A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / Keşide ve ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi ne kadardır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2006. 54. Keşide ve ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi ne kadardır?"

Transkript

1 51. Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 54. Keşide ve ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi ne kadardır? A) Hak senede sıkı sıkıya bağlanmıştır. B) Kıymetli evraka sadece alacak hakkı bağlanabilir. A) 8 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 2 ay E) 3 ay C) Hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez. D) Senedin ziyaı halinde, hakkın talep edilebilmesi için mahkemeden alınacak bir iptal kararı gerekir. E) Hak senetten ayrı olarak devredilemez. 52. Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı bir kambiyo senedinde şahsi defi niteliğindedir? A) Ehliyetsizlik defi B) Sahte imza defi C) Maddi cebir defi D) Yetkisiz temsil defi 55. Temel bazı unsurları daha sonra doldurulmak üzere, tarafların anlaşmasıyla bilerek boş bırakılmış olan, geçerli nitelik taşıyan poliçeye ne ad verilir? A) Eksik poliçe B) Yarım poliçe C) Hamile yazılı poliçe D) Kısmi poliçe E) Açık poliçe E) Takas defi 53. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü kambiyo senedidir? A) Tahvil hisse senedi B) İntifa senedi varant C) Varant makbuz senedi konişmento D) Poliçe bono çek E) Sigorta poliçesi deniz ödüncü senedi tahvil 56. Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi icra mahkemesinin görevine girmez? A) Hacizde istihkak davası B) İtirazın kaldırılması talebi C) Tasarrufun iptali davası D) İhalenin feshi davası E) İcra dairesinin işlemine karşı şikâyet 12

2 57. İcra müdürü aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? A) Bulunduğu yerdeki icra dairesinin sattığı malı satın alma B) Başka bir ilçede bulunan üçüncü kişiye 89 ihbarnamesi gönderme C) Hacze gittiği yerdeki kasayı çilingirle açtırma D) Borçlunun cebindeki parayı zorla almak için zor kullanma E) Pavyonda gece yarısında haciz yapma 60. İflas tasfiyesi sonucunda elde edilen paranın bütün alacaklıların alacaklarına yetmemesi halinde, düzenlenen sıra cetvelinde işçinin kıdem tazminatı alacağı aşağıdaki alacaklardan hangisinden önce gelir? A) Rehinli alacak B) Nafaka alacağı C) Devletin vergi alacağı D) Masa alacağı E) Gümrük resmi 58. Aşağıdaki belgelerden hangisi, hacze adi iştirak edebilmek için aranan öncelik (tekaddüm) şartı bakımından kanunun aradığı belgelerden biri değildir? A) Borç ödemeden aciz belgesi B) Onaylama biçimindeki noter senedi C) İlam D) Borçlu tarafından ikrar edilmiş adi belge E) Düzenleme biçimindeki noter senedi 61. Borçlunun ödeme emrine karşı itiraz etmesi üzerine alacaklı itirazın kaldırılmasını talep etmiştir. Bu durumda icra dairesi işin dosyası ile ilgili ne yapmakla mükelleftir? A) Hâkimin vereceği emre kadar beklemekle mükelleftir. B) İşin dosyasını hemen ait olduğu icra mahkemesine göndermekle mükelleftir. C) İtirazın kaldırılması hakkındaki karar verilinceye kadar dosyayı elinde tutmakla mükelleftir. D) Dosyayı, mahzene kaldırmakla mükelleftir. E) Gerekli harç ve takip masraflarını tahsil ederek dosyayı işlemden kaldırmakla mükelleftir. 59. Alacaklı elindeki kayıtsız şartsız ipotek akit tablosu ile birlikte icra dairesine başvurarak bir takip talebi vermiştir. Buna göre, icra müdürü borçluya aşağıdakilerden hangisini gönderir? A) Genel haciz yolu ile takipte ödeme emri B) İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icra emri C) İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emri D) Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri E) Menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icra emri 62. İflas kararının verildiğinin iflas dairesine bildirilmesinden sonra müflis namına gelen mektuplar ne olur? A) Müflise verilir. B) Müflise verilmeyerek masa emrine hazır bulundurulur. C) Savcılığa teslim edilir. D) Yediemine tevdi olunur. E) Noter emanetine verilir. 13

3 63. İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi ne göre, müflisin taşınır ve taşınmaz mallarını ve takdir edilen kıymetleri gösteren deftere ne denir? A) Defteri kebir B) Mal varlığı defteri C) Bilanço D) Temel defter E) Mevcudat defteri 66. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ne göre takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin kaydedildiği deftere ne denir? A) Esas defteri B) Muhabere defteri C) Yevmiye defteri D) Defteri kebir E) Zimmet defteri 64. İflas dışı konkordato taleplerinde tayin olunan komiserin ücretinin belirlenmesinde hangi esas geçerlidir? A) Bu konuda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nde hüküm vardır. B) Bu konu İflas İdaresi Ücret Tarifesi ne göre belirlenir. C) Bu ücreti icra mahkemesi belirler. D) Bu ücreti alacaklılar toplantısı tayin eder. E) Konkordato komiseri tahsil edilen paranın belli bir yüzdesini ücret olarak alır. 67. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ne göre, deftere yanlış yazılan kelime ve rakamlar ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Silinir, yerine doğrusu yazılır ve paraflanır. B) Üzerine düzgün bir kâğıt yapıştırılır ve üzerine doğrusu yazılır. C) Tamamen karalanır ve yanına yenisi yazılır. D) Okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır. E) Okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve icra hâkimine onaylattırılır. 65. Müflis Ahmet Batmış hakkındaki iflas tasfiyesi adi şekilde yapılmış ve iflasın kapanmasına karar verilmiştir. Bu durumda müflisin evrakı ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Müflise verilir. B) Müflise verilmeyerek savcılığa teslim edilir. C) Müflise verilmeyerek zamanaşımı süresi kadar beklenir. D) İflasın kapanmasından itibaren 3 ay içinde imha edilir. 68. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ne göre, zimmet defteri nedir? A) İcra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği defter B) İcra müdürünün zimmetine geçirdiği malların yazıldığı defter C) Kasada fazla çıkan pulların yazıldığı defter D) İcra ve iflas dairesine posta ile gelen havalelerin kaydedildiği defter E) Başka yer icra ve iflas dairesinin talimatlarının yazıldığı defter E) Devlet arşivine kaldırılır. 14

4 69. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ne göre, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirtilmesini sağlamak üzere kullanılan yazıya ne denir? A) Muhtıra B) Davetiye C) İhzar müzekkeresi D) Davet tezkeresi 72. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda düzenlenen isticvap nedir? A) Senetteki imzayı inkâr eden kişiye yazı yazdırma B) Sürenin kaçırılması halinde başvurulan yol C) Hâkimin davanın taraflarını sorgulaması D) Tarafların davada uzlaşmaları E) Bilirkişi raporu E) İstinabe talimatı 70. Borç ödemeden aciz vesikası sicili nerede tutulur? A) Adli Sicil Genel Müdürlüğünde B) Her icra dairesinde C) Her ilçenin başsavcılığında D) Adalet Bakanlığının her il merkezinde görevlendirdiği icra dairesinde E) Yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir de 73. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleşmeden icra edilebilir? A) Hakem kararı B) Babalık davası sonucunda verilen ilam C) Nafaka ilamı D) Tapu tashihi davası sonucunda verilen ilam E) Velayetin kaldırılması kararı 71. İcra ve İflas Kanunu nun 50 inci maddesi, yetki konusunda istisnai bir husus dışında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun kıyasen uygulanacağını belirtmiştir. Buna göre, istisna tutulan husus aşağıdakilerden hangisidir? A) Akdin yapıldığı yer B) Davalının yerleşim yeri C) Davacının yerleşim yeri 74. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi dava şartı değildir? A) Görev B) Derdestlik C) Taraf ehliyeti D) Davada hukuki menfaat E) Kamu düzenine ilişkin yetki D) İfa yeri E) Yetki sözleşmesi 15

5 75. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz değildir? A) Türkiye de yerleşim yeri olmayanlardan teminat talebi B) Dava dilekçesinde kanuni eksiklikler bulunması C) Karşılık davanın kabule şayan olmaması D) Zamanaşımı defi E) Davanın başka bir mahkemede görülmekte olan diğer bir dava ile irtibatı bulunduğu iddiası 78. A, Kat Mülkiyeti Kanunu na tabi bir taşınmazın sahibidir. Sahibi bulunduğu 3 nolu dairede kiracı olarak B oturmaktadır ve A, ortak giderlerle ilgili tebligat yönünden yöneticiye herhangi bir adres bildirmemiştir. Sözkonusu 3 nolu dairenin ortak giderleri ödenmemiş ve bu sebeple açılan davada tebligat yapılması gündemdedir. Buna göre, bu tebligat usulen nasıl yapılır? A) Tebligat için A nın adresi araştırılır ve bulunamazsa ilanen tebligat yapılır. B) Tebligat A nın tapuda gösterilen adresine yapılır. C) Tebligat, apartman yöneticisine yapılır. D) Tebligat, A ya ait 3 nolu dairede fiilen oturan B ye yapılır. 76. Tebligat Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudan tebligat çıkartamaz? E) Tebligat evrakı, o yerin muhtarına veya zabıta amirine imza karşılığı teslim edilir. A) Asliye hukuk mahkemesi B) Yargıtay C) İcra dairesi D) Tüketici mahkemesi E) Hakem heyeti 79. A ile B arasındaki boşanma davasında verilen karar ile ilgili aşağıdaki tebligatlardan hangisi usule uygundur? A) Muhatapla aynı konutta oturan çok uzaktan bir akrabaya verilen tebligat 77. PTT görevlisi tebligat muhatabının bulunduğu adrese gelmiş, tebligat muhatabının bizzat kendisi kapıyı açmış ve tebligat evrakını almayacağını söylemiştir. Buna göre, PTT görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Tebliğ evrakını kapının önüne bırakıp geri dönmelidir. B) Bitişik konutta oturan babaya verilen tebligat C) Evde misafir olarak bulunan muhatabın annesine verilen tebligat D) Apartmanın kapıcısına verilen tebligat E) Muhatabın eşine verilen tebligat B) Tebliğ evrakını o yerin muhtarına imza karşılığı teslim etmelidir. C) Tebliğ evrakını yöneticiye imza karşılığı teslim etmelidir. D) Tebliğ evrakını kapıcıya imza karşılığı teslim etmelidir. E) Tebliğ evrakını çıkaran mercie iade etmelidir. 16

6 80. Tebligat Kanunu na göre, aşağıdaki tebligatların hangisi usule aykırıdır? A) Muhatabı temsil eden avukata yapılan tebligat B) Muhatabın kabulü üzerine yolda yapılan tebligat C) Muhatap erin en yakın üstüne yapılan tebligat D) Muhatabın kabulü üzerine hastanede yapılan tebligat E) Muhatabın 17 yaşındaki oğluna yapılan tebligat 83. Tebligat muhatabı, gözlerinin görmemesi nedeniyle tebliğ evrakını imza edemeyecek durumdadır. Buna göre, tebliğ evrakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Çıkaran mercie geriye gönderilir. B) Komşusuna verilir. C) Muhtara götürülür ve ona teslim edilir. D) Okur yazar komşu huzurunda muhatabın sol elinin baş parmağı bastırılarak muhataba verilir. E) Tebliğ evrakı muhatabın okur yazar olan birinci derece akrabasına verilir. 81. A ile B aynı büroyu paylaşan iki avukattır. Buna göre, yalnızca A nın vekil olarak takip ettiği bir davada aşağıdaki tebligatlardan hangisi usulsüzdür? A) Büroda A nın sekreterine yapılan tebligat B) Evinde A nın eşine yapılan tebligat C) B ye yapılan tebligat D) Duruşma sırasında A ya yapılan tebligat E) A nın baroda oturduğu sırada, kabulü üzerine kendisine yapılan tebligat 84. Tebligat muhatabı, Türkiye de kendisine tebligat yapılamayacak bir yabancıdır ve kendisine tebligat yapılamayacağını beyan etmiştir. Buna göre, muhatap tebligatı kabul etmezse ne yapılır? A) Tebliğ evrakı kapıya yapıştırılır. B) Tebliğden imtina işlemi yapılır. C) Tebliğ evrakı iade olunur. D) Tebliğ evrakı muhatabın bağlı olduğu büyükelçiliğe gönderilir. E) Tebliğ evrakı, iadeli taahhütlü mektup şeklinde posta ile gönderilir. 82. Muhatap, tebellüğden imtina etmiştir. Bunun üzerine tebliğ memuru Tebligat Tüzüğü ne göre gerekli işlemleri yapmıştır. Bu durumda, tebligat ne zaman yapılmış sayılır? A) İmtina tarihinde B) Muhtara teslim tarihinde C) Muhatabın en yakın komşusuna haber verme tarihinde D) İhbarnamenin kapıya yapıştırılması tarihinde E) Muhatabın oturduğu apartmanın yöneticisine bildirme tarihinde 17

7 85. Tebliğ mazbatalı kapalı zarf nedir? A) Tebligat Kanunu na göre yapılan tebligat için kullanılan zarftır. B) Tebligatın yapıldığını gösteren ve çıkaran mercie gönderilen belgedir. C) Tebligat parçasıdır. D) Tebellüğden imtina eden kişiye daha sonra gönderilen zaptın bulunduğu zarftır. E) Muhatabın tebellüğden imtina etmesi sebebiyle kapıya yapıştırılan zabıttır. 88. Mahkemelerden yazılan tezkerenin iş sahiplerine elden verilebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Elden takip isteyen kişinin avukat olmasına B) Elden takip isteyen kişinin adli yardımdan yararlanmakta olmasına C) Hâkimin iznine D) İşin müstacel olmasına E) Teminat gösterme gereğine 86. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği ne göre, mahkemece yazılacak kâğıtların ve tutanakların veya mahkemeye verilecek her çeşit dilekçelerin yazılı yüzlerinin sol kenarları kaç santimetre boş bırakılır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği, aşağıdaki kararlardan hangilerinin diğerlerinden önce ve çabuk yazılması gerektiğini ve her türlü gecikmeden görevli yazıcıların sorumlu olacağını düzenler? A) Veraset belgesi verilmesi B) İzalei şüyu kararı C) Şufa davası sonucunda verilen karar D) Kat Mülkiyeti Kanunu na giren işler E) Gönderme kararı 87. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği nde aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Yetkili mahkemelerin hangilerinin olduğu B) Yargılama giderleri için avans olarak para yatırılabileceği C) Yemin şekli D) İsticvapta dikkat edilecek hususların ne olduğu E) Uzlaştırma tutanağının düzenlenmesi 90. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği ne göre, bilgisayar kullanan adliyelerde davanın açıldığı tarih hangisidir? A) Hâkimin havale tarihi B) Harcın yatırıldığı tarih C) Esas deftere kayıt tarihi D) Dava dilekçesinin tevzi bürosuna kayıt tarihi E) Davacının dava dilekçesini kaleme verdiği tarih 18

8 91. Harçlar Kanunu na göre hakem kararlarından ne zaman harç alınır? A) Hakem seçimi için karşı tarafa başvurulduğu tarihte B) Tarafların hakem seçimi konusunda anlaşamamaları halinde mahkemeye başvurulduğu tarihte C) Hakem heyetinin tensip tutanağını düzenlediği ilk toplantı tarihinde D) Hâkim kararlarının mahkemeye tevdi tarihinde 94. Aşağıdakilerden hangisi yargılama harcından muaftır? A) Yeşil kart sahibi B) Adli yardımdan yararlanan taraf C) Er D) Yedek subay E) Asgari ücretli işçi E) Hakem kararlarının infazı gerektiğine dair hâkim tarafından verilen şerh tarihinde 92. Yargılamanın önceden yapılması mümkün olan işlemin yapılmamasından dolayı talik edilmesi halinde, buna sebep olan taraf hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Yapmadığı işlemin yapılmamasına karar verilir. B) Dava onun aleyhine karara bağlanır. C) Celse harcına mahkûm edilir. D) Para cezasına çarptırılır. E) Karşı tarafın uğradığı zarar tazmin ettirilir. 95. Taşınmazın tahliyesi davasında karar ve ilam harcı aşağıdakilerden hangisi üzerinden alınır? A) Asgari vergi beyan değeri B) Taşınmazın rayiç değeri C) 3 aylık rayiç kira bedeli D) 6 aylık kira bedeli E) 1 yıllık kira bedeli 93. Aşağıdaki işlemlerden hangisi harçtan müstesna değildir? A) Hâkimin istinkâfına ilişkin karar B) Vasi tayini kararı C) Ayda 1500 Yeni Türk Lirası nı geçmeyen nafaka davası D) Ticaret sicilinden resen yapılan düzeltme E) Kamu adına Cumhuriyet savcıları tarafından hukuk mahkemesine açılan dava 19

9 96. Yabancı ülkede düzenlenen bir kâğıt bakımından Türkiye de hangi halde damga vergisi yükümlülüğü doğmaz? A) Resmi daireye ibraz etme 99. Basılı damga konulacak kâğıtların vergisi, yüzde kaç noksanı ile peşin olarak ödenir? A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 20 B) Devir işlemi yapma C) Ciro etme D) Posta ile yurda sokma E) Hükümlerinden herhangi bir şekilde yararlanma 97. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlar bakımından ne miktar veya nispette damga vergisi alınır? A) Her nüshasından ayrı ayrı miktar veya nispette damga vergisi alınır. B) Yalnızca bir nüshasından damga vergisi alınır. C) Bir nüshasından tam, geriye kalan nüshalarından yarım damga vergisi alınır. D) Bir nüshasından tam, geriye kalan nüshalarından dörtte bir damga vergisi alınır. E) İki nüshasından tam, geriye kalan nüshalarından yarım damga vergisi alınır Aşağıdakilerden hangisinin önüne gelen bir işlemde damga vergisinin ödenip ödenmediğini göz önüne alma ve işlem yapmama zorunluluğu bulunmamaktadır? A) Vergi dairesi B) İl özel idaresi C) Noter D) Banka E) Avukat 98. Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem varsa ne miktarda damga vergisi alınır? A) Her birinden ayrı ayrı damga vergisi alınır. B) En yüksek değerli olandan bir damga vergisi alınır. C) Bir akit işlemden tam, geriye kalanlardan yarım damga vergisi alınır. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. D) Bir akit işlemden tam, geriye kalanlardan dörtte bir damga vergisi alınır. E) İki akit işlemden tam, geriye kalanlardan yarım damga vergisi alınır. 20

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana sözleşme Değişikliği Unvan, Merkez, Süre, Amaç ve Faaliyet Konuları Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşmede adları, soyadları, uyruğu, ikametgâh adresleri

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı