SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Günümüzde sağlık çalışanları mesleki olarak bir çok risk ve tehlike ile karşılaşmaktadır. Bunlar içinde enfeksiyonlar ve kesici delici alet yaralanmaları en önemlileridir. Sağlık çalışanlarının iş ortamında kazanacakları enfeksiyonlar diğer hastalar, diğer sağlık çalışanları, aile bireyleri ve toplum için risk oluşturmaktadır. Bunun yanında sağlık çalışanları toplumdan kazandıkları enfeksiyonları hastalara ve diğer sağlık çalışanlarına da taşıyabilmektedirler. Mesleki riskin derlendirilmesinde sağlık çalışanının hasta ve hasta materyali ile temas olasılığı, temas ettiği hastanın (immunsuprese, yenidoğan, gebe, yoğun bakım hastası vb.) özelliği ve sağlık personelinin enfeksiyonlara karşı bağışıklığı, duyarlılığı ve taşıyıcı olup olmaması çok önemlidir. Dolayısı ile aşı ile önlenebilir hastalıklarda sağlık çalışanlarının bağışıklığının sağlanması ele alınması gereken en önemli konudur. Günümüzde sağlık personelinin profilaksisi için uygun politikalar üretilmekte, uygulanmakta ve güncellenmektedir. Adivisory Committee on Immunisation Practices (ACIP) 1997 yılında hazırladıkları raporda sağlık personelinde immunizasyon şemasını geniş çapta ele almışlar ve 3 grupta toplamışlardır. 1. Kuvvetle önerilen immunize edici ajanlar; Sağlık çalışanları için temel olarak uygulanması öngörülen aşılardır. Bunlar hepatit B, influenza, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği aşıları ve hepatit B, suçiçeği için hiperimmunglobulin uygulanımıdır. 2. Özel durumlarda önerilen immunize edici ajanlar; BCG, hepatit A, boğmaca, tifo, çiçek, meningokok aşısı ve hepatit A için immunglobulin uygulanımıdır.

2 Aşı ile önlenebilen diğer hastalıklar: Hastalık riski toplumdan farklı olmayıp diğer erişkinler gibi aşılanması gereken hastalıklar. Difteri, tetanoz ve pnömokok aşılarıdır. ACIP aynı zamanda gebelik, HIV enfeksiyonu, ciddi immun supresyon, asepleni, böbrek yetmezliği, diyabet ve alkolizm/siroz gibi özel bir durumu olan sağlık personelinde immunizasyon şeması hazırlamışlardır. Sağlık Personelinde Kuvvetle Önerilen İmmunize Edici Ajanlar Hepatit B Hepatit B virusu (HBV) taşıyan, HBeAg ni pozitif olan bir kaynağın, kan ve kan içeren vücut sıvıları ile perkütan bir yaralanma sonrasında enfeksiyon gelişme riski en az %30 olrak bildirilmektedir. Bu nedenle tıp, hemşirelik, laboratuvar teknisyenliği ve diğer sağlık alanı öğrencilerinin daha hasta ve kan ile temas olmadan aşılanmaları tamamlanmış olmalıdır. Hepatit B aşısı 1982 yılından beri mevcut olup 1987 yılından itibaren tüm sağlık personelinin aşılanması önerilmiştir. Aşılama öncesi HBV ile karşılaşma durumunu gösteren serolojik testlerin yapılması rutin önerilmemekle birlikte hepatit B prevalansının %30 ve üzerinde olduğu toplumlarda aşı öncesi test uygulanabilir. Ülkemiz koşullarında her bölge kendi epidemiyolojik verilerine göre bir yol belirlemelidir.aşılanan sağlık personeli 3 doz aşının tamamlanmasından 1-2 ay sonra anti-hbs antikor oluşumu yönünden test edilmelidir. Üç doz aşı sonrası? 10 miu/ml düzeyinde anti-hbs antikor düzeyi sağlandıktan sonra rapel dozlara ya da antikor titrelerinin izlenmesine gerek yoktur. Aşılama ile sağlanan antikor düzeyi giderek azalmakta, 8 yıl sonunda başlangıç titresinin %60 ı azalmakta, 12 yılda ise aşılananların %60 ında ölçülebilir düzeyin altına inmektedir. Ancak bu durumda da aşının koruyuculuğu devam ettiği rapel aşılama gerekmediği kabul edilmektedir. Üç doz aşı uygulanımına yeterli antikor yanıtı oluşturamayanlarda ise tekrar aşılama yapılmalıdır. İkinci 3 dozluk uygulamada da yeterli antikor yanıtı sağlanamayanlar yanıtsız kabul edilir. Bu durumda eğer bakılmamış ise bu kişilerin HBV taşıyıcısı olup olmadığı araştırılmalıdır. Taşıyıcılık saptanmayan aşıya yanıtsız olgular HBV açısından herhangi bir riskli temas durumda ancak HB hiperimmun globulin uygulanımı (HBIG) ile korunabilmektedirler. İğne batması, mukoza ya da göze riskli bir temas sonrasında profilaksiye kaynak kişinin HBV yönünden durumu ve temas eden sağlık personelinin aşılanma durumuna göre karar verilmelidir. Daha önceden aşılı ve aşıya yanıtlı sağlık personelinde kaynağın durumu ne olursa olsun hiçbir tedaviye gerek yoktur. Ancak kaynak kişi HBsAg pozitif ve temas eden sağlık personeli aşısız ise Temas sonrası 7 gün,tercihan 24 saat içinde HBIG ve HB aşısının ilk dozu ile birlikte aşı takvimi başlatılmalıdır. Yedi günden sonra HBIG uygulanmamlıdır. HBIG 0.06 ml/kg dozunda aşı ile ayrı enjektörde ve ayrı anotomik bölgelere uygulanmalıdır. HB aşı şeması başlatılamamışsa 1 ay sonra HBIG in ikinci bir dozu uygulanmalıdır. Temas sonrası profilaksi şeması tablo 1 de görülmektedir.

3 Sağlık Personelinde Profilaksi 217 Tablo 1. Sağlık personelinde Hepatit B için temas sonrası profilaksi şeması. Temas eden personel Kaynak HBsAg pozitif Kaynak HBsAg negatif Kaynak Test edilmemiş/bilinmiyor Aşılanmamış Aşılı; HBIG+ HBV aşı şeması başla HBV aşı şeması başla HBV aşı şeması başla Yanıt var Yanıt yok HBIGX2 ya da HBIGX1 +Tekrar HBV aşı şeması başla Yüksek riskli kaynak ise HBsAg pozitif kaynak gibi davran Antikor yanıtı bilinmiyor Temas eden kişide anti-hbs antikoru bak Temas eden kişide anti-hbs antikoru bak Yeterli antihbs antikoruvarsa Antikor yetersiz ise HBIG+ HBV aşı şeması başla Yeterli antihbs antikoru varsa Antikor yetersiz ise Tekrar HBV aşı şeması başla Yüksek riskli kaynak ise HIBIG ekle) İnfluenza Hastalığın hem hastalardan sağlık personeline, hem sağlık personelinden hastaya ve sağlık personeli arasında geçişi olabilmektedir. Ayrıca nozokomiyal bulaşın artması yanında önemli bir iş gücü kaybına da neden olmaktadır. Bu nedenle influenza veya komplikasyonları için yüksek risk taşıyan 65 yaş üzeri, kronik bakım hastaları veya kardiyak-pulmoner hastalık, immunsuprese hastalar gibi hastalara hizmet veren sağlık personeli öncelik hedef olmakla birlikte tüm sağlık personelinin (gönüllü çalışanlar dahil) kendilerini,hastalarını ve aile bireylerini korumak için her yıl aşılanması gerekmektedir. Sağlık personelinin aşıya uyumunun arttırılması için yöntemler geliştirilmelidir. Öncelikle sağlık personeline influenza geçişi, tanı- tedavisi, aşının etkiliği-yan etkileri konusunda ve aşılanmamış personelin hastaları, kendileri için sonuçları, sorumlulukları konusunda eğitim verilmelidir. Hastanede önde gelen kişilerin veya model alınacak insanların aşı olarak örnek olması önemlidir. Aşı hastanede ücretsiz uygulanmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Trivalan

4 218 inaktif (TIV) ve canlı atenüe (LAIV) olmak üzere iki tip influenza aşısı bulunmaktadır. Trivalan inaktif influanza aşısı tüm sağlık personeline verilebilir. Canlı atenüe influenza aşısı 49 yaş altında,gebe olmayan sağlık personeline uygulanabilir. Eğer sağlık personeli kemik iliği transplant hastaları gibi ciddi immunsupresif hastalarla yakın temas halinde ise TIV tercih edilmelidir. TIV intramüsküler, LAIV intranazal uygulanmaktadır. Her yıl influenza mevsiminde aşılama yapılmalıdır. İnaktive virus aşısı yumurtaya veya aşı bileşenlerinden birine allerjisi olan kişilere uygulanmamalıdır. Akut ateşli hastalık tablosu varsa personel iyileşene kadar aşı ertelenmelidir. Ancak ateşsiz, hafif hastalık semptomları olan personelde erteleme gereksizdir. Hastanede bir influenza salgını durumunda aşı olmamış sağlık personelinde amantadin, rimantadin gibi antiviral ajanların aşı ile birlikte kullanımı hastalığın süresini ve ciddiyetini azaltmak için kullanılabilir. Amantadin ve rimantadin aşılamadan itibaren 2 hafta boyunca, aşılanmamış personele ise toplumda influenza aktivitesi devam ettiği sürece verilebilir. Kızamık- Kabakulak-Kızamıkcık (MMR) Yapılan çalışmalara göre sağlık çalışanlarının, genel populasyona göre kızamık, kabakulak ve kızamıkcığa yakalanma riski daha yüksektir yılları arasında 2765 kızamık epizotunun %13.9 unun hastane kökenli olarak geliştiği rapor edilmiştir. Yine hastane kökenli kabakulak ve kızamıkcık olguları hatta salgınları bildirilmiştir. Bu nedenle özellikle çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapanlar başta olmak üzere tüm sağlık personeli bu hastalıklara karşı bağışık olmalıdır. Genel olarak 1957 yılından önce doğanların bu üç hastalığa karşı bağışık olduğu kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra doğanlarda bu hastalıkların geçirildiğine dair doktor raporu, laboratuvar kanıtı olan ya da aşı uygulananlar bağışık kabul edilir. Bağışık olmayan sağlık personeli aşılanmalıdır.1957 yılından önce doğduğu halde bu hastalıklara karşı bağışık olmayan sağlık personeli de aşılanmalıdır. Bağışık olduğu kabul edilen grupta serolojik taramaya gerek yoktur. Aşılama öncesi serolojik tarama kurum tarafından maliyet-etkin olduğu kabul edilmedikçe gerekli değildir. Aşı monovalan (her bir tek tek), bivalan(iklili) ya da trivalan (MMR şeklinde üçü bir arada) olabilir. Üçünden herhangi birine duyarlılık bulunduğunda trivalan aşı yapılmasının sakıncası yoktur.monovalan aşı yapılan kadınlar 1 ay, Rubella kompenenti olan bivalan ya da trivalan aşı uygulanmasından sonra 3 ay gebe kalmamalıdır. MMR sağlık personelinde 4 hafta ara ile 2 doz şeklinde önerilmektedir. Suçiçeği Varisella zoster virusu (VZV) genellike çocuklukta su çiçeği ve yetişkin yaşlarda zona zoster olmak üzere iki hastalık tablosuna yol açar. Her iki hastalık tablosu da nozokomiyal bulaşta rol oynamaktadır. Hastaneye yatan tüm duyarlı erişkin hasta risk altındadır. Özellikle gebe kadınlar, bağışık olmayan anneden doğan prematüre infantlar, annenin bağışıklık durumundan bağımsız olarak 28. haftadan önce veya 1000 gr altında doğanlar ve immunsupresifler ciddi varisella enfeksiyonu ve kompikasyonları yönünden risk atındadırlar. Su çiçeği geçirme öyküsü çoğunlukla immünite için kabul edilebilir bir kanıttır. Su çiçeği geçirme öyküsü vermeyenler

5 Sağlık Personelinde Profilaksi 219 duyarlı kabul edilmeli ve test edilmelidir. Duyarlı tüm sağlık personeline su çiçeği aşısı önerilmektedir. Su çiçeği aşısı 0.5 ml,4-8 hafta ara ile 2 doz şeklinde önerilmektedir. Yeni aşılanan sağlık personeli immümdüşkün hastalar, yenidoğanlar ve gebelerle temastan kaçınmalıdır. İki doz aşı sonrası % 99 serokonversiyon geliştiği için aşı sonrası rutin test gerekli değildir. Ancak serokonversiyon her zaman tam korumanın göstergesi değildir. Bu nedenle suçiçeği ile teması olan aşılı personelde antikor düzeyine bakılmalıdır. Saptanabilir antikor olması kişinin su çiçeğine karşı korunduğunu gösterir. Ancak antikor saptanamaz ise 5-6 gün sonra antikor seropozitifliğinin (anamnestik reaksiyon) olup olmadığını görmek için test tekrarlanmalıdır. Pozitifleşmiş olanlarda geçiş söz konusu olmaz.ancak negatif kalan çalışanlar izne çıkarılmalı veya semptom gelişimi günlük izlenmelidir. Aşısız veya immunitesi dökümente edilmemiş sağlık personeli suçiçeği vakası ile temas ederse aşılanmalıdır.ancak temas sonrası aşının etkinliği bilinmediği için aşısızlara uygulanan tedbirler alınmalıdır. İmmunkompetan sağlık personelinde suçiçeği olgusu ile temas sonrası VZV immun globulin (VZIG) rutin önerilmemektedir. VZIG tam koruma sağlamadığı gibi oldukça pahalı bir üründür. Ayrıca inkübasyon periyodunu en az bir hafta uzatarak personelin işte olmama süresini uzatır. Ancak immunkompromize ya da gebe sağlık personelinde kullanılabilir. 50 kg >125 u/10 kg, 50 kg < 625 u IM yolla uygulanır. Bazı duyarlı personelde temas sonrası asiklovir kullanımı etkili ve VZIG kullanımından daha ucuz olabilir. Ancak Asikloviri temas sonrası profilakside önermek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Özel Durumlarda Sağlık Personeline Uygulanabilen Aşılar Tüberküloz Tüberkülozun nozokomiyal bulaşı ve sağlık çalışanları için oluşturduğu risk iyi bilinmektedir. Sağlık personelinde BCG aşısının koruyucu etkinliği belirsizdir. Sağlık çalışanlarına koruyucu amaçla rutin olarak uygulanmamaktadır. Aşılama bir bireyde etkili olsa bile diğer kişilerde ilaca dirençli tbc ile enfeksiyon gelişimine karşı koruyucu değildir. CDC bazı özel durumlarda ; önemli oranda tüberküloz hastasının çoğul dirençli suşlar ile enfekte olması durumunda, bu çoğul dirençli suşların hastane çalışanlarına geçiş olasılığının yüksek olduğu ünitelerde ve tüberküloz geçişini önlemeye yönelik kontrol programları uygulanıyor olmasına rağmen nozokomiyal bulaş kontrolünde başarılı olamayan hastanelerde görev yapan sağlık personeline uygulanabileceğini bildirmektedir. Tüberküloz ile temas etme durumunda sağlık çalışanın PPD değeri bilinmiyorsa bazal PPP değeri belirlenmeli ve temastan 12 hafta sonra bir test daha yapılarak enfeksiyon oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir. PPD test serokonversiyonu gelişen sağlık personeli aktif tüberküloz açısından değerlendirilmelidir. Eğer aktif tüberküloz saptanmamış ise ve duyarlı Mycobacterium tuberculosis ile temas etmiş olduğu dşüşünülüyorsa izoniazid ile koruyucu tedavi başlanmalıdır. İzoniazid 9 ay süre ile günde 5 mg/kg (maksimum 300 mg) kullanılır.ilaç dirençli M. Tuberculosis ile temas ettiği düşünülen sağlık personelinde alternatif tedavi rejimleri önerilmiştir.izoniazid dirençli ya da yan etkileri nedeniyle kullanılamıyorsa ve rifampisin duyarlı ise 600 mg/gün 4 ay süre ile, izo-

6 220 niazid ve rifampisin dirençli ise pirazinamid mg/kg/gün +etambutol mg/kg/gün ( alternatif olarak pirazinamid 25 mg/kg/gün+levoflksasin 500 mg/gün ) 6-12 ay süre ile profilaksi uygulanımı önerilmektedir. Hepatit A Mesleki temasta hepatit A yönünden çoğunlukla sağlık personelinin risk altında olmadığı kabul edilmektedir. Sağlık personelinde rutin uygulama önerilmemekte ancak hepatit A yönünden risk taşıyan seronegatif sağlık personeline önerilmektedir. Ayrıca çocuk hastalara bakım veren duyarlı personel aşılanmalıdır. Temas sonrası (akut HAV enfeksiyonlu hastanın fekal çıktısının oral teması olanlar) iki hafta içinde 0.02 ml/kg immun globulin ile profilaksi sağlanabilir.hastadan-hastaya veya hastadan sağlık personeline hepatit A geçişini içeren bir salgın saptandığında infekte kişilerle yakın temaslı duyarlı personele immun globulin uygulanmalıdır. Meningokoksik Hastalık Nozokomiyal meningokok geçişi enfekte hasta ile çok yakın temas halinde söz konusu olabilmektedir. Çok yakın temas rutin hasta bakım işlemlerini değil ağızağıza resüsitasyon, yüzüne öksürmek, korunmasız olarak endotrakeal tüp ile ilgili işlemler gibi solunum sekresyonları ile teması tanımlamaktadır. Sağlık personelinde meningokok aşısı rutin önerilmektedir. Sadece N. meningitidis ile çalışan laboratuvar ersonelinde aşılama düşünülebilir.. Temas sonrası profilakside 4 valanlı(a,c,y,w135) meningokok aşısı önerilmemektedir. Meningokok A ve C aşısı % oranında etkinlik göstererek bir epideminin kontrolünde faydalı bulunmuştur. Toplu aşılama kararı ancak birden fazla vakanın geldiği salgın durumunda veya anormal bir yoğunlaşma durumuna bağlıdır. Riskli bir temas sonrası hızla kemoprofilaksi başlanmalıdır. Bu amaçla rifampisin oral 2x600 mg dozunda 2 gün, siprofloksasin 500 mg oral tek doz, seftriakson 250 mg IM tek doz uygulanabilir. Boğmaca Boğmaca oldukça bulaşıcı, segonder atak hızı duyarlı temaslılarda %80 olabilen bir enfeksiyondur. Etkenle karşılaşan kişinin ikinci atak geçirme olasılığı esas olarak bağışıklık durumuna bağlıdır. Toplumda boğmaca görülen dönemlerde sağlık çalışanlarının etkeni diğer hastalara taşıması olasıdır. Tüm hücre aşısı erişkinlerde yan etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Aselüler boğmaca aşısı erişkinde immunojenik olduğu gösterilmiş olmakla bilrlikte sağlık personelinde rutin önerilmemektedir(ancak henüz çözümlenmiş bir konu değildir). Riskli bir yakın temas durumunda acilen kemoproflaksi başlanmalıdır.bu amaçla14 gün süre ile oral yoldan eritromisin 4x500 mg, TMP-SMX fort tablet 2x1 veya Azitromisin 1. gün 500 mg günde tek doz sonra 2-5 günlerde 1x250 mg veya klaritromisin 7 gün boyunca 2x500 mg ya da günde tek doz 1000 mg şeklinde uygulanabilir. Nazofarengial eradikasyonu en hızlı azitromisin sağlamaktadır. Tifo Salmonella typhi sık izole edilen mikrobiyoloji laboratuarlarında çalışanların aşı

7 Sağlık Personelinde Profilaksi 221 ile korunması önerilmektedir. Ticari olarak 3 farklı tifo aşısı mevcuttur. 1. canlı attenüe tifo aşısı. Oral yoldan uygulanır. Gün aşırı 4 kapsül alımı ile tamamlanır. Risk devam ediyorsa 5 yılda bir rapel yapılmalıdır. 2. paranteral inaktive aşı. 4 hafta ara ile 2 subkütan doz uygulanır. Rapel doz 3 yılda bir uygulanır 3. parenteral polisakkarit kapsül aşısı. İntramüsküler yolla tek doz uygulanır. Rapel doz 2 yılda bir uygulanır. Aşı ile Korunabilen Diğer Hastalıklar Difteri, Tetanoz, Pnömokok Hastalıkları Bu hastalıklar yönünden sağlık personelinde artmış bir risk tanımlanmamıştır. Bu nedenle tetanoz difteri toksoid (Td) aşısı ve pnömokok aşılarının endikasyonu diğer erişkinlerde olduğu gibidir. Daha önce aşılanmamış tüm erişkinler 0.1.ve 6/12. ayda olmak üzere 3 doz Td ile aşılanmalı ve 10 yılda bir rapel uygulanmalıdır. Pnömokok aşısı invaziv pnömokok enfeksiyonları açısından risk taşıyan sağlık personeline uygulanmalıdır. Profilaksi Gerektiren Diğer Hastalıklar İnsan İmmun yetmezlik virusu (HIV) İnsan immun yetmezlik virusunun nozokomiyal bulaşı kan ve kan içeren vücut sıvılarıyla sıklıkla perkütan, daha az olarak da mukokütanöz temas sonrası oluşur. Sağlık personelinin HIV ile istenmeyen bir temas durumunda, öncelikle deri su ve sabun ile, göz steril serum fizyolojik ile, ağız ve burun ise suyla iyice yıkanmalıdır. İğne batması, iğnenin lümen çapının geniş olması, derine batması ve iğne üzerinde kan varlığı ile artmaktadır. Bulaş riski kesici delici alet yaralanmasında 1 olarak bildirilmektedir.ayrıca kaynak hastanın serokonversiyon döneminde veya hastalığın geç evresinde bulunması yüksek viremi nedeniyle riski arttırmaktadır. Mukozal temasta, temas eden enfekte vücut sıvısının miktarı ve temas süresi önemlidir. HIV bulaş riski taşıyan bir yaralanmadan sonra sağlık çalışanında temas sonrası profilaksi değerlendirilmelidir. Bunun için temas durumunun ve kaynak durumu değerlendirilmelidir. Bu iki değerlendirmeye göre temas sonrası profilaksiye karar verilmelidir.temel rejim 2 ilaç( zidovudin+lamivudin, emtrisitabin+tenofovir veya alternatif olarak stavudin+lamivudin) kombinasyonudur. Yoğun temas düşünülen hastalarda temel rejime tercihan lopinavir/ritonavir veya alternatif olarak atazanavir/ritonavir veya fosamprenavir/ritonavir olmak üzere 3. ilaç eklenmelidir. Proflaksiye mümkün olan en kısa sürede (ideal 1 saat içinde) başlanmalıdır. Profilaksi 4 hafta süre ile verilmelidir.temastan sonra sağlık personelinin HIV antikor testleri 3-4 hafta, 3 ve 6 ay sonra tekrar yapılmalıdır. (serokonversiyon genellikle 3 ayda meydana gelir. 6 aydan sonra gecikmiş serokonversiyon aşırı derecede azdır. HIV-RNA testinin sadece temastan sonra ilk 4-6 haftada anti-hiv antikorlarının hala negatif olmasına rağmen mononükleozis benzeri sendrom belirtileri gelişenlerde bakılması önerilmektedir.

8 222 Hepatit C Hem temas eden kişinin hem de mümkün ise kaynağın anti-hcv antikoruna bakılmalıdır.kaynak pozitif ise HCV yönünden takip edilmelidir. Enfeksiyonun monitorizasyonu ve erken tanımlanması ve kronikleşmeye ilerleme riskinin azaltılması için erken tedavisi esas hedeftir.profilaksi önerilmemektedir.immun serum globulin etkili bulunmamıştır. KAYNAKLAR 1. Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson ML, Shapiro CN, Deitchman SD and the Hospital Infection Control Practices Advisory Commitee(HICPAC).Guideline for infection control in health care personel, Am J Infect Control 1998;26: Center for Disease Control and Prevention. Immunisation of health care workers. Reccommendation of Advisory Committee on ımmunization practices (ACIP) and the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).MMWR 1997;46(RR18): Baxter D. Specific immunization issues in the occupational health setting. Occupational Med 2007;57: Center for Disease Control and Prevention.Reccommended Adult Immunization Schedule-United States, October 2007-September MMWR 2007;56(41): Dokuoğuz B. Enfeksiyon Kontrolü ve Personel Sağlığı, sağlık Çalışanlarının yaralanma ve Enfeksiyonlardan Korunması. Hastane Enfeksiyonları,Doğanay M ve Ünal S(eds). Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003: Ersoy Y. Sağlık Personeli ve Aşılama. EKMUD Bilimsel Platformu, 5-8 Ekim 2006,Kongre Kitabı, Influenza vaccination of Health-Care Personel Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) and the Advisory Committee on ımmunization practices (ACIP). MMWR 2006;55(RR02):1-16.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar*

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar* Editorial / Editoryal 1 Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği Sevket.aksoy@gmail.com ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 GENELGE 2006/ 120 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Bağışıklama

Detaylı

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antimikrobiyal kemoprofilaksi Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dersin hedefleri Kemoprofilaksi tanımının ve amaçlarının anlaşılması Medikal

Detaylı

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, antihbs NEGATİF NE YAPMALIYIM? *Dr. Selçuk MISTIK *Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D., Kayseri smistik@erciyes.edu.tr Hastalarımızda sık

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı HPV AŞILARI İnsan papillomavirüsü HPV, küre

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Dr. Savaş İNAN 5-24 AY ARASI SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA BCG AŞISININ TÜBERKÜLİN DERİ TESTİNE

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı