Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1"

Transkript

1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K

2 6183 Sayılı Kanun Amme alacaklarının takip ve tahsil esaslarını düzenleyen bir usul kanunudur. Üç kısımdan oluşmuştur: 1-Birinci kısımda Genel Esaslar belirlenmiştir. (Madde 1-53 Arası) 2-İkinci kısımda Cebren Tahsil ve Takibe İlişkin Düzenlemeler yapılmıştır. (Madde Arası) 3-Üçüncü kısımda Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar ile Son Hükümler yer almaktadır. (Madde Arası)

3 6183 Sayılı Kanun Kapsamı-1 (Madde 1) (Aidiyet) Devlet İl Özel İdareleri 6183 sayılı Kanunun kapsamı birinci maddede yer almaktadır. Kendi Kanununda Alacakları 6183 sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsili Yönünde Özel Hüküm Bulunan Kuruluşlar Bunlar dışında bir kamu kuruluşuna ait amme alacağı niteliği taşısa bile kanun kapsamına girmez. Örneğin köy tüzel kişiliğine ait alacaklar kapsam dışındadır. Sadece bunlardan bazılarının Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği hususunda Köy Kanununda hüküm vardır. Belediyeler

4 6183 Sayılı Kanun Kapsamı-2 (Madde 1) (Mahiyet) Asli Amme Alacakları Vergi, Resim, Harç Ceza Tahkik ve Takiplerine Ait Muhakeme Masrafı Vergi Cezası, Para Cezası Muhtelif Kanunlara Göre Alınan her türlü Vergi Resim ve Harç ve bunlara ait para cezaları(246 TGT) Ek Mali Yükümler (Fonlar) Fer i Amme Alacakları Gecikme Faizi (VUK Md.112) Gecikme Zammı (AATUHK Md.51) Tecil Faizi (AATUHK Md.48) Haksız Çıkma Zammı (AATUHK Md.58/5) İnkar Tazminatı (AATUHK Md.79) Pişmanlık Zammı (VUK Md. 371) Amme Hizmetinin Tatbikinden Doğan Alacaklar Takip Masrafları Amme Alacaklarının zorla tahsili dolayısıyla yapılmak zorunda kalınan (AATUHK Md 3) Zor kullanma Masrafları İlan Masrafları Haciz Masrafları Muhafaza Masrafları

5 Hangi Alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?-1 (Madde 1) Akitten Doğan Alacaklar Medeni ve Ticari Akitlerden Doğan Alacaklar İdari Akitlerden Doğan Alacaklar? Örneğin:Yap İşlet Devret Modeli? Haksız Fiilden Doğan Kazançlar Haksız fiil : Bir şahsın gerek kasten, gerek ihmal ve tedbirsizlik ile diğer şahıslara verdiği zararı tazmine mecbur olmasıdır. Örneğin, bir şoför kamyonu ile belediyeye ait bir tesise çarpar ve bir zarar meydana getirirse bu haksız fiilden doğan bir zarardır.bu zarardan dolayı olan alacağımız 6183 sayılı yasaya göre tahsil edilemez. Haksız İktisaptan Doğan Kazançlar Haksız iktisap : Bir kimsenin haklı bir sebep olmaksızın diğeri zararına iktisapta bulunmasıdır. Örneğin, Belediyede meclis üyelerine veya memurlarına kanuna aykırı olarak fazla ödeme yapılması veya müteahhide hakedişlerde yapılan fazla ödemeler haksız iktisaptır. Bunları belediye geri ister

6 Hangi Alacaklar 6183 Sayılı Kanuna Göre Takip ve Tahsil Edilemez?-2 (Madde 1) Tahakkuk Aşaması İtibarıyla Kesinleşmemiş Alacaklar Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarının 6183 kapsamına girebilmesi için, tahakkuk aşaması itibarıyla kesinleşmiş olması, ödenecek duruma gelmiş bulunması gerekir

7 Tahsili Emval Kanunu (Madde 2) Kanunun ikinci maddesinde özel bir belirleme yapılmıştır. Tahsili bakımından 6183 sayılı Kanunundan önce yürürlükte olan Tahsili Emval Kanununa atıf yapılmış amme alacakları da 6183 sayılı Kanuna tabidir. Kendi kanununda özel hüküm bulunduğunda, mahiyetine ve aidiyetine bakılmadan 6183 sayılı Kanun uygulanacaktır

8 Tahsili Emval Kanunu(TEK) veya 6183 sayılı Kanuna Atıf Yapan Kanunlar (Madde 2) Alacağın Mahiyeti Yolsuz sarfedilen Köy paralarının, muhtar ve köy heyeti azalarından alınması İdari Para Cezası Para Cezaları Öğrenci Katkı Payları Çiftçi Mallarını Koruma Bedelleri Asker Ailelerine Yapılacak Yardım Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Ücret ve para cezaları Oda ve Borsa Aidatları Haksız Alınan İhracatta Vergi İadesi SGK Prim ve Diğer Alacakları Esnaf Dernekleri Birlik ve Federasyonlara Kayıt ve Katılma Ücretleri Trafik Cezaları TEK. veya 6183 s. Kanuna Atıf Yapan Madde tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 45 nci maddesi 4207 sayılı Tütün Mam. Zararlarının Önlenmesine Dair K. Md tarih 1567 sayılı Türk Parasını Koruma Kanunun Ek 4 üncü maddesi 2547 sayılı YÖK Kanunun 46. maddesi tarih, 4081 sayılı Kanunun 15 inci maddesi tarih, 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 2872 sayılı Çevre Kanununun 3/e maddesi 4342 Sayılı Mera Kanununun 26. Maddesi 5590 sayılı Kanunun 25 ve 26 ncı maddesi 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 5510 Sayılı Kanunun 88 nci maddesi 507 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi 2918 Sayılı Kanunun 115 ve 116 ncı maddeleri Ek Mali Yükümlülükler tarih 2976 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi

9 Kanundaki Tanımlar-1 (Madde 3) Amme Alacağı 6183 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddesinde tanımlanmıştır. Amme Borçlusu Amme alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Maddenin devamında bazı borçlular (vergi mükellefleri, vergi sorumlusu, kefil ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcisi) ayrıca sayılmıştır.?

10 Vergi Mükellefi Kanundaki Tanımlar-2 (Madde 3) Kendisine vergi borcu ödev olarak düşen gerçek ve tüzel kişilerdir. (VUK Md.8) Vergi Sorumlusu Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu olan kişidir. (VUK Md.8) Kapsamı VUK 11 de belirtilmiştir. Örnek: Mükellef veya sorumlu durumuna girmek için ödenecek aşamaya gelmiş, tahakkuk etmiş bir amme borcunun bulunması şart değildir. Bunların özelliği gereği henüz ödenecek aşamaya gelmiş vergi borcu bulunmadan da amme borçlusu sayılmasını gerektirmiştir. Örneğin: Borçlu kaçmışsa veya kaçma ihtimali varsa bu mükellef hakkında henüz vadesi gelmemiş ve hatta tahakkuk etmemiş vergi borcu için 6183 sayılı Kanunun 17/1 ve /3 maddeleri uyarınca ihtiyati haciz uygulaması yapılabilir ve 9 10 uncu madde dahilinde kendisinden teminat istenebilecektir

11 Kanundaki Tanımlar-3 (Madde 3) Kefil 6183 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca 10 uncu maddede belirlenen teminatı sağlamayanlar tahsil dairesinin kabul edeceği itibarı olan bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Sorumlulukları genel hükümler çerçevesinde olmakla beraber, 6183 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca asıl borçluların tabi tutuldukları usullerle takip olunacağı hükmüne yer verilmiş, 103 üncü maddenin 6 No.lu bendinde kefile yapılan bazı muamelelerin zamanaşımını keseceği belirtilmiştir. Kanunun uygulamasında asıl borçlu ile kefil aynı konumdadır. (Asıl borçludan tahsil edilememesi üzerine ikinci derece sorumludurlar. Bunlara ayrıca ödeme emri çıkarmak gerekir.)

12 Kanundaki Tanımlar-4 (Madde 3) Yabancı Kişi ve Kurumların Temsilcileri Yabancı bir şahıs veya kurumun amme borçlusu olması durumunda, Türkiye de takip ve tahsile muhatap tutulabilecek bir kişinin bulunması gerekliliği vardır. (Asıl borçludan tahsil edilememesi üzerine ikinci derece sorumludurlar. Bunlara ayrıca ödeme emri çıkarmak gerekir.) Türkiye de bulunmayan mükelleflerle ilgili VUK (Md. 10) da da bir sorumluluk belirlenmiş bu su sorumluluk sadece VUK kapsamına giren amme alacakları için geçerlidir sayılı Kanunun 3 üncü, 57 nci ve 103/6 ncı maddelerinde yer alan hükümler ise VUK kapsamına girsin girmesin her türlü amme alacağı için geçerlidir. Mirasçılar Murise ait kesinleşmiş amme alacağı ile henüz tahakkuk etmemiş olsa bile vergi borçları mirası reddetmemiş olan kanuni ve mansup mirasçılarından tahsil edilir sayılı Kanunun 7 inci maddesinde sorumluluk ile ilgili düzenleme var. 12

13 Kanuni Temsilciler-1 Kanundaki Tanımlar-5 (Madde 3) Şirketler, küçükler, kısıtlılar, vakıflar ve cemaatlerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir sayılı Kanunun Mükerrer 35 inci maddesi kanuni temsilcilerin sorumluluğunu belirliyor

14 Kanundaki Tanımlar-6 (Madde 3) Kanuni Temsilciler-2 Anonim Şirketlerde: Ödeme emri tüzel kişilik adına düzenlenir. Tahsilat yapılmadığında kanuni temsilciye gidilmektedir. A.Ş. hakkında haciz vb işlemlerin devam etmekte olması kanuni temsilciye gitmeye engel sayılmamaktadır. Limited Şirketlerde: Önce limited şirketten alacak istenir. Limited şirketçe ödenmeyen borç, ortaklardan sermaye hisseleri ile orantılı olmak üzere, amme idaresi dilediğine gidebilmektedir. Kanuni temsilci olan ortak nezdinde alacağın tümü takip edilebilir.(6183 Md 35) Kollektif Şirketlerde: Ödeme emri tüzel kişilik adına çıkarılır. Şirketi temsil eden ortağa veya ortaklardan birine tebliğ edilir. Şirketçe ödeme yapılmadığında ortaklardan her biri bütün mameleki ile sınırsız sorumludur. Tekrar ödeme emri çıkarılmasına gerek yoktur. Amme alacağında asıl borçlu vergi aslında ortakların kendileri, vergi cezasında kollektif şirkettir. Adi Komandit Şirketler: Şirket tüzel kişiliğine ait borç için tüzel kişiliğe çıkarılan ödeme emrine rağmen tahsilat yapılamadığında komandite ortaklar aynen kolektif şirket ortakları gibi takip edilir. Komanditer şirket ortakları şirketteki sermayeleri ile sorumludur. Eshamlı Komandit Şirketler: Borçlu şirket tüzel kişiliğidir. Komandite ortaklar kollektif şirket ortakları gibi takip edilir. Komanditer ortaklar Anonim şirketlerdeki esaslar içinde takip edilir.

15 Kanuni Temsilciler-3 Kanundaki Tanımlar-7 (Madde 3) Adi Şirketler: Şirketin tüzel kişiliği yoktur. Muhtasar beyanname konusu vergiler, gider vergileri vb ortaklığa ait vergiler için doğrudan ortaklar adına ödeme emri düzenlenir. Borç ortakların her birinden bütün tutarı ile istenebilir. Biri ödeme yaptığında diğerlerinin ödeme mükellefiyeti kalkar. Kooperatifler: Esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklarına karşı yalnız mameleki ile sorumludur. Esas sözleşme kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde ortakların da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Tasfiye memurlarının sorumluluğu (Tasfiye memurları da kanuni temsilcidir, amme alacağının ödenmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludur.) Küçük ve kısıtlılarda amme alacağından dolayı doğrudan kanuni temsilcilere (Veli, vasi veya kayyıma) başvurulur

16 Kanundaki Tanımlar-8 (Madde 3) Alacaklı Amme İdaresi Belediyeler Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Devlet Genel Bütçeye dahil bütün kamu kuruluşlarını kapsar. (437 SN TGT) İl Özel İdaresi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir

17 Kanundaki Tanımlar-9 (Madde 3) Tahsil Dairesi-1 Tahsil dairesi kavramı ile, alacaklı amme idaresinin 6183 sayılı kanunu tatbik etmekle görevli dairesi, servisi, memur veya memurları kastedilmektedir. Vergi Usul Kanunu kapsamına Giren vergi, resim ve harçlar bakımından tahsil dairesi VERGİ DAİRESİ İthalatta Alınan vergi, resim ve harçlar bakımından tahsil dairesi GÜMRÜK İDARESİ Özel Kanunu Gereği takip ve tahsil edilen Alacaklar bakımından tahsil dairesi ÖZEL KANUNDA BELİRLEME Yapılmıştır. Fonlar İthalatta Alınan Fonlar Ödeme Belirleyici ilgili birim tarafından Ödeme Emirleri Vergi Dairesi tarafından Diğer Fonlar İlgili Birimlerin bildirimi 17 üzerine vergi dairelerince

18 Kanundaki Tanımlar-9 (Madde 3) Tahsil Dairesi-2 Tahsil dairesi kavramı, ödeme emrinin hangi birim tarafından çıkarılacağı açısından önemlidir. Tahsil dairesi yetkisi olmayan bir birim tarafından çıkarılacak ödeme emrinin sırf bu nedenle iptal edilme olasılığı vardır. Bankalar tahsil dairesi olur mu? 3182 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi bankalara ödeme emri çıkarma yetkisi vermiştir. (Kamu bankaları için geçerlidir)

19 Para Cezası Kanundaki Tanımlar-11 (Madde 3) Para cezaları terimi ile amme para cezaları, tazminat para cezaları ve inzibati mahiyette olsun olmasın bütün para cezaları kastedilmektedir. Amme para cezaları, kamu düzenini ihlal edenlere uygulanan cezalardır. Tazminat para cezaları, kamu düzeninin ihmali ile beraber zarar da doğuran fiiller dolayısıyla uygulanan cezaları ifade eder. Bunlar dışında da inzibati mahiyet taşıyan veya bu nitelikte olmayan cezalar da vardır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36. maddesi uyarınca reddi hakim talebi reddedilenler adına kesilen cezalar, aynı kanunun 422 ve 444. maddeleri uyarınca verilen cezalar bu gruba örnek verilebilir

20 Takibat Giderleri Kanundaki Tanımlar-11 (Madde 3) Takibat Giderleri, amme alacağının cebren tahsili ile ilgili muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri ifade etmektedir

21 Kanun Uygulayıcılarının Görev ve Sorumlulukları-1(Madde 4) Yetki ve sorumlulukların kuruluş kanunlarıyla belirleneceği hüküm altına alınmıştır. İl özel idareleri ve belediyelerin 6183 sayılı kanunun tahsil dairesi görevi uygulanmasında yapan birimlerinin personelinin en büyük görevli yetki ve sorumlulukları, grubunu teşkil eden, Kendi özel kanunlarında devlete ait amme alacaklarını belirlenmiştir. tahsil etme durumunda olan vergi dairesi personelinin yetki ve sorumlulukları, 5345 sayılı Kanun ve İthalde alınan vergilere ait Vergi Dairesi Başkanlıklarının tahsil dairesi görevi Kuruluş ve Görev yapan gümrük idarelerinin Yönetmeliğinde personelinin yetki ve (RG /25929) sorumlulukları,gümrük Kanunu belirlenmiştir. ve Yönetmeliklerinde belirlenmiştir. 21

22 Amme Alacağını Takip Edecek Tahsil Dairesi-1(Madde 5) Genel ilke, takibatın alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılmasıdır. Hükümde bunun yanında niyabeten takibat yaptırılması esasına yer verilmiştir. VUK kapsamına giren vergi, resim ve harçlar bakımından; - Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi - Mükellefiyeti yoksa işyeri veya ikametgahının bulunduğu bölgedeki vergi dairesi takibata yetkilidir

23 Amme Alacağını Takip Edecek Tahsil Dairesi-2(Madde 5) Niyabeten takip ve tahsil işlemleri bazı yönlerden özellik taşır. Niyabet, aynı idarelere ait tahsil daireleri arasında mümkündür. Devlete ait bir tahsil dairesi özel idare veya belediye tahsil dairesine niyabet veremez. Takibatın niyabeten yaptırılması için, borçlu veya mallarının (ya da her ikisinin) başka bir mahalde bulunması lazımdır. Başka mahal, esas itibarıyla başka şehrin kastedilmediği kabul edilmektedir. Ancak başka şehir deyiminin özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerin ayrı belediye hudutlarına giren mahalleri bakımından yeterli açıklığa kavuşturulması gerekir

24 Tahsil Dairesi Yetkililerine Yardım Zorunluluğu-1 (Madde 6) Madde, tahsil dairelerine yardımla mükellef olanlara ilişkin müeyyideleri içermektedir. İlgililer, 6183 sayılı kanun uyarınca tahsil dairesince kendilerine yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildirmeye mecburdurlar. Ortada makul ve makbul bir özür olmadığı takdirde bu gibiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına genel hükümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.. Bu hallerde, durumun tahsil dairesince bir zabıtla teyit ve tevsiki icabeder. 24 Kanıtlar gösterilmeli ve ibraz edilmelidir.

25 Mirasçıların Sorumluluğu-1(Madde 7) Mirasçıların sorumluluğunu düzenleyen 7. madde hükmüne göre, borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak, borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunacaktır. Ölüm olayına bağlı bir başka hüküm de 6183 sayılı Kanunun 50. maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Buna göre de borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı takip, ölüm günü ile beraber 3 gün geri bırakılacaktır

26 Mirasçıların Sorumluluğu-2 (Madde 7) Amme alacağına Yönelik Ödeme Emri Ölümden Önce Murise Tebliğ Edilmiş ve Kesinleşmişse Bu durumda tereke takip edilecek ve mirasçıların durumu nazara alınmaksızın amme alacağı terekeden tahsil edilecektir. Tereke amme borcunu karşıladığında sorun yoktur Tereke amme borcuna karşılamadığında Mirası reddetmemiş mirasçılara Başvurulacaktır. Alacak kesinleşmiş olduğundan, 6183 s. Kanunun 58 inci maddesi uyarınca sadece miras hissesi ve sorumluluk payı tutarının yanlış hesaplandığına dava açabilecektir. Mirasçılar hisseleri oranında kişisel varlıkları ile sorumludur Kendilerine yeniden ödeme emri çıkarılmalıdır

27 Mirasçıların Sorumluluğu-3 (Madde 7) Ölümden Önce Ödeme Emri Tebliğ Edilmiş Ancak Kesinleşmemişse Dava açma süresi dolmadan ölmüşsa Dava açılmış fakat ilk derece yargı yeri karar vermemişse İlk derecede dava red veya kabul edilmiş fakat temyiz aşamaması henüz sonuçlanmamışsa Davalar tahsilatı durdurmadığından cebri takibat devam edecek Ölene ait dosya işlemden kaldırılacak Mirasçılar aleyhine yenileme dilekçesi verilecek Ödeme emrine açılan dava sonuçlanmadan Gerçek kişilerden olan tarafın ölmesi halinde mirasçılar aleyhine takibi yenilenmesine kadar dosya İşlemden kaldırılacak (2577/26 md.) Alacak tahsil edilmiş veya haciz yapılmış veya teminat alınmış olabilir. Bu durumda takibatı yenileme işlemi olmayacaktır

28 Mirasçıların Sorumluluğu-4(Madde 7) Case-1 (X) vergi dairesi (M) mükellefinin kesinleşen YTL lik vergi borcu YTL lik vergi cezası için ödeme emrini tebliğ etti. Ancak mükellef (M) dava açtı. Ancak dava neticelenmeden mükellef (M) öldü. Dava aşamasında mükellef YTL lik amme alacağını ödemiştir. Bu durumda ne gibi bir işlem yapılacaktır.? Çözüm-1: Burada tahsilat tarihi ile ölüm tarihi önem arz etmektedir. Ölümden önce tahsilat yapılmışsa yapılacak bir işlem bulunmamaktır. Yargı merciinin kararını beklemek gerekir. Ölümden sonra tahsilat yapılmışsa VUK nun 372 nci maddesi uyarınca vergi ceza tutarı olan YTL nin mirasçılara iade edilmesi gerekir. Tahsilat yapılmamış ancak YTL lik haciz yapılmış ve teminat alınmışsa yine ceza alınmayacak ödeme emri ve muhteviyatı alacak tutarı değişecektir.

29 Mirasçıların Sorumluluğu-5(Madde 7) Amme alacağı tahakkuku itibarıyla kesinleşmiş fakat ölümden önce ödeme emri henüz çıkarılmamışsa Mirası reddetmemiş varisler adına ödeme emri hisseleri oranında düzenlenir. Ayrıca, varislerden, duruma göre, teminat istenmesi de ya da ihtiyati haciz uygulanması mümkündür

30 Mirasçıların Sorumluluğu-6(Madde 7) Mirasçıların ölenin vergi borcundan sorumlu tutulmaları için mirası raddetmemiş olmalıdır. Mirası reddetmiş mirasçılara tebligat yapılmaz. Medeni Kanunun 546 ncı maddesine göre, miras ölümle açılır, mirasın açılması ile mirasçılar onun tamamına sahip olurlar. Ancak ölümden itibaren 3 ay içinde mirası reddetme hakları vardır. Bu süre içerisinde mirasın kabul edildiğine dair bir tasarruf yapılmadığında 3 ay beklemeye gerek yoktur. Mirasın reddi ile ilgili 3 aylık bekleme süresi, VUK 12 ve 13 üncü madde hükümleri dahilinde zamanaşımı süresini uzatan bir neden olarak sayılmamaktadır

31 Mirasçıların Sorumluluğu-8(Madde 7) Terekenin Defter Tutmak Suretiyle veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi Terekenin mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi gereken hallerde mirasçıların sorumluluğu yoktur. Terekenin sulh hâkimi veya vekil edeceği şahıs tarafından defter tutmak suretiyle tasfiye edileceği haller Türk Medeni Kanununun 590. maddesinde belirlenmiştir. (Defter tutmak suretiyle) Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre yapılır. (Türk Medeni Kanunu Md 636) (iflas suretiyle Her iki halde de borçlunun terekesine mahkemece el konulmuş olduğundan, ayrıca mirasçıların sorumlu tutulması yoluna gidilmeyecektir

32 Mirasçıların Sorumluluğu-9(Madde 7) Kanuni ve mansup mirasçıların tamamı amme alacağından sorumludur. Sorumluluk mülkiyet hakkına sahip mirasçılar arasında paylaştırılır. Mirasın tutulan defter uyarınca kabul edildiğinde, mirasçılar amme borcundan hisselerine düşen miktarla sorumludurlar. Diğer hallerde ise intikal eden varlık miktarı ile sınırlı olmaksızın miras hisseleri nispetinde sorumluluk geçerlidir. (VUK Md. 12 aynı paralelde) Mirasın reddi ile ilgili 3 aylık süre geçmeden varise çıkarılan ödeme emri geçerli değildir. Varislerden sadece birine tebliğ edilen tarhiyat ihbarnamesi yalnız onun hissesi oranında geçerlidir. Buna istinaden diğer varisler adına ödeme emri çıkarılamaz. Mirasın reddi isteğinde bulunan varis adına ödeme emri çıkarılamaz. Ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra ölümün vuku bulması halinde varisin mallarına haciz uygulanabilir

33 Amme Alacağının Korunması (Madde 9-36) Amme alacağının tahsili, rızaen ödeme veya cebren takip ve tahsilinden önce tehlikeye girmesini önlemek, alacaklı amme idaresinin haklarını korumak amacı taşıyan önlemler, Teminat İsteme Şahsi Kefalet Teminat Hükmünde Eşya İhtiyati Haciz İhtiyati Tahakkuk Diğer koruma hükümleri

34 Teminat İsteme-1 (Madde 9) Amme alacağının korunması bakımından ilk önlemdir. Amme borçlusunun malvarlığına dahil kıymetleri istek üzerine fakat kendi belirlemesi ile borcuna karşılık göstermek suretiyle amme alacağının güvence altına alınması amacına yöneliktir TEMİNAT İSTEME NEDENLERİ Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiilin bulunması Amme borçlusunun Türkiye de ikametgahının bulunmaması ve ve bu durumun amme alacağının tahsilini tehlikeye düşürmesi Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan kaçakçılık cezası kesilmesini gerektiren fiilin bulunması

35 Özel Hallerde Teminat-2(Madde 9) Sayılı Kanunun 9. Maddesi Sayılı Kanunun 34. Maddesi (Fesih) Sayılı Kanunun 48. Maddesi (Tecil) Sayılı Kanunun 58. Maddesi (Ödeme Emrine İtiraz) 5-Vergi Usul Kanununun 112/2 Maddesi (Memleketi terk halinde ödeme) 6-Vergi Usul Kanununun 376. Maddesi (Cezalarında İndirim) 7-İYUK 27/5. Maddesi (Yürütmenin Durdurulması) Sayılı Gümrük Kanununun 128 ve müteakip maddeleri (Geçici ithalat) Sayılı Kanunun 34. Maddesi (Ortaklık Feshi) Sayılı Kanunun 94. maddesi (Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale) 11-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 19. maddesi (Ödeme Zamanı) 12-KDVK Md 49 (Teminatlı İşlemler) 13-KDV ve Stopaj GV İadelerinde

36 Teminat İsteme-3 (Madde 9) Uygulama Teminat istenmesini gerektiren durum, sadece teminat istenmesini gerektiren alacakla ilgili bir ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz nedeni sayılmaktadır. İnceleme Elemanı Konuyu Bir Yazı İle Vergi Dairesine Bildirir Vergi Dairesi Konuyu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirir. İhtiyati tahakkuk kararı alınacak Bu ihtiyati tahakkuk kararına istinaden teminat istenecek Teminat göstermesi için borçluya verilen sürenin dahi dolması beklenmeden, gerek görüldüğünde, aynı ihtiyati tahakkuk kararına istinaden ihtiyati haciz uygulaması yapılacak

37 Teminat İsteme-4 (Madde 9) Teminat amme borçlusundan istenir. Duruma göre bu asıl borçlu, kanuni temsilci, ortak ve kefillerden ve varislerden biri olabilir. Teminat istenirken borçluya ne kadar süre tanınacağı hususunda 6183 sayılı kanunda özel bir hüküm yoktur sayılı kanunun 8. Maddesi ile yapılan atıf uyarınca, bu hallerde Vergi Usul Kanununun 14. Maddesi uyarınca bu süre 15 günden az olamaz. Teminat tutarı vergi incelemesine yetkili olanlarca (VUK Md.135) yapılacak ilk hesaplara göre belirlenir. Alacağın aslını, öngörülen cezayı ve gecikme faizini karşılamalıdır. Teminat istenmesine ilişkin yazı dava konusu yapılabilir mi? Cezasız tarhiyatta teminat olur mu? Diğer yandan yine yasal düzenleme gereği olarak "teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı durumunda ihtiyati haciz uygulaması kanundan doğan bir zorunluluk olmaktadır." Dolayısıyla teminat istenmesini gerektiren durumların mevcut olup olmadığı yönünde yargı mercilerince yapılan inceleme sonunda söz konusu işlemin iptal edilmesi halinde ihtiyati haczi gerektiren bu sebep ortadan kalkacağından ihtiyati haciz uygulaması da söz konusu olmayacaktır. Böyle bir durumda, teminat istenmesine ilişkin yazı, vergi borçlusunun hukukunu etkileyen, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde bulunduğundan idari davaya konu olacak bir işlem olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda da teminat isteme işlemi dava konusu yapılabilir. Burada davaya esas alınacak belge, teminat isteme yazısıdır. Danıştay 3'üncü Dairesi'nin vermiş bulunduğu bir karara göre de, "Teminat istenmesine ilişkin yazı dava konusu yapılabilir." (E. No: 1997/361, K. No: 1998/849) Cezasız tarhiyatlar teminat istemine neden teşkil etmez. Bir başka anlatımla cezasız tarhiyatta teminat istenemez

38 Teminat İsteme-5(Madde Teminat olarak para, teminat mektubu, tahvil, hisse senedi ve hazine bonoları gibi menkul kıymetler gösterildiğinde bunlar üzerine haciz işlemi uygulanmaz. Vergi dairesi veznesinde saklanılmakla yetinilir. Menkul veya gayrimenkul malların teminat gösterildiği durumlarda ise10. Maddenin 5 nolu bendi uyarınca bu kıymetlerin haciz varakalarına istinaden haczedilmeleri gerekmektedir. (Teminat Haczi) İnceleme yapılmadan teminat istenemez. Sadece vergi incelemesine başlanılmış olması teminat isteme için yeterli değildir. Teminat için verilen süre dolmadan ihtiyati haciz uygulanabilir. Teminat isteme kanuni bir süre yoktur. Süreyi idare belirler. İstenen teminatı göstermeyen amme borçlusu hakkında 13 üncü maddenin 4 no.lu bendi uyarınca ihtiyati haciz uygulanır

39 Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetler (Madde 10) Para Bankalar ve Özel Finans Kuruları (Katılım Bankası) tarafından verilen süresiz teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bunlar yerine geçen belgeler Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar Bu belgelerde Bankalar Kanunu nominal bedele faiz gereğince belirlenen dahil edilmişse, limitler dahilinde teminat olarak verilen teminat yalnızca bu senet mektupları nominal mallar teminat olarak veya belgedeki ana değeri ile teminat kabul edilir. Bu tür para teminat olarak kabul edilir. mallar alacaklı amme kabul edilir. idaresince haciz ile dikkate alınır varakalarına 39 istinaden haczedilir. Paranın teminat olarak gösterilmesi bir ödeme demektir. Gecikme zammını durdurur. Yabancı paralar teminat gösterilebilir. Hükümetçe belli edilip, Maliye Bakanlığı genelgesi ile teşkilata duyurulan esham ve tahvilat, teminat olarak kabul edilecektir. Bu esham ve tahviller tahsil dairesinden öğrenilebilir. En yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı Amme borçluları veya bunlar lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul

40 Menkul veya Gayrimenkullerin Teminat Olarak Gösterilmesi-1(Madde 10) Teminat olarak gösterilen menkul mallara 6183 sayılı kanunun 81. Maddesi uyarınca haczi yapan memurca değer takdir edilir. Bu değer alış faturalarında gösterilen değerdir. Tahsil dairesi veya borçlunun talebi üzerine bilirkişiye başvurulabilir. Bilirkişi tarafından takdir edilen değer esas alınır. Gayrimenkul malların haczinde değer takdirinin ne şekilde yapılacağı hususunda 6183 sayılı kanunda özel bir hüküm yoktur. Uygulamada tahsil daireleri tapu ve emlak vergisi tarhına esas olan değerlerinden düşük olanını esas almaktadır. İhtilaf halinde, 6183 sayılı kanunun 91. Maddesi uyarınca satış komisyonu vasıtası ile değer takdiri yoluna gidilmesi gerekir. İştirak halinde tasarruf edilmekte olan gayrimenkullerde borçlu hissesi, iştirak eden diğer mal sahiplerinin rızasıyla teminat olarak kabul edilebilir

41 Menkul veya Gayrimenkullerin Teminat Olarak Gösterilmesi-2(Madde 10) Amme alacağının tahsilini tehlikeye düşürmüyorsa ipotekli gayrimenkuller de teminat olarak gösterilebilir. Teminat olarak gösterilen menkul ve gayrimenkul malların neması borçluya aittir. 351 S. No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde kesin haciz halinde nemalara tahsil dairesince el konulabileceği açıklanmıştır. Bir gayrimenkuldeki teferruat haczedilirken, gayrimenkulün ipotekli olup olmadığının kontrolü gerekir. Gayrimenkul teferruat hariç tutulmak suretiyle ipotek edilmişse bu takdirde teminat olarak verilmek istenen teferruatın menkul mal olarak hazczedilmesi, Gayrimenkul teferruat dahil tutulmak suretiyle ipotek edilmişse teminat olarak kabul edilmemesi gerekir.(323 S. No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

42 Teminatın Tamamlanması (Madde 10) Gösterilen teminatın değer kaybetmesi veya borç tutarı arttığında borçludan teminatı tamamlanması talep edilir. Borçlu ilave teminatı göstermediğinde alacağın teminatsız kalan kısmı için ihtiyati haciz yapılır

43 Teminatın Değiştirilmesi-1(Madde 10) Amme borçlusu daha önce vermiş olduğu teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde kıymetle değiştirilmesini idareden talep edebilir. İdare bu talebi kabul etmediğinde borçlu mahkemeye (Duruma göre Vergi veya İdare Mahkemesi) başvurabilir. Yeni gösterilecek teminatın, değiştirme anındaki borç tutarını karşılaması gerekir. Örnek: YTL lik borcu için YTL değerindeki gayrimenkulünü teminat olarak gösteren borçlu bunun yerine YTL değerindeki süresiz banka teminat mektubunu teminat olarak göstermek isteyebilir

44 Teminatın İadesi (Madde 10) Teminat amme alacağının korunması veya ödenecek safhaya gelmiş amme alacağına yönelik cebri takibatın durdurulması için alınır. Teminat alınmasını gerektiren durumun ortadan kalkması ile iade olunur. Alınmış olan teminatlar ihbarname esasına göre yapılacak tarhiyat üzerine ödemenin yapılması veya yargı yerlerince terkin kararı verilmesi üzerine iade olunur. Yargı aşamasında, ilk derece yargı yerinin terkin kararına karşın idare temyiz yoluna başvurduğunda teminatın iadesi için nihai karar beklenir. (2577/28-1 Maddesi) Teminat, alınmasını gerektiren durum ve borçla sınırlı olarak kullanılır.mükellefin başka vergi borçlarının olması teminatın bu borç için kullanılması imkanı vermez

45 Şahsi Kefalet-1(Madde 11) Teminat sağlayamayan mükellefler, muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilirler. Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak, noterden tasdikli sözleşme ile tesis olunur. (Şahsi Kefalet Senedi Örneği 242 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğindedir) Alacaklı tahsil dairesi, şahsi kefaleti ve kefil gösterilen kimseyi kabul edip etmemekte serbesttir. Şahsi kefalet asıl olarak borçlar kanununda ( maddeleri) düzenlenmiştir. 484 üncü maddede kefillik sözleşmesinin geçerliliği, yazılı biçimde yapılması ve kefilin sorumlu olacağı belli bir miktarın gösterilmesine bağlanmıştır

46 Şahsi Kefalet-2(Madde 11) Şahsi Kefalette Aranacak Nitelikler (242 sayılı Tahsilat Genel Tebliği) Kefilin asıl borçluya rücu edebilmesi için tahsilat makbuzuna şerh düşülmesi gerekir Kefil olacak şahsın itibarı olan, mali gücü yüksek ve borç ödemede iyi niyetli olması gerekir Normal olarak, başlangıçta asıl borçluya başvurulması, sonuç alınmadığında kefile gidilmesi gerekir. Müşterek borçlu veya müteselsil kefalet asıl borçlu veya kefillerin hepsi için geçerlidir Alacaklı tahsil dairesi, şahsi kefil veya kefillerden herhangi birinden alacağının tamamını tahsil edebilir

47 Teminat Hükmünde Olan Eşya-1 (Madde 12) Hizmet İşletilmeden işletmelerindeki doğan amme bazı eşya borçları; ve malzemeler amme borcuna karşılık teminat hükmünde sayılmıştır. Bu hükmün nedeni; bar, otel ve benzeri işletmelerin muvazaalı sözleşmelerle başkalarına ait gösterilmesi ve işletilmesinden doğan amme borçlarını ödemede kötü niyetli davranmalarıdır. Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi MTV Belediye Vergileri Sigorta Prim Borçları İşletilmeden doğan amme borçları Bunlara bağlı Cezalar Gecikme Faizi Gecikme Zammı

48 İhtiyati Haciz-1 (Madde 13) İleride tahakkuk edecek olan veya tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze ihtiyati haciz denir. (V.D. İşlem Yönergesi Md 126) 6183 sayılı Kanun uygulamasında ihtiyati haciz, idari bir tasarruf niteliğinde olan icrai bir karar dayanılarak re sen uygulanır. İcra iflas Kanuna göre uygulanan ihtiyati haciz, yargı kararına dayanılarak icra dairelerince uygulanır. (İcra İflas Kanunu Md.258) İhtiyati haciz kesin (kat i) haciz hükümlerine göre uygulanır. (6183 s. K. Md. 77, 79, 88)

49 İhtiyati Haciz-2 (Madde 13) İhtiyati Haczin Uygulandığı Durumlar (safhalar İtibariyle) Henüz Tahakkuk Etmemiş Borçlar Tahakkuk Etmiş Olduğu Halde Ödeme Vadesi Gelmemiş Amme Alacakları Ödeme Vadesi Dolmuş Olduğu halde henüz ödeme emri çıkarılmamış Ödeme Emrinin Tebliğinden Dava Açma Süresi Sonuna Kadar Ödeme Emrine Karşı Dava açılıp Yürütmeyi Durdurma Kararı Alınırsa İhtiyati Tahakkuka gerek yoktur.

50 İhtiyati Haciz-3 (Madde 13) Ödeme emrinin tebliği üzerine dava açma süresinin dolması ile cebri takibat başlamış olur. Bu safhadan sonra kesin haciz yapılır. Ödeme emrine karşı borçlunun 7 gün içinde dava açma imkanı vardır. Bir amme borçlusunun değişik safhalarda birden fazla borcunun bulunması halinde, bunlardan biri için ihtiyati haciz nedeninin doğmuş olması diğerleri hakkında yapılacak işlem bakımından özellik teşkil eder. Örnek 1: Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa tüm borçları için tedbir kararı alınması gerekir. Borçlunun şahsı ile ilgili ise tüm alacakları kapsar. Örnek 2: Vergi incelemesi sonucu ihtiyati haciz konulacaksa yapılan inceleme sonucunda ikmalen tarh edilecek vergiler açısından tedbir kararı alınması gerekir Haciz nedeni belli bir borçla ilgili ise belli bir borçla sınırlı ihtiyati haciz yapılır. 50

51 İhtiyati Haciz Kime Yapılır? (Madde 13) İhtiyati hacizde asıl muhatap, ihtiyati haciz konusu amme borcunu kendi mamelekinden ödemek durumunda olan kişilerdir. Kanuni temsilciler Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin tümü şirkete ait amme borcunun ödenmesi bakımından kanuni temsilci sayılmakta,(özel belirleme yoksa) bunlar hakkında ihtiyati haciz uygulanabilmektedir. Limited şirket ortakları limited şirket borcundan sorumluluklarına isabet eden kısım için hiçbir şart aranmadan ihtiyati hacze tabidirler. Kanuni temsilci olan şirket müdürü borcun tamamından sorumlu tutulup hakkında ihtiyati haciz uygulanabilmektedir. Eshamlı komandit şirketlerde, dernek ve vakıflarda kanuni temsilciler sorumlulukları ölçüsünde cebri takibata tabi tutulurlar. Küçük ve kısıtlılarda kanuni temsilciler vergi cezası yönünden asıl borçludurlar. Kefil ve yabancı kişi ve kurum temsilcileri asıl borçlular gibi cebri takibata tabi tutulurlar. Mirası reddetmemiş mirasçılar, hisseleri oranında murisin borçlarından dolayı cebri takibata tabi tutulurlar Şahıs şirketlerinde (kollektif ve adi şirketler) ortaklıkla ilgili borçlardan dolayı şahsi varlıklar üzerine ihtiyati haciz uygulanabilir.

52 İhtiyati Haciz-4(Madde 13) Amme borcundan dolayı İhtiyati haciz yapılacak kişi sayısı birden fazla ise her birinin borç tutarı belirtilmek koşuluyla tek haciz kararı alınabilir Haciz varakalarının bizzat veya mutlaka vali ve kaymakam tarafından onaylanması şart değildir. Vali ve kaymakamlık mührü ile bu makamlar adına vali ve kaymakam tarafından görevlendirilen yetkili de onaylayabilir. Örneğin Vali Yrd. veya Defterdar Tahakkuk etmemiş amme alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınmadan ihtiyati hacze gidilemez

53 İhtiyati Haciz Nedenleri-1 (Madde 13) İhtiyati Haciz Nedenleri 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması Borçlunun belli ikametgahının olmaması Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa Borçludan teminat göstermesi istendiği halde, belli müddette teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması Hüküm kesinleşmiş olsun olmasın para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla amme davası açılmış olması İptali istenen muamelelerle ilgili malların elden çıkarılması

54 İhtiyati Haciz Nedenleri-2 (Madde 13) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması 9 uncu madde uyarınca teminat istenmesini gerektiren neden sadece ilgili alacakla sınırlı olarak 13/4 uyarınca ihtiyati haciz uygulamamıza imkan sağlar Böyle bir durumda borçlunun diğer borçları için ise bu bent uyarınca ihtiyati haciz yaparız Bu bent uyarınca yapılacak ihtiyati haciz için istenilen teminatın verilen süre içinde gösterilip gösterilmeyeceği beklenmez. Halbuki 13/4 uyarınca yapılacak hacizde beklememiz gerekir. Örnek: Muhasebe hilesi yaparak vergi ziyaına sebep olan ve ilk hesaplamalara göre 100 birim borcu için teminat istenirken, tahakkuk etmiş fakat henüz ödeme vadesi gelmemiş birim vergi borcu kendi haline bırakılamaz. Bu borç için teminat istenmesi de mümkün değildir. Güvenceye bağlanması için 13/1 getirilmiştir

55 İhtiyati Haciz Nedenleri-3 (Madde 13) Borçlunun belli ikametgahının olmaması Amme borçlusunun Türkiye de ikametgahı olmamakla beraber, Türkiye dışında belli bir ikametgahı varsa 13/2 uyarınca ihtiyati haciz uygulanmaz. Türkiye de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu, amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir (6183 s. K. Md. 9/2) Bu hüküm özellikle dar mükellefiyet esasında faaliyette bulunanların vergi borçlarının güvenceye bağlaması yönünden önem taşır

56 İhtiyati Haciz Nedenleri-4 (Madde 13) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa Borçlunun kaçması kolayca tespit edilir. Diğer hallerde borçlunun kaçması, mallarını kaçırması veya hileli yollara sapması ihtimalinin somut olarak tespiti zordur. Alacaklı amme idaresine son derece geniş bir takdir hakkı tanımaktadır

57 İhtiyati Haciz Nedenleri-5 (Madde 13) Borçludan teminat göstermesi istendiği halde, belli müddette teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse 9 uncu madde gereğince istenen teminatın gösterilmemesi halinde devreye girecek olan bir hükümdür. Teminat gösterilmesi için borçluya verilen süre dolmadan ihtiyati haciz yapılamaz. İhtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılmamıştır. Buna göre teminat gösterilmesi istenen amme alacağı henüz tahakkuk etmemiş bile olsa, borçlu süresinde teminatı göstermediğinde ayrıca ihtiyati tahakkuk kararı alınmadan doğrudan ihtiyati haciz uygulaması yapılabilecektir

58 İhtiyati Haciz Nedenleri-6 (Madde 13) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması 55. maddede belirtildiği üzere kendilerine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu 7 gün içinde ödeme yapmaz dava yoluna da gitmezse mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu durumda ihtiyati haciz ödeme emrinin konusu olan borçla ilgili değildir. Çünkü bu borç için kesin hacze gidilme imkanı doğmuştur. Borçlunun varsa tahakkuk ettiği halde ödeme vadesi gelmemiş veya henüz tahakkuk etmemiş borçları korunmaya alınacaktır

59 İhtiyati Haciz Nedenleri-7 (Madde 13) Hüküm kesinleşmiş olsun olmasın para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla amme davası açılmış olması Cumhuriyet Savcılığı tarafından Ceza Usulü Mahkemeleri Kanununa göre, amme davası açılması halinde, suçluya hükmedilecek para cezasının tahsili içindir. Cumhuriyet Savcılığı durumu Vergi Dairesine bildirince, borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulması gerekmektedir. Bu bent hükmü uyarınca ihtiyati haciz uygulamak için ihtiyati tahakkuka gerek yoktur

60 İhtiyati Haciz Nedenleri-8 (Madde 13) İptali istenen muamelelerle ilgili malların elden çıkarılması 6183 sayılı Kanunun 27, 29 ve 30 uncu maddelerinde belli hallerde yapılan tasarruflar hükümsüz sayılmıştır. İptali istenen muamele konusu malların korunması için bunlar üzerinde ihtiyati haciz uygulama imkanı tanınmaktadır. Amme borcu olmazsa bile uygulanacaktır. Bu bent hükmü uyarınca ihtiyati haciz uygulamak için ihtiyati tahakkuka gerek yoktur

61 İhtiyati Haciz Süreci (Madde 13) İhtiyati Haciz Süreci Tahakkuk Etmemiş (Kesinleşmemiş) Amme Alacakları Tahakkuk Etmiş (Kesinleşmiş) Amme Alacakları Vergi Dairesi Başkanlığından/Defterdarlıktan ihtiyati tahakkuk kararı alınır (Asıl borçlu dışındakilere gidildiğinde onun adına ayrıca ihtiyati tahakkuk yapmaya gerek yoktur) Alacaklı Amme idaresinin en büyük memurundan ihtiyati haciz kararı alınır. (Devlete ait amme alacaklarında mahalli en büyük memur Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde vergi dairesi başkanıdır, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde vali ilçelerde kaymakamdır (327 S.N. Tahsilat Tebliği)

62 İhtiyati Haciz-5(Madde 13) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz için Vergi Dairesi Başkanı takdir hakkını kullanarak aksi yönde karar verebilir. Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde İhtiyati tahakkuk için Defterdarlık ihtiyati haciz içinse vali veya kaymakam takdir hakkını kullanarak aksi yönde karar verebilir. İhtiyati haciz hiçbir süreyle kayıtlı olmaksızın uygulanacak, borç ödeninceye veya yargı yoluna gidildiğinde Danıştay dan nihai karar çıkıncaya kadar devam edecektir. Teminat ile ihtiyati haciz arasındaki fark, birinde haczedilecek kıymeti amme borçlusunun kendisinin göstermesi, diğerinde idarenin re sen tespit etmesidir. İhtiyati hacizle haczedilmiş kıymetlerin bulunduğu durumda borçlunun mal bildirimine davet edilmesine gerek yoktur

63 İhtiyati Haciz Süreci (Madde 13) İhtiyati hacizli amme alacakları vergi dairelerince teminatsız alacaklar gibi takip edilmektedir. Ödeme vadesi geldiğinde ödeme yapılmadığında Ödeme Emri çıkarılmakta Ödeme Emrine rağmen ödeme yapılmadığında ve dava yoluna gidilmediğinde 7 günlük dava süresinin dolmasından sonra ihtiyati haciz kesin hacze çevrilmekte Haczedilen malların paraya çevrilme hükümlerine göre satışı yapılmaktadır

64 İhtiyati Haciz-5(Madde 13) 16 ncı madde uyarınca para veya menkul kıymetler (teminat mektupları, hazine tahvil ve bonoları, senet ve tahviller) teminat olarak gösterildiği takdirde ihtiyati haciz kaldırılır. Çünkü para ve kıymetli evrakların teminat gösterilmesi halinde bunlara haciz uygulanmamakta, tahsil dairesinin kasasında muhafaza edilmektedir. (İY.Md. 121/b ) Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiasında bulunulduğunda, haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahaldeki adli mahkemelere dava açılması gerekmektedir. (6183 s.k. Md.68) Tüzel kişiliği haiz şahıs şirketlerinde matrah farkı tespit edildiğinde vergi aslı ortaklardan alınır, ceza ise şirket adına kesilir. Bu nedenle ceza için şirket varlığına, vergi aslı için ortakların varlığına ihtiyati haciz uygulanır. Şirket varlığı ceza için yeterli değilse, ceza kısmı için ortaklara gidilir

65 Haczedilen Malların Borçlu veya Üçüncü Şahısta Bırakılması(Madde 14) Tahsil dairesi haczettiği malların nakil ve muhafaza masrafından kurtulmak, borçlu veya üçüncü şahıs bunlardan yararlanmak tercih etmektedir. Bu yol tahsil dairesinin ihtiyarına bırakılmıştır. Borçlunun kendisine bırakılması için Üçüncü şahıs yedinde bırakılması için Malların kıymetinin para olarak depo edilmesi Ya da Tahsil dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahsın müteselsil kefil gösterilmesi gerekir Üçüncü şahıstan taahhüt senedi alınır. (242 sayılı Tahsilat Genel Tebliği) Aynen İade mecburiyeti yoktur Aynen İade mecburiyeti vardır

66 İhtiyati Hacze Karşı Dava Açma-1 (Madde 15) Haklarında ihtiyati haciz uygulanan kişiler dava açabilir. Dava açma süresi haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Dava açma süresi adli tatile denk gelirse, adli tatilin bittiği tarihten itibaren 7 gündür. Yetkili vergi mahkemesi alacaklı tahsil dairesine ait vergi davası işlerine bakan vergi mahkemesidir. İhtiyati hacze karşı açılan davalarda vergi mahkemesince amme borçlusu lehine hüküm verilse bile, ihtiyati haciz Danıştayda nihai karar çıkıncaya kadar devam eder

67 İhtiyati Hacze Karşı Dava Açma-2 (Madde 15) Dava Nedenleri Usul Yönünden Esas yönünden İhtiyati haczin usulüne uygun olarak yapılmadığını Sadece ihtiyati haciz nedenlerine itiraz edebilir. Örneğin ihtiyati haczin vergi dairesi müdürü kararı ile uygulanmış olmasına itiraz edebilir. Örneğin ihtiyati haciz borçlunun belli bir ikametgahı bulunmadığı gerekçesiyle uygulanmışsa, bu hususun doğru olmadığını ileri sürebilir. Böyle bir borcu bulunmadığını, tarhiyat ihbarnamesinin hatalı olduğunu, borcun zamanaşımına uğradığını, borç tutarının yanlış olduğunu ileri süremez

68 İhtiyati Haczin Kaldırılması-1 (Madde 16) Aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz kaldırılır. (İY Md.130) Borçlu tarafından bu Kanunun 10/5 inci maddesinde yazılı menkul mallar hariç olmak teminat gösterilmesi, Kesin haciz yapılması Yargı mercilerince ihtiyati haczin kaldırılması yönünde nihai karar verilmesi İhtiyati haczin dayanağını teşkil eden ihtiyati tahakkuk hakkında yargı mercilerince kaldırılması yönünde nihai karar verilmesi Tahakkuku kesinleşen amme borcunun ödenmesi

69 İhtiyati Haczin Kaldırılması-2 (Madde 16) Menkul malın kabul edilmeme nedeni; ihtiyati haczin uzun süre devam etme ihtimalinin olması ve bu sürede menkul malın bir kısmının muhafazasının idareye çok masraf yükleme olasılığının bulunmasıdır. Vergi mahkemesinin, ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili kararının Danıştay'da dava konusu edilmesi halinde ihtiyati haciz kaldırılmaz. Danıştay'ın nihai kararına göre işlem yapılır. (2577 s. K. Md 27) Niyabeten yapılan ihtiyati hacizlerde asıl tahsil dairesi değil niyabeten uygulayan vergi dairesi ihtiyati haczi kaldırır. İhtiyati haczin kaldırıldığının borçluya tebliği gereklidir. Mal 3. şahıs nezdinde haczedilmişse aynı zamanda 3. şahsa tebliği gerekir. İhtiyati haciz dolayısıyla tebliğ yapılan kurumlara, ihtiyati haciz kaldırıldığında da tebliğ yapılmalıdır

70 Haciz Türleri (Madde 9, 13, 62) Uygulamada 3 çeşit haciz bulunmaktadır. Teminat Haczi (Madde 9/5) İhtiyati Haciz (Madde 13) Kesin(Kat i) Haciz (Madde 62) Teminat olarak gösterilen mallara uygulanan hacizdir. İhtiyati haciz sebeplerine ve ihtiyati tahakkuka dayanan haciz şeklidir. Ödeme emrinin tebliğine rağmen ödemede bulunmayanlara uygulanan haciz şeklidir

71 İhtiyati Tahakkuk-1 (Madde 17) İleride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuka ihtiyati tahakkuk denir. (İ.Y. Md.80) İhtiyati tahakkuk VUK kapsamına giren vergi ve resim şeklindeki amme alacakları için uygulanır. İhtiyati tahakkuk kapsamına giren vergi ve resimler (359 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği)

72 İhtiyati Tahakkuk Kapsamı(Madde 17) İhtiyati tahakkuk kapsamına giren vergi ve resimler (359 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gider Vergileri (KDV, BSMV, ÖİV, Şans Oyunları V., ÖTV vb) Damga Vergisi Veraset ve İntikal Vergisi Bu vergilere ait zam ve cezalar

73 İhtiyati Tahakkuk Süreci (Madde 17) Sebeplerin varlığı halinde Vergi Dairesi ihtiyati tahakkuk talebine yönelik yazıyı Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa gönderir. Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar durumu inceleyerek ihtiyati tahakkuka gerek olup olmadığına karar verir. ihtiyati tahakkuk emri emri üzerine vergi dairesi vergi, resim ve bunların zam ve cezaları İhtiyati tahakkuk fişi ile tahakkuk eder. ihtiyati tahakkuk haciz dosyası oluşturulur. Her ihtiyati haciz olayı için bir haciz varakası düzenlenir. İhtiyati haczin süratle uygulanmasını sağlamak üzere işlemler elden takip edilir. Düzenlenen haciz varakaları ihtiyati tahakkuk-haciz kayıt defterine işlendikten sonra haciz varakaları sevk bordrosu ekinde İcra Servisine verilir. İcra Servisi haczi gerçekleştirir

74 İhtiyati Tahakkuk Nedenleri-1 (Madde 17) İhtiyati Tahakkuk Nedenleri 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması (13/1) Borçlunun belli ikametgahının olmaması (13/2) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa (13/3) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması (13/5) 110 uncu madde uyarınca mükellef hakkında kovuşturmaya geçilmiş olması Teşebbüsün muvazaalı olması, geçekte başkasına ait olduğuna 74 dair delillerin bulunması

75 İhtiyati Tahakkuk Nedenleri-2 (Madde 17) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini gerektiren hallerin mevcut olması (13/1) Bu bentte 9 uncu madde uyarınca teminat istenen borç dışındaki diğer borçlar için uygulanan ihtiyati tahakkuktur.. 9 uncu madde uyarınca teminat istenen borçlara ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk yapılmasına gerek yoktur. Örnek: Mükellefin (A) borcu için teminat istiyoruz ve teminat göstermediğinde ihtiyati haciz uyguluyoruz. Geriye kalan (B) borcu içinde bir şeyler yapmak gerekir

76 İhtiyati Tahakkuk Nedenleri-3 (Madde 17) Borçlunun belli ikametgahının olmaması (13/2) Amme borçlusunun Türkiye de ikametgahı olmamakla beraber, Türkiye dışında belli bir ikametgahı varsa 13/2 uyarınca ihtiyati tahakkuk ve buna bağlı ihtiyati haciz uygulanmaz. Türkiye de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu, amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir. (6183 s. K. Md. 9/2) Bu hüküm özellikle dar mükellefiyet esasında faaliyette bulunanların vergi borçlarının güvenceye bağlaması yönünden önem taşır

77 İhtiyati Tahakkuk Nedenleri-4 (Madde 17) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa (13/3) Borçlunun kaçması kolayca tespit edilir. Diğer hallerde borçlunun kaçması, mallarını kaçırması veya hileli yollara sapması ihtimalinin somut olarak tespiti zordur. Alacaklı amme idaresine son derece geniş bir takdir hakkı tanımaktadır

78 İhtiyati Tahakkuk Nedenleri-5 (Madde 17) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması(13/5) 55. maddede belirtildiği üzere kendilerine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu 7 gün içinde ödeme yapmaz dava yoluna da gitmezse mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu durumda ihtiyati haciz ödeme emrinin konusu olan borçla ilgili değildir. Çünkü bu borç için kesin hacze gidilme imkanı doğmuştur. Borçlunun varsa tahakkuk ettiği halde ödeme vadesi gelmemiş veya henüz tahakkuk etmemiş borçları korunmaya alınacaktır

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM... 46 1 Alacağın aidiyeti... 46

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 1-KAPSAM 84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 2-BELGE KAVRAMI (SB VE MİYB) 3-SÜRE 4-TEMİNAT 1.1.ÖZEL ESASLAR UYGULAMASININ AMACI GERÇEK BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI ALTINDA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 19 Kasım 2011-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1: Mükellef (A) nın, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olan ve

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı