Bu çalışma, "EV işçileri" ve YENi YASAL ÇERÇEVE. Be!k1s KÜMBETOGLU[ *] GiRiŞ: EKONOMİK YAKLAŞlM 27. genel olarak emek pazarındaki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu çalışma, "EV işçileri" ve YENi YASAL ÇERÇEVE. Be!k1s KÜMBETOGLU[ *] GiRiŞ: EKONOMİK YAKLAŞlM 27. genel olarak emek pazarındaki"

Transkript

1 EKONOMİK YAKLAŞlM 27 "EV işçileri" ve YENi YASAL ÇERÇEVE Be!k1s KÜMBETOGLU[ *] GiRiŞ: Bu çalışma, genel olarak emek pazarındaki değişim ve gelişmelerin çalışan kadınlara nasıl yansıdığını, ekonominin en temel sorunu olan işsizliğin kadınları nasıl etkilediğini, bu ana soruna bağlı olarak çalışmaya ilişkin yeni kavramlaştırmaları tartışmayı amaçlamıştır. işsizliğin kentsel planlardaki tanımı, "nüfusun ekonomik alanını değiştirmesinden ötürü, yeni işgücü türleri için yeterince nitelik kazanmamış olmasından ve kentin sunduğu iş olanaklarının sınırlı olması" durumundan kaynaklanmaktadır (Sencer, 1979:215) şeklinde verilmektedir. Kentsel alanlarda iş ve çalışma ile ilgili çalışmaların çoğu adeta ortak bir açıklama getirmektedirler: kente göç edenlerin önemli bir bölümü ancak uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra iş bulabilmekte, bu işlerde nitelik gerektirmeyen işler olmaktadır. Daha elverişli bir mesleki konuma geçmek zaman almaktadır. Bu gerçeklerin yanı sıra bir başka boyuttan daha söz etmek gereklidir. İşgücü kaynakları kısmen işin gerektirdiği teknik gerekçelerle, kısmen de toplumsal - kültürel yasalarla, bunlara göre kullanılmaktadır. Örneğin, bir kültürde toplam işgücü içinde maksimum verimiilikle çalışanların oranı nasıl değerlendirilmekte ve hesaplanmaktadır. Ne türden işler çalışma sayılmakta, dolayısıyla kimler işsiz kabul edilmektedir? Kadın işgücü istihdam politikaları oluşturulurken ne ölçüde düşünülmüştür. İşsizlik sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler hala kadınların çalışmamasını çözüm olarak görmektemidir? Bu sorular iş ve çalışmaya ilişkin kavramiaştırmalarm toplumsal cinsiyet açısından yeniden sorgulanmasının gerekliliğini göstermektedir. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 10, Sayı33, Yaz 1999

2 28 Befk1s KÜMBETOGLU Emek bütünüyle bir ekonomik katkı olmasının yanı sıra, aynı zaman da bir sosyal hizmettir. Emek arzının cinsiyete göre bölünümü ile hünere göre bölünümü arasında farklar vardır. Günümüzde kadınlar ve erkekler aynı işleri yapmamaktadır. Kadınlara ait işlerde "bir yoğunlaşma"dan ve "a tipik istihdam" şekillerinin ortaya çıkışından söz eden iktisatçılarımız (Ekin, 1991 :29) hizmet işlerinin neredeyse tümüyle kadınlarca gerçekleştirildiğini söy lemektedirler. Günümüzde erkeklerin ekonomik faaliyetlerine oranla kadınların ekonomik faaliyetlere katılım oranları artış göstermektedir. (Bkz. Ek. 1. Tablo - 1) Batı Avrupa ülkelerinde kadın istihdamında net artışlar olduğu görülmektedir. Kadın işçilerin işgücüne katılma oranı, Batılı ekonomilerde daha 1980'1i yıllarda oldukça yüksektir (Bkz. Ek 2. Tablo 2) Bir başka gelişme kısmı - süreli işçilerin artısıdır. Toplam kısmı-süreli işçiler arasında kadın işçilerin oranı% 60'ların üzerine çıkmaktadır (Bkz. Ek 3. Tablo 3) Çalılma alanında özellikle gelişmiş ülkeleri kapsayan araştırmalarda (Walby, 1986; 1990; Elson and Pearson, 1989; Becehey ve Perkins, 1987) işgücü içinde kadınların artan katılım oranları yanında, bir başka gerçekliğe işaret etmektedirler: İş yerinde cinsiyete bağlı ayınıncılık ve erkek kontrolünün artışı. Kadınların kadına uygun işlerde çalışmasını onaylayan, yani kadınlar bilgisizdir ve teknik yetersizlikleri ile erkek işi yapamazlar düşüncesinde olanların yaptığı istihdam politikaları, bu düşüncede olan işverenlerin kararları, kadınları işyerlerinde alt düzey işlerde yoğunlaştıran bir sonuç getirmiştir. "Fabrikalarda erkekler makine kullanımı bakım ve onarımı gibi işlerde istihdam edilirken kadınlar küçük ve basit aletlerin kullanıldığı işlerde istihdam edilmiştir." (Ansal, 1995:19) İstihdam stratejileri kadınların yoğun oldukları meslekleri ve sektörleri yeterince dikkate almadıkları gibi, kadınların geleneksel olarak erkeklerin çalıştığı meslek ve sektörlere ulaşabilirliliğini yeterince yaygınlaştırmamışlardır. Dünya ölçüsünde her üç işten birisi kadınlara gittiği halde, kadınlar endüstri alanında var olan işverenlerin sadece %25'ini oluşturmaktadırlar. Bir para karşılığı yapılan işlerin çoğunda örneğin, gelişmekte olan ülkelerin hizmet sektöründe% 25'ini, gelişmiş ülkelerde % 50'sini kadınlar yapmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerden rakamlar bu ayırımı daha iyi açıklamaktadır. Kadınlar hala kendi toplumlarındaki ekonomik yapılar üzerinde etkin değildirler. Kadınlar mali, ticari, vergilendirme politikaların düzenlenmesinde hemen hemen hiç yer alamamaktadırlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri en çok ekonomi alanında hissedilmektedir.işgücüne katılım, işteki konum, kazançlardaki farklılıkların yanısıra kadınların sektörel dağılımda da farklı konumlarda olduğu görülmektedir. "Kayıt dışı sektör" olarak adlandırılan dünyada pek çok ülkede informal sektör olarak da bilinen bu sektörde kadınlar "modem" ya da

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 29 "geleneksel" biçimlerde pek çok işi üstlendikleri halde iş piyasasında ki konumlan "ikincil" "önemsiz" hatta "görünmez" olanlardır. Ekonomi alanında eşitsizliklerin önemli bir bölümü kadınların kayıt dışı işlerde ücretli çalışmalarının artışı ile ortaya çıkmaktadır. Pek çok kadın evdışı çalışma olanağını bulamadığı, bulduğunda engellendiği için düşük ücretli, kötü çalışma koşullarına sahip işleri kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu tür işlerin artışında önemli bir etken de genel ekonomik durumdan kaynaklanmaktadır. İstihdamın yapısını değiştiren ve çoğu durumda kayıtlı sektörde çalışan kadınların bile işlerini kaybetmelerine yol açacak ekonomik yeniden yapılanma süreçlerinden, ve ekonomik krizlerden, kadınlar özellikle işsiz kalarak ya da kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kalarak etkilenmektedirler. Ekonomik küreselleşme ile gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bir informalizasyon süreci yaşanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmı informal sektörde gerçekleşmektedir. (Saskia Sassen, 1994) Gelişmiş ülkeler karlarını daha da çoğaltmak için bu tür dönüşümler geçirmektedir. Üretimin yeniden düzenlenişi, finans ve uzmanlaşmış hizmet sektörlerinin yükselişi ile entegre bir dünya pazarı oluşmuştur. Zorunlu kısmi-süreli istihdam ve fason üretimin artışı ev işçisi kullanmanın yaygınlaşması gerek sayılara, gerek hükümetlerin bu alanda yaptıkları düzenlemelere yansımaktadır. Evde çalışma, kaçak çalışma gibi yeni istihdam şekillerinde en büyük avantaja sosyal güvenlik katkısını ödemeyen işveren sahip olmaktadır. Kaçak işler Batılı ekonomilerde de yaygınlık göstermektedir. Göçmenlerin ağırlıkla kullanıldığı bu işler İtalya'da toplam işgünün %10'unu, Fransa'da %4'ünü Almanya'da %8'ini, İngiltere'de %15'ini, ABD'de %10'unu oluştururken Türkiye'de %50'ye yakın bir orandadır. Bu alanda çalışanlara ilişkin her hangi bir kayıt olmadığı için evde çalışmayla ilgili sayılar tahminden öteye gidememekte, var olan çeşitli açıklamalar birbirinden farklı büyüklüklere işaret etmektedir.* 1992 sayıları ile O. Altuğ'un belirttiği kayıt dışı ekonomide 8 milyon kişi çalışmaktadır. (Altuğ, 1992, Milliyet- 25 Ekim 1992 s.1 7) Sivil istihdamın kişiyi kapsadığını, tüm sigortalı ve emekiiierin toplamının ll milyon 348bin 829 kişi olduğunu aradaki farkın (7 milyon 860 bin 171 kişinin) kayıtsız çalıştığını iddia eden Altuğ bu kişilerin kayıtsız, sigortasız olduklarını belirtmektedir. TÜRKiYE'DE DURUM: Kadınların işgücüne katılımına belirli bir dönem için bakacak olursak, 1955'ten bu yana işgücüne katılımın düşüş gösterdiğini görürüz. (Özbay, 1990; Ecevit 1998). Kadınların 1955'te %72.1 olan toplam işgücüne katılım oranı,1985'te o/o 32.7'ye, 1995'te o/o 30.7'ye

4 30 Belkts KÜMBETOGLU düşmüştür. (DİE, 1996) Çalışabilecek yaştaki kadınların işgücüne katılımı kentlerde daha da düşmektedir.(% 15.5). Kırda bu oran% 48.7 dir. Yine Ekim 1995 verilerine göre, kentte kadınların% 60'ı işsizdir (erkekler için bu oran,% 8.0) Kırda kadın işsizlik oranı% 2.1 dir. (Bkz. Ek. 4. Tablo 4) Burada en akla yakın açıklama kırda aile işletmelerinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadının, göçle kente geldiğinde, kent işgücü piyasasına girememesi, iş gücü dışında kalarak ev kadını olmasıdır. Bu açıklama kadınların sadece hüner ve becerileri nedeni ile işsizliğini açıklarken, bazı noktalar karanlıkta kalmaktadır. Örneğin, aynı hüner ve becerilere sahip erkekler kente geldiğinde iş gücüne katılımları daha farklı bir düzeydedir. Çofu durumda kadın işsizliğinin eğitim faktörü ile açıklanması da yetersiz olabilmektedir. Ecevit (1998) eğitim görmüş olmanın kadın işsizliğini her zaman açıklamadığı eğitimli genç kadınlar arasında işsizlik oranının yüksekliğini sayılarla göstererek ifade etmektedir. Kentlerde ortaokul ve üstü eğitim görmüş genç kadıhem yakın akrabalar kadınların evin düzenini aksatmasını, ev işlerinin gereğince yapılmasını, çocuk bakımının ve yetiştirilmesinin sorunlar yaratacağını ileri sürerek kadınların ev dışı çalışmasına karşı çıkarlar, uygun bulmazlar veya açıkca "hane re is ine" fikirleri, tu tmları ile baskı oluştururlar. Bu yakın çevre içinde birçok "hane reisi"hem yakın akrabalar kadınların evin düzenini aksatmasını, ev işlerinin gereğince yapılmasını, çocuk bakımının ve yetiştirilmesinin sorunlar yaratacağını ileri sürerek kadınların ev dışı çalışmasına karşı çıkarlar, uygun bulmazlar veya açıkca "hane reisine" fikirleri, tu tmları ile baskı oluştururlar. Bu yakın çevre içinde birçok "hane reisi" hanesini geçindirmemek gibi bir yargı ile eleştirilirler. "Kadın parasına muhtaç olmamak" gibi kültürel yargılar hala kadınların evdışı "çalışmaya gönderilmemesi" tutumlarını besleyen güçlü yargılardır. Hane içinde erkek oteritcsi kentsel alanlarda hanenin diğer haneleri ile olan ilişkileri temelinde oluşur. Hem aileler düzeyinde, hem daha genel ekonomi politikalar düzeyinde kadının işgücü piyasasına katılımı istenir bir durum değildir. Kadınların çalışarak erkeklerin çalışma fırsatlarını yok ettiğine dair yaygın kabul gören erkek egemen anlayışlar, çoğu durum da kadınların da inandırıldıkları yargılardır. Bu konuda en üst düzeyden bir bakanın demeci aydınlatıcı olabilecektir: 1990 yılının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı F. Kurt, Kayseri'de yaptığı bir konuşmada, (Milliyet 18 Ocak 1990) "Yetkim olsa bir bölümüne (T. Elektrik Kurumunda çalışan kadınları söz konusu ederek) "Evinizde otuıun maaşınızı verelim derdim. Çünkü o zaman hiç değilse ev işlerini aksatmazlar, devlete daha az yük olurlar"demektedir. Günümüzden bir örnek daha verilebilir: Kadınların çalışması emek arzını arttırarak emeğin ücretini aşağı çekmektedir" ve "kadınların çalışması bazı ailelerde iş umutlarını kurutuyor" ifadelerinin sahibi A. Dilipak'tır. (1996: 79).

5 EKONOMİK YAKLAŞlM 31 Benzer değer yargılarını toplumun büyük çoğunluğu kabul etmekte, işsizlik sorununa çözümün bir bölümünü kadınların çalışmamasının sağlayacağı yolundaki görüşler değişmeksizin erkeklerce paylaşılmaktadır. (Bkz. Ek. 5) Devlet, pazar ve aile üçgeninin gereksinimleri kadınlar söz konusu olduğunda adeta söz birliği etmişçesine belirli benzerlikler içermektedir. Aile gelire ihtiyaç duyduğunda, kadınların çalışmasına, ancak, işlerin aksamadığı, kadınlık rollerinin kesintisiz gerçekleştirildiği tipteki işlere onay verirken, işveren ve pazar gereksinimi de, mümkün olduğunca ucuz çalışacak İşgücünü en az maliyette, dolayısı ile sosyal güvenlik, sigorta gibi ek maliyetler içermeyen ve gerektiğinde işine son verilebilecek, pazarın gerektirdiği niteliklere sahip olmayan "düşük nitelikli" kadınların istihdamına fırsat vermektedir. Devlet kendisine düşen sosyal hizmetleri evde oturan kadınlara bırakmakta, çalışan kadınlara sağlayacağı kreş hizmetinin, yaşlılara sağlayacağı bakım hizmetinin, okul öncesi eğitim için ayıı acağı kaynağın minimum maliyette olmasını istemekte, kadın işgücünün potansiyellerinin küçük, evde yapılan işlerde harcanmasına göz yummaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinden değerlendirildiğinde, "çalışanlar" kavram olarak açık bir biçimde erkekleri çağrıştırmaktadır. Ayrıca sosyal hakların kullanımı açısından da işgücü pazarına katılımda açık bir biçimde eşitsizlikler olduğu görülmektedir. Bir çok ülke gibi Türkiye'de de erkekler bireysel haklardan doğrudan bir biçimde ve (sosyal yardım ve hizmetlerden) daha fazla yararlanrrken, kadınlar ancak doğrudan olmayan biçimlerde, kocalarından dolayı bazı haklardan daha az yararlanmaktadırlar. Konfeksiyon sektöründen örnek vermek gerekirse bu sektörde çalışanların % 48.4 ünün SSK'lı, % 4.3 ünün Bağ-Kur'lu ve% 1.3 ünün sigortalı olduğu görülmektedir (Eraydın, 1998: 127). Çoğu firmanın kayıtsız çalıştığı düşünüldüğünde gerçek sayılar daha da düşüktür. Eraydın'ın İstanbul Konfeksiyon sanayindene araştırma verilerine dayanarak verdiği sayı ise (çalışan kadınların sadece % 10 sendikalı, yarıdan fazlası sigortasızdır) ne kadar olduğunu vurgulamaktadır (Eraydın, 1998: 128). Kadınların işyerinde karşılaştığı ya da daha genel olarak emek piyasasında uğradığı ayırırncılık kendisini en çok kazançlarda gösteımektedir. Kadın ve erkek kazanç farkiarına ilişkin yapılan bir araştırmada (Dayıoğlu, 1995) kadın kazancının, erkek kazancından %33.2 oranında daha az olduğu saptanmıştır. Bu farkın %23.6'sı kadın-erkek arasındaki nitelik farkından ortaya çıkarken, %76.4'ü cinsiyetten kaynaklanmaktadır. Hür eşit vatandaş olarak kadın daima bağımlı kişi olarak hierarşik sıralamada en altta yer alırken, ücretli işgücü dışında, ama karşılığı ödenmemiş bakım ve yetiştirme işlerinde en üstte yer almaktadır. Çalışmanın sadece ekonomik değil sosyal bir hizmet olduğu da düşünüldüğünde, ekonomik yanında erkeklerin, sosyal yanında kadınların bulunması tüm cinsiyet-körü yaklaşımlarında görebileceği denli açıktır. Burada aile geçimini-ekmeği

6 32 Befk1s KÜMBETDGLU kazanan birey le, ailesi için hizmet sunan birey modelleri ayırımı oluşmaktadır. Birinci gurup erkek ve erkek çocuklardan, ikinci grup kadın ve kız çocuklardan oluşmaktadır. Hane içi iş bölümü, emeğin kaynakların kullanımda cinsiyet temelindeki ayrımı toplumsal cinsiyet ve antropoloji literatüründe 1980 lerden bu yana "doğal" kabul edilişi sorgulanmaktadır. Haneye ve yapısına biraz daha yakından bakarsak; Antropoloji literatüründe hane terimi, üretim, yeniden üretim, tüketim ve sosyalleşmeyi kapsayan toplumdaki en temel birimi işaret eder. Hanenin esası ve fonksiyonu kültürden kültüre, dönemden döneme değişsede, antropolojik tanımında, insanların haneyi toplumdaki en önemli ve anlamlı birim olarak kabul ettikleri görülmektedir. Haneye üyelik çoğu zaman akrabalık ve evlilik yoluyla olsada bu üyelikler her zaman aile ile aynı anlamda olmayabilir. Tanımlamalardan kaynaklanan güçlükleri aşarsak hanenin feminist çalışmalardaki analizlerde çok önemli bir yer tuttuğunu görürüz. Çünkü, hane büyük ölçüde kadının ev içi ve yeniden üretici emeğinin organize olduğu yerdir. Bu nedenle hane kompozisyonu ve organizasyonu, kadının yaşam üzerine, özellikle kaynakların, gelirin ve emeğin kullanımının ne kadarının kendi yararına olduğu üzerine doğrudan etkisi olması nedeni ile önemlidir. Hane'ye ilişkin çalışmalar, kültürel ve tarihsel çeşitliliği ve sosyal konfigurasyonlar içindeki eklemlenmesinin yanısıra, daha çok hanenin iç yapısı, hane içi ilişkiler ve üyeler arasında ne çeşit bağlar olduğu üzerine yoğunlaşmanın dağılımı, paylaşımı ve bir kaynakta toplanma özelliğine göre olduğu tezine dikkati çekerek, Sahlins'in haneler arasında dağıtırnın değişim ve değiş tokuşa dayalı olduğu iddiasının, bütün toplumlardaki ortak özellik olmadığı eleştirisini getirir. Ayrıca daha önemli olarak -toplanma ve paylaşmaözelliğinin bütün haneler için ortak olduğu varsayılan bu ilişkilerin esasını oluşturup oluşturmadığını ve onların gerçekten nasıl işlediğinin sorgulanması gerektiğini belirtir. Patricia Caplan'nın (1984) Tanzanya da bir köyde yaptığı saha çalışmasında eşierin kaynakları ortak biriktirme ve paylaşmayı yaşamadıkları, kadınların özel mülkiyetlerini (değerli Hindistan cevizi ağaçları dahil) evlilik sonrasında da koruduklarını, ve gelir ve mallarını istedikleri gibi yönetip kullandıklarını belirtir. Kadınlar hanelerine parasal olarak destek verirler, fakat bunu yapmakla yükümlü değildirler. Caplan, haneyi üretici faaliyetlerde bulunan bireylerin toplamı olarak niteler, fakat aynı bireyler bu faaliyetlerinin ürünlerini geniş ölçüde kendileri kullanım hakkına sahiptir. Hane içindeki ilişkilerin ayırt edici özelliği değişimdir. Kaynakların kullanımı ve kontrolü hane içinde kompleks bir süreçtir; haklar ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve korunması ile ilgili olarak görülebilir. Bir çok durumda kadın ve erkek ayrı gelir kaynakları yaratıp kullanabiliyor. Emeğin, gelirin ve kaynakların idaresi hanenin organizasyonuna ve cinsiyet temelindeki işbölümüne bağlıdır. Ayrı gelir

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 33 kaynağı yaratıp kullanma erkek ve kadın eşitliği anlamında değildir. Hane içi ilişkilerdeki hieraraşik, yapı cinsiyet ve yaş gibi önemli değişkenlerle belirlenmektedir. Sadece hane içi ilişkiler hakkındaki bilgi ve fikirlerimizi değil, hanenin dışarı ile ilişkileri veya haneler arası ilişkileri hakkındaki bilgi ve fikirlerimizi de yeniden değerlendirmek gerekli olmaktadır. Harris'e göre hane üyeleri arasındaki ilişkiler yalnız hanenin kendi yapısı ile değil, hane dışındaki sosyal, ekonomik ve ideolojik ilişkilerce de belirleniyor. Öıneğin, küçük ölçekte ki tarımsal toplumlarda hane reisinin otoritesi toplumun, genelde yaşlı erkeklerce kontrolündeki otoriteden gelmektedir. Geniş ölçekde hane ve onun toplumun diğer kurumları ile olan bağları, ilişkileri ev dışı alanda yer alan erkeklerce gerçekleştirilmektedir Cakrabalık ilişkileri sayesinde). Dış dünya ile ilişkilerinde kadınlarda akrabalık ilişkilerini kullanmaktadırlar, fakat bu genellikle erkeklerin tersine ailenin geçimine yardım etmek için iş bulma, çocuk bakımı talep etmek, yardım gibi konularda olmaktadır. HANE içi EKONOMiK FAALiYETLER Hane içi ekonomik faaliyetlerin bu yüzyılın başından beri çeşitli ülkelerde gündeme getirilişi, bu alandaki sorunların tarihsel geçmişini göstermesi açısından ilginçtir. İngiltere'de 1909'da ve 1918'de Trade Board Act, ev içi çalışanların şartlarını düzeltmeye yönelik çabaların sonucu olarak ortaya çıktı. (Pennington ve Westover, 1989) Bu kanunlarla hem parça başı iş için, hem fabrika işi için asgari ücret oluşturuldu. Fakat kanuna rağmen asgari ücret uygulanmadı. 1970'lerde evde çalışmanın sorunları tekrar gündeme getirildi. Bütün İngiltere'de bu türden çalışanların ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye yönelik projeler geliştirildi. Bu projelerin ana amacı evde çalışmayı görünür kılmaktı. Low Pay Unit 1974'de ulusal bir araştırma organizasyonu olarak kuruldu ve baskı gurubu olarak resmi değişiklikler için çalıştı. 1982'de London Boroughs Association ev içi çalışanlar için çalışma gurubu oluşturdu. The Greater London Councill986'da evde çalışma ile ilgili kararlar aldı. Bu kararlar firmalada sözleşme düzenlenmesinin izlenmesine, kooperatif aracılar oluşturulmasına ve ev içi çalışanların alteınatiflerini geliştirmeye yönelik girişimlerini geliştirmeye, yardımlar yapmayı içeriyordu. Greenwich'te bir proje başlatıldı (Bowman, 1987) Çok ırklı bir komisyon oluşturuldu özellikle Asyalı kadınlar ile teması sağlamak için proje çeşitli kurslar değişik çalışma biçimlerini (kooperatifler oluşturmak gibi) katılanların becerilerini geliştirmek amacındaydı. Ayrıca ev işçileri arasında dayanışma yaratmak, desteklemek, işleri için ücret pazarlığı, sosyal güvenlik konularında bilgilendirmek gibi hedefleri uygulamaya geçirmek üzere bu proje gerçekleştirildi.

8 34 Belkts KÜMBETDGLU Bu alanda örgütlenme mücadeleleri ev işçilerinin sayılarının çok daha büyük olduğu Portekiz, Hindistan, Güneydoğu Asya'da devam etmektedir. Özellikle Hindistan da ev işçileri ve kendi küçük işlerinde çalışan kadınlar için kooperatifler ve bankalar kurulmuştur. Örneğin 8000 sigara ve tütün ev işçisi 1979 da Nipani (Karnataka) da örgütlendiler ve özellikle asgari ücret için mücadele ettiler. (Self Employed Women's Association India) SEWA, bir sendika olarak 1972'de, Ahmedabad'da kurulur, 1995'te üye sayısı dir. (Bhatt, 1996:5) Önceleri Gujaratta yoksul ve kendi küçük işinde çalışan kadınları bir araya getirir. Daha sonra SEW A üyelerini bir ticaret kooperatifinde bir araya getirir. SEWA'nın amacı yoksul kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi, kadınların kendi kendilerine yetebilmeleri, kendi işlerini idare edebilmeleri için, kendi kararlarını alabilmeleri için destek sunmaktır. Burada kadınların bireysel olarak güçlendirilmesinden çok kolektif güçlendirme temeldir. Ayrıca kadınların kendilerinin sahip olduğu ve demokratik bir biçimde kontrol ettikleri organizasyonların önemine inanan SEW A üyeleri SEWA Kooperatİf Bankası'nı kurarlar. SEWA Bankası esnaf, ev işçisi, sokak satıcısı kadınların temsilcisidir ve büyük bir şemsiye birlik oluşturur tüm yoksul kadınlar için. SEWA kooperatifi ve sendikası, kadına sağlık, çocuk bakımı, çeşitli kurslar, yardım gibi destek hizmetleri sunmuş ve yeni istihdam fırsatları yaratarak (örneğin, 1991 'de yeni istihdam) kadınların güçlendirilmesi için çalışmıştır. Güneydoğu Asya'da örgütlenme çalışmaları ve buna ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Güneye Kore, Malezya, Singapur, Hong Kong'da çok sayıda kadın ev işçisi olarak çalışmaktadır. Örneğin, 1986 da yapılan bir sayıma göre Hong Kong'da ev işçilerine verilmektedir. (Lazo, 1996: 2) Japonya'da Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile ev işçilerinin sayısı 1.09 milyondur ve ev işçilerinin %93 'ü kadındır. Filipinlerde resmi verilere göre (Lazo, 1996:3) sadece giyim sanayinde ile ev işçisi çalışmaktadır. Ücretli ve kendi işinde çalışan 17.5 milyar kişinin %34'ü evde çalışmaktadır. Güneydoğu Asya'da işgücünün önemli bir bölşçileri ile ilgili bir program uyarınca ev işçileri kayıt sistemi geliştirmiş ve ev işçilerinin haklarının korunması için bir komisyon oluşturmuştur. 1985'deki on günlük Ev işçileri Ulusal Kampanyasında Japon hükümeti kayıt sisteminin yaygınlaştırılması için destek vermiştir. Ayrıca ev işçilerinin ücretlerinin düşüklüğü göz önüne alınarak asgari ücretim belirlenmeçileri ile ilgili bir program uyarınca ev işçileri kayıt sistemi geliştirmiş ve ev işçilerinin haklarının korunması için bir komisyon oluşturmuştur. 1985'deki on günlük Ev işçileri Ulusal Kampanyasında Japon hükümeti kayıt sisteminin yaygınlaştırılması için destek vermiştir. Ayrıca ev işçilerinin ücretlerinin düşüklüğü göz önüne alınarak asgari ücretim belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dikkati çekilmiştir.

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 35 Bengladeş'te ILO'nun kadın hane reisieri için gerçekleştirdiği projede kadınların köylerde çalışma gurupları oluşturmaları tavsiye edilmiştir. Çalışma gurupları (10 ila 35 kadından oluşur.) nın yörelerindeki gelir getirici faaliyetleri desteklenmiş ve kredi kolaylıkları sağlanmış, ayrıca inceleme turları düzenlenmiştir. (Lazo, 1996) Endenozya'da Batı Jave giyim sektöründe, batik yapım işinde, çocuk giysilerinin nakışlarının yapımı işinde çalışanlar Hükümet dışı kuruluşlarca desteklenen gruplar oluşturmuşlardır. Coğrafi olarak dağınık bir halde olmalarına karşı, Hükümet dışı kuruluşların desteği ile bir araya gelmeleri ve bir ulusal forum oluşturmalarına çalışılmıştır. Endenozya Hükümeti'nin İnsan Kaynakları Bakanlığınca kendi işinde çalışanlar ve ev işçilerini destekleyici programlar geliştirilmiştir. Taylanda'da Kuzeybatı Tayland kadın evişçileri Kredi Birlikleri (Credit Union) adı altında bir şemsiye organizasyon oluşturmuşlardır. Filipinler'de 1989'da PATAMABA adlı bir ev işçileri ile ilgili politik reformlar için mücadele etme, lobiler oluşturma gibi görevleri üstlenen bu organizasyon İş ve İşçi BulmaKuıuluşundan parasal destek bulmuş ve çalışmalarını sürdürmüştür. (Lazo, 1996) Türkiye'de bu alanda yapılacak çalışmalarda ilk adım öncelikle İLO'nun ev işçileri ile ilgili olarak oluşturduğu "Evde Çalışma Sözleşmesi ve Tavsiye Kararının" (4 Haziran Cenevre) tartışmaya açılmasıdır. Sözleşmenin bazı önemli bölümleri bu çalışmanın sonunda yer alacaktır. 20 Haziran 1996 tarihinde kabul edilen ILO Evde Çalışma Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı ile evde çalışanların işçi statüsünde olduklarının kabulü onların, özellikle de SEWA'nın (Self Employed Women's Association-Hindistan) on beş yıldır yürüttükleri mücadelenin bir sonucudur. International Labor Office (Uluslararası İşçi Bürosu) ILO ise ilk olarak SEWA'nın mücadelesinin baskısı altında 1990 da evde çalışan işçilerin koşullarının tartışıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri vardı. Baştan bu konuda uluslararası standartlar oluşturulmasına gerek olmadığı kararını verdiler ancak 1993 de uluslararası standartlar oluştumlması gerektiğini, ILO gündemine aldı. 1996, 20 Haziranda çıkan ILO sözleşmesinde, evde çalışan işçiler işçi olarak kabul ediliyorlar ve onların da yasal asgari ücret, sosyal güvenlik yasaları, analık hakkı, sağlık ve güvenlik tedbirleri, aynıncılığa karşı koıunma ve örgütlenme hakları olduğu kabul ediliyor. Ayrıca evde çalışanlarla ilgili resmi istatistikler, kayıtlar oluşturulmasını, aracıların düzenlenmesini ve evde çalışanlara tavsiye, eğitim ve örgütlenmelerinin sağlanmasının koşullarını da belirtiliyor. (Bkz. Ek. 6)

10 36 Befk1s KÜMBETOGLU SONUÇ nasıl Türkiye' de ekonomik globalleşme ve krizierin formal sektörde çalışan kadın işgücüne yansıdığı tartışılmakla aynı sürecin formal sektör dışındaki sonuçları henüz gündeme gelmemektedir. Oysa aynı sürecin informal sektörde çalışan kadınların sayısını çoğalttığı, buna karşılık çalışma koşulları ve ücretleri daha da kötüye götürdüğü bilinmektedir. (Ansal, 1995). Evişçilerinin artan sayısına karşın onların hakları ve kazandırılması gereken yasal çerçeve göz ardı edilmektedir. Burada evişçilerin dünya ölçüsünde oluşturmaya çalıştıkları uluslararası ağı'da gündeme getirmek, bu ağ içinde yer alarak uluslararası kazanımların Türkiye'ye yansımasma çalışmak gerekmektedir. Bu nokta da bir ilk adım olarak Home Net (International Network for Homebased Workers) in yayınladığı dergi İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen ve ev işçilerinin katıldığı bir uygulamalı araştırmanın* tanıtilması ile (Home Net, No: 8 Sonbahar, 1997) başlanmış ve Türkiye'de evişçilerinin haklarının komnması ve örgütlenmeleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir. Bugün evde çalışma, sanayi devriminden sonraki dönemlerdeki, eski model bir çalışma olarak bilinmekle birlikte, ekonominin hayati ve büyüyen bir parçasını oluşturmaktadır ve bu da emeğin globalleşmesi, rasyonalizasyonu ve düşük maliyetlerle temelden ilişkilidir. Bu çalışma biçimi de informal sektörün diğer biçimlerinde olduğu gibi hem modern, hem de geleneksel işleri kapsar, hem şehirlerde hem kırsal kesimlerde; hem gelişmiş hem de azgelişmiş ülkelerde ve dünyanın her yerinde geçerli bir çalışma biçimi olarak yaygınlaşmıştır. Evde çalışanlar, kapitalistin faiz, ısıtma, aydınlatma vb. giderlerini de paylaşmaktadırlar. Bu paylaşma, makinaların bakımını da kapsamaktadır. Ayrıca tehlikeli maddelerle (tutkal, çözücü, vernik, boya, temizleyici madde vb.) ve fabrikalarda olması zorunlu olan işçi sağlığı- iş güvenliği tedbirleri olmaksızın çalıştıklarından sağlıkları tehlike altındadır; Ergonomi bilinmez, gürültü, titreşim, ısı ve nemden etkilenirler. (Çağa, 1996) Eski model bir çalışma biçimi olarak görülüp, bu alanda çalışan kadınların geri bir üretim biçiminde çalışan kadınların desteklenmesi ve dolayısıyla geri bir üretim biçiminin desteklenmesi olarak gören ve kadınların emek piyasasındaki ikincil konumlarının daha da pekiştirilmesi sonucunu getireceğine ilişkin yaklaşımlar, ekonomik globalleşmenin iş ve emek piyasalarında yarattığı değişimleri göz ardı etmektedir. Fason üretim ve bu üretimin ev lerdeki işgücü kadınlar dünya ölçüsünde bazı sektörlerdeki üretimin önemli bir bölümünü sağlamaktadırlar. Ev işçilerinin korunmasız ve her türlü sömürüye açık çalışma koşulları yeni steklemektir. Üretim biçimi "geride" olsa kadınların ortaya çıkardığı ürünler modern kapitalist pazarın metalarıdır. Ücretleri, çalışma koşulları, hukuki olarak bir sözleşmeyle belirlenmiştir ancak, yeni tanımı ile ev işçisi kadınlar görünmeyen katkıları ile haneleri ve ekonominin bir çok sektörü için vaz geçilmezlerdir.

11 EKONOMİK YAKLAŞlM 37. Üretim biçimi "geride" olsa kadınların ortaya çıkardığı ürünler modern kapitalist pazarın metalarıdır. Ücretleri, çalışma koşulları, hukuki olarak bir sözleşmeyle belirlenmiştir ancak, yeni tanımı ile ev işçisi kadınlar görünmeyen katkıları ile haneleri ve ekonominin bir çok sektörü için vaz geçilmezlerdir. Ek. 1. (Tablo. 1) KADlNLARlN EKONOMİK. FAALİYET ORANLARINDA GENEL DEGtŞlM Kadınların Ekonomik Faaliyetlerinin Erkeklerin Ekonomik Faaliyetlerine % olarak oranı Ülkeler o/o o/o Kanada Amerika Japonya Fransa İspanya İngiltere İtalya Yunanistan Türkiye Litvanya Ukranya Filipinler İran Tunus Suriye Ürdün 7 13 Kaynak: Birleşmiş Milletler Gelişme Projesi, 1995 (UNDP, 1995, Annex Tablo:A2-3. A world Statistical Survey Series, Reports and Documents No: 23 Cenova 1995.

12 38 Befk1s KÜMBETOGLU Ek. 2. Tablo.2 Kadınların İşgücüne Katılım Oranlan Ülkeler Kanada France Germany İtaly S w eden İngiltere Amerika Kaynak: J. Jenson, E. Hagon, C. Reddy Feminization of the Labour Force: Paradoxes and Promises Polity Press 1988 Cambridge. Ek. 3 (Tablo. 3) Kısmi Süreli Çalışma Oranlan Ülkeler Kanada Fransa Almanya İtalya İsveç İngiltere Amerika Kaynak: J. Jenson, E.Hagen, C. Reddy Feminization of the Labour Force: Paradoxes and Promises Polity Press 1988 Cambridge.

13 EKONOMİK YAKLAŞlM 39 Ek. 4 (fablo.4) IŞGÜCÜ PlY ASASINDA KADINLARIN DURUMU (1996) Kentsel Alanda Kadın İşsizliği %60 İşsiz bu kadınların sadece % 14'ü iş arıyor. Iş arayan kadınlar içinde iki kadından biri sadece ilk okul eğitimli Kentsel alanlarda 12 ve daha yukarı yaşlardaki kadınların% 14.82' si çalışıyor İş aramayan kadınların %79'u evli ve çocuk sahibi İstihdamdaki kadınların %54'ü sosyal güvenliğe sahip değil. İşgücü piyasasında (kentsel ve kırsal) toplam kadın katılımı %30 Kaynak: l990'larda Türkiye'de Kadın. DIE, 1996 Ek: S KADlN VE ÇAliŞMA KONUSUNDA BAZI SORULAR VE DEGERLENDİRMELER Kadın ve çalışma konusunda: - Neden eviçi evdışı ayırımı var? -Her kültürde farklı biçimlerde tanımlanan "çalışma" "iş" kavramları kadına ait çalışma ve iş değerlendirmelerinde ortak bir yargıyı niçin taşır "Kadının yeri evidir" - Kadının ve Çalışmasına ait değerlerin temelinde, "Kontrol" "Kamusal alandan dışlama" "Ailenin hassas dengelerinin bozulması" "Kadının emek ve enerjisinin sadece hane içinde kullanılması" - "ve sadece yedek, ucuz emek gücü gerektiğinde kullanılması yatar" - Kadınlık İdeolojisinde, ailenin refah artarken, evdışı çalışmaya gitmek zorunda olmamak bir statü göstergesi olarak erkeğin konumunu olumlarken, ailenin parasal kaynakları kısıtlı olduğunda da erkeğin namusunun bir göstergesi olarak yine aynı işlevi görür. Yani, kadının çalışmaması. -Orta sınıfta kocanın ekonomik konumunun bir göstergesi, işçi sınıfında kocanın namusunun bir göstergesidir.

14 40 Belkts KÜMBETOGLU Halen bir çok kişinin paylaştığı düşünceler; - "Kadınlar çalışarak emek arzını artırıyor, emeğin ücretini aşağı çekiyor." - "Kadınların çalışması bazı ailelerde iş umutlarını kunıtuyor" Ek. 6 EVDE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESi 1996, MADDELER Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Cenevre'de organize edilen ve 4 Haziran 1996 da toplanan seksen üçüncü toplantıda, Evde Ain dördüncü maddesindeki, ev işçilerine ilişkin belirli önerilerin uyarlanmasına ilişkin, Bu önerilerin bir Uluslararası Sözleşme şeklinde biçimlendirilmesine, Bin dokuz yüz doksan altı yılının yirmi Haziranında aşağıdaki sözleşmenin; 1996, Evde Çalışma Sözleşmesi olarak anılmasına karar verildi. 1. Madde Bu sözleşmenin amaçları için: (a) Evde çalışma terimi, evde çalışan olarak tanımlanan bir kişi tarafından yapılan işi kastetmektedir: (i) Işverenin çalışma yerinde değil, kendi evinde veya kendi seçtiği bir başka yerde; (ii) Ücret için; (iii) Kullanılan ham madde, teçhizat ve diğer girdileri kimin sağladığı önemli olmaksızın, sonuçtaki üretim ya da servisin işveren tarafından kararlaştırıldığı; bu kişi herhangi bir derecede özerkliğe ve ekonomik bağımsızlığa sahip olmadıkça; ulusal yasalar, düzenlemeler ve mahkeme kararlan kapsamında bağımsız bir işçi olarak düşünülmelidir. (b) Normal işyeri dışında zaman zaman işini evde yapan, işçi statüsundeki kişiler bu sözleşmede tanımlanan evde çalışan sıfatını taşımazlar. (c) "işveren" terimi, yasal ya da doğal, doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla, aracılar ulusal yasalarla belirlenmiş olsun ya da olmasın, kendi iş aktivitesini sürdürmek için dışanya iş veren kimseyi tanımlamaktadır. 2.Madde Bu sözleşme 1. Paragrafta tanımlanmış ev işini yapan tüm kişileri kapsamaktadır. 3.Madde Bu sözleşme; imzalayan tüm üyeler tarafından ev işçilerinin durumlarını iyileştirmek amacıyla; en fazla temsil yetkisi olan işçi ve işveren kuruluşlarına ve şayet varsa evde çalışanlarla ilgili organizasyonlara ve eve çalışanların işverenlerine danışılarak uyarlanacak, uygulanacak ve ulusal politikalar periyodik olarak gözden geçirilecektir.

15 EKDIVDMİK YAKLAŞlM 41 4.Madde 1. Evde çalışanlada ilgili ulusal politika; mümkün olduğu kadar, diğer ücretliler ve evde çalışanların eşit muamele görmelerini, evde çalışanların özel koşullarının dikkate alınarak bir işletmede yapılan aynı ya da benzer işler için uygulanabilir şartların onlara da uygulanmasını geliştirecektir. 2. Eşit muamele, özellikle aşağıdakileric ilgili olarak geliştirilmelidir: (a) Evde çalışanların kendi seçimleri olan örgütleri kurma ya da katılma ve bu örgütlerin eylemlerine katılma hakları; (b) işe alma ve çalışma koşullarındaki aynıncılığa karşı koruma; (c) İşçi sağlığı ve İş Güvenliği alanında koruma; (d) Ücret; (e) Yasal sosyal güvenlik koruması; (f) Eğitim olanağı; (g) İş ya da işe kabul için minimum yaş; (h) Analık koruması. S. Madde Ev işçileri ile ilgili ulusal politika, yasalar ve yönetmelikler, toplu sözleşmeler, hakem kararları veya uygulanan ulusal pratiğe uygun tarzda kurulacaktır. 6.Madde Evde çalışma ile ilgili işçi istatistikleri de dahil olmak üzere uygun ölçümlerneler mümkün olduğunca geliştirilmelidil?.madde İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki ulusal yasa ve yönetmelikler, yapılan işin özel karakteristiği de dikkate alınarak evde çalışmaya uygulanacak; sağlık ve güvenlik nedenleriyle bazı maddelerin kullanımı ve bazı tip işlerin evde yapılmasının yasaklanabileceği koşullar oluşturulacaktır. S. Madde Evde çalışmada aracıların kullanılmasına izin verildiği hallerde, işverenlerin ve aracıların her birinin ayrı ayrı sorumlulukları; yasalar, yönetmelikler ve mahkeme kararları tarafından ulusal politikalara uygun olarak belirlenecektir. 9.Madde 1. Evde çalışma ile ilgili ulusal yasalar ve pratiğe ilişkin bir denetleme sistemine uyulmasının sağlanması, yasalar ve yönetmeliklerce sağlanacaktır. 2. Bu yasa ve ÇALIŞMA TAVSIYE KARARI 1996, MADDELER Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Cenevre'de organize edilen ve 4 Haziran 1996 da toplanan seksen üçüncü toplantıda, Evde çalışanlarla ilgili çalışma koşullarına ve uygulamalara ilişkin pekçok uluslararası öneri ve

16 42 Belkts KÜMBETOGLU sözleşmelere ÇALIŞMA TAVSiYE KARARI 1996, MADDELER Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Cenevre'de organize edilen ve 4 Haziran 1996 da toplanan seksen üçüncü toplantıda, Evde çalışanlada ilgili çalışma koşullarına ve uygulamalara ilişkin pekçok uluslararası öneri ve sözleşmelere dikkat çekilerek, Evde Çalışanlarla ilgili, evde çalışmanın karakteristik özelliklerine ilişkin bu sözleşme ve önerilerin, uygulanabilirliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla evde çalışmanın karakteristik özelliklerini dikkate alan standartlarla desteklenmesine, Oturum gündeminin dördüncü maddesindeki, ev işçilerine ilişkin belirli önerilerin uyarianmasına ilişkin, Bu önerilerin 1996 tarihli Evde Çalışma Sözleşmesinin Tavsiye Kararı olarak biçimlendirilmesine, Bin dokuz yüz doksan altı yılının yirmi Haziranında aşağıdaki Tavsiye Kararının; 1996, Evde Çalışanlar Tavsiye Kararı olarak anılmasına karar verildi. I. Tanımlamalar ve uygulama hedefleri 1. Bu tavsiye kararının amaçlan için: a. Evde çalışma terimi, evde çalışan olarak tanımlanan bir kişi tarafından yapılan işi kastetmektedir, (i) işverenin çalışma yerinde değil, kendi evinde veya kendi seçtiği bir başka yerde; (ii) Ücret için; (iii) KuJlanılan ham madde, teçhizat ve diğer girdileri kimin sağladığı önemli olmaksızın sonuçtaki üretim ya da servisin işveren tarafından kararlaştırıldığı; bu kişi, herhangi bir derecede özerkliğe ve ekonomik bağımsızlığa sahip olmadıkça; ulusal yasalar, düzenlemeler ve mahkeme kararları kapsamında bağımsız bir işçi olarak düşünülmelidir. b. Noımal işyeri dışında zaman zaman işini evde yapan, işçi statüsundeki kişiler bu tavsiye kararında tanımlanan evde çalışan sıfatını taşımazlar. c. "İşveren" terimi, yasal ya da doğal, doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla, aracılar ulusal yasalarda belirlenmiş olsun ya da olmasın, kendi iş aktivitesini sürdürmek için dışarı iş veren kimseyi tanımlamaktadır. 2. Bu tavsiye kararı 1. Paragrafta tanımlanmış evde çalışmayı yapan tüm kişileri kapsamaktadır. II. Genel önermeler 3. (I) Her üye ulusal yasa ve pratiğe göre, sözleşmenin 3. Maddesinde tanımlanan evde çalışma hakkında ulusal politikayı; uygulamalar, hükümler ve birlikte bir yetkili organ ya da organlada oluşturmalıdır. (2) Bu ulusal politikaların mekanizması ve uygulamaları için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü organlar hemen oluşturulmalıdır. (3) Evde çalışanların örgütlerinin ve ev işçilerinin işveren örgütlerinin bulunmadığı hallerde, birinci paragrafta belirtilen yetkili ya da yetkililer evde çalışmayla ilgili ulusal politika uygulanması için önlemler hakkında işçi ve işverenlerin görüşlerini belirtmelerine izin veren uygun düzenlemeleri

17 EKONOMiK YAKLAŞlM 43 yapmak zorundadırlar. 4. Evde çalışmaya ilişkin ulusal politika ve uygulanmasına ilişkin önlemlerde temel teşkil etmek üzere, cinsiyete göre sınıflama da dahil olmak üzere evde çalışmanın niteliği ve yaygınlığına ilişkin detaylı bilgiler toplanmalı ve güncelleştirilmelidir. 5. (1) Bir ev işçisi kendi istihdamının özel koşullarına ilişkin yazılı ya da ulusal yasa ya da pratikle belirlenmiş bir başka biçimde bilgilendirilmelidir. (2) Bu bilgiler özellikle şunları kapsamalıdır: a) İşveren, şayet var ise, aracının isim ve adresi, b) Ücret skalası veya oranıyla hesaplama yöntemi, c) Yapılan için tipi. III. Evde Çalışmarun Yöntemi 6. Ulusal düzeyde ve şayet varsa, yerel ve bölgesel düzeylerde bir yetkili kuruluş; ev işçilerini çalıştıran işverenlerin ve şayet varsa bu işverenlerce kullanılan aracıların kayıtlarını tutmalıdır. Bu amaçla yetkili kuruluş, işverenlerin tuttuğu ya da istendiğinde sunduğu bilgileri sınıflandırmalıdır. 7. (1) İşverenlerden ilk dışarıya iş verdiklerinde yetkili kuruluşa kendilerini kaydettirmeleri istenmelidir. (2) Işverenler iş verdikleri tüm ev işçilerini cinsiyetlerine göre kaydettirmelidirler. (3) İşverenler evde çalışanlara ilişkin aşağıdaki kayıtları da tutmak zorundadırlar: a) İşin verildiği zaman; b) Ücretlendirme oranları; c) Eğer varsa, evde çalışan işçi tarafından katlanılan maliyet ve bununla ilgili miktarın geri ödemesinin yapılması; d) Yapılan tüm kesintiler ulusal yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde uygulanmalıdır. Brüt ve net ödömeler tarihleri ile beraber belirtilmelidir. (4) alt- paragraf (3) de verilmiş olan kayıtın bir kopyası evde çalışan kişiye verilmelidir. 8. Ulusal yasalar ve uygulamalarla, mahremiyete saygı açısından sakıncası olamayan hallerde, uygulanabilir yargı ve yürütmeler çerzevesinde, evde çalışmanın yürütüldüğü özel tesisler veya evlerin bölümlerine iş müfettişleri veya diğer yasal görevlilerin girmesine mü sade edilmelidir. 9. Ev işlerine uyarlanabilir kanunlar ve düzenlernelerin devamlı olarak ihlal edildiği durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Buna ulusal yasalar ve uygulamalar uyarınca ev işi yaptumayı yasaklamak da dahil edilmelidir. IV. Minimum Yaş 10. Ulusal yasalar çerçevesinde belirlenmiş, ise girmek için kabul gören minimum yaş sınırı evde çalışanlar için de uygulanmalıdır. alınmalıdır: V. örgütlenme ve Ortak Pazarlık Yapabilme Haklan I I. Aşağıda belirtilen durumlar için yasal ve yönetsel kısıtlamalar veya diğer engeller göz önüne

18 44 Belk1s KÜMBETOGLU a) Evde çalışanların kendi örgütlerini oluşturma, veya mevcut örgütlere kendi seçimleri ve iradeleri ile katılma ve bu örgütlerin faaliyetlerinde yer alma hakları; b) Evde çalışanların oluşturduğu bu örgütlerin, sendika, federasyon ve konfederasyonianna katılma hakları. 12. Evde çalışma şartları ve kuralları için toplu olarak pazarlık yapabilmeyi teşvik etmek için gerekli önlemler alınmalıdır. VI Ücretlendirme 13. Evde çalışanlar için ödenmesi gereken asgari ücretler yasal düzenlemeler, ve uygulamalar çerçevesinde belirlenmelidir. 14. (1) Evde çalışanların ücretleri tercihen toplu olarak pazarlık sonucu belirlenmeli veya bunun olamadığı durumlarda; a) Temsil gücü en yüksek olan işveren ve işçi örgütleri ile birlikte evde çalışan işçilerin ve bunların işverelerinin örgütlerinin fikirlerine danışarak veya bu organizasyonların bulunmadığı hallerde evde çalışan işçi ve bunların işverenlerinin temsilcilerinin danışmanlığı altında yetkili bir kurulun kararı veya; b) Diğer yerel, sektörel veya ulusal ücret belirleyici sistemler seviyesinde tespit edilmelidir. 15. Parça başı belirlenen ücretler için evde çalışan işçinin ücreti işverenin tesislerinde çalışan işçilere verilen ücret ile kıyaslanabilir olmalıdır. İşverene ait işyerine böyle bir işçi yoksa, aynı bölgede ve aynı faaliyet kolundaki ücretler göz önüne alınmalıdır. 16. Evde çalışan işçilere aşağıdaki durumlar için gerekli telafi ayarlamalan yapılmalıdır: a) Yapılan işten dolayı doğan maliyetler, Örneğin su ve enerji kullanımı, iletişim giderleri, makine ve ekipmanların onarım ve bakımı ve; b) Makine ve ekipmanların onarımı sırasında alet edevat değişimi, düzenlemesi ve kurulması, ambalajlama, ambalajları açma vb. işler için harcanan zaman. 17. (1) Ücretierin konınınası için mevcut ulusal yasal uygulamalar evde çalu~an işçiler için de uygulanmalıdır. (2) Ulusal yasalar ve uygulamalar, bozulmuş materyaller, kusurlu ve eksik olan işler için yapılan haksız kesintiler gibi uygulamalara karşı evde çalışan kişileri korumayı yönelik olarak kriterlerin belirlenınesini temin etmelidir. (3) Evde çalışan işçilerin ücretleri, ya biten işin teslimatı sırasında ya da bir ayı geçmemek kaydı ile düzenli aralıklarla ödenmelidir. 18. Aracı bulunması durumunda, aracı ve işveren beraber ve teke tek, yasalar ve uygulamalar çerçevesinde güvenilir bir ödeme yapmalıdır. Vll. İş Sağlı~ ve Güvenliği 19. Yetkili bir kurul evde çalışan işçilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili kuralları ve önlemleri içeren bir kılavuz yayınianmasını temin etmelidir. Bu kılavuzun mümkün olduğunca evde çalışan kişilerin anlayabileceği bir dil ile yazılması sağlanmalıdır. 20.1şverenlerden aşağıdakileri yapmaları istenir. a) işverenin vermiş olduğu işle ilgili bildiği veya bilmesi gereken ve evde çalışanlaı

19 EKONOMİK YAKLAŞlM 45 etkileyebilecek muhtemel tehlikelere karşı almaları gereken önlemler konusunda uyarmak ve gerekirse tam bir eğitim vermek. b) Evde çalışan kişilere sağlanan alet ve makinaların güvenlik ve bakımlı olmasını temin etmek. c) Evde çalışan kişileri konırnak için gerekli tedbirleri almaya yönelik ekipmanları ücretsiz olarak temin etmek. 21. Evde çalışanlardan aşağıdakileri yapması beklenir. a) Tarif edilen güvenlik ve sağlık önlemlerine uymaları; b) Kendi ve etrafındaki diğer kişilerin güvenlik ve sağlıkları için tasarrufianna verilmiş olan alet, makine ve ekipmanları doğru bir şekilde muhafaza etmeleri ve kullanmaları. 22. (1) Yapmış olduğu işin sağlık ve güvenliği için ciddi bir tehlike yarattığına inanmak gibi haklı bir neden göstererek bir işi yapmayı red eden evde çalışan işçi, ulusal mevcut yasalar ve uygulamalar ile tutarlı olarak, beklenmeyen sonuçlar karşısında konınmalıdır. Bu durumlar karşısında evde çalışan işçinin gecikmeden durumu işverene bildirmesi gerekmektedir. (2) Evde çalışan işçinin ailesi veya çevresindeki halkın güvenlik ve sağlığı için ciddi bir tehlike vuku bulması durumunun bir sosyal güvenlik görevlisi veya iş müfettişi tarafından tesbit edilmesi durumunda gerekli önlemler alınıncaya kadar işin devamı yasaklanmalıdır. Vlli Calışma Saatleri, Dinlenme Zamanlan ve İşten Ayrılma 23. İşin tamamlanması için tayin edilen zaman diğer işçilerin günlük ve haftalık dinlenme saatleri ile karşılaştırıldığında evde çalışan işçileri daha kötü koşullar içinde bırakmamalıdır. 24. Ulusal yasalar ve uygulamlar evde çalışan işçilerin de diğer işçilerin hakkı olan genel tatiller, ücretli yıllık izinler, hastalık izinleri gibi uygulamalardan yararlanabilmesini sağlayacak şekilde düzen\enmelidir. IX Sosyal Güvenlik ve Annelik Haklan 25. Evde çalışan işçiler sosyal güvenlik haklarından faydalanmalıdırlar. Bu aşağıdaki şekilde uygulanmaidır. a) Mevcut olan sosyal güvenlik tedbirlerini evde çalışan kişiler için uygulamak; b) Mevcut sosyal güvenlik programlarını evde çalışan kişileri de kapsayacak şekilde uyarlamak veya; c) Evde çalışan kişiler için özel programlar ve fonlar geliştirmek. 26. Annelik hakları konusundaki mevcut ulusal yasa ve uygulamalar evde çalışan işçiler için de uygulanmalıdır. X. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Koruma 27. Evde çalışan işçiler diğer işçilerin yararianmış olduğu işe son veıme düzenlemelerinden yararlanmalıdırlar. XI Uyuşmazlık ve Anlaşmazlık:lann Çözümü 28. (1) Aşağıdaki programları desteklemek ve geliştirmek için, bütün üyeler işçi ve işveren organizasyonları ile işbirliği halinde olmalıdırlar. a) Evde çalışan işçileri mevcut hakları ve kendileri için mevcut yardımlardan haberdar etmek;

20 46 Belk1s KÜMBETOGLU b) Evde yapılan işlere dair çıkan yeni uygulamalar konusunda işveren, evde çalışan kişilerin örgütleri, sivil toplum örgütleri ve halkın bilgisini aıttırmak; c) Evde çalışanların örgütlerini, kooperatifler dahil olmak üzere kendi seçmiş oldukları örgütler çerçevesinde faydalandırmak; d) Evde çalışan işçilerin yetenek ve becerilerini geliştiımek için eğitimler veımek. Bu eğitim programları, süregelen iş eğitimleri ile beraber liderlik vasfı, pazarlık becerileri, verimlilik iş olanakları için fırsatlar yakalama ve gelirlerin nalsıl arttınlabileceği gibi yenilikleri de kapsamalıdır. e) Programlanan eğitimler işçileri bir takım gereksiz formalitelerle uğraştırmayacak ve evlerinde uygulanabilmeye en müsait şekilde olmalıdır; f) Evde çalışan işçilerin güvenlik ve sağlık şartlarını geliştirmek. Örneğin iş için kullanılmış oldukları makine, alet ve teçhizatın güvenli ve iyi kalitede olmasından emin olmak. g) Evde bakım ve onarım ları, çocuk bakım gibi hizmetlerle ilgili kredilerden faydalanabilmeleri için imkanları hizmete sunmak. i) Evde yapılan işlerin de geçerli iş deneyimi olarak tanınmasını sağlamak. (2) Bu programlardan kırsal alanlarda çalışan kişilerin de faydalanmasını sağlamak. (3) Çocukların evde çalıştırılmasını durdurmak için özel programlar uyarlamak 29. Evde çalışan işçilerin hakları ve konumlarını içeren bilgileri, işverenlerin evde çalışan işçiler için yaptırımları, 28. pragraftaki programlar, mümkün olduğunca evde çalışan işçilerin dillerinde ve anlayabilecekleri şekilde hazırlanmalıdır. KAYNAKÇA H. ANSAL, (1995)- "Türk Sanayinde Ücretli Emeğin Değişen Konumu", Toplum ve Bilim Bahar, ss E. BHATT, (1996)" Economic Organizations of Women and Their Empoverment" Home Net Planning Workshop Ekim. Ahmadabad, Hindistan P. CAPLAN, (1984) "Cognatic descent, Islamic Law and Women's Property on the East Afrika Coast. R. Hirschon (Der) Women and Property, Women as Property. Çroom Helm. Londra. N.ÇAGA, (1996)- "Dünyada ve Türkiye'de Evişçileri" Basılmamış tebliğ, Home Net Planning Workshop, Ahmadabad, Hindistan. O. DAYIOGLU, (1995) "Earnings Inequality Between Genders in Turkey" Yayınlanmamış Doktora Tezi ODTÜ Ekonomi Böl. Ankara A. DİLİPAK, (1996) "Mekan ve Aile" Dünya Aile Günü Kutlama Paneli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Bşk. Yayın No 5. İstanbul

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz!

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ev Đşçileri Đçin Đnsana Yakışır Đş ILO Ev Đşçileri Sözleşmesi, No.189 1 Kabul tarihi: 16

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN

Ülkemizdeki İşsizlik Sorununun Kısa Bir Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Erdem ALPTEKİN İşsizlik sorunu, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en önemli sosyal sorunudur. Son zamanlarda hızla artan işsizlik oranında ya da işsiz sayısında yaşadığımız son krizlerin payının çok büyük olduğu da unutulmamalıdır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara TEPAV Binası, 3.Kat Konferans Salonu (TEPAV Binası, TOBB Üniversitesi Kampüsü,Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/ANKARA) Kadın Emeği Konferansı Kavramsal

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER

1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1. VATANDAŞLARIMIZI İLGİLENDİREN GELİŞMELER 1.1. İş Piyasası Eylül ayında çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 35.000 artmıştır. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011 Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği Ülker Şener 03.05.2011 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 İçerik Türkiye'de kadın istihdamı ne durumda? Amasya'da Kadın İstihdamının Artırılmasına

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ ENERJİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, AĞ VE İLETİŞİM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLERİNDE ASGARİ ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ (30 Eylül 2014 ye kadar geçerlidir) Bu koşulların uygulanacağı çalışma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı