Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý yapýlandýrmasý ve ayarlamasý 2 tuþ ile gerçekleþtirilir. Ýki LED li durum göstergesi mevcuttur. Çýkýþ akýmý: ma yada V. Ters fonksiyon seçeneklerine olanak saðlar. ( ma yada V) Ultrasonik seviye ölçer ULM-53, kendi bünyesinde elektro akustik dönüþtürücü ve elektronik modül bulunduran bir cihazdýr. ULM sývý yüzeyine ultrasonik sinyalleri iletir. Geri yansýyan akustik dalga ULM deki dönüþtürücü tarafýndan algýlanýr ve elektronik modülde iþlenir. Uzaklýk hesabý akustik dalgalarýn yüzeyden geri dönüþ hýzýna dayanýr. Seviye ölçerler çeþitli sývýlarýn, atýk sularýn, partikül ve yapýþkan ürünlerin, çözelti vb. ürünlerin seviye ölçümü için uygundur. Parçacýklý katýlarýn seviye ölçümü olduðunda ölçüm aralýðý azalýr. Bu durumda üreticiye danýþýlarak kullanýlmasý tavsiye edilir. Bütün ayarlamalar sensörün üst kýsmýnda bulunan 2 adet tuþ ile gerçekleþtirilir. Seviye ölçerler ideal durum göstergesi (STATE) ve sistem ayarý (MENU) ile donatýlmýþtýr. Seviye ölçer çýkýþlarý akým veya gerilim olabilir. MODEL ÖZELLÝKLERÝ ULM 53/ 02 : ölçüm aralýðý 0,25m-2m plastik PVDF Sensör ve plastik gövde (PP+HDPE), Proses baðlantý G1 Dýþ Diþli ULM 53_ 06 : ölçüm aralýðý 0,25m-6m plastik PVDF Sensör ve plastik gövde (PP+HDPE), Proses baðlantý G1 Dýþ Diþli ULM 53_ 10 : ölçüm aralýðý 0,5m-10m plastik PVDF Sensör ve plastik gövde (PP+HDPE), alüminyum alaþým ("Xi" versiy on) yada HDPE ("N" versiyon) flanþ ULM 53_ 20 : ölçüm aralýðý 0,5m-20m plastik PVDF Sensör ve plastik gövde (PP+HDPE), alüminyum alaþým flanþ

2 BOYUT ÇÝZÝMLERÝ ULM 53_ 02 _ ULM 53N 06 ULM 53N 10 ULM 53N 20 Topraklama terminali

3 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Ölçüm aralýðý 1) Besleme gerilimi Çýkýþ akýmý ULM 53_ I Çýkýþ Voltajý ULM 53N U Kararlýlýk Doðruluk (Toplam aralýkta) Sýcalýk hatasý Sinyal geniþliði (-3 db) Ortam sýcaklýðý aralýðý Ölçüm periyodu Ortalama (Anlaþmaya göre uyarlanabilir) Kisa süreli sýcaklýk dayaným direnci ULM 53N _ ULM 53Xi I ; 10 _ ; 20 _ ; 10 _ ; 06 _ ; 20 _ Maksimum çalýþma basýncý (iletim yüzeyi üzerinde) m m m m V DC V DC ma (limit deðerler ma) V (limit deðerler V) < 1mm % 0.2 % 0.3 max. %0.04/K C C 0.6 saniye 1.4 saniye 1.8 saniye 5.0 saniye 8 ölçüm +90 C/1 saat 0.1 MPa (1 bar) Maksimum iç deðer 2) (sadece Xi versiyonu için) Hata göstergesi Koruma sýnýfý Eko hatasý-temel mod Eko hatasý-ters mod Ölü bölgedeki seviye temel mod Ölü bölgedeki seviye ters mod U=30V DC; I=132mA; P=0.99W; C=370nF; L=0.9mH i i i i i 3.75 ma (0 V) 22 ma (10.5 V) 22 ma (10.5 V) 3.75 ma (0 V) Tavsiye edilen kablo PVC 2 x 0.75 mm 2 (3 x 0.5 mm 2 ) Çýkýþ akýmý yük direnci ( U = 24 V DC) R max = 270 Çýkýþ voltajý yük direnci Enerji verilmesi ile ilk ölçüm arasýndaki zaman farký Enerji verilmesi ile sinyal çýkýþý arasýndaki zaman farký Aðýrlýk ; 06 _ ; 10 _ ; 06 _ ; 10 _ 1) Parçacýklý katýlarýn seviye ölçümü gerçekleþtirildiðinde, ölçüm aralýðý azalýr. 2) Zone 0 `da izin verilen sýcaklýk aralýðý : -20 C C; Zone 0`da izin verilen basýnç aralýðý: kpa. ( bar). AREA CLASSIFICATION IP67 R>1k 3 saniye 5 saniye 30 saniye 45 saniye 0.20 kg 0.25 kg 0.65 kg 2.80 kg ALAN SINIFLANDIRMASI (EN VE EN ) ULM 53N _ ULM 53Xi 02 I ULM 53Xi 06 I ULM 53Xi 10 I Patlayýcý olmayan alanlarda kullaným II 1/2G Ex ia IIB T5, (IRU 420) izolasyon tekrarlayýcý ile Seviye ölçer zone 1, ön kapak Zone 0 II 1/2G Ex ia IIA T5, (IRU 420) izolasyon tekrarlayýcý ile Seviye ölçer zone 1, ön kapak Zone 0 ULM 53Xi 20 I II 2G Ex ia IIA T5, (IRU 420) izolasyon tekrarlayýcý ile Seviye ölçer zone 1,

4 KURULUM Seviye ölçer tankýn üst kapaðýna sabitleme somunuyla yada flanþla kurulur. Eðer açýk bir kanala (çukur, rezervuar vb. ) kurulumu yapýlacak ise, seviye ölçeri beklenen maksimum seviyenin mümkün olduðunca yakýnýna monte edin. Seviye ölçer ön kýsmý ölçülen seviyeye dik olacak þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. Yüzeydeki köpük akustik dalga yansýmasýný absorbe eder bu da ölçümde hata oluþmasýna neden olur. Sensörü mümkün olduðunca köpüðün az olduðu yere monte edin. Seviye ölçeri direkt güneþ ýþýðýndan koruyunuz. MONTAJ ÖNERÝLERÝ ULM 53 02; 06 ULM ULM a<3b b > 100 mm a < 1,5 b b > 100 mm a < 1,5 b b > 150 mm a - boyun yüksekliði b - boyun geniþliði m - ölü bölge Önerilen kurulum Boyun aracýlýðýyla kullaným c - ölçüm aralýðý d - tank çeperinden minimum uzaklýk m - ölü bölge ULM 53 02; 10 ULM ULM d > 1/12 c d > 1/8 c d > 1/10 c Tank çeperinden kurulum uzaklýðý ULM den maksimum seviye uzaklýðý ELEKTRÝK BAÐLANTISI 0V (bu) ULM güç ünitesine yada kontrolöre dýþ çapý 6-8 mm (tavsiye edilen damar kesiti 0,5-0,75mm 2 ) iki damarlý kablo vasýtasýyla, konnektör kullanýlarak baðlanacak þekilde dizayn edilmiþtir. Baðlantý þekli ve konektörün iç yapýsý resimde gösterilmiþtir. Seviye ölçer elektrik baðlantýsýný gerçekleþtirmeden önce güç kaynaðý baðlantýsý çýkarýlmalýdýr. 0V (bu) +U (bn) Uout (bk) NOT: Güçlü elektromanyetik ortam giriþimi olduðunda kablo kanal sistemi ile güç hatlarýný paralel hale getirilmesi veya kablo uzunluðu 30myi geçtiðinde blendajlý kablo kullanýlmasý tavsiye edilir. UYARI: Patlayýcý alanlarda seviye ölçerin yalýtkan parçalarý üzerinde elektrostatik yükleme olmasý durumunda, seviye ölçer ULM-53Xi-10-I ve ULM-53Xi-20-I ýn metalik flanþlarý topraklama terminali ile topraklanmalýdýr. Baðlantý Düzeni Kablo renkleri: bk siyah bn kahverengi bu mavi NC baðlantý yok +U (bn) Konektör soket içi

5 SEVÝYE ÖLÇER AYARI Ölçüm aralýðý ayarý UP ve DOWN tuþlarý kullanýlarak yapýlýr. DOWN tuþu ayar moduna giriþ (4 ma yada 0 V sýnýrý ayarlamasý) ve çýkýþ akýmý veya voltajý azaltmak için kullanýlýr. UP tuþu tam tersi bir iþleve sahiptir. (20 ma yada 10 V sýnýr ayarlamasý ve çýkýþ akýmý veya voltajý artýrmak). Deðerler her iki tuþa da ayný anda yaklaþýk 1saniye basýldýktan sonra onaylanýr. Ayar süreci sarý MENU LED göstergesi ile gösterilir. Daha detaylý bilgi için kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Konektör ultrasonik transmitter "DOWN" tuþu "UP" tuþu "MENU" LED göstergesi "STATE" LED göstergesi DURUM VE ARIZA SÝNYALÝZASYONU LED Göstergeler DURUM MENU Renk Yeþil Sarý UYGULAMA ARALIÐI Fonksiyon Ultrasonik seviye ölçer görünümü Yavaþ yanýp/sönme:(1,2 saniye-ölçüm aralýðýna baðlýdýr) ölçülen seviyeden yansýyan sinyalin alýmý. Doðru iþlev. Hýzlý yanýp/sönme: ölçülen deðer seviye ölçerin ölü bölge sinde yada ultrasonik transmitter kirlenmiþ. Iþýksýz: ölçülen deðer seviye ölçerin ölü bölge sinde yada ultrasonik transmitter kirlenmiþ. Yanlýþ kurulum veya montaj. Yavaþ yanýp/sönme: sinyalizasyon ayar sýnýrý 4 ma Hýzlý yanýp/sönme: sinyalizasyon ayar sýnýrý 20 ma Seviye ölçerler çeþitli sývýlarýn, atýk sularýn, partikül ve yapýþkan ürünlerin, çözelti vb. ürünlerin seviye ölçümü için uygundur. Parçacýklý katýlarýn seviye ölçümü olduðunda ölçüm aralýðý azalýr. Bu durumda üreticiye danýþýlarak kullanýlmasý tavsiye edilir. SÝPARÝÞ KODLAMA ÖRNEÐÝ DOÐRU KODLAMA ÖRNEÐÝ ULM 53 çýkýþ tipi: I - akým ; U- voltaj (sadece "N" versiyon için ) maksimum aralýk: performans: m m m m N - Normal - sadece patlayýcý olmayan alanlarda kullaným Xi - Ex-proof -patlayýcý alanlarda kullaným ULM 53N 02 I ULM 53Xi 06 I ULM 53N 10 U ULM 53Xi 20 I AKSESUARLAR standart - seviye ölçer fiyatýna dahildir 1x tornavida (sadece ULM 53_ 02; 06 için _) 1x konnektör soket isteðe baðlý - ücretli paslanmaz sabitleme somunu UM-G1''(ULM-53_-02-_ için) paslanmaz sabitleme somunu UM G1 ½'' ( için) GÜVENLÝK, KORUMA, UYUMLULUK VE EX-PROOF Seviye ölçer ters kutupluluk ve aþýrý yüklü çýkýþ akýmýna karþý korumayla donatýlmýþtýr. Tehlikeli temasa karþý koruma EN ile uyumlu, düþük güvenli gerilim ile güvence altýna alýnýr. Elektromanyetik uyumluluk standartlarý: EN 55022/B, EN 61326/Z1 ve EN _6 ULM-70Xi ex-proof sýnýfý standartlarý: EN : 2007; EN : 2007 ; EN : 2007 standartlarý ile uyum saðlar ve FTZÚ-AO 210 Ostrava tarafýndan test edilmiþtir

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ

OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OCP-7 AMELİYATHANE KONTROL PANELİ COOLER HEATER ON ALARM ALM MUTED TEL ON R BENDER MK2007CBM bigblue OCP-7 OPERATING ROOM CONTROL PANEL ALARM TEST MUTED O2 NO A 4 A 7 VA HI LO ok MUTE MGA-8 OCP-7 Ameliyathane

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı