NO Adı Özellikleri Adedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NO Adı Özellikleri Adedi"

Transkript

1 SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği : Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat:1 SİNANPAŞA Tel: Fax: G E N E L Ş A R T L A R Madde 1 : Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aşağıda tapu kaydı bilgileri ve nitelikleri belirtilen, farklı yerleşim yerinde bulunan ve bir bütün olarak ihale edilecek süt toplama merkezlerindeki taşınmazlar ile süt toplama ve soğutma merkezinde bulunan taşınır malzemeler birlik ihale komisyonunca 30/12/2013 Tarihinde, Pazartesi günü, saat de yapılacak açık artırma ihalesi ile kiraya verilecektir. Madde 2 : Kiraya verilecek taşınmaz malın: Mahallesi/köyü Mevkii : Sokağı : Cinsi : Yüzölçümü: Sinanpaşa Merkez Akpınar Mah. Paşa Camii Arkası Süt soğutma binası 6 M2 1 İntermak Süt Soğutma Tankı (.000.Lt) 1 3 Japyy Süt Soğutma Tankı (.000.Lt) 1 4 XP Bilgisayar 1 Süt Bekletme Tankı 1 6 St 2000 C Yıkama Makinesi (Rottest) 1 7 Süt Pompası (Santrafüj) 1 8 Süt Tartı Sistemi 1 9 Krom Çelik Boru ve Malzemeleri m2 Pvc Bölme Çalışma ofisi 1 11 Malzeme Dolabı 2 12 Çalışma Masası 1 13 Plastik Sandalye 2 14 Gıda Hortumu 1 mt 1 Paslanmaz Kelepçe 16 Hortum Bağ Rekorları

2 Balmahmut Köyü İ.Ö.O Yanı 3 m2 1 Karatay Süt Soğutma Tankı (1.00.Lt) 1 Ariston Shape Eko 6 Litre 10 Gıda Hortumu 1 mt Boyalı Köyü İ.Ö.O Yanı 4 m2 1 Karatay Süt Soğutma Tankı (1.00.Lt) 1 Ariston Shape Eko 6 Litre 10 Gıda Hortumu 1 mt Karacaören Köyü Muhtarlık Yanı 30 m2 1 Karatay Süt Soğutma Tankı (1.00.Lt) 1 Ariston Shape Eko 6 Litre 10 Gıda Hortumu 1 mt

3 Kınık Köyü Sağlık Ocağı Yanı 3 m2 1 Karatay Süt Soğutma Tankı (1.00.Lt) 1 Ariston Shape Eko 6 Litre 10 Gıda Hortumu 1 mt Madde 3 : İhale Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğinde, 28 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği gereğince açık ihale usulü ile yapılacaktır sayılı 28 Nisan 2007 tarihli yönetmelik hükümlerinde yer alan düzenlemeler bu şartnamenin eki niteliğindedir. İhale sonunda ihaleyi alan firma veya kişi ile yapılacak sözleşme içinde aynı yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca ihaleyi alan firma veya kişi ile yapılacak kira sözleşmesinde Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun (GKK) hükümleri tamamlayıcı hükümler olarak kabul edilecektir. Teklifler Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir. Madde 4 : Taşınmaz ve taşınır malların kira süresi 2(İki) yıldır. Süt soğutma merkezleri bir bütün olarak ihale edilecektir. Kira artışları müteakip yıllar için 7. madde de belirtilen artış oranına göre sözleşmenin devam edebileceği karşılıklı olarak karara bağlanır. Madde : Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek miktarda geçici teminat alınır. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinde belirtilen 2.00,00*24 = ,00.TL değerler üzerinden geçici teminat kabul edilir. Madde 6 : Kesin teminat 2 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. oranı %6 dır. Kesin teminat sözleşme imzalanması ile birlikte verilir. Kesin teminat ile birlikte ihaleyi alan ve kendisi ile sözleşme yapılan yüklenici kendisine teslim edilen şartnamenin 2.maddesindeki taşınır ve taşınmaz malzemelerin maddi değeri karşılığında BANKA TEMİNAT MEKTUBU veya NAKİT verir. Madde 7 : İsteklilerce aylık kira bedeli üzerinden teklif verilecektir. Takip eden yıllar kira bedelleri ise 1 önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan TEFE (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 7-a. Kira bedeli aylık şeklinde her ayın ine kadar peşin olarak tahsil edilecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı AATUHK 1. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

4 Madde 8 : İhaleye katılabilmek için Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak yukarıda açıklanan biçimde geçici teminatı yatırmak şarttır. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen hususlarla doğrudan ve dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına ihaleye katılamazlar. Madde 9 : İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmeksizin ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Madde 10 : İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 3 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 36.maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 3 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşme düzenlemek, ihaleyle ilgili müşteriye ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat birlik bütçesine irat kaydedilir. İdarede aynı süre içerisinde taşınmaz ve taşınır malı müşteriye mahallinde tanzim edilecek tutanakla, şartnamede belirtilen sınır ve vasıflara göre teslim eder. Tutanakta taşınmaz ve taşınır malları bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kira müddeti, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar. Madde 11 : Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından taşınmaz malı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim eder. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat ve üzerindeki muhdesat ve dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir. O günkü değer üzerinde bedeli tazmin ettirilir veya belirlenecek piyasa fiyatı üzerinden teminatından kesilir. Madde 12 : Kira süresi sona erdiği halde kiraya verilen yer kiracı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde her geçen gün için kiralama bedelinin güne isabet eden miktarının 3 katı tutarında ödeme yapmayı kabul eder. 12-a. Kiraya verilecek süt toplama merkezlerindeki birlik adına olan mevcut sanayi elektrik aboneliği ile içme suyu vb. abonelikler sözleşme imzalanmadan evvel kiralayan adına kiracı aboneliğine dönüştürülür. 12-b. Şartname ve sözleşme hükümlerinin ihlali ile birlikte aylık kira bedelinin iki ay üst üste ödenmemesi halinde, idarece ödemenin yapılmasına yönelik yapılacak tebliğden itibaren 7 gün içinde kira bedelinin ödenmemesi durumunda sözleşme idare lehine tek taraflı fesih edilebilir. Kiralayanın teminatları birlik adına irat kaydedilir. 12-c. Kiraya alanın işletmede yürütülecek olan süt toplama faaliyetine 1 aydan fazla ara vermez bu süreden fazla süt toplama faaliyetini durduran kiracının sözleşmesi fesih edilir. Kiralayanın teminatları birlik adına irat kaydedilir. 12-d. Birlik süt alım merkezinde görevli personelin iş yeri teslim günü itibariyle birlikte geçen sürelerinin tazminatı birlik tarafından ödenecek ve müteakiben kiralayan kişi veya şirket tarafından bu işçinin çalıştırılmasına devam edilecektir. Madde 13 : Kiraya verilen yerler; Kiracı sabotaj, yangın vb gibi tehlikelere karşı binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya badana gibi onarım yapmak, arsa veya arazi ise değerini

5 düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zararı birliğe ödemek zorundadır. Madde 14 : Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, amacına uygun olarak ve birliğin onayını almak koşulu ile ilave yapabilir, ancak kiralama sonunda yaptığı ilaveler için bir bedel talep edemez. Yaptığı ilaveyi olduğu şekliyle bırakır. Birlik tarafından alınan şartlı onay belgeleri süresi 6 (Altı) ay olup ancak; ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda Şartlı Onay Belgesi geçerliliğini kaybeder. Hükmünden dolayı onay belgeleri ile ilgili yükümlülükleri kiralayan tarafından yerine getirilir. Süt toplama işi ile ilgili tüm resmi kurumlarca verilen ceza ve yaptırımlardan kiracı sorumludur. Kira sonunda onay belgesi kapsamında yaptırdığı veya ilave olarak alınan malzemelerin kiracı tarafından yerinden kaldırılır veya anlaşma yoluna gidilir. Madde 1 : Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 1 gün içerisinde tahliye edilir. Madde 16 : Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya verilen idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ihale yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 17 : Bu şartname kiraya veren idarenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder. Madde 18 : Gerektiğinde ihtilafların hal merci Sinanpaşa İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi :

KİRA SÖZLEŞMESİ. Kiracının; Adı-Soyadı, Unvanı : T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. : Telefon Numarası : Adresi : KİRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Kiraya verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın; İli : İlçesi : Mahalle/Köyü : Mevkii : Yüzölçümü : İlk Yıl Kira Bedeli : Kiralama Amacı : Kiraya Veren : Kiracının;

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ -------------------------

KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ ------------------------- KİRA SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTNAMESİ ------------------------- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI. MADDE-1- Bu Kira sözleşmesi, bir tarafta Adalar Belediyesi İşletme Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ

TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ TEZGÂH SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi :

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : EK-1 OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Seri No : Adresi : Cilt No : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : Sıra No NAKDÎ BAĞIŞLAR Bağışın Cinsi (TL/Döviz ) Tutar

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ YENİKENT TİCARET MERKEZİ BİNASININ KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- KİRALAMA İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede kiraya

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TSK EĞİTİM VAKFI'NA AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Beldesi Dumlupınar Mahallesi 561 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, Mülkiyeti

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME

10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME 10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME İŞİN MİKTARI, MUHAMMEN BEDEL VE GENEL ESASLAR: Madde 1-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TTAE) (bundan sonra kısaca

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı