BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ"

Transkript

1 Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN ÖNSÖZÜ...xi İÇİNDEKİLER...xv KISALTMALAR...xxv KAYNAKÇA... xxix GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ OLARAK REHİNLİ ALACAKLININ REHİNLİ MALI EDİNME YASAĞI 1. Kredi Kavramı ve Kredi Vermeye Yetkili Kurumlar...11 I. Kredi ve Kredi Açma Sözleşmesi...11 A. Kredi Kavramı...11 B. Kredi Açma Sözleşmesi...12

3 xvi C. Kredi Çeşitleri Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler...21 II. Kredi Vermeye Yetkili Kurumlar A. Genel Olarak B. Banka C. Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki KHK Çerçevesine Kredi Vermeye Yetkili Kurum ve Kişiler...27 D. Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Teminatı Olarak Taşınmaz Rehni...31 I. Genel Olarak...31 II. Taşınmaz Rehni...37 A. Genel Olarak...37 B. Taşınmaz Rehninin Hukuki Niteliği C. Taşınmaz Rehni Çeşitleri Genel Olarak İpotek İpotekli Borç Senedi İrat Senedi...43 D. Taşınmaz Rehninin Fonksiyonları Genel Olarak Teminat Fonksiyonu Tedavül Fonksiyonu E. Taşınmaz Rehnine Hakim Olan İlkeler Kamuya Açıklık İlkesi Sabit Dereceler Sistemi Belirlilik İlkesi...52 a. Alacakta Belirlilik...52 (1) Hukuki Sebep Bakımından...52 (2) Meblağ Bakımından...57

4 xvii i. Türk parası üzerinden rehin tesisi kuralı...57 ii. Yabancı para üzerinden rehin tesisi...59 b. Taşınmaz Bakımından Belirlilik Rehinli Alacaklının Rehinli Malı Edinme Yasağı(Lex Commissoria Yasağı) ve Alacaklıya, Rehin Verilen Malı Özel Yollardan Paraya Çevirme Yetkisinin Tanınması...67 I. Rehinli Alacaklının Rehinli Malı Edinme Yasağı(Lex Commissoria Yasağı)...67 A. Genel Olarak...67 B. Lex Commissoria Yasağının Tarihçesi C. Lex Commisoria Yasağının Modern Avrupa Hukuklarındaki Yeri...70 D. İşlevi...73 E. Lex Commissoria Yasağının Rehin Sözleşmesine Etkisi F. Taşınmazın Teminat Amaçlı İnançlı İşlemle Temliki...79 G. Teminat Amaçlı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Vefaen Satım...85 II. Alacaklıya, Rehin Verilen Malı Özel Yollardan Paraya Çevirme Yetkisinin Tanınması A. Genel Olarak B. Mukayeseli Hukukta C. İsviçre Hukukunda D. Türk Hukukunda...93 III. Alacaklının Rehinli Malı Bizzat Satın Alması... 99

5 xviii İkinci Bölüm İCRA VE İFLAS KANUNU NDA DÜZENLENMİŞ BİR CÜZİ TAKİP TÜRÜ OLARAK İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 4. Önce Rehne Müracaat Kuralı I. Genel Olarak A. Kuralın Temelleri B. Önce Rehne Müracaat Kuralının Hukuki Niteliği Hükmün Maddi Hukuka mı Şekli Hukuka mı Ait Olduğu Sorunu Önce Rehne Müracaat Kuralının Emredici Niteliği Muhalefetin Niteliği Değerlendirme C. Hükmün Amacı D. Şartları E. Şikayeti İleri Sürebilecek Kişiler II. Önce Rehne Müracaat Kuralının İstisnaları A. Kanunda Açıkça Belirtilmiş Olan İstisnalar İİK m.45 de Yer Alan İstisnalar a. Rehinli Malın Satış Bedelinin Alacağı Karşılamaması ve Rehin Açığı Belgesi b. Konut Finansmanından Kaynaklanan Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar c. Alacağın Bir Kambiyo Senedine Bağlı Olması d. İpotekle Temin Edilmiş Faiz ve Senelik Taksit Alacakları Borçlunun Yalnızca Rehin Hakkına İtiraz Etmesi

6 xix 3. Gemi Alacaklıları İçin TTK m.1242 ile Getirilmiş Olan İstisna Kefile Karşı Yapılan Takip B. Diğer İstisnalar Kiralayanın Hapis Hakkı Bakımından Getirilen İstisna Alacaklının Rehin Hakkından Feragati Borçlunun Önceden Feragati Alacaklı ve Borçlunun Anlaşması Alacaklının Özel Yollardan Paraya Çevirme Hakkına İlişkin Anlaşma Rehnin İkinci Derecede Sorumluluğunun Kararlaştırılması Aynı Rehinli Malın Birden Fazla Borcu Temin Etmesi Alacaklının Dava Açması İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Usulü I. Genel Olarak II. Alacak ile İpotek Arasındaki İlişki A. İpoteğin Alacağa Bağlı (Feri) Niteliği ve Etkileri B. Anapara ve Üst Sınır İpotek Ayrımının Takibin Türü ve İpoteğin Sağladığı Teminatın Kapsamına Etkileri Genel Olarak Anapara İpoteğinde Teminatın Kapsamı a. Anapara b. Takip Giderleri c. Temerrüt Faizi d. Sözleşme Faizi e. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar ve Sigorta Tazminatı

7 xx f. Diğer Yan Alacaklar Üst Sınır İpoteğinde Teminatın Kapsamı III. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Tarafları IV. Takip Talebi A. Takip Talebinin İçeriği Genel Olarak Alacaklı ve Borçlunun Kimlik ve Adres Bilgileri a. Alacaklının Kimlik ve Adresi b. Borçlunun Kimlik ve Adresi Alacağın Tutarı, İstenen Faiz Miktarı ve İşlemeye Başladığı Gün a. Genel Olarak b. Yabancı Para Üzerinden Takip Yapılabilmesi Esası c. Alacağın Belirli Olması Esası İpotekli Taşınmaz Takip Yolu Takibin Kiralara da Teşmil Edildiğinin Bildirilmesi B. Takip Talebine Eklenecek Belgeler İpotek Akit Tablosunun Resmi Örneği Cari Hesap veya Kredi Sözleşmesi ve Bunlara İlişkin Belgeler C. Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler Kiracılara Haber Verilmesi Tapu İdaresine Haber Verilmesi Satış Hazırlıklarına Başlanması Taşınmazın İdare ve İşletilmesi İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip I. Genel Olarak

8 xxi II. Yetki III. Ödeme Emri A. Genel Olarak B. Ödeme Emrinin Gönderilmesi C. Ödeme Emri Gönderilmesinin Sonuçları IV. Ödeme Emrine İtiraz A. Genel Olarak B. İtiraz sebepleri V. Ödeme Emrine İtirazın Giderilmesi A. Genel Olarak B. İtirazın İptali Davası C. İtirazın İcra Mahkemesinde Kaldırılması Genel Olarak İtirazın Geçici Kaldırılması İtirazın Kesin Kaldırılması D. İİK m.68/b Hükmü Uyarınca İtirazın Kesin Kaldırılması Genel Olarak İİK m.68/b nin Temelleri İİK m.68/b nin Uygulama Alanı a. Hesap Özeti b. Hesap Özetine İtiraz c. Hesap Özetine İtiraz Edilmemesi d. Kredi Sözleşmesi ve Diğer Belgeler e. Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırı Olduğu İddiası İİK m.150/a, 68/b ve 150/ı Arasındaki İlişki İtirazın Kaldırılması Kararı VI. İcra İnkar Tazminatı VII. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları...260

9 xxii 7. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip I. Genel Olarak II. İlamlı Takipte Yetki III. İİK m.150/h Uyarınca Yapılan İlamlı Takip A. Alacağın ve İpotek Hakkının İlam ya da İlam Niteliğindeki Belgede Tespit Edilmiş Olması B. İlamlı Takip Hükümlerinin Uygulanması IV. Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçeren İpotek Akit Tablosuna Dayanılarak Yapılan İlamlı Takip A. Genel Olarak B. İcra Emri C. İcranın Geri Bırakılması D. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları Üçüncü Bölüm İPOTEĞİN İCRA VE İFLAS KANUNU NUN 150/I MADDESİ UYARINCA PARAYA ÇEVRİLMESİ 8. İİK m.150/ı Hükmünün Temelleri ve Kapsamı I. Genel Olarak II. Hükmün Temelleri A Sayılı Bankalar Kanunu B. İcra ve İflas Kanunu nda Değişiklik Yapan 3494 Sayılı Kanun III. Hükmün Objektif ve Sübjektif Uygulama Kapsamı A. Genel Olarak B. Hükmün Objektif Uygulanma Alanı (Hükmün Uygulanabileceği Hukuki İlişkiler) Genel Olarak

10 xxiii 2. Cari Hesap Şeklinde İşleyen Krediler Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakdi ve Gayrinakdi Krediler C. Hükmün Sübjektif Uygulanma Alanı Aktif Taraf Pasif Taraf IV. İİK m.150/ı Hükmü Uyarınca İlamlı Takip Yapılabilmesinin Şartları A. Genel Olarak B. Borçlu Cari Hesap veya Nakdi ya da Gayrinakdi Kredi İlişkisinden Kaynaklanan Muaccel Alacak C. Takibe Konu Alacağın Teminatı Olarak Üst Sınır İpoteğinin Varlığı D. Hesap Özeti, Tazmin Talebi ya da İhtarın Krediyi Kullanan Tarafa Gönderilmesi Hesap Özeti, Tazmin Talebi ya da İhtarın Noter Aracılığıyla Gönderilmesi Belgenin Krediyi Kullanan Tarafa Tebliği Hesap Özeti, Tazmin Talebi veya Ödeme İhtarına İtiraz İİK m.150/ı Uyarınca İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip I. Yetki II. Takip Talebi III. İcra Emri IV. İcranın Geri Bırakılması V. Şikayet A. Genel Olarak B. İİK m.150/ı Anlamında Şikayet Genel Olarak Şikayetin Konusu

11 xxiv 3. Şikayet Yargılaması a. Genel Olarak b. Şikayetin Takibe Etkisi c. İcra Mahkemesinde İİK 68/b Çerçevesinde Yapılacak İnceleme Borçlunun Şikayeti Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi VI. İİK m.150/ı Çerçevesinde Üçüncü Kişilerin Durumu A. İpotekli Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişinin Durumu B. Kefilin Durumu SONUÇ

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-4 III. -ADİ ORTAKLIK TEMELİNE DAYALI ORTAKLIK

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES 1 İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİĞER ÜLKELERLE MUKAYESESİ THE LEGISLATION OF MORTGAGE AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES Bilal CAN * Özet: İpotekli konut finansmanı sistemine

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Kemalettin Yüksel * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Hukuku nda

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Prof.Dr. Oğuz ATALAY Prof.Dr. Muhammet ÖZEKES Editörler Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN* GİRİŞ Eski Medenî Kanunun 766. maddesinde, taşınmaz rehninin Türk parasıyla kurulması

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL, HAK VE ALACAKLARININ HACZİ

BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL, HAK VE ALACAKLARININ HACZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ USUL VE İCRA-İFLÂS HUKUKU) ANABİLİM DALI BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL, HAK VE ALACAKLARININ HACZİ Doktora Tezi Ahmet Cahit İYİLİKLİ

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı