Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ) Özet Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümünde eğitim alan 213 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Voltan (1980) tarafından yapılan Rathus Atılganlık Ölçeği ve Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan Problem Çözme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik işlemler yapıldıktan sonra, Bağımsız Örneklem T- Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; araştırma grubunun atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde hem atılganlık düzeyinde hem de problem çözme becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Fakat, öğrencilerin atılganlık düzeyinin ve problem çözme becerilerinin lisanslı sporcu olma, spor branşı ve yaş değişkenlerine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Anahtar Kelimeler: Atılganlık, Problem Çözme, Rekreasyon 1 Arş. Gör. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2 Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

2 333 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Örneği) THE INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS ASSERTIVENESS LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS (SAMPLE OF DEPARTMENT OF RECREATION AT KOCAELI UNIVERSITY) Abstract In this study, the purpose of research is students of recreation department at Kocaeli University investigation of assertiveness level and problem solving skills. The research group is constitutes of 213 students. As data collection tool, consisting, Assertiveness Level Scale that developed by Rathus (1977) and Turkish adaptation of this scale Voltan (1980). Problem Solving Skills Scale that developed Heppner and Peterson (1982) and Turkish adaptation of this scale Sahin, Sahin and Heppner (1993). The data was analyzed using Descriptive Statistic, Independent Samples T-Test, One Way Anova and Pearson Correlation Test. As result of this study, research group of assertiveness level and problem solving skills was compare according to gender, its found statistically significant (p<0.05). But, assertiveness level and problem solving skills was compare according to licensed athletes, sports branches and age, its no found statistically significant all of variables (p>0.05). Key Words: Assertiveness, Problem Solving, Recreation GİRİŞ Atılganlık; İngilizcede assertiveness sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan Türkçede girişken, kendini ortaya koyan sözcükleriyle kısmen ifade edilebilen bir kavramdır (Acar ve ark. 2008). Atılganlık; kendini etkili olarak ortaya koyma, etkili davranma, girişkenlik kavramları biçiminde kullanılmaktadır (Korkut, 2004). Atılganlık, bireylerin gerekli bir empati ortamının da oluşturularak, karşısındaki kişilerin kim olursa olsun haklarını gasp etmeden, davranışlarını yadırgamadan, hiçe saymadan kendi davranışlarını da ortaya koyarak, yeri geldiğinde hayır diyerek kendisini ifade edebilmektir. Gerek sosyal-kültürel gerek psikolojik doğasıyla çok yönlü araştırmalara konu olan atılganlık kavramı girişkenlik olarak da adlandırılmış; kişilerarası ilişkilerin nitelik ve niceliğinin iyileştirmesinde temel uyum öğesi olarak değerlendirmiş ve sosyal beceri bağlamında önem kazanmıştır (Tan, 2006). Özcan a göre (2006) atılganlık, bireyin; benliğine, onuruna, haklarına sahip çıkması, görüş duygu ve düşüncelerini pasif kalmadan, saldırgan da olmadan, kendi inanç gereksinmelerine saygı duyduğu kadar, başkalarının inanç ve gereksinmelerine de saygı duyarak dürüstçe ve doğrudan ifade etmesi demektir. Davranışlarında girişken özellikler gösteren bireyler, duygularını ve isteklerini ortaya koyarken başkalarını tehdit etmezler. Atılganlık; güvengenlik, kendini etkili olarak ortaya koyma, etkili davranma, güvenli davranış, güvenli girişken anlamlarında da kullanılmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1986; Cüceloğlu, 2004).

3 Arda Öztürk - Betül Bayazıt 334 Voltan-Acar (1980) atılganlığı, başkalarını küçük görmeden, onların haklarını yadsımadan bireylerin kendi haklarını koruyabilmeleri için geliştirilen bir çeşit kişiler arası ilişkiler biçimi olarak tanımlamaktadır. Atılgan davranış tarzı Gordon (2003) a göre, her birey için iletişim kurarken çevik ve dik bir duruş sağlayabilmeyi, özgüveni gösteren el ve vücut hareketlerini içeren açık bir konuşma tarzı ile kendini ifade edebilmeyi, iletişim kurduğu insanı başka meşguliyetleri bırakıp aktif olarak dinleyebilmeyi, düşüncelerin ifade edilmesinde hayır demeyi becerebilmeyi içeren bir davranış profilidir. Problem çözme; belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bilişsel ve psikolojik boyutları olan bir dizi çabayı içeren süreçtir (Oğuzkan, 1989). Problem çözme becerisi, bir amacımız olup da ona nasıl ulaşacağımızı bilmediğimiz zamanlarda ne yaptığımızdır. Bununla birlikte sorunun çözülme sürecinde yeni fikirler üretmeyi, stratejiler geliştirmeyi de içine alan zevkli bir uğraştır. Aynı zamanda, problem çözme uğraşısı, insan yaradılışına ilişkin ilk uyum davranışlarını geliştirmek için temel bir başlangıçtır (Düzakın, 2004). Birey yaşamının belli dönemlerinde, değişik biçimlerde küçük veya büyük birçok problemle karşı karşıya kalır. Problemlere verilen tepkiler ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Aynı problemi birçok kişi farklı şekillerde çözme girişiminde bulunur ve bazıları başarılı olurken bazıları başarısız olur. Problem dendiğinde akla sadece matematik alanındaki problemler gelmez. Yaşam bir dizi problemin çözümünü gerektirir. Problem, bireyin varmak istediği bir amaca ulaşmasına ket vuran, engeller var olduğu zaman ortaya çıkar (Cüceloğlu, 2004). Problem çözme becerisi; kişiyi çözüme götürecek kuralların edinilip, kullanıma hazır kılınabilecek ölçüde birleştirilerek bir problemin çözümünde kullanılabilme durumudur (Bilen, 2006). Bütün bu tanımlara bakıldığında, araştırmanın amacı öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerini inceleyerek bu davranış tarzları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konuda onları yönlendirmektir. Ayrıca insanın davranışlarını etkileyen, çevresiyle etkileşiminin niteliğini belirleyen ve davranış biçimini şekillendiren bu özelliklerin üniversite öğrencileri üzerindeki önemini incelemektir. Materyal ve Yöntem Araştırma grubunu, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü nde eğitim alan 457 öğrenciden gönüllü olarak araştırmaya katılan 74 kız ve 139 erkek olmak üzere toplam 213 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel bir araştırma modeli kullanılmış olup ölçekler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Rathus (1977) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Voltan (1980) tarafından yapılan Rathus Atılganlık Ölçeği kullanılmıştır. Yine araştırmada Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması ise Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılan Problem Çözme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik işlemler yapıldıktan sonra, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. Anlam düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

4 335 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Örneği) Bulgular Tablo 1: Araştırma Grubuna Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam Yaş Cinsiyet Kız Erkek ,4 44,1 23,5 34,7 65, Lisanslı Sporcu Olma Evet Hayır ,7 56, Spor Branşı Takım Bireysel ,6 48, Tablo 1 de görüldüğü gibi araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin %32,4 ü yaş aralığında, %44,1 i yaş aralığında, %25,1 i yaş aralığındaki öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin %34,7 kız, %65,3 ü erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %43,7 lisanslı sporcu, %56,3 ünü lisansız sporcu öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %51,6 takım sporu, %48,4 ü bireysel sporcu öğrenciler oluşturmaktadır. Atılganlık Düzeyi Problem Çözme Tablo 2: Araştırma Grubunun Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerinin Cinsiyet Değişkeni T-Testi Dağılımı N M SS F P Kız 74 6,62 19,406 Erkek ,22 19,913 Kız ,24 15,351 Erkek ,86 19,939,505,021* 7,426,006* Tablo 2 de görüldüğü gibi öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Tablo 3: Araştırma Grubunun Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerinin Lisanslı Sporcu Olma Değişkeni T-Testi Dağılımı Atılganlık Düzeyi Problem Çözme N M SS F P Evet 93 10,02 19,829 Hayır ,63 20,085,236,562 Evet 93 99,77 18,075 Hayır ,48 19,115,005,070

5 Arda Öztürk - Betül Bayazıt 336 Tablo 3 de görüldüğü gibi öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin lisanslı sporcu olma değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Tablo 4: Araştırma Grubunun Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerinin Spor Branşı Değişkeni T-Testi Dağılımı Atılganlık Düzeyi Problem Çözme N M SS F P Takım ,65 19,554 Birey ,16 20,417 Takım ,67 19,196 Birey ,29 18,214,369,587 1,622,160 Tablo 4 de görüldüğü gibi öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin spor branşı değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Atılganlık Düzeyi Problem Çözme Tablo 5: Araştırma Grubunun Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerilerinin Yaş Değişkeni Tek Yönlü Varyans Analizi Dağılımı Gruplar Arası Grup İçi Gruplar Arası Grup İçi KT Sd KO F P 510, , , , , , , ,441,640,528 1,274,282 Tablo 5 de görüldüğü gibi öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin yaş değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Atılganlık Düzeyi Problem Çözme Tablo 6: Araştırma Grubunun Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Dağılımı N Ortalama SS R F ,92 19, ,42 18,771 -,517,000* Tablo 6 da görüldüğü gibi öğrencilerin atılganlık düzeyi ve problem çözme becerileri arasında negatif yönde yüksek dereceli bir ilişkiye rastlanmıştır (p<0.01). Tartışma ve Sonuç Yapılan araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda öğrenim gören Rekreasyon bölümü öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ve problem çözme becerilerinin

6 337 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Örneği) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, araştırma grubunun atılganlık düzeyi ve problem çözme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde hem atılganlık düzeyinde hem de problem çözme becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Atılganlık düzeyi puan ortalamalarına bakıldığında, erkeklerin kızlara oranla daha atılgan olduğu görülürken, problem çözme becerilerinde ise, kızların erkeklere oranlara problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bezci (2010) un taekwando antrenörleri üzerine yaptığı araştırmada, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olduğunu buna göre kadın taekwando antrenörlerinin problem çözme becerilerinin, erkek taekwando antrenörlerinin problem çözme becerilerinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Sivrikaya, Özdayı, Adiloğulları, Uğurlu ve Şakar (2015) ın beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada problem çözme becerilerinin sınıf değişkeni yönünden 4. Sınıflar lehine anlamlı bir farkın oluştuğunu belirtmişlerdir. Şahin, Şahin ve Heppner (1993) in üniversite öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada, bayan öğrencilerin erkek öğrenciler ile karşılaştırıldığında puanların birbirine benzerlik gösterdiğini ancak bayanların erkeklere göre daha fazla problem çözme güvenine sahip olduklarını belirtmiştir. Bayrak, İnan ve Kartal (2015) ın beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adayları üzerine yaptığı araştırmasında öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin yüksek olduğunu ancak yaş, cinsiyet ve bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı sonucuna varmışlardır. Yapılan araştırmada atılganlık düzeyinin erkeklerin kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuşken (p<0,05), Pamuk (2013) ün araştırmasında ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre atılganlık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p<0.05). Yine Deryahanoğlu (2014) nun araştırmasında kick boks hakemlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamış ancak erkek hakemlerin puan ortalamalarının kız hakemlere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmada, öğrencilerin atılganlık düzeyinin ve problem çözme becerilerinin lisanslı sporcu olma, spor branşı ve yaş değişkenlerine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Ferah ın (2000) Kara Harp Okulu öğrencilerinin problem çözme becerisi ile ilgili yaptığı çalışmada, öğrencilerin problem çözme beceri algıları ile problem çözme yaklaşım biçimleri arasında sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Küçükkaragöz ve ark. nın (2013) yaptığı çalışmada, öğretmen adaylarının atılganlık düzeyleri ile kendilerini zeka ve yetenek bakımından değerlendirmeleri arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Kendilerini çok yeterli görenlerin, kendilerini yeterli ve orta seviyede görenlere göre daha atılgan olduğunu belirtmişlerdir. Mollaoğulları ve Alptuğ un (2013) araştırmasında üniversite öğrencilerinin bölüm değişkenine göre atılganlık düzeyinde anlamlı fark olduğunu bulmuşlardır. Araştırmada besyo öğrencilerinin diğer bölümdeki öğrencilere nazaran daha atılgan eğilimli olduğunu

7 Arda Öztürk - Betül Bayazıt 338 belirtmişlerdir. Ayrıca, aynı araştırmada üniversite öğrencilerinde cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Deryahanoğlu (2014) nun araştırmasında kick boks hakemlerinin klasmanlarına göre atılganlık düzeyleri incelendiğinde, milli hakemlerin atılganlık düzeylerinin aday ve bölgesel hakemlere oranla da yüksek olduğunu belirlenmiş, hakemlerin klasman düzeyi arttıkça atılganlık düzeylerinin de arttığını sonucuna ulaşılmıştır. Gacar (2011) tarafından öğretim elemanlarına yönelik yapılan araştırmada, akademik unvan değişkeni ile atılganlık puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı ancak akademik unvan yükseldikçe atılganlık düzeylerinde de pozitif yönde yükselme olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin atılganlık düzeyleri bakımından erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha atılgan olduğu bulunmuştur(p<0.05). Bunun nedenini, erkek öğrencilerin karşılarına çıkan durum ve olaylar karşısında kararlı, kendinden emin bir şekilde davranış göstermesi, ayrıca yaşanılan toplumun bir birikimi olarak erkeğe yüklenen sorumluluk duygusu ile atılganlık düzeyinin kız öğrencilere göre daha baskın olduğuna bağlamak mümkün olabilir. Ayrıca, problem çözme beceri düzeyi kız öğrencilerde yüksek bulunmuştur. Bu sonucun nedeni de, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla karşılaştıkları sorunlar karşısında kız öğrencilerin daha sakin davranışlar göstermesine ve sorunun çözümüne odaklı düşünce olgusunu geliştirmesine bağlı olabilir. Yapılan araştırmada, diğer değişkenler olan lisanslı sporcu olma, spor branşı ve yaş değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Sportif faaliyetlere katılmanın bireylerin davranış biçimlerinde olumlu ve pozitif yönlü etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ancak, araştırmada bu yönde bir eğilimin olmaması beden eğitimi ve spor yüksekokulu rekreasyon bölümü öğrencilerinin kişisel özelliklerinden, çevresel faktörlerden ve geçmiş yaşantılarından dolayı getirmiş olduğu kültürel birikimden dolayı oluşmadığı düşünülmektedir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu rekreasyon bölümü öğrencilerine yapılan araştırma diğer bölüm öğrencilerine (beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi) uygulanıp, karşılaştırma olanağı sağlanabilir. Aynı zamanda diğer fakültelerdeki bölümlere uygulanıp Kocaeli Üniversitesi örneği çıkarılabilinir. Böylece üniversite öğrencilerinin düşünce ve davranış biçimleri belirlenip doğru yönlendirmeler yapılarak sağlıklı bireyler yetişmesine olanak sağlanabilir. KAYNAKLAR ACAR, V. N., ARICIOĞLU, A., GÜLTEKİN F. ve GENÇTARIM D. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 35: BALTAŞ, A. ve BALTAŞ, Z. (1986). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi. BAYRAK, E., İNAN, H. ve KARTAL, M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmen Adayları İle Sınıf Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Science) Yıl. 2, Sayı. 5, S:

8 339 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Örneği) BEZCİ, Ş. (2010) Taekwando Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara BİLEN, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık CÜCELOĞLU, D. (2004). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. DERYAHANOĞLU, G., (2014) Kick Boks Hakemlerinin Karar Verme ve Atılganlık Düzeylerinin Algılanan Mesleki Yeterlilik Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. DÜZAKIN, S. (2004). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara HEPPNER PP., PETERSON C. (1982) The Development and Implication of a Personal Problem- Solving Inventory. Jour.of Coun. Psych, 29(1). pp GACAR, A. (2011). Türkiye deki Beden Eğitimi Ve Spor Öğretim Elemanlarının Karar Verme ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, Elazığ. GORDON, T. (2003) Çocukta Dış Disiplin mi? İç Disiplin mi? İstanbul: Sistem Yayıncılık KORKUT, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Danışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık. KÜÇÜKKARAGÖZ, H., CANBULAT, T., AKAY, Y. (2013) Öğretmen Adaylarında Atılganlık Düzeyi ve İletişim Becerileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı: 22, s MOLLAOĞULLARI, H., ALPTUĞ, E., C. (2013) Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin Belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, 2013 Güz, OĞUZKAN, F. (1989). Orta Dereceli Okullarda Öğretim. (2. Baskı). Ankara: Emel Matbaacılık ÖZCAN A. (2006). Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim. 2. Baskı, Ankara, : PAMUK, E. (2013) Ortaokul Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyi ile Akran Baskısı Arasındaki İlişki (İstanbul İli Tuzla İlçesi Örneği), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. SİVRİKAYA, H., A., ÖZDAYI, N., ADİLOĞULLARI, G., E., UĞURLU, M.,F., ŞAVKAR, M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin

9 Arda Öztürk - Betül Bayazıt 340 İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. (The Journal of Academic Social Science), Yıl:3, Sayı:17, s ŞAHİN, N. H., ŞAHİN, N., HEPPNER P. (1993). Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory in A Group of Turkish University Students. Cognitive Therapy and Research. 17 (3), TAN, Ş. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. VOLTAN, N. (1980). Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, s.23. VOLTAN-ACAR, N. (1980). Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin Atılganlık Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

JUDOCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN VE SPORTİF GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÖRNEĞİ)

JUDOCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN VE SPORTİF GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÖRNEĞİ) Ankara Üniv Spor Bil Fak, 2016, 14 (2), 145-151 JUDOCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN VE SPORTİF GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÖRNEĞİ) Arda ÖZTÜRK 1, Betül BAYAZIT

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık 2015, s. 314-321 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 Eylem GENCER 3 JUDO SPORCULARININ SPORTİF GÜVEN ve EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

GENÇLİK MERKEZLERİNE ÜYE OLAN GENÇLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

GENÇLİK MERKEZLERİNE ÜYE OLAN GENÇLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016, 3(1), 01-09 Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2016, 3(1), 01-09 e-issn: 2148-6786 GENÇLİK MERKEZLERİNE

Detaylı

Hasan ŞAHAN** Mevlüt GÖNEN***

Hasan ŞAHAN** Mevlüt GÖNEN*** / Cilt: 11 Sayı: 59 Ekim 2018 Volume: 11 Issue: 59 October 2018 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2692 FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BESYO ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, 2013 Güz, 135-143. Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Yrd.

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI**

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI** FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ayşenur KULOĞLU* Üzeyir ARI** Özet Bu çalışmada fen ve teknoloji bölümündeki öğretmen adaylarının

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 60 Yıl: 2018

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 60 Yıl: 2018 / www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2882 FARKLI BRANŞLARDAKİ ERKEK VE KADIN SPORCULARIN ATILGANLIK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATION

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 453-460

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 453-460 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 453-460 Ahmet Haktan SİVRİKAYA 1 Nahit ÖZDAYI 2 Gamze Elif ADİLOĞULLARI 3 Fatih Mehmet UĞURLU 4 Murat ŞAKAR 5 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül 2015, s. 453-460 Nahit ÖZDAYI 1 Ahmet Haktan SİVRİKAYA 2 Fatih Mehmet UĞURLU 3 Murat ŞAKAR 4 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com. Gülistan Günay Yönetici glstngny@hotmail.com ÖZET

Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com. Gülistan Günay Yönetici glstngny@hotmail.com ÖZET İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ALGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Bora Çavuşoğlu Yrd. Doç. Dr boracavusoglu@windowslive.com

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ATILGANLIK DÜZEYİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ 1. Özet

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ATILGANLIK DÜZEYİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ 1. Özet Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 22, s. 123133 ÖĞRETMEN ADAYLARINDA

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sevda ÜSTÜNDAĞ 1 Şenol BEŞOLUK 1 1 Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ) 1

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ) 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2392 Number: 26, p. 57-66, Summer II 2014 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills) Ege Eğitim Dergisi 2002 (1), 2: 147-154 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA İLGİLERİ VE ATILGANLIK BECERİLERİ* (The Interests Of The University Students In Sports And Their Assertiveness Skills) Doç. Dr. Münevver

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniv Sağlık Bilim Derg, 1(1); 2015 Araştırma Makalesi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi Research Article Evaluation of University Students Problem Solving

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi gizemsaygili@sdu.edu.tr Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu Dokuz

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS542 Field : Physical Education, Sport Psychology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Gözde Kahraman 1, Enis Çolak, Betül Bayazıt 1, Ozan Yılmaz 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2B0020 SPORTS SCIENCES Received: September 2008 Accepted: June 2009 Series : 2B ISSN : 1308-7266 2009

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1

Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1 ISSN: 2146-5177 Yıl Year :5 Cilt Volume :5 Sayı Issue :8 Haziran June - 2015/1 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki 1 * Ali Rıza Erdem * - Galip

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2665 Number: 31, p. 515-521, Winter II 2015 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 3, Bahar Spring 2009, 233-244

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 3, Bahar Spring 2009, 233-244 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 3, Bahar Spring 2009, 233-244 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Devirli ve Devirsiz Spor Yapan Sporcuların Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma

Devirli ve Devirsiz Spor Yapan Sporcuların Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2015 : Volume 1 ISSN : Doi : Field : Education Type : Research Article Recieved:19.10.2015 - Accepted:14.12.2015 Devirli ve

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1003-1012 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Deniz Beste ÇEVİK Balıkesir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

KUSAD SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

KUSAD SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ KUSAD - Cilt:1, Sayı:1, (2018): 99-107 SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Belgin LİMAN Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Zübeyde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Eğitimde Kuram ve Uygulama 2007, 3(2):197-206 Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles ISSN: 1304-9496 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

Üstün Zekâlı Çocukların Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Üstün Zekâlı Çocukların Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2014, Sayı: 31, ss.181-192 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences April 2014, No: 31, pp..181-192 Üstün Zekâlı Çocukların Problem

Detaylı

FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖFKE VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ INVESTIGATION OF THE LEVELS OF ANIMAL AND EMPATIC TRENDS IN THE FOOTBALL ELEMENTS

FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖFKE VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ INVESTIGATION OF THE LEVELS OF ANIMAL AND EMPATIC TRENDS IN THE FOOTBALL ELEMENTS / Cilt: 11 Sayı: 58 Ağustos 2018 Volume: 11 Issue: 58 August 2018 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2606 FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖFKE VE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ

Detaylı

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (3), 2015 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Fatma GÖLPEK SARI Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK İLE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: (KMYO ÖRNEĞİ) C. Gazi UÇKUN 1, Seher UÇKUN 2, Burcu ÜZÜM 3 Özet Bireyler kendi beceri

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *

SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss986 Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013 SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Kurumun Adı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Kurumun Adı ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Meliha Soyadı Uzun Doğum Yeri Bursa Doğum Tarihi 13.07.1987 E-mail melihauzunn16@gmail.com Tel 05533890548 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı Lisans Yüksek

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Edim MACİLA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA,

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ISSN: (NWSASPS) Received: August 2016 ID: B0107 Accepted: December 2017

ISSN: (NWSASPS) Received: August 2016 ID: B0107 Accepted: December 2017 Sport Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7266 (NWSASPS) Received: August 2016 ID: 2017.12.1.2B0107 Accepted: December 2017 Serhat Özdenk Ahi Evran University, sozdenk@hotmail.com, Kırşehir-Turkey

Detaylı

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (2), 67-82 ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM ÖıÇEGiNiN ADAPTASYONU ÖZET Dilara ÖZER, Abdurrahman AKTOP

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ

ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 35, (2017) (61-71) ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ Haşim IŞIK İstanbul Aydın Üniversitesi hasim3851@gmail.com ÖZ Bu araştırmada ortaokullarda görev yapan branş

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 141-150 141 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI The Relations

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA NIN ÖĞRENİMİNDE KAYGI İLE DUYUŞSAL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3261 Number: 42, p. 1-25, Winter III 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Sevcan BAYRAK 1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Sevcan BAYRAK 1 Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2018 December 2018 Yıl 11, Sayı XXXVII-2, ss.218-229. Year 11, Issue XXXVII-2, pp.218-229. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh1430 Geliş

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ SPOR BÖLÜMÜ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YGS ve LYS YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN TESPİT EDİLMESİ *

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ SPOR BÖLÜMÜ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YGS ve LYS YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN TESPİT EDİLMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1401 Volume 6 Issue 5, p. 43-58, May 2013 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 18, Aralık 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 18, Aralık 2017, s Yıl: 4, Sayı: 18, Aralık 2017, s. 549-560 Emrah SERDAR 1 Mehmet DEMĠREL 2 Duygu HARMANDAR DEMĠREL 3 Veli Ozan ÇAKIR 4 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SERBEST ZAMAN ALGI DÜZEYLERĠ ĠLE PROBLEM ÇÖZME BECERĠLERĠ

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı