Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni"

Transkript

1 Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni Sayı: 12 Temmuz 2009 Bu Sayýda BMOP, 20 Aralık 2006 tarihinde Ankara da yapılan bir atölye ile başlatılan ardından yaklaşık bir yılı aşan çalışma sonucu hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının ilke ve hedeflerinin stratejik planlara yerleştirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması konusu üzerinde Nisan 2009 dan bu yana yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Tematik planların stratejik planlara entegre edilmesi 12 Haziran 2009 tarihinde İzmir de ve 2 Temmuz 2009 tarihinde Trabzon da yapılan toplantılarda uzmanlar ve yerel ortaklar tarafından geniş bir biçimde tartışıldı. Bu TEMATİK PLAN İLE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİNİ KURMAK... YEREL ORTAKLAR TARAFINDAN KATILIMCI BİR SÜREÇLE HAZIRLANAN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANLARININ (YEEP) İL ÖZEL İDARE VE BELEDİYELERİN STRATEJİK PLANLARINA YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZLANDI! toplantılardan yola çıkan BMOP stratejik planlara girebilecek ilke, stratejik amaç ve faaliyetlere yönelik çalışma yaptı ve yerel ortaklarla paylaştı. Önerilen metin ve toplantılara ilişkin notlar sayfa 234 de TRABZON BELEDİYESİNDEN ÖRNEK ADIM Trabzon Belediyesi 29 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde kapsamlı bir anket uyguladı. Kadın kuruluşları dahil 311 sivil toplum örgütü, kamu kuru YEREL EŞİTLİK POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRİLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM! BM Ortak Programı Çalışmaları Sonucunda Kurulan İl Genel ve Belediye Meclisleri Kadın Hakları veya KadınErkek Eşitliği Komisyonları YEREL SEÇİMLERDEN SONRA YENİDEN OLUŞTURULDU! Türkiye de bir ilk Kadın üyesi olmamasına rağmen, Türkiye de ilk kez 3 Ekim 2007 de Trabzon İl Genel Meclisinde Kadın Hakları Komisyonu kuruldu. Yerel seçimlerden sonra Mayıs 2009 da yapılan İl Genel Meclisi toplantısında Kadın Hakları Komisyonunun devamına karar verildi ve yeni dönem için üye seçimi yapıldı. Komisyonun 5 üyesinden ikisi kadın. İl Genel Meclisine seçilen iki kadın üyeden biri aynı zamanda İl Genel Meclisi Başkan Vekili seçildi. Türkiye de bir ilk Kars Belediyesi Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek tarihinde Belediye Meclisinde Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu nu kurdu. Yerel seçimlerden sonra tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunun devamına karar verildi ve yeni dönem için üye seçimi yapıldı. Komisyonun üç üyesinden biri kadın. Türkiye de bir ilk tarihinde Türkiye de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nin aldığı kararla bir büyük şehir belediyesinde kadına yönelik çalışmalar yapmak için Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu nu kuruldu. Yerel seçimlerden hemen sonra Komisyonunun çalışmalarına devam etmesi kararı alındı. İzmir de tam 10 ilçe Belediye Meclisinde de Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları kuruldu. Bu ilçeler, Karabağlar, Karşıyaka, Güzelbahçe, Gaziemir, Çiğli, Buca, Konak, Bornova, Menemen ve Kemalpaşa ilçeleridir. Trabzon İl Genel Meclisi, Kars Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu girişimleri dalga dalga diğer BM Ortak Program illerine de yayıldı. Nevşehir, Şanlıurfa ve Van da da hem İl Genel Meclislerinde hem de Belediye Meclislerinde Kadın Hakları veya Kadın Erkek Eşitliği Komisyon ları kuruldu. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sonrasında meydana gelen bu gelişmeler, yerel yönetimler değişse bile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Kadın Hakları veya Kadın Erkek Eşitliği Komisyon larının varlıklarını sürdüreceğini gösterdi. mu, siyasi parti, dernek ve basın kuruluşu 81 kanaat önderi ve milletvekillerine Trabzon un öncelikleri konusunda anket ve öneri formları gönderildi. Anketlerden çıkan sonuçları bir komisyonla birlikte değerlendiren Trabzon Belediyesi, stratejik planında kadın sorunlarının çözümüne de yer verdi, Planda 2 stratejik amaç ve 6 stratejik hedef yer aldı. Stratejik hedeflerden biri de Trabzon Yerel Eşitlik Eylem Planı nın hayata geçirilmesi oldu. YEREL EŞİTLİK POLİTİKALARININ KURUMSAL ÇERÇEVESİ BELİRGİNLEŞİYOR! Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kurumsal çerçeve ve sürdürülebilirlik için yapılması gerekenler : 2006 yılından bu yana İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van da yürütülen, TEMATİK PLAN İLE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİNİ KURMAK Sayfa 1 YEREL EŞİTLİK POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRİLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM! Sayfa 1 YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANLARI İLE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ* Sayfa 2, 3 YEREL EŞİTLİK POLİTİKALARININ KURUMSAL ÇERÇEVESİ BELİRGİNLEŞİYOR! Sayfa 4 ALTI PİLOT İLDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI Sayfa 5 BM ORTAK PROGRAMININ İLKE VE HEDEFLERİNİ HATIRLAMAK YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANLARINI STRATEJİK PLANLARA YERLEŞTİRMEK AMACIYLA YAPILAN Sayfa 6 SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI 2009 YILI SONUÇLARI AÇIKLANDI, Sayfa 6 MOR SERTİFİKA PROGRAMININ ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİ, Sayfa 7 BM Ortak Programı, katılımcı ve şeffaf bir süreçte hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planları ile yerel eşitlik politikalarının çerçevesini çizdi ve yerelde eşitliğin kurumsallaşmasında belirleyici bir rol oynadı. Valilikler ve İl Genel Meclisleri, Belediyeler ve Belediye Meclisleri eşitlik kurumlarının oluşturulması doğrultusunda önemli adımlar attılar. Kadın kuruluşlarının savunuculuk çalışmaları kurumsal yapılanmaların oluşması ve güçlendirilmesinde çok önemli rol üstlendi. Artık kurumsal yapılanmanın sürdürülebilirliği bir sorun olarak önümüzde, bu bağlamda BM Ortak Programından edinilen deneyim ışığında çözümler önerebiliyoruz. sayfa 56 da

2 YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANLARI STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ* tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır sayılı Kanun, 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri uyarınca nüfusu in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Özetle stratejik planlama ile; Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi, amaçlanmaktadır. Kadınların yerel politikaları ve kaynak tahsisini etkileyebilmeleri açısından stratejik planın iki boyutu çok önemlidir. Bunlardan biri stratejik planların katılımcı bir biçimde hazırlanması zorunluluğu ve diğeri de planların bütçenin hazırlanmasına esas teşkil etmesidir. Yukarıda belirtildiği üzere stratejik planlama, kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel ilkelerinden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedeflerini saptamaları, ölçülebilir göstergeler geliştirerek başarıyı izlemeleri ve değerlendirmelerini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Stratejik planlar bir çok adımda oluşturulmaktadır. İlk adım güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler tespit edildiği durum analizidir. İkinci adım paydaş analizidir. Daha sonra mevzuat dikkate alınarak misyon, vizyon ve ilkeler ifade edilmekte, misyonu gerçekleştirecek kavramsal nitelikli amaçlar, ölçülebilir nitelikli sonuca odaklı hedefler, hedefleri ölçmeye yönelik performans göstergeleri konulmakta ve bu hedeflere hangi stratejilerle ulaşacağını gösteren strateji ifadeleri yazılmaktadır. En altta da bu stratejileri gerçekleştirecek faaliyet ve projeler yer almaktadır. Ancak faaliyet ve projeler stratejik planın zorunlu unsurları değildirler. Öte yandan tematik planlar belirli konuyu veya sektörü planlama amacını taşır. Bu planların hazırlanması mevzuatta bir zo runluluk olarak tanımlanmamıştır. Makro düzeyde tematik ya da sektörel nitelikli planlara örnek olarak kırsal kalkınma stratejisi, sanayi stratejisi, ihracat stratejik planları verilebilir. Tematik planlar kadın erkek eşitliği gibi bir çok sektörü ilgilendiren veya bir çok sektörü kesen özellikler taşırlar. Tek bir kamu kurumunun planı olarak şekillendirilemezler, üniversite, sivil toplum ve özel sektör gibi diğer paydaşların sorumluluk almaları gereken alanları da kapsarlar. Bu nedenle de tematik planların hayata geçirilmesi oldukça zordur ve planlanacak konunun özelliğine göre öncü kuruluşu tespit etmek de güçtür. BM Ortak Programı kapsamında hazırlanan yerel eşitlik eylem planları yerel nitelikteki tematik planlardır ve uygulamalarının sürdürülebilir kılınması için kurumlararası işbirliği, katılım, sahiplenme ve bütçeye ihtiyaç duyarlar sayılı Yasa ile il planları nın hazırlanması öngörülmediğine göre yerel eşitlik eylem planları belediye ve il özel idaresi stratejik planları ile ilişkilendirilmek zorundadır. Tematik planın stratejik planlara entegre edilmesi için alternatiflerden biri dikey entegrasyondur. Dikey entegrasyon stratejik planlarda kadın konusunda bir başlık açma yoluyla yapılabilir, bu başlığın altında amaç, hedef gibi stratejik planda olması gereken diğer unsurlar yer alır. Bu entegrasyon tipi için kamu kuruluşunun konuyu yasal görev olarak algılaması gerekir. Bu bağlamda Anayasa nın 10 maddesi yasal zemin olarak kullanılabilir ancak mevzuatta il özel idaresi ve belediyeleri doğrudan yasal yükümlülük altına sokan bir düzenleme (belediyeler için sığınmaevleri açma zorunluluğu dışında) bulunmadığından YEEP lerin uygulanması bu güne kadar yerel karar alıcılarının inisiyatifi ile mümkün olmuştur. Diğer bir entegrasyon tipi yatay entegrasyondur. Yatay entegrasyon tanımı itibariyle kadın erkek eşitliği konusu ile ilgili her amaç ya da hedefin altında eşitlikle bir düzenlemenin konulmasını öngörür. Bu alternatifin zayıf yanı ise stratejik planların hedefler ve stratejiler seviyesinde kalması, faaliyet ve projeler düzeyine inmemesi dolayısıyla yapısı itibariyle entegrasyona uygun olmamasıdır. Bir başka entegrasyon seviyesi ilke düzeyinde entegrasyondur. Gerek belediyeler gerek il özel idareleri misyon, vizyon, ilkeler dizininin, ilkeler kısmında yerel eşitlik planlarının çatısını oluşturan birtakım ilkeleri benimseyebilir. Hatta sadece belediyeler ve il özel idareleri değil toplumsal, sivil toplum örgütleri, özel sektörün de benimseyeceği birtakım ilke setleri oluşturularak bunların her kurumun kendi strateji planlarında yer alması sağlanabilir. jik Plan Hazırlama Kılavuzu ve DPT Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı Uzmanlarından Dr. Volkan Erkan ın 2 Haziran 2009 da İzmir de gerçekleştirilen BM Ortak Programı İl Toplantısında yaptığı sunumdan yararlanarak hazırlanmıştır. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ORTAK PROGRAMI: BELEDİYE STRATEJİK PLANLARINDA YER ALABİLECEK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ÖNERİLER Temel Değer/ İlke:... Belediyesi, Anayasa nın 10 uncu Maddesi ile düzenlenen Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. hükmü doğrultusunda, insanlara en yakın yönetişim katmanı olarak kadın erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak tanımlar, sözkonusu hakkı tüm sorumluluk alanları içinde, her türlü ayrımcılığı önleme sorumluluğu da dahil, uygulamakla yükümlü olduğunu temel ilke olarak kabul eder... Belediyesi bu ilkenin hayata geçirilmesinin önkoşulu olan kadınların yerel politikaların tasarlanması ve uygulanmasına tam katılımlarını sağlamak için her türlü olanağı kullanır. STRATEJİK AMAÇ 1: Kamu kuruluşları ve kadın kuruluşları tarafından katılımcı bir süreç sonunda hazırlanan,... tarihli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen... İli Yerel Eşitlik Eylem Planlarında yer alan... Belediyesi için tanımlanmış tebdirleri alarak eşitlikçi bir toplum yapısı geliştirilecektir. Hedef 1.1. Belediye Stratejik Planının katılımcı bir biçimde oluşturulması ve Plan uygulamaları hakkında kadın kuruluşlarının bilgilendirilmesi Faaliyet Belediyenin Stratejik Plan hazırlığı sürecince kadın kuruluşlarının görüşünü almak üzere her türlü olanağı kullanması Faaliyet Belediyenin stratejik planı doğrultusunda kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına ilişkin... Belediye Kadın Erkek Eşitliği Raporu nun hazırlanması Faaliyet Yılda bir kez yapılacak ve Belediye Başkanı, kurum amirleri Belediye Meclisi üyeleri ve kadın kuruluşlarının katılacağı toplantıda... Belediyesi Kadın Erkek Eşitliği Raporu hakkında, kadın kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınması ve görüş ve öneriler doğrultusunda stratejik plan uygulamalarının gözden geçirilmesi Hedef 1.2:... Belediyesinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi Faaliyet Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için politika oluşturmak, yerel hizmetleri toplumsal cinsiyet perspektifi ile değerlendirmek, uzman kuruluşlardan Yukarıda özetlenen tüm bu bilgiler ışığında, BM Ortak Programı yerel eşitlik eylem planlarını il özel idaresi ve belediye stratejik planlarına yerleştirmeye yönelik aşağıdaki çalışmayı yapmış ve yerel ortaklarıyla paylaşmıştır. * Bu bölüm Devlet Planlama Teşkilatı Strategörüş almak, kadın kuruluşları ile yerel yönetimler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Belediye bünyesinde eşitlik biriminin ihdas edilmesi, birime yeterli personel ve bütçenin ayrılması Faaliyet Eşitlik biriminin, yerel yönetim kadrolarının cinsiyet eşitliğine duyarlığını arttırmak amacıyla eğitimler ve toplantılar düzenlenmesi, bu toplantılara uzman davet edebilmesinin sağlanması Faaliyet Verilerin cinsiyete duyarlı toplanmasında ve raporların hazırlanmasında eşitlik birimine ilgili birimlerin desteğinin sağlanması Faaliyet Eşitlik birimi tarafından altı ayda bir Yerel Eşitlik İzleme ve Değerlendirme raporu hazırlanması ve bu raporun Belediye, Valilik ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ne iletilmesi. Raporların Belediye internet sitelerinde yayınlanması Hedef tarihli kararla Belediye Meclisi çatısı altında oluşturulan ve Meclise kadınerkek eşitliği ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak ve eşitliği sağlayacak kararların alınmasına yönelik çalışmalar yapmak ve teklif ve tasarıları toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözden geçirmekle görevli Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu na destek verilerek güçlendirilmesi Faaliyet Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu nun kurulması zorunlu komisyon haline getirilmesine ilişkin çalışmalara Belediye eşitlik birimince destek verilmesi Faaliyet Belediye eşitlik birimi tarafından Belediye Meclisi üyelerinin eşitlik konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlayacak eğitim programları ve çalışma seyahatlerinin düzenlemesine destek verilmesi Faaliyet Belediye Meclisi ve Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu nun birlikte yılda en az bir kere düzenleyeceği ve kadın kuruluşlarının görüşlerini alacağı özel oturumun sekretaryasının Belediye eşitlik birimi tarafından yapılması Faaliyet Belediye Meclisinin yılda bir kere rapor yayınlayarak kadın erkek eşitliğine yönelik faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmasına destek verilmesi STRATEJİK AMAÇ 2: Kentsel hizmetlerin planlanması ve sunumunda kadın kuruluşlarının ve diğer sivil toplum kesimlerinin görüşlerinin alınması ve bu hizmetlerin hayata geçirilmesi ve bununla ilgili kurum ve kuruluşların kurulması, buna ilişkin her türlü giderin karşılanması ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Hedef 2.1: Kentsel hizmetlerin kadınların özel ihtiyaçlarını görecek ve gözetecek şekilde tasarlanması Faaliyet Eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaç edinen kentsel hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kadın kuruluşları

3 ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak üzere İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yapılarak toplantılar düzenlenmesi Faaliyet Kadınların yerel hizmet gereksinimlerini ve isteklerini saptamak ve varolan hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla, düzenli olarak yılda bir kez kamuoyu yoklamaları/anketler yapılması, yoklama/anketlerin kamuoyuna çeşitli vasıtalarla duyurulması ve belediye eşitlik politikalarının anket/yoklama sonuçlarına uygun bir biçimde oluşturulması Faaliyet Belediyenin tüm birimlerinin kayıt sistemlerinin gözden geçirilerek cinsiyet duyarlı veri toplanması ve bu verilerin Belediye web sitesi aracılığı ile kamuyla paylaşılması, kentsel politikaların anılan verilere dayalı olarak geliştirilmesi Hedef 2.2. Kentsel hizmetlerin sunumunda kadınların özel ihtiyaçlarının görülmesi ve gözetilmesi, bu hizmetlere kaynak ayrılması, gerekli kurumların açılması ve mevcut kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması Faaliyet Mevcut toplum merkezleri, kadın danışma merkezleri, sığınmaevleri, ara istasyonlar, kreşler, çocuk yuvaları, çocuk ve gençlik merkezleri, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve ilgili hizmetlerin devamı ile hizmet kalitesinin artırılması Faaliyet Kız çocuklarının eğitimi önünde önemli engellerden birisi olan barınma sorununu ortadan kaldırmak üzere mevcut kız yurtlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, her yıl en az bir yeni kız yurdu açılması, özel sektörün çeşitli teşviklerle yurt açmasının desteklenmesi Faaliyet Kadınların istihdama katılmasını engelleyen yaşlı hasta ve çocuk bakımı işlerini kamu ile paylaşmasını teminen mevcut kreş, gündüz bakımevi ve yaşlı gündüz bakımevlerinin fiziki koşulları ile hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, yenilerinin açılması, gerekirse inşa ve tefrişi ve bu kurumlarda nitelikli personel istihdam edilmesi Faaliyet Stratejik plan döneminde şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar için en az bir ara istasyon ve/veya sığınmaevi açılması, gerekirse inşa ve tefrişi ve bu kurumlarda nitelikli personel istihdam edilmesi Faaliyet Stratejik plan döneminde göç alan mahalleler başta olmak üzere her mahalleye bir kadın danışma merkezi kurulması ve bu kurumların kaliteli hizmet sunabilmesi için nitelikli personel istihdam edilmesi Faaliyet Mahallelerde yoksul ve dar gelirli kadınlar için ücretsiz veya ucuz çamaşırhaneler açılması Faaliyet Eşitlikçi bir yerel yönetim oluşturulmasında önemli rol oynayan kadın kuruluşlarına olanaklar çerçevesinde ve düşük kira ile mekan tahsis edilmesi Hedef 2.3. Sunulacak hizmetlerde Cinsiyet Etki Değerlendirme Yönteminin uygulanmasının sağlanması Faaliyet Yerel Eşitlik Biriminin oluşturulması ve güçlendirilmesi Faaliyet Belediye Kanununun 77.Maddesinde belirtilen Belediye hizmetlerine gönüllü katılım sağlanmasına yönelik ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması/protokol imzalanması Faaliyet Belediye personelinin Cinsiyet Etki Değerlendirmesi konusunda uzmanlık kazanmalarına yönelik eğitim /atölye çalışmaları yapılması Faaliyet Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe hazırlanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ ORTAK PROGRAMI: İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANLARINDA YER ALABİLECEK DÜZENLEMELERE İLİŞKİN ÖNERİLER : Temel Değer/İlke:... İl Özel İdaresi, Anayasanın 10 uncu Maddesi ile düzenlenen Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. hükmü doğrultusunda, insanlara en yakın yönetişim katmanı olarak kadın erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak tanımlayarak sözkonusu hakkı tüm sorumluluk alanları içinde, her türlü ayrımcılığı önleme sorumluluğu da dahil, uygulamakla yükümlü olduğunu temel ilke olarak kabul eder... İl Özel İdaresi kadın erkek eşitliğinin hayata geçirilmesinin önkoşulu olan, kadınların yerel politikaların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına tam katılımlarını sağlamak için her türlü olanağı kullanır. STRATEJİK AMAÇ 1: Kamu kuruluşları ve kadın kuruluşları tarafından katılımcı bir süreç sonunda hazırlanan,... tarihli İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilen... İli Yerel Eşitlik Eylem Planlarında yer alan... il özel idaresi için tanımlanmış tebdirleri alarak eşitlikçi bir toplum yapısı geliştirilecektir. Hedef 1.1. İl Özel İdaresi Stratejik Planının katılımcı bir biçimde oluşturulması ve uygulama hakkında kadın kuruluşlarının bilgilendirilmesi Faaliyet İl Özel İdaresinin Stratejik Plan hazırlığı sürecince kadın kuruluşlarının görüşünü almak üzere her türlü olanağı kullanması Faaliyet İl Özel İdaresinin stratejik plan doğrultusunda kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına ilişkin... İl Özel İdaresi Kadın Erkek Eşitliği Raporu nun hazırlaması Faaliyet Yılda bir kez yapılacak, Vali, İl Genel Sekreteri, paydaş kurum amirleri İl Genel Meclisi üyeleri ve kadın kuruluşlarının katılacağı bir toplantıda... İl Özel İdaresi Kadın Erkek Eşitliği Raporu hakkında kadın kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınması ve görüş ve öneriler doğrultusunda stratejik plan uygulamalarının gözden geçirilmesi Hedef tarihli kararla oluşturulan,... İlinin yerel eşitlik eylem planının uygulanması, uygulamanın koordinasyonundan ve izlenmesinden sorumlu ve ilgili kamu kurumları, kadın kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun alacağı kararların hayata geçirilmesine destek olunması Faaliyet İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun yıllık raporunu kamuoyu ile paylaşacağı bir toplantı düzenlenmesine destek verilmesi Faaliyet İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun eşitlik politikalarının gözden geçireceği ve ilgili kuruluşlara gerekli tavsiyelerde bulanacağı ve yılda dört kezden az olmamak üzere düzenleyeceği toplantılara destek verilmesi Hedef 1.3. Diğer görevleri yanında İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun ve İl Genel Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu sekretaryasını da yürütecek eşitlik biriminin Valilik ve İl Özel İdaresi bünyesinde kurulması ve güçlendirilmesi Faaliyet Valilik ve İl Özel İdaresi bünyesinde eşitlik biriminin ihdas edilmesi, birime yeterli personel ve bütçenin ayrılması Faaliyet Eşitlik birimlerinin yerel yönetim kadrolarının cinsiyet eşitliğine duyarlığını arttırmak amacıyla eğitimler ve toplantılar düzenlenmesi, bu toplantılara uzman davet edebilmesinin sağlanması Faaliyet Verilerin cinsiyete duyarlı toplanmasında ve raporların hazırlanmasında Eşitlik birimine Valilik ve İl Özel İdaresi ilgili birimlerinin desteğinin sağlanması Hedef tarihli kararla İl Genel Meclisi çatısı altında oluşturulan ve İl Genel Meclisine kadınerkek eşitliği ile ilgili konularda tavsiyelerde bulunmak, eşitliği sağlayacak kararların alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak, teklif ve tasarıları toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözden geçirmekle görevli Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu na destek verilerek güçlendirilmesi Faaliyet İl Genel Meclisinde Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu nun kurulması zorunlu komisyon haline getirilmesine ilişkin çalışmalara İl Özel İdaresi eşitlik birimince destek verilmesi Faaliyet İl Özel İdaresi eşitlik birimince İl Genel Meclisi üyelerinin eşitlik konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlayacak eğitim programları ve çalışma seyahatlerinin düzenlemesine yönelik destek verilmesi Faaliyet İl Genel Meclisi ve Eşitlik Komisyonunun birlikte yılda en az bir kere özel oturum düzenleyerek kadın kuruluşlarının görüşlerini alacağı toplantı, oturum vb. gibi çalışmaların sekretaryasının İl Özel İdaresi eşitlik birimi tarafından yapılması Faaliyet İl Genel Meclisinin yılda bir kere rapor yayınlayarak kadın erkek eşitliğine yönelik faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmasına destek verilmesi STRATEJİK AMAÇ 2: Sosyal hizmetlerin planlanması ve sunumunda kadın kuruluşlarının ve diğer sivil toplum kesimlerinin görüşlerinin alınması, hizmetlerin hayata geçirilmesi ve bununlarla ilgili kurum ve kuruluşların oluşturulması ve her türlü giderinin karşılanması ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi Hedef 2.1: İl Özel İdaresi tarafından sosyal hizmetlere kaynak ayrılması ve her türlü sosyal hizmet kuruluşu açılması ile mevcut sosyal hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması Faaliyet Eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaç edinen sosyal hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kadın kuruluşları ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini almak üzere İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu ile işbirliği içinde toplantılar düzenlenmesi Faaliyet Mevcut çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, toplum merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, kadın konukevi, sevgi evleri,çocuk evleri ve koruyucu aile hizmetlerinin devamı ile hizmet kalitesinin artırılması Faaliyet Kız çocuklarının eğitimi önünde önemli engellerden birisi olan barınma sorununu ortadan kaldırmak üzere mevcut kız yurtlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, her yıl en bir yeni kız yurdu açılmasına destek verilmesi Faaliyet Kadınların istihdama katılmasını engelleyen yaşlı, hasta ve çocuk bakımı işlerini kamu ile paylaşmasını teminen kreş, gündüz bakımevi ve yaşlı gündüz bakımevlerinin açılması gerekirse inşa ve tefrişi ve bu kurumlarda nitelikli personel istihdam edilmesi Faaliyet Stratejik plan döneminde göç alan mahalleler başta olmak üzere her mahalleye bir kadın danışma merkezi kurulması ve bu kurumlarda kaliteli hizmet sunumu için nitelikli personel istihdam edilmesi Faaliyet Eşitlikçi bir yerel yönetim oluşturulmasında önemli rol oynayan kadın kuruluşlarına olanaklar çerçevesinde İl Özel İdaresi mülklerinden düşük kira ile mekan tahsis edilmesi

4 YEREL EŞİTLİK POLİTİKALARININ KURUMSAL ÇERÇEVESİ BELİRGİNLEŞİYOR! İl BMOP (Kadın Hakları) Koordinasyon Kurulları Geri plan BM Ortak Programının uygulaması sürecinde ilk kurumsallaşma örneği İl BMOP Koordinasyon Kurullarıdır. İlk İl BMOP (Kadın) Hakları Koordinasyon Kurulu İzmir Valiliğinin inisiyatifi ile kurulmuştur ( ). İzmir i, Nevşehir ( ), Şanlıurfa ( ), Kars ( ), Trabzon ( ) ve Van ( ) izlemiştir. Kurul ilgili Vali Yardımcısının başkanlığında ayda veya iki ayda bir toplanmaktadır. İllere göre farklı isimler taşısalar da bu kurulların yapısı, genelde tüm yerel paydaşları, özellikle de kadınların ve kız çocuklarının menfaatlerini en iyi şekilde sağlamak adına valilikleri, belediyeleri, il özel idarelerini, kadın kuruluşu, taban örgütlerini ve özel sektörü içine alır. Kurulların yapısı aynı zamanda, toplumsal cinsiyet perspektifinin ana plan ve programlara yerleştirilmesi sürecinin etkin işleyişini sağlamak için tüm ilgili birim ve politika alanlarından karar alma yetkisine sahip üst düzey temsilcilerin katılımını mümkün kılar. Anılan kurullar sivil toplumun anlamlı katılımına da açıktır. Kurullardan çıkan kararlar etkili sonuçlar yaratmışlardır veya yaratma potansiyeli taşımaktadır. Örneğin İzmir İl Koordinasyon Kurulunun aldığı Karar ile kamu görevlililerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verecek bir eğitici kadro yetiştirilmesi çalışması başlatılmıştır. Yine Kurul Kararı ile İzmir ilçe belediye meclislerinde eşitlik komisyonlarının kurulmasının önü açılmıştır. Öneriler İl BMOP (Kadın Hakları) Koordinasyon Kurulları, İl İnsan Hakları Kurulları benzeri yasal altyapıya kavuşturulabilir ve ülke çapında yaygınlaştırılabilir. Bilindiği üzere, Türkiye nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) (1979), Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı Belgeleri (1993), Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi (1993), BM 4. Dünya Kadın Konferansı Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu (1995), BM CEDAW İhtiyari Protokolu (1999) varolan insan hakları belgelerinin, kadınların özgün sorunlarını tam olarak kapsamadığı ve bu konuda özel düzenlemelere ve önlemlere gereksinim bulunduğu önkabulüyle hazırlanan ve kadınların insan hakları kavramını öne çıkaran uluslararası hukuk düzenlemeleridir. Bu belgeler ayrıca kadınların bütün insan haklarından tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamanın hükümetlerin ve BM nin öncelikli görevleri arasında olduğunu da belirtmektedir. İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurullarının yerel düzeyde yukarıda sözü edilen sorumluluğun yerine getirilmesinin önemli bir aracı olacağı açıktır. Oluşturulacak İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun çalışmaları ve raporları ulusal düzeydeki eşitlik kurumlarına (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü) yerel düzeyden girdi sağlayacaktır dolayısıyla etkin politika tasarımı ve uygulamasına katkıda bulunacaktır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerinde oluşturulan Kadın Hakları veya Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları Geri Plan Yerel düzeydeki en alışılmış eşitlik mekanizması türü, belediye meclisi veya il genel meclislerinde oluşturulan eşitlik komisyonu/komiteleridir. Sözkonusu organlar siyasi partilerin temsilcilerinden meydana gelir ve yerel seçimlerin sonucunu yansıtır. Bu komisyonlar, yerel yönetim düzeyinde eşitlik bakış açısının yerleştirilmesi için eşitliğe dair bir eylem planı hazırlanması ve bunun koordinasyonuna yönelik olarak çaba gösterirler. Ayrıca, belediye ve il genel meclislerine eşitlikle ilgili konularda tavsiyelerde bulunabilirler. Bu komisyonların asıl görevi, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen kararların alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak; belediye veya il genel meclislerinden geçen taslak ve teklifler, kararlar ve diğer tasarrufları toplumsal cinsiyet perspektifi ile gözden geçirmek, bu kararların uygulamasını izlemek ve değerlendirmek; kadın haklarını savunmak ve eşit fırsatları garanti altına almak için stratejiler ve tedbirler tanımlamak; tavsiyelerde bulunmak; toplumsal cinsiyet ve eşitlik alanında faaliyet gösteren yerel STK larla işbirliği yapmaktır.bu komisyonların görevleri arasında, karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak için kadınların kamusal alana ve kamu faaliyetlerine katılımını teşvik etmek; durum analizi yapmak ve yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ihlallerini ortadan kaldıracak tedbirler önermek; her iki cinsiyet için de eşit hakları ve fırsatları savunmak; il veya belediye meclislerindeki diğer komisyonlar ile toplumsal cinsiyet eşitliğine dair konularda işbirliği yapmak da yer almaktadır. Hepsi de yeni kurulmuş olmalarına rağmen komisyonlar, toplumsal cinsiyet eşitlik birimleri için kaynak tahsisi ile sığınma evleri için arazi tahsis edilmesi ve benzer komisyonların ilçe düzeyinde yaygınlaştırması konularında aktif rol oynamışlardır. Öneriler 5272 Sayılı Belediyeler Kanununun 24. maddesi ile 09 Ekim 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. Maddesi ile 09 Ekim 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İçişleri Bakanlığı İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. Maddesi uyarınca imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Bunun dışında belediye ve il özel idarelerinde en az üç en çok beş üyeden, büyükşehirlerde en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları oluşturulabilir. Yukarıda verilen yasal çerçevede, yerel hizmete erişim ve hizmetlerden eşit biçimde yararlanma konusunda en dezavantajlı kesim olan kadınların sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak onların spesifik ihtiyaçlarına cevap verecek yerel hizmet sunumu için belediye ve il genel meclisinde kadın hakları veya kadın erkek eşitliği komisyonlarının kurulması ve bu komisyonların kurulması zorunlu komisyonlar arasına alınması önerilmektedir. Özellikle büyükşehir belediyelerinde gençlik ve spor komisyonunun zorunlu komisyonlar arasında yer aldığı gibi kadın erkek eşitliği komisyonunun zorunlu komisyonlar arasında yer alması mümkündür. Sözkonusu Komisyonların kurulması TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun çalışmalarına yerel katkı sağlaması açısından da önemlidir Toplumsal Cinsiyet Odak Noktaları/Eşitlik Birimleri Geri Plan BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW) tarafından da tavsiye edildiği üzere, merkezi hükümet ve yerel yönetimler etkin toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmaları kurmak, var olanları güçlendirmekle yükümlüdür. Bu mekanizmalar, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerde mümkün olan en üst düzeyde kurulmuş, yeterli kaynak ve yetki ile donatılmış olmalıdır. Ancak bu şekilde yapılandırıldıklarında resmi politikaların kadınlar üzerindeki etkisine dair tavsiyelerde bulunabilir; kadınların durumunu derinlemesine izleyebilir; yeni politikaların formüle edilmesine yardımcı olabilir; etkin stratejiler ve önlemler geliştirerek kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlayabilirler. Eşitlik mekanizmalarının kurulması toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için gereklidir ancak, yeterli bir strateji değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının mevzuata, kamu politikalarına, programlarına, projelerine ve veri tabanlarına yerleştirilmesi gereklidir. Bunun yanında, planlama ve değerlendirmede kullanılmak üzere cinsiyet tabanlı veri ve bilgi üretme ve yaygınlaştırma da aynı oranda önemlidir. Öte yandan, kadınların ilerlemesi için gerekli koşulları, kadın hareketinin, kadın kuruluşlarının ve taban örgütlerinin faaliyetleri ve etkileri ile kadınların yerel yönetimlerde temsil oranları belirler. Bu kavrayışla, BMOP çerçevesinde kadınların yerel hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla valilikler ve

5 belediyelerde toplumsal cinsiyet odak noktaları ve/veya eşitlik birimleri kurulmaktadır. Trabzon Valiliği tarafından yayımlanan genelge ile Valilikte bir eşitlik birimi oluşturulmuş ve bu yapı ilçe düzeyine, kaymakamlıklarda toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri oluşturulması, yaygınlaştırılmıştır. Görev değişikliğini takiben aynı çalışma Şanlıurfa Valiliği tarafından da gerçekleştirilmiştir. Nevşehir, Trabzon ve Kars İl Özel İdareleri eşitlik birimleri veya odak noktaları için mali kaynak sağlamıştır. Van Valiliği BMOP nin hedef ve çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlamak için bir personelini odak noktası olarak görevlendirmiştir ve ilgili BMOP nın yerel koordinatörü ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Kars Belediyesi de benzer bir yol izlemiş ve bir personelini görevlendirmiştir. Kısa bir süre önce, Şanlıurfa Belediyesi de bu konuya eğilmiş ve bu çalışma ilgili kurumlarda birer eşitlik biriminin açılmasıyla sonuçlanmıştır. Öneriler BMOP Trabzon İl Toplantısı 2 Temmuz 2009 tarihinde Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Yazıcı, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, Valilik, Belediye, eşitlik birimlerinin oluşturulmasına yönelik adımlar yerel karar alıcıların inisiyatifi ile gerçekleşmiştir. Bu yöntem sözkonusu birimlerin sürdürülebilirliğini garanti altına almamaktadır. Bilindiği üzere, norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Mevzuata göre, belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını büyükşehir belediyesi, belediyeler ve il özel idaresi yapar veya yaptırır. Norm kadro ilke ve standartları belirlenirken ünvanlı kadrolar arasına eşitlik müdürü veya kadının statüsü müdürü kadrosunun yerleştirilmesi sorunun kökten çözümüdür. Bu çözüm mümkün olmadığında büyükşehir belediyesi, belediyeler ve il özel idaresi norm kadro belirleme çalışmalarında ünvansız müdür kadrolarından birini bu birim için kullanabilir. Aşağıda altı BMOP Program ili Belediyelerinin norm kadrolarından ünvansız kadrolara ilişkin durumu gösterir çalışma örnek olarak yer almaktadır. SINIF NUFÜS Diğer Daire Başkanları Müdür Şef İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli KARS B 2 ( ) İZMİR A 4 ( ) NEVŞEHİR B 3 ( ) ŞANLIURFA B 8 ( ve üzeri) TRABZON B 6 ( ) VAN B 7 ( ) Yerel Seçim Sonuçları (Kesinleşmiş) İl İZMİR İzmir İl Genel Meclisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11 İlçe Belediyesi Meclisi (Merkez) İzmir Merkez Muhtarlığı KARS Kars İl Genel Meclisi Kars Belediye Meclisi Kars İlçe ve Belde Belediye Meclisi Kars Merkez Muhtarlıklar Kars İlçe ve Belde Azalar NEVŞEHİR Nevşehir İl Genel Meclisi Nevşehir Belediye Meclisi Nevşehir İlçe ve Belde Belediye Meclisi Nevşehir Merkez Muhtarlıklar Nevşehir İlçe ve Köy Muhtarlıkları ŞANLIURFA Şanlıurfa İl Genel Meclisi Şanlıurfa Belediye Meclisi Şanlıurfa İlçe ve Belde Belediye Meclisleri Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Belediye Başkanlığı Şanlıurfa Merkez Muhtarlıklar Seçilen Kadın Sayısı (2004) Şanlıurfa ilçe ve Köy Muhtarlıkları TRABZON Trabzon İl Genel Meclisi Trabzon Belediye Meclisi Trabzon Merkeze Bağlı Belde ve İlçe Belediye Meclisi Trabzon Merkez Muhtarlıklar Trabzon ilçe ve Köy Muhtarlıkları VAN Van İl Genel Meclisi Van Belediye Meclisi Van Belde ve İlçe Belediye Meclisleri Van Merkez Muhtarlıkları Van İlçe ve Köy Muhtarlıkları Van Bostaniçi Belde Belediyesi 4 (CHP) 6 (4 CHP) (2 AKP) 27 (18CHP) 45 1 (AKP) 1 2 2(AKP) (9 AKP) Seçilen Kadın Sayısı (2009) 15 (12 CHP) (3 AKP) 6 (4 CHP) (2 AKP) 48 (34 CHP) 51 (14 AKP) 1 (DTP) 1 (AKP) 2 (1 AKP) 2 3 (1 CHP) 4 (AKP) 5 (3 AKP) (2 CHP) 2 2 (1 AKP) (1DTP) 7 (6 DTP) (1CHP) 1 ( AKP) 3 (1 CHP) (2 AKP) ( DTP) 5 (3 DTP) (1 AKP) (1 SHP) 3 (2 DTP) (1 SHP) 2 (1 AKP) (1 SP) 16 (4 AKP) (10 DTP) 2 (DP) 1 Belediye Başkanı (DTP) 2 ( AKP) 5 (3 CHP) (2 AKP) (DTP) 6 (5 DTP) (1 AKP) 6 (5 DTP) (1 AKP) 1 1 Muhtar (Köy) Yerel Meclisle Kadın/Erkek Üye Oranları (2009) %11 %3.9 %15.2 %4 %4 %2.4 % 0 % 15.3 % 1.2 % 0 % 8.1 % 8.5 % 3.4 % 16 % 4.5 % 16.2 % 3 1 Belediye Başkanı (DTP) 1 Belediye Başkanı (DTP) AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi CHP: Cumhuriyet Halk Partisi DTP: Demokratik Toplum Partisi SHP: Sosyaldemokrat Halk Partisi DP: Demokrat Parti SP: Saadet Partisi

6 BM ORTAK PROGRAMININ İLKE VE HEDEFLERİNİ HATIRLAMAK YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANLARINI STRATEJİK PLANLARA YERLEŞTİRMEK AMACIYLA YAPILAN İZMİR VE TRABZON TOPLANTILARINDAN... BMOP İzmir İl Toplantısı 12 Haziran 2009 tarihinde, İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Aziz Kocaoğlu, İçişleri Bakanlığı, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Valilik, Belediye, Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 173 katılımcının yer aldığı Toplantının açılış konuşmalarını İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Aziz Kocaoğlu yapmışlardır. BMOP Trabzon İl Toplantısı 2 Temmuz 2009 tarihinde Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Yazıcı, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi, Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerinden oluşan 162 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantılara Belediye ve İl Özel İdaresinin strateji ve bütçe müdürlüklerinden de bürokratlar katılmıştır. Toplantıların iki temel amacı vardır. Bunlardan biri, yerel seçimlerden sonra Vali, belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine BMOP nın hedefleri ve kazanımlarını aktarmak ve/veya hatırlatmak, diğeri ise belediye ve il özel idaresi stratejik planlarına yerel eşitlik eylem planlarının yerleştirilmesine yönelik stratejiler belirlemektir. Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı nın uygulandığı altı ilde ( İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) hazırlanan yerel projelere 2007 yılından bu yana destek veriyor. BM Ortak Programı kapsamında illerde şeffaf ve katılımcı süreçle hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik yerel projelere destek vermek amacıyla uygulamaya konulan Sabancı Vakfı Hibe Programının üçüncü yılında 71 başvuru alındı. Ön değerlendirmeyi geçen 24 proje bağımsız uzmanların da yer aldığı jüri tarafından bir kez daha değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda kabul edilen projeler tabloda yer almaktadır. Sabancı Vakfı Uygulama Projeleri 2009 Yılı Hibe Programı Sonuçları Açıklandı İZMİR KARS KARS KARS İLİ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ NEVŞEHİR NEVŞEHİR ŞANLIURFA ŞANLIURFA TRABZON TRABZON VAN VAN Geniş UfuklarÖğretmenlere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi Hakkımızı Bilelim Kendimize Güvenelim Adım Adım Eşitliğe Yürüyoruz Bugünün Öğrencisi Yarının Annesiyim Sinyalizasyon Biz de Varız Nevşehir li Kadınlar Amatör Tiyatro Topluluğu Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısı Kazandırmada Erkek Eğitimi Kadınlar El Ele Kadın Dostu Kent Şanlıurfa ya Şanlıurfa Yerel Eşitlik Birimi Güçlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Cinsiyetçi Dile Karşı Medya İzleyici El Ele Kadın Dostu Köylere Yolculuk Açıkta Kalma Açık Öğretimli Ol Van da Kadınlar da Hemşehri Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Akyaka Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nevşehir Belediyesi Nevşehir Üniversitesi Şanlıurfa Belediyesi Şanlıurfa Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yerel Eşitlik Birimi Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi Gevaş Köylere Hizmet Götürme Birliği Mavi Göl Kadın Derneği

7 6 İLDEN 69 LİSE ÖĞRETMENİ Mor Sertifika lı OLDU Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı* kapsamında düzenlenen Mor Sertifika eğitim programının üçüncüsü Sabancı Üniversitesi nde gerçekleşti. İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere altı ilden 69 lise öğretmeninin katıldığı programda; eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının insan hakları gibi konular üzerinde duruldu. Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı, İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile ortaklaşa yürütülen Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) kapsamında, Sabancı Üniversitesi, 30 Haziran 4 Temmuz 2009 tarihleri arasında Mor Sertifika Programı nın üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. yer alan Sabancı Üniversitesi nden Prof. Dr. Alev Topuzoğlu, Yrd. Doç. Dr. Huriye Arıkan, Prof. Dr. Sibel Irzık, Doç. Dr. Ayşe Betül Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Yrd. Doç. Dr. Hülya Adak, Yrd. Doç. Dr. Deniz Tarba Ceylan, Gülayşe Koçak, Maltepe Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Beril Taşkın, Kocaeli Üniversitesi nden Doç. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin, İstanbul Teknik Üniversitesi nden Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Koç Üniversitesi nden Dr. Ayşecan Terzioğlu, Ankara Üniversitesi nden Doç. Dr. Elif Ekin Akşit Vural toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki birikimlerini katılımcılarla paylaştılar. Toplantılarda, çeşitli sivil toplum ve basın kuruluşlarından temsilcilerin de katılımıyla toplumsal cinsiyet, kadın hakları, ders kitaplarında ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve medyada cinsiyetçilik gibi konular derinlemesine tartışıldı. Mor Sertifika Programı boyunca, gündüz oturumlarının yanı sıra; film gösterimleri, okuma tiyatrosu ve meslektaş buluşması gibi akşam etkinlikleri de düzenlendi. Programı başarıyla bitiren öğretmenler Mor Sertifikalarını aldılar. Detaylı bilgi için: ssbf/bmop Mor Sertifika Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri, yıl içerisinde proje illeri olan İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van ı ziyaret ederek, burada lise öğretmenleri ile bir araya geldiler ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların ardından, toplumsal cinsiyet konusunda daha detaylı çalışmak isteyen 69 lise öğretmeni, Sabancı Üniversitesi ne davet edildi. Bu yıl, 30 Haziran 4 Temmuz 2009 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü nde üçüncüsü gerçekleşen programın zengin eğitmen kadrosunda

8 Ortak Bir Program Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP, Türkiye de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM in 1997 yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin, BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedefler. Hedeflerimiz Ortak Programýn ana amacý kadýn dostu kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz þunlardır: 1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn (planlar, programlar, politikalar ve yasalar) yaratýlmasý. 2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma kapasitesinin geliþtirilmesi. 3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn ve derneklerinin kadýnerkek eþitliðini savunma, bununla ilgili kurum ve kuruluþlarla baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn konumlarýný güçlendirme kapasitelerinin geliþtirilmesi. 4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý. Nedir Kadýn Dostu Kent? Neden 6 Þehir? Program hazýrlýk aþamasýnda, þehir seçimi konusunda kapsamlý bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter deðerlendirildikten sonra Programýn ilk olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van þehirlerinde hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Devlet Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel yönetimlerin istekliliði, diðer BM projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve bütçe imkanlarý illerin seçiminde belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi farklýlýklar da deðerlendirilmeye alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile 6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak görmektedir. Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendirebileceðini, kaynaklarýn nasýl çoðaltýlabileceði ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn yaþamlarýnýn iyileþtirilebileceðini göstermek üzere seçilmiþlerdir. Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Þehir planlamalarý, geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut, güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr.kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda, oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ. Program Ortaklarý Türkiye de faaliyet gösteren tüm Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Ýçiþleri Bakanlýðý Sabancý Vakfý Ýzmir Kars Nevþehir Þanlýurfa Trabzon Van Valilikler İl Özel İdareleri Belediye Baþkanlýklarý Kadýn Kuruluþlarý Mali katkýda bulunan ülkeler Almanya Danimarka Finlandiya Fransa Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Kadýn Dostu Kent sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz. Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Sahibi: Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Editör Nevin Þenol Yerel Koordinatörler Ýzmir Semra Ulusoy Kars Özen Karaca Nevþehir Nilgün Salmaner Þanlýurfa Tülay Yýlmaz Trabzon Sinem Mýsýrlýoðlu Van Ayþe Sargýn Adres Birlik Mahallesi 2 cadde No: 11 Çankaya ANKARA Telefon: Faks: Web Sayfasý

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME

YEREL YÖNETİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME YEREL YÖNETİMLERDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME 1 2 01 Program Hakkında Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP Kadın Hakları), Sabancı Vakfı tarafından

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı