya ba lamadınız mı? AXES elektronik kilit sistemi, otel, hastane, okul, fabrika, alı veri merkezi, hatta siteler gibi yo un kullanıma sahip kapılar veya giri lerde, trafi i kontrol altına almanızı sa lar. Daha fazla bilgi için; GEN ELEKTROMEKAN K SAN. ve T C. LTD. T. Nato Yolu Cad. Hidayet Sok. Seyhan Apt. No Ümraniye - stanbul Tel : Faks : adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER T TREfi M ÖLÇÜM VE ANAL ZÖRÜ Ar za Durufllar n z n Önüne Geçin TEST VE ÖLÇÜM KONNEKTÖRLER Genifl Ürün Çeflitlili i AKIfi fialter Ekonomik ve Uzun Ömürlü VIBSCANNER, Alman PRÜFTECHNIK firmas n n üretti i, kullan m kolay hafif bir tek kanal titreflim ölçüm ve analiz cihaz d r. Joystick kumandas ile tek elle kullan m sunar. Rahat okunabilen ekrana sahiptir. Günlük ve periyodik kontrolleriniz için idealdir. Devir ve s cakl k ölçümü yapar. Bu ifle yeni bafllad m ve ar za durufllar m s f ra yak n de erlere çekmek istiyorum diyorsan z arad n z sistemi çok uzaklarda araman za gerek yok. De iflime ve geliflime aç k mimarisi ile arzu ederseniz 2 düzlem yerinde balans ve lazerli kaplin ayar özelli i ekleyebilirsiniz. M knat sl sensörü ile ölçümlerinizi kolayca al p, an nda ekran üzerinde veya bilgisayar n zda OMNITREND program sayesinde analizlerini yap n ve zaman nda teflhis ile ar za durufllar n z n önüne geçin. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Multi-Contact' n befl ayr ürün grubundan biri olan Test - Ölçüm Konnektörleri yüksek ve kaliteli ak m iletkenli i, kolay ve h zl ba lant özellikleri sayesinde kullan ld test-ölçüm cihazlar nda ve e itim bordlar nda kullan c lar na yüksek kalite ve kolayl sunar. Test ve ölçüm noktalar nda istenilen hatas z elektriksel ölçümleri en do ru flekilde ölçebilen, 1000 V gerilim de erinde çal flabilen, 2 mm ve 4 mm çap nda ölçülerde üretilen Multi-Contact Test - Ölçüm konnnektörleri; test uçlar ve problar, plug ve soketleri, ba lant pluglar, adaptörleri, krokodil ba lant problar ve 3000 GHz frekans de erinde çal flabilen yüksek frekans problar ile müflterilerine genifl bir ürün çeflitlili i sunmaktad r. Bununla birlikte konnektörlerimiz kullan c talebi do rultusunda yine kendi üretimimiz olan yüksek esnekli e sahip çok telli kablolar m zla istenilen uzunlukta konnektöre ba l flekilde de sunulabilmektedir. MULT -CONTACT TÜRK YE C/O STAUBL STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. Ak fl ve seviye kontrolu konular nda genifl bir imalat sahas na sahip ENSIM ürünleri ailesine son eklenen cihaz; boru içindeki s v lar n hareketini alg layarak ak fl n olup olmad n güvenli olarak kontrol etmek amac yla kullan lmaktad r. So utma suyu, ya lama ya devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenirlikte ak fl bilgisi veren ak fl flalteri ayn zamanda flofben, kombi ve s t c gibi üniter cihazlarda da ak fl emniyeti anahtar olarak da kullan lmaktad r. Bas nç kayb düflük, ekonomik ve uzun ömürlü ak fl flalterlerinin paslanmaz çelik modelleri 25 Bar ve 110 C, plastik tip modelleri ise 10 Bar / 60 C dayan mlara sahiptir. Dikey montajlarda kullan labilen ENSIM ak fl flalterleri 1/2..6 e kadar tüm hatlarda kolayca monte edilebilir veya istenirse küresel vanalara benzer flekilde 1/2 2 aras ölçülerde boru montajl olarak da verilebilmektedir. LONCA PAZARLAMA Tel : Fax : adresinde giriniz. 14 EYLÜL 2009 HELICAL filenm fi YAYLAR Tek Bir Yayda Daha Fazla Fonksiyon Amerikan HELICAL firmas ürünü ifllenmifl yaylar, müflterinin uygulamas na özel, hassas yay gereksinimlerini karfl layabilmek amac yla çok çeflitli modeller ve malzemelerden üretilebilir. Helical yaylar tek parça malzemeden ifllenerek istenen özel yap lar haline getirilmifl esnek spiral parçalard r. Bobin geometrisindeki farkl l klar Helical ifllenmifl yaylar n, di er geleneksel tipteki yaylara göre daha hassas bir performans, daha üstün özellikler ve fonksiyonlar sunmas n sa lar. Performans, güvenilirlik, çok yönlülük, sa laml k ve ekonomik olma yönünden Helical ifllenmifl yaylar ve geleneksel yaylar aras nda büyük farkl l klar vard r. fllenmifl yaylar n en temel avantaj, tel sarg l yaylar gibi daha geleneksel yaylara göre tek bir yayda daha fazla fonksiyon sunabilmesidir. Ayr ca farkl parçalar n entegre edilebilmesi, teslimattaki zaman kazan m, oranlardaki lineerlik ve ölçülerdeki hassasl k gibi yönlerden de daha üstündür. Genel verimlili i artt rarak masraflar n azalmas n /kontrol edilmesini de sa larlar. DÖNÜfiÜM ENDÜSTR Tel : Fax : adresinde giriniz. KAL BRASYON POMPASI Tek Elle Kolay Kullan m Crystal Engineering firmas n n ürünü olan ComboPump tek elle kullan labilen hassas bas nç ve vakum kayna d r (shuttle vanan n ayar na ba l olarak). ComboPump çok beceriklidir. Düflük fark bas nç transmiterleri için kullan labilir, 500 psi/35 bar/ 3.5 Mpa bas nç üretebilir, ve ayn zamanda vakum pompas d r da! Kendine has olan bas nç dengelemeli de iflken ayar -bas nç ne denli yüksek olursa olsunhassas ve kolay bas nç ayarlamas na olanak tan r. Portlar ndan birine bir gösterge veya kalibratör tak n ve ikinci porta test edilecek ayg t ba lay n. Sonuç sahada tek elle yap labilecek komple bir bas nç kalibrasyonudur. Pompa mekanizmas n n tüm hareketli parçalar hasar ve kire karfl korunmal d r ve korozyona day n kl mmetal ve plastikdetn oluflur. Bu nedenle, ComboPump uzun y llar bak m gereksinimi duymadan çal fl r. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPAS T F YÜKSEK SICAKLIK PROBLARI Kat Seviye Limit Ölçümünde Endress+Hauser firmas, kat seviye limit ölçümlerinde yüksek proses s cakl klar nda bugüne kadar birçok uygulamada baflar yla kullan lmakta olan kapasitif proplar n, geliflen teknolojik imkanlar do rultusunda gelifltirerek de erli müflterilerinin hizmetine sundu. Solicap S FTI 77 ürün kodu ile pazara sunulan yeni ürünlerin halat ve çubuk olmak üzere iki farkl modeli bulunmaktad r. -50 ila +400 o C ürün s cakl klar nda kullan labilen problar, active build-up kompenzasyonu özelli i ile prob üzerinde ürün birikmesi oluflabilen durumlarda bile rahatl kla kullan labilirler. Yatay montaj koflullar nda 800Nm'lik dayan m gücü ile, zor proses koflullar nda dahi yüksek güvenirli e sahiptirler. Prob elektroni i -50 ila +120 o C aral nda çal flabilmekte ve problar n röle, PFM ve DC- PNP elektronik ç k fllar bulunmaktad r. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 Otomasyon Özel Elektro-Pnömatik Bas nç Kontrol Valfleri; Hava ile Ak ll Kapal -Döngü Kontrolü Elektro-Pnömatik Bas nç Kontrol Valfleri Söz konusu otomasyon oldu unda, pnömatik, ekonomik ve sa lam bir tahrik teknolojisi olarak kabul edilmifltir. Pnömatik uygulama alanlar ak ll komponentler kullan larak h zla genifllerken bu sayede pnömatik, kapal - döngü kontrol görevlerinin sorumlulu unu, belirlenmifl komut de erleriyle ba ms z bir biçimde üstlenmektedir. vas tas yla, yüksek dinamizm ve tekrarlayan tutarl l kla sonuna kadar açar ve kapar. Bu sayede, bas nç kontrol valfleri, baflka bir kontrol ayarlamas yap lmadan, kuvveti, ak fl, tahrik h z n, pozisyonu veya silindir h z n yüksek dinamizm ve hassasiyet ile düzenlemektedir. Bu yüzden bu mekanizma a rl k karfl - dengelemesi, kuvvet dengelemesi, bask Rexroth, ED-elektro-pnömatik bas nç kontrol valf serisi ile tüm uygulama spektrumunu iyi derecelendirilmifl bir yaklafl mla kapsamaktad r. Bir Rexroth seri alt sistemi olan Drive&Diagnostic Link (DDL) solenoid valfler ile bas nç kontrol valflerini oldu u kadar de iflik fieldbus sistemleriyle dijital ve analog I/O modüllerini de kontrol etmektedir. Bu teknolojinin kilit noktas, dijital kapal - döngü kontrol elektroni inin yenilikçi oransal valf teknolojisi ile ba lant s nda yatmaktad r. Yüksek dinamik tepkili elektro-pnömatik kontrol valfleri, entegre edilmifl kapal -döngü elektroni i, bir bas nç sensörü ve kapal bir ünite bünyesindeki oransal solenoid vas tas yla oluflan do rudan tahrik mekanizmas ndan oluflmaktad r. Entegre elektronik, verilen görevin yap s na ba l olarak, bas nç de erlerinin dahili bir de erlendirmesini yürütür. Komut de erinden sapma durumlar nda, pnömatik valfleri do rudan kuvvet iletimi EtherCAT a lar n n IEEE 1588'e göre fabrika çap nda senkronizasyonu izlenmesi, boya haz rlanmas ve enjeksiyon prosedürleri gibi makine ifllevleri için yüksek derecede uygunluk göstermektedir. Kapal -döngü kontrolünü optimize etmek için, Rexroth do rusal olmayan ak flkan teknolojisinin belirli özelliklerini kapal - döngü kontrol teknolojisi içerisinde göz önünde bulundurmufltur. Bu flekilde ak ll sistemler oluflan tüm distürbans de iflkenlerini otomatik olarak dengeleyebilmektedir. Elektro-pnömatik kontrol valfleri ana kontrol mekanizmas ile analog arayüzler veya bus modülleri vas tas yla iletiflime geçmektedir. Ayn zamanda Rexroth aç kdöngü bus modülleri, Profibus, Interbus, DeviceNet, ControlNet ve artan bir biçimde yayg nlaflan standart Ethernet IP gibi s kl kla kullan lan tüm fieldbus sistemlerini desteklemektedir. Elektro-Pnömatik bas nç kontrol valfleri, kullan c lar sistemi bafllatmak için baflka parametreler girmek zorunda kalmad için Plug&Work komponentleri gibi, otomasyonu oldukça basitlefltirmektedirler. Ayn zamanda uygulanabilirlik ve sa laml k olarak adland r lan ak ll elektro-pnömati in geleneksel avantaj sa lanmaktad r. BOSCH REXTROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. Harici EtherCAT senkronizasyonu 16 EYLÜL 2009 Yeni Beckhoff EtherCAT terminali EL6688 ile, IEEE 1588 standard na göre, fabrikada veya monte edildi i tesiste senkronizasyon yap labilir. De iflik makineler, sistem bölümleri veya üretim hatlar, en hassas flekilde birbirleriyle veya GPS ya da DCF77 al c s gibi harici bir master saate göre de senkronize edilebilir. Bu flekilde, yüksek hassasiyet ve üreticiden ba ms z, küresel bir zaman saati elde edilir. Ölçülen de erler zaman damgas ile iflaretlenebilir. Da t lm fl saatler ile bir EtherCAT sisteminde tüm kullan c lar 100 ns'den daha az bir toleransla senkronize olabilir. EL6688 EtherCAT terminali ile art k sahada çeflitli a larla senkronizasyon gerçeklefltirmek mümkündür. Buna örnekolarak fabrika çap nda mikrosaniye baz nda senkronize edilmesi gereken farkl üretim hatlar gösterilebilir. Burada da t lm fl saatlerin kontrol hassasiyeti ve EL6688'deki standart senkronizasyon arayüzünün avantajlar ndan yararlan l r. Harici uygulaman n, EtherCAT, IEEE 1588 veya dijital bir giriflten olup olmad na bak lmaks z n, harici olayla senkronizasyon her zaman ayn d r. EtherCAT terminali EL6688, Ethernet bazl PTPv1 (IEEE ) ve PTPv2 (IEEE ) IEEE-1588 protokollerini destekler. Üst seviyedeki master aç s ndan EL6688, slave olarak çal flan bir IEEE 1588 saatidir (s radan bir saat) veya ba l olan EtherCAT terminallerini (slaveler) da t lm fl saatle besleyen bir masterdir. EL6688, EtherCAT terminal a n n herhangi bir yerinde bulunabilir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 Otomasyon Özel EtherCAT KUTUSU Kompakt ve Suya Dayan kl Tasar m ÇOK KANALLI PROSES MODÜLLER Micromann Multiplus Serisi KABLOSUZ DATALOGGERLER Zorlu Koflullarda Bile Üstün Performans Beckhoff fieldbus terminal ailesi EtherCAT kutusu ile geniflletilmesi ile EtherCAT teknolojisi elektrik panosu d fl nda da kullan ma olanak sa l yor. IP67 serisinin modülleri EtherCAT arabirimine sahiptir, yani yüksek performans her modülde mevcuttur. Bu geliflme IP67 dünyas na yeni imkanlar katmaktad r: Sahada XFC ile h zl proses veri haberleflmesi, yüksek do ruluklu ölçme tekni i ve bütünleflik motor sürücü tekni i fonksiyonlar kullan m. 126 x 30 x 26,5 mm (Y x G x D) ölçüleri ile boyutlar son derece küçüktür ve böylece alan n k s tl oldu u mekanlar için uygundur. EtherCAT kutusu, ekstrem dayan kl fieldbus kutu modüllerini h zl haberleflme sistemi olan EtherCAT ile birlefltirir. Bu sayede EtherCAT kutusu en zorlu endüstriyel ortam uygulamalar na uygun hale gelmifltir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. Bu çok kanall kompakt modüller çoklu girifl sinyalleri ve ç k fl sinyallerinin eflzamanl prosesine imkan tan r. E er gerekirse sonuçlar n bir kontrol sistemine analog veya dijital sinyal olarak aktar lmas n sa lar. Modüller ön panel veya dijital haberleflme portu üzerinden kolayca programlanabilir. Uzaktan izleme, kontrol, hesaplama, kontrol ve bak m maliyetlerinin azalt lmas için idealdir. Ürünün di er özellikleri flunlard r; 8 kanal analog girifl veya 4 kanal RTD s cakl k girifl modülü. Herhangi bir girifl veya girifl kombinasyonu için hesaplama, izleme ve gösterge. 4 kanala kadar alarm ve röle ç k fl. Lineerizasyon, minimum, maximum, ortalama fark, toplam ve çarp m fonksiyonlar n içeren tek ve çok de iflkenli kullanabilme özelli i. DC beslemeli. Tam izolasyonlu. RS 422/485 Modbus RTU haberleflmesi. Konfigrasyon ve dde müflteri sever yaz l m. Yüksek hassasiyet (Ölçüm aral n n % 0.5'i). Kalibrasyon ve ayarlama için pin numaral koruma. WEIDMULLER Tel : Fax : adresinde giriniz. Synapse System kulland devrim niteli indeki RF altsistem sayesinde her bir veri iletiminden önce sistem kendini kalibre eder. Bu sayede sistem en zorlu ortam koflullar nda bile üstün performans verir. Ayr ca Synapse için özel olarak tasarlanm fl veri transfer protokolü sayesinde d fl müdahalelere karfl veri kurtarma olana n mümkün k lar. letilen tüm veri flifrelenir ve veri aktar m n n hatas z gerçekleflebilmesi için veriler birkaç defa gönderilir. Gelifltirilmifl bu protokol sayesinde sistem tüm di er kablosuz sistemleri arkas nda b rakmaktad r. Synapse Gateway Protokolü sayesinde sistem, en az efor ile en optimum performans için kendisini otomatik olarak konfigüre eder. Tüm bu özellikler sonucunda Synapse sistemi kablosuz teknolojilerde en ön planda yer almaktad r. RAM ÖLÇÜ Tel : Fax : adresinde giriniz. SIMATIC DOKUNMAT K PANEL Genifl Ekranl Panel SAFETY PLC HIMatrix Serisi YEN LCD PROGRAMLI SAYICI CODIX 907 ve EYLÜL 2009 TP177B 4, 16:9 formatta genifl ekran ve geliflmifl TFT teknolojisi sayesinde parlak, net bir görüntü ve piyasadaki di er panellere göre %35 daha fazla görüntüleme alan sunmaktad r. Dokunmatik ekran ve dört fonksiyon tuflu ile kullan m kolayl sa lar. TP 177B panellerle ortak fonksiyonlara sahip TP177B 4, WinCC flexible 2008 ile projelendirilir. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r: Geliflmifl görüntüleme performans için 16:9 genifl ekran format nda 4.3 inç TFT göstergeli tam grafik kullan c arayüzü. Dokunmatik ekran ve tufllar n kombinasyonu. Profinet ve Profibus arayüzleri. %20 azalt labilen ve ekran koruyucuyla tamamen kapat labilen arkadan ayd nlatma. USB stick, MMC kart, SD karta projenin ve reçete verilerinin yedeklenmesi. SIEMENS Tel : Fax : adresinde giriniz. Himatrix serisi PLC'nin öne ç kan özellikleri flunlard r; SIL 3 ve Kategori_4 koruma s n fland rmas. Cevap h z < 20 ms. 1K program için ifllem döngü zaman : yaklafl k 0.02 ms. Standard Ethernet üzerinde 100 MBit/s güvenlik-odakl çal flma. Kritik güvenlik ihtiyaçl uygulamalar için tüm ethernet fonksiyonlar n n kullan labilirli i. Haberleflme protokolleri: Safeethernet, PROFIBUS-DP Master & Slave, OPC, MODBUS RTU ve TCP Master & Slave, Send & Receive TCP, EtherNet/IP, INTERBUS Master, CUT. Ex- Zone_2 alanlarda kullan labilirlik. Kullan c dostu programlama arayüzü sayesinde (Sürükle & B rak) kolay programlama. Sertifikaland r lm fl fonksiyon bloklar. Sertifikalar: IEC 61508, IEC 61131, IEC 61511, EN 50156, EN 954, EN 54, NFPA, NFPA 72, ATEX. NET MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. Say c teknolojisi uzman Kübler, flafl rt c fiyat/performans oran yla yeni CODIX 907/908 model say c lar n pazara sunuyor. 907 ve 908 model say c lar, puls ve zaman girifllerini sayabilen yüksek-kalite programl say c lard r. Kendi s n f nda di er say c larla karfl laflt r ld nda ekonomik fiyat avantaj yla ön plana ç k yor. Yeni CODIX 907 ve 908, her bir haneye ait programlama tuflu ile menü üzerinde kolay programlanabilen çokfonksiyonlu say c lard r. Teknik Özellikler: 2 sat r, 6 Hane genifl LCD Ekran. 115/230 VAC 50/60 Hz, VDC besleme gerilimleri. EEPROM haf zada 10 y l veri koruma. Puls,zaman,pozisyon sayma fonksiyonlar,ileri ve geri sayma. 907 modelinde tek preset,908 modelinde çift preset girebilme, çift röle ç k fll. IP65 yüksek koruma s n f. Tufl tak m ile veya elektriksel s f rlayabilme. Opsiyonel Arka Ayd nlatma. ERUZ ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 Otomasyon Özel PROFIBUS DP GATEWAY Kablosuz I/O ile Entegre Seri kablosuz modülü (RAD-ISM DATA-BD-BUS) ile birlikte, Phoenix Contact flimdi kablosuz I/O alan istasyonlar ile Profibus a lar do rudan entegre bir Profibus a geçidi (RAD-ISM-TW-PB-Gateway) sunuyor. Mevcut Profibus a lar na GSD dosyas n kullanarak h zl, kolay ve güvenli bir flekilde Profibus a geçidine slave olarak eklenebilir. ç DIP anahtarlar kullanarak Profibus istasyonu adresi kolayca okunabilir ve ayarlanabilir. Modbus master olarak, gateway otomatik olarak belirli periyodlarda I/O istasyonlar ile veri de iflimini yönetir ve onlar Profibus taraf nda uygun hale getirir. En fazla en yüksek Profibus 12 MBit h z ndan yararlan labilir. On kablosuz modül (RAD-ISM-2400-DATA- BD-BUS) ile Analog/Dijital geniflleme modülleri birlikte kullanabilmektedir. Profibus üzerinde kablosuz a n flu anki durumu bu modül ile sorgulama yap labilir. RAD-Line sistemi, girifl / ç k fl sinyallerini iki kilometreye kadar engelsiz alanlarda yakalayabilir. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. E58/EP58 ENKODER SER S Ø58mm Flanfl Ebad E58/EP58 serisi flanfl ebad Avrupa standard olan Ø58mm olarak tasar mlanm fl yeni bir cihaz olmas n n yan s ra Avrupa'dan ithal ekipmanlar n bak m masraflar n düflürdü ünden daha yüksek mebla larla ithal edilmifl ürünlere ba ml l azaltmaktad r. Ayr ca çok çeflitli kullan m alanlar na uygulanabilecek art ml tip (4 çeflit) ile absolut tip (3 çeflit) gibi toplam 7 çeflit içeren bir yelpazeyle her tür müflteri grubuna hitap eden bir ürün grubudur. E58/EP58 serisi, yap sal olarak flaft/flanfl tip ve kablolu tip olarak iki genel çeflit sunar. fiaft/flanfl tipler flunlard r: fiaftl klemp tipi, flaftl senkro tipi, gömülü dahili tip ve gömülü tip (Gömülü tipler sadece art ml tiplerdir). Kablolu tipler flunlard r: Yan/arka konektörlü tek gövdeli tip, kablo çekmeli konektörlü tip, kablo çekmeli tip (Gömülü tipler sadece yan taraf kablo ç k fll d r). E58/EP58 Serisi çeflitli yüzeylere tak labilecek yap da karfl l kl vida tasar m yla kullan c rahatl sa lar. AUTONICS TÜRK YE Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDÜSTRIYEL KABLOSUZ ETHERNET AW g/b Access Point SYDMA KONTROL, kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için, kablosuz ethernet ürünlerini tan tmaya devam ediyor. AW5300, özellikle, mobil istasyonlar n, pek çok kablosuz a n bulundu u ortamlarda, bir a n kapsama alan ndan di er a n kapsama alan na h zl ca (0.5 saniye) geçmesini sa layacak algoritmalar ile donat lm flt r. Çok say da eriflim noktas (Access Point) bulunan büyük ma aza ve depolarda bu ifllev, forklift ya da di er tüm mobil istasyonlar n yönetimini kolaylaflt r r. Smart Routing özelli i ile, kablolu ve kablosuz a üzerindeki afl r trafi i filtre ederek genel a performans n artt rabilen AW5300, tüm bu özellikleri ile birlikte IEEE standard ndaki di er eriflim noktalar ve istasyonlar ile de uyumludur. Web sunucu ya da ücrestsiz Windows yaz l m ile konfigüre edilebilen cihazlar, endüstriyel çal flma koflullar na uygun fiziki yap s, geliflmifl iletiflim güvenli i protokolleri, eriflim noktas, köprü ve WDS kullan m modlar ile, pek çok sektörün kablosuz otomasyon ihtiyaçlar için çözümler sunmaktad r. SYDMA KONTROL Tel : Fax : adresinde giriniz. GÜVENL K PLC'LER Kompakt, Esnek, Güçlü TX 2 D J TAL LOADCELL TRANSM TTER PLC'nize Uygun Dijital A rl k Bilgisi 3 KANALLI D J TAL PID KONTROLÖR Tek Cihaz ile 3 Kanal Kontrolü 20 EYLÜL 2009 EtherCAT I/O sistemi için yeni TwinSAFE terminalleri EtherCAT'in yüksek performans ndan optimum flekilde faydalan yor: Böylece Güvenlik PLC'si EL6900'a 128 adede kadar güvenlikle ilgili bus paylafl mc tak labiliyor. Standart s ra terminaline bütünleflik güvenlik çözümü had safhada kompaktt r ve bus terminali sistemi içinde herhangi bir yere tak labildi i için yüksek esneklik sa lar. Güvenli PLC içinde 256 fonksiyon blo u entegre edilmifltir, bunlar kullan ma göre konfigüre edilip programlanabilir. TwinSAFE - Beckhoff güvenlik teknolojisi - bus terminal sistemi (K- Bus) içine zaten entegre edilmifl ve dünya çap nda birçok uygulamada çal flmaktad r. TwinSAFE teknolojisinin EtherCAT terminal sistemi (E-Bus) içine entegre edilmesi ile EtherCAT'in yüksek performans, h zl haberleflme ve iyilefltirilmifl sistem tan ma fonksiyonu bundan sonra güvenlik tekni i için de mevcuttur. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. TX2 dijital transmitter ailesi, statik yada dinamik a rl k ve kuvvet ölçüm prosesleri için, PLC / Scada vs. kontrol sisteminize uygun dijital a rl k bilgisini, h zl ve hassas bir flekilde transfer eder. S f rlama, dara alma, enerji verildi inde otomatik s f rlama, enerji kesilmelerinde dara haf zas gibi entegre tart m fonksiyonlar ile özellikle tart m uygulamalar için idealdir. Windows tabanl BAYKON xface yaz l m ile aktif titreflim bast rma filtresi programlanabilir, yük ile yada yük kullanmadan elektronik olarak kalibre (ecal) edilebilir. RS485 ç k fll TX2; 31 adede kadar network oluflturabilir. Ray tipi kutusu kontrol panelinize kolayca montaj imkan sa lar. RS232C, RS485, Ethernet, Profibus, Modbus RTU, ProfiNet ve CanOpen üzerinden haberleflme imkan sunan cihaz 800 conv./sn'lik yüksek h za sahiptir. TX 2 kar flt r c l tanklar ve titreflimli ortamlarda kararl okuma sa lar. BAYKON Tel : Fax : adresinde giriniz. Japon s cakl k ve nem kontrolü uzman Shimaden'in MR13 serisi dijital PID kontrolörü ile tek cihaz üzerinden 3 farkl sensör girifli mümkündür. MR13 ile prosesteki 3 farkl noktan n tek cihaz ile birbirinden ba ms z kontrolü, ayar ve eflzamanl dijital gösterimi yüksek do rulukla sa lanabilmektedir. MR13 serisinde de Shimaden'in tüm kontrolörlerinde oldu u gibi EXPERT PID kontrol metodu kullan lm flt r. Shimaden'in bu eflsiz kontrol modu ile PID kontrolündeki verimlilik daha da artt r lmakta ve bozulmalar en aza indirilmektedir. Ürünün standart özellikleri flunlard r; Çoklu termokupl, Pt100 ya da mv,v,ma girifli. Seçilebilir kontrol ç k fl (Röle, SSR, ak m ya da gerilim). 96 x 96 boyutunda kutu. Kullan c ya sunulan opsiyonel özellikler ise flunlard r; 1x9 basamakl program fonksiyonu, 3 adet event kontak ç k fl, Remote yada harici sinyal girifli, Analog ç k fl ve haberleflme (RS232, RS485) fonksiyonu. 3D MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı