KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES"

Transkript

1 KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

2 Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli Plan Gösterimi...6 1/500 Ölçekli Plan Gösterimi...7 Kemeralt Koruma Amaçl Revizyon mar Plan De i ikli i Plan Notlar...8 Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi...29 Önsöz...30 Giri...31 A.Ticari Yap lar...33 I. Tekil Ticari Birimler...33 II Hanlar a.orta Koridorlu Hanlar...34 b. Orta Avlulu Hanlar...34 III. Alt Ticaret Üstü Konut Yap lar...35 B. Kemeralt Kentsel Sit Alan çindeki Tipik Konut Yap lar...36 C. Türk Mimari Tarz na Sahip Yap lar...46 D. Erken Cumhuriyet Dönemi Yap lar...49 E. Kentsel Sit Alan çindeki Yap Elemanlar Cumbalar Balkonlar Ç kma konsollar Kepenkler Söveler Dekoratif yatay profiller Bina Giri leri Bina ve bahçe giri kap lar Pencere ve kap parmakl klar Bacalar Di er dekoratif ö eler Cephe Renkleri Saçaklar ve Tenteler Sokak Üst Örtüleri lan ve Reklam Panolar ile Tabelalar Sokak Mobilyalar na li kin Öneriler F. Bitirirken Tescilli ve Uyumlu Yap lar Listesi

3 ekiller Listesi 1 ekil 1. Konuttan Dükkana Dönü türülen Yap lar...33 ekil 2. Ticari Yap Adas Örne i...34 ekil 3. Hanlar n Plan Tipleri...35 ekil 4. Alt Dükkan Üstü Konut Kullan ml Yap Örne i...36 ekil 5. Tek Katl Yüksek Bodrumlu Konut Cephe Görünümü...38 ekil 6. Tek Katl Konut Tipi Kat Plan...39 ekil 7. ki Katl Konut Tipi Cephe Görünümü...40 ekil 8. ki Katl Konut Zemin ve Birinci Kat Planlar...40 ekil 9. ki Katl Konut Tipi Cephe Görünümü...41 ekil 10. ki Katl Konut Tipi Zemin ve Birinci Kat Plan...42 ekil 11. Simetrik cephe düzenlemesi örne i...43 ekil 12. Tek katl yüksek bodrumlu bina cephesi örne i...43 ekil 13. Tek katl yüksek bodrumlu (dükkanl ) bina cephesi örne i...44 ekil 14. ki tam katl zemini dükkanl bina cephesi örne i...44 ekil 15. ki buçuk katl (çat aras odal ) bina cephesi örne i...45 ekil 16. Yüksek bodrumlu iki katl bina cephesi örne i...45 ekil 17. Türk Konut Yap s Özellikleri...47 ekil 18. Türk Konut Yap s Saçaklar...48 ekil 19. Türk Konut Yap s Pencereleri...48 ekil 20. Erken Dönem Cumhuriyet Yap lar...50 ekil 21. Erken Dönem Cumhuriyet Yap lar Pencereleri...51 ekil 22. Kemeralt geleneksel dokusu içinden tipik cumba örne i...52 ekil 23. Farkl modüller ve pencere boyutlar na sahip cumba örnekleri...53 ekil 24. Dört modüllü kö e cumbas...54 ekil 25. Doku içinden bir kö e cumba örne i...55 ekil 26. Kö e cumbal ba ka bir tip...56 ekil 27. Ba ka bir tip kö e cumbal konut...57 ekil 28. Geleneksel yap larda yer alan kagir cumba örne i...58 ekil 29. ç taraf ah ap konstrüksiyon, d metalden dekoratif cumba detay...59 ekil 30. Doku içinde nadiren görülen vitrayl cumba örne i...60 ekil 31. Sit alan içinde yer alan betonarme cumba örne i...61 ekil 32. zmir in ba ka yörelerinde olan, Kemeralt nda rastlanmayan cumba detaylar Tüm çizimler Prof. Dr. Tayfun TANER taraf ndan yap lm t r. 3

4 ekil 33. Sit alan içinde yer alan aç k balkon ve sahanl k korkuluklar ndan örnekler...63 ekil 34. Dökme Demir Konsollar (112 ada, parseller; 119 ada, 9 parsel)...65 ekil 35. Dökme Demir Konsollar (116 ada, 44 parsel)...65 ekil 36. Lama Demirinden konsollar (115 ada, 57 parsel)...66 ekil 37. Lama Demirinden konsollar (117 ada, 14 parsel; 184 parsel, 16 parsel)...66 ekil 38. Lama Demirinden konsollar (184 ada, 16 parsel)...66 ekil 39. Lama Demirinden konsollar (2381 ada, 30 parsel)...66 ekil 40. Lama Demirinden konsollar (513 ada, 12 parsel)...66 ekil 41. Lama Demirinden konsollar (120 ada, 16 parsel)...67 ekil 42. Ta Konsollar (119 ada, 28 parsel;188 ada, 5 parsel)...67 ekil 43. Ta Konsollar (496 ada, 22 parsel)...67 ekil 44. Dikdörtgen yada kenar formuna uygun kepenk örnekleri...68 ekil 45. Doku içinden demir kepenk örnekleri...69 ekil 46. Tipik dükkan kepengi...70 ekil 47. Tipik bir söve örne i ve detay...71 ekil 48. zmir de örnekleri görülen dekoratif pencere ba l...71 ekil 49. Söve üst ba l üzerinde yer alan motif...72 ekil 50. Tek pencere üzerinde söve...73 ekil 51. Çift pencere üzerinde tek ba l kl söve...73 ekil 52. Kabartma motifli söve örne i...73 ekil 53. Dekoratif ba l kl söve...74 ekil 54. Kilit ta l ve motifli söve örne i...74 ekil 55. Bas k kemerli ba l kl söve...74 ekil 56. Kap üstü bas k kemerli söve örne i...75 ekil 57. Farkl form ve motiflere sahip söve uzant lar...76 ekil 58. Bir pencere alt detay...76 ekil 59. Dü eyde mütemadi söve...77 ekil 60. Alt motifli dü eyde mütemadi söve...78 ekil 61. Kemer ba l kl söve...79 ekil 62. Ta duvar üzerinde tu la hat ll söve örne i...79 ekil 63. Ta duvar üzerinde tu la hat ll ba ka bir söve örne i...79 ekil 64. Tu la binada tu lal söve...80 ekil 65. Tipik çat saça profili...81 ekil 66. Sak z tu las ile yap lan profiller...82 ekil 67. Üç de i ik profil tipi...83 ekil 68. Yatayda ba lanan söveler

5 ekil 69. Bina giri tipleri...86 ekil 70. Bina giri tipleri...87 ekil 71. Do rudan soka a aç lan merdivensiz giri kap s...89 ekil 72. Bina içerisine do ru çekilmi giri kap s örne i...90 ekil 73. Bina içerisine do ru çekilmi tipik giri kap s...91 ekil 74. Ferforjeli pencere (113 ada, 22 parsel)...93 ekil 75. Doku içinden ba ka bir ferforjeli pencere (113 ada, 74 parsel)...93 ekil 76. Ba ka bir ferforjeli pencere (112 ada, 28 parsel)...94 ekil 77. Söve içine monte edilmi ferforjeli pencere detay (113 ada, 9 parsel)...94 ekil 78. Kemerli pencere örne i...95 ekil 79. Kemerli, ferforjeli pencere örne i...95 ekil 80. Ç kmal ve metal saçak örtülü parmakl k detay...95 ekil 81. Geni üst örtülü pencere detay...96 ekil yy. Fransa dan balkon korkulu u ve kap üzeri pencere...97 ekil 83. Doku içinden çokgen formlu baca örne i...98 ekil 84. Kentsel sit alan içinden çe itli baca tipleri...99 ekil.85. Farkl biçimlerde baca tipleri ekil 86. Bina kö e biti leri ekil 87. Çat süslemeleri ekil 88. Kemeralt içinde bina ana cephesinde yer alan ku evleri ekil 89. Heykel ni i, çat da yapay çiçeklikler ve mahya kiremitleri ekil 90. Dekoratif al n duvarlar ndan örnekler ekil 91. KKSA içinde yeralan yap lar n d cephelerinde kullan labilecek Renkler ekil 92. Metal Saçakl Güne lik Detay ekil 93. Metal ve Ah ap Motifli Damlal k Örne i ekil 94. Metal Sistem Üzerine Monte Cam Saçaklar ekil 95. Tabelalar n Yap Cephelerinde Olas Konumlanma Biçimleri ekil 96. Cepheye Dik Kullan labilecek Öneri Tabela/Bilgilendirme Panosu ekil 97. Öneri Bank, Çöp Kutusu, Çiçeklik Tipleri ekil 98. Bölgede Kullan lmas stenen Ayd nlatma Elaman Tipine Örnekler

6 1/1000 ÖLÇEKL PLAN GÖSTER M 6

7 1/500 ÖLÇEKL YERLE M PLANI GÖSTER M 7

8 KEMERALTI KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI DE KL PLAN NOTLARI KONAK BELED YE MECL S KARAR TAR H VE NO: /5336 ZM R 1 NUMARALI KÜLTÜR ve TAB AT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TAR H ve NO: ZM R BÜYÜK EH R BELED YE MECL S KARAR TAR H ve NO: /1020 8

9 K saltmalar: KKSA KKASA KTVKYK KTVKK KGKV KP KPBA KPA K P KYP KTR B B Kemeralt Kentsel Sit Alan Kemeralt Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu Korunmas Gerekli Kültür Varl (Tescilli Yap ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi (Kemeralt Projesi) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi 5000 ölçekli çal ma alan (Kentsel Sit Alan n n Tamam + Kadife Kale Koruma Alan ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu I. Etap Çal ma Alan, (1/1000 imar plan çal ma alan ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi I. Etap mar Plan (1/1000 imar plan ) Kemeralt Yerle im Plan (1/500 ölçekli plan) Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi zmir Büyük ehir Belediyesi 9

10 PLAN NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. KKSA S n rlar zmir I Numaral KTVKK nun gün ve 348 say l karar ile belirlenen ve gün ve 9727 Say l kararlar ile s n rlar yeniden saptanan, gün ve 9728 say l karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen s n rd r. K P' n nda ilgili lejant ile gösterilmektedir. 2. KKASA 1/5000 ölçekli Naz m Plan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Revizyon mar Plan, plan notlar, plan raporu, Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi ve Kentsel Tasar m Projeleri ile bir bütündür. Uygulamada 1/500 plan, kentsel tasar m rehberi ve di er raporlarda yer alan hususlardan kitlenin parsel içindeki konumuna ili kin hükümleri 1/1000 ölçekli plana esas te kil edecek, di er hususlar yol gösterici olacakt r. 1/500 ölçekli Yerle im Plan nda, tescilli ve uyumlu yap lar n yer ald parseller hariç birden fazla yap önerilen parsellerde, talep edilmesi halinde bulundu u plan bölgesi için belirlenen parsel-bina büyüklük ve cephe ko ullar n a mamak kayd yla tek yap yap labilir. Plan kararlar n, planda belirlenen yap la ma ko ullar n ve dokunun özgün yap s n bozmamak ve zmir 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu karar al nmak ko uluyla, 1/500 ölçekli yerle im plan ndaki kitlelerin parsel içindeki konumlar, Belediye nin ilgili birimince yeniden düzenlenebilir. 3. KPA içerisindeki Arkeolojik ve Do al Sit Alanlar : zmir 1 Numaral KTVKK nun gün ve 3234 say l karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Antik Roma Yolu (Alt nyol); gün ve 4070 say l karar ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Bahri Baba Park ve Varyant çevresi (üç parça halinde); yine gün ve 4070 say l kararla 2. Derece Do al Sit olarak tescil edilen (iki parça halinde) K z Lisesi nden Eski Devlet Hastanesi ne kadar uzanan kesim ile Varyant çevresidir. Ayr ca bütün kentsel sit alan (Gümrük Binas d nda) gün ve 9728 say l karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmi tir. 4. KPA içerisinde korunmas gereken kültür ve tabiat varl klar olarak de erlendirilen yap lar n listesi ektedir (bak n z ek 1). (Bu liste zmir 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu nun /6399; /1729; /2954; /2969; /2981; /649; /3509; /769; /3629; /5241; /6279; /7709; /10058 gün ve say l kararlar ile münferit tescil kararlar incelenerek haz rlanm t r). Ancak zmir I. 10

11 Numaral KTVKK taraf ndan onayl tüm tescil listeleri ve münferit tescil kararlar halen geçerlidir. 5. K P'nda, plan notlar nda ve KYP'nda de i iklik yap labilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Yasas 'na göre plan müellifinin görü ü al nacakt r. Plan müellifine dan ma süresi plan onay tarihinden itibaren 2 y ld r. K P ve notlar nda de i klik yap labilmesi için zmir I Numaral KTVKK'n n onay gereklidir. 6. KKA P kapsam nda yer alan tüm mevcut yap lar n, plan üzerinde belirtilen Te vik Edilecek Kullan m karar na uygun kullan m de i ikli i taleplerinde; fen ve sa l k kurallar n sa lamak ko ulu ile ilgili yönetmeliklerin fiziksel yap lanmaya ili kin hükümleri dikkate al nmayacakt r. 7. KKA P ve plan notlar do rultusunda Belediyesince yap lan imar uygulamalar hakk nda Konak Belediyesince zmir 1 Numaral KTVKK bilgilendirilir. 8. KYP na altl k olarak kullan lan kadastral haritalar n 1/1000 ölçekli haritalardan büyültülmü olmas, uygulama süreçlerinin baz lar n n bu haritada güncellenmemi olmas gibi nedenlerle tapudan al nan mülkiyet durumu bilgisinin plan için kullan lan kadastral harita ile uyu mad durumlar olabilir. Bu durumlarda KYP nda önerilen yap -bahçe nizamlar n n uygulanmas art aranmaz. Yap nizam, KYP n nda önerilen konum ve kitle özellikleri korunmaya çal larak, 1/1000 ölçekli plan ve plan notlar baz al narak belediyesinde plan n uygulanmas ndan sorumlu birim (Kemeralt mar Müdürlü ü) taraf ndan tapudaki bilgilere uygun olarak belirlenir. 9. Tescilli yap lar n aynen korunmas ko uluyla uygulama planlar ile kadastral durum aras ndaki 3 m ye kadar olan kaymalar tecvizi hataya girer ve uygulamada kadastral durum esas al n r. 10. Uygulama izni, K P ile plan notlar na uygun olarak belediyesince verilir. KYP, Plan ile birlikte onanm kentsel tasar m projeleri ve cephe düzenlemeleri uygulama s ras nda yol gösterici olarak dikkate al n r. Müellif taraf ndan plan eki olarak teslim edilmi olan kentsel tasar m projeleri d ndaki bir alanda kentsel tasar m projesi talebi söz konusu oldu unda, 2 y l süre ile plan müellifinin görü ü al n r. Tüm bu kentsel tasar m projelerinde KTR ne uyulur. 11. zmir 1 Numaral KTVKK n n tarih ve 2374 say l karar nda Özel Yöre olarak tan mlanan alan s n rlar içinde yap lacak tadilat önerilerinde (yeni yap la malarda de il) Kemeralt Yap la ma Ko ullar aranmayacakt r. 12. Planda Özel Proje Alan olarak tan mlanan alanlar, özellikleri gere i kentsel tasar m detay nda de erlendirilmesi gereken alanlar d r; bu alanlar için kentsel tasar m projeleri K P ko ullar na uygun olarak haz rlan r ve uygulama bu projelerin yönlendirmelerine uygun olarak yap l r. 11

12 13. K P'n nda M-Ö (Merkez Özel) lejant ile gösterilen alanda (Konak Pier Yap s ) bu plan yap lanma ko ullar uygulanmaz. Bu alanda yap n n özel ko ulu dikkate al narak haz rlanan ve zmir I. Numaral KTVKK taraf ndan onaylanan projeler geçerli olacakt r. 14. KKASA içinde imar plan revizyonu ile birlikte haz rlanan ve plan eki olan kentsel tasar m proje alanlar d ndaki alanlarda; yap lar y k l p yeniden yap l rken, cephe tadilat yap l rken ya da bo parsellere yeni yap lar yap l rken, KTR ne uyulacakt r. Bu alan içindeki tescilli yap lar ve planda cephe özellikleri korunacak yap lar olarak belirlenen yap lar zaten dokuya uyumlu yap lar olduklar için bu grubun d ndad r ve kendi özel yap la ma ko ullar na göre müdahale görürler. 15. KGKV olarak tescilli yap lar d nda tüm yap larda yeniden yap la ncaya kadar basit onar m ve basit tadilatlarda; yap la ma ruhsat ald tarihteki imar plan ko ullar geçerlidir. 16. Bu plan notlar na göre uygulanacak tüm yap lar, fen ve sa l k ko ullar ile ilgili tüzük ve yönetmeliklere uygun olmak zorundad r. Ayr ca tüm yap larda "Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik" hükümlerine uyulacakt r. 17. KKASA kapsam ndaki tüm yap lar, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan nda bulunmalar nedeni ile, S nak Yönetmeli i nden muaft r. 18. KPA da yeralan 200m 2 nin alt ndaki parseller, özgün dokusu nedeniyle, B B mar Yönetmeli i nin 3. K sm nda belirtilen, bina yükseklikleri, iç yükseklikler, yap larda bulunmas gereken mekanlar ve ölçüler, merdiven ölçülerini düzenleyen hükümler ile asansör yap m ndan muaft r. 19. Ticaret bölgelerinde tercihli kullan mlar Lokantalar (T-L2/T-L3) olarak belirlenmi olan bölgelerde, Turizm Yat r m ve letmeleri Nitelikleri Yönetmeli i nin II. K s m (Genel Hükümler) 5b maddesinde belirtilen hüküm uyar nca uygulama yap l r. Bu tür i letmeler için B B mar Yönetmeli i nde aranan ko ullar aranmaz. 20. KKASA içerisinde yap lacak her türlü altyap çal mas arkeolojik duruma ili kin olarak zmir I Numaral KTVKK izni ile, müze denetiminde Konak Belediyesi nin koordinasyonunda yap lacakt r. Parsel ölçe inde uygulamalarda zmir 1 Numaral KTVKK Müdürlü ü izni ile sondaj kaz s yap l r. Sondaj sonuçlar zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan de erlendirilir. Herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmas durumunda plan ko ullar nda yer alan hükümlerin uygulan p uygulanmayaca na zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan karar verilir. 21. KKASA içerisinde kamu ya da özel mülkiyete ait yerlerde yer alan tescilli a açlar n yan s ra mekansal dokuya katk sa layan yeti kin ve an tsal tüm a açlar korunacakt r. A açlar n bak m na ili kin uygulamalar, ilgili birimin görü ü ile belediyesi 12

13 denetiminde yap l r. K P n nda korunmas gerekli a aç lejant ile belirtilen a açlar n kesilmesi gerekti inde zmir I Numaral KTVKK ndan izin al n r. 22. Bay nd rl k ve skan Bakanl nca onayl Otopark Yönetmeli inin 4.f. maddesi çerçevesinde KPA içerisinde parsel bünyesinde otopark kar lama zorunlulu u yoktur. 23. Plan notlar nda yer almayan konularda; KVTVKYK ilke kararlar, zmir 1 Numaral KTVKK kararlar, B B mar Yönetmeli i nin yap lanma ko ullar geçerlidir. II. ONARIM VE KORUMA KO ULLARI A.TÜM PLANLAMA ALANINDA 1. K P içerisinde KGKV olarak tescil edilmi olan tüm ta nmazlarda; her türlü fonksiyon ve fiziksel de i iklik, basit ve esasl onar m, restorasyon vb. uygulamalar için, zmir 1 Numaral KTVKK nun izninin al nmas zorunludur. 2. K P içerisinde KGKV olarak tescil edilmi parsellerin biti iklerinde ve kar lar nda yer alan yap larda; esasl onar m uygulamalar için zmir 1 Numaral KTVKK nun izninin al nmas zorunludur. Basit onar m, bak m, fonksiyon de i ikli i, gabari ve d cepheye yans mayan tadilatlar KTVKYK nun ilgili ilke karar do rultusunda ilgili Belediyenin izni ile yap l r. 3. KGKV olarak tescilli veya tescilli parsellerin biti ikleri veya kar lar d nda kalan alanlarda ise; her türlü fonksiyon ve fiziksel de i iklik, basit ve esasl onar m vb. uygulamalar için belediyenin izninin al nmas zorunludur. 4. KGKV olarak tescilli Kültür Varl klar n n grupland r lmas, bak m ve onar mlar, yeniden yap lmas ve uygulaman n denetlenmesi hususlar nda KTVKYK nun ilgili ilke karar do rultusunda uygulama yap lacakt r. 5. KGKV olarak tescilli parsel biti i i ve kar s parsellerde yer alan ta nmazlarda yap lanma isteklerinin, Koruma Kurulunca hem K P plan notlar, yap lanma ko ullar hem de yak n çevredeki tescilli yap cephe özellikleri ve orijinal cephe görünümleri ile uyumlu projelendirilmesi ve de erlendirilmesi gerekmektedir. 6. KGKV olarak tescilli yada tescilli biti i i ve kar s olan ta nmazlarda, zmir 1 Numaral KTVKK nun kararlar do rultusunda yap lacak her türlü uygulama sonras nda gerekli denetim Konak Belediyesince ve proje müellifince yap l r. Konuya ili kin KTVKYK ilke kararlar do rultusunda Konak Belediyesince 1 Numaral Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 660 sayılı ilke kararı geçerliydi. 13

14 KTVKK Müdürlü ü ne gerekli bilgi ve belgeler iletilmeden ve kurulun görü ü al nmadan yap kullanma izni verilemez. 7. KKASA içerisinde tarihi dokunun eski ve özgün elemanlar, korunacak sokak dokusu, (sebil, çe me ve ad rvanlar, orijinal demir gölge elemanlar, kitabeler, damgal ve yaz tl havagaz vb. tesisat kapaklar, sokak kaplama biçim ve malzemeleri, dokuya katk sa layan bahçe duvarlar, bahçe kap lar gibi ö eler) ve geleneksel dokuda tescilli yap lar n a rl kla yer ald sokaklar (imar plan nda korunacak sokaklar olarak belirtilmi tir) korunacakt r. Tarihi dokuya ait özgün elemanlar n n orijinal biçimleri tespit edilemiyorsa, emsallerine uygun olarak yenilenecektir. Onar lmalar ve yenilenmeleri durumunda zmir 1 Numaral KTVKK nun izni ve belediyenin denetimi gereklidir. 8. KGKV olarak tescilli, tescilli parsel biti i i veya kar s parseller d nda yer alan y k lacak derecede tehlikeli yap lar (mail-i inhidam) için gerekli karar kurul onay gerekmeksizin belediyesi taraf ndan al n r. Ancak plan ile 1. Derece Uyumlu ve 2. Derece Uyumlu olarak nitelendirilen yap larda y k m ancak cephe rölövesinin al nmas ndan sonra yap labilir. Y k m karar al nmas halinde y k m müze denetiminde yap l r. Y k lacak derecede tehlike arz eden tescilli yap lar için kurul karar zorunludur. 9. KKSA içerisinde yer alan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlar içerisinde yürürlükteki ilgili ilke karlar geçerlidir.*** B. DO AL S T ALANLARINDA: 1. K P s n rlar içerisinde Do al Sit Alanlar nda yürürlükteki ilke karar **** geçerlidir. 2. K P s n rlar içerisinde belirlenmi bulunan an tsal a açlara ili kin i lemler ilgili ilke karar ***** do rultusunda i lem yap lacakt r. Ancak herhangi bir afet durumunda an tsal bir a ac n y k larak çevreye zarar verir bir duruma gelmesi halinde, Konak Belediyesince mevcut durum foto raflarla tespit edilerek gerekli önlemler al nabilir. Bu durum bir rapor halinde I Numaral KTVKK na bildirilir. 3. zmir I Numaral KTVKK nun gün ve 4070 say l karar ile ikinci derece do al sit olarak belirlenen alandaki tescilsiz yap lara, kent dokusuna katk s nedeniyle ruhsatl olanlara onar m izni verilir. *** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 658 sayılı kararı geçerliydi. **** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 659 sayılı kararı geçerliydi. ***** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 666 sayılı kararı geçerliydi. 14

15 III. YAPILANMA KO ULLARI A. ARSA VE YAPILARLA LG L HÜKÜMLER 1. KKASA içinde yap lacak tüm in ai uygulamalar öncesinde Müze Müdürlü ü denetiminde sondaj çal mas yap lmas zorunludur. Sondaj sonucu zmir 1 Numaral KTVKK nda de erlendirilir. Herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmas durumunda plan ko ullar nda yer alan hükümlerin uygulan p uygulanmayaca na zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan karar verilir. 2. KKASA içinde kadastral dokunun korunmas esast r. Ancak zorunlu hallerde, I Numaral KTVKK nun görü ü al narak, 3194 Say l mar Kanunu nun 18. maddesi uygulanabilir. Plan onama tarihinden önce yap lan ve tescil edilen 18. madde uygulamalar, uygulamaya geçilmemi ise kadastral durumuna dönülür. Tevhidlerde, 18. madde uygulamas esast r. Ancak parsel sahiplerinin talebi üzerine 16. madde do rultusunda tevhid yap labilir. 3. KKASA içerisinde yap lanma ko ullar, farkl yap sal özellikler ve kullan m kararlar na göre olu turulmu plan bölgelerine göre belirlenmi tir. Bu ko ullar her bölge için a a daki kategoriler alt nda ele al nmaktad r: (a) KGKV olarak tescilli parseller, (b) Tescil biti i i ve kar s ndaki parseller, (c) Birinci derece uyumlu yap lar n yer ald parseller, (d) kinci derece uyumlu yap lar n yer ald parseller (e) Cephe özellikleri korunacak sokaklar,(f) Bo ve yeniden yap la acak parseller a. KGKV Olarak Tescilli Parsellerde: zmir I Numaral KTVKK nun onay ile uygulama yap l r, yap lacak uygulamalar n K P na ve plan notlar na uygunlu u belediyesince denetlenir. b. Tescilli Biti i i ve Kar s Parsellerde: zmir I Numaral KTVKK nun onay ile uygulama yap l r, yap lacak uygulamalar n K P na ve plan notlar na uygunlu u belediyesince denetlenir. c. I. Derece Uyumlu Yap lar n Yer Ald Parsellerde: c1- KPA içerisinde tescilli olmad halde kentsel dokuya katk lar aç s ndan y k l p yeniden yap la abilecek di er yap lardan ayr an bu grup yap lar K P ve KYP nda ilgili lejantla gösterilmektedir. Gerek mimari, gerek yap sal, gerekse de parsele ili kin özellikleri itibariyle tescilli olan yap lara benzerlik gösteren bu yap lar n y k lmadan korunmas esast r. 15

16 c2- Bina y k l p yeniden in a edilecekse, eski yap n n özgün nitelikleri, (kitle konumu, büyüklü ü, kat say s, gabarisi ve cephe özellikleri; cephe rölövesi al narak belirlenmi cephe oran ve malzemeleri) yeni yap da da aynen korunacakt r. Bu yap lar n özgün halleri ile korunmas ile ilgili i lemler belediyesince yürütülür. Yap y k lmadan önce cephe rölövesi ç kar lacak ve belediyesine sunulacakt r. Projenin rölöveye uygunlu u belediyesince denetlenecektir. d. II. Derece Uyumlu Yap lar n Yer Ald Parsellerde: d1- I. Derece uyumlu yap lara benzer özelliklere sahip ancak parsel içindeki konumu, büyüklü ü de i mi, cephe özelliklerinde ba ka (konum büyüklük ve parsel içindeki konumlar bak m ndan) korumaya de er özellikleri olmayan yap lard r. Bu yap lar n özgün gabarileri, kat say lar ve di er cephe özellikleri belediyesince korunacakt r. Bu yap lar da yap y k lmadan önce cephe rölövesi ç kar lacak ve belediyesine sunulacakt r. Ayk r oldu u, (yap n n özgün biçimine sonradan eklendi i) aç kça görülen unsurlar dikkate al nmaz. Projenin rölöveye uygunlu u belediyesince denetlenecektir. d2- Bu grup içinde yer alan yap larda mevcut taban alan büyüklü ünün parsel büyüklü üne göre belirlenen ortalama TAKS de erinin alt nda kalmas durumunda, yeni yap bu ortalama TAKS de erini tutacak ekilde büyütülebilir. Ancak taban alan nda gerçekle tirilecek bu büyütme i lemi sokak cephesindeki cephe özelliklerini bozmayacak biçimde yap lacakt r. d3- Bu grup içinde yer alan yap larda mevcut taban alan büyüklü ünün parsel büyüklü üne göre belirlenen ortalama TAKS de erini a mas durumunda mevcut bina büyüklü ü aynen tutularak yeniden yap lanmaya olanak sa lan r. e. Cephe Özellikleri Korunacak Sokaklar: KYP nda ilgili lejant ile gösterilen bu sokaklara cephe veren yap lar dokuya ve soka a katk lar nedeniyle; duvarlar, kemerler, kap lar, pencereler, fenerler, sarma klar, sokak mobilyalar ve di er özgün bile enler özgün nitelikleri ile korunacakt r. Bu sokaklara cephe veren yap lar n parsel içinde (soka a göre) konumlar de i tirilemez; kat say lar ve gabarileri artt r lamaz. 16

17 f. Bo ve Yeniden Yap la acak Parsellerde: Bo ve yeniden yap la acak parsellerde yap lacak binalar, korunmas istenen dokuyu olu turan mimariye uygun, ça da teknik ve malzeme ile yap lmakla beraber cephe düzeni, cephe kaplamas, mimari ö eler aç s ndan çevresindeki korunan yap larla uyum ve bütünlük sa layacak nitelikte olacakt r (Bu konuda geleneksel yap lardan elde edilen tipolojiler ve KTR göz önünde bulundurulur). 3. Yap lar n Parsel çindeki Konum ve Büyüklüklerine li kin Olarak: a. Bo ve yeniden yap la acak tüm parseller için; a1-1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Revizyon mar Plan nda gösterilen fonksiyon, kat yüksekli i ve cephe hatt na bak lacak, a2- Parselin tapu m 2 si üzerinden taban alan hesab tablosundan hangi aral kta kald belirlenerek taban alan ve minimum bahçe, avlu mesafeleri hesaplanacak, a3-1/500 ölçekli planlarda gösterilen yap formuna en yak n biçimde yap kitlesi verilecektir. b. Bir parselde birden fazla yap yap lmas na plandaki fonksiyon, çevre dokusuna uygun olarak olanak tan nabilir. 5. Tevhid - fraz Ko ullar : a. Plan n özgün yap s n ve bütünlü ünü bozmayacak ekilde, planda önerilen ifraz ve tevhid ko ullar nda de i iklik yap lmak istenirse, zmir 1 Numaral KTVKK'nun ve 2 y l süre ile plan müellifinin onay n n al nmas gereklidir. b. KYP'nda önerilen ifrazlar bölgelerin kendilerine özgü parsel büyüklükleri ve formlar esas al narak belirlenmi tir. Plan ile öngörülenler d nda yeni ifraz ve tevhidler yap lmak istenirse, bölgeler için ayr ayr belirlenmi olan minimum ifraz ko ullar na uyulmas ve zmir 1 Numaral KTVKK ndan izin al nmas zorunludur. c. KKASA içinde kalan sosyal hizmet alanlar nda (e itim, sa l k, spor, v.b.) ifraz yap lamaz. 6. Yap lara Kot Verilmesi Konusunda: a. Kot vermede do al zemin ve mevcut kom u yap la malar n göz önünde bulundurulmas esast r. Binan n kot alma biçimini de i tirmek amac ile arsalarda hafriyat veya dolgu yap lamaz, setler düzenlenemez. Yap lara parselin cephe ald yol tretuar n n orta noktas ndan, tretuar üzerinden kot verilir. 17

18 b. E imli arazilerde, (III ve IV numaral plan bölgelerinde) toprak e iminden yararlanarak kat kazan lamaz ve hangi yönden bak l rsa bak ls n yap yüksekli i ve kat adedi imar plan nda belirtilen maksimum yap yüksekli ini ve kat adedini geçemez. c. Bu hükümlerin uygulanmas nda arazinin do al yap s, çevre olu umlar ile di er yönetmelikler ve tüzük hükümlerinin uygulanmas vb. zorluklar n bulunmas halinde, Belediye nin en az bir yap adas n n cephesi boyunca haz rlayaca öneri etüt, Koruma Kurulu nun görü üne sunulur ve kurul karar na göre uygulama yap l r. 7. Bodrum Katlar Hakk nda: a- 1 ve 2 Numaral Plan Bölgelerinde bodrum kat yap lamaz. 3 ve 4 Numaral Plan Bölgelerinde a a daki ko ullara uygun bodrum kat yap labilir. b- KGKV olarak tescilli yap lar n biti i inde yer alan parsellerde bodrum kat yap lacaksa tescilli yap dan 3m çekilir. c- Mevcut yap lar n bodrumlu oldu u durumlarda, bu yap lar n y k l p yeniden yap lmas halinde yeni yap bodrumlu olarak in a edilecektir. Mevcut yap n n bodrumsuz oldu u durumda yeni yap lacak yap da bodrum kat art aranmaz. d- Bodrum katl yap lacak yap larda ayr ca a a daki ko ullar aran r: d1- Bodrum kat metrekare hesab na dahil edilmez. d2- Bodrum kat yüksekli i 2.20 m.yi geçemez. d3- Bodrum kat üst katlar ile içten ba lant l olacakt r. Zemin kata ula mada geleneksel tipteki merdiven çözümleri uygulan r. d4- KKASA içinde tamamen topra a gömülü olan bodrum kat yap m na izin verilmez. d5- Bodrum katlar sadece depolama amaçl olarak kullan l r. d6- Bodrum katlar n soka a cephe veren kesimlerinde soka a pencere aç labilir, havaland rma delikleri b rak labilir. d7- Bodrum kat yap ld takdirde pencere oranlar kentsel dokuyu olu turan yap lar n bodrum pencereleri özelliklerinden farkl olamaz. Bu konuda ilgili cephe tipolojileri göz önünde bulundurulmal d r. d8- Yukar daki ko ullara uymak ko ulu ile in aat taban alan n n tümünde bodrum kat yap labilir. 18

19 8. Cephe Düzeni Doluluk/Bo luk Oran Kemeralt Kentsel Sit Alan içindeki bo ve bo alacak parsellerde yap lacak bina cepheleri, cephe düzenlemesi ve mimari ö eler yönünden özgün dokuyu olu turan ve korunmas öngörülen mimariye uygun nitelikte olmal d r. Bu konuda plan eki olarak verilen KTR nin yönlendirmelerine uyulur. Cephe doluluk/bo luk oranlar konusunda: a. Zemin katta ticari kullan mlar için: max. 2/3; konut kullan mlar için: max. 1/3, üst katlarda ise ticari veya konut her türlü kullan m için max. 1/3 oran aranacakt r. b. Bina cephelerinde yer alan bo luk elemanlar aras nda 60 cm. dolu yüzey (uzakl k) sa lanmal d r. Bu durumda en fazla iki adet eleman n (kap pencere, vitrin vb. ) yakla t r lmas suretiyle ikili bir grup olu turulabilir. Ancak grubu olu turan elemanlar n, di er bo luk elemanlar ile aralar nda bulunmas gerekli minimum uzakl k 1.20 m.ye ç kar l r. c. Cephe bo luk elemanlar düz ve bas k kemerli yap labilir. Bo luk elemanlar n n etraf çepeçevre cm. eninde ve maksimum 2 cm. projeksiyon ç k nt s olan söve ile ku at lmal d r. Denizlikler söveden öne ç kabilir. Ayr ca pencerelerin üzerinde, söve d nda söve geni li ini a an üst damlal k yap labilir. d. Vitrin veya vitrinsiz aç kl klarda (geleneksel dokuda tezgahl ticaret birimlerinde yeralan vitrinsiz kullan mlarda), aç kl k geni likleri 2.50 m.yi geçemez. e. Korunan / yenilenen yap da ah ap pervaz var ise, yeni yap da bu özellikler korunur. f. Cephe bo luk elemanlar üzerine yatay kalkabilen veya toplanabilen ah ap veya ah ap görünümlü di er malzemeden ve saçtan kepenk, güne lik, branda ve ah ap panjur ile geleneksel türdeki özelliklere uymak kayd ile sabit güne k r c elemanlar yap labilir. g. Ticaret yap lar nda zemin kat aç kl klar n kapatacak kepenkler, geleneksel demir ve ah ap kepenk tipleri kullan labilir. Büyük aç kl klarda ve özellikle yüksek yap larda alüminyum ve plastik türevi malzemelerden (parlak metal rengi olmamak ko uluyla) kepenkler kullan labilir. 9. Pencereler: a. Pencere en/boy oran : 1/1.5 ile 1/2 oranlar nda olacakt r. b. Pencere uzun kenar dü eyde olmak üzere, k sa kenar uzunlu u 80 cm ile 100 cm aras nda olabilir. Kat yüksekli i 3 metreyi geçen yap larda bu uzunluk 120 cm ye kadar ç kabilir. 19

20 c. Pencereler tek veya çift kanatl olabilece i gibi giyotin pencere de yap labilir. Çubuk demir ya da dövme demir parmakl k kullan labilir. Çift kanatl olmak üzere ah ap ya da metal (alüminyum hariç) kepenk tak labilir. Bu konuda plan eki olarak verilmi olan Tasar m Rehberi göz önünde bulundurulur. d. Pencere ve kap do ramalar ah ap olabilece i gibi metalik görünü lü olmamak üzere di er malzemelerden de olabilecektir (Sar veya renkli alüminyum ya da pirinç görünümlü alüminyum olamaz). 10. Kap lar a. Konut kullan m nda kap yüksekli inin geni li ine oran en fazla 1/1.5 tur. Çift kanatl olmak ko uluyla kap geni li i max m.ye kadar ç kar labilir. b. Konut kullan mlar nda Kap larda, alttan itibaren en az 0.80 m.lik dolu do rama yüzeyi b rak lmal d r. Üst k s m caml ve parmakl kl olabilir. c. Tüm cephe aç kl klar nda, do rama bölmeleri korunan doku ile uyumlu olarak düzenlenmelidir. 11. Cephe kaplamalar KKASA içindeki bo ve bo alacak parsellerde yeni yap lacak yap lar n ya da onar m görecek mevcut yap lar n cephe kaplamalar, korunmas istenen dokuyu olu turan yap cepheleri ile uyumlu olmal d r. Bu do rultuda cephe kaplamalar : a. Düz veya tarakl s va kaplama yap labilir. Kaleterasit, seramik, fayans, btb, mermer vb. malzemeler cephe kaplamas nda kullan lmaz. 3 nolu plan bölgesinde geleneksel konut yap lar nda oldu u gibi ah ap cephe kaplamas kullan labilir, ancak hiçbir bölgede ah ap elemanlar do al kütük görünümü verecek biçimde cephe kaplamas nda kullan lamaz. b. Tek s ra f r n tu las kaplama olabilir; blok ta örgü görünümlü ta kaplama olabilir, ancak ta kaplama yerine cephede ta kaplama taklidi, suni derzli tu la örgü taklidi yap lamaz. c. Blok ta görünü lü ta kaplamalarda, derzler siyah vb. koyu renkler ile boyanamaz, kontur çekilemez. 12. Cephe Renkleri KKASA içinde mevcut yap lar n ve yeni in a edilecek yap lar n cephelerinin boyanmas nda tercih edilmesi gereken renkler ile ilgili olarak a a daki kararlar n uygulanmas gereklidir: 20

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Eylül 11 Y l 6 Say 23

Eylül 11 Y l 6 Say 23 S C L MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBA I Av. Erten CILGA

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

MALTEPE BELEDøYESø PROJELER MALTEPE BELED YES PROJELER MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES... 3 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES... 6 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES... 10 4. GÖRME ENGELL LER

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı