SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN"

Transkript

1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1

2 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerdir. Bu gelişmelere uyum sağlayamayan ülkelerin 21. yüzyılda varlıklarını güçlü ve saygın bir biçimde sürdürebilmeleri mümkün değildir. 2

3 Teknoloji üretiminin tarihi kronolojisine bakıldığında bu çalışmaların tüm dünyada üniversite-sanayi işbirliği içerisinde yapıldığı görülmektedir. Bu işbirliğinden amaç, bilginin, sermayenin ve nitelikli iş gücünün bir araya getirilerek teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştirmektir. 3

4 Bu realiteden hareketle, Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimciliğin ve yenilikçiliğin özendirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik üç önemli yasal düzenleme hayata geçirmiştir. 4

5 1. 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2. 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5593 Sayılı Kanun, Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5

6 Bu yasal düzenlemeler sayesinde ülkemiz, bilginin, sermayenin ve nitelikli iş gücünün bir arada olduğu, uluslararası alanda, teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, rekabet edebilen gerçek anlamda bir güç, bir üs, bir cazibe merkezi haline gelecektir. 6

7 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 7

8 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Bu nedenle, teknoparkların yer seçiminde Üniversite binalarına ve tesislerine fiziksel olarak yakın olmaları tercih edilmektedir. 8

9 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER ======================================================== I) Yönetici Şirkete Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bütçe imkanları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanır. Yönetici şirket Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur. 9

10 II) Girişimcilere; Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge' ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları vergiden müstesnadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden müstesnadır. 10

11 III) Öğretim Üyelerine; Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. 11

12 TEKNOPARKLARLA İLGİLİ BUGÜNE KADAR; Teknopark Sayısı 38 Firma sayısı e, İstihdam edilen pesonel sayısı e, Tamamlanan Proje Sayısı a, üzerinde çalışılan proje sayısı e, İhracat 540 milyon A.B.D. Dolarına, Yabancı firma sayısı 54 e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 450 milyon A.B.D. Dolarına, Alınan patent sayısı 250 ye ulaşmıştır. 12

13 5593 SAYILI KANUN VE SANAYİ TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 13

14 Sanayi Tezleri Destekleme Programı Nedir? ======================================= Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, ve İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna katkı sağlamak için başlatılan bir programdır. 14

15 San-Tez Programının Amacı Nedir? ======================================== Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. 15

16 San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir? ======================= Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projeleri için, Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksınız Ülkemizde Yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez Programına müracaat edebilirler. 16

17 San-Tez Programına Başvuru Dönemleri Nedir? ====================== Bakanlıkça proje başvuruları yılda iki defa açılmakta olup, 2010 yılı için son başvuru tarihleri; 1.Dönem 15 Mart 201, 2. Dönem 15 Ağustos 201 Olarak düşünülmektedir. 17

18 San-Tez Projeleri Destek Oranları Nedir? ============================ Bakanlık Firma Üniversite %75 Nakdi Katkı %25 Nakdi Katkı Ayni Katkı 18

19 San-Tez Proje Süreçleri Nelerdir? =========================== Başvuru Ön Değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Projenin Sonuçlanması 19

20 Ödemeler =========================== Proje özel hesabı Projenin yürütüldüğü Üniversite tarafından bankalardan birinde SAN-TEZ projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. 20

21 Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler ========================================= Proje Yürütücüsü Yardımcı Araştırmacı Yardımcı Personel Tez Öğrencisi Yüksek Lisans Doktora : 800 TL/Ay : 500 TL/Ay : 400 TL/Ay : TL/Ay : TL/Ay 21

22 Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar nelerdir? ========================================= 1. BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek katma değerli ürüne yönelik olması, 2. Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, 3. Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması Gibi konulara dikkat edilmelidir. 22

23 San-Tez Projesi Bütçe Kalemleri ========================================= 1. Makine-Donanım 2. Sarf Malzemesi 3. Hizmet Alımı 4. Seyahat Gideri 5. Personel Ödemeleri 23

24 BU PROGRAM SAYESİNDE Sermaye, bilgi ve nitelikli iş gücü bir araya getirilerek yüksek katma değer sağlayan ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi ve Ülkemiz sanayisinin rekabet gücü açısından karşılaştığı sorunların üniversitelerle işbirliği içerisinde çözümlenebilmesi sağlanmıştır. 24

25 Sanayi Tezleri Destekleme Programı kapsamında bu güne kadar; 38 üniversite ve 16 farklı araştırma alanına ait, 250 Milyon TL bütçeli, 936 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan bu projelerin, 317 tanesi Bakanlığımızca desteklenmekte olup bu güne kadar yaklaşık 50 Milyon TL ödenek geri dönüşümsüz hibe olarak aktarılmıştır. 25

26 5593 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SONUÇLANMA AŞAMASINDA OLUP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN PROGRAMLAR =========================================== 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI 2. TEKNOLOJİK ÜRÜN PATENT DESTEK PROGRAMI 3. TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI 26

27 TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMININ AMACI ========================================== Buluş ve icatlar yanında, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yeni ürünün veya geliştirilen ürünün seri üretiminin yapılması için gerekli yatırım desteğinin sağlanması amaçlanmıştır. 27

28 TEKNOLOJİK ÜRÜN PATENT DESTEK PROGRAMININ AMACI ========================================== Gerçek ve tüzel kişilerin, ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda elde ettikleri buluşlarını sınaî haklar bakımından korumak ve desteklemek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında tescil edilmelerini sağlayarak ülkemizdeki patent sayısını artırmak amaçlanmıştır. 28

29 TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMININ AMACI ========================================== Bir araştırma ve geliştirme projesi sonucunda ortaya çıkan yüksek katma değerli, yeni ve yenilikçi ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması ve pazarlanması için destek sağlanması amaçlanmıştır. 29

30 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 30

31 5746 SAYILI KANUNUN KAPSAMI =========================== AR-GE MERKEZLERİ, REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ, TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETMELERİ (TEKMER) TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TGB) DİR. 31

32 AR-GE MERKEZİ Türkiye deki işyerleri dahil, iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir. 32

33 REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ ==================================== Birden fazla kuruluşun; yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak, mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, yürütecekleri bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri, 33

34 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLER =========================================== 1. AR-GE İNDİRİMİ 2. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ 3. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 4. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 34

35 Ar-Ge indirimi 5746 Sayılı Kanundan sağlanan desteklerden yararlananlar tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. 35

36 GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ Destek kapsamındaki mekanizmalarda çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; Doktoralı olanlar için yüzde doksanı, Diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. 36

37 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Ar-Ge desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Devlet tarafından karşılanır. 37

38 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz 38

39 SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 5593 SAN-TEZ PROJE DESTEĞİ 5746 SAYILI KANUN 5593 PATENT DESTEĞİ 5593 Tanıtım ve Pazarlama Desteği 5593 YATIRIM DESTEĞİ 39

40 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ÖZEL KESİME VERİLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SAYESİNDE Bir teknolojik ürünün hayal safhasından tüketicinin kullandığı ana kadarki tüm aşamalar desteklenir hale gelmiştir. 40

41 TEŞEKKÜRLER... M. Sinan KABALOĞLU T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü Tel: 0 (312) Faks: 0 (312)

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı

ARGEVİZYON TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Değerli İl Başkanımız,

ARGEVİZYON TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Değerli İl Başkanımız, Mart 2013 Sayı 1 Değerli İl Başkanımız, TEKNOLOJİ ARGEVİZYON Hükümetimizin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında hayata geçirdiği icraatlarımızı Bülteni olarak tüm teşkilatlarımıza belli aralıklarla

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ NĐSAN 2012 1 ĐÇĐNDEKĐLER GİRİŞ... 3 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT TEŞVİKLER VE ÖNERİLER... 5 1. 1 Bilim,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ SINIRI NEDİR 1. KONU Teknoloji Geliştirme Bölgelerini düzenleyen 4691 Sayılı Kanunun amacı, 1 nci

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı