Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği"

Transkript

1 KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: , Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN 1 Murat AKIN 2 Mustafa ŞEKER 3 1 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, NIĞDE 2 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, NIĞDE 3 Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, NIĞDE Özet Günümüz değişen rekabet koşulları, işletmelerin, işlerin tamamını tek başlarına yapmalarına imkân vermemiş ve onları yeni arayışlar içerisine itmiştir. Bu yeni arayışlar neticesinde işletmeler ülkemizde de uzun yıllardır uygulanan taşeronluk sisteminin bir örneği olan dış kaynak kullanımına yönelmişlerdir. Sonrasında işletmeler, öz yetenek leriyle ilgili işleri kendileri yaparken, ihtiyaç duyduğu diğer işleri de öz yetenekleri kendilerininkinden üstün olan işletmelere yaptırma yoluna gitmişlerdir. Bu yolla işletmeler, maliyetlerden tasarruf yoluna gitmiş, ihtiyaç duyulan diğer işleri piyasada en iyi yapan işletmelerden daha uygun şartlarda temin ederek rekabet avantajı kazanma fırsatı yakalamıştır. Bu çalışmada dış kaynak kullanımının sağlık sektörüne yaptığı katkılar üzerinde durulmuş ve çalışma bir uygulamayla desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kârlılık, Rekabet, Dış Kaynak Kullanımı, Kamu Hastanesi. Outsourcing in Public Hospitals: Kayseri Education and Research Hospital Example Abstract Today s changing competition conditions do not allow enterprises to carry out their operations alone and force them to seek for new methods. As a result of these seekings, enterprises turned to an instance of subcontracting system, outsourcing, applied for many years in Turkey. Afterwards, while performing activities related with their core competences, enterprises get other requirements done by their counterparts skilled with better core competences than theirs. By this way, they have the opportunity to gain competitive advantage by minimizing their costs and supplying other requirments from the firms do best in the market. In this study, the contributions of outsourcing to health sector are emphasized and the study is supported with an application. Key Words: Profitability, Competitive, Outsourcing, Public Hospital. 1. Giriş Organik bir sisteme benzeyen işletmeler, kendilerine ait bir çevrede yaşarlar ve bu çevre içinde belirli bir yere sahip olmak ve onunla ilişkiler kurmak zorundadırlar (Dinçer; 1998:201). Bu ilişkiler yumağı içerisinde yöneticilerin, hem riskleri yönetmek hem de rekabet faktörlerini etkin kılmak konusunda organizasyonel yeteneklerini etkin kullanma (Tilley, 2009: 221) alanları daralmaktadır. Rekabet avantajı sağlamanın en önemli unsurlardan biri olan bilgi, küreselleşmeyle birlikte örgütlerin vazgeçilmez yönetim araçlarından biri olmaya başlamıştır. Bilgi; eğitim ve uygulama ile örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışanların nitelik kazanmalarına yardımcı olurken, diğer taraftan oluşan veri kümelerinden örgüt yönetimine, sevk ve idaresine ait anlamlı ilişkiler yumağını oluşturmaktadır. Bilgiye dayalı olarak yönetilen örgütlerin, örgütsel faaliyetlerini yürütecek, onlardan örgütsel amaçlar doğrultusunda sonuçlar elde edebilecek organizasyonel birimlere ve bu birimlerin faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Örgütlerin içinde ve dışında meydana gelen değişmeler karşısında ayakta kalabilmeleri, büyük ölçüde örgütsel ve yönetsel uyum yeteneklerine bağlıdır. Modern yönetim yaklaşımı içerisinde yer alan bazı yönetim stratejileri, bu işletmelerin küreselleşen dünyada ağır rekabet şartlarına rağmen ayakta kalma fırsatını sunmaktadır. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısı, yeni fikirlere, yeni enerjiye ve yeni organizasyon anlayışına sahip olmalarına bağlıdır. Çünkü işletmede karşılaşılan sorunların çözümünün teknolojik olduğu kadar felsefi yapılanmayı da getirdiği açıktır. İşletme iyileştirme yapmasına rağmen rakiplerinden geri kalırsa rekabet üstünlüğü elde edemeyebilir. Yapılacak iş, bu gibi durumlarda dış kaynaklardan yaralanmayı düşünmektir (Ülgen ve Mirze, 2007:157). 2. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Kavramı Dış kaynak kullanımı, işletmelerin kendilerine rekabet avantajı sağlamak için öz yetenekleri ile ilgili işleri, kendilerinin yapması öz yetenekleri kendilerinden üstün olan işletmelere yaptırarak tedarik etmeleri (Ertürk, 1998:107) ve bu faaliyetlerini; bir anlaşmayla kısmen veya tamamen bir hizmet sağlayıcıya veya tedarikçiye devretmesi (Özgener, 2004:172, Velma, 2001: 239) olarak tanımlanabilir. Kısaca, işletmenin ihtiyaç duyduğu iç hizmetlerin bir

2 84 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011 kısmının dış hizmet sağlayıcılarına yaptırılmasıdır (Duening, 2005:2). İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan bu öz yetenek ile ilgili işlerin dışındaki tüm işleri, başka işletmelere yaptırmak suretiyle, hem kaynak tasarrufu yapmakta, hem yapı olarak küçülmekte (downsizing) ve yalın hale gelmekte ve hem de kendilerinin çok iyi bildiği iş üzerinde yoğunlaşma imkanı bulmaktadırlar (Koçel, 2010: 385). Gelecekteki fırsatların kaçırılma riskine duyarlı ve yenilikçi yeteneğe sahip bir işletme yeniden yapılandırmacı bir yaklaşımı benimsemede daha başarılı olacaktır (Kim & Mauborgne, 2009: 74). Tamamen yeniden yapılanmaya geçe-meyecek olan işletmeler kendi öz yetenekleri üzerinde yoğunlaşacaktır. İşletmelerin öz yetenekleri; rakiplerine kıyasla çok iyi bildiği, kolayca taklit edilemeyen, uzun vadeli başarının temelini oluşturan, bilgi, yetenek, iş yapma üslubu tekniği veya becerisidir. İşletmelerin kendilerine rekabet avantajı sağlayan bu öz yetenekleri (core competence) ile ilgili işlerin dışındaki bütün işleri öz yetenekleri kendilerinkinden yüksek işletmelere yaptırarak diğer bir ifade ile dış kaynak kullanımı yaparak hem kaynarlını etkili bir biçimde kullanmakta hem yapısal küçülme (aynı zamanda güçlenme) elde ederek daha yalın hale gelmekte, hem de kendilerinin çok iyi bildiği ve yaptığı iş üzerine yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar. Öz yeteneklerin üç temel özelliği bulunmaktadır (Prahalad ve Hamel, 1990: 83-83): 1. Hizmet ya da ürün kullanımında algılanan kullanıcı faydasına önemli katkılarda bulunur. 2. Rakiplerin taklit etmesi güçtür. 3. Hastanenin daha geniş bir alana hizmet sunma potansiyelini artırır. Dış kaynak kullanımı tek başına ve diğer uygulamalardan bağımsız olarak ele alınacak bir yöntem uygulaması değildir. Tam aksine, işletmeler kendi öz yetenekleri üzerinde yoğunlaştıkça dış kaynak kullanımı artmakta, dış kaynak kullanımı arttıkça ortaklık ve şebeke organi-zasyonları gelişmekte ve küçülerek daha esnek ve çabuk hareket eder hale gelmektedir (Koçel, 2007:296). 3. Dış Kaynak Kullanımı nın Tarihçesi ve Uygulamaları Dış kaynak kullanımının işletme açısından en önemli tercih sebebi; işletmenin maliyetlerini düşürme isteğidir (Akgemci, 2007: 77). Bununla birlikte işletmelerin dış kaynaklardan yararlanma uygulamasına gitmelerini sadece maliyet endişelerine bağlamamak gerekir. Şüphesiz maliyet önemli olmakla beraber, dış kaynak kullanımının asıl nedeni, kendi öz yeteneklerini daha etkin kullanabilecekleri yeni teknolojiler sağlama ve yeni bilgilere ulaşmak olarak ele almak gerekir. Yeni ürün geliştirme, tasarım, imalat, dağıtım, pazarlama ve tanıtım gibi fonksiyonların dış kaynak kullanımı na tabi tutulmasıyla, bu konularda işletme yeni teknolojilere ulaşma imkânına kavuşacaktır (Koçel, 2007:297). Şekil-1 de gösterildiği gibi, ilk olarak Geçmişi Roma Dönemi ne kadar uzansa da etkin olarak, 19. yüzyılda İngiltere de metal üretim işletmelerinde dış kaynak kullanımı uygulamalarına rastlanılmıştır. Çok yaygın olmamakla birlikte, kamu sektöründe de hapishane yönetimi, yol çalışmaları, kamu gelirlerinin toplanması, atık yönetimi gibi alanlarda dış kaynak kullanımı uygulamaları görülmüştür. Bu dönemde Fransa da da demiryollarının yapım ve onarımı, su depolama ve dağıtımı gibi kamu hizmetlerinde dış kaynak kullanımı uygulama alanı bulmuştur (Öztürk ve Sezgili, 2002:132). Şekil 1: Dış kaynak Kullanımının Tarihsel Gelişimi Kaynak: Atilla KARAHAN (2009), Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran, s lı yıllara gelindiğinde, güvenlik, temizlik yemek gibi hizmetlerde dış kaynak kullanımı uygulanmaya başlanmıştır li yıllardan sonra teknolojideki hızlı gelişmeler ve artan global rekabetin etkisiyle hissedilen esneklik gereksinimi, işletmeleri geleneksel yönetim tarzlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu bağlamda, işletmeler öz yetenekleriyle ilgili olmayan bazı faaliyetlerin yönetimini dış kaynak sağlayıcılara (outsider) devretmeye ve faaliyet alanlarını sınırlamaya başlamışlardır (Çoban ve Tutkun, 2004:36). Yurdumuzda da özellikle inşaat sektöründe kullanılan taşeron kullanma veya imalat konularında fason üretim olarak bilinen işletmecilik uygulamaları, personel taşıma servisi ve yemek temiz hizmetleri de birer dış kaynak kullanımı örneği olarak karşımıza çıkmaktadır (Koçel, 2010: ) Rakipler ile savaşmaktan çok, pazar ve müşteri değeri oluşturmak günümüzde daha ön plana çıkmaktadır. İşletmenin sektörel çevresini ve sahip olduğu değerleri iyi tanımlaması ve bu unsurları geliştirmesi gerekmektedir (Özdemir, 2001: 820). Gelecekteki fırsatların kaçırılma riskine duyarlı ve yenilikçi yeteneğe sahip bir işletme yeniden yapılandırmacı bir yaklaşımı benimsemede daha başarılı olacaktır (Kim & Mauborgne, 2009: 74). Uzun vadeli sorunların başında, tedarikçi işletmelere aşırı bağlılık (over-dependence) gelmektedir. Gerçekten partnership anlamında sıkı bir ilişki sonunda dış kaynak

3 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, Artan iş birliği ihtiyacı Küresel dış kaynak kullanımı Dönüşümsel dış kaynak kullanımı -Organizasyonel değişiklik İş sürecinde dış kaynak kullanımı 1) Dış kaynaklara ihtiyaç duyulması 2) Organizasyonun ihtiyaçlarının belirlenmesi 3) Dış kaynaklardan yararlanma kararının verilmesi 4) Dış kaynaklardan yararlanmak için belirlenen stratejilerin değerlendirilmesi 5) Söz konusu teklifin hazırlanması ve gereksinimlerin formüle edilmesi 6) Dış kaynakları sağlayacak işletmelerin değerlendirilmesi 7) En uygun dış kaynağı seçme 8) Dış kaynağı sağlayacak işletmeler ile sözleşme yapılması 9) Dış kaynak sağlayıcı işletme ile dış kaynağı kullanacak işletme arasında etkin bir iletişim ağının kurulması ve bu ağın iyi bir şekilde yönetilmesi. -İş süreci faaliyet ve dizaynı -Sistem oluşturma Bilgi teknolojilerinde dış kaynak kullanımı -Sistem destek ve geliştirme -Alt yapı faaliyetleri ve yönetimi insourcing (iç kaynak kullanımı) Şekil 2: Artan işbirliği ihtiyacına göre dış kaynak kullanımı uygulamaları Kaynak:Hans SOLLI ve Petter GOTTSCHALK (2009), Managing IT Outsourcing Performance, Business Science Reference, Newyork, s.5. kullanımı yapan firmayı tedarikçi işletmeyi bağımlı bir hale getirebilir. Bunun sonucu olarak, başlangıçtaki bekleyişin aksine, dış kaynak kullanımı yapan firma esnekliğini kaybedebilir, ilişkilerin kontrolünü kaybedebilir ve tedarikçi firmanın fiyat, temrin vs gibi koşullarına uymak zorunda kalabilir. Böylece rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülen bir uygulama, işletmeyi dezavantajlı hale getirebilir. Dış kaynak kullanımı uygulamaları, bir anlamda işletmelerin içlerini boşaltmaları (hollowing out) anlamındadır. Ne kadar çok iş başka işletmelere yaptırılırsa, işletme o kadar içi boş hale gelebilir. (Koçel, 2007:298) Artan işbirliği ihtiyacına göre dış kaynak kullanımı uygulamalarındaki çeşitlilikler şekil-2 de gösterilmiştir. Dış kaynak kullanımı bir süreç olarak ele alınmalı ve baştan sona iyi bir şekilde yönetilmelidir. Dış kaynak kullanımı belirli aşamalardan ve bu aşamalar konusunda çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu modellerden bir tanesi aşağıda verilmiştir(taşkıran, 2006: 321); 4. Dış Kaynak Kullanmanın İşletmelere Sağlayacağı Faydalar İşletmelerde dış kaynak kullanımı uygulamalarının başlıca faydaları şöyle sıralanabilir: İşletmelere üretim ve kapasite planlamasında esneklik sağlar. İşin zenginleştirilmesini temin eder. Yöneticilere ek zaman kazandırarak yatırım ve yönetim konularında odaklanmalarında yardımcı olur. Başarılı olmayan, katma değeri düşük fonksiyon ve faaliyetlerin elenmesi suretiyle maliyet tasarrufu meydana getirir. İşletmenin temel yetenek alanlarını keşfetmesini ve bu yetenekleri geliştirmesini sağlar. Motivasyon ve işgören yeteneklerinin bir araya getirilmesini sağlar. İşletmelerin müşteri ihtiyaçlarına daha az maliyetle cevap verme kabiliyetlerini geliştirmeyi sağlar. Pazarda belirsizliklerin yol açtığı riskleri azaltmakta ve ek maliyetlere katlanmaksızın hızlı büyümenin yolunu açar. Yeni sektörlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlar. İşin daha etkin ve kalite bir biçimde yapılmasını sağlar. Değişik teknolojilere, kapasitelere, tecrübelere ve bilgiye ulaşma fırsatı tanır. Farklı müşteri tabanına, sektörlere ve coğrafi konumlara erişme imkânı tanır. İşletmelere kendi öz yeteneklerini daha etkin kullanabilecekleri yeni teknolojileri sağlama ve yeni bilgilere ulaşmada yardımcı olur (Koçel, 2010: 386) Yine dış kaynak kullanımı işletmelerde (sahlojistik.comoutsourcing-faydalari-ve-sikintilari, , 10: 29); Ana işe odaklanma sağlar, maliyetin azaltılmasına yardımcı olur, sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesini sağlar, maliyetlerin önceden bilinmesine yardımcı olur, bilgi teknolojisini doğru kullanılmasını sağlar. Hizmeti sunan firma sağlık alanında uzmanlaşmış, deneyim sahibi olmuş olduğundan risklerini daha iyi yönetebilmekte, maliyetini daha iyi hesaplayıp hizmeti

4 86 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011 alan firmaya taahhüt edebilmektedir. Böylece, hizmeti alan firmaya hizmetin toplam sahip olma maliyeti konusunda çok ayrıntılı ve kesin bilgi verebilmektedir. Dış kaynak kullanımı kurumları müşterilerinin alacakları hizmetin bütün parametrelerini önceden belirleyebilmektedirler. Bu hizmet düzeylerinin sağlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da belirlenebilmekte, böylece taahhütlerin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmaktadır. İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele edebilmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek bir dış kaynak kullanımı şirketinin fazla ek kaynak gerektirmeden yönetebileceği konulardır ve buda işletmelerin yükünü hafifletir. 5. Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı Yönelik Bir Araştırma Rekabetin kapsamı ve değer zinciri arasındaki ilişkiyi tanımak, bize ilgili iş biriminin sınırlarını tespit etmek için temel oluşturur (Porter, 1985: 58). Sağlık sektöründe rekabet çok dinamik olup güncel teknolojiye fazla bağımlıdır. Hızlı rakipler, rekabet ettikleri işletmelere oranla, onların pazar konumlarına göre çok hızlı bir şekilde kendilerini konumlandırabilmektedir (Porter, 1996: 61). Tıp biliminin çeşitli uzmanlık dallarına ayrılarak gelişmesi, tıp teknolojisinde yeni buluşların uygulanmaya konulması ve çağdaş insanlara özgü bir takım yeni hastalıkların ortaya çıkması, hastanelerin organizasyon şekillerini ve bu organizasyon yapısını oluşturan unsurları önemli ölçüde etkilemiştir. Amaç ve görevlerine göre bölünmemiş bir hastanede her sağlık hizmetine ayrılmış yirmiden fazla alt organizasyon birimi bulunmaktadır. Tıbbi, hemşirelik, idari-mali ve teknik hizmetler olarak dört grupta toplanabilen temel hastane hizmetleri, temizlik, çamaşırhane, yiyecek ve içecek hizmetinden, teknik idari ve mali her türlü faaliyete ve tıbbi hizmetlerine kadar çok geniş bir hizmet alanını kapsamaktadır. Hem nitelik, hem de nicelik bakımından birbirinden ayrı olan bu hizmetleri yürüten tıbbi, idari, hemşirelik ve teknik personelden oluşan çok amaçlı karmaşık bir organizasyonun, etkin ve verimli bir biçimde yönetimi, birimler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışma uyumunun sağlanması, diğer organizasyonlara oranla daha güç görünmektedir (Özdemir, 2001: 1283). Stratejik planlama ise bu zorluğu sistematik olarak karakterize edilebilen temel kararlar ve eylemler üreterek (Gough, vd. 2009:859) aşar. İlk olarak 19. yüzyılda İngiltere de metal üretim işletmelerinde dış kaynak kullanımı uygulamalarına rastlanılmıştır lı yıllara gelindiğinde güvenlik, temizlik yemek gibi hizmetlerde birçok işletmede/ kurumda olduğu gibi hastanelerde de dış kaynak kullanımı uygulama alanı bulmuştur li yıllardan sonra teknolojideki hızlı gelişmeler ve artan küresel rekabetin etkisiyle hissedilen esneklik gereksinimi, kurumları geleneksel yönetim tarzlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu bağlamda, kurumlar/hastaneler de öz yetenekleriyle ilgili olmayan bazı destek faaliyetlerinin yönetimini dış kaynak sağlayıcılara devretmeye ve faaliyet alanlarını sınırlamaya başlamışlardır (Bailey, vd., 2002: 83 95). Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi çağdaş bir yönetim ve organizasyon anlayışıdır. dış kaynak kullanımı yöntemi hizmet yoğun isletmeler olarak hastaneleri tıbbi hizmetleri kendileri yapmaya, tıp hizmetleri dışındaki yapılması gerekenleri taşeron firmalara yaptırarak hasta tatminini artırmaya itmiştir. Böylece, birçok amacı gerçekleştirmeye çalışan hastane yönetimi etkin ve verimli isleyen bir yapıya kavuşmuş olacaktır (Karahan, 2009:186). Kamu sektörünün performans ölçüleri üzerinde odaklamasıyla, devletin yeniden yapılandırılmasına kamu sektörünün dağıtım, piyasa bileşeni özelleştirme ve dış kaynak kullanımı uygulamaları eşlik etmiştir (Townley, 2005:566). Türk sağlık sisteminde, sağlık reformları hastane yöneticilerini kurumsal strateji ve yapıları değerlendirerek dinamik, gelişen ve rekabetçi bir ortamda taleplere cevap vermek zorunda bırakmıştır. Yöneticiler bir taraftan maliyetle ilgili sorunlarla uğraşırken diğer taraftan verimlilik ve kalite problemini çözme mecburiyeti ile karşı karşıya kalmıştır. Maliyetleri azaltarak hizmet sunumu esnekliğini artırıp hizmet kalitesini yükseltmek için dış kaynaklardan yararlanmak, yöneticiler için en sık kullanılan stratejiler haline geldi. Türkiye de gerçekleştirilen sağlık reformu verimliliği artırarak maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan uluslararası eğilimin bir parçası (Ağartan, 2005) olarak görülebilir. Bu bağlamda son yıllarda oldukça sıkça söz edilen kamu kurumlarının verimlilik ve etkililik uygulamaları içerisinde, özellikle sağlık sektöründe, dış kaynak kullanımı uygulamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Verimliliğin ve etkililiğin önem kazandığı günümüzde kamu birimlerinde verimliliğinin önemi de artmıştır. Son yıllarda yapılması zorunlu hale getirilen kamu kurumlarının stratejik planları, kurumların faaliyetlerini daha önceden belirlenmiş stratejilerine göre koordine edilip gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırma ile yatak kapasiteli Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, hasta muayene ve tetkik uygulamaların yönelik olarak yapılan dış kaynak kullanımı hizmetlerinin durum tespiti, 2. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde yapılan dış kaynak kullanımı uygulamalarında yer alan

5 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, girdi ve çıktıların, hastane bünyesinde hangi faktörlerle etkileştiği ve bu faktörlerin hangilerinin diğerlerine nazaran daha önemli olduğunun tespiti amaçlanmaktadır. Hastane yönetim uygulamaları, çok kapsamlı bir süreçtir. Bu süreçlerin her biri ayrı bir çalışma konusu olabilir. Kurum bünyesinde temizlik, yemek, güvenlik ve bilgiişlem hizmetleri ile anjiyo uygulamaları, MR, spiral tomografi ve radyasyon onkolojisi hizmetlerinde dış kaynak kullanımı hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Dış kaynak kullanımı hizmetlerinin analizi ve takibi uzun bir süreç ve detaylı bir çalışma gerektirdiğinden; araştırma MR, sipiral tomografi ve radyasyon onkolojisi uygulamalarıyla sınırlandırılmıştır Araştırmanın Yöntemi Araştırma örnek olay çalışması şeklinde yürütülmüştür. Araştırma verilerinin elde edilmesinde satın alma birimi tahakkuk kayıtlarından, istatistik birimi istatistiklerinden, dış kaynak kullanımı işletmelerinin muhasebe kayıtların-dan ve hastane bilgi yönetim sistemi kayıtlarından yararlanılmıştır. Ortalama donanım maliyetleri tespit edilerek kurumun bu hizmeti kendi kaynakları ile finanse edip edemeyeceği ve bu hizmetlere ayrılan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılma düzeyi araştırılmıştır Araştırmanın Bulguları SSK hastanelerinin tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı na devredilmesini müteakip, devlet hastaneleri yoğun bir şekilde SSK lı hastalarla muhatap olmuşlar ve o zamana kadarki yıllık hasta muayene sayılarının en az iki katı yoğunlukla karşı karşıya kalmışlardır. Özel hastanelerin devlet tarafından teşvik edilmesi bu yoğunluğu azaltıcı rol oynamıştır. Kayseri de, son yıllarda sağlık merkezleri ve hastane sayısının artarak çevre illerdeki (Niğde, Kahramanmaraş, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir) hastane sayısının toplamından daha fazla hale gelmesi, sağlık sektöründe yoğun rekabet doğurmuştur. Yatak kapasitesi olan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde son beş yıl itibari ile yılda ortalama hasta muayene edilmiştir. Hasta yoğunluğunun bu kadar çok olması ve hastalık çeşitliliği nedeniyle hasta muayene, tetkik ve tedavi ihtiyacını cevap vermek için kurum hizmet çeşitlendirmesine gitmiştir. Hastane maliyet analizi çalışmalarında genellikle üç yöntem kullanılmaktadır (Nowicki, 1008: 163): Bunlar, doğrudan dağıtım yöntemi, kademeli dağıtım yöntemi ve çift dağıtım yöntemidir. Tetkiklerin fiyatlandırmasında, Maliye Bütçe Uygulama Talimatı ile Sağlık Uygulama Tebliği nin birim fiyatları esas alınmıştır. Kurumun dış kaynak kullanımı aracılığı ile değil de kendi kaynakları ile bu hizmeti yerine getirdiği takdirde elde edeceği gelir, o yılki tetkik sayılarının ilgili bütçe tebliğinde yer alan birim fiyatının çarpımı ile hesaplanmıştır. Maliyetin kuruma getirdi kâr oranı ciro kârlılık oranı ile belirtilmiştir. Maliyet faklılıkları, sadece farklılaşan maliyetler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Etkilik sadece hizmeti yerine getirme ve ciro kâr oranı dikkate alınarak tek boyutlu incelenmiştir. Hesaplamalarda, işçilik ve hizmet alım maliyetleri firma ile kurum arasında aynı kabul edilmiştir. Farklı olarak gidere amortisman tutarı eklenmiştir. Araştırma konusu hizmetler ile ilgili yapılan tespitler şöyledir: a. Ortalama maliyeti TL olan spiral tomografi hizmeti tarihinden itibaren kurum bünyesinde yer almaya başlamıştır. Tablo-1 den de anlaşılacağı gibi bu hizmetten ilk yıl %57 kâr sağlanmış, fakat 2008 yılına kadar bu oran bir daha yakalanamamıştır yılına kadar ortalama %41,25 kârlılık sağlanmıştır. SSK Kayseri Bölge Hastanesi nin Sağlık Bakanlığı na devredilmesi de bu kârlılık oranını yükseltmemiştir. Devir işlemleriyle birlikte kurum yoğun inşaat ve bakımonarım faaliyetlerine girmiştir. Hasta talebinin ani artışı, hasta taleplerine çabuk cevap vermeyi gerektiren tedbirler alınmasını zorunlu kılmış; döner sermaye nakit akışının düzene sokulmasını zorlaştırmıştır. Spiral tomografi gelirleri acil nakit akışı gerektiren unsurlara yönlendirilmiştir. Dolayısıyla kurumun dış kaynak kullanımı uygulamaları yapmadan bu hizmeti hastalara sunma imkânı bulunmamaktadır. Kurum, dış kaynak kullanımı yaparak kendine ek kaynak yaratarak, 2008 yılına kadar, yılda ortalama ,98 TL lik gelir elde etmiştir yılından itibaren amortisman değerini doldurmuş olan donanım, dış kaynak kullanımı firması ile görüşülerek hizmetin birim fiyatı üzerinden kâr paylaşımı yeninde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kurum kârlılık oranını 2008 yılında %57 ye 2009 yılında ise %64 düzeyine çıkarmıştır. Son iki yılda ortalama gelir ,30 TL olmuştur. Kurum ilk 3 yıldaki hizmet alınan firma ile anlaşma şartları değiştirilerek elde edilen kar üzerinden belirli bir yüzde üzerinden, kurum hizmet aldığı firmadan gelir payı almaktadır. Bunun temel nedeni de sabit yatırımın kendini 3 yıl içerisinde karşılamış olmasıdır. b yılında dış kaynak kullanımından kâr elde eden kurum radyasyon onkolojisi alanında da tarihinden itibaren dış kaynak kullanımına gidilmesi kararını almıştır. Bu sefer spiral tomografide 2005 yılından 2008 yılına kadar kâr düşünülenin aksine; bu hizmette 2008 yılına kadar kâr artışı yaşanmıştır. Tablo-1 de belirtildiği gibi radyasyon onkolojisi donanım maliyeti TL dir. Donanım maliyeti spiral tomografinin 4 katı olmasına rağmen yıllık getirisi hep spiral tomografinin altında kalmıştır yılına kadar karlılık %29,33 oranında gerçekleşmiştir. Kurum bu hizmeti başlatmakla, Kayseri ve civarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri dışında bu hizmeti veren tek hastane olmuştur yılından itibaren dış kaynak kullanımı firması ile çalışma stratejisi değiştirilerek, hasta başı maliyetlendirme yerine aylık kiralama usulü benimsenmiştir. Bu strateji değişikliğinin getirdiği maliyet dezavantajları, hastaların Erciyes Üniversitesi

6 88 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011 Tıp Fakültesi Hastaneleri ne bu hizmet için sevk düzenlenemediğinden/ planlanamadığından radyasyon onkolojisi hizmet sunumunda zarara uğratmıştır. Bu hizmetten dolayı son iki yıl itibariyle, yıllık ortalama ,05 TL zarar doğmuştur. Radyasyon onkolojisinin diğer tıp dalları ile bütünleşik çalışması, radyasyon onkolojisine gelen hastaların MR, spiral tomografi gibi hizmetleri de alması bu zarar miktarını düşürmüştür. Örneğin medikal onkoloji hastalarının %75 lik kısmı radyasyon onkolojisi ile eş zamanlı hasta olduğu ilgili doktorlar tarafından araştırma kapsamında tarafımıza belirtilmiştir. Eş zamanlı hastalar kür ve diğer tedavi unsurları için tıbbi bir zorunluluk olarak medikal onkoloji polikliniğinde muayene olmaktadır yılında medikal onkoloji bünyesinde adet muayene gerçekleşmiştir. Bu hastaların %75 inin radyasyon onkolojisi hastası olduğu kabul edilirse, hasta sayısı x 0,75 = 5.597,5 olarak bulunur. Bu sayı muayene ücreti olan 15,5 TL ile çarpılırsa 5.597,5 x 15,5 = ,25 TL, radyasyon onkolojisi hastalarından (muayene ücretinden) kaynaklanan parasal değer bulunur. Buna ilaveten spiral tomografiye katkısının 2.732,40 ve MR a katkısının 1.369,90 TL. Yani hastalara sadece muayene hizmetinin yanında başka hizmetler de sunulmuştur. Dolayısıyla tablo- 2 de 2008 yılında meydana gelen zarar ,09 - (89.861, , ,90) = 5.951,94 TL ye düşecektir yılında ise medikal onkoloji bünyesinde adet muayene gerçekleşmiştir. Bu hastaların %75 inin radyasyon onkolojisi hastası olduğu kabul edilirse, hasta sayısı x 0,75 = 4.712,25 olarak bulunur. Bu sayı muayene ücreti olan 15,5 TL ile çarpılırsa 4.712,25 x 15,5 = ,88 TL, radyasyon onkolojisi hastalarından (muayene ücretinden) kaynaklanan parasal değer bulunur. Farklı servislere radyasyon onkoloji biriminin katkıları göz ardı edildiği taktirde 2009 yılı için meydana gelen zarar , ,88 = ,13 TL ye düşecektir. Radyasyon onkolojisi hizmetlerinde ortalama hasta başı getirinin TL olduğu dikkate alındığında, aynı hizmet için kurum dışına yapılan sevkin engellenmesinin zorunluluğu orta çıkmaktadır. Araştırmada kullandığımız maliyet tespitine yönelik yaklaşımlar kesin olarak hizmetin katkısını göstermemekle birlikte, diğer birimlerle etkileşimli olarak sunulan hizmetlerde kesin maliyetlendirmenin zorluğunu ortaya koyar. Kurum bu hizmetten zarardan kurutulmak için, kendi bünyesinde radyasyon onkolojisi hizmetinin yapıldığını ilgili doktorlara duyurarak kurum dışı sevk sayısını azaltmalı ve 2008 yılından itibaren değiştirilen hizmet alma yöntemini yeniden değerlendirmelidir. Bu durum tablo-1 ve tablo-2 de açıkça görülmektedir. c. Kurum tarihinden itibaren MR hizmetinde dış kaynak kullanımından faydalanmıştır. Tablo-1 de görüldüğü gibi MR hizmetinden ortalama %43,33 kârlılık oranı gerçekleşmiştir yılında %49 kârlılık sağlanarak ,55 TL kâr elde edilmiştir. İki yıllık ortalama kâr ,24 TL olmuştur. MR hizmeti, hasta taleplerini karşılayan tamamen kârlı bir dış kaynak kullanımı uygulaması olmuştur. Sağlık sektöründe dış kaynak kullanımı üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; dış kaynak kullanımı kurumun temizlik, yemek, güvenlik ve görüntüleme hizmet kalitesini artırmaktadır (Ecerkale, 2006: 40). Her kademe de yönetici kendi seviyesinde ve görevine uygun kararlar alır. Her karar maliyetlerde az veya çok değişiklikler yaratır. Her karar maliyetlerin tepkisine nende olur, maliyetler her karardan etkilenir (Civelek ve Özkan, 2008: 275). Dolayısıyla, kurumun dış kaynak kullanımına karar vermesi de maliyetlere yansımaktadır. Bu durum tablo-1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Dış Kaynak Kullanımı İçin Farklılaşan Maliyet-Hasılat-Kar Analizleri Mevcut Durum Kurum Kendi Yapsaydı Mevcut Durum Kurum Kendi Yapsaydı Mevcut Durum Kurum Kendi Yapsaydı Mevcut Durum Kurum Kendi Yapsaydı Mevcut Durum Kurum Kendi Yapsaydı SPİRAL TOMOGRAFİ HİZMET SATIŞ GELİRİ , , , , , , , , , ,38 GİDER , , , , , , , , , ,83 SPİRAL TOMOGRAFİ NET KÂRI , , , , , , , , , ,03 CİRO KÂRLILIK ORANI 0,36 0,26 0,38 0,29 0,34 0,29 0,57 0,43 0,64 0,65 SPİRAL TOMOGRAFİ HİZMETİ 1 İÇİN ( TARİHİNDEN İTİBAREN) RADYASYON ONKOLOJİ HİZMET SATIŞ GELİRİ , , , , , , , , ,00 634,748,00 GİDER , , , , , , , , , ,00 FAALİYETTEN ELDE EDİLEN KÂR , , , , , , , , , ,00 CİRO KÂRLILIK ORANI 0,28-0,04 0,33 0,04 0,26-0,17-0,21-1,11-0,25-0,86 RADYASYON ONKOLOJİSİ HİZMETİ 2 İÇİN ( TARİHİNDEN İTİBAREN) MR HİZMET SATIŞ GELİRİ , , , , , ,45 GİDER , , , , , ,40 MR NET KÂRI , , , , , ,55 CİRO KÂRLILIK ORANI 0,00 0,00 0,40-0,08 0,41 0,32 0,49 0,42 MR HİZMETİ 3 İÇİN ( TARİHİNDEN İTİBAREN) 1 Sipiral tomografi için ortalama donanım maliyeti: TL (2009 yılı fiyatları itibari ile) 2 Radyasyon onkoloji için ortalama donanım maliyeti: TL (2009 yılı fiyatları itibari ile) 2 MR hizmeti için ortalama donanım maliyeti: TL (2009 yılı fiyatları itibari ile)

7 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, Tablo 2. Yıllara Göre Yapılan Tetkik Sayıları TETKİK ADI MR SİPİRAL TOMOGRAFİ RADYASYON ONKOLOJİSİ TOPLAM HASTA SAYISI Yukarıda bahsedilen tablodan da anlaşılacağı gibi farklılaşan hâsılat farklılaşan maliyete neden olmuştur. Tespit edilen farklılaşma onun karardan etkilendiğini, karar ilişkin bir maliyet oluştuğunu gösterir. Tıbbi cihazların yaşam süreci içerisinde sağlayacağı maliyet/ etkililik analizlerin yapılmasını sağlayacaktır. Maliyet/ Etkililik analizi; planlanan hedefe ulaşmada farklı yolların maliyetlerinin karşılaştırılarak aralarındaki en iyi ve en etkiliyi bulmaya yarar ekonomik analiz tekniğidir. Başka bir deyişle, aynı amaca ulaşan faklı yollardan sunulan sağlık hizmetlerinden daha az maliyetle çıktıya ulaşanın seçilmesidir (Özsarı, 1994; 118). Dış kaynak kullanımı, aynı zamanda sosyo-teknik bir adımdır (Duening, 2005:7). Kamu hizmetlerinde sosyal fayda kârlılıktan daha önemli olduğundan, kurum hastalar için fayda sağlayacak ve onların kurumdan sağladığı faydayı artıracak yatırımlara öncelik vermiştir. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde hasta taleplerinin, kamu kaynakları ile karşılanması çabası içerisinde dış kaynak kullanımı uygulama-larından faydalanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Sosyal Devlet ilkesi ile de bağdaşmaktadır. Yönetim piramidini oluşturan üç temel unsur; dış kaynak kullanımı sonrasında yönetim piramidindeki ağırlıkları değişmektedir. Bu durum şekil-4 de belirtilmiştir. Dış kaynak kullanımı uygulamaları, yönetim piramidindeki stratejik unsurların ağırlığını artırmaktadır. Stratejik bilinçle yapılan taktikler sonucu dış kaynak kullanımı kararı alınmaktadır. Kurumların dış kaynak kullanımında inisiyatifi elde tutması için, kurum personeline yönelik olarak çalışmalar yapmalı; iyi bir yönetim takımı oluşturulmalı, işletme ile dış kaynak kullanımı hizmeti alınan firmanın rolleri mümkün olduğunca net belirlenmeli, gerektiği durumlarda personele yeni iş eğitimleri verilmeli ve iş kalıpları oluşturulmalı, kararlara katılmak için personel cesaretlendirilmelidir (Duening, 2005:8). Dış kaynak kullanımı da diğer tüm yönetim tekniklerinde olduğu gibi, yerine ve zamanına göre kullanılması ve yöneltmesi gereken, böyle yapıldığında işletmelerin başarılarına katkıda bulunan bir işletmecilik tekniğidir (Koçel, 2007:298). Kamu kurumlarında İngiltere (Birleşik Krallık) tarafından uygulanan Yeterlilik Modeli Değerlendirme konuları Şekil-3 de gösterilmiştir. Bu modelde liderlik, strateji ve hizmet sunumu arasındaki iletişim ve etkileşim esas alınmıştır. Kamu kurumlarında yönetim ve organizasyon, anlamında kurum yöneticinin liderlik vasfı ile kurumsal stratejilere katkısı önemlidir. Farklı durumlara göre farklı ama tutarlı liderlik ve strateji uyumu farklı hizmet sunumlarında sergilenebilir. Ülkemizde, strateji dayanaklı liderlik uygulamaları, Şekil 3: Yeterlilik Modeli Değerlendirme Alanları Kaynak: Sibel ÖZEN (2008), Birleşik Krallık ta Kamu Yönetimi Reformları ( ) (Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Projesi Raporu), British Council Türkiye, Ankara, s.50. Şekil 4: Dış Kaynak Kullanımından Önce ve Sonraki Yönetim Piramidi Kaynak: Şevki ÖZGENER (2004), Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, (Ed.) İsmail Bakan, Beta Basım Yayım, İstanbul, s.181.

8 90 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011 özellikle kamu kesiminde, çok zayıf kalmıştır. Stratejik bilince dayalı davranış modelleri geliştirilerek uygulama alanları artırılmalıdır. Mesleki yeterliliklere göre görevlendirme ve görev taksimi, memuriyet vasıfları gibi unsurların kamu kurumlarındaki nirengi noktaları yeniden tanımlanmalıdır. 6. Sonuç Hastanelerde dış kaynak kullanımı teknoloji yoğun hizmet sunumuna bağlı olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda kamu hizmetlerinde sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliği önem kazanmaya başlamıştır. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin incelenmesi, kuruluş bünyesinde uygulama olanaklarının araştırılması, verilen hizmeti geliştirici, kaliteyi arttırıcı öneriler geliştirilmesi ve sonucunda organizasyona çeşitli yenilikler getiren çalışmalar gerçekleştirilmesidir (Collins, 1992; 6). Teşhis ve tedavide etkin olan elektronik ve bilgisayarlı tıbbi cihazlar, kamu kurumlarında hala doktorların becerisine ve deneyimine dayanan bir sistem ile seçim ve tedarik yoluna gidilmektedir. Son yıllarda bunun yerine özel bir ekip çalışmasını gündeme gelmiştir. Pahalı olan bu cihazlar doğru olarak kullanılmadığı zaman, beklenen tıbbi yararlar meydana gelemeyeceği gibi, kurum açısından mali açıdan büyük sıkıntıların doğmasına neden olabilmektedir. Her cihazın satın alma aşamasında belirlenmiş bir ekonomik ömrünün ya da bu cihazla elde edilecek toplam ürün sayısının (örneğin; yapılacak toplam tarama veya tetkik sayısının) belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, hastanelerde yapılan incelemelerde cihazların teknik dokümanlarında ekonomik ömürleri hakkında açık bir hesaplamaya rastlanmamıştır. Tıbbi cihazlarda, cihazların kullanımdan kaldırılmasında önemli bir etmen olan ekonomik ömrün yerini, başka faktörler almaktadır. Genelde bu faktörler, cihazın ekonomik ömrünü doldurması yanında yeni teknolojiye sahip cihazların kullanımı için duyulan bilimsel ve ticari zorunluluk ile mevcut cihazların hız ve kapasite olarak yetersiz kalmasıdır. Bunda sağlık sektöründe hastalara en son, en yeni ve en güvenilir teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi düşüncesi etkili olmaktadır. Öte yandan, teknik ve ekonomik ömrünü doldurmadığı halde yeni tıbbi uygulamalara ve tekniklere yer vermemesi nedeniyle de, birçok cihaz kullanımdan kaldırılabilmektedir. Teknolojideki hızlı gelişme, bazı hastanelerde finansal kiralama (leasing) yönteminin yanı sıra, mülkiyeti firmada kalmak kaydıyla sarf karşılığı kullanılan cihazlarla yakalanmaya çalışılmaktadır. (Sayıştay, 2005: 70) Daha önceden literatürde hastanelerde dış kaynak kullanımı üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda diyaliz (Özgen, 2002) bilgisayar otomasyonu, yemek, temizlik (Yurdagül, 2006), çamaşırhane, güvenlik, laboratuar, radyoloji (MR, ultrason veya röntgen) hizmetleri (Karaca, 2006; Çakıcı, 2006) ve yöneticilerin dış kaynak kullanımı eğilimleri (Karahan, 2009; Döğücü ve Sayım, 2009; Ergin ve Şahin, 2005) üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ile, bir kamu hastanesinin dış kaynak kullanımı yöntemiyle radyasyon onkoloji, spiral tomografi ve MR hizmetlerinin pratik uygulamaları ve bu uygulamalar arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmada bahsedilen radyasyon onkoloji uygulamalarında olduğu gibi; diğer birimlerle etkileşimli olarak sunulan hizmetlerde kesin maliyetlendirmenin zorluğu, karar almayı güçleştirse de sağlık kurumlarında amaç (özellikle kamu kurumlarında) hizmetin önceliğidir. Her faaliyet mutlaka karlı bir yatırımın sonucu olması gerekmez, sonuçları itibari ile oluşan zarar yan faaliyetlerle giderilebilir. Dış kaynak kullanımı kuruma olumlu katkılar sağlamalarına karşın, fiyatlandırma ve uygulama stratejilerinden kaynaklanan zararlara da yol açabilmektedir. Kurum genel anlamda dış kaynak kullanımı hizmetinden fayda sağlamış, elde edilen gelir ile yeni yapılan acil servis inşaatına finansal kaynak yaratılmıştır. Dış kaynak kullanımı uygulamalarından elde edilen kazanç olmadığı taktirde, kurumun finansal gücü bu yatırımı destekleyecek düzeyde olmadığından böyle bir yatırımdan söz etmek mümkün olmayacaktı. Ayrıca, işletmenin maliyet yapısının kalitesi artırılmalı, yeni pazarlar yaratılmalıdır (Leavy, 2005: 16). Bunu yanı sıra kurum, performans raporlarını başarının ölçülmesi gereken her yerde kullanmalı ve performans raporlarından elde ettikleri önemli sapmaların üzerinde durarak sebeplerini tespit etmeye çalışmalıdır. Hedefler ve hesaplardaki sapmaların anlamlı olabilmesi için (özellikle maliyet) rakamların gerçekçi olmasını denetlenmelidir. Kurumun devler kurumu olması sebebiyle sadece müfettişler aracılığıyla denetlenmesi bir yana; gerekirse kısa süreliğini de olsa denetlenmede sorun yaşanıldığında alanlarda uzman akademik personellerden yararlanma yoluna gitmelidir. Hatta hastane üst yönetiminin çoğunluğunun (başhekim yardımcıları) tıp doktoru olması ve idari konularda (mali ve idari performans yöntemlerinde), daha önceden bu alanlarda eğitim almadıkları için; kısa zamanda konuya yeterince hâkimiyet sağlayamama ihtimallerinin yüksek oluşu bunu gerekli kılmaktadır. Kaynaklar AĞARTAN, Tuba (2005), Health Sector Reform in Turkey: Old Policies New Politics Health Sector Reform in Turkey: Old Policies New Politics, Paper Presented at The Annual Meeting of The Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois. AKGEMCİ, Tahir (2007), Stratejik Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara. BAILEY, WILLIAM, MASSON, RON VE RAESIDE, ROBERT (2002), OUTSOURCING IN EDINBURGH AND THE LOTHIANS, EUROPEAN JOURNAL OF PURCHASING&SUPPLY MANAGEMENT 8: P

9 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, CİVELEK, MUZAFFER VE ÖZKAN, AZZEM (2008), TEMEL VE TEKDÜZEN MALIYET MUHASEBESI, DETAY YAYINCILIK, 4. BASKI, ANKARA. COLLINS, C. JERRY (1992), HIGH MOTIVES IN TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, BMES BULLETIN, NO 2, VOLUME 6. ÇAKICI, AHMET BURHAN (2006), MODERN YÖNETIM TEKNIKLERI VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: BIR SAĞLIK KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞI, YAYINLANMAMIŞ YÜKSEK LISANS TEZI, SELÇUK ÜNIVERSITESI, SBE. ÇOBAN, ORHAN VE TUTKUN, OĞUZ (2004), FIRMALARIN PIYASA PERFORMANSININ ARTIRILMASINDA BIR STRATEJI OLARAK OUTSOURCING IN ROLÜ, OUTSOURCING DERGISI, ARALIK-OCAK. DİNÇER, Ömer (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basın Yayım, İstanbul. DÖĞÜCÜ, Şemsettin ve SAYIM, Ferhat (2009) Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı Kocaeli Örneği, Uluslar arası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi, Mart 2009, Antalya, , DUENING, Thomas N. (2005), Essentials of Business Process Outsourcing, John Wiley & Sons, Inc. ECERKALE, Kubilay, Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı, Journal of Istanbul Kültür University,2006/3, pp ERGİN Gülpembe, ŞAHİN, İsmet (2005), Dış Kaynaktan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: Sağlık Bakanlığı hastane Yöneticilerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss ERTÜRK, Mümin (1998), İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basım Yayın, 3. Bası, İstanbul. Gough, Julie, Kristy A. Harper, Sonya D. Hill, Holly M. Selden (2009), Encyclopedia Of Management, Gale Cengage Learning, 6th Edition., KARACA, Ayşe (2006), Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi SBE. KARAHAN, Atilla (2009), Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran, ss KIM, W. Chan ve MAUBORGNE, Renee (2009), How Strategy Shapes Structure, Harvard Business Review, September, pp KOÇEL, Tamer (2007), İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul. KOÇEL, Tamer (2010), İşletme Yöneticiliği, 12. Baskı, Beta Basım Yayın No: 2323, İstanbul LEAVY, BRAIN (2005), VALUE PIONEERING HOW TO DISCOVER YOUR OWN BLUE OCEAN ; INTERVIEW WITH W.C. KIM & R. MAUBORGNE, STRATEGY & LEADERSHIP, 33 (6), PP NOWICKI, MICHAEL (2008), THE FINANCIAL MANAGEMENT OF HOSPITALS AND HEALTHCARE ORGANIZATIONS, HEALTH ADMINISTRATION PRESS, CHICAGO. ÖZDEMIR, MAHMUD (2001), TÜRKIYE DE; HASTANELER İÇIN YENI ORGANIZASYON MODELI İHTIYACI, YENI TÜRKIYE DERGISI, SAYI: 40, TEMMUZ-AĞUSTOS ÖZEN, SIBEL (2008), BIRLEŞIK KRALLIK TA KAMU YÖNETIMI REFORMLARI ( ) (KAMU İDARELERINDE STRATEJIK YÖNETIM PROJESI RAPORU), BRITISH COUNCIL TÜRKIYE, ANKARA. ÖZGEN, Hüseyin (2002), İşlem Maliyetleri Teorisi: Sağlık Hizmetleri Sunumunda Sözleşme Mi Yoksa Örgüt İçi Yapılanma Mı?, Amme İdaresi Dergisi, 35(2), s ÖZGENER, Şevki (2004), Bir Yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, (Ed.) İsmail Bakan, Beta Basım Yayım, İstanbul. ÖZSARI, Haluk (1994), Sağlık Hizmetlerinde Kalite Güvencesi ve Maliyet Etkililik, Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Yeri, Haberal Eğitim Vakfı Yayını, Ankara. ÖZTÜRK, AZIM VE SEZGILI, KONURALP (2002). DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMANIN YENI BIR REKABET STRATEJISI OLARAK KULLANILMASI VE UYGULAMA SÜRECI, ULUDAĞ ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI, CILT XXI, SAYI 2. PENG, MIKE W. (2001), THE RESOURCE BASED VIEW AND INTERNATIONAL BUSINESS, JOURNAL OF MANAGEMENT, 27 (6), PP PORTER, MICHAEL E.(1985), COMPETETIVE ADVANTAGE CREATING AND SUSTAINING SUPERIOR PERFORMANCE, THE FREE PRESS, NEW YORK. PORTER, MICHAEL E. (1996), WHAT IS STRATEGY?, HARVARD BUSINESS REVIEW,NOVEMBER-DECEMBER, PP PRAHALAD, COIMBATORE KRISHNARAO VE HAMEL, GARY (1990), THE CORE COMPETENCE OF THE CORPORATION, HARVARD BUSINESS REVIEW, 68(3) PP SAYIŞTAY (2005), SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBI SARF MALZEMESI VE TIBBI CIHAZ YÖNETIMI, PERFORMANS DENETIM RAPORU, MART, ANKARA. SOLLI, HANS VE GOTTSCHALK, PETTER (2009), MANAGING IT OUTSOURCING PERFORMANCE, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, NEWYORK. TILLEY, KEITH (2009), WHOSE RISK IS IT ANYWAY?, (ED) JONATHAN REUVID, MANAGING BUSINESS RISK, KOGEN PAGE LIMITED, 6TH EDITION, NEWYORK. TOWNLEY, BARBARA (2005), CRITICAL VIEWS OF PERFORMANCE MEASUREMENT, ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL MEASUREMENT,

10 92 İ. Yalçın ve ark. / KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 83-92, 2011 (ED.) KIMBERLY KEMPF -LEONARD, VOLUME 1, LONDON. ÜLGEN, Hayri ve MİRZE, Kadri (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. YURDAGÜL, Meral (2006), Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Hasta Memnuniyetine Olan Etkisi ve Bu Konuya İlişkin Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE. VELMA, Roberts (2001), Managing Strategic Outsourcing in the Healthcare Industry, Journal of Healthcare Management. 46, pp İNTERNET KAYNAKLARI

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma Doç. Dr. Nilüfer Tetik Arş. Gör. V. Erdinç Ören Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma Doç. Dr. Nilüfer TETİK Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ

ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ Yrd.Doc.Dr.Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Universitesi ĐĐBF Đşletme Bolumu Şeyda DOĞAN MTA

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY

THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY DIŞ KAYNAK KULLANMA NEDENLERĐ VE TAŞIDIĞI RĐSKLER: ĐMALAT SANAYĐĐNDE BĐR UYGULAMA * THE REASONS AND WITHCOMING RISKS OF OUTSOURCING: A APPLICATION IN PRODUCTION INDUSTRY ÖZET Dış kaynak kullanımı son on

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TEMEL YETENEK VE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA TEKNİKLERİNE FELSEFİK BİR BAKIŞ: DİNAMİK BECERİLER VE İŞ MODELİ YAKLAŞIMLARIYLA İLİŞKİLENDİRME

TEMEL YETENEK VE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA TEKNİKLERİNE FELSEFİK BİR BAKIŞ: DİNAMİK BECERİLER VE İŞ MODELİ YAKLAŞIMLARIYLA İLİŞKİLENDİRME TEMEL YETENEK VE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA TEKNİKLERİNE FELSEFİK BİR BAKIŞ: DİNAMİK BECERİLER VE İŞ MODELİ YAKLAŞIMLARIYLA İLİŞKİLENDİRME Aygül TURAN Uzman Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi ayturan@yildiz.edu.tr

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ TOPLUMUNDA İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ZENGİNLİK: ENTELEKTÜEL SERMAYE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Bülend GÖKSEL * E. Pelin BAYTEKİN ** Öz Bilgi toplumunda bilginin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Nurgün Kul Parlak * Giriş Yirminci asır biterken teknolojide, iletişimde ve ulaşımda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ticaretinin artması küresel ekonomide

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı