İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. Amaç... Madde 1 Kapsam... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler... Madde 3 Saklı Hükümler...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. Amaç... Madde 1 Kapsam... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler... Madde 3 Saklı Hükümler..."

Transkript

1 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi:

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç..... Madde 1 Kapsam..... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler Madde 3 Saklı Hükümler Madde 4 BÖLÜM II İŞE ALINMA İşe Alınma Şartları......Madde 5 Adayın İş Başvurusu Madde 6 Adayın İşe Alınması ve Aranan Belgeler Madde 7 İş Sözleşmeleri Madde 8 Deneme Süresi Madde 9 İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) Madde 10 Kimlik Kartı Madde 11 Eş veya Birinci Derece Akrabaların İstihdamı. Madde 12 BÖLÜM III GÖREV VE SORUMLULUKLAR TOFAŞ Etik Davranış Kuralları......Madde 13 Şirket Dışı Çalışma Yasağı Madde 14 Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması Madde 15 Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı...Madde 16 İş Sağlığı ve Güvenliği.....Madde 17 Görünüm ve Giyim Düzenlemesi...Madde 18 Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu...Madde 19 BÖLÜM IV ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA YAŞAMININ DÜZENLENMESİ Çalışma Süreleri Madde 20 Fazla Çalışma Madde 21 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Madde 22 Yıllık Ücretli İzinler Madde 23 Toplu Yıllık Ücretli İzinler Madde 24 Mazeret İzni Madde 25 Hastalık ve İstirahat Durumları Madde 26 Gebelik ve Analık Madde 27 Sağlık Harcamaları Madde 28 Muvazzaf Askerlik Görevi Madde 29 İhtiyat Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma... Madde 30 1

3 Vekalet Etme, Ek Görev.... Madde 31 Geçici Görevlendirme... Madde 32 Geçici İş İlişkisi Madde 33 İç ve Dış Seyahat Yollukları Madde 34 Personelin Transfer Masrafları Madde 35 Kariyer Yönetimi... Madde 36 Eğitim ve Gelişim Madde 37 Performans Değerlendirmesi..... Madde 38 Ücret Yönetimi Madde 39 Prim Madde 40 Sosyal Yardımlar Madde 41 Buluş, Öneri ve Ödül Madde 42 BÖLÜM V DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Tanım ve Kapsam Madde 43 Disiplin Cezalarında Usul... Madde 44 Yazılı İhtarı Gerektiren Haller... Madde 45 Ücret Kesintisi Gerektiren Haller... Madde 46 Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller Madde 47. BÖLÜM VI İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Süreli Fesih Madde 48 Yaş Sınırı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi..... Madde 49 Yetersiz Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Madde 50 Ölüm Madde 51 Özel Hakem Madde 52 İşten Ayrılış İşlemleri Madde 53 Çalışma Belgesi Madde 54 İbraname Madde 55 BÖLÜM VII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Madde 56 İş Sözleşmesi ile İlişkisi... Madde 57 Geçici Madde Geçici Madde Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi... Madde 58 Değişiklik Yapma Yetkisi Madde 59 2

4 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. personelinin şirketle olan hak ve yükümlülüklerinin ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu yönetmelik, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. de iş sözleşmesi ile çalışan ve toplu iş sözleşmeleri kapsamında olmayan ve/veya bundan yararlanamayan personelin tümünü kapsar. Yabancı uyruklu çalışanlara, sözleşmelerinde ve prosedürlerinde bulunmayan hususlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelikte Geçen Terimler Madde 3. Bu yönetmelikte; a) TOFAŞ terimi TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hükmi şahsiyetini, b) Şirket Yönetimi terimi TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu adına hareket eden Üst Yönetimi (CEO), c) İnsan Kaynakları terimi Şirketin İnsan Kaynakları yönetiminden sorumlu birimi, d) Personel terimi toplu iş sözleşmeleri kapsamında olmayan ve/veya bundan yararlanamayan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş çalışanlarını, e) Koç Topluluğu terimi ise, Koç Holding A.Ş. veya Koç Holding şirketlerinden birinin veya Koç Ailesinin sermayesinin doğrudan veya dolaylı şekilde çoğunluğuna sahip olduğu ya da en büyük iştirakçisi bulunduğu, müştereken veya ayrı ayrı kontrol edilen ya da yönetilen şirketleri ifade eder. Saklı Hükümler Madde 4. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlar, tüzük ve yönetmelikler ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Resmi Senedi nde veya bu vakıf yönetimince çıkarılmış olan yönetmeliklerde yer alan ve halen yürürlükte olan veya ileride değiştirilecek olan hükümlerin, bu yönetmelikçe düzenlenmeyen konulara ilişkin olanları saklıdır. İşe Alınma Şartları BÖLÜM II İŞE ALINMA Madde 5. TOFAŞ ta çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir: a) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak, b) İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak, c) İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelendirmek (TOFAŞ ayrıca, gerekli gördüğü durumlarda sağlık muayenesi, laboratuvar tahlilleri, röntgenler ile diğer tahlil ve muayeneleri yaptırabilir veya bunların yaptırılmasını bedelini ödemek suretiyle isteyebilir. Bu muayene ve tahlillerden sonra sağlık durumları sakıncalı görülen adaylar işe alınmayabilir.), d) TOFAŞ ta veya Koç Topluluğu nun bir başka şirketinde çalışırken, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II veya 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddeleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 3

5 Ancak yukarıda belirtilen işe alınma şartları, işe alınacak adayın veya görülecek işin özelliklerine göre, gerekli durumlarda Şirket Yönetimi tarafından değiştirilebilir. Adayın İş Başvurusu Madde 6. İş isteyen personel adayları iş başvuru kanalları ile TOFAŞ a başvurduklarında, İnsan Kaynakları tarafından matbu veya elektronik ortamda düzenlenmiş olan İş İstek Formu nu doldururlar. İş İstek Formu nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması şarttır. Bu form başvuru niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabul edildiği anlamı çıkmaz. İnsan Kaynakları bu İş İstek Formu nda gösterilen referanslardan, adayın eski iş yerlerinden ve uygun gördüğü diğer kaynaklardan, gizli tutulmak kaydı ile bilgi isteyebilir. Ayrıca İnsan Kaynakları, adayın işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulayabilir. Adayın İşe Alınması ve Aranan Belgeler Madde 7. İşe alınması onaylanan adaya; yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, ücreti, bunun ödeme şekli ve zamanı ile bu yönetmelikte düzenlenmemiş özel şartlar varsa, bunlar yazılı olarak bildirilir.işe başlamadan önce, ilgili iş sözleşmesi taraflarca imzalanır ve adaya bu yönetmelikten bir adet verilir. İş sözleşmesi ve diğer belgelerin imzalanması bu yönetmeliğin ve diğer şartların tümünün kabulü anlamında olup, yazılı belgelerin imzalı birer nüshasını dosyasında saklanmak üzere İnsan Kaynakları na iade eder. Adayın işe başladığı tarih, iş sözleşmesinde yazılan tarihdir. İş sözleşmesi personelin özlük dosyasında saklanır. İşe alınacak personele ve görülecek işin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgileri, ticari faaliyetlerinin olup olmadığının sorulmuş olması işe alımın ve TOFAŞ Etik Kurallarının kabulü gereği olduğundan bu hususların personelce beyan edilmiş olması da zorunludur. İş Sözleşmeleri Madde 8. İşe kabul edilen personel ile yazılı iş sözleşmesi yapılır. TOFAŞ, gerekli gördüğü durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ve işin niteliğine bağlı olarak işe kabul edilen personel ile 24 aya kadar belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda, ayrıca bildirime gerek kalmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin sözleşme kendiliğinden sona erer. Deneme Süresi Madde 9. İşe alınan personel, 2 aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde gerek işveren ve gerekse işe alınan personel, fesih bildirimi süresine bağlı olmaksızın iş sözleşmesini feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda aday ancak işlemiş olan ücretini almaya hak kazanır. İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) Madde 10. TOFAŞ, işe alınan personelin işyerine uyumunu sağlamak amacıyla işe özgü İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) uygulayabilir. Kimlik Kartı Madde 11. İşe alınan personele, TOFAŞ personeli olduğunu gösteren fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kimlik kartı, işyerinde başkaları tarafından görünür bir şekilde taşınır. Kimlik kartı ticari, referans vb. amaçlarla kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde, TOFAŞ hükmi şahsiyetini herhangi bir taahhüt altına sokmayacağı personel tarafından peşinen beyan ve kabul edilmiştir. Kimlik kartının kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı durumunda İnsan Kaynakları na bildirilmesi zorunludur. Herhangi bir nedenle TOFAŞ ile ilişiği kesilen personel, kimlik kartını iade etmek zorundadır. 4

6 Eş veya Birinci Derece Akrabaların İstihdamı Madde 12. Çalışmakta olan personelin veya işe alınacak adayın, TOFAŞ ta çalışan personel ile eş veya birinci derecede akrabalık ilişkisi bulunması veya sonradan oluşması halinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: 1. İlk yöneticileri aynı olamaz. 2. Ast üst iş ilişkisi içinde olunamaz. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları BÖLÜM III GÖREV VE SORUMLULUKLAR Madde 13. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları tüm Tofaş çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, Bayileri ve Tedarikçileri kısaca TOFAŞLILAR ı kapsar. Tüm TOFAŞLILAR dan Tofaş Etik Davranış Kuralları na uymaları beklenir. Tofaş çalışanları görevlerini yerine getirirken Tofaş Etik Davranış Kuralları na uymakla yükümlüdürler. Şirket Dışı Çalışma Yasağı Madde 14. Personel, TOFAŞ ın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda hiçbir resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesi kapsamında görev kabul edemez. TOFAŞ ın faaliyet konusuna dahil, herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı meşgul olamaz. Adli veya İdari Makamlar tarafından verilen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevlerinde çalışan personel, bu yasağın dışındadır. Yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki TOFAŞ adına temsilcilik veya üyelik görevleri, Şirket Yönetimi nin onayına bağlıdır. Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda personelin TOFAŞ dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, Şirket Yönetimi nin yazılı onayına bağlıdır. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması Madde 15. Personel, görevi gereği kendisine TOFAŞ tarafından sağlanan veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ve TOFAŞ a rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutacağını, işten ayrıldıktan sonra da hiç bir surette bilgileri kullanmayacağını ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını ve TOFAŞ ın yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını taahhüt eder. TOFAŞ tarafından geliştirilmiş, gizli nitelikteki hiçbir yazılım, teknoloji, bilgi, sistem, uygulama, yöntem veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş ve benzerleri gibi Ticari Sır olarak adlandırılan gizli bilgileri; Şirket Yönetimi nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, ve/veya paylaşamaz. Personel işe girerken özlük bilgilerinin yurt içi/yurt dışı Fiat ve Koç Topluluğu şirketlerinde paylaşılabileceğini kabul eder. Bunun dışında özlük bilgilerinin Fiat ve Koç Topluluğu dışı Türkiye içinde yerleşik şirket veya üçüncü şahıslara verilebilmesi, personelin yazılı iznine bağlıdır. Türkiye de yürürlükte olan mevzuat gereğince personele ait özlük bilgileri yargı mercileri veya kamu makamları tarafından istenilmesi halinde, TOFAŞ tarafından bu mercilere verilir. Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Madde 16. İşe başlayan personele, Gizlilik ve Güvenliğin Sağlanması Hakkında Taahhütname imzalatılır ve bir nüshası kendisine verilir. Gizlilik ve Güvenliğin Sağlanması Hakkında Taahhütname de yer alan maddelere uyulup uyulmadığı, TOFAŞ ın Bilgi İşlem hizmetlerinden sorumlu birim tarafından denetlenir. 5

7 İş Sağlığı ve Güvenliği Madde 17. TOFAŞ, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yasa ve yönetmelik gereği önlemleri alır, personel de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. Ayrıca, işe başlayan her personele, TOFAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği imza karşılığı verilir. Görünüm ve Giyim Düzenlemesi Madde 18. Personel görevine, TOFAŞ ın ciddiyetine ve kültürüne uygun giyinmek ve kişisel görünümüne dikkat etmekle yükümlüdür. Şirket Yönetimi kararı ile geçici veya sürekli dönemler için görünüm ve giyim düzenlemesi yapılabilir. Yapılan bu düzenleme, prosedür veya duyuru ile bildirilir. Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu Madde 19. Personel medeni durumundaki değişiklikleri, ikametgah değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumundaki herhangi bir değişikliği ve varsa askerlik durumu gibi resmi nitelikteki değişiklikleri belgeleyerek, diğerlerini beyan ederek derhal İnsan Kaynakları na bildirmekle yükümlüdür. İşin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgilerin ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerinin TOFAŞ a personel tarafından bildirilmesi zorunludur. Çalışma Süreleri BÖLÜM IV ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA YAŞAMININ DÜZENLENMESİ Madde 20. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Şirket Yönetimi, işin ve halin gereklerine göre İş Kanunu'nda tanımlanan esnek çalışma düzenlerini, haftalık çalışma süresini ortalama 45 saati geçmemek şartıyla tespit ederek uygular. Şirket Yönetimi haftalık çalışma süresini günlere göre farklı olarak bölebilir ve yasal denkleştirme süresi içinde günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı olarak dağıtabilir. TOFAŞ gerekli gördüğü hallerde telafi/denkleştirme çalışması yaptırabilir. Fazla Çalışma Madde 21. Personel kendisine verilen işi günlük normal çalışma süresi içinde yapmakla, birimler de faaliyetlerini fazla çalışma gerektirmeyecek şekilde organize etmekle yükümlüdür. TOFAŞ, gereğinde personeli yasal hükümler ve sınırlamalar çerçevesinde ve haftalık çalışma süresinin dışındaki saatlerde fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma yaptırabilir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Madde 22. Aşağıda belirtilen ve yasalarda yer alan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması esastır: a) Yılbaşı tatili : 1 gün (1 Ocak günü), b) Ramazan Bayramı : 4 gün (Arife günü tam gündür) c) Kurban Bayramı: 5 gün (Arife günü tam gündür) d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün (23 Nisan günü), e) Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün (1 Mayıs günü) f) Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün (19 Mayıs günü), g) Zafer Bayramı: 1 gün (30 Ağustos günü), h) Cumhuriyet Bayramı: 1 1/2 gün (28 Ekim 13:00 den itibaren 29 Ekim günü). TOFAŞ ın gerekli gördüğü durumlarda, personel resmi tatil günlerinde de çalıştırılabilir. 6

8 Yıllık Ücretli İzinler Madde 23. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin süreleri, çalışanların işe giriş tarihlerine ve bitirdiği hizmet süresine göre aşağıdaki şekilde uygulanır: Kıdemi 1-5 tam yılını doldurmuş olanlara Kıdemi 6-14 tam yılını doldurmuş olanlara Kıdemi 15 tam yıl ve daha fazla olanlara 18 iş günü 22 iş günü 26 iş günü yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hiçbir surette 26 iş gününü geçemez. İzin günü hesaplanırken Cumartesi günü iş günü olarak sayılır. 18 ve daha küçük yaştaki personel ile 50 ve daha yukarı yaştaki personele verilecek olan yıllık ücretli izin süresi, 20 iş gününden az olamaz. Personelin yıllık ücretli izin hakkını hak ettiği ilgili yıl içinde fiilen kullanması gerekir. Çalışırken izin hakkı yerine para ödenmesi yapılamaz. Koç Topluluğu şirketlerinden karşılıklı mutabakat sağlanarak TOFAŞ a transfer durumlarında, önceki şirketteki izin kıdemi, yeni izin kıdeminde dikkate alınır. Personel izin süresi içinde ücretli bir işte çalışamaz. Toplu Yıllık Ücretli İzinler Madde 24. Personele toplu yıllık ücretli izin verilmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca hazırlanmış olan Yönetmelik gereğince hareket edilir. Bu şekilde uygulanan toplu yıllık izinler, Nisan ayı başlangıcı ile Ekim ayı sonu arasındaki dönemde kullandırılır. Mazeret İzni Madde 25. Personele, aşağıda belirtilen sebeplerle sınırlı kalmak üzere, 10 gün içinde belgelemek suretiyle ücretli mazeret izni verilir. a) Personelin evlenmesi halinde 7 ardışık takvim günü, b) Personelin eşinin doğum yapması halinde 4 ardışık takvim günü, c) Personelin ana, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü halinde 4 ardışık takvim günü, d) Tabii afet olması halinde 10 ardışık takvim gününe kadar. Hastalık ve İstirahat Durumları Madde 26. Personele, hastalığa bağlı istirahat durumlarında aşağıdaki belirtilen prensipler uygulanır. a) Hastalanan ve işine gelemeyecek personel 24 saat içinde yöneticisine durumu bildirir. b) İki günü aşan hastalık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu na ait rapor personelden istenir. c) Hastalık halinde personelin aylık ücreti, Geçici İş Göremezlik Belgesi karşılığında ödenir. Ancak, bu ifade, Sosyal Güvenlik Kurumu nun ödeyeceği iş göremezlik ödeneğinin, personelin tam ücretine tamamlanması anlamını taşır. İkramiye ve sosyal yardımlar da ayrıca ödenir. Hastalığın devamı halinde, iş sözleşmesinin TOFAŞ tarafından fesih hakkı, hesaplanacak kıdeme bağlı bildirim öneli üzerinden 6 haftanın geçmesi ile doğar. İş kazalarında bu sürelere bağlı kalınmaz. Gebelik ve Analık Madde 27 Gebelik ve analık halinde İş Kanunu'na göre işlem yapılır. Kadın personelin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. 7

9 Kadın personele erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. İsteği halinde kadın personele, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Sağlık Harcamaları Madde 28. Personelin sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından veya Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Toplu Sağlık Sigortası kapsamında ise, sağlık harcamaları belirlenen limitler dahilinde, Toplu Sağlık Sigortası tarafından karşılanır. Muvazzaf Askerlik Görevi Madde 29. Zorunlu askerlik görevi için çağrılan personelin TOFAŞ la ilişiği kesilir. Zorunlu askerlik görevini bitiren personel, takip eden 2 ay içinde TOFAŞ a başvurduğunda, kadro durumu elverişli olduğu takdirde tekrar işe alınabilir. Bu durumda zorunlu askerlikte geçen süre personelin kıdemine dahil edilmez. Şirket Yönetimi tarafından, tekrar işe girmesi istenen üstün nitelikli bir personele zorunlu askerlik süresince ücretinin belirli bir oranında destek ödemesi yapılmasına karar verilir ise, personelden bu ödemelerin yapılabilmesi için yazılı bir taahhütname alınır. Personel, taahhütnamede askerlik görevinin sona erdiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde TOFAŞ a döneceğini, en az bir yıl eş değer bir işte, işe denk bir ücretle çalışacağını, aksi halde TOFAŞ tan aldığı askerlik destek ödemesini yasal faizi ile birlikte derhal iade edeceğini belirtir. Personel, terhisi sonunda TOFAŞ tarafından işe alınmaz ise TOFAŞ, ödemiş olduğu destek ödemesini geri isteyemez. Personel, TOFAŞ ın tavsiyesi veya aracılığı ile Koç Topluluğuna dahil diğer bir şirket tarafından işe alınırsa, askerlik destek ödemesinin TOFAŞ a iadesi gerekmez. İhtiyat Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Madde 30. Zorunlu askerlik görevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veya herhangi bir yasadan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan personele ilk iki aylık ücreti tam olarak ödenir. İlk iki ayı izleyen ay süresince üçte ikisi, bunu takip eden dördüncü ayda ise ücretin dörtte biri tutarında aylık ücret ödenir. Bu sürenin bitiminde personelin iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Personelin bu haktan yararlanabilmesi için işinde en az bir yıl çalışmış olması gereklidir. İhtiyat askerlik ödevini yerine getiren personel TOFAŞ a müracaat ettiğinde, kadro durumu elverişli ise tekrar işe alınabilir. Vekalet Etme, Ek Görev Madde 31. Personele, yöneticisinin uygun gördüğü durumlarda vekaleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında başka bir görev yaptırılabilir. Ancak, bu görev kendi pozisyonuna uygun olur. Bu ek görev için herhangi bir ek ücret ödenmez. Geçici Görevlendirme Madde 32. Personel, TOFAŞ içinde kendi niteliklerine uygun bir işten diğerine geçici olarak görevlendirilebilir. Geçici görevin il sınırı dışında olması halinde personelin onayı alınır. 8

10 Geçici İş İlişkisi Madde 33. TOFAŞ, yasal şartlara uygun olarak personeli 6 ayı geçmemek üzere Topluluk şirketleri içinde başka bir şirkete veya benzer işlerde çalıştırmak kaydıyla, Topluluk dışındaki bir şirkete geçici iş ilişkisi ile devredebilir. Geçici iş ilişkisi en fazla iki defa yenilenebilir. Bu durumda personele ücreti, geçici iş ilişkisi sözleşmesindeki hükümlere göre ödenir. İç ve Dış Seyahat Yollukları Madde 34. Görev nedeni ile il veya Türkiye sınırları dışında yapılacak yolculuklarda personele bulunduğu pozisyon ve günün şartlarına göre ne miktar yolluk ödeneceği ve ödeme şartları, TOFAŞ Harcırah Yönetmeliği nde belirtilir. Personelin Transfer Masrafları Madde 35. TOFAŞ tarafından, bir yerden diğer bir yere veya şehire transferine karar verilen, personelin ve aile bireylerinin eşyalarının nakil masrafları, İnsan Kaynakları nın izni alınmak suretiyle fatura karşılığı ödenir. Personelin, transferinden önce gideceği yerde en fazla 2 aya kadar konaklama masrafları TOFAŞ Harcırah Yönetmeliği hükümlerince karşılanır, ayrıca ek ödeme yapılmaz. Personelin kendi talebi ile oluşan transfer kararlarında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Kariyer Yönetimi Madde 36. Rotasyon uygulaması ile çalışanın gelişim amaçlı uzun ya da kısa süreli başka bir pozisyonda görev yapması sağlanır. Kariyerine Yön Ver uygulaması ile atama yoluyla doldurulması öngörülen pozisyonlar çalışanlara duyurularak, terfi ve transferler yönetilir. Uygulamalar, Kariyerine Yön Ver ve Rotasyon Prensipleri ne göre yapılır. Eğitim ve Gelişim Madde 37. Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Personel, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, performansının ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarına katılmak ve bu konuda gereken tüm özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür. Şirket tarafından uzun süreli olarak yurtdışı veya yurtiçi eğitimine gönderilen personelden taahhütname alınır. Bu çalışma taahhütnamesinin esasları Şirket çe belirlenir. Personelin mesleki ve bireysel gelişiminin sağlanması, TOFAŞ ve personelin ortak yükümlülüğüdür. Personelin eğitimi ve gelişimi ile ilgili kayıtlar, özelliğine göre elektronik ortamda veya özlük dosyasında saklanır. Performans Değerlendirmesi Madde 38. Her personel için yıllık hedef ve gelişim faaliyetlerinin belirlenmesi sonrasında Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık dönemlerde hedef gerçekleşmeleri izlenebilir. Yılda en az bir kere Performans Değerlendirmesi ve "Performans İzleme Görüşmesi yapılır.. Performans değerlendirme dönemi sonunda, personel ilgili döneme ait performans değerlendirme sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Personelin başarı priminin belirlenmesi, kişisel gelişiminin planlanmasında, yeni görevlere geçmesinde ve iş sözleşmesinin devamında bu değerlendirme esasları da dikkate alınır. Ücret Yönetimi Madde 39. TOFAŞ ın ücret politikası doğrultusunda, personelin görev yaptığı pozisyonun iş büyüklüğüne göre ücret verilir. Tespit edilen ücret yıllık yasal fazla çalışma süresi karşılığında ödenecek ücreti de kapsar. 9

11 Prim Madde 40. Şirket Yönetimi, TOFAŞ ın finansal ve stratejik hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak, personelin performans sonuçlarına göre, belirlediği prensipler çerçevesinde personelin tamamına veya bir kısmına prim sistemi uygulayabilir. Prim miktarı, TOFAŞ ve personelinin performansına bağlı olduğundan her yıl değişebilir. Herhangi bir yılda prim ödenmesi, gelecek yıllarda da prim verilmesini gerektirmediği gibi bir yıla ait prim tutarı, diğer yıllar için ölçü teşkil etmez. Sosyal Yardımlar Madde 41. TOFAŞ ta çalışan personele aşağıdaki sosyal yardımlar yapılır: a) Evlenme yardımı, b) Doğum yardımı, c) Eş, çocuk, kardeş, ana veya babası ölen personele ölüm yardımı, d) Personelin ölümü halinde yasal varislerine ölüm yardımı, e) Aylık çocuk yardımı, f) Yıllık izin yardımı, g) Öğrenim yardımı (Personelin çocuklarına) h) Bayram yardımı, ı) Yakacak yardımı, i) Askerlik yardımı Bu yardımların miktarı, ödeme zamanı ve şekli tamimlerle düzenlenir. Buluş, Öneri ve Ödül Madde 42. TOFAŞ ı hedeflerine ulaştıracak davranışların özendirilmesi ve ön plana çıkarılması, bağlılığın, motivasyonun ve verimliliğin artırılması veya en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması amacı doğrultusunda, personelin ölçülebilir nitelikte yarar ve tasarruf sağlayan başarıları, buluş ve önerileri değerlendirilerek TOFAŞ politikası doğrultusunda ödüllendirilir veya takdir edilir. Buluşların TOFAŞ a ait olacağı ve patente tabi olması halinde TOFAŞ tarafından patent talebinde bulunulabileceği personel tarafından peşinen kabul edilmiştir. Tanım ve Kapsam BÖLÜM V DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Madde 43. Disiplin Cezaları, personelin TOFAŞ içindeki çalışmalarını huzur içinde yapabilmesi, TOFAŞ hizmetlerinin işbirliği içinde yürütülmesi, TOFAŞ ve personel yararlarının tam olarak korunması amacıyla uygulanan yaptırımlardır. Disiplin Cezalarında Usul Madde 44. Disiplin cezasını gerektiren durumu tespit eden, durumun detaylarını yazılı olarak İnsan Kaynakları na bildirir. İnsan Kaynakları gerekli soruşturmayı yapar. Uygunsuzluk halinde aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenen disiplin cezasını personele tebliğ eder. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin ihlaline ilişkin durumlarda konu Etik Davranış Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Disiplin cezası ile ilgili belgeler, kayıt altına alınarak personelin özlük dosyasında saklanır. Yazılı İhtarı Gerektiren Haller Madde 45. Aşağıdaki maddelerde sıralanan durumlarda personele yazılı ihtar bildirimi yapılır. 10

12 a) TOFAŞ ın müşterilerine, başvuru sahiplerine ve üçüncü şahıslara, TOFAŞ ın ciddiyetine ve menfaatine aykırı davranarak nezaket dışı hareketlerde bulunmak, b) İşinde ihmal, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek, c) Yöneticisine, iş arkadaşlarına ve bağlı çalışanlarına rahatsız edici, nezaket ve saygı dışı hareketlerde bulunmak, d) Mazeretsiz işe gelmemek, e) Hastalanma ve işe gelememe durumunda, 24 saat içinde yöneticisine mazeretini bildirmemek, f) Çalışma saatlerine uymamak, g) Geçimsizlik, h) Kıyafet, görünüm ve davranışları ile işin ve TOFAŞ ın ciddiyetine aykırı hareket etmek, i) İş haricinde, TOFAŞ ın ciddiyetine uymayacak hareketlerde bulunmak, j) Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunmak, yanlış yönlendirme yapmak, k) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların ürettiği ürünler ve hizmetler hakkında gerçek dışı ve küçümseyen ifadeler kullanmak, l) Müşterilere üretilen mal ve hizmetin tanıtımı yapılırken onların duygu ve düşüncelerini istismar etmek, yanlış, eksik ve yanıltıcı ifadeler kullanmak, m) Eski ya da yeni müşterilere ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamak, n) Çalışma esnasında doğayı ve doğanın korunmasını gözetmemek, o) Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız etmek veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmak. p) Dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan diğer nedenlerle, suistimal olmaksızın TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini ihlal etmek. r) Mevzuat veya TOFAŞ prosedür,tamim,duyuruları kapsamında belirlenmiş İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uymamak, Ücret Kesintisi Gerektiren Haller Madde 46. İhtarı gerektiren hareketlerin bir ay içerisinde tekrarlanması halinde iki günlük ücreti geçmemek kaydıyla ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir. Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller Madde sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde öngörülen iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshi hükümleri bütünüyle saklı olmak kaydıyla, İhtarı gerektiren hareketlerin ikiden fazla tekrarı veya aşağıdaki yazılı durumlarda, personelin iş sözleşmesine son verilir. a) TOFAŞ ın sırlarını üçüncü şahıslara bilerek veya sehven bildirmek, iş haricinde işin mahiyetinden bahsetmek, söylentilere sebep olmak, b) İzinsiz olarak TOFAŞ ın, Koç Topluluğuna dahil diğer şirketlerin işleri, durumları ve ortakları hakkında yayın yapmak, demeç vermek ve diğer yollarla kamuya duyuruda bulunmak, c) İşyerinde ve iş sürecinde, yasal çerçevede maddi zarar veren davranışlarda bulunmak, d) Yüz kızartıcı suç işlemek, 3 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ve tecil edilmeyen ceza görmek (kabahatler ve taksirle işlenen suçlar açısından durum Şirket tarafından takdir olunur), 11

13 e) Personelin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın aynı kanunun 17. maddesindeki bildirim süresini aşması, f) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda aralıklı olarak 3 işgünü işe gelmemek, g) Kendi davranışından veya derli toplu olmayan yaşayışından doğacak bir hastalık veya sakatlığa uğraması yahut içkiye düşkünlüğü sebebiyle ardı ardına 3 işgünü veya bir ayda 5 işgününden fazla devamsızlıkta bulunmak, h) Personelin yapmakla sorumlu bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde, yapmamakta ısrar etmek, i) TOFAŞ içerisinde başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak, hakaret etmek veya kavga etmek, j) TOFAŞ ın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesi ile görev kabul etmek,. TOFAŞ ın faaliyet konusuna dahil, herhangi bir ticari işle meşgul olmak, k) İşin özelliklerine göre çıkar çatışması yaratabilecek durumlarda, personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgilerin ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerini bildirmemek veya işe girişte beyan etmemek veya yanlış bilgi vermek, l) Yazılı izin almaksızın, mesleğine veya uzmanlığına giren konularda TOFAŞ dışında bir kurum veya kuruluşta görev almak, m) Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek, n) TOFAŞ ı veya ortakları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirmemek, o) İş sözleşmesi ve Yönetmelik eki olarak imza altına alınan taahhütnamelere uymamak, p) TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini suistimal amacıyla bilerek ihlal etmek. Süreli Fesih Madde 48. İstifa eden personel, 6 aya kadar hizmeti olanlar 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar hizmeti olanlar 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar hizmeti olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla hizmeti olanlar 8 hafta, önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. BÖLÜM VI İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Ancak, TOFAŞ personelin bildirim süresinden önce ayrılmasına izin verebilir. İş sözleşmesinin TOFAŞ tarafından bildirimli feshi de aynı sürelere tabidir. Yaş Sınırı nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Madde 49. Personelin iş sözleşmesi erkek personelin 60, kadın personelin 58 yaşını doldurduğu yılın sonunda sona erer. Bu durum kendisine 6 ay önceden yazılı olarak bildirilir. Bu şekilde TOFAŞ la iş ilişkisi kesilen personele ayrıca ihbar tazminatı ödenmeksizin yasal kıdem tazminatı ödenir. 12

İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1. MADDE: AMAÇ 6 2. MADDE: KAPSAM 6 3. MADDE: TANIMLAR 6 4. MADDE: SAKLI HÜKÜMLER 6 İKİNCİ BÖLÜM İŞE ALINMA 5. MADDE: İŞE ALINMA ŞARTLARI

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014

Döküman No 3 İZİN PROSEDÜRÜ Sayfa No Page 1 of 5 Yayın Tarihi ve No 08.03.2013 Revizyon Tarihi 03.07.2014 Bu prosedür, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi çalışanlarının yılık izin, mazeret izni, ücretsiz izin, hastalık izni, doğum izni, süt izni ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil ile ilgili süreçleri kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

a) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları, çalıştırılacak birim tarafından resmi yazı ile Daire Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Öğrencilerin

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 22/01/2009 Karar No : 40 Başkanlık

Detaylı

1 Tofaş Çalışan İlişkileri

1 Tofaş Çalışan İlişkileri Bu dökümanda açıklanan Tofaş Etik Kuralları tüm Tofaş çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, İştiraklerini, Bayileri ve Tedarikçileri kısaca TOFAŞLILAR ı kapsar. Tüm TOFAŞLILAR dan Tofaş

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003

DOĞUM VE SÜT İZNİ PROSEDÜRÜ P17-IK-003 Sayfa :1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde görev yapmakta olan çalışanların hamilelik, doğum ve süt izni boyunca takip etmesi gereken süreç, kurallar ve iş akışını 4857 sayılı İş Kanunu

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler)

İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İŞ KANUNU (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Öğrenci Numarası E-posta Cep Telefonu İkametgah Adresi ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ Okul Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Adres Telefon E-posta ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Sözleşme, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununa uygun olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletmelerde yapılacak Staj

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR?

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş sözleşmesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Seda ARSLAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU STAJ BAŞVURU FORMU Resim Sayın Firma/Kurum Yetkilisi, YENİPAZAR MESLEK YÜKSEOKLULU öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar staj yapma zorunluluğu

Detaylı

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler

: Açıkhava reklamcılığının gerektirdiği bütün işler BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. İŞVEREN Unvanı : Adresi : 2.Personel Adı Soyadı : İkametgah Adresi : 3. YAPILACAK İŞLER Personel, Şirkette. olarak göreve başlayacaktır. Görev tanımı, İşveren tarafından

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir.

08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir. 08.12.2009 tarih ve 2009/225 sayılı kararın ekidir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ **

Aşağıdaki düzenlemeler Resmi Gazete de yayınlanarak yakın zamanda yürürlüğe girecektir. **MADEN SAHİPLERİ İSTEDİ ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN DÜZENLENDİ ** 4857 SAYILI İŞ KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Torba Kanun da 4857 sayılı İş Kanunda düzenlemelere yer verildi. Bu yazımız ile bu düzenlemeleri siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Aşağıdaki düzenlemeler

Detaylı

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte, çalışanlar yıllık ücretli izinlerini daha

Detaylı