ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 1. İHALE KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 1. İHALE KONUSU"

Transkript

1 ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ: Mülkiyeti Belediyemize ait Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hatay Caddesi, Sencari Caddesi ile Pazar yerinde bulunan toplam 23 adet işyeri 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. 2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE KİRA MÜDDETİ İLE MUHAMMEN BEDEL: İhaleye konu taşınmazların açık adresi, yüzölçümü, kira süresi, ihale tarih ve saati ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda gösterilmiştir. Sıra No ADRESİ 1 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 2 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 3 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 4 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 5 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 6 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 7 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay Caddesi arkası. 645 Ada 6 Parsel 8 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay Caddesi arkası. 645 Ada 6 Parsel 9 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 10 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 11 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 12 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 13 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 14 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 15 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 16 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 17 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 18 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 19 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 20 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 21 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 22 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 23 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar Cinsi Yüzölç. Kira (m 2) Müddet (Yıl) İhale Tarihi / Saati 39,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 42,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,10 48,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,20 22,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,30 22,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,40 Restora 262,00 3 (ÜÇ) 03/05/2016 n 10,50 50,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 51,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,10 OTEL 371,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,20 11,30 11,40 11,50 12,00 12,10 12,20 12,30 12,40 12,50 13,00 13,10 13,20 18,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,30 23,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,40 Muhammen Bedeli (TL) Yıllık Geçici Teminat (TL) 4.680,00 425, ,00 455, ,00 520, ,00 300, ,00 300, , , ,00 270, ,00 270, , , ,00 220, ,00 240,00

2 3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ: İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve adresinden bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00TL. (yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. 4. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER: İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır: 1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge. 2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan. 3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz. 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi, 5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge 6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı 7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri 8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı, 9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi 10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır. 11) ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ve 13. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 12) Antakya Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge. 13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan olunur. Antakya Belediyesi

3 ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN İŞYERİ VE DÜKKANLARA AİT KİRA SÖZLEŞME TASARISI 1. Sözleşme Kapsamı : Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca aşağıda açık adresi yazılı işyerinin kiralama hakkıdır. İli/İlçesi : HATAY/ANTAKYA Mahallesi : SERİNYOL/MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ Ada/Parsel No: :.. Adresi :..... SERİNYOL/ANTAKYA 2. Taraflar: Kiraya Veren Tebligat Adresi Kiracı Tebligat Adresi Telefon Numarası : ANTAKYA BELEDİYESİ : General Şükrü Kanadlı Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi No:6 ANTAKYA :.. :.. :.. TC.Kimlik/Vergi No: 3. Kira Süresi : Kira süresi Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 3 (ÜÇ) yıl dır. Süre bitiminde sözleşme herhangi bir ihbar veya beyana gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 4. Kiralanan Yerin Kullanma Şekli : 4.1. Kiracı, kiralama hakkı verilen, dükkanı civarın karakterine uygun olarak mümkün mertebe halihazır kullanıldığı şekli veya benzer bir iş üzerine yapacaktır. Mevcut kullanıldığı şeklin dışında idareden izin almadan iş değişikliği yapılmayacaktır Kiralama hakkı verilen yerde, hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliğine, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı yasal olmayan ve Belediyece sakıncalı bulunacak her türlü yazılı ve görsel malzemenin bulundurulması yasaktır Kiralama hakkı verilen yerde düşük dereceli de olsa bira dahil alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. 5. Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 5.1. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi:.../../2016 dir. Sözleşmenin Bitiş Tarihi :.../.../2019 dur. 6. Sözleşme Bedeli: Toplam Net Sözleşme Bedeli...TL (..) dır.

4 7. Kira Bedeli, Ödeme Zamanı, Yeri ve Şekli : 7.1. Yıllık Net Kira Bedeli :...TL (......) Kira bedelleri yıllık 3 eşit taksitte alınacak olup, sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk taksit 5 gün içerisinde 2. ve 3. Taksitler 4 er ay aralıklar halinde Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılacağı gibi İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Antakya Girişimci Şubesinin IBAN TR no lu hesabına yatırılması ve banka dekontunun bir suretinin idareye 3 iş günü içinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen kira bedelleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir. Kiranın zamanında ödenmemesi nedeniyle idarenin yazacağı uyarı yazısının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kira ödenmezse Belediye gecikme cezası uygulamaya ya da sözleşmeyi feshetmek yollarını uygulama konusunda serbesttir. Uyarı yazısının yazılması gecikme cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez. Ceza kesilecek gün sayısı ödeme yapılması gereken günün bitiminde başlar. 7.2 Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Kiracı, yıllık kira bedeline ait banka dekontlarını Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecektir Kiracı kiraya aldığı yeri mevcut şekline ve çevreye uygun faaliyette bulunacaktır. Kiraya verilen yer sözleşme öncesi belirtilenden başka amaç için kullanılmayacaktır. Kullanılmak istendiğinde hangi amaçlar için kullanılacağı ve yapılacak işin projesi idareye sunularak izin istenilecek, izin verilmesi halinde gelir artışına neden olacak yeni durum için ayrıca bedel belirlemeye belediye encümeni yetkilidir. 8. Kesin Teminat : 8.1. İhale Onayının kiracıya bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kiracı geçici teminatı, kesin teminatı çevirerek Belediye ile sözleşme yapmak zorundadır Kesin teminat kira süresinin ihale bedeli ile çarpımından bulunacak toplam ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı). ( Kesin Teminat = İhale bedeli x Kira süresi x %6 ) Tutarı =...- TL (.....Türk Lirası) dır İkinci ve izleyen yıllarda kira bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü nce yayınlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması nedeniyle kira artış miktarı kadar ayrıca ek kesin teminat alınacaktır Sözleşmeye aykırı fiil ve davranışlarda bulunulması halinde sözleşme Belediye tarafından tek taraflı olarak feshedilecek olup kesin teminat gelir kaydedilecektir Yüklenici işyerini Tutanakla teslim alır, İdareye teslim ederken de aynı şekilde teslim etmek zorundadır. İdareye borcunun olmadığı anlaşıldıktan, su, elektrik vs. borcunun olmadığını belgeledikten sonra teminatları yazılı olarak başvurması halinde iade edilir. İşin süresi sona ermeden yüklenici ile ilgili şikayetler ve davalar sona ermeden teminat iade edilmez. 9. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Tahliye: 9.1. Kira süresi bitiminde sözleşme herhangi bir ihbar veya beyana gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kira süresinin sonunda kiracı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kiralanan yeri boşaltmak zorundadır. Aksi Takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine istinaden işlem yapılır. Ancak, kiracının talebi ile kira ihalesi yapılıncaya kadar İdarenin iznini almak şartıyla Belediye Encümeninin belirleyeceği ecrimisil bedeli

5 karşılığında ihale sonucu yapılacak sözleşmenin başlangıç süresine kadar işyerini kullanmaya devam edebilir Kiracı, tahliye hususunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. inci maddesi doğrultusundaki hükümleri uygulanacağını, tahliye hususunun dışında kalan konularda aynı kanunun ilgili hükümleri ve hüküm bulunmadığı konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacağını kabul ve taahhüt eder Kiracı, yazılı talebi üzerine kira dönemi sona ermeden kiraladığı yeri tahliye etmek veya fesih talebinde bulunması halinde; kira sözleşmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten önce ve sonrasında ilgili kuruluşlar tarafından fatura edilen Elektrik, su, doğalgaz vb. borçları ile Kira borcunun tamamını ödediğini belgeleyerek ve İdarenin onayı alınmak suretiyle tahliye edebilir. Bu takdirde kiracı, İdareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz Kiracı, kira süresinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle sözleşmenin feshi halinde ise, tebligatı müteakip 15 gün içinde kiraladığı yeri tahliye etmediği takdirde; geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin % 1 (Yüzde bir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olmaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından Antakya Belediyesine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen (demirbaş ve mefruşat vb.nin) tam ve sağlam işler vaziyette olup olmadığına bakılır. Eksik olanları kiracı aynı nitelikte ve evsafta tamamlamakla yükümlüdür. Kiracı ancak, kendisi tarafından yaptırılan hareket kabiliyetine sahip (sabit ankastre olmayan) demirbaşlarını alabilir Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda yapılmış olan sabit tesisler ayrıca bir ödeme yapılmaksızın idarenin malı olacaktır. İdare bu tesisleri bedelsiz olarak alabileceği gibi mahallin ilk haline getirilmesini de talep edebilir. Belediye mahallin ilk haline getirilmesini istediği takdirde kiracı bunu bedelsiz olarak yapmak zorundadır. Yapmadığı takdirde Belediye Kiracı nam ve hesabına yaptırır ve kiracının teminatından ödeme yapar. Kiracı bu durumda hiçbir hak iddia edemez. 10. Diğer Hususlar: Kiracı, Şartnamede ve sözleşmede belirtilen hususlara uymak zorundadır. Aksi halde sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir Kiracı, kira süresince kiraladığı alanların devamlı temiz bulundurmakla, gerektiğinde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde periyodik olarak boya, badana gibi onarımları yapmakla yükümlüdür Kiracı, İdarenin izni olmadan (tesisat, donanım, duvar veya paravan ile bölme, asma tavan, döşeme, dekorasyon vb.) tadilat, ilave ve değişiklikler yapamaz. Ancak, kiracı 1 ay önceden gerekli plan, proje ve belgeleri sunmak suretiyle İdarece uygun görülen değişiklikleri bedeli kiracı tarafından ödenmek şartıyla yapabilir. İdarenin uygun görmediği değişikleri kesinlikle yapamaz Kiracı, sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi veya taşınması / tahliyesi durumunda; işletme süresince yaptığı her türlü fiziki değişiklikleri İdareye bırakmak veya İdarenin onayı ile düzeltmekle yükümlüdür. Kiracının yapmış olduğu fiziki değişiklikler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Sabit tesisler idarenin malı olacaktır. Kiracı, bu durumda hiçbir hak iddia edemez.

6 10.6. Kiracı, kiraladığı yerinin çevresini devamlı temiz bulundurmakla, ilgili yasalar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sabotaja, yangına, her türlü afete, iş kazalarına, can ve mal güvenliğine karşı her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Kiracı tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vukuu bulacak her türlü zarar ziyanı Belediyeye veya ilgililerine ödemek zorundadır Kiralama hakkı alınan yerin mesai içindeki ve dışındaki saatler ile işyerinin tatil günlerinde de korunması ve güvenliği kiracıya aittir Kiracı, kullandığı cihazlara ait elektrik, su, ısıtma ve soğutma, havalandırma, telefon ve ayrıca yakıt vb. giderlerini ödemekle ve bu konuda kamu hizmeti sunan kuruluşlarla abonelik sözleşmesini bizzat akdetmekle ve bu sarfiyatlara ilişkin sayaçları ayırmakla yükümlüdür. Ancak, ayrılması mümkün olmayan ısınma ve su giderleri ile ilgili İdare ile ortak olan saatlerde ilgili kısma gelen faturalar üzerinde belediye çalışanları tarafından sarfiyat analizi yapılır ve kiracıya miktar bildirilir. Kiracı belirtilen bu miktarı peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Aksi uygulama sözleşmenin feshini gerektirir Kiracı, abonesi olduğu elektrik, su ve doğalgaz sarfiyatlarına ilişkin fatura bedellerini ayrıca idare ile ortak kullanımda olan ve her ay analiz yapılarak tahakkuk eden elektrik, su ve doğalgaz sarfiyat borçlarını sözleşme süresince her ay tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz veznelerine yatırılacağı gibi İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Antakya Girişimci Şubesinin IBAN TR no lu hesabına ödeyecek ve ödeme makbuzlarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecektir Kiracı gerek gördüğünde, idarenin haberi ve izni olmadan kiracılık hakkının tamamını veya bir kısmını devredemez. Kiracı, Belediyenin onayıyla üçüncü şahıslardan yönetim ve işletme hizmeti alabilir Kiracı, kendisi işletmede bulunmadığı zamanlarda şirket adına yetkili birisini yönetici olarak işletmede bulundurmakla yükümlüdür. Bu kişinin şirket çalışanı olması zaruret arz etmez; konuya ilişkin olarak bendi uyarınca hizmet alımı gerçekleştirilebilir. Yetkili olacak kişinin kim olduğu önceden idareye bildirilmelidir Kiracı yangın, sabotaj gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak zorundadır. Her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle binanın uğrayacağı zarar ve ziyan kiracıdan tahsil edilecektir Kiracı çalıştırdığı kişilerin kanuni ve sosyal haklarından mutlak surette sorumludur. Bu hususta meydana gelecek ve tazminat ile diğer hukuki ve mali sorumluluktan doğurabilecek bütün durumlarda tek muhatap kiracı olup, bu konuda Antakya Belediyesi ne hiçbir koşulda ve surette sorumluluk yüklenemez. Bu konuda Antakya Belediyesi ne herhangi sorumluluğun yüklenmesi hem sözleşmenin haklı feshine hem de kiracının teminatından bu sorumluluğun mahsubuna yol açacaktır. Mahsup işlemi ile de denkleştirmenin sağlanamaması durumunda kiracıya rücu hakkı saklıdır Kiracı, kiralama hakkını Belediyenin izni olmadan devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz Kiracı, işletilen yerin verimli ve devamlı olarak hizmet vermesiyle ilgili olarak (güvenlik, personel, temizlik vb.) her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Konuya ilişkin olarak bendi uyarınca hizmet alımı gerçekleştirebilir Kantin, kafeterya, Büfe vb. yerlerde satılacak ürünler, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ndan izinli, ulusal standartlara uygun, temiz, kaliteli ve son kullanma tarihleri geçmemiş olacaktır Kiracı, kiralanan alanın çevre temizliği ile sorumludur. Müşterilerinin çöplerini atacağı ihtiyaç ölçeğinde çöp kutusu vb. bulundurmakla ve bunların temizliğinin takibiyle yükümlüdür Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından Antakya Belediyesi ne bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta kiraya verilen yer teslim edilirken bu

7 yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirtilen (demirbaş ve mefruşat vb.nin) tam ve sağlam işler vaziyette olup olmadığına bakılır. Eksik olanları kiracı aynı nitelikte ve evsafta tamamlamakla yükümlüdür. Kiracı eksiklikleri tamamlamadığı takdirde bedeli kiracının teminatından karşılanmak üzere, kiracı nam ve hesabına Belediye tarafından yaptırılır. Kiracının teminatı bu masrafları karşılamadığı takdirde kiracıya rücu hakkı saklıdır Kiracının Belediyeye, kişilere, diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlar arasında Belediyenin alacakları öncelikli olup, teminatından önce Belediye alacakları tahsil edildikten sonra kalan kısmından diğer borçları ödenecektir Kiracı, yukarıda belirtilen hususlara uymadığı takdirde (1 uyarı ve 1 ihtar sonucunda) idare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu takdirde kiracının kati teminatı gelir kaydedilir. Kiracı, İdareden hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz Şartname sözleşmenin bir parçası olup, kiracıyı bağlar Kiracıya yapılacak olan tebligat kiracının vermiş olduğu adrese yapılır. Kiracı adres değişikliğini Belediyeye bildirmez ise tebligatlar kiracının verdiği adrese yapılacağından sorumluluk kiracıya aittir. Bu durumda tebligat yapılmış sayılır. Tebligat belediye tarafından kiracıya, vekiline ya da sorumlu olarak gösterdiği yetkili veya yöneticiye elden de yapılabilir. 11. İhtilaf Halinde Yetkili Mahkeme : İhtilafların Çözümünde Antakya Mahkemeleri yetkilidir. 12. Yürürlük Tarihi : İş bu sözleşme 12 madde ve 5 sayfadan ibaret olup,././2016 tarihinde taraflarca 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girer. T A R A F L A R KİRACI Antakya Belediyesine İzafeten İsmail KİMYECİ Antakya Belediye Başkanı

8 ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ 23 ADET İŞYERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan toplamda 23 adet 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. Sıra No ADRESİ 1 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 2 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 3 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 4 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 5 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 6 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 7 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay Caddesi arkası. 645 Ada 6 Parsel 8 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay Caddesi arkası. 645 Ada 6 Parsel 9 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Hatay 10 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 11 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 12 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 13 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 14 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 15 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 16 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 17 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 18 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 19 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 20 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 21 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 22 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar 23 Serinyol/M.KemalPaşa Mah. Pazar Cinsi Yüzölçü mü. (m 2) Kira Müddet (Yıl) İhale Tarihi / Saati 39,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 42,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,10 48,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,20 22,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,30 22,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,40 Restaurant 262,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,50 50,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 51,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 OTEL 371,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 11,10 11,20 11,30 11,40 10,00 11,50 10,00 12,00 12,10 12,20 12,30 12,40 18,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,50 23,00 3 (ÜÇ) 03/05/ ,00 Muhammen Bedeli (TL) Yıllık Geçici Teminat (TL) 4.680,00 425, ,00 455, ,00 520, ,00 300, ,00 300, , , ,00 270, ,00 270, , , ,00 220, ,00 235,00

9 2-) İhale, General Şükrü Kanadlı Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi No:6 ANTAKYA adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda 03/05/2016 Salı günü saat 10,00 da 10 ar dakika ara ile yapılacaktır. 3-) Geçici teminat 3 (Üç) yıllık muhammen bedel toplamı üzerinden % 3 ü oranında hesap edilmiş olup, İsteklilerin geçici teminata ait alındıyı ihale saatinde Encümen Başkanına ibraz etmeleri gerekmektedir. 4-) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesindeki şartları taşımak ve bu kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve işin gereğine göre aşağıda belirtilen belgelerle istenen diğer belgelerinde verilmesi gerekmektedir. A-) Kanuni ikametgah sahibi olmak, B-) Tebligat için adres göstermek, C-) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermesi, a-) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğuna dair belge, b-) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin ( a ) ve ( b ) deki esaslara göre temin edecekleri belge, d-) Daha önce Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kaydı yoksa söz konusu belgeler aranmayacaktır. D-) İmza sirkülerini vermesi, a-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin ( a ) ve ( b ) deki esaslara göre temin edecekleri belge, E-) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri, F-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde örneğine uygun ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, G-) 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu vermesi (posta yolu ile katılanlar ve artırmada ihale komisyonunun istemesi halinde), H-) Varsa daha önce her hangi bir iş için kiralama bedelini gösteren ilgili kurumdan alacağı referans mektubu İ-) İstenen tüm belgeler ( orijinaller dışında ) noter tasdikli ya da ihale saatinden önce idare tarafından aslı görülerek aslı gibi yapılması suretiyle geçerli olacaktır. 5-) İhaleye katılamayacak olanlar: Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar; 1. İhaleyi yapan idarenin; a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

10 2. Bu Kanun 83., 84. ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 6-) İhale komisyonları gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların, ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 7-) İhale komisyonlarınca alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan İhale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Onaylanan İhale Kararlarının yukarıda açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müteahhit kesin teminatı yatırmak ve sözleşmeyi düzenlemek ve tasdik ettirerek İhale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç ile diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmaksızın İhale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir kaydedilir. İdarede aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde tanzim edilecek bir tutanakla ( müştemilatla ve varsa içindeki demirbaş mefruşatlar dahil) teslim eder. Kira müddeti mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. 8-) İhaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli herhangi bir nedenle sözleşmeyi süresi içerisinde imzalamazsa geçici teminatı gelir kaydedilir. 9-) Kesin teminat, İhale bedelinin kira süresi ile çarpımından hesap edilen toplam kira bedelinin % 6 (yüzde altı) oranında alınır. İkinci ve izleyen yıllar kira artış miktarı kadar ayrıca ek kesin teminat alınacaktır. Örneğin: Kesin Teminat = İhale bedeli x Kira süresi x %6 Kesin teminat olarak kabul edilecek değerler: a) Tedavüldeki Türk Parası, b) 2886 Sayılı yasanın 26. Maddesinin (b) bendine göre belirlenen Bankaların verecekleri limit dahili süresiz teminat mektupları, c) Devlet Tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller. 10-) Kira bedelleri yıllık 3 eşit taksitte alınacak olup, sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk taksit 5 gün içerisinde 2. ve 3. Taksitler 4 er ay aralıklarla yatırılacaktır. Kira bedeli Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılacağı gibi İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Antakya Girişimci Şubesinin IBAN TR no lu hesabına yatırılması ve banka dekontunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen kira bedelleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir. Makbuzun bir sureti idareye 3 iş günü içinde ibraz edilecektir. 11-) Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFEbir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. 12-) Kiraya verilen yer başka amaç için kullanılmayacaktır. Kullanılmak istendiğinde hangi amaçlar için kullanılacağı ve yapılacak işin projesi idareye sunularak izin istenilecek, izin verilmesi halinde gelir artışına neden olacak yeni durum için ayrıca bedel belirlemeye belediye encümeni yetkilidr.

11 13-) İşin yapılacağı yer (kiraya verilecek yerler) yukarıda açık adresleri, cinsi ile yüzölçümü ve kira müddeti, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı Serinyol/Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 645 Ada 6 ve 13 numaralı parseller üzerinde bulunan Hatay ve Sencari Caddeleri ile Pazar yerinden cephe alan dükkan ve iş yerleridir. idare tarafından yer teslimi yapılarak teslim edilecektir. Kira müddetinin sonunda kiralanan yer düzgün çalışır vaziyette teslim edilecektir. İşletme ile ilgili bütün masraflar ve elektrik bedeli yükleniciye aittir. 14-) İş yeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili alınması gereken bütün tedbirleri yüklenici almak zorundadır. Bütün sorumluluklar yükleniciye aittir. İdare bu konuda hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 15-) Çalışanların her türlü hakkı yükleniciye aittir. Sosyal Güvenlik kurumuna bildirim yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır. İdarenin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur. 16-) Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanmış sayılacaktır. İşin süresi Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Süre bitiminde sözleşme herhangi bir ihbar veya beyana gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kira süresinin sonunda kiracı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kiralanan yeri boşaltmak zorundadır. Aksi Takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine istinaden işlem yapılır. 17-) Her türlü vergi, resim ve harçlar (Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Stopaj Vergisi, Sözleşme Gideri, Fonlar vb. ) yükleniciye aittir. 18-) Sözleşmenin süresinden evvel iptali halinde yapılacak tebligatı müteakip 15 gün içerisinde bina tahliye edilecektir. 19-) Yukarıda belirtilen hususlara kiracı tarafından uyulmadığı takdirde 2886 Sayılı Yasanın 62. Maddesine göre işlem yapılır. 20-) Kira süresinin sona ermesinden sonra, kiralanan yerde herhangi bir noksanlığın, idareye, diğer idarelere ve çalışanlara borcunun ve açılmış bir dava olmadığının anlaşılmasının tespit edildiği takdirde Kesin Teminat yükleniciye iade edilir. 21-) Kiracının yapacağı tüm faaliyetler Belediyenin denetimi altında olup, bu denetlemelerin zamanını, sıklığını ve habersiz denetleme yapıp yapmama yetkisi Belediyeye aittir. Kiracı bu denetlemelerin sonunda bildirilecek eksiklikleri belirtilen süreler içinde tamamlamakla yükümlüdür. Kiracı tarafından yapılan yazılı uyarılar dikkate alınıp gerekli düzeltmeler istenilen biçimde ve verilen sürede yerine getirilmediği takdirde, sözleşmenin idarece tek taraflı hiçbir tazminata gerek olmaksızın feshedilecektir. Belediyenin denetleme yapmış olması kiracının yapmak zorunda olduğu iş ve işlemlerde ki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve bu durum Belediyeye bir sorumluluk yüklemez. 22-) Kiralanan hacimler içindeki varsa tüm demirbaş, makine, teçhizat, alet-edevat ve benzeri eşyalar kiracıya zimmetlenecektir. Sözleşme süresince bunların bakım, onarım, tamir ve işletme giderleri kiracıya aittir. Kullanım sırasında bozulan, kırılan ve hasar görenlerin temini kiracıya ait olacaktır. Kiracı bunların dışında gerekli olan diğer her türlü demirbaş, makine, teçhizat, alet-edevat ve benzeri eşyaları kendisi sağlayacaktır. Sözleşme bitiminde sabit tesisler, teslim tutanağında sayılan sair araç, gereç yahut sözleşme gereği tedarik edilen muadil eşyanın tümü işler vaziyette ve noksansız olarak idareye teslim edilecektir

12 23- ) Kiracının verdiği hizmetlerin sınırı genel prensipleri bozmadan karşılıklı anlaşma ve yazılı bir ek sözleşme yapılarak genişletilebilir. Bu durumda Belediyenin ek bir bedel talep etme hakkı saklıdır. 24-) Çay, kahve, kakao, meşrubat ve benzeri alkolsüz içecekler ile bisküvi, çikolata ve benzeri yiyecekler dışında kalan iş ve satılması düşünülen mallar için idareden izin alınacaktır. Kiralanan işyerlerinde alkollü içki satış ve servisi ruhsata tabii olup, çalıştırma ruhsatında bulunmayan ürün satışı veya hizmet işi yapılamayacaktır. Aksi takdirde tahliye sebebi olacak ve idare tarafından gerekli tebligatlar yapılarak verilen süre içerisinde düzeltilmediği takdirde Sözleşme tek taraflı fesih edilecektir. Kiracı bunun için herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 25-) Kiracı ve personeli hiçbir surette kiralanan alanı (Otel hariç) barınma ihtiyacı için kullanamaz. 26-) Kiracı çalıştırdığı kişiler veya hizmet alımı ile temin ettiği hizmet sunucularının yapmış olduğu iş ve işlemlerden idareye karşı direkt sorumludur. Bunların sebep olduğu zararlardan, tazminatlardan v.s. kiracı sorumludur. Aralarında yapmış oldukları sözleşmenin hükümleri kiracının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kiracı çalıştıracağı personel için Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıkasız belgesi ile bulaşıcı hastalıklardan korunmuş olduğuna dair sağlık belgesini istemekle yükümlüdür. Kanunda belirtilen aralıklarla sağlık kontrollerini yaptırmak zorundadır. 27-) Kiracı kiraladığı alanda etrafı rahatsız edici, ideolojik veya böyle anlaşılabilecek hiçbir müzik dinletilmeyecektir ve afiş, pankart ve döviz kullanılmayacaktır. Sorumluluğu kiracıya aittir. 28-) Kiralanan yere asılacak ilan ve reklam panoları konusunda belediyeden izin alınacak. Belediyenin izin verdiği yerlerin dışında veya uygun görülenden daha büyük levha kullanılmayacaktır. Levhalar için Belediyenin alacağı ücret sözleşme kapsamında olmayıp, kiracı gerekli olan levha bedelini ayrıca belediyeye ödeyecektir. 29-) Kiralanan alanda patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı hiçbir madde bulundurulmayacaktır. Yangına ilk müdahale için gerekli araç gereç ve teçhizat kiracı tarafından temin edilecek olup muayene tarihlerinin takibi ve sürekli çalışır halde bulundurulması kiracının sorumluluğundadır. 30-) Çalışan personelin kanunen alması gereken tüm eğitimlerinin verilmesinden kiracı sorumludur. 31-) Kiracı kendisine işyerinin teslim tarihinden kendisinin teslim ettiği tarihe kadar geçen sürede çevreye ve üçüncü kişilere verdiği zarardan (iş kazaları dahil) sorumludur. Davaların kiracının işyerini teslim tarihinden sonra açılmış olması veya sonuçlanmış olması kiracının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dava konusu eylemin kiracı tarafından ve işyerini kullandığı tarihlere rastlaması halinde her türlü sorumluluk kiracıya aittir. (Kiracının yanında çalışan kişilerin sebep olduğu eylemler ya da hizmet sunucusundan aldığı hizmetlerden de kiracı sorumludur.) 32-) Kiracı işyeri açma ve çalıştırma ile ilgili yerine getirmesi gerekli koşulları sağlamakla yükümlü olup, Kira sözleşmesinin imzalanmasına müteakiben en geç iki ay içerisinde

13 Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı nı almak zorundadır. Bu iş ve işlemler için ödeyeceği vergi, resim, harç vs. sözleşme kapsamında değildir. Kiracı bu bedelleri ayrıca ödeyecektir. 33-) Sözleşme imzalandıktan sonra hiçbir şekilde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 34-) Kiraya verilen taşınmaza Antakya Belediyesinin ihtiyaç duyması veya taşınmazın satılması halinde; İdarenin 30 (otuz) gün önceden tebligatta bulunması şartıyla sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek olup, bu idareyi herhangi bir sorumluluk altına sokmayacaktır. Kiracı o yıla ait kira bedelini ödemiş ve o yılki kullanma hakkının tamamını kullanmamışsa aylık olarak kira bedeli ödemiş olduğu kira bedeli üzerinden hesaplanarak, kullanmadığı aya denk gelen miktarı iade edilir. Kiracı bu durumda hiçbir hak iddia edemez. İade edilen kira için faiz vb. adlar altında hiçbir bedel talep edemez. 35-) Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralama amacı dışında kullanılması, taahhüdün şartname ve sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilmemesi, işletme ruhsatının iptal edilmesi hallerinde tebligat yapılmasına gerek kalmayarak sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek ve teminat gelir kaydedilecektir. Ayrıca cari yıl kira bedeli kiracıdan tazminat olarak talep edilecektir. 36-) Burada zikredilmeyen bütün kanuni sorumluluklar kiracıya aittir. 37-) Anlaşmazlıkların çözümünde Antakya Mahkemeleri yetkilidir. İş bu taşınmaz kira ihalesi şartnamesi 37 (otuz yedi) maddeden ibaret olup bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir. Taahhüt Eden veya Vekili Adı-Soyadı :.. İmzası Adresi :..../05/2016

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ 7 ADET İŞYERİNE AİT KİRA ŞARTNAME TASARISI

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ 7 ADET İŞYERİNE AİT KİRA ŞARTNAME TASARISI ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ 7 ADET İŞYERİNE AİT KİRA ŞARTNAME TASARISI 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan toplamda 7 adet İşyeri 2886 Sayılı kanunun.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ ANTAKYA BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN MUHTELİF YERLERDEKİ İŞYERLERİNE AİT KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ 1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYESİ SERİNYOL/YEŞİLOVA MAHALLESİ ve SERİNYOL/AKINCILAR MAHALLESİ ÇAY BAHÇESİ KİRA ŞARTNAME TASARISI

ANTAKYA BELEDİYESİ SERİNYOL/YEŞİLOVA MAHALLESİ ve SERİNYOL/AKINCILAR MAHALLESİ ÇAY BAHÇESİ KİRA ŞARTNAME TASARISI ANTAKYA BELEDİYESİ SERİNYOL/YEŞİLOVA MAHALLESİ ve SERİNYOL/AKINCILAR MAHALLESİ ÇAY BAHÇESİ KİRA ŞARTNAME TASARISI 1-) Mülkiyeti Kamuya ait Serinyol/Yeşilova Mahallesi (536 Ada 2 Numaralı Parsel ve Serinyol/Akıncılar

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYESİ TAHTAKÖPRÜ MAHALLESİ MESİRE ALANI KIR GAZİNOSU KİRA ŞARTNAME TASARISI

ANTAKYA BELEDİYESİ TAHTAKÖPRÜ MAHALLESİ MESİRE ALANI KIR GAZİNOSU KİRA ŞARTNAME TASARISI ANTAKYA BELEDİYESİ TAHTAKÖPRÜ MAHALLESİ MESİRE ALANI KIR GAZİNOSU KİRA ŞARTNAME TASARISI 1-) Belediyemiz yetki ve sorumluluk sahasında Tahtaköprü Mahallesinde Piknik Alanında bulunan Kır Gazinosu işletilmek

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ Bolu İli Merkez İlçesi yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36,37

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1- Güzelbahçe Belediyesi sınırları dahilinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve İlan Reklam Yönetmeliği

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI İHALE DOSYASI ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ: Mülkiyeti Belediyemize ait Serinyol Eski Belediye binası bitişiğindeki yüzme havuzu, Karlısu Osmanlı

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın Bağlı Bulunduğu Kurumun Adı : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İli: : Kayseri İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : - Mevkii : Kampüs

Detaylı

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe

Yüzölçümü(m2) 74 m2 lik Kafeterya yeri ile 220 m2 lik Orta Bahçe GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Güzelbahçe Belediyesine ait Ayşe Mayda Spor Tesisleri içinde bulunan 74 m2 lik

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait, Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Caddesi No:46/A adresindeki

Detaylı

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri

Mevkii Cinsi Pafta Ada / Parsel Güzelbahçe Otobüs Son Durağı İşyeri GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ I GENEL ŞARTLAR Madde 1 - Aşağıda nitelikleri belirtilen, Atatürk Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:182 adresindeki yer, Güzelbahçe Belediye Encümenince

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 69. Maddesine

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS GİRİŞİ 68 M2 VE BAŞTABİPLİK GİRİŞİ 130 M2 OLMAK ÜZERE TOPLAM 198 M2 KANTİN YERİ KİRALAMA İHALESİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın ; I-

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ:

5 - İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ, EN SON TEKLİF VERME SÜRESİ: AFYONKARAIIISAR T C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Afyonkarahisar İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi g jf \ V/ DR.H.İBRAHİM

Detaylı

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL ARSALAR SATILACAKTIR Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Atatürk Mahallesi (M.K:573) Şahabeddin Dede Caddesi No:6/E numarataj adresindeki

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. Cinsi ve Yüzölçümü (m2) m2 Kapalı alan m2 Teras

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. Cinsi ve Yüzölçümü (m2) m2 Kapalı alan m2 Teras T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1-İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi Şehit Metin Tavaslıoğlu caddesi No:3 (Men.Kod:397)

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve

MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve 1 DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve Kuzey Kapısında

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 3 adet dükkanımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: 1-İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR A-TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflarşahinbey BELEDİYESİ İDARE, İhaleye katılangerçek veya

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TOPLAM 26 ADET BÜFENİN KİRA ŞARTNAME TASARISI

ANTAKYA BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TOPLAM 26 ADET BÜFENİN KİRA ŞARTNAME TASARISI ANTAKYA BELEDİYESİ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN TOPLAM 26 ADET BÜFENİN KİRA ŞARTNAME TASARISI 1-) TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Parkı (Eski DSİ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU, ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI Madde 1 Koyunculuk

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân,

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. 1-)Atatürk Mahallesi (M.K:574) 1013 Sok.No:4/G numarataj adresindeki 50,00 m2 Dükkân, 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası

KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası KİRA ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE 1- Kiraya verilecek taşınmazın : Mimarlık Fakültesi Fotokopi Odası İlçesi : Melikgazi Mahalle/Köyü : Talas Mevkii : Kampus İçi Pafta No / Cilt No :- Ada No / Sayfa No

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 89

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait, Mevlana Mahallesinde aşağıda sıra no, ada parsel, blok, kat, bölümü, tipi, muhammen bedeli belirtilen, 3+1 ve 2+1 daire tipinde olan 335 adet

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 80

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Boş Arazi ilçesi Marmaris Yüzölçümü (m2) j 5910,20 m^ Mahalle/Köyü Sanana Pafta No/Cilt No Cadde/Sokak/ Meydan Ada No/Sahife

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 81

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

VEZİROĞLU MAHALLESİ 1. SOKAK NO:200/A-B ŞEHZADELER/MANİSA ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR.

VEZİROĞLU MAHALLESİ 1. SOKAK NO:200/A-B ŞEHZADELER/MANİSA ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. VEZİROĞLU MAHALLESİ 1. SOKAK NO:200/A-B ŞEHZADELER/MANİSA ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. 1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait; Veziroğlu Mahallesi

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ 1- GENEL ŞARTLAR

KİRA ŞARTNAMESİ 1- GENEL ŞARTLAR Ek-3 (RG:26.07.2007/26594) KİRA ŞARTNAMESİ 1- GENEL ŞARTLAR MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın; İli : Malatya İlçesi Köyü Mevkii Pafta No.lCilt No. Ada No.lSayfa No. Parsel No.lSıra No. Yüzölçümü Cinsi

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. Merkez Yeni Camii / II Mıntıka Mah. (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse

KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR. Merkez Yeni Camii / II Mıntıka Mah. (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse KİRA ŞARTNAMESİ I- GENEL ŞARTLAR MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın; İli -.Yozgat İlçesi Mahalle/Köyü Mevkii Pafta No./Cilt No. Ada No./Sayfa No. Parsel No./Sıra No. Yüzölçümü Merkez Yeni Camii / II

Detaylı

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri

Detaylı

VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR.

VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. VEZİROĞLU MAHALLESİ VEZİROĞLU 1. SOKAK NO:200 /A-B ADRESLİ, 3243 PARSELDE KAYITLI VEZİROĞLU SOSYAL TESİSLERİNİN İDARİ ŞARTNAMESİDİR. 1- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, Veziroğlu Mahallesi

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2018.MLZ.YAT.10 AG DAĞITIM PANOSU VE BOX (SDK) ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

KİRA ŞARTNAMESİ. MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler

KİRA ŞARTNAMESİ. MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler KİRA ŞARTNAMESİ MADDE 1 - Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler İli : İlçesi : Mahallesi : Pafta : Ada : Parsel : Tapu Sicilinde kayıtlı cinsi : Tapu Sicilinde kayıtlı yüzölçümü : Kayyımla İdare edilen

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Narlıdere Hasan İçyer İlk-Ortaokulu Kantin Şartnamesi

Narlıdere Hasan İçyer İlk-Ortaokulu Kantin Şartnamesi Narlıdere Hasan İçyer İlk-Ortaokulu Kantin Şartnamesi Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MADDE 1: İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İdarenin Adı : Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adres : Mithatpaşa

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 08.MLZ.YAT. NYY, NYFGbY ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a) Adresi

Detaylı

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI İHALE DOSYASI ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ: Mülkiyeti Belediyemize ait Serinyol Eski Belediye binası bitişiğindeki yüzme havuzu, Karlısu Osmanlı

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu şartnamede Tarım İşletmeleri

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı