KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı : 56/1993 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI (27/1994; 27/1999; 78/2007 ve 10/2009 sayılı Yasalarla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2. Tefsir Madde 3. Dairenin kuruluş amacı İKINCİ KISIM Kuruluş ve Görevler Madde 4. Dairenin kuruluşu. Madde 5. Dairenin görevleri. ÜÇÜNCÜ KISIM Çalışma Esasları Madde 6. Yönetim. Madde 7. Dairenin sorumluluğu ve koordinasyon esasları Madde 8. Yetki devri. Madde 9. Sözleşmeli personel DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar Madde 10. Kadrolar Madde 11. Hizmet şemaları Madde 12. Tüzük yapma yetkisi BEŞİNCİ KISIM Son Kurallar Madde 13. Yürürlükten kaldırma. Madde 14. Yürütme yetkisi Madde 15. Yürürlüğe Giriş 1

2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir. Tefsir 25 / / / / / / / 1989 BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: ''Bakanlık", Eğitim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. "Daire", Eğitim Ortak Hizmetler Dairesini anlatır. "Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır. "Okul", Bakanlığa bağlı Anaokulları Özel Eğitim Okullarını, İlkokulları, Ortaokulları, Genel, Mesleki ve Teknik Liseler ile Pratik Sanat Okullarını veya bu okulların tümünü anlatır. "Öğretmen" Öğretmenler Yasası kapsamına giren Bakanlığa bağlı personeli anlatır. 3 / / / / / / / / /1994 3/ / / / /1997 2/ /1998 4/ / / / / /2001 Dairenin Kuruluş amacı 17 / / / Dairenin kuruluş amacı, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak, Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün veya yaygın eğitim sistemlerinde öğretim yapan okullarda ve Bakanlık Merkez Örgütündeki personelin hizmet içi eğitimleri ile Bakanlık ve bağlı daireleri ve bu dairelere bağlı kuruluşların bilgi-işlem, istatistik ve eğitim ortak hizmetlerini bir plan ve programa dayalı olarak düzenlemek ve yürütmektir. 2

3 Dairenin Kuruluşu 2.27/1999 Dairenin Görevleri 3.27/ / / /2007 İKİNCİ KISIM Kuruluş ve Görevler 4. Daire, bir Müdür yönetiminde, yeterli sayıda Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı ve Genel Hizmetler Sınıfı personelinden oluşur. 5. Dairenin başlıca görevleri şunlardır: (1) Bakanlığın, değişik kademelerinde görev yapan personelin işte verimliliklerini artırmak, bilgi ve görevlerini tazelemek, yeni durumlara intibaklarını sağlamak amacına yönelik olmak üzere, Bakanlığa bağlı ilgili daire müdürlerinin istem ve görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın yönerileri doğrultusunda, hizmet içi eğitim planları yapmak ve bu iş ve hizmetleri yürütmek; (2) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda ve çağdaş eğitim teknolojisinin gerektirdiği bilgi ve beceriyle ve gerekli öğretim tekniği ile donanmalarını sağlamak üzere, ilgili daire müdürlerinin de istemleri ve görüşleri de dikkate alınarak, Bakanlığın yönerileri doğrultusunda, hizmet içi eğitim planları yapmak ve hizmetleri yürütmek; (3) Bakanlık merkez birimleri i1e Bakanlığa bağlı olan ya da Bakanlığın izni ile çalışan eğitim-öğretim kurumlarında tutulan her türlü istatistik verilerini toplama, tutmak, yorumlamak ve bu konuda, Bakanlığa rapor sunmak; (4) Bakanlığın her türlü istatistik verilerinin, ölçme-değerlendirme ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerinin; Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerini yürütmek, tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve bu konularda Bakanlığa rapor sunmak; (5) Kitle iletişim amaçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak Eğitim-Öğretim işlerini koordine etmek; (6) Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunun araştırmalarını yaparak bu konuda önerilerde bulunmak ve ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini ilgili daire müdürlerinin istemleri doğrultusunda sağlamak ve yürütmek; (7) Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri, dershaneler ve yurtların açılışı ile ilgili müracaatları kabul etmek, incelemek ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirenlere Bakanlık adına izin vermek ve izin alarak faaliyet gösterenlerin denetimini yapıp uygun olmayanların izinlerinin iptali için Bakanlığa Rapor sunmak. Bakanlar Kurulu bu fıkranın uygulanmasını sağlamak amacıyla Tüzük yapar. (8) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek. (9) İlk ve Ortaöğretim okullarındaki sportif faaliyetlerin yapılması, geliştirilmesi, okullar arası koordinasyonun sağlanması, milli günlerin 3

4 yazışmalarının ve koordinatörlüğünün yapılmasını sağlamak. (10) Daire kadrolarında görevli personelin yürürlükteki mevzuata uygun olarak özlük işlerini yürütmek; (11) Görevlerin yürütülmesine ilişkin raporlar hazırlamak, Bakanlığa önerilerde bulunmak; (12) Burs Seçim Komisyonu, Burs Seçim Kurulu ve Burs Seçim Encümeninin sekreteryasını yürütmek; ve (13) Bakanlıkça verilecek diğer uygun görevleri yürütmek. ÜÇÜNCÜ KISIM Yönetim Dairenin Sorumluluğu ve koordinasyon esasları Çalışma Esasları 6. Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili plân ve programlara uygun olarak, Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler. 7. (1) Daire, hizmet alanlarına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur. (2) Daire ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak danışma işlemleri ve koordinasyon çalışmaları, Müdür aracılığı ile gerçekleştirilir. Yetki devri Sözleşmeli Personel 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Dairenin her kademedeki yöneticisi, belirli görevleri sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler. Ancak, bu şekilde yetki devri, üstün sorumluluğunu ortadan kaldıramaz. 9. Dairede, her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla, Kamu Görevlileri Yasasının 6'ncı maddesi kuralları çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir. 4

5 11 / / / / / / / / / / / / / / /1998 6/1999 4/ / / /2001 Kadrolar Birinci Cetvel 27/ / /2009 DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Kurallar 10. (1) Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri, bu Yasada ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir. (2) Daire kadroları her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur. (3) Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır. (4) Bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesindeki kadrolara atanmış olan personele, maaşlarının %6 sı oranında tahsisat verilir. Ancak, bu tahsisat emeklilik amaçları bakımından dikkate alınmaz. Hizmet şemaları İkinci Cetvel 27/ / /2007 Tüzük yapma yetkisi 11. Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir. BEŞİNCİ KISIM Son Kurallar 12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, bu Yasanın daha iyi uygulanmasını sağlamak ve Dairenin çalışmalarını düzenlemek amacı ile aşağıda belirtilen konularda tüzük yapabilir. (l) Hizmet içi Eğitimin plânlanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen konularda; (2) Merkezi sınavların nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirleyen konularda; (3) Bakanlığa bağlı okullardaki ortak ders dışı eğitsel etkinliklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin usul ve esaslar konusunda. 5

6 Yürürlükten kaldırma 16 / / / / / / / 1977 Yürütme yetkisi Yürürlüğe Giriş 13. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Genel Kadro Yasası altında düzenlenmiş olan Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanlığı, "Eğitim ve Öğretim Genel Müdür Kadrosu" Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa, Güzelyurt Tarım Meslek Lisesi Kuruluş Yasası yürürlükten kaldırılır. (2) Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi ile Güzelyurt Tarım Meslek Lisesi kadrolarında halen çalışan personelin bu kadrolarla ilişkileri bu kadrolardan ayrılıncaya kadar devam eder. 14. Bu Yasayı, Eğitim İşleriyle görevli Bakanlık yürütür. 15. Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 78/2007 BİRİNCİ CETVEL MADDE 10(1) EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ KADROLARI Kadro Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derece Barem Sayısı 1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) II 18A 1 Müdür Muavini (Yöneticilik Hiz. Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yööneticiler) II 17A 1 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B 1 Hizmetiçi Eğitim Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B 1 Özel Okullar ve Kurs Yerleri Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B 1 Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B 1 Eğitim-Öğretim Uzmanı Eğitim Hizmetleri Sınıfı I

7 1 Ölçme-Değerlendirme ve Eğitim İstatistiği Uzmanı 2 Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Uzmanı 5 Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uzmanı 2 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Memuru 2 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Memuru Eğitim Hizmetleri Sınıfı I Eğitim Hizmetleri Sınıfı I Eğitim Hizmetleri Sınıfı I Eğitim Hizmetleri Sınıfı II Eğitim Hizmetleri Sınıfı III I. Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı II II.Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı III Katip Yardımcısı Kitabet Hizmetleri Sınıfı IV I.Sınıf Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı 2 II.Sınıf Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı 30 TOPLAM I II /1994 II.CETVEL (MADDE 11) HİZMET ŞEMALARI EĞİTİM ORTAK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜR KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Müdür Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (`Üst Kademe Yöneticisi) Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : I Maaşı : Barem 18 A I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personelin işte verimliklerini artırmak, bilgi ve görgülerini tazelemek, yeni durumlara intibaklarını sağlamak amacına yönelik olmak 7

8 üzere, Bakanlığa bağlı ilgili daire müdürlerinin istem ve görüşlerini de dikkate alarak, hizmet içi eğitim plânları yapar ve bu iş ve hizmetleri yürütür; (2) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve çağdaş eğitim teknolojisinin gerektirdiği bilgi ve beceriyle ve gerekli öğretim tekniği ile donanmalarını sağlamak, ilgili daire müdürlerinin istemleri ve görüşlerini de dikkate alarak, hizmet içi eğitim plânları yapar ve bu hizmetleri yürütür; (3) Bakanlığın, Bakanlık merkez birimleri ile bu birimlere bağlı kuruluşların veya Bakanlığın izni ile açılan ve çalışmalarını sürdüren eğitim-öğretim kurumlarındaki her türlü istatistik, ölçme-değerlendirme ve bunlara ilgili iş ve işlemlerin, Bilgi- İşlem merkezindeki işlevlerinin yürütülmesini, tutulmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve bu konularda Bakanlığa rapor sunulmasını sağlar; (4) Kitle iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak Eğitim-Öğretim işlevlerini koordine eder; (5) Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunun araştırılmasını ve bu konuda öneriler hazırlanmasını sağlar, ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini ilgili daire müdürlerinin istemleri doğrultusunda sağlar ve yürütür; (6) Eğitim ve öğretim sorunlarının incelenmesinde, program altına alınmasında ve plânlı eğitimin gerçekleşmesinde Bakanlığa bağlı dairelerin yapacağı çalışmalarda görev alır ve gerekli önlemlere ilişkin önerilerde bulunur; (7) Daireye bağlı personelin çalışmalarını programlar, kollar ve onlara yön verir; (8) Gerekli hallerde Müsteşar adına Burs Seçim Komisyonu, Burs- Seçim Kurulu ve Burs Seçim Encümenine başkanlık eder; (9) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve (10)Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakan ve Müsteşara karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Üniversite veya yüksek okul mezunu olup kamu görevinde en az sekiz yıl çalışmış olmak; (2) Üniversite mezuniyeti veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının en az ikinci derecesine atanmış olup barem 15'in karşılığını fiilen çekmiş olmak koşuldur. Üniversite veya yüksek okul mezunu öğretmenlerin ise en az sekiz yıl kamu görevinde çalışmış olmaları ve yukarıda belirtilen maaş bareminin karşılığını fiilen çekmiş olmaları koşuldur. 8

9 78/2007 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ Kadro Adı MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI : Müdür Muavini Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı : Barem 17 A 78/ /2007 I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : (1) Müdüre, görevlerinin yerine getirilmesinde yardım eder ve yokluğunda ona vekâlet eder. (2) Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin işlerinde verimini yükseltmek, bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile hizmet içi eğitim gereksinimlerini Daire Müdürünün direktifleri doğrultusunda saptar ve bunların gerçekleşmesi için tavsiyelerini rapora bağlar; hizmet içi eğitim etkinlikleri ile Dairenin görev alanına giren ortak eğitim hizmetlerini Müdürün direktiflerine göre yürütür; (3) Bakanlığın, Bakanlık merkez birimleri ile bu birimlere bağlı kuruluşların veya Bakanlığın izni ile açılan ve çalışmalarını sürdüren eğitim-öğretim kurumlarındaki her türlü istatistiki verilerin, Ölçmedeğerlendirme ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerin, Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerin yürütür, tutulmasını temin eder, değerlendirir, yorumlar ve bu konularda rapor düzenler; (4) Kitle iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak eğitim-öğretim işlevlerinin koordinasyonunu yapar; (5) Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini daire müdürünün direktiflerine göre plânlar ve yürütür; (6) Dairede görevli uzman ve memurların çalışmalarını Müdür adına kollar ve onların verimli çalışmasını sağlar; (7) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir: ve (8) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda Üniversite, akademi veya bir yüksek okulu bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak; (2) Eğitim Ortak Hizmetler Dairesinde Şube Amiri olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya Eğitim Hizmetleri Sınıfının I.Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak (3) Eğitim konusunda Lisans üstü ek bir öğrenim avantaj sayılır; (4) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınavında A derecesi kıstas olarak alınır.) (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 9

10 5(A).27/ /2007 EĞITIM ORTAK HIZMETLER DAIRESI III. DERECE PSIKOLOJIK DANIŞMA VE REHBERLIK ARAŞTIRMA ŞUBE AMIRI KADROSU HIZMET ŞEMASI Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi : Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı :1 3Maaşı :Barem 17 B I. GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI : (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve denetlenmesini sağlar. (2) Bakanlıkça hazırlanan rehberlik çerçeve programının görüşülmesi, okul rehberlik hizmetleri servislerinin araç gereç ve test ihtiyaçlarının tespiti, geliştirilmesi, çoğaltılması ve dağıtımı için yapılacak çalışmaları planlamak amacı ile okullarda çalışan rehber öğretmenleri toplantıya çağırır. Bu çalışmaların başarı ile yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri alır. (3) Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Amirliği tarafından özel eğitime muhtaç olduğu tespit edilen çocukların ihtiyaç duydukları eğitim öğretim kurumlarına, özel sınıf ve yardımcı dersliklerine yerleştirilmesiyle ilgili işlemleri takip edip, sonuçlanmasını sağlar. (4) Yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak yeni gelişmeleri takip eder ve bu alandaki araştırma sonuçlarını değerlendirilir. (5) Okullardan gelen rehberlik hizmetleriyle ilgili plan, program ve raporları inceler, ilgili mercilere iletir, önerilerde bulunur. (6) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ve görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumlu olur. II. ARANAN NITELIKLER : (1) Bir Üniversitenin psikoloji bölümünü bitirmiş olmak. (2) Kamu görevinde psikoloji alanında en az on yıl hizmet etmiş olmak veya Bakanlığa bağlı okullarda rehber öğretmen olarak en az on yıl hizmet etmiş olmak. (3) İyi derecede İngilizce bilmek. (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 10

11 78/2007 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı: Hizmetiçi Eğitim Şube Amiri Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı: 1 Maaşı: Barem 17 B I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim teknolojisinin koşullarına uyumlarını ve yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar; ilgili müdürlerden gelen istekleri inceler ve gerekli planlama ve programları yaparak etkinliğin gerçekleşmesi için görevleri koordine eder; Dairenin planladığı hizmetiçi eğitim kurslarını yürütür ve bu kurslarda fiilen görev alır; (2) Kitle iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak eğitim-öğretim işlevlerinin koordinasyonunu sağlar; (3) Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; Ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini Daire Müdürü Muavininin direktiflerine gore yürütür; (4) Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki kurs ve burs olanaklarından yararlanmaları için çalışmalar yapar, rapor hazırlar ve önerilerde bulunur; (5) Daire Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Daire Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksekokul veya öğretmen yetiştiren bir yüksekokuldan mezun olmak; (2) Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; (3) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzelnlediği İngilizce Sertifika Sınavında A derecesi kıstas olarak alınır.) (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; (5) İlgili konuda lisansüstü ek bir öğrenim avantaj sayılır. 11

12 78/2007 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ ÖZEL OKULLAR VE KURS YERLERİ ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı: Özel Okullar ve Kurs Yerleri Şube Amiri Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı: 1 Maaşı: Barem 17 B I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Özel eğitim ve öğretim kurumu ile özel kurs yeri, dershaneler ve yurtların açılışı ile ilgili müracaatları kabul eder ve inceler; (2) İlgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen koşulların yerine getirilmesini sağlar; çalışmaların daha verimli olması için gerektiğinde yasa ve tüzüklerde değişiklik yapılması için önerilerde bulunur ve bu konuda gerekli çalışmaları yapar; (3) Bakanlık adına izin verir ve izin alarak faaliyet gösterenlern denetimini yapıp uygun olmayanların izinlerinin iptali için Bakanlığa rapor sunar; (4) Özel okul ve kurs yerlerindeki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; (5) Daire Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Daire Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir Üniversite, Akademi veya Yüksekokul veya öğretmen yetiştiren bir yüksekokuldan mezun olmak; (2) Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; (3) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzelnlediği İngilizce Sertifika Sınavında A derecesi kıstas olarak alınır.) (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; (5) İlgili konuda lisansüstü ek bir öğrenim avantaj sayılır. 12

13 78/2007 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MİLLİ GÜNLER, OKUL SPORLARI VE KOL ETKİNLİKLERİ KOORDİNASYON ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı: Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı: 1 Maaşı: Barem 17 B I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) İlk ve orta öğretimdeki okular arası sportif faaliyetleri, yazışmaları ve karşılaşmaları organize eder, koordinatörlüğünü yapar; (2) Milli günlerin yazışmalarını ve koordinatörlüğünü yapar. (3) Kol etkinliklerinin yazışmalarını yapar ve koordine eder; (4) Daire Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden Daire Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir üniversite veya yüksekokuldan mezun olmak; (2) Eğitim Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 13

14 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ EĞİTİM ÖĞRETİM UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Eğitim-Öğretim Uzmanı Hizmet Sınıfı : Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 3 Maaşı : Barem I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim teknolojisinin koşullarına uyumlarını ve yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar; ilgili müdürlerden gelen istekleri inceler ve gerekli planlama ve programları yaparak etkinliğin gerçekleşmesi için görevleri koordine eder; Dairenin planladığı Hizmet içi Eğitim kurslarını yürütür ve bu kurslarda fiilen görev alır; (2) Kalite iletişim araçlarından yararlanılarak Bakanlıkça yaptırılacak eğitim- öğretim işlevlerinin koordinasyonunu sağlar; (3) Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaş eğitim teknolojisine uygunluğunu araştırır ve bu konuda öneriler hazırlar; Ortak ders dışı eğitsel etkinliklerini Daire Müdürü ve Müdür Muavininin direktiflerine göre yürütür; (4) Bakanlığın değişik kademelerinde görev yapan personel ile Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okullarda görev yapan öğretmenlerin Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki kurs ve burs olanaklarından yararlanmaları için çalışmalar yapar, rapora bağlar ve önerilerde bulunur; (5) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir Üniversite, akademi veya bir yüksek okul bitirmiş olup, eğitim alanında ehliyet kazandırıcı bir kurs takip etmiş olmak veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okulu bitirmiş olmak; (2).İlköğretim veya Genel Ortaöğretim veya Mesleki Teknik Öğretim kurumları kadrolarında en az 10 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya en az 2 yıl okul idareciliği yapmış olmak; (3) Eğitim konusunda ek bir öğrenim avantaj sayılır; (4) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME "A" derecesi kıstas olarak alınır); (5) Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerdeki eğitim problemleri ile temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak; (6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 14

15 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM İSTATİSTİĞİ UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Ölçme-Değerlendirme ve Eğitim İstatistiği Uzmanı Hizmet Sınıfı : Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı : Barem I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlar ile Bakanlığın gözetim ve denetimine tabi örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki her türlü istatistiki veriler, Ölçme- Değerlendirme ve bunlarla ilgili iş ve işlemlerin Bilgi-İşlem Merkezindeki işlevlerinin yürütülmesini, tutulmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını sağlar, bu konularla ilgili rapor tanzim eder; (2) Bakanlıkça yapılacak merkezi sınavların amaçlarına uygun olarak Planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin ''Bilgi-İşlem'' merkezindeki işlevlerinin yürütülmesini ve yorumlanmasını sağlar, bu konularla ilgili rapor tanzim eder; (3) Bakanlık ve Müdürlüğünce istenen, personele ilişkin işlemler ile Bakanlıkça gerek görülen diğer işlemlerin Bilgi-İşlem merkezindeki işlevlerini yürütür; (4) Müdür ve Müdür Muavini tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (5) Görevlerinin yerine getirilmesinde Müdür ve Müdür Muavinine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi, yüksek okul veya öğretmen yetiştiren bir yüksek okul bitirmiş olmak; (2) İlköğretim, Ortaöğretim veya Mesleki Teknik Öğretim Kurumları kadrolarında en az 10 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. Derecesinde en az 3 yıl veya II. Derecesinde en az 6 yıl veya III. Derecesinde en az 9 yıl çalışmış olmak; (3) Konusunda Lisans üstü ek bir öğrenim avantaj sayılır; (4) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek (EETME ''A'' derecesi kıstas olarak alınır); (5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 15

16 EĞITIM ORTAK HIZMETLER DAIRESI PSIKOLOJIK DANIŞMA, REHBERLIK VE ARAŞTIRMA UZMANI KADROSU HIZMET ŞEMASI 27/1999 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi : Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Uzmanı : Eğitim Hizmetleri Sınıfı : I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı :1 Maaş :Barem I. GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların Psikolojik Danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olur. (2) Bakanlıkça hazırlanan rehberlik ve çerçeve programının görüşülmesi, okul rehberlik hizmetleri servislerinin araç gereç ve test ihtiyaçlarının tespiti, geliştirilmesi çoğaltılması ve dağıtımı için çalışmalar yapar. (3) Okullarda çalışan rehber öğretmenlerle istişare ederek özel eğitime muhtaç olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili çözümler üreterek amirlerine iletir. (4) Yüksek öğretim kurumlarıyla istişare ederek amirlerine yeni gelişmeleri rapor halinde iletir. (5) Okullardan gelen rehberlik hizmetleriyle ilgili her türlü raporları inceler, rapor hazırlar ve amirlerine önerilerde bulunur. (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ve görevlerinin yerine getirilmesinde amirlerine karşı sorumlu olur. II. ARANAN NITELIKLER : (1) Bir Üniversitenin psikoloji bölümünü bitirmiş olmak. (2) Bakanlığa bağlı okullarda rehber öğretmen olarak en az sekiz yıl görev yapmış olmak. (3) İyi derecede İngilizce bilmek. (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 16

17 78/2007 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MİLLİ GÜNLER, OKUL SPORLARI VE KOL ETKİNLİKLERİ KOORDİNASYON UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı: Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uzmanı Hizmet Sınıfı: Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı: 1 Maaşı: Barem I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) İlk ve orta öğretimdeki okular arası sportif faaliyetlerin, yazışmaların ve karşılaşmaların organize edilmesinde yardımcı olur, gerektiğinde faaliyetlerde görev alır ve amirine rapor verir; (2) Okul sporları ve kol etkinliklerinin planlanmasında görev alır; (3) Milli günlerin yazışmalarının yapılmasında yardımcı olur ve bu günlerde görev alır; (4) Kol etkinlikleri planlaması yapar ve uygulamaları kontrol eder; (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar; ve (6) Daire Müdür, Müdür Muavini ve Milli Günler, Okul sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amirine karşı sorumludur. II. ARANAN NİTELİKLER: (1) Spor veya Beden Eğitimi ile ilgili bir Üniversite veya Yüksekokuldan mezun olmak veya İlkokul öğretmeni yetiştiren bir kurumdan mezun olup İlköğretim Dairesine bağlı okullarda en az on yıl süre ile Beden Eğitimi dersi vermiş olmak; (2) En az on yıl süre ile öğretmenlik yapmış olmak; (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılan sınavlarda başarılı olmak; (4) Spor konusunda lisansüstü eğitim yapmak, İngilizce bilmek ve Okul Sporları Yürütme Kurulunda çalışmış olmak avantaj sayılır. 17

18 EĞITIM ORTAK HIZMETLER DAIRESI PSİKOLOJIK DANIŞMA, REHBERLIK VE ARAŞTIRMA MEMURU KADROSU HIZMET ŞEMASI 78/2007 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi : Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Memuru : Eğitim Hizmetleri Sınıfı : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı :2 Maaş :Barem I. GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olur ve konusunda gerekli planlama yapılmasına yardımcı olur; (2) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerektirdiği testleri yapar; (3) Okularda çalışan rehber öğretmenlerle istişare ederek özel eğitime muhtaç olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili çözümler üreterek amirlerine iletir; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerini yerine getirirken Daire Müdürü, Müdür Muavini ve ilgili şube amirine karşı sorumludur. II. ARANAN NITELIKLER : (1) Bir Üniversitenin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmak; (2) III. derece Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Memuru olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya en az yedi yıl okullarda rehber öğretmen olarak çalışmış olmak. (3) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınavında A derecesi kıstas olarak alınır.) (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. (5) İlgili konuda lisansüstü eğitim yapmak avantaj sayılır. 18

19 EĞITIM ORTAK HIZMETLER DAIRESI PSIKOLOJIK DANIŞMA, REHBERLIK VE ARAŞTIRMA MEMURU KADROSU HIZMET ŞEMASI 78/2007 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi : Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Memuru : Eğitim Hizmetleri Sınıfı : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı :2 Maaş :Barem I. GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI (1) Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki okulların ve Bakanlığın izniyle faaliyet gösteren kurumların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olur; (2) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerektirdiği testleri yapar; (3) Okularda çalışan rehber öğretmenlerle istişare ederek özel eğitime muhtaç olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili çözümler üreterek amirlerine iletir; (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun görevleri yerine getirir; ve (5) Görevlerini yerine getirirken Daire Müdürü, Müdür Muavini ve ilgili şube amirine karşı sorumludur. II. ARANAN NITELIKLER : (1) Bir Üniversitenin Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmak; (2) İyi derecede İngilizce veya geçerli bir yabancı dil bilmek; (Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın düzenlediği İngilizce Sertifika Sınavında A derecesi kıstas olarak alınır.) (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. (5) İlgili konuda lisansüstü eğitim yapmak avantaj sayılır. 19

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 23 Ocak Kuzey 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Yüksek Öğretim ve Dışilişki1er Dairesi Çalışma Esasları) Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

R.G. Sayı: Kasım 1989

R.G. Sayı: Kasım 1989 R.G. Sayı: 117 28 Kasım 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım,1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "İlköğretim Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları)Yasası", Anayasanın

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990]

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

RG Sayı:34 27 Mart 1990

RG Sayı:34 27 Mart 1990 RG Sayı:34 27 Mart 1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 8 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan " Şehir Plânlama Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Resmi Gazete Sayı 109 Tarih 22.11.1988 EK I Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Şehir Planlama Dairesi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

R-G : Aralık, 1988

R-G : Aralık, 1988 R-G : 119 21 Aralık, 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 7 Aralık, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Gelir Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990

KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 10/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 10/1990 37/1994 1. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Detaylı

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU Kadro Adı Hizmet Sınıfı Kadro sayısı : 5 Maaşı : Barem 17B : Savcılık (Memuru) Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Detaylı

I. KISIM GENEL KURALLAR

I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk

Detaylı

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 19 Şubat,1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU KADRO ADI HİZMET SINIFI : İÇTİHAT YAYIM AMİRİ : YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI (ÜST KADEME YÖNETİCİSİ SAYILMAYAN DİĞER YÖNETİCİLER) DERECE : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Detaylı

TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI

TRAFİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU Kadro Adı : Mimar/İnşaat Mühendisi Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Maaş : Barem 16 (1) Herhangi bir turistik tesisin

Detaylı

Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Sanayi Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma

Detaylı

Kısa İsim l. Bu Yasa, "Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı" olarak isimlendirilir.

Kısa İsim l. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 23 Ocak, l990 tarihli birleşiminde kabul olunan "Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa'sı", Anayasa'nın 94 (1) maddesi

Detaylı

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989 Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law About the law Law 43/1989 About the law The law was passed on 16 June 1989 by the Assembly of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Tanıtma Pazarlama Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası Anayasanın

Detaylı

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık, 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğincu, Kıbrıs Türk

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI

79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ SEKRETER (OKUL SEKRETERİ) KADROSU HİZMET ŞEMASI 79/2007 İLKÖĞRETİM DAİRESİ Kadro Adı : Sekreter (Okul Sekreteri) Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 7 Maaşı : Barem 13-14-15 (1) Görev yaptığı okulun, bilgisayar, basit muhasebe, arşiv, dosyalama,

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

DEVLET LABORATUVARI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

DEVLET LABORATUVARI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU Kadro Adı : Müdür Muavini Derecesi : II (Yükselme Yeri) Maaşı :Barem 17 A 1. Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur; 2. Şubeler arasında

Detaylı

HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEK OKULU (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 16 (1) Bölümü ile ilgili işleri yönetir, sorumluluk

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 26/2013. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 4 Kasım 2013 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MEYDAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU (3(4).61/1995) : Meydan Meteoroloji Sorumlusu Hizmet Sınıfı : Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Sayı: 21/2008 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Nisan 2008 tarihli Ellibirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar;

(1) Amirlerinin yönergelerine uygun olarak Bilgisayar Programı yazar; ANALİST/PROGRAMCI KADROSU 24/1992 11B. Kadro Adı : Analist/Programcı 9/1995 Hizmet Sınıfı : Askeri Mühendislik Hizmetleri Sınıfı Derece : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 13-14-15 (1) Amirlerinin

Detaylı

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 18/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 27 Ocak 2014 tarihli Otuzsekizinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi

Detaylı

RG Sayı:43 29 Nisan 1988

RG Sayı:43 29 Nisan 1988 RG Sayı:43 29 Nisan 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 15 Nisan, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Telekomünikasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasası'nın

Detaylı

Bölüm I. Kısa isim 1 Bu Yasa, "Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Bölüm I. Kısa isim 1 Bu Yasa, Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 16 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI TEKNİSYEN KADROSU 42. Kadro Adı : Teknisyen Derece : III (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 20 Maaş : Barem 11-12 (1) Görevlendirildiği atölyedeki hizmetleri amirlerinin emirleri doğrultusunda yerine getirir;

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GENEL KURALLAR AMAÇ ÜÇÜNCÜ KISIM KURULUŞ VE GÖREVLER

GENEL KURALLAR AMAÇ ÜÇÜNCÜ KISIM KURULUŞ VE GÖREVLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi nin 5 Haziran 1984 tarihli birleşiminde kabul olunan Posta Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

Sayı : 57/ 1977 BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASl I. BÖLÜM GENEL KURALLAR

Sayı : 57/ 1977 BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASl I. BÖLÜM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 8 Aralık, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007 28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26448 KANUN FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5583 Kabul Tarihi

Detaylı

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 3 Kasım, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi

Detaylı

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (19.1.2012 - R.G. 12 - EK III - A.E. 28 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011

Detaylı

YÖNETMELİK. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 31 Ocak 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27832 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRETMEN KADROLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUM VE KURULUŞLARINA DAĞILIMI TÜZÜĞÜ

ÖĞRETMEN KADROLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUM VE KURULUŞLARINA DAĞILIMI TÜZÜĞÜ ÖĞRETMEN KADROLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUM VE KURULUŞLARINA DAĞILIMI TÜZÜĞÜ (16.3.2011 R.G. 48 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzük) ÖĞRETMENLER YASASI (25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988,

Detaylı

RG Sayı: Aralık 1991

RG Sayı: Aralık 1991 RG Sayı: 114 5 Aralık 1991 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Kasım, 1991 tarihli birleşiminde kabul olunan Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası, Anayasa nın

Detaylı

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük

Madde 7 ve 38(7) Altında Yapılan Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (25/1985, 33/1985, 11/1986, 32/1987, 14/1988, 34/1988, 14/1989, 3/1990, 52/1990, 13/1991, 61/1991, 12/1992, 50/1992, 5/1993, 11/1994, 44/1994, 3/1995, 19/1995, 60/1995, 14/1996, 17/1997,

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÖRGÜTÜ STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI STENOGRAF SORUMLUSU KADROSU Kadro Adı : Stenograf Sorumlusu Hizmet Sınıfı : İdari Hizmetler Sınıfı Derecesi : I ( İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 3(8)(Ç).28/2000) Maaşı : Barem 15-16 (1)

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLÂTI KANUNU Kanun No : 4947 Kabul Tarihi : 16.7.2003 Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 24.07.2003 Sayı :25178 BİRİNCİ KISIM Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 289 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 8/6/1984 No : 231 Yetki Kanununun Tarihi : 2/12/1983 No : 2967 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

RG Sayı: Kasım 1988

RG Sayı: Kasım 1988 RG Sayı:108 18 Kasım 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 4 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2017 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 18/1986 Sayılı Kuzey Kıbrıs

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Sayı: 19/1986 KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 19/1986 KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 19/1986 (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1 Madde 2 Kısa İsim Tefsir BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR

BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 8 Kasım, 1983 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince Kıbrıs

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

RG Sayı:139 8 Aralık 1997

RG Sayı:139 8 Aralık 1997 RG Sayı:139 8 Aralık 1997 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi nin 25 Aralık 1997 tarihli birleşiminde Kabul olunan Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü(Kuruluş,Görev ve yönetim ilkeleri)yasası

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI GÜMRÜK VE RÜSUMAT MEMURU KADROSU Kadro Adı : Gümrük ve Rüsumat Memuru Hizmet Sınıfı : Gümrük Hizmetleri sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 10 Maaş : Barem 15-16 (1) Gümrük ve Rüsumat Dairesinin

Detaylı