ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU

2 2013 YILI FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayıģı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı, kamu malî yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, tüm malî iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; Kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları Çerçevesinde her yıl faaliyet raporlarının düzenleneceği söz konusu Kanununun 41.Maddesinde hüküm altına alınmıģtır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Yönergesindeki Faaliyet Sonuçlarının Açıklanması Madde 21.(1) de yer alan; Sosyal Tesisler İşletmesinin yıllık faaliyet sonuçları, uygun yöntemlerle kurum personeli ve öğrencilerinin bilgisine şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak uygulanır. hükmü gereği; Selahattin SAĞLAM Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

3 1-GENEL BİLGİLER: A- Misyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eģ ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir Ģekilde karģılamayı ilke edinmektir. Vizyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin etkinliği ve faaliyetlerine katkı sağlayan bir merkez olmaktır. B-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesi aģağıdaki organlardan oluģur: a) Yönetim Kurulu b) Denetim Kurulu c) ĠĢletme Müdürlüğü Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunun baģlıca görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin çalıģmalarını düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda Genelge çıkarmak. b) SatıĢ ve hizmet sunumlarında fiyatlandırma ve çeģit-ürün-hizmet standardı belirlemede geçerli olacak esas ve usulleri bir Genelge ile tespit etmek ve yıllık olarak teslim-hizmet bedellerini belirlemek. c) Üniversite tarafından organize edilen etkinliklere iliģkin mal ve hizmet taleplerinde, b bendi uyarınca belirlenen bedeller üzerinden etkinlik yılına ait Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ deki bedelleri çerçevesinde indirim uygulamak. d) Tesislerin ve personelin iģ ve görev tanımlarını ve süreçlerini belirlemek. e) Tüm tesislerde ürün ve hizmetin birim maliyetini belirleyebilme ve faaliyeti kavrayıp denetleyebilmeye imkân verecek belgelemekayıtlama sisteminin kurulmasını temin etmek. f) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin hizmet alanlarıyla ilgili yeni tesislerin açılmasına ve mevcut tesislerin bu ĠĢletmeye katılmasına karar vermek. g) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin organizasyon yapısını, tesislerde çalıģtırılacak personel sayısı ile niteliklerini ve ücret politikasını Genelge ile tespit etmek.

4 h) Sosyal Tesisler ĠĢletmesi ve tesislerin iģlerinin yürütülmesi ve denetimi ile iģletmeyi temsile ve iģletme adına imzaya yetkililerin belirlenmesi için gerekli Genelgeleri görüģüp kararlaģtırmak. i) ĠĢletme Müdürünce sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir tablosu ve bütçeyi görüģmek ve karara bağlamak. j) Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak. k) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. Durumları karar altına alarak Rektörlük Makamının onayına sunmak. l) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin faaliyet sonuçlarını altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle Rektörlük Makamına raporlamak. m) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (g)ve (h) bentlerinde yazılı hususlar Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer. İşletme Müdürünün görevleri: (1) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri, iģletme Genelgeleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak icra etmek. (2) Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere iģletmeyi temsil etmek. (3) ĠĢletmenin tüm birimleri arasında eģgüdümü sağlamak. (4) Yönetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlatmak. (5) ĠĢletme Müdürü olarak, Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin her türlü iģ ve iģlemleri hakkında Yönetim ve Denetim Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirmek, bu kurullarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi vermek. (6) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin Harcama Yetkilisi görevini yürütmek. (7) Haftanın ilk mesai günü tesis müdürleri ile toplantı yapmak. (8) Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5 C-) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: _Konukevi _Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi _Anaokulu _Planetaryum ve Uzay Gözlemevi _Kantin ĠĢletmeciliği _Otoparklar _Kahvaltı Saati _Araç Yıkama ve Yağlama Servisi _Berber _Fotokopi Hizmeti _Hasta Yakını Evi NOT: 1- Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Rektörlük makamının tarih ve /5983 sayılı oluru ile tarihi itibari ile YaĢar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine devredilmiģtir. 2- Anaokulu Rektörlük makamının tarih ve /3858 sayılı oluru ile Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına devredilmiģtir. 3- Planetaryum Rektörlük makamının tarih ve /6092 sayılı oluru ile tarihi itibari ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezine devredilmiģtir.

6

7 2- Örgüt Yapısı: Sosyal Tesisler iģletmesi; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ĠĢletme Müdürü (Harcama Yetkilisi), GerçekleĢtirme Görevlisi, Muhasebe Görevlisi, Vezne Görevlisi, TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, evrak kayıt, sekreter, insan kaynakları, tahakkuk, satın alma, muayene ve kabul komisyonu, Harcama Yetkilisi Mutemedi ve yardımcı hizmetler bölümlerinden oluģur. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Cinsi : -Amfiler -Barkot Okuyucular -Barkovizyon Sistem -Masa Üstü Bilgisayar -Fonksiyonel Yazıcılar -Diz Üstü Bilgisayar -Dvd Playerlar -FiĢ Yazıcı -Güvenlik Kameraları -Kayıt Cihazları -Lazer Yazıcılar -Lcd Ekranlar -Müzik Çalar Kaydedici ve Donanım -Müzik ve Anons Sistemleri -Nokta vuruģlu Yazıcılar -Televizyonlar -Uydu Cihazları -Yazar Kasalar -Telefon -Monitör Bilgisayar -Adisyon Yazıcısı Adet: 5 Adet 6 Adet 2 Adet 17 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 7 Adet 27 Adet 1 Adet 12 Adet 10 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 41 Adet 35 Adet 15 Adet 45 Adet 4 Adet 1 Adet 4- İnsan Kaynakları: ĠĢletmemizde 2013 yılı sonu itibariyle; 10 Memur, 17 Daimi ĠĢçi, 32 Ģirket iģçisi, 5 4/C li olmak üzere toplam 64 Ġdari Personel bulunmaktadır. S.NO KONUMU SAYISI S.K. Tabi Olarak Çalışan (Memur) 10 2 Sürekli İşçiler 17 3 Şirket Personeli (Hizmet Alımı) / C li Personel 5 5 Kısmi Zamanlı Öğrenciler 0 Toplam: 64

8 5- Sunulan Hizmetler: KONUKEVİ: Omü Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı Konukevi Sosyal Tesisi Misafirhanesi 16 çift kiģilik 6 suit odası ile toplam 22 oda 44 yatak kapasiteli olup, odalarımızda sürekli olarak sıcak su, klima, televizyon, telefon, saç kurutma makinesi, kiģisel temizlik ürünleri (Ģampuan, duģ jeli, banyo ve el, ayak havlusu vs.) ile kamu personeline rahat bir konaklama imkânı sağlamaktadır. Konukevi Sosyal Tesisi Ģehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzakta eģsiz orman ve deniz manzarası ile evinizi aratmayacak konfor ve huzurla kamu personeline ve halkımıza hizmette fark yaratmaktadır. Gece yarısına kadar açık lobi ve resepsiyonda güler yüzlü personeli ile yüksek standartlarda kaliteli hizmet vermektedir. Restoranımız 250 kiģi kapasiteli olup zengin alakart menüsü, tv salonumuzda D-smart, Digitürk yayını ile nezih bir ortam ve deniz manzarası eģliğinde sıcak, soğuk, alkollü, alkolsüz içecek sunmaktadır. Yaz mevsiminde restoran balkonu 100 kiģi kapasiteli olup deniz ve orman manzaralıdır. Balo 2 salonu 500 kiģilik olup, toplu yemek, düğün, kokteyl, grup yemekleri ile kamu personeline ve halkımıza hizmet verilmektedir. Bilardo, kâğıt oyunları, tavla, okey vb. oyunlar oynanabilen konukevi lokali, kaliteli hizmet vermektedir. Bilanço esasına göre hesapları tutulmakta olup; Sosyal Tesisler ĠĢletmesi adı altında Samsun Gaziler Vergi Dairesine kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ġdareci kadrosu, teknik eleman, mutfak, garson, kat hizmetleri, lokal olmak üzere, müģteri memnuniyetini amaç edinmiģ güler yüzlü toplam 32 personel ile 7 gün 24 saat, 3 vardiya ile üniversitemizde hizmet vermektedir.

9 OLİMPİK YÜZME HAVUZU ve SPOR KOMPLEKSİ: Üniversitemiz, Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet gösteren Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Üniversite öğrencilerinin eğitimi yanında, tüm akademik ve idari personellerimiz ile üyelerimize su sporunu sevdirmeyi amaç edinmiģtir. Omü Olimpik Yüzme Havuzumuz Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun 50 metre boyunda, 25 metre eninde, 2 metre derinliğinde (derinlik her alanda sabittir) ve 8 kulvarlı Türkiye nin en büyük kapalı olimpik yüzme havuzlarından biridir. Spor Merkezi mizde su sporlarının yanı sıra Fitness Center, Sauna, Halı saha, Kapalı Tenis Kortu, Squash, Masaj, Masa Tenisi ve Bilardo gibi hizmetler de sunulmaktadır. * Denize sıfır, * Ücretsiz 100 araç kapasiteli otopark, * Kablosuz internet bağlantısı, * Plaj ve eğlence alanı, * Su sporları ekipmanları satıģı, * Kafeterya ve dinlenme salonu. ARAÇ YIKAMA ve YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ: Üniversitemiz personel, öğrenci ve ziyaretçilerinin yararlanabilecekleri "Araç yıkama ve yağlama servisi" hizmete girmiģtir. Amacımız, Üniversitemiz adına kaliteli, uygun fiyat ve elit hizmet sunmaktır. AçılıĢı yapılan ve hizmete giren Oto Yıkama ve Yağ DeğiĢimi Servisi, haftanın 7 günü hizmet verecek. Her zaman ilk izlenim önemlidir derler. Hayatımızın bir parçası haline gelen otomobillerimizde bizim olduğumuz her yerde bizimle birlikteler dıģ görünüģümüzün bir parçasıdırlar. Bu düģünceyle yola çıkarak Üniversitemiz Sosyal Tesisler ĠĢletmesi olarak Araç Yıkama ve Yağlama servisimizi sizlerin hizmetine açmak için çalıģmalarımız sürmektedir.

10 ANAOKULU: Okulumuz Ondokuz Mayıs Kampusu nda, YaĢar Doğu Beden Eğitimi Yüksek Okulu nun alt tarafında, denize nazır bir konumda içerisinde bulunmaktadır. 400 metre kare kapalı alanımız ve metre kare bahçemiz vardır. Okulumuz 4 sınıf 1 oyun odası bir drama atölyesi ve 1 yemekhaneden oluģmaktadır Temizlik ve hijyene son derece önem veren okulumuzda günlük temizlik yapılmaktadır. Okula yeni baģlayacak çocuklarımızın doktor kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Okulda iken çocuğun bir sağlık sorunu söz konusu olduğunda aile derhal durumdan haberdar edilir ve gerekli tedavi ve müdahale yapılır. Okulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi koruma ve güvenlik müdürlüğü tarafından 24 saat kontrol edilmektedir. Elektrik prizleri, uyku odası, mutfak, banyolar ve merdivenler çocuklarımızın güvenliği için özenle hazırlanmıģtır. Yemeklerimiz okulumuz yemekhanesinde kendi aģçımız tarafından piģirmektedir. Yemeklerde kullanılan besin malzemeleri müseccel markaların ürünlerindendir. Her gün yapılan yemekten bir numune alınarak 24 saat kontrol altında tutulmaktadır. ġubat AYI SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞĠ ĠKĠNDĠ KAHVALTISI 1 ġubat 2013 Kıymalı yumurta, kaģar peyniri, domates, zeytin, süt 4 ġubat 2013 Krem peynir, domates, salatalık, tahin helvası, ıhlamur 5 ġubat 2013 HaĢlanmıĢ yumurta, peynir, zeytin, domates, kakaolu süt 6 ġubat 2013 Ballı ekmek, beyaz peynir, domates, süt 7 ġubat 2013 Sarelleli ekmek, peynir, Domates, süt 8 ġubat 2013 Salamlı omlet, peynir, domates, kakaolu süt Mercimek çorbası, patates oturtma Tavuk sote, pirinç pilavı ġehriye çorbası, makarna Nohut yemeği, pirinç pilavı Köfte, patates, pilav Tavuk suyu çorbası, karnabahar yemeği Puding Kakaolu kek, meyve suyu Meyve Susamlı kurabiye Fındık, ceviz, kayısı Bisküvili pasta, meyve suyu 11 ġubat 2013 Fındık ezmeli ekmek, ġnitzel, pilav Tavukgöğsü

11 peynir, domates, süt 12 ġubat 2013 Krep, domates, peynir, kakaolu süt 13 ġubat 2013 Sucuklu yumurta, kaģar peyniri, domates, zeytin, süt 14 ġubat 2013 Krem peynir, domates, salatalık, tahin helvası, ıhlamur 15 ġubat 2013 Reçelli ekmek, peynir, zeytin, domates, süt 18 ġubat 2013 Menemen, kaģar peyniri, zeytin, süt 19 ġubat 2013 Fındık ezmeli ekmek, domates, peynir, ıhlamur 20 ġubat 2013 Patatesli omlet, domates, peynir, süt 21 ġubat 2013 Beyaz peynir, zeytin, domates, salatalık, tahin helvası, süt 22 ġubat 2013 HaĢlanmıĢ yumurta, peynir, zeytin, ıhlamur 25 ġubat 2013 Sarelleli ekmek, peynir, domates, süt 26 ġubat 2013 Kıymalı yumurta, beyaz peynir, domates, kakaolu süt 27 ġubat 2013 Krep, domates, peynir, kakaolu süt Ispanak, makarna Domates çorbası, patates yemeği Kıymalı pide, ayran Fırında köfte, pilav Yayla çorbası, kıymalı makarna Kuru fasulye, pirinç pilavı Patatesli bezelye yemeği, bulgur pilavı Et sote, pirinç pilavı ġehriye çorbası, fırında tavuk Ezogelin çorbası, köfte, patates ġnitzel, pilav Nohut yemeği, bulgur pilavı Meyve Ġrmik tatlısı Un kurabiyesi, meyve suyu Fındık, fıstık, ceviz Fındıklı kek, meyve suyu Meyve salatası Puding Mozaik pasta Patatesli börek, meyve suyu Meyve Puding Tuzlu kurabiye, meyve suyu 28 ġubat 2013 Salamlı omlet, peynir, domates, süt Kıymalı pide, ayran Poğaça, meyve suyu Okulumuzda oyunlarla zenginleģtirilen Çoklu Zekâ Yöntemi Uygulanmakta çocuklarımızın geliģimleri desteklenmektedir. Her çocukta doğuģtan bir takım yetenekleri vardır. Bu yeteneklerin ortaya çıkmasına imkân sağlayan özgür ve yaratıcı ortamlar oluģturulmaktadır. Çocuklarınızın kendini gerçekleģtirmesi için onlara GÜVENĠYOR, SAYGI DUYUYOR ve onları SEVĠYORUZ. Bağımlı değil bağlı bireyler olmalarını sağlıyoruz.

12 UZAY GÖZLEMEVİ VE PLANETARYUM: ġu anda Türkiye'deki 6 üniversite gözlemevinden biri konumundadır. Yükseklik ve atmosfer koģullarının pek uygun olmamasına rağmen Samsun ve çevresinde bulunan tek faal gözlemevidir. AçılıĢından bu yana, GüneĢ Sisteminin bazı üyeleri ve bilinen değiģen yıldızlar ile deneme gözlemleri yapılmıģ ve önemli gök olaylarının olduğu günlerde Ģenlikler düzenlenmiģtir. ġimdilik bir taraftan bilimsel araģtırmalara veri sağlamak için alt yapı çalıģmaları yürütülürken diğer taraftan üniversite öğrencilerinin ilgili derslerinde iģledikleri konulara laboratuvar iģlevini üstlenmekte ve toplumun Astronomi konusunda aydınlatılması amacıyla kapılarını daima gökyüzü meraklılarına açık tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Planetaryum tün ziyaretçiler için hizmete açılmıģtır. Astronomi ile ilgili bilgi almak isteyen, evrenin dinamiğini canlı olarak izlemek isteyen, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencileri ve tüm halkımız için programlarına baģlamıģtır. KAHVALTI SAATİ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Kahvaltı Saati adını Üniversitemiz Saat Kulesinden almıģtır. Kulenin alt kısmına inģa edilen Kafeteryamız Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine imkânları ölçüsünde uygun fiyatlarla yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karģılamaktadır. HASTA YAKINI EVİ: Hasta Yakınlarına en iyi Ģekilde hizmet vermek, onlara sıcacık ve huzurlu bir ortamda konaklama hizmeti sunmaktır. ĠĢletmemiz tarafından hizmet vermekte olan hasta yakını evi fiziki Ģartları fiziki Ģartları itibariyle otel konforundadır. 2 kat 2 Ģer kiģilik (10 erkek, 10 bayan)odaları ile toplam 40 yatak kapasitelidir. Hasta yakını evi, katlarda banyo, tuvalet, dolap, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri Ģekilde tasarlandı. Tesisimiz hasta yakınlarına ekonomik aynı zamanda konforlu bir ortam sunmaktadır. Hasta yakını evinde kalabilmek için; hastasının yattığına dair hastane yönetiminden alınacak belge, kalacak kiģilerin ve hastanın kimliği gerekmektedir.

13 OTOPARKLAR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren otoparklarımız; Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Otopark Yönetmeliği ve Üniversitemiz tarih ve 2013/150 sayılı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü UlaĢım Güvenliği Yönergesine uygun düzenlemeler yapılmıģtır. Bu düzenlemeler ıģığında Üniversitemizde hizmete sunulan Heliport Otopark, Poliklinik Otopark, Acil Yol boyu Otopark ve Saat Kulesi Otopark Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı olarak faaliyete geçmiģtir. - Heliport Otopark, hastane bölgesinde olup hastanemize gelen konuklara sağlanan rahat, güvenli ve konforlu bir park alanının yanı sıra, sağlanan hizmet yüksek teknolojiyle desteklenmektedir. - Acil Yol boyu Otopark, hastane bölgesinde olup konuklara günlük tarife üzerinden hizmet vermektedir. - Poliklinik Otopark, poliklinikler bölgesinde olup aracın otoparkta kalıģ süresine göre otopark ücretini otomatik hesaplama olanağı sunmaktadır. - Saat Kulesi Otoparkı sadece abone sisteminde çalıģıp öğrencilerimize hizmet vermektedir. KANTİNLER: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Eğitim Fakültesi B Blok Kantini, Eğitim Fakültesi bölgesinde olup öğrencilerin birçok aktiviteyi bir arada gerçekleģtirebileceği eğlenceli bir mekândır. Kafeteryamız Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine imkânları ölçüsünde uygun fiyatlarla yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karģılamaktadır. Poliklinik Kantini, hastane bölgesinde olup hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları ile personelimize uygun fiyatlarıyla hizmet vermektedir. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Ön Mali Kontrol: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemizin 2013 mali yılına ait harcamalarından Sosyal Tesisler ĠĢletmesince Ön mali kontrollerine tabi olan iģlemler yerine getirilmiģtir.

14 İç Denetim: Ġç Denetim Planı ve Rektörlük Makamının görüģleri doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı Ġç Denetim Programı uyarınca; AĢağıda belirtilen birimlerde/alanlarda iç denetim faaliyeti yürütülmüģtür. 0NDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ DENETİM KURULU RAPORU Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Denetim Kurulumuz, Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Yönergesinin Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri baģlıklı 13. Maddesi hükmü gereğince, ĠĢletmenin 6 aylık döneme ait gelir-gider tabloları, faaliyet raporları, muhasebe kayıt ve düzeni, mevzuat ve yönerge hükümlerine göre uygunluğu incelenmiģ olup, aģağıda belirtilen hususlar tespit edilmiģtir. A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aģağıdaki gibi olduğu tespit edilmiģtir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Grup - Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem A. BRÜT SATIġLAR , ,96 1.Yurt Ġçi SatıĢlar , ,96 B. SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) ,00 1.SatıĢtan Ġadeler (-) ,00 C. NET SATIġLAR , ,96 D. SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) , ,31 1.Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,31 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI , ,65 E. FAALĠYET GĠDERLERĠ , ,28 1.Genel Yönetim Giderleri (-) , ,28 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI , ,63 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,63 I. OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 676,77-1.Diğ.olağandıĢı Gelir Ve Karlar 676,77 - DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,63 K. D.K.VER.VE DĠĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) ,93 - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,63

15 SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO AKTİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. DÖNEN VARLIKLAR ,61 A. HAZIR DEĞERLER ,45 1.Kasa ,80 2.Bankalar 3.656,65 3.Diğer Hazır Değerler ,00 C. TĠCARĠ ALACAKLAR ,64 1.Alıcılar ,64 D. DĠĞER ALACAKLAR 0,01 1.Diğer ÇeĢitli Alacaklar 0,01 E. STOKLAR ,00 1.Ġlk Madde Ve Malzeme ,00 H. DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR ,51 1.Devreden Katma Değer ,74 Vergisi 2.Ġndirilecek Kdv ,77 3.ĠĢ Avansları 2.600,00 II. DURAN VARLIKLAR ,46 D. MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,46 1.DemirbaĢlar ,85 2.BirikmiĢ Amortismanlar (-) ,39 A K T İ F (VARLIKLAR) , , ,07 SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO PASİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR B. TĠCARĠ BORÇLAR ,38 1.Satıcılar ,38 C. DĠĞER BORÇLAR 718,00 1.Diğer ÇeĢitli Borçlar 718,00 D. ALINAN AVANSLAR ,00 1.Alınan Diğer Avanslar ,00 F. ODENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜML 1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar 7.319,50 I. DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYN 1.Hesaplanan Kdv , , , ,44 III. ÖZKAYNAKLAR ,63 A. ÖDENMIġ SERMAYE ,48 1.Sermaye ,48 D. GECMĠġ YILLAR KARLARI ,60 1.GeçmiĢ Yıllar Karları ,60 E. GECMĠġ YILLAR ZARARLARI ,82 1.GeçmiĢ Yıllar Zararları ,82 F. DONEM NET KARI (ZARARI) ,63 1.Dönem Net Zararı (-) ,63 P A S İ F (KAYNAKLAR) , , ,07

16 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1- ĠĢletme yönergesinin yasal dayanağının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191 inci maddesi uyarınca düzenlendiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararı gereğince Sosyal Tesislerin amacına uygun olarak iģletildiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 8. Maddesinde yer alan (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l) fıkralarının Sosyal Tesislerin Yönetim Kurulunun Yönetim Kurulu BaĢkanının nezdinde her ay düzenli olarak toplandığı, Genelgede belirtilen toplantı, görüşme, karar, yürürlülük ve yürütme vs. gibi görevlerini yerine getirdiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 15. Maddesi gereği iģletme müdürünün ve 16. Maddesi gereği Tesis sorumlularının, haftada bir ĠĢletme müdürü baģkanlığı nezdinde toplanarak görevlerini yerlerine getirdikleri tarafımızdan tespit edilmiģtir. 5- ĠĢletmede, Muhasebe kayıtlarının ve Hizmetlerin yürütülmesinde Kamu Sosyal Tesislerine iliģkin Tebliğ, Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca ĠĢletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair esas ve Usuller, Maliye Bakanlığı belirlemeleri, ĠĢletme yönergesine uygun hareket edildiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı baģlıklı 18. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler ĠĢletmesi, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine göre muhasebe sistemini kurarak uyguladığı ve tutulması zorunlu defterleri tasdik ettirerek kullandığı tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı baģlıklı 18. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler ĠĢletmesi, Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca ĠĢletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin muhasebe iģlemlerinin raporlandığı, hesapların konsolidasyonuna iliģkin hükümlerine tabi olduğu ve muhasebe iģlemleri için hizmet satın alınarak bu iģlemler Mali Müşavir tarafından dıģarıdan yürütüldüğü tespit edilmiģtir.

17 2-AMAÇ ve HEDEFLER: A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Üniversitemiz mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eģ ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir Ģekilde karģılamayı ilke edinmektir. B-Temel Politikalar ve Öncelikler: Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayıģı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalıģan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. ÇalıĢanların takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve özendirmenin artırılacağı imkânlar oluģturulmasının yanında; BaĢarıyı özendirmek ve önemsemek GeliĢime açık olmak Kurallara bağlı olmak Topluma ve çevreye duyarlı olmak Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek Etik değerlere bağlı olmak Kaynakları etkin ve verimli Ģekilde kullanmak Ġdealist olmak Saygılı olmak 3-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: A-Mali Bilgiler: - Bir adet Gelir Tablosu, - Bir Adet Bilanço, - Bir Adet Mizan Detay B-Performans Bilgileri: - ĠĢletmemize bağlı Konukevi, Anaokulu, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Kantinler, Otoparklar, Hasta Yakını Evi ne Kamera Sistemleri kurularak güvenliği daha da artırılır hale getirildi yılında personellerimizin bir kısmı yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili seminer, bilgilendirme ve konferanslara gönderilmiģ olup 2014 yılında da aynı uygulama devam edecektir. - ĠĢletmemize yeni katılan birimler nedeni ile yeni iģ akıģ Ģeması hazırlanarak sitemizde güncellenmiģtir. - ĠĢletmemizin internet sayfası hazırlanmıģ ve yapılan faaliyetlerin duyurulması sağlanmıģtır.

18 - ĠĢletmemize bağlı otoparklara otomasyon ve bariyer sistemleri kurulmuģtur. - ĠĢletmemize bağlı Kantinlere otomasyon sistemi kurulmuģtur. - ĠĢletmemize bağlı Konukevi nde yeni nesil el terminalli sipariģ alma ve kasa programı kurulmuģtur. 4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER Kendi bütçesinin olması. Yönetim ve idarenin Ģeffaf olması. Prosedür iģlemlerinin az olması. ĠĢletmemizin web sayfasının aktif halde olması. Personellerin yeni teknolojilere yatkın olması. ĠĢe göre eleman istihdamı. Kaliteli ve özenli malzeme satın alma imkânı olması. B-ZAYIFLIKLAR Her yıl bütçe kanununa konulan geçici hükümler yerine çıkarılacak kanun ile Sosyal tesisler ve bağlı birimlerinin çalıģma usul ve esaslarının tespit edilememesi. Satınalma sisteminin ihale mevzuatı (Doğrudan Temin) ile temin edilmesi. Tesislerde görev alan personellere mesai ve döner sermaye gibi ek ödeme yapılamaması. C-DEĞERLENDİRME Sosyal Tesisler ĠĢletmesi olarak; öncelik Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin, daha verimli hale dönüģtürülebilmesi için, gelecek yıllarda ulaģmak istenen amaçların ve yapılması düģünülen faaliyetlerin bir plan ve Program çerçevesinde gerçekleģtirilebilmesine yönelik çalıģmalara süratle devam edilecektir.

19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim../01/2013 Selahattin SAĞLAM Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

20

21

22

23

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayışı; kamu

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 08.12.2009 tarih ve 2009/224 sayılı Karar eki EK-I SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 3 Temmuz Kaşarlı Omlet, Salatalık, B. Peynir, Zeytin, K. Kayısı, Süt Şinitzel, Bulgur

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi 25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 25/12/2012 Toplantı Sayısı : 353 Karar Sayısı : 3007 3007-

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SENATO 2011/5-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

SENATO 2011/5-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ 15.08.2011 SENATO 2011/5-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Grand Yazıcı Uludağ. Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Grand Yazıcı Uludağ - Uludağ Otel Bilgisi Grand Yazıcı Uludağ Grand Yazıcı Uludağ; Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde 235 odası ile hizmet vermektedir. Açık büfe olarak hizmet veren restoranında dilediğiniz

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Faaliyet Raporu

Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Faaliyet Raporu 2015 Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü Faaliyet Raporu 0 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1 I.GENEL BİLGİLER Tarihçe Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, 07

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER Tarihçe Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü, 07 Şubat 2012 tarih ve 299-3-F sayılı Üniversite Senato Kararıyla

Detaylı

YAZ OKULU BAŞLIYOR TENİS K A Y I T L A R B A Ş L A D I 12 HAZİRAN - 15 EYLÜL CİMNASTİK YÜZME RESİM DRAMA.

YAZ OKULU BAŞLIYOR TENİS K A Y I T L A R B A Ş L A D I 12 HAZİRAN - 15 EYLÜL CİMNASTİK YÜZME RESİM DRAMA. YAZ OKULU BAŞLIYOR 12 HAZİRAN - 15 EYLÜL K A Y I T L A R B A Ş L A D I Biz Kimiz? Pamukspor Spor Merkezi 14000 m2 üzerinde kurulmuş bünyesinde 4 adet Kapalı 4 adet Açık Kortları, açık yüzme havuzu,kapalı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 24/03/2014 Toplantı Sayısı : 385 Karar Sayısı : 3255 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3255- Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi taslağının yapılan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi Kime : Mahmut AKÜLKE Acente / Şirket : TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU Tel : 0 542 278 04 99 E-mail

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları, emeklileri,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR S.T.İ. Yönetim Kurulunun 25.12.2014 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2014 KONAKLAMA FİYATLARI O.M.Ü. DİĞER PERSONEL KAMU 1 KİŞİ 35 45 2 KİŞİ 70 90 2 KİŞİ (tek kişi kalmak isteyen) 50 60 SUİT

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU ve SPOR MERKEZİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU ve SPOR MERKEZİ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU ve SPOR MERKEZİ FİYAT LİSTESİ TESİS ÜYELİK ÜCRETİ ( 1 Kişi - 1 Yıl ) OMÜ Öğrenci, Personel Eşi ve Çocukları : 25.00 OMÜ

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Sayfa1 NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU MART 2015 ÖĞLE YEMEK MENÜSÜ 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 SEBZE ÇORBA EZOGELİN ÇORBASI MANTI MANTAR ÇORBASI ETLİ NOHUT HÜNKAR BEĞENDİ SEBZE

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun 01.01.2008 28.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun Ana Statü ve diğer il mevzuat ile yürürlükte

Detaylı