Başvuru: Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: Orjinal Arastirma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma"

Transkript

1 BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: Underwent Transurethral Resection of the Prostate Kabul: Orjinal Arastirma Yayın: Özgü Aydoğdu 1, Ayhan Karaköse 1, Yusuf Ziya Ateşci 1 1 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Özet Abstract Amaç: Benign prostat hiperplazisi (BPH) tanısı ile transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) yapılan hastalarda ameliyat sonrası medikal tedavi gereksinimine etkisi olan faktörlerin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında alt üriner sistem semptomları (AÜSS) nedeni ile değerlendirilen ve BPH tanısı ile bipolar TURP yapılan toplam 97 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar cerrahi sonrası AÜSS nedeni ile medikal tedavi alan(grup1,n=35)ve almayan (grup2,n=62)olmak üzere iki gruba ayrıldı. Üretral darlık öyküsü olan, daha önce prostat veya üretradan ameliyat olan ve nörojen mesane şüphesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İki grup arasında preoperatif prostat hacmi, rezeke edilen prostat ağırlığı, yaş, üroflowmetri ile ölçülen maksimum ve ortalama idrar akım hızları(qmax&qave),kronik hastalık öyküsü, cerrahi öncesi medikal tedavi kullanım süresi, total prostat spesifik antijen (PSA), operasyon süresi, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve yaşam kalitesi(qol) skoru açısından karşılaştırma yapıldı. İstatiksel analizler için ki-kare testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular : Ortalama takip süresi 3.8±0.7 ay olarak tespit edildi. Grup1 de 16 hastanın alfa blokör, 6 hastanın alfa blokör ve 5 alfa redüktaz inhibitörü,5 hastanın PDE-5 inhibitörü,5 hastanın alfa blokör ve antikolinerjik ve 3 hastanın diğer ilaçları kullandığı tespit edildi. İki grup arasında yaş, kronik hastalık öyküsü olan hasta yüzdesi ve cerrahi öncesi AÜSS nedeni ile medikal tedavi kullanım süresi açısından anlamlı farklılık izlendi. Sonuç : Daha yaşlı, kronik hastalık öyküsü olan ve cerrahi öncesi uzun süre medikal tedavi almış olan hastalarda bipolar TURP sonrası AÜSS nedeni ile ilaç kullanma olasılığı daha fazladır. Purpose: To investigate potential factors which effect the need for medical therapy in patients who underwent TURP. Method: The data of 97 patients who underwent bipolar TURP for lower urinary tract symptoms (LUTS) due to BPH between May 2012 and June 2013 were reviewed retrospectively. The patients were divided in two groups in terms of postoperative medical treatment for LUTS (gr1, n=35, medical treatment and gr2, n=62, no medical treatment). Patients with a history of urethral stricture, previous urethral or prostate surgery and neurogenous bladder were excluded from the study. The two groups were compared in terms of preoperative prostate volume, resected prostate weight, age, maximum and average urinary flow rates (Qmax and Qave) measured with uroflowmetry, chronic systemic disease history, preoperative medical therapy time, tpsa, operation time, international prostate symptom score (IPSS) and quality of life score (QoL). Statistical analyses were performed with chi-square test and a p value of <0.05 was accepted as statistically significant. Results : Mean follow-up time was 3.8±0.7 months. In group 1, 16 patients used alpha blocker, 6 patients used alpha blocker and 5 alpha reductase inhibitor, 5 patients used PDE-5 inhibitor, 5 patients used alpha blocker and anticholinergic and 3 patients used other drugs. Age, chronic systemic disease rate and preoperative medical treatment time for LUTS were significantly different when two groups were compared. Conclusion : Older patients with chronic disease and longer preoperative medical treatment time have the higher risk of medical therapy due to LUTS following bipolar TURP. Anahtar kelimeler: TURP, AÜSS Medikal tedavi Keywords: TURP, LUTS Medical treatment Sorumlu Yazar: Özgü Aydoğdu, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi The Cystoscope 2014:1 ( ) Sayfa 102

2 Giriş Benign prostat hiperplazisi (BPH) 60 yaşlarında erkeklerin yaklaşık olarak yarısını etkileyen bir patolojidir [1]. Ciddi bir mortalite nedeni olmasa da, morbidite açısından önemli bir sağlık problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle ortalama yaşam süresinin uzun olduğu gelişmiş ülkelerde BPH ve bununla ilişkili olan alt üriner sistem semptomları(aüss) önemli bir kronik morbidite nedenidir [2]. Son yıllarda BPH tanısı alan hastalarda medikal tedavi oldukça popüler hale gelse de, fonksiyonel sonuçlar açısından bakıldığında cerrahi tedavinin daha avantajlı olduğu görülmektedir [3]. Medikal tedavi sonrası AÜSS de %30 ile %60 arasında azalma olmakta ve üroflovmetri ile ölçülen maksimum idrar akım hızında (Qmaks) ise ortalama %40 lık bir iyileşme izlenmektedir. Cerrahi tedavi sonrası ise AÜSS de %60 ile %90 arasında azalma olduğu ve Qmaks da %140 lık bir iyileşme izlendiği rapor edilmiştir [4,5]. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile birlikte BPH tanısı ile transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) yapılan hastalarda postoperatif sonuçlar oldukça yüz güldürücü olsa da, hastaların yaklaşık %20 sinde olumsuz sonuçlar izlenmekte ve postoperatif dönemde ilave medikal ve/veya cerrahi tedavi gereksinimi doğabilmektedir [6,7]. Bu çalışmada BPH nedeni ile bipolar TURP yapılan hastalarda postoperatif takipte medikal tedavi gereksinimine etkisi olan faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler Bu çalışmada kliniğimizde Mayıs 2012 ile Haziran 2013 tarihleri arasında AÜSS nedeni ile değerlendirilen ve BPH tanısı ile bipolar TURP yapılan toplam 97 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar cerrahi sonrası AÜSS nedeni ile medikal tedavi alan (grup1, n=35) ve almayan (grup2, n=62) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Üretral darlık öyküsü olan, daha önce prostat veya üretradan ameliyat olan ve nörojen mesane şüphesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İki grup arasında preoperatif prostat hacmi, rezeke edilen prostat ağırlığı, yaş, üroflowmetri ile ölçülen maksimum ve ortalama idrar akım hızları (Qmaks&Qort), kronik hastalık öyküsü, cerrahi öncesi ilaç kullanım süresi, total prostat spesifik antijen (PSA), operasyon süresi, uluslararası prostat semptom skoru (IPSS) ve yaşam kalitesi (QoL) skoru açısından karşılaştırma yapıldı. İstatiksel analizler için ki-kare testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen hastaların postoperatif ortalama takip süresi 3,8 ± 0,7 ay olarak tespit edildi. Bipolar TURP sonrası AÜSS nedeni ile medikal tedavi alan (Grup 1) 16 hastanın alfa blokör, 6 hastanın alfa blokör ve 5 alfa redüktaz inhibitörü, 5 hastanın fosfodiesteraz tip 5 (PDE-5) inhibitörü, 5 hastanın alfa blokör ve antikolinerjik ve 3 hastanın diğer ilaçları kullandığı tespit edildi. Grup 1 de yer alan hastaların ortalama yaşı (69,2 ± 5,6 yıl) grup 2 ile (62,7 ± 4,3 yıl) karşılaştırıldığında anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,05). Kronik hastalık öyküsü olan hasta yüzdesi grup 1 de (n=22, %62,8), grup 2 (19, %30,6) ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,05). Benzer şekilde bipolar TURP öncesi AÜSS nedeni ile medikal tedavi kullanım süresinin grup 1 de (3,26 ± 1,2 yıl) grup 2 (1,92 ± 0,87 yıl) ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak fazla olduğu bulundu (p<0,05) (Tablo1). The Cystoscope 2014:1 ( ) Sayfa 103

3 Tablo 1 Bipolar TURP sonrası ilaç kullanım oranını etkileyen faktörler Tartışma ve Sonuç Uzun yıllar boyunca BPH tanısı alan hastaların endoskopik cerrahi tedavisinde monopolar TURP altın standart olarak kabul edilmiştir [8]. Monopolar TURP ye bağlı oluşabilecek olası komplikasyonlar arasında kanama, sıvı emilimi, dilüsyonel hiponatremi ve postoperatif elektrolit imbalansı sayılabilir [8,9]. Özellikle son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelere ve TURP tekniğindeki değişimlere bağlı olarak monopolar TURP ye alternatif birçok minimal invazif yöntem öne sürülmüştür. Bipolar TURP günümüzde klasik monopolar TURP ye alternatif olarak ortaya çıkmış olan ve günümüzde birçok klinikte yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir [1,8]. Özellikle zaten rutin olarak monopolar TURP yapan klinisyenler açısından öğrenme eğrisi oldukça kısa olmaktadır [1]. İlave olarak klasik monopolar TURP ile karşılaştırıldığında bipolar TURP operasyon sırasında minimal sıvı emilimi, minimal kanama miktarı ve hastanede yatış ve sondalı kalma süresinin daha kısa olması nedeni ile daha avantajlı gibi görünmektedir [1,8,9]. Ayrıca monopolar TURP ile karşılaştırıldığında prostat hacminin büyük olduğu, anti koagulan kullanım öyküsü olan ve komorbid hastalıkları olan erkeklerde bipolar TURP daha avantajlı gibi görünmektedir [10,11]. Bipolar TURP ve benzeri minimal invazif tekniklerin ortaya çıkması ile birlikte monopolar TURP kullanımında yıllık olarak yaklaşık%5 oranında bir azalma olduğu bildirilmiştir [12]. Yeni yapılan randomize bir çalışmada bipolar TURP ile açık prostatektomi karşılaştırılmıştır [13]. Bu çalışmada postoperatif hemoglobin değerleri, kataterizasyon süreleri, hastanade yatış süresi ve 3 yıllık toplam tekrar cerrahi tedavi ihtiyacı olmaması oranı açısından bipolar TURP yapılan hastaların daha iyi olduğu izlenmiştir. Bipolar TURP ve benzeri yeni tekniklerin uygulanması ile birlikte son yıllarda mortalite ve morbidite oranlarında anlamlı bir azalma olmuş ve son 20 yıl içerisinde postoperatif mortalite oranı %0.25 in altına inmiştir [14-16]. Bununla birlikte TURP sonrası uzun dönemde birtakım sorunlar halen izlenebilmektedir. Busorunlar arasında mesane boynu darlığı, üretral darlık, urgency veya dizürinin devam etmesi ve ilave medikal tedavi gereksinimi sayılabilmektedir [1]. Yapılan bir çalışmada BPH nedeniyle yapılan endoskopik cerrahi yöntemler arasında usun dönem mornbidite açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır [10]. Biz bu çalışmada AÜSS nedeni ile değerlendirilen ve BPH tanısı tüm hastalarımızda standart olarak bipolar TURP gerçekleştirdik. Bipolar TURP sonrası medikal tedavi gereksinimine etkisi olan faktörlerin araştırılmasını amaçladık. Hastalar cerrahi sonrası AÜSS nedeni ile medikal tedavi alan (grup1, n=35) ve almayan (grup2, n=62) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Postoperatif dönemde medikal tedavi ihtiyacı olasılığını arttırabilecek üretral darlık öyküsü, prostat veya üretra ameliyatı ve nörojen mesane şüphesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bipolar TURP sonrası AÜSS nedeni ile medikal tedavi alan 16 hastanın alfa blokör, 6 hastanın alfa blokör ve 5 alfa redüktaz inhibitörü, 5 hastanın PDE-5 inhibitörü, 5 hastanın alfa blokör ve antikolinerjik ve 3 hastanın diğer The Cystoscope 2014:1 ( ) Sayfa 104

4 ilaçları kullandığı tespit edildi. Postoperatif dönemde medikal tedavi verilen hasta grubunda, medikal tedavi almayan hasta grubu ile karşılaştırıldığında ortalama yaş, kronik hastalık öyküsü olan hasta yüzdesi ve cerrahi öncesi AÜSS nedeni ile medikal tedavi kullanım süresi açısından anlamlı yükseklik olduğu izlendi. Genellikle AÜSS nedeniyle TURP yapılan hastaların %78 ile 93 ü arasında postoperatif sonuçlar tatmin edici olmaktadır [3,17]. Bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarda TURP sonrası tedaviyle ilişkili fonksiyonel sonuçlar veya tedavinin etkinliği açısından etkili olan potansiyel faktörler üzerinde durulmuştur [3,18]. Yapılan bir çalışmada Chen ve arkadaşları semptomatik BPH nedeniyle TURP yapılan 40 erkek hastanın sonuçlarını sundular [18]. Bu çalışmada rezidüel prostat ağırlığı ne kadar az ise ameliyat sonrası klinik sonuçların o kadar iyi olacağı ortaya konuldu. Başka bir çalışmada yazarlar TURP sonrası semptomatik iyileşmenin primer olarak rezeksiyon miktarı ile ilişkili olmadığını savundular [19]. TURP sonrası istenmeyen durumların ve postoperatif medikal tedavi gereksiniminin en aza indirgenmesi açısından doğru hasta seçimi oldukça önemlidir. Hastalar ameliyat öncesinde doğru ve ayrıntılı bir biçimde olası postoperatif ilaç kullanımı ve potansiyel problemler açısından bu şekilde bilgilendirilebilirler. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında ileri yaşlı, kronik hastalık öyküsü olan ve TURP öncesi AÜSS nedeni ile medikal tedavi kullanım süresinin daha uzun olduğu hastalarda ameliyat sonrası ilave medikal tedavi kullanım olasılığının anlamlı olarak daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Daha fazla hastanın dahil edildiği, prospektif ve randomize çalışmalar mevcut çalışmanın sonuçlarını desteklemek açısından faydalı olacaktır. Sonuç Daha yaşlı, kronik hastalık öyküsü olan ve cerrahi öncesi uzun süre medikal tedavi almış olan hastalarda bipolar TURP sonrası AÜSS nedeni ile ilaç kullanma olasılığı daha fazladır. Özellikle bu gruba dahil olan hastaların ameliyat öncesinde olası postoperatif ilaç kullanımı açısından doğru biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kaynaklar 1. Gupta NP, Nayyar R. Management of large prostatic adenoma: Lasers versus bipolar transurethral resection of prostate. Indian J Urol Jul;29(3): Strope SA, Yang L, Nepple KG, Andriole GL, Owens PL. Population based comparative effectiveness of transurethral resection of the prostate and laser therapy for benign prostatic hyperplasia. J Urol Apr;187(4): Milonas D. Significance of operative parameters on outcomes after transurethral resection of the prostate. Medicina (Kaunas). 2010;46(1): Tubaro A, Vicenti C, Renzetti R, Miano L. Invasive and minimally invasive treatment modalities for lower urinary tract symptoms: what are the relevant differences in randomized controlled trials? Eur Urol 2000;38(1): Clifford GM, Farmer RDT. Medical therapy for benign prostatic hyperplasia: a review of the literature. Eur Urol 1999;38: Kaplan SA, Bowers DL, Te AE. Differential diagnosis of prostatism: a 12-year retrospective analysis of symptoms, urodynamics and satisfaction with therapy. J Urol 1996;155: Hakenberg OW, Pinnock CB, Marshall VR. The follow-up of patients with unfavourable early results of transurethral prostatectomy. Br J Urol 1999;84: Osterberg EC, Choi BB. Review of current laser therapies for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Korean J Urol Jun;54(6): Reich O, Gratzke C, Bachmann A, Seitz M, Schlenker B, Hermanek P, et al. Morbidity, mortality and early outcome of transurethral resection of the prostate: A prospective multicenter evaluation of 10,654 patients. J Urol. 2008;180: The Cystoscope 2014:1 ( ) Sayfa 105

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) e-issn: Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, Kuntz RM, Madersbacher S, Montorsi F, et al. Meta-analysis of functional outcomes and complications following transurethral procedures for lower urinary tract symptoms resulting from benign prostatic enlargement. Eur Urol. 2010;58: Tan A, Liao C, Mo Z, Cao Y. Meta-analysis of holmium laser enucleation versus transurethral resection of the prostate for symptomatic prostatic obstruction. Br J Surg. 2007;94: Malaeb BS, Yu X, McBean AM, Elliott SP. National trends in surgical therapy for benign prostatic hyperplasia in the United States ( ) Urology. 2012;79: Giulianelli R, Brunori S, Gentile BC, Vincenti G, Nardoni S, Pisanti F, et al. Comparative randomized study on the efficaciousness of treatment of BOO due to BPH in patients with prostate up to 100 gr by endoscopic gyrus prostate resection versus open prostatectomy. Preliminary data. Arch Ital Urol Androl. 2011;83: Mamoulakis C, Efthimiou I, Kazoulis S, Christoulakis I, Sofras F. The modified Clavien classification system: A standardized platform for reporting complications in transurethral resection of the prostate. World J Urol. 2011;29: Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J, Sanz CR, Emberton M, de la Rosette JJ. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines) Eur Urol. 2004;46: Herrmann TR, Liatsikos EN, Nagele U, Traxer O, Merseburger AS. EAU guidelines on laser technologies. Eur Urol. 2012;61: Ameda K, Koyanagi T, Nantani M, Taniguchi K, Matsuno T. The relevance of preoperative cystometrography in patients with benign prostatic hyperplasia: correlating the findings with clinical features and outcome after prostatectomy. J Urol 1994;152: Chen SS, Hong JG, Hsiao YJ, Chang LS. The correlation between clinical outcome and residual prostatic weight ratio after transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia. Br J Urol 2000;85: Hakenberg OW, Helke C, Manseck A, Wirth PM. Is the relationship between the amount of tissue removed at transurethral resection of the prostate and clinical improvement in benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2001;39: The Cystoscope 2014:1 ( ) Sayfa 106

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON

KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5(1) KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON Nevin KUZU* ÖZET, üriner inkontinans ve çeşitli mesane fonksiyon bozukluklarının tedavisinde dikkat çeken bir tedavi

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) GELİŞMEKTE OLAN TAVŞAN TRAKEASINA İKİ FARKLI SÜTÜR VE İKİ FARKLI TEKNİK KULLANMANIN GEÇ DÖNEM TRAKEAL DARLIK ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the effects

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi AĞRI 2010;22(2):73-78 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Detaylı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı

Emin Özkaya, Soner Sazak, Ahmet Güzelçicek, Nedim Samancı Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical E. Özkaya Journal ve ark. Farklı beslenme modellerinin büyümeye etkisi Cilt / Vol 37, No 4, 339-345 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Farklı beslenme modellerinin hayatın

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri

Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri doi:10.5222/terh.2015.033 Klinik Araştırma Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografi yapılan hastalarda ultra-troponin I nin tanısal değeri The diagnostic value of ultra-troponin I

Detaylı

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz?

Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:147-154 DOI: 10.5350/DAJPN2014270207 Otistik Çocuklarda Ne Zaman EEG ve Kraniyal MRG İstiyoruz? Kısa Araştırma / Brief Report Sema

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları

Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):367-372 Medial gonartrozda Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinin orta dönem sonuçları Midterm results of Oxford

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı