ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) Tel : (212) Faks : (212) E-posta :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISBN 978-6051-37-009-5 (Basılı) ISBN 978-6051-37-010-1 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org."

Transkript

1

2

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmele suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT G.M. Matbaacılık ve TicaretA.Ş. Tel: (212) Faks: (212) tr

4

5 Doç. Dr. Hülya UGUR TANRlÖVER Doç. Dr. Hülya Uğur Tannöver, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı, Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDİAR) Müdürü. Film kuramlan, sinema ve televizyon sosyolojisi, izleyici alımlama kurarnlan ve toplumsal cinsiyet çalışmalan alanında araştırmalar yapmaktadır. Türkiye' de film endüstrisi, televizyon kültürü, medya ve sinemada kadınların temsili gibi alanlarda çok sayıda bilimsel yayını vardır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, gerek sinema, gerek televizyon alanında danışmanlık, sunuculuk gibi etkinliklerde de bulunan Uğur Tannöver, toplumda özellikle de medya ve sinemada cinsiyetçilikle mücadele alanında da aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıntılı bilgi ıçın bkz. /www.gsu.edu. tr

6 ı. 2. Fı"" '-" y.ıı..uu.ı...,..,,...,..., ı ı L'<ı.a.uLııı._..._,...,..., i:-<=>11'>>'!71rrun.n '<l'l'<llrjlcjuı.ıfı''j..i.j...lj. nin...,'""'".,.,.,,.,,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,..,,, TV.... TRT

7 7.3. Gündüz kuşağı "kadın" programlan Haber ve tartışma programları Televizyon yayınlarının başlıca fınans kaynağı: Reklamlar ve sponsorluk... 7 ı 9. Televizyon izleme pratikleri ve izleyici özellikleri ı O. Televizyon yayıncılığında hedefler ve beklentiler Kaynakça Diğer... ıo2

8

9 Bu çalışma; Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısındaki değişimierin izlenmesini, Türk Televizyon yayıncılığı hakkında araştırma yapacak kişilere, kültürel politika belirleyecek uzmanlara ve özellikle Türk yapımcılarla iş yapmak isteyen yabancı yapımcılara kaynak teşkil etmek ve bu konuda yapılacak girişimleri geliştirmek için hazırlanmıştır. Bu itibarla, stratejik bir endüstri olan sinema sektörüyle beraber değerlendirilmesi gereken Türk Televizyon Yayıncılığı'nın başlangıcından günümüze gelişimini gösteren "Türkiye' de Televizyon Yayıncılığı" isimli bu yayınımızın, üyelerimize, ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını dil er, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver ve ekibine teşekkür ederim. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

10

11 Türkiye' de sadece televizyon değil aynı zamanda da film endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelen yerli diziler, bugün toplumun temel ortak değerlerinden biridir. Bu yapımlar giderek daha yoğun bir biçimde farklı ülkelere ihraç edilmekte, Türkiye'nin bu bağlamda bir dönemin Brezilya'sı olduğu yönünde yorumlar yapılmaktadır. Dışsatımı gerçekleşen televizyon yapımıarı yalnızca diziler değildir. Birçok özgün reality show ya da yanşma formatı da Türkiye'deki başanlarını İtalya'dan Çin'e çok sayıda ülkede sürdürmektedir. İstanbul Ticaret Odası, ülkemiz açısından kilit nitelikli sektörlere verdiği önemle, televizyon yayıncılığı konusunda ihtiyaç duyulan bu çalışmayı destekleyerek bu alanın gelişim ve tanıtımına ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Araştırmamızın kısa sürede tamamlanmasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Ayşe Toy Par ve Ar. Gör. Ece Vitrinel'in yoğun katkılan ve aynı üniversite ve fakülteden Ar. Gör. Barış Kara'nın desteklerini de anımsatmak isteriz. Onlara ve çalışmanın İngilizce çevirisini gerçekleştiren Sn. Mü ge Özen, Sn. Zafer Çel er ve Sn. Hatice Bakanlar' a bu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Genel bir görünüm sunma ve değinilen konularda mevcut literatür ve kaynaklardan bazılarını paylaşma amacı taşıyan bu çalışmamız, tanımı gereği, betiınseldir. Alana ilişkin özgün verilerin üretilebilmesi için şüphesiz yeni ve daha kapsamlı çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Doç. UGUR TANRlÖVER

12

13 12 İSTANBUL TİCARET ODASI Türkiye' de televizyon yayıncılığının ilk yılları, tıpkı ülkede bu gırışımı destekleyen ve uygulayanların örnek aldıklan BBC modelinde olduğu gibi, kamu yayıncılığının damgasını taşır. Başlıca amaç, bu yeni teknoloji sayesinde topluma sesli, görüntülü haberler, eğitici-öğretici içerikler sunmaktır. Kamu hizmetini ön planda tutan bu yaklaşımda, televizyon yayınlannın özerk bir kurum tarafından ve siyasal anlamda tarafsız bir biçimde yürütülmesi esastır. Ancak, aşağıda Türkiye televizyon tarihinin önemli anlarının aktanldığı tabloda da görüleceği üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) özerklik ilkesi, 1971 yılında, bir başka askeri müdahale sonrasında kaldırılmış, sadece tarafsızlık ilkesi korunmuştur. Televizyonun gerçek anlamda izleyiciyle buluştuğu 70'li yıllar, aynı zamanda da tek kanallı bir sistemin kamu tekeli doğrultusunda içerik ürettiği bir dönemdir. Yayın saatleri artmış, haftanın her günü ya yına geçilmi ş, tüm Türkiye'ye ulaşmak hedeflenmiş olmakla birlikte, teknik ve sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle henüz tam anlamıyla yaygın bir erişim sağlanamamıştır. Ancak sosyolojik açıdan baktığımızda, her evde televizyon olmasa bile, neredeyse herkesin henüz bu yıllarda bile televizyon izleyicisi olduğu, yaklaşık 40 yıl sonra, yani günümüzde oluşacak "televizyon kültürü"nün ilk tohumlannın atılmaya başlandığı görülür. İlk yıllanndan itibaren toplumun bu medyaya olan ilgisi, aslında kendisinden önceki görsel kültür ürünlerine, özellikle de sinema filmlerine duyulan sevgiyle açıklanabilir. Nitekim sinemanın "altın çağı" olarak nitelenen dönemin ardından televizyonda da izleyicinin özellikle dramalara ilgi duyması bu iki mecra arasındaki geçişkenliğin ve günümüzde televizyon dizilerinin başlı başına bir "toplumsal olgu"ya dönüşmesinin güçlü ipuçlarıdır. Televizyon, ilk yıllarında, yoğun bir toplumsaliaşmaya da aracı olmuştur. Evlerde donanım düzeyinin düşük olduğu zamanlarda, önemli programların yayınlandığı günlerde, televizyon sahibi olan ailelere ınisafirliğe gitmek ve söz konusu programı onlarla birlikte izlemek yaygın bir davranış biçimidir. "Tele misafirlik" beraberinde, programlar üzerine yapılan yorumları, ekranda ele

14 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YA YINCILIGI 'li yıllar, gelişme gösterdiği, uygulanan sınırlamaların dönemdir. 12 darbesi sonrası, askeri iktidar televizyonun kitleler olduğu fikrinden hareketle, yayınları sıkı siyasal denetime tabi tutmuş, sansür ekranda yasak sözcük listeleri kadar gitmiştir. siyasal denetim, ideolojik bir boyut da içerdiğinden, öngördüğü biçimde ve eğlendirmesi gerektiği ve

15 ı 4 İSTANBUL TİCARET ODASI "arabesk" 3, sinemalarda büyük beğeni toplamasına karşın, argo kullanıldığı için uygun görülmeyen popüler komedi filmleri yasaklanan programlar arasında yer almıştır. Aşağıda ilgili bölümde de göreceğimiz üzere, askeri darbe döneminin ardından normalleşme sürecine giren ve liberal ekonominin yerleşmesi yönünde adımlar atan Özal hükümetleri döneminde, televizyon yayıncılığı alanında hukuksal düzenlemeler başlatıldı. Kamu tekelinin sürdüğü bu dönemde, TRT sırasıyla önce ikinci bir kanalı, sonra da Güney Doğu bölgelerine yönelik yerel amaçlı üçüncü bir kanalı yayına soktu. Ancak izleyicilerin televizyondan beklentilerinin TRT tarafından yeterince karşılarramadığı açıktı. Türkiye'nin ilk özel (ticari) televizyonu Magic Box-Star ı 990 yılında, yasal olmamakla birlikte, Türkiye sınırları dışından, uydu teknolojisi sayesinde yayına başladı. Yayın konusunda ülkede mevcut hukuksal yapıya tabi olmayan bu yeni kanal, sunduğu farklı program seçenekleriyle kısa zamanda ilgi odağı oldu. Kamu tekelindeki 30 yıldan sonra televizyon, özel girişimcilerin ayrıcalıklı alanlarından birini oluşturdu. Öyle ki ı 990'ların başında, birkaç yıl içinde Türkiye 1 O yeni özel kanalla tanıştı, kanallar arası rekabet, bir yandan yeni format ve içerik arayışlarını beslerken, öte yandan da reklam, hatta genel olarak iletişim sektörüne ivme kazandırdı. Bu fiili (de facto) durum, televizyon alanında yasal düzenlemeleri gündeme getirdi. ı 993 'te yapılan anayasa değişikliği ile radyo ve televizyon yayınları üzerindeki kamu tekeli kaldırıldı ve ı 994 yılında "Radyo ve Televizyon Kuruluşlan ve Yayınları Hakkında Kanun" (Mülga 3984 sayılı) yürürlüğe girdi. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülke çapında radyo-televizyon Arabesk müzik konusunda sosyolojik bir çalışma için bkz. Meral Özbek, "Arabesk Culture: A Case of Modemization and Popular Identity", in Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba (eds.), Chapter 12, University of Michigan Press,

16 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YA YINCILIGI ve Üst Yıl 1981 İlk renkli televizyon yayını (yılbaşı gecesi) yapıldı TR T 2 yayma başladı TRT 3 ve ilk bölgesel amaçlı kanal TRT GAP yayma başladı O yeni ticari kanal (genel) yayma başladı Radyo-televizyon yayınlan üzerinde kamu tekelini kaldıran Anayasa ' ""'t':ıı.,ınıı,ı:,ı kabul edildi.

17

18

19 18 İSTANBUL TİCARET ODASI Türkiye Nüfusunun Kültürel Etkinliklere Ayırdıkiarı Aylık Süre Oranı (Saat) 87,4 86,588,4 Topl am Erkek K a d ı n 0,70,70,7 1,3 1,11,5 0,60,60,5 1,41,41, ,4 0,60,50,7 0,30,20,4 Sinema Radyo Televizyon Video Müzik Vazılı medya Müzik ve Diğer dinleme ve ve kitap sahne kültürel kaydetme sanatları alanlar gösterisi Kaynak: TÜİK (2006), Bugün Türkiye televizyon yayıncılığının hem kuruluş sayısı hem de çeşitlilik açısından en parlak olduğu ülkelerden biri konumundadır. Farklı teknolojik donanımla ve erişim ağı ulusal ya da lokal toplam 475 adet televizyon kanalı bulunmaktadır. Tablo 2- Türkiye'de yayın yapan televizyon kuruluşu sayısı Özellik Sayı Ulusal Bölgesel ~ Yerel 210 Kabiolu 78 Uydu ~~ 148 TOPLAM 475 Kaynak: Şüphesiz bu toplarnın içinde en önemli pay "yerel" yayın yapan kuruluşlara aittir. Ancak, Sözeri ve Güney'in de altını çizdikleri gibi 5 günümüzde lisansları Ceren Sözeri, Zeynep Güney, Türkiye 'de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi, TESEV Yayınları, 20 ll.

20 TÜRKİYE'DE TELEVİZYON YA YINCILIÖI "yerel" de olsa bu kanalların yayınları, teknolojinin olanakları sayesinde çok daha geniş kapsama alanlarına yayılmakta, eskiden bu "ulusal/bölgesel/yerel" yitirmektedir. Türkiye'de yeni teknolojilerin da hızla artmaktadır. Internet World Stats verilerine göre Türkiye'de nüfusun% kullanmaktadır ve 2010 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarına göre, hanelerinerişim oranı%.6'dır. doğrultuda de yukarıdaki "kanal" genişlemesine katkıda olduğu söylenebilir. Bu ayrıntılar aşağıda ilgili bölümde aktarılmaktadır. orta dereceli okulların, yapmadığı mesai saatlerini kapsayacak biçimde tam gün öğretim ve

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI yolu denemeye itmektedir. Reklamverenleri ikna etıne yüksekliği, kanalların en birincil kozudur. sürecinde izlenme Türkiye'de televizyon izlenme payları, 1990'lardan, yani ticari televizyonların yayına geçip kanal sayısının arttığı ilk yıllardan itibaren, elektronik "izleyici ölçüm" sistemiyle yapılmaktadır yılına kadar bu sistemin uygulandığı araştırma AGB (Anadolu Piyasa Araştırmalan Şirketi A.Ş.) firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde 2500 hanede yaklaşık izleyiciölçer cihazıyla çalışan ve bu hanerlerde yaşayan kişilerin televizyon izleme alışkanlıklanndan hareketle, 5 yaş üzeri Türkiye nüfusuna ilişkin projeksiyon yapan sistem ortak (syndicated) bir araştırma modelidir ve bu sisteme üye olan kuruluşlar tarafından finanse edilerek, ayrıntılı verileri finansörlerin kullanımına sunulmaktadır. Gerek uygulanım biçimi (teknik zorluklar, panele dahil ailelerin seçilme kriterleri), gerek sonuçlann sunumunda kullanılan bazı kategoriler (özellikle de sosyo-ekonomik sınıflar), zaman zaman da etik sorgulamalar (panele katılanlara hediye biçiminde maddi yarar sağlanması) nedeniyle bu ölçüm uygulaması eleştirilmektedir. 6 Bu eleştiriler sonucu, televizyon yayıncılan, reklam kuruluşları ve reklamverenler tarafından 1992 yılında "Televizyon İzleme ve Araştırma Komitesi" adıyla kurulmuş olan TİAK 7 (Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş), 2010 yılında söz konusu ölçümleme için bir ihale açılmasını uygun görmüştür. 20 ll itibariyle izleyici ölçümleri ihaleyi kazanan TNS PİAR şirketi tarafından yapılmaktadır. Ancak, uzun süredir mevcut izleyici ölçüm sistemini eleştiren TRT, TİAK'ın da yapısının hukuki s tandartlara uymadığını belirterek 201 O yılında sistemden çıktığını ilan etmiştir. Aynı yıl, TRT yeni bir ölçüm sisteminin uygulanması için açtığı ihale sonucu görevi SBT Analiz adlı şirkete vermiştir 8. Böylece günümüzde iki ayrı kuruluş izleyici ölçümleri yapmakta; sonuçlan ise yer yer önemli farklan ortaya çıkarmaktadır. Bu ve benzeri eleştiriler Türkiye'ye özgü değildir. Ölçürolerne yöntemlerinin genel bir sunurnu ve Avrupa örnekleri üzerine bir çalışma olarak bkz. Jean-Michel Brignier vd., Mesurer l 'audience des medias, Ed. Dunod, Paris, http ://www. tiak. com. tr Ayrıntılı tanıtıcı bilgi için bkz.

22 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YAYINCILIGI Kanallar D 48.8 SHOW TV ATV STAR 29.0 üzerindedir. Tablo Kanallar SHOW TV STAR %

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI RTÜK'ün çalışmasında deneklere tek bir kanal izlemek zorunda kalsalardı hangisini tercih edecekleri yönünde bir soru yöneltilmiştir. Ortaya çıkan sonuç ilk iki sıranın değişmediğini, ancak ilginç bir biçimde üçüncü sırada TR T kanallarının dile getirildiğini göstermektedir. 9 Tablo 5 - Tek bir kanal izieyecek olsanız hangisini tercih ederdiniz? Kanallar % SHOWTV 17.3 Kaynak: Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2, Şubat 2009, RTÜK Yayın Teknolojileri Türkiye'de televizyon yayıncılığı yakın zamana kadar analog formatta karasal ortamda veya kablolu olarak, dijital formatta ise uydudan gerçekleştirilmekteydi. Şubat 2006'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de deneme yayınıanna başlanan karasal sayısal yayıncılık, 2008 'de ise pilot bölgelerde başlayan sayısal kablolu yayın ve yine aynı sene başlayan IPTV çalışmaları Türkiye' de televizyon yayıncılığının teknik altyapısını dönüştürmeye başlamıştır.. Karasal Yayıncılık Türkiye'de karasal yayıncılık 1994 tarihli 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kanununun geçici altıncı maddesi kapsamında yerel, bölgesel veya ulusal lisans tiplerine göre ve analog formatta yapılmakta idi sayılı yeni RTÜK Kanunu ise karasal analog yayını sona erdirmek üzere gerekli çerçeveyi Ancak TRT'nin çok sayıda kanalının tek bir birime indirgenerek diğer tekil kanallada karşılaştırılması metodolajik olarak tartışılabilecek bir yorumdur.

24 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YAYINCILIGI çızmış ve belirlemiş tir. 3 Mart 20 ll yürürlüğe giren bu Kanuna göre; Kanunun yayım itibaren en geç iki içinde Üst Kurulca lisanslannın amacıyla sıralama ihalesinde karasal sayısal ""'""rnrr..-- multipleks kapasitesi 10 tahsisine bir VVJ.UJU..."J''"' (ihaledeki sıralan ve analog kanal bedellerini süreyle sayısal yanı sıra analog yayını "'"".u_...._.._'"'.'"'""~l... fakat tahsisi müteakip en geç yıllık süre üzere 8 üzerinden başlattığı kablolu yayıncılıkta sayısala geçiş süreci başlamıştır. Çanak anten gerektirmeyen, Kablo altyapısını kullanan bu dijital şu an 115'i olmak üzere yer U.LJ..L.LU.JL>.."'U 'U-.U. lo ll sayılı RTÜK Kanununun üçüncü maddesine göre "multipleks", çok sayıda karasal yayın hizmetinin bir veya birden çok sinyal haline gelecek şekilde birleştirilmesi yöntemini, "multipleks kapasitesi" ise VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlannda, karasal televizyon veya radyo yayınları için kullanılan multipleksin içinden bir sayısal yayının iletimi için ayrılan kapasiteyi ifade etmektedir. Ceren Sözeri, RTÜK 2b53ab31515b

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI Yayıncıhğı Türkiye'de 1984 yılında TRT'nin canlı yayını ile başlayan uydudan yayın hizmeti 2004 yılında Türk Telekom' dan ayrılarak, Kablo TV gibi, Türksat A.Ş.'ye devredilmiştir. Uydu üzerinden yayın formatı başlangıçta analogdur, 1997' den itibaren ise kanallar sayısal ya yına geçmeye başlamışlardır ve 2005 yılında tüm kanallann sayısala geçiş süreci tamamlanmıştır. 14 Türksat'ın aktif uydu filosu Türksat 3A ve Türksat 2A uydulanndan oluşmaktadır. Sadece uydu üzerinden yayın yapan kanal sayısı 148 'dir. 15 Ücretli dijital platformların kurulması ve futbol maçlarının yayın haklarını alarak büyümeleri uydu yayıncılığına olan ilgiyi arttırmıştır yılında kurulan Çukurova Grubu'na bağlı sayısal yayıncılık platformu Digiturk'ün yaklaşık 2 milyon 200 bin, 2007'de Doğan Grubu'nun hizmete soktuğu D Smart'ın ise 1 milyon 200 bin abonesi vardır. 16 RTÜK'ün Şubat 2009 tarihli Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırmasına katılan denekierin %1.6'sı televizyon yayınlarını dijital platformlar üzerinden izlediklerini belirtmişlerdir. 17 Nielsen'in 2010 TV Yıllığı kapsamında yaptığı araştırmanın hanelerdeki TV ortamına ilişkin verileri de; karasal yayıncılığın sayısala geçmekte geç kaldığı, kablolu yayıncılığın ise belli şehir merkezlerine ulaşabildiği bir ortamda, ücretli sayısal platformları da kapsayan uydu üzerinden dijital yayının giderek daha çok tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre son T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel ihtisas Komisyonu- Yayıncılık Alt Komisyon Raporu", Ankara gov.tr/docübjects/download/320 1/oik696.pdf RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun'un açıklaması: 2b53ab31515b Ceren Sözeri, Zeynep Güney, agy. RTÜK, "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırrnası-2", Şubat 2009

26 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YA YINCILIGI ll TV Yılhğı "Nielsen TV Yıllığı Hanelerde Sahiplik ve Alma Şekilleri" 1 smgconnected. com/tv-yilligi hanelerde-sahiplik-ve-yayin-alma-sekilleri hanede birden fazla yayın alma hem kablolu, hem oranlar %1 00 'ü U\'U"HU'-'UU"U. bölümde '"'-UH:tHJ"«O<U

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI Ev' in sunduğu üç üyelik paketinden birini alabilmenin iki ön koşulu TTNET internet aboneliğine ve 7 Mbit'in üzerinde bir bağlantı hızına sahip olmaktır. RTÜK, IPTV konusunda yasal mevzuat çalışmasını Temmuz 2010'da tamamlamış ve IPTV platformunun işletmesiyle ilgili 21 maddeden oluşan yönetmelik 17 Temmuz 2010'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Amerika ve Avrupa'da 2000'li yılların başında yaygınlaşmaya başlayan IPTV alanında Türkiye'nin geç kalması fiber optik altyapının Amerika ve Avrupa ülkelerine kıyasla yetersiz olması ve genişbant internet aboneliğinin hızlı fakat geç gelişmesi ve pahalı olması ile doğrudan ilintilidir. Şehir merkezlerinde yoğun çanak ve çatı anten kullanımı da gecikmede rol oynayan bir diğer faktördür. Büyük şehirlerdeki an ten kirliliğin önlenmesi için Paris 'te uygulanan projenin bir benzeri TTNET tarafından Belediye ve Valilik ile birlikte UNESCO'nun koruma altına aldığı Mardin'de başlatılmıştır. Proje tamamlandığında Mardin' deki tüm antenler kalkacak, televizyon yayınları IPTV platformu üzerinden izlenıneye başlanacaktır. Türkiye' deki bu tek IPTV platformunun yanı sıra hemen hemen tüm ulusal televizyon kanallannın canlı olarak izlenebildikleri ve eski programlarını kullanıcılarına ücretsiz sunduklan Web Televizyonlarını yayına soktukları ve Digiturk gibi uydu üzerinden yayın yapan sayısal platformların da hibrid IPTV modellerine yöneldikleri (uydu ile HD ve SD yayınlar, internet üzerinden VOD) not edilmelidir.

28 çerçevede yürütülmüştür. Bu 1980 döneminde hissedilmiştir yılında... ~...,._,_......,... tanımına göre ve televizyon faaliyetlerini... w..,...,a.....,... ~ -'-' '""'..."' '"'-' bir kişiliğidil görmüş, meslekleriyle ilgili konularda kamu en az on yıl süreyle deneyime ve kişiler oluşur. arasından ve yıllık yüksek öğrenim veya özel olma niteliğine sahip, otuz yaşını doldurmuş Millet Meclisince seçilen

29 28 İSTANBUL TİCARET ODASI yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst Kurul üyeleri, kendi aralanndan bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır." 21 RTÜK'ün başlıca görevi, radyo ve televizyon yayınları için gerekli frekans tahsisini yapmak, yayınların biçim ve içerik açısından kanunca belirlenmiş hususlara uygunluğunu denetlernek ve uygun olmayan yayınlar ve kuruluşlar hakkında yasaca öngörülen yaptırımlan uygulamaktır. Reklam kuşaklannın düzenlenmesi, yayın sahipliği açısından yoğunlaşmanın engellenmesi, yayıncılık alanında gerekli verilerin toplanabilmesi için gerekli kamuoyu araştırmalarının yaptırılması gibi bugünün yayıncılığı açısından hayati nitelikte birçok alanda da karar yetkisi RTÜK' e aittir. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamaların getirdiği deneyimle televizyon yayınlarını düzenleyen kanunda değişikliğin gereği ortaya çıkmış ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 15 Şubat 20 ll tarihinde kabul edilerek, Mart 20 ll' de yürürlüğe girmiştir. Yeni kanunla gelen en önemli değişiklikler şu şekilde özetlenebilir 22 : Medya kuruluşlarında yabancı sermaye payı yüzde 25 'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştır. Reçetesiz ilaç reklamları serbest bırakılmıştır. Televizyon kanallarına her 1 saatlik yayın için, en fazla 12 dakika reklam yayınlama hakkı verilmiştir. Bu şekilde kanallann 20 dakikada bir reklam yayınlayabilmesine izin verilmekte ve 60 dakikada toplam 12 dakika reklam yayınlanabilmektedir. Bir saatlik yayındaki 12 dakikalık reklam hakkı istenildiği zaman kullanılabilmektedir. Kanallar reklamları, yürürlükten kaldırılan yasa uyarınca 20 dakikada bir yerine, istedikleri zaman yayınlayabilecek, fakat bu süre bir günlük yayının yüzde 15'inden fazla olamayacaktır /www.rtuk. gov. tr "Yeni RTÜK Kanunu Neler Getiriyor?", ,

30 23 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YAYINCILIGI 2011

31

32 ürkiye' de televizyon yayıncılığının kısa tarihçesini aktanrken belirtmiş olduğumuz üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT'nin kanalları, yayın tekelinin kamu televizyonunda olduğu boyunca toplumun tüm kesimleri tarafından ilgiyle örnek aldığı ya da 1968 öncesi Fransa' da örneklerinde olduğu gibi, bir medya olarak televizyonun, özellikle de erişimde zorluk çeken halk açısından eğitici işlevine önem vermiştir. Her ne olarak olsa da siyasal zaman zaman belirleyici haberciliği" olarak geliştirilen belli devlet erkanı ve siyaset günlük protokol sırasına göre işlenmesini, gündeme damga vuracak haberleri soruası yer başladığı dönemde, geregını duymuştur. İzleyicilere daha fazla seçenek sunma ve çeşitliliği sağlama yolunda ilk TRT 2'yi 1986'da

33 32 İSTANBUL TİCARET ODASI Günümüzde, TRT, içerik, dil, yayın alanı ve hedef kitle açısından birbirinden farklı toplam ı 5 televizyon kanalına (bazı tematik "kanal" içerikleri aynı kanal üzerinden dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır) sahiptir. Tüm bu kanalların içinde adından en çok söz ettiren, 1 Ocak 2009 tarihinde yayına başlayan ve Türkiye'nin ilk Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı olan TRT 6'dır (TRT "Şeş"). Resmi dili, anayasal düzenlemeyle Türkçe olan Türkiye' de, bugüne kadarki yasal altyapı resmi dil dışında herhangi bir dilde yayın yapılmasını engellemiştir. Bu durum, başta Kürtler olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında etnik anlamda Türk olmayan; ana dilini kullanmak ve görünür kılmak isteyen toplulukların televizyon yayın alanından dışlanması sonucunu doğurmuştur. Nitekim özellikle de ülkenin Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde yaşayan Kürtlerin, uydu aracılığıyla Türkiye dışından yayın yapan Kürt kanallarını izledikleri bilinmektedir. Kürtçe'nin farklı lehçelerinde ve siyasal olarak farklı eğilimleri yansıtan toplam 12 kanala uydu aracılığıyla erişim mümkündür. Siyasal anlamda ülkedeki farklı etnik, kültürel, dini, vb. grupların kimlik taleplerini tartışmak ve bu alanda gerekli politikalan üretmek amacıyla dönemin hükümeti tarafından, 2009 yılında başlatılan "demokratik açılım" çerçevesinde tümüyle Kürtçe yayın yapan bir kamu kanalının kurulması gündeme gelmiştir. Kültürlerarası iletişimin geliştirilmesi ve çoğul kimliklerin resmen tanınması gibi önemli simgesel anlamlarla yüklü bu girişim, resmi dil dışındaki dillerde yayın yapılmasını kısıtlayan radyo televizyon yayınları hakkındaki kanunun da değişmesini beraberinde getirmiş, 201 ı yılında kabul edilen yeni kanun her ne kadar Türkçe yayın yapılması "esastır" ibaresini kullansa da, farklı dillerde yayınlara yasal olanak sağlamıştır. TR T 'nin Türkçe dili dışında bir dilde yayın yapan tek kanalı TRT 6 değildir. Farklı dillere açılım, iç yayınlarda yurttaşların taleplerini karşılama amaçlı olduğu gibi, dış coğrafyalarda da Türkiye'nin sesini duyurma amaçlı olarak sürmüştür. Bu doğrultuda, önce 21 Mart 2009'da TRT Avaz, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar' a hitap etmek amacıyla kurulmuş ve Azerice, Kazakça, Özbekçe gibi dillerde (ve bazıları bu ülkelerde gerçekleşen) programlar

34 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YAYINCILIGI başlamıştır. yaklaşık 350 milyon nüfusu hedef ve bu dili konuşan ülkelerde son dönemlerde Türkiye'ye duyulan siyasal ve kültürel.. "f""l"~'"'"' destek TRT Arapça el izlemiştir Nisan kanalın yanı sıra, da kanallann özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 7- eğitim, Adı Kuruluş yılı Tür Özellik TRT Haber 1986 (TRT2) Kültür-Sanat 2010 Haber TRT Eğitim 2008: TRT Çocuk, 2009: TRT Müzik ile dönüşümlü TRT 2008 Çocuk TRT 4'ten yayın 2009

35 34 İSTANBUL TİCARET ODASI \'"uı1 dışına yayıntüm dünyadan izlenebilen TRT Belgesel 2009 (TRT Turizm ve Belgesel adıyla) Belgesel TRT Arapça 2010 (TRT el Turkiye) Genel Arapça TRTS Anadolu 2010 Genel Yerel kanalların dönüşümlü programları TRT sunduğu kanal çeşitliliği ve izleyici kitlelerinin farklı beğeni ve ihtiyaçlarını dikkate alan tematik yaklaşımıyla, son dönemlerde ciddi atılımlar yapmıştır. Ayrıca, Avrupa ve dünyanın önde gelen haber kanallarından Euronews ile işbirliğine imza atarak Euronews'un büyük ortakları arasına girmiş; böylelikle Euronew s haber kanalı Ocak 201 O'da 9. dil olarak Türkçe yayına başlamıştır.

36 rakiplerine çaba göstermektedir. TÜRKİYE'DE TELEViZYON YAYINCILIGI 2011

37

38 er ne kadar tematikleşme, televizyon yayınlarının izleyiciyle buluşması açısından yararlı bir eğilim olarak görülse de, genel yayıncılığın gerek sosyal, yararlan yadsınamaz 24. Özellikle de, aşağıda ilgili bölümde üzere, güçlü.._.._._,,,j_"jul.l.l kurma aracı olduğu Türkiye'de kazanmaktadır. çalışmada akışı ev yandan, birçok ülkede olduğu gibi husus egemen Televizyonun sahip kadroların olmadığı, sınema Türkiye çok sayıda vjl-..j!..uj'-'~ ortamının, getirdiği ve çeşitli Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Dominique Wolton, L 'Eloge du grand public. Une theorie critique de la television, Flammarion, Champs, Paris, Hülya Tannöver, Televizyon Kültürü ve Kadınlar", Kadın Yaraman Y ayınlan, İstanbul, Nisan 6 20 ll haftası örnek olarak belirlenen ulusal kanalı

39 38 İSTANBUL TİCARET ODASI bazı program türlerinin televizyonun itici gücü haline geldiğini ve adları "genel" olsa da kanallar arasında kısmen adı konmamış bir tematikleşme eğilimi o l duğunu ortaya çıkarmaktadır. Genel yayın yapan beş ulusal kanal üzerinde yapılan program yapısı çalışmamız aşağıdaki bulguları ortaya çıkarmaktadır. 5.l. Ka naid D i ğer Tart ı şma 4~% D rama 57% Kültür/ Eğ it im 6% Doğan Medya Grubunun ana televizyon kanalı olan Kanal D dizi ve drama ağırlıklı program yapısıyla dikkat çekmektedir. Haber, tartışma ve kültür/eğitim programlarının tamamı genel program akışının beşte biri bir yer kaplamaktadır. KanalD'nin akışında yer alan dizi/drama kategorisinin önemli bir bölümü yerli diziler ve bunların farklı zaman dilimlerinde yayınlanan tekrarlarından oluşmaktadır.

40 TÜRKİYE'DE TELEviZYON YA YINCILIGI ATV Diğe r 1% r Kanal D ile program yapısı ve sunduğu yapım türleri açısından rekabet içinde olan ATV'nin 27 her 4 programından 3'ünün dramaldizi türünde olması dikkat çekicidir. Prime time' da yayınladığı yerli diziler açısından sayısal ve süre olarak rakiplerinden (Kanal D, SHOW TV, vb.) çok da farklı olmayan ATV'nin haftalık toplam program yapısındaki bu durum, diğer saat dilimlerinde dizi tekrarlarına ve fılmlere, rakip kanallara göre daha fazla yer vermesinden kaynaklanmaktadır. 27 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Hülya Uğur Tanrıöver vd., Türkiye 'de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011, s. 47.

41 40 İSTANBUL TİCARET ODASI 5.3. SHOW TV Çukurova grubunun televizyon kanalı SHOW TV'nin incelediğimiz hafta yayın akışı örneğinde, birinci sırada gelen yapım türü yarışma programlarıdır. Genel kanallar açısından itici güç durumundaki dramaların (özellikle de yerli dizilerin) ATV ve Kanal D'ye oranla çok daha az yer kapladığı (% 30) görülmektedir. Haber, tartışma ve kültür-eğitim içerikli yapımlar genel akışın sadece % 15 'i kadar yer bulmaktadır. D rama 30% Yanşma 36% Haber 10% Eğ it i m 2% Müzik/ Eğlence / Magazi n 7% Tart ış ma 3%

42 TÜRKİYE'DE TELEViZYON YA YINCILIGI FOX TV Müzik/ _/ Eğ l e nc e/ Magazin/ Talk Show 1% Program akışının yarıya yakını (% 44) dizi/ dramalara ayrılmış olan F ox TV açısından altı çizilmesi gereken en önemli nokta, Türkiye' de pek yaygın olmayan günlük dizi formatındaki yapımıarın varlığıdır. Ayrıca kanalın her beş programından birinin haber içerikli olduğu, hatta tartışma kategorisiyle bir arada değerlendirildiğinde neredeyse her 3 programdan birinin bu alanda konumlandığı görülmektedir.

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi...

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi... 5 1.1 Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları... 5 1.2 Radyo Yayıncılığının Gelişimi... 8 BÖLÜM 2: Radyo Yayın Sistemleri, Örgüt Yapısı...

Detaylı

ÇapulTV Direnişin MEDYASI

ÇapulTV Direnişin MEDYASI ÇapulTV Direnişin MEDYASI 276 adet Uydudan yayın yapan kanal 137 adet Kablolu TV den yayın yapan kanal Karasal Ankara 178 Adana 90 Antalya 163 Bursa 127 Diyarbakır 80 G. Antep 79 Kayseri 92 Ordu 89 Kaynak

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Digiboard Mecra Ölçüm Raporu Ocak 2014 Şubat 2014 2013 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da dahil üçüncü bir kurum/kişi/medya ile paylaşılamaz. Ipsos tarafından

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur.

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur. GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2015-2016 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Doç.Dr. Rıdvan Akın) COM 181 Türkçe Sözlü ve Yazılı

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1-Q2-Q3 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1-Q2-Q3 211 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETİ Bu çalışma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 211 Q1-Q2-Q3 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI

RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SAYISAL YAYINCILIĞIN DURUMU TÜRKİYE DE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞININ ININ MEVCUT DURUMU KARASAL SAYISAL YAYINCILIK (DVB-T) CEP TELEVİZYONU VEYA MOBİL TV (DVB H) İNTERNET ORTAMINDAN TV YAYINCILIĞI

Detaylı

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Yazan: Kate Stanford Yayınlanma tarihi: Eylül 2016 Konular Reklamcılık Yayın içi video Reklam Öğesi Tüketiciler, tüm cihazlarının

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 2016-2017 PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 11/9/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.22 2016-2017 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri Fark Yaratan İK Projeleri

Detaylı

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK. TUFFEST Trabzon Uluslararası Film Festivali Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK. TUFFEST Trabzon Uluslararası Film Festivali Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacaktır. BELGESEL FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK 1. Tarih TUFFEST Trabzon Uluslararası Film Festivali 16-26 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacaktır. 2. Amaç Türkiye de belgesel yapımının ve belgesel sinemanın gelişimini

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

TV EM TURKSAT TA YAYINA BAŞLADI STAR TV YENİLENEN YÜZÜ İLE YAYINLARINA DEVAM EDİYOR DİSNEY CHANNEL ARTIK TURKSAT TA TURKSAT İNFO E-DERGİ- SAYI

TV EM TURKSAT TA YAYINA BAŞLADI STAR TV YENİLENEN YÜZÜ İLE YAYINLARINA DEVAM EDİYOR DİSNEY CHANNEL ARTIK TURKSAT TA TURKSAT İNFO E-DERGİ- SAYI BU AY TURKSAT İNFO DA NELER VAR? KANALLAR UYDU YAYININA NASIL BAŞLIYOR OCAK TA YAYINA BAŞLAYAN KANALLAR TAVSİYE EDİLEN PROGRAMLAR DİZİLER BU AY EN ÇOK İZLENEN ULUSAL KANALLAR TV EM TURKSAT TA YAYINA BAŞLADI

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Q1-Q2 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1-Q2 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1-Q2 211 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 211 Q1-Q2 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kişiler

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org. TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI - 2012 MART 2013 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lise (Türkçe Sosyal) İstek Semiha Şakir Lisesi 1998. Y. Lisans İşletme Fakültesi Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış Tolga Ekinci Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1980 Öğrenim Durumu: Doktora (25.12.2014) Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor (15.04.2015) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için AD DRONE Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte aynı orantıda internet dünyasıyla olan bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. İşte tam da bu adımda AD Drone ekibi olarak sizleri güler yüz ve sıcakkanlılığımız

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

d) Yarışmaya 01 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir. 27. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 28 Nisan 8 Mayıs 2016 ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK 1. TARİH 27. Ankara Uluslararası Film Festivali 28 Nisan - 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Dünya Kitle

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR)

RADYO-TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCISI (PRODÜKTÖR) TANIM Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Bu meslek sahipleri aynı zamanda Prodüktör unvanıyla da anılmaktadır. A- GÖREVLER -

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

25.03.2014. www.trodio.com

25.03.2014. www.trodio.com Dijital Merkezi Tv Sistemi - : Dijital sistem; bol ve çeitli içerik, yüksek kapasite, yüksek görüntü ve ses kalitesi gibi saladıı faydalar ile teknolojik bir sıçrama olarak görülmektedir. Ancak teknolojinin

Detaylı

SOSYAL MEDYA TV ANALİZİ. 9. Hafta (27 Şubat- 5 Mart) 2017

SOSYAL MEDYA TV ANALİZİ. 9. Hafta (27 Şubat- 5 Mart) 2017 SOSYAL MEDYA TV ANALİZİ 9. Hafta (27 Şubat- 5 Mart) 2017 Somera Medya Metrikleri Somera Rating Bir TV kanalını veya TV programını konuşan tekil kullanıcıların, TV kanalları veya TV programları hakkında

Detaylı

2016 ANTALYA FİLM FORUM YÖNETMELİĞİ (19-22 Ekim 2016)

2016 ANTALYA FİLM FORUM YÖNETMELİĞİ (19-22 Ekim 2016) 2016 ANTALYA FİLM FORUM YÖNETMELİĞİ (19-22 Ekim 2016) A) ANTALYA FİLM FORUM NEDİR? Antalya Film Forum, başta Türkiye ve Türkiye ye yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinde ortak yapım olanaklarını

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması" Katılım Koşulları. A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları. A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ "İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması" Katılım Koşulları A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel

Detaylı

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle

03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle 2017 SONUÇ RAPORU 03-05 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar da düzenlenen Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 15. yılında Modern Zaman Gelinleri konseptiyle evlenecek çiftlere rehberlik eden bir organizasyon

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet NEDİR? KafeinSiz.Com, İnternet yayıncılığında yeni bir dönem başlatan Altın Örümcek ödüllü müzik sitesi EnjoyRock.com ve on binlerce kullanıcıya ulaşan KafeinSiz İnternet Mecmuası yayınlarının devamıdır.

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi

Türkiye nin En Fazla İzlenen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Sevilen Çizgi Filmi. Türkiye nin En Kaliteli Çizgi Filmi Rafadan Tayfa, iyi kötü şeklinde sınıflandırmadan, olaylar, yaşantılar içinde öğrenmeye ve problem çözmeye odaklıdır. Karşısındakine duyarlı, etkili insan ilişkileri edinmeye yöneliktir. Yalnızlaşma, dünyaya

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Bir Türk radyosunun dünya çapında başarısı Number1 Facebook da Dünya 10.su Number1 FM 438.687 kişi Number1 TV 276.425 kişi Number1 Medya

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014

Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 Digiboard Mecra Ölçüm Raporu HAZİRAN 2014 DIGIBOARD EKRANLARI AYLIK TREND OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mağaza adedi 38 38 38 44 44 44 Gün sayısı 31 28 31 30 31 30 Ziyaretçi (Mio) 2,3 2,3 2,3 2,9

Detaylı

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007

Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Türkiye Haber Siteleri Reklam Performans Durum Raporu - 2007 Aytaç MESTÇİ Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü aytacmestci@beykent.edu.tr aytac@internetpazarlama.net Giriş Haber; her

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Detaylı

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU

ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI 03 04 EKİM 2003 SAFRANBOLU En Sıradan İş Bile, Büyük Başarılar Getirme Potansiyeline Sahiptir. H.Jackson Brown ONBİRİNCİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 1. GİRİŞ 1.1. Filmin Ögeleri...11 1.2. Göstergebilim Açısından Filmin Ögeleri...14 1.3. Sinema Filminin Farklı Boyutları...15 1.4. Film Çevirisi Yöntemleri...21 1.4.1. Dillerarası

Detaylı

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86 Buruşuk Ömer Destanı 1900 yılları Türkiye sinden günümüze 100 yıllık süreci konu almaktadır. İstanbul da konakta yaşayan aile ilişkileri örgüsü; arka planında Türkiye de ve dünyada yaşanan toplumsal değişim

Detaylı

TRT, GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR. Yarışma Kategorileri

TRT, GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR. Yarışma Kategorileri TRT, GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR Kimler Katılabilir? Sesli - Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ve İnternet - Sosyal Medya Yayıncılığı olmak üzere dört ana dalda düzenlenecek

Detaylı

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2016-2017 (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I COM 106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı