Gayrı resmi tercüme AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL İÇ KONTROL STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayrı resmi tercüme AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL İÇ KONTROL STANDARTLARI"

Transkript

1 Gayrı resmi tercüme AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL İÇ KONTROL STANDARTLARI 1. ETİK KURALLAR VE BÜTÜNLÜK Her Genel Müdürlük, personel davranışlarını belirleyen, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemeye ve bildirmeye ilişkin kurallardan personelin tam olarak haberdar olmasını sağlamalıdır. Şu belgeler personel kullanımına hazır bulunmalıdır: İyi yönetim davranış kuralları, Komisyon prosedürü kuralları ve Personel Yönetmeliği Genel Müdürlükler, mevcut personelin etik kurallar ve bütünlükle ilgili olarak özellikle çıkar çatışmaları bakımından, bilgilendirilmesini sağlamak üzere yıllık bazda güncelleme için gerekli yöntemleri ( , intranet, bilgi notu ) kurmalıdır. 2. MİSYON, ROL VE GÖREVLER Her Genel Müdürlük tüm personelle güncel ve yazılı esaslarda iletişim kurmalıdır: Dairelerin misyonu (birim, müdürlük ve genel müdürlük) Dairelerindeki rolleri (iş tanımı) Görev dağılımı (bireysel hedefler) ve ulaşılması beklenen sonuçlar Genel Müdürlük, müdürlük ve birimlerin mevcut misyonu açık bir şekilde tüm personele iletilmiştir ve buna ulaşılabilmektedir. Tüm personel için güncel iş tanımları (işin profilini, gereklerini ve iş ortamını da kapsayan) tüm tarafların onayından sonra hazırlanmıştır ve tanıtılmıştır. Hedefler ve ulaşılması beklenen sonuçlar, tüm tarafların onayından sonra oluşturulmalı ve tüm personel için güncelleştirilmelidir. 3. PERSONEL YETKİNLİĞİ (İŞE ALIM, EĞİTİM VE HAREKETLİLİK) Her Genel Müdürlük devamlı olarak personel yetkinliği ile görevleri arasında uyum sağlamalıdır. EĞİTİM Harcama yetkisi bulunan tüm müdürler ve birim yöneticileri harcama süreci eğitimi ne katılmış olmalıdır. İlgili personel (özellikle mali çevrimde yer alanlar) Yeni Mali Düzenleme ye ve/veya Yeni Sincom 2 ye ilişkin eğitime katılmış olmalıdır sonunda eğitim çalışmalarına kişi başına ortalama 7 işgünü ayrılmış olmalıdır. Merkezi kurallar ve tavsiyeler ile uyumlu olarak eğitim fonksiyonunu geliştirme sorumluluğu taşıyan eğitim yöneticisinin görevlendirilmesi.

2 Merkezi hizmet birimlerinden alınan talimatlar ve tavsiyeler ile birlikte Genel Müdürlüğün politikasından kaynaklanan ihtiyaçları temel alan bir stratejik eğitim çerçevesinin oluşturulması. Her bir yetkili tarafından icracı yönetici ile tartışılarak onaylanan bir eğitim haritası yapılmalıdır. Personelin tüm eğitim çalışmalarını kapsayan Eğitim Belgesi kayıtları güncel olarak tutulmalıdır. Her Genel Müdürlükte bir yerel kariyer rehberi görevlendirilmelidir. Bu kişinin rolü, bireylerin kariyer gelişimine, değişkenliğine veya terfisine yardımcı olmak için tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmektir. Genel Müdürlük, her personelin en azından zorunlu nitelikteki eğitimlere katılımını sağlamak zorundadır. HAREKETLİLİK Hareketliliği teşvik etmek, izlemek ve uygulamak üzere politika belirlemek (boş pozisyonların yayınlanması, geçişi kolaylaştırmak için dosyayı özetlemek, uzmanlık gerektiren görevlerin listesi ) Yıllık faaliyet raporu sırasında bir iç hareketlilik analizi yapılmalıdır. 4. PERSONEL PERFORMANSI Her Genel Müdürlük en azından yıllık olarak tüm personelinin performansını gözden geçirmelidir. Personelin en azından yılda bir kez performans raporlamasından sorumlu kişiyle performanslarını tartışma/görüşme imkanı olmalıdır. Belirli performans sorunları tespit edildiğinde yöneticiler durumdan mümkün olduğunca erken haberdar edilmelidir. Tüm yeni personel CDR eğitimini takip etmelidir. Genel Müdürlüğün yönetimi 2002 yılı için genel performans ve raporlama standartları belirlemiştir. Tüm personelin performansları en azından yıllık bazda gözden geçirilecektir ve bu bağlamda tüm personelin bireysel performanslarını raporlayan yetkiliyle tartışma/görüşme fırsatı olacaktır. İş ve hiyerarşi değişikliği veya performansla ilgili herhangi bir sorun olması durumlarında ara incelemeler yapılmıştır. 5. HASSAS GÖREVLER Her Genel Müdürlük hizmetlerindeki hassas görevlerin envanterini oluşturmalı ve uygun rotasyon politikası belirlemelidir. Hassas tanımlaması yapılan görevi gerçekleştiren kişi en geç 5 yıl sonra başka bir göreve atanmalıdır. Zorunlu hareketliliğe konu olan tüm hassas işlerin bir listesinin oluşturulması Hassas bir görevi 7 yıldan daha uzun süredir yürüten kişilerin diğer görevlere atanmasını sağlamak.

3 6. YETKİ VERME Sorumluluklar ve yetki sınırları açıkça tanımlanmalı, bu görevler dağıtılmalı ve yazılı olarak bildirilmelidir. Yetki verilmesi, alınması gereken kararların önemine ve risklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Tüm harcama yetkilileri ve yetki devredilenler yetki belgelerini, yetki devrine ilişkin bilgileri ve özel belgeleri almış olmalıdır. Mali işlemler çerçevesinde sorumlulukların dağıtımı tanımlanmış, devredilmiş ve yazılı olarak bildirilmiştir. Tüm yetki verme süreçleri verilecek kararların önemine ve risklerine uygun olmalı, açıkça tanımlanmalı ve yazılı olarak bildirilmelidir. 7. HEDEF BELİRLEME Her Genel Müdürlük, politika alanı ve faaliyet bazında Komisyon tarafından tespit edilen genel hedefleri ve ulaşılması istenen sonuçları personeline bildirmelidir. Her Genel Müdürlük, her faaliyet için genel hedefleri özel hedeflere ve beklenilen sonuçlara dönüştürmeli ve bunları personeline bildirmelidir. Özel hedefler gerçekleşebilir olmalı, anlamlı ve pratik ölçüler taşımalıdır. Her faaliyet için ulaşılması beklenen çıktı ve etki bakımından en azından bir hedef tanımlanmalıdır. Hedefler SMART kriteri (özel, ölçülebilir, kabul edilen, gerçekçi, süreli)açısından kontrol edilmelidir. Hedefler tüm personele bildirilmelidir. 8. ÇOK YILLI PROGRAMLAMA (Sadece çok yıllı bütçeye sahip olan faaliyetlere uygulanabilir) Bir kararın veya bir faaliyetle birlikte onun çok yıllı mali programlamasını meydana getiren yasal temelin kabulü sırasında, Genel Müdürlük bir yol haritası oluşturmalıdır. Genel Müdürlükler devam eden çok yıllı faaliyetlerin yol haritasını çizmelidir. Bu yol haritası, ihale ilanının yayınlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, seçimin yapılması, sözleşmenin hazırlanması, komitelere danışılması, faaliyetin her aşamasındaki işlemler için gereken önemli kilometre taşlarını içeren kritik yolu belirlemelidir. 9. YILLIK YÖNETİM PLANI Her Genel Müdürlük, uygun hedefleri ve göstergeleri ve bunları başarmak için gereken kaynakları (mali ve insani) içeren, yıllık yönetim planını hazırlamalıdır.

4 ABM rehberi, Genel Müdürlüklerin hedefleri ve göstergeleriyle birlikte ABB seviyesinde düzeltmelerini ve kaynak tahsisi yapmalarını, izleme ve raporlama sorumluluklarını yüklenmelerini öngörmektedir Yıllık Yönetim Planı en azından aşağıdakileri içermelidir: Genel Müdürlük düzeyinde: Misyon beyanı Genel hedefler APS inisiyatifleri Toplam kaynaklar (mali kaynak ve insan kaynağı) Yıllık değerlendirme planı Faaliyet düzeyinde: En az bir hedefi olan faaliyetler (etki ve sonuç) Hedef başına en az bir gösterge Toplam kaynaklar (mali kaynak ve insan kaynağı) Temel faaliyetler ile beklenen çıktıları ve öngörülmüşse bunlarla birlikte genişletilmiş etki değerlendirmesi listesi 2003 Yıllık Yönetim Planı tüm personele bildirilmiştir. 10. HEDEFLERE İLİŞKİN PERFORMANSIN İZLENMESİ Her politika alanı ve faaliyet için ekonomiklik, verimlilik ve etkililik göstergelerini de içeren, ana performans göstergeleri belirlenmeli ve izlenmelidir. Yönetim düzenli olarak her faaliyet için belirlenmiş olan hedeflerle birlikte çıktıları ve etkilerini karşılaştıran raporları almalıdır. Hedeflere ulaşmada tespit edilen eksikliklere karşı yönetim gerekenleri yapmalıdır. ABM rehberi, Genel Müdürlüklerin göstergeler ve kaynak tahsisiyle birlikte hedefleri belirlemelerini ve işleyişin izlenmesi ve raporlama için sorumlulukların dağıtımını öngörmektedir. AMP 2004 açısından, her aktivitenin etkisi ve çıktısı bakımından hedef başına en azından bir gösterge belirlenmelidir. Mümkünse performans kriterleri RACER (ilgili, kabul görmüş, güvenilir, kolay ve sağlam) kriterini karşılamalıdır. 11. RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ Her Genel Müdürlük, sistematik olarak ana faaliyetleriyle ilgili riskleri en azından senede bir analiz etmelidir, bunları tespit etmek için faaliyet planları geliştirmelidir ve bu planları uygulamak için sorumlu personeli atamalıdır. En yüksek riskleri taşıyan faaliyetleri belirlemek için en azından senede bir risk tespiti yapılmıştır. Yönetim, yüksek riskli olduğu kabul edilen faaliyetler için uygun hareketleri tasarlamıştır.

5 Genel Müdürlük bünyesinde yeni FR nin uygulamasına ilişkin izleme programı yürütülmüştür. 12. YETERLİ YÖNETİM BİLGİSİ Yöneticiler ve diğer personel bütçe uygulamasına, kaynakların kullanımına ve bunlara ait yönetim planının gelişimine ilişkin düzenli, güvenilir ve kolayca erişilebilen yönetim bilgisini almalıdırlar. Komisyon Gündem Planlamasını desteklemek için IRMS tatbik edildi ve kullanıldı. Mali yönetimi, kaynakların kullanımını ve yönetim planının uygulanmasını düzenli olarak izleyebilmek için belirlenen göstergeleri içeren puan tablosu oluşturuldu. Yönetim bilgisi düzenli raporlarında mali alana ilişkin aşağıdaki göstergeler yer alabilir. bütçe ödeneklerinin uygulanma seviyeleri ödeme gecikmeleri ödenmemiş taahhütlerin değerlendirilmesi ödeme emirlerinin sayısı taahhüdün gerçekleştirilememe düzeyi 13. EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMLERİ Her Genel Müdürlük gelen ve giden evrakı son teslim tarihlerini etkili olarak izlemeye imkan verecek şekilde sistematik olarak kaydetmeli ve ilgili her personelin ulaşabileceği anlaşılır ve güncel bir dosyalama sistemi sağlamalıdır. Kişisel verilerin güvenliği ve korunması: Belge yönetimi, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasına ilişkin hükümlerle uyumlu olmalıdır. Organizasyon: Her Genel Müdürlük bir veya birkaç tane Belge Yönetim Merkezi kurmalı veya sağlamalı ve bir Belge Yönetim Memuru görevlendirmelidir. Kayıt: Komisyon dairelerinin faaliyetleri sırasında aldıkları veya yazdıkları her türlü belge (kağıt, faks, , elektronik) kaydedilmelidir: gerekli hallerde, Komisyon veya Komisyonun daireleri tarafından cevap verilmesi veya izlenmesi gereken belgeler ve kısa süreli olmayıp önemli bilgi içeren belgeler Kayıtlar, belgenin referanslarını içerecek biçimde saklanmalıdır. Genel Müdürlükler, genel kayıt standartlarını içerecek şekilde iç yöntemlerini ve gelen ve giden evrak için çalışma yöntemlerini uyarlamalıdır. Adonis isimli evrak kayıt sistemi Genel Müdürlükçe kullanılmaktadır. Dosyalama:

6 Kayıtlı belgeler bir dosyada saklanmalıdır. (kağıt üzerinde veya elektronik ortamda) Genel Müdürlük tarafından dosyaları listelemek için tasarlanan bir dosya listesi meydana getirilmiştir ve güncel olarak tutulmaktadır. Genel Müdürlük dosyalama ve dosya yönetimi hususundaki iç prosedürlerini, dosyalamaya ilişkin genel standartlara ve dosya yönetimine uygun hale getirecektir. 14. HATALARI RAPORLAMA Doğrudan hiyerarşik üste raporlamaya ek olarak muhtemel hataları raporlamayı içerecek şekilde uygun yöntemler oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. Yukarıda sayılan koşullara uyan kişiler bu tür bilgileri iletmelerinden dolayı haksız veya ayrımcı muamele görmemelidirler. Genel Müdürlük personeline hatalı davranışlarla ilgili olarak ortaya çıkacak problemler hakkındaki Komisyon Kararı hakkında bilgi verilmiştir. Mevcut personel için, Genel Müdürlük tarafından yıllık hatırlatma düzenlenmektedir.(posta, intranet, not ) Genel müdür OLAF için önemli olduğu düşünülen bir konuyu rapor ettiğinde, Komisyon üyesinin uygun zamanda bilgilendirilmesi için gerekli yöntemler belirlenmiştir. 15. PROSEDÜRLERİN BELGELENDİRİLMESİ Genel Müdürlükteki temel süreçler için kullanılan prosedürler tamamen belgelendirilmeli, güncellenmeli ve ilgili personel için hazır edilmelidir ve Mali Düzenleme (yönetmelik) ve tüm ilgili Komisyon kararlarıyla uyumlu olmalıdır. Tüm temel prosedürlerin envanteri yapılmıştır. Tüm mali prosedür uygun olarak belgelendirilmiştir. Tüm temel operasyonel ve idari yöntemler uygun olarak belgelendirilmiştir. Tüm prosedürler; ilgili düzenlemeler, özellikle yeni Mali Düzenlemeyle ve onun uygulama kurallarıyla uyumlu olarak gözden geçirilmiştir ve güncellenmiştir 16. GÖREVLERİN AYRILIĞI Her işlemin operasyonel ve mali yönü birbirinden bağımsız iki kişi tarafından kontrol edilmelidir. Her işlemin başlama ve onaylama fonksiyonları ayrı tutulmalıdır. Bir işleme yetki verilmeden önce operasyonel ve mali konular, işlemi başlatan personel haricindeki personel tarafından doğrulanmalıdır. Bir işlemin harcama öncesi ve sonrası kontrolünde görevli olacaklar, bunların başlatılmasında görev alan kişilerden farklı olmalı veya bunların astları olmamalıdır.

7 İç kontrol sistemlerinin yeterliğini ve etkililiğini değerlendirmek için yürütülen ek örnek kontrollerde, bu kontrolleri yapan personel başlangıç aşamasında veya bu dosyaların onaylanmasında yer almamış olmalıdır. Uygulanan mali akışlar ilgili düzenlemelere uygun bir biçimde seçilmiştir. 17. GÖZETİM Her Genel Müdürlük, idarenin belirlediği prosedürlerin etkili biçimde yürütülmesini sağlamak için uygun görüldüğü hallerde, işlemlerin bir örneğinin harcama sonrası denetimini kapsayacak şekilde uygun gözetim düzenlemeleri tesis etmelidir. Yönetim, mali faaliyetler için tanımlanan prosedürlerin etkili ve devamlı olarak yürütülmesi için gözetim amaçlı kontroller yapmalıdır. Bu kontroller işleri yürüten personel tarafından yapılan düzenli gözden geçirmeleri, kontrol listeleri aracılığıyla raporlamayı, istisna raporlarını, örnek testleri, göstergeleri veya en uygun araçları içerebilir. Yönetim, operasyonel ve idari faaliyetler için belirlenen yöntemlerin etkili ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak için gözetim kontrollerini yapmalıdır. 18.İSTİSNALARI KAYDETME Her Genel Müdürlük kontrollerden ayrı olan veya belirlenen politikalardan ve yöntemlerden ayrı tutulan istisnai durumlarda tüm olayların, faaliyet gerçekleştirilmeden önce belirli bir düzeyde belgelenmesini, açıklanmasını ve onaylanmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. İstisnalara ilişkin olarak, kimin bu istisnalara onay vermeye yetkili olduğunu ve bunların nasıl kayıt edilmesi gerektiğini de içerecek biçimde bir düzenleme ve kayıt yöntemi tespit edilmelidir. 19.İşlemlerin sürekliliği Her genel müdürlük işlemlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygun düzenlemeleri yapmalıdır.(yetkili kişinin yokluğu, yetkili kişinin vekaleti, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişiklikleri, atama, emeklilik) Mali işlemler için vekalet sistemi kamu hizmetinin sürekliliğini sağlamak için kurulmuş olup vekalete ilişkin kurallara uygun biçimde yürütülmelidir. Tüm vekiller, görevlerini yerine getirmeden önce görevlendirme belgelerini kabul etmelidir. İlgili operasyonel faaliyetler için uygun vekalet düzenlemeleri yapılmalıdır. Görevlerini bırakan tüm yetkililerin, yapılmakta olan işin devam edebilmesi için, haleflerine görevlerin durumu ve temel belgelerin nerelerden temin edilebileceği

8 hakkında özet bilgi içeren bir dosya hazırlamalarını sağlayacak etkili yöntemler mevcut olmalıdır. Yöneticiler, özet bilgi içeren dosyanın yetkili kişi transfer olmadan önce hazırlanmasından sorumludurlar. 20.İç kontrole ilişkin zayıf yönlerin kaydedilmesi ve düzeltilmesi Düzgün raporlama ve iç kontrolün zayıflıklarının sonradan düzeltilmesi ve ilgili herhangi bir yöntemin güncellenmesi için açıkça tanımlanmış bir süreç belirlenmelidir. Operasyonel kılavuzlar, süreci açıklamalı ve muhtemel iç kontrol zayıflıklarını veya uygun olmayan yöntemlerin bildirilmesi gereken yetkili dairedeki kişiyi tanımlamalıdır. 21.Denetim raporları Her genel müdürlük yapılan tavsiyeleri ve İç Denetim Servisi, kendi iç denetim kapasitesi ve Avrupa Sayıştay ı tarafından sunulan raporlara ilişkin olarak yapılanları her yıl gözden geçirmelidir. Zayıflıkları çözmek için uygun faaliyet planlarını belirlemeli ve bu planların yürütülmesini izlemelidir. Her genel müdürlük yapılan tavsiyeleri ve İç Denetim Servisi, kendi iç denetim kapasitesi ve Avrupa Sayıştay ı tarafından sunulan rapor karşısında yapılanları her yıl gözden geçirmeli, zayıflıkları çözmek için uygun faaliyet planlarını belirlemeli ve bu planların yürütülmesini izlemelidir. Genel müdürler; sorumlu komisyon üyesine, kendi bünyelerindeki İç Denetim Kapasiteleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, ulaşılan sonuçlar ve planlanan veya İç Denetim Servisi nden, Avrupa Sayıştay ından, harcama sonrası kontroller kapsamında genel müdürlüklerden ve OLAF tan (European anti-fraud Office) gelen çözüm faaliyetleri hakkında yılda en az iki kez bilgi verirler. Ara dönemde, yukarıda bahsedilen bilgi genel müdürün uygun bulduğu zamanlarda kendisine sunulmalıdır. 22.İç denetim kapasitesi Her genel müdürlük, risk yönetimi esaslı yıllık çalışma programı ile birlikte yeterli ve düzgün biçimde çalıştırılan iç denetim kapasitesi kurmalı veya buna ulaşabilmelidir. İç denetim kapasitesinin bir düzenlemesi olmalı, genel müdür tarafından onaylanmalı ve imzalanmalıdır. İç denetim kapasitesinin Başkanı tarafından, kişisel risk değerlendirmesi esas alınarak yıllık çalışma programı yapılmalı ve genel müdür tarafından onaylanmalıdır. İç denetim kapasitesinin, kararlaştırılan çalışma programını yürütebilmesi için, sayı, kıdem ve tecrübe bakımından yeterli personeli olmalıdır.

9 23.Değerlendirme Her genel müdürlük, tüm faaliyetlerinin harcama öncesi ve harcama sonrası değerlendirmesini yürütme veya buna ilişkin görevlendirmeyi yapma sorumluluğu taşıyan bir değerlendirme fonksiyonu kurmalı veya buna ulaşabilmelidir. Planlanan değerlendirmelerin zamanlamasını belirleyen ve ilerlemelerin düzenli gözden geçirilmesine ilişkin bir değerlendirme planı hazırlamalıdır. Değerlendirme raporlarına ait sonuçların sistematik olarak izlenmesini sağlamalıdır. Değerlendirme fonksiyonu kurulmuştur ve değerlendirme faaliyetleri Komisyon tarafından onaylanmış olan değerlendirme standartlarıyla uyumlu olarak yürütülmektedir. 24.İç kontrolün yıllık gözden geçirilmesi Her genel müdürlük, yıllık faaliyet raporunda genel müdürlüğün iç kontrol konusundaki taahhüdüne esas olacak şekilde iç kontrol düzenlemelerine ilişkin yıllık gözden geçirme faaliyetinde bulunmalıdır. Her Genel Müdürlük 2002 Yıllık Faaliyet Raporu nda Genel Müdürlüğün iç kontrol konusundaki taahhüdüne esas olacak şekilde kendi iç kontrol düzenlemelerini gözden geçirmiştir.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı