İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. Amaç... Madde 1 Kapsam... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler... Madde 3 Saklı Hükümler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. Amaç... Madde 1 Kapsam... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler... Madde 3 Saklı Hükümler..."

Transkript

1 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. PERSONEL YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi:

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç..... Madde 1 Kapsam..... Madde 2 Yönetmelikte Geçen Terimler Madde 3 Saklı Hükümler Madde 4 BÖLÜM II İŞE ALINMA İşe Alınma Şartları......Madde 5 Adayın İş Başvurusu Madde 6 Adayın İşe Alınması ve Aranan Belgeler Madde 7 İş Sözleşmeleri Madde 8 Deneme Süresi Madde 9 İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) Madde 10 Kimlik Kartı Madde 11 Eş veya Birinci Derece Akrabaların İstihdamı. Madde 12 BÖLÜM III GÖREV VE SORUMLULUKLAR TOFAŞ Etik Davranış Kuralları......Madde 13 Şirket Dışı Çalışma Yasağı Madde 14 Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması Madde 15 Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı...Madde 16 İş Sağlığı ve Güvenliği.....Madde 17 Görünüm ve Giyim Düzenlemesi...Madde 18 Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu...Madde 19 BÖLÜM IV ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA YAŞAMININ DÜZENLENMESİ Çalışma Süreleri Madde 20 Fazla Çalışma Madde 21 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Madde 22 Yıllık Ücretli İzinler Madde 23 Toplu Yıllık Ücretli İzinler Madde 24 Mazeret İzni Madde 25 Hastalık ve İstirahat Durumları Madde 26 Gebelik ve Analık Madde 27 Sağlık Harcamaları Madde 28 Muvazzaf Askerlik Görevi Madde 29 İhtiyat Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma... Madde 30 1

3 Vekalet Etme, Ek Görev.... Madde 31 Geçici Görevlendirme... Madde 32 Geçici İş İlişkisi Madde 33 İç ve Dış Seyahat Yollukları Madde 34 Personelin Transfer Masrafları Madde 35 Kariyer Yönetimi... Madde 36 Eğitim ve Gelişim Madde 37 Performans Değerlendirmesi..... Madde 38 Ücret Yönetimi Madde 39 Prim Madde 40 Sosyal Yardımlar Madde 41 Buluş, Öneri ve Ödül Madde 42 BÖLÜM V DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Tanım ve Kapsam Madde 43 Disiplin Cezalarında Usul... Madde 44 Yazılı İhtarı Gerektiren Haller... Madde 45 Ücret Kesintisi Gerektiren Haller... Madde 46 Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller Madde 47. BÖLÜM VI İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Süreli Fesih Madde 48 Yaş Sınırı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi..... Madde 49 Yetersiz Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Madde 50 Ölüm Madde 51 Özel Hakem Madde 52 İşten Ayrılış İşlemleri Madde 53 Çalışma Belgesi Madde 54 İbraname Madde 55 BÖLÜM VII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Madde 56 İş Sözleşmesi ile İlişkisi... Madde 57 Geçici Madde Geçici Madde Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi... Madde 58 Değişiklik Yapma Yetkisi Madde 59 2

4 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. personelinin şirketle olan hak ve yükümlülüklerinin ve çalışma koşullarının genel prensiplerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu yönetmelik, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. de iş sözleşmesi ile çalışan ve toplu iş sözleşmeleri kapsamında olmayan ve/veya bundan yararlanamayan personelin tümünü kapsar. Yabancı uyruklu çalışanlara, sözleşmelerinde ve prosedürlerinde bulunmayan hususlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelikte Geçen Terimler Madde 3. Bu yönetmelikte; a) TOFAŞ terimi TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hükmi şahsiyetini, b) Şirket Yönetimi terimi TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu adına hareket eden Üst Yönetimi (CEO), c) İnsan Kaynakları terimi Şirketin İnsan Kaynakları yönetiminden sorumlu birimi, d) Personel terimi toplu iş sözleşmeleri kapsamında olmayan ve/veya bundan yararlanamayan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş çalışanlarını, e) Koç Topluluğu terimi ise, Koç Holding A.Ş. veya Koç Holding şirketlerinden birinin veya Koç Ailesinin sermayesinin doğrudan veya dolaylı şekilde çoğunluğuna sahip olduğu ya da en büyük iştirakçisi bulunduğu, müştereken veya ayrı ayrı kontrol edilen ya da yönetilen şirketleri ifade eder. Saklı Hükümler Madde 4. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanunlar, tüzük ve yönetmelikler ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Resmi Senedi nde veya bu vakıf yönetimince çıkarılmış olan yönetmeliklerde yer alan ve halen yürürlükte olan veya ileride değiştirilecek olan hükümlerin, bu yönetmelikçe düzenlenmeyen konulara ilişkin olanları saklıdır. İşe Alınma Şartları BÖLÜM II İŞE ALINMA Madde 5. TOFAŞ ta çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir: a) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak, b) İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak, c) İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelendirmek (TOFAŞ ayrıca, gerekli gördüğü durumlarda sağlık muayenesi, laboratuvar tahlilleri, röntgenler ile diğer tahlil ve muayeneleri yaptırabilir veya bunların yaptırılmasını bedelini ödemek suretiyle isteyebilir. Bu muayene ve tahlillerden sonra sağlık durumları sakıncalı görülen adaylar işe alınmayabilir.), d) TOFAŞ ta veya Koç Topluluğu nun bir başka şirketinde çalışırken, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/II veya 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddeleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmemiş olmak, 3

5 Ancak yukarıda belirtilen işe alınma şartları, işe alınacak adayın veya görülecek işin özelliklerine göre, gerekli durumlarda Şirket Yönetimi tarafından değiştirilebilir. Adayın İş Başvurusu Madde 6. İş isteyen personel adayları iş başvuru kanalları ile TOFAŞ a başvurduklarında, İnsan Kaynakları tarafından matbu veya elektronik ortamda düzenlenmiş olan İş İstek Formu nu doldururlar. İş İstek Formu nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması şarttır. Bu form başvuru niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabul edildiği anlamı çıkmaz. İnsan Kaynakları bu İş İstek Formu nda gösterilen referanslardan, adayın eski iş yerlerinden ve uygun gördüğü diğer kaynaklardan, gizli tutulmak kaydı ile bilgi isteyebilir. Ayrıca İnsan Kaynakları, adayın işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulayabilir. Adayın İşe Alınması ve Aranan Belgeler Madde 7. İşe alınması onaylanan adaya; yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, ücreti, bunun ödeme şekli ve zamanı ile bu yönetmelikte düzenlenmemiş özel şartlar varsa, bunlar yazılı olarak bildirilir.işe başlamadan önce, ilgili iş sözleşmesi taraflarca imzalanır ve adaya bu yönetmelikten bir adet verilir. İş sözleşmesi ve diğer belgelerin imzalanması bu yönetmeliğin ve diğer şartların tümünün kabulü anlamında olup, yazılı belgelerin imzalı birer nüshasını dosyasında saklanmak üzere İnsan Kaynakları na iade eder. Adayın işe başladığı tarih, iş sözleşmesinde yazılan tarihdir. İş sözleşmesi personelin özlük dosyasında saklanır. İşe alınacak personele ve görülecek işin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgileri, ticari faaliyetlerinin olup olmadığının sorulmuş olması işe alımın ve TOFAŞ Etik Kurallarının kabulü gereği olduğundan bu hususların personelce beyan edilmiş olması da zorunludur. İş Sözleşmeleri Madde 8. İşe kabul edilen personel ile yazılı iş sözleşmesi yapılır. TOFAŞ, gerekli gördüğü durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ve işin niteliğine bağlı olarak işe kabul edilen personel ile 24 aya kadar belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda, ayrıca bildirime gerek kalmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin sözleşme kendiliğinden sona erer. Deneme Süresi Madde 9. İşe alınan personel, 2 aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde gerek işveren ve gerekse işe alınan personel, fesih bildirimi süresine bağlı olmaksızın iş sözleşmesini feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda aday ancak işlemiş olan ücretini almaya hak kazanır. İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) Madde 10. TOFAŞ, işe alınan personelin işyerine uyumunu sağlamak amacıyla işe özgü İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) uygulayabilir. Kimlik Kartı Madde 11. İşe alınan personele, TOFAŞ personeli olduğunu gösteren fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kimlik kartı, işyerinde başkaları tarafından görünür bir şekilde taşınır. Kimlik kartı ticari, referans vb. amaçlarla kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde, TOFAŞ hükmi şahsiyetini herhangi bir taahhüt altına sokmayacağı personel tarafından peşinen beyan ve kabul edilmiştir. Kimlik kartının kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı durumunda İnsan Kaynakları na bildirilmesi zorunludur. Herhangi bir nedenle TOFAŞ ile ilişiği kesilen personel, kimlik kartını iade etmek zorundadır. 4

6 Eş veya Birinci Derece Akrabaların İstihdamı Madde 12. Çalışmakta olan personelin veya işe alınacak adayın, TOFAŞ ta çalışan personel ile eş veya birinci derecede akrabalık ilişkisi bulunması veya sonradan oluşması halinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur: 1. İlk yöneticileri aynı olamaz. 2. Ast üst iş ilişkisi içinde olunamaz. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları BÖLÜM III GÖREV VE SORUMLULUKLAR Madde 13. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları tüm Tofaş çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, Bayileri ve Tedarikçileri kısaca TOFAŞLILAR ı kapsar. Tüm TOFAŞLILAR dan Tofaş Etik Davranış Kuralları na uymaları beklenir. Tofaş çalışanları görevlerini yerine getirirken Tofaş Etik Davranış Kuralları na uymakla yükümlüdürler. Şirket Dışı Çalışma Yasağı Madde 14. Personel, TOFAŞ ın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda hiçbir resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesi kapsamında görev kabul edemez. TOFAŞ ın faaliyet konusuna dahil, herhangi bir ticari işle bizzat veya dolaylı meşgul olamaz. Adli veya İdari Makamlar tarafından verilen hakemlik, arabuluculuk, bilirkişilik görevlerinde çalışan personel, bu yasağın dışındadır. Yasayla kurulan kurullardaki ve sivil toplum kuruluşlarındaki TOFAŞ adına temsilcilik veya üyelik görevleri, Şirket Yönetimi nin onayına bağlıdır. Mesleğine veya uzmanlığına giren konularda personelin TOFAŞ dışında bir kurum veya kuruluşta görev alması, Şirket Yönetimi nin yazılı onayına bağlıdır. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması Madde 15. Personel, görevi gereği kendisine TOFAŞ tarafından sağlanan veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ve TOFAŞ a rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutacağını, işten ayrıldıktan sonra da hiç bir surette bilgileri kullanmayacağını ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını ve TOFAŞ ın yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını taahhüt eder. TOFAŞ tarafından geliştirilmiş, gizli nitelikteki hiçbir yazılım, teknoloji, bilgi, sistem, uygulama, yöntem veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş ve benzerleri gibi Ticari Sır olarak adlandırılan gizli bilgileri; Şirket Yönetimi nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, ve/veya paylaşamaz. Personel işe girerken özlük bilgilerinin yurt içi/yurt dışı Fiat ve Koç Topluluğu şirketlerinde paylaşılabileceğini kabul eder. Bunun dışında özlük bilgilerinin Fiat ve Koç Topluluğu dışı Türkiye içinde yerleşik şirket veya üçüncü şahıslara verilebilmesi, personelin yazılı iznine bağlıdır. Türkiye de yürürlükte olan mevzuat gereğince personele ait özlük bilgileri yargı mercileri veya kamu makamları tarafından istenilmesi halinde, TOFAŞ tarafından bu mercilere verilir. Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Madde 16. İşe başlayan personele, Gizlilik ve Güvenliğin Sağlanması Hakkında Taahhütname imzalatılır ve bir nüshası kendisine verilir. Gizlilik ve Güvenliğin Sağlanması Hakkında Taahhütname de yer alan maddelere uyulup uyulmadığı, TOFAŞ ın Bilgi İşlem hizmetlerinden sorumlu birim tarafından denetlenir. 5

7 İş Sağlığı ve Güvenliği Madde 17. TOFAŞ, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yasa ve yönetmelik gereği önlemleri alır, personel de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. Ayrıca, işe başlayan her personele, TOFAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği imza karşılığı verilir. Görünüm ve Giyim Düzenlemesi Madde 18. Personel görevine, TOFAŞ ın ciddiyetine ve kültürüne uygun giyinmek ve kişisel görünümüne dikkat etmekle yükümlüdür. Şirket Yönetimi kararı ile geçici veya sürekli dönemler için görünüm ve giyim düzenlemesi yapılabilir. Yapılan bu düzenleme, prosedür veya duyuru ile bildirilir. Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu Madde 19. Personel medeni durumundaki değişiklikleri, ikametgah değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumundaki herhangi bir değişikliği ve varsa askerlik durumu gibi resmi nitelikteki değişiklikleri belgeleyerek, diğerlerini beyan ederek derhal İnsan Kaynakları na bildirmekle yükümlüdür. İşin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgilerin ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerinin TOFAŞ a personel tarafından bildirilmesi zorunludur. Çalışma Süreleri BÖLÜM IV ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA YAŞAMININ DÜZENLENMESİ Madde 20. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Şirket Yönetimi, işin ve halin gereklerine göre İş Kanunu'nda tanımlanan esnek çalışma düzenlerini, haftalık çalışma süresini ortalama 45 saati geçmemek şartıyla tespit ederek uygular. Şirket Yönetimi haftalık çalışma süresini günlere göre farklı olarak bölebilir ve yasal denkleştirme süresi içinde günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı olarak dağıtabilir. TOFAŞ gerekli gördüğü hallerde telafi/denkleştirme çalışması yaptırabilir. Fazla Çalışma Madde 21. Personel kendisine verilen işi günlük normal çalışma süresi içinde yapmakla, birimler de faaliyetlerini fazla çalışma gerektirmeyecek şekilde organize etmekle yükümlüdür. TOFAŞ, gereğinde personeli yasal hükümler ve sınırlamalar çerçevesinde ve haftalık çalışma süresinin dışındaki saatlerde fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma yaptırabilir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Madde 22. Aşağıda belirtilen ve yasalarda yer alan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması esastır: a) Yılbaşı tatili : 1 gün (1 Ocak günü), b) Ramazan Bayramı : 4 gün (Arife günü tam gündür) c) Kurban Bayramı: 5 gün (Arife günü tam gündür) d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün (23 Nisan günü), e) Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün (1 Mayıs günü) f) Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün (19 Mayıs günü), g) Zafer Bayramı: 1 gün (30 Ağustos günü), h) Cumhuriyet Bayramı: 1 1/2 gün (28 Ekim 13:00 den itibaren 29 Ekim günü). TOFAŞ ın gerekli gördüğü durumlarda, personel resmi tatil günlerinde de çalıştırılabilir. 6

8 Yıllık Ücretli İzinler Madde 23. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan personele yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin süreleri, çalışanların işe giriş tarihlerine ve bitirdiği hizmet süresine göre aşağıdaki şekilde uygulanır: Kıdemi 1-5 tam yılını doldurmuş olanlara Kıdemi 6-14 tam yılını doldurmuş olanlara Kıdemi 15 tam yıl ve daha fazla olanlara 18 iş günü 22 iş günü 26 iş günü yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hiçbir surette 26 iş gününü geçemez. İzin günü hesaplanırken Cumartesi günü iş günü olarak sayılır. 18 ve daha küçük yaştaki personel ile 50 ve daha yukarı yaştaki personele verilecek olan yıllık ücretli izin süresi, 20 iş gününden az olamaz. Personelin yıllık ücretli izin hakkını hak ettiği ilgili yıl içinde fiilen kullanması gerekir. Çalışırken izin hakkı yerine para ödenmesi yapılamaz. Koç Topluluğu şirketlerinden karşılıklı mutabakat sağlanarak TOFAŞ a transfer durumlarında, önceki şirketteki izin kıdemi, yeni izin kıdeminde dikkate alınır. Personel izin süresi içinde ücretli bir işte çalışamaz. Toplu Yıllık Ücretli İzinler Madde 24. Personele toplu yıllık ücretli izin verilmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca hazırlanmış olan Yönetmelik gereğince hareket edilir. Bu şekilde uygulanan toplu yıllık izinler, Nisan ayı başlangıcı ile Ekim ayı sonu arasındaki dönemde kullandırılır. Mazeret İzni Madde 25. Personele, aşağıda belirtilen sebeplerle sınırlı kalmak üzere, 10 gün içinde belgelemek suretiyle ücretli mazeret izni verilir. a) Personelin evlenmesi halinde 7 ardışık takvim günü, b) Personelin eşinin doğum yapması halinde 4 ardışık takvim günü, c) Personelin ana, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü halinde 4 ardışık takvim günü, d) Tabii afet olması halinde 10 ardışık takvim gününe kadar. Hastalık ve İstirahat Durumları Madde 26. Personele, hastalığa bağlı istirahat durumlarında aşağıdaki belirtilen prensipler uygulanır. a) Hastalanan ve işine gelemeyecek personel 24 saat içinde yöneticisine durumu bildirir. b) İki günü aşan hastalık hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu na ait rapor personelden istenir. c) Hastalık halinde personelin aylık ücreti, Geçici İş Göremezlik Belgesi karşılığında ödenir. Ancak, bu ifade, Sosyal Güvenlik Kurumu nun ödeyeceği iş göremezlik ödeneğinin, personelin tam ücretine tamamlanması anlamını taşır. İkramiye ve sosyal yardımlar da ayrıca ödenir. Hastalığın devamı halinde, iş sözleşmesinin TOFAŞ tarafından fesih hakkı, hesaplanacak kıdeme bağlı bildirim öneli üzerinden 6 haftanın geçmesi ile doğar. İş kazalarında bu sürelere bağlı kalınmaz. Gebelik ve Analık Madde 27 Gebelik ve analık halinde İş Kanunu'na göre işlem yapılır. Kadın personelin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. 7

9 Kadın personele erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. İsteği halinde kadın personele, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Sağlık Harcamaları Madde 28. Personelin sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından veya Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Toplu Sağlık Sigortası kapsamında ise, sağlık harcamaları belirlenen limitler dahilinde, Toplu Sağlık Sigortası tarafından karşılanır. Muvazzaf Askerlik Görevi Madde 29. Zorunlu askerlik görevi için çağrılan personelin TOFAŞ la ilişiği kesilir. Zorunlu askerlik görevini bitiren personel, takip eden 2 ay içinde TOFAŞ a başvurduğunda, kadro durumu elverişli olduğu takdirde tekrar işe alınabilir. Bu durumda zorunlu askerlikte geçen süre personelin kıdemine dahil edilmez. Şirket Yönetimi tarafından, tekrar işe girmesi istenen üstün nitelikli bir personele zorunlu askerlik süresince ücretinin belirli bir oranında destek ödemesi yapılmasına karar verilir ise, personelden bu ödemelerin yapılabilmesi için yazılı bir taahhütname alınır. Personel, taahhütnamede askerlik görevinin sona erdiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde TOFAŞ a döneceğini, en az bir yıl eş değer bir işte, işe denk bir ücretle çalışacağını, aksi halde TOFAŞ tan aldığı askerlik destek ödemesini yasal faizi ile birlikte derhal iade edeceğini belirtir. Personel, terhisi sonunda TOFAŞ tarafından işe alınmaz ise TOFAŞ, ödemiş olduğu destek ödemesini geri isteyemez. Personel, TOFAŞ ın tavsiyesi veya aracılığı ile Koç Topluluğuna dahil diğer bir şirket tarafından işe alınırsa, askerlik destek ödemesinin TOFAŞ a iadesi gerekmez. İhtiyat Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Madde 30. Zorunlu askerlik görevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veya herhangi bir yasadan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan personele ilk iki aylık ücreti tam olarak ödenir. İlk iki ayı izleyen ay süresince üçte ikisi, bunu takip eden dördüncü ayda ise ücretin dörtte biri tutarında aylık ücret ödenir. Bu sürenin bitiminde personelin iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Personelin bu haktan yararlanabilmesi için işinde en az bir yıl çalışmış olması gereklidir. İhtiyat askerlik ödevini yerine getiren personel TOFAŞ a müracaat ettiğinde, kadro durumu elverişli ise tekrar işe alınabilir. Vekalet Etme, Ek Görev Madde 31. Personele, yöneticisinin uygun gördüğü durumlarda vekaleten veya ek görev olarak kendi görevi dışında başka bir görev yaptırılabilir. Ancak, bu görev kendi pozisyonuna uygun olur. Bu ek görev için herhangi bir ek ücret ödenmez. Geçici Görevlendirme Madde 32. Personel, TOFAŞ içinde kendi niteliklerine uygun bir işten diğerine geçici olarak görevlendirilebilir. Geçici görevin il sınırı dışında olması halinde personelin onayı alınır. 8

10 Geçici İş İlişkisi Madde 33. TOFAŞ, yasal şartlara uygun olarak personeli 6 ayı geçmemek üzere Topluluk şirketleri içinde başka bir şirkete veya benzer işlerde çalıştırmak kaydıyla, Topluluk dışındaki bir şirkete geçici iş ilişkisi ile devredebilir. Geçici iş ilişkisi en fazla iki defa yenilenebilir. Bu durumda personele ücreti, geçici iş ilişkisi sözleşmesindeki hükümlere göre ödenir. İç ve Dış Seyahat Yollukları Madde 34. Görev nedeni ile il veya Türkiye sınırları dışında yapılacak yolculuklarda personele bulunduğu pozisyon ve günün şartlarına göre ne miktar yolluk ödeneceği ve ödeme şartları, TOFAŞ Harcırah Yönetmeliği nde belirtilir. Personelin Transfer Masrafları Madde 35. TOFAŞ tarafından, bir yerden diğer bir yere veya şehire transferine karar verilen, personelin ve aile bireylerinin eşyalarının nakil masrafları, İnsan Kaynakları nın izni alınmak suretiyle fatura karşılığı ödenir. Personelin, transferinden önce gideceği yerde en fazla 2 aya kadar konaklama masrafları TOFAŞ Harcırah Yönetmeliği hükümlerince karşılanır, ayrıca ek ödeme yapılmaz. Personelin kendi talebi ile oluşan transfer kararlarında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Kariyer Yönetimi Madde 36. Rotasyon uygulaması ile çalışanın gelişim amaçlı uzun ya da kısa süreli başka bir pozisyonda görev yapması sağlanır. Kariyerine Yön Ver uygulaması ile atama yoluyla doldurulması öngörülen pozisyonlar çalışanlara duyurularak, terfi ve transferler yönetilir. Uygulamalar, Kariyerine Yön Ver ve Rotasyon Prensipleri ne göre yapılır. Eğitim ve Gelişim Madde 37. Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde ve işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Personel, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, performansının ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim uygulamalarına katılmak ve bu konuda gereken tüm özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür. Şirket tarafından uzun süreli olarak yurtdışı veya yurtiçi eğitimine gönderilen personelden taahhütname alınır. Bu çalışma taahhütnamesinin esasları Şirket çe belirlenir. Personelin mesleki ve bireysel gelişiminin sağlanması, TOFAŞ ve personelin ortak yükümlülüğüdür. Personelin eğitimi ve gelişimi ile ilgili kayıtlar, özelliğine göre elektronik ortamda veya özlük dosyasında saklanır. Performans Değerlendirmesi Madde 38. Her personel için yıllık hedef ve gelişim faaliyetlerinin belirlenmesi sonrasında Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık dönemlerde hedef gerçekleşmeleri izlenebilir. Yılda en az bir kere Performans Değerlendirmesi ve "Performans İzleme Görüşmesi yapılır.. Performans değerlendirme dönemi sonunda, personel ilgili döneme ait performans değerlendirme sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Personelin başarı priminin belirlenmesi, kişisel gelişiminin planlanmasında, yeni görevlere geçmesinde ve iş sözleşmesinin devamında bu değerlendirme esasları da dikkate alınır. Ücret Yönetimi Madde 39. TOFAŞ ın ücret politikası doğrultusunda, personelin görev yaptığı pozisyonun iş büyüklüğüne göre ücret verilir. Tespit edilen ücret yıllık yasal fazla çalışma süresi karşılığında ödenecek ücreti de kapsar. 9

11 Prim Madde 40. Şirket Yönetimi, TOFAŞ ın finansal ve stratejik hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak, personelin performans sonuçlarına göre, belirlediği prensipler çerçevesinde personelin tamamına veya bir kısmına prim sistemi uygulayabilir. Prim miktarı, TOFAŞ ve personelinin performansına bağlı olduğundan her yıl değişebilir. Herhangi bir yılda prim ödenmesi, gelecek yıllarda da prim verilmesini gerektirmediği gibi bir yıla ait prim tutarı, diğer yıllar için ölçü teşkil etmez. Sosyal Yardımlar Madde 41. TOFAŞ ta çalışan personele aşağıdaki sosyal yardımlar yapılır: a) Evlenme yardımı, b) Doğum yardımı, c) Eş, çocuk, kardeş, ana veya babası ölen personele ölüm yardımı, d) Personelin ölümü halinde yasal varislerine ölüm yardımı, e) Aylık çocuk yardımı, f) Yıllık izin yardımı, g) Öğrenim yardımı (Personelin çocuklarına) h) Bayram yardımı, ı) Yakacak yardımı, i) Askerlik yardımı Bu yardımların miktarı, ödeme zamanı ve şekli tamimlerle düzenlenir. Buluş, Öneri ve Ödül Madde 42. TOFAŞ ı hedeflerine ulaştıracak davranışların özendirilmesi ve ön plana çıkarılması, bağlılığın, motivasyonun ve verimliliğin artırılması veya en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması amacı doğrultusunda, personelin ölçülebilir nitelikte yarar ve tasarruf sağlayan başarıları, buluş ve önerileri değerlendirilerek TOFAŞ politikası doğrultusunda ödüllendirilir veya takdir edilir. Buluşların TOFAŞ a ait olacağı ve patente tabi olması halinde TOFAŞ tarafından patent talebinde bulunulabileceği personel tarafından peşinen kabul edilmiştir. Tanım ve Kapsam BÖLÜM V DİSİPLİN HÜKÜMLERİ Madde 43. Disiplin Cezaları, personelin TOFAŞ içindeki çalışmalarını huzur içinde yapabilmesi, TOFAŞ hizmetlerinin işbirliği içinde yürütülmesi, TOFAŞ ve personel yararlarının tam olarak korunması amacıyla uygulanan yaptırımlardır. Disiplin Cezalarında Usul Madde 44. Disiplin cezasını gerektiren durumu tespit eden, durumun detaylarını yazılı olarak İnsan Kaynakları na bildirir. İnsan Kaynakları gerekli soruşturmayı yapar. Uygunsuzluk halinde aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenen disiplin cezasını personele tebliğ eder. TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerinin ihlaline ilişkin durumlarda konu Etik Davranış Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Disiplin cezası ile ilgili belgeler, kayıt altına alınarak personelin özlük dosyasında saklanır. Yazılı İhtarı Gerektiren Haller Madde 45. Aşağıdaki maddelerde sıralanan durumlarda personele yazılı ihtar bildirimi yapılır. 10

12 a) TOFAŞ ın müşterilerine, başvuru sahiplerine ve üçüncü şahıslara, TOFAŞ ın ciddiyetine ve menfaatine aykırı davranarak nezaket dışı hareketlerde bulunmak, b) İşinde ihmal, dikkatsizlik, düzensizlik göstermek, c) Yöneticisine, iş arkadaşlarına ve bağlı çalışanlarına rahatsız edici, nezaket ve saygı dışı hareketlerde bulunmak, d) Mazeretsiz işe gelmemek, e) Hastalanma ve işe gelememe durumunda, 24 saat içinde yöneticisine mazeretini bildirmemek, f) Çalışma saatlerine uymamak, g) Geçimsizlik, h) Kıyafet, görünüm ve davranışları ile işin ve TOFAŞ ın ciddiyetine aykırı hareket etmek, i) İş haricinde, TOFAŞ ın ciddiyetine uymayacak hareketlerde bulunmak, j) Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunmak, yanlış yönlendirme yapmak, k) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların ürettiği ürünler ve hizmetler hakkında gerçek dışı ve küçümseyen ifadeler kullanmak, l) Müşterilere üretilen mal ve hizmetin tanıtımı yapılırken onların duygu ve düşüncelerini istismar etmek, yanlış, eksik ve yanıltıcı ifadeler kullanmak, m) Eski ya da yeni müşterilere ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamak, n) Çalışma esnasında doğayı ve doğanın korunmasını gözetmemek, o) Özel sebeplerden dolayı diğer çalışanları rahatsız etmek veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmak. p) Dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan diğer nedenlerle, suistimal olmaksızın TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini ihlal etmek. r) Mevzuat veya TOFAŞ prosedür,tamim,duyuruları kapsamında belirlenmiş İş Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerine uymamak, Ücret Kesintisi Gerektiren Haller Madde 46. İhtarı gerektiren hareketlerin bir ay içerisinde tekrarlanması halinde iki günlük ücreti geçmemek kaydıyla ücret kesintisi yapılır ve yazılı olarak bildirilir. Haklı Nedenle Feshi Gerektiren Haller Madde sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde öngörülen iş sözleşmesini işverenin haklı nedenle feshi hükümleri bütünüyle saklı olmak kaydıyla, İhtarı gerektiren hareketlerin ikiden fazla tekrarı veya aşağıdaki yazılı durumlarda, personelin iş sözleşmesine son verilir. a) TOFAŞ ın sırlarını üçüncü şahıslara bilerek veya sehven bildirmek, iş haricinde işin mahiyetinden bahsetmek, söylentilere sebep olmak, b) İzinsiz olarak TOFAŞ ın, Koç Topluluğuna dahil diğer şirketlerin işleri, durumları ve ortakları hakkında yayın yapmak, demeç vermek ve diğer yollarla kamuya duyuruda bulunmak, c) İşyerinde ve iş sürecinde, yasal çerçevede maddi zarar veren davranışlarda bulunmak, d) Yüz kızartıcı suç işlemek, 3 ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ve tecil edilmeyen ceza görmek (kabahatler ve taksirle işlenen suçlar açısından durum Şirket tarafından takdir olunur), 11

13 e) Personelin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın aynı kanunun 17. maddesindeki bildirim süresini aşması, f) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda aralıklı olarak 3 işgünü işe gelmemek, g) Kendi davranışından veya derli toplu olmayan yaşayışından doğacak bir hastalık veya sakatlığa uğraması yahut içkiye düşkünlüğü sebebiyle ardı ardına 3 işgünü veya bir ayda 5 işgününden fazla devamsızlıkta bulunmak, h) Personelin yapmakla sorumlu bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde, yapmamakta ısrar etmek, i) TOFAŞ içerisinde başkalarına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak, hakaret etmek veya kavga etmek, j) TOFAŞ ın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda resmi veya özel kuruluşta iş sözleşmesi ile görev kabul etmek,. TOFAŞ ın faaliyet konusuna dahil, herhangi bir ticari işle meşgul olmak, k) İşin özelliklerine göre çıkar çatışması yaratabilecek durumlarda, personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgilerin ve ticari faaliyetlerindeki değişikliklerini bildirmemek veya işe girişte beyan etmemek veya yanlış bilgi vermek, l) Yazılı izin almaksızın, mesleğine veya uzmanlığına giren konularda TOFAŞ dışında bir kurum veya kuruluşta görev almak, m) Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan haksız kazanç sağlamak, rüşvet almak ve vermek, n) TOFAŞ ı veya ortakları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirmemek, o) İş sözleşmesi ve Yönetmelik eki olarak imza altına alınan taahhütnamelere uymamak, p) TOFAŞ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini suistimal amacıyla bilerek ihlal etmek. Süreli Fesih Madde 48. İstifa eden personel, 6 aya kadar hizmeti olanlar 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar hizmeti olanlar 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar hizmeti olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla hizmeti olanlar 8 hafta, önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. BÖLÜM VI İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Ancak, TOFAŞ personelin bildirim süresinden önce ayrılmasına izin verebilir. İş sözleşmesinin TOFAŞ tarafından bildirimli feshi de aynı sürelere tabidir. Yaş Sınırı nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Madde 49. Personelin iş sözleşmesi erkek personelin 60, kadın personelin 58 yaşını doldurduğu yılın sonunda sona erer. Bu durum kendisine 6 ay önceden yazılı olarak bildirilir. Bu şekilde TOFAŞ la iş ilişkisi kesilen personele ayrıca ihbar tazminatı ödenmeksizin yasal kıdem tazminatı ödenir. 12

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 01.01.2013-31.12.2015 1 2 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-IS KAMU İSLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-IS TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İLE SOSYAL İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.11.2012-31.10.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) İLE PRATT&WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LİMİDET ŞİRKETİ ARASINDA AKDEDİLECEK 1. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ Tesco Kipa Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş. Ve Bağlı İşyerleri Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

Detaylı

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMACI Bu talimatın amacı; Bilintur Catering Centre Merkez ve Proje personellerinin hak ve yükümlülüklerini ve şirketin çalışma prensiplerini düzenlemektir. MADDE 2: KAPSAM

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I. İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI 01.07.2012 30.06.2014 I. BÖLÜM

Detaylı

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

Kanun. İş Kanunu. Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003

Kanun. İş Kanunu. Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Kanun İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin işveren

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı