ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2013 FAALİYET RAPORU

2 2013 YILI FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayıģı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı, kamu malî yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, tüm malî iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; Kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları Çerçevesinde her yıl faaliyet raporlarının düzenleneceği söz konusu Kanununun 41.Maddesinde hüküm altına alınmıģtır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Yönergesindeki Faaliyet Sonuçlarının Açıklanması Madde 21.(1) de yer alan; Sosyal Tesisler İşletmesinin yıllık faaliyet sonuçları, uygun yöntemlerle kurum personeli ve öğrencilerinin bilgisine şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak uygulanır. hükmü gereği; Selahattin SAĞLAM Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

3 1-GENEL BİLGİLER: A- Misyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eģ ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir Ģekilde karģılamayı ilke edinmektir. Vizyon: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin etkinliği ve faaliyetlerine katkı sağlayan bir merkez olmaktır. B-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesi aģağıdaki organlardan oluģur: a) Yönetim Kurulu b) Denetim Kurulu c) ĠĢletme Müdürlüğü Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Yönetim Kurulunun baģlıca görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin çalıģmalarını düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları tespit etmek, genel ilke kararları ile tedbirlerini almak ve bu hususlarda Genelge çıkarmak. b) SatıĢ ve hizmet sunumlarında fiyatlandırma ve çeģit-ürün-hizmet standardı belirlemede geçerli olacak esas ve usulleri bir Genelge ile tespit etmek ve yıllık olarak teslim-hizmet bedellerini belirlemek. c) Üniversite tarafından organize edilen etkinliklere iliģkin mal ve hizmet taleplerinde, b bendi uyarınca belirlenen bedeller üzerinden etkinlik yılına ait Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ deki bedelleri çerçevesinde indirim uygulamak. d) Tesislerin ve personelin iģ ve görev tanımlarını ve süreçlerini belirlemek. e) Tüm tesislerde ürün ve hizmetin birim maliyetini belirleyebilme ve faaliyeti kavrayıp denetleyebilmeye imkân verecek belgelemekayıtlama sisteminin kurulmasını temin etmek. f) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin hizmet alanlarıyla ilgili yeni tesislerin açılmasına ve mevcut tesislerin bu ĠĢletmeye katılmasına karar vermek. g) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin organizasyon yapısını, tesislerde çalıģtırılacak personel sayısı ile niteliklerini ve ücret politikasını Genelge ile tespit etmek.

4 h) Sosyal Tesisler ĠĢletmesi ve tesislerin iģlerinin yürütülmesi ve denetimi ile iģletmeyi temsile ve iģletme adına imzaya yetkililerin belirlenmesi için gerekli Genelgeleri görüģüp kararlaģtırmak. i) ĠĢletme Müdürünce sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir tablosu ve bütçeyi görüģmek ve karara bağlamak. j) Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak. k) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. Durumları karar altına alarak Rektörlük Makamının onayına sunmak. l) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin faaliyet sonuçlarını altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle Rektörlük Makamına raporlamak. m) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (f), (g)ve (h) bentlerinde yazılı hususlar Rektörlük Makamının onayı ile yürürlüğe girer. İşletme Müdürünün görevleri: (1) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin sevk ve idaresini, mevzuat hükümleri, iģletme Genelgeleri ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak icra etmek. (2) Yönetim Kurulunca belirlenen yetkileri ile sınırlı olmak üzere iģletmeyi temsil etmek. (3) ĠĢletmenin tüm birimleri arasında eģgüdümü sağlamak. (4) Yönetim Kuruluna sunulacak teklif, rapor, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçeyi hazırlatmak. (5) ĠĢletme Müdürü olarak, Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin her türlü iģ ve iģlemleri hakkında Yönetim ve Denetim Kurulunun sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yerine getirmek, bu kurullarca istenilmesi halinde her türlü belgeyi vermek. (6) Sosyal Tesisler ĠĢletmesinin Harcama Yetkilisi görevini yürütmek. (7) Haftanın ilk mesai günü tesis müdürleri ile toplantı yapmak. (8) Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5 C-) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: _Konukevi _Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi _Anaokulu _Planetaryum ve Uzay Gözlemevi _Kantin ĠĢletmeciliği _Otoparklar _Kahvaltı Saati _Araç Yıkama ve Yağlama Servisi _Berber _Fotokopi Hizmeti _Hasta Yakını Evi NOT: 1- Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Rektörlük makamının tarih ve /5983 sayılı oluru ile tarihi itibari ile YaĢar Doğu Spor Bilimleri Fakültesine devredilmiģtir. 2- Anaokulu Rektörlük makamının tarih ve /3858 sayılı oluru ile Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına devredilmiģtir. 3- Planetaryum Rektörlük makamının tarih ve /6092 sayılı oluru ile tarihi itibari ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve AraĢtırma Merkezine devredilmiģtir.

6

7 2- Örgüt Yapısı: Sosyal Tesisler iģletmesi; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ĠĢletme Müdürü (Harcama Yetkilisi), GerçekleĢtirme Görevlisi, Muhasebe Görevlisi, Vezne Görevlisi, TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, evrak kayıt, sekreter, insan kaynakları, tahakkuk, satın alma, muayene ve kabul komisyonu, Harcama Yetkilisi Mutemedi ve yardımcı hizmetler bölümlerinden oluģur. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Cinsi : -Amfiler -Barkot Okuyucular -Barkovizyon Sistem -Masa Üstü Bilgisayar -Fonksiyonel Yazıcılar -Diz Üstü Bilgisayar -Dvd Playerlar -FiĢ Yazıcı -Güvenlik Kameraları -Kayıt Cihazları -Lazer Yazıcılar -Lcd Ekranlar -Müzik Çalar Kaydedici ve Donanım -Müzik ve Anons Sistemleri -Nokta vuruģlu Yazıcılar -Televizyonlar -Uydu Cihazları -Yazar Kasalar -Telefon -Monitör Bilgisayar -Adisyon Yazıcısı Adet: 5 Adet 6 Adet 2 Adet 17 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 7 Adet 27 Adet 1 Adet 12 Adet 10 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 41 Adet 35 Adet 15 Adet 45 Adet 4 Adet 1 Adet 4- İnsan Kaynakları: ĠĢletmemizde 2013 yılı sonu itibariyle; 10 Memur, 17 Daimi ĠĢçi, 32 Ģirket iģçisi, 5 4/C li olmak üzere toplam 64 Ġdari Personel bulunmaktadır. S.NO KONUMU SAYISI S.K. Tabi Olarak Çalışan (Memur) 10 2 Sürekli İşçiler 17 3 Şirket Personeli (Hizmet Alımı) / C li Personel 5 5 Kısmi Zamanlı Öğrenciler 0 Toplam: 64

8 5- Sunulan Hizmetler: KONUKEVİ: Omü Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı Konukevi Sosyal Tesisi Misafirhanesi 16 çift kiģilik 6 suit odası ile toplam 22 oda 44 yatak kapasiteli olup, odalarımızda sürekli olarak sıcak su, klima, televizyon, telefon, saç kurutma makinesi, kiģisel temizlik ürünleri (Ģampuan, duģ jeli, banyo ve el, ayak havlusu vs.) ile kamu personeline rahat bir konaklama imkânı sağlamaktadır. Konukevi Sosyal Tesisi Ģehrin kalabalığı ve gürültüsünden uzakta eģsiz orman ve deniz manzarası ile evinizi aratmayacak konfor ve huzurla kamu personeline ve halkımıza hizmette fark yaratmaktadır. Gece yarısına kadar açık lobi ve resepsiyonda güler yüzlü personeli ile yüksek standartlarda kaliteli hizmet vermektedir. Restoranımız 250 kiģi kapasiteli olup zengin alakart menüsü, tv salonumuzda D-smart, Digitürk yayını ile nezih bir ortam ve deniz manzarası eģliğinde sıcak, soğuk, alkollü, alkolsüz içecek sunmaktadır. Yaz mevsiminde restoran balkonu 100 kiģi kapasiteli olup deniz ve orman manzaralıdır. Balo 2 salonu 500 kiģilik olup, toplu yemek, düğün, kokteyl, grup yemekleri ile kamu personeline ve halkımıza hizmet verilmektedir. Bilardo, kâğıt oyunları, tavla, okey vb. oyunlar oynanabilen konukevi lokali, kaliteli hizmet vermektedir. Bilanço esasına göre hesapları tutulmakta olup; Sosyal Tesisler ĠĢletmesi adı altında Samsun Gaziler Vergi Dairesine kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ġdareci kadrosu, teknik eleman, mutfak, garson, kat hizmetleri, lokal olmak üzere, müģteri memnuniyetini amaç edinmiģ güler yüzlü toplam 32 personel ile 7 gün 24 saat, 3 vardiya ile üniversitemizde hizmet vermektedir.

9 OLİMPİK YÜZME HAVUZU ve SPOR KOMPLEKSİ: Üniversitemiz, Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet gösteren Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Üniversite öğrencilerinin eğitimi yanında, tüm akademik ve idari personellerimiz ile üyelerimize su sporunu sevdirmeyi amaç edinmiģtir. Omü Olimpik Yüzme Havuzumuz Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun 50 metre boyunda, 25 metre eninde, 2 metre derinliğinde (derinlik her alanda sabittir) ve 8 kulvarlı Türkiye nin en büyük kapalı olimpik yüzme havuzlarından biridir. Spor Merkezi mizde su sporlarının yanı sıra Fitness Center, Sauna, Halı saha, Kapalı Tenis Kortu, Squash, Masaj, Masa Tenisi ve Bilardo gibi hizmetler de sunulmaktadır. * Denize sıfır, * Ücretsiz 100 araç kapasiteli otopark, * Kablosuz internet bağlantısı, * Plaj ve eğlence alanı, * Su sporları ekipmanları satıģı, * Kafeterya ve dinlenme salonu. ARAÇ YIKAMA ve YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ: Üniversitemiz personel, öğrenci ve ziyaretçilerinin yararlanabilecekleri "Araç yıkama ve yağlama servisi" hizmete girmiģtir. Amacımız, Üniversitemiz adına kaliteli, uygun fiyat ve elit hizmet sunmaktır. AçılıĢı yapılan ve hizmete giren Oto Yıkama ve Yağ DeğiĢimi Servisi, haftanın 7 günü hizmet verecek. Her zaman ilk izlenim önemlidir derler. Hayatımızın bir parçası haline gelen otomobillerimizde bizim olduğumuz her yerde bizimle birlikteler dıģ görünüģümüzün bir parçasıdırlar. Bu düģünceyle yola çıkarak Üniversitemiz Sosyal Tesisler ĠĢletmesi olarak Araç Yıkama ve Yağlama servisimizi sizlerin hizmetine açmak için çalıģmalarımız sürmektedir.

10 ANAOKULU: Okulumuz Ondokuz Mayıs Kampusu nda, YaĢar Doğu Beden Eğitimi Yüksek Okulu nun alt tarafında, denize nazır bir konumda içerisinde bulunmaktadır. 400 metre kare kapalı alanımız ve metre kare bahçemiz vardır. Okulumuz 4 sınıf 1 oyun odası bir drama atölyesi ve 1 yemekhaneden oluģmaktadır Temizlik ve hijyene son derece önem veren okulumuzda günlük temizlik yapılmaktadır. Okula yeni baģlayacak çocuklarımızın doktor kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Okulda iken çocuğun bir sağlık sorunu söz konusu olduğunda aile derhal durumdan haberdar edilir ve gerekli tedavi ve müdahale yapılır. Okulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi koruma ve güvenlik müdürlüğü tarafından 24 saat kontrol edilmektedir. Elektrik prizleri, uyku odası, mutfak, banyolar ve merdivenler çocuklarımızın güvenliği için özenle hazırlanmıģtır. Yemeklerimiz okulumuz yemekhanesinde kendi aģçımız tarafından piģirmektedir. Yemeklerde kullanılan besin malzemeleri müseccel markaların ürünlerindendir. Her gün yapılan yemekten bir numune alınarak 24 saat kontrol altında tutulmaktadır. ġubat AYI SABAH KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞĠ ĠKĠNDĠ KAHVALTISI 1 ġubat 2013 Kıymalı yumurta, kaģar peyniri, domates, zeytin, süt 4 ġubat 2013 Krem peynir, domates, salatalık, tahin helvası, ıhlamur 5 ġubat 2013 HaĢlanmıĢ yumurta, peynir, zeytin, domates, kakaolu süt 6 ġubat 2013 Ballı ekmek, beyaz peynir, domates, süt 7 ġubat 2013 Sarelleli ekmek, peynir, Domates, süt 8 ġubat 2013 Salamlı omlet, peynir, domates, kakaolu süt Mercimek çorbası, patates oturtma Tavuk sote, pirinç pilavı ġehriye çorbası, makarna Nohut yemeği, pirinç pilavı Köfte, patates, pilav Tavuk suyu çorbası, karnabahar yemeği Puding Kakaolu kek, meyve suyu Meyve Susamlı kurabiye Fındık, ceviz, kayısı Bisküvili pasta, meyve suyu 11 ġubat 2013 Fındık ezmeli ekmek, ġnitzel, pilav Tavukgöğsü

11 peynir, domates, süt 12 ġubat 2013 Krep, domates, peynir, kakaolu süt 13 ġubat 2013 Sucuklu yumurta, kaģar peyniri, domates, zeytin, süt 14 ġubat 2013 Krem peynir, domates, salatalık, tahin helvası, ıhlamur 15 ġubat 2013 Reçelli ekmek, peynir, zeytin, domates, süt 18 ġubat 2013 Menemen, kaģar peyniri, zeytin, süt 19 ġubat 2013 Fındık ezmeli ekmek, domates, peynir, ıhlamur 20 ġubat 2013 Patatesli omlet, domates, peynir, süt 21 ġubat 2013 Beyaz peynir, zeytin, domates, salatalık, tahin helvası, süt 22 ġubat 2013 HaĢlanmıĢ yumurta, peynir, zeytin, ıhlamur 25 ġubat 2013 Sarelleli ekmek, peynir, domates, süt 26 ġubat 2013 Kıymalı yumurta, beyaz peynir, domates, kakaolu süt 27 ġubat 2013 Krep, domates, peynir, kakaolu süt Ispanak, makarna Domates çorbası, patates yemeği Kıymalı pide, ayran Fırında köfte, pilav Yayla çorbası, kıymalı makarna Kuru fasulye, pirinç pilavı Patatesli bezelye yemeği, bulgur pilavı Et sote, pirinç pilavı ġehriye çorbası, fırında tavuk Ezogelin çorbası, köfte, patates ġnitzel, pilav Nohut yemeği, bulgur pilavı Meyve Ġrmik tatlısı Un kurabiyesi, meyve suyu Fındık, fıstık, ceviz Fındıklı kek, meyve suyu Meyve salatası Puding Mozaik pasta Patatesli börek, meyve suyu Meyve Puding Tuzlu kurabiye, meyve suyu 28 ġubat 2013 Salamlı omlet, peynir, domates, süt Kıymalı pide, ayran Poğaça, meyve suyu Okulumuzda oyunlarla zenginleģtirilen Çoklu Zekâ Yöntemi Uygulanmakta çocuklarımızın geliģimleri desteklenmektedir. Her çocukta doğuģtan bir takım yetenekleri vardır. Bu yeteneklerin ortaya çıkmasına imkân sağlayan özgür ve yaratıcı ortamlar oluģturulmaktadır. Çocuklarınızın kendini gerçekleģtirmesi için onlara GÜVENĠYOR, SAYGI DUYUYOR ve onları SEVĠYORUZ. Bağımlı değil bağlı bireyler olmalarını sağlıyoruz.

12 UZAY GÖZLEMEVİ VE PLANETARYUM: ġu anda Türkiye'deki 6 üniversite gözlemevinden biri konumundadır. Yükseklik ve atmosfer koģullarının pek uygun olmamasına rağmen Samsun ve çevresinde bulunan tek faal gözlemevidir. AçılıĢından bu yana, GüneĢ Sisteminin bazı üyeleri ve bilinen değiģen yıldızlar ile deneme gözlemleri yapılmıģ ve önemli gök olaylarının olduğu günlerde Ģenlikler düzenlenmiģtir. ġimdilik bir taraftan bilimsel araģtırmalara veri sağlamak için alt yapı çalıģmaları yürütülürken diğer taraftan üniversite öğrencilerinin ilgili derslerinde iģledikleri konulara laboratuvar iģlevini üstlenmekte ve toplumun Astronomi konusunda aydınlatılması amacıyla kapılarını daima gökyüzü meraklılarına açık tutmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Planetaryum tün ziyaretçiler için hizmete açılmıģtır. Astronomi ile ilgili bilgi almak isteyen, evrenin dinamiğini canlı olarak izlemek isteyen, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite öğrencileri ve tüm halkımız için programlarına baģlamıģtır. KAHVALTI SAATİ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Kahvaltı Saati adını Üniversitemiz Saat Kulesinden almıģtır. Kulenin alt kısmına inģa edilen Kafeteryamız Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine imkânları ölçüsünde uygun fiyatlarla yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karģılamaktadır. HASTA YAKINI EVİ: Hasta Yakınlarına en iyi Ģekilde hizmet vermek, onlara sıcacık ve huzurlu bir ortamda konaklama hizmeti sunmaktır. ĠĢletmemiz tarafından hizmet vermekte olan hasta yakını evi fiziki Ģartları fiziki Ģartları itibariyle otel konforundadır. 2 kat 2 Ģer kiģilik (10 erkek, 10 bayan)odaları ile toplam 40 yatak kapasitelidir. Hasta yakını evi, katlarda banyo, tuvalet, dolap, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri Ģekilde tasarlandı. Tesisimiz hasta yakınlarına ekonomik aynı zamanda konforlu bir ortam sunmaktadır. Hasta yakını evinde kalabilmek için; hastasının yattığına dair hastane yönetiminden alınacak belge, kalacak kiģilerin ve hastanın kimliği gerekmektedir.

13 OTOPARKLAR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren otoparklarımız; Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığının tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Otopark Yönetmeliği ve Üniversitemiz tarih ve 2013/150 sayılı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü UlaĢım Güvenliği Yönergesine uygun düzenlemeler yapılmıģtır. Bu düzenlemeler ıģığında Üniversitemizde hizmete sunulan Heliport Otopark, Poliklinik Otopark, Acil Yol boyu Otopark ve Saat Kulesi Otopark Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı olarak faaliyete geçmiģtir. - Heliport Otopark, hastane bölgesinde olup hastanemize gelen konuklara sağlanan rahat, güvenli ve konforlu bir park alanının yanı sıra, sağlanan hizmet yüksek teknolojiyle desteklenmektedir. - Acil Yol boyu Otopark, hastane bölgesinde olup konuklara günlük tarife üzerinden hizmet vermektedir. - Poliklinik Otopark, poliklinikler bölgesinde olup aracın otoparkta kalıģ süresine göre otopark ücretini otomatik hesaplama olanağı sunmaktadır. - Saat Kulesi Otoparkı sadece abone sisteminde çalıģıp öğrencilerimize hizmet vermektedir. KANTİNLER: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Tesisler ĠĢletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Eğitim Fakültesi B Blok Kantini, Eğitim Fakültesi bölgesinde olup öğrencilerin birçok aktiviteyi bir arada gerçekleģtirebileceği eğlenceli bir mekândır. Kafeteryamız Üniversitemiz personeline ve öğrencilerine imkânları ölçüsünde uygun fiyatlarla yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karģılamaktadır. Poliklinik Kantini, hastane bölgesinde olup hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları ile personelimize uygun fiyatlarıyla hizmet vermektedir. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Ön Mali Kontrol: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemizin 2013 mali yılına ait harcamalarından Sosyal Tesisler ĠĢletmesince Ön mali kontrollerine tabi olan iģlemler yerine getirilmiģtir.

14 İç Denetim: Ġç Denetim Planı ve Rektörlük Makamının görüģleri doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı Ġç Denetim Programı uyarınca; AĢağıda belirtilen birimlerde/alanlarda iç denetim faaliyeti yürütülmüģtür. 0NDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ DENETİM KURULU RAPORU Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Denetim Kurulumuz, Sosyal Tesisler ĠĢletmesi Yönergesinin Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri baģlıklı 13. Maddesi hükmü gereğince, ĠĢletmenin 6 aylık döneme ait gelir-gider tabloları, faaliyet raporları, muhasebe kayıt ve düzeni, mevzuat ve yönerge hükümlerine göre uygunluğu incelenmiģ olup, aģağıda belirtilen hususlar tespit edilmiģtir. A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aģağıdaki gibi olduğu tespit edilmiģtir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Grup - Hesap Adı Önceki dönem Önceki dönem Cari Dönem Cari Dönem A. BRÜT SATIġLAR , ,96 1.Yurt Ġçi SatıĢlar , ,96 B. SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) ,00 1.SatıĢtan Ġadeler (-) ,00 C. NET SATIġLAR , ,96 D. SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) , ,31 1.Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,31 BRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI , ,65 E. FAALĠYET GĠDERLERĠ , ,28 1.Genel Yönetim Giderleri (-) , ,28 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI , ,63 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,63 I. OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 676,77-1.Diğ.olağandıĢı Gelir Ve Karlar 676,77 - DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,63 K. D.K.VER.VE DĠĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) ,93 - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,63

15 SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO AKTİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. DÖNEN VARLIKLAR ,61 A. HAZIR DEĞERLER ,45 1.Kasa ,80 2.Bankalar 3.656,65 3.Diğer Hazır Değerler ,00 C. TĠCARĠ ALACAKLAR ,64 1.Alıcılar ,64 D. DĠĞER ALACAKLAR 0,01 1.Diğer ÇeĢitli Alacaklar 0,01 E. STOKLAR ,00 1.Ġlk Madde Ve Malzeme ,00 H. DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR ,51 1.Devreden Katma Değer ,74 Vergisi 2.Ġndirilecek Kdv ,77 3.ĠĢ Avansları 2.600,00 II. DURAN VARLIKLAR ,46 D. MADDĠ DURAN VARLIKLAR ,46 1.DemirbaĢlar ,85 2.BirikmiĢ Amortismanlar (-) ,39 A K T İ F (VARLIKLAR) , , ,07 SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLANÇO PASİF Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem I. KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR B. TĠCARĠ BORÇLAR ,38 1.Satıcılar ,38 C. DĠĞER BORÇLAR 718,00 1.Diğer ÇeĢitli Borçlar 718,00 D. ALINAN AVANSLAR ,00 1.Alınan Diğer Avanslar ,00 F. ODENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜML 1.Ödenecek Vergi Ve Fonlar 7.319,50 I. DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYN 1.Hesaplanan Kdv , , , ,44 III. ÖZKAYNAKLAR ,63 A. ÖDENMIġ SERMAYE ,48 1.Sermaye ,48 D. GECMĠġ YILLAR KARLARI ,60 1.GeçmiĢ Yıllar Karları ,60 E. GECMĠġ YILLAR ZARARLARI ,82 1.GeçmiĢ Yıllar Zararları ,82 F. DONEM NET KARI (ZARARI) ,63 1.Dönem Net Zararı (-) ,63 P A S İ F (KAYNAKLAR) , , ,07

16 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME: 1- ĠĢletme yönergesinin yasal dayanağının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 191 inci maddesi uyarınca düzenlendiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararı gereğince Sosyal Tesislerin amacına uygun olarak iģletildiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 8. Maddesinde yer alan (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l) fıkralarının Sosyal Tesislerin Yönetim Kurulunun Yönetim Kurulu BaĢkanının nezdinde her ay düzenli olarak toplandığı, Genelgede belirtilen toplantı, görüşme, karar, yürürlülük ve yürütme vs. gibi görevlerini yerine getirdiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının 15. Maddesi gereği iģletme müdürünün ve 16. Maddesi gereği Tesis sorumlularının, haftada bir ĠĢletme müdürü baģkanlığı nezdinde toplanarak görevlerini yerlerine getirdikleri tarafımızdan tespit edilmiģtir. 5- ĠĢletmede, Muhasebe kayıtlarının ve Hizmetlerin yürütülmesinde Kamu Sosyal Tesislerine iliģkin Tebliğ, Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca ĠĢletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair esas ve Usuller, Maliye Bakanlığı belirlemeleri, ĠĢletme yönergesine uygun hareket edildiği tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı baģlıklı 18. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler ĠĢletmesi, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine göre muhasebe sistemini kurarak uyguladığı ve tutulması zorunlu defterleri tasdik ettirerek kullandığı tespit edilmiģtir tarih ve 2009/224 sayılı Kararının Muhasebe Usulü ve Defterlerin Kullanımı baģlıklı 18. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan Sosyal Tesisler ĠĢletmesi, Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca ĠĢletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usullerin muhasebe iģlemlerinin raporlandığı, hesapların konsolidasyonuna iliģkin hükümlerine tabi olduğu ve muhasebe iģlemleri için hizmet satın alınarak bu iģlemler Mali Müşavir tarafından dıģarıdan yürütüldüğü tespit edilmiģtir.

17 2-AMAÇ ve HEDEFLER: A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Üniversitemiz mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eģ ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları bireyler ve diğer konukların genel ihtiyaçlarını imkânları ölçüsünde uygun bedelle ve sağlıklı bir Ģekilde karģılamayı ilke edinmektir. B-Temel Politikalar ve Öncelikler: Tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayıģı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalıģan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. ÇalıĢanların takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve özendirmenin artırılacağı imkânlar oluģturulmasının yanında; BaĢarıyı özendirmek ve önemsemek GeliĢime açık olmak Kurallara bağlı olmak Topluma ve çevreye duyarlı olmak Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek Etik değerlere bağlı olmak Kaynakları etkin ve verimli Ģekilde kullanmak Ġdealist olmak Saygılı olmak 3-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: A-Mali Bilgiler: - Bir adet Gelir Tablosu, - Bir Adet Bilanço, - Bir Adet Mizan Detay B-Performans Bilgileri: - ĠĢletmemize bağlı Konukevi, Anaokulu, Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Kantinler, Otoparklar, Hasta Yakını Evi ne Kamera Sistemleri kurularak güvenliği daha da artırılır hale getirildi yılında personellerimizin bir kısmı yürütmekte oldukları görevleri ile ilgili seminer, bilgilendirme ve konferanslara gönderilmiģ olup 2014 yılında da aynı uygulama devam edecektir. - ĠĢletmemize yeni katılan birimler nedeni ile yeni iģ akıģ Ģeması hazırlanarak sitemizde güncellenmiģtir. - ĠĢletmemizin internet sayfası hazırlanmıģ ve yapılan faaliyetlerin duyurulması sağlanmıģtır.

18 - ĠĢletmemize bağlı otoparklara otomasyon ve bariyer sistemleri kurulmuģtur. - ĠĢletmemize bağlı Kantinlere otomasyon sistemi kurulmuģtur. - ĠĢletmemize bağlı Konukevi nde yeni nesil el terminalli sipariģ alma ve kasa programı kurulmuģtur. 4- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER Kendi bütçesinin olması. Yönetim ve idarenin Ģeffaf olması. Prosedür iģlemlerinin az olması. ĠĢletmemizin web sayfasının aktif halde olması. Personellerin yeni teknolojilere yatkın olması. ĠĢe göre eleman istihdamı. Kaliteli ve özenli malzeme satın alma imkânı olması. B-ZAYIFLIKLAR Her yıl bütçe kanununa konulan geçici hükümler yerine çıkarılacak kanun ile Sosyal tesisler ve bağlı birimlerinin çalıģma usul ve esaslarının tespit edilememesi. Satınalma sisteminin ihale mevzuatı (Doğrudan Temin) ile temin edilmesi. Tesislerde görev alan personellere mesai ve döner sermaye gibi ek ödeme yapılamaması. C-DEĞERLENDİRME Sosyal Tesisler ĠĢletmesi olarak; öncelik Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik hizmetlerin, daha verimli hale dönüģtürülebilmesi için, gelecek yıllarda ulaģmak istenen amaçların ve yapılması düģünülen faaliyetlerin bir plan ve Program çerçevesinde gerçekleģtirilebilmesine yönelik çalıģmalara süratle devam edilecektir.

19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim../01/2013 Selahattin SAĞLAM Sosyal Tesisler İşletme Müdürü

20

21

22

23

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ 2014 FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi anlayışı; kamu

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı

Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 20 09 Faaliyet Raporu Karamürsel Belediye BaĢkanlığı 2 0 0 9 Karamursel Belediyesi 01.04.2010 Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı